T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ Sayı: J KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/6542 Bakanlar Kurulu'nun 6/12/1972 tarihli ve 7/5421 sayılı kararıyla onaylanıp 6/4/1973 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan «Uluslararası Dördüncü Kalay Anlaşmasnınm Türkçe metninin 1 inci Bölümünün 1 inci maddesinin (g) bendindeki «tüketici» kelimesinin, «üretici» olarak düzeltilmesi; Dışişleri Bakanlığının 22/5/1973 tarihli ve ESGM (ESBD) /73/2-663 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı K. SATİR CUMHURBAŞKANI FAHRI S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H TEKlNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakana Prof. ı. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU I. SANCAR Içislem Balkanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. ÖZTEKİN Ü- H. BAY ÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLü Millî Eğitim Bakanı Baymdmlık Bakanı Ticaret Bakamı 0. DEN GlZ N. OK A- TÜRKEL Sağ. ve Sos. Y Bakanı Gün. ve Tekel Bakam T aram Bakam Dr. V. TANİR F. ÇELİKBAS A. N- TUNA Ulaştırma Bakanı Çalınma Bakam Sanayi ve Tek. Bakanı Prof. S- ÖZBEK A. N- ERDEM Dr. N. BAY AR En- ve Tab- Ka-y. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve İskân Baltanı Dr. K. DEMİR Dr. A. i. KİRİMLİ M. N. OKTAY Köy İşlem Bakanı Orman Bakam Genç. ve Spor Bakanı 0. KÛRÜMUĞLU A BİNGÖL C. COŞKUN Karar Sayısı : 7/6548 İlişik «Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği»- nin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 15/5/1973 tarihli ve /12046 sayılı yazısı üzerine, 657 sayıh Kanunun 2 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek geçici 21 inci ve 1694 sayılı 1973 Yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakanı Prof- I. ÖZTRAK İçişleri Baltamı M. ÖZTEKlN MElî Eeitim Bakanı O- DENGİZ Sığ. ve Sos. Y. Baltanı Dr. V. TANIR Ulaştırma Bakanı Prof. S. ÖZBEK En. ve Tab. Kar. Bakanı Dr. K. DEMİR Köy işleri Bakını O. KÜRÜMOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı K. SATıR Adalet Bakanı H. MUMCUOĞLU DISUİCTİ Balfamı Ü. H. BAY ÜLKEN Bayındırlık Bakam N. OK Güm. ve Tdkel Bakanı F- CELlKBAS Çalışma Bakanı A. N- ERDEM Turizm ve Tan. Bakanı Dr. A. I. KİRİMLİ Orman Bakanı i. BİNGÖL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H. TEKlN EL Millî Savunma Bakaaı /. SANCAR M ılıve Rakam S- 7. MÜFTÜOĞLÜ Ticaret Rakam A. TÜRKEL Tarım Bakanı A. N. TUNA Sanayi ve Tek Bakamı Dr. N- BAY AR İmar ve İskân Bakanı M- N. OKTAY Genç. ve Spor Bakanı C COŞKUN Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği KAPSAM Madde 1 Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesi ve 1973 yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden düzenlenen bu yönetmelik hükümleri Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü personeli hakkında uygulanır. II AMAÇ Madde 2 Bu yönetmelik hükümleri, günlük normal çalışma saatleri dışında fazla çalışılan sürelerin yıllık izine ne şekilde ekleneceği hu-

2 2 susu İle İzinle telâfisine imkân olmayan fazla çalışmalara ait ücretlerin ödenmesine ilişkin esasları düzenler. III TANIMLAR Madde 3 A - Fazla çalışma: Genel olarak haftalık çalışma süresi olan 39 saatin üstünde yapılan çalışmadır. Bu yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel kanunlarında ve yönetmeliklerinde tespit olunan haftalık çalışma süreleri; a) 39 saatten az olan memurların 39 saatten, b) 39 saatten fazla olanların özel kanunlarında ve mevcut yönetmeliklerinde belirtilenden. Fazla çalıştıkları süreler fazla çalışma sayılır. B - Nöbet hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışma nöbet hizmetidir. IT GENEL ESASLAR Madde 4 Fazla çalışmanın yıllık izin süresine eklenebilmesi veya ücretle karşılanabilmesi için görevin, normal çalışma saatleri dışında ve fiilen yapılması gerekir. Madde 5 Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz. Madde 6 Ünite amirleri tarafından ilgili personele fazla çalışma yapılacağının bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi esastır. Ancak, acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde yapılabilir. V FAZLA ÇALIŞMANIN İZİNLE TELÂFİSİ Madde 7 Genel Müdürlükçe gerekli görülen hallerde, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Kanunun değişik 99 uncu maddesine göre fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yaptırılacak personel için düzenlenecek özel «Fazla çalışma cetveli» ne personelin günde yaptığı fazla çalışma süresi kaydedilir. Bu cetvel ilgili personel ve ünite amirleri tarafından imzalanarak, memurun dosyasında saklanır. Madde 8 Fazla çalışma süresi haftada (15), ayda (60) saatten fazla olamaz. Her (7) saatlik fazla çalışma bir gün sayılmak suretiyle yıllık izine eklenir. Yıllık izne yapılacak ekleme (20) günü geçemez. VI FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesinde tespit olunan hallerde, normal çalışma saatleri dışında yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanabilir. Madde 10 Ünitelerin talebi üzerine yapılacak fazla çalışmalar için Genel Müdürlükçe bir fazla çalışma programı düzenlenerek uygulamaya başlama tarihinden 45 gün önce Devlet Personel Dairesine gönderilir. Fazla çalışma programında aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi zorunludur : a) Fazla çalışmayı gerektiren nedenler, b) Fazla çalışmanın izinle telâfi edilemeyişinin nedenleri, c) Fazla çalışmanın kurumun bütününe mi, yoksa belirli kesimlerine mi veya belirli bir işi gören gruplara mı uygulanacağı, d) Fazla çalışmaya ne gün başlanacağı, e) Fazla çalışma yapılacak günlerin sayısı, günde kaç saat fazla çalışma yapılacağı, f) Fazla çalışmaya katılacak personelin kadroları ve görevleri, g) Fazla çalışmadan beklenen sonuç, Madde 11 Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programları hakkındaki görüşlerini Maliye Bakanlığına bildirir. Fazla çalışma programları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. Madde 12 Bu yönetmeliğin kapsamına giren personele verilecek fazla çalışma ücreti, her yıl Bütçe Kanunlarında Devlet Memurları için tespit olunan fazla çalışma ücretinin kapsam ve miktarını aşamaz. Madde 13 Ücretle karşılanacak fazla çalışma süresi günde (3) haftada (12) saati geçemez. VII DENETİM Madde 14 Genel olarak fazla çalışma yapan personelin fazla çalışma saatleri her gün fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edilerek «Aylık Fazla Çalışma Cetveli» üzerinde tespit ve imza olunur. Gerekli görüldüğü takdirde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanması sırasında inceleme yapabilirler. Madde 15 Fazla çalışma cetvellerini imzalayan yöneticiler, personelin belirtilen süre kadar bilfiil çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Ve çalışma programı gereğince yapılan fazla çalışmadan beklenen olumlu sonuçlarının alınmasında sorumludur. VIII YÜRÜRLÜK Madde 16 Bu yönetmelik hükümleri yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. IX YÜRÜTME Karar Sayısı : 7/6559 traktörde gümrük vergisi oranının % 1 e indirilmesi hakkındaki 2 nc «2 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan traktörlerden, Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithal edilecekler ile, cekleri müsaadeye dayanılarak ithal edilecek olanlarının, 20 Mayıs 1973 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süre ile gümrük vergisi oranın % ı (yüzde bir) e indirilmesi ve Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müşterek müsaadesi ile ithal edilecek traktörlerin çift çiye satış fiyatlarının, bu Bakanlıklarca tespit olunması» şeklinde de 15/5/1973 tarihli ve 7/6381 sayılı Kararnamenin ithal edilecek maddesinin, Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müştereken vere ğiştirilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 31/5/1973 tarihli ve 104 sayılı rapo ru üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci ve 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 13 üncü maddelerine göre. Bakanlar K u rulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Devlet Bakana CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı İV. TALÛ N. ERKMEN K. SATİR / H- TEKİNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı Prof. i. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU /. SANCAR İçişleri Balkanı Dışişleri BakanJ Maliye Bakanı Af. ÖZTEKİN Ü- H. BAYÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLU Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam O- DENGİZ N. OK A- TÜRKEL Sağ- ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tıelkeıl Bakanı Tarım Bakanı Dr. V. TANİR F CELİKBAŞ A. N. TUNA Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve T«k. Bakamı Prof- S. ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR Em. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Dr. K. DEMİR Dr. A. İ. KİRİMLİ M- N. OKTAY Köy İşleri Bakanı Orman Balkanı Genç. ve Spor Bakar O. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN

3 Orman Bakanlığından : Orman Genel Müdürlüğü Avcılık ve Balıkçılık İşleri Yönetmeliği AMAÇ ve KAPSAM Madde sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 4767 sayılı Orman Koruma Kuruluşunun Görev ve Yetkilerinin Devlet Orman İşletmelerine Devrine dair Kanun, 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Orman İdaresine tevdi edilmiş işlerden av işlerinin bakım ve idaresinde; av ve yaban hayvanlarının korunması, üreme ve devamlılıklarının sağlanması, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarının ve Avlakların tefrik ve tesisi, idare ve işletilmeleri, av turizminin düzenlenmesi, orman içi akarsu ve göllerde balıkçılığa ilişkin çalışmalar ile bu gibi yerlerin balıklandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 1 inci maddede belirtilen çalışmalar Yönetmelikte «Avcılık ve Balıkçılık İşleri» olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir. BİRİNCİ KISIM Avcılık İşleri BİRİNCİ YÖNETMELİKLER BOLÜM Av İşlerinin Bakım ve İdaresi Madde 3 Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen av ve avcılık iş ve işlemlerinde, Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mmtıkalarındaki av hayvanlarını korumak ve avcılık ile ilgili işleri yürütmekle görevlidirler. Madde 4 Yabani hayvanların durumlarının tayini ve gereken tedbirlerin alınması, avcılığın düzenlenmesinde lüzumlu donelerin toplanması amacıyle hayvanların türleri, miktarları, yayılış alanları, yaşama ortamlarını kapsayan envanterler yapılır. Madde 5 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, yaban hayatının korunarak geliştirilmesi ile yaban hayvanlarına ilişkin diğer araştırma ve çalışmalarla, ilgili Şubeler ve Araştırma Enstitüsü ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılır. Madde 6 Av hayvanlarının yaşama ortamlarını kısıtlayıcı, tamamen ortadan kaldırıcı veya üreme ve gelişmelerini önleyici çalışmalarda bulunan veya ziraî mücadele çalışmalarında kullanılan madde ve metodların av hayvanlarına zarar verdiği tespit edilen yer ve durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu zararların tamamen veya kısmen izalesi için gereken tedbirlerin alınması sağlanır. Madde 7 Mülkiyeti devlete, tasarrufu diğer kamu kuruluşlarına ait olan yerlerde, kuruluşun bağlı olduğu Genel Müdürlüklerle Orman Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilecek protokol ve bu Yönetmelik esasları çerçevesinde, Koruma ve Üretme Sahası ve Üretme Yeri tefrik ve tesis edilmesi halinde bu sahalardaki çalışmalar tanzim edilecek protokol esaslarına göre yürütülür. Madde 8 Kara Avcılığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yurt çapında avcılığı düzenleyen Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca her yıl alman karara esas olmak üzere; a) İllerden gelen İl Av Komisyon Kararlarının özeti, b) Şubenin yıllık çalışmaları sonucunda derlenen bilgiler değerlendirilerek 29, 30 ve 31 inci maddelerde belirtilen av hayvanları için tayin ve tespit edilen avlanma düzenleri, c) Yıllık çalışma programlarında yer alan Av Üretme Yeri, Av Üretme İstasyonu ve Av Koruma ve Üretme Sahaları ile avlanmanın yasaklanacağı Millî Parklar, Mesireler, Muhafaza Ormanları, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Sahaları, d) Yasaklanacak avlanma metodları, e) Ormanlarda avlanma izinleri, f) Yabancı avcıların avlanmalarıyle av turizmine ilişkin hususlar île, g) Kararın yürütülmesine dair tavsiyeleri kapsayan bir rapor ianzim edilerek Komisyona sunulur. Madde 9 Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca alınmış bulunan kararın, uygulanmasını temin amacıyle Resmî Gazetede ve Türkiye Radyolarında, Bakanlık tebliği olarak yayınlanması, avcı kulüp ve iernekleri ile ilgili kuruluşlara, vatandaşlara, valilik ve kaymakamlıkla, Bakanlık ve ilgili Genel Müdürlükler Teşküâtma duyurulması sağlanır, j _ s _ İKİNCİ BÖLÜM Koruma ve Mücadele Madde 10 - Av Koruma ve Üretme Sahalarına, av turizmine açılan avlaklara ve avcılık yönünden önem arzeden bölgelere, imkân nisbetinde, av koruma işlerinde görevlendirilmek üzere Orman Muhafaza Memurları atanır. Av Koruma işleriyle görevlendirilen Orman Muhafaza Memurları mıntıkaları dahilindeki Av Üretme Yerleri ve tstasyonlarıyla Av Koruma ve Üretme Sahalarında istihdam edilen personelin çalışmalarını kontrol ve murakabe ederler. Madde 11 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlanyla, Av Koruma ve Üretme Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre eğitilir. Ayrıca hizmetin gerektirdiği hallerde yatırım ve uygulamalarla ilgili işlerde işçi niteliğinde personel çalıştırılabilir. Madde 12 Av hayvanlarım, yırtıcı ve zararlılardan korumak maksadı ile yapılan mücadele çalışmaları, Orman Muhafaza Memurları ve Av Bekçileri tarafından yapılır. Gerekli hallerde mahallî avcı kuruluşlannında koruma ve mücadele faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Madde 13 Av Koruma ve Üretme Sahalarında, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile, Avlaklarda; yırtıcı ve zararlılarla mücadele, bunların türlerine göre tüfek, kapan, tuzak, zehir vs. gibi usûl ve vasıtalarla yapılır. Değişik türlere göre mücadelenin zamanı, usûlü, hangi araç ve gereçlerin ne şekilde kullanılacağı ayrıca bir izahname ile belirtilir. Madde 14 Kuraklık, don, sel, yangın, hastalık vs. şekillerle av hayvanlarının yaşamalarım etkileyen faktörlere karşı, belli zamanlarda ve belli yerlerde, gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Çalışmaları Madde 15 Yurdumuz doğal kaynaklarından olan av hayvanlarını, kalite ve kantite bakımından Millî Ekonomiye yararlı bir seviyeye ulaştırmak, nesilleri tehlikeye düşen türleri üreterek yurt avlaklarına yerleştirmek, bir kısmının kendi yaşama muhitlerinde alınacak fennî tedbirlerle çoğalmalarını ve yayılmalarım sağlamak, bu sahalarda av hayvanları ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak amacıyle Av Üretme Yerleri ve İstasyonları, Av Koruma ve Üretme Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 16 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları; eti, derisi, tüyü, trofeleri için avlanan veya av turizmi yönünden büyük önem taşıyan av hayvanlarını, uygun yaşama ortamlarına yerleştirmek amacıyle, kapalı sahalarda ve tesislerde tabi veya sunî yollarla üretmek için kurulan tesislerdir. Madde 17 Bu gaye ile kurulacak Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının kuruluş yerlerinin seçiminde, üretilecek av hayvanlarının optimum yaşama ortamı şartları, plantasyon yerlerine benzerliği ve üreme yerinde yapılacak her türlü teknik çalışmalara imkân verecek alt yapı tesisleri ile enerji ve diğer kaynakların yakınlığı ve tesisin rantabilitesi göz Önünde bulundurulur. Madde 18 Orman Amenajman Planlarında,' ormanlık sahalarda, Av Üretme Yeri veya istasyonu olarak ayrılan sahaların, av üretme gayesine tahsis edildiği ve yapılacak teknik müdahalelerin bu gayeye uygun olarak yapılacağı belirtilir. Madde 19 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım ve koruma için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Üretme yeri ve İstasyonlarının etrafının çevrilmesi için; dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri en uygun tesis seçilir. b) Etrafı çevrili Üretme Yerleri içinde çiftleşme, yavrulama (kuluçkalama veya doğurma), yavru besleme ve bakımı, barınma için lüzumlu tabiî müdahaleler (aralama, alan açma, ağaçlandırma, çayırlandırma vs) yapılır. c) Av Üretme İstasyonlarında; üretme, bakım ve besleme faaliyetleri için lüzumlu baraka, kümes, kafes, depo, yemlik, suluk, tuzluk, kapalı barınak, kapan ve benzeri tesisler kurulur. d) Bakım ve üretim işlerinde görevli bakıcının, devamlı ikameti için hizmet evi yapılır. e) Çevrili Üretme Yeri İstasyonlarında kullanılacak kuluçka ve ve ana makinaları, sunî yemlik ve suluklar, ısıtma araçları, temizlik ve

4 4 bakım malzemeleri, av tüfeği, kapan ve diğer koruma malzemeleriyle lüzumlu diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 20 Lüzum görülen yerlerde Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisi için, Şubesi teknik elemanlarınca, mahallinde gerekli etüdler yapılarak gerekçeli teknik rapor ve uygulama projesi düzenlenir. (Ek No : 1) Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık yatırım ve çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 21 Üretme Yeri veya İstasyonlarında üretilen av hayvanları, daha önceden tespit ve planlanmış uygun yaşama ortamlarına, avlaklara yerleştirilir. Yerleştirilecek alanlarda, yaşama ortamı ıslâhı, zararlı mücadelesi gibi çalışmalar daha önceden yapılarak yerleştirilecek hayvanların kolayca intibak etmelerini temin için gerekli tedbirler alınır. Madde 22 Av Koruma ve Üretme Sahaları; eti, derisi, trofeleri için avlanan, av turizmi yönünden büyük önem taşıyan veya bilimsel yönden yurt faunası için önem arzeden yabani hayvanların kendi yaşama ortamlarında, koruma ve bakım tedbirleri alınarak üretilmeleri ve buralardan civarlarındaki diğer yaşama ortamlarına yayılmalarım temin için tefrik ve tesis edilen sahalardır. Madde 23 Bu amaçla tefrik ve tesis edilecek Koruma ve Üretme Sahalarının belli türler için optimal yaşama şartlarını havi bir yer olması, büyüklüğü ve tabiî sınırları itibariyle asgarî yaşama alanı büyüklüğüne sahip bulunması, saha dahilinde o tür hayvanın üretilmesine imkân verecek miktarda bir populasyon nüvesinin mevcut olması, korumanın kolay ve etkili bir şekilde sağlanabileceği ve tabiî yolla üreyebilecek av hayvanlarının yayılabileceği yaşama ortamlarının arasında nüve teşkil edebilecek bir yerde olması göz önünde bulundurulur. Madde 24 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahalarında bakım, beslenme ve üretme için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Koruma ve Üretme Sahasının sınırları levha, ahşap, demir veya beton kazık ve gereken yerlerde çitlerle belirtilir, b) Koruma ve Üretme Sahasına giriş ve çıkış yerleri mahallî orman idaresince belirtilir ve kontrol için gerekli tedbirler alınır, c) Koruma ve Üretme Sahasında av hayvanlarına zarar veren yırtıcılarla mücadele için gerekli araç ve gereçler temin edilir, d) Av hayvanlarının devamlı müşahade ve kontrolü için tespit edilen yerlere gözetleme kuleleri, bakım ve beslenmeleri için gereken yerlere yemlik, suluk, tuzluk gibi tesisler yapılır, e) Koruma ve Üretme Sahalarında; barınma, üreme ve beslenme imkânlarını arttırmak için gereken yerlere çayırlıklar, yem tarlaları ve yeşil barınaklar tesis edilebilir ve şeritler açılabilir, f) Koruma ve bakım işlerinde görevli bekçi ve bakıcının devamlı ikameti için hizmet evi yapılır, g) Koruma ve Üretme Sahalarında; bakım koruma ve üretim işlerinde gerekli dürbün, av tüfeği, kapan, motorlu veya motorsuz kayık gibi diğer koruma ve bakım araç ve gereçleri temin edilir, h) Koruma ve Üretme Sahasında bakım ve korumanın etkili kılınması için gerekli yollar ve patikalar açılır. Madde 25 Merkez veya Mahallî Orman Teşkilâtınca yaban hayvanları ve avcılık faaliyetleri yönünden önem arzeden mıntıkalarda, Av Koruma ve Üretme Sahası tefrik ve tesisinde görevlendirilecek bir veya birden fazla teknik eleman tarafından ekte örneğine uygun bir ön etüd raporu düzenlenir. (Ek No : 2) Madde 26 Düzenlenen ön etüd raporu merkezce onaylandıktan sonra örneğine uygun uygulama projesi Şubesince tanzim edilir. (Ek No : 2/a) Yatırım programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 27 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahaları, Orman Amenajman Planlarında belirtilir. Koruma ve üretme yönünden önem arzeden ve nüve sahalar olarak tespit edilen bölme veya bölmeciklerin işletme gayeleri ve yapılacak müdahaleler av üretme esaslarına uygun olarak tespit edilir. Madde 28 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarında yapılan üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdare ve İşletme Madde 29 Av hayvanlarının normal yoğunluğa ulaştığı Av Koruma ve Üretme Sahalarında, av turizmine tahsis edilecek avlaklarla normal av hayvanları populasyonlarmı barmdıran devlet ormanlarında çift tırnaklı av hayvanları ile lüzum görülen yerlerde tespit edilecek bazı türler için av işletmeciliğine esas olacak «Av Amenajman Planları» görevlendirilecek teknik elemanlardan teşekkül eden bir heyet tarafından ekteki örneğine uygun olarak düzenlenir. (Ek No : 3) Düzenlenecek Av Amenajman Planlarına uygun ölçekli lüzumlu haritaları eklenir. Genel Müdürlükçe onaylanan Av Amenajman Planları teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 30 Göçmen kuşlar için ayrıca Av Amenajman Planı tanzim edilmez. Bunların avlanma düzenleri yıllık sayım neticelerine göre düzenlenir. Madde 31 Av Amenajman Planlarına dahil olmayan yerli av kuşları ile diğer memelilerin avlanma düzenleri, tahmini yıllık artım miktarıyle bu türler hakkında muntazaman derlenecek bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla yapılır. İKİNCİ KISIM BALIKÇILIK BİRİNCİ Orman İçi Sularda İŞLERİ BÖLÜM Balıkçılık Çalışmalarının Bakım ve İdaresi Madde 32 Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman içi akar su ve göllerde sportif amaçlara uygun olarak yürütülen balıkçılık ça lışmalarmda Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İş letme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mıntıka larındaki balık varlığını korumak ve balıkçılığa ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmekle görevlidirler. Madde 33 Orman içi akarsu ve göllerinde sportif balık avcılığı nı düzenlemek ve geliştirmek amacıyle bu suların saha envanteri, balıli varlığının tür, miktar ve yayılış alanlarının tesbitini kapsayan envan terler yapılır. Madde 34 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ama cıyle tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, balık varlığının ko runarak geliştirilmesi, sportif balıkçılığın uygulanması ve buna ilişkir tesislerin kurulmasında ilgili şubesi ile işbirliği yapılır. Orman Bakanlığının diğer kuruluşları ile müştereken yapılacak ça lışmalar düzenlenecek protokollar, bu Yönetmelik esaslarına göre yürü tülür. Madde 35 Devlet ormanları içinde su ürünleri üretim yerler: kurulması amacıyle, özel şahıs ve kooperatiflere irtifak hakkı tesis edi lemez. Ancak, devlet ormanları içinde özel veya tüzel kişilere ait arazi lerinde bu gibi tesislerin yapılmasında talep üzerine orman idaresine* gerekli teknik yardımda bulunulur. Madde 36 Orman içi akarsular ile yüzölçümü 100 hektardan kü çük göllerde, sadece sportif balıkçılık Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri ne göre uygulanır. 100 hektardan büyük orman içi göllerinde su ürünleri istihsali içir ruhsatname vizesinde, Orman Kanunu ve Su Ürünleri Kanunu hüküm leri saklıdır. İKİNCİ Koruma BÖLÜM ve Mücadele Madde 37 Orman Muhafaza Memurları bölümleri dahilinde yeı alan akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumakla görevli olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile Su Ürünler: Kanununun 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci ve diğer maddeleri hüküm lerine aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanununun 82 inci v«su Ürünleri Kanununun 33 üncü maddelerine göre Orman Muhafazs Memurları zabıt varakası tanzim etmekle mükelleftirler. Zabıt varaka sının tanziminde Orman Muhafaza Memurları Talimatnamesinin 122 v< 147 inci maddeleri gözönünde tutulur. Madde 38 Balık varlığına zarar verecek her nevi madde ve zira: mücadele ilâçları ile sınaî tesis artıklarının orman içi akarsu ve gölle Madde 39 Yol inşaatı, yapacak ve yakacak odun istihsali, sürüt me ve nakliyat, ara depo ve rampa, gençleştirme gibi ormancılık faali yetleri sırasında orman içi akarsu ve göllerdeki üreme ve gelişmeleriy re dökülmemesi için icap eden tedbirler alınır. le yaşama ortamlarını kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı durumlardj önleyici tedbirler alınır.

5 5 Devlet ormanları içinde faaliyette bulunacak kişi ve kuruluşlara verilebilecek izinlerde orman içi akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumak amacıyle yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur. Madde 40 Orman içi akarsu ve göllerde meydana gelen kuraklık, don, sel afeti, balık hastalıkları ve zararlı hayvanların olumsuz etkilerine karşı belli zaman ve belli yerlerde gerekli önleyici ve ıslâh edici tedbilerin alınması sağlanır. Madde 41 Balık Üretme İstasyonu, Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri ve Koruma Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre gerekli bilgilerle teçhiz edilmek üzere eğitilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Madde 42 Yurdumuz orman içi akarsu ve göllerinde mevcut balık varlığım kalite ve kantite bakımından millî ekonomiye yarariı bir seviyeye ulaştırmak, değerli türleri üretmek sure'/v'.j uy5un suları balıklandırmak, bir kısım sularda alınacak fennî tedbi.lerle çoğalma ve gelişmelerini sağlamak, bu konuda 'nev türlü araştırmaları yapmak amacıyle Balık Üretme İstasyonları, Balık Üretme V3 Yetiştirme Yerleri ve Balık Koruma Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 43 Balık Üretme İstasyonları ile Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri; sportif balık avcılıjmı geliştirmek ve bu maksatla bazı akarsu ve gölleri balıklanan mak veya buralardaki balık kapasitesini yükseltmek amacı ile tabiî ve sunî yollarla balık üretimi ve yetiştirilmesi için kurulan tesislerdir. Madde 44 Bu amaç ile kurulacak Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerinin seçiminde; mevkii, rakım, kullanılacak suyun kalite ve kantite bakımından uygunluğu, balıklandırılacak yerlere benzerliği ve bu yerlerle bağlantı kolaylığı ile her türlü teknik çalışmalara imkân veren alt yapı ve yerleşme yerlerine yakınlığı ve tesisin rantabilitesi gözönünde bulundurulur. Madde 45 Balık Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım, koruma çalışmalarında aşağıdaki hususlar gözonünde bulundurulur; a) Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerini koruma amacıyle dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri malzemelerle çevrilebilir, b) Balık Üretme İstasyonları ile Yetiştirme Yerlerinde üretme, bnsleme ve bakım faaliyetleri için lüzumlu bina, su şebekesi, deuo, toprak, beton veya ahşap balık yetiştirme havuz veya göletleri, lüzumlu priz, kanal ve regülâtör gibi tesisler ile balık ve üretim işlerinde görevli personelin devamlı ikameti için hizmet evleri yapılır, c) Bu tesislerin bakım ve işletilmesinde kullanılmak üzere anaç balık temini için balık tutma malzemeleri (balık ağı, pinter, olta takımı, elektroşok makinesi gibi...) balık yumurtası, sunî dölleme vs. bakım, balık yemi hazırlama ve muhafaza ile balık taşıma ve balıklandırma için lüzumlu malzemelerle gerekli diğer araç ve gereçler temin edilir, d) Balık üretme ve yetiştirilmesinde kullanılacak suyun kalite ve kantitesinin tespitinde kullanılmak üzere lüzumlu malzemeler sağlanır. Madde 46 Lüzum görülen yerlerde Balık Üretme İstasyonları ile Balık Yetiştirme Yerleri tesisi için teknik elemanlarca mahallinde gerekli etüdîer yapılarak örneğine uygun (Ek No : 4) Teknik Rapor ve Uygulama Projesi düzenlenir. Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 47 Daha önceden tespit ve planlanmış orman içi akarsu ve göller. Balık Üretme İstasyonları veya Yetiştirme Yerlerine uygun türleri ile balıklandırılır. Balıklandırılacak türlerin intibak ve gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyle akarsu ve göllerin ıslâhı, zararlı hayvanlar ile mücadele gibi gerekli diğer tedbirler alınır. Madde 48 Balık Koruma Sahaları; olumsuz etkenler sonucu nesli azalan değerli balık türlerini ihtiva eden akarsu ve göllerde tabiî üreme ile normal popıılasyona ulaşıncaya kadar avlanmanın yasaklandığı ve gerekli diğer tedbirlerin alındığı sahalardır. Madde 49 Balık Koruma Sahalarının Seçiminde; tabii üremeyi sağlayacak değerli anaç balıkların mevcudiyeti, tabiî yumurtlama yerlerinin uygunluğu, optimal yaşama ortamı şartları ve büyüklüğüne sahip bulunması, ulaşım ve kontrol imkânlarının kolaylığı gibi hususlar gözönünde bulundurulur. Madde 50 Tefrik ve tesis edilen Balık Koruma Sahalarında aşağıda belirtilen tedbirler alınır; a) Akarsu ve göllerde ayrılan koruma sahalarının sınırlan; levha, ilâma, samandı:a gibi işaretlerle belirtilir, b) Koruma Sahalarında; Barınma, üretme, ve beslenme imkânlarını arttırmak için esre temizliği, ıslâh ve benzeri tedbirler alınır, c) Koruma işlerinde görevli bekçi ve bakıcıların ikâmeti için geçici barakalar kurulur, d) Koruma sahalarında; bakım, koruma ve üretim işlerinde kullanılmak üzere motorlu veya motorsuz kayık, tüfek, kapan ve diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 51 Koruma Sahalarının tefrik ve tesisi için Merkez veya mahallî orman teşkilâtınca görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 5) deki örneğine uygun olarak Ön Etüd Raporu ve Uygulama Projesi düzenlenir. Merkezce onaylandıktan sonra Yıllık Çalışma Programında yer alan ve bütçede ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 52 Yıllık Yatırım ve Çalışma Programında yer alan ve ve uygulamasına geçilen Balık Koruma Sahalarının tesis amaçları ve sınırları, mahallin mülki amirlerince mücavir köy muhtarlıkları ve ilgili kuruluşlara tebliğ ve ilân edilmesi sağlanır. Madde 53 Bu gibi yerlerde üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ Balık Avcılığının BÖLÜM Planlanması Madde 54 Yeterli balık varlığının mevcut olduğu orman içi akarsu ve göllerde sportif balık avcılığı yönünden Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri de nazarı itibare alınarak, avlanacak balık türü, miktarı ve avcı sayısı ile avlanma süreleri bu kaynaklann devamlılığı gözönünde bulundurularak planlanır. Bu planlar, Merkez veya Başmüdürlüklerce görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 6) daki örneğine uygun olarak düzenlenir ve merkezce tastikini müteakip teşkilât kademelerince uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler Madde 55 Av kaynaklarının ve sportif balıkçılığın önemini, düzenli avcılığı kamu oyuna, teşkilât kademelerine, avcılık ve balıkçılıkla ilgili kuruluşlar ve diğer ilgililere tanıtmak amacıyle seminer, ve konferanslar düzenlenir, tanıtıcı ve eğitici yayınlarda bulunulur. Madde 56 Av hayvanları ve orman içi akarsu ve göllerde mevcut balık varlığının envanterinde, değerlendirilmesinde ve amenajmanında ve diğer yapıları çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğraf, film ve bant gibi kayıt materyali kullanılır. Bu çalışmalarda kullanılacak araç, gereç ve malzemeler temin edilir, elde edilen dokümanlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. Madde 57 Yurdumuz faunasını tespit ve tanıtma amacıyle, merkez veya lüzum görülen yerlerde, Tabiat Müzeleri tesis edilir. Buralarda sergilenecek numunelerin temin ve talimdi için gerekli araç, gereç ve malzemeler temin edilir. Gerektiği hal ve yerlerde Tahnit Laboratuvarları tesis edilir. Madde 58 Bu Yönetmelik Orman Bakanlığınca onaylanıp, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 59 Bu Yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. (EK NO : 1) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 20 inci MADDESİNE GÖRE AV ÜRETME YERLERİ VE İSTASYONLARI KURULUŞUNA DAİR TEKNİK RAPOR VE UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GİRİŞ Emir, Konu ve Amaç II ÜRETME YERİ VEYA İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ 1. Kurulacak Üretme Yeri veya Üretme İstasyonunun; a) İli, ilçesi, bucağı vs köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Mevkii, rakımı ve genişliği d) Üretilecek av hayvanlarının yaşama şartlarına uygunluğu

6 6 2. Üretilen av hayvanlarının salınacağı sahaların (avlakların); a) Üretme Yeri veya İstasyona olan uzaklıkları b) Azami genişlikleri c) Yaşama şartlarına uygunluğu 3. Damızlık ve anaçların temini imkânları; 4. Teknik çalışmalara imkân verecek diğer şartların mevcudiyeti; 1 Faydalanılacak alt yapı tesisleri; a) Ulaşım imkânları (Kara, deniz ve demir yoluna bağlantısı ve mesafesi) b) Enerji temini (Elektrik enerjisi) c) Bakım ve üretimde gerekli malzeme ve maddelerin temin edileceği en yakın merkez III ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNUN KAPASİTESİ 1. Yıllık üretim miktarları; a) Avlaklara salınacak yıllık miktar b) Avcı kuruluşları, diğer gerçek veya tüzel kişilerin üretim amacıyla talepleri c) Av eti olarak tüketim talepleri IV AV ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNDA GEREKLİ TE SİS, ARAÇ VE GEREÇLER: 1. Av Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının ne şekilde çevrileceği, 2. Kalan saha içinde gerekli tabii müdahaleler (aralama, açma. ağaçlandırma, çayırlandırma vs.) 3. Üretme, bakım ve besleme için lüzumlu tesisler 4. Bakım ve üretim işlerinde görevlendirilecek personel için lüzumlu hizmet evi ve ek binalar 5. Üretim, bakım, besleme, koruma ve mücadele işlerinde gerekli araç ve gereçler. V BAKIM VE YÖNETİM 1. Sorumlu kuruluş kademeleri 2. Üretim işlerinde sürekli ve geçici eleman ihtiyacı VI KURULUŞ, BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ 1. Kuruluş giderleri a) Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının çevrilmesi, b) Baraka, kümes, kafes, yemlik, suluk, barınak, depo, kapan gibi tesisler, c) Sahada yapılacak tabiî müdahaleler, d) Hizmet evi ve ekleri, e) Gerekli araç ve gereçler. 2. Bakım ve Üretim Giderleri a) Koruma, b) Bakım ve yönetim, c) Üretim, d) Besleme. VII DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER Not : Av Üretme Yeri veya İstasyonu etrafının çevrilmesi, hizmet evi ve diğer tesislerin inşaat projesine esas olacak metraj ve keşif özeti düzenlenerek rapora eklenir. (EK NO: 2) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 25 inci MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR ÖN ETÜD RAPORU ÖRNEĞİ A GİRİŞ Emir ve Konu B SAHA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I Tetkik edilen sahanın mülkî ve idarî durumu : a) İli, ilçesi, bucağı ve köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Yeri, sınırları, genişliği II Mülkiyeti : III Sahanın Doğal Durumu : a) Jeolojik yapı (Jeomorfolojik - ana kaya-toprak) b) İklim c) Doğal unsurlar (Orman, çalılık, mera, sazlık, bataklık, göl, akarsu, pınar, kayalık vs). d) Ağaçlama ve tarım alanları. C SAHADA MEVCUT BİTKİ VE HAYVANLAR I Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar ve sazlar d) Yosun, mantar ve likenler (Bitki örtüsü gruplarının türler ve toplam sahaya nisbetleri tespit edilecektir.) II Fauna (Hayvanlar) a) Mevcut yabani hayvan türleri b) Korunacak tür veya türlerin geçmişteki durumu c) Korunacak tür veya türlerin halihazır durumu d) Göçmen hayvanlar 1. Geliş ve dönüş zamanları 2. Kışlama, yazlama, konaklama 3. Kuluçkalama ve yavrulama D KORUNACAK TÜRLER HAKKINDA BİLGİLER I Korunacak tür veya türlerin biyolojik durumu : a) Beslenmeye ilişkin hususlar (Saha içindeki başlıca beslenme ve sulanma yerleri ve zamanları) b) Üremeye ilişkin hususlar (Çiftleşme, yavrulama, kuluçkalama, doğurma yer ve zamanları) c) Günlük ve mevsimsel hareketler (yatay - dikey - dağınık hareketler, bilinen veya muhtemel sebepleri) E DOLAYLI VE DOLAYSIZ İNSAN TESİRLERİ I Sahadaki insan müdahalesi: a) Av baskısı: 1. Yakın çevredeki avcı ve silâh sayısı 2. Dışarıdan gelen avcılar 3. Avlanma usûlleri 4. Usulsüz avlanma, yumurta ve yavru toplama b) Yaşama ortamına yapılan müdahaleler 1. Orman açmaları ve köklemeler 2. Ot ve saz biçilmesi 3. Yangınlar c) Otlatma ve evcil hayvanlarla olan ilişkiler: 1. Birlikte yaşama yönünden 2. Beslenme rekabeti yönünden d) Ormancılık faaliyetleri ile ilişkiler. 1. İstihsal 2. Ağaçlama 3. Toprak muhafaza 4. Haşere mücadelesi 5. Diğer faaliyetler (orman içi tesisler) e) Tarım faaliyetleri ile ilişkiler : 1. Beslenmeye olumlu veya olumsuz etkileri 2. Yaşama ortamına olan etkileri 3. Ziraî mücadele f) Yerleşme yerleri ve sanayii kuruluşları : 1. Sahadaki toplu ve münferit yerleşme yerleri 2. Drenaj, sulama kanalları, baraj gibi tesisler 3. Yollar ve diğer sınaî tesisler 4. Enerji nakil hatları F DİĞER HUSUSLAR I Teşhis için bulunan materyal (Boynuz, deri, kafatası, telek vs.) II Tabiî afetlere maruz olup olmadığı III İlgi çeken diğer hususlar G EKOLOJİK DURUM I Korunan türlerin bitkilerle ilişkileri a) Beslenme yönünden b) Barınma yönünden c) Yuvalanma ve kuluçkalama yönünden II Korunan hayvanların diğer yabani hayvanlarla ilişkileri, (Bu fıkrada korunan av hayvanlarına yararlı veya zararlı olabilen sürüngenler, amfibıalar, balıklar, böcekler ve diğer hayvan grupları dikkate alınır.) a) Birlikte yaşama yönünden b) Beslenme yönünden c) Beslenme rekabeti yönünden

7 7 III Korunan hayvanların yırtıcı ve zararlılarla ilişkileri : H SAHANIN ÜRETME YERİ VEYA KORUMA VE ÜRETME SAHASI OLARAK TEFRİK VE TESİSİNİ GEREKTİREN SEBEPLER: İ TEKLİFLER: I Üretme Yeri veya Koruma ve Üretme Sahası için alınacak ön tedbirler II Yapılması gereken tesisler III Araç ve gereçler IV Personel V Tahmini maliyet "VI İşletme şekli K SONUÇ: (EK NO : 2/a) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 26 NCI MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GENEL BİLGİLER A PROJENİN TANITIMI 1. Kurumun Adı 2. Proje Adı 3. Uygulama Yeri : 4. Sabit Yatırım Tutarı : Iç para : Dış para : 5. Yatırımın başlama ve bitiş tarihi : Projeyi Hazırlayan : Kontrol Eden : Onaylayan : B Projenin Gerekçesi : C Projenin Kapasitesi : D Kuruluş Yeri : 1. Başmüdürlüğü, İşletmesi, İlçesi, Yeri 2. Seçilme nedenleri. // YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ A Yatırımın Tutarı Tablo: I Adı Soyadı Görevi İmzası Yatırımın Toplamı (Bin TL.) 1. Etüd ve Proje Giderleri 2. Arazi değeri (Satın alma veya kamulaştırma) 3. Arazi düzenleme (Sınırlama vs.) 4. İnşaat İşleri 5. Ulaştırma yatırımları 6. Bina ve tesisat ve teçhizatı 7. Diğer tesisler 8. Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9. Onarım ve bakım giderleri 10. Diğer harcamalar (Üretim giderleri) Sabit Yatırım Toplamı B Yatırımın Yıllara Dağılımı: Yatırımın Cinsi Y I L L A R 1 Etüd ve pro^e giderleri 2 Arazi değerleri (Satın alma veya kamulaştırma) 3 Arazi düzenleme (Sınırlama) 4 İnşaat İşleri Toplam Yatırımın Cinsi Y I L L A R 5 Ulaştırma yatırımlar (Yollar, patikalar) 6 Bina tesisatı ve teçhizatı 7 Diğer tesisler 8 Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9 Onarım ve bakım giderleri 10 Diğer harcamalar üretim giderleri Sabit Yatırım Toplamı Projenin Yatırım Toplamı C Yatırım Uygulama Programı Toplam III PERSONEL DURUMU: ADEDİ Yıllık Brüt ödeme Proje öncesi Sonrası Proje Öncesi Sonrası idarî ve mesleki Per. Memurlar Teknisyen İşçi Toplam V Projenin Rantabilitesi (Sağlanacak faydalar) (Bin TL.) a) Proje Giderleri: 1. Yatırım Giderleri 2. İşletme Sermayesi Toplam b) Proje Giderleri (Yıllık) (Bin TL.) Üretilen Değerler Av Turizm gelirleri Diğer gelirler Toplam C) İşletme Giderleri (Yıllık) Koruma Giderleri (Bin TL.) Zararlılarla Mücadele Bakım ve Üretim Tesis, Bakım, Onarım Genel İdare Personel Toplam a = n Projenin kendini ödeme yılı b D = r Rantabiîite c (EK NO: 3) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 29 UNCU MADDESİNE GÖRE DÜZENLENECEK AV AMENAJMAN PLANI ÖRNEĞİ GİRİŞ : a) Planın hangi emirle, kimler tarafından tanzim edildiği, tanzim tarihi, süresi ve uygulanan metodlar. b) Sahanın geçmişine ait bilgiler c) Planın hedef ve kapsamı BÖLÜM : I A Sahanın Halihazır Durumu a) Mülkiyeti b) Sınırları c) Coğrafi konumu (Enlem ve boylam dereceleri) d) İli, İlçesi, bucağı, köyü e) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi

8 8 f) İstasyon, şose, liman ve büyük yerleşme yerlerine olan uzaklıkları. B Doğal Durumu a) Jeolojik yapısı (Teşekkül yaşı, anakaya, toprak) b) Jeomorfolojik ve jeolojik unsurlar 1. Dag silsileleri ve tepeler, istikâmetleri, yükseklikleri, bakıları ve meyilleri 2. Akarsular ve diğer su kaynakları, istikâmetler ve büyüklükleri. 3. Göller, bataklıklar 4. Ana ve tali yollar, patikalar. C İklim a) Mıntıkanın en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklığı b) Senelik yağış ve aylara dağılışı c) Rutubet ve nisbi rutubet ortalaması d) Karlı ve donlu günler e) Hakim rüzgar istikâmeti D Sahanın Ölçülmesi a) Ormanlık sahalar (Koru, B. Koru, Balkalık, B. Baltalık, Maki, Fundalık.) b) Ağaçlandırma, tensil ve toprak muhafaza sahaları, c) Mer'alar, d) Tarım alanları, e) Kayalık, çıplak ve boş alanlar f) Göl, akarsu ve bataklıklar E Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar d) Yosun, mantar ve likenler BÖLÜM : Sahanın Bonitetinin Tespiti (Bu iş için hazırlanan kriterlerine göre yapılır.) BÖLÜM : A Yaban Hayvanları a) Mevcut yabani hayvan türleri (Memeliler ve kuşlar) b) Av amenajmanına alınacak esas türler 1. Her türün miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. a. Erkek, dişi, yavru 1. b. Cinsiyet oram 1. c. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) 2. Her tür için artım yüzdelerinin tespiti B Korumaya Alınan Türler Hakkında Bilgi a) Her türün biyolojisine ait bilgiler 1. Kızışma ve çiftleşme 2. Yuvalanma ve kuluçkalama 3. Yavrulama 4. Beslenme istekleri 5. Yaşama ortamı istekleri 6. Boynuz atma, tüy değiştirme, deri değiştirme 7. Günlük ve mevsimsel hareketler 8. Kış uykusu b) Her türün ekolojisine ait bilgiler 1. Türlerin kendi aralarındaki ilişkileri 2. Yaşama ortamı istekleri ve kısıtlayıcı faktörler 3. Yırtıcı ve zararlılarla ilişkiler II III BÖLÜM : IV A İnsan Müdahalesi a) Saha içindeki veya civarındaki yerleşme yerlerindeki avcı sayısı (ruhsatlı - ruhsatsız) b) Saha içindeki evcü hayvanlar ve bunların amenajmanı yapılan türlerle ilişkisi. c) Ormancılık faaliyetleri d) Tarım faaliyetleri e) Diğer faaliyetler BÖLÜM : V A Servet ve Artımın Tespiti a) Her turun miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. Cinsiyet oram 2. Erkek, dişi ve yavrular 3. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) b) Her türün artım yüzdesinin tespiti (Çift tırnaklılarda) 1. İşletme başlangıcına kadar artım tablosunun tanzimi 2. İşletmeye açılışından itibaren yıllık artım tablolarının tanzimi, B Avlağın İşletme ve İdaresi: a) İdare ve işletme gayeleri b) İşletmeye esas olan av hayvanları tüllerinin tespiti c) Çift tırnaklıların gaye yaşmm (Trofe değeri) tespiti d) Çift tırnaklıların yıllık artımının tahmin, tayin ve tespiti (Yıllık plan-işletme vevpremidinin yapılması) e) Diğer türlerde (Kuş ve memeli) artım miktarının tayini ve avlanma ümitlerinin tespiti f) Avlanma düzeni g) Gaye av türünün geliştirilmesi veya değiştirilmesi h) Yaşama ortamı ıslâhı i) İşletme mülâhazaları, avlanan ve korunan bütün hayvanların en iyi şekilde değerlendirilmesi C Yıllara Göre Yapılan Tatbikat D Son Söz (EK NO: 4) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 46 NCİ MADDESİNE GÖRE BALIK ÜRETME İSTASYONU VE BALIK YETİŞTİRME GÖLETİ TESİSİNE DAİR TEKNİK RAPOR VE I GİRİŞ : Emir, Konu ve Amaç UYGULAMA PROJESİ // İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ : 1 Balıklandırılacak akarsu ve göllerin; a) Adı, b) Uzunluğu, genişliği, yüzölçümü, c) İstasyona mesafesi, 2 Bölgedeki balık avcıları sayısı dışarıdan gelebilecek avcı sayısı 3 Kurulacak istasyonun mevkii, rakımı, il, ilçe, bölgesi ve yol durumu, 4 İstasyonda kullanılacak suyun; a) Kalitesi (Isı, PH, SVB ve oksijen miktarı mğr/lt) b) Miktarı (İt/sn) 5 Anaç balık ternini imkânları III İSTASYONUN KAPASİTESİ : 1 Yıllık yavru üretimi miktarı 2 Bina eb'adı ve ekleri 3 Kuluçka tekneleri ve yavru yetiştirme tekne sayısı eb'atları IV BAKIM VE YÖNETİM: 1 Sorumlu Bölge Şefliği 2 Laborant, bekçi, işçi ihtiyacı 3 Lüzumlu balıkçılık malzemesi cins ve miktarı 4 Yavru beslenmesinde kullanılacak yem, cins ve miktarı 5 Kan ve dalak gibi yemin temin edileceği mezbahanın istasyona uzaklığı. 7 BALIK YETİŞTİRME GÖLETLERİ : 2 Havuz ve göletleri beslemek üzere kaynak veya dereden su 3 Gölet şebekesi su giriş ve tahliye sistemleri ve gölet derinliği 1 Havuz ve göletler: a) Anaç göleti b) Yumurtlama göletleri c) Yavru yetiştirme göletleri d) Kışlama göletleri e) Balık bekletme (Stabülasyon) havuzları. Bu havuz ve göletlerin miktar ve eb'atları ayrı ayrı belirtilir. alma (priz) ve kanal şebekesi tanzimi. VI İSTASYON EK BİNALARI : 1 Bekçi evi 2 Malzeme deposu 3 Laboratuvar 4 Yem hazırlama ve muhafaza odası (Mutfak)

9 9 VII ARAÇ VE GEREÇLER : 1 Anaç balık tutmağa mahsus ağ malzemesi ve kayık 2 Sunî dölleme için lüzumlu malzemeler 3 Su analizi için lüzumlu malzemeler 4 Balık taşıma malzemesi VIII GİDERLER : A Kuruluş Masrafları: 1 Balık Üretme İstasyonu binası, inşaatı 2 Havuz ve göletler inşaası 3 Priz ve kanal şebekesi 4 Ek tesisler 5 Araç ve gereçler B Bakım ve İşletme Masrafları : 1 Koruma (Bekçi) 2 Üretim işleri 3 Besleme işleri /X DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER : Not: Üretme İstasyonu binası, havuz ve göletlerle priz ve kanal şebekesine ait inşaat projesine esas olmak üzere metraj ve keşif özeti düzenlenir. (EK NO: 5) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 51 İNCİ MADDESİNE GÖRE. BALIK KORUMA SAHASI (AKARSU VEYA GÖL) TEFRİK VE TESİSİYLE İLGİLİ RAPOR VE PROJE ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Safıa Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu ve Göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu; a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve bölgesi 3. Akarsuyun coğrafi durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrografik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sınırı d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün coğrafi durumu; a) Gölün yüzölçümü (ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Anakaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a, tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun Fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri a) Flora Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vso Amfibialar (Kurbağa, semendere v&)< Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık türleri; Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlısu levreği) 4. Suyun Biyojenik Kapasitesi E Korunacak Balık Türlerinin geçmişteki ve Hattkaztr Durumu Hakkında Bilgiler: 1. Göçmen balık türleri (Deniz alası, yılan balığı, mersin balığı tirsi balığı gibi) 2. Göçmen balıkların geliş ve dönüş zamanları 3. Usulsüz avlanmalar 4. Üreme durumu F Korumayı Gerektiren Nedenler: 1. Yıllık halihazır üretim tahmini 2. Üretim potansiyeli H Teklifler : 1. Koruma sahasının tefriki için alınacak tedbirler a) Levha vs. ile işaretleme b) Köy ve ilgili yerlere tebligat c) Yapılması gereken tesisler d) Lüzumlu araç ve gereçler e) Koruma süresi f) Personel ihtiyacı h) Maliyet 2. Balıklandırma a) Gerektiği hallerde göl veya akarsuya salınacak balık türleri yaş ve miktarı. K Sonuç: (EK NO: 6) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 54 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE ORMAN İÇİ AKARSU VE GÖLLERDE UYGULANACAK SPORTİF BALIK AVLAMA PLANI ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Saha Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu veya göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve Bölgesi 3. Akarsuyun Coğrafi Durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrograf ik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sının d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar

10 10 En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün Coğrafi Durumu; a) Gölün Yüzölçümü (Ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün ortalama derinliği (m.) e) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Ana kaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri: a) Flora: Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna; Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vs.) Amfibialar (Kurbağa, semendere vs.) Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık Türleri: Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlı su levreği) E İnsan Müdahalesi 1. Akarsu veya gölden faydalanma şekilleri; a) Su kuşları avcılığı b) Sportif (Amatör) balıkçılık Yıllık avcı sayısı Av metodları e* c) Rekreasyon Yıllık ziyaretçi sayısı Yelkencilik Civardaki turustik tesisler d) Su ulaşımı e) Zirai sulama ve hayvan sulanması f) Sularda mevcut baraj, değirmen, çit, bent vs. gibi tesisler g) Su kirlenmesi, su kenarma kurulmuş fabrika, atelye vs. gibi artık bırakan smai tesisler ve olumsuz etkileri. F Yıllık Balık Üretiminin Tayini 1. Biyojenik kapasiteye göre bulunacak yıllık balık üretim miktarı (Kg/Ha.) 2. Balık türlerinin karşım nisbetleri a) Halihazır kırışım nisbetleri b) Ön görülen karışım nisbetleri 3. Balık üreme (Yumurtlama) zamanlarının türlere göre tespiti G Yıllık Avlama Planı 1. Türlere göre avlanacak yıllık miktar (Yıllık üretim.) 2. Türlere göre balık avı süreleri (Avın başlangıç ve bitiş tarihleri) 3. Türlere göre avlanacak balık boyunun tayini (Cm.) 4. Beher avcının günde avlayacağı balık sayısının tayini a) Av döneminde avlanma günlerinin sayısı (Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri) b) Yıllık tahmini balık avcısı miktarı c) Günde avlanacak toplam balık sayısı d) Bir avcının günde avlayacağı balık sayısı. H Diğer Hususlar Yaşama ortamı ıslâh ve yapılması gerekli teknik müdahaleler. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına Atanacak İdarî Memurların Atanma ve Görev Yönetmeliğinin 5. maddesinin değiştirilmesine ve 6. maddesinin kaldırılmasına dair Yönetmelik Madde 1 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarma atanacak idarî memurların atama ve görev yönetmeliğinin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Nitelikler : A - Asgarî lise veya dengi okul mezunu olmak. B - Turizm ve Tanıtma Bakanlığında en az 5 sene hizmet görmüş bulunmak. C - Bakanlıkça teşkil edilecek bir komisyon tarafından yapılacak bir aylık bir kurs sonunda tahakkuk, avans, kredi, levazım, ve ayniyat işlemleri konularını kapsıyan sınavı başarmak. D - Bakanlıkça yapılacak idarî memur yabancı dil sınavında basan göstermek. Madde 2 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına atanacak İdarî Memurların Atama ve Görev Yönetmeliğinin 6. maddesi kaldırılmıştır. Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevki Beraattin Kurum (12086) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Eskişehir İcra Hâkimi Saadettin Livanelioğlu (13833) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Nazilli Hukuk Hâkimi Ömer Lütfü Aslançeri (14225) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi Turgut Yılmaz Darendelioğlu (14571) lira maaşla. Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Kırşehir Hukuk Hâkimi İrfan Âli Bingöl (12514)

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU 8501 KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI MESİRE YERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESİRE YERLERİ KURULUŞ, TESCİL VE İŞLETME ESASLARI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI MESİRE YERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESİRE YERLERİ KURULUŞ, TESCİL VE İŞLETME ESASLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI MESİRE YERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MESİRE YERLERİ KURULUŞ, TESCİL VE İŞLETME ESASLARI Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü, 04.07.2011 tarih ve 27984

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 19 Eylül 04 Ekim 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Ekim 2010 Sayı 460 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN BAKANLIKLARDA DIŞ TİCARET

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI (GENELGE 2006/1)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI (GENELGE 2006/1) SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI (GENELGE 2006/1) 15.10.2005 tarih ve 25967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı : 20033

Detaylı

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) 2525 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592 Yayımlandığı

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2015 2016-2017 2018-2019 STRATEJİK PLANI VE http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Yerel idarelerin mali ve idari sorunları dikkate alındığında faaliyetlerinin planlı bir şekilde yerine getirilmesi

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 12 Mart 1983 CUMARTESİ Sayı: 17985 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER

ÇEVRE KANUNU. Yürürlük Tarihi 11.08.1983 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi 09.08.1983 Kanun No 2872 Yürürlük Tarihi 11.08.1983 Yayın Tarihi 11.08.1983 RG Sayısı 18132 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1 - AMAÇ (DEĞİŞİK : MADDE 1; 13/05/2006-5491/1

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı