HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet KARA Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniv. Sivil Havacılık Y.O. Mehmet DURUEL Dr., Mustafa Kemal Üniv., Reyhanlı MYO, Lütfü TAYFUR Dr., Hatay Cilvegözü Gümrük Müdür V., Halil DEMİRER Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniv. Sivil Havacılık Y.O. ÖZET Araştırmamızda, ülkemiz ihracatında (özellikle yaş meyve-sebze) ve uluslararası taşımacılığında çok önemli bir yere sahip olan Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıkla ilgili sorunları incelenmiştir. İhracatçıların karayolu taşımacılığında; vize, yol geçiş belgeleri ve ücretleri, sınır geçişleri ile konvoy uygulamaları gibi uluslararası yapı ve uygulamalardan kaynaklanan sorunları; yük tahdidi, araç yaşı sınırı gibi Türkiye ekonomisi ve mevzuatından kaynaklanan sorunları; firmaların kurumsallaşamamaları, yetki kargaşası ve sürücülerin öğrenim düzeylerinin düşüklüğü gibi taşımacılık firmalarından kaynaklanan sorunları bulunmaktadır. Denizyolu taşımacılığında en önemli sorun, yabancı bandıralı gemilere yüksek navlun bedelleri ödenmesidir. Ayrıca, ilde denizyolu taşımacılığına talebin az olması ve altyapı yetersizlikleri, ihracatçıların daha ekonomik taşıma maliyeti sağlayacak büyüklükte ve sıklıkta gemi bulmalarını güçleştirmektedir. Taşımacılıkta etkinliği artırmak için, kombine taşımacılık anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Çünkü, ihracat açısından optimal taşıma biçimi; en güvenli, en kısa sürede ve en uygun fiyatla yapılanıdır. Uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan vize, konvoy uygulamaları, yol geçiş belgeleri ve ücretleri ile sınır geçişleri gibi önemli sorunların çözümünde Karma Ulaştırma Komisyonu toplantıları önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye de ulaştırma politikaları ve öncelikleri belirlenirken olayın ihracat boyutu ihmal edilmemelidir. Türk karayolu taşımacılığı, küresel ekonomide varlığını sürdürebilmesi için güçlü, verimli, rekabetçi, değişime açık ve kendini sorgulayan bir yapıya kavuşmalıdır. Bu bağlamda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile getirilen nakliye firmalarına yönelik düzenlemeler sektöre önemli katkılar sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : uluslararası taşımacılık, ihracat, Hatay, taşımacılık sorunları. THE TRANSPORTATION PROBLEMS OF TURKISH EXPORTERS IN HATAY PROVINCE AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION ABSTRACT In this research, the transportation problems of exporters of Hatay province in Turkey have been studied. The key role of this province particularly in countrywide fresh fruits and vegetable exports and international transportation have motivated the implementation of this work. Exporters who prefer motor carriers in transportation have faced with various problems; originating from international structures and procedures such as visa, road pass, crossing borders fees and convoy applications, stem from Turkish economic and regulative measures such as load limits, vehicle s age have roots in transporters such as drivers educational competency, lack of institutionalization in firms cultures, intra organizational confusion on authority. On the other hand, the major problem of sea transportation is high tariffs for freightage charged by vessels 395

2 having foreign flags. Moreover, low level of demand to sea transportation and lack of infrastructure in the province result in difficulty for exporters to find vessels with appropriate tonage and schedule. Integrated approaches would be required to increase the effectiveness of transportation. Because the optimal transportation for exporters is the one that is most reliable, the shortest in time, and the cheapist in cost. The meetings of Integrated transportation commission would contribute to the solution of problems such as visa and convoy applications, road-pass documents and charges, and border cross passing encountered in international transportation. Exporting dimension should not be ignored in policy development and determination of transportation priorities in Turkish transportation. Turkish motor carrier transportation industry must have a robust, efficient, competent, innovative and self interrogative structure in order to be able to survive in global economy. In this regard, regulative measures proposed in The Codes For Motor Carrier Transportation 4925 to transportation firms will have significant contribution to the development of transportation industry. Key words: international transportation, export, Hatay, transportation problems. Giriş Ülkelerarası iklim, mal ve fiyat farklılıkları, gerekli teknoloji ve kalifiye işgücüne sahip olmamak, tüketici tercihleri gibi faktörler işletmelerin dış ticarete yönelmelerine neden olmakta (Seyidoğlu, 1996, s. 11) ve bu yönelim malların ülkelerarası taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde artık malın kaliteli, müşteri isteklerine uygun ve tam zamanında üretilmesi yeterli olmamaktadır. Malın müşteriye tam zamanında, sağlam ve doğru olarak da ulaştırılması gerekmektedir (Morash, 1997, s. 5). Bu bağlamda taşımacılığın rolünün önemi karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte insanoğlunun günlük yaşamında kullandığı neredeyse hiçbir mal taşıma sürecinden geçmeden tüketilememektedir. Son yıllarda zaman ve maliyet gibi taşımacılıktan beklenen yararların maksimum seviyeye yükseltilmesi çabaları kombine taşımacılığını gündeme getirmiştir. Kombine taşımacılık; karayolu, denizyolu gibi bilinen taşımacılık biçimlerinin en az ikisinin bir arada kullanılması ile gerçekleşmektedir. İhracatı hedeflenen seviyelere çıkarabilmek ve rekabet edebilmek için çeşitli faktörlerin yanında taşımacılığın da önemli rolü bulunmaktadır. İhracatı teşvik mekanizmalarının uluslararası yükümlülüklerimizle sınırlı olması nedeniyle, ülkemiz ihracatının artırılabilmesi, ihraç mallarında ve ihraç pazarlarında çeşitliliğin sağlanabilmesi, taşımacılık maliyetlerinin azaltılabilmesi ile bu hizmetlere ilişkin dünyadaki gelişmelerin izlenmesi sayesinde mümkün olabilecektir. İhracatın geliştirilmesinde devletten ziyade özel sektöre görev düşmektedir. Dünyada bir taraftan ticareti serbestleştirmeye yönelik ciddi ve yaygın çalışmalar yapılırken, diğer yandan hükümetler ülkelerine mal girişini engellemek için çeşitli tarife dışı engeller oluşturmaktadırlar. Diğer yandan bölgesel entegrasyonlar gümrük vergilerinin önemini azaltmış, mal ve hizmet akışına inanılmaz bir ivme kazandırmıştır. Ancak artık gümrük vergileri ile pazarlarını koruyamayan bazı ülkeler çeşitli tarife dışı engellere yönelmişlerdir. Taşımacılık alanında uygulanan tarife dışı engellerin en önemlileri; varış ülkelerinde ve transit geçilen ülkelerde karşılaşılan sorunlardır (DTM, 2002, s. 1). Örneğin Avrupa Birliği, Türk plakalı araçlara kota koymaktadır. Mallar serbesttir, ancak malları taşıyacak araçlar yasaklıdır. Karayolu ile yük taşımacılığı yapan birçok ülke, taşıtlarımıza geçiş belgesi tahsisinde gerekli kota artışına 396

3 razı olmamaktadır. Bu konuda Avusturya, İtalya, Rusya belirgin örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır (DPT, 2001, s. 32). Taşımacılık konusunun literatürde genel olarak iki eksende ele alındığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, tedarik zinciri yönetimi ile ilgili çalışmalardır (Morash, 1997, s. 13), (Fung, 1998, s. 2), (Gentry, 1996, s. 40) lardan sonra dünya literatürüne giren tedarik zinciri yönetimi kavramı, malların taşınmasını, hammaddelerin alınmasından, nihai kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan süreci ifade etmektedir (Keskin vd., 2004, s. 151). Bu çalışmalarda taşımacılık firmalarının, tedarik zinciri içinde en önemli halkalardan birisi ve halkalar arasında bağlayıcı bir konuma sahip olduğu ifade edilmektedir. Örneğin Morash (1997), ABD, Avusturalya, Japonya ve Kore deki 2000 firma üzerinde yaptığı çalışmada; taşımacılık firmalarının güvenirliliği, hata oranlarının düşüklüğü, zamanında teslimatın sağlanmasındaki etkileri ve işletmeler arasındaki iletişimi güçlendirecek fonksiyonlara sahip olmaları nedeniyle tedarik zincirinin vazgeçilemez bir parçası oldukları sonucuna varmıştır. İkinci olarak taşımacılık konusunun, literatürde (Bauerschmidt, 1985, s. 118), (Taylor, 2004, s. 5), (Valdes and Crum, 1994, s ), (Gripsrud, 1990, s. 479), (Sherwood, 1992, s. 25), (Katsikeas, 1994, s ), (Czinkota, 1983, s. 28) daha çok firmaların ihracat engeli ekseninde incelendiği anlaşılmaktadır. Örneğin Bauerschmidt (1985), ABD deki kağıt ihracatçıları üzerinde yaptığı çalışmada, 17 ihracat engeli arasında taşımacılık maliyetlerinin yüksekliği ve dağıtım sorunlarını, ikinci önemli sorun olarak belirlenmiştir. Yine Gripsrud (1990), yıllarında Norveç teki 114 deniz ürünleri ihracatçısı üzerinde yaptığı araştırmada, 10 ihracat engeli arasında taşımacılık maliyetlerinin önemli bir sorun olarak algılandığını saptamıştır. Çalışmamızda da taşımacılık konusu, daha çok bir ihracat engeli bağlamında ele alınmış ve ihracatçıların özellikle taşımacılık sorunları üzerine odaklanılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye de dış ticaretin taşıma biçimleri itibariyle gerçekleşme şekli ile Türkiye nin ihracat stratejisi-taşımacılık ilişkisi ele alınmıştır. Mevcut yapıda dış ticaretin çok önemli bir kısmının deniz ve karayolu ile yapıldığı görülmektedir. Kısa ve orta vadede Türkiye nin ihracat yapısında çok önemli bir değişiklik olmayacağı kabul edildiğinde, gelecekte de ihracatın yine önemli bir kısmının deniz ve karayolu ile yapılacağı anlaşılmaktadır. İkinci bölümde ülkemiz ihracatında (özellikle yaş meyve-sebze) ve uluslararası karayolu taşımacılığında çok önemli bir yere sahip olan Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıkla ilgili sorunları derinlemesine incelenmiştir. Bu sorunlar; genel olarak uluslararası yapı ve uygulamalardan, ülkemiz mevzuatından ve taşımacılık firmalarından kaynaklanan sorunlar olarak ifade edilebilir. Çalışma, Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıktan kaynaklanan sorunlarına yönelik çözüm önerileri ile tamamlanmıştır. I. Türkiye de Dış Ticaret Taşımacılık İlişkisinin Değerlendirilmesi Çalışmanın bu kısmında, Türkiye de dış ticarete konu olan malların alıcısına ulaştırılmasında kullanılan taşıma biçimlerinin payı, üstünlükleri ve zayıf yönleri incelenmektedir. Ayrıca ülkemizin değişen ihracat stratejisine paralel olarak, gelecek yıllarda taşımacılık biçiminin nasıl olacağı ele alınmaktadır. A. Dış Ticaretin Taşıma Biçimleri İtibariyle Gerçekleşme Şekli Malları hasarsız, mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından pazarlara taşıyabilmek rekabet gücünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karayolu taşımacılığı malın kapıdan kapıya aktarmasız teslimini sağladığı için tercih edilmektedir. Böylece 397

4 malların yıpranması en az düzeyde gerçekleşmektedir. Karayolu taşımacılığında alıcının istediği ve karayolunun olduğu her noktaya taşıma yapılabilmektedir. Ayrıca karayolu ile daha düzenli ve sık sefer imkanı bulunmaktadır (Çancı ve Erdal, 2003, s. 63). Ancak karayolu taşımacılığı mesafe arttıkça diğer taşımacılık türlerine göre ekonomik olmaktan uzaklaşmaktadır. Demiryolu taşımacılığı uzun mesafelerde ekonomik ve güvenli bir taşıma biçimidir. Demiryolu taşımacılığı büyük altyapı yatırımları gerektiğinden, demiryolu işletmeciliği genellikle tüm ülkelerde kamu kesimi tarafından yürütülmektedir. Denizyolu taşımacılığı da demiryolu kadar büyük altyapı harcaması gerektirmese de sermaye yoğun bir sektördür. Deniz taşımacılığı bir defada çok fazla yük ulaştırması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal kaybının minumum düzeyde olması, diğer kayıpların hemen hemen hiç olmaması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen taşıma biçimidir (Özdem, 2002, s. 9). Denizyolu ile taşımacılık havayoluna göre 14 kat, karayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre ise 3.5 kat daha ucuza gerçekleşmektedir. Havayolu taşımacılığı maliyetlerin yüksekliğinden dolayı acil sevk edilmesi gereken pahalı ve küçük hacimli malların naklinde söz konusu olmaktadır. Küresel ekonomide hız ve talebe uygun araç temini noktasında karayolu taşımacılığı, deniz ve demiryolu taşımacılığına oranla daha avantajlı bir konumdadır. Son yıllarda zaman ve maliyet gibi taşımacılıktan beklenen yararların maksimum seviyeye yükseltilmesi çabaları kombine taşımacılığı gündeme getirmiştir. Kombine taşımacılık, bir yükün çıkış noktasından itibaren birden fazla taşımacılık sistemi kullanılarak müşteriye ulaştırılmasıdır. Burada amaç, taşımacılıkta etkinliği artırmaktadır. Özellikle konteynerle yapılan kombine taşımacılık, ulaşım türleri arasında aktarmalarda getirdiği kolaylık, yük standardizasyonu, yükleme ve boşaltma işlemelerinde zaman tasarrufu, yolculuk boyunca yük için maksimum koruma avantajlarına sahip olması nedeniyle dünyada büyük gelişme göstermektedir. Günümüzde denizlerde yapılan genel yük taşımacılığının %60 tan fazlası konteynerle gerçekleştirilmektedir (Kaynak, 2004, s. 17). Tablo 1 de görüldüğü gibi denizyolu taşımacılığı sahip olduğu avantajlardan dolayı ülkemiz dış ticaretinde de en çok tercih edilen taşıma biçimidir yılı itibariyle ihracatımıza değer olarak bakıldığında denizyolları %51.4 e iken, karayolları %41.1, havayolu taşımacılığı ise %6.3 tür. İthalatımıza bakıldığında ise denizyollarının ağırlığı daha fazla hissedilmektedir. Tablo 1: Dış Ticaretin Taşıma Biçimleri İtibariyle Gerçekleşme Şekli (%) Denizyolu Karayolu Havayolu Diğer * İhracat 51.4% 41.1% 6.3% 1.2% İthalat 58.3% 24.6% 12.6% 4.5% * : Demiryolu, posta, boru hattı ile yapılan taşımalar ve elektrik enerjisi, kendinden hareketli vasıtalar Kaynak : DİE nin 2004 yılı dış ticaret verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. B. Türkiye nin İhracat Stratejisi - Taşımacılık İlişkisi Taşımacılık politikasının tespiti için ihracat stratejisinin belirgin olması gerekmektedir dönemine ait ihracat stratejisinde hedef pazarlar olarak, birinci grupta Rusya ve BDT ülkeleri, ikinci grup ülke olarak Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, üçüncü grup ülke olarak Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri, dördüncü grup ülke olarak Kuzey ve Latin Amerika ve beşinci grup ülke olarak Güney Afrika Cumhuriyeti belirlenmiştir (DTM, 2001, s. 4). Bu noktada vurgulanması gereken husus, BDT ülkeleri, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri coğrafi konumları nedeniyle karayolu taşımacılığına daha yatkındır. Buna karşın ülkemiz ihracatının kıtalara göre dağılımına değer olarak bakıldığında sırasıyla Avrupa, 398

5 Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya olduğu; öte yandan ihraç mallarının nitelikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak deniz ve karayolu taşımacılığının yaygın olduğu görülmektedir. Halihazırda komşu ülkelerden ziyade, daha uzak ülkelere ihracat gerçekleştirilmektedir. Böyle olunca da karayolunda deniz yolu taşımacılığının çok ciddi bir rekabeti ile karşı karşıya kalınmaktadır. Fakat dış ticaretimizin yapısı değiştikçe, komşu ülkelerle daha fazla dış ticaret imkanına ulaştıkça bu durum da değişecektir (Aran, 2001, s. 32). Diğer bir anlatımla komşu ülkelerle ticaret ve bölgesel işbirlikleri yoğunlaştıkça karayollarının önemi daha da artacaktır. Ancak, ekonomik faaliyetlerin globalleşmesi gelecekte de artan biçimde devam edeceği düşünüldüğünde, dünya mal ticaretinin bugünkü yönünde önemli bir değişiklik olmayacağı gibi, bu yöndeki eğilimin devam edeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede ihracatımız ve ithalatımızın yönünde ve taşımacılık biçimlerinde kısa ve orta vadede kayda değer bir değişiklik olmayacağı anlaşılmaktadır. Türkiye nin sahip olduğu ulaştırma altyapısı, dış ticaretimizin bölgesel dağılımı ve sektörel yapısı dikkate alındığında, mevcut taşıma biçimlerinden birini diğerinin yerine ikame etme seçeneğinin kısa ve orta vadede imkan dahilinde olamayacağı, dış ticaretimiz taşımacılığında denizyolu ve karayolunun ağırlığının devam edeceği düşünülmektedir. Aslında taşıma biçimleri birbirinin alternatifi olarak görülmemelidir. Uluslararası piyasalara açılımda ülkemiz için en ekonomik taşıma biçiminin kombine taşımacılık olduğu gerçeğinden hareketle genel bir ulaştırma stratejisi içerisinde taşıma biçimlerini birbirleri ile uyumlu hale getirmek gerekmektedir. Dünyada kombine taşımacılığının en ekonomik şeklinin denizyolu-demiryolu olmasına karşın ülkemiz limanlarından gerçekleştirilen taşımaların yaklaşık %95 nin karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle uzun mesafeli uluslararası taşımalarda denizyolu-demiryolu kombine taşıma sisteminin geliştirilmesi yönünde atılımlar yapılmalıdır (DTM, 2001, s. 9). II. Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları Çalışmanın bu kısmında, Hatay ili ihracatçılarının rekabet güçlerini önemli ölçüde belirleyen faktörlerden birisi olan taşımacılıkla ilgili sorunları incelenmiştir. Uygulama alanı olarak bu ilin seçilme nedeni, ülkemiz genelinde özellikle yaş meyve-sebze ihracatının yaklaşık %18 nin Hatay ili ihracatçıları tarafından gerçekleştirilmesidir (Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 2007). Ayrıca Hatay ili karayolu taşımacılık sektöründe, 133 adet C2 Karayolu Ulaştırma Yük Taşıma Yetki Belgesine sahip firma ile, uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe TIR filosu bakımından önemli bir konuma sahiptir (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2006). Bu haliyle ihracat ve taşımacılık, Hatay ilinin önde gelen iki sektörü durumundadır. A. Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Amacı Araştırma kapsamına, Hatay ilinde faaliyet gösteren ve esas iştigal konusu ihracat olan firmalar seçilmiştir. Böylece ihracat faaliyeti süreklilik arz etmeyen ve düzenli olmayan firmalar araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. Bu yaklaşım ile Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıkla ilgi sorunları daha sağlıklı ve isabetli bir şekilde ortaya konulmuştur. Araştırmanın amacı, Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıkla ilgili sorunlarını tüm yönleriyle belirleyip, çözüm önerileri geliştirmektir. B. Araştırmanın Yöntemi Araştırmada, verilerin objektif olarak toplanıp analiz edilebilmesi için anket yöntemi uygulanmıştır. Hatay ilinde esas iştigal konusu ihracat olan tüm ihracatçı firmalar hedef kütle olarak belirlenmiştir yılı itibariyle, bu kapsama giren 117 ihracatçı firmanın 99 u ile 399

6 görüşülmüş, 10 firmaya ulaşılamamış, 8 firma da işkolunu değiştirmiştir. Anket, tamsayım yapılarak tüm ihracatçı firmalara uygulanmıştır. Bu yolla, Hatay ili ihracatçılarının yük türleri, güzergahları ve taşıma biçimleri incelenebilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler yardımıyla, araştırma amacına uygun anket formu hazırlanmış, öncelikli olarak 20 firmayla bir değerlendirme anketi (ön çalışma) yapılmıştır. Böylece ankette yer alan soru ve seçeneklerin ankete katılanlar tarafından tam olarak anlaşılması sağlanmış, bir kısım sorular çıkartılmış, gerekli olan sorular eklenmiş ve anket formu geliştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket uygulama tekniği kullanılmıştır. Yüz yüze anket uygulama yöntemi, olabildiğince doğru verilerin alınabilmesi, cevaplama oranının yüksek olması, gözlem yoluyla bilgi toplama gibi avantajlardan dolayı tercih edilmiştir. Anket, firma sahibi veya dış ticaretten sorumlu firma yetkilisi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik analiz programı ile değerlendirilmiştir. Anket uygulaması, 03 Temmuz Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için, tanımlayıcı araştırma modeli ve birincil veriler kullanılmıştır. C. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bu bölümde 52 adet sorudan oluşan anketin değerlendirilmesi yapılmıştır. Tablo 2 de firmalarda çalışan dış ticaretten sorumlu kişilerin öğrenim düzeyleri incelendiğinde, demirçelik ürünleri ihracatçıları dışındaki firma yöneticilerinin öğrenimleri ilk ve orta öğretim düzeyinde olduğu görülmektedir. Tablo 2: Dış Ticaretten Sorumlu Kişinin Öğrenim Düzeyi Mal Grubu Yaş Kuru Makine Yedek Donmuş Demir Diğer Mobilya Meyve Gıda Parça Gıda Çelik Öğrenim Durumu Sebze Toplam İlköğretim ve Lise % 87.5% 64.8% 70% 66.7% 50% 0.0% 18.1% 57.5% Üniversite Toplam % 12.5% 35.2% 30% 33.3% 50% 100% 81.9% 42.5% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Yaş meyve-sebze, mobilya ve kuru gıda ihracatçılarının küçük işletme olmaları, çekirdekten yetişmiş olmaları, aile firması olmaları, katma değeri düşük malların faaliyet konusu olması nedeniyle yöneticilerin öğrenim düzeyleri ilk ve orta seviyededir. Öte yandan demirçelik üretiminde önemli sermaye yatırımına ihtiyaç duyulması, dolayısıyla kurumsallaşmayı gerektirmesi, çok ortaklı olmaları, nispeten katma değeri yüksek mallar üretmeleri, teknik bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulması gibi nedenler, istihdam edilecek personelin öğrenim düzeyinin yüksek olmasını zorunlu kılmaktadır. Tablo 3 te görüldüğü gibi mobilya ihracatının tamamına yakını Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır. Yaş meyve-sebze ihracatında ise birinci sırada Ortadoğu ülkeleri, ikinci sırada D.Avrupa ülkeleri, üçüncü sırada Rusya yer almaktadır. Kuru gıda ve demirçelik ürünlerinin ihracatında da Ortadoğu Ülkeler birinci sırada yer almaktadır. 400

7 Tablo 3: İhraç Mallarının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı Ülke Grupları Mal Grupları Mobilya Yas Meyve- Sebze Kuru Gıda Makine Yedek Parça Donmuş Gıda Demirçelik Diğer Ortadoğu Ülke D.Avrupa Ülke BDT Ülkeleri Rusya B.Avrupa Ülke Kıbrıs ABD Toplam : Birinci Derecede 2: İkinci Derecede 3: Üçüncü Derecede Hatay ili ihracatının önemli bir kısmının Ortadoğu Ülkelerine yönelik olmasında geleneksel pazar olması, coğrafi yakınlık, ortak kültür, dil, din gibi etkenler önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında Bağımsız Devletler Topluluğu ile Doğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde ihracat yapılmasının nedeni; bu pazarlarda marketçi veya aracı-komisyoncu olarak başlayan, piyasayı tanıdıktan sonra da akrabalarını göndererek bu kişiler aracılığı ile ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin başlıca ihraç pazarlarımız olmasının ardındaki temel nedenlerden biri de bu ülkelere karayolu ile etkin ve hızlı ulaşım imkanının bulunmasıdır (DTM, 2002, s. 2). Malın niteliği, araç taşıma kapasitesi, yükleme ve boşaltma koşulları, pazar özellikleri gibi faktörler, malların hangi taşıma biçimiyle taşınması gerektiği konusunda belirleyici olmaktadır (Türk, 2004, s. 1). Tablo 4 de mal grupları ile itibariyle tercih edilen taşıma biçimleri verilmiştir. Buna göre mobilya ihracatında; malın özelliği (aktarma-boşaltmaya elverişli olmaması) ve pazar yakınlığı nedenlerinden dolayı ağırlıklı olarak karayolu taşıma biçimi kullanılmaktadır. Yaş meyve-sebzede, demiryolu ile taşımacılık, karayolu ile taşımacılığa kıyasla birim mal için daha ucuza mal olmakta ise de, çabuk bozulabilir meyve-sebze taşımacılığında zamanın uzun sürmesi ve ülkemizde geniş ve yaygın demiryolu ağının bulunmaması nedeniyle gerek yüklemeden önce ve gerekse boşaltmadan sonra tüketim merkezlerine malların ulaştırılması bu sistemde ikinci bir yük meydana getirmektedir. İhracat açısından da ulaşım zamanının uzaması, yüklemede zaman kaybı ve ilave tesislerin gerekliliği, demiryolu ağının geçtiği ülkelere olan bağımlılık ve diğer benzeri faktörler bu çeşit taşıma sisteminin kullanılmasını sınırlamaktadır. Diğer taraftan ülkemizin denizlerle çevrili olduğu ve denizyolunun diğer taşımacılık sistemlerine kıyasla en düşük maliyetle yapılabileceği düşünülse de, demir yolu taşımacılığında belirtilen bazı sakıncaların yaş meyve-sebze taşımacılığı için de geçerli olması nedeniyle bu taşıma biçiminin ekonomik yönü bulunmamaktadır. Meyve-sebze taşımacılığı için özel olarak yapılmış gemilerimizin varlığı çok sınırlıdır. Yüklemenin belirli limanlarda yapılabilmesi, yükleme 401

8 süresinin uzunluğu, yüksek kapasitede yük taşıma zorunluluğu ve taşıma süresinin uzaması ancak sınırlı ülkeler ve bazı mallar için bu sistemin potansiyel varlığını ortaya koymaktadır. Deniz yolu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik yaş meyve-sebzenin Ro-Ro (deniz aracında kara taşıtı) ile taşınmasında da kullanılmaktadır. Diğer yandan, çok çabuk bozulabilen, fakat pazarlama açısından yüksek gelir getiren bazı mallar için ancak havayolu taşımacılığı rantabl olabilmektedir (Özelkök, 1988, s. 177). Yukarıda kısaca açıklanan bu üç taşıma sisteminin sorunları nedeniyle diğer pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerek iç tüketim ve gerekse ihracat açısından karayolu taşımacılığı büyük önem kazanmıştır. Ülkemizin sahip olduğu geniş frigorifik araç varlığı nedeniyle yetiştirilen çeşitli yaş meyve-sebze ürünleri, üretim ve pazarlama merkezlerinden alınarak gerek Ortadoğu ülkelerine, gerekse Doğu Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerine en kısa zamanda etkin şekilde ulaştırılmaktadır. Bugün karayolu taşımacılığımızın yaş meyve-sebze taşımacılığındaki payı %75 gibi yüksek bir değere ulaşmış olup, bu oran her sene giderek artmaktadır (Özelkök, 1988, s. 178). Karayolu taşımacılığında malların, kapıdan kapıya aktarmasız taşınması, malın yükleme yeri ile boşaltma yeri dışında elleçlenmemesi malın yıpranmasını en az seviyeye indirmektedir. Özellikle yaş meyve-sebze ihracatında malın niteliği gereği çabuk bozulabilmesi, paketleme, depolama, taşımacılıktan kaynaklanan mal kaybı riski ve mal fiyatındaki dalgalanma fazlalığı nedeniyle karayolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Tablo 4 de görüldüğü gibi, yakın mesafeli Ortadoğu ülkelerine yapılan kuru gıda ihracatında kara taşımacılığı kullanılmaktadır. Öte yandan, kuru gıdanın ağır olması, kolayca bozulmaması gibi nedenler, uzak mesafeli Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatta deniz yolu taşımacılığını ön plana çıkarmaktadır. Demirçelik ürünlerinde ise malın özelliği gereği demiryolu ve denizyolu tercih edilmektedir. Tablo 4: Taşımacılıkta Tercih Edilen Taşıma Biçimi Mal Grubu Taşıma Biçimi Sadece Karayolu Karayolu ve Denizyolu Sadece Denizyolu Demiryolu ve Denizyolu % % % % Mobilya 14 30,4% 2 4,8% Yaş Meyve-Sebze 13 28,3% 24 57,1% Kuru Gıda 10 21,7% 10 23,8% Makine Yedek 3 6,5% Donmuş Gıda 1 2,2% 1 2,4% Demirçelik ,0% Diğer 5 10,9% 5 11,9% 1 100, - - Toplam ,0% ,0% 1 100, ,0% İhracatçıların kiralık araç kullanma durumları Tablo 5 de verilmiştir. Mobilya ihracatçılarının kiralık araç, yaş meyve-sebze ve kuru gıda ihracatçılarının ise hem kendi araçları ile hem de kiralık araçlarla mallarını taşıttıkları belirlenmiştir. Yaş meyve-sebze ihracatçılarının çoğu kendi araçlarının yanında talebin fazla olduğu dönemlerde anlaşmalı taşımacılık firmalarından da araç kiralamaktadırlar. Öte yandan kuru gıda ihracatçıları arasında kendi aracı olan firma sayısı oldukça az olup, genelde kiralık araçlar kullanmaktadırlar. Demirçelik ürün ihracatçıları ise, anlaşma yaptıkları deniz ve demir yolu araçlarını tercih etmektedirler. Deniz ve demiryolu taşımacılığı önemli altyapı ve üst yapı yatırımları gerektirmektedir. Ayrıca özellikle demiryolu mevzuat gereği devletin kontrolündedir. 402

9 Tablo 5: İhracatçıların Kiralık Araç Kullanma Durumları Mal Grubu Mobilya Yaş Meyve-Sebze Kuru Gıda Makine Yedek Parça Donmuş Gıda Demir Çelik Diğer Toplam Kiralık Araç Kullanım Durumu Kendi Araçlarımızla Kiralık Araçlarla Her İkisiyle Toplam % 0% 81,3% 18,7% 100,0% % 8,1% 5,4% 86,5% 100,0% % 0% 45,0% 55,0% 100,0% % 0% 66,7% 33,3% 100,0% % 0% 0% 100,0% 100,0% % 20,0% 80,0% 0% 100,0% % 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% % 7,1% 42,4% 50,5% 100,0% Taşımacılıkta karayolunu kullanan ihracatçı firmaların ulusal plakalı araç dışında yabancı plakalı araç kullanma nedenleri tablo 6 da incelenmiştir. Buna göre, karayolu ile ihracat yapan firmalar, mal talep miktarının fazla olması, navlun ücretlerinin daha düşük olması ve özellikle Ortadoğu taşımacılığında yabancı plakalı TIR ların daha az bürokratik engellerle karşılaşması nedeniyle bu araçları tercih etmektedirler. Özellikle Ortadoğu ya yönelik yapılan taşımacılıkta dönüş yükünün bulunamaması nedeniyle aracın boş gelmesi ve ülkemizdeki yüksek akaryakıt fiyatları, Türk araçlarının navlun fiyatlarının yüksek olmasına yol açmaktadır. Uluslararası taşımacılık sektörümüz, küresel ekonominin yarattığı uluslararası rekabet ortamında sadece komşu ülkelerin filoları ile değil, yakın zamanda AB ne girmiş olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de artan rekabeti ile karşı karşıyadır (Soysal, 2003, s. 53) yılında ithalat ve ihracat olarak toplam sefer gerçekleştiren yabancı plakalı taşıtlar, 2004 yılında sefer sayılarını %43.2 oranında artırarak sefere ulaşmıştır (RODER, 2005, s ). Halihazırdaki mevzuat gereği, Ortadoğu Ülkelerine, Körfez Ülkelerine ve Kuzey Afrika Ülkelerine yapılacak yaş meyve-sebze ihracatı ile soğutulmuş taze et taşımalarının %40 nın Türk plakalı taşıtlarla yapılması kaydıyla, %60 nın bölge ülke (Suriye hariç) plakalı taşıtlarla (Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince verilen Özel İzin Belgesi ile) yapılmasına izin verilmektedir. 403

10 Tablo 6: İhracatçıların Yabancı Plakalı Araç Kullanma Nedenleri Kullanım Nedeni Değerlendirme Hiç Değil Pek Değil Çok Son Derece Toplam Taşıma Ücreti ve Ödeme Koşullarının Uygun Olması % 4,4% 23,9% 13,0% 28,3% 30,4% 100,0% Malın Niteliği Malın Miktarı % 13,0% 28,3% 45,7% 13,0% - 100,0% % 4,3% 2,2% 32,6% 41,3% 19,6% 100,0% Geçiş Belgesi Vize Sorunlarını Çözmesi % 21,7% 47,8% 23,9% 6,6% - 100,0% Araç Filosunun Yetersizliği % - 4,4% 31,1% 35,6% 28,9% 100,0% TIR Karnesi kullanım nedenleri tablo 7 de incelenmiştir. Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımacılıkta yasal zorunluluk bulunmaması, mesafenin kısa olması, malın katma değerinin düşük olması, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) nin TIR sistemi içerisinde taşımacılık teminatının (TIR Karnesi kullanımı) yüksek olması, söz konusu karnenin kullanımının ihracatçıya ilave masraf getirmesi vb. nedenlerle TIR Karnesi yerine Transit Beyannamesi kullanılmaktadır. Diğer ülkelere yapılan taşımalarda ise mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar TIR Karnesi kullanımında etkili olmaktadır. Tablo 7: Karayolu Taşımacılığında TIR Karnesi Kullanma Nedenleri Kullanım Nedeni Değerlendirme Hiç Değil Pek Değil Çok Son Derece Toplam Malın Alıcıya Hızlı ve Güvenli Ulaşması % 26,8% 51,2% 9,8% 7,3% 4,9% 100,0% Malın Kalite ve Niteliği Malın Ambalajının Korunması Mevzuat Nedeniyle % 31,7% 51,2% 4,9% 7,3% 4,9% 100,0% % 29,2% 51,2% 9,8% 4,9% 4,9% 100,0% % ,6% 85,4% 100,0% Taşımacılıkta karayolunu kullanan Hatay ili ihracatçılarının önemsedikleri konuların başında, taşımacılık firmasının güvenilirliği, ücret ve ödeme koşulların uygunluğu, araç filosunun yeterliliği, sürücünün bilinçli ve bilgili olması, taşımacılık firmasının geçiş belgesi ve vize sorunlarına çözüm bulması, taahhütlerine uyması, malı süresinde ve bozulmadan ulaştırması gelmektedir (Tablo 8). 404

11 Tablo 8: Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılık Konularını Önemseme Düzeyleri Konular Değerlendirme Hiç Değil Pek Değil Çok Son Derece Toplam Tanıdık, Akraba ve Güvenilir Olması % 4,5% 4,5% 30,0% 35,0% 26,0 % 100,0% Taşıma Ücreti ve Ödeme Koşullarının Uygun Olması % - 2,3% 22,7% 50,0% 25,0% 100,0% Araç Filosunun Yeterli Olması % 2,3% 1,2% 35,0% 39,2% 21,6% 100,0% ATS Sisteminin Varlığı % 38,6% 35,0% 9,2% 7,9% 9,2% 100,0% Taahhütlerine Uyması, Zamanında ve Bozulmadan Ulaştırması % - 4,5% 47,8% 27,3% 20,4% 100,0% Geçiş Belgesi,Vize Sorunlarına Çözüm Bulması Sürücünün Bilinçli Olması % 4,5% 6,9% 30,0% 37,0% 21,6% 100,0% % - 3,4% 37,5% 42,0% 17,0% 100,0% Aksaklık Halinde Aksiyon Olması % - 7,9% 57,9% 25,0% 9,2% 100,0% Tablo 9 da ihracatçıların, Hatay ili karayolu taşımacılık firmalarının performans değerlendirme sonuçları verilmiştir. İhracatçılar, taşıma ücreti ve ödeme koşullarının uygunluğu, araç filosunun yeterliliği ve taahhütlerini yerine getirmeleri ile malın süresinde teslimi konularında Hatay ili taşımacılık firmalarını başarılı bulmaktadırlar. Öte yandan, geçiş belgesi, vize sorunlarının çözümünde, sürücünün bilinçli ve bilgili olması konularında başarısız görmektedirler. Karayolu taşımacılığında çalışan sürücülerin öğrenim düzeylerinin düşüklüğü, bilgilerinin yetersizliği, sorumluluk almamaları, taşıdıkları yükün özelliğine uygun davranmamaları diğer önemli sorunlardır. Ülkemizde ihracatı desteklemek amacıyla geçmişte karayolu taşımacılığına önemli teşvikler sağlanmıştır 1. Böylece Türkiye TIR filosu bakımından Avrupa da birinci sıraya yerleşmiştir. Bu teşviklerin, yeterli fizibilite çalışmaları yapılmadan verilmesi, TIR sayısının ihtiyaçtan fazla artmasına neden olmuştur. Böylece navlun fiyatlarının yıkıcı rekabetten kaynaklanan sürekli düşüşü, karayolu taşımacılığında hizmet kalitesini zayıflatmış ve sektöre ciddi zararlar vermiştir. Araç Takip Sistemi (ATS), taşımacıların belli bir kaliteyi garantileyerek uluslararası alanda rekabet etmesini sağlayan, ihracatçıya daha kaliteli ve çağdaş hizmet sunan bir sistemdir. ATS nin sağladığı en önemli fayda; verimliliğin artması ve iletişim masraflarını azaltmasıdır. Ancak söz konusu sistem, yaş meyve-sebze ihracatının yakın ve komşu ülkelere yapılması, güzergahın belli olması, sürücülerin taşımacılık firmasına ortak, tanıdık-akraba olması, ek maliyet getirmesi gibi nedenlerden dolayı ildeki ihracatçılar tarafından tercih edilmemektedir (Tablo 9). 1 Yatırım teşvik belgesine istinaden, araç yatırımı yapan kuruluşlara %100 oranında yatırım istisnası, KDV istisnası vb. avantajlar sağlanmıştır (DPT, 2001, s. 31). 405

12 Tablo 9: İhracatçıların Hatay İli Taşımacılık Firmalarını Değerlendirmeleri Konular Değerlendirme Hiç Başarılı Değil Pek Başarılı Değil Başarılı Çok Başarılı Son Derece Başarılı Toplam Taşıma Ücreti ve Ödeme Koşullarının Uygun Olması % - 3,4% 54,5% 22,7% 19,3% 100,0% Araç Filosunun Yeterli Olması % - 4,5% 64,7% 14,7% 15,9% 100,0% ATS Sisteminin Varlığı % 88,6% 11,4% ,0% Taahhütlerine Uyması, Zamanında ve Bozulmadan Ulaştırması % - 11,4% 61,3% 22,7% 4,5% 100,0% Geçiş Belgesi ve Vize Sorunlarına Çözüm Bulması % 41,0% 34,0% 20,4% 4,5% - 100,0% Sürücünün Bilinçli Olması % 11,4% 42,0% 42,0% 3,4% 1,2% 100,0% Aksaklık Halinde Aksiyon Olması % 4,5% 41,0% 48,8% 4,5% 1,2% 100,0% Aracın Bakımı % 2,3% 7,9% 79,5% 7,9% 2,3% 100,0% Tablo 10 da görüldüğü gibi, ihracatçılar taşımacılık haricinde diğer lojistik hizmetlerden yararlanmamaktadırlar. Bunda, ihracat konusu malların parsiyel taşımacılığa uygun olmaması (kıymeti düşük, büyük hacimli mallar olması) önemli bir etkendir. Bir diğer nedeni ise; ilde en çok ihracatı yapılan yaş meyve-sebzenin varış ülkesinde frigorifik araç üzerinden boşaltılmaksızın satılması etkili olmaktadır. İhracatı artırmanın anahtarlarından birisi de lojistik başarıdır. Altyapı ve lojistik örgütlenme gerektiği şekilde olmadığı takdirde, ihracatta istenen seviyeyi yakalamak mümkün değildir. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerinin küresel rekabette konumlarını koruyabilmeleri için önümüzdeki yıllarda lojistik hizmetlerinden yararlanmaları kaçınılmaz olacaktır (Sherwood, 1992, s. 25). 406

13 Tablo 10: İhracatçıların Lojistik Hizmetlerinden Yararlanma Durumu Lojistik Hizmet. Gümrükleme Depolama Dağıtım Paket ve Etiket. Taşıma Mal Grubu Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Mobilya Yaş Meyve- Sebze Kuru Gıda % 100% - 100% - 100% % % % 100% - 100% - 100% - 100, , % 100% - 100% - 100% - 100, ,0 Makine Yedek Parça % 100% - 100% - 100% - 100, ,0 Donmuş Gıda Demir Çelik Diğer % 100% - 100% - 100% - 100, , % 100% - 100% - 100% - 100, , % 100,0-100,0-100,0-100, ,0 İhracatçıların taşımacılıkla ile ilgili sorunları genel olarak değerlendirildiğinde sırasıyla; uluslararası yapı ve uygulamalardan, Türkiye ekonomisi ve mevzuatından ve taşımacılık firmalarından kaynaklanan sorunlar olarak ifade edilebilir ( Tablo 11). Tablo 11: İhracatçıların Taşımacılıkla İlgili Sorunlarının Değerlendirilmesi Sorun Kaynakları Önem Derecesi Taşıma Firmalarından Kaynaklanan Sorunlar En Çok Toplam % 13,3% 4,1% 82,6% 100,0% Türkiye Ekonomisi ve Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar % 6,0% 77,7% 16,3% 100,0% Uluslararası Yapı ve Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar % 80,8% 18,2% 1,0% 100,0% Karayolu taşımacılığında; uluslararası yapı ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların başlıcaları; vize alımlarının uzun sürmesi, vize masraflarının yüksek olması, alınan vize sürelerinin çok kısa olması, sürücü vizelerinin adeta bir pazar düzenleyicisi olarak kullanılması, yol geçiş belgesinin yeterli sayıda olmaması, adil dağıtılmaması ve ücretinin yüksek olması (bazen karaborsaya düşmesi), konvoy uygulamaları (Ortadoğu ülkelerine yönelik taşımalarda), teknik mevzuat ve standartlar, haksız rekabet vb. sayılabilir (UND, 2004, s. 30). Özellikle karayolu ile Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımacılıkta her ülkenin girişte kendi ülkesince tanzim edilmiş sigorta poliçesi istemesi taşıma maliyetlerini artırmaktadır. Bunun yanında sınır geçişlerinin uzun sürmesi, aşırı bürokratik işlemler, farklı gümrük mevzuatı uygulamaları önemli sorunlar olarak sayılabilir. Sınır geçişlerindeki gecikmelerden kaynaklı sorunlar pek çok ülkede görülmektedir. Örneğin ABD-Meksika arası karayolu taşımacılığında, 407

14 sınır geçişlerindeki gecikmeler, yol geçiş ücretleri, mevzuat uyumsuzluğu gibi faktörler en önemli sorunlar olarak öne çıkmaktadır (Valdes and Crum, 1994, s ). Benzer şekilde Amerika- Kanada arası sınır geçişlerinde insan ve kurumsal yapıdan kaynaklı gecikme ve belirsizliğin iki ülke ticaretine maliyeti 2001 yılı verilerine göre 10.3 milyar ABD $ dır. Bu maliyet iki ülke mal ticaretinin %2.7 sine karşılık gelmektedir (Taylor vd., 2004, s. 5). Türkiye ekonomisi ve mevzuatından kaynaklanan sorunlar ise; ulaştırma ve trafik mevzuatından kaynaklanan yük tahdidi, araç yaşı uygulaması, petrol fiyatlarının belirsizliği, döviz kurlarının istikrarsızlığı vb. konulardır. İhracatçıların ihracat sürecinde en çok sorun yaşadıkları kurumlar ulaştırma ve gümrük idareleridir Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun Şubat 2004 yılında yürürlüğe girmesinden sonra taşımacılar, AB mevzuatına uyum sürecinin başlaması ile ilgili düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar. Hatay ilinde faaliyet gösteren Ulaştırma Şube Müdürlüğünün Adana ya taşınması, süre ve maliyet açısından ilave zorlukların yaşanmasına neden olmuştur. Gümrük idarelerinin alt yapı ve personel yetersizliğinden kaynaklanan eksikler ile ilgili şikayetler söz konusu olmaktadır. Özellikle Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatlarda konvoy uygulaması, gümrük idarelerinde sorun yaşanmasına yol açmaktadır. Taşımacılık firmalarından kaynaklanan sorunlar ise; karayolu ile taşımacılık yapan firmalarının genellikle sahip-yöneticiler tarafından yönetilen küçük çaplı aile firmaları olması, dolayısıyla kurumsallaşamamaları, sürücülerin öğrenim düzeylerinin düşüklüğü sayılabilir. Ayrıca bu firmalarının sürücü ortaklığı biçiminde çalışması, yetki kargaşasını da beraberinde getirmektedir. Bir başka anlatımla; ne kadar sürücü varsa o kadar ortak ve aynı zamanda iş sahibi (patron) söz konusudur. Denizyolu taşımacılığında başlıca sorun, ülkemizin gemi taşımacılık filosunun yeterli olmamasından kaynaklanan yabancı firmaların söz sahibi olması durumudur. İhracatçılarımız yabancı gemi acentelerine bağımlı kalmakta ve yüksek navlun bedelleri ödemektedirler. Ayrıca, ilde denizyolu taşımacılığına talebin az olması ve limanın (İskenderun Limanı) altyapı yetersizlikleri, ihracatçıların daha ekonomik taşıma maliyeti sağlayacak büyüklükte ve sıklıkta gemi bulmalarını güçleştirmektedir. Sonuç ve Öneriler Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıktan kaynaklanan sorunlarını belirlemeye yönelik yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir: İhracatçıların taşımacılıkla ilgili sorunları genel olarak değerlendirildiğinde; uluslararası yapı ve uygulamalardan kaynaklanan sorunlar, Türkiye ekonomisi ve mevzuatından kaynaklanan sorunlar ve taşımacılık firmalarından kaynaklanan sorunlar olarak ele alınabilir. Karayolu taşımacılığında; uluslararası yapı ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların başlıcaları, vize ve yol geçiş belgeleri ile ilgili sorunlar, konvoy uygulamaları, teknik mevzuat ve standartlar, haksız rekabet vb. sayılabilir 2. Özellikle karayolu ile Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımacılıkta her ülkenin girişte kendi ülkesince tanzim edilmiş sigorta poliçesi istemesi, taşıma maliyetlerini artırmaktadır. Bunun yanında sınır geçişlerinin uzun sürmesi, aşırı bürokratik işlemler, farklı gümrük mevzuatları önemli sorunlar olarak sayılabilir. Türkiye ekonomisi ve mevzuatından kaynaklanan sorunlar ise; ulaştırma mevzuatından kaynaklanan yük tahdidi, araç yaşı sınırı, petrol fiyatlarının belirsizliği, döviz kurlarının istikrarsızlığı vb. konulardır. Taşımacılık 2 Sekizinci BYKP nında da, uluslararası karayolu taşımacılığında engel teşkil eden geçiş belgesi kotaları, yüksek seviyedeki geçiş ücretleri ve bazı gümrüklerde karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir (DPT, 2001, s. 5). 408

15 firmalarından kaynaklanan sorunlar ise; karayolu taşımacılığında; firmaların genellikle sahipyöneticiler tarafından yönetilen küçük ölçekli aile firması olması, kurumsallaşamamaları, sürücülerin öğrenim düzeylerinin düşüklüğü sayılabilir. Ayrıca taşımacılık firmalarının sürücü ortaklığı biçiminde olması nedeniyle ne kadar sürücü varsa o kadar ortak ve aynı zamanda iş sahibi (patron) söz konusu olmaktadır. Bu durum yetki kargaşasını da beraberinde getirmektedir. Denizyolu taşımacılığında başlıca sorun, ülkemizin gemi taşımacılık filosunun yetersizliğinden kaynaklanan yabancı firmaların söz sahibi olmasıdır. İhracatçılarımız yabancı gemi acentelerine bağımlı kalmakta ve yüksek navlun bedelleri ödemektedirler. Ayrıca, ilde denizyolu taşımacılığına talebin az olması ve limanının (İskenderun Limanı) altyapı yetersizlikleri, ihracatçıların daha ekonomik taşıma maliyeti sağlayacak büyüklükte ve sıklıkta gemi bulmalarını güçleştirmektedir. Hatay ili ihracatçılarının taşımacılıktan kaynaklanan sorunlarına yönelik çözüm önerileri aşağıda ele alınmıştır: Uluslararası taşımacılıkta sınırdan geçiş sorunları, ticaret akışı sisteminin önündeki başlıca engeli oluşturmaktadır. Bu bağlamda Karma Ulaştırma Komisyonu (KUK) toplantıları, vize, konvoy uygulamaları, yol geçiş belgeleri ve ücretleri ile haksız rekabet gibi sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan uzun çabalar sonucunda alınan yol geçiş belgelerinin yeterli sayıda olması ve bunların dağıtımında daha objektif kriterlerin kullanılması halinde karayolu taşımacılık sektöründe çok önemli bir sorun çözüme kavuşmuş olacaktır. İhracat ve taşımacılık birbirini tamamlayan iki alandır. Bu alanlardaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği, başarı için ön şarttır. Ulaştırma politikaları belirlenirken ihracat boyutu ihmal edilmemelidir. İhracat açısından optimal taşıma biçimi; en güvenli, en kısa sürede ve en uygun fiyatla yapılanıdır. Karayolu ulaştırma sektöründe taşımacılık konsepti oluşmamıştır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar; genellikle küçük ölçekli, sürücü ortaklığı biçiminde yapılanmış, kurumsallaşmanın olmadığı, aile firması durumundadırlar. Karayolu yük taşımacılığının içinde bulunduğu darboğazın en önemli nedenlerinden biri olan teşvik politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektöre girişler fazla sermaye yatırımı gerektirmediğinden ve teşviklerden dolayı aşırı bir arz fazlalığına neden olmuş, bu da yıkıcı bir rekabete yol açmaktadır. İhracatçılarla taşımacıların çıkarları ve sorunları kesişen bir noktadadır. Bir mal zamanında üretilmiş olsa bile, alıcısına zamanında, hedeflenen kalite düzeyinde ve en uygun maliyetle ulaştırılamadığında, kaybedilen ülke prestiji ve pazar payıdır. İki sektör arasında karşılıklı anlayış ve ortak bilincin gelişmesi önemlidir. İldeki ihracatçı ve nakliyecilerin çekirdekten yetişmiş personellerinin yanında yüksek öğrenim görmüş, sektörün özelliklerini bilen, özeleştiri yapabilen, iletişim becerisi yüksek işgücü ile çalışmaları halinde verimliliğin daha da artacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ulaştırma Bakanlığının taşımacılık firmalarına yönelik mesleki yeterlilik mali yeterlilik ve mesleki saygınlık ile ilgili düzenlemelerin önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada karayolu taşımacılık sektöründe navlun ücretlerinin önemli bir sorun olarak ön plana çıkmadığı görülmüştür. Hatay ilinden Ortadoğu ülkelerine giden araçların önemli bir kısmı düşük modelli araçlar olup navlun ücreti, dönüşte getirilecek muafiyet kapsamındaki akaryakıt dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda Ortadoğu ülkelerinin fazla akaryakıta izin vermemeleri veya Gümrük Müsteşarlığı nın 2000/8 sayılı genelgesi ile girişine izin verilen 550 litre akaryakıt ile ilgili yapılacak menfi bir düzenleme navlun fiyatlarını artıracaktır. Bu durum ise ihraç ürün fiyatlarına yansıyacak ve ihraç pazar payımızın düşmesine neden olacaktır. Türk 409

16 karayolu taşımacılığının, küresel ekonomide varlığını sürdürebilmesi için güçlü, verimli, rekabetçi, değişime açık ve kendini sorgulayan bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Denizyolu taşımacılığında en büyük sorun olan yüksek navlun ücretleri ve yabancı gemi bağımlılığından kurtulmak için, limanların altyapılarının güçlendirilmesi ve Türk bandıralı gemi sayısının artırılması gerekmektedir. Son yıllarda zaman ve maliyet gibi taşımacılıktan beklenen yararların maksimum seviyeye yükseltilmesi çabaları, kombine taşımacılığı gündeme getirmiştir. Taşıma biçimlerini birbirlerinin alternatifi olarak değerlendirmek yerine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun olarak kullanılan demiryolu bağlantılı kombine taşımacılığının, ilden yapılan ihracatta da yaygınlaşabilmesi için gerekli altyapı ve teknik düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. İhracatçı firmalar taşımacılık ve diğer sorunlarının çözümünde, tek tek hareket etme yerine bir araya gelerek ortak platform oluşturmalıdırlar. Sektörel dış ticaret şirketleri gibi oluşumlarla hem daha güçlü bir yapıya kavuşabilecekler hem de devlet yardım ve kolaylıklarından öncelikli olarak yararlanma olanağı elde edebileceklerdir. 410

17 KAYNAKÇA Akdeniz İhracatçı Birlikleri AKİB, (2007), Yaş Meyve-Sebze İhracat İstatistikleri, Mersin. Aran Bozkurt, (2001), Stratejik Sektör, UND nin Sesi Dergisi, Sayı 194, Haziran. BAUERSCHMIDT,A., SULLIVAN, D. and GILLESPIE, K. (1985), Common factors underlying barriers to export: Studies in the U. S. Paper Industry, Journal of International Business Studies (pre-1986); Fall; 16, ; ABI/INFORM Global. CZINKOTA, M.R and RICKS D.A. (1983), The use of a multi-measurement approach in the determination of company export Priorities, Academy of Marketing Science, Journal, (pre-1986); Summer; 11, ; ABI/INFORM Global, pg. 283 ÇANCI, Metin ve ERDAL, Murat. (2003), Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayınları. DİE 2004 Yılı Dış Ticaret Rakamları. DPT. (2001), Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara. DTM. (2002), I. İhracatta Nakliye Sorunları ve Çözüm Önerileri Kongresi, İGEME Yayınları, Ankara. DTM. (2001), Ulaştırmanın Dış Ticaretimizdeki Lojistik Önemi, ulaştirma.htm ( ). GENTRY, Julie J. (1990), The role of carriers in buyer-supplier strategic partnerships: A supply chain Management Approach, Journal of Business Logistics; 1996; 17, 2; ABI/INFORM Global. GRIPSRUD, Geir. (1990), The Determinants of Export Decisions and Attitudes to a Distant Market: Norwegian Fishery Exports to Japan, Journal of International Business Studies; Third Quarter; 21, 3; ABI/INFORM Global. FUNG,P. and WONG, A. (1998), Case study: managing for total quality of logistics services in the supply chain, Logistics Information Management Bradford:.Vol.11, Iss. 5. GÖK, Serhat. (2001), Üzerimize Düşeni Yapacağız, UND Sesi Dergisi, Sayı 194. KATSIKEAS, C.S and MORGAN, R.E. (1994), Differences in perceptions of exporting problems based on firm size and export Market Experience, European Journal of Marketing; 28, 5; ABI/ INFORM Global. 411

18 KAYNAK, Muhteşem. (2004), Türkiye de Demiryolları ve Ulaştırma Politikaları (Söyleşi), İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:225. KESKİN H., İMAMOĞLU, S.Z. ve AYDEMİR, A.R. (2004), Tedarik Zincirinde Taşıyıcıların Rolü: KOBİ ler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ankara. MORASH, E.A and CLINTON, S.R. (1997) The role of transportation capabilities in international supply chain management, Transportation Journal; Spring; 36, 3; ABI/INFORM Global. ÖZDEM, Cavit, (2002). Ulaştırma Sistemi ve Dış Ticaretimiz, ulsis.htm ( ). ÖZELKÖK, Sözer. (1988), Meyve ve Sebzelerin Soğukta Taşınması, İTO Yayınları, İstanbul. RODER. (2005), 2004 Büyüme ile Anılacak, RODER Aylık Yayın Organı, Şubat. SEYİDOĞLU, Halil (1996), Uluslararası İktisat Teori-Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 11. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul. SHERWOOD, C.S. and ROBERT, B. (1992), Solving International Transportation Problems, Review of Business; Summer/Fall; 14, 1; ABI/INFORM Global. SOYSAL, Cahit. (2003), Uluslararası Kara Taşımacılık Sektörü, İGEME den Bakış, Mayıs-Ağustos, Yıl 7, Sayı 24. TAYLOR, J.C, ROBIDEAUX, D.R and JACKSON, G.C. (2004), U.S. - Canada Transportation and Logistics: Border Impacts and Costs, Causes and Possible Solutions, Transportation Journal; Fall; 43, 4; ABI/INFORM Global. T.C. Ulaştırma Bakanlığı. (2006), Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü İstatistikleri, Ankara. TÜRK, Rahmi. (2004), Yaş Meyve ve Sebzeleri Soğukta Taşıma Yolları, Koşulları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Meyve Sebze ve Gıdaların Nakliyesi Semineri, Mersin AKİB Toplantı Salonu. UND. (2004), Çalıştay Sonuçları Deklarasyon Olarak Bakanlara Sunuldu: UND 30. Yıl, Eylül, UND nin Sesi Dergisi, Sayı: 233, Ekim. VALDES, R.J., CRUM, M.R. (1994), U.S. Motor Carrier Perspectives on Trucking to Mexico, Transportation Journal, Lock Haven: Summer. Vol

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

Fast Global Logistics; Dış Ticaret ve tüm lojistik faaliyetlerin de servis sağlayıcı olarak farklı ve tek olma hedefi ile sektörde ki yerini almıştır.

Fast Global Logistics; Dış Ticaret ve tüm lojistik faaliyetlerin de servis sağlayıcı olarak farklı ve tek olma hedefi ile sektörde ki yerini almıştır. Fast Global Logistics; Dış Ticaret ve tüm lojistik faaliyetlerin de servis sağlayıcı olarak farklı ve tek olma hedefi ile sektörde ki yerini almıştır. İlkemiz : Çözüm ortağı olarak servis verdiğimiz tüm

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ IÇINDEKILER ONSOZ BIRINCI BÖLÜM LOJISTIK YÖNETIMI Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ 1. TAŞıMACıLıK (TRANSPORTATION) 1 2. DEPOLAMA(WAREHOUSING) 3 3. LOJISTIK (LOGISTICS) 4 4. MÜŞTERI HIZMET DÜZEYI (CUSTOMER SERVICE

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar

Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar Alper ÖZEL Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Türk Dış Ticaretinde Karayolu Lojistiğinde Engeller-Riskler-Fırsatlar Küresel Ekonominin Yeni Rekabet Aracı : Lojistik Lojistik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Azerbaycan parsiyel nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye Azerbaycan'a lojistik taşı m alarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06. 1 TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.2010 2 Sektörde Mevcut Durum 3 SEKTÖREL GENEL BİLGİ Türkiye

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI 1 GRAS SAVOYE 1907 de kuruldu 1992 den beri Fransa nın & Avrupa nın en büyük brokeri Dünyanın en büyük 10 brokerinden biri 5 milyar Euro dan fazla prim üretimi 39 ülkede

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

gürcistan parsiyel nakliye

gürcistan parsiyel nakliye Gürcistan'a loj i stik taşımalarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LATEK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 31,03,2010 SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1-RAPORUN DÖNEMİ..2 2-DÖNEM İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU.2

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Global Lojistik. kita.com.tr

Global Lojistik. kita.com.tr 2014 Sunum KITA, 1995 yılında kurulmuş bir entegre lojistik hizmet üreticisidir. Taşımacılık ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alan KITA, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde; bilgiyle,

Detaylı

Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Lübnan'na lojistik taş ı malarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı