T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2009/53609 Madde 1- Sözlemenin Taraflar! Bu sözleme, bir tarafta T.C.Kültür ve Turizm Bakanl) - Strateji Gelitirme Bakanl) (bundan sonra "dare" olarak anlacaktr) ile di)er tarafta... (bundan sonra "Yüklenici" olarak anlacaktr) arasnda aa)da yazl artlar dahilinde akdedilmitir. Madde 2- Taraflara likin Bilgiler 2.1. darenin a) Ad...: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl) - Strateji Gelitirme Bakanl) b) Adresi...: Cumhuriyet Blv. No:4 B Blok Kat: Ulus ALTINDA9/ANKARA c) Telefon Numaras...: (0 312) ç) Faks No...: (0 312) d) Elektronik Posta Adresi (varsa)...: 2.2. Yüklenicinin a)ad ve soyad/ticaret Unvan...: b) T.C. Kimlik No:...: c)vergi Kimlik No:...: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:...: d) Telefon numaras:...: e) Bildirime esas faks numaras:...: f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa)...: 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmilerdir. Adres de)iiklikleri usulüne uygun ekilde kar tarafa tebli) edilmedikçe en son bildirilen adrese yaplacak tebli) ilgili tarafa yaplm saylr Taraflar, yazl tebligat daha sonra süresi içinde yapmak kaydyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi di)er yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3- Sözlemenin Dili Sözleme Türkçe olarak hazrlanmtr. Madde 4- Tan!mlar 4.1. Bu Sözlemenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu ile Hizmet leri Genel Fartnamesinde (bundan sonra Genel Fartname olarak anlacaktr) ve ihale dokümann oluturan di)er belgelerde yer alan tanmlar geçerlidir. Madde 5- Tan!m! 5.1. Sözleme konusu i ; Türkiye Kültür Portal Altyapsnn Oluturulmas ve Portal Uygulama Yazlmlarnn Temin Edilmesi'dr. in teknik özellikleri ve di)er ayrntlar sözleme ekinde yer alan ve ihale dokümann oluturan belgelerde düzenlenmitir. Madde 6- Sözlemenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözlemenin toplam götürü bedeli (Rakam ve yaz ile) dr. Madde 7- Sözleme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilikin vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulam giderleri sözleme bedeline dahildir. lgili mevzuat uyarnca hesaplanacak Katma De)er Vergisi, sözleme bedeline dahil olmayp dare tarafndan Yükleniciye ödenecektir.

2 Madde 8- Sözlemenin ekleri 8.1. hale doküman, bu sözlemenin eki ve ayrlmaz parças olup, dareyi ve Yükleniciyi ba)lar. Ancak, sözleme hükümleri ile ihale dokümann oluturan belgelerdeki hükümler arasnda çeliki veya farkllk olmas halinde, ihale dokümannda yer alan hükümler esas alnr hale dokümann oluturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aa)daki gibidir: 1) Hizmet leri Genel Fartnamesi 2) dari Fartname 3) Sözleme Tasars 4) Teknik Fartname 5) Standart Formlar 8.3. Zeyilnameler ait olduklar dokümann öncelik srasna sahiptir. Madde 9 - Sözlemenin süresi 9.1. Sözlemenin süresi, ie balama tarihinden itibaren 150(yüzelli) takvim günüdür 9.2. Bu sözlemenin uygulanmasnda sürelerin hesab takvim günü esasna göre yaplmtr. Madde 10- in yap!lma yeri, iyeri teslim ve ie balama tarihi in yaplma yeri: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl)- Strateji Gelitirme Bakanl) Bu madde bo braklmtr e balama tarihi: Sözlemenin imzaland) tarihten itibaren 5 (be) gün içinde ie balanr. Madde 11- Teminata ilikin hükümler Kesin teminat : Yüklenici bu ie ilikin olarak (Rakam ve yaz ile) kesin teminat vermitir Bu madde bo braklmtr Ek kesin teminat: Fiyat fark ödenmesi öngörülen ilerde, fiyat fark olarak ödenecek bedelin ve /veya i art olmas halinde bu art tutarnn % 6 s orannda teminat olarak kabul edilen de)erler üzerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktar hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de karlanabilir Ek kesin teminatn teminat mektubu olmas halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafndan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayl Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen de)erlerle de)itirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminat!n geri verilmesi: Taahhüdün, sözleme ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirildi)i ve Yüklenicinin bu iten dolay idareye herhangi bir borcunun olmad) tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alnan iliiksiz belgesinin dareye verilmesinin ardndan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars, garanti süresi dolduktan sonra kalan, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu i nedeniyle dareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile ücret ve ücret saylan ödemelerden yaplan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakszn kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarna karlk mahsup edilir, varsa kalan Yükleniciye iade edilir Yukardaki hükümlere göre mahsup ilemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutana)nn onaylanmasndan itibaren iki yl içinde idarenin yazl uyarsna ra)men talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hükümsüz kalr ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dndaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, darece alnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme yeri ve artlar! Sözleme bedeli (ilave iler nedeniyle meydana gelebilecek artlara ilikin bedel dahil) T.C.Kültür ve Turizm Bakanl)- Merkez Saymanlk Müdürlü)ü tarafndan ve Genel Fartnamenin hatal, kusurlu ve eksik ilere ilikin hükümleri sakl kalmak kaydyla aa)da öngörülen plan ve artlar çerçevesinde ödenecektir: e balanmasndan itibaren en fazla 15 (onbe) takvimgünü içerisinde YÜKLENC Proje Yönetim Plann, Yazlm Gereksinim Analizini, Konfigürasyon ve De)iiklik Yönetimi Dokümann hazrlayacak ve DARE nin onayna sunacaktr. A) Proje Yönetim Plannn Hazrlanmas YÜKLENC tarafndan Proje Yönetim Plan hazrlanacak ve DARE nin onayna sunulacaktr. Proje Yönetim Plannda proje yönetimine ilikin, çalma planlar, ana zaman plan, varsaymlar ve kstlar, projede çalacak personelin adlar ve projedeki görevleri, yazlm gereksinim analizi çalmalarnda kullanlacak yöntem ve

3 araçlar; yazlm tasarmn gelitirme çalmalarnda kullanlacak yöntem ve araçlar gibi hususlar yer alacaktr. Proje Yönetim Plannn içinde ayr bir balk olarak Risk Yönetim Planda yer alacaktr. Ayrca, YÜKLENC tarafndan DARE ye 2 günlük Kavramsal Proje Yönetimi e)itimi verilecektir. B) Yazlm Gereksinim Analizi: Yazlm Gereksinim Analizi admnda, YÜKLENC tarafndan, yazlm gereksinimleri belirlenerek Sistem Gereksinimleri Doküman ve Arayüz Gereksinimleri Doküman hazrlanacaktr. Yazlm Gereksinim Analizi iki safhadan oluacaktr. Birincisi Gereksinimlerin Çkarlmas ve Gelitirilmesi Süreci, ikincisi ise, bu gereksinimlerin tüm yazlm yaam döngüsü boyunca yönetilmesi olan Gereksinim Yönetimi sürecidir. Tüm Gereksinim Analizi Meteodolojisinin ayrntl olarak anlatld) Gereksinim Yönetimi Plan DARE nin onayna sunulacaktr. Bu planda, kullanlacak olan gereksinim tipleri (Sistem, Arayüz, Yazlm, levsellik, Kullanlabilirlik, Güvenlik, Performans, Ölçeklenebilirlik ve Test Gereksinim Tipleri) ve her bir gereksinim tipinin altndaki öznitelik setleri (Öncelik, Kime Atand), Zorluk Derecesi, Mimari Krlganlk) yer alacaktr. B.1) Sistem Gereksinimleri Doküman: Hedeflenen sistemin genel yaps, ilevsel gereksinimler, aktörler, yazlm gereksinimlerini içerir. B.2) Arayüz Gereksinimleri Doküman: D arayüz gereksinimleri içerir. Gereksinim Yönetimi metedolojisi içinde DARE nin tüm isteklerinin implemente edildi)inin YÜKLENC tarafndan kolayca kantlanabilmesi için, Kapsam Analizi (Coverage Analysis) dokümanlar ve izlenebilirlik matrisleri yer almaldr. C) Konfigürasyon ve De)iiklik Yönetimi: Projelerin baars için en kritik noktalardan biri olan De)iiklik Yönetimi mekanizmalar, daha sonra bir sorun yaanmamas için DARE ve YÜKLENC tarafndan projenin en banda kararlatrlacaktr. DARE, projenin en bandan kabul aamasna kadar her türlü de)iikli)i yapma hakkna sahiptir. Ancak, bu de)iiklik istekleri elektronik form tabanl bir altyap sayesinde, önceliklendirilip, YÜKLENC ye iletilecektir. C.1) YÜKLENC DARE ye ayrntl bir Konfigürasyon Yönetim Plan sunacaktr. YÜKLENC nin üretmi oldu)u her türlü proje nesnesinin (kod, uygulama parçac), doküman gibi) konfigürasyonlar, DARE nin ii herhangi bir aamadan sonra sa)lkl olarak idame ettirebilmesi için DARE ye teslim edilmek zorundadr. C.2) Bu idameyi kolaylatrmak için, YÜKLENCNN sundu)u Konfigürasyon Yönetimi ve De)iiklik Yönetimi altyaps birbirleriyle tam olarak entegre olmaldr. De)ien her türlü proje nesneleri de)iiklik istekleri ile otomatik olarak ilikilendirilebilmeli ve de)iiklik/i baznda sorgu yapld)nda, hangi ilerin ve de)iiklik isteklerinin, hangi proje nesneleri de)itirilerek yapld)nn bilgisine kolayca eriilebilmelidir YÜKLENC tarafndan teslim edilen Proje Yönetim Plan, Yazlm Gereksinim Analizi, Konfigürasyon ve De)iiklik Yönetimi Doküman DARE tarafndan 15 (onbe) igünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yazl olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördü)ü de)iiklikleri DARE nin belirleyece)i süre içerisinde giderecektir. DARE tarafndan uygun görülen söz konusu dokümanlar 10 (on) igünü içerisinde onaylanacaktr in Süresi ve Aamalar (7.3.) bölümünün 2. maddesindeki dokümanlarn DARE tarafndan onaylanmasn takiben 15 (onbe) takvim günü içerisinde YÜKLENC dört alt admdan oluan Sistem Tasarmn hazrlayacak ve DARE nin onayna sunacaktr. Sistem Tasarm Sistem Tasarm admnn 4 (dört) alt adm olacaktr. Bu alt tasarm admlar unlardr: A) Sistem Mimarisi Tasarm Bu alt admda sistemin genel yaps, donanmlarn yaps, iletiim altyaps, güvenlik yaps, uygulama yaps bata olmak üzere sistem mimarisini ilgilendiren tüm konular tasarlanacak ve Kültür Portalnn tüm yapsal özellikleri ortaya çkarlacaktr. Bu çalmalar, Türkiye Kültür Portal Sistem Mimarisi Tasarm Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacaktr. B) Veri Taban Tasarm Bu alt admda, gelitirilecek olan uygulamalara yönelik Veri Taban tasarm çalmalar tamamlanacaktr. Bu çalmalar, Türkiye Kültür Portal Veri Taban Tasarm Raporu ile belgelenecek, Veri Taban Mimarisi ak

4 diyagramlaryla birlikte DARE ye sunulacaktr. C)Kullanc Arayüzü Tasarm Bu alt admda, YÜKLENC 2 (iki) adet Portal Arayüz Tasla) hazrlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yaplan tasarm çalmalar Kültür Portal Kullanc Arayüzü Tasarm Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacaktr. D) TKP Web Sitesi Arayüz Tasarm Bu alt admda, YÜKLENC 4 (dört) adet Web STES Arayüz Tasla) hazrlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yaplan tasarm çalmalar Kültür Portal Web Sitesi Arayüzü Tasarm Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacaktr ) YÜKLENC tarafndan teslim edilen TKP Sistem Mimarisi Tasarm Raporu, TKP Veri Taban Tasarm Raporu, Kullanc Arayüzü Tasarm Taslaklar, TKP Web Sitesi Arayüz Tasarm Taslaklar DARE tarafndan 15 (onbe) igünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yazl olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördü)ü de)iiklikleri DARE nin belirleyece)i süre içerisinde giderecektir. DARE tarafndan uygun görülen raporlar ve seçilen tasarmlar 10 (on) igünü içerisinde yazl olarak onaylanacaktr ) e balanmasndan itibaren 40 (krk) takvim günü içerisinde ibu artname kapsamnda temin edilen Portal Yazlm ve portaln çalmas için gerekli iletim sistemi, veritaban ve paket yazlmlar lisanslaryla birlikte DARE ye teslim edilecektir ) DARE tarafndan kontrolü yaplan lisanslarn hiçbir eksi)i olmad) takdirde, 10 (on) igünü içerisinde Teslim Tutana) düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildi)i durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyece)i süre içerisinde YÜKLENC tarafndan giderilecektir ) e balanmasndan itibaren 80 (seksen) takvim günü içerisinde ibu artname kapsamnda temin edilen donanmlar kutu olarak teslim edilecek, kurulumlar yaplarak çalr hale getirilecek, donanmlar üzerinde tüm lisansl paket yazlmlarn kurulumlar tamamlanacaktr ) DARE tarafndan kontrolü yaplan donanmlarn hiçbir eksi)i olmad)nn, tüm lisansl ürünlerin kurulumlarnn baaryla tamamland)nn DARE tarafndan tespitini takiben, 10 (on) igünü içerisinde Teslim Tutana) düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildi)i durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyece)i süre içerisinde YÜKLENC tarafndan giderilecektir ) Portal Uygulamac) Yazlmlarnn Gelitirilmesi, Site Mimarisinin Oluturulmas ve Yüklenici Test Çalmalar YÜKLENC, tespit edilen gereksinimlerin karlanabilmesi amacyla tasarm aamasndaki çalmalar do)rultusunda Yazlm Gelitirme Plann (YGP) hazrlayacak ve bu plan çerçevesinde yazlm gelitirme faaliyetlerini yürütecektir. Proje fazlarnn açklamalar, yazlm gelitirme ortam, kaynak, proje takvimi vb. Yazlm Gelitirme Plannda yer alacaktr. Gelitirilen yazlmlar üzerinde, laboratuvar ortamnda DARE ve YÜKLENC tarafndan ortaklaa yürütülecek kabul testlerinden önce, yazlmlarn gelitirildi)i ortamda YÜKLENC tarafndan gerekli testler yaplacaktr. Bu admda gerçekletirilecek testlerin, birim testlerini, bütünletirme (entegrasyon) testlerini ve sistem testlerini içermesi istenmektedir. Kabul öncesindeki Test sürecinde, YÜKLENCNN sorumlulu)u daha önce DARE ve YÜKLENC arasnda mutabk kalnan Performans ve Test tipindeki gereksinimlerin karlanp karlanmad)na baklacaktr. levsel ve Arayüz gereksinimleri için ayrntl bir levsellik Testi (Functional Test) yaplmas gerekmektedir. Bu ilevsellik testleri ile ilevsellik gereksinimleri arasnda izlenebilirlik kurulmu olmas ve bu izlenebilirliklerin DARE ye kabul testleri sürecinde gösteriliyor olmas gerekmektedir. Kabul testlerinden sonra da, bu Portal altyapsnn yaayan bir sistem oldu)u düünülerek, operasyon srasndaki performans sorunlar daha son kullancya yansmadan çözülebilmesi için Uygulama Performans Yönetimi (Application Performance Management) disiplini YÜKLENC tarafndan DARE ye teslim edilecektir. Uygulama Performans Yönetimi, uygulamann performans anlamnda son kullanc ve i yapabilme beklentilerinden emin olabilme adna, süreçleri ve ilgili BT Araçlarn kullanan ve bunlarla sorunu bulan, tanmlayan, çözüm sa)layan ve raporlayan bir ortam yaratr. Darbo)azlarn ve performans sorunlarnn bulunup düzeltilebilmesi için, bilgi teknolojileri uygulamalarnn hangi donanm ve teknoloji platformlar üzerinde koturuldu)unun ortaya konulmas gerekmektedir. Teknoloji platformunun incelenme aamasndan sonra, batan sona tüm performans analiz çalmasnn yaplmas (end-to-end performance analysis) gerekir. Bahsi geçen darbo)azlarn yerinin net olarak saptanabilmesi için ilk önce, sorun ya da sorunlarn hangi katmanda gerçekleti)inin bilinmesi kesin çözüm için ilk arttr. Bu katmanlar; aa)daki gibi sralanabilmektedir.

5 Network letim sistemi Uygulama Sunucusu Uygulama Katman Veritaban Sorunlu katman bulunduktan sonra, bu katmann krlmn ayrntl olarak gösteren analizlere bavurulmaldr. Uygulama Performans zleme Disiplini, son kullancnn servis istekleri ba)lamnda, tüm sistem bileenleri ve kodun içinde performans sorunlarn detay seviyede krlmlarn ortaya koyar. Uygulama kodunun hangi objesinin hangi metodunda sorun oldu)una kadar detay seviyede bir analiz yaplabilmelidir. Çalmann yapld) andaki darbo)azlar giderildikten sonra da performans gözlemleme ii bitmi olmayacaktr. Uygulamalar canl, yaayan kurumsal varlklar oldu)u için; uygulamann kapsam ve son kullanc says da günden güne sürekli olarak de)iecek ve bu de)iimle birlikte yeni performans sorunlarn da beraberinde getirecektir. Potansiyel sorunlar son kullancy etkilemeden önce bulunarak, Uygulama zleme süreci dahilinde iletilmesi gerekmektedir. Bu admn sonunda TKP Uygulama Yazlmlar Gelitirme ve YÜKLENC Test Raporu hazrlanacak ve DARE nin onayna sunulacaktr bu artname kapsamnda ihtiyaçlar do)rultusunda tanmlanan tüm i ve ilemler kabul testleri yaplmak üzere YÜKLENC tarafndan ie balanmasndan itibaren en geç 130 (yüzotuz) takvim günü içerisinde hazr ve çalr duruma getirilecektir ) Kültür Portalnn Laboratuvar Ortamnda Kabul Testleri: A) YÜKLENC tarafndan yürütülecek yazlm gelitirme ve test çalmalar tamamlandktan sonra, DARE bünyesinde oluturulacak laboratuvar ortamnda kabul testleri yaplacaktr. Gerek kabul testlerinin yaplaca) laboratuvar ortamnn hazrlanmas, gerek test verilerinin hazrlanmas, gerekse test çalmalarnn yürütülmesi DARE ve YÜKLENC tarafndan ortaklaa gerçekletirilecektir. B) YÜKLENC nin hazrlad) test prosedürleri temel alnarak yazlm test edilecektir. Bu testler nihai kabul ilemlerine esas olacaktr. DARE kabul testlerini 15 günde tamamlayacaktr. YÜKLENC bu süre boyunca kurumun tespit etti)i hatalar gidererek yaplan de)iikliklerin yeniden test edilmesini sa)layacaktr. Kabul testlerinin tamamlanmasn takiben TKP Kullanm Yazlm Kabul Test Raporu taraflar tarafndan kayt altna alnarak DARE ye teslim edilecektir. Kabul testlerine ilikin genel de)erlendirmeler ve her bir test eleman için test sonuçlar sunulan rapor kapsamnda yazlacaktr. C)Ayrca, kabul testleri srasnda, sistem üçüncü ahslarn kullanmna açld)nda herhangi bir sorun yaanmamas için ezamanl 500 kiinin sistemde oldu)u durum için, uygun bir araç ile Yük Testi (Load/Stress) yaplmas gerekmektedir. Aracn temini kurulumu ve konfigürasyonu YÜKLENC tarafndan gerçekletirilecektir. Bu testlerin baar kriterleri Kabul Testleri Plannda DARE tarafndan daha sonra belirlenecektir Geçici Kabul Sözleme konusu iin geçici kabulü; YÜKLENC nin tüm sorumluluklarn yerine getirmesini takiben, tüm kabul testleri tamamlandktan, Türkiye Kültür Portal Test Yayn balatldktan ve sistemin çalmasyla ilgili hiçbir sorun kalmad) tespit edildikten sonra, ie balanmasndan itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde yaplacaktr Yüklenici i programna göre daha fazla i yaparsa, dare bu fazla iin bedelini imkan buldu)u takdirde öder Yüklenici yaplan ie ilikin hakedi ve alacaklarn idarenin yazl izni olmakszn bakalarna devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafndan istenilen kayt ve artlar tamas zorunludur. Madde 13- Avans verilmesi, artlar! ve miktar! Bu i için avans verilmeyecektir. Madde 14- Fiyat fark! Yüklenici, gerek sözleme süresi, gerekse uzatlan süre içinde, sözlemenin tamamen ifasna kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde arta gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdas gibi nedenlerle fiyat fark verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleme kapsamnda yaplan iler için fiyat fark hesaplanmayacaktr Sözlemede yer alan fiyat farkna ilikin esas ve usullerde sözleme imzalandktan sonra de)iiklik yaplamaz.

6 Madde 15- Alt yüklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar Alt yüklenici çaltrlmayacak ve ilerin tamam yüklenicinin kendisi tarafndan yaplacaktr. Madde 16- Cezalar ve sözlemenin feshi Süre uzatm verilebilecek haller hariç, idare tarafndan uygulanacak cezalar aa)da belirtilmitir: Yüklenicinin iin ksmi kabule konu olan ksmn süresinde tamamlamamas durumunda, idare tarafndan (10) gün süreli yazl ihtar yaplarak gecikilen her takvim günü için; süresinde tamamlanmayan ksmn bedelinin %2 (yüzdeiki) orannda gecikme cezas uygulanr. Ancak, iin niteli)i gere)i gecikmeden kaynaklanan aykrl)n giderilmesinin mümkün olmad) hallerde 4735 sayl Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmakszn sözleme feshedilecektir. in, süre hariç sözlemeye uygun olarak gerçekletirilmedi)i ve sözlemeye aykrl)n giderilmesinin mümkün olmad) hallerde aykrl)n niteli)i göz önüne alnarak, sözleme bedelinin %(2) orannda gecikme cezas uygulanr Gecikme cezas, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn yükleniciye yaplacak ödemelerden kesilir. Bu cezann ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminattan karlanamamas halinde ceza tutar yükleniciden ayrca tahsil edilir htarda belirtilen sürenin bitmesine ra)men ayn durumun devam etmesi halinde, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözlemenin uygulanmas srasnda yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde saylan yasak fiil veya davranlarda bulundu)unun tespit edilmesi, halinde ise ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17- Süre uzat!m! verilebilecek haller ve artlar! Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatm verilebilecek haller aa)da saylmtr Mücbir sebepler: a) Do)al afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgn hastalk. ç) Ksmi veya genel seferberlik ilan. d) Gerekti)inde Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri di)er haller Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatm verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmam olmas, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldi)i tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin dareye yazl olarak bildirimde bulunmas, d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi, zorunludur Yüklenici tarafndan zamannda yaplmayan bavurular dikkate alnmaz ve Yüklenici bavuru süresini geçirdikten sonra süre uzatm iste)inde bulunamaz dareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatm verilecek haller: darenin sözlemenin ifasna ilikin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmakszn, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulu)u yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemi olmas halinde; ii engelleyici sebeplere ve yaplacak iin niteli)ine göre, iin bir ksmna veya tamamna ait süre en az gecikilen süre kadar uzatlr Bu madde Bo Braklmtr Süre uzatmna ilikin di)er hususlarda Genel Fartnamenin ilgili hükümleri uygulanr. Madde 18- Kontrol Tekilat!, görev ve yetkileri 18.1 in, sözleme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmedi)i dare tarafndan görevlendirilen Kontrol Tekilat aracl)yla denetlenir. Kontrol Tekilat, Genel Fartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanr ve görevleri yerine getirir. Madde 19- in yürütülmesine ilikin kay!t ve tutanaklar e balanmasndan itibaren en fazla 15 (onbe) takvimgünü içerisinde YÜKLENC Proje Yönetim

7 Plann, Yazlm Gereksinim Analizini, Konfigürasyon ve De)iiklik Yönetimi Dokümann hazrlayacak ve DARE nin onayna sunacaktr. YÜKLENC tarafndan teslim edilen Proje Yönetim Plan, Yazlm Gereksinim Analizi, Konfigürasyon ve De)iiklik Yönetimi Doküman DARE tarafndan 15 (onbe) igünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yazl olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördü)ü de)iiklikleri DARE nin belirleyece)i süre içerisinde giderecektir. DARE tarafndan uygun görülen söz konusu dokümanlar 10 (on) igünü içerisinde onaylanacaktr. Dökümanlarn DARE tarafndan onaylanmasn takiben 15 (onbe) takvim günü içerisinde YÜKLENC dört alt admdan oluan Sistem Tasarmn hazrlayacak ve DARE nin onayna sunacaktr. YÜKLENC tarafndan teslim edilen TKP Sistem Mimarisi Tasarm Raporu, TKP Veri Taban Tasarm Raporu, Kullanc Arayüzü Tasarm Taslaklar, TKP Web Sitesi Arayüz Tasarm Taslaklar DARE tarafndan 15 (onbe) igünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yazl olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördü)ü de)iiklikleri DARE nin belirleyece)i süre içerisinde giderecektir. DARE tarafndan uygun görülen raporlar ve seçilen tasarmlar 10 (on) igünü içerisinde yazl olarak onaylanacaktr e balanmasndan itibaren 40 (krk) takvim günü içerisinde ibu artname kapsamnda temin edilen Portal Yazlm ve portaln çalmas için gerekli iletim sistemi, veritaban ve paket yazlmlar lisanslaryla birlikte DARE ye teslim edilecektir. DARE tarafndan kontrolü yaplan lisanslarn hiçbir eksi)i olmad) takdirde, 10 (on) igünü içerisinde Teslim Tutana) düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildi)i durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyece)i süre içerisinde YÜKLENC tarafndan giderilecektir e balanmasndan itibaren 80 (seksen) takvim günü içerisinde ibu artname kapsamnda temin edilen donanmlar kutu olarak teslim edilecek, kurulumlar yaplarak çalr hale getirilecek, donanmlar üzerinde tüm lisansl paket yazlmlarn kurulumlar tamamlanacaktr. DARE tarafndan kontrolü yaplan donanmlarn hiçbir eksi)i olmad)nn, tüm lisansl ürünlerin kurulumlarnn baaryla tamamland)nn DARE tarafndan tespitini takiben, 10 (on) igünü içerisinde Teslim Tutana) düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildi)i durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyece)i süre içerisinde YÜKLENC tarafndan giderilecektir Portal Uygulamac) Yazlmlarnn Gelitirilmesi, Site Mimarisinin Oluturulmas ve Yüklenici Test Çalmalar tamamlanacak ve teknik artname kapsamnda tanmlanan tüm i ve ilemler kabul testleri yaplmak üzere YÜKLENC tarafndan ie balanmasndan itibaren en geç 130 (yüzotuz) takvim günü içinde hazr ve çalr duruma getirecektir Geçici Kabul Sözleme konusu iin geçici kabulü; YÜKLENC nin tüm sorumluluklarn yerine getirmesini takiben, tüm kabul testleri tamamlandktan, Türkiye Kültür Portal Test Yayn balatldktan ve sistemin çalmasyla ilgili hiçbir sorun kalmad) tespit edildikten sonra, ie balanmasndan itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde yaplacaktr. Madde 20- Teslim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar in K!s!mlar! K!s!mlara Ait Bitirme Tarihi Sözleme Bedel. A"!rl!k % Proje Yönetim Plan, Yazlm Gereksinim 40 takvim günü 50 Donanmlarn Teslimi ve Kurulumu 40 takvim günü 30 in tamam bitirlecek, tüm kabul testleri 70 takvim günü Sözleme konusu i tamamland)nda Yüklenici, (iin/ilgili ksmn) teslim alnarak kabul ilemlerinin yaplmas için bu talebini içeren bir dilekçe ile dareye bavuracaktr. Bunun üzerine (yaplan i/ilgili ksm), her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere T.C.Kültür ve Turizm Bakanl)- Strateji Gelitirme Bakanl) adresinde ve bavuru yazsnn dareye ulat) tarihten itibaren 7 (yedi) igünü içinde teslim alnr. Yüklenici, iin teslimi için sözleme ve ekleri uyarnca üzerine düen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluan zarardan sorumludur Teslim alnan iin muayene ve kabul ilemleri, Hizmet Almlar Muayene ve Kabul Yönetmeli)i ile Hizmet leri Genel Fartnamesinde yer alan hükümlere göre iin kabule elverili ekilde teslim edildi)i tarihten itibaren 7 (yedi) i günü içinde yaplarak kesin hesap raporu çkarlr. Madde 21- ve iyerlerinin korunmas! ve sigortalanmas! Bu madde bo braklmtr Sigorta türleri ile teminat kapsam! ve limitleri:

8 Madde 22- Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çal!t!raca"! personele ilikin sorumluluklar! Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çaltraca) personele ilikin sorumluluklar, ilgili mevzuatn bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Fartnamenin Altnc Bölümünde belirlenmi olup, Yüklenici bunlar aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23- Sözlemede de"iiklik yap!lmas! Sözleme bedelinin almamas ve dare ile Yüklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla, a) in yaplma veya teslim yeri, b) in süresinden önce yaplmas veya teslim edilmesi kaydyla iin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme artlarna ait hususlarda sözleme hükümlerinde de)iiklik yaplabilir Bu hallerin dnda sözleme hükümlerinde de)iiklik yaplamaz ve ek sözleme düzenlenemez. Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, flas!, A"!r Hastal!"!, Tutuklulu"u veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflas, a)r hastal), tutuklulu)u veya özgürlü)ü kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aa)daki hükümler uygulanr: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleme feshedilmek suretiyle hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar ve varsa di)er alacaklar varislerine verilir. Ancak, ayn artlar tayan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamam için gerekli kesin teminat vermeleri artyla sözleme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariç hakknda 20 ve 22 nci maddeye göre ilem yaplr. c) A)r hastalk, tutukluluk veya özgürlü)ü kstlayc bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edece)i ve ilgili idarenin kabul edece)i birinin vekil tayin edilmesi kouluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamas halinde, yerine ilgililerce ayn süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmamas halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariç haklarnda 20 ve 22 nci maddeye göre ilem yaplr. Madde 25- Yüklenicinin sözlemeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleme yapldktan sonra mücbir sebep halleri dnda, mali acz içinde bulunmas nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyece)ini gerekçeleri ile birlikte dareye yazl olarak bildirmesi halinde, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26- darenin sözlemeyi feshetmesi Aa)da belirtilen hallerde dare sözlemeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale doküman ve sözleme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ii süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemede belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açkça belirtilen ihtarna ra)men ayn durumun devam etmesi, b) Sözlemenin uygulanmas srasnda Yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranlarda bulundu)unun tespit edilmesi, hallerinde ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- Sözlemeden önceki yasak fiil veya davran!lar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayl Kanuna göre yasak fiil veya davranlarda bulundu)unun sözleme yapldktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir Taahhüdün en az % 80 inin tamamlanm olmas ve taahhüdün tamamlattrlmasnda kamu yarar bulunmas kaydyla; a) vedili)i nedeniyle taahhüdün kalan ksmnn yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmamas, b) Taahhüdün baka bir yükleniciye yaptrlmasnn mümkün olmamas, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davrannn taahhüdünü tamamlamasn engelleyecek nitelikte olmamas hallerinde, dare sözlemeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasn isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadr Ancak bu durumda, Yüklenici hakknda 4735 sayl Kanunun 26 nc maddesi hükmüne göre ilem yaplr ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de tahsil edilebilir.

9 Madde 28- Mücbir sebeplerden dolay! sözlemenin feshi Mücbir sebeplerden dolay dare veya Yüklenici sözlemeyi tek tarafl olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayal bir süre uzatm talebi varsa idarenin sözlemeyi feshedebilmesi için uzatlan sürenin sonunda iin sözleme ve eklerine uygun ekilde tamamlanmam olmas gerekir. Sözlemenin feshedilmesi halinde, hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 29- Sözleme kapsam!nda yapt!r!labilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi Bu ihalede 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde i eksilii yaplabilir. hale konusu iin sözleme bedelinin % 80'inden daha düük bedelle tamamlanaca)nn anlalmas halinde ise, yükleniciye, yapm oldu)u gerçek giderler ve yüklenici kârna karlk olarak, sözleme bedelinin % 80'i ile sözleme fiyatlaryla yapt) iin tutar arasndaki bedel farknn % 5'i ödenir. Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumlulu"u tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç tekil eden fiil veya davranlarda bulunan Yüklenici ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuturmas yaplmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcl)na suç duyurusunda bulunulur. Bu kiiler hakknda bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayl Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanr. Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumlulu"u Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanll), denetim eksikli)i, taahhüdün sözleme ve artname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyandan do)rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilece)i gibi, haklarnda 4735 sayl Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanr. Madde 32- Fikri ve s!nai mülkiyete konu olan hususlar dare, sözleme hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafndan üstlenilen bir hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifas srasnda veya ifas nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve snai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarmlar, faydal modeller, yar iletken topo)rafyalar (chip'ler), dijital iletiim, ticaret unvanlar ile di)er ad ve iaretler, co)rafi ad ve iaretler, açklanmam bilgiler ve benzeri fikri ve snai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi artlarla sahip olaca)n, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçlar do)rultusunda ve duraksamaya yer brakmayacak ekilde düzenleyecektir. Bu haklar, yürürlükteki mevzuatn emredici hükümleri sakl kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin eref ve itibarn zedeleyecek ekilde kullanlmamak kaydyla münhasran idareye ait olacaktr. Yüklenicinin, sözlemeye göre üstlendi)i yükümlülüklerini yerine getirmesi srasnda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gere)ince koruma altna alnm fikri ve/veya snai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna ra)men idare hukuksal bir yaptrmla kar karya kalrsa, di)er haklar sakl kalmak kaydyla yükleniciye rücu eder. darenin talebi üzerine yüklenici, sözleme imzalanmadan önce, üstlenece)i hizmetin fikri ve snai mülkiyet konusu olup olmad)n, e)er bu kapsamda ise, konuya ilikin kendisine ve üçüncü kiilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadr. Bu ödevin hiç veya gere)i gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybna u)rarsa, bu nedenle u)rad) her türlü zarar di)er haklar sakl kalmak üzere ( yoksun kalnan kar ve kaçrlan frsatlar dahil ) yükleniciden tahsil ve tazmin eder. Madde 33- Montaj, iletmeye alma, e"itim, bak!m, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait artlar Donanmlarn Montajlar yaplacak ve garanti süresi kapsamnda çalr halde tutulmas için gereken teknik destek ve yedek parça temini yaplacaktr YÜKLENC tarafndan kurularak çalr halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra izlenebilmesi ve oluabilecek sorunlarn giderilmesi konusunda Bakanlk Bilgi lem Koordinatörlü)ü teknik personeline gereken e)itimler verilecektir. Alnacak tüm e)itimlerin içerikleri YÜKLENC tarafndan detayl olarak verilecek ve hazrlanan e)itim plan (e)itimin içeri)i, süresi, zaman) sözleme aamasnda YÜKLENC ve DARE ile birlikte kesinletirilecektir.

10 DARE i durumunu da gözeterek e)itimleri 2 aamada ve istedi)i zaman diliminde talep edebilir. YÜKLENC, e)itim programlarn tasarlarken teklif etti)i yazlm paketinin gerektirdi)i tüm e)itimi içerik olarak oluturup sunacaktr. YÜKLENC tarafndan verilecek olan e)itimler istenildi)inde DARE de kullanlmak üzere video kamera ile kaytlara alnp, dijital ortamda DARE ye teslim edilecektir. Aa)daki tabloda verilen e)itim konularn yazlm üreticisinin kendisi ya da ilgili e)itimleri vermeye yetkili kld) ve sertifikalandrd) e)itim kurumlarnca verilecektir. Bu kapsamdaki e)itimler uygulamal olarak en fazla 10 kiilik snflarda verilecektir. Aa)da belirtilen e)itimlere katlan Bakanlk personelinin sertifika alabilmesi için gereken ilemleri ve ücretleri YÜKLENC bir defaya mahsus karlayacaktr. E9TMN KONUSU SÜRE(Gün) En Az Kii Says Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi 5 10 Uygulama Gelitirme Ortam Bilgi Güvenli)i, Yedekleme ve Geri Yükleme 5 10 Veritaban ve Yönetim Sistemi 4 10 Network Teknolojileri )E)itim dili Türkçe olacaktr. 6)YÜKLENC, e)itim süresince gereken tüm e)itim dokümanlarn temin edecektir. E)itim süresince gereken tüm e)itim dokümalar orjinal dilinde (ngilizce) olarak temin edilecektir. 7)E)itim dokümanlar, e)itim balamadan en az 15 gün öncesinde YÜKLENC tarafndan hazrlanarak DARE nin onayna sunulacaktr. DARE nin onayn takiben YÜKLENC tarafndan e)itime katlacak personel says kadar ço)altlm olacaktr. Madde 34- Garanti ile ilgili artlar Garanti: Yüklenici tarafndan teslim edilecek iin garanti süresi geçici kabulünden sonra asgari 2 (iki) yldr. Yüklenici bu ilere ait garanti belgelerini dare adna düzenletmek ve orijinal nüshalarn dareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamndaki ilerde sözleme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayp ve eksikliklerin garanti sa)layan kii veya kurulu tarafndan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülü)ün Yüklenici tarafndan yerine getirilmemesi halinde dare, garantinin sa)lanmas için yapaca) tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarndan kesmek veya teminatn paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkna sahiptir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafndan, iin gerektirdi)i belirli periyotlarda bakmnn yaplmas ve bakm ile ilgili her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sa)lanacaktr Garanti Süresi Sonras Bakm, Onarm ve Yedek Parça Temini Bu madde Bo Braklmtr Yüklenicinin sözlemede hüküm altna alnm olmasna ra)men; bakm ve onarm yükümlülü)ünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle sözleme konusu iin aksamasndan dolay oluacak zarar ve hasarlarn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktr. Madde 35- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayl Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 36- Di"er Hususlar Garanti süresi kapsamnda aa)daki cezai koular da geçerlidir TKP sunumunda %99,9 süreklilik beklenmektedir. TKP nin internet üzerinden test yaynna baland) günden garanti süresi sonuna kadar, sunumu kesintiye u)ratacak donanm ve gelitirilen yazlm arzalarnda, YÜKLENC arzalara 7x24 olarak en geç 1 (bir) saat içinde müdahale edecek ve en geç 6 (alt) saat içinde arzay giderecektir. Bu hükümlere uyulmamas halinde YÜKLENC sözleme bedeli üzerinden saatlik %0,03 (onbinde üçü) ceza ödeyecektir TKP nn internet üzerinden test yaynna baland) günden garanti süresi sonuna kadar, Web sunumuna engel olmayan arzalarda; YÜKLENC arzalara 7x24 olarak en geç 3 (üç) saat içinde müdahale edecek ve en geç 1 (bir) gün içinde arzaya giderecektir, bu süre zarfnda arza giderilmezse YÜKLENC, sorunun nedenini ve çözümünü rapor halinde DARE ye sunacak ve süre uzatm için DARE den onay isteyecektir. DARE süre uzatmn YÜKLENC ye yazyla bildirecektir. Verilen bu süre içerisinde de arzann giderilememesi durumunda günlük, sözleme bedelinin %0,03 ü (onbinde üçü) kadar ceza ödeyecektir.

11 Madde 37 - Anlamazl!klar!n Çözümü sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerin dndaki tüm durumlarda; Bu sözleme ve eklerinin uygulanmasndan do)abilecek her türlü anlamazl)n çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varl)nda; dare ve Yüklenici arasnda karlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrl) ile sözleme kapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilikin anlamazlklar (sözleme hükümlerine göre darenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz oldu)u haller hariç olmak üzere) tarih ve 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. Madde 38 - Yürürlük Bu sözleme taraflarca imzaland) tarihte yürürlü)e girer. Madde 39 - Sözlemenin imzalanmas! Bu sözleme taraflarca imzaland) tarihte yürürlü)e girer. Bu sözleme 39 (OtuzDokuz) maddeden ibaret olup, dare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunup anlaldktan sonra.../.../... tarihinde imza altna alnm, 1 (bir) nüshas darede muhafaza edilerek (...) nüshas da yükleniciye verilmitir. DARE YÜKLENC

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/70468 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 ÇİFT YAZLIK, 2250

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/74438 ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/113618 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ (bundan

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü AKYAKA-GÖKOVA ATIKSU ARITMA TESĐSĐNĐN ENERJĐ ĐHTĐYACININ TEMĐNĐNDE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/486671 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 TAKIM YAZLIK VE

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/61683 Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/116793 YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010/43672 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta İzmir

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1 2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/353590 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA

Detaylı

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016-2017 YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/137779 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/406433 Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET 2014 Yılı Özel Protez Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/1534 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ (YEDEK PARÇA DAHİL) VE DESTEK HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME TASLAĞI 3 (G)

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ (YEDEK PARÇA DAHİL) VE DESTEK HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME TASLAĞI 3 (G) SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ (YEDEK PARÇA DAHİL) VE DESTEK HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME TASLAĞI 3 (G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/7466 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon

Detaylı

İleri Teknik Gerektiren Protetik Uygulamalar için Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/12011 Madde 1 -

İleri Teknik Gerektiren Protetik Uygulamalar için Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/12011 Madde 1 - İleri Teknik Gerektiren Protetik Uygulamalar için Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/12011 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Diş Hekimliği

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/28000 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/530145 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT

Detaylı

WAN NETWORK HİZMETİ KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

WAN NETWORK HİZMETİ KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI WAN NETWORK HİZMETİ KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/153348 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/459241 İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

TRT WEB Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılım Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/525722 Madde 1 -

TRT WEB Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılım Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/525722 Madde 1 - TRT WEB Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılım Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/525722 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması,

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, sistemlerin sürekli olarak hiz hazır halde tut ve arıza ihtimalinin

Detaylı

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI 2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/166444 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi ĠKN (Ġhale Kayıt Numarası): 2010/4083 Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Doğal

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007/114646 Madde

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/8064 PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Türkgeldi Tarım

Detaylı

40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/196058 40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/140663 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Süzücüsüz ve Akaryakıtsız TaĢıt Kiralanması HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt

Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Süzücüsüz ve Akaryakıtsız TaĢıt Kiralanması HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Süzücüsüz ve Akaryakıtsız TaĢıt Kiralanması HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/202540 Madde 1 - SözleĢmenin tarafları Bu

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

AMELİYATHANE KALP HASTANESİ MERKEZİ YOĞUN BAKIM PEDİATRİ YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KLİMALARINA AİT BAKIM VE ONARIM HİZMETİ

AMELİYATHANE KALP HASTANESİ MERKEZİ YOĞUN BAKIM PEDİATRİ YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KLİMALARINA AİT BAKIM VE ONARIM HİZMETİ AMELİYATHANE KALP HASTANESİ MERKEZİ YOĞUN BAKIM PEDİATRİ YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KLİMALARINA AİT BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/90466 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi EK- 7 HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/1056 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta... (bundan sonra

Detaylı

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/565144 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Ge

Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Ge HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/62110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI İhale kayıt numarası: 2011/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/4571 Madde

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN İŞLETİLMESİ İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale

Detaylı

180 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

180 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 180 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım işi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/8046 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA

Detaylı

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2009/177680 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016 YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/77930 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi.olup, Telefon numarası:... Faks numarası:... Elektronik posta adresi (varsa) :..dir

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi.olup, Telefon numarası:... Faks numarası:... Elektronik posta adresi (varsa) :..dir 3 (G) KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 4 ADET RADYO DEVRESİ KİRALAMASI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/25863 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/138174 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu sözleşme,

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Detaylı

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/54201

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/54201 TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMET ALIMLARINA AİT Birim Fiyat Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/54201 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/127127 İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii/ Satınalma

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISIDIR. İKN (İhale Kayıt Numarası): YOKTUR

SÖZLEŞME TASARISIDIR. İKN (İhale Kayıt Numarası): YOKTUR VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN 3 (ÜÇ) ADET YAKIT DAHİL SÜRÜCÜSÜZ KAMYONET(AÇIK KASA) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): YOKTUR SÖZLEŞME

Detaylı

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

TRT verici istasyonlardaki uzi (uzaktan izleme) sistemlerinin data iletimlerinin uydu üzerinden yapılması hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME

TRT verici istasyonlardaki uzi (uzaktan izleme) sistemlerinin data iletimlerinin uydu üzerinden yapılması hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TRT verici istasyonlardaki uzi (uzaktan izleme) sistemlerinin data iletimlerinin uydu üzerinden yapılması hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/101424 Madde 1 -

Detaylı

E-Eğitim Yazılımı ve Donanımı Hizmeti Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/ Madde 1 - Sözleşmenin

E-Eğitim Yazılımı ve Donanımı Hizmeti Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/ Madde 1 - Sözleşmenin E-Eğitim Yazılımı ve Donanımı Hizmeti Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/208691 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

2016 Yılı 199 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 199 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 201/3138 201 Yılı 199 Kişilik Temizlik, Teknik, Sağlık ve Büro Hizmet alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı