T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ Sayı: J KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/6542 Bakanlar Kurulu'nun 6/12/1972 tarihli ve 7/5421 sayılı kararıyla onaylanıp 6/4/1973 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan «Uluslararası Dördüncü Kalay Anlaşmasnınm Türkçe metninin 1 inci Bölümünün 1 inci maddesinin (g) bendindeki «tüketici» kelimesinin, «üretici» olarak düzeltilmesi; Dışişleri Bakanlığının 22/5/1973 tarihli ve ESGM (ESBD) /73/2-663 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı K. SATİR CUMHURBAŞKANI FAHRI S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H TEKlNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakana Prof. ı. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU I. SANCAR Içislem Balkanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. ÖZTEKİN Ü- H. BAY ÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLü Millî Eğitim Bakanı Baymdmlık Bakanı Ticaret Bakamı 0. DEN GlZ N. OK A- TÜRKEL Sağ. ve Sos. Y Bakanı Gün. ve Tekel Bakam T aram Bakam Dr. V. TANİR F. ÇELİKBAS A. N- TUNA Ulaştırma Bakanı Çalınma Bakam Sanayi ve Tek. Bakanı Prof. S- ÖZBEK A. N- ERDEM Dr. N. BAY AR En- ve Tab- Ka-y. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve İskân Baltanı Dr. K. DEMİR Dr. A. i. KİRİMLİ M. N. OKTAY Köy İşlem Bakanı Orman Bakam Genç. ve Spor Bakanı 0. KÛRÜMUĞLU A BİNGÖL C. COŞKUN Karar Sayısı : 7/6548 İlişik «Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği»- nin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 15/5/1973 tarihli ve /12046 sayılı yazısı üzerine, 657 sayıh Kanunun 2 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek geçici 21 inci ve 1694 sayılı 1973 Yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakanı Prof- I. ÖZTRAK İçişleri Baltamı M. ÖZTEKlN MElî Eeitim Bakanı O- DENGİZ Sığ. ve Sos. Y. Baltanı Dr. V. TANIR Ulaştırma Bakanı Prof. S. ÖZBEK En. ve Tab. Kar. Bakanı Dr. K. DEMİR Köy işleri Bakını O. KÜRÜMOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı K. SATıR Adalet Bakanı H. MUMCUOĞLU DISUİCTİ Balfamı Ü. H. BAY ÜLKEN Bayındırlık Bakam N. OK Güm. ve Tdkel Bakanı F- CELlKBAS Çalışma Bakanı A. N- ERDEM Turizm ve Tan. Bakanı Dr. A. I. KİRİMLİ Orman Bakanı i. BİNGÖL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H. TEKlN EL Millî Savunma Bakaaı /. SANCAR M ılıve Rakam S- 7. MÜFTÜOĞLÜ Ticaret Rakam A. TÜRKEL Tarım Bakanı A. N. TUNA Sanayi ve Tek Bakamı Dr. N- BAY AR İmar ve İskân Bakanı M- N. OKTAY Genç. ve Spor Bakanı C COŞKUN Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği KAPSAM Madde 1 Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesi ve 1973 yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden düzenlenen bu yönetmelik hükümleri Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü personeli hakkında uygulanır. II AMAÇ Madde 2 Bu yönetmelik hükümleri, günlük normal çalışma saatleri dışında fazla çalışılan sürelerin yıllık izine ne şekilde ekleneceği hu-

2 2 susu İle İzinle telâfisine imkân olmayan fazla çalışmalara ait ücretlerin ödenmesine ilişkin esasları düzenler. III TANIMLAR Madde 3 A - Fazla çalışma: Genel olarak haftalık çalışma süresi olan 39 saatin üstünde yapılan çalışmadır. Bu yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel kanunlarında ve yönetmeliklerinde tespit olunan haftalık çalışma süreleri; a) 39 saatten az olan memurların 39 saatten, b) 39 saatten fazla olanların özel kanunlarında ve mevcut yönetmeliklerinde belirtilenden. Fazla çalıştıkları süreler fazla çalışma sayılır. B - Nöbet hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışma nöbet hizmetidir. IT GENEL ESASLAR Madde 4 Fazla çalışmanın yıllık izin süresine eklenebilmesi veya ücretle karşılanabilmesi için görevin, normal çalışma saatleri dışında ve fiilen yapılması gerekir. Madde 5 Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz. Madde 6 Ünite amirleri tarafından ilgili personele fazla çalışma yapılacağının bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi esastır. Ancak, acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde yapılabilir. V FAZLA ÇALIŞMANIN İZİNLE TELÂFİSİ Madde 7 Genel Müdürlükçe gerekli görülen hallerde, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Kanunun değişik 99 uncu maddesine göre fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yaptırılacak personel için düzenlenecek özel «Fazla çalışma cetveli» ne personelin günde yaptığı fazla çalışma süresi kaydedilir. Bu cetvel ilgili personel ve ünite amirleri tarafından imzalanarak, memurun dosyasında saklanır. Madde 8 Fazla çalışma süresi haftada (15), ayda (60) saatten fazla olamaz. Her (7) saatlik fazla çalışma bir gün sayılmak suretiyle yıllık izine eklenir. Yıllık izne yapılacak ekleme (20) günü geçemez. VI FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesinde tespit olunan hallerde, normal çalışma saatleri dışında yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanabilir. Madde 10 Ünitelerin talebi üzerine yapılacak fazla çalışmalar için Genel Müdürlükçe bir fazla çalışma programı düzenlenerek uygulamaya başlama tarihinden 45 gün önce Devlet Personel Dairesine gönderilir. Fazla çalışma programında aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi zorunludur : a) Fazla çalışmayı gerektiren nedenler, b) Fazla çalışmanın izinle telâfi edilemeyişinin nedenleri, c) Fazla çalışmanın kurumun bütününe mi, yoksa belirli kesimlerine mi veya belirli bir işi gören gruplara mı uygulanacağı, d) Fazla çalışmaya ne gün başlanacağı, e) Fazla çalışma yapılacak günlerin sayısı, günde kaç saat fazla çalışma yapılacağı, f) Fazla çalışmaya katılacak personelin kadroları ve görevleri, g) Fazla çalışmadan beklenen sonuç, Madde 11 Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programları hakkındaki görüşlerini Maliye Bakanlığına bildirir. Fazla çalışma programları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. Madde 12 Bu yönetmeliğin kapsamına giren personele verilecek fazla çalışma ücreti, her yıl Bütçe Kanunlarında Devlet Memurları için tespit olunan fazla çalışma ücretinin kapsam ve miktarını aşamaz. Madde 13 Ücretle karşılanacak fazla çalışma süresi günde (3) haftada (12) saati geçemez. VII DENETİM Madde 14 Genel olarak fazla çalışma yapan personelin fazla çalışma saatleri her gün fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edilerek «Aylık Fazla Çalışma Cetveli» üzerinde tespit ve imza olunur. Gerekli görüldüğü takdirde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanması sırasında inceleme yapabilirler. Madde 15 Fazla çalışma cetvellerini imzalayan yöneticiler, personelin belirtilen süre kadar bilfiil çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Ve çalışma programı gereğince yapılan fazla çalışmadan beklenen olumlu sonuçlarının alınmasında sorumludur. VIII YÜRÜRLÜK Madde 16 Bu yönetmelik hükümleri yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. IX YÜRÜTME Karar Sayısı : 7/6559 traktörde gümrük vergisi oranının % 1 e indirilmesi hakkındaki 2 nc «2 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan traktörlerden, Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithal edilecekler ile, cekleri müsaadeye dayanılarak ithal edilecek olanlarının, 20 Mayıs 1973 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süre ile gümrük vergisi oranın % ı (yüzde bir) e indirilmesi ve Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müşterek müsaadesi ile ithal edilecek traktörlerin çift çiye satış fiyatlarının, bu Bakanlıklarca tespit olunması» şeklinde de 15/5/1973 tarihli ve 7/6381 sayılı Kararnamenin ithal edilecek maddesinin, Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müştereken vere ğiştirilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 31/5/1973 tarihli ve 104 sayılı rapo ru üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci ve 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 13 üncü maddelerine göre. Bakanlar K u rulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Devlet Bakana CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı İV. TALÛ N. ERKMEN K. SATİR / H- TEKİNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı Prof. i. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU /. SANCAR İçişleri Balkanı Dışişleri BakanJ Maliye Bakanı Af. ÖZTEKİN Ü- H. BAYÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLU Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam O- DENGİZ N. OK A- TÜRKEL Sağ- ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tıelkeıl Bakanı Tarım Bakanı Dr. V. TANİR F CELİKBAŞ A. N. TUNA Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve T«k. Bakamı Prof- S. ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR Em. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Dr. K. DEMİR Dr. A. İ. KİRİMLİ M- N. OKTAY Köy İşleri Bakanı Orman Balkanı Genç. ve Spor Bakar O. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN

3 Orman Bakanlığından : Orman Genel Müdürlüğü Avcılık ve Balıkçılık İşleri Yönetmeliği AMAÇ ve KAPSAM Madde sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 4767 sayılı Orman Koruma Kuruluşunun Görev ve Yetkilerinin Devlet Orman İşletmelerine Devrine dair Kanun, 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Orman İdaresine tevdi edilmiş işlerden av işlerinin bakım ve idaresinde; av ve yaban hayvanlarının korunması, üreme ve devamlılıklarının sağlanması, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarının ve Avlakların tefrik ve tesisi, idare ve işletilmeleri, av turizminin düzenlenmesi, orman içi akarsu ve göllerde balıkçılığa ilişkin çalışmalar ile bu gibi yerlerin balıklandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 1 inci maddede belirtilen çalışmalar Yönetmelikte «Avcılık ve Balıkçılık İşleri» olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir. BİRİNCİ KISIM Avcılık İşleri BİRİNCİ YÖNETMELİKLER BOLÜM Av İşlerinin Bakım ve İdaresi Madde 3 Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen av ve avcılık iş ve işlemlerinde, Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mmtıkalarındaki av hayvanlarını korumak ve avcılık ile ilgili işleri yürütmekle görevlidirler. Madde 4 Yabani hayvanların durumlarının tayini ve gereken tedbirlerin alınması, avcılığın düzenlenmesinde lüzumlu donelerin toplanması amacıyle hayvanların türleri, miktarları, yayılış alanları, yaşama ortamlarını kapsayan envanterler yapılır. Madde 5 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, yaban hayatının korunarak geliştirilmesi ile yaban hayvanlarına ilişkin diğer araştırma ve çalışmalarla, ilgili Şubeler ve Araştırma Enstitüsü ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılır. Madde 6 Av hayvanlarının yaşama ortamlarını kısıtlayıcı, tamamen ortadan kaldırıcı veya üreme ve gelişmelerini önleyici çalışmalarda bulunan veya ziraî mücadele çalışmalarında kullanılan madde ve metodların av hayvanlarına zarar verdiği tespit edilen yer ve durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu zararların tamamen veya kısmen izalesi için gereken tedbirlerin alınması sağlanır. Madde 7 Mülkiyeti devlete, tasarrufu diğer kamu kuruluşlarına ait olan yerlerde, kuruluşun bağlı olduğu Genel Müdürlüklerle Orman Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilecek protokol ve bu Yönetmelik esasları çerçevesinde, Koruma ve Üretme Sahası ve Üretme Yeri tefrik ve tesis edilmesi halinde bu sahalardaki çalışmalar tanzim edilecek protokol esaslarına göre yürütülür. Madde 8 Kara Avcılığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yurt çapında avcılığı düzenleyen Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca her yıl alman karara esas olmak üzere; a) İllerden gelen İl Av Komisyon Kararlarının özeti, b) Şubenin yıllık çalışmaları sonucunda derlenen bilgiler değerlendirilerek 29, 30 ve 31 inci maddelerde belirtilen av hayvanları için tayin ve tespit edilen avlanma düzenleri, c) Yıllık çalışma programlarında yer alan Av Üretme Yeri, Av Üretme İstasyonu ve Av Koruma ve Üretme Sahaları ile avlanmanın yasaklanacağı Millî Parklar, Mesireler, Muhafaza Ormanları, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Sahaları, d) Yasaklanacak avlanma metodları, e) Ormanlarda avlanma izinleri, f) Yabancı avcıların avlanmalarıyle av turizmine ilişkin hususlar île, g) Kararın yürütülmesine dair tavsiyeleri kapsayan bir rapor ianzim edilerek Komisyona sunulur. Madde 9 Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca alınmış bulunan kararın, uygulanmasını temin amacıyle Resmî Gazetede ve Türkiye Radyolarında, Bakanlık tebliği olarak yayınlanması, avcı kulüp ve iernekleri ile ilgili kuruluşlara, vatandaşlara, valilik ve kaymakamlıkla, Bakanlık ve ilgili Genel Müdürlükler Teşküâtma duyurulması sağlanır, j _ s _ İKİNCİ BÖLÜM Koruma ve Mücadele Madde 10 - Av Koruma ve Üretme Sahalarına, av turizmine açılan avlaklara ve avcılık yönünden önem arzeden bölgelere, imkân nisbetinde, av koruma işlerinde görevlendirilmek üzere Orman Muhafaza Memurları atanır. Av Koruma işleriyle görevlendirilen Orman Muhafaza Memurları mıntıkaları dahilindeki Av Üretme Yerleri ve tstasyonlarıyla Av Koruma ve Üretme Sahalarında istihdam edilen personelin çalışmalarını kontrol ve murakabe ederler. Madde 11 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlanyla, Av Koruma ve Üretme Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre eğitilir. Ayrıca hizmetin gerektirdiği hallerde yatırım ve uygulamalarla ilgili işlerde işçi niteliğinde personel çalıştırılabilir. Madde 12 Av hayvanlarım, yırtıcı ve zararlılardan korumak maksadı ile yapılan mücadele çalışmaları, Orman Muhafaza Memurları ve Av Bekçileri tarafından yapılır. Gerekli hallerde mahallî avcı kuruluşlannında koruma ve mücadele faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Madde 13 Av Koruma ve Üretme Sahalarında, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile, Avlaklarda; yırtıcı ve zararlılarla mücadele, bunların türlerine göre tüfek, kapan, tuzak, zehir vs. gibi usûl ve vasıtalarla yapılır. Değişik türlere göre mücadelenin zamanı, usûlü, hangi araç ve gereçlerin ne şekilde kullanılacağı ayrıca bir izahname ile belirtilir. Madde 14 Kuraklık, don, sel, yangın, hastalık vs. şekillerle av hayvanlarının yaşamalarım etkileyen faktörlere karşı, belli zamanlarda ve belli yerlerde, gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Çalışmaları Madde 15 Yurdumuz doğal kaynaklarından olan av hayvanlarını, kalite ve kantite bakımından Millî Ekonomiye yararlı bir seviyeye ulaştırmak, nesilleri tehlikeye düşen türleri üreterek yurt avlaklarına yerleştirmek, bir kısmının kendi yaşama muhitlerinde alınacak fennî tedbirlerle çoğalmalarını ve yayılmalarım sağlamak, bu sahalarda av hayvanları ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak amacıyle Av Üretme Yerleri ve İstasyonları, Av Koruma ve Üretme Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 16 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları; eti, derisi, tüyü, trofeleri için avlanan veya av turizmi yönünden büyük önem taşıyan av hayvanlarını, uygun yaşama ortamlarına yerleştirmek amacıyle, kapalı sahalarda ve tesislerde tabi veya sunî yollarla üretmek için kurulan tesislerdir. Madde 17 Bu gaye ile kurulacak Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının kuruluş yerlerinin seçiminde, üretilecek av hayvanlarının optimum yaşama ortamı şartları, plantasyon yerlerine benzerliği ve üreme yerinde yapılacak her türlü teknik çalışmalara imkân verecek alt yapı tesisleri ile enerji ve diğer kaynakların yakınlığı ve tesisin rantabilitesi göz Önünde bulundurulur. Madde 18 Orman Amenajman Planlarında,' ormanlık sahalarda, Av Üretme Yeri veya istasyonu olarak ayrılan sahaların, av üretme gayesine tahsis edildiği ve yapılacak teknik müdahalelerin bu gayeye uygun olarak yapılacağı belirtilir. Madde 19 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım ve koruma için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Üretme yeri ve İstasyonlarının etrafının çevrilmesi için; dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri en uygun tesis seçilir. b) Etrafı çevrili Üretme Yerleri içinde çiftleşme, yavrulama (kuluçkalama veya doğurma), yavru besleme ve bakımı, barınma için lüzumlu tabiî müdahaleler (aralama, alan açma, ağaçlandırma, çayırlandırma vs) yapılır. c) Av Üretme İstasyonlarında; üretme, bakım ve besleme faaliyetleri için lüzumlu baraka, kümes, kafes, depo, yemlik, suluk, tuzluk, kapalı barınak, kapan ve benzeri tesisler kurulur. d) Bakım ve üretim işlerinde görevli bakıcının, devamlı ikameti için hizmet evi yapılır. e) Çevrili Üretme Yeri İstasyonlarında kullanılacak kuluçka ve ve ana makinaları, sunî yemlik ve suluklar, ısıtma araçları, temizlik ve

4 4 bakım malzemeleri, av tüfeği, kapan ve diğer koruma malzemeleriyle lüzumlu diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 20 Lüzum görülen yerlerde Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisi için, Şubesi teknik elemanlarınca, mahallinde gerekli etüdler yapılarak gerekçeli teknik rapor ve uygulama projesi düzenlenir. (Ek No : 1) Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık yatırım ve çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 21 Üretme Yeri veya İstasyonlarında üretilen av hayvanları, daha önceden tespit ve planlanmış uygun yaşama ortamlarına, avlaklara yerleştirilir. Yerleştirilecek alanlarda, yaşama ortamı ıslâhı, zararlı mücadelesi gibi çalışmalar daha önceden yapılarak yerleştirilecek hayvanların kolayca intibak etmelerini temin için gerekli tedbirler alınır. Madde 22 Av Koruma ve Üretme Sahaları; eti, derisi, trofeleri için avlanan, av turizmi yönünden büyük önem taşıyan veya bilimsel yönden yurt faunası için önem arzeden yabani hayvanların kendi yaşama ortamlarında, koruma ve bakım tedbirleri alınarak üretilmeleri ve buralardan civarlarındaki diğer yaşama ortamlarına yayılmalarım temin için tefrik ve tesis edilen sahalardır. Madde 23 Bu amaçla tefrik ve tesis edilecek Koruma ve Üretme Sahalarının belli türler için optimal yaşama şartlarını havi bir yer olması, büyüklüğü ve tabiî sınırları itibariyle asgarî yaşama alanı büyüklüğüne sahip bulunması, saha dahilinde o tür hayvanın üretilmesine imkân verecek miktarda bir populasyon nüvesinin mevcut olması, korumanın kolay ve etkili bir şekilde sağlanabileceği ve tabiî yolla üreyebilecek av hayvanlarının yayılabileceği yaşama ortamlarının arasında nüve teşkil edebilecek bir yerde olması göz önünde bulundurulur. Madde 24 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahalarında bakım, beslenme ve üretme için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Koruma ve Üretme Sahasının sınırları levha, ahşap, demir veya beton kazık ve gereken yerlerde çitlerle belirtilir, b) Koruma ve Üretme Sahasına giriş ve çıkış yerleri mahallî orman idaresince belirtilir ve kontrol için gerekli tedbirler alınır, c) Koruma ve Üretme Sahasında av hayvanlarına zarar veren yırtıcılarla mücadele için gerekli araç ve gereçler temin edilir, d) Av hayvanlarının devamlı müşahade ve kontrolü için tespit edilen yerlere gözetleme kuleleri, bakım ve beslenmeleri için gereken yerlere yemlik, suluk, tuzluk gibi tesisler yapılır, e) Koruma ve Üretme Sahalarında; barınma, üreme ve beslenme imkânlarını arttırmak için gereken yerlere çayırlıklar, yem tarlaları ve yeşil barınaklar tesis edilebilir ve şeritler açılabilir, f) Koruma ve bakım işlerinde görevli bekçi ve bakıcının devamlı ikameti için hizmet evi yapılır, g) Koruma ve Üretme Sahalarında; bakım koruma ve üretim işlerinde gerekli dürbün, av tüfeği, kapan, motorlu veya motorsuz kayık gibi diğer koruma ve bakım araç ve gereçleri temin edilir, h) Koruma ve Üretme Sahasında bakım ve korumanın etkili kılınması için gerekli yollar ve patikalar açılır. Madde 25 Merkez veya Mahallî Orman Teşkilâtınca yaban hayvanları ve avcılık faaliyetleri yönünden önem arzeden mıntıkalarda, Av Koruma ve Üretme Sahası tefrik ve tesisinde görevlendirilecek bir veya birden fazla teknik eleman tarafından ekte örneğine uygun bir ön etüd raporu düzenlenir. (Ek No : 2) Madde 26 Düzenlenen ön etüd raporu merkezce onaylandıktan sonra örneğine uygun uygulama projesi Şubesince tanzim edilir. (Ek No : 2/a) Yatırım programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 27 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahaları, Orman Amenajman Planlarında belirtilir. Koruma ve üretme yönünden önem arzeden ve nüve sahalar olarak tespit edilen bölme veya bölmeciklerin işletme gayeleri ve yapılacak müdahaleler av üretme esaslarına uygun olarak tespit edilir. Madde 28 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarında yapılan üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdare ve İşletme Madde 29 Av hayvanlarının normal yoğunluğa ulaştığı Av Koruma ve Üretme Sahalarında, av turizmine tahsis edilecek avlaklarla normal av hayvanları populasyonlarmı barmdıran devlet ormanlarında çift tırnaklı av hayvanları ile lüzum görülen yerlerde tespit edilecek bazı türler için av işletmeciliğine esas olacak «Av Amenajman Planları» görevlendirilecek teknik elemanlardan teşekkül eden bir heyet tarafından ekteki örneğine uygun olarak düzenlenir. (Ek No : 3) Düzenlenecek Av Amenajman Planlarına uygun ölçekli lüzumlu haritaları eklenir. Genel Müdürlükçe onaylanan Av Amenajman Planları teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 30 Göçmen kuşlar için ayrıca Av Amenajman Planı tanzim edilmez. Bunların avlanma düzenleri yıllık sayım neticelerine göre düzenlenir. Madde 31 Av Amenajman Planlarına dahil olmayan yerli av kuşları ile diğer memelilerin avlanma düzenleri, tahmini yıllık artım miktarıyle bu türler hakkında muntazaman derlenecek bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla yapılır. İKİNCİ KISIM BALIKÇILIK BİRİNCİ Orman İçi Sularda İŞLERİ BÖLÜM Balıkçılık Çalışmalarının Bakım ve İdaresi Madde 32 Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman içi akar su ve göllerde sportif amaçlara uygun olarak yürütülen balıkçılık ça lışmalarmda Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İş letme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mıntıka larındaki balık varlığını korumak ve balıkçılığa ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmekle görevlidirler. Madde 33 Orman içi akarsu ve göllerinde sportif balık avcılığı nı düzenlemek ve geliştirmek amacıyle bu suların saha envanteri, balıli varlığının tür, miktar ve yayılış alanlarının tesbitini kapsayan envan terler yapılır. Madde 34 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ama cıyle tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, balık varlığının ko runarak geliştirilmesi, sportif balıkçılığın uygulanması ve buna ilişkir tesislerin kurulmasında ilgili şubesi ile işbirliği yapılır. Orman Bakanlığının diğer kuruluşları ile müştereken yapılacak ça lışmalar düzenlenecek protokollar, bu Yönetmelik esaslarına göre yürü tülür. Madde 35 Devlet ormanları içinde su ürünleri üretim yerler: kurulması amacıyle, özel şahıs ve kooperatiflere irtifak hakkı tesis edi lemez. Ancak, devlet ormanları içinde özel veya tüzel kişilere ait arazi lerinde bu gibi tesislerin yapılmasında talep üzerine orman idaresine* gerekli teknik yardımda bulunulur. Madde 36 Orman içi akarsular ile yüzölçümü 100 hektardan kü çük göllerde, sadece sportif balıkçılık Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri ne göre uygulanır. 100 hektardan büyük orman içi göllerinde su ürünleri istihsali içir ruhsatname vizesinde, Orman Kanunu ve Su Ürünleri Kanunu hüküm leri saklıdır. İKİNCİ Koruma BÖLÜM ve Mücadele Madde 37 Orman Muhafaza Memurları bölümleri dahilinde yeı alan akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumakla görevli olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile Su Ürünler: Kanununun 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci ve diğer maddeleri hüküm lerine aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanununun 82 inci v«su Ürünleri Kanununun 33 üncü maddelerine göre Orman Muhafazs Memurları zabıt varakası tanzim etmekle mükelleftirler. Zabıt varaka sının tanziminde Orman Muhafaza Memurları Talimatnamesinin 122 v< 147 inci maddeleri gözönünde tutulur. Madde 38 Balık varlığına zarar verecek her nevi madde ve zira: mücadele ilâçları ile sınaî tesis artıklarının orman içi akarsu ve gölle Madde 39 Yol inşaatı, yapacak ve yakacak odun istihsali, sürüt me ve nakliyat, ara depo ve rampa, gençleştirme gibi ormancılık faali yetleri sırasında orman içi akarsu ve göllerdeki üreme ve gelişmeleriy re dökülmemesi için icap eden tedbirler alınır. le yaşama ortamlarını kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı durumlardj önleyici tedbirler alınır.

5 5 Devlet ormanları içinde faaliyette bulunacak kişi ve kuruluşlara verilebilecek izinlerde orman içi akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumak amacıyle yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur. Madde 40 Orman içi akarsu ve göllerde meydana gelen kuraklık, don, sel afeti, balık hastalıkları ve zararlı hayvanların olumsuz etkilerine karşı belli zaman ve belli yerlerde gerekli önleyici ve ıslâh edici tedbilerin alınması sağlanır. Madde 41 Balık Üretme İstasyonu, Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri ve Koruma Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre gerekli bilgilerle teçhiz edilmek üzere eğitilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Madde 42 Yurdumuz orman içi akarsu ve göllerinde mevcut balık varlığım kalite ve kantite bakımından millî ekonomiye yarariı bir seviyeye ulaştırmak, değerli türleri üretmek sure'/v'.j uy5un suları balıklandırmak, bir kısım sularda alınacak fennî tedbi.lerle çoğalma ve gelişmelerini sağlamak, bu konuda 'nev türlü araştırmaları yapmak amacıyle Balık Üretme İstasyonları, Balık Üretme V3 Yetiştirme Yerleri ve Balık Koruma Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 43 Balık Üretme İstasyonları ile Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri; sportif balık avcılıjmı geliştirmek ve bu maksatla bazı akarsu ve gölleri balıklanan mak veya buralardaki balık kapasitesini yükseltmek amacı ile tabiî ve sunî yollarla balık üretimi ve yetiştirilmesi için kurulan tesislerdir. Madde 44 Bu amaç ile kurulacak Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerinin seçiminde; mevkii, rakım, kullanılacak suyun kalite ve kantite bakımından uygunluğu, balıklandırılacak yerlere benzerliği ve bu yerlerle bağlantı kolaylığı ile her türlü teknik çalışmalara imkân veren alt yapı ve yerleşme yerlerine yakınlığı ve tesisin rantabilitesi gözönünde bulundurulur. Madde 45 Balık Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım, koruma çalışmalarında aşağıdaki hususlar gözonünde bulundurulur; a) Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerini koruma amacıyle dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri malzemelerle çevrilebilir, b) Balık Üretme İstasyonları ile Yetiştirme Yerlerinde üretme, bnsleme ve bakım faaliyetleri için lüzumlu bina, su şebekesi, deuo, toprak, beton veya ahşap balık yetiştirme havuz veya göletleri, lüzumlu priz, kanal ve regülâtör gibi tesisler ile balık ve üretim işlerinde görevli personelin devamlı ikameti için hizmet evleri yapılır, c) Bu tesislerin bakım ve işletilmesinde kullanılmak üzere anaç balık temini için balık tutma malzemeleri (balık ağı, pinter, olta takımı, elektroşok makinesi gibi...) balık yumurtası, sunî dölleme vs. bakım, balık yemi hazırlama ve muhafaza ile balık taşıma ve balıklandırma için lüzumlu malzemelerle gerekli diğer araç ve gereçler temin edilir, d) Balık üretme ve yetiştirilmesinde kullanılacak suyun kalite ve kantitesinin tespitinde kullanılmak üzere lüzumlu malzemeler sağlanır. Madde 46 Lüzum görülen yerlerde Balık Üretme İstasyonları ile Balık Yetiştirme Yerleri tesisi için teknik elemanlarca mahallinde gerekli etüdîer yapılarak örneğine uygun (Ek No : 4) Teknik Rapor ve Uygulama Projesi düzenlenir. Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 47 Daha önceden tespit ve planlanmış orman içi akarsu ve göller. Balık Üretme İstasyonları veya Yetiştirme Yerlerine uygun türleri ile balıklandırılır. Balıklandırılacak türlerin intibak ve gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyle akarsu ve göllerin ıslâhı, zararlı hayvanlar ile mücadele gibi gerekli diğer tedbirler alınır. Madde 48 Balık Koruma Sahaları; olumsuz etkenler sonucu nesli azalan değerli balık türlerini ihtiva eden akarsu ve göllerde tabiî üreme ile normal popıılasyona ulaşıncaya kadar avlanmanın yasaklandığı ve gerekli diğer tedbirlerin alındığı sahalardır. Madde 49 Balık Koruma Sahalarının Seçiminde; tabii üremeyi sağlayacak değerli anaç balıkların mevcudiyeti, tabiî yumurtlama yerlerinin uygunluğu, optimal yaşama ortamı şartları ve büyüklüğüne sahip bulunması, ulaşım ve kontrol imkânlarının kolaylığı gibi hususlar gözönünde bulundurulur. Madde 50 Tefrik ve tesis edilen Balık Koruma Sahalarında aşağıda belirtilen tedbirler alınır; a) Akarsu ve göllerde ayrılan koruma sahalarının sınırlan; levha, ilâma, samandı:a gibi işaretlerle belirtilir, b) Koruma Sahalarında; Barınma, üretme, ve beslenme imkânlarını arttırmak için esre temizliği, ıslâh ve benzeri tedbirler alınır, c) Koruma işlerinde görevli bekçi ve bakıcıların ikâmeti için geçici barakalar kurulur, d) Koruma sahalarında; bakım, koruma ve üretim işlerinde kullanılmak üzere motorlu veya motorsuz kayık, tüfek, kapan ve diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 51 Koruma Sahalarının tefrik ve tesisi için Merkez veya mahallî orman teşkilâtınca görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 5) deki örneğine uygun olarak Ön Etüd Raporu ve Uygulama Projesi düzenlenir. Merkezce onaylandıktan sonra Yıllık Çalışma Programında yer alan ve bütçede ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 52 Yıllık Yatırım ve Çalışma Programında yer alan ve ve uygulamasına geçilen Balık Koruma Sahalarının tesis amaçları ve sınırları, mahallin mülki amirlerince mücavir köy muhtarlıkları ve ilgili kuruluşlara tebliğ ve ilân edilmesi sağlanır. Madde 53 Bu gibi yerlerde üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ Balık Avcılığının BÖLÜM Planlanması Madde 54 Yeterli balık varlığının mevcut olduğu orman içi akarsu ve göllerde sportif balık avcılığı yönünden Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri de nazarı itibare alınarak, avlanacak balık türü, miktarı ve avcı sayısı ile avlanma süreleri bu kaynaklann devamlılığı gözönünde bulundurularak planlanır. Bu planlar, Merkez veya Başmüdürlüklerce görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 6) daki örneğine uygun olarak düzenlenir ve merkezce tastikini müteakip teşkilât kademelerince uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler Madde 55 Av kaynaklarının ve sportif balıkçılığın önemini, düzenli avcılığı kamu oyuna, teşkilât kademelerine, avcılık ve balıkçılıkla ilgili kuruluşlar ve diğer ilgililere tanıtmak amacıyle seminer, ve konferanslar düzenlenir, tanıtıcı ve eğitici yayınlarda bulunulur. Madde 56 Av hayvanları ve orman içi akarsu ve göllerde mevcut balık varlığının envanterinde, değerlendirilmesinde ve amenajmanında ve diğer yapıları çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğraf, film ve bant gibi kayıt materyali kullanılır. Bu çalışmalarda kullanılacak araç, gereç ve malzemeler temin edilir, elde edilen dokümanlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. Madde 57 Yurdumuz faunasını tespit ve tanıtma amacıyle, merkez veya lüzum görülen yerlerde, Tabiat Müzeleri tesis edilir. Buralarda sergilenecek numunelerin temin ve talimdi için gerekli araç, gereç ve malzemeler temin edilir. Gerektiği hal ve yerlerde Tahnit Laboratuvarları tesis edilir. Madde 58 Bu Yönetmelik Orman Bakanlığınca onaylanıp, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 59 Bu Yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. (EK NO : 1) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 20 inci MADDESİNE GÖRE AV ÜRETME YERLERİ VE İSTASYONLARI KURULUŞUNA DAİR TEKNİK RAPOR VE UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GİRİŞ Emir, Konu ve Amaç II ÜRETME YERİ VEYA İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ 1. Kurulacak Üretme Yeri veya Üretme İstasyonunun; a) İli, ilçesi, bucağı vs köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Mevkii, rakımı ve genişliği d) Üretilecek av hayvanlarının yaşama şartlarına uygunluğu

6 6 2. Üretilen av hayvanlarının salınacağı sahaların (avlakların); a) Üretme Yeri veya İstasyona olan uzaklıkları b) Azami genişlikleri c) Yaşama şartlarına uygunluğu 3. Damızlık ve anaçların temini imkânları; 4. Teknik çalışmalara imkân verecek diğer şartların mevcudiyeti; 1 Faydalanılacak alt yapı tesisleri; a) Ulaşım imkânları (Kara, deniz ve demir yoluna bağlantısı ve mesafesi) b) Enerji temini (Elektrik enerjisi) c) Bakım ve üretimde gerekli malzeme ve maddelerin temin edileceği en yakın merkez III ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNUN KAPASİTESİ 1. Yıllık üretim miktarları; a) Avlaklara salınacak yıllık miktar b) Avcı kuruluşları, diğer gerçek veya tüzel kişilerin üretim amacıyla talepleri c) Av eti olarak tüketim talepleri IV AV ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNDA GEREKLİ TE SİS, ARAÇ VE GEREÇLER: 1. Av Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının ne şekilde çevrileceği, 2. Kalan saha içinde gerekli tabii müdahaleler (aralama, açma. ağaçlandırma, çayırlandırma vs.) 3. Üretme, bakım ve besleme için lüzumlu tesisler 4. Bakım ve üretim işlerinde görevlendirilecek personel için lüzumlu hizmet evi ve ek binalar 5. Üretim, bakım, besleme, koruma ve mücadele işlerinde gerekli araç ve gereçler. V BAKIM VE YÖNETİM 1. Sorumlu kuruluş kademeleri 2. Üretim işlerinde sürekli ve geçici eleman ihtiyacı VI KURULUŞ, BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ 1. Kuruluş giderleri a) Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının çevrilmesi, b) Baraka, kümes, kafes, yemlik, suluk, barınak, depo, kapan gibi tesisler, c) Sahada yapılacak tabiî müdahaleler, d) Hizmet evi ve ekleri, e) Gerekli araç ve gereçler. 2. Bakım ve Üretim Giderleri a) Koruma, b) Bakım ve yönetim, c) Üretim, d) Besleme. VII DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER Not : Av Üretme Yeri veya İstasyonu etrafının çevrilmesi, hizmet evi ve diğer tesislerin inşaat projesine esas olacak metraj ve keşif özeti düzenlenerek rapora eklenir. (EK NO: 2) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 25 inci MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR ÖN ETÜD RAPORU ÖRNEĞİ A GİRİŞ Emir ve Konu B SAHA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I Tetkik edilen sahanın mülkî ve idarî durumu : a) İli, ilçesi, bucağı ve köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Yeri, sınırları, genişliği II Mülkiyeti : III Sahanın Doğal Durumu : a) Jeolojik yapı (Jeomorfolojik - ana kaya-toprak) b) İklim c) Doğal unsurlar (Orman, çalılık, mera, sazlık, bataklık, göl, akarsu, pınar, kayalık vs). d) Ağaçlama ve tarım alanları. C SAHADA MEVCUT BİTKİ VE HAYVANLAR I Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar ve sazlar d) Yosun, mantar ve likenler (Bitki örtüsü gruplarının türler ve toplam sahaya nisbetleri tespit edilecektir.) II Fauna (Hayvanlar) a) Mevcut yabani hayvan türleri b) Korunacak tür veya türlerin geçmişteki durumu c) Korunacak tür veya türlerin halihazır durumu d) Göçmen hayvanlar 1. Geliş ve dönüş zamanları 2. Kışlama, yazlama, konaklama 3. Kuluçkalama ve yavrulama D KORUNACAK TÜRLER HAKKINDA BİLGİLER I Korunacak tür veya türlerin biyolojik durumu : a) Beslenmeye ilişkin hususlar (Saha içindeki başlıca beslenme ve sulanma yerleri ve zamanları) b) Üremeye ilişkin hususlar (Çiftleşme, yavrulama, kuluçkalama, doğurma yer ve zamanları) c) Günlük ve mevsimsel hareketler (yatay - dikey - dağınık hareketler, bilinen veya muhtemel sebepleri) E DOLAYLI VE DOLAYSIZ İNSAN TESİRLERİ I Sahadaki insan müdahalesi: a) Av baskısı: 1. Yakın çevredeki avcı ve silâh sayısı 2. Dışarıdan gelen avcılar 3. Avlanma usûlleri 4. Usulsüz avlanma, yumurta ve yavru toplama b) Yaşama ortamına yapılan müdahaleler 1. Orman açmaları ve köklemeler 2. Ot ve saz biçilmesi 3. Yangınlar c) Otlatma ve evcil hayvanlarla olan ilişkiler: 1. Birlikte yaşama yönünden 2. Beslenme rekabeti yönünden d) Ormancılık faaliyetleri ile ilişkiler. 1. İstihsal 2. Ağaçlama 3. Toprak muhafaza 4. Haşere mücadelesi 5. Diğer faaliyetler (orman içi tesisler) e) Tarım faaliyetleri ile ilişkiler : 1. Beslenmeye olumlu veya olumsuz etkileri 2. Yaşama ortamına olan etkileri 3. Ziraî mücadele f) Yerleşme yerleri ve sanayii kuruluşları : 1. Sahadaki toplu ve münferit yerleşme yerleri 2. Drenaj, sulama kanalları, baraj gibi tesisler 3. Yollar ve diğer sınaî tesisler 4. Enerji nakil hatları F DİĞER HUSUSLAR I Teşhis için bulunan materyal (Boynuz, deri, kafatası, telek vs.) II Tabiî afetlere maruz olup olmadığı III İlgi çeken diğer hususlar G EKOLOJİK DURUM I Korunan türlerin bitkilerle ilişkileri a) Beslenme yönünden b) Barınma yönünden c) Yuvalanma ve kuluçkalama yönünden II Korunan hayvanların diğer yabani hayvanlarla ilişkileri, (Bu fıkrada korunan av hayvanlarına yararlı veya zararlı olabilen sürüngenler, amfibıalar, balıklar, böcekler ve diğer hayvan grupları dikkate alınır.) a) Birlikte yaşama yönünden b) Beslenme yönünden c) Beslenme rekabeti yönünden

7 7 III Korunan hayvanların yırtıcı ve zararlılarla ilişkileri : H SAHANIN ÜRETME YERİ VEYA KORUMA VE ÜRETME SAHASI OLARAK TEFRİK VE TESİSİNİ GEREKTİREN SEBEPLER: İ TEKLİFLER: I Üretme Yeri veya Koruma ve Üretme Sahası için alınacak ön tedbirler II Yapılması gereken tesisler III Araç ve gereçler IV Personel V Tahmini maliyet "VI İşletme şekli K SONUÇ: (EK NO : 2/a) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 26 NCI MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GENEL BİLGİLER A PROJENİN TANITIMI 1. Kurumun Adı 2. Proje Adı 3. Uygulama Yeri : 4. Sabit Yatırım Tutarı : Iç para : Dış para : 5. Yatırımın başlama ve bitiş tarihi : Projeyi Hazırlayan : Kontrol Eden : Onaylayan : B Projenin Gerekçesi : C Projenin Kapasitesi : D Kuruluş Yeri : 1. Başmüdürlüğü, İşletmesi, İlçesi, Yeri 2. Seçilme nedenleri. // YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ A Yatırımın Tutarı Tablo: I Adı Soyadı Görevi İmzası Yatırımın Toplamı (Bin TL.) 1. Etüd ve Proje Giderleri 2. Arazi değeri (Satın alma veya kamulaştırma) 3. Arazi düzenleme (Sınırlama vs.) 4. İnşaat İşleri 5. Ulaştırma yatırımları 6. Bina ve tesisat ve teçhizatı 7. Diğer tesisler 8. Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9. Onarım ve bakım giderleri 10. Diğer harcamalar (Üretim giderleri) Sabit Yatırım Toplamı B Yatırımın Yıllara Dağılımı: Yatırımın Cinsi Y I L L A R 1 Etüd ve pro^e giderleri 2 Arazi değerleri (Satın alma veya kamulaştırma) 3 Arazi düzenleme (Sınırlama) 4 İnşaat İşleri Toplam Yatırımın Cinsi Y I L L A R 5 Ulaştırma yatırımlar (Yollar, patikalar) 6 Bina tesisatı ve teçhizatı 7 Diğer tesisler 8 Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9 Onarım ve bakım giderleri 10 Diğer harcamalar üretim giderleri Sabit Yatırım Toplamı Projenin Yatırım Toplamı C Yatırım Uygulama Programı Toplam III PERSONEL DURUMU: ADEDİ Yıllık Brüt ödeme Proje öncesi Sonrası Proje Öncesi Sonrası idarî ve mesleki Per. Memurlar Teknisyen İşçi Toplam V Projenin Rantabilitesi (Sağlanacak faydalar) (Bin TL.) a) Proje Giderleri: 1. Yatırım Giderleri 2. İşletme Sermayesi Toplam b) Proje Giderleri (Yıllık) (Bin TL.) Üretilen Değerler Av Turizm gelirleri Diğer gelirler Toplam C) İşletme Giderleri (Yıllık) Koruma Giderleri (Bin TL.) Zararlılarla Mücadele Bakım ve Üretim Tesis, Bakım, Onarım Genel İdare Personel Toplam a = n Projenin kendini ödeme yılı b D = r Rantabiîite c (EK NO: 3) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 29 UNCU MADDESİNE GÖRE DÜZENLENECEK AV AMENAJMAN PLANI ÖRNEĞİ GİRİŞ : a) Planın hangi emirle, kimler tarafından tanzim edildiği, tanzim tarihi, süresi ve uygulanan metodlar. b) Sahanın geçmişine ait bilgiler c) Planın hedef ve kapsamı BÖLÜM : I A Sahanın Halihazır Durumu a) Mülkiyeti b) Sınırları c) Coğrafi konumu (Enlem ve boylam dereceleri) d) İli, İlçesi, bucağı, köyü e) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi

8 8 f) İstasyon, şose, liman ve büyük yerleşme yerlerine olan uzaklıkları. B Doğal Durumu a) Jeolojik yapısı (Teşekkül yaşı, anakaya, toprak) b) Jeomorfolojik ve jeolojik unsurlar 1. Dag silsileleri ve tepeler, istikâmetleri, yükseklikleri, bakıları ve meyilleri 2. Akarsular ve diğer su kaynakları, istikâmetler ve büyüklükleri. 3. Göller, bataklıklar 4. Ana ve tali yollar, patikalar. C İklim a) Mıntıkanın en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklığı b) Senelik yağış ve aylara dağılışı c) Rutubet ve nisbi rutubet ortalaması d) Karlı ve donlu günler e) Hakim rüzgar istikâmeti D Sahanın Ölçülmesi a) Ormanlık sahalar (Koru, B. Koru, Balkalık, B. Baltalık, Maki, Fundalık.) b) Ağaçlandırma, tensil ve toprak muhafaza sahaları, c) Mer'alar, d) Tarım alanları, e) Kayalık, çıplak ve boş alanlar f) Göl, akarsu ve bataklıklar E Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar d) Yosun, mantar ve likenler BÖLÜM : Sahanın Bonitetinin Tespiti (Bu iş için hazırlanan kriterlerine göre yapılır.) BÖLÜM : A Yaban Hayvanları a) Mevcut yabani hayvan türleri (Memeliler ve kuşlar) b) Av amenajmanına alınacak esas türler 1. Her türün miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. a. Erkek, dişi, yavru 1. b. Cinsiyet oram 1. c. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) 2. Her tür için artım yüzdelerinin tespiti B Korumaya Alınan Türler Hakkında Bilgi a) Her türün biyolojisine ait bilgiler 1. Kızışma ve çiftleşme 2. Yuvalanma ve kuluçkalama 3. Yavrulama 4. Beslenme istekleri 5. Yaşama ortamı istekleri 6. Boynuz atma, tüy değiştirme, deri değiştirme 7. Günlük ve mevsimsel hareketler 8. Kış uykusu b) Her türün ekolojisine ait bilgiler 1. Türlerin kendi aralarındaki ilişkileri 2. Yaşama ortamı istekleri ve kısıtlayıcı faktörler 3. Yırtıcı ve zararlılarla ilişkiler II III BÖLÜM : IV A İnsan Müdahalesi a) Saha içindeki veya civarındaki yerleşme yerlerindeki avcı sayısı (ruhsatlı - ruhsatsız) b) Saha içindeki evcü hayvanlar ve bunların amenajmanı yapılan türlerle ilişkisi. c) Ormancılık faaliyetleri d) Tarım faaliyetleri e) Diğer faaliyetler BÖLÜM : V A Servet ve Artımın Tespiti a) Her turun miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. Cinsiyet oram 2. Erkek, dişi ve yavrular 3. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) b) Her türün artım yüzdesinin tespiti (Çift tırnaklılarda) 1. İşletme başlangıcına kadar artım tablosunun tanzimi 2. İşletmeye açılışından itibaren yıllık artım tablolarının tanzimi, B Avlağın İşletme ve İdaresi: a) İdare ve işletme gayeleri b) İşletmeye esas olan av hayvanları tüllerinin tespiti c) Çift tırnaklıların gaye yaşmm (Trofe değeri) tespiti d) Çift tırnaklıların yıllık artımının tahmin, tayin ve tespiti (Yıllık plan-işletme vevpremidinin yapılması) e) Diğer türlerde (Kuş ve memeli) artım miktarının tayini ve avlanma ümitlerinin tespiti f) Avlanma düzeni g) Gaye av türünün geliştirilmesi veya değiştirilmesi h) Yaşama ortamı ıslâhı i) İşletme mülâhazaları, avlanan ve korunan bütün hayvanların en iyi şekilde değerlendirilmesi C Yıllara Göre Yapılan Tatbikat D Son Söz (EK NO: 4) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 46 NCİ MADDESİNE GÖRE BALIK ÜRETME İSTASYONU VE BALIK YETİŞTİRME GÖLETİ TESİSİNE DAİR TEKNİK RAPOR VE I GİRİŞ : Emir, Konu ve Amaç UYGULAMA PROJESİ // İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ : 1 Balıklandırılacak akarsu ve göllerin; a) Adı, b) Uzunluğu, genişliği, yüzölçümü, c) İstasyona mesafesi, 2 Bölgedeki balık avcıları sayısı dışarıdan gelebilecek avcı sayısı 3 Kurulacak istasyonun mevkii, rakımı, il, ilçe, bölgesi ve yol durumu, 4 İstasyonda kullanılacak suyun; a) Kalitesi (Isı, PH, SVB ve oksijen miktarı mğr/lt) b) Miktarı (İt/sn) 5 Anaç balık ternini imkânları III İSTASYONUN KAPASİTESİ : 1 Yıllık yavru üretimi miktarı 2 Bina eb'adı ve ekleri 3 Kuluçka tekneleri ve yavru yetiştirme tekne sayısı eb'atları IV BAKIM VE YÖNETİM: 1 Sorumlu Bölge Şefliği 2 Laborant, bekçi, işçi ihtiyacı 3 Lüzumlu balıkçılık malzemesi cins ve miktarı 4 Yavru beslenmesinde kullanılacak yem, cins ve miktarı 5 Kan ve dalak gibi yemin temin edileceği mezbahanın istasyona uzaklığı. 7 BALIK YETİŞTİRME GÖLETLERİ : 2 Havuz ve göletleri beslemek üzere kaynak veya dereden su 3 Gölet şebekesi su giriş ve tahliye sistemleri ve gölet derinliği 1 Havuz ve göletler: a) Anaç göleti b) Yumurtlama göletleri c) Yavru yetiştirme göletleri d) Kışlama göletleri e) Balık bekletme (Stabülasyon) havuzları. Bu havuz ve göletlerin miktar ve eb'atları ayrı ayrı belirtilir. alma (priz) ve kanal şebekesi tanzimi. VI İSTASYON EK BİNALARI : 1 Bekçi evi 2 Malzeme deposu 3 Laboratuvar 4 Yem hazırlama ve muhafaza odası (Mutfak)

9 9 VII ARAÇ VE GEREÇLER : 1 Anaç balık tutmağa mahsus ağ malzemesi ve kayık 2 Sunî dölleme için lüzumlu malzemeler 3 Su analizi için lüzumlu malzemeler 4 Balık taşıma malzemesi VIII GİDERLER : A Kuruluş Masrafları: 1 Balık Üretme İstasyonu binası, inşaatı 2 Havuz ve göletler inşaası 3 Priz ve kanal şebekesi 4 Ek tesisler 5 Araç ve gereçler B Bakım ve İşletme Masrafları : 1 Koruma (Bekçi) 2 Üretim işleri 3 Besleme işleri /X DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER : Not: Üretme İstasyonu binası, havuz ve göletlerle priz ve kanal şebekesine ait inşaat projesine esas olmak üzere metraj ve keşif özeti düzenlenir. (EK NO: 5) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 51 İNCİ MADDESİNE GÖRE. BALIK KORUMA SAHASI (AKARSU VEYA GÖL) TEFRİK VE TESİSİYLE İLGİLİ RAPOR VE PROJE ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Safıa Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu ve Göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu; a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve bölgesi 3. Akarsuyun coğrafi durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrografik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sınırı d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün coğrafi durumu; a) Gölün yüzölçümü (ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Anakaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a, tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun Fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri a) Flora Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vso Amfibialar (Kurbağa, semendere v&)< Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık türleri; Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlısu levreği) 4. Suyun Biyojenik Kapasitesi E Korunacak Balık Türlerinin geçmişteki ve Hattkaztr Durumu Hakkında Bilgiler: 1. Göçmen balık türleri (Deniz alası, yılan balığı, mersin balığı tirsi balığı gibi) 2. Göçmen balıkların geliş ve dönüş zamanları 3. Usulsüz avlanmalar 4. Üreme durumu F Korumayı Gerektiren Nedenler: 1. Yıllık halihazır üretim tahmini 2. Üretim potansiyeli H Teklifler : 1. Koruma sahasının tefriki için alınacak tedbirler a) Levha vs. ile işaretleme b) Köy ve ilgili yerlere tebligat c) Yapılması gereken tesisler d) Lüzumlu araç ve gereçler e) Koruma süresi f) Personel ihtiyacı h) Maliyet 2. Balıklandırma a) Gerektiği hallerde göl veya akarsuya salınacak balık türleri yaş ve miktarı. K Sonuç: (EK NO: 6) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 54 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE ORMAN İÇİ AKARSU VE GÖLLERDE UYGULANACAK SPORTİF BALIK AVLAMA PLANI ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Saha Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu veya göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve Bölgesi 3. Akarsuyun Coğrafi Durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrograf ik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sının d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar

10 10 En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün Coğrafi Durumu; a) Gölün Yüzölçümü (Ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün ortalama derinliği (m.) e) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Ana kaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri: a) Flora: Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna; Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vs.) Amfibialar (Kurbağa, semendere vs.) Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık Türleri: Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlı su levreği) E İnsan Müdahalesi 1. Akarsu veya gölden faydalanma şekilleri; a) Su kuşları avcılığı b) Sportif (Amatör) balıkçılık Yıllık avcı sayısı Av metodları e* c) Rekreasyon Yıllık ziyaretçi sayısı Yelkencilik Civardaki turustik tesisler d) Su ulaşımı e) Zirai sulama ve hayvan sulanması f) Sularda mevcut baraj, değirmen, çit, bent vs. gibi tesisler g) Su kirlenmesi, su kenarma kurulmuş fabrika, atelye vs. gibi artık bırakan smai tesisler ve olumsuz etkileri. F Yıllık Balık Üretiminin Tayini 1. Biyojenik kapasiteye göre bulunacak yıllık balık üretim miktarı (Kg/Ha.) 2. Balık türlerinin karşım nisbetleri a) Halihazır kırışım nisbetleri b) Ön görülen karışım nisbetleri 3. Balık üreme (Yumurtlama) zamanlarının türlere göre tespiti G Yıllık Avlama Planı 1. Türlere göre avlanacak yıllık miktar (Yıllık üretim.) 2. Türlere göre balık avı süreleri (Avın başlangıç ve bitiş tarihleri) 3. Türlere göre avlanacak balık boyunun tayini (Cm.) 4. Beher avcının günde avlayacağı balık sayısının tayini a) Av döneminde avlanma günlerinin sayısı (Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri) b) Yıllık tahmini balık avcısı miktarı c) Günde avlanacak toplam balık sayısı d) Bir avcının günde avlayacağı balık sayısı. H Diğer Hususlar Yaşama ortamı ıslâh ve yapılması gerekli teknik müdahaleler. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına Atanacak İdarî Memurların Atanma ve Görev Yönetmeliğinin 5. maddesinin değiştirilmesine ve 6. maddesinin kaldırılmasına dair Yönetmelik Madde 1 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarma atanacak idarî memurların atama ve görev yönetmeliğinin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Nitelikler : A - Asgarî lise veya dengi okul mezunu olmak. B - Turizm ve Tanıtma Bakanlığında en az 5 sene hizmet görmüş bulunmak. C - Bakanlıkça teşkil edilecek bir komisyon tarafından yapılacak bir aylık bir kurs sonunda tahakkuk, avans, kredi, levazım, ve ayniyat işlemleri konularını kapsıyan sınavı başarmak. D - Bakanlıkça yapılacak idarî memur yabancı dil sınavında basan göstermek. Madde 2 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına atanacak İdarî Memurların Atama ve Görev Yönetmeliğinin 6. maddesi kaldırılmıştır. Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevki Beraattin Kurum (12086) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Eskişehir İcra Hâkimi Saadettin Livanelioğlu (13833) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Nazilli Hukuk Hâkimi Ömer Lütfü Aslançeri (14225) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi Turgut Yılmaz Darendelioğlu (14571) lira maaşla. Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Kırşehir Hukuk Hâkimi İrfan Âli Bingöl (12514)

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982-2680 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BOLUM Genel Hükümler Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı