ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Laboratuarı Epoksi Döşeme Kaplama Yapılması İşi SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 1

2 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (İDARE) ile (Yüklenici Firma) arasında aşağıda belirtildiği şekilde sözleşme yapılmıştır. İDARE, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük Binası Kalkanlı, Güzelyurt, Yüklenici Firma adresini tebliğ adresi olarak göstermiştir. Bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar tarafların şahsına yapılmış addolunacaktır. Bu Sözleşmede ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (İDARE),... (Yüklenici Firma), İDARE nin tayin ettiği Yüklenici Firmanin yaptığı işin şartnamelere, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını takip eden ve işin kontrollüğünü yapan İdari Birim (Kontrol Teşkilatı) olarak adlandırılmıştır. 1. TANIMLAR : Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliğine ve Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. 2. SÖZLEŞME KONUSU : Bu sözleşme İDARE nin yaptıracağı, Mühendislik Laboratuarı Epoksi Döşeme Kaplama Yapılması İşi nin Sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kaidelerine, K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnamelerine, ekli projelerine, uygun bir suretle ikmali ile İDARE ye tesliminden ibarettir. 3. SÖZLEŞME EKLERİ: Teklif mektubu, -Teklif Birim Fiyat Listesi Birim Fiyat Tarifleri, ekte yer alan işçilik rayiçleri listesi, makine rayiç cetvelleri ve katsayıları K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri ve projeler Sözleşmenin tabii ekleridir. 4. SÖZLEŞME ŞEKLİ: Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, birlikte okunup uygulanır. Sözleşme birim fiyat esası üzerinedir. Birim fiyatlar Yüklenici Firma tarafından fiyatlandırılmış bulunan Teklif Birim Fiyatları Listesindeki değiştirilemez fiyatlar olup taraflarca kabul edilmiştir. 5. SÖZLEŞME BEDELİ : İnşaatın Sözleşme Bedeli... olup tahminidir. Tahmini ilk keşif metrajları ile Yüklenici Firmanin teklif ettiği değişmez teklif birim fiyatlarının çarpımı ve bunların toplamından elde edilen değer Sözleşme Bedeli dir. Miktarların azalıp çoğalmasından dolayı, Yüklenici Firma birim fiyat artırımı gibi hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. Yüklenici Firma sözleşme konusuna giren tüm işleri teklif ettiği değişmez birim fiyatlarla ikmal ile mükelleftir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenici Firma Firmanın teklif ettiği ve Sözleşme Bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen özel birim fiyatlar esas alınır. Yüklenici Firma, Sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri sonucunda doğan muafiyet dışındaki tüm vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Sözleşme 2 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2

3 Sözleşmeye esas tahmini ilk keşif miktarları tahmini olup, bunlar Yüklenici Firmanın Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için yapacağı iş ile ilgili tam ve hassas miktarlar olarak kabul edilemez. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyatları, Kontrol Teşkilatının uygun göreceği aşağıda belirtilen usullerden birinin kullanılması sureti ile tespit olunacaktır. 1. Yevmiye Usulü: Bu usul genel itibari ile analiz yapılmasında fayda görülmeyen ve sürekliliği olmayan imalatların birim fiyatların tespitinde kullanılacaktır. - İşçilik bedelleri sözleşme eki işçilik birim fiyat rayiçleri üzerinden tutulacak puantaja göre, - Malzeme bedelleri ise piyasadan günün koşullarına göre Yüklenici Firma Firma tarafından alınacak 3 teklif içerisinden Kontrol Teşkilatının uygun göreceği malzemenin gerçek faturasının İdareye ibra edilmesi sureti ile ödenecektir. Uygulamada yapılacak her hakediş için işin başından itibaren gerçekleşmiş işçilik ve malzeme listeleri (miktarların karşılarına birim fiyatları yazılmak sureti ile) hazırlanacaktır. Hazırlanan listeler sonucu tespit olunan işçilik ve malzeme tutarlarına genel gider ve Yüklenici karı karşılığı olarak %10(yüzdeon) eklenmek sureti ile bu işler ile ilgili ödeme tespit olunacaktır. 2. Birim Fiyat Analizi Usulü: Bu usul inşaat keşfini etkileyebilecek nitelikte metraja sahip imalatların birim fiyatlarının tespitinde kullanılacaktır. Bu tür birim fiyatların tespiti için Sözleşme eki Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı uygulanacaktır. 6. İŞ YERİ TESLİMİ : İşlerin yapılacağı yerler, Sözleşmenin akdini müteakip 10 (on) gün içinde, Kontrol Teşkilatı tarafından Yükleniciye tutanakla teslim edilir Yüklenici Firma Firma iş yerini teslim almaktan imtina ettiği taktirde sözleşmenin 29. maddesi hükmü tatbik olunur. 7. SÖZLEŞME SÜRESİ, İŞİN SÜRESİ ve SÜRE UZATIMI: Sözleşme ile tayin edilen işlerin yapımı için yer teslim tarihlerinden geçerli olmak üzere 60(altmış) takvim günü süre verilmiştir. Yüklenici İşleri Sözleşmeye, Projelerine, Birim Fiyat Tariflerine, Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen diğer fenni şartnamelere göre kusursuz olarak bu sürelerde ikmal ve İDARE ye teslim ile mükelleftir. Sözleşmenin geçerlilik süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır. Tarafların karşılıklı mutabakatı halinde 3 yıllık Sözleşme Geçerlilik Süresi içerisinde İdare Yükleniciden benzer imalatların yapımını için hizmet alabilir. Bu durumda Sözleşme eki birim fiyatlar, Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle değişmez kabul edilecek, 1 yıldan sonra ise birim fiyat artış oranının sözleşme tarihi ve yeni alım tarihleri arasında gerçekleşen ve yetkili KKTC Devlet Kurumları tarafından yayınlanan TÜFE oranını aşmaması kaydı ile yapılacak pazarlık sonucu güncellenecektir. Bu durumda taraflar işbu ana Sözleşmeye dayalı protokoller akdetmek sureti ile süre, birim fiyat, teminat vb. Sözleşmesel hususları düzenleyeceklerdir. 8. İŞLERİN KONTROLÜ : İDARE, işlerin projeye, sözleşmeye, fenni ve diğer şartnamelere uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmek üzere Kontrol Teşkilatını yetkilendirmiş bulunmakla birlikte, bunun dışında ayrıca kişi ve/veya komisyonları görevlendirebilecektir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatının ve/veya İDARE ce atanan kontrole yetkili kişi ve komisyonların talep ettiği bilgiyi sağlamaya, işbirliği yapmaya ve Kontrol Teşkilatının yazılı talimatına aynen riayete çerçevesinde mecburdur. Ancak bu durum Yüklenicinin basiretli bir meslek adamı olarak davranması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma İşi ila nihaiye fen ve sanat kaidelerine yapmakla yükümlü olup, İşin yapımında vermiş olduğu kararların her türlü sonuçlarından sorumludur. Sözleşme 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 3

4 9. İŞ PROGRAMI : Yüklenici, işleri Sözleşmedeki yazılı süre içinde ikmal için tüm imalatların başlama ve bitirme tarihlerini gösterir iş programını ve ihzarat programını Sözleşme akdinden itibaren 7 (yedi gün) gün içinde Kontrol Teşkilatı na verecektir. İş programı Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacak olup, Yüklenicinin buna itiraz hakkı yoktur. Yüklenici, imalatın seyrini Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanan programa göre yürütmekle mükelleftir. 10. AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI: Bu iş için avans verilmeyecektir. 11. TEKNİK PERSONEL, MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN BULUNDURULMASI: Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda teknik personeli bulundurmaya mecburdur. Yüklenici Firma bu personel içerisinden Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü) sıfatına haiz vekil atayacaktır. Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü), Yüklenici Firma tarafından verilecek usulüne uygun tasdik edilmiş vekaletname çerçevesinde işin tüm sorumluluğunu ve fenni mesuliyetini yüklenmiş olacaktır. Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda makine, teçhizat ve ekipmanı bulundurmaya mecburdur. Lüzumlu her türlü makine, aletin temini, nakli, tesis, işletme, işçi ve makinist ücretleri, yağ, yakıt, amortisman, sigorta vs. gibi her türlü masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Bunlar için İdarece Yüklenici Firmaya herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici Firma, yüklendiği işleri yürütmek için suyunu ve elektriğini kendi nam ve hesabına temin edecektir. 12. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ: Yüklenici Firma ihaleden sonra gerek esas iş süresi içinde gerekse mücbir sebepler dışında uzatılan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden fazla para verilmesi veya süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 13. MUAFİYETLER: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yüklenici Firma, yukarıda zikredilen yasa ile İDARE ye tanınan gümrük ve KDV. muafiyetlerinden faydalanmak istemesi halinde, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen mukayeseli keşif raporunun onayını müteakip 7 gün içerisinde Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Miktarları Listesi ni hazırlayarak Kontrol Teşkilatı nın onayına sunacaktır. Kontrol Teşkilatının onayı ile muafiyet listeleri kesinleşecektir. Kontrol Teşkilatı, tarafından onaylanan listelerde yer almayan veya miktarları fazla olan malzemelere ilişkin bilgileri ilgili makamlara iletilir. Yüklenici Firma, bu malzemeler için KKTC mevzuatı gereği olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapım sürecinde muafiyet uygulanmış her tür malzeme Kontrol Teşkilatı yetkilileri nezaretinde iş sahasına indirilecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak bir takip tablosuna işlenecektir. Yüklenici Firma, yapım süreci içerisinde veya kesin hesaptan sonra iş sahasında kalan malzemeleri Kontrol Teşkilatı nın onayı ile iş sahası dışına çıkarabilir. İmalatların yapımında kullanılacak her tür makine ve ekipman muafiyet kapsamı dışındadır. Sözleşme 4 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 4

5 Yüklenici Firma İşbu Sözleşme maddesi hükümlerine göre işlem yapmaz ise, yukarıda belirtilen yasa ile İDARE e tanınan hiçbir muafiyetten faydalanamaz. 14. İHALE MİKTARLARINDA DEĞİŞME : İşbu Sözleşmeye ait keşif ve projelerde, imalatın devamı sırasında, tadilat yapmaya, imalat ve tesisatı kısmen veya tamamen taahhütten çıkarmaya veya yeni imalat ve tesisat yaptırmaya İDARE yetkilidir. Sözleşme Bedelinin % 20 sini aşamaz. Yüklenici Firma Sözleşme Bedelinin % 20 si dâhilinde meydana gelen artışları Sözleşme, ve diğer resmi şartname hükümleri çerçevesinde yapmakla mükelleftir. (Artış oranı nispetinde ilave süre verilir.) İşin bedelinin azalması her miktar da olabilir ve Yüklenici Firma bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici Firma, herhangi artış veya azalma durumunun tespiti için Sözleşme akdini müteakip 15 gün içerisinde işlerin metrajlarını yerinde yapacağı tespitler çerçevesinde yaparak, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği bir Mukayeseli Keşif Raporu formatında İDARE nin onayına sunacaktır. 15. SİGORTA: Yangın ve her türlü hasara karşı olmak üzere sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 ( on ) gün içerisinde, bu Sözleşmeye göre yapılacak inşaat malzemelerini, sigorta mevzuatına göre, kabul tutanağının imza tarihine kadar sigortayı devam ettirecektir. Bu sigortaya ait prim ve masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Yüklenici Firma hasar oluştuğu taktirde sigortaca ödenecek bedelden başka, İDARE den bedel isteyemez. Yüklenici Firma işlerin sigortalanması ile ilgili tüm işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. 16. GECİKME HALİ: Yüklenici Firma işleri mücbir sebep olmaksızın, Sözleşmenin 7. maddesindeki müddeti zarfında bitirip İDARE ye teslim etmediği takdirde, İDARE gecikme tazminatı olarak her gün için, Sözleşmenin 34. maddesindeki miktar kadar, Yüklenici Firmanın kesin hesabından veya kesin teminat akçesinden tahsil etmeye, gecikme 60 (altmış) günü geçtiği taktirde 29. madde gereğince Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Ancak aşağıda belirtilen nedenlerden herhangi birisinden dolayı, işin teslim süresinden önce Yüklenici Firma gecikmeye uğrayacak olursa, kendisi işin süresinin uzatımı için İDARE ye gecikme sebebinin ortaya çıkışını takip eden 5 işgünü içerisinde başvuruda bulunabilir. Süre uzatımı nedenleri, 1. Sözleşmenin 17. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler, 2. İş yerinde önceden görülüp saptanmayacak yeraltı koşulları ve ileri derecede ki olumsuz nitelikteki fiziksel durum veya koşullar, (bu durumun yetkili yerel merciler tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 3. İDARE nin neden olduğu bir engelleme veya gecikme, 4. Yetkili makamların neden olduğu gecikmeler, 5. İmalatın yapımını ve iş programını etkileyecek nitelikteki İDARE nin onayladığı proje değişiklikleri, 6. Sözleşmenin 14. maddesine uygun olarak İDARE ce onaylanmış keşif artışları,(bu durumda keşif artışı oranında ek süre verilecektir) 7. İDARE in uygun göreceği yapılan işin teknik niteliği ve özelliği gereğince iklim koşullarının neden olduğu gecikmeler, Süre uzatımı başvuruları 10 gün içerisinde İDARE ce değerlendirilerek sonuçları Yüklenici Firmaya bildirilecektir. Bu değerlendirme süreci içerisinde süre konu ile ilgili Kontrol Teşkilatı nın isteyeceği her türlü belge ve bilgi Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır. Sözleşme 5 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 5

6 17. MÜCBİR SEBEPLER: a) T.C. ve/veya K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile ) c) Genel salgın hastalıklar,(yerel resmi makamların kabul edeceği) Yukarıda yazılı sebepler, iş bu sözleşme için, mücbir sebepler olarak kabul edilmiş olup, Yüklenici Firmanın, İDARE ye müracaatı sonucu süre uzatımına esas teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek uygulamaya konulur. 18. YÜKLENİCİYE İHZARAT BEDELİ ÖDENMESİ: Yüklenici Firmaya ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. 19. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI: İnşaatın devamı müddetince Yüklenici Firma veya resmi olarak görevlendirdiği Temsilcisi iş yerinde bulunmaya mecburdur. 20. YÜKLENİCİNİN PERSONEL DEĞİŞTİRMESİ: Yüklenici Firmanın şantiye personeli arasında yetersizliği, geçimsizliği, ahlaksızlığı ve hilekarlığı veya herhangi bir kötü hali görülen kimseler Kontrol Teşkilatı nın yazılı tebliği üzerine Yüklenici Firma tarafından şantiyeden uzaklaştırılır ve yerine 5 (beş) takvim günü içinde yeni eleman temin olunur. 21. İŞ YERİNİN MUHAFAZASI: İş yerinin ve malzemelerin güvenliği, emniyeti, bakımı, muhafazası ve temizliği Yüklenici Firmaya aittir. 22. İŞİN DURDURULMASI VE SONUÇLARI: İDARE herhangi bir zamanda, Yüklenici Firmaya işi kısmen veya tamamen durdurması talimatlarını verebilir. İşin durdurulması sırasında Yüklenici Firma, İşi veya durdurulan kısmı, hasara, zarara, bozulmaya ve benzer durumlara karşı koruyacaktır. İDARE tarafından böyle bir talimat verilmesi halinde Sözleşme nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılır. Ancak, söz konusu durdurma Yüklenici Firmanın neden olduğumu bir gerekçe ile meydana geldi ise Yüklenici Firma süre uzatımına hak kazanamaz. Yüklenici Firma, hatalı işçilik ve malzemeden doğan arızaların, bozuklukların ve kayıpların giderilmesinden veya kendisinin alması gereken önlemleri almamasından dolayı süre uzatımına hak kazanamaz. 23. İŞ ESNASINDA KAZALAR: Bu sözleşme ile Yüklenici Firma, KKTC İş Yasalarının öngördüğü emniyet tedbirlerini zamanında almak ve inşaatta ehliyetli işçi ve personel kullanmak mükellefiyetini kabul ve taahhüt ettiği cihetle hiçbir ihtara hacet kalmaksızın her türlü kaza ve yangına karşı lüzumlu tüm tertibatı temin edecek ve işlerin devamı müddetince çıkacak yangın ve kazalardan ve bunların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan dolayı İDARE ye ve üçüncü şahıslar ile alakalı müesseselere karşı doğrudan doğruya mesul olacak ve İDARE ye rucu hakkı olmayacaktır. 24. ARA HAKEDİŞ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖDEMELER: Yüklenici Firma tarafından yapılan imalat bedelleri, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta 3 takım olarak Yüklenici Firma tarafından ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden hazırlanan ara hak ediş raporlarına ikmal edilen işe ait çekilen fotoğraflardan oluşan ilerleme raporları eklenerek Sözleşme 6 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 6

7 yazı ekinde incelenmek üzere İDARE ye teslim eder. İdare nin alacakları düşülmek suretiyle ödenir. Ataşmanı tutulmamış ve metrajı yapılmamış imalata hakedişte yer verilmez. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan işlerin Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen yöntem ile hesap edilen bedelin eklenmesi sureti ile hazırlanacaktır. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı bir yazı ekinde kendisine ulaşan ara hakedişi 10(on) gün süre içerisinde inceler. Uygun görmesi halinde İDARE nin onayına sunar. Uygun değil ise, gerekçelendirerek Yüklenici Firmaya iade eder veya gerekli değişiklikleri re sen yaparak İDARE nin onayına sunar. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş ara hakedişi 5 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödenir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek ara hak ediş iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Yüklenici Firma, her türlü hakediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Yüklenici Firma, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdur. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 95 i ara hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. idare gerek gördüğü takdirde, en son yapılacak ara hak ediş ödemesinden, Sözleşme Bedelinin %3 ünü aşmayacak tutarda bir bedeli kesin hesapta ödenmek üzere bloke edebilir. Yüklenici Firmanın buna itiraz hakkı yoktur. Ara hakedişler 30 gün ara ile düzenlenecektir. Ancak Yüklenici Firmanın talebi halinde ve İDARE onayı ile bu süre kısaltılabilir. Son ara hakedişin düzenlenmesinde 30 günün dolması zorunluluğu yoktur. 25. KABUL : İşlerin kabule hazır olduğunu Yüklenicinin yazılı olarak İDARE ye bildirmesi üzerine, Kontrol Teşkilatı 15(onbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler esnasında yapılan her türlü test masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 15(onbeş) günün sonunda Kontrol Teşkilatı nın gerekçeli raporu doğrultusunda Kabul İDARE tarafından reddedilir veya Kabulü yapmak üzere Kabul Heyetini oluşturur ve Yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici tebligata rağmen kabulde bulunmazsa durum kabul tutanağında zikredilmek suretiyle, kabul muamelesine başlanır. Heyet işlerin sözleşmesi, proje, şartname ve fenni usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığını muayene eder. Muayene için icap eden açıp, kapamalar vs. muayene masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda değil ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden fazla olması halinde Kabul reddedilir. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden az ise Kabul kabul edilir ve hazırlanacak tutanak ile noksan ve kusurlu işler tespit edilerek bunların ikmali için 15 (onbeş) gün süre tanınır. Kabul heyetinin tespit ettiği noksan işlerin tayin edilen süre içinde Yüklenici tarafından tamamlanmaması halinde, kabul tarihinden işlerin tamamlandığı tarihe kadar geçecek her gün için Sözleşmenin 33.maddesinde belirtilen miktarda tazminat kesilecektir. İDARE bu işlere Yüklenicinin yanaşmadığı kanaatine varırsa ihtarnameyle kendisine 15 (onbeş) günlük ek süre verir. Yüklenici bu Sözleşme 7 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 7

8 süre sonuna kadar da çalışmaya başlamazsa İDARE, kabul tutanağında eksik işler karşılığında belirtilen miktarları Yüklenicinin alacağından veya kesin teminatından keserek irat kaydeder. İDARE, kesintilerin teminatı aşması halinde kalanı hükmen tahsil edebilir. Yapılmasında fayda görülmeyen kusurlu işler ise İDAREce taktir olunacak kalite farkı (NEFASET) namıyla ve bir bedel kesilmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. 26. GARANTİ SÜRESİ VE KABUL : İşbu Sözleşme kapsamında yapılan İşlerin tamamı Kabul İtibar Tarihinden itibaren 1 yıl, Yüklenicinin garantisi altındadır. Yüklenici bu süre içerisinde oluşabilecek malzeme ve işçilikten kaynaklanan her tür hata ve kusuru kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gidermekle mükelleftir. Noksan ve kusurlu işler görülürse Yükleniciye ikmal ettirilir. Yüklenici yazılı tebligata rağmen yapmaz ise İDAREce namı hesabına yaptırılır. Bir yılın sonunda İDARE nin herhangi yazılı bir talebinin olmaması halinde iş kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Kabulün yapılmış olması, kabul sonrası 10(on) yıl içerisinde ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik kusurlarının Yüklenici Firma tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma kabulün yapılmasını takip eden on yıl süresince malzeme ve işçilik ve kusurlarını ortadan kaldırmakla mükelleftir. Aksi takdirde İDARE her türlü hukuki işlem yaptırmakta tamamen serbesttir. 27. KESİN HESAP HAKEDİŞ RAPORU Kabul İtibar Tarihini takip eden 30 (otuz ) gün içerisinde Yüklenici Firma, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden kesin hesap hakediş raporunu hazırlayarak yazı ekinde incelenmek üzere 4 nüsha olarak İDARE ye teslim eder. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde gerekli incelemeleri ve düzeltmeleri yaparak gerekçeli raporu beraberinde İDARE ye tasdik için tevdi ederler. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş kesin hesabı 10 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödemesi talimatını verir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek kesin hesap iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Kesin hesap sonrası kalan bedelin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılmış olması Yapıldı Projeleri nin, İşletme-Bakım kılavuzlarının, garanti belgelerinin ve yedek malzemelerin İdare ye teslim edilmiş olması şarttır. Kesin hesap raporu, belirtilen süre içerisinde Yüklenici Firma tarafından onaya sunulmaz ise İDARE, Yüklenici Firma gıyabında işin kesin hesap raporunu tanzim ederek Yüklenici Firmanın varsa bakiye alacağını ödeyebilir. Buna göre Yüklenici Firma bağlanan kesin hesap hakediş raporunu aynen kabul etmiş olur ve buna itirazı olamaz. Yüklenici Firma ikmal edilen işe içerden ve dışarıdan çekilen ve 13/17 ebadında fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlayarak kesin hakediş raporu ile birlikte Kontrol Teşkilatına verecektir. 28. KESİN TEMİNATIN İADESİ- İLİŞİĞİN KESİLMESİ : Kesin teminat Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sı olup. TL. dır. Ancak iş süresi içerisinde, tüm ara hakedişlerin toplamı, Sözleşme Bedeli nden fazla olacağı anlaşılır ise, iki bedel arasında ki fark tutarının % 6 (yüzdealtı) sı oranında İDARE ek teminat talebinde bulunur. Kesin Teminatın ve ek teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak İDARE ce belirlenir. Sözleşmede ve eklerinde belirtilen haller ile tazminatlı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır Kesin Kabulün ikmalini takip eden 2(iki) ay içerisinde, Yükleniciden başkaca bir alacağı bulunmadığına dair ibra alınır ve iki ayın sonunda teminatı iade olunur. Sözleşme 8 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 8

9 Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 29. SÖZLEŞMENİN FESHİ : Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı işyerini teslim almaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, işi tatil eder ve işleri iş programına göre yürütmez, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder. Bu durumda İDARE Yüklenicinin kesin teminatı ve o zamana kadar birikmiş alacaklarını gelir kaydederek ihzarata, şantiye tesisatına ve makinelere vaziyet ederek Yüklenici namı hesabına işi başka bir firmaya dilediği şartlarla yaptırmaya veya kendisi emaneten yapmaya ve iki ihale veya mal oluş arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse, Yüklenici bunu talep etmeye yetkilidir. Bundan dolayı Yüklenici hiçbir hak ve tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 1. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 2. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 3. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İDARE Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden İşi tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici İşi tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar tazminat ara hak edişlerinden, kesin hesabından veya teminatlarından tahsil edilir. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak fesh edilebilir. Bu durumda Yüklenicinin alacağı ödenerek kesin teminatı 60 gün içerisinde iade edilir. 30. TAAHHÜDÜN DEVRİ VE ALACAĞIN TEMLİKİ : Yüklenici Firma, İDARE nin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkalarına taahhüdünü devredemez ve bu iş dolayısıyla İDAREden alacağını temlik edemez. 31. MÜTEAHHİDİN İFLASI VE ACZİ: İnşaatın devamı sırasında Yüklenici Firma hacze veya acze maruz kalır veya iflas ederse kati teminatı gelir kaydedilerek kalan iş bir diğer Yükleniciye yaptırılır veya işin devamı emaneten ikmal olunur. İki ihale arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse İDARE alacağının ödenmesi için iflas masasına müracaat hakkına sahiptir. 32. MÜTEAHHİDİN VEFATI : Yüklenici Firma işlerin devamı esnasında vefat ettiği takdirde İDARE Sözleşmeyi feshedebilir veya taahhüdü mirasçıların ikmal etmelerini isteyebilir. İDARE feshe karar verirse, Yüklenici Firmanın o zamana kadar evsafına uygun olarak tamamladığı imalat ölçülerek istihkakı tayin edilir ve bu meblağ varislerine teminat ile birlikte ödenir. 33. SÖZLEŞMEDEN MÜTEVELLİT VERGİLER, MASRAFLAR, SİGORTA PRİMLERİ Bu Sözleşmenin akit masraf ve harcı ile Sözleşmeden mütevellit diğer harç, masraf, vergi ve resimlerle, işçi ve sigorta primleri gibi tüm masrafların ödenmesi, ihbarı ve mesuliyeti Yükleniciye aittir. Sözleşme 9 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 9

10 34. TAZMİNAT Yüklenici Firmanın Sözleşme ve diğer ek şartnameler hükümleri çerçevesinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her bir tazminat konusu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat nakdi olarak veya ara hakedişlerinden veya kesin teminatından İDAREce tahsil yoluna gidilecektir. Tazminatın Konusu Tazminatın Miktarı 1 İş, Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen sürelerde Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise, 2 Yüklenici, Kabul eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri süresinde yerine getirmez ve eksikleri süresinde tamamlamaz ise, 3 Yüklenici, garanti süresi içerisinde İDAREin tespit ettiği kusur ve eksiklerin Sözleşmenin 25. maddesinde belirtilen sürelerde tamamlamaz ise, 4 İmalatın istenilen kaliteye ve teknik şartlara uygun olamaması halinde ( nefaset ) Günlük olarak Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzde altı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin % 0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Bahse konu imalat kalemi bedelinin % 5(yüzdebeş) ni aşamayacak tutarda 35. SÖZLEŞME EKLERİ ARASINDA TENAKUZ BULUNMASI HALİ : Mezkur sözleşme ile ekleri ve maddelerinde uyuşmazlık bulunması halinde, İDARE için en müsait olan madde hükmü cari olacaktır. Bu hususu İDARE kendi tayin eder. 36. YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşme ve eklerinden doğan anlaşmazlıklara bakmaya K.K.T.C. Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir. 37. SAYFA SAYISI ve İMZA TARİHİ: İşbu Sözleşme 37 (otuzyedi) Madde ve kapak sayfası dâhil 10 sayfadan ibaret olup ekleriyle beraber / /2015tarihinde taraflarca 2 (İKİ) nüsha olarak Güzelyurt da imza altına alınmıştır. YÜKLENİCİ FİRMA İDARE ŞAHİT ŞAHİT Sözleşme 10 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 10

11 Örnek 10 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ POZ NO İŞİN CİNSİ TAHMİNİ MİKTARI BİRİMİ TEKLİF BİRİM FİYATI TOPLAM TUTARI TBF Epoksi Döşeme Kaplaması Yapılması 280 m2 0,00 TL Toplam Tutarı 0,00 TL Sayfa 1 / 1 11

12 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ TBF Epoksi Döşeme Kaplaması Yapılması, 1. Mevcut beton zeminde bulunan hasarların, epoksi kaplama yapılabilmesi için gerekli onarımların yapılması, 2. Kaplama yapılacak yerin temizlenmesi (toz ve inşaat artıkları), 3. Kaplama işlemine başlanılmadan önce yüzeyin nem oranına dikkat edilecek ve nem oranının kabul edilebilir limitlerin üstünde olması halinde yüzey özel kurutma cihazları marifeti ile kurutulacakır. 4. Mevcut zemin yüzeyine Malzeme Seçim Listesine uygun, iki bileşenli, yüksek penetrasyonlu, solventsiz epoksi reçinesi ile metrekareye 400 gr.dan az olmamak üzere astar tabakası sürülmesi, 5. Astar tabakanın kürünü tamamlamasından en fazla 24 saat sonra, Malzeme Seçim Listesine uygun self-levelling, solventsiz, 1,60 kg/lt yoğunlukta, basınç dayanımı 79 N/mm2 olan epoksi malzemesinin, Üretici firma uygulama prosedürü hükümlerine göre özel yayma aparatları ile ve en az 2 mm kalınlıkta uygulanması, Ölçü: Yerinde yapılacak epoksi döşeme kaplaması ı yerinde ölçülerek m2 olarak hesaplanır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir. 12

13 ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ MALZEME SEÇİM LİSTESİ İlgili Poz No Malzemenin cinsi Renk/Cins Marka 1 Marka 2 Marka 3 Marka 4 Marka 5 Teknik Özellikler Sodyum Hidroksit (NaOH), Asetik Asit, Etil Asetat, Hidroklorik asit, Etil Alkol kimyasal maddelere dayanıklı olacaktır. - idarenin uygun göreceği ve onaylayacağı eş marka Sika Sikafloor- 261/Sikafloor7530 BASF Mastertop BC 372 YKS Mastertop 1730 Rengi yerinde belirlenecektir. TBF Epoksi Döşeme Kaplaması (*) Not : İşbu Listedeki Markalar Arasında Herhangi Bir Öncelik Bulunmamaktadır. 13

14 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ YAPILMASI TALİMATI Teklif Birim Fiyat listesinde yer almayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan işlerin birim fiyatlarının tespiti, Form-1 formatında hazırlanan Özel Birim Fiyat Analizleri (ÖBFA) ile aşağıda belirtilen yöntemle yapılacaktır. 1. Genel Şartlar, 1.1. ÖBFA hazırlanırken; a) Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemlerinin analizleri ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kıyaslanması sonucu bulunacak tarif ve analizler. b). TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı ve ilgili T.C. Kurum ve kuruluşlarına ait ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait tarif analizler, c) a. ve b. maddesinde belirtilen analizlerin bulunmaması halinde, yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak tarif ve analizler, d)analizlerin fiyatlandırılmasında ise ihale dosyası ekinde yer alan işçilik, makine rayiç cetvelleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2010 yılı 2. Dönem Tahmini Birim Fiyat Tarifleri ve Cetvelleri esas alınacaktır ÖBFA nde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat pozları, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat pozları, TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Pozları ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat pozları kullanılacaktır ÖBFA Yüklenici tarafından hazırlanacak Kontrol Teşkilatının onayı ile yürürlüğe girecektir Kullanılacak poz veya pozlar Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecektir Kontrol Teşkilatı kullanılacak pozun veya pozların içerisindeki tanımları, uygun gördüğü şekilde birleştirmekte ve ayırmakta, ücret ve miktarları değiştirmekte tamamen serbesttir. Yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır ÖBFA Kontrol Teşkilatınca onaylanmadan imalata kesinlikle başlanılmayacaktır Yüklenici teklifini verirken ve iş programını yaparken aşağıda belirtilen tüm süreleri göz önüne alacak ve Kontrol Teşkilatının belirtilen sürelerde cevap vermemesi durumları dışında, kendi neden olacağı gecikmeler süre uzatımına esas teşkil etmeyecektir Yabancı döviz cinsinden fatura edilmiş Malzeme Bedelleri Yeni Türk Lirasına çevrilirken TC. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacaktır Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ve İşveren in onayı ile Sözleşmede yer alan birim fiyatlar kullanılabilir Yeni fiyatın yapıldığı dönem içerisinde devam etmekte olan inşaat işlerine ait sözlemelerin eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması ve 14 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

15 fiyatın uygun olduğunun kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ile işbu sözleşmelerde yer alan birim fiyatlar kullanılabilir Yapımı öngörülen yeni iş kalemi için Müteahhide, genel gider ve Yüklenicilik karı karşılığı olarak, onaylanan analizler sonucu çıkan bedelin %10(yüzdeon) u ödenir. 2. İşçilik Birim Saatlerinin ve İşçilik Birim Ücretlerinin Tespiti, 2.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve diğer yukarıda belirtilmiş yer alan, İşveren in onayı ile Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun işçilik birim saatler olacaktır ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim ücretleri, İhale Dosyası içerisinde yer alan İŞÇİLİK RAYİÇLERİ nden alınacaktır. Yüklenici Sözleşmeyi imzalamakla bu ücretleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 3. Malzeme Birim Miktarlarının ve Malzeme Birim Fiyatlarının Tespiti, 3.1. ÖBFA nde kullanılacak, işin yapılması ile ilgili malzeme miktarları (malzeme kayıpları dahil ), TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve yukarıda belirtilmiş diğer analizlerde yer alan Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun malzeme miktarları olacaktır Yüklenici, malzeme birim fiyatlarının tespiti için; a) KKTC de veya TC de mukim bulunan 3 adet tedarikçiden malzeme birim fiyatlarının da yazılı bulunduğu teklif niteliğinde proforma faturaları alır. Teklifler TC de mukim tedarikçiden alınmış ise ayrıca 3 (üç) uluslararası nakliye firmasından alınmış teklif niteliğinde proforma fatura ve KKTC Gümrük İdaresinden alınmış konu ile ilgili belgeler almalıdır, b) Kontrol Teşkilatıya sunmak üzere, önerdiği malzemeler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı Malzeme Birim Fiyat Tespit ( MBFT ) formlarını ve malzeme onay formlarını, her malzeme için ayrı ayrı olmak üzere Form-2 ve Form 3 e uygun hazırlar. c) Gerektiğinde Kontrol Teşkilatıya sunmak için, tedarikçi firmaların malzeme tanıtım kataloglarını ve malzemelere ait renk kartelalarını ve numunelerini hazırlar. KKTC de mukim bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedelinde yerel nakliye bedeli dahil edilmiş olmalıdır. TC de bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedellerine ise uluslararası nakliye bedeli ve KKTC gümrük masrafları dahil edilmemelidir. 4. Makine Birim Saatlerinin ve Makine Birim Ücretlerinin Tespiti 4.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde,TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat Analizlerinde yer alan, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim saatleri olacaktır. 15 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 2 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

16 4.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim ücretleri ve katsayıları, İhale Dosyasında yer alan RAYİÇLER den, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim ücretleri ve katsayıları olacaktır. 5. Özel Birim Fiyat Analizi (ÖBFA) Hazırlanması ve Onayı, Özel Birim Fiyat Analizi formu (Form1) ve Malzeme Onay Formu (Form3) aşağıda belirtilmiş izlek çerçevesinde onaylanacaktır. 1. Yüklenici, yapılacak imalatın yeni birim fiyatına esas teşkil edecek ve iş bu talimatın 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen verileri bir dosya halinde ve yazı ekinde incelenmek üzere Kontrol Teşkilatına teslim eder. 2. Kontrol Teşkilatı, gerekli inceleme değerlendirmelere başlar. Malzeme birim fiyatının tespiti için, gerek gördüğü takdirde alternatif tedarikçilerden ek teklifler alır. 3. Kontrol Teşkilatının inceleme ve değerlendirme süresi 16(onaltı) gün olup, sürenin sonunda uygun gördüğü değişiklikleri, gerekçelerini belirterek ve belgelerini ekleyerek re sen yaparak onaylar. Re sen yapılan değişikliklerde Yüklenicinin parafı alınır. 4. Yüklenicinin değişikliği kabul etmemesi veya kendisinin herhangi bir değişiklik talebinin olması halinde Kontrol Teşkilatı, ÖBFA yı tekrar incelenmek ve değerlendirilmek üzere iade eder. Bu durumda onay izleği yarı sürelerde tekrar izlenir. 7. Özel Birim Fiyatın İşverence onayını takiben, bu iş kaleminin yapımı ile ilgili malzeme miktarları Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Listeleri ne eklenir. 16 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Plaj Futbol Sahasının Cushion Akrilik Zemin Kaplama Yapılarak Basketbol Sahasına Dönüştürülmesi İşi SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 ODTÜ Kuzey

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 1. Yurt Ortak Mutfakları Davlumbaz ve Havalandırma Sistemleri İşi DOĞRUDAN ALIM DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğrudan Alım Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :...

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME Madde 1: TARAFLAR 1. Elektrik Müteahhidi 2. İşveren Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... İş Adresi :...

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/142220 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ 1.1. ALICI Adı : GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş Adres : OSB Avar Cad.No:4 SİNCAN/ANKARA Telefon : 0 (312)

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME 1. Bölüm: Madde 1- Bu şartnamenin amacı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Çeşidi Adedi Kapasitesi

Çeşidi Adedi Kapasitesi TRT Trabzon Müdürlüğü Lojmanlarının Doğalgaz Dönüşüm İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/124895 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ELEKTRİK VE SU SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA-İZLEME SİSTEMİ KURULMASI YAPIM İŞİ SÖZLEŞME DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Form, 3. Sözleşme, 4. Teklif Birim Fiyat

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı