T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ KARARNAMELER. Devlet Bakanı. Prof- I. ÖZTRAK"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ Sayı: J KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/6542 Bakanlar Kurulu'nun 6/12/1972 tarihli ve 7/5421 sayılı kararıyla onaylanıp 6/4/1973 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan «Uluslararası Dördüncü Kalay Anlaşmasnınm Türkçe metninin 1 inci Bölümünün 1 inci maddesinin (g) bendindeki «tüketici» kelimesinin, «üretici» olarak düzeltilmesi; Dışişleri Bakanlığının 22/5/1973 tarihli ve ESGM (ESBD) /73/2-663 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakam Başbakan Yardımcısı K. SATİR CUMHURBAŞKANI FAHRI S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H TEKlNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakana Prof. ı. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU I. SANCAR Içislem Balkanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı M. ÖZTEKİN Ü- H. BAY ÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLü Millî Eğitim Bakanı Baymdmlık Bakanı Ticaret Bakamı 0. DEN GlZ N. OK A- TÜRKEL Sağ. ve Sos. Y Bakanı Gün. ve Tekel Bakam T aram Bakam Dr. V. TANİR F. ÇELİKBAS A. N- TUNA Ulaştırma Bakanı Çalınma Bakam Sanayi ve Tek. Bakanı Prof. S- ÖZBEK A. N- ERDEM Dr. N. BAY AR En- ve Tab- Ka-y. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı İmar ve İskân Baltanı Dr. K. DEMİR Dr. A. i. KİRİMLİ M. N. OKTAY Köy İşlem Bakanı Orman Bakam Genç. ve Spor Bakanı 0. KÛRÜMUĞLU A BİNGÖL C. COŞKUN Karar Sayısı : 7/6548 İlişik «Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği»- nin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 15/5/1973 tarihli ve /12046 sayılı yazısı üzerine, 657 sayıh Kanunun 2 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek geçici 21 inci ve 1694 sayılı 1973 Yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı N. TALO N. ERKMEN Devlet Bakanı Prof- I. ÖZTRAK İçişleri Baltamı M. ÖZTEKlN MElî Eeitim Bakanı O- DENGİZ Sığ. ve Sos. Y. Baltanı Dr. V. TANIR Ulaştırma Bakanı Prof. S. ÖZBEK En. ve Tab. Kar. Bakanı Dr. K. DEMİR Köy işleri Bakını O. KÜRÜMOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı K. SATıR Adalet Bakanı H. MUMCUOĞLU DISUİCTİ Balfamı Ü. H. BAY ÜLKEN Bayındırlık Bakam N. OK Güm. ve Tdkel Bakanı F- CELlKBAS Çalışma Bakanı A. N- ERDEM Turizm ve Tan. Bakanı Dr. A. I. KİRİMLİ Orman Bakanı i. BİNGÖL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı /. H. TEKlN EL Millî Savunma Bakaaı /. SANCAR M ılıve Rakam S- 7. MÜFTÜOĞLÜ Ticaret Rakam A. TÜRKEL Tarım Bakanı A. N. TUNA Sanayi ve Tek Bakamı Dr. N- BAY AR İmar ve İskân Bakanı M- N. OKTAY Genç. ve Spor Bakanı C COŞKUN Et ve Balık Kurumu Personeli Fazla Çalışma Yönetmeliği KAPSAM Madde 1 Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesi ve 1973 yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının verdiği yetkiye istinaden düzenlenen bu yönetmelik hükümleri Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü personeli hakkında uygulanır. II AMAÇ Madde 2 Bu yönetmelik hükümleri, günlük normal çalışma saatleri dışında fazla çalışılan sürelerin yıllık izine ne şekilde ekleneceği hu-

2 2 susu İle İzinle telâfisine imkân olmayan fazla çalışmalara ait ücretlerin ödenmesine ilişkin esasları düzenler. III TANIMLAR Madde 3 A - Fazla çalışma: Genel olarak haftalık çalışma süresi olan 39 saatin üstünde yapılan çalışmadır. Bu yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel kanunlarında ve yönetmeliklerinde tespit olunan haftalık çalışma süreleri; a) 39 saatten az olan memurların 39 saatten, b) 39 saatten fazla olanların özel kanunlarında ve mevcut yönetmeliklerinde belirtilenden. Fazla çalıştıkları süreler fazla çalışma sayılır. B - Nöbet hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışma nöbet hizmetidir. IT GENEL ESASLAR Madde 4 Fazla çalışmanın yıllık izin süresine eklenebilmesi veya ücretle karşılanabilmesi için görevin, normal çalışma saatleri dışında ve fiilen yapılması gerekir. Madde 5 Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz. Madde 6 Ünite amirleri tarafından ilgili personele fazla çalışma yapılacağının bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi esastır. Ancak, acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde yapılabilir. V FAZLA ÇALIŞMANIN İZİNLE TELÂFİSİ Madde 7 Genel Müdürlükçe gerekli görülen hallerde, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Kanunun değişik 99 uncu maddesine göre fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yaptırılacak personel için düzenlenecek özel «Fazla çalışma cetveli» ne personelin günde yaptığı fazla çalışma süresi kaydedilir. Bu cetvel ilgili personel ve ünite amirleri tarafından imzalanarak, memurun dosyasında saklanır. Madde 8 Fazla çalışma süresi haftada (15), ayda (60) saatten fazla olamaz. Her (7) saatlik fazla çalışma bir gün sayılmak suretiyle yıllık izine eklenir. Yıllık izne yapılacak ekleme (20) günü geçemez. VI FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesinde tespit olunan hallerde, normal çalışma saatleri dışında yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanabilir. Madde 10 Ünitelerin talebi üzerine yapılacak fazla çalışmalar için Genel Müdürlükçe bir fazla çalışma programı düzenlenerek uygulamaya başlama tarihinden 45 gün önce Devlet Personel Dairesine gönderilir. Fazla çalışma programında aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi zorunludur : a) Fazla çalışmayı gerektiren nedenler, b) Fazla çalışmanın izinle telâfi edilemeyişinin nedenleri, c) Fazla çalışmanın kurumun bütününe mi, yoksa belirli kesimlerine mi veya belirli bir işi gören gruplara mı uygulanacağı, d) Fazla çalışmaya ne gün başlanacağı, e) Fazla çalışma yapılacak günlerin sayısı, günde kaç saat fazla çalışma yapılacağı, f) Fazla çalışmaya katılacak personelin kadroları ve görevleri, g) Fazla çalışmadan beklenen sonuç, Madde 11 Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programları hakkındaki görüşlerini Maliye Bakanlığına bildirir. Fazla çalışma programları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. Madde 12 Bu yönetmeliğin kapsamına giren personele verilecek fazla çalışma ücreti, her yıl Bütçe Kanunlarında Devlet Memurları için tespit olunan fazla çalışma ücretinin kapsam ve miktarını aşamaz. Madde 13 Ücretle karşılanacak fazla çalışma süresi günde (3) haftada (12) saati geçemez. VII DENETİM Madde 14 Genel olarak fazla çalışma yapan personelin fazla çalışma saatleri her gün fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edilerek «Aylık Fazla Çalışma Cetveli» üzerinde tespit ve imza olunur. Gerekli görüldüğü takdirde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi fazla çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanması sırasında inceleme yapabilirler. Madde 15 Fazla çalışma cetvellerini imzalayan yöneticiler, personelin belirtilen süre kadar bilfiil çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Ve çalışma programı gereğince yapılan fazla çalışmadan beklenen olumlu sonuçlarının alınmasında sorumludur. VIII YÜRÜRLÜK Madde 16 Bu yönetmelik hükümleri yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 17 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. IX YÜRÜTME Karar Sayısı : 7/6559 traktörde gümrük vergisi oranının % 1 e indirilmesi hakkındaki 2 nc «2 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan traktörlerden, Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithal edilecekler ile, cekleri müsaadeye dayanılarak ithal edilecek olanlarının, 20 Mayıs 1973 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süre ile gümrük vergisi oranın % ı (yüzde bir) e indirilmesi ve Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müşterek müsaadesi ile ithal edilecek traktörlerin çift çiye satış fiyatlarının, bu Bakanlıklarca tespit olunması» şeklinde de 15/5/1973 tarihli ve 7/6381 sayılı Kararnamenin ithal edilecek maddesinin, Maliye, Tarım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının müştereken vere ğiştirilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 31/5/1973 tarihli ve 104 sayılı rapo ru üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci ve 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 13 üncü maddelerine göre. Bakanlar K u rulunca 2/6/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı Devlet Bakana CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı İV. TALÛ N. ERKMEN K. SATİR / H- TEKİNEL Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı Prof. i. ÖZTRAK H. MUMCUOĞLU /. SANCAR İçişleri Balkanı Dışişleri BakanJ Maliye Bakanı Af. ÖZTEKİN Ü- H. BAYÜLKEN S. T. MÜFTÜOĞLU Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakam O- DENGİZ N. OK A- TÜRKEL Sağ- ve Sos. Y- Bakanı Güm. ve Tıelkeıl Bakanı Tarım Bakanı Dr. V. TANİR F CELİKBAŞ A. N. TUNA Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve T«k. Bakamı Prof- S. ÖZBEK A. N. ERDEM Dr. N- BAY AR Em. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Dr. K. DEMİR Dr. A. İ. KİRİMLİ M- N. OKTAY Köy İşleri Bakanı Orman Balkanı Genç. ve Spor Bakar O. KÜRÜMOĞLU /. BİNGÖL C COŞKUN

3 Orman Bakanlığından : Orman Genel Müdürlüğü Avcılık ve Balıkçılık İşleri Yönetmeliği AMAÇ ve KAPSAM Madde sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 4767 sayılı Orman Koruma Kuruluşunun Görev ve Yetkilerinin Devlet Orman İşletmelerine Devrine dair Kanun, 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Orman İdaresine tevdi edilmiş işlerden av işlerinin bakım ve idaresinde; av ve yaban hayvanlarının korunması, üreme ve devamlılıklarının sağlanması, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarının ve Avlakların tefrik ve tesisi, idare ve işletilmeleri, av turizminin düzenlenmesi, orman içi akarsu ve göllerde balıkçılığa ilişkin çalışmalar ile bu gibi yerlerin balıklandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 1 inci maddede belirtilen çalışmalar Yönetmelikte «Avcılık ve Balıkçılık İşleri» olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir. BİRİNCİ KISIM Avcılık İşleri BİRİNCİ YÖNETMELİKLER BOLÜM Av İşlerinin Bakım ve İdaresi Madde 3 Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen av ve avcılık iş ve işlemlerinde, Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mmtıkalarındaki av hayvanlarını korumak ve avcılık ile ilgili işleri yürütmekle görevlidirler. Madde 4 Yabani hayvanların durumlarının tayini ve gereken tedbirlerin alınması, avcılığın düzenlenmesinde lüzumlu donelerin toplanması amacıyle hayvanların türleri, miktarları, yayılış alanları, yaşama ortamlarını kapsayan envanterler yapılır. Madde 5 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, yaban hayatının korunarak geliştirilmesi ile yaban hayvanlarına ilişkin diğer araştırma ve çalışmalarla, ilgili Şubeler ve Araştırma Enstitüsü ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılır. Madde 6 Av hayvanlarının yaşama ortamlarını kısıtlayıcı, tamamen ortadan kaldırıcı veya üreme ve gelişmelerini önleyici çalışmalarda bulunan veya ziraî mücadele çalışmalarında kullanılan madde ve metodların av hayvanlarına zarar verdiği tespit edilen yer ve durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu zararların tamamen veya kısmen izalesi için gereken tedbirlerin alınması sağlanır. Madde 7 Mülkiyeti devlete, tasarrufu diğer kamu kuruluşlarına ait olan yerlerde, kuruluşun bağlı olduğu Genel Müdürlüklerle Orman Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilecek protokol ve bu Yönetmelik esasları çerçevesinde, Koruma ve Üretme Sahası ve Üretme Yeri tefrik ve tesis edilmesi halinde bu sahalardaki çalışmalar tanzim edilecek protokol esaslarına göre yürütülür. Madde 8 Kara Avcılığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yurt çapında avcılığı düzenleyen Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca her yıl alman karara esas olmak üzere; a) İllerden gelen İl Av Komisyon Kararlarının özeti, b) Şubenin yıllık çalışmaları sonucunda derlenen bilgiler değerlendirilerek 29, 30 ve 31 inci maddelerde belirtilen av hayvanları için tayin ve tespit edilen avlanma düzenleri, c) Yıllık çalışma programlarında yer alan Av Üretme Yeri, Av Üretme İstasyonu ve Av Koruma ve Üretme Sahaları ile avlanmanın yasaklanacağı Millî Parklar, Mesireler, Muhafaza Ormanları, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Sahaları, d) Yasaklanacak avlanma metodları, e) Ormanlarda avlanma izinleri, f) Yabancı avcıların avlanmalarıyle av turizmine ilişkin hususlar île, g) Kararın yürütülmesine dair tavsiyeleri kapsayan bir rapor ianzim edilerek Komisyona sunulur. Madde 9 Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca alınmış bulunan kararın, uygulanmasını temin amacıyle Resmî Gazetede ve Türkiye Radyolarında, Bakanlık tebliği olarak yayınlanması, avcı kulüp ve iernekleri ile ilgili kuruluşlara, vatandaşlara, valilik ve kaymakamlıkla, Bakanlık ve ilgili Genel Müdürlükler Teşküâtma duyurulması sağlanır, j _ s _ İKİNCİ BÖLÜM Koruma ve Mücadele Madde 10 - Av Koruma ve Üretme Sahalarına, av turizmine açılan avlaklara ve avcılık yönünden önem arzeden bölgelere, imkân nisbetinde, av koruma işlerinde görevlendirilmek üzere Orman Muhafaza Memurları atanır. Av Koruma işleriyle görevlendirilen Orman Muhafaza Memurları mıntıkaları dahilindeki Av Üretme Yerleri ve tstasyonlarıyla Av Koruma ve Üretme Sahalarında istihdam edilen personelin çalışmalarını kontrol ve murakabe ederler. Madde 11 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlanyla, Av Koruma ve Üretme Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre eğitilir. Ayrıca hizmetin gerektirdiği hallerde yatırım ve uygulamalarla ilgili işlerde işçi niteliğinde personel çalıştırılabilir. Madde 12 Av hayvanlarım, yırtıcı ve zararlılardan korumak maksadı ile yapılan mücadele çalışmaları, Orman Muhafaza Memurları ve Av Bekçileri tarafından yapılır. Gerekli hallerde mahallî avcı kuruluşlannında koruma ve mücadele faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Madde 13 Av Koruma ve Üretme Sahalarında, Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile, Avlaklarda; yırtıcı ve zararlılarla mücadele, bunların türlerine göre tüfek, kapan, tuzak, zehir vs. gibi usûl ve vasıtalarla yapılır. Değişik türlere göre mücadelenin zamanı, usûlü, hangi araç ve gereçlerin ne şekilde kullanılacağı ayrıca bir izahname ile belirtilir. Madde 14 Kuraklık, don, sel, yangın, hastalık vs. şekillerle av hayvanlarının yaşamalarım etkileyen faktörlere karşı, belli zamanlarda ve belli yerlerde, gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Çalışmaları Madde 15 Yurdumuz doğal kaynaklarından olan av hayvanlarını, kalite ve kantite bakımından Millî Ekonomiye yararlı bir seviyeye ulaştırmak, nesilleri tehlikeye düşen türleri üreterek yurt avlaklarına yerleştirmek, bir kısmının kendi yaşama muhitlerinde alınacak fennî tedbirlerle çoğalmalarını ve yayılmalarım sağlamak, bu sahalarda av hayvanları ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak amacıyle Av Üretme Yerleri ve İstasyonları, Av Koruma ve Üretme Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 16 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları; eti, derisi, tüyü, trofeleri için avlanan veya av turizmi yönünden büyük önem taşıyan av hayvanlarını, uygun yaşama ortamlarına yerleştirmek amacıyle, kapalı sahalarda ve tesislerde tabi veya sunî yollarla üretmek için kurulan tesislerdir. Madde 17 Bu gaye ile kurulacak Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının kuruluş yerlerinin seçiminde, üretilecek av hayvanlarının optimum yaşama ortamı şartları, plantasyon yerlerine benzerliği ve üreme yerinde yapılacak her türlü teknik çalışmalara imkân verecek alt yapı tesisleri ile enerji ve diğer kaynakların yakınlığı ve tesisin rantabilitesi göz Önünde bulundurulur. Madde 18 Orman Amenajman Planlarında,' ormanlık sahalarda, Av Üretme Yeri veya istasyonu olarak ayrılan sahaların, av üretme gayesine tahsis edildiği ve yapılacak teknik müdahalelerin bu gayeye uygun olarak yapılacağı belirtilir. Madde 19 Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım ve koruma için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Üretme yeri ve İstasyonlarının etrafının çevrilmesi için; dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri en uygun tesis seçilir. b) Etrafı çevrili Üretme Yerleri içinde çiftleşme, yavrulama (kuluçkalama veya doğurma), yavru besleme ve bakımı, barınma için lüzumlu tabiî müdahaleler (aralama, alan açma, ağaçlandırma, çayırlandırma vs) yapılır. c) Av Üretme İstasyonlarında; üretme, bakım ve besleme faaliyetleri için lüzumlu baraka, kümes, kafes, depo, yemlik, suluk, tuzluk, kapalı barınak, kapan ve benzeri tesisler kurulur. d) Bakım ve üretim işlerinde görevli bakıcının, devamlı ikameti için hizmet evi yapılır. e) Çevrili Üretme Yeri İstasyonlarında kullanılacak kuluçka ve ve ana makinaları, sunî yemlik ve suluklar, ısıtma araçları, temizlik ve

4 4 bakım malzemeleri, av tüfeği, kapan ve diğer koruma malzemeleriyle lüzumlu diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 20 Lüzum görülen yerlerde Av Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisi için, Şubesi teknik elemanlarınca, mahallinde gerekli etüdler yapılarak gerekçeli teknik rapor ve uygulama projesi düzenlenir. (Ek No : 1) Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık yatırım ve çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 21 Üretme Yeri veya İstasyonlarında üretilen av hayvanları, daha önceden tespit ve planlanmış uygun yaşama ortamlarına, avlaklara yerleştirilir. Yerleştirilecek alanlarda, yaşama ortamı ıslâhı, zararlı mücadelesi gibi çalışmalar daha önceden yapılarak yerleştirilecek hayvanların kolayca intibak etmelerini temin için gerekli tedbirler alınır. Madde 22 Av Koruma ve Üretme Sahaları; eti, derisi, trofeleri için avlanan, av turizmi yönünden büyük önem taşıyan veya bilimsel yönden yurt faunası için önem arzeden yabani hayvanların kendi yaşama ortamlarında, koruma ve bakım tedbirleri alınarak üretilmeleri ve buralardan civarlarındaki diğer yaşama ortamlarına yayılmalarım temin için tefrik ve tesis edilen sahalardır. Madde 23 Bu amaçla tefrik ve tesis edilecek Koruma ve Üretme Sahalarının belli türler için optimal yaşama şartlarını havi bir yer olması, büyüklüğü ve tabiî sınırları itibariyle asgarî yaşama alanı büyüklüğüne sahip bulunması, saha dahilinde o tür hayvanın üretilmesine imkân verecek miktarda bir populasyon nüvesinin mevcut olması, korumanın kolay ve etkili bir şekilde sağlanabileceği ve tabiî yolla üreyebilecek av hayvanlarının yayılabileceği yaşama ortamlarının arasında nüve teşkil edebilecek bir yerde olması göz önünde bulundurulur. Madde 24 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahalarında bakım, beslenme ve üretme için gözönünde bulundurulacak hususlar; a) Koruma ve Üretme Sahasının sınırları levha, ahşap, demir veya beton kazık ve gereken yerlerde çitlerle belirtilir, b) Koruma ve Üretme Sahasına giriş ve çıkış yerleri mahallî orman idaresince belirtilir ve kontrol için gerekli tedbirler alınır, c) Koruma ve Üretme Sahasında av hayvanlarına zarar veren yırtıcılarla mücadele için gerekli araç ve gereçler temin edilir, d) Av hayvanlarının devamlı müşahade ve kontrolü için tespit edilen yerlere gözetleme kuleleri, bakım ve beslenmeleri için gereken yerlere yemlik, suluk, tuzluk gibi tesisler yapılır, e) Koruma ve Üretme Sahalarında; barınma, üreme ve beslenme imkânlarını arttırmak için gereken yerlere çayırlıklar, yem tarlaları ve yeşil barınaklar tesis edilebilir ve şeritler açılabilir, f) Koruma ve bakım işlerinde görevli bekçi ve bakıcının devamlı ikameti için hizmet evi yapılır, g) Koruma ve Üretme Sahalarında; bakım koruma ve üretim işlerinde gerekli dürbün, av tüfeği, kapan, motorlu veya motorsuz kayık gibi diğer koruma ve bakım araç ve gereçleri temin edilir, h) Koruma ve Üretme Sahasında bakım ve korumanın etkili kılınması için gerekli yollar ve patikalar açılır. Madde 25 Merkez veya Mahallî Orman Teşkilâtınca yaban hayvanları ve avcılık faaliyetleri yönünden önem arzeden mıntıkalarda, Av Koruma ve Üretme Sahası tefrik ve tesisinde görevlendirilecek bir veya birden fazla teknik eleman tarafından ekte örneğine uygun bir ön etüd raporu düzenlenir. (Ek No : 2) Madde 26 Düzenlenen ön etüd raporu merkezce onaylandıktan sonra örneğine uygun uygulama projesi Şubesince tanzim edilir. (Ek No : 2/a) Yatırım programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 27 Tefrik ve tesis edilen Av Koruma ve Üretme Sahaları, Orman Amenajman Planlarında belirtilir. Koruma ve üretme yönünden önem arzeden ve nüve sahalar olarak tespit edilen bölme veya bölmeciklerin işletme gayeleri ve yapılacak müdahaleler av üretme esaslarına uygun olarak tespit edilir. Madde 28 Av Üretme Yerleri ve İstasyonları ile Av Koruma ve Üretme Sahalarında yapılan üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdare ve İşletme Madde 29 Av hayvanlarının normal yoğunluğa ulaştığı Av Koruma ve Üretme Sahalarında, av turizmine tahsis edilecek avlaklarla normal av hayvanları populasyonlarmı barmdıran devlet ormanlarında çift tırnaklı av hayvanları ile lüzum görülen yerlerde tespit edilecek bazı türler için av işletmeciliğine esas olacak «Av Amenajman Planları» görevlendirilecek teknik elemanlardan teşekkül eden bir heyet tarafından ekteki örneğine uygun olarak düzenlenir. (Ek No : 3) Düzenlenecek Av Amenajman Planlarına uygun ölçekli lüzumlu haritaları eklenir. Genel Müdürlükçe onaylanan Av Amenajman Planları teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 30 Göçmen kuşlar için ayrıca Av Amenajman Planı tanzim edilmez. Bunların avlanma düzenleri yıllık sayım neticelerine göre düzenlenir. Madde 31 Av Amenajman Planlarına dahil olmayan yerli av kuşları ile diğer memelilerin avlanma düzenleri, tahmini yıllık artım miktarıyle bu türler hakkında muntazaman derlenecek bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla yapılır. İKİNCİ KISIM BALIKÇILIK BİRİNCİ Orman İçi Sularda İŞLERİ BÖLÜM Balıkçılık Çalışmalarının Bakım ve İdaresi Madde 32 Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman içi akar su ve göllerde sportif amaçlara uygun olarak yürütülen balıkçılık ça lışmalarmda Başmüdürlüklerdeki görevli Kısım Müdürleri, Orman İş letme Müdürleri, Bölge Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları mıntıka larındaki balık varlığını korumak ve balıkçılığa ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmekle görevlidirler. Madde 33 Orman içi akarsu ve göllerinde sportif balık avcılığı nı düzenlemek ve geliştirmek amacıyle bu suların saha envanteri, balıli varlığının tür, miktar ve yayılış alanlarının tesbitini kapsayan envan terler yapılır. Madde 34 Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ama cıyle tefrik ve tesis edilen Millî Park ve Mesirelerde, balık varlığının ko runarak geliştirilmesi, sportif balıkçılığın uygulanması ve buna ilişkir tesislerin kurulmasında ilgili şubesi ile işbirliği yapılır. Orman Bakanlığının diğer kuruluşları ile müştereken yapılacak ça lışmalar düzenlenecek protokollar, bu Yönetmelik esaslarına göre yürü tülür. Madde 35 Devlet ormanları içinde su ürünleri üretim yerler: kurulması amacıyle, özel şahıs ve kooperatiflere irtifak hakkı tesis edi lemez. Ancak, devlet ormanları içinde özel veya tüzel kişilere ait arazi lerinde bu gibi tesislerin yapılmasında talep üzerine orman idaresine* gerekli teknik yardımda bulunulur. Madde 36 Orman içi akarsular ile yüzölçümü 100 hektardan kü çük göllerde, sadece sportif balıkçılık Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri ne göre uygulanır. 100 hektardan büyük orman içi göllerinde su ürünleri istihsali içir ruhsatname vizesinde, Orman Kanunu ve Su Ürünleri Kanunu hüküm leri saklıdır. İKİNCİ Koruma BÖLÜM ve Mücadele Madde 37 Orman Muhafaza Memurları bölümleri dahilinde yeı alan akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumakla görevli olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile Su Ürünler: Kanununun 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci ve diğer maddeleri hüküm lerine aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanununun 82 inci v«su Ürünleri Kanununun 33 üncü maddelerine göre Orman Muhafazs Memurları zabıt varakası tanzim etmekle mükelleftirler. Zabıt varaka sının tanziminde Orman Muhafaza Memurları Talimatnamesinin 122 v< 147 inci maddeleri gözönünde tutulur. Madde 38 Balık varlığına zarar verecek her nevi madde ve zira: mücadele ilâçları ile sınaî tesis artıklarının orman içi akarsu ve gölle Madde 39 Yol inşaatı, yapacak ve yakacak odun istihsali, sürüt me ve nakliyat, ara depo ve rampa, gençleştirme gibi ormancılık faali yetleri sırasında orman içi akarsu ve göllerdeki üreme ve gelişmeleriy re dökülmemesi için icap eden tedbirler alınır. le yaşama ortamlarını kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı durumlardj önleyici tedbirler alınır.

5 5 Devlet ormanları içinde faaliyette bulunacak kişi ve kuruluşlara verilebilecek izinlerde orman içi akarsu ve göllerdeki balık varlığını korumak amacıyle yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur. Madde 40 Orman içi akarsu ve göllerde meydana gelen kuraklık, don, sel afeti, balık hastalıkları ve zararlı hayvanların olumsuz etkilerine karşı belli zaman ve belli yerlerde gerekli önleyici ve ıslâh edici tedbilerin alınması sağlanır. Madde 41 Balık Üretme İstasyonu, Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri ve Koruma Sahalarında; koruma, mücadele, bakım ve üretim çalışmalarını yürütecek personel, hizmetin özelliğine göre gerekli bilgilerle teçhiz edilmek üzere eğitilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretme ve Geliştirme Madde 42 Yurdumuz orman içi akarsu ve göllerinde mevcut balık varlığım kalite ve kantite bakımından millî ekonomiye yarariı bir seviyeye ulaştırmak, değerli türleri üretmek sure'/v'.j uy5un suları balıklandırmak, bir kısım sularda alınacak fennî tedbi.lerle çoğalma ve gelişmelerini sağlamak, bu konuda 'nev türlü araştırmaları yapmak amacıyle Balık Üretme İstasyonları, Balık Üretme V3 Yetiştirme Yerleri ve Balık Koruma Sahaları tefrik ve tesis edilir. Madde 43 Balık Üretme İstasyonları ile Balık Üretme ve Yetiştirme Yerleri; sportif balık avcılıjmı geliştirmek ve bu maksatla bazı akarsu ve gölleri balıklanan mak veya buralardaki balık kapasitesini yükseltmek amacı ile tabiî ve sunî yollarla balık üretimi ve yetiştirilmesi için kurulan tesislerdir. Madde 44 Bu amaç ile kurulacak Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerinin seçiminde; mevkii, rakım, kullanılacak suyun kalite ve kantite bakımından uygunluğu, balıklandırılacak yerlere benzerliği ve bu yerlerle bağlantı kolaylığı ile her türlü teknik çalışmalara imkân veren alt yapı ve yerleşme yerlerine yakınlığı ve tesisin rantabilitesi gözönünde bulundurulur. Madde 45 Balık Üretme Yerleri ve İstasyonlarının tesisinde, üretme, besleme, bakım, koruma çalışmalarında aşağıdaki hususlar gözonünde bulundurulur; a) Balık Üretme İstasyonu ve Yerlerini koruma amacıyle dikenli tel, kafes tel, ahşap çit, tahta perde, duvar veya benzeri malzemelerle çevrilebilir, b) Balık Üretme İstasyonları ile Yetiştirme Yerlerinde üretme, bnsleme ve bakım faaliyetleri için lüzumlu bina, su şebekesi, deuo, toprak, beton veya ahşap balık yetiştirme havuz veya göletleri, lüzumlu priz, kanal ve regülâtör gibi tesisler ile balık ve üretim işlerinde görevli personelin devamlı ikameti için hizmet evleri yapılır, c) Bu tesislerin bakım ve işletilmesinde kullanılmak üzere anaç balık temini için balık tutma malzemeleri (balık ağı, pinter, olta takımı, elektroşok makinesi gibi...) balık yumurtası, sunî dölleme vs. bakım, balık yemi hazırlama ve muhafaza ile balık taşıma ve balıklandırma için lüzumlu malzemelerle gerekli diğer araç ve gereçler temin edilir, d) Balık üretme ve yetiştirilmesinde kullanılacak suyun kalite ve kantitesinin tespitinde kullanılmak üzere lüzumlu malzemeler sağlanır. Madde 46 Lüzum görülen yerlerde Balık Üretme İstasyonları ile Balık Yetiştirme Yerleri tesisi için teknik elemanlarca mahallinde gerekli etüdîer yapılarak örneğine uygun (Ek No : 4) Teknik Rapor ve Uygulama Projesi düzenlenir. Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra yıllık çalışma programında yer alan ve bütçeden ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 47 Daha önceden tespit ve planlanmış orman içi akarsu ve göller. Balık Üretme İstasyonları veya Yetiştirme Yerlerine uygun türleri ile balıklandırılır. Balıklandırılacak türlerin intibak ve gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyle akarsu ve göllerin ıslâhı, zararlı hayvanlar ile mücadele gibi gerekli diğer tedbirler alınır. Madde 48 Balık Koruma Sahaları; olumsuz etkenler sonucu nesli azalan değerli balık türlerini ihtiva eden akarsu ve göllerde tabiî üreme ile normal popıılasyona ulaşıncaya kadar avlanmanın yasaklandığı ve gerekli diğer tedbirlerin alındığı sahalardır. Madde 49 Balık Koruma Sahalarının Seçiminde; tabii üremeyi sağlayacak değerli anaç balıkların mevcudiyeti, tabiî yumurtlama yerlerinin uygunluğu, optimal yaşama ortamı şartları ve büyüklüğüne sahip bulunması, ulaşım ve kontrol imkânlarının kolaylığı gibi hususlar gözönünde bulundurulur. Madde 50 Tefrik ve tesis edilen Balık Koruma Sahalarında aşağıda belirtilen tedbirler alınır; a) Akarsu ve göllerde ayrılan koruma sahalarının sınırlan; levha, ilâma, samandı:a gibi işaretlerle belirtilir, b) Koruma Sahalarında; Barınma, üretme, ve beslenme imkânlarını arttırmak için esre temizliği, ıslâh ve benzeri tedbirler alınır, c) Koruma işlerinde görevli bekçi ve bakıcıların ikâmeti için geçici barakalar kurulur, d) Koruma sahalarında; bakım, koruma ve üretim işlerinde kullanılmak üzere motorlu veya motorsuz kayık, tüfek, kapan ve diğer araç ve gereçler temin edilir. Madde 51 Koruma Sahalarının tefrik ve tesisi için Merkez veya mahallî orman teşkilâtınca görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 5) deki örneğine uygun olarak Ön Etüd Raporu ve Uygulama Projesi düzenlenir. Merkezce onaylandıktan sonra Yıllık Çalışma Programında yer alan ve bütçede ödeneği ayrılan bu projeler teşkilât kademelerince uygulanır. Madde 52 Yıllık Yatırım ve Çalışma Programında yer alan ve ve uygulamasına geçilen Balık Koruma Sahalarının tesis amaçları ve sınırları, mahallin mülki amirlerince mücavir köy muhtarlıkları ve ilgili kuruluşlara tebliğ ve ilân edilmesi sağlanır. Madde 53 Bu gibi yerlerde üretim, bakım, koruma ve diğer faaliyetler için gerekli kayıtlar tutulur. DÖRDÜNCÜ Balık Avcılığının BÖLÜM Planlanması Madde 54 Yeterli balık varlığının mevcut olduğu orman içi akarsu ve göllerde sportif balık avcılığı yönünden Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri de nazarı itibare alınarak, avlanacak balık türü, miktarı ve avcı sayısı ile avlanma süreleri bu kaynaklann devamlılığı gözönünde bulundurularak planlanır. Bu planlar, Merkez veya Başmüdürlüklerce görevlendirilecek teknik elemanlar tarafından (Ek No : 6) daki örneğine uygun olarak düzenlenir ve merkezce tastikini müteakip teşkilât kademelerince uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler Madde 55 Av kaynaklarının ve sportif balıkçılığın önemini, düzenli avcılığı kamu oyuna, teşkilât kademelerine, avcılık ve balıkçılıkla ilgili kuruluşlar ve diğer ilgililere tanıtmak amacıyle seminer, ve konferanslar düzenlenir, tanıtıcı ve eğitici yayınlarda bulunulur. Madde 56 Av hayvanları ve orman içi akarsu ve göllerde mevcut balık varlığının envanterinde, değerlendirilmesinde ve amenajmanında ve diğer yapıları çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğraf, film ve bant gibi kayıt materyali kullanılır. Bu çalışmalarda kullanılacak araç, gereç ve malzemeler temin edilir, elde edilen dokümanlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. Madde 57 Yurdumuz faunasını tespit ve tanıtma amacıyle, merkez veya lüzum görülen yerlerde, Tabiat Müzeleri tesis edilir. Buralarda sergilenecek numunelerin temin ve talimdi için gerekli araç, gereç ve malzemeler temin edilir. Gerektiği hal ve yerlerde Tahnit Laboratuvarları tesis edilir. Madde 58 Bu Yönetmelik Orman Bakanlığınca onaylanıp, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 59 Bu Yönetmeliği Orman Genel Müdürü yürütür. (EK NO : 1) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 20 inci MADDESİNE GÖRE AV ÜRETME YERLERİ VE İSTASYONLARI KURULUŞUNA DAİR TEKNİK RAPOR VE UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GİRİŞ Emir, Konu ve Amaç II ÜRETME YERİ VEYA İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ 1. Kurulacak Üretme Yeri veya Üretme İstasyonunun; a) İli, ilçesi, bucağı vs köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Mevkii, rakımı ve genişliği d) Üretilecek av hayvanlarının yaşama şartlarına uygunluğu

6 6 2. Üretilen av hayvanlarının salınacağı sahaların (avlakların); a) Üretme Yeri veya İstasyona olan uzaklıkları b) Azami genişlikleri c) Yaşama şartlarına uygunluğu 3. Damızlık ve anaçların temini imkânları; 4. Teknik çalışmalara imkân verecek diğer şartların mevcudiyeti; 1 Faydalanılacak alt yapı tesisleri; a) Ulaşım imkânları (Kara, deniz ve demir yoluna bağlantısı ve mesafesi) b) Enerji temini (Elektrik enerjisi) c) Bakım ve üretimde gerekli malzeme ve maddelerin temin edileceği en yakın merkez III ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNUN KAPASİTESİ 1. Yıllık üretim miktarları; a) Avlaklara salınacak yıllık miktar b) Avcı kuruluşları, diğer gerçek veya tüzel kişilerin üretim amacıyla talepleri c) Av eti olarak tüketim talepleri IV AV ÜRETME YERİ VEYA İSTASYONUNDA GEREKLİ TE SİS, ARAÇ VE GEREÇLER: 1. Av Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının ne şekilde çevrileceği, 2. Kalan saha içinde gerekli tabii müdahaleler (aralama, açma. ağaçlandırma, çayırlandırma vs.) 3. Üretme, bakım ve besleme için lüzumlu tesisler 4. Bakım ve üretim işlerinde görevlendirilecek personel için lüzumlu hizmet evi ve ek binalar 5. Üretim, bakım, besleme, koruma ve mücadele işlerinde gerekli araç ve gereçler. V BAKIM VE YÖNETİM 1. Sorumlu kuruluş kademeleri 2. Üretim işlerinde sürekli ve geçici eleman ihtiyacı VI KURULUŞ, BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ 1. Kuruluş giderleri a) Üretme Yeri veya İstasyonunun etrafının çevrilmesi, b) Baraka, kümes, kafes, yemlik, suluk, barınak, depo, kapan gibi tesisler, c) Sahada yapılacak tabiî müdahaleler, d) Hizmet evi ve ekleri, e) Gerekli araç ve gereçler. 2. Bakım ve Üretim Giderleri a) Koruma, b) Bakım ve yönetim, c) Üretim, d) Besleme. VII DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER Not : Av Üretme Yeri veya İstasyonu etrafının çevrilmesi, hizmet evi ve diğer tesislerin inşaat projesine esas olacak metraj ve keşif özeti düzenlenerek rapora eklenir. (EK NO: 2) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 25 inci MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR ÖN ETÜD RAPORU ÖRNEĞİ A GİRİŞ Emir ve Konu B SAHA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I Tetkik edilen sahanın mülkî ve idarî durumu : a) İli, ilçesi, bucağı ve köyü b) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi c) Yeri, sınırları, genişliği II Mülkiyeti : III Sahanın Doğal Durumu : a) Jeolojik yapı (Jeomorfolojik - ana kaya-toprak) b) İklim c) Doğal unsurlar (Orman, çalılık, mera, sazlık, bataklık, göl, akarsu, pınar, kayalık vs). d) Ağaçlama ve tarım alanları. C SAHADA MEVCUT BİTKİ VE HAYVANLAR I Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar ve sazlar d) Yosun, mantar ve likenler (Bitki örtüsü gruplarının türler ve toplam sahaya nisbetleri tespit edilecektir.) II Fauna (Hayvanlar) a) Mevcut yabani hayvan türleri b) Korunacak tür veya türlerin geçmişteki durumu c) Korunacak tür veya türlerin halihazır durumu d) Göçmen hayvanlar 1. Geliş ve dönüş zamanları 2. Kışlama, yazlama, konaklama 3. Kuluçkalama ve yavrulama D KORUNACAK TÜRLER HAKKINDA BİLGİLER I Korunacak tür veya türlerin biyolojik durumu : a) Beslenmeye ilişkin hususlar (Saha içindeki başlıca beslenme ve sulanma yerleri ve zamanları) b) Üremeye ilişkin hususlar (Çiftleşme, yavrulama, kuluçkalama, doğurma yer ve zamanları) c) Günlük ve mevsimsel hareketler (yatay - dikey - dağınık hareketler, bilinen veya muhtemel sebepleri) E DOLAYLI VE DOLAYSIZ İNSAN TESİRLERİ I Sahadaki insan müdahalesi: a) Av baskısı: 1. Yakın çevredeki avcı ve silâh sayısı 2. Dışarıdan gelen avcılar 3. Avlanma usûlleri 4. Usulsüz avlanma, yumurta ve yavru toplama b) Yaşama ortamına yapılan müdahaleler 1. Orman açmaları ve köklemeler 2. Ot ve saz biçilmesi 3. Yangınlar c) Otlatma ve evcil hayvanlarla olan ilişkiler: 1. Birlikte yaşama yönünden 2. Beslenme rekabeti yönünden d) Ormancılık faaliyetleri ile ilişkiler. 1. İstihsal 2. Ağaçlama 3. Toprak muhafaza 4. Haşere mücadelesi 5. Diğer faaliyetler (orman içi tesisler) e) Tarım faaliyetleri ile ilişkiler : 1. Beslenmeye olumlu veya olumsuz etkileri 2. Yaşama ortamına olan etkileri 3. Ziraî mücadele f) Yerleşme yerleri ve sanayii kuruluşları : 1. Sahadaki toplu ve münferit yerleşme yerleri 2. Drenaj, sulama kanalları, baraj gibi tesisler 3. Yollar ve diğer sınaî tesisler 4. Enerji nakil hatları F DİĞER HUSUSLAR I Teşhis için bulunan materyal (Boynuz, deri, kafatası, telek vs.) II Tabiî afetlere maruz olup olmadığı III İlgi çeken diğer hususlar G EKOLOJİK DURUM I Korunan türlerin bitkilerle ilişkileri a) Beslenme yönünden b) Barınma yönünden c) Yuvalanma ve kuluçkalama yönünden II Korunan hayvanların diğer yabani hayvanlarla ilişkileri, (Bu fıkrada korunan av hayvanlarına yararlı veya zararlı olabilen sürüngenler, amfibıalar, balıklar, böcekler ve diğer hayvan grupları dikkate alınır.) a) Birlikte yaşama yönünden b) Beslenme yönünden c) Beslenme rekabeti yönünden

7 7 III Korunan hayvanların yırtıcı ve zararlılarla ilişkileri : H SAHANIN ÜRETME YERİ VEYA KORUMA VE ÜRETME SAHASI OLARAK TEFRİK VE TESİSİNİ GEREKTİREN SEBEPLER: İ TEKLİFLER: I Üretme Yeri veya Koruma ve Üretme Sahası için alınacak ön tedbirler II Yapılması gereken tesisler III Araç ve gereçler IV Personel V Tahmini maliyet "VI İşletme şekli K SONUÇ: (EK NO : 2/a) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 26 NCI MADDESİNE GÖRE AV KORUMA VE ÜRETME SAHASI TEFRİK VE TESİSİNE DAİR UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ I GENEL BİLGİLER A PROJENİN TANITIMI 1. Kurumun Adı 2. Proje Adı 3. Uygulama Yeri : 4. Sabit Yatırım Tutarı : Iç para : Dış para : 5. Yatırımın başlama ve bitiş tarihi : Projeyi Hazırlayan : Kontrol Eden : Onaylayan : B Projenin Gerekçesi : C Projenin Kapasitesi : D Kuruluş Yeri : 1. Başmüdürlüğü, İşletmesi, İlçesi, Yeri 2. Seçilme nedenleri. // YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ A Yatırımın Tutarı Tablo: I Adı Soyadı Görevi İmzası Yatırımın Toplamı (Bin TL.) 1. Etüd ve Proje Giderleri 2. Arazi değeri (Satın alma veya kamulaştırma) 3. Arazi düzenleme (Sınırlama vs.) 4. İnşaat İşleri 5. Ulaştırma yatırımları 6. Bina ve tesisat ve teçhizatı 7. Diğer tesisler 8. Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9. Onarım ve bakım giderleri 10. Diğer harcamalar (Üretim giderleri) Sabit Yatırım Toplamı B Yatırımın Yıllara Dağılımı: Yatırımın Cinsi Y I L L A R 1 Etüd ve pro^e giderleri 2 Arazi değerleri (Satın alma veya kamulaştırma) 3 Arazi düzenleme (Sınırlama) 4 İnşaat İşleri Toplam Yatırımın Cinsi Y I L L A R 5 Ulaştırma yatırımlar (Yollar, patikalar) 6 Bina tesisatı ve teçhizatı 7 Diğer tesisler 8 Taşıt araçları (Alım ve işletme) 9 Onarım ve bakım giderleri 10 Diğer harcamalar üretim giderleri Sabit Yatırım Toplamı Projenin Yatırım Toplamı C Yatırım Uygulama Programı Toplam III PERSONEL DURUMU: ADEDİ Yıllık Brüt ödeme Proje öncesi Sonrası Proje Öncesi Sonrası idarî ve mesleki Per. Memurlar Teknisyen İşçi Toplam V Projenin Rantabilitesi (Sağlanacak faydalar) (Bin TL.) a) Proje Giderleri: 1. Yatırım Giderleri 2. İşletme Sermayesi Toplam b) Proje Giderleri (Yıllık) (Bin TL.) Üretilen Değerler Av Turizm gelirleri Diğer gelirler Toplam C) İşletme Giderleri (Yıllık) Koruma Giderleri (Bin TL.) Zararlılarla Mücadele Bakım ve Üretim Tesis, Bakım, Onarım Genel İdare Personel Toplam a = n Projenin kendini ödeme yılı b D = r Rantabiîite c (EK NO: 3) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 29 UNCU MADDESİNE GÖRE DÜZENLENECEK AV AMENAJMAN PLANI ÖRNEĞİ GİRİŞ : a) Planın hangi emirle, kimler tarafından tanzim edildiği, tanzim tarihi, süresi ve uygulanan metodlar. b) Sahanın geçmişine ait bilgiler c) Planın hedef ve kapsamı BÖLÜM : I A Sahanın Halihazır Durumu a) Mülkiyeti b) Sınırları c) Coğrafi konumu (Enlem ve boylam dereceleri) d) İli, İlçesi, bucağı, köyü e) Başmüdürlüğü, işletmesi, bölgesi

8 8 f) İstasyon, şose, liman ve büyük yerleşme yerlerine olan uzaklıkları. B Doğal Durumu a) Jeolojik yapısı (Teşekkül yaşı, anakaya, toprak) b) Jeomorfolojik ve jeolojik unsurlar 1. Dag silsileleri ve tepeler, istikâmetleri, yükseklikleri, bakıları ve meyilleri 2. Akarsular ve diğer su kaynakları, istikâmetler ve büyüklükleri. 3. Göller, bataklıklar 4. Ana ve tali yollar, patikalar. C İklim a) Mıntıkanın en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklığı b) Senelik yağış ve aylara dağılışı c) Rutubet ve nisbi rutubet ortalaması d) Karlı ve donlu günler e) Hakim rüzgar istikâmeti D Sahanın Ölçülmesi a) Ormanlık sahalar (Koru, B. Koru, Balkalık, B. Baltalık, Maki, Fundalık.) b) Ağaçlandırma, tensil ve toprak muhafaza sahaları, c) Mer'alar, d) Tarım alanları, e) Kayalık, çıplak ve boş alanlar f) Göl, akarsu ve bataklıklar E Bitki Örtüsü a) Ağaçlar b) Ağaççık ve çalılar c) Otlar d) Yosun, mantar ve likenler BÖLÜM : Sahanın Bonitetinin Tespiti (Bu iş için hazırlanan kriterlerine göre yapılır.) BÖLÜM : A Yaban Hayvanları a) Mevcut yabani hayvan türleri (Memeliler ve kuşlar) b) Av amenajmanına alınacak esas türler 1. Her türün miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. a. Erkek, dişi, yavru 1. b. Cinsiyet oram 1. c. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) 2. Her tür için artım yüzdelerinin tespiti B Korumaya Alınan Türler Hakkında Bilgi a) Her türün biyolojisine ait bilgiler 1. Kızışma ve çiftleşme 2. Yuvalanma ve kuluçkalama 3. Yavrulama 4. Beslenme istekleri 5. Yaşama ortamı istekleri 6. Boynuz atma, tüy değiştirme, deri değiştirme 7. Günlük ve mevsimsel hareketler 8. Kış uykusu b) Her türün ekolojisine ait bilgiler 1. Türlerin kendi aralarındaki ilişkileri 2. Yaşama ortamı istekleri ve kısıtlayıcı faktörler 3. Yırtıcı ve zararlılarla ilişkiler II III BÖLÜM : IV A İnsan Müdahalesi a) Saha içindeki veya civarındaki yerleşme yerlerindeki avcı sayısı (ruhsatlı - ruhsatsız) b) Saha içindeki evcü hayvanlar ve bunların amenajmanı yapılan türlerle ilişkisi. c) Ormancılık faaliyetleri d) Tarım faaliyetleri e) Diğer faaliyetler BÖLÜM : V A Servet ve Artımın Tespiti a) Her turun miktar ve yoğunluğunun tespiti 1. Cinsiyet oram 2. Erkek, dişi ve yavrular 3. Yaş sınıfları (Çift tırnaklılarda) b) Her türün artım yüzdesinin tespiti (Çift tırnaklılarda) 1. İşletme başlangıcına kadar artım tablosunun tanzimi 2. İşletmeye açılışından itibaren yıllık artım tablolarının tanzimi, B Avlağın İşletme ve İdaresi: a) İdare ve işletme gayeleri b) İşletmeye esas olan av hayvanları tüllerinin tespiti c) Çift tırnaklıların gaye yaşmm (Trofe değeri) tespiti d) Çift tırnaklıların yıllık artımının tahmin, tayin ve tespiti (Yıllık plan-işletme vevpremidinin yapılması) e) Diğer türlerde (Kuş ve memeli) artım miktarının tayini ve avlanma ümitlerinin tespiti f) Avlanma düzeni g) Gaye av türünün geliştirilmesi veya değiştirilmesi h) Yaşama ortamı ıslâhı i) İşletme mülâhazaları, avlanan ve korunan bütün hayvanların en iyi şekilde değerlendirilmesi C Yıllara Göre Yapılan Tatbikat D Son Söz (EK NO: 4) AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 46 NCİ MADDESİNE GÖRE BALIK ÜRETME İSTASYONU VE BALIK YETİŞTİRME GÖLETİ TESİSİNE DAİR TEKNİK RAPOR VE I GİRİŞ : Emir, Konu ve Amaç UYGULAMA PROJESİ // İSTASYON YERİNİN SEÇİMİ : 1 Balıklandırılacak akarsu ve göllerin; a) Adı, b) Uzunluğu, genişliği, yüzölçümü, c) İstasyona mesafesi, 2 Bölgedeki balık avcıları sayısı dışarıdan gelebilecek avcı sayısı 3 Kurulacak istasyonun mevkii, rakımı, il, ilçe, bölgesi ve yol durumu, 4 İstasyonda kullanılacak suyun; a) Kalitesi (Isı, PH, SVB ve oksijen miktarı mğr/lt) b) Miktarı (İt/sn) 5 Anaç balık ternini imkânları III İSTASYONUN KAPASİTESİ : 1 Yıllık yavru üretimi miktarı 2 Bina eb'adı ve ekleri 3 Kuluçka tekneleri ve yavru yetiştirme tekne sayısı eb'atları IV BAKIM VE YÖNETİM: 1 Sorumlu Bölge Şefliği 2 Laborant, bekçi, işçi ihtiyacı 3 Lüzumlu balıkçılık malzemesi cins ve miktarı 4 Yavru beslenmesinde kullanılacak yem, cins ve miktarı 5 Kan ve dalak gibi yemin temin edileceği mezbahanın istasyona uzaklığı. 7 BALIK YETİŞTİRME GÖLETLERİ : 2 Havuz ve göletleri beslemek üzere kaynak veya dereden su 3 Gölet şebekesi su giriş ve tahliye sistemleri ve gölet derinliği 1 Havuz ve göletler: a) Anaç göleti b) Yumurtlama göletleri c) Yavru yetiştirme göletleri d) Kışlama göletleri e) Balık bekletme (Stabülasyon) havuzları. Bu havuz ve göletlerin miktar ve eb'atları ayrı ayrı belirtilir. alma (priz) ve kanal şebekesi tanzimi. VI İSTASYON EK BİNALARI : 1 Bekçi evi 2 Malzeme deposu 3 Laboratuvar 4 Yem hazırlama ve muhafaza odası (Mutfak)

9 9 VII ARAÇ VE GEREÇLER : 1 Anaç balık tutmağa mahsus ağ malzemesi ve kayık 2 Sunî dölleme için lüzumlu malzemeler 3 Su analizi için lüzumlu malzemeler 4 Balık taşıma malzemesi VIII GİDERLER : A Kuruluş Masrafları: 1 Balık Üretme İstasyonu binası, inşaatı 2 Havuz ve göletler inşaası 3 Priz ve kanal şebekesi 4 Ek tesisler 5 Araç ve gereçler B Bakım ve İşletme Masrafları : 1 Koruma (Bekçi) 2 Üretim işleri 3 Besleme işleri /X DİĞER TEKLİF VE GÖRÜŞLER : Not: Üretme İstasyonu binası, havuz ve göletlerle priz ve kanal şebekesine ait inşaat projesine esas olmak üzere metraj ve keşif özeti düzenlenir. (EK NO: 5) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 51 İNCİ MADDESİNE GÖRE. BALIK KORUMA SAHASI (AKARSU VEYA GÖL) TEFRİK VE TESİSİYLE İLGİLİ RAPOR VE PROJE ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Safıa Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu ve Göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu; a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve bölgesi 3. Akarsuyun coğrafi durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrografik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sınırı d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün coğrafi durumu; a) Gölün yüzölçümü (ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Anakaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a, tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun Fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri a) Flora Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vso Amfibialar (Kurbağa, semendere v&)< Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık türleri; Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlısu levreği) 4. Suyun Biyojenik Kapasitesi E Korunacak Balık Türlerinin geçmişteki ve Hattkaztr Durumu Hakkında Bilgiler: 1. Göçmen balık türleri (Deniz alası, yılan balığı, mersin balığı tirsi balığı gibi) 2. Göçmen balıkların geliş ve dönüş zamanları 3. Usulsüz avlanmalar 4. Üreme durumu F Korumayı Gerektiren Nedenler: 1. Yıllık halihazır üretim tahmini 2. Üretim potansiyeli H Teklifler : 1. Koruma sahasının tefriki için alınacak tedbirler a) Levha vs. ile işaretleme b) Köy ve ilgili yerlere tebligat c) Yapılması gereken tesisler d) Lüzumlu araç ve gereçler e) Koruma süresi f) Personel ihtiyacı h) Maliyet 2. Balıklandırma a) Gerektiği hallerde göl veya akarsuya salınacak balık türleri yaş ve miktarı. K Sonuç: (EK NO: 6) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK VE BALIKÇILIK İŞLERİ YÖNETMELİĞİNİN 54 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE ORMAN İÇİ AKARSU VE GÖLLERDE UYGULANACAK SPORTİF BALIK AVLAMA PLANI ÖRNEĞİ A Giriş Emir ve Konu B Saha Hakkında Genel Bilgiler 1. Sahanın (Akarsu veya göl) adı, 2. İncelenen sahanın idarî durumu a) İl, İlçe, bucak ve köy b) Orman Başmüdürlüğü, İşletme ve Bölgesi 3. Akarsuyun Coğrafi Durumu; a) Denize dökülen hangi ırmağın yan deresidir (Hidrograf ik akarsu şebekesi) b) Memba sınırı c) Mansap sının d) Uzunluğu (Km.) e) Önemli kolları f) Rakımlar

10 10 En yüksek rakım En alçak rakım Ortalama rakım g) Akarsuyun geçtiği bölge iklimi; Extrem yağışlar Yıllık ortalama yağış (mm.) Extrem ısılar Yıllık ortalama ısı 4. Gölün Coğrafi Durumu; a) Gölün Yüzölçümü (Ha.) b) Korunması teklif edilen kısmın yüzölçümü (Ha.) c) Kıyı uzunluğu (Km.) d) Gölün ortalama derinliği (m.) e) Gölün azamî derinliği (m.) f) Oluşum itibariyle göl tipi; Krater gölü, çöküntü gölü, heyelan gölü, baraj gölü vs. C Sahanın Doğal Durumu 1. Jeolojik yapı (Ana kaya ve toprak) 2. Yağış alanının vegetasyon durumu (Orman, mer'a tarım alanları, bataklık, kayalık sahalar.) D Akarsu ve Göl Suyunun Özellikleri 1. Suyun fiziksel özelliği; a) Suyun debisi b) Akarsuyun hızı c) Su ısısı d) Suyun rengi ve bulanıklık durumu 2. Suyun Kimyasal özelliği; a) Sudaki erimiş oksijen miktarı ve suyun PH'sı b) Madensel tuz nisbetleri c) Organik madde miktarı d) Suyun kirlenme durumu 3. Suyun Biyolojik özellikleri: a) Flora: Kıyı ve dip bitkileri Su içi bitkileri b) Fauna; Omurgalı Hayvanlar: Su kuşları (Balıkçıl, ördek, kaz, angut vs.) Memeli hayvanlar (Su samuru, su sıçanı vs.) Sürüngenler (Su yılanı, kaplumbağalar vs.) Amfibialar (Kurbağa, semendere vs.) Omurgasız Hayvanlar: Böcekler ve larvaları Solucanlar Yumuşakçalar (Midye vs.) Kabuklular (İstakoz, yengeç vs.) Plankton durumu c) Balık Türleri: Alabalık Turna balığı Yayın balığı Yılan balığı Sazan balığı Bıyıklı balık Sudak balığı (Tatlı su levreği) E İnsan Müdahalesi 1. Akarsu veya gölden faydalanma şekilleri; a) Su kuşları avcılığı b) Sportif (Amatör) balıkçılık Yıllık avcı sayısı Av metodları e* c) Rekreasyon Yıllık ziyaretçi sayısı Yelkencilik Civardaki turustik tesisler d) Su ulaşımı e) Zirai sulama ve hayvan sulanması f) Sularda mevcut baraj, değirmen, çit, bent vs. gibi tesisler g) Su kirlenmesi, su kenarma kurulmuş fabrika, atelye vs. gibi artık bırakan smai tesisler ve olumsuz etkileri. F Yıllık Balık Üretiminin Tayini 1. Biyojenik kapasiteye göre bulunacak yıllık balık üretim miktarı (Kg/Ha.) 2. Balık türlerinin karşım nisbetleri a) Halihazır kırışım nisbetleri b) Ön görülen karışım nisbetleri 3. Balık üreme (Yumurtlama) zamanlarının türlere göre tespiti G Yıllık Avlama Planı 1. Türlere göre avlanacak yıllık miktar (Yıllık üretim.) 2. Türlere göre balık avı süreleri (Avın başlangıç ve bitiş tarihleri) 3. Türlere göre avlanacak balık boyunun tayini (Cm.) 4. Beher avcının günde avlayacağı balık sayısının tayini a) Av döneminde avlanma günlerinin sayısı (Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri) b) Yıllık tahmini balık avcısı miktarı c) Günde avlanacak toplam balık sayısı d) Bir avcının günde avlayacağı balık sayısı. H Diğer Hususlar Yaşama ortamı ıslâh ve yapılması gerekli teknik müdahaleler. Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına Atanacak İdarî Memurların Atanma ve Görev Yönetmeliğinin 5. maddesinin değiştirilmesine ve 6. maddesinin kaldırılmasına dair Yönetmelik Madde 1 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarma atanacak idarî memurların atama ve görev yönetmeliğinin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Nitelikler : A - Asgarî lise veya dengi okul mezunu olmak. B - Turizm ve Tanıtma Bakanlığında en az 5 sene hizmet görmüş bulunmak. C - Bakanlıkça teşkil edilecek bir komisyon tarafından yapılacak bir aylık bir kurs sonunda tahakkuk, avans, kredi, levazım, ve ayniyat işlemleri konularını kapsıyan sınavı başarmak. D - Bakanlıkça yapılacak idarî memur yabancı dil sınavında basan göstermek. Madde 2 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtdışı Kuruluşlarına atanacak İdarî Memurların Atama ve Görev Yönetmeliğinin 6. maddesi kaldırılmıştır. Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından : lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevki Beraattin Kurum (12086) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Eskişehir İcra Hâkimi Saadettin Livanelioğlu (13833) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Nazilli Hukuk Hâkimi Ömer Lütfü Aslançeri (14225) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi Turgut Yılmaz Darendelioğlu (14571) lira maaşla. Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Kırşehir Hukuk Hâkimi İrfan Âli Bingöl (12514)

11 lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi Saim Feridun Güray (15166) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi Efrail Aydemir (15528) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Eğridir Hukuk Hâkimi Mete Özarı (15822) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Dinar Sorgu Hâkimi Koparan Başol (15869) lira maaşla, Yüksek Hâkimler Kurulu Müfettiş Hâkimliğine, Cihanbeyli Sorgu Hâkimi Fevzi Arıkan (15606)'nm Kurulumuz Birinci Bölümün 30/5/1973 tarihli teklif yazısının kabulü suretiyle ATANMALARINA, bu atama kararınm Resmî Gazete'de yayımlanmasına 45 sayılı Kanunun 42. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Kurulumuz Genel Kurulunca 5/6/1973 gün ve 219/224 sayı ile karar verilmiştir. GENELGE Ticaret Bakanlığından : Dışticaret işlerine Dair Sirküler (İhracat 73/7) 1973/74 döneminde iki taraflı anlaşmalı memleketlere ihraç olunacak Türk ihraç malları listesinde yer alan kuru incir kontenjanlarından aşağıda belirtilen memleketler için karşılarında gösterilen miktarların satışına, Mer'l İhracat Yönetmeliğinde araııınaüsızm müsaade olunmuştur. Memleketler Sovyetler Birliği Bulgaristan Çekoslovakya Polonya Doğu Almanya sözkonusu «yedi işgünü Serbest bırakılan miktar (Ton) kaydı» T E B L î G Maliye Bakanlığından : Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No: 5 Valiliklerden Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin b fıkrasında yer alan istisna hükmünün uygulanmasında tereddütler hasıl olduğu anlaşılmıştır. Mezkûr hükümle, geçimlerini taşıt kullanmak suretiyle temin eden bir kısım esnaf, fıkradaki kayıt ve şartlarla, Taşıt Alım Vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu itibarla, hükmün uygulanmasında bu cihetin bilhassa gözönünde bulundurulması ve geçimlerini, esas itibariyle, diğer kazanç ve iratlarından sağlayan kimselerin istisna hükmünden faydalandırılmaması lâzımdır. A - Kendisine ivaz mukabili veya hibe suretiyle taşıt intikal eden veya çeşitli yollarla taşıt iktisap eden kimselerde aranacak şartlar şunlardır : 1 Kendisine taşıt intikal eden veya taşıt iktisap eden kimselerin, 17/7/1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin kapsamına giren derneklere kayıtlı olması lâzımdır. 2 Triportör edineceklerden motosiklet ehliyeti, otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel, arazi taşıtı ve istiap haddi 10 kişiye kadar minibüs edineceklerden profesyonel ehliyet; istiap haddi 7 tona kadar kamyon veya oturan yeri 25 kişiye kadar otobüs, troleybüs veva benzeri tajıt edineceklerin ağır vasıta ehliyeti sahibi olması zorunludur. 3 Bu kimselerin götürü gelir vergisi mükellefi olması gereklidir. Bahis konusu götürü gelir vergisi mükellefiyeti, taşıt işletmediğinden dolayı, veya götürü ücret sebebi ile olan mükellefiyettir. a) Götürü Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Tesisi: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 154/3 üncü madlesi gereğince, kazançları götürü usulde tespit edilen tüccarlar, iştigal îonusu işle bilfiil uğraşmaya başladığı an işe başlamış sayılır. Bu andan tibaren de götürülük vasfı kazanılarak mükellefiyet doğmuş olur. Esasen bilfiil işe başlanmış olduğunun, mükellef tarafından bir ay.arfmûa bildirilmesi ve ayrıca vergi dairesince tanzim edilecek bir yokama fişiyle de saptanması gerekir. Demek oluyorki, bir kimsenin motorlu nakil vasıtası sahip ve işleicisi sıfatiyle (G. V.K. nun 46. maddesine göre) götürü usulde vergi ıükellefiyetinin söz konusu olabilmesi için, taşıtın alınmış olması deil, alınmış olmakla birlikte fiüen bu işlere tahsis edilerek çalışmaya aşlanılması zorunludur. Aksi halde, yani taşıtı ticarî gaye ile işletmeye bilfiil başlamadan, ışıt sahibinin Götürü Gelir Vergisi mükellefiyeti söz konusu olamaz. Taşıt satm almış bulunan bir kimsenin taşıtını ticarî gaye ile işleteceğini kayıt ve tescil sırasında trafik bürosuna tescil ettirmesi gerekir. Fiilen işe başlama behrtisi ve götürülük vasfı da, taşıtın bu şekilde trafik bürosuna kayıt ve tescil ettirilerek plaka alınması veya ticarî olarak çalıştırılmakta olan bir taşıtın müsbit evraka istinaden satın alınarak vergi dairesine bildirilmesiyle doğar, Bu itibarla gayri resmî belgelere istinaden alındığı ileri sürülen taşıtlardan dolayı, mükellefiyet tesis edilmemesi gerekir. Öte yandan, kiraladığı taşıtı işleterek götürü gelir vergisi mükellefiyetini tesis ettirenlerin istisnadan yararlanabilmeleri için müracaat ettikleri tarihten 2 ay önce mükellefiyet kaydının tesis edilmiş olması ve mükellefiyetinin en az o tarihten beri devam etmiş bulunması lâzımdır. Öte yandan satın aldığı taşıttan dolayı götürü gelir vergisi mükellefiyetini tesis ettirenlerin bu taşıtlarının istisna hükmünden yararlandırılması mümkün değudir. Bilindiği üzere, götürü usulde vergi yükümlüsü bulunan kimseler Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerindeki,şartları ihlâl etmedikleri müddetçe götürülük vasfını kaybetmezler. Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, bu şartlardan herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden götürü ticarî kazanç erbabı ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir. Yani şartların kaybedilmesine, örneğin ikinci bir taşıt satın alınmasına rağmen takvim yılı sonuna kadar götürü mükeuefiyet devam eder. Şu hale göre, sahibi veya işleticisi sıfatiyle çalıştırdığı taşıt dolayısiyle götürü usulde gelir vergisi ödevlisi olan bir taşıt sahibi yeni bir (hatta birden fazla) taşıt satm alsa bile, götürü vergi mükellefiyeti takvim yılı sonuna kadar devam eder ve bu kimsenin diğer şartları da haiz olduğu takdirde, (takvim yılının sonuna kadar) 1318 sayılı Kanunun 3/b maddesindeki istisna hükmünden yararlanması tabiidir. b) İşi terk: Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 110/2 nci maddesinde, götürü ticaret ve serbest meslek kazancı sahiplerinin vergi matrahının hesabında işin bırakıldığı ayın tam sayılacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, götürü ticarî kazanç erbabı için vergilendirme dönemi de terk tarihindeki ayın sonuna kadar devam edeceği cihetle, istisna hükmünden faydalanmak amacı ile müracaat eden kimsenin, taşıtını sattığı ay içinde yeniden taşıt satın alması halinde söz konusu hükümden yararlanması, aksi halde yani, taşıtı sattığı ayı takip eden aylarda istisna için müracaat ettiği takdirde, vergi mükellefiyeti bulunmadığından isteğinin yerine getirilmemesi ve 22/9/1970 gün ve /40738 sayılı genel yazımızla tanınmış bulunan 2 aylık süreye itibar edilmemesi icab eder.

12 12 o) Götürü Ücret Vergisi Mükellefi Şoförler : Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin hükümleri gereğince, götürü vergiye tabi taşıt sahip ve işleticilerinin yanında çalışan şoförlerin de diğer şartları haiz bulundukları takdirde, 1318 sayılı Kanunun 3/b maddesinden yararlandırılmaları gerekir. Ancak, götürü ücret mükellefiyetlerini tesis ettirecek olan şoförlerin Gelir Vergisi Kanununun mezkûr 64 üncü maddesindeki şartlan haiz olup olmadıklarının titizlikle tahkik ve tespit edilmesi, başvuranın beyanı ile yetinilmiyerek, işverene de müracaat edilmesi ve bunların, beyanı teyit etmemeleri halinde, mükellefiyet tesis olunmaması icap eder. Diğer taraftan, geçimini münhasıran şoförlükten temin etmiyen bazı kimselerin, Taşıt Alım Vergisi ödememek amaciyle muvazaalı yollara saptığı, bu arada, daha önce hiç bir mükellefiyeti olmadığı halde götürü ücret vergisi mükellefiyetini tesis ettirerek, akabinde istisna hükmünden istifade ettirilmesi için müracaat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Taşıt Alım Vergisi istisnasından yararlanmak isteyen götürü ücret vergisi mükelleflerinin istisna için müracaat ettikleri tarihte en az 2 ay önce mükellef olarak kaydının tesis edilmiş olması ve mükellefiyetinin de en az o tarihten beri devam etmiş bulunması lâzımdır. öte yandan bu tebliğ tarihinden itibaren, İstisna hükmünün uygulanmasında Sosyal Sigortalar Kurumuna veya BAG-KUR'a sigorta primi ödendiğini gösteren makbuzun aranılmaması veya bu teşekküllere bir ihbarda bulunulmaması uygun görülmüştür. d) Diğer taraftan, 102 Seri No. lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, gerek götürülük şartlarım kaybetmek suretiyle ve gerekse kendi talepleri dolayısiyle gerçek usulde vergiye tabi tutulan bir mükellefin aynı işe devam ettiği müddetçe bir daha götürü usulde vergilendirilmesi mümkün değildir. Bu esastan hareketle, evvelce otomobil işletmekten dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulmuş kişilerin Taşıt Alım Vergisi istisnasından faydalandırılmaması uygun görülmüştür. Yukarıda zikrolunan taşıtları, kanunda belirtilen şekillerde edinmek istiyen kimselerin istisna hükmünden faydalanabilmesi içüı bu üç şartı birlikte haiz olmalan icabeder. B - İntikâl eden veya iktisap edilen taşıtlarda aranacak şartlar : 1 1 sayılı tarifeye dahil taşıtlardan, 2 Triportörlerden, 3 İstiap haddi 7 tona kadar olan kamyonlardan, 4 Oturma yeri 25 kişiye kadar olan minibüs, otobüs, troleybüs veya benzeri taşıtlardan, olması lâzımdır. Bununla beraber yukarıda sayılan bütün şartlar mevcut olsa bile bir yıl içinde (iki alım arasında geçen 12 aydır) birden fazla alımlar bu istisnadan faydalandırılamaz. Daha önce tebliğ edilmiş bulunan genel yazılarımızın yukarıdaki esaslara uymayan hükümleri yürürlükten kaldınlmıştır. Bu ve diğer genel tebliğ ve genel yazılarda belirtilen esaslara uyularak ön istisna belgesinin verilmesinde ilgililer hakkında bir takibata mahal bırakılmamak üzere, gerekli titizliğin gösterilmesi ve Bakanlıkla fuzuli yazışmalar ve vergi ziyama sebebiyet verilmemesi ve gereğinin buna göre ifası tamimen tebliğ olunur.»»t» ILÂNLAR Etibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından: Şeydi şehir Dozer satm almacaktır 1. Başkanlığımızca 1 adet kaya tipi riperli ağır iş Angle - Buldozer satın alınacaktır. 2. İhale 30/6/1973 Cumartesi günü saat de Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığında yapılacaktır. 3. Teklif mektupları aynı gün saat a kadar Başkanlığımız Muhaberat Servisine verilecektir. 4. Şartname ve Spesifikasyonları bedelsiz olarak Başkanlığımız Ticaret Müdürlüğünden veya Ankara İrtibat Bürosundan, (Bayındır Sokak No. 13/2 Kızılay - Ankara) İzmir İrtibat Bürosu Müdürlüğünden (Fevzi Paşa Bulvarı Fişek Doğan Han 61/4 İzmir) istanbul Atım Satım Şubesi Müdürlüğünden (Meşrutiyet Cad. Aşmalı Mescit No. 241 Tepebaşı - istanbul temin edilebilir. 5. Başkanlığımız 2490 sayıh Kanuna tabi değildir /M Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: İnşaat yaptırılacaktır Kurumumuzca, Elbistan Santralı Şantiye tesisleri inşaatı sabit birim fiyat esası ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 1 Eksiltme 20 Temmuz 1973 Cuma günü saat (15.00) de Ankara'da Sıhhiye Necatibey Caddesindeki 36 No. lu Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 2 Tahmini keşif tutarı ( ,97) TL. olup, geçici teminatı (89.000, ) TL. dır. 3 Eksiltmeye girmek için (İştirak belgesi) alınması şart olup; isteklilerin, a) (B) grubundan en az , TL. lık müteahhitlik karnesi, b) Benzeri bir işi bir defa da taahhüt suretiyle şantiye ya da kontrol şefi sıfatıyla yaptığına dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalarla, 3 Temmuz 1973 Salı günü saat (17.00) ye kadar Necatibey Cad. No. 3 Marohan'daki İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 4 İştirak belgeleri 16 Temmuz 1973 tarihinden itibaren İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 5 Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar İnşaat Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Gecikmeler kabul edilmez. 6 Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 7 Dosya satın alınması şart olup, teklif verme günü saat (12.00) ye kadar (200, TL.) ye alınabilir. 8 Kurumumuz 2490 sayıh Kanuna tabi değüdir. Ayancık Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 8629 /M 1972/384 Davacı Orman İdaresi tarafından davalı Sansar Köyünden H. İbrahim oğlu Murat Kan demir aleyhine ikame eylediği 1.440,40 lira tazminatın tahsili hakkındaki davanın yapılan yargılamasında: Davalının devlet ormanından izinsiz, damgasız ve kaçak olarak temin ettiği emvalleri ev inşaatında kullandığı ve adresinin meçhul kaldığından yargılamanın atıldığı 21/9/1973 günü saat 9.00 da hazır bulunmasına veya kendisini bir vekille temsil ettirmesine aksi takdirde kendisine gıyap kararı tebliğ edileceğinden davalıya dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /107 Davacı Orman İdaresi tarafmdan davalı Akören Köyünden Recep Özcan ve arkadaşı aleyhine ikame eylediği 1.512,65 lira tazminatın tahsili hakkındaki davanın yargılamasında : Davalıların devlet ormanından ağaç kesmek suretiyle davacıyı 1.512,65 lira zararı uğrattıkları davalı Recep Özcan'ın adresi meçhul kaldığından, yargılamanın atıldığı 13/7/1973 günü saat 9.00 da hazır bulunmasına veya bir vekille kendisini temsil ettirmesine aksi takdirde gıyap kararı tebliğ edileceğinden davalıya dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur DÜZELTME 16/6/1973 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2/ tarihli 6 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 7 nci satırındaki taşıma kelimesinden sonra (, yükleme, boşaltma) ibaresinin ilâve edilmesi Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 22/6/1973 tarih ve /6084 sayılı yazılariyle istenilmiştir. Düzeltilir.

13 13 Çubuk Belediye Başkanlığından: Belediyemizce yaptırılan Modern mezbahada bulunan lokanta, kahvehane ve 10 adet dükkân 29/6/1973 Cuma günü saat de 2490 sayılı Kanunun Acık Artırma ve Eksiltme Kanunu gereğince taliplisine kiraya verilecektir. Buna ait şartnameler Belediye Yazı İşleri Kaleminde görülebilir. 8562,4-2 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlülüğünden : İl Aşağıda cinsi, miktarı ve tahmini bedeli gösterilen malzeme 6200 sayılı Kanunun 34. esaslarının 8. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Sıra No. : 1, Cinsi : Güç transformatörü, Miktarı Ad. : 44. Tahmini bedeli Lira Kr. : ,, Geçici teminatı Lira Kr. : Eksiltme ihalesi 2/7/1973 günü saat da Ankara Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 > Şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak temin edilebilir. 4 İsteklilerin şartnamede İstenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakiarı teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (8 No. lu oda) 5 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur /2-2 Türkiye Elektrik Kurumundan: ( adet izolatör demiri imal ettirilecektir.) 1 Kurumumuz köy elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve evsafta adet izolatör demiri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnameleri gereğince ve bedeli Türk parası karşılığında ödenmek üzere imal ettirilecektir. 2 Bu işe ait şartnameler: a) TEK KÖY ELEKTRİFİKASYONU FİNANSMAN - MAL ZEME VE İDARÎ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/4 Yenişehir / ANKARA» b) TEK 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ «Millet Caddesi No. 324/1 Topkapı / İSTANBUL» c) TEK 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ «1391. Sokak No. 1 Alsancak / İZMİR» adreslerinden 100, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 Bu konudaki yeterlik iştirak belgesi ile ilgili müracaatlar şartnameye uygun olarak en geç 6/7/1973 günü saat ye kadar, «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/1 ANKARA» adresindeki TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine yapılmış olacaktır. 4 Teklifler en geç 17/7/1973 günü saat e kadar 3 üncü maddede adresi belirtilen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibara ahnmıyacaktır. 5 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /3-2 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda 3 grup halinde gösterilen malzemeler karşılarında yazılı tahmini bedelleri üzerinden her grup ayrı bir ihale mevzuu kaydiyle 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Sıra Miktarı T. Bed. fiyatı T. Bed. Top. Geç. Tem. No. Parça No. Markası Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr Fiat AD18 Orta bıçak , »» Uç bıçak (sağ) , , »»»» (sol) , I. Grup toplamı: , , Hanomag K15EF Orta bıçak , , »» Uç bıçak (sol) , , »»» (sağ) , , II. Grup toplamı: , , Rl inter TD - 20B Orta bıçak , , Rl»» Uç bıçak (sol) , Rl»»»» (sağ) , A. Chalmers Orta bıçak , , 250 HTW » Uç bıçak (Sol) , 49280, »»» (sağ) , , F. Challenger 33 Orta bıçak , »»» Uç bıçak (sol) , , »»»»» (sağ) , , Komatsu Orta bıçak , , D80A-8 Uç bıçak (sağ) , 4.816, »» (sol) , 4.816, Fiat FL8-207 Kazmaucu , Mİ Massey Ferguson MF , III. Grup toplamı: , ,88 2 Eksiltme ve ihalesi 10/7/1973 günü saat da Ankara Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 İstekliler bir gruba, bir kaç gruba veya siparişin tamamına teklif verebilirler. 4 Şartnameler, dilekçe karşılığında aynı yerden bedelsiz olarak temin edilebilir. 5 Geçici teminat makbuz veya banka mektuplarının ayrı ayrı alınması şart olup bu husus şartnamenin 35 inci maddesinde belirtilmiştir. 6 İhaleye iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Odasından almış oldukları kalite belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmevecektir. 7 Teklif mektuplarının, ihaleden bir saal önce Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 8 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / 4-2

14 14 Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyona Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı üç kalem Levazım maddesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C i n s i Miktarı M. bedeli G. teminatı İHALE Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 3. ihaleye iştirak etmek istiyen firmalar ticaret odasından getirecekleri belgeyi komisyona ibraz edeceklerdir. 4. ihale dosyası aynı adresteki Raportörlükte görülebilir. 5. İhale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 6. İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 7. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilgililere duyurulur. 8516/3-3 Polatlı Belediye Başkanlığından : Subay Beşik Çadırlık Direk ve Teterruatı 150 Tk , Çelik Boru (21 mm. lik) Mt. 60,000, Çelik Boru (19 mm. lik) Mt , 8.750, 4.250, 2.464, Tamamı , 5.893, İmar ve iskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü imalât Daire Başkanlığından : Fcrhiye Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 4 Temmuz 1973 Çarşamba Temmuz 1973 Çarşamba /4-3 Prefabrike 1. Şartnamesine göre; İşin cinsi : Pano metal çerçevesi, Miktarı : 2898 adet M. bedeli : ,50 TL., G. teminatı : 9438,25 TL., İhale günü ve saati: 27/6/ Pano metal çerçevelerine ait İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Beton Elemanları. Başmühendisliği Etlik Eski Garajlar Arkası adresinde yapılacak ve geçici teminatlar ihale saatinden 1 saat evvel aynı adresteki Başkanlığın veznesine yatırılmış bulunacaktır. Kara yolu kenarında inşa edilecek olan ve 4. kısım otobüs terminali 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile yaptırılacaktır. 1 Birinci kısım otobüs terminali keşif bedeli ,78 Ura olup % 7,5 geçici teminatı ,50 liradır. 2 ikinci kısım otobüs terminali keşif bedeli ,70 lira olup % 7,5 geçici teminatı , liradır. 3 Üçüncü kısım otobüs terminali elektrik tesisat keşfi , lira olup % 7.5 geçici teminatı 4060, liradır. 4 Dördüncü kısım otobüs terminali plastik badana ve yağlı boya keşif bedeli lira olup % 7.5 geçici teminatı Uradır. 5 I. kışımın ihalesi 6 Temmuz 1973 Cuma günü saat de 2. kısım ihalesi aynı gün saat de 3. kısım ihalesi aynı gün saat da ve dördüncü kısım ihalesi yine aynı gün saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6 Şartnameleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen işlerinde görülebilir. 7 Kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 8 Postada vaki olacak gecikmelerden istekli bir hak iddia edemez / 4-2 % 7,5 Parti Miktarı M. bedeli G. teminatı Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i adedi adet M3. Lira Kr. Lira Kr. Fethiye Aks azlar II. S. Nor. B. Çk. tomruk , 2.047, Fethiye Aksazlar II. S. Kısa B. Çk. tomruk , 1.439, Fethiye Aksazlar III. S. Nor. B. Çk. tom , 7.522, Fethiye Aksazlar III. S. Kısa Çk. tom , 3.567, Fethiye Aksazlar II. S. Nor. B. S. tom , 1.892, Fethiye Aksazlar II. S. Kısa B. S. tom , Fethiye Aksazlar III. S. Nor. B. S. tom , Fethiye Aksazlar III. S. Kısa B. S. tom , Toplam , Göcek Göcek III. S. Nor. B. Çz. tom , Göcek Göcek III. S. Kısa B. Çz. tom , Göcek Göcek K. Çz. San. odunu , 6.573, Toplam , Düzçam D. Başı II. S. Nor. B. Çz. tom , 2.195, Düzçam D. Başı III. S. Nor. B. Çz. tom , , Düzçam D. Başı III. S. Kısa B. Çz. tom , Düzçam D. Başı Çz. yarma sanayi odunu , 1.767, Toplam , Seki Bölge önü III. S. Nor. B. Ar. tom , 270, Seki Bölge önü III. S. Kıs. B. Ar. tom , 170, Seki Bölge önü II. S. Ar. Mad. direk , 75, Seki Bölge önü K. Ar. San. odunu , 1.956, Toplam , 2.471, Genel yekûn , 1 İşletmemizin Fethiye, Göcek, Düzçam ve Seki Bölge Şefliklerine ait yukarıda satış mahalleri belirtilmiş olan depolarda muhtelif cins orman emvali (74) parti halinde satışa çıkarılmış olup, satış 28/6/1973 tarihine rastlayan Perşembe günü saat da satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırmalı ve mal bedelinin % 25 ile sair vergiler peşin, mal bedelinin % 75 ise 3 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında model 15/B şartnamesi esasları dairesinde yapılacaktır. 2 Sanayi odunu almak isteyen alıcılardan ambalajcı belgesi istenecektir. 3 Satışla ilgili model 15/B şartnamesi, parti tevhit listesi, ilân varakası ve parti ebat listeleri Muğla Orman Başmüdürlüğüne bağlı bütün işletmelerde her gün mesai saatleri içinde görülebileceği gibi, ilân varakası ve parti tevhit listesi Ankara - istanbul ve İzmir Sanayi odası başkanlığında da görülebilir. 4 Satışa iştirak etmek isteyen alıcıların, parti tevhit listesinde yazılı partilerin hizalarında kaydedilen % 7,5 geçici teminatlarını satış saatinden evvel İşletme veznesine yatırarak alacakları teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracatları ilân olunur /2-2

15 15 İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Prefabrike İmalât Dairesi Başkanlığından: 1.. Şartnameye göre : C i n s i Miktarı İş elbisesi 206 Takım] İş gömleği 11 Adet [ , Eesmî elbise diktiril- mesi 29 Takım I M. beden Geç. Temi. İhale Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 1.180,50 25/6/ Yukarıda gün ve saati belirtilen elbise diktirilmesine ait ihale Etlik Eski Garajlar arkası Beton Elemanları BaşmühendisUğıne yapı lacaktır. 3. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminatlarını belirtilen adresteki Başkanlık veznesine yatıracaklar ve ticaret odasından alacakları bir belgeyi Komisyona ibraz edeceklerdir. İhale dosyası Raporturlükte görülebilir. 4. İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadaığmdan, idare ihaleyi ya pıp yapmamakta veva dilediğine yapmakta serbesttir. 5. İhale Fon Sarf Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereği açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 6. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 7. Keyfiyet ilgililere duvunılur 8345/3-3 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Bartın Assb. yurt binası inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli , lira olup, geçici teminatı , liradır. İhalesi 11/7/1973 Çarşamba günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/7/1973 günü saat ye kadar Ankara'da Dz. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-2 Kapalı zarf usulü ile Lodumlu harita birlikleri yemekhane bakım yeri inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 11/7/1973 Çarşamba günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/7/1973 günü saat ye kadar Ankara'da K. K. Mrk. İnş. Emi. Md. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 8338/4-2 Kapalı zarf usulü ile İzmir Cephanelik inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,13 lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 12/7/1973 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 7/7/1973 günü saat e kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 8339/4-2 Kapalı zarf usulü ile Ahlatıbel cephanelik inşaatı işi yaptırılacaktır Keşif bedeli ,13 lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 12/7/1973 Perşembe günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 7/7/1973 günü saat e kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-2 Kapalı zarf usulü ile Bartın cephanelik inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,13 lira olup, geçici teminatı liradır. İhalesi 11/7/1973 Çarşamba günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/7/1973 günü saat ye kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır /4-2 Kapalı zarf usulü ile Erkilet lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli lira olup, geçici teminat, Usadır. İhalesi 12/7/1973 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 7/7/1973 günü saat e kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 8343/4-2 Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kalem (Levazım Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. C i n s i Su ile karışır % 75 Lindan esaslı toz İnsektisit Toz İnsektisit (Formül - A) Tamamı 4 delikli alüminyum Düğme M. bedeli Geç. Temi. İhale Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati kilo , , kilo , , şişe , , , , adet , 5.000, Müdürlü Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel ğünden : 6 Temmuz 1973 Cuma Temmuz 1973 Cuma Temmuz 1973 Cuma Temmuz 1973 Cuma / 4-2 Cilde sürülerek haşarattan koruyan İnsektisit 1 Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere 4 kalem iç ve dış lastik dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satm alınacaktır. 2 Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası Son teklif verme tarihi 25/7/1973 Çarşamba günü saat dur. 4 İstekliler antetli kâğıda "yazılmış bir dilekçe ve mümessillik belgeleriyle birlikte Ulus Anafartalar İşhanı Kat 10 daki Satm Alma Komisyonu Başkanlığma müracaat ederek şartname alabilirler. Dilekçelerinde şartname numarası ve teklif getirtecekleri firmanın sarih adresi belirteceklerdir. 5 Teklifler en geç üçüncü maddede yazıh gün ve saatte Satm Alma Komisyonu Saşkanu^ına verilmiş veya intikal ettirilmiş olacaktır. Bu saatten sonra rilenlerle postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 6 Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda belirtilen esaslar dairesinde Satm Alma Komisyonu Başkanlığından temin edilmiş olması gereklidir. 7 _ Teklif zarfları 26/7/1973 Perşembe günü saat de Satm Alma Komisyonu huzurunda açılacaktır. Duyurulur /2-2

16 16 Etibank istanbul Alım Satım Şubesinden : 2000 adet içi muflonlu ve kuşaklı meşin ceket satuı alınacaktır. Şartname Şubemizden temin edilir / 1-1 Bismil Sağlık Ocağı Tabipliğinden : Yapılacak İş : Tepe Sağlık Ocağı binası ve lojmanlarının muhtelif onarımı işidir. Keşif tuarı: lira Geçici teminatı : lira Eksiltme mahalli ve tarihi 10/7/1973 Salı günü saat 9.00 da Bismil Sağlık -Ocağı binasında toplanacak Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyie ihale olunacaktır. Keşif şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr yerde mesai saatleri içinde görülebilir. Eksiltmeye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 3 gün evveline kadar (7/7/1973 mesai saati sonuna kadar) Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle 1973 yılı vizesini havi ticaret odası vesikası, geçici teminat makbuzu veya mektubunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığma tevdi etmeleri şarttır. Posta ile ve bizzat müracaatlarda vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet Uân olunur / 4-1 Yapılacak iş : Salat Köyü Sağlık Ocağı binasının muhtelif onarım işi. Keşif tutarı: lira Geçici teminat : lira Eksiltme mahalli ve tarihi : 10/7/1973 Salı günü saat de Bismil Sağlık Ocağı binasında toplanacak Komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr yerde mesai saatleri içinde görülebilir. Eksiltmeye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar Baymdırhk Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle 1973 yılı vizesini, havi ticaret odası vesikası, geçici terninat makbuzu veya maktubu hamil olarak belirtilen gün, saat ve yerde toplanacak Komisyonda hazır bulunmaları şarttır. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Bahçeköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Büyükdere - İstanbul % 7,5 Parti M i k t a r ı Muh. bedeli Geç. Tem. Bölgesi Deposu Cins nev'i, sınıfı No. Adet M. Dm. 3 3 Lira Kr. Lira Kr. Kurtkemeri Ortaderc III. S. N. B. Kayın tomruk , 525,»»»»»»»» , 1.000»»»»»»»» , 1.525,»»»»»»»» , 1.425,»» III. S. K. B.»» , 650,»» III. S. K. B.»» ,» Bakraçdere III. S. K. B.»» , 900» Kurtkemeri III. S. K. B.»» , 550, Bentler Kurudere III. S. N. B. meşe tomruk , 200,»» III. S. N. B.»» , 225»» III. S. K. B.»» , 175, 1 Yukarıda müfredatı yazdı orman emvali 11 parti halinde % 50 si peşin % 50 si müddetsiz banka mektubu karşılığı 90 gün vadeli açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 2 Açık artırma 2/7/1973 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat de istanbul, Büyükdere, Bahçeköy'deki İşletmemiz Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Yalnız kayın cinsi emvalin satışına o emvali işleyen tesis sahipleri kapasitelerinin %40 ı nispetinde iştirak edebilirler. Satılan miktarlar kapasite belgelerine işlenir. 4 ihaleye gireceklerin geçici teminatlarının en geç saat ye kadar İşletme Veznesine yatırmaları şarttır. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. 5 Bu satışa ait şartname; ebad listeleri Orman Genel Müdürlüğü istanbul Orman Başmüdürlüğü Ankara - istanbul - İzmir Orman İşletmeleri ile Adapazarı Merkez Bölge Şefliği ile İşletmemiz Müdürlüğünde ve Bentler - Kurtkemeri Bölge Şefliklerinde görülebilir. 6 İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile satış Komisyonumuza müracaatları ilân olunur / 1-1 Balıkesir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Parti Miktarı M. bedeli % 7,5 tem. Bölgesi Deposu Emvalin cins ve kalitesi adedi adet M. 3 Lira Kr. Lira Kr. İvrindi Korucu Or. dışı I. S. N. B. Karaçam T , 2.350, İvrindi Korucu Or. dışı 2. S. N. B. Karaçam T , İvrindi Korucu Or. dışı 2. s. U. B. Karaçam T , İvrindi Korucu Or. dışı 3. s. N. B. Karaçam T , , İvrindi Korucu Or. dışı 3. s. U. B. Karaçam T , 5.700, İvrindi Korucu Or. dışı 3. s. K. B. Karaçam T , 1.800, , 1 Yukarıda müfredatı yazılı 30 parti orman emvali 4/7/1973 Çarşamba günü saat de Korucu Belediyesi binasında toplanacak satış Komisyonu huzurunda 15/B modeli vadeli satış şartnamesine göte % 25 bedeli, nizami faiz, vergi ve resimleri peşin, % 7,5 emval bedeli 90 gün vadeli müddetsiz ve katî banka mektubu karşılığında açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları, banka mektubu vereceklerin İşletme adı ile almak istedikleri parti numaralarım belirtmeleri şarttır. 3 Satışa ait Hân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Bahkesir Orman Başmüdürlüğü, Ankara, İzmir, Bursa ve Bandırma Orman İşletme Müdürlükleriyle İşletmemiz Müdürlüğü ve Bölge Şefliğinde görülebilir. 4 Alıcıların satış saatinde Komisyona müracatlan ilân olunur / 2-1

17 17 Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 1 İdaremizce şehrin muhtelif semtlerinde yaptırılacak olan boru hendek hafriyatları kapalı zarf usulü ile yaptırılacak olup aşağıda gösterilmiştir. 2 Keşif ve teminatları hizalarında belirtilmiştir. 3 İhaleler ile ilgili dosya ve şartnameleri mesai saatleri içinde İdaremiz İnşaat Başmühendisliğinde görülür. 4 ihale gün ve saatleri aşağıda olup, kapalı zarflarını ihale saatinden 1 saat evvel vermeyenler Komisyonca kabul edilmez. 5 İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. işin mevzuu Keşfi Lira Kr. a) Kavaklıdere ve Anıtkabirde yaptırılacak boru hen. haf ,18 b) DDY. Motor dairesi ile Banknot matbaa arası lük boru hendek haf ,60 Teminatı Lira Kr. ' 2.617, İhale günü ve saati 29/6/ da i /7/ da 8786 / 3-1 Amasya Asliye Ticaret Mahkemesi Hâkimliğinden : 1973/429 «Amasya Çavuş Köyü Sınırlı Sorumlu Üretim ve Pazarlama ve Tüketim» Kooperatifinin teşekküllünün tasdikine mahkemece 27/4/1973 tarihinde karar verildiğinden keyfiyet ilân olunur Elazığ 1 inci Asliye Hukuk (İş) Hâkimliğinden: 1972/5960 Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından davalı Kültür Mahallesi Bayır Sokak No. 79 da mukim ve akaryakıt bayiiliği Mustafa Kırdagül yanında şoför Nihat Kösetürkmen aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında. Davalı gösterilen adreste bulunmamış sebebiyle davetiyenin ilânen tebliğ edildiği bu tebligat üzerine duruşmaya gelmediğinden bu kerre duruşmanın bırakıldığı 9/7/1973 günü saat da duruşmada bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde davanın gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur Köy tşleri Bakanlığı Topraksu Makina ikmal Müdürlüğünden: sayılı Kanun hükümleri gereğince aşağıda cins ve miktarları ile ebatları yazılı lastiklerle 167 kalem Hanomak Brillant 600 tipi traktör yedek parçalan kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Satın alınacak traktör yedek parçaları ile lastiklerin muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 3 Traktör yedek' parçalan ile lastiklere ait idarî ve fenni şartnameler Müdürlüğümüzden (Ankara'da Keçiören yolu üzerinde Türkiye Zirai Donatım Kurumu karşısında) mesai saatleri dahilinde temin edilebilinir. 4 Traktör yedek parçalan ile lâstiklerin ihalesi hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Müdürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanununun 2, 3 ve 32 nci maddeleri gereğince hazırlayacaklan vesikalarla birhkte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar roakbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. 6 Postada vaki gecikmelerin kabul edilemeyeceği ilân olunur. Sıra Kat Muh. bedeli M. teminat ihalenin No. C i n s i Miktan Ebadı adedi T i p i Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati I Hanomak Brillant 600 tipi traktör yedek parçası 167 Kalem , , 3/7/ da II Dış lastik 200 Adet 700X15 6 Düz Iç» 100 > 700X15 J , 5.195, 3/7/ de III Dış lastik X 16 6 Kar Iç X 16 [ , 4.038, 3/7/ da Dış» X16 6 Kar ( Iç» X 16 J IV Dış lastik X Düz îç X 20 1 Dış» X Düz r , 15291, 4/7/ da îç X 20 1 Dış X Düz 1 îç» 40» 1000 X 20 J V Dış lastik X15 14 Trailer 1 îç X15 i Dış» 50» 1200 X Çekici f , , 4/7/ de îç» X 24 Dış X Loader i îç X 24 J VI Dış lastik X Grader îç» X 24 > i , 6.004, 4/7/ da VII Dış lastik /10X28 6 Traktör arka ] îç» /10X28»» 1 Dış» 20» 12.4/11 X28 6»»! , , 5/7/ da îç» /11 X 28»» 1 Dış /14 X 10 6»» I îç /14 X 30 J VIII Dış lastik /12X36 6»» îç» 15» 13.6/12 X 36»» J 42225, /7/ de IX Dış lastik X 16 6 Traktör ön İç» X16»» j Dış > X 16 6»» r , 3271, 5/7/ da îç 15 7SOX 16»» 1 Dış» X 19 6»» 1 Iç» X19»» J 8052 /4-4

18 18 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7 nci Bölge Müdürlüğünden : 1 Yozgat Sanat Enstitüsü Metal İşleri Tev. Elektrik Atelyesı inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt meye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7 nci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 3/7/1973 (Salı) günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin: A - (90.026,68) liralık geçici teminatını, B yılma ait ticaret odası belgesini, C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna meşinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat bildirisini, teknik personel bildirisini, taahhüt bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 7 nci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımduır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 3/7/1973 (Salı) günü saat e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecekler dir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 30/6/1973 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler Keyfiyet ilân olunur. Tokat İmam Hatip Okulu Müdürlüğünden: kabul edilmez / 4-3 Fiyatı Tutarı G. teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. saati Koyun eti 2500 Kg. 20, , 3.750, Kemiksiz sığır eti 2500 Kg. 20, , 3.750, Tep tip ekmek Kg. 1, , 2.100, Nebati margarin 1500 Kg. 8, , 928, Yukarıda cins ve miktarları belirtilen yiyecek madeleri 249c sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İnak 24/7/1973 Salı günü hizalarındaki saatlerde Tokat İmam-Hatip Okulı Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 İhale edilen yiyecek maddeleri 30/6/1974 tarihine kadar mute ber olacaktır. 3 İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatinden bir saat evve kanunî evrakları ile birlikte teklif mektuplarını Komisyona vermiş ola caklardır. Vaktinde verilmeyen ve postada olacak gecikmeden dolay mesuliyet kabul edilmez. Şartnameler mesai saatlerinde Okul Muhasebe sinde görülebilir. Not: Nebati Margarin açık eksiltme ile yapılacaktır /1-1 Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : (BURSA) 1 Aşağıda keşif bedelleri geçici teminatları, ihale gün ve saatleri, müracaat son günü ve malî durum bildirileri yazılı işlerin eksiltmeleri 2490 sayılı Kanun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü ile Bursa'da Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 3 Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 1973 yılına ait ticaret ve sanayi odası vesikası, şirketlerin 20/6/1973 tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini, usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/6/1956 gün ve /1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 4 Yeterlik belgesi alabilmek için: İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve dilekçelerine, a) İnegöl - Bozüyük yolundaki yaptrulacak 9 adet köprünün alt yapı işi için bu işin cins ve öneminde bir defada işin keşif bedeli kadar , liralık bir iş yaptığını gösteriri resmî tasdikli belgelerini, teknik personel beyannamesini İnegöl - Bozüyük yoluna çektirilecek kum çakıl için bu işin cins ve öneminde bir defada liralık, Balıkesir, Sındırgı, Akhisar, Gölcük - Kepsut - Durak ve Balıkesir - Savaştepe - Sarıbeyler yollarmda yaptırılacak sanat yapıları işi için (C) grubundan müteahhitlik karnesini, Tavşanlı Kütahya - Bilecik Altıntaş - Çöğürler - Tavşanlı - İnegöl yollarına çektirilecek alt temel ve temel malzemesinin ihzar, nakil ve figüresi işi için bu işin cins ve öneminde en az bir defada , liralık bir iş yaptığım gösterir resmî tasdikli belgelerini, b) Her iş için ayrı ayrı malî durum bildirisi ile banka mektubunu c) d) e) f) Plan ve teçhizat beyannamesini. Taahhüt beyannamesini, İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini. Müteahhitlerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu şantiye veya şube şefinden alacakları iş yeri görme belgesini Bölge Müdürlüğüne ibraz ederek Bölge Müdürlüğünden alacakları tasdikli belgelerini, g) Bir adet fotoğraf ile bir liralık damga pulunu eksiksiz olarak ekîiyerek bu işlerin eksiltmeyerine girmek için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) Satın alınacak yoğurt ve çimento asbest elyaflı levhalar için yeterlik belgesine lüzum yoktur. 5 Taliplerin yukarıda istenen belgelere havi 2490 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden en geç bir saat evvel Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil mez. Keyfiyet ilân olunur. İŞİN CİNSİ İnegöl - Bozüyük devlet yolunda Km ( ila ) arasındaki 9 adet köprünün alt yapı işi. İnegöl - Bozüyük yolunun Km. ( ) arasındaki depolara kum, çakıl malzemesinin temini ve nakli. Balıkesir - (Sındırgı - Akhisar) ayr. - Gölcük il yolu, Kepsut ayr. - Durak il yolu ile Balıkesir - Savaştepe - Sarıbeyler yollarının muhtelif kilometrelerinde yapılacak sanat yapıları işi. (Tavşanlı Kütahya) ayr. (Kütahya - Bilecik) il Hd. Altıntaş - Çöğürler yolu ile Tavşanlı İnegöl ayr. yollarının muhtelif kilometreleri arasına çektirilecek alt temel ve temel malzemesinin ihzar, nakil ve figüresi işi. Bölgemiz personeli için dokuzbin Kg. tam yağlı yoğurdun satın alınması. 11 kalem muhtelif ebatta 6 mm lik oluklu çimento asbest elyaflı levhaların satın alınması. K. bedeli Lira Kr , , , , , ,50 G. teminatı Lira Kr , 7.517, , , , ,91 Eksiltmenin tarihi ve günü B. müracaat son günü 11/7/1973 7/7/1973 Çarş. saat /7/1973 7/7/1973 Çarş. saat C. tesi 12/7/1973 7/7/1973 Perş. saat C. tesi 12/7/1973 7/7/1973 Perş. saat C. tesi 6/7/1973 Cuma saat /7/1973 Cuma saat M. durum bil. Lira Kr , , , , / 4-2

19 19 Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satm Alma Komisyona Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Kuşam maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacak'an teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi: Omuz askı kayışı çengeli, Miktarı: adet, Muhammen bedeli: TL., Geçici teminatı: , TL., İhale günü saati: 9 Temmuz 1973 Pazartesi da. 8430/4-1 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Müdürlüğünden : Ankara 1 Ankara Çevre Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Akademisi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 10/7/1973 Salı günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A , liralık geçici teminatını, B yılma ait Ticaret Odası belgesini, C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Yapı araçları bildirisi, b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, c) Teknik personel beyannamesini, d) Taahhüt beyannamesini, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, ibraz suretiyle 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 istekliler teklif mektuplarını 10/7/1973 Salı günü saat a kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/7/1973 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : K. bedeli G. tem. İHALENİN Yapılacak işin cinsi Lira Kr. Lira Kr. tarihi saati şekli ı Su tasfiye.cihazı alımı , ,32 6/7/ K. Zarf ve yerine montesi. Cuma 2 Sıhhî tesisat onarımı , 3935,60 6/7/ K. Zarf Cuma i Onarım , 3471,60 6/7/ K. Zarf Cuma 1 Yukarıda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle ayn ayn eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltmeler, işlerin hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameler ve sair evrak her gün çalışma saatleri içinde Enstitüde görülebilir ve bedeli mukabili alınabüir. 4 Eksiltmelere katılacakların 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarmı 1973 yılı vizeli ticaret odası belgesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartnamelerde istenilen belgeleri hazırlıyarak en geç 2/7/1973 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar tl Bayındırlık Müdürlüğüne başvurmak suretiyle alacakları yeterlik belgesi ve diğer kanunî belgeleriyle birlikte ihale saatinden en geç bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma vermeleri, postada olacak gecikmelerin kabul edihniyeceği duyurulur. 8547/1-1 PTT Genel Müdürlüğünden : 1) ,42 TL. keşif bedelli Gediz PTT binası ikmal inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı ,34 liradır. 2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi Başkanlığında ve Eskişehir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3) Eksiltme 10/7/1973 Çarşamba günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4) İsteklilerin 6/7/1973 Cuma günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 8520/2-1 ı Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli TL., geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı kg. muhtelif renkte trafik işaretleri levha boyasının imal ettirilerek satm alınması, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 23 Temmuz 1973 Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile 20, TL. bedelle alınır, isteklilerin eksiltme tarihinden en geç on takvim günü önce dilekçelerine teknik şartnamenin 5, 1 inci maddesindeki belgeleride ekliyerek, Karayolları Genel Müdürlüğü (Trafik Fen Heyeti Müdürlüğüne) müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. İsteklilerin, 1973 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini, ihaleye iştirak, belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzunu ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez Duyurulur / 4-1 Ağrı Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden: 1 Aşağıda cinsi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale tarih ve saatleri belirtilen yaptırılacak işler ve alınacak malzemeler 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Ağrı Kız İlköğretmen Okulu İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Ağrı Kız İlköğretmen Okulunda görülebilir. 4 İhaleye girebilmek için isteklilerin: a) Aşağıda miktarı yazılı geçici teminatmı, b) 1973 yılma ait Ticaret Odası belgesi ile yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar sıra numaralı makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri, 5 Yeterlik belgesini almak için malî yeterlik belgesini, müteahhitliklerini isbat edici belgeleri ile Bayındırlık Müdürlüğüne 10/7/1973 günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmeleri, 6 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 1. K. bedeli Geç. Tem. ihalenin C i n s i Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 1 - Derslik binası ile atelye binası arasının kapatılması inşaatı ile tesisat onarımı ve malzeme , 8.750, 13/7/ de 2 - Tesisat onarımlarına ait malzeme , 2.661, 13/7/ ^0 da 3 - Bina onarımlanna ait malzeme , 1.125, 13/7/ da 8529/1-1

20 20 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğünden: 1 Gümüşhane Teknik Lise Elektrik Atelyesi ve ek kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 13/7/1973 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) (70.150, ) liralık geçici teminatını, b) 1973 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durıım bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı İşleri 11 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını 13/7/1973 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 10/7/1973 Salı günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 8530/ 1-1 T.C. Ziraai Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş: Aşağıda isim ve M 2, leri yazılı ve götürü esası anahtar teslimi ile hizmet ve lojman yapılarımız inşaatıdır. Geç. teminat İnşaatın mahallî Cinsi M 2. Lira Kr. 1 Gölbaşı 2 Hilvan 3 Sabanözü Başkale Hizmet Lojman Hizmet Lojman Hizmet Lojman Hizmet Lojman 337,17 419, ,76 319,82 304,16 354, 271, , , , , 2 Eksiltme 30/6/1973 günü saat de Ankara'da Genel Müdürlük binasında toplanacak olan İnşaat İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da İnşaat ve Emlâk Müdürlüğünde ve ait olduğu mahalli şubelerimizle bağlı oldukları ilerdeki Bankalarımız Merkez Şubelerinde bedelsiz görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A yılma ait Ticaret Odası belgesini B - En az , TL. lık keşif bedelli ve buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair bir belgeyi ve ayrıca C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte ihale şartlaşmasında belirti sicillerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki merkez şubelerimize müracaatli 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/6/197! nıaz. Belgeler Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlâk Müdürlüğündeı son 3 yıl içinde yaptıkları işleri gösterir belge ile yapmakta olduklar işlerin listesini ibraz etmeleri, len ve usulüne göre hazırlanan; a) Yapı araçları bildirisi, b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi c) Teknik personel bildirisi, d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az B grubu 2 milyon TL. lık karnesini, 5 İhaleye iştirak etmek isteyen müteahhitler ilk defa, ticar girecekleri ihaleyi belirtecekler ve işbu ilân gereğince haklarında istüı barat yapılarak en sür'atli vasıta ile Genel Müdürlüğümüz inşaat vı Emlâk Müdürlüğüne gönderilmesini talep edeceklerdir. İşbu ilân ilgili şubelerimize tebliğ mahiyetinde olup istihbarat lar şubelerce süratle yapılarak 26 Haziran 1973 gününde İnşaat vı Emlâk Müdürlüğümüzce bulundurulacak şekilde gizli olarak intika ettireceklerdir. 6 İstekliler teklif mektuplarım 30/6/1973 günü saat t kadar imza mukabilinde İnşaat ve Emlâk Müdürlüğü keşif ve ihalı servisine vereceklerdir. günü mesai saati sonuna kadardır. Yeterlik belgeleri posta ile yollar şahsen veya umumî vekâlatnameyi haiz vekili tarafından 28/6/197! günü alınacaktır. 8 Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil mez. 9 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta serbesttir. 8440/2-2 Yozgat Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : Cinai Temizlik malzemesi *lac (Muhtelit cins) Defin lal Miktarı 13 kalem 14 kalem 13 kalem 120 ton 11 kalem 80 kalem 225 adet Fiyatı Lira Kr. M. bedeli Lira Kr , , , , , G. temins Lira Ki Gıda mad. Devlet Hastanesi Gıda mad. Göğüs Hastalıkları Hastanesi Gıda mad. Sağlık Okulu Jam odunu , ,7i 6.468,7; , ,5i 100, 1 Yozgat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Sag lık Okulunun 1973 mail yılı ihtiyacı olup yukarıda tadat edilen maddele 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca satın alınacaktır. 2 İhale 6/7/1973 Cuma günü saat de Yozgat Sağlık ve Sos yal Yardım Müdürlüğünde Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Kapalı zarfların 2490 sayılı Kanun gereğince 1973 yılıma ai ticaret odası belgeleri ve teminatları ile birlikte usulüne uygun hazırlaya cakları teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel nıakbu karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 4 Vasıf ve şartları her gün mesai saatlerinde Ankara, Istanbü Kayseri ve Yozgat Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülebilir 5 Postada vaki gecikme ve telle yapılacak müracatların kabu olunmayacağı ilân olunur / 4-4 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge Müdürlüğünden: Aşağıda cinsi, iş yeri, keşif bedeli, geçici teminatı yazılı işler hizalarındaki gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Şartname Malzeme Amirliği ile istanbul Beşiktaş'daki 17 nci Bölge Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 9/7/1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Bölgeye verecekleri dilekçelerine eksiltme şartnamesinde yazılı miktarda belge veya C grubu karne ile bir adet fotoğraf ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları lâzımdır. Müracaatlarda genel evrak kaydı esastır sayılı Kanununun 32 nci maddesine göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Keş.bedeli Geç. Tem. İhalenin Sıra İşin cinsi İş yeri Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 1 Stablize ihzar ve nakli Ank. Samsun Y. Km ve Ank. Esenboğa Y. Km Atelye ve idare binaları tevsii İlgaz 44. Şube , , , ,95 11/7/1973 Çarşamba 12/7/1973 Perşembe /4-1

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : 25637 YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir.

Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir. MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası: 4122 Kabul Tarihi: 23.07.1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2235 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı