THIRD PARTY USAGE (3 PL) AND FIRM SELECTION FOR PRODUCT DISTRIBUTION IN SUPPLY CHAIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THIRD PARTY USAGE (3 PL) AND FIRM SELECTION FOR PRODUCT DISTRIBUTION IN SUPPLY CHAIN"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008, vol.13, No.2 pp TEDARİK ZİNCİRİNDE ÜRÜN DAĞITIMI İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF KULLANIMI (3PL) VE FİRMA SEÇİMİ THIRD PARTY USAGE (3 PL) AND FIRM SELECTION FOR PRODUCT DISTRIBUTION IN SUPPLY CHAIN Yrd.Doç.Dr. Bahar ÖZYÖRÜK 1 ÖZET Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerinden tüketiciye kadar satın alma, üretim ve dağıtım süreci boyunca malzeme ve bilgi akışının optimum biçimde gerçekleşmesi için çalışır. Dolayısıyla, tedarik zinciri yönetiminin temel amacının tedarikçiler, imalatçılar, dağıtım merkezleri ve müşterilerden oluşan büyük bir ağın tasarımı ve eniyilemesi olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, çimento üretimi yapan bir firmada mevcut dağıtım sistemi değerlendirilerek bu sistemde var olan iletişim eksikliği ve taşıma problemlerini ortadan kaldıracak yeni bir taşıma sistemi önerisi getirilmiştir. Ürün dağıtımını üstlenecek üçüncü taraf bir firma seçimi önerilmiştir. Bu öneriden hareketle yeni tasarlanan sistemde ihtiyaç duyulan taşıma aracı sayısının ne olması gerektiği bir karar verme prosesi sonunda belirlenmiştir.. ABSTRACT Supply Chain Management works so as to realize the optimum flow of material and information through the purchaising, manufacturing and distribution processes from suppliers to customers. Hence, it can be said that the main goal of Suply Chain Management is designation and optimization of a big network of suppliers, manufacturers, distribution centers and customers. In this study, evaluating the present distribution system of a cement producing company, a new transportation system that is going to remove the communicational deficiency and transportational problems existing in a system is proposed. Then selection of a third party firm, expected to undertake the company s product distribution is suggested. From this suggestion, what the amount of needed transportation vehicles in a newly designed system is going to be is determined at the end of the decision making process. Tedarik zinciri tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, üçüncü taraf lojistik (3PL). Supply chain design, supply chain management, third party logistics (3PL). 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Öğretim. Üyesi

2 ÖZYÖRÜK GİRİŞ Bir şirket için tedarik zinciri hammaddeciler, hammadeler ve yarı mamüllerin ürüne dönüştürüldüğü süreçte tedarik işleri ile uğraşanlar ve bunun ardından bitmiş ürünleri dağıtım kanallarında nihai tüketiciye kadar ulaştırılması sırasında değer yaratan bütün unsurlardır. (Al-Mashari ve Zairi, 2000). Şekil 1. de tedarikçilerden müşterilere uzanan süreçte malzeme ve bilgi akışı verilmiştir. Şekil1: Tedarik Zincirinde Bilgi ve Malzeme Akışı Dışı Dışı Dışı Tedarikçiler İçi İçi Hammadde ve parça stokları Üretim Birimi Dönüştürme Süreci Yarı mamül stokları Nihai mamül stokları Dağıtım Merkezleri Bayiler M ü ş t e r i l e r B i l g i Tedarik zincirinde her bir halkanın amacı, bilgiyi zincirdeki diğer halkalara iletmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve bu şekilde daha mükemmel arz ve talep dengesi sağlamaktır. Kısa vadede gereksiz stoklar ortadan kaldırılarak üretim ile müşterilere cevap verme hızı artırılmaktadır. Uzun vadede ise müşteri beklentilerini doğru yerde teslim adilmiş doğru ürünle karşılayarak pazar payını ve karlarını artırmaktır.(heizer ve Render, 2001) Tedarik zinciri yönetimi ise, ürünlerin ve bilgilerin tedarik zinciri boyunca devam eden hareketlerinin gözlenmesi ve yönlendirilmesidir. Tedarik zinciri yönetiminin gerçek amacı şirketin dışındaki tedarik işlerini sağlayanların yönetilmesi ve bunlarla etkin çalışması için şirket iç kaynaklarını bir bütün halinde ele alan temel bir işletme sisteminin kurulması, şirketin imalat kapasitesinin artırılması, piyasaya karşı duyarlılığın geliştirilmesi ve sonuçta şirketin çalışmalarının ileriye götürülmesidir. (Chopra ve Meindl, 2004) Tedarik zinciri yönetim fonksiyonları üç seviyede çalışmaktadır. Bunlar stratejik seviye, taktik seviye ve operasyonel seviyedir (Beamon, 1998). Bu seviyelerde alınması gereken kararlar. Şekil 2. de verilmiştir. 66

3 C.13, S.2 Tedarik zincirinde ürün dağıtımı İçin üçüncü taraf kullanımı Şekil 2: Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları Talep yönetimi Dağıtım Karaları Üretim İşlemleri Malzeme Temini Stratejik seviye Aylık tahminler Kurumsal dağıtım Kurumsal üretim Kurumsal malzeme Taktik seviye Haftalık tahminler Dağıtım ihtiyaçları Ana üretim çizelgelemesi Malzeme ihtiyaç Operasyonel seviye Siparişler Envanter dağıtımı Proses seviyesinde çizelgeleme Malzemenin serbest bırakılması Her bir seviye, kararların alındığı sürenin periyodu ve bu periyot süresince alınan kararların sıklığı ile birbirinden ayrılmaktadır. Stratejik seviyede üretimin nerede tahsis edileceği ve en iyi kaynak bulma stratejinin ne olacağı, taktik seviyede tahmin yürütme, planlama, operasyonel seviyede ise envanter dağıtımı, detaylı çizelgeleme ve bir makine bozulduğu zaman bir siparişin ne yapılacağı gibi kararlar alınır. Tedarik zinciri yönetimi, ayrıca, müşteri ve tedarikçilerle de koordinasyonu gerektirir. Pazar dinamikleri bunu güçleştirmektedir. Müşteriler sık sık değişiklikler yapmakta veya siparişleri iptal etmektedir. Uygulamada temin sürelerini ve envanteri minimize ederken pazarın dinamiklerine hızlı bir biçimde karşılık verecek Tedarik zincirlerine ihtiyaç duyulmaktadır (İnternet: Supply. Chain. Visions., 2001) Pazarda olduğu gibi, üretimin tabanı da dinamik bir yapıdadır. Planlanmamış olayların gerçekleşmesi çizelgelenmiş faaliyetlerden sapmalara yol açabilir. Üretim kontrol sisteminin, planlı bir üretim için, üretim hedeflerini optimize edecek yöntemlerle bu olaylara cevap vermesi gereklidir. Olaylar bazı durumlarda, söz konusu kısımda kontrol altında olmayan problemlere yol açabilir. Üretim kontrol sistemi, faaliyetlerini planlama, satış ve pazarlama gibi daha üst seviyelerdeki fonksiyonlarla koordine etmelidir (Pyke ve Cohen, 1994 ). Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçilerden müşterilere uzanan süreçte dağıtım kanalları yardımı ile malzeme akışı sürekli kontrol altında tutulur. Klasik malzeme kontrolünden daha geniş bir perspektifle çalışarak sisteme yeni bir yaklaşım getirir. Tedarik zinciri yönetimiyle problemin olduğu her halka için uygun çözümler üreterek tüm faaliyetlerin performansını artırır.(russel ve Taylor,1998) 67

4 ÖZYÖRÜK TEDARİK ZİNCİRİNDE YENİ BİR TASARIM Ankara da faaliyetlerine devam eden, ürettiği çimentoyu İç Anadolu Bölgesine satan Bir firmanın faaliyetleri incelenmiştir. Bu firmada ürettiği ürünün dağıtımı ile ilgili yaşanan bir takım problemlere çözüm aramak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çimento sektöründe Türkiye çapında üçüncü sırada yer alan firma ürettiği çimentoyu yine bu bölgede pazarlamaktadır. Fabrikada üretilen ürünler silolara konarak buradan torba çimento veya dökme çimento şeklinde pazarlanmaktadır. Dökme çimento, üretim bandından transmikser araçlarına yüklenir. Nihai tüketici olan müteahhitlere, endüstriyel üreticilere, grup işi yapanlara ve bağımsız çalışanlara gönderilir. Torba çimento ise silolardan çıkan çimentonun paketleme makinesinden geçirilmesi ile elde edilir. Paketleme işleminden sonra kamyonlara yüklenerek anlaşmalı bayiler aracılığı ile aracılar ve nihai tüketicilere ulaştırılır. Aracılar küçük ölçekli satıcılar ve ardiyelerdir. Nihai tüketiciler ise müteahhitler, endüstriyel üreticiler, grup içi işletmeciler, bağımsız çalışanlar ve diğer kullanıcılardır. Firma için dağıtım prosedürü Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3: Firma için dağıtım prosedürü ÜRETİCİ FİRMA TORBA ÇİMENTO BAYİSİ SATICI DEPO MÜTEAHHİT TORBA ÇİMENTO KULLANILAN BETON İŞLERİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ENDÜSTRİYEL ÜRETİCİ Firmanın faaliyet durumu, pazar payı ve rakip firmaların satış oranları incelenerek bu firmanın satış oranlarını artırmaya yönelik bir takım yeni öneriler çalışmanın sonunda sunulmuştur. 68

5 C.13, S.2 Tedarik zincirinde ürün dağıtımı İçin üçüncü taraf kullanımı 2.1. Firmanı Mevcut Durumu ve Ürün dağıtım Sistemi Ankara genelinde ihtiyaç duyulan çimento miktarı yaklaşık olarak 2000kt dur. Bu talebin %48 i torba çimento iken % 52 si dökme çimentodur. Dökme çimentonun büyük bir kısmı direkt olarak transmikserlerle nihai tüketicilere ulaştırılmaktadır. Torba çimentonun ise hemen hemen tamamı bayiler tarafından talep edilmektedir. Firmanın çimento üretim hacmi yaklaşık 400 kt dır. Üretim hacminin %37 ü torba çimentoya %63 sı dökme çimentoya aittir. Ankara genelinde baktığımızda firma toplam çimento ihtiyacının %21 sağlamaktadır. Torba çimento oranlarına bakıldığında Ankara genelinde %48 lik talep varken firma %34 ünü karşılamaktadır. Firma torba çimentoda Ankara talebinin oldukça düşük bir oranını temin etmektedir. Torba çimentodaki bu eksikliği anlamak için sistemi iki yönden incelememiz gerekir. Bunlardan birincisi üretim sistemi, ikincisi malın tüketiciye ulaşmasını sağlayan dağıtım sistemidir. Üretim sistemi incelendiğinde iç Anadolu bölgesinde yer alan iki fabrika toplam 1350 ton çimento üretecek durumdadır. Bu Ankara çimento ihtiyacı düşünüldüğünde yeterli bir kapasitedir. Yani firmanın ortalamaya ulaşamama nedeni üretimden kaynaklanmamaktadır. Firma için dağıtım durumu ve rakip firmaların özellikleri incelenerek sorun belirlenmeye çalışılmıştır. Firma Sektörde yer alan iki firma ile rekabet durumundadır.. Bu iki firmada çalışmayı yaptığımız firma gibi, Ankara Siteler de yoğunlaşan dağıtım bayilerine sahiptir. Firmamız 37 bayi ile ürünün dağıtımı konusunda anlaşma yapmıştır. Karşılaştırma amacıyla firma ve rakip firma için anlaşmalı oldukları bayilerin taşıma aracı için sahiplik oranları çıkarılmıştır. Firmamızın anlaşmalı bayilerinin kamyon sahipliği 3.75 iken Pazar payı firmamızdan daha büyük olan iki firma için bu oran sırasıyla 5.22 ve 7 dir. Firmaların sahip olduğu kamyon sayısı ile nihai tüketiciye ulaşma oranını Tablo 1. de özetlenmiştir. Tablo 1: Kamyon sayısı ile satış oranı ilişkisi Ortalama kamyon Sahipliği Nihai tüketiciye ulaşma oranı (%) Tablo 1. incelendiğinde kamyon sahipliği arttıkça nihai tüketiciye ulaşma oranı arttığı görülmektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak bu konu üzerinde çözümler üreterek yeni bir dağıtım sistemi tasarlanmaya çalışılmıştır. Yeni bir dağıtım sistemi tasarımın ile torba çimento çeşidinde kar oranını artırmak hedeflenmiştir. 69

6 ÖZYÖRÜK 2008 Mevcut durumda, bayii gelen müşteri talebini firmaya iletir ve kendi sahibi olduğu sınırlı sayıdaki kamyonu ile çimento yüklemesi yaparak müşteriye sevkiyat yapar. Bu durum Şekil 4. de şematik olarak verilmiştir. Firmanın mevcut durumda yaşadığı aksaklıları ortadan kaldırmak amacıyla bir öneri getirilmiştir. Firma ürün nakliyesi için bir taşıma şirketi ile anlaşmalıdır. Şekil 4: Mevcut malzeme ve bilgi akışı müşteriler bayiler Firma merkezi fabrika tedarikçiler Müşteriler aynı şekilde anlaşmalı bayilerden torba çimentoyu talep eder. Daha önce kg taşıma fiyatı önceden belirlenmiş anlaşmalı şirketi ile temasa geçerek talimat verilir. Şirketin taşıma araçları fabrikadan ürünleri alarak müşteriye ulaştırır. Böylece daha fazla taşıma aracı ile daha fazla müşteriye ulaşılması mümkün olacaktır. Bu yeni durum Şekil 5. de şematik olarak verilmiştir. Şekil 5: Alternatif durum malzeme ve bilgi akışı Firma merkezi müşteri bayiler NAKLİYE FİRMASI (3PL) Üretim merkezi tedarikçiler Mevcut duruma alternatif olabilecek yeni tasarım aşamasından sonra firmanın ihtiyaç duyabileceği en uygun kamyon sayısının bulunabilmesi için bir çalışma yapılmıştır En Uygun Taşıma Aracı Sayısının Belirlenmesi Değerlendirmede doğal durumlar ve stratejiler arasında bir karar prosesi geliştirilerek en uygun kamyon sayısı ve bunu sağlayacak firma seçimi için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiğine karar verilecektir. Her bir 70

7 C.13, S.2 Tedarik zincirinde ürün dağıtımı İçin üçüncü taraf kullanımı kamyonun günde bir kez yükleme yapacağı varsayımı ile günlük ihtiyaç duyulan kamyon sayısı için aralığı dikkate alınmıştır. Ürünlere 10 kamyonluk bir talep olursa ve taşıma firması 10 kamyona sahip ise herhangi bir problem olmaksızın taşıma gerçekleştirilecektir. Ürünlere 20 kamyonluk bir talep olursa ve taşıma firmasında 10 adet kamyon var ise geriye kalan bu kez 10 kamyonluk ürünü taşıyamaz durumda olacağımız için elde bulundurmamanın maliyeti ek bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer yönden bir değerlendirme yapacak olur isek 10 adet kamyona ihtiyacımız varken 20 adet kamyona sahip bir taşıma firması ile anlaşılır ise bu kez elde fazla taşıma aracı bulundurma maliyeti ile karşılaşılacaktır. İşte olası bu iki durumu birlikte bir değerlendirerek Tablo 2. elde edilmiştir. Tablo 2: Uygulama karar matrisi Örnek hesaplama : (10.20) firma 10 adet kamyon kiralamıştır. 20 kamyonluk talep Bir kamyon 11 ton yük taşıya bilmektedir. Elde bulunmayan kamyon sayısı dolayısıyla müşteriye ulaştırılamayan ürün miktarıdır. Satış fiyatı dikkate alınarak mali açıdan bir değerlendirme yapılmıştır. (10x11 tonx140= 15400YTL elde bulundurmama maliyeti hesaplanmıştır.) Benzer şekilde (20.10) hücresine bakacak olursak 20 kamyon kiralanmış 10 adet kamyona ihtiyaç duyulmuştur. Bir adet kamyonun kirası 88.5 YTL dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.( 10x 88.5= 885 YTL olarak elde bulundurma maliyeti hesaplanmıştır. Yöntem uygulanırken bilinmesi gereken bir diğer veri de doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarıdır. Bu olasılıklar yapılan piyasa araştırması sırasında, piyasada oluşabilecek talep koşullarına ve tahminlere göre belirlenmiştir. Bu olasılıklar matris satırlarında belirlen maliyetlerle çarpılır. Sonuçta beklenen maliyetler bulunur Bu maliyetlerin en küçüğünün seçilmesi ile en uygun kamyon sayısı belirlenmiş olur. (Tablo 3.) 71

8 ÖZYÖRÜK 2008 Tablo 3: Çözüm matrisi olasılıklar Beklen değer * Çözüm matrisi incelendiğinde en düşük beklenen maliyet değerine sahip seçeneği veren çözüm yani 60 kamyon sayısı en uygun çözüm olarak bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak firmanın taşıma işlemini yüklenecek şirketin 60 adet taşıma kapasitesine sahip olması gerektiğini belirlenmiştir. 3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Büyük bir rekabet ortamı içinde faaliyet gösteren firmalar maliyetlerini düşürmek kıt kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmak için yeni stratejiler geliştirmek ve uygulamak zorundadırlar. Müşteri beklentilerine en hızlı cevap verme, stoksuz çalışma, tedarikçilerle ilişkilerin önemi, bilgi sistemlerinin ve teknolojinin sağladığı avantajlar firmalarını rakiplerden bir adım öne taşımak istemektedirler. Bir tedarik zinciri, tüm olanakları, fonksiyonları ve tedarikçilerden müşterilere, üretilen ve dağıtılan ürün ve hizmetle bağıntılı aktiviteleri kapsar. Tedarik zinciri yönetimi tüm bu aktiviteleri kontrol eder. Bu sayede müşterilere minimum maliyetli, yüksek kaliteli ürünler, hızlı ve güvenilir bir hizmet sağlanır. Başarılı bir tedarik zinciri yönetimi işletmeye rekabete dayalı avantajlar sağlar. Bu çalışmada Ankara da faaliyet gösteren çimento fabrikasında ürünün üretilmesi ve dağıtılması ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Tedarik zincirini tasarımının son halkasını oluşturan ürünün üretim tesisinden ayrılması ve nihai tüketiciye ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri kapsayan dağıtım kanalı incelenmiş mevcut sorunlar belirlenmiş ve çözüm için önerler getirilmiştir. Firmanın Ankara pazarı incelenmiş torba çimento satışlarının düşük olma sebepleri araştırılarak ürünün dağıtımında izlenecek bir yol önerilmiştir. Mevcut durumda firma anlaşmalı olduğu bayiler aracılığı ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken aracı firmanın yeterli sayıda araç kapasitesine sahip olamaması nedeni ile ihtiyaçlara cevap veremez durumdaydı. Önerilen yeni durumda ise bayii müşteri talebini alarak, taşıma konusunda uzman literatürede 3. parti lojistik sağlayıcılar(3pl) olarak adlandırılan nakliye firması aracılığı ile taşıma olayını gerçekleştirecektir. Böylece dağıtım 72

9 C.13, S.2 Tedarik zincirinde ürün dağıtımı İçin üçüncü taraf kullanımı halkasına yeni firma dahil edilecekti. Diğer bir sorunda bünyeye dahil edilecek firmanın kamyon sahipliğinin ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Bunun için firma kapasitesi dikkate alınarak muhtemel araç sayıları belirlenmiştir. İhtiyaç fazlası ve elde olamayan araç sayıları değerlendirilerek en uygun araç sayısı belirlenmiştir. Önerilen sistem her verimli tedarik zinciri uygulamasında olduğu gibi üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşterilerin bulunduğu süreçte her halkanın birbiriyle iletişim kurarak ve bilgilerini paylaşarak çalışmalarını gerektirir. KAYNAKÇA 1. Al-Mashari, M., Zairi, M., Supply Chain Re-engineering Using Enterprice Resource Planning (ERP) Software of a SAP R/3 Implementation Case, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30 (3/4), 2000, Beamon, B.M., Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods, International Journal of Production Economics, 55(3), 1998, Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management, Prentice Hall, New Jersey, 4-7, 2004, Heizer J., Render,B., Operation management, 6. edition, Prentice Hall, Inc., İnternet:Supply..Chain..Visions, htm, Pyke, D.F., Cohen, M.A., Multi-product Integrated Production- Distribution Systems, European Journal of Operations Research, 74 (1), 1994, Russel S.R., Taylor III B.W., Operation mangement, second edition, Prentice Hall. Inc.,

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI

TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 3, 275-286, 2004 Vol 19, No 3, 275-286, 2004 TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE KARAR TEORİSİ DESTEKLİ UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI Erçetin ÖZ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY Anabilim Dalı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TALEP YÖNETİMİ,

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TALEP YÖNETİMİ, T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TALEP YÖNETİMİ, DAĞITIM YÖNETİMİ VE TEDARİK TABANI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TEDARİK ZİNCİRİ

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE PERFORMANS YÖNETĐMĐ VE DENGELENMĐŞ PERFORMANS KARTI ĐLE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ Hazırlayan: Güzin CİRAVOĞLU Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Ana

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org YAZ-2009 C.8 S.29 (240-258) ISSN:1304-0278 SUMMER-2009 V.8 N.29 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Detaylı

QUALITY DRIVEN KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACH IN SUPPLY CHAIN

QUALITY DRIVEN KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACH IN SUPPLY CHAIN Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, (2001), 1-12 TEDARİK ZİNCİRİNDE KALİTE ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Ali Orhan AYDIN *, Mustafa ÇÖREKCİOĞLU * Egekom Ltd. Yazılım Geliştirme

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.115-129 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mahmut TEKİN

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 87-96. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ, SÜREÇLERİ VE YARARLARI Ali İhsan ÖZDEMİR * ÖZET Bilgi ve

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yüksek Lisans Tezi ECE ADA Tez Danışmanı : Prof.Dr.HALİT KESKİN İstanbul,2010 T.C.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BALANCED SCORECARD KULLANILARAK GIDA SEKTÖRÜNDEKİ ERP SİSTEMLERİ SEÇİMİ İÇİN BULANIK AHP TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BURAK TEZEL

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı