Mekatronik Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Eğitiminin Web tabanlı Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekatronik Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Eğitiminin Web tabanlı Uygulaması"

Transkript

1 Mekatronik Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Eğitiminin Web tabanlı Uygulaması Web-Based Application of Entrepreneurship Education in Mechatronic Vocational Education Đsmet GÜCÜYENER, Uludağ Üniversitesi TBMYO Mekatronik Programı Bursa A. Melih Tanrıverdi, Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bursa ABSTRACT The expectation of being able to implement automation projects in innovative structure and to fulfill service of produced electronic devices is a very natural outcome for mechatronic technician that is using of electronic and mechanical knowledge. Mechatronic technician must have entrepreneurial spirit for to correspond of this expectation. Request may not be enough to succeed in their possession only. The desire to become an entrepreneur must be based on more solid foundations. In this study, aiming to help for a self-employed mechatronics technician, the entrepreneurship education web-based application that was realized within the European Union Leonardo da Vinci project, the steps performed by the students within the scope of application, the evaluation of students' ideas to entrepreneurship,and the result of survey are presented. ÖZET Mekatronik teknisyeninin sahip olduğu mekanik ve elektronik bilgisini kullanarak üretilen cihazların servis hizmetinin verebilmesi ve yenilikçi yapıda otomasyon projelerini yerine getirebilmesi beklentisi oldukça doğal bir sonuçtur. Bu beklentiyi karşılamak için mekatronik teknisyeninin girişimci ruhunu kendi içinde bulundurması gerekir. Yalnızca kendi içinde bulundurduğu istek başarıya ulaşması için yeterli olmayabilir. Girişimci olma isteğinin daha sağlam temellere dayandırılması gerekir. Bu çalışmada mekatronik teknisyeninin kendi işyerine sahip olabilmesine yardımcı olması için Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi projesi kapsamında gerçekleştirilen girişimcilik eğitimi Web tabanlı uygulaması, öğrencilerin uygulama kapsamında gerçekleştirdikleri adımlar, öğrencilerin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve sonuç anketleri sunulmuştur. 1

2 1. GĐRĐŞ Dünyada sık sık ortaya çıkan ekonomik krizler mesleki eğitimin daha donanımlı olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Mekatronik mesleki eğitiminin oluşmasını sağlayan sebeplerden birisinin daha geniş bir alanda iş bulabilme imkânını sağlayabilmesidir. Kullandığımız otomobillerde, elektrikli ev aletlerinde, ofis donanımlarında, akıllı sistemlerin kullanılır hale gelmesi Mekatronik mesleki eğitimini vazgeçilmez hale getirmektedir. Maalesef iyi bir mekatronik mesleki eğitiminin gerçekleştirilmesi için kullanılan labaratuvar aletleri düşünüldüğünde pahalı bir maliyet oluşturmaktadır. Yüksek maliyetle sağlanabilen mekatronik eğitiminin yalnızca iş bulma imkânını sağlaması şeklinde düşünülmemelidir. Mekatronik teknisyenin aldığı eğitimle topluma daha fazla ek kaynak oluşturmalıdır. Bu nedenle Mekatronik teknikerine girişimci bilgisini yerleştirebilmek oldukça gereklidir. Girişimcilik ruhunu kazanan mekatronik teknikeri otomasyon teknolojilerinde ve yeni akıllı cihazların oluşturulmasında çeşitliliği sağlayacaktır. Bu sayede yeni iş kollarının ortaya çıkmasını sağlayarak istihdam alanlarını arttıracaktır. Đstihdamın artması tüm dünya ülkelerinin gerçekleştirmek istediği yegâne ekonomik amaçtır. Girişimcilik eğitimi Harward üniversitesi 1947 de başlatılmıştır ortalarında girişimcilik oldukça popüler olmuş üniversitelerin işletme fakültelerinde daha geniş kapsamlı olarak ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Girişimciliğin önemini Donald F. Kuratko öğrenciler sırtlarının terlediğini gece yatağa yatmadan da hissetmedikleri sürece girişimciliğin ne demek olduğunu asla anlamayacaklarıdır sözüyle oldukça trajik bir şekilde vurgulamıştır [4]. Girişimcilik eğitiminde uygulanan yöntemlerin neler olduğu ve bu yöntemlerin girişimcilik üzerine nasıl etkiler yaptığı Midwest Üniversitesindeki 98 öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya incelenmiştir [5]. Girişimcilik eğitiminde genellikle iş planı geliştirmeye dayalı bilgiler verilmektedir. Bazı eğitim uygulamalarında uzmanları ziyaret, vakıa çalışmaları, iş geliştirme amaçlı özel projeler uygulanmaktadır. Deneysel öğrenme metodu ise son yıllarda sınıf içi eğitimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada deneysel öğrenme metoduna dayalı uzaktan eğitim pilot uygulaması incelenmiştir. Türkiye de girişimcilik faaliyetleri nasıl olduğu bu faaliyetlerin tarihsel gelişimi Bayrakdar tarafından açıklanmaya çalışılmıştır [3]. OECD 2009 verilerine göre Türkiye de eğitim seviyesi arttıkça diğer Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi işsizlik oranlarında bir azalma gözlenmemektedir. Hatta daha az eğitim almış lise mezunu olan insanların iş bulma oranları daha yüksektir. Ekonomik gelişim için gerekli olan ara eleman ihtiyacının var olduğu bu verilerin sonucundan ortaya çıkarılabilir. Teknolojinin gelişim yönüne göre düşünüldüğünde kaliteli bir Mekatronik mesleki eğitimi Türkiye de ara eleman ihtiyacını karşılama yönünden oldukça faydalı olacaktır. Hazırlıksız yapılan girişimcilik faaliyeti başarısızlıkla sonuçlanabilir. Başarısızlık ise zaman kaybına telafisi olmayan zararlara neden olabilir. Herhangi bir faaliyete başlamadan bir tecrübenin olması başarı şansını arttıracaktır. Dünyada yeni kurulan iş yerlerinin ilk beş yıl içinde ayakta kalma oranı %20-%40 arasında gerçekleşmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda ise bu oran %40 civarındadır. Maalesef ülkemizde sağlanan altyapı imkânları diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür. Đşletmelerin ayakta kalma oranını arttırmak için risklerin ve faydaların detayları ile araştırıldığı sanal bir ortamda eğitimi gerçekleştirmek iyi bir tecrübenin oluşmasını sağlayacaktır. Mekatronik eğitimi ile girişimcilik eğitimini birleştirerek (technopreneurship) teknik girişimcilik müfredatını kapsayan program çalışması oluşturulmuştur [2]. Bu yüksek lisans programı Malezya daki şirketlerden alınan geri besleme verileri ile şekillendirilmiştir. Ankete katılan firmaların büyük çoğunluğu Mekatronik mühendisinin bilgisayar kullanma becerisi ile endüstriyel ilişki yeteneğinin eşit düzeyde olmasını istemiştir. Bu nedenle bilgisayar bilgisi kadar yeni teknolojileri pazara beğendirecek Mekatronik Mühendisinin girişimci yeteneği taşıması ülke ekonomisi için oldukça gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 2

3 Türkiyede Üniversitelerde ve verilen girişimcilik eğitiminin yeterli düzeyde girişimcilik anlayışını sağlayamadığı, ekonomik gelişmeye katkıda bulunmadığı ve iş bulma imkânını arttırmadığı belirtilmiştir [1]. Girişimcilik eğitiminin istenen beklentileri sağlayabilmesi için öğrenciye yaptığı hataları gösterecek yolda çalışmalar yapılmalıdır. Uygulanan projede öğrencinin kendi kişisel durumu, düşündüğü iş alanında karşılaşabileceği maddi ve bürokratik engeller tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. 2. GĐRĐŞĐMCĐ OLUN! PROGRAMININ OLUŞMASI Girişimci Olun! Programı Đspanya'da Kastiya ve Leon Bölgesi Đş ve Yenilik Merkezi (EBN-BICs Castilla y Leon) tarafından hazırlanmıştır. Kısaca Đş ve Yenilik Merkezleri nin görev ve sorumluluk alanlarına bakarsak girişimcilik programıyla ilgisini daha iyi anlayabiliriz. Avrupa Đş ve Yenilik Merkezleri Ağı (European Business & Innovation Centre Network / EBN-BICs Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, yerel kuruluşlar ve ekonomik birimlerle işbirliği yapan ana amacı yenilikçi KOBĐler oluşturmak ve mevcut olanların modernizasyonunu sağlamak olan organizasyonlardır. Bunu yapmak için, girişimcilere ve işletmelere teknik, lojistik ve finansal destekle birlikte eğitim, danışmanlık ve bilgi servisleri de sağlamaktadırlar. Đş fikrinin doğuşundan gelecekte planlanmasına kadar, yenilikçi fikirlerin kaynak ve servislerle kendi ayakları üzerinde durabilecek işletmelere aktarılmasını veya KOBĐ lerin kendi ayakları üzerinde durabilirliğinin güçlendirilmesini önerirler. Destekleyen rakamlar: geçtiğimiz 10 yılda, Kastiya León'daki Avrupa Đş ve Yenilik Geliştirme Merkezleri (EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) 370 işletmenin oluşumuna ve modernizasyonuna katkıda bulundu; ayrıca, AB çapında yeni açılan işletmelerin %60'ı henüz 5. yılını doldurmadan kapanırken BIC in desteklediği projelerin sadece %20 si başarısız oldu. 3. GĐRĐŞĐMCĐ OLUN! PROGRAMINDA KULLANILAN YÖNTEM BIC nin yöntemine göre, bir işletmenin oluşumu veya modernizasyonundan önce alınan danışmanlık Đş Planına veya firmanın pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, ekonomik-finansal ve yasal-kurumsal alanlarındaki öngörü analizlerine yansıyor. Bir Đş Planı, yeni bir işletme kurmak için gerekmekle birlikte var olan bir işletmenin modernizasyonu veya kârının artırılması amaçlandığında da gereklidir. Sonuç olarak tam Đş Planı veya modernizasyon sürecinin her ikisinde de Planın tanımlanması faydalı olmaktadır: Plan üzerinde çalışmalar işletmenin tüm alanları hakkında daha derin bilgi ve planı gerçekleştirmek için daha güçlü bir motivasyon sağlamaktadır. Bu KLAVUZ; Đş planı nedir? Ne içindir? Nasıl yazılır? Kim tarafından yazılır? Hangi yapıyı takip etmelidir? gibi soruları kendine soranlara cevap verir. Bu kılavuz ağırlıklı olarak iş faaliyetine başlamadan önce her şeyi planlamak, belirsizliklerden kurtulmak, firmasını organize etmek isteyen; kısaca iş ve ilgili konularda herşeyi bilmek isteyen girişimcileri hedeflemektedir. Đçerik her bir iş projesi için nasıl karar verilmesi gerektiğini öğretemez fakat firmanın karar verme süreci yolunda ilk basamağı oluşturur. Bu yüzden, kılavuz form ve içerik bakımından iş planındaki en önemli yönü tanımlar ve yazım süreci için tavsiyede bulunur. Bu, kullanıcıların iş oluşturma hedefleri hakkında daha tutarlı bir nihai doküman elde etmelerini sağlar. Đş Planı Kılavuzu, BICnin işletme planlama ve değerlendirme deneyimini göz önünde bulundurur ve online tavsiye için daha geniş bir projeye entegre eder. CEEi emprende 'nin EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tarafından geliştirilmiş bir Web versiyonuna ve CD-ROM'una ulaşılabilir. 3

4 4. PROJE ORTAKLARI Uygulanan Girişimcilik Projesi (Türkiye, Đspanya, Đngiltere, Yunanistan, Portekiz, Polonya, Slovakya'dan oluşan) 7 ülkeden 12 kurumun katılımıyla Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenim Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Programı Yenilik Transferi projesi olarak 2010 yılında başlamıştır. Projenin tam adı Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis olup InnovaCreaWork kısaltması kullanılmaktadır. Uygulanan girişimcilik projesi InnovaCreaWork, 2000 yılından beri Đspanya'da Meslek Liseleri ve Mesle Yüksek Okullarında uygulanmakta olan Aprende a Emprender / Girişimci Olun isimli projenin Avrupa çapında yaygınlaştırılabilirliğini görmek amaçlı Yenilik Transferi Projesidir. Kurumun Adı Çizelge 1. Proje Ortakları 1 ANPE Sindicato Independiente De Castilla Y León / ANPE Kastiya ve Leon Bölgesi Bağımsız Öğretmen Sendikası 2 Centros Europeos de Empresas e Innovacion de Castilla y Leon, S.A. / Kastiya ve Leon Avrupa Đş ve Yenilik Merkezi 3 Dirección General De Formación Profesional. Consejería De Educación. Junta De Castilla Y León / Kastiya ve Leon Bölgesi Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitimi Genel Müdürlüğü 4 KERIGMA - Instituto De Inovaçao E Desenvolvimento De Barcelos / KARĐZMA - Barcelos Yenilik ve Gelişim Enstitüsü Ülkesi Đspanya Portekiz 5 Cumbria Credits Limited / Cumbria Krediler Şirketi Birleşik Krallık 6 Bursa Elektronikçiler Odası Türkiye 7 Uludağ Universitesi Teknik Bilimler Meslek Yuksek Okulu 8 Bursa Đl Milli Eğitim Müdürlüğü 9 Otomativ Đhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10 Mazovian In Service Teacher Training Centre / Mazovian Hizmet içi Öğretmen Eğitim Merkezi 11 Εταιρεια Κοινωνικης Παρεµβασης & Πολιτισµου Της Νοµαρχιακης Αυτοδιοικησης Μαγνησιας Social & Cultural Council of The Prefecture of Magnesia / Magnesia Bölgesi Sosyal ve Kültürel Konseyi 12 Business and Innovation Center Banska Bystrica / Banska Bystrica Đş ve Yenilik Merkezi Polonya Yunanistan Slovakya Girişimci Olun! (Orijinal adıyla Aprende a Emprender ) Đspanya'da hükümet tarafından girişimciliği desteklemek için oluşturulmuş bir programdır. Program Centros Europeos de Empresas e Innovacion de Castilla y Leon, S.A. / Kastiya ve Leon Avrupa Đş ve Yenilik 4

5 Merkezi tarafından geliştirilmiş ve 2000'li yılların başından beri 10 yılı aşkın bir süredir Đspanya'da Meslek Okullarında Girişimcilik Dersi Müfredatına dahil edilmiştir. Girişimci Olun! sosyal durum ve toplumun olumlu ve zorunlu gördüğü değerlerin üzerinde çalışmak için cesur, yenilikçi bir programdır. Bu değerler olmadan, dış unsurlara bağlı olmayan, ekonomik gelişim ve toplum kaynakları tabanlı bir refah ortamı düşünmek imkansız olurdu. Böylelikle, girişimcilik ruhu özellikle gençler arasında teşvik edilirken bu toplum için sistematik olarak gerçekleştirilecek son derece önemli bir görev halini almıştır. Bununla birlikte, şunlarıda belirtmekte yarar vardır: Bu alandaki her faaliyet esasında eğitimsel rehberliği hedefler. Faaliyetler özellikle genç eğitiminin erken safhalarında davranış kalıplarında değişimi amaçlamaktadır. Uzun vadeli sonuçlar olacaktır. Firmaların oluşturulmasında somut ve soyut hedefler asla kısa vadede gerçekleşmeyecektir. Toplum ve iş dünyasının yapılanmasında özellikle mesleki ve eğitimsel profillerine odaklanmış öğrenci grupları arasındaki bu tür girişimleri desteklemeye başlamak mantıklı görünüyor. Bu da mesleki eğitim alan öğrencileri adres gösteriyor. Eğitim toplumunun bu yönünün dinamikleri ve girişimcilik dünyasına yakınlıkları ve de gereksinimleri onları mükemmel başlangıç noktası yapıyor. 4. MEKATRONĐK PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN YAPTIĞI PROJELER Girişimci Olun! Programı, mesleki eğitimde girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi amaçlamakta ve gerçek hayata adaptasyonun gerçekleştirilmesi sürecinin planlanması aşamasında üç ana hedef oluşturmaktadır, bunlar: Meslek eğitimi ortamında girişimcilik ruhunun bir multimedya sistemi oluşturulması yoluyla desteklenmesi ve teşvik edilmesi söz konusu eğitim toplumu için faydalı olacaktır. Bu sistem bu alandaki her çeşit faaliyeti yapacak sanal bir platform olarak hizmet verecektir. Meslek eğitimi camiasının projenin başlatılmasına ve sonrasında proje yönetimine teşvik edilmesi. Genç mesleki eğitim öğrencilerinde Bilgi Toplumu farkındalığının oluşturulması. Mekatronik programı öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarı ortamında sınıf içi girişimcilik eğitimi çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilere girişimci projesine başlamadan önce programda kullanılan kayıt modülü, kişilik testi modülü, iş fikri modülü, finans modülü ve iş planı hazırlama modülü kullanımı örnekler ile gösterilmiştir. Ayrıca programda karışılacakları zorlukları yenebilmek için hazırlanan dosya örneği tanıtılmıştır. Öğrenciler iş fikirlerinin oluşması başlangıcında işletmenin muhtemel fiziki konumu maliyeti, karışılacakları bürokratik maliyetleri araştırma ödevlerini tamamladılar. Bu aşamadan sonra Çizelge 2 de öğrencilerin yaptıkları projeler gösterilmiştir. Bu projenin pilot aşaması olması sebebiyle 12 adet Mekatronik Programı öğrencisi ile bu çalışmalar yürütülmüştür. Öğrenciler yaptıkları çalışmalara ait sonuçları pdf dosyada görerek riskli ve yetersiz olan durumları görerek bu aksaklıkları giderebilmek için başarılı olan girişimci örneklerine göre gerekli tedbirleri alma yönünde fikir edindiler 5

6 Çizelge 2. Yapılan Öğrenci Projeleri Akın Bilişim İnternet Hizmetleri & Teknik Servis Teknik Eğitim Dershanesi IAO Medical Otomasyon Akbal Elektrik-Elektronik Otomobil Servis Elektronik Tasarım Ev Cihazları Servisi Ev Cihazları Servis Ofis Cihazları Servis Yedek Parça Fabrika Otomasyon Makine İmalatı Robotik Otomasyon Projelerin tamamlanmasından sonra öğrencilere Çizelge 4 de gösterilen anket dokümanının 1 den 10 kadar derecelendirdikleri memnuniyetlerini belirtmeleri istendi. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerde girişimci olmak isteği gözlenmiş ve yaptıkları çalışmalar gerçek hayatta uygulanabilirliğinin ne boyutta olduğu farkındalığı yerine getirilmiştir. Ayrıca projenin gerekliliği de ölçülmeye çalışılmıştır. Çizelge 3. Öğrenci Anketi Proje ve eğitim için ayrılan sürenin yeterliliği Eğitimin kalitesi Projenin faydalanabilir ve girişimci için önerilebilir kaynak sağlaması ve desteği Online platformu kullanan öğretmen ve eğiticilerin uygunluğu Ülkeniz ve kendi kuruluşunuz için projenin yenilikci karakteri Projede yer alan öğrenciler eğiticiler ortaklar ve koordinatörler ile iletişimin uygunluğu Pilot Uygulamada problemlerin çözüm hızı ve etkinliği 6

7 Danışman sisteminin eğiticilerin ve öğrencilerin eğitimindeki yeterliliği Innovacreawork platformunu tüm öğrenci ve eğiticiler tarafından kullanılabilirliği İhtiyaç duyulduğunda gerekli bilginin İspanyadan hızlı ve yeterli biçimde gönderilmesi Eğitim alınan yerdeki bilgisayarların uygunluğu Eğitim alınan yerin aydınlatma, ısı, güvenlik ve fiziki durumu Innovacreawork pilot projesinden genel memnuniyet derecesi Ülkenizdeki diğer merkezlerin bu projeye katılmasını tavsiye eder misiniz. 5. SONUÇ Mekatronik teknisyen ihtiyacı Dünya da ve Türkiye de giderek artmaktadır. Gelişen elektronik ve mekanik teknolojiler tümleşik yapıda cihazların oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Mekatronik mesleki eğitiminin vazgeçilmezliği günden güne artmaktadır. Mekatronik teknisyeninin aldığı mesleki eğitimin topluma daha fazla kaynak sağlaması için girişimcilik ruhunun oluşması sağlanmalıdır. Dünya da hemen hemen tüm ülkeler girişimci olmayı desteklemekte ve bu sayede işsizliğe çözüm bulmayı istemektedir. Bu kapsamda girişimcilik eğitiminin kolay erişilebilir olması gerekir. Bu çalışmada internet ortamında girişimcilik eğitiminin pilot uygulaması gerçekleştirilerek toplumun daha büyük kesimlerine bu eğitimin verilebileceği ortaya çıkarılmıştır. KAYNAKÇA [1] Askun, B., & Yıldırım, N. (2011). Insights On Entrepreneurship Education in Public Universities in Turkey: Creating Entrepreneurs or Not? In the Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011 (s ). Elsevier Ltd. [2] Ayub, M. A., Jaafar, R., & Majid, Z. A. (2011). Emmbedding Technopreneurship with Mechatronics Engineering in Outcome-Based Curriculum Development for Postgraduate Education in Malaysia. Global Journal of Engineering Education Volume 13 Number 3, [3] Bayrakdar, S. (2011). Avrupa Birliği mesleki Eğitim Programlarında Girişimcilik Eğitimlerinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi. C. Ü. Đktiler Dergisisadi ve Đdari Bilimler Dergisi Cilt 12 Sayı 1, [4] Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship Education:Emerging Trends and Challenges for 21st Century. Coleman Foundation White Paper Series for the US Association of Small Business and Entrepreneurship. 7

8 [5] Sherman, P. S., Sebora, T., & Digman, L. A. (2008). Experiential Entrepreneurship In The Classroom: Effects of Teaching Methods on Entrepreneurial Career Choice Intentions. Journal of Entrepreneurship Education Volume 11,

Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz Aprende a Emprender (GiriĢimci Olun!) El kitabı Zaten iyi bir profesyonelseniz baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz 1. Sunum Modern toplum istikrarlı bir refah devletine ulaştıracak zenginlik ve sürdürülebilir

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber. 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci

İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber. 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci 0. Sunum Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri (EBN-BICs) Avrupa Birliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Nazan Çiydem ŞADİOĞLU 1 ÖZ Türk eğitim sektörü son yıllarda bazı standartları oluşturmak adına gelişim

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ Seda BAYRAKDAR * Özet Girişimci- girişimcilik

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION

AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION TRENDS IN EUROPEAN UNION XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Malatya AVRUPA BİRLİĞİ NDE EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM YÖNELİMLERİ Murat TUNCER Yük. Tek. Öğrt., Fırat Ünv. Sosyal

Detaylı

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TİCARET VE MESLEK LİSELERİNE YARDIMCI MODÜL DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ Semra ADIGÜZEL

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.94-116 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.94-116 ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR Mustafa GÜRSOY Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere 1 Yazarlar: Prof. Dr. Justin Allen EURACT Eski Başkanı Müfredat Geliştirme Grubu Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji İngiltere Prof. Dr. Igor Švab Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Tıp Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ

GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ Dosya Konusu GİRİŞİMCİLİKTE ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAKMELEK FİNANSMAN YÖNTEMİ Osman ULUYOL ÖZET Çok uluslu dev şirketlerin büyük bir kısmı başlangıçta küçük girişimler olarak doğmuştur. Bir

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H.

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H. T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL Yüksek Lisans Tezi H.DENİZ GÜRCAN İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan BAYRAKTAROĞLU Selda KAYABAŞI Sevdiye ERSOY YILMAZ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Zeki ÇAKMAK Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Uzm. Onur ŞAYLAN ÖZ Hızlı gelişen teknoloji, artan

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal Volume 2, Issue 2, 2014 2014.02.02.STAT.03 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSİNDEKİ BAŞARISINA

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı