ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Laboratuarı Epoksi Döşeme Kaplama Yapılması İşi SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 1

2 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (İDARE) ile (Yüklenici Firma) arasında aşağıda belirtildiği şekilde sözleşme yapılmıştır. İDARE, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük Binası Kalkanlı, Güzelyurt, Yüklenici Firma adresini tebliğ adresi olarak göstermiştir. Bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar tarafların şahsına yapılmış addolunacaktır. Bu Sözleşmede ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (İDARE),... (Yüklenici Firma), İDARE nin tayin ettiği Yüklenici Firmanin yaptığı işin şartnamelere, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını takip eden ve işin kontrollüğünü yapan İdari Birim (Kontrol Teşkilatı) olarak adlandırılmıştır. 1. TANIMLAR : Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliğine ve Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. 2. SÖZLEŞME KONUSU : Bu sözleşme İDARE nin yaptıracağı, Mühendislik Laboratuarı Epoksi Döşeme Kaplama Yapılması İşi nin Sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kaidelerine, K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnamelerine, ekli projelerine, uygun bir suretle ikmali ile İDARE ye tesliminden ibarettir. 3. SÖZLEŞME EKLERİ: Teklif mektubu, -Teklif Birim Fiyat Listesi Birim Fiyat Tarifleri, ekte yer alan işçilik rayiçleri listesi, makine rayiç cetvelleri ve katsayıları K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri ve projeler Sözleşmenin tabii ekleridir. 4. SÖZLEŞME ŞEKLİ: Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, birlikte okunup uygulanır. Sözleşme birim fiyat esası üzerinedir. Birim fiyatlar Yüklenici Firma tarafından fiyatlandırılmış bulunan Teklif Birim Fiyatları Listesindeki değiştirilemez fiyatlar olup taraflarca kabul edilmiştir. 5. SÖZLEŞME BEDELİ : İnşaatın Sözleşme Bedeli... olup tahminidir. Tahmini ilk keşif metrajları ile Yüklenici Firmanin teklif ettiği değişmez teklif birim fiyatlarının çarpımı ve bunların toplamından elde edilen değer Sözleşme Bedeli dir. Miktarların azalıp çoğalmasından dolayı, Yüklenici Firma birim fiyat artırımı gibi hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. Yüklenici Firma sözleşme konusuna giren tüm işleri teklif ettiği değişmez birim fiyatlarla ikmal ile mükelleftir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenici Firma Firmanın teklif ettiği ve Sözleşme Bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen özel birim fiyatlar esas alınır. Yüklenici Firma, Sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri sonucunda doğan muafiyet dışındaki tüm vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Sözleşme 2 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2

3 Sözleşmeye esas tahmini ilk keşif miktarları tahmini olup, bunlar Yüklenici Firmanın Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için yapacağı iş ile ilgili tam ve hassas miktarlar olarak kabul edilemez. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyatları, Kontrol Teşkilatının uygun göreceği aşağıda belirtilen usullerden birinin kullanılması sureti ile tespit olunacaktır. 1. Yevmiye Usulü: Bu usul genel itibari ile analiz yapılmasında fayda görülmeyen ve sürekliliği olmayan imalatların birim fiyatların tespitinde kullanılacaktır. - İşçilik bedelleri sözleşme eki işçilik birim fiyat rayiçleri üzerinden tutulacak puantaja göre, - Malzeme bedelleri ise piyasadan günün koşullarına göre Yüklenici Firma Firma tarafından alınacak 3 teklif içerisinden Kontrol Teşkilatının uygun göreceği malzemenin gerçek faturasının İdareye ibra edilmesi sureti ile ödenecektir. Uygulamada yapılacak her hakediş için işin başından itibaren gerçekleşmiş işçilik ve malzeme listeleri (miktarların karşılarına birim fiyatları yazılmak sureti ile) hazırlanacaktır. Hazırlanan listeler sonucu tespit olunan işçilik ve malzeme tutarlarına genel gider ve Yüklenici karı karşılığı olarak %10(yüzdeon) eklenmek sureti ile bu işler ile ilgili ödeme tespit olunacaktır. 2. Birim Fiyat Analizi Usulü: Bu usul inşaat keşfini etkileyebilecek nitelikte metraja sahip imalatların birim fiyatlarının tespitinde kullanılacaktır. Bu tür birim fiyatların tespiti için Sözleşme eki Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı uygulanacaktır. 6. İŞ YERİ TESLİMİ : İşlerin yapılacağı yerler, Sözleşmenin akdini müteakip 10 (on) gün içinde, Kontrol Teşkilatı tarafından Yükleniciye tutanakla teslim edilir Yüklenici Firma Firma iş yerini teslim almaktan imtina ettiği taktirde sözleşmenin 29. maddesi hükmü tatbik olunur. 7. SÖZLEŞME SÜRESİ, İŞİN SÜRESİ ve SÜRE UZATIMI: Sözleşme ile tayin edilen işlerin yapımı için yer teslim tarihlerinden geçerli olmak üzere 60(altmış) takvim günü süre verilmiştir. Yüklenici İşleri Sözleşmeye, Projelerine, Birim Fiyat Tariflerine, Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen diğer fenni şartnamelere göre kusursuz olarak bu sürelerde ikmal ve İDARE ye teslim ile mükelleftir. Sözleşmenin geçerlilik süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır. Tarafların karşılıklı mutabakatı halinde 3 yıllık Sözleşme Geçerlilik Süresi içerisinde İdare Yükleniciden benzer imalatların yapımını için hizmet alabilir. Bu durumda Sözleşme eki birim fiyatlar, Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle değişmez kabul edilecek, 1 yıldan sonra ise birim fiyat artış oranının sözleşme tarihi ve yeni alım tarihleri arasında gerçekleşen ve yetkili KKTC Devlet Kurumları tarafından yayınlanan TÜFE oranını aşmaması kaydı ile yapılacak pazarlık sonucu güncellenecektir. Bu durumda taraflar işbu ana Sözleşmeye dayalı protokoller akdetmek sureti ile süre, birim fiyat, teminat vb. Sözleşmesel hususları düzenleyeceklerdir. 8. İŞLERİN KONTROLÜ : İDARE, işlerin projeye, sözleşmeye, fenni ve diğer şartnamelere uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmek üzere Kontrol Teşkilatını yetkilendirmiş bulunmakla birlikte, bunun dışında ayrıca kişi ve/veya komisyonları görevlendirebilecektir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatının ve/veya İDARE ce atanan kontrole yetkili kişi ve komisyonların talep ettiği bilgiyi sağlamaya, işbirliği yapmaya ve Kontrol Teşkilatının yazılı talimatına aynen riayete çerçevesinde mecburdur. Ancak bu durum Yüklenicinin basiretli bir meslek adamı olarak davranması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma İşi ila nihaiye fen ve sanat kaidelerine yapmakla yükümlü olup, İşin yapımında vermiş olduğu kararların her türlü sonuçlarından sorumludur. Sözleşme 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 3

4 9. İŞ PROGRAMI : Yüklenici, işleri Sözleşmedeki yazılı süre içinde ikmal için tüm imalatların başlama ve bitirme tarihlerini gösterir iş programını ve ihzarat programını Sözleşme akdinden itibaren 7 (yedi gün) gün içinde Kontrol Teşkilatı na verecektir. İş programı Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacak olup, Yüklenicinin buna itiraz hakkı yoktur. Yüklenici, imalatın seyrini Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanan programa göre yürütmekle mükelleftir. 10. AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI: Bu iş için avans verilmeyecektir. 11. TEKNİK PERSONEL, MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN BULUNDURULMASI: Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda teknik personeli bulundurmaya mecburdur. Yüklenici Firma bu personel içerisinden Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü) sıfatına haiz vekil atayacaktır. Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü), Yüklenici Firma tarafından verilecek usulüne uygun tasdik edilmiş vekaletname çerçevesinde işin tüm sorumluluğunu ve fenni mesuliyetini yüklenmiş olacaktır. Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda makine, teçhizat ve ekipmanı bulundurmaya mecburdur. Lüzumlu her türlü makine, aletin temini, nakli, tesis, işletme, işçi ve makinist ücretleri, yağ, yakıt, amortisman, sigorta vs. gibi her türlü masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Bunlar için İdarece Yüklenici Firmaya herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici Firma, yüklendiği işleri yürütmek için suyunu ve elektriğini kendi nam ve hesabına temin edecektir. 12. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ: Yüklenici Firma ihaleden sonra gerek esas iş süresi içinde gerekse mücbir sebepler dışında uzatılan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden fazla para verilmesi veya süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 13. MUAFİYETLER: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yüklenici Firma, yukarıda zikredilen yasa ile İDARE ye tanınan gümrük ve KDV. muafiyetlerinden faydalanmak istemesi halinde, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen mukayeseli keşif raporunun onayını müteakip 7 gün içerisinde Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Miktarları Listesi ni hazırlayarak Kontrol Teşkilatı nın onayına sunacaktır. Kontrol Teşkilatının onayı ile muafiyet listeleri kesinleşecektir. Kontrol Teşkilatı, tarafından onaylanan listelerde yer almayan veya miktarları fazla olan malzemelere ilişkin bilgileri ilgili makamlara iletilir. Yüklenici Firma, bu malzemeler için KKTC mevzuatı gereği olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapım sürecinde muafiyet uygulanmış her tür malzeme Kontrol Teşkilatı yetkilileri nezaretinde iş sahasına indirilecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak bir takip tablosuna işlenecektir. Yüklenici Firma, yapım süreci içerisinde veya kesin hesaptan sonra iş sahasında kalan malzemeleri Kontrol Teşkilatı nın onayı ile iş sahası dışına çıkarabilir. İmalatların yapımında kullanılacak her tür makine ve ekipman muafiyet kapsamı dışındadır. Sözleşme 4 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 4

5 Yüklenici Firma İşbu Sözleşme maddesi hükümlerine göre işlem yapmaz ise, yukarıda belirtilen yasa ile İDARE e tanınan hiçbir muafiyetten faydalanamaz. 14. İHALE MİKTARLARINDA DEĞİŞME : İşbu Sözleşmeye ait keşif ve projelerde, imalatın devamı sırasında, tadilat yapmaya, imalat ve tesisatı kısmen veya tamamen taahhütten çıkarmaya veya yeni imalat ve tesisat yaptırmaya İDARE yetkilidir. Sözleşme Bedelinin % 20 sini aşamaz. Yüklenici Firma Sözleşme Bedelinin % 20 si dâhilinde meydana gelen artışları Sözleşme, ve diğer resmi şartname hükümleri çerçevesinde yapmakla mükelleftir. (Artış oranı nispetinde ilave süre verilir.) İşin bedelinin azalması her miktar da olabilir ve Yüklenici Firma bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici Firma, herhangi artış veya azalma durumunun tespiti için Sözleşme akdini müteakip 15 gün içerisinde işlerin metrajlarını yerinde yapacağı tespitler çerçevesinde yaparak, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği bir Mukayeseli Keşif Raporu formatında İDARE nin onayına sunacaktır. 15. SİGORTA: Yangın ve her türlü hasara karşı olmak üzere sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 ( on ) gün içerisinde, bu Sözleşmeye göre yapılacak inşaat malzemelerini, sigorta mevzuatına göre, kabul tutanağının imza tarihine kadar sigortayı devam ettirecektir. Bu sigortaya ait prim ve masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Yüklenici Firma hasar oluştuğu taktirde sigortaca ödenecek bedelden başka, İDARE den bedel isteyemez. Yüklenici Firma işlerin sigortalanması ile ilgili tüm işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. 16. GECİKME HALİ: Yüklenici Firma işleri mücbir sebep olmaksızın, Sözleşmenin 7. maddesindeki müddeti zarfında bitirip İDARE ye teslim etmediği takdirde, İDARE gecikme tazminatı olarak her gün için, Sözleşmenin 34. maddesindeki miktar kadar, Yüklenici Firmanın kesin hesabından veya kesin teminat akçesinden tahsil etmeye, gecikme 60 (altmış) günü geçtiği taktirde 29. madde gereğince Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Ancak aşağıda belirtilen nedenlerden herhangi birisinden dolayı, işin teslim süresinden önce Yüklenici Firma gecikmeye uğrayacak olursa, kendisi işin süresinin uzatımı için İDARE ye gecikme sebebinin ortaya çıkışını takip eden 5 işgünü içerisinde başvuruda bulunabilir. Süre uzatımı nedenleri, 1. Sözleşmenin 17. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler, 2. İş yerinde önceden görülüp saptanmayacak yeraltı koşulları ve ileri derecede ki olumsuz nitelikteki fiziksel durum veya koşullar, (bu durumun yetkili yerel merciler tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 3. İDARE nin neden olduğu bir engelleme veya gecikme, 4. Yetkili makamların neden olduğu gecikmeler, 5. İmalatın yapımını ve iş programını etkileyecek nitelikteki İDARE nin onayladığı proje değişiklikleri, 6. Sözleşmenin 14. maddesine uygun olarak İDARE ce onaylanmış keşif artışları,(bu durumda keşif artışı oranında ek süre verilecektir) 7. İDARE in uygun göreceği yapılan işin teknik niteliği ve özelliği gereğince iklim koşullarının neden olduğu gecikmeler, Süre uzatımı başvuruları 10 gün içerisinde İDARE ce değerlendirilerek sonuçları Yüklenici Firmaya bildirilecektir. Bu değerlendirme süreci içerisinde süre konu ile ilgili Kontrol Teşkilatı nın isteyeceği her türlü belge ve bilgi Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır. Sözleşme 5 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 5

6 17. MÜCBİR SEBEPLER: a) T.C. ve/veya K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile ) c) Genel salgın hastalıklar,(yerel resmi makamların kabul edeceği) Yukarıda yazılı sebepler, iş bu sözleşme için, mücbir sebepler olarak kabul edilmiş olup, Yüklenici Firmanın, İDARE ye müracaatı sonucu süre uzatımına esas teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek uygulamaya konulur. 18. YÜKLENİCİYE İHZARAT BEDELİ ÖDENMESİ: Yüklenici Firmaya ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. 19. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI: İnşaatın devamı müddetince Yüklenici Firma veya resmi olarak görevlendirdiği Temsilcisi iş yerinde bulunmaya mecburdur. 20. YÜKLENİCİNİN PERSONEL DEĞİŞTİRMESİ: Yüklenici Firmanın şantiye personeli arasında yetersizliği, geçimsizliği, ahlaksızlığı ve hilekarlığı veya herhangi bir kötü hali görülen kimseler Kontrol Teşkilatı nın yazılı tebliği üzerine Yüklenici Firma tarafından şantiyeden uzaklaştırılır ve yerine 5 (beş) takvim günü içinde yeni eleman temin olunur. 21. İŞ YERİNİN MUHAFAZASI: İş yerinin ve malzemelerin güvenliği, emniyeti, bakımı, muhafazası ve temizliği Yüklenici Firmaya aittir. 22. İŞİN DURDURULMASI VE SONUÇLARI: İDARE herhangi bir zamanda, Yüklenici Firmaya işi kısmen veya tamamen durdurması talimatlarını verebilir. İşin durdurulması sırasında Yüklenici Firma, İşi veya durdurulan kısmı, hasara, zarara, bozulmaya ve benzer durumlara karşı koruyacaktır. İDARE tarafından böyle bir talimat verilmesi halinde Sözleşme nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılır. Ancak, söz konusu durdurma Yüklenici Firmanın neden olduğumu bir gerekçe ile meydana geldi ise Yüklenici Firma süre uzatımına hak kazanamaz. Yüklenici Firma, hatalı işçilik ve malzemeden doğan arızaların, bozuklukların ve kayıpların giderilmesinden veya kendisinin alması gereken önlemleri almamasından dolayı süre uzatımına hak kazanamaz. 23. İŞ ESNASINDA KAZALAR: Bu sözleşme ile Yüklenici Firma, KKTC İş Yasalarının öngördüğü emniyet tedbirlerini zamanında almak ve inşaatta ehliyetli işçi ve personel kullanmak mükellefiyetini kabul ve taahhüt ettiği cihetle hiçbir ihtara hacet kalmaksızın her türlü kaza ve yangına karşı lüzumlu tüm tertibatı temin edecek ve işlerin devamı müddetince çıkacak yangın ve kazalardan ve bunların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan dolayı İDARE ye ve üçüncü şahıslar ile alakalı müesseselere karşı doğrudan doğruya mesul olacak ve İDARE ye rucu hakkı olmayacaktır. 24. ARA HAKEDİŞ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖDEMELER: Yüklenici Firma tarafından yapılan imalat bedelleri, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta 3 takım olarak Yüklenici Firma tarafından ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden hazırlanan ara hak ediş raporlarına ikmal edilen işe ait çekilen fotoğraflardan oluşan ilerleme raporları eklenerek Sözleşme 6 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 6

7 yazı ekinde incelenmek üzere İDARE ye teslim eder. İdare nin alacakları düşülmek suretiyle ödenir. Ataşmanı tutulmamış ve metrajı yapılmamış imalata hakedişte yer verilmez. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan işlerin Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen yöntem ile hesap edilen bedelin eklenmesi sureti ile hazırlanacaktır. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı bir yazı ekinde kendisine ulaşan ara hakedişi 10(on) gün süre içerisinde inceler. Uygun görmesi halinde İDARE nin onayına sunar. Uygun değil ise, gerekçelendirerek Yüklenici Firmaya iade eder veya gerekli değişiklikleri re sen yaparak İDARE nin onayına sunar. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş ara hakedişi 5 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödenir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek ara hak ediş iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Yüklenici Firma, her türlü hakediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Yüklenici Firma, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdur. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 95 i ara hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. idare gerek gördüğü takdirde, en son yapılacak ara hak ediş ödemesinden, Sözleşme Bedelinin %3 ünü aşmayacak tutarda bir bedeli kesin hesapta ödenmek üzere bloke edebilir. Yüklenici Firmanın buna itiraz hakkı yoktur. Ara hakedişler 30 gün ara ile düzenlenecektir. Ancak Yüklenici Firmanın talebi halinde ve İDARE onayı ile bu süre kısaltılabilir. Son ara hakedişin düzenlenmesinde 30 günün dolması zorunluluğu yoktur. 25. KABUL : İşlerin kabule hazır olduğunu Yüklenicinin yazılı olarak İDARE ye bildirmesi üzerine, Kontrol Teşkilatı 15(onbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler esnasında yapılan her türlü test masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 15(onbeş) günün sonunda Kontrol Teşkilatı nın gerekçeli raporu doğrultusunda Kabul İDARE tarafından reddedilir veya Kabulü yapmak üzere Kabul Heyetini oluşturur ve Yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici tebligata rağmen kabulde bulunmazsa durum kabul tutanağında zikredilmek suretiyle, kabul muamelesine başlanır. Heyet işlerin sözleşmesi, proje, şartname ve fenni usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığını muayene eder. Muayene için icap eden açıp, kapamalar vs. muayene masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda değil ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden fazla olması halinde Kabul reddedilir. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden az ise Kabul kabul edilir ve hazırlanacak tutanak ile noksan ve kusurlu işler tespit edilerek bunların ikmali için 15 (onbeş) gün süre tanınır. Kabul heyetinin tespit ettiği noksan işlerin tayin edilen süre içinde Yüklenici tarafından tamamlanmaması halinde, kabul tarihinden işlerin tamamlandığı tarihe kadar geçecek her gün için Sözleşmenin 33.maddesinde belirtilen miktarda tazminat kesilecektir. İDARE bu işlere Yüklenicinin yanaşmadığı kanaatine varırsa ihtarnameyle kendisine 15 (onbeş) günlük ek süre verir. Yüklenici bu Sözleşme 7 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 7

8 süre sonuna kadar da çalışmaya başlamazsa İDARE, kabul tutanağında eksik işler karşılığında belirtilen miktarları Yüklenicinin alacağından veya kesin teminatından keserek irat kaydeder. İDARE, kesintilerin teminatı aşması halinde kalanı hükmen tahsil edebilir. Yapılmasında fayda görülmeyen kusurlu işler ise İDAREce taktir olunacak kalite farkı (NEFASET) namıyla ve bir bedel kesilmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. 26. GARANTİ SÜRESİ VE KABUL : İşbu Sözleşme kapsamında yapılan İşlerin tamamı Kabul İtibar Tarihinden itibaren 1 yıl, Yüklenicinin garantisi altındadır. Yüklenici bu süre içerisinde oluşabilecek malzeme ve işçilikten kaynaklanan her tür hata ve kusuru kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gidermekle mükelleftir. Noksan ve kusurlu işler görülürse Yükleniciye ikmal ettirilir. Yüklenici yazılı tebligata rağmen yapmaz ise İDAREce namı hesabına yaptırılır. Bir yılın sonunda İDARE nin herhangi yazılı bir talebinin olmaması halinde iş kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Kabulün yapılmış olması, kabul sonrası 10(on) yıl içerisinde ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik kusurlarının Yüklenici Firma tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma kabulün yapılmasını takip eden on yıl süresince malzeme ve işçilik ve kusurlarını ortadan kaldırmakla mükelleftir. Aksi takdirde İDARE her türlü hukuki işlem yaptırmakta tamamen serbesttir. 27. KESİN HESAP HAKEDİŞ RAPORU Kabul İtibar Tarihini takip eden 30 (otuz ) gün içerisinde Yüklenici Firma, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden kesin hesap hakediş raporunu hazırlayarak yazı ekinde incelenmek üzere 4 nüsha olarak İDARE ye teslim eder. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde gerekli incelemeleri ve düzeltmeleri yaparak gerekçeli raporu beraberinde İDARE ye tasdik için tevdi ederler. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş kesin hesabı 10 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödemesi talimatını verir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek kesin hesap iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Kesin hesap sonrası kalan bedelin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılmış olması Yapıldı Projeleri nin, İşletme-Bakım kılavuzlarının, garanti belgelerinin ve yedek malzemelerin İdare ye teslim edilmiş olması şarttır. Kesin hesap raporu, belirtilen süre içerisinde Yüklenici Firma tarafından onaya sunulmaz ise İDARE, Yüklenici Firma gıyabında işin kesin hesap raporunu tanzim ederek Yüklenici Firmanın varsa bakiye alacağını ödeyebilir. Buna göre Yüklenici Firma bağlanan kesin hesap hakediş raporunu aynen kabul etmiş olur ve buna itirazı olamaz. Yüklenici Firma ikmal edilen işe içerden ve dışarıdan çekilen ve 13/17 ebadında fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlayarak kesin hakediş raporu ile birlikte Kontrol Teşkilatına verecektir. 28. KESİN TEMİNATIN İADESİ- İLİŞİĞİN KESİLMESİ : Kesin teminat Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sı olup. TL. dır. Ancak iş süresi içerisinde, tüm ara hakedişlerin toplamı, Sözleşme Bedeli nden fazla olacağı anlaşılır ise, iki bedel arasında ki fark tutarının % 6 (yüzdealtı) sı oranında İDARE ek teminat talebinde bulunur. Kesin Teminatın ve ek teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak İDARE ce belirlenir. Sözleşmede ve eklerinde belirtilen haller ile tazminatlı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır Kesin Kabulün ikmalini takip eden 2(iki) ay içerisinde, Yükleniciden başkaca bir alacağı bulunmadığına dair ibra alınır ve iki ayın sonunda teminatı iade olunur. Sözleşme 8 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 8

9 Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 29. SÖZLEŞMENİN FESHİ : Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı işyerini teslim almaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, işi tatil eder ve işleri iş programına göre yürütmez, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder. Bu durumda İDARE Yüklenicinin kesin teminatı ve o zamana kadar birikmiş alacaklarını gelir kaydederek ihzarata, şantiye tesisatına ve makinelere vaziyet ederek Yüklenici namı hesabına işi başka bir firmaya dilediği şartlarla yaptırmaya veya kendisi emaneten yapmaya ve iki ihale veya mal oluş arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse, Yüklenici bunu talep etmeye yetkilidir. Bundan dolayı Yüklenici hiçbir hak ve tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 1. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 2. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 3. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İDARE Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden İşi tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici İşi tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar tazminat ara hak edişlerinden, kesin hesabından veya teminatlarından tahsil edilir. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak fesh edilebilir. Bu durumda Yüklenicinin alacağı ödenerek kesin teminatı 60 gün içerisinde iade edilir. 30. TAAHHÜDÜN DEVRİ VE ALACAĞIN TEMLİKİ : Yüklenici Firma, İDARE nin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkalarına taahhüdünü devredemez ve bu iş dolayısıyla İDAREden alacağını temlik edemez. 31. MÜTEAHHİDİN İFLASI VE ACZİ: İnşaatın devamı sırasında Yüklenici Firma hacze veya acze maruz kalır veya iflas ederse kati teminatı gelir kaydedilerek kalan iş bir diğer Yükleniciye yaptırılır veya işin devamı emaneten ikmal olunur. İki ihale arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse İDARE alacağının ödenmesi için iflas masasına müracaat hakkına sahiptir. 32. MÜTEAHHİDİN VEFATI : Yüklenici Firma işlerin devamı esnasında vefat ettiği takdirde İDARE Sözleşmeyi feshedebilir veya taahhüdü mirasçıların ikmal etmelerini isteyebilir. İDARE feshe karar verirse, Yüklenici Firmanın o zamana kadar evsafına uygun olarak tamamladığı imalat ölçülerek istihkakı tayin edilir ve bu meblağ varislerine teminat ile birlikte ödenir. 33. SÖZLEŞMEDEN MÜTEVELLİT VERGİLER, MASRAFLAR, SİGORTA PRİMLERİ Bu Sözleşmenin akit masraf ve harcı ile Sözleşmeden mütevellit diğer harç, masraf, vergi ve resimlerle, işçi ve sigorta primleri gibi tüm masrafların ödenmesi, ihbarı ve mesuliyeti Yükleniciye aittir. Sözleşme 9 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 9

10 34. TAZMİNAT Yüklenici Firmanın Sözleşme ve diğer ek şartnameler hükümleri çerçevesinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her bir tazminat konusu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat nakdi olarak veya ara hakedişlerinden veya kesin teminatından İDAREce tahsil yoluna gidilecektir. Tazminatın Konusu Tazminatın Miktarı 1 İş, Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen sürelerde Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise, 2 Yüklenici, Kabul eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri süresinde yerine getirmez ve eksikleri süresinde tamamlamaz ise, 3 Yüklenici, garanti süresi içerisinde İDAREin tespit ettiği kusur ve eksiklerin Sözleşmenin 25. maddesinde belirtilen sürelerde tamamlamaz ise, 4 İmalatın istenilen kaliteye ve teknik şartlara uygun olamaması halinde ( nefaset ) Günlük olarak Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzde altı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin % 0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Bahse konu imalat kalemi bedelinin % 5(yüzdebeş) ni aşamayacak tutarda 35. SÖZLEŞME EKLERİ ARASINDA TENAKUZ BULUNMASI HALİ : Mezkur sözleşme ile ekleri ve maddelerinde uyuşmazlık bulunması halinde, İDARE için en müsait olan madde hükmü cari olacaktır. Bu hususu İDARE kendi tayin eder. 36. YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşme ve eklerinden doğan anlaşmazlıklara bakmaya K.K.T.C. Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir. 37. SAYFA SAYISI ve İMZA TARİHİ: İşbu Sözleşme 37 (otuzyedi) Madde ve kapak sayfası dâhil 10 sayfadan ibaret olup ekleriyle beraber / /2015tarihinde taraflarca 2 (İKİ) nüsha olarak Güzelyurt da imza altına alınmıştır. YÜKLENİCİ FİRMA İDARE ŞAHİT ŞAHİT Sözleşme 10 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 10

11 Örnek 10 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ POZ NO İŞİN CİNSİ TAHMİNİ MİKTARI BİRİMİ TEKLİF BİRİM FİYATI TOPLAM TUTARI TBF Epoksi Döşeme Kaplaması Yapılması 280 m2 0,00 TL Toplam Tutarı 0,00 TL Sayfa 1 / 1 11

12 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ TBF Epoksi Döşeme Kaplaması Yapılması, 1. Mevcut beton zeminde bulunan hasarların, epoksi kaplama yapılabilmesi için gerekli onarımların yapılması, 2. Kaplama yapılacak yerin temizlenmesi (toz ve inşaat artıkları), 3. Kaplama işlemine başlanılmadan önce yüzeyin nem oranına dikkat edilecek ve nem oranının kabul edilebilir limitlerin üstünde olması halinde yüzey özel kurutma cihazları marifeti ile kurutulacakır. 4. Mevcut zemin yüzeyine Malzeme Seçim Listesine uygun, iki bileşenli, yüksek penetrasyonlu, solventsiz epoksi reçinesi ile metrekareye 400 gr.dan az olmamak üzere astar tabakası sürülmesi, 5. Astar tabakanın kürünü tamamlamasından en fazla 24 saat sonra, Malzeme Seçim Listesine uygun self-levelling, solventsiz, 1,60 kg/lt yoğunlukta, basınç dayanımı 79 N/mm2 olan epoksi malzemesinin, Üretici firma uygulama prosedürü hükümlerine göre özel yayma aparatları ile ve en az 2 mm kalınlıkta uygulanması, Ölçü: Yerinde yapılacak epoksi döşeme kaplaması ı yerinde ölçülerek m2 olarak hesaplanır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir. 12

13 ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU MÜHENDİSLİK LABORATUARI EPOKSİ DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI İŞİ MALZEME SEÇİM LİSTESİ İlgili Poz No Malzemenin cinsi Renk/Cins Marka 1 Marka 2 Marka 3 Marka 4 Marka 5 Teknik Özellikler Sodyum Hidroksit (NaOH), Asetik Asit, Etil Asetat, Hidroklorik asit, Etil Alkol kimyasal maddelere dayanıklı olacaktır. - idarenin uygun göreceği ve onaylayacağı eş marka Sika Sikafloor- 261/Sikafloor7530 BASF Mastertop BC 372 YKS Mastertop 1730 Rengi yerinde belirlenecektir. TBF Epoksi Döşeme Kaplaması (*) Not : İşbu Listedeki Markalar Arasında Herhangi Bir Öncelik Bulunmamaktadır. 13

14 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ YAPILMASI TALİMATI Teklif Birim Fiyat listesinde yer almayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan işlerin birim fiyatlarının tespiti, Form-1 formatında hazırlanan Özel Birim Fiyat Analizleri (ÖBFA) ile aşağıda belirtilen yöntemle yapılacaktır. 1. Genel Şartlar, 1.1. ÖBFA hazırlanırken; a) Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemlerinin analizleri ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kıyaslanması sonucu bulunacak tarif ve analizler. b). TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı ve ilgili T.C. Kurum ve kuruluşlarına ait ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait tarif analizler, c) a. ve b. maddesinde belirtilen analizlerin bulunmaması halinde, yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak tarif ve analizler, d)analizlerin fiyatlandırılmasında ise ihale dosyası ekinde yer alan işçilik, makine rayiç cetvelleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2010 yılı 2. Dönem Tahmini Birim Fiyat Tarifleri ve Cetvelleri esas alınacaktır ÖBFA nde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat pozları, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat pozları, TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Pozları ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat pozları kullanılacaktır ÖBFA Yüklenici tarafından hazırlanacak Kontrol Teşkilatının onayı ile yürürlüğe girecektir Kullanılacak poz veya pozlar Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecektir Kontrol Teşkilatı kullanılacak pozun veya pozların içerisindeki tanımları, uygun gördüğü şekilde birleştirmekte ve ayırmakta, ücret ve miktarları değiştirmekte tamamen serbesttir. Yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır ÖBFA Kontrol Teşkilatınca onaylanmadan imalata kesinlikle başlanılmayacaktır Yüklenici teklifini verirken ve iş programını yaparken aşağıda belirtilen tüm süreleri göz önüne alacak ve Kontrol Teşkilatının belirtilen sürelerde cevap vermemesi durumları dışında, kendi neden olacağı gecikmeler süre uzatımına esas teşkil etmeyecektir Yabancı döviz cinsinden fatura edilmiş Malzeme Bedelleri Yeni Türk Lirasına çevrilirken TC. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacaktır Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ve İşveren in onayı ile Sözleşmede yer alan birim fiyatlar kullanılabilir Yeni fiyatın yapıldığı dönem içerisinde devam etmekte olan inşaat işlerine ait sözlemelerin eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması ve 14 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

15 fiyatın uygun olduğunun kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ile işbu sözleşmelerde yer alan birim fiyatlar kullanılabilir Yapımı öngörülen yeni iş kalemi için Müteahhide, genel gider ve Yüklenicilik karı karşılığı olarak, onaylanan analizler sonucu çıkan bedelin %10(yüzdeon) u ödenir. 2. İşçilik Birim Saatlerinin ve İşçilik Birim Ücretlerinin Tespiti, 2.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve diğer yukarıda belirtilmiş yer alan, İşveren in onayı ile Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun işçilik birim saatler olacaktır ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim ücretleri, İhale Dosyası içerisinde yer alan İŞÇİLİK RAYİÇLERİ nden alınacaktır. Yüklenici Sözleşmeyi imzalamakla bu ücretleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 3. Malzeme Birim Miktarlarının ve Malzeme Birim Fiyatlarının Tespiti, 3.1. ÖBFA nde kullanılacak, işin yapılması ile ilgili malzeme miktarları (malzeme kayıpları dahil ), TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve yukarıda belirtilmiş diğer analizlerde yer alan Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun malzeme miktarları olacaktır Yüklenici, malzeme birim fiyatlarının tespiti için; a) KKTC de veya TC de mukim bulunan 3 adet tedarikçiden malzeme birim fiyatlarının da yazılı bulunduğu teklif niteliğinde proforma faturaları alır. Teklifler TC de mukim tedarikçiden alınmış ise ayrıca 3 (üç) uluslararası nakliye firmasından alınmış teklif niteliğinde proforma fatura ve KKTC Gümrük İdaresinden alınmış konu ile ilgili belgeler almalıdır, b) Kontrol Teşkilatıya sunmak üzere, önerdiği malzemeler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı Malzeme Birim Fiyat Tespit ( MBFT ) formlarını ve malzeme onay formlarını, her malzeme için ayrı ayrı olmak üzere Form-2 ve Form 3 e uygun hazırlar. c) Gerektiğinde Kontrol Teşkilatıya sunmak için, tedarikçi firmaların malzeme tanıtım kataloglarını ve malzemelere ait renk kartelalarını ve numunelerini hazırlar. KKTC de mukim bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedelinde yerel nakliye bedeli dahil edilmiş olmalıdır. TC de bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedellerine ise uluslararası nakliye bedeli ve KKTC gümrük masrafları dahil edilmemelidir. 4. Makine Birim Saatlerinin ve Makine Birim Ücretlerinin Tespiti 4.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde,TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat Analizlerinde yer alan, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim saatleri olacaktır. 15 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 2 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

16 4.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim ücretleri ve katsayıları, İhale Dosyasında yer alan RAYİÇLER den, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim ücretleri ve katsayıları olacaktır. 5. Özel Birim Fiyat Analizi (ÖBFA) Hazırlanması ve Onayı, Özel Birim Fiyat Analizi formu (Form1) ve Malzeme Onay Formu (Form3) aşağıda belirtilmiş izlek çerçevesinde onaylanacaktır. 1. Yüklenici, yapılacak imalatın yeni birim fiyatına esas teşkil edecek ve iş bu talimatın 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen verileri bir dosya halinde ve yazı ekinde incelenmek üzere Kontrol Teşkilatına teslim eder. 2. Kontrol Teşkilatı, gerekli inceleme değerlendirmelere başlar. Malzeme birim fiyatının tespiti için, gerek gördüğü takdirde alternatif tedarikçilerden ek teklifler alır. 3. Kontrol Teşkilatının inceleme ve değerlendirme süresi 16(onaltı) gün olup, sürenin sonunda uygun gördüğü değişiklikleri, gerekçelerini belirterek ve belgelerini ekleyerek re sen yaparak onaylar. Re sen yapılan değişikliklerde Yüklenicinin parafı alınır. 4. Yüklenicinin değişikliği kabul etmemesi veya kendisinin herhangi bir değişiklik talebinin olması halinde Kontrol Teşkilatı, ÖBFA yı tekrar incelenmek ve değerlendirilmek üzere iade eder. Bu durumda onay izleği yarı sürelerde tekrar izlenir. 7. Özel Birim Fiyatın İşverence onayını takiben, bu iş kaleminin yapımı ile ilgili malzeme miktarları Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Listeleri ne eklenir. 16 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 3 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/1977 Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı