Çorum, küresel bir marka olmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum, küresel bir marka olmalý"

Transkript

1 TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme imzaladý. Merhum Gazeteci Mustafa Merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar, vefatýnýn. yýl dönümünde kabri baþýnda anýlacak. 9 milyonluk projeye milyonluk hibe desteði * HABERÝ DE * HABERÝ 0 DA Toplantýya Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen de katýldý. ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN EKÝM 0 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket 4 Gazi Cad. No: /B ÇORUM (Ç.HAK:4) n Medeniyetler diyarý Çorum, kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde deðil diyen Bakan Topçu: Çorum, küresel bir marka olmalý Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu önceki gün Çorum a geldi. Medeniyetler þehri Çorum un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný vurgulayan Yalçýn Topçu, Çorum, aslýnda küresel bir marka olmalý dedi. Hakimiyet in, Çorum a þehir kütüphanesi þart manþetiyle gündeme taþýdýðý talebi deðerlendiren Bakan Topçu, Ýnþaallah Çorum a yeni bir merkezi kütüphane açmak nasip olur. Mevcut durumda Çorum da yapabileceklerimiz adýna söz veriyorum dedi. Bakan Topçu nun ilk ziyaretini Vali Ahmet Kara ya gerçekleþtirdi. Kale ve tiyatro için destek istedi Bakan Yalçýn Topçu yu makamýnda aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Kalesi surlarýnýn onarýmý ve Devlet Tiyatro nun yenilenmesi hususunda destek istedi. * HABERÝ DA Bakan Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca yý gözyaþlarýyla anlattý * HABERÝ DE Bakan Topçu yu ðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, taleplerini iletti. * HABERÝ DE Ýskilip in doðalgaza Terörün kökü kazýnacak kavuþmasý için start verildi Ýskilip e doðalgaz getirilmesi için ilk temel atýldý. * HABERÝ DE * SAYFA 9 DA Davutoðlu bize koalisyon teklifinde bulunmadý MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Uðurludað ziyaretinde yaptýðý konuþmasýnda, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun MHP ye koalisyon teklifinde bulunmadýðýný söyledi. * HABERÝ DE * HABERÝ DA Hakimiyet gündeme taþýdý, Bakan Topçu söz verdi MHP Milletvekili Adaylarý Uðurludað ziyaretinde vatandaþlarla buluþtu. Mecitözü parti teþkilatýnda düzenlenen istiþare toplantýsýna katýlan AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, trör sorununu bitirmekte kararlý olduklarýný vurguladýðý konuþmasýnda, "Terörün kökü kazýnacaksa AK Parti kazýr, terör bitirilecekse AK Parti bitirir. Yeter ki siz bu kadrolara sahip çýkýn. dedi. * HABERÝ 8 DE Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni eðitim ve öðretim sezononu deðerlendirdi. Yeni eðitim-öðretim yýlýna sorunlarla giriyoruz Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn sorunlarla birlikte baþladýðýný söyledi. * HABERÝ DE Köy muhtarý amcasýnýn oðlu tarafýndan silahla vurularak öldürüldü Sungurlu Çadýrhöyük Köyü nde muhtar, aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen amcasýnýn oðlu tarafýndan tabancayla vurularak öldürüldü. * HABERÝ DE Mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi hayatýný kaybetti AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü ziyaretinde, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde Çorum da bir parkta mülteci gençler arasýnda çýkan kavgada kiþi hayatýný kaybederken, kiþi de yaralandý. * HABERÝ DE

2 PAZARTESÝ EKÝM 0 Mülteciler arasýnda çýkan kavgada kiþi hayatýný kaybetti Gülabibey Mahallesi nde meydana gelen olayda bir mülteci hayatýný kaybetti. Kavga iki ayrý mülteci gurup arasýnda yaþandý. Çorum da bir parkta mülteci gençler arasýnda çýkan kavgada kiþi hayatýný kaybederken, kiþi de yaralandý. Olay, Gülabibey mahallesinde meydana geldi. Ýddialara göre, Ekin caddesi üzerinde Irak uyruklu olan Abdurrahman Moham (8) adlý genç ile Layth Abdulaeezal () ve beraberindeki grup arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine býçak çeken her iki genç birbirlerini yaraladý. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Olayýn ardýndan Iraklý mülteciler ayrý ayrý ambulanslarla Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Moham, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan soruþturma baþlatan polis ekipleri kiþiyi gözaltýna altý. Býçaklý kavganýn ardýndan Moham ýn yakýnlarý hastaneye akýn etti. Polis ekipleri hastanede oluþan yoðunluk nedeniyle geniþ güvenlik önlemi aldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) AES den sýnav boykotu Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ekim 0 tarihinde yapacaðý Asli Öðretmenliðe Geçiþ Sýnavý'nda görev almayacaklarýný ve bu sýnavýn yapýlmasýný boykot edeceklerini açýkladý. Öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðunun altýný çizen AES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, sýnav kazanmýþ olarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin, yeniden sýnava tabii tutulmasýnýn kabul edilemeyeceðini kaydettiði yazýlý açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Anadolu Eðitim Sendikasý, öðretmenliðin bir ihtisas mesleði olduðundan hareketle, mesleði icra edecek olanlarýn liyakatli olmasýný, liyakatli olanlarýn da atanmasýný savunur. Adaylýk süreci, Oðuz Ayan Kenan Taþkýn öðretmene yoðun danýþma ve destek verilmesi gereken bir uyum dönemi olup; memuriyeti sonlandýracak adli ve hukuki dayanak olmaksýzýn öðretmen aleyhine iþlem tahsis edilemez. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnavlar aþarak atanmýþ, bir öðretim yýlýný da baþarýlý bir performansla sýnýfta tamamlamýþ aday öðretmeni Yeniden sýnava almasý asla kabul edilemez. Halen Anayasa ya aykýrýlýk yönünden Anayasa Mahkemesi gündeminde olan, ilgili yönetmeliði tarihinde iptali için sendikamýzca Danýþtay'a taþýnan bu ayýplý sýnav bizim için peþinen yok hükmündedir. Yargý zamanýnda ve gereðince karara baðlamazsa Ekim de yapýlmasý planlanan sýnavda AES yönetici ve üyeleri görev almayacak, haksýzlýktan ücret nemalanmayacaktýr. Oðuz Ayan AES Hukuk Sekreteri oldu Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Hukuk Sekreterliði görevine Oðuz Ayan getirildi. AES Ýl Baþkaný Nihat Örs, yaptýðý yazýlý açýklamada, Oðuz Ayan ile il yönetiminde çalýþacak olmanýn kendilerini mutlu ettiðini, baðýmsýz sendikacýlýk adýna Anadolu Eðitim Sendikasý Çorum Temsilciliði nin her geçen gün güçlendiðini belirtti. Sungurlu nun Çadýrhöyük Köyü nde yaþanan olayda, köy muhtarý hayatýný kaybetti. Köy muhtarý amcasýnýn oðlu tarafýndan silahla vurularak öldürüldü Sungurlu Çadýrhöyük Köyü nde muhtar, aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen amcasýnýn oðlu tarafýndan tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Çadýrhöyük köyünde meydana geldi. Ýddialara göre, muhtar Ramazan Alýmcý () traktörüyle tarlasýndan gelirken amcasýnýn oðlu Osman A. ve Mehmet Ö. (4) tarafýndan önü kesildi. Daha önce arsa meselesi yüzünden aralarýnda husumet bulunduðu iddia Ramazan Alýmcý Ýskilip te deprem edilen taraflar tartýþmaya baþladý. Tartýþma kýsa sürede büyüyerek kavgaya dönüþtü. Osman A., yanýndaki tabancayla Muhtar Ramazan Alýmcý'ya kurþun yaðdýrdý. Ramazan Alýmcý olay yerinde hayatýný kaybederken, Osman A. ve Mehmet Ö. kaçtý. Muhtar Ramazan Alýmcý'nýn cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma ekipleri zanlýlardan Mehmet Ö.'yü kýsa sürede yakalarken, Osman A. ise aranýyor. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum'un Ýskilip ilçesinde. büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, hafif þiddetteki depremin merkez üssünün Ýskilip ilçesine baðlý Gölköyü olduðu öðrenildi. Saat te kaydedilen büyüklüðü. olarak ölçülen depremin yer yüzeyinin kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi. Deprem, civar ilçelerde hissedilirken, kýsa süreli paniðe neden oldu.(ýha) (Ç.HAK:) (Ç.HAK:08)

3 PAZARTESÝ EKÝM 0 (Ç.HAK:4)

4 4 PAZARTESÝ EKÝM 0 Güneþ paneli ile elektrik enerjisi üretilecek Sungurlulu iþ adamý Menderes Boynuuzun, kendisine ait arazi üzerine yerleþtirdiði özel yapým güneþ enerji panelleri ile elektrik üretip, devlete satacak. Enerji alanýnda büyük bir yatýrým için kollarý sývayan Sungurlulu iþadamý Menderes Boynuzun, Ankara-Samsun Karayolu Arabaçayý köyü mevkiinde bulunan yaklaþýk dönüm arazi üzerine yerleþtirmeye baþlattýðý özel yapým güneþ enerji panelleri ile elektrik üretecek. Yaklaþýk milyon 00 bin Euro'ya mal olan proje için aydýr çalýþtýðýný söyleyen Boynuuzun, bu projenin Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi tarafýndan Haziran 0 tarih ve.luy.ges sayýlý ile onaylandýðýný söyledi. Projenin Çorum'un ilk onaylý projesi olduðunun altýný çizen Boynuuzun, projenin onaylanmasýyla birlikte güneþ enerji panellerini montaj ' Türkiye Ýþletmelerinin Dünyaya Açýlmasý: Macaristan Örneði konulu Altunizade Buluþmalarýnýn bu ayki konuðu hemþehrimiz Osman Þahbaz oldu. Giriþimcilik Kültürü Geliþtirme Derneði'nin organize ettiði, Prof. Dr. Nazif Gürdoðan'ýn moderatörlüðünü yaptýðý, Türkiye iþletmelerinin dünyaya açýlmasý: Macaristan örneði konulu', Altunizade Buluþmalarý'nýn bu ayki konuðu Türk Macar Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Osman Þahbaz oldu. Üsküdar'da gerçekleþen toplantý, Türk Macar Ýþadamlarý Derneði (TÜ- MÝÞAD) Baþkaný ve DEÝK-DTÝK Avrupa Baþkan Yardýmcýsý Osman Þahbaz'ýn özgeçmiþinin okumasý ile baþladý. Oturum Moderatörü Prof. Dr. Nazif Gürdoðan açýlýþ konuþmasýnda,'' Bu ayki konuþmacýmýz deðerli dostum, Fahri Baþkonsolos Osman Þahbaz Bey. Macaristan'da 0 yýlýnda bizleri üç gün misafir etmiþ ve TÜMÝÞAD'ýn organize ettiði Budapeþte'de Türklere ait Marmara Hotel'de geniþ katýlýmlý coþkulu bir konferans vermiþtik. Müteþebbislerimize ölçü olmasý için söylüyorum, yoksullar gibi yaþamak evladýr, ancak yoksulluk bir erdem deðildir. Veren el olmalý, veren elleri yetiþtirmeliyiz. Hz. Peygamber en büyük tüccarlardan biriydi. Hz. Hatice Mekke'nin en büyük tüccarýydý. Peygamber efendimiz dürüst tüccar cennette benimle birlikte olacaktýr diyor. Yerken asla yanlýz yememeliyiz. Birlikte yemeyi ve paylaþmayý öðrenmeliyiz. Korkularý atýp, ümit ve güven oluþturmalýyýz. Yeryüzü müslümana mescid kýlýnmýþtýr. Budapeþte'nin taþý topraðý güldür'' dedi. YEDAÞ tan yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum da programlý olarak elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler ve tarihleri açýklandý. Vatandaþlarýn maðdur olmamasý için duyuru yapýldýðýný bildiren YEDAÞ yetkilileri, kesinti yapýcak tarih ve bölgeleri þu þekilde açýkladý; Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Kutluca Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Kazýklýkaya Köyüne, 0.0.0Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Eskiekin Þehit Bekir Özaydýn Mahallesi Tolamehmet Köyü Mevkiine, 0.0.0Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Eskiekin Köyü Aliki Mahallesine, 0.0.0Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Çalýca Köyüne, 0.0.0Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Sarýkaya köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Ovasaray köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Ovasaray Köyü Köy Giriþine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Mühürler köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Türkayþe köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Çalkýþla köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Kayý Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Sungurlulu giriþimci, dönümlük tarlasýna kurduðu güneþ enerjisi panalleriyle enerji üretecek. iþlemlerine baþladýklarýný, çok kýsa sürede kurulumun tamamlanýp elektrik üretmeye baþlayacaklarýný kaydetti. Osman Þahbaz Altunizade buluþmalarýnýn konuðu oldu Enerji kesintisi duyurusu 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Teslim Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Daðkarapýnar köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sevindikalan köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Kozlu köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Mustafa Çelebi Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Gökköy köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Kayý köyü Kývýrcýk Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Þehmustafa köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sazak Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Sazak Köyü Mahallesinde enerji kesintisi olacaktýr Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Çobandivan Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Sarýlýk köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sarýlýk köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Cemilbey Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý 4 BÝN ADET GÜNEÞ PANELÝ KONULUYOR Arazi üzerine 4 bin adet güneþ paneli monte ettikleri ifade eden Boynuuzun, " dönüm arazine üzerine 4 bin adet güneþ paneli koyuyoruz. Bu panellerden saatte 99, Kwp elektrik üreteceðiz. Buda ailenin bir günlük elektrik ihtiyacý demek. Ürettiðimiz elektriði devlete satacaðýz" dedi. Bir Alman firmasý tarafýndan montaj ve alt yapý çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getiren Boynuuzun, proje için hiçbir yerden destek almadýðýný, kendi öz imkanlarýyla yaptýklarýný belirtti. Çorum'a böyle bir tesis kurmanýn mutluluðunu yaþýyorum diyen Boynuuzun, bu projenin devamýný da getireceklerini söyledi. Boynuzun gelecek yýllarýn en önemli kaynaklarýnýn baþýnda enerji üretimi geliyor. Biran evvel kalifiye eleman yetiþtirilmesi için el birliðiyle çalýþýlmasý gerekmektedir" diye konuþtu.(ýha) Toplantý Macaristan'ý tanýtan film gösterimi ile baþladý. TÜMÝÞAD Baþkaný Osman Þahbaz, konuþmasýna Macaristan haritasý üzerinde genel bilgiler vererek baþladý. Ayný kökten gelen Atilla'nýn torunlarýyýz Türk ve Macarlarýn ayný kökten gelen Atilla nýn torunlarý olduðunu belirten Þahbaz, þöyle devam etti:'' Türkiye iþletmelerinin dünyaya açýlmasý, Macaristan örneði toplantýmýzýn baþlýðý. Sizlere Macaristan'daki ticari, ekonomik ve yatýrým fýrsatlarýný anlatarak baþlamak istiyorum. Macaristan Orta Avrupa'da küçük fakat mühim ve Türkiye için kadim tarihi derin ortak geçmiþimizin olduðu önemli bir müttefiktir. 004 Yýlýndan bu yana AB üyesi olan Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'ya açýlan kapýsýdýr. Türkiye'de Macaristan'ýn Orta Doðu'ya açýlan köprüsüdür. Yaklaþýk. milyar dolar dýþ ticaretimiz bulunuyor. En kýsa zamanda siz giriþimci ve iþadamlarý ile birlikte milyar dolara çýkartmayý hedefliyoruz. En büyük ticari partneri Almanya olan Macaristan, geçtiðimiz yýl 09 milyar dolar ihracat, 0 milyar dolar ithalat gerçekleþtirdi. Dýþ ticaret açýðý olmayan, bankacýlýk ve gümrük mevzuatýný AB kriterlerine ulaþtýrmýþ, %0 dýþ ticaretini AB ile gerçekleþtiren bir ekonomik yapýya sahip. Baþta Alman markalarý Mercedes, Audi, Opel ve Suzuki gibi otomobillerinin fabrikalarý bulunmaktadýr. %'i ekilebilir verimli topraklarda hayvancýlýk ve 00'e yakýn termal kaynak suyu bulunan alternatif turizm yatýrýmý, nakliye lojistik depolama yatýrýmý yapýlabilir. Her gün tarifeli uçakla Budapeþte ve Ýstanbul'a sefer yapýlmaktadýr. Geleceðimizi geliþen, kültürel alt yapýsý bizlere yakýn ülkeler ile þekillendireceðiz. Macaristan'da yatýrým teþviði verilen üç bölge bulunmaktadýr. %0 ila % arasýnda deðiþen karþýlýksýz yatýrým desteði verilmektedir. Macaristan'ý 0 milyonluk bir ülke olarak görmeyin. AB üyesi 00 milyonluk pazar ve piyasa olarak düþünmeliyiz. Cazip yatýrým fýrsatlarýný ve imkanlarýný iyi deðerlendirmeliyiz. 0 Yýlýnda yüksek düzeyli stratejik iþbirliði konseyi kurularak ortak siyasi bildiriyi imzaladýk. Macaristan devleti 0 Türk öðrenciye karþýlýksýz eðitim bursu vermektedir. Macaristan ve Türkiye Avrupa'da birbirini tamamlayan birçok ortaklýða imza atmýþ iki ülkedir. Ayný kökten gelen Atilla'nýn torunlarýyýz. Macarlar 89 yýlýnda Kardeniz'in kuzeyinden Karpatlar'da Macaristan'a yerleþmiþler, bizler ise Orta Asya'dan Ýran üzerinden 0 yýlýnda Anadolu'ya gelerek vatan yapmýþýz. Dostluðumuzu ve iþbirliðimizi geliþtireceðimiz önemli bir partnerimizdir. Türk Macar Ýþadamlarý Derneði olarak giriþimci iþadamlarýmýzla Macaristan'a yapacaklarý her türlü yatýrýmda tecrübe ve bilgimizi paylaþmaya hazýrýz'' Program soru ve cevapla geç saatlere kadar sürdü, akabinde Üstad Sezai Karakoç'un 9 Macaristan Devrimine ithafen yazdýðý Kan Ýçinde Güneþ þiiri okunduktan sonra hatýra fotoðrafý çekildi. Toplantýya AR-EL Üniversitesi Eski Raktörü Prof.Dr. Ömer Asým Saçlý, Maltepe Üniversitesi ÝÝBF Dekaný Prof.Dr. Nazif Gürdoðan, Emin Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Üstün, Üsküdar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þadan Özkaya, Taraklý Termal Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Tunç, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) eski Baþkaný Avni Çebi, Yepar Ayakkabý Serdar Yeþil, Simgem Mühendislik Sedat Aydýn, Tohum Holding Yönetim Kurulu Baþkaný A.Hüseyin Akkuþ, Bilgi Üniversitesi nden Ömer Furkan Þahbaz, iþadamlarý, sanayiciler, öðretim görevlileri ve çok sayýda konuk katýldý. Kadýderesi Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Þanlýosman Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Düdüklü Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Düdüklü Köyü Bekaroðlu Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Kirazlýpýnar Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Mollahasan Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Yeþilyayla Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Küçük Palabýyýk Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede Hýdýroðlu Köyüne, Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede 0:00-:00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Hýmýroðlu Köy Örencik Kaçaðý Mahallesine, Tarihinde Çorum Ýli Merkez Ýlçesinde 09:00-:00 saatleri arasýnda ''Bakým Onarým Çalýþmalarý'' nedeniyle; Aþaðý Saraylý Köyü, Yukarý Saraylý Köyü, Oymaaðaç Köyü, Altýnbaþ Köyü ve Baðlarýna, KÝP Tavukçuluk, Þimþekler Tavuk Çifliði, Tarihinde Çorum Ýli Merkez Ýlçesinde 09:00-:00 saatleri arasýnda ''Bakým Onarým Çalýþmalarý'' nedeniyle; Deliler Köyü, Köprualan Köyü, Celilkýrý Köyü, Celikýrý Köyü Buluz Mahallesine ve Belediye Ýçme suyu Tr, Atabekler Petrol karþý Çiflik, Hüseyin ÖZÜNAL Çiflik, Kubat Oðlu Tavuk Çifliði, Aker Tavuk Çifliði, Dikel Tavuk Çifliði, Yaþar Unfabrikasý, Onur Tavuk Çifliði, Haký Yýldýrm Süt besi, Avea, Vodafone programlý olarak elektrik verilemeyecektir. Hayrettin Karaman Modernistlerin marifeti Kur'an-ý Kerim'i, Hz. Peygamber'in (s.a.) sünnetini, sahabe, tabiun ve mezheb imamlarýnýn açýklama ve uygulamalarýný esas alarak tedvin edilmiþ olan tefsir ve içtihad usûlü (dini anlama, yorumlama, hayata uygulama yöntemi) vahye dayanan kaynaklarý bakýmýndan dinin onayladýðý (Allah'ýn ve Elçisi'nin razý olduðu) bir usuldür. Doðru Ýslam anlayýþýnýn bu usul ile yapýlmasý zorunludur ve bu usulün dýþýna çýkýldýðýnda sahih Ýslam'dan sapma kaçýnýlamaz hale gelir. Benim evvel ahir dediðim ve diyeceðim budur. Eskiden yeniye bu usulden sapan, baþka dinlere, düþüncelere, kültürlere ait deðerleri ve yorum yöntemlerini Ýslam'a uygulamaya kalkýþanlar olmuþ, ama hem ortaya koyduklarý Ýslam anlayýþý sahih olmamýþ hem de tutunmamýþ, ümmetin kabulüne mazhar olmamýþtýr. Yaþadýðýmýz çaðda da bu manada yenilikçiler, yukarýda özetlediðim usulü beðenmiyorlar, yeterli görmüyorlar, eskimiþ buluyorlar, hem ümmeti içine düþtüðü kötü durumdan kurtarmak hem de Ýslam'ý bütün dünyaya kabul edilebilir bir din olarak sunabilmek için yeni bir tefsir ve içtihad usulüne ihtiyaç bulunduðunu dile getiriyorlar, bazýlarý bununla da yetinmeyerek yeni usul adýna bazý denemeleri ortaya koymuþ bulunuyorlar. Bunlar hakkýnda benim genel deðerlendirmem þudur: Ýnsanlarýn yanlýþlarýný, sapmalarýný, Allah rýzasýna ve yaratýlýþ amacýna ters düþen davranýþlarýný düzeltmek için gelen dinin, bütün inananlar kabul edebilsin diye (böylesine olmayacak bir hayal peþinde koþarak) deðiþmezlerini deðiþtiriyor, onunla insanlarý deðil, insanlarýn arzularýna göre onu (dini) ýslaha yelteniyorlar. Son günlerde okuduðum bir kitabýnda ve röportajýnda bu yeni müçtehidlerden (entelektüel derinlik sahibi dedikleri kiþilerden) birinin büyük laflar ettikten sonra eþcinselliðin Ýslam'daki yeri konusundaki bir içtihadýna ve içtihadýna dayanak kýldýðý bir tarihi belgedeki saptýrmaya muttali oldum. Asýl maksadým bu saptýrmayý düzeltmektir, ama daha önce bu ve devamý olan yazýmda yapacaðým bir mukaddime de gereksiz sayýlmamalýdýr. Yabancýyý, ötekini hoþnut edebilmek, herkesi kucaklayabilmek için baþvurulan reformlardan biri uzak, biri yakýn tarihe ait iki örnekle baþlayayým: Gençliðinde sofuca bir Müslüman olduðu ifade edilen Babür hükümdarý Celâleddin Muhammed Ekber Þah (4-0), bozuk itikadi çevresi ve vezirlerinin iðvasý ile yeni bir din icad etmeye kalkýþýyor ve topladýðý farklý dinlere ve düþüncelere mensup din ve ilim adamlarýna þunu söylüyor: Bir baþ tarafýndan yönetilen bir devlette yaþayanlarýn birbirinden ayrý ve birbirine karþý inançlar beslemesi ve baþka baþka kanunlarla yönetilmesi doðru deðildir. Dolayýsýyla bütün bunlarý birleþtirmeliyiz; þöyle ki: hem hepsi bir olsunlar, hem de o birin içinde hepsi bulunsun. Böylelikle herhangi bir din içindeki iyi þeyleri kaybetmemek ve öbürlerindeki daha iyi þeyleri de kazanmak gibi bir kazanç saðlamýþ oluruz. Bunu yapmakla Allah'a tapma iþi, halkýn rahatlýðý ve devletin güvenliði saðlanmýþ olur. Bu düþünceden yola çýkan Ekber Þah 8'de, bütün eyalet valilerinin önünde Dîn-i Ýlâhî'yi kurduðunu resmen ilân etti. Artýk Ýslâmiyet, Hýristiyanlýk, Zerdüþtîlik, Hinduizm, Sihlik, Caynizm ve Budizm'in inanç, ibâdet ve muâmelâtý bu dinin çatýsý altýnda birleþtirilmiþti. Böylece sahih Ýslam'ý benimsemeyen teb'a parçalarý onun hayaline göre bu karma dini benimseyecekler, ihtilaflar, kavgalar, tefrikalar ortadan kalkacak, birlik hasýl olacaktý.. Daha sonra Cihangir adý ile tahta çýkacak olan Ekber Þah'ýn oðlu Selim, bütün bu olumsuzluklarýn müsebbibi olarak gördüðü Ebu'l- Fadl'ý 0 yýlýnda öldürttü. Yalnýz üst düzey devlet yöneticileri arasýnda revaç bulan bu yeni din taban bulamadý, bir yandan halkýn tepkisi, diðer yandan Ýmam-ý Rabbânî'nin büyük mücadelesi ve irþadý sayesinde Ekber Þah sonrasý Babür þahlarý, dedelerinin Müslümanlar nezdinde sebep olduðu tahribatý gidermeye uðraþtýlar. Yazýma sebep olan zatýn bir iddiasý da Ýslam'ýn Mekke'de tamamlandýðý, Mekke'de gelen ayetlerin evrensel olduðu, Medine'de gelenlerin ise bu çaða hitap etmediði þeklindedir. Bu iddia da bir baþka hatýrayý çaðrýþtýrdý: Halk Partisinin 94 kurultayýnda deðiþen. Madde'nin aslý þöyleydi: Diyanet yoluyla dilimize giren bütün yabancý kelimeler milli menfaat bakýmýndan ihraç edilmesi lazým. Diyanet Ýþleri Reisliði bütçesi görüþülürken Afyon milletvekili Dr. Ahmet Selgil Kur'an'ýn Türkçeleþtirilmesini istiyor. Medrese çýkýþlý alim Baþbakan Þemsettin Günaltay'ýn buna karþý teklifi þudur: Kur'an'ý Mekke ve Medine ayetleri diye ikiye bölelim. Mekke ayetlerini alalým çünkü duadýr. Medine ayetlerini atalým çünkü ahkamdýr ve biz Müslüman ahkamýný tatbik etmekten hariciz. Bu iki tarihi örneði zikretmemin sebebi modernistlerin bazý buluþ ve tekliflerinin ayný olmasa da benzerlerinin daha önceleri de ileri sürülüp denendiði, ama sahih usulden ve dolayýsýyla sahih dinden sapýldýðý için isabetli olmadýðý ve kabul edilmediðini hatýrlatmaktýr. (Devamý olacak)

5 Davutoðlu bize koalisyon teklifinde bulunmadý MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Uðurludað ziyaretinde yaptýðý konuþmasýnda, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun MHP ye koalisyon teklifinde bulunmadýðýný söyledi. Seçim çalýþmalarýnýn merkez ve ilçelerde devam ettiren MHP, ziyaretlerini aralýksýz sürdürüyor. MHPil yönetimi ve milletvekili adaylarý Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlçede, koalisyon ve çözüm süreci ile ilgili merak edilenleri vatandaþlara aktaran MHPMilletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" dedi. Yapýlan açýklamada, ilçe ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç ýn katýldýðý bildirildi. MHPÝlçe Baþkaný Harun Kiday ve partililer tarafýndan karþýlanan MHP heyeti, vatandaþýn sorunlarýný dinleyerek not aldý. MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan konuþmasýnda, " Ne kadar televizyonlarda ve gazetelerde koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi hatalýymýþ gibi söylenmiþ olsa da gerçeðin öyle olmadýðýný bizler biliyoruz. Þunu söylemek lazým biz koalisyonu kurmamýþsak, biz hatalýysak Bülent Arýnç neden koalisyonun kurulmamasý hususunda kendilerinin hatalý olduðunu söylüyor? Abdullah Gül neden bunlarý söylüyor? Dolayýsýyla koalisyonun kurulmamasýnda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabahati yok. Kaldý ki koalisyon görüþmeleri için o iki buçuk saat süren görüþmelerde Davutoðlu, bize hiçbir þekilde koalisyon teklifinde bulunmadý" ifadelerine yer verdi. "HERKESÝ SUÇLU ÝLAN ETTÝLER" MHPMilletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çözüm süreci ile ilgili ise, "Bir çözüm süreci tutturdular sürecin ne olduðu bilinmiyor, buna raðmen de destek isteniyordu. Ýki yýl önce askerin operasyon yapma yetkisini valilerin iradesine býraktýlar. Valiler operasyon izni vermedi. 0 Temmuz'da Suruç Patlamasý'ndan sonra Çözüm Süreci'ni de tanýmadýlar. Çözüm Süreci için kol kola girdiklerini de tanýmadýlar onlara hain dediler. En son yapýlan açýklamayla valileri hain ilan ettiler. Sözde devlet terör örgütüne karþý operasyon yapýlmasýný istemiþ de ama valiler MHP Milletvekili Adaylarý Uðurludað ziyaretinde vatandaþlarla buluþtu. müsaade etmemiþ.herkesi suçlu ilan ettiler" þeklinde konuþtu. "TERÖRÜ ÇÖZMEK ÝÇÝN GÖREVLÝ OLAN DEVLET, TERÖRÜ LANET ETMEK ÝÇÝN MÝTÝNG DÜZENLÝYOR" "Güney Doðu Anadolu'da görev yapanlara, askerlik yapanlara sorun. Gazetelerde yazýlanlara bakmayýn, orayý gözüyle görenleri dinleyin" diyen Doðan, "Jandarma Karakolu'nun karþýsýnda, PKK'nýn asker alma çadýrý kurulmuþ mu? Emniyetin karþýsýnda PKK'nýn emniyeti oluþturulmuþ mu? Adliye'nin karþýsýnda KCK'nýn adliyesi oluþturulmuþ mu? Orda görev yapanlar bunlarýn birini veya bir kaçýný görmüþtür. Bunlarýn oluþmasýný saðlayan da devlet deðilmiþ, o bölgede terörle mücadele etmeyen valilermiþ kaymakamlarmýþ. Valileri birileri atamadý, onlar atadý. Devlet kavramýný yerle bir eden en son terörü kýnama mitingi düzenledi. Terörü çözmek için görevli olan devlet, terörü lanet etmek için miting düzenliyor. Çözüm makamýnda olan kurum kýnayabilir mi? Böyle saçmalýk olur mu? Dünya'da benzer nitelikli terör olaylarýnýn olduðu iki tane ülke vardýr. Ýngiltere ve Ýspanya'dýr. Ýspanya'da terör henüz bitmemiþtir ama Ýspanya'nýn terörü nasýl bitirdiði bellidir. Terörle mücadele edip belini kýrarken, bir taraftan da insan haklarý baðlamýnda bir takým þeyler vermiþtir. Terörle mücadele ve terörün sona erdirmesi ile ilgili olarak uluslar arasý alanda yaþanan geliþmeler bellidir. O geliþmelere uygun davranýlmalýdýr. Aksi halde terör örgütü þehirleri silah deposu haline getirir. Yetkili aðýzlarýn söylediðine göre 80 bin silah depolamýþlar. Devlet olarak üzerine asfalt dökülen yola mayýnlar döþenirken, kablolar döþenirken sen neredeydin? Problem olan her durumda hükümet baþkalarýný suçlu gösteriyor. Ya dýþ güçler suçlu, ya sermaye piyasasý suçlu, ya faiz lobisi suçlu, ya paralel suçlu, ya da muhalefet suçlu. Kendisi ise sütten çýkmýþ ak kaþýk sanki" açýklamalarýnda bulundu. "GELÝNEN NOKTA, BÝZÝM SÖYLEDÝKLE- RÝMÝZÝN HAKLILIÐINI ORTAYA KOYUYOR" Doðan, konuþmasýna þöyle devam etti. Türkiye'nin karþýlaþtýðý böyle bir ortamda biz dedik ki seçime gitmeyelim. 0 Temmuz'dan sonra seçime gitmenin büyük bir risk oluþturduðunu söyledik. Haberleri izlediðinizde belirli bölgelerde sandýk güvenliði olmadýðý için sandýklarýn taþýnmasýna karar verildi. Devletin görevi sandýðýn ve oy kullananlarýn, sandýk görevlisinin güvenliðini saðlamaktýr. Güvenlik saðlanamýyorsa o zaman sen ne iþ yapýyorsun? Biz 0 temmuz sonrasýnda Türkiye'de seçimin olmasýnýn ülke açýsýndan çok büyük risk teþkil ettiðini söylediðimizde televizyonlara çýkýp bunlar seçimden korkuyorlar demiþtin. Biz seçimden korkmayýz, biz Türk Milliyetçileriyiz. Bizim için TBMM'de 0 milletvekilinin bulunmasý, 00 milletvekilinin bulunmasýyla hiç milletvekilinin bulunmamasý arasýnda, ülkeye hizmet ve ülke menfaatlerini koruma kollama bakýmýndan hiçbir fark yoktur. Bizim seçimden korkmamýzý gerektiren hiçbir durum yok. Gelinen nokta, bizim söylediklerimizin haklýlýðýný ortaya koyuyor. Ýlçelerin problemlerini biliyoruz MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, ilçelerin problemlerini bildiklerini ve çözümün MHP iktidarýnda olacaðýný söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uðurludað Kaymakamý'ný makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç ve ilçe teþkilatý katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili Adayý Prof.Dr. Vahit Doðan, Uðruludað Ýlçesi'nin sorunlarýný bildiðine deðinerek, " Türk Milliyetçisi olmanýn en önemli özelliði ülkenin ve baðlý bulunduðun ilin, ilçelerinin problemlerini bilmektir.ýlçelerin problemlerini biliyoruz. Çorum'un her yerinde olduðu gibi ilçede de ulaþým problemi var. Burada yaþayan insanlara yatýrým yapýlmadýðý, dolayýsýyla istihdam saðlanamadýðý için ilçe göç veriyor. Ýlçeye yatýrým yapýlsa ve iþ imkânlarý sunulsa ilçe nüfusu ilçede kalacaktýr. Biz nasip olurda meclise gidersek, ilçelerin sorunlarýný çözeceðiz" dedi.ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Uðurludað Kaymakamý Eyüp Kaykaç ise, Ýlçemizde ulaþým ve su sýkýntýsý yaþýyoruz. Milletvekili seçilirseniz sorunlarýmýzý gündeme getirmenizi isteriz. Bizim görevimiz vatandaþ iradesinin sandýða yansýmasýný saðlamaktýr. Huzurlu geçecek bir seçim süreci diliyorum" açýklamalarýnda bulundu. MHP'liler daha sonra kaymakamlýk personelini de ziyaret ederk, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kasým Seçimleri'ne hazýrlanan MHP Milletvekili Adaylarý resmi kurum ve kuruluþlarýna yaptýðý ziyaret turuna devam ediyor. Yapýlan açýklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret eden MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan ve partili yöneticileri, çalýþanlardan destek istediði ifade edildi. MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kamu kurum ve kuruluþlar olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirtti. Halkýn yoðun teveccühüyle karþýlaþan MHP'liler seçim çalýþmalarý esnasýnda ilgiyle karþýlanmanýn, çalýþmalarýna pozitif olarak yansýdýðýnýn altýný çizdiler. Ziyaret sýrasýnda bazý okul arkadaþlarýyla da karþýlaþan MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, sohbet edip hasret giderdiði okul arkadaþlarýndan da destek istedi. PAZARTESÝ EKÝM 0 Fatih Özcan dan araçlýk seçim filosu MHP. sýra Millekvekili Adayý Fatih Özcan, seçim çalýþmalarýný araçlýk filoyla yürütüyor. Kendisinin hangi sýrada yer aldýðýnýn bir önemi olmadýðýna iþaret eden Özcan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam edecek. Bizim için. veya. sýra aday olmamýzýn bir önemi yoktur. Hepimiz biriz ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemiz, milletimiz ve geleceðimiz için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. MHP heyeti resmi kurum ziyaretlerine devam ediyor Yaðmur Damlasý Derneði, Bir çanta da sen doldur. kampanyasý kapsamýnda Türkler Köyü ne eðitim desteði götürdü. Yaðmur Damlasý Derneði Çorum Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, yaptýðý açýklamada, Hayatýn her yerindeyiz, þimdi okul zamaný "sloganý ile sosyal medyada baþlatýlan "bir çantada sen doldur" kampanyamýz büyük heyecan uyandýrdý. Ýhtiyaç sahibi ailelerin okul ihtiyaçlarýna katký saðlamak üzere baþlattýðýmýz kampanya, sürenin kýsa ve masraflarýn yoðun olduðu bir döneme rastlamasýna raðmen camiamýzda büyük ilgi gördü. dedi. Eðitim desteðinde, bir damla olabilmek için tüm gönüllülere çaðrýda bulunan Özüdoðru, Türkler Köyü ne ulaþtýrýlan yardýmlar ve kampanyanýn devamý ile ilgili þu bilgileri paylaþtý, Ýlk olarak Ankara'dan bir kardeþimizin doldurduðu çanta ile start alan kampanyamýza MHP Milletvekili Adaylarý, ziyaret ettikleri kurumlarýn personeline hayýrlý iþler dileðinde bulunarak, desteklerini istedi. Yaðmur Damlasý ndan Türkler Köyü ne eðitim desteði Yaðmur Damlasý Derneði, Bir çanta da sen doldur kampanyasýna baðýþlanan malzemeleri, köy çocuklarýna ulaþtýrýyor. özellikle sosyal medyada yapýlan paylaþýmlar neticesinde Antalya, Aydýn gibi yurtiçinden olduðu kadar, yurt dýþýndan bile destek talepleri ile karþýlaþtýk. Ýnsanýmýzýn söz konusu eðitim olunca hiçbir sorumluluktan kaçmayacaðýný bu kampanyamýzda görmenin mutluluðu içerisindeyiz. Kampanya çerçevesine temin edilen, içerisinde temel okul ihtiyaçlarýnýn bulunduðu okul çantalarý tarafýmýzdan özellikle köylerde yaþayan minik gönüllerle buluþturulacak. Daðýtýma ilk olarak Türkler köyü ilk ve orta okulundan altý öðrenci ile baþladýk. Önümüzdeki günlerde gücümüz yettiðince merkez köy okullarýmýz ziyaret edilerek ihtiyacý olan kardeþlerimizin eðitim masraflarýna bir damlacýk destek olmak istiyoruz. Kampanyamýz dahilinde çanta daðýtýmlarýmýz Ekim tarihine kadar devam edecek olup bir çanta bedeli 0 TL olarak belirlenmiþtir. Destek olmayý arzu eden hemþerilerimiz bu süreçte derneðimizle irtibata geçerek istedikleri þekilde katkýda bulunabilirler. Her faaliyetimizde olduðu gibi bu kampanyamýzda da bizleri yalnýz býrakmayan dostlarýmýza te-

6 PAZARTESÝ EKÝM 0 Topçu: Çorum, hak ettiði yerde deðil RECEP MEBET Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu önceki gün Çorum a geldi. Boðazkale de düzenlenen. Hattuþa Kültür ve Gastronomi Festivali ile Ýskilip te gerçekleþen Atýf Hoca Konferansý ve temel atma programý için Çorum a gelen Yalçýn Topçu, þehir merkezinde de ziyaretlerde bulundu. Çorum Valiliði önünde düzenlenen karþýlama törenine Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve bazý daire amirleri katýldý. VALÝ, KAZILAR ÝÇÝN DESTEK ÝSTEDÝ Karþýlamanýn ardýndan Valilik aný defterini imzalayan Yalçýn Topçu, Vali Kara dan Çorum la ilgili brifing aldý. Çorum un, Anadolu nun Karadeniz e açýlan kapýsý olduðunu belirten Ahmet Kara, Sahip olduðu potansiyel açýsýndan Çorum, kültür ve turizm alanýnda hafife alýnmamasý gereken bir il dedi. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Vali Ahmet Kara tarafýndan karþýlandý. Bakan Topçu nun ilk ziyaretini Vali Ahmet Kara ya gerçekleþtirdi. Bakan Topçu nun Valilik ziyaretinde Çorum la ilgili bilgi verildi. Tarihi ve turistik açýdan Çorum u anlatan Kara, Kültür ve Turizm Bakanlýðý imkanlarý ile yürütülen arkeolojik kazýlar hakkýnda da bilgiler verdi. Kazý ödeneklerinin artýrýlarak arkeolojik çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasýný isteyen Vali Kara, Çorum a Kültür Varlýklarý Kurulu kurulmasý talebinde de bulundu. Çorum un kültür varlýklarý açýsýndan zengin bir il olduðuna iþaret eden Kara, uzman kütüphaneci ve modern bir tiyatro salonuna duyulan ihtiyaca da dikkat çekti. TOPÇU: ÇORUM, HAK ETTÝÐÝ YERDE DE- ÐÝL Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum, kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde deðil dedi. Basýn mensuplarýnýn Çorum ziyaretine gösterdiði ilgiden memnun olduðunu ifade eden Yalçýn Topçu, Yerel basýn güçlü olduðuna göre Çorum da demokrasi tam iþliyor demektir þeklinde konuþtu. Bakanlýk görevine geldikten sonra inci il ziyaretini Çorum a gerçekleþtirdiðini anlatan Topçu, Maþeri vicdanda aklanmýþ olan Ýskilipli Atýf Hoca nýn memleketi olan Çorum, kadim bir barýþ kenti olmasýnýn yaný sýra ayný zamanda ticaret ve tarým açýsýndan da önemli bir þehir diye konuþtu. Medeniyetler þehri Çorum un kültür ve turizm açýsýndan hak ettiði yerde olmadýðýný vurgulayan Bakan Topçu, þunlarý söyledi: Çorum, aslýnda küresel bir marka olmalý. Bugüne kadar bazý çalýþmalar yapýlmýþ ama bunlarýn yeterli olduðunu söyleyemeyiz. O nedenle yapýlanlarý bir adým öne taþýmak için buradayýz. Bürokratlara gerekli talimatý verdim. Çorum un sahip olduðu kültür ve turizm deðerlerini dünya markasý yapmak için uðraþacaðým. Elbette tüm Türkiye için bu düþünceyi taþýyoruz ama Çorum un ayrý ve özel bir yeri var. Bu nedenle pozitif ayrýmcýlýðý hak ediyor. Ziyaretimizle ilk adýmý atmak için buradayým. Valilik in ardýndan Çorum Belediyesi ne geçen Bakan Topçu, Taþ Bina yanýndaki Sevgi Sokaðý nda esnaf ziyareti yaparak iþyeri sahipleri ve çalýþanlarla sohbet etti. Programý dahilinde Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanlýðý ný da ziyaret eden Topçu, Atýf Hoca konferansý ve temel atma programýna katýlmak üzere Ýskilip e gitti. Bakan Yalçýn Topçu, Valilik ziyareti sonrasýnda, ziyarete katýlanlarla birlikte objektifler karþýsýna geçti. Hakimiyet gündeme taþýdý, Bakan Topçu söz verdi RECEP MEBET Hakimiyet in, Çorum a þehir kütüphanesi þart manþetiyle gündeme taþýdýðý merkezi kütüphane ihtiyacý, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu ya iletildi. Basýn mensuplarýmýza böyle bir konuyu gündeme taþýdýklarý için teþekkür ederim diyen Yalçýn Topçu, Ýnþaallah Çorum a yeni bir merkezi kütüphane açmak nasip olur. Mevcut durumda Çorum da yapabileceklerimiz adýna söz veriyorum dedi. YILDA NEDEN YAPMADINIZ? Çorum a Kültür Merkezi kazandýrýlmasý yönündeki talepleri deðerlendiren Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya dönerek, yýldýr Çorum a neden Kültür Merkezi yapýlmadý? diye sordu. Salim Uslu ise Bakan Topçu nun esprili sorusuna, O þeref size ait olsun diye düþündük cevabýný verdi. YAÐMADAN GÜRLEMEK BÝZE YAKIÞ- MAZ Türkiye de çok þey yapýldý ama hala eksik gedikler var diyen Yalçýn Topçu, Çorum un taleplerinin gerçekleþmesi için elinden gelen desteði vereceði sözünü verdi. Yaðmadan gürlemek bize yakýþmaz diyen Bakan Topçu, Yapamayacaðýmýz iþi söylememeliyiz diye konuþtu. Devlet Tiyatrosu ve kale restorasyonunun yaný sýra Ýskilipli Atýf Hoca nýn adýný taþýyacak bir Kültür Merkezi projesinin Çorum a yakýþacaðýný düþündüðünü belirten Topçu, Maþeri vicdanda aklanan Atýf Hoca gibi muhterem bir zatýn anýsýna Kültür Merkezi yaparak milletin vicdan borcunu da ödemiþ oluruz dedi. Bakan Yalçýn Topçu Jandarma ve Emniyet Müdürlüðü nde törenle karþýlandý. Jandarma ve Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret eden Bakan Topçu: Terörün beli kýrýldý Bakan dan ayrý talimat M. BURAK YALÇIN Terörle mücadelenin sürdüðünü belirten Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Devletin kararlýlýðý ile terörün beli kýrýldý. Bölücü örgütün baþý ayrý, kuyruðu ayrý oynar hale geldi dedi. 0. Hükûmetin terörlü mücadelede kararlý olduðunu vurgulayan Yalçýn Topçu, Türkiye yi salimen sandýða taþýyacaðýz. Bu seçimden terörle mücadele konusunda devletin kararlýlýðýný artýracak, ekonomik ve sosyal dengelerin muhafaza edileceði bir netice çýkmasýný temenni ediyoruz. Seçimlerin tüm siyasi parti ve adaylar için hayýrlý olmasýný diliyorum diye konuþtu. EMNÝYET ve JANDARMA YA ZÝYARET Terörle mücadelede aktif rol alan güvenlik güçlerine moral ve motivasyon amacýyla Çorum Jandarma Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret eden Bakan Yalçýn Topçu, Terörle mücadelede milletimizin askerimize ve polisimize güveni tam dedi. Çorum daki temaslarý dahilinde ilk olarak Emniyet Müdürü Murat Kolcu yu makamýnda ziyaret eden Yalçýn Topçu, Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Bu topraklar bundan sonra da vatan olmaya devam edecek. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupýnar'da bir olduðumuz gibi þimdi de bir olarak terörün kökünü kazýyacaðýz diye konuþtu. Hatýra defterine, Ýstiklâl Marþý nýn Korkma sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak dizelerini yazan Bakan Topçu, Ýl Jandarma Komutanlýðý na geçti. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün de hazýr bulunduðu ziyarette Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek le görüþen Topçu, karþýlamada hazýr bulunan askeri erkan ve mehmetçiklerle de tek tek tokalaþarak sohbet etti. Çorumlu þehitlerin isimlerinin yazýlý olduðu þeref köþesinde þüheda için dua eden Bakan Topçu, Jandarma Albay Metin Özbek ten bilgi aldý. Ziyaret, Jandarma Komutanlýðý aný defterinin imzalanmasýyla sona erdi. RECEP MEBET Çorum Valiliði nin ardýndan Kültür ve Turizm Müdürlüðü nü ziyaret eden Bakan Yalçýn Topçu, mülki idare amirlerine üç ayrý talimat verdi. Kütüphanelerden faydalanan üye sayýsýnýn yetersiz olduðunu belirten Yalçýn Topçu, Vali Ahmet Kara dan Milli Eðitim Müdürlüðü ne talimat vererek öðrenciler için kütüphanelere üyelik seferberliði baþlatýlmasýný istedi. Çocuklarý okumaya teþvik ederek kütüphanelerdeki üye sayýlarýný artýrýn diyen Kültür ve Turizm Bakaný Topçu, Devlet Tiyatrosu nda sahnelenen Türk-Ýslâm Medeniyeti deðerlerine uygun oyunlarýn sayýsýnýn artýrýlarak öðrencilerle buluþturulmasý talimatýný verdi. Kültür ve Turizm Müdürlüðü faaliyetlerinin toplumun her kesimine duyurulmasý gerektiðini vurgulayan Topçu, Çorum un sadece Avrupa da deðil Türk ve Ýslâm dünyasý ülkelerine de tanýtýlmasýný istedi. Topçu, ayrýca Vali Kara ve Çorum milletvekillerinden zaman zaman arkeolojik kazý alanlarýný ziyaret etmelerini talep etti. BAKAN DAN TÝYATRO, KÜLTÜR MER- KEZÝ ve KONAK TALEBÝ Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum daki faaliyetleri hakkýnda Bakan Yalçýn Topçu ya brifing verdi. 98 yýlýnda hizmete açýlan ve 48 kiþi kapasiteli olan mevcut Devlet Tiyatro nun fiziki açýdan yetersiz kaldýðýný belirten Ali Özüdoðru, Çorum un modern bir tiyatro salonuna ihtiyacý olduðunu söyledi. Kültür Merkezi yapýmý konusunda da önceki dönemde Bakanlýk a talepte bulunduklarýný anlatan Özüdoðru, Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün misyonuna uygun tarihi bir konakta hizmetlerini sürdürebilmesi için destek beklediklerini kaydetti. Çorum da 8 sit alaný bulunduðunu ve halen ayrý yerde arkeolojik kazýlarýn devam ettiðini belirten Özüdoðru, leblebi konulu bir kitap çalýþmasý hazýrlandýðýný, Hattuþa Örenyeri giriþinde ise karþýlama yeri yapýmýyla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini açýkladý. Çorum daki kütüphanelerde 4 bin kitap bulunduðunu ve kütüphanelerin toplam üye sayýsýnýn 0 yýlýnda 0 bini aþacaðýný dile getiren Özüdoðru, kültür ve turizm alanýnda gerçekleþtirdikleri faaliyetleri kitaplaþtýrdýklarýný da sözlerine ekledi. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ziyaretinde bazý açýklamalarda bulundu.

7 Külcü nün Bakan dan iki talebi Tiyatro salonu ve kale surlarý için destek istedi RECEP MEBET Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu dan Çorum un tarihi ve kültürel açýdan geliþimi için iki ayrý talepte bulundu. Bakan Topçu yu makamýnda aðýrlayan Baþkan Külcü, Çorum Kalesi surlarýnýn onarýmý ve Devlet Tiyatro nun yenilenmesi hususunda destek istedi. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Bekir Horuz, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Muzaffer Külcü, Belediye nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkýnda bilgilendirdi. Þehrimiz küçük olsa da büyükþehir ayarýnda projeleri hayata geçiriyoruz diyen Külcü, mega kentlerin çoðunda bulunmayan binicilik tesisini Çorum da kurmaya talip olduklarýný söyledi. Düzenledikleri kitap fuarý, sempozyum ve basýmý yapýlan eserlerle Çorum da kültür ve sanat alanýnda önemli faaliyetlere imza attýklarýný anlatan Külcü, Çorum Park ta yapýmý tamamlanan Sanat Galerisi nin yakýnda hizmete açýlacaðý müjdesini verdi. Yeni dönem projelerinden de bahseden Külcü, Vilayet çevresinde bin metrekare alanda uygulayacaðýmýz Kent Meydaný projesi bitmek üzere ve yýl baþýna kadar ihaleye çýkacaðýz. Hafýzlýk Kuran Kursu nun yaný sýra ayrý noktada mahalle mescitleri yapacaðýz ve inþaalarýna önümüzdeki yýl baþlayacaðýz dedi. Çorum Devlet Tiyatro nun koltuk sayýsý ve þehrin ihtiyacý bakýmýndan yetersiz kaldýðýný anlatan Külcü, Fiziki açýdan da eski bir görüntüye sahip olan tiyatro Bakan Topçu yu ðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, taleplerini iletti. salonunun yenilenmesi hususunda taleplerimizi iletmiþtik. Ýyi bir proje hazýrlanýrsa Belediye olarak arsa tahsis edebiliriz. Çorum Kalesi içindeki evlerin kamulaþtýrýlmasý yapýldý. Koruma Kurulu ile yaptýðýmýz çalýþma sürüyor. Ancak kalenin surlarýnýn da restore edilmesi lazým. Bunun için de - milyon TL lik bir bütçeye ihtiyaç olabileceði belirtiliyor. Çorum açýsýndan önem taþýyan bu proje hususunda da Bakanlýðýmýz dan destek bekliyoruz diye konuþtu. TOPÇU DAN KÜLCÜ YE ÖVGÜ Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum da güzel þeyler olmuþ diyerek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü sunumunda dile getirdiði çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Çorum da yapýlan tüm çalýþmalar Baþkan ýn makamýndan indiðini, Tanrý Daðý ile Hira Daðý ný buluþturduðunu gösteriyor diyen Bakan Topçu, Selçuklu nun varisi, Osmanlý nýn torunu, Cumhuriyet in çocuðu böyle olmalý. Bu coðrafya ve tarihin vadettiði ciddi bir zenginlik var. Bunu baþarýyla harmanlayan önemli hizmetlere imza atan Çorum Belediye Baþkaný ný tebrik ediyorum dedi. Ziyaretin sonunda Baþkan Külcü nün hediyesini kabul eden Topçu, Seçilmiþlerle atanmýþlarý buluþturalým diyerek hatýra fotoðrafý için Vali Ahmet Kara ve AK Partili vekiller ile siyasi parti temsilcilerini de yanýna davet etti. Bakan Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca yý gözyaþlarýyla anlattý (ÝHA) - Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn idamýnýn cumhuriyet tarihinin en tartýþmalý hadiselerinden biri olduðunu belirterek, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakaný olarak þunu söyleyebilirim Ýskilipli Atýf Hoca mahþeri vicdanda suçsuzdur, günahsýzdýr, piri paktýr, mübarek, cesur, yürekli bir vatan evladýdýr" dedi. Ýskilip te düzenlenen doðalgaz temel atma törenine katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca nýn mezarýný ziyaret etti. Atýf Hoca nýn mezarý baþýnda dua eden Bakan Topçu, daha sonra Atýf-Derneði ile Çorum Ýnsani Deðerler Platformu tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Ýskilipli Atýf Hoca" konulu konferansa katýldý. Bakan Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn tarihteki tüm mazlumlarýn yaþadýðý kaderi birebir yaþadýðýný ve idam cezasý ile cezalandýrýldýðýný söyledi. Atýf Hoca'nýn idamýnýn cumhuriyet tarihinin en tartýþmalý hadiselerinden biri olduðunu dile getiren Topçu, "Halen bu konuda devletin yetkili kurumlarý bir þey yapmamýþtýr. Ama bu millet mahþeri vicdanýnda Atýf Hoca'yý þehidi olarak kabul etmiþ, her yýl, her gün, her saat, her saniye geçtikte hafýzasýna kazýyarak yazmýþtýr. Onlarýn idamý hiçbir þeye yaramamýþtýr. Mahþeri vicdanda Atýf Hoca þehittir, kahramandýr ve alimdir" diye konuþtu. Milletin bu tür acýlarý tarihi boyunca yaþadýðýný dile getiren Topçu, "Bu millet bu tür acýlarý, mihmandar ettiði, önüne koyduðu alimini de, siyaset adamýný da yaþayarak gelmiþtir. Menderes'i andýðýmýzda kemiði sýzlar, yüreðimiz yanar. Alimlerimiz asýlmýþtýr, ona yüreðimiz yanar. Ýnþallah bundan sonra millet ne derse o olsun, zalimlerin dediði olmasýn" ifadelerini kullandý. Bakan Topçu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakaný olarak þunu söyleyebilirim Ýskilipli Atýf Hoca mahþeri vicdanda suçsuzdur, günahsýzdýr, piri paktýr, mübarek, cesur, yürekli bir vatan evladýdýr. Ne mutlu bu millete ki Ýskilipli Atýf Hoca gibi serdengeçtileri vardýr. Allah'ýn izniyle kýyamete kadar ne Ýskilipli Atýf Hocalar biter ne de onlarýn haykýrdýklarý kýsýlabilir. Allah her birimizi onlarýn þefaatine nail etsin inþallah" dedi. MAHKEMENÝN ATIF HOCA YA TAVRINI ANLATIRKEN GÖZYAÞLARINI TUTAMADI Ýskilipli Atýf Hoca'nýn yargýlandýðý mahkemenin tutanaklarýndan bazý bölümler okuduktan sonra mahkemenin Atýf Hoca ya karþý takýndýðý tavýrlarý da anlatan Bakan Topçu, zaman zaman gözyaþlarýna hakim olamadý. Bakan Topçu ya salondakiler de alkýþlarla destek verdi. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal ile Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta Atýf Hoca'nýn hayatý ve eserleri ele alýndý. BAKAN TOPÇU MEVSÝMLÝK ÝÞÇÝLERÝN ÇADIRLARINI ZÝYARET ETTÝ Bakan Topçu, Ýskilip teki programýn ardýndan Çorum'a dönerken Kýzýlýrmak kenarýndaki mevsimlik iþçilerin kaldýðý çadýrlarý görünce araçtan inerek çadýrlarýn yanýna gitti. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile boþ olan çadýrlarý inceleyen Bakan Topçu, mevsimlik iþçilerin zor yaþam þartlarýna dikkat çekti. Çadýrlarda yaþayan iþçilerin birçok zorluk yaþadýðýný anlatan Topçu, "Üç kuruþ kazanabilmek için buralara kadar gelip gidenlere sahip çýkmamýz lazým. Bunlar yolda trafik kazasý geçiriyorlar, insani olmayan þartlarda gidip geliyorlar. Almanlarýn 90'larda bize yaptýklarýný yapmamamýz lazým. Sayýn valim ne imkanýmýz varsa onu yapmalýyýz. Neticede bu bir zulümdür. Buna müsaade edemeyiz. Bir iþ adamý çalýþtýracak adam getiriyorsa gereðini de yapmalý" ifadelerini kullandý. Kültür ve Turizm Bakaný Yaþar Topçu nun da katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende, Ýskilip in doðalgaz çalýþmasý baþlatýldý. (ÝHA) - Çorum un Ýskilip ilçesine doðalgaz getirilmesi için ilk temel atýldý. Temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Valisi Ahmet Kara, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorumgaz A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Ýskilip in çaðdaþ bir hizmetle buluþtuðunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Bacýlarýmýz artýk kül dökmeyecek, soba yakma derdine düþmeyecek. Düðmeyi çevirince sýcak suyu emrinde olacak. Bu hizmetin buraya kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum dedi. Zahmetsiz rahmetin olmayacaðýna dikkat çeken Bakan Topçu, çekilen zahmet sonunda yüz yýldýr buluþulamayan hizmetlerle buluþulduðuna iþaret ederek, bu sýkýntýlarýn geçici olduðunu istedi. Ýskilip in turizm kenti olacaðýný belirten Bakan Topçu, Doðalgaz bunun iþareti. Memur geldiði zaman buradan kaçmaz. Doðalgaz gelince buraya konforlu oteller kurulacak ve iç turizm hareketlenecek dedi. Ýskiliplilerin ýsrarla kendisinden müjde beklediðini anlatan Topçu, Biliyorsunuz ben rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu'nun yol arkadaþýyým. Yapamayacaðým hiç bir þeyi söylemem. Elimizden gelecek þeyleri söyleriz. Söyleyeceðimizin de arkasýnda dururuz. Ýsteriz ki Atýf Hocamýz adýna, o iman ve amel þehidinin adýna bir kültür merkezi yapmayý Allah bize nasip etsin. Ben isterim ki kalenin restorasyonunu yapmayý da Allah bana nasip etsin. Hiç kimse kimseye bir þey bahþedici deðildir. Biz hakla iþimizi yapacaðýz. Ben devlette görev alan baðýmsýz bir bakan olarak inþallah sizlere mahcup olmayacak þekilde görevimi yapacaðým. Bakarsýnýz Rabbim nasip eder kültür merkezini de yaparýz, kaleyi de restore ederiz. Daha ne hizmetler gelir. Ýnþallah Allah bana nasip eder. Sezai Karakoç'un bir þiiriyle sözlerime son veriyorum Milletimin uðruna adamýþým kendimi, bir doðrunun imaný bin eðriyi düzeltir, zulüm Azrail olsa hep hakký tutacaðým, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn ruhaniyetine bunu atfediyorum. Ýnþallah Ýskilip'imiz hem turizmde hem kültür varlýklarýnda modern bir þehir olsun ifadelerini kullandý. BÝZ HÝZMET SÝYASETÝ YAPIYORUZ AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, kimlik ve slogan siyaseti yapanlardan olmadýklarýný belirterek, Hizmet siyaseti yapýyoruz. Yeter ki devlet zeval görmesin, millet zarar görmesin. Bizim hassasiyetimiz, tek gayemiz devletin bekasý, aziz miletimizin duasýdýr dedi. Bazýlarýnýn dudak büktüðü bazýlarýnýn hayal gördüðü bir hizmeti gerçekleþtirdiklerini dile getiren milletvekili Salim Uslu, vermedikleri bir sözü Ýskilip halký hak ettiði için yerine getirdiklerini belirtti. Bir kýsým çevrelerin ilçeye bir çivi dahi çakmadýklarýný iddia ettiðini anlatan Uslu, Bazýlarý çivi çakmadýðýmýzý iddia ediyor. Bazýlarý tozdan þikayet ediyorlar. Belediye baþkanýmýz uyanýklýk yapmadý. Þehrin görselliðine katký vermek adýna makyaj yapabilirdi. O zoru seçti ve alt yapý yatýrýmlarýna yöneldi. Þikayet geleceðini biliyordu. Yýllarýn ihmalini ortadan kaldýrmak üzere alt yapý çalýþmalarýna baþladý. Ýskilip ihmal edilmiþ bir kent. Yüzyýlýn ihmalini alt yapý yatýrýmlarýyla gideriyoruz. Bazýlarý çivimi çaktýnýz diyor. Halk Eðitim Merkezi nin, adliyenin, hastanenin önünden geçen birisinin vicdaný olsa oranýn ne kadar para harcanarak yapýldýðýný görür. Aklý ve vicdaný kör siyasete tutsak etmiþse o adamýn görme þansý yok. Hizmetlerimiz ortada. Bu hizmetlerimiz bizi hizmet üretmemekle eleþtiren siyasilere ve siyasi çevrelere kapak olsun diye konuþtu. En kýsa sürede ilçelerin doðalgaza kavuþacaðýný açýklayan Uslu, kadýnlarýn doðalgaz kullanmanýn konforuna eriþeceðini sözlerine ekledi. PAZARTESÝ EKÝM 0 Ýskilip in doðalgaza kavuþmasý için start verildi ÝSKÝLÝP Ý ÇAÐIN EN TEMÝZ ENERJÝSÝ ÝLE BU- LUÞTURUYORUZ Çorumgaz A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý da, Ýskilip i çaðýn en temiz enerjisi doðalgazla buluþturduklarýný belirterek, bu süreçte büyük çaba gösteren parlamenterler ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çorumgaz olarak Çorum un doðalgaz ihalesini üstlenerek 9 þehri doðalgaza kavuþturmanýn onuru 004 yýlýndan beri gururla taþýdýðýný ve bu gururu hem þirket içindeki çalýþma arkadaþlarýyla hem de Çorum halkýyla daima paylaþtýðýný vurgulayan Ahlatcý, sonraki aþamada ise Çorum dýþýnda bölgesel bir doðalgaz þirketi haline dönüþmenin kývancýný hep birlikte yaþadýklarýnýn altýný çizdi. Çorumla birlikte Çankýrý, Karabük, Kastamonu ve Yozgat ve bu illere baðlý ilçenin doðalgaz daðýtýmýný saðladýklarýný anlatan Ahlatcý, Çorum da bugüne kadar yalnýzca Sungurlu ilçemiz doðalgaz kullanabilmekteydi. Olaðanüstü çabalarýn sonucu olarak Ýskilip, Osmancýk ve Alaca ilçelerimiz de bu büyük nimetten istifade eder hale gelecektir. Ýlçeleriyle birlikte Çorum un bir bütün halinde kalkýnmasý, güçlenmesi, refaha eriþmesi için gönülden uðraþ veren bir çorum evladý olarak bu önemli projenin hayata geçmesinden duyduðum sevinci burada paylaþmak istiyorum. Ýskilip e doðalgaz gelmesini saðlayan yöneticilerimiz ve siyasilerimizin devam edeceðine inandýðým destekleriyle Ýskilip halký kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve yerel yöneticilerimizin yanýmýzda yer almalarýyla Ýskilip i en kýsa zamanda doðalgazla buluþturacaðýz diye konuþtu. ÝSKÝLÝP ÇAÐ ATLIYOR Çorum Valisi Ahmet Kara ise, gaz lambasý ýþýðýnda liseyi bitirdiðini açýklayarak, Ýlçemize modern bir hizmet geliyor. Türkiye ve Ýskilip in bu hizmetlerle büyük bir çað atladýðýný görmekten bahtiyarlýk duymaktayým. Bu doðalgaz en basitinden havamýzýn kirlenmesini önleyecek. Hava kirlenmeyecek bundan sonra. Ormanlarýmýz, aðaçlarýmýz kesilmeyecek. Türkiye çölleþmeyecek, daha yeþil ülke olmayacak. Kadýnlarýmýz bodrumlardan odun taþýmaktan, küllerle uðraþmayacak. Bu hizmet çevreci ve hayatý kolaylaþtýrýcý bir hizmet. Bu hizmeti getiren, buluþturan devletimize ve Çorumgaz yetkililerine de teþekkür ediyorum diye konuþtu. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma da, Ýskilip halkýnýn kendilerine gösterdiði sabra güvene layýk olmak için en son kazmayý vurarak doðalgaz çalýþmalarýný baþlattýklarýný hatýrlatarak, Ýlçemize doðalgaz getirilmesi noktasýnda Ýskilip e büyük bir katký ve kazaným saðlayan milletvekilimiz Salim Uslu ya teþekkür ediyorum. Çorumgaz A.Þ. yönetim kurulu baþkanýmýz Ahmet Ahlatcý ya da teþekkür ediyoruz. Doðalgaz çalýþmasý ve alt yapý çalýþmalarýndan sonrada üst yapý çalýþmalarýna geçilecek ilçemiz toz ve çamurdan kurtulacak ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duanýn ardýndan doðalgaz þehir þebekesi çalýþmalarýna baþlandý.

8 8 PAZARTESÝ EKÝM 0 Terörün kökü kazýnacak Mecitözü parti teþkilatýnda düzenlenen istiþare toplantýsýna katýlan AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, trör sorununu bitirmekte kararlý olduklarýný vurguladýðý konuþmasýnda, "Terörün kökü kazýnacaksa AK Parti kazýr, terör bitirilecekse AK Parti bitirir. Yeter ki siz bu kadrolara sahip çýkýn. dedi. AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, il yöneticileri, il genel meclis üyeleri ve partililerin de hazýr bulunduðu ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, toplantýyla ilgili bilgi verildi. "YEDÝ DÜVEL, AK PARTÝ DÜÞMANLIÐIN- DA BÝRLEÞTÝ" Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, AK Parti'nin Haziran seçimlerindeki yol kazasýný Kasým seçimlerinde atlatacaðýna inandýðýný söyledi. Mecitözü Teþkilatý olarak ayný heyecan ve ayný kararlýlýkla çalýþtýklarýnýn altýný çizen Yaþar, "diðer partiler ne yapacaklarýný, hangi projeleri uygulayacaklarýný deðil, AK Parti'ye nasýl takoz koyacaklarýný anlatýyor. Yedi düvel, AK Parti'yi yýkmak için bir araya gelmiþ durumda. Ancak bunlarýn çabasý nafile. Çünkü, AK Parti milletin partisidir, milletin dediði olacaktýr. Kasým'da yeniden elbirliði ile tek baþýmýza iktidara geleceðiz. AK Parti'nin düþmanlarýný Allah'a havale ediyorum. Bizler bu yolda mücadele etmeye devam edeceðiz. Bizim davamýz þahsi çýkar davasý deðil, hizmet davasý, millet davasýdýr" þeklinde konuþtu. "TERÖR BELASINDAN KURTULACAÐIZ" Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ise terör örgütlerinin Türkiye'yi yasa boðduklarý gibi ülkemizin geliþmesine, büyümesine engel olduðunu anlatarak, baþ belasý terörden en kýsa zamanda kurtulmakta kararlý olduklarýný kaydetti. Ceylan, son yýl içinde terörle mücadeleye 0 milyar dolar para harcandýðýný belirterek, "þu anda Türkiye'nin kasasýnda 0 milyar dolar para var. Terör sorunu olmasaydý Türkiye þu anki bulunduðu noktadan kat daha geliþmiþ olacaktý" dedi. Ceylan, AK Parti'nin yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin son günlerde zor bir süreç yaþadýðýný, gerek ekonomik gidiþat, gerek terör sorunu, gerekse istikrardaki týkanýklýk nedeniyle birtakým sorunlar yaþandýðýný anlatan Ceylan, bu süreçten millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, kenetlenmemiz gerektiðini bildirdi. Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görüldüðünü anlattý. "HÝZMETÝN PARTÝSÝYÝZ" Ceylan, "ÝMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, TC numarasý ile istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 8 bin km. bölünmüþ yol, yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. Köylerin, beldelerin kilit taþý ile AK Parti döneminde tanýþtýðýný, köyleri Avrupa standartlarýna getirmekte kararlý olduklarýný anlatan Ceylan, her evin önüne kadar kilit taþý döþeneceðini bildirdi. Ceylan, 00 yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde asfalt yol oranýnýn yüzde.8 iken, bugün. olduðunu sözlerine ekledi. AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son 0 yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Son ayda, hatta son ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde 0 zam yapýlabilirdi, ülkemizin 0 yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 4 tane fabrika kurabilirdik, 00 tane GAP projesi yapabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son 0 yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz." Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde son birbuçuk yýlda anjio, 00 açýk kalp ameliyatý yapýldýðýna dikkati çeken Ceylan, 0 bin kiþinin Ankara'ya gitmekten kurtulduðunu, artýk bu tür saðlýk hizmetlerinin Çorum'da çok rahat bir þekilde verilebildiðini ifade etti. Mecitözü'nün eninde sonunda AK Partili belediye ile tanýþacaðýný vurgulayan Ceylan, "gelecek seçimlerde belediyeyi almak için var gücümüzle seçimlere asýlacaðýz. Mecitözü halkýný AK Parti belediyeciliði ile tanýþtýracaðýz. Belediyeyi almazsak gözüm açýk gider" diye konuþtu. Mecitözülüler den Ceylan a sýcak karþýlama AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Mecitözülüler tarafýndan sýcak bir karþýlama töreni ile karþýlandý. Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Mecitözü Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ceylan, parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mecitözü Ýl Genel Meclis Üyesi Hacý Bolat, muhtarlar ve vatandaþlar tarafýndan karþýlandý. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, parti binasýnda istiþare toplantýsý düzenleyen ve burada ülke gündemini deðerlendiren Ceylan ýn, partililerin Kasým seçimlerine olanca güçleriyle asýlmasýný istediðine iþaret edildi. ESNAFI TEK TEK ZÝYARET ETTÝ Beraberindekilerle birlikte, Mecitözü esnafýný tek tek ziyaret eden Ceylan, Mecitözü'nü hep birlikte geleceðe hazýrlayacaklarýný, ilçenin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda elinden gelen gayreti göstereceðini söyledi. Ýlçe halkýyla da sohbet eden Ceylan, özellikle çocuklar ve yaþlýlarla ilgilenerek, onlarla sohbet etti. SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARINA ZÝYARET Milletvekili Adayý Ceylan, Mecitözü'nde meslek kuruluþlarýný, sivil toplum kuruluþlarýný, bankalarý ve diðer kurumlarý da ziyaret etti. Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde Baþkan Mehmet Doðan ve Müdür Ergül Aksoy ile bir süre görüþen Ceylan, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ekrem Þahin ile de sohbet etti. Ceylan ve beraberindekiler, diðer kuruluþlarý da ziyaret etmeyi unutmadý. MECÝTÖZÜ DEVLET HASTANESÝ'NÝN HÝZMETLERÝ MEMNUNÝYET VERÝCÝ Milletvekili Adayý Ceylan, Mecitözü Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hem hastanenin durumu hakkýnda yetkililerden bilgi aldý, hem de burada tedavi gören hastalarý ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü ziyaretinde, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Baþhekim Mithat Bekdemir, Hastane Müdürü Mustafa Yýldýz ve diðer personelden bilgiler alan Ceylan, tedavi gören hastalarý da ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ceylan, AK Parti hükümetleri dönemlerinde saðlýða yapýlan yatýrýmlarla hastanelerin fiziki ortamlarýnýn iyileþtirildiðini, hastalarýn hizmetlerden son derece memnun olduðunu belirterek, Mecitözü Devlet Hastanesi'ne gelen hastalarýn da muayene, tetkik ve tedavilerinde gereken kolaylýðýn ve itinanýn gösterildiðini söyledi. Ceylan, artýk ilçe hastanelerinde bile diþ ünitelerinin mevcut olduðunu belirterek, Mecitözü Devlet Hastanesi'nde diþ ve diþ eti hastalýklarýyla ilgili hizmetin de verildiðinin altýný çizdi. Saðlýkta yenilikler yapmaya ve hizmetleri geliþtirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ceylan, hiçbir hastanýn kapýdan geri çevrilmediðini, herkesin ilacýný kolaylýkla alabildiðini, bu imkan ve kolaylýklarý daha ileri noktalara taþýmakta kararlý olduklarýný söyledi. Ceylan, temiz, düzenli, tertipli, konforlu bir hastane oluþturduklarýndan ve güler yüzlü bir personele sahip olduklarýndan dolayý Mecitözü Devlet Hastanesi kadrosunu tebrik etti. Ceylan dan esnaf ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Çorum merkezde ve ilçelerde her fýrsatta esnafý ziyaret eden Ceylan, son alarak Saat Kulesi çevresi, Azap Ahmet Sokak ve civarýndaki esnafý ziyaret etti. Esnafýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan Ceylan, seçim çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam ediyor. Ceylan, beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý Ýl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Esnaf, Milletvekili Adayý Ceylan'a yakýn ilgi gösterirken, Ceylan da esnafla kucaklaþarak hem hayýrlý iþler diledi, hem de sorunlarýný ve taleplerini dinlerken, alýþveriþ yapan vatandaþlarla da sohbet etti, Kasým seçimleri için destek istedi. CEYLAN ESNAFLIÐI- NI KONUÞTURDU Yýllardýr Çorum da esnaflýk yapan Ahmet Sami Ceylan, ziyaret ettiði iþyerlerinde esnaflýktan gelen marifetlerini de sergileyerek, ziyaretlerine ayrý bir renk kattý. Bir kahvehanede tezgahýn arkasýna geçerek arkadaþlarýna çay servisi yapan Ceylan, bir berber dükkanýnda da usturayý eline alarak, bir müþteriyi traþ etti. Ceylan Ortaköylüler le buluþtu AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nde halkla buluþtu. Kasým seçimleri kapsamýnda Ortaköy'e giden Ceylan, esnaftan ve ilçe halkýndan siçimlerde destek ve dua beklediklerini bildirdi. Yapýlan yazýlý açýklamada, ilk olarak Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret ettiði aktarýlan Ceylan ýn, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'den çalýþmalar ve beklentiler hakkýnda bilgi aldýðý ifade edildi. "ORTAKÖY, AK BELEDÝYECÝ- LÝKLE HÝZMET ALIYOR" Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilçenin AK belediyecilikle tanýþtýktan sonra hizmet almaya baþladýðýný belirtti. Ýsbir, "Ortaköy 04 yerel seçimlerinden sonra AK Parti ile tanýþtý. 0 Mart seçimleri sonrasý göreve gelmemiz ile ilçemiz Çorum ve Türkiye genelinde tanýnmaya baþlandý. 0 yýldýr asbest borulardan su içen vatandaþlarýmýza temiz bir içme suyu kazandýrdýk. Karayollarý'nýn hoþgörüsü ile km olan asbest borular deðiþtirildi. Okullar Hayat Olsun projesi ile oyun parklarý kazandýrdýk. 00. Yýl Ýlkokulu bahçesine çim saha ve tribün kazandýrarak törenleri burada yapmaya baþladýk m alana kilit taþý döþedik ve döþemeye devam ediyoruz, km yeni yol açtýk. Futbol sahamýzýn zeminini düzelttik ihale aþamasýna girmiþtir. Müze yapýmý projemiz gölet yapýmý projemiz devam etmektedir. Okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný ve fakir öðrencilerimize kýrtasiye ve giyecek yardýmlarýnda da bulunmaktayýz.. Sizlerin Milletvekili adayý olmasý ilçemiz için ayrý bir þanstýr. Ortaköylü, sizleri bu topraðýn insansý olarak görüyor. Hayýrlý ve uðurlu olsun, Allah AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, "Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz. Kasým yeniden diriliþ günü olacak." dedi. Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ýlk olarak Ortaköy Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, daha sonra parti binasý önünde partililer ve vatandaþlarla istiþare toplantýsý yaptý. Yapýlan açýklamada, Ceylan'a Ortaköy ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik ettiði bildirildi. "CEYLAN, ORTAKÖY ÝÇÝN BÝR ÞANS" Ýstiþare toplantýsýnda konuþan AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ahmet Sami Ceylan'ýn milletvekili adayý olmasýnýn Ortaköy için büyük bir þans olduðunu belirterek, partinin oy oranýný artýrmak ve tek baþýna iktidar olmak için seferber olacaklarýný kaydetti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ise Ortaköy'ün AK belediyecilik ile tanýþtýktan sonra hizmet almaya baþladýðýný belirterek, þimdi de genel yönetimlerde AK yönetimi yeniden iþbaþýna getirmeleri gerektiðini söyledi. Ýsbir, Ahmet Sami Ceylan'ýn bu topraklarýn çocuðu olduðunu, kendisinin Ortaköy'e yabancý olmadýðýný, bu þansý çok iyi deðerlendirmek gerektiðini belirterek, Ceylan'a Ortaköy'e verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. "TÜRKÝYE'NÝN AK KADROLARI ÝHTÝ- YACI VAR" Ortaköylüler e seslenen Milletvekili Adayý Ceylan, AK Parti'nin yýllýk iktidarý boyunca gerek ülkemize, gerekse Çorum'a çok güzel hizmetler getirildiðini belirterek, bu hizmetlerin, yatýrýmlarýn korunmasý, devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden tek baþýna iktidar olmasý gerektiðini belirterek, bu nedenle Kasým seçimlerinin bir milat olduðunu söyledi. Ceylan, Türkiye'nin sýkýntýlý bir süreç yaþadýðýný, bu dönemde birlik ve beraberlik içinde olunmasý, halkýn kenetlenmesi gerektiðini anlatarak, "nefislerimizi ayaklar altýna alacaðýz, kýrgýnlýklarý, küskünlükleri, kiþisel soranlarý bir tarafý býrakarak ülkemiz için, davamýz için çalýþacaðýz" dedi. Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. AK Parti'nin yýlda çok büyük iþler baþardýðýný, güzel hizmetlerin verildiðini anlatan Ceylan, bunun kesintiye uðramamasý gerektiðini bildirdi. Ceylan, yýllýk kazanýmlarýn kaybolmamasý ve devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen yolunuzu açýk etsin'' dedi. Ýsbir, ilçe çocuklarýn oyun oynayabileceði parklara, oyun alanlarýna, halkýn spor yapabileceði yürüyüþ yollarýna ve sahaya önem verdiklerini, ilçede sosyal ve kültürel faaliyetleri geliþtirdiklerini bildirdi. Ýlçeyi komple kilit kaþý ile döþediklerinin altýný çizen Ýsbir, bundan sonra da kýr gazinosu, müze gibi projelerin üzerinde duracaklarýný kaydetti. "HÝZMETLER ARTARAK DE- VAM EDECEK" Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan da ''04 seçimlerinde sizlere verdiðimiz sözlerin büyük çoðunluðunu yaptýk. Ortaköy Belediyesinde asbest borularýn deðiþmesi, kilit taþý döþeme iþlemleri, spor sahasýnýn çalýþmalarýnýn devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Bizler laftan ziyade iþ yapanlarýn yanýndayýz. Bundan sonra da Ortaköy'ün emrinde olacaðýz. Sosyal projelerinizi her zaman destekleyeceðiz. Bunlar bir ekip iþidir. AK Parti ilçe baþkaný, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkanlarý bir bütün içerisinde olduklarýnda daha baþarýlý olacaklarýna inanýyorum. Þu anda ülkemizde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Sýkýntýlý bir dönemden geçiyoruz. Bu sýkýntýlarý kýsa sürede atlatacaðýmýza inanýyorum. Bizleri desteklemeye devam edin'' dedi. Ceylan ve beraberindekiler Belediye binasý önünde bulunan ve ilçe halkýnýn 0 yýldýr su içtiði asbest borularý inceledi. Ahmet Sami Ceylan daha sonra belediyenin bazý yatýrýmlarýný, spor sahasýný, oyun parklarýný inceleyerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýlçede bulunan esnafý da ziyaret eden Ceylan, hal-hatýr sordu, hayýrlý iþler dilerken, ayrýca bazý yaþlýlarý ve hastalarý ziyaret etti. Kasým yeniden diriliþ günü olacak Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görüldüðünü anlattý. Ceylan, "Fransa koalisyon hükümeti kurulmamasý için çift turlu seçim yapýyor. Eðer iki parti barajý aþmýþsa o iki parti kendi arasýnda tekrar seçime giriyor, birisi eleniyor, diðeri tek baþýna iktidar oluyor" diye konuþtu. Ceylan, "ÝMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Kilittaþý köylerimize AK Parti zamanýnda gelmedi mi? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, sadece TC numarasý ile istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 8 bin km. bölünmüþ yol, yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. "KANDÝL DARMADAÐIN OLDU" AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son 0 yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. Ceylan, yapýlan operasyonlarla Kandil'in darmadaðýn edildiðini bildirdi. Artýk Türkiye'nin Göktürk adý altýnda kendi uydusuyla terörle mücadele ettiðinin altýný çizen Ceylan, "Türkiye, kendi uydusunu fýrlattýðý için, baþka ülkelere muhtaç kalmadan, gerçek ve birilerinin müdahale edemediði bilgi ve fotoðraflarýn elde edilmesinden dolayý terörle mücadelede baþarýlý olundu" dedi. Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Ýstanbul'da. Köprü, dünyanýn en büyük. Havalimaný AK Parti'nin eseridir. Son ayda, hatta son ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde 0 zam yapýlabilirdi, ülkemizin 0 yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 4 tane fabrika kurabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son 0 yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler yýldýr barýþ barýþ diye baðýrdýk, dinletemedik. Þimdi de köþeye sýkýþtýlar, onlar barýþ barýþ diye baðýrýyor. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz."

9 PAZARTESÝ EKÝM 0 9 Otomobil alanlarýn en büyük önceliði Türkler in otomobil alýrken en çok dikkat ettiði husus, yapýlan araþtýrma ile ortaya çýktý. Yakýt tüketiminin, Türkiye deki tüketicilerin otomobil satýn alma sürecinde önem verdikleri kriterler arasýnda ilk sýrada yer aldýðý bildirildi. Tüketici finansmaný þirketi TEB Cetelem, Cetelem Gözlemevi nin desteðiyle hazýrlanan Otomobil Müþterilerinin Satýn Alma Davranýþlarý raporunu açýkladý. Anadolu Ajansý nýn haberine göre, söz konusu raporda otomobil tutkunlarýnýn tercihleri konusunda ilginç ayrýntýlara yer verildi. ÝKÝNCÝ EL OTOMOBÝLLER POPÜLER Yurt dýþýndaki pazarlarýn çoðunda ikinci el binek otomobil piyasasýnýn sýfýr otomobil piyasasýna göre daha hareketli olmasý dikkati çekiyor. Örneðin; 0 yýlýnda Fransa, Ýngiltere ve Ýtalya da satýlan her bir sýfýr araca karþýn, üç adet ikinci el araç satýlýyor. Piyasa yapýsý, motor ve araç tipi ülkeden ülkeye farklýlýk gösteriyor. Ýncelenen 4 ülkede sedan ve hatchback tipi araçlarýn toplam otomobil satýþlarýnýn yüzde 80'ini oluþturduðu ve bu kasa tiplerinin araç pazarlarýna egemen olduðu görülüyor. Avrupa da hafif ticari araçlar çoðunlukla iþletmeler tarafýndan tercih edilirken, ABD de arazi aracý olarak sýnýflanan Pick-Up lar çoðunlukla ortalama sürücüler tarafýndan tercih ediliyor. ABD pazarýnýn yüzde 49'unu,Türkiye pazarýnýn ise yüzde 8'ini hafif ticari araçlar oluþturuyor. Elektrikli araçlarýn kullaným oranýndaki artýþ ise yavaþ seyrediyor. Elektrikli araçlarýn yola çýkýþýndaki gecikmenin nedenleri arasýnda; mevcut ürün gamýnýn sýnýrlý olmasý, fiyatlarýn eþdeðerdeki bir içten yanmalý motorlu araçtan çok daha yüksek olmasý, pil ömrünün ve þarj istasyonlarýnýn yetersizliðine dair kaygýlar yer alýyor. MÜÞTERÝ PROFÝLÝ GENÇ Araþtýrmaya göre, 8 Avrupa ülkesinde yeni otomobil satýn alan müþterilerin yaþ ortalamasý 00'de 48 iken, 0'de 'ye yükseldi. En genç otomobil müþterileri, yaþ ile Çin de, 40 yaþ ile Güney Afrika da ve 4 yaþ ile Türkiye de yer alýyor. Ýngiltere, yüzde ile otomobil satýn alan kadýn sayýsýnýn en fazla olduðu ülke konumunda bulunuyor. ABD de yüzde 0'nin üzerinde olan bu oran, Japonya da yüzde 40 seviyesinde. Otomobil müþterileri içinde kadýnlarýnýn payýnýn en düþük olduðu ülke Türkiye. Avrupa daki araç sahiplerinin yüzde 'ini kadýnlar oluþtururken, Türkiye de bu oran yüzde 'e düþüyor. Türkiye ye en yakýn Polonya da bu oran yüzde seviyesinde. TÜRKLER ÝN TERCÝH UNSURU YAKIT TÜKE- TÝMÝ Araþtýrmaya katýlan ülkelerde fiyat otomobil seçiminde bir numaralý belirleyici unsur olma özelliðini muhafaza ederken, ardýndan yakýt tüketimi, güvenlik ve yol tutuþ faktörleri geliyor. Türkiye de ise yakýt tüketimi yüzde 8 ile otomobil tercihinde birinci kriter olarak öne çýkarken, fiyat ikinci, güvenlik üçüncü sýrada geliyor. Otomobil satýn almadan önce, farklý ve çok sayýda bilgi kaynaðý kullanýlýyor. Ýnternet önemli bir yere sahip olmakla beraber, karar vermedeki esas faktör test sürüþleri oluyor. Sürücülerin ortalama yüzde 4'i test sürüþü yaptýklarýný ve bunun kendileri için en önemli unsur olduðunu belirtiyor. Yakýn çevrenin görüþleri de otomobil satýn alma kararýnda etkili oluyor. Otomobil alýmýnda nakit ödeme þekli yaygýn olarak tercih edilirken, kredi ile satýn alma da giderek önem kazanýyor. Tüketicilerin ortalama üçte birinden fazlasý otomobil satýn alýrken kredili finansman imkanýný tercih ediyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'- daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: OTOMOBÝL Markasý Modeli Fiyatý (TL) BMW. ÝA 0 8 bin Fiat Doblo.9 D 00 bin Fiat Doblo.4 00 bin Fiat Fiorino. Multijet C 0 bin Ford Focus. TDCi Titan 009 bin Ford Fiesta Van.4 TDCI 008 bin Ford T. Connect.8 TDCi 00 bin Ford T. Connect.8 TDCi 0 4 bin Honda Civic. Elegance 00 4 bin Mazda bin Opel Astra. Enjoy 0 4 bin Opel Corsa.4 GLS bin Peugeot 40.0 SV 000 bin Renault Broadway.4 GTE994 0 bin Renault Clio. DCi Auth 00 bin Renault Kangoo. DCI E 00 bin Renault Kangoo. DCI M0 bin Renault Megane. RXi 998 bin Renault Symbol. DCI 0 8 bin Renault Toros STW bin Skoda Octavia. TDI A 0 9 bin Tofaþ Þahin bin Tofaþ Doðan. ie 000 bin Toyota Avensis. Elegant 00 bin Toyota Corolla. XEÝ 99 bin Toyota Corolla. Terra 00 bin Toyota Corolla. Terra Sp00 bin Volkswagen Caddy.9TDI 009 bin Volkswagen Caddy.TDI 0 4 bin Volkswagen Golf. Sport bin Volkswagen Passat bin Volkswagen Passat. TDI 0 8 bin Volkswagen Polo.4 Comf 0 4 bin Volkswagen Tiguan.4 TSI 00 bin TÝCARÝ ARAÇ Markasý Modeli Fiyatý (TL) Ford Transit 0 V 000 bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit 0 bin Hyundai H00 00 bin 00 Hyundai Starex 00 bin Kia Pregio Panelvan 004 bin Volkswagen Transporter 99 4 bin Volkswagen Transporter.00 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 0 PAZARTESÝ EKÝM 0 Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak saygýn isimlerinden Mustafa Yolyapar, Nisan Merhum Gazeteci 0'de Ankara'da boyun damarý ameliyatý geçirmiþ, ameliyat sonrasý pýhtý atma hadisesi sonucu kýsmi felç geçirmiþti. Özel Medicana Hastanesi'nde bir ay tedavi gören Yolyapar'ýn tedavisi daha sonra Çorum'da devam etmiþti. El ve ayaklarýný büyük ölçüde kullanabilir hale gelen Yolyapar'ýn Mustafa Yolyapar, vefatýnýn. yýl dönümünde saðlýðý her geçen gün iyiye gitmekte iken, kabri baþýnda anýlacak. Ekim 04 Pazar günü Merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar yýl süreyle Çorum saat 4. sýralarýnda Gazeteciler Cemiyeti Baþkanlýðý yapan ve meslekte 4 yýlý geride býrakan duayen gazeteci Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ýn kardeþi Mustafa Yolyapar için Ekim 0 Pazartesi günü saat.0'da Ulumezar'daki kabri baþýnda anma programý düzenlenecek. Çorum Haber Gazetesi nde Genel Yayýn Yönetmeni olarak görev yapan merhum Mustafa Yolyapar, aramýzdan ayrýlýþýnýn sene-i devriyesinde dualarla yad edilecek. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenecek anma programýna, Yolyapar Ailesi ve meslektaþlarý baþta olmak üzere tüm dostlarý ve sevenlerinin katýlmasý bekleniyor. KALBÝNE YENÝLMÝÞTÝ Çorum yerel basýnýnýn emektarlarýndan ve evinde geçirdiði emboliye baðlý olduðu saptanan kalp damarýndaki týkanma sonucu 48 yaþýnda hayatýný kaybetmiþti. Yolyapar'ýn cenazesi, Ekim 04 Pazartesi günü Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan, Ulu Mezarlýk ta, babasý Kemal, annesi Suade ve aðabeyi Ahmet Yolyapar'ýn yanýna defnedilmiþti. Cenaze törenine, Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum eski Valileri Mustafa Yýldýrým ve Hüseyin Poroy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere meslektaþlarý ve kalabalýk bir cemaat katýlmýþtý. (Haber Merkezi) Ýmran Sezikli hayatýný kaybetti RECEP MEBET Kalaycý esnafýndan merhum Fevzi Sezikli nin eþi Ýmran Sezikli (80) vefat etti. Veteriner Hekim Nuri Sezikli ve emekli Albay Özcan Sezikli nin annesi, Çimento Fabrikasý ndan emekli Nevzat Dikenli nin ablasý, Finansbank Merzifon Þube Müdürü Fatih Sezikli, Merzifon Devlet Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Selçuk M. BURAK YALÇIN- RECEP MEBET Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan yýldýr kesintisiz olarak sürdürülen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Vakfýn Çorum Þubesi eðitim salonunda gerçekleþen yeni sezonun ilk toplantýsýna ÇEKVA Ýl Temsilcisi Ahmet Güngör, Çorum'da yetiþmiþ þair, yazar ve halk ozanlarý katýldý. Katýlýmcýlarýn eserlerini paylaþtýðý toplantýda ÇEKVA Onursal Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu nun kaleme aldýðý ÇEKVA nýn Ýlk Yýlý adlý kitap tanýtýldý yýllarý arasýndaki vakýf faaliyetlerini içine alan kitaptan bahseden Ahmet Güngör, hazýrladýðý eserden dolayý Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ya teþekkür etti. Toplantý Arap Çataroðlu nun Sanat Dostlarý konulu slayt gösterisi ve Servet Denizer in ÇEKVA ya Gelin baþlýklý þiir sunumuyla devam etti. Eðitimci-Yazar Bahri Güven yönettiði toplantýda sýrasýyla söz alan Salim Savcý, Servet Denizer, Muzaffer Gündoðar, Zülal Kaya, Selahattin Aydemir, Osman Savcý, Rýza Kandemir, Hasan Ýpek, Hasan Korkmaz, Necdet Filizli, Aþýk Haydar Kýlýç, Can Yoksul, Fatma Nilüfer Yalçýnkaya, Rýza Koçak, Mehmet Tatlýsu ve Ethem Erkoç eserlerinden örnekler sundular. Sanat Dostlarý Toplantýsý'nýn her ayýn ilk cumartesi günü ÇEKVA'da düzenlendiðini hatýrlatan Bahri Güven, Kasým ayý toplantýsýna tüm sanat dostlarýný beklediklerini kaydetti. Ýmran Sezikli Sezikli ve Ýnt. Dr. Selim Sezikli nin babannesi Ýmran Sezikli, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Ýmran Sezikli ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sanat Dostlarý ÇEKVA da toplandý yýldýr süren sanat buluþmasý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör RECEP MEBET Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu Toplantýsý geçtiðimiz Çarþamba günü Niðde de yapýldý. Niðde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) nin evsahipliðindeki toplantýya Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen ile Heri Haber ve Alaca Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Külcü de katýldý. Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans nda gerçekleþen toplantý, Yerel medyanýn yerel ve bölgesel kalkýnmadaki rolü konulu panelle baþladý. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý nýn baþkanlýðýndaki panelde Anadolu Ajansý Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Iþýk, Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ile TGK Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir konuþmacý olarak yer aldý. Panelin açýþ konuþmasýný yapan Nuri Kolaylý, Basýnýn sorunlarýný çözmek için omuz omuza çalýþýyoruz dedi. TGK yöneticilerinin Türkiye nin her köþesini karýþ karýþ dolaþtýðýný anlatan Kolaylý, Çözmemiz gereken sorunlardan ilki meslek ilkelerimizi bilmeden ortaya çýkýp gazeteci olduklarýný iddia eden insanlarýn varlýðýdýr. Bu insanlar basýn mesleðini maalesef kendi çýkarlarý Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Niðde de yapýlan toplantýda bir araya geldi. uðruna þantaj aracý olarak kullanmaktadýrlar. Herkesin þikayetçi olduðu bu durumun ortadan kalkmasý için dünyadaki uygulamalar da dikkate alýnarak gazetecilik mesleðini yasal bir platforma oturtmak düþüncesindeyiz. Gazetecilik mesleði özel bir yasa ile barolar gibi, odalar gibi bir konuma gelmeli, cemiyetlerimizle, derneklerimiz bu hususta söz sahibi olmalýdýr. Türkiye Toplantýya Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen de katýldý. Gazeteciler Konfederasyonu olarak üye, cemiyet baþkanlarýmýza geleceðe ümitle yürüyeceðimize inanýyorum diye konuþtu. Diðer panelistler de yaptýklarý konuþmalarda yerel medyanýn þehirlerin ve bölgelerin geliþimindeki yeri ve önemine dikkat çektiler. Panelin ardýndan Niðde Gazeteciler Cemiyeti nin Niðde Havaalaný Ýstiyor sloganýyla baþlattýðý kampanyaya destek veren kiþi ve kurumlar adýna TEMA Vakfý iþbirliðinde dikilen fidanlarýn belgeleri ve teþekkür plaketleri verildi. Ýç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (ÝGF) Yönetim Kurulu Toplantýsý nýn da yer aldýðý program Niðde nin tarihi ve turistik yerlerini içine alan geziyle sona erdi.

11 PAZARTESÝ EKÝM 0 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 4 Hicri Þemsi:94 Rûmi: Eylül 4 Hýzýr: 0 EKÝM Hastanýn ilâç kullanmasý bir sebeptir. Þifâyý verecek olan, Allahü teâlâdýr.ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ.. AKÞAM YATSI Dünya Mimarlýk Günü - Dünya Çocuk Günü - Bosna ve Hersek'in kaybý (908) - Dünya Öðretmenler Günü Ne çekti isek, þahýslardan çektik. Ne kazandý isek, yine þahýslardan kazandýk. Her iþletme, her kuruluþ, her Tefekkür müessese, her aile, her topluluk Dünyamýz baþarýsýný kolektif çalýþmalara baðlar. Baþarý da, Baþarýsýzlýklarda bu kolektif çalýþmalarda belli olur. Beraber yaptýðýnýz þeylerde ki muvaffakiyetler o zaman fazla tenkit görmez. Ya sadece iþi siz yönlendirdi Raþit Yücel iseniz haliniz yamandýr. Tenkitten kurtulamazsýnýz. corumhakimiyet. net Þahýs hakimiyetinin olduðu mekanlarda, diðer fertlerin istidatlarý geliþmez. Ýdareci önemlidir. Sevk eder, yönlendirir, alýnan karalarý uygular, Ve uygulatýr. Bunlar normaldir. Ama,"ben bilirim "düþüncesi olduðu zaman sýkýntýlar baþ göstermeðe baþlar. Muhalifler doðmaða baþlar. Ne zamana kadar? O þahsý oradan indirene kadar. Eðer, idareci resmi görevde ise, emri altýndakiler çeþitli vesileler ile idareciye çeþitli entrikalar hazýrlarlar. Eðer idareci resmi deðilse, çevresindeki þahýslar, o þahsý oradan indirmek için mücadeleye baþlarlar. Önemli olan kollektif çalýþmadýr, Saygýdýr, sevgidir, ciddiyettir, musamahadýr, Ve ihlastýr. Böyle bir devamlýlýk baþtaki þahsý sýkýntýya sokar. Maddi ve manevi sýkýntýlara muhatap olur. Hem rencide olur, hemde, itibarý kalmaz. Bunlar bir ailenin baþýna gelenler gibidirler. Her topluluk bir ailedir. Bunun mihenk noktasý ise muhabbettir. Muhabbetin gittiði yerde husumet askerleri harekete geçerler. Ve bütün güzel þeyleri slip süpürürler. Çare istiþarelerdir. Çare, alýnan kararlara uymaktýr. Alýnan kararlarý bozmamaktýr. Tezyif etmemektir, Alaya almamaktýr, Hoþunuza gitmesede uymaktýr. Gram,404,404 ALIÞ 0,,00,08 SATIÞ 0,0 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN (TEL: 9 4) FATÝH CAD. 48/A - NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI METEOROLOJÝ KUBATLAR ECZANESÝ ÖZDEN ÖZKUBAT (TEL: ) PÝRBABA ÇAMLIÐI ve KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI - MERKEZ KARAKOLU HÝZASI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Terörün çözümünde toplumun iradesi ve tercihi Terör eylemlerine yönelik olarak halkýn iradesi önemlidir. Önemli olan bir diðer husus ta, halkýn terör eylemlerine kaþý takýnacaðý tavýrdýr. Buna; halkýn teröre karþý taraflardan birisinin yanýnda yer almasý veya tercihi de denebilir. Tavýr, yaklaþýmýn tutuma, tutumun da davranýþa dönüþmesi anlamýný ifade eder. Böylece tercih þekillenmiþ olur. Tutum, tercih eylemini de içinde barýndýran insani, sosyal ve toplumsal reflekstir. Yani bu iki kavram( tutum ve tercih); birbirlerinin hem sebep-sonuç iliþkisini ve hem de tamamlayýcý parçalarýný temsil eder. Genellikle tercihin arka planýnda tutum vardýr. Tutumun netliði ile tercihin keskinliði arasýnda bir iliþkinin olduðu söylenebilir. Bu yüzden, tutum-tercih iliþkisi ve tutumun tercihe dönüþmesi önemlidir. Söz konusu bu iki kavram, birlikte ve birbirleri ile anlam kazanýr. Tercihin bir adým ötesi destektir. Yetkililer; kaos, belirsizlik ve teröre karþý toplumsal destek kazanabilmek için, halkýn tercihlerini yanýnda görmek ister ve onlarý yönlendirme ihtiyacý hissederler. Bunun için yönetsel erk; yoðun bir þekilde, algý düzenleme araç ve yöntemlerini kullanarak toplumun desteðini almayý planlar. Böylesi bir yönlendirme ve düzenleme faaliyetinin doðruluðu ya da yanlýþlýðý tartýþýlabilir. Tartýþýlmalýdýr da. Çünkü her yönlendirme çabasý, ayný zamanda halkýn özgür iradesine vesayet koyma anlamýný da gelir. Ya da ona güvenmemek þeklinde yorumlanabilir, bu tür müdahaleler. Nasýl algýlanýrsa algýlansýn, algý oluþturma çabalarý, toplumsal dinamikler açýsýndan her zaman etik, ahlaki ve insani kabul edilmeyebilir. Hatta bazen yoðun eleþtirilere de neden olabilir. Bu durum, yönetim açýsýndan önemli bir zaaf olarak kabul edilebilir. Yani; çarþýya giderken evdeki bulgurdan olmak riski, her zaman için vardýr. Yukarýda belirtilen risk yüzünden, toplumun tercihinin oluþturulmasý sürecine dikkat edilmelidir. Bu süreç; yöneten erk tarafýndan tek yanlý ve kendi yanlýþlarýný da aklayacak þekilde oluþturulmamalýdýr. Böyle bir gayret, toplumsal desteðin tek yanlý oluþturulmasý ya da toplumsal desteðin zorlanmasý demektir. Zorlama; bir yandan terörün çözümünü zorlaþtýrýrken, diðer yandan da teröristleri ve terör üreten aktörleri, kamu- oyunun vicdanýnda kýsmen de olsa meþru hale getirebilir. Böylece, toplum mühendisliði faaliyetlerinin kýskacýnda ve yoðun enformasyon bombardýmanýn altýnda sýkýþmýþ bulunan kamu-oyu; farkýnda olmadan sanal bir algý dünyasýnýn içinde, kendisine ait olmayan algýlar ve yanlýþlar setinde yuvarlanýp gider. Bu durum ayný zamanda, toplumun kendine yönelik öz güven kaybý olarak ta sonuçlanabilir. Kamu-oyu anlamýnda yaþanýlan tek yönlü yönlendirmelerin ürettiði sonuç, aslýnda bir baþka açýdan düþünüldüðünde bir nevi irade gaspýdýr. Yaþanýlan toplumsal anlamdaki bu irade gaspý, üçüncü dünya ülkelerinin yaþadýðý ya da yaþamak zorunda býrakýldýðý trajik durumla bire bir örtüþür. Yani demokratik teamüllerin iþlemediði, insan haklarýnýn önemsenmediði ve bireysel veya toplumsal iradenin anlam taþýmadýðý bir toplumsal yapýda; insanlar umutsuzluða, öfkeye ve entropiye ( yok olma ya da tükenme eðilimi) sürüklenebilirler. Ben senin iradene ve seçimine güvenmiyorum. Hatta bir adým daha ileri giderek yok sayýyorum. Kendi doðrularýmýn dýþýnda hiçbir doðruyu tartýþmam ve tartýþtýrmam. Doðru da, etik ve hukuki olanda benim yaklaþýmýmdýr. Sýnýrlarý ben koyarým. Siz sadece itaat etmekle mükellefsiniz. Ýtaat ederseniz ne ala, yoksa sizi hasým ilan ederim. Size de sonucuna katlanmak düþer. Bu tek yanlý, tepeden inmeci yaklaþýmýn etik ve ahlaki boyutu var mýdýr? Tartýþýlmalýdýr. Ancak; öfke ve korku imparatorluðunun baskýn olduðu günümüz konjonktüründe, bunlarý tartýþmanýn ne kadar mümkün ya da mantýklý olabileceði de bir baþka soru iþaretidir. Özgür tartýþma ortamýnýn ya da fýrsatlarýnýn bulunmadýðý durumlarda, insanlar sadece söyleneni ve bilebildiklerini tekrar edebilirler. Buna toplumun kendisini yenilemesi yerine tekrar etmesi ya da içe dönmesi de denebilir. Bunun bir adým sonrasý iç hesaplaþmadýr. Yani çatýþmanýn alt yapýsýnýn oluþturulmasý veya fitilinin ateþlenmesi demektir. Sýnýrlanma duygusunun belirleyici olduðu zihinsel yapýlarda tek çýkýþ yolu, öðrenilmiþ çaresizliktir. Mevcut durumu kabullenmek ve tek çözüm ya da çýkýþ yolunun bu olduðuna inanmak, bir nevi toplumsal tükenmedir. Bu noktaya taþýnan toplumsal yapýnýn kendisini yenileme ya da yeniden üretme þansý, isteði ve gücü olmadýðý gibi, yaþama yönündeki motivasyonu da olmayacaktýr. Bu duruma, çaresizliðin karara ve kabule dönüþmesi de denebilir. Bir toplumun böyle bir noktaya gelmesi; duygusal anlamda ve insani erdemler açýsýndan kabul edilebilecek bir sonuç deðildir. Çünkü, çaresizlik duygusu yaþayan toplum biraz daha zorlanýrsa, belirli bir dönem sonra, çatýþmayý bir çýkýþ yolu olarak hatýrlayabilir. Þimdi terör sorununun çözümünde ( terörün yönetiminde) etkili olabilecek yaklaþýmlara gelecek olursak þunlarý ifade edebiliriz. Birincisi, çözümün temel Yýl: Sayý: EKÝM 0 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Ahmet Hakan dramý Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM kaynaðý halkýn özgün yani yönlendirilmemiþ iradesidir. Bu irade çok önemlidir. Bu iradenin önemsenmesi ve bu iradeye güvenilmesi gerekir. Çünkü, böyle bir irade, size olaylarýn üstüne kolay ve daha güçlü bir þekilde gitme imkaný verir. Ýkinci çözüm kaynaðý da meþruiyettir. Meþruiyet; halkýn iradesine güvenme, hukuka uygunluk, etik ve ahlaki deðerlere saygý ve þeffaflýk gibi sonuçlar üretecektir. Böyle bir sonuçla teröre karþý üç farklý avantaj elde etmek mümkündür. Bunlar þöyle sýralanabilir: ) Tarihsel süreç içerisinde millet olarak baþýnýz muhtemelen daha az aðrýr. ) Ýç ve dýþ kamu-oyuna kendimiz ve yaptýklarýmýz daha etkin bir þekilde anlatýlabilir. ) Ýnsani deðerleri esas alan ve karþýlýklý güvene dayalý bir toplumsal iklimi önceleyen, barýþ ve istikrarý merkeze alan bir yapý birlikte daha güçlü bir þekilde kurulabilir. Yukarýdaki üç sonuç, milletin bekasý ve geleceðinin teminat altýna alýnmasý açýsýndan son derece önemlidir. Ülkelerin ömrü daima iktidarlarýn ömründen uzun olmuþtur. Tarih bunun ispatý ile doludur. Hiç bir güç ya da güç odaðý ilelebet payidar olma imkanýna sahip deðildir. Her sosyal olgunun ve yapýnýn bir hayat seyri vardýr. Sosyal bilimcilere göre bu süre, on(0) artý bir zaman dilimini ifade eder. Artý zaman dilimi, tamamen güç odaðýnýn doðrular adýna göstereceði performansla ilgilidir. Bu performans ayný zamanda; bir güç odaðýnýn ya da sosyal organizasyonun gücünü ileri taþýma çabasýnýn yanýnda, milletin memnun edilmesi ve güçlü bir toplumsal uzlaþýnýn oluþturulmasý ile de baðlantýlýdýr. Arzulanan bu sonuçlar, iliþkiler sisteminde ve iletiþimde sevgi dili kullanýlarak saðlanabilir. Yani hayatýn merkezine sevgiyi, sadeliði, gönül yüceliðini, ötekini anlayabilmeyi ve baðýþlamayý yerleþtiren bir sosyal aktör; millete ve tarihe karþý görevini hakkýyla yerine getirmiþ olur. Öte yandan, belirtilen bu eylemleri gerçekleþtiren aktör ya da aktörler; irdelenen ve kritik edilen deðil, hayýrla anýlan bir tarihsel sürecin altýna imza atan önemli bir figür haline de gelebilirler. Tarihin hafýzasý uzun süreli, yargýsý ise acýmasýzdýr. Bu yargý, nesiller boyu tevarüs ederek güncelliðini korur. Bu yüzden, iyi, olumlu ve insani imaj oluþturmanýn çabasý içinde olmak gerekir. Yapmak zor, ama yýkmak ise bir o kadar kolaydýr. Hele gönül inþasý daha da zordur. Çünkü bunun için iyiliðe ve insan kazanýmýna adanmak gerekir. Adanmak ise sevgi iklimini öncelemekle mümkündür. Yani gönül geniþliði ya da zenginliði ister adanmak. Bu zor, ama, baþarýlmasý geren bir amaç olmalýdýr. Tarih, jakoben tavýrlarýn pek çok olumsuz sonuçlarýna tanýk olmuþtur. Hayattaki insani hýrs ve hesaplarýn kabul edilebilirliðini kaybettiði nokta, çatýþmanýn baþlangýç noktasýdýr. Ne kadar pro-aktif davranma yeteneðiniz olursa olsun, pür anlamda çatýþmayý kazanmaya gücünüz yetmeyecektir. Çünkü çatýþmanýn net bir kazananý yoktur ve çatýþmada kazaným, zor elde edilebilecek bir sonuçtur. Çatýþma; toplumsal enerjinin boþa harcanmasý, derin toplumsal fay hatlarýnýn oluþmasý ve daha da önemlisi tarihi, sosyal ve toplumsal veballerin üstlenilmesi anlamýna gelir. Bütün bunlar kurumsal ya da insani hýrslara deðer mi? Doðrusu bu sorunun net bir cevabýný, iç dünyamda ben þahsen bulabilmiþ deðilim. Aklý baþýnda insanlarýn da buna evet cevabýný verebileceklerini düþünmüyorum. Bu büyük ülke ve bu büyük millet, ilelebet terörle yaþamaya mecbur deðildir. Ülkemizin güzel günler görme hakký vardýr. Bu cennet vataný cehenneme çevirmeye kimsenin de hakký yoktur. Toplumsal iradeye yön verenler, eðer gerçekten bu ülkeyi seviyorlar sa;( ki sevdiklerine inanýyoruz ) politikalarýný, projelerini ve iletiþim dillerini yeniden gözden geçirmek zorundadýrlar. Bulunduðumuz noktada iç muhasebeye çok ama çok ihtiyacýmýz var. Oto-kritik de denilen bu eylem, ayný zamanda ötekinin yerine kendisini koymayý anlamlý kýlan bir zihinsel sürecin adýdýr. Çatýþmanýn yönetiminde ve terörün önlenmesinde oto kritiðin, insanlara ve topluma huzur anlamýnda çok þey katabileceði söylenebilir. Terörün karþýsýnda olmanýn dýþýndaki hiçbir insani, sosyal ve toplumsal tavýr ya da tercih kabul edilemez. Zaten ülkenin genelinde (Doðu ve Güney Doðu da dahil) de toplumsal tavýr önemli oranda terör karþýtlýðý ve güvenlik güçlerine destek þeklinde ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bu süreç, terörün çözümünde Türk Milletinin elindeki en önemli avantajlardan birisi olabilir. Tabii ki kullanýlabilir se. Bunun için samimi ve güven telkin eden bir söyleme, toplumun özgür iradesinden destek alan bir siyasi eyleme ve hepsinden daha da önemlisi Yüce Milletimizin asaletinden kaynaklanan yiðitliðe ihtiyaç vardýr. Gerisi ise teferruattýr. Bu böyle biline. Saygýlarýmla. Evinin önünde üzücü bir saldýrýya uðrayan Hürriyet gazetesi yazarý, Ýmam Hatip Lisesi mezunu Ahmet Hakan'a Onca azar iþittiði halde kýzlarla gezip tozmaktan vaz- diye tatlý hülyalara dalan da... geçmiþ olsun dileklerimi ilettikten sonra, Mayýs 00 tarihli Hürriyet gazetesindeki köþesinde yayýnlanan: "Ýmam yan yana getiremeyip kýzarýp bozaraný da. geçmeyeni de çýkar, bir kýzla karþýlaþtýðýnda iki kelimeyi hatipten her þey çýkar" baþlýklý yazýsýnýn baþ kýsmýný yorumsuz olarak aktarýyorum: Kýsacasý abilerim, ablalarým... Lütfen 'imam hatip' deyip geçmeyin... "Ýmam hatipten okey oynayan çýkar. Tuhaf bir dengenin üzerine oturan bu 'acayip mektep', Gizli gizli sinemaya gidip disiplin cezalarýna çarptýrýlan türlü gariplikler ve acayiplikler üretme (!) konusunda fazlasýyla beceriklidir. ve bir türlü uslanmayan fýrlama çýkar. Özal'a 'Mehdi' diyecek kadar ileri giden muhafazakâr Arýza adamlar yetiþtirme konusunda fazlasýyla münbittir. kapitalist çýkar. Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK 'Komünist Manifesto'yu elinden düþürmeyerek dikkat Öyleyse imam hatip denilen bu tuhaf okuldan Abant çekme arzusu içinde yanýp tutuþan özentili taþra delikanlýsý Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Yaþar Akbýyýk türünden çýkar. adamlar da çýkar! On tane cemaate girip hiçbirinde dikiþ tutturamayacaðýný anlayýnca kendisini din dýþý bir hayatýn kollarýna atýp hedonizme vuran çýkar. Ýþte nitekim çýkmýþ da..." (Bu yazýnýn devamý sonraki köþe yazýmda çýkacaktýr). Ýmam hatipte okuduðunu utanýp saklayan çýkar. Ve Ahmet Hakan'ýn Birey Yayýncýk tarafýndan, 00'de yayýnlanan, "Ahmet Kabaklý Neden Milliyetçilik?" Adlý kitabýnýn arka kapak Ýmam hatipli olmayý tuhaf bir gurur vesilesi sayan çýkar. Ülkücü'nün üç hilalcisi çýkar. yazýsý: "Çok taviz verdik, devlet çok küçültüldü. Adilik çok aldý yürüdü. Bir devir yaþadýk ki son birkaç sene içerisinde. Hakikaten affedin, Akýncý'nýn en radikali çýkar. Bir an önce okulu bitirip uzak bir dað köyünde üç kuruþa imamlýk bu lafý ben söylüyorum: 'Türk olmaktan utandým, utandýðým zamanlar yapmak için yanýp tutuþan da çýkar, 'Bizim okuldan baþbakan çýkýyor' oldu." Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 0 0, 00, 00 0, 00 0, 00, 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 00 : 00 Yurt Dýþý: 00 Euro ABONE ( AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : : 0 : 00 Euro Tel: (pbx) - Faks: 0 4 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No: ÇORUM Tel: 4 - Faks: 4

12 PAZARTESÝ EKÝM 0 TKDK hibe desteðine devam ediyor 9 milyonluk projeye milyonluk hibe desteði Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), hibe desteði kapsamýnda yapýlan sözleþmelerle toplam tutarý 9 milyon TL. olan projeye milyonluk hibe desteði saðlanacaðýný duyurdu. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, IPARD- Programý kapsamýnda Nisan 0 tarihi itibariyle çýkmýþ olduðu 4. çaðrý ilanýnda yapýlan müracaatlarýn sonuçlarýný, yaptýðý yazýlý açýklamayla paylaþtý. Süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrýmlara verilen hibe desteði kapsamýnda baþvuru yapan adet projeden 'sý ile 0 Eylül Çarþamba günü Çorum Ýl Koordinatörlüðünde sözleþme imzalandý. Sözleþme imzalanan adet projenin eksiksiz tamamlanmasý durumunda yaklaþýk milyon TL hibe desteði ödenmesi planlanýyor. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar yaptýðý açýklamada; 4. Çaðrý kapsamýnda sözleþme imzalanan projenin toplam yatýrým tutarýnýn TL, hibe destek tutarýnýn ise..9 TL olduðunu belirtti. "Süt Üreten Süt üretimi yapacak olan tarýmsal iþletmelere toplam milyonluk hibe desteði saðlanacak. TKDK proje sahibi firma ile sözleþme imzaladý. Tarýmsal Ýþletmeler kapsamýnda yer alan süt sýðýrý yetiþtiriciliði konusunda adet proje ile sözleþme imzalanmýþtýr. Bu projelerden adedi yeni kurulum olup, yapým iþleri ve makine-ekipman alýmlarý destek kapsamýndadýr. adeti ise mevcut iþletmelerin modernizasyonunu içermektedir. Desteklerimiz % 'e varan oranlarda ve geri ödemesiz hibe þeklinde olacaktýr. projenin eksiksiz tamamlanmasý ile TL toplam yatýrým ilimize kazandýrýlmýþ oluyor. Bu yatýrým karþýlýðýnda yaklaþýk milyon TL. hibe desteði ödemesi yapýlmasý planlanýyor. Ýþletmelerin tamamlanarak üretime geçmesi ile birlikte yaklaþýk 40 kiþinin istihdam edilmesi amaçlanýyor." dedi. Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar "TKDK aracýlýðýyla verilen hibeler sayesinde iþletmelerde modern yapýya sahip, hayvan refahýna uygun, hijyenik, kaliteli süt hayvancýlýðý yapýlarak sektör kalkýndýrýlmaktadýr. IPARD- kapsamýnda verilen destekler IPARD- kapsamýnda da geniþleyerek devam edecektir. Önümüzdeki günlerde IPARD- programý çerçevesinde. çaðrýya çýkýlmasý planlanmakta olup, bu sayede Kýrsal alanda kalkýnmaya verilen destekler artan ivme ile devam edecektir. " diyerek sözlerini tamamladý. Ehl-i Beyt Vakfý ndan konferans BURAK YALÇIN Ehl-i Beyt Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan "Gadiri Hum" konulu konferans düzenlendi. Dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans 'nda düzenlenen konferansa Ehl-i Beyt Vakfý Basýn Sözcüsü Av. Teoman Þahin, vatandaþlar ve Ehl-i Beyt Vakfý üyeleri katýldý. Ýmam Ali Mescidi Hocasý Tekin Polat'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik, Gadiri Hum Velayet Bayramý ile ilgili medhiye ve þiirlerin okunmasý ile devam etti. Sunuculuðunu Av. Hakan Ünal'ýn yaptýðý konferansta Çorum Ehl-i Beyt Cami Ýmamý Özgür Arapoðlu ve Araþtýrmacý Yazar Musa Aydýn konuþmacý olarak katýldý. Program dua ve ikramlarýn ardýndan sona erdi. Ehli Beyt Vakfý nýn programý turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans nda gerçekleþtirildi. Öðrencilere evinizi açýn Recep Gür ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrenciye kiralýk ev verilmemesini eleþtirdi. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Recep Gür, Çorum'da tüm öðrencilere yetecek kadar kiralýk ev bulunduðunu belirterek, ev sahiplerinin öðrencilere evlerini açmalarýný istedi. Üniversite eðitimini almak için onlarca üniversite arasýndan Çorum Hitit Üniversite'ni seçen tüm öðrencilerin deðerli olduðunu aktaran Gür, Çorumlular olarak öðrencilere en güzel misafirperverliðimizi göstermemiz gerektiðini kaydetti. Üniversite öðrencilerinin Çorum'un sosyal hayatýna deðer kattýðý gibi ekonomik anlamda da getirisi olduðunu dile getiren Gür, "Öðrenciye ev yok anlayýþýna kesinlikle katýlmýyoruz. Öðrencilerin baþýmýzýn üzerinde her zaman yeri vardýr. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Hiçbir ev sahibi bu sorumluluktan kaçamaz. Bizler çocuklarýmýzý diðer þehirlere okumalarý için gönderdiðimizde ayný sorunlarla kendi çocuklarýmýzda karþýlaþabilir. Bu yüzden tüm Çorumlu ev sahiplerinden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði olarak anlayýþ bekliyoruz" dedi. Öðrencilerin ayný zamanda bir þehrin gönüllü turizm elçileri de olduðunu belirten ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, öðrencilerin memleketlerine gittikleri zaman kentimizi anlatacaklarýný, bu yüzden öðrencileri en güzel þekilde aðýrlamamýz gerektiðini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni eðitim ve öðretim sezononu deðerlendirdi. Yeni eðitim-öðretim yýlýna sorunlarla giriyoruz Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn sorunlarla birlikte baþladýðýný söyledi. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, yeni ðitim ve öðretim yýlýna dair deðerlendirme ve tespitlerde bulunan Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, 0-0 Eðitim-Öðretim Yýlý baþlýyor. Bu eðitim-öðretim yýlý da yine büyük zorluklara gebedir. dedi. Ülkenin yýldýr tek parti hükümetiyle yönetilmesine raðmen eðitim sisteminin çökertildiðini açýklayan Selim Aydýn, yaptýðý açýklamada þunlarý dile getirdi; Suç ve suça bulaþma ortaokul ve lise çaðlarýndaki öðrencilere kadar sirayet etmiþtir. Geleceðimizin teminatý olan gözbebeði çocuklarýmýz; milli, dini, ahlaki ve kültürel deðerlerimizden mahrum, sanal âlem baðýmlýsý haline getirilmiþtir. Bitmez tükenmez yönetmelik, genelge ve mevzuat deðiþiklikleri yapýlmýþtýr gibi saçmalýkla Türk milli eðitimi tanýnamaz haldedir. Ülkemiz hala eðitimde çað atlamayý, dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeyi, eðitimde kendini yenilemeyi baþarabilmiþ deðildir. Bunda en önemli etken, yanlýþ eðitim politikalarýdýr. Öðretmen Liseleri niçin kapatýlmýþtýr? Meslek liseleri niçin ihmal edilmektedir? Dýþý süslü, içi boþ olan sistemler ihdas edilmesi, eðitimcileri maðdur ve mutsuz eden mevzuat düzenlemeleri, eðitimi koltuk kapmaca oyununa çeviren, yandaþý yücelten, yandaþ olmayaný ötekileþtiren uygulamalar, yeni eðitimöðretim yýlýnda eðitim çalýþanlarýný, öðrencileri, velileri olumsuz yönde etkileyecektir. 0 YILININ SONUNA KADAR 00 BÝN ATAMA YAPMAK BU KADAR MI ZOR? Bu eðitim-öðretim yýlý döneminde öðretmen atama sayýsýnýn artýrýlmasý yine öncelikli taleplerimiz arasýndadýr. Yeni eðitim-öðretim yýlýna az sayýda atama yapýlarak girilmektedir. Hatýrlanacaðý üzere daha önceden 4 bin olarak açýklanan öðretmen atama sayýsý her ne olduysa bine düþürülmüþtür. 0 bin atamanýn akýbetinin ne olacaðý henüz bilinmemektedir. Geçtiðimiz eðitim-öðretim yýlýnda ücretli öðretmenliðin 80 bine ulaþtýðý, iki yýllýk meslek yüksekokulu mezunlarýnýn, açýk öðretim mezunlarýnýn bile ücretli öðretmen olabildiði, norm kadro açýðýnýn ilde 0 bin 0 olduðu, 4 bin evladýmýzýn atama beklediði ülkemizde öðretmen atamalarýnýn bu kadar yetersiz sayýda olmasý eðitimin geleceðini çok olumsuz etkileyecek bir durumdur. STAJYER ÖÐRETMENLÝÐÝN KALDI- RILMASINDA SÖZLÜ VE YAZILI SINAV ÞARTI KANUNLA KALDIRILMALIDIR. Yýllarca atama bekleyen stajyer öðretmenlere sýnav, mülakat vb. barikat ve tuzaklarý kurulmuþtur. Stajyer öðretmen; öðrencilerini nasýl daha baþarýlý yapacaðýný mý düþünsün, kendi sýnav stresini mi düþünsün? KPSS 'yi kazanarak mesleðe baþlamýþ bir öðretmenin geleceðini birilerinin iki dudaðýna, insafýna býrakmak ne demektir? Stajyerlik dönemini, stres, kaygý ve korku dönemine dönüþtürme ve engel üstüne engel çýkartma hastalýðýna derhal son verilmelidir. Genç meslektaþýmýz tüm mesaisini ve enerjisini kendisine emanet edilen öðrencilerini bilim, ahlak, edep ve milli deðerlerle donatýlmýþ olarak Türk milletinin ve insanlýðýn hizmetine yetiþtirmenin aþkýyla heyecanýyla meþgul edilmelidir. MÝLLÝ EÐÝTÝMDE YANDAÞA KADRO- LAÞMA, YANDAÞ OLMAYANA KIYIM TAM GAZ Okullar yeni eðitim-öðretim yýlýnda da ne yazýk ki yandaþ, ehil olmayan, iktidarýn kulu haline gelen okul yöneticileri tarafýndan yönetilmektedir. Daha önce olduðu gibi iki ay önce ilimizde ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilen liste haklýlýðýmýzý tescillemektedir. okul müdürü görevlendirilmesi yapýlmýþ bunun tanesi yandaþ sendika üyesidir. Nerede yandaþ olmayan, biat etmeyen, ahlaký ilke edinen, bilgili, liyakatli yönetici varsa, onlarýn yöneticilik görevine son verilmiþ; bu insanlarýn yerine kula kulluk yapmayý þiar edinen, yalakalýkla bir yerlere gelen, düðme iliklemeyi adet haline getirenler okul yöneticisi yapýlmýþtýr. Konu yargýya da intikal etmiþtir. Danýþtay ÝDDK, eski yöneticilerin görevlerine döndürülmesine karar vermiþ ancak MEB bu kararý uygulamamýþ ve adeta hukuka meydan okumuþtur. Ayrýca sözlü sýnava dayalý yapýlan þube müdürlüðü atamalarýnda da yargý kararlarýna uyulmadý ve þube müdürlüðü görevlendirmeleri iptal edilmedi. Ýptal kararýnýn uygulanmamasý MEB'in hukuk tanýmaz tavrýnýn en somut örneðidir. Bu, þube müdürlerinin de geleceklerinden, konumlarýndan emin olmama gibi bir durum ortaya çýkarmaktadýr. Unutulmamalýdýr ki; hiç kimse Türk Milleti adýna karar veren mahkemelerin üzerinde deðildir. ÜLKE GENELÝNDE BÝNLERCE ÖÐREN- CÝ OKULSUZ VE ÇARESÝZDÝR. 0-0 Eðitim Öðretim yýlýnda '8. sýnýfta okuyan öðrencilerden SBS sonuçlarýna göre öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýndan herhangi birine yerleþemeyen öðrenciler ile bu sýnava katýlmayan öðrencilerin tamamýnýn, tercihleri doðrultusunda ortaöðretim kurumlarýna kayýt yapmalarý saðlanacaktýr' ifadesi 0 TEOG Sýnavlarý Tercih Kýlavuzunda 'Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleþemeyen öðrenciler, Açýk Öðretim Kurumlarýna yerleþtirilecektir' olarak deðiþtirildi. Ve MEB, Anayasa ve genelgenin ruhuna aykýrý bir uygulamaya imza atarak binlerce çocuðumuzun maðduriyetine yol açtý. Gelinen son noktada ise, okullar bir haftadan beri açýk ama ülke genelinde binlerce öðrenci okulsuz ve çaresizdir" Genel Liselerin kapanmasýndan ve yeteri kadar Anadolu Lisesi açýlmamasýndan dolayý parasý olanlar özel okullara olmayanlar ise zorunlu meslek liselerine gitmek durumunda kalmýþtýr. Türkiye'de eðitimin adý ''paran varsa oku''ya dönmüþtür. Ýlimizde de dersler baþlayalý bir hafta olmasýna raðmen bir okulda sýnýf öðretmensizdir. Ýnsan kaynaklarý bunu öngörememiþtir..sýnýf öðrencileri öðretmensiz olarak uyum çalýþmalarýný yürütmektedir. Umarým insan kaynaklarý birimi gerekli tedbirleri bir an evvel alýr. NÖBET, ÝSTEÐE BAÐLI OLSUN Öðretmenlerimizce yürütülen nöbet görevinin mutlaka isteðe baðlý hale getirilmesi, ayrýca nöbet görevi karþýlýðý ödenen ücretin makul ve nöbet tutmayý cazip hale getirecek düzeyde belirlenmesi ve bu þekilde nöbet görevinin özendirilmesi için karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti ödenmesi þarttýr. Nöbet görevinin mahiyeti, sýnýrý, sorumluluðu ve yetkisi noktasýnda da hala net bir taným söz konusu deðildir. Sendika Genel Merkezimizin, Bakanlýða gönderdiði yazýda, öðretmenlerin görev yaptýklarý kurumlarýn özel yönetmeliklerinde yer alan ve zorunlu tutulan nöbet görevinin isteðe baðlý hale getirilmesi ve karþýlýðýnda görev yapýlan zaman dilimine uygun ek ders ücreti belirlenmesi hususunda talepte bulunuldu. Talebimiz karþýlanmazsa Türk Eðitim Sen olarak hukuki giriþim baþlatacaðýz. YARDIMCI HÝZMETLER, GENEL ÝDA- RE HÝZMETLERÝ, TEKNÝK HÝZMETLER SI- NIFINDAKÝ EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI DA YE- NÝ EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILINA SORUNLAR- LA BAÞLIYOR. Eðitim çalýþanlarýmýzýn ekonomik problemlerinin yaný sýra özlük haklarý ile ilgili sorunlarý da vardýr. Yardýmcý Hizmetler Sýnýfýnda görev yapanlarýn görev tanýmlarý yapýlmamýþtýr. Bu insanlar angarya iþlerde çalýþtýrýlmaktadýr, çalýþma saatleri esnektir. Bu arkadaþlarýmýzýn görevleri sayýlýrken 'idarenin vereceði diðer görevleri de yapar' þeklinde ucu açýk bir ifade eklenmiþtir. Bu durum uygulamada birçok keyfiliðe yol açmaktadýr. MEB'in görevde yükselme sýnavlarýnýn hem içerik olarak sadeleþtirilmesi, hem de Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair Genel Yönetmelikteki sýnav taban puanýnýn 0'a düþürülmesi gerekmektedir. Her yýl eðitim-öðretim yýlý baþýnda ödenen "Eðitim-Öðretime Hazýrlýk Ödeneði"; brüt bir maaþ tutarýnda ve hizmet sýnýfý ayrýmý yapýlmadan, personelinin tamamýna ödenmelidir. Yeni bir eðitim-öðretim yýlýna girerken baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Baþöðretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete irtihal etmiþ tüm öðretmenlerimize ve eðitim camiasý mensuplarýna Allah'tan rahmet; emekli olanlara da saðlýk ve huzur içinde mutlu yarýnlar diliyoruz. 0- Eðitim-Öðretim Yýlýnýn ülkemize, Türk milletine, öðretmen, akademik ve idari kadroya, öðrenci,veli eðitim camiamýza hayýrlý,uðurlu olmasýný diliyoruz. Bilhassa terör tehdidi altýnda görev yapacak olan tüm meslektaþlarýmýza Allaht an yardým diliyorum, Saðlýk, huzur, emniyet, baþarý ve mutluluk dolu bir yýl olsun. Yüce Rabb'imizden ; öðrencilerimize zihin açýklýðý ve eðitim ordumuza kolaylýklar diliyoruz.

13 Hatipoðlu dan Çorum teþkilatýna ziyaret Saadet Partisi Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyesi, Çorum eski Milletvekili Yasin Hatipoðlu, Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Kasým seçimleri öncesinde Çorum Yasin Hatipoðlu, ziyaretinde seçim çalýþmalarýna iliþkin sohbet etti. Yasin Hatipoðlu, SP Çorum Teþkilatý nýn seçim çalýþmalarýna destek vereceðini açýkladý. teþkilatýný ziyaret ederek destek veren Yasin Hatipoðlu nun ziyaretine iliþkin yapýlan açýklamada, Hatipoðlu nun teþkilat yöneticilerine ve üyelerine þunlarý söyledi; Deðerli dava kardeþlerim, sizlerle görüþmeyeli bayaðý bir zaman oldu. Siz deðerli dostlarýmý özledim, ziyaretimin diðer sebebi seçim çalýþmalarýnýzda her türlü destek için aranýzdayým. Rabbim bu yapmýþ olduðunuz çalýþmalarla ecrinizi artýrsýn. Deðerli dava kardeþlerim, Kasým seçimimlerinin baþta ülkemize ve tüm dünya mazlumlarýnýn kurtuluþuna vesile Eðitim Sen den Ekim mesajý Eðitim Sen Çorum Yürütme Kurulu adýna yapýyan yazýlý açýklamada, Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutlamaya hazýrlandýklarý bildirildi. Türkiye'de eðitim emekçileri Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü kutlamaya hazýrlanýyor. Öðretmenlik mesleði açýsýndan uluslararasý genel kabullerin simgesi sayýlan Ekim'i Türkiye'deki öðretmenler, birilerinin "tek baþýna iktidar" hýrsýyla yeniden baþlatýlan çatýþmalarýn ve silahlarýn gölgesinde, her geçen gün biraz daha zorlaþan koþullarda karþýlamaktadýr. denilen açýklamada, öðretmenlerin can güvenliðinin saðlanmasýna vurgu yapýldý. AK Parti hükümetini, terörle mücadele konusunda yürüttüðü çalýþmalarýn da eleþtirildiði açýklamada, AK Parti nin tek baþýna iktidarý kaybetmesiyle baþlatýlan çatýþmalý sürecin, toplumsal yaþamýn bütün alanlarýný olduðu gibi, eðitim alanýný da etkilediði ifade edildi. Sokaða çýkma yasaklarýnýn, darbe dönemlerini andýrdýðýna da iþaret edilen açýklamada, þöyle denildi, Ülkemizde eðitim sisteminin en önemli unsurlarýndan birisi olan öðretmenler Ekim'i, her yýl diðer ülkelerdeki meslektaþlarýna kýyasla daha mutsuz karþýlamakta, ülkenin içine itildiði çatýþma süreci ve AKPeliyle yaratýlan kaos ortamýndan büyük bir endiþe duymaktadýr. Okullarda öðrencilerin, öðretmenlerin, eðitim emekçilerinin can güvenliðinin saðlanmadýðý, ülkenin bir bölümünde fiilen sýkýyönetim koþullarýnýn yaþandýðý bir ortamda, eðitim-öðretim hizmetinin ne kadar yapýlabileceði ya da sürdürülebileceði tartýþmalýdýr. AKP 00 seçim bildirgesinde "Öðretmenlik mesleðinin toplumda hak ettiði itibarý yakalayabilmesi için öðretmenlerin nitelikleri artýrýlacak, buna paralel olarak özlük haklarý ve çalýþma þartlarý iyileþtirilecektir" ifadesi yer almasýna karþýn, yýllýk iktidarý süresinde öðretmenlik mesleðinin býrakalým toplumda hak ettiði itibarý yakalamasýný, öðretmenler tarihin hiçbir döneminde AKP iktidarý döneminde olduðu kadar hakarete maruz kalmamýþ, öðretmenlik mesleði tarihte hiç bu kadar büyük bir itibar kaybýna uðramamýþtýr. Göreve gelen her bakan fýrsat buldukça öðretmenlerin az çalýþtýðý, uzun tatil yaptýðýný iddia etmiþ, her fýrsatta öðretmenlik mesleðini "itibarsýzlaþtýran" ifadeler kullanmýþtýr. Türkiye'nin dört bir yanýnda fedakârca görev yapan öðretmenlerimizin büyük bölümü yaptýðý iþe yabancýlaþtýrýlmýþ, MEB'in yanlýþ politikalarý ve siyasilerin öðretmenlik mesleðine yönelik olumsuz söylemleri nedeniyle mesleðine küstürülmüþtür. Öðretmenler Türkiye'nin en ücra köþelerinde, her türlü olumsuz koþullarla mücadele ederek, görevlerini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Yaþamýn olduðu her yerde eðitim emekçilerini görmek mümkündür. Örneðin Eylül'de ilk kez atamasý yapýlan öðretmenlerin yüzde 'si bölge illerine atanmýþ ve önemli bir bölümü yeterince can güvenliði olmamasýna raðmen büyük fedakârlýk göstererek görevine baþlamýþtýr. AKP Hükümetleri döneminde öðretmenlerin en temel ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarý azalmak bir yana sürekli artmýþ, il içi, il dýþý, özür grubu atamalarýnda, norm kadro sorunlarý ve alan deðiþikliklerinde sürekli maðduriyet yaratýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan öðretmen atamalarý, ihtiyacýn ve beklenen rakamlarýn çok altýnda kalmýþtýr. Yýllar içinde iþsiz öðretmenler sorunu giderek büyümüþ, bugüne kadar 4 iþsiz öðretmen arkadaþýmýz atamasý yapýlmadýðý için intihar etmiþtir. Eðitim Sen olarak, siyasi hedefleri için ülkeyi ateþe atanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý, barýþ koþullarýnýn bir an önce saðlanmasýný diliyor, eðitim ve bilim emekçilerinin Ekim Dünya Öðretmenler Günü'nü kutluyoruz. BURAK YALÇIN 'Mutfaðýnýz Ýçin Herþey' sloganýyla faaliyet gösterecek olan Tantitoni, önceki gün gerçekleþen törenle hizmete açýldý. Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi numara 4/C'de gerçekleþtirilen açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal, vatandaþlar ve esnaf katýldý. Tantitoni, Zafer Çarþýsý Camii Ýmamý Hasan Þener'in yaptýðý dua ile hizmete girdi. Renkli ürünlerle mutfaklarda eðlence vaadettiklerini anlatan ZMR Mutfak Eþyalarý firmasý kurucusu Halim Özkahveci, sýradýþý tasarýmlarýyla dikkat çeken Tantitoni markasý hakkýnda bilgiler vererek þunlarý söyledi: "Mutfak ve sofra eþyalarý ithalatý ve satýþý konusunda faaliyet gösteren Ýnter Mutfak, 99 yýlýnda kuruldu. Ýnter Mutfak ekibi, sektör hakkýnda dünyada gerçekleþtirilen pek çok fuarý ve yayýnlarý takip ederek marka stratejileri doðrultusunda tüketici için ürün seçimi gerçekleþtiriyor. Mutfak ve sofra eþyalarý sektöründe ziyaretçilerine eþsiz bir deneyim sunmak amacý doðrultusunda 00 yýlý içerisinde züccaciye perakendeciliði alanýnda Ýnter EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat:.00 EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 0 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: 0.00 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 UD 08 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 0 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan Birbirinden þýk ürünlerin satýþa sunulouðu maðaza, hizmete girdi. taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 0.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat:.0-.0 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 4 ada no, parsel no, Ulukavak Mahallesi baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler. Sokak numara B/ adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, Ada No, 8 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Mutfak, 'Tantitoni' markasýný oluþturdu. Ýlk Tantitoni maðazasýný Suadiye'de açan Ýnter Mutfak þu anda 44 satýþ noktasýyla hizmet veriyor ve her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Tantitoni markalý ürünleri, Gazi Caddesi Vergi Dairesi EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ada no, 09 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, Parsel sayýlý.48,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.08.9,0 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 4 ada, parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, ada, 9 parsel PAZARTESÝ EKÝM 0 Tantitoni dualarla açýldý Açýlýþ kurdelasý AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve firma sahibi Halim Özkahveci tarafýndan kesildi. karþýsýnda açýlýþýný yaptýðýmýz maðazamýzda Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz. Ürünlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi maðazamýza davet ediyoruz." ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 00 ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 4, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.49,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 4 ada no, parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 9 Ada No, 49 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Saat:

14 4 PAZARTESÝ EKÝM 0 Osmancýk erken goller kurbaný Bayanlar Hentbol. ligine terfi müsabakalardýnda Gençlik Görkemspor ikinci maçýnda Ankara Keçiören Belediyespor a 4- yenildi. Polatlý Yeni Spor nda cuma günü baþlayan. lige terfi müsabakalarýnda Çorum temsilcisi Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Antalya Karatay Lisesispor a 4-9 yenilmiþti. Üç takýmýn mücadele ettiði terfi - Osmancýkspor a büyük destek Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Osmancýkspor u ilk maçýnda yalnýz býrakýlmadý. Kýrmýzý Beyazlý takýmýn dün Osmancýk Þehir Stadý nda oynadýðý maçý Kaymakam Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayý Av. Aybüke Topcubu Ekici, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte yaklaþýk bin kadar Osmancýklý futbol sever izledi. Osmancýklý taraftarlar maç boyunca takýmlarýna büyük destek verdiler ancak maç sonunda - lik maðlubiyetle sahalarýndaki ilk maçtan puansýz olarak ayrýldýlar. Görkemspor, Keçiören i salladý ancak yýkamadý: -4 müsabakalarýnda ilk iki sýrada yer alacak takýmlar. lige yükselecekti. Ýlk maçýný kaybeden Görkemspor cumartesi günü ise ise Keçiören Belediyespor ile karþýlaþtý. Güçlü rakibi önünde baþa baþ bir oyun ortaya koyan Görkemspor rakibine 4- yenilmekten kurtulamadý. Bu sonuçla Antalya ve Keçiören Belediyespor. lige yükselen son takýmlar oldular. Görkemspor ikinci maçýnda Keçiören Belediyespor a 4- yenilerek umutlarýný bitirdi Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Osmancýkspor sahasýndaki sezonun ilk maçýnda Ladik Belediyespor a - yenilerek taraftarýný üzdü. Sezonun ilk maçýnda Karabek Yenice deplasmanýndan - lik galibiyetle dönen Osmancýkspor bir haftalýk bayram arasýnýn ardýndan dün sahasýndaki sezonun ilk maçýnda Ladik Belediyespor u konuk etti. U de mücadele çok zorlu baþladý Alaca Belediye: HE Kültürspor: SAHA: Nolu. HAKEMLER : Mehmet Zeki Sevim, Sedat Serhat Tataroðlu, Uður Koçak. ALACA BELEDÝYESPOR : Cenker. Okancn, Muhammet, Barýþ, Abdussamed, Kürþat, Arif, Üzeyir, Eren, Buðra, Esat, Ýlhami, Abdullah, Muhammet Eren, Ali Zakir, Abdulkadir, Elvan. HE KÜLTÜRSPOR : Enes, Berkan, Tolga, Oðuzhan, Murat, Metin, Ö. Faruk, Eray, Osman, Volkan, Ömer Keskin, Mert, Emir, Samet, Emirhan. GOLLER : 0. dak. Eren (Alaca Belediye), 0+. dak. Emir (HE Kültürspor). Mimar Sinan : 4 Osmancýkspor: SAHA: Nolu. HAKEMLER : Fatih Derviþoðlu, Mustafa Gencer, Serhat Pekcan. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Alperen, Engin Can, Mevlüt, Furkan Þanlý, Murathan, Hamitcan, Tevfikcan, Hüseyin Batuhan, Elvan Mert, Furkan Aykaç,, Süleyman, Yasin Talya, Furkan Gücün. OSMANCIKSPOR : Adem, Mert Geniþ, Mert Aktaþ, Ramazan, Kaan, Zeynal, Aziz, Emirhan, Emre, Hasan, Burhan, Erdem, Oktay, Vural, Denz, Resul. GOLLER :. ve 8. dakikalarda Tevfikcan, 49. ve 9. dakikalarda Furkan Þanlý (Mimar Sinan),. dak. Aziz,. dak. Mert (Osmancýkspor). Çimentospor : Ulukavakspor : SAHA: Nolu. HAKEMLER : Yüksel Basar, Burak Kýlýçarslan, Ali Yýlmaz. ÇÝMENTOSPOR : Mehmet akif, Adem, Tufan, Mahmut, Emircan, Yusuf, Kadir, Muhammet Elvan, Asutay, Arda, Muhammet Emin, Oðuz Kaan, Kerim, Tuna, Ahmet, Abdullah, Selçok, Furkan. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Orhan, Harun, Adem, Enes, Serhat, Muhammet, Barýþ Kaan, Alper, Yusuf, Nurullah, Bedirhan, Mert Kemal, Ýsmet, Sefa, Uðurcan. GOLLER :. dak. Muhammet Emin, 9. dak. Arda (Çimentospor),. dak. Ýbrahim (Ulukavakspor). Osmancýkspor, Ladik Belediyespor önünde henüz ilk dakikalarda iki dakikada iki gol yediði karþýlaþmada sonraki bölümde maça ortak olma çabasý Mahir in golüyle yeþerdi. Son bölümde beraberlik için yüklenen Osmancýkspor þanslarý deðerlendiremedi ve son dakikalarda gelen golle sahasýndaki ilk maçta - maðlup ayrýldý. SAHA: Osmancýk Þehir Stadyumu HAKEMLER : Tolga Akköse, Helim Aksoy, Serkan Yücel. 4. Hakem: Ekrem Koç. OSMANCIKSPOR : Muhammet Zahid, Turgay (4. dak. Eray), Ahmet Anýl, Ýlker, Oðuzhan Cengiz, Mahir, A. Furkan, Onur (. dak. Samet), Emre Can, Yasin (. dak. Eren), Hüseyin. LADÝK BELEDÝYESPOR : Ömer, Ayhan, Emre, Kaan, Yasin, Mesut, Nurettin, Murat (. dak. Miraç), Kahraman (. dak. Özcan), Hasan Vehbi, Nevzat (. dak. Fikretcan). GOLLER :. dak. Murat, 4. dak. Nurettin, 8. dak. Hasan (Ladik Belediyespor),. dak. Mahir (Osmancýkspor). Osmancýk Þehir Stadý nda oynanan maça Osmancýkspor taraftar desteðini arkasýna alarak baþladý ancak oldukça tutuk bir görüntü verdi. Konuk takým etkili baþladýðý maçta, Osmancýkspor savunmada rakibe boþ alanlar býraktý.. ve 4. dakikada peþ peþe gelen iki golle -0 maðlup duruma düþen Osmancýkspor birde ilk yarým saatte iki sakatlýktan dolayý deðiþiklik yapmak zorunda kaldý. Bu bölümde konuk takým farka açacak pozisyonlar buldu ancak bunlardan yararlanamadý. Ýlk yarýyý konuk takým -0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda maça ortak olmak isteyen Osmancýkspor daha baskýlý baþladý. Rakip kalede daha fazla görünen Osmancýkspor. dakikada Mahir in ayaðýndan bulduðu golle skoru - yaptý ve umutlandý. Bu golden sonra konuk takýmda daha tedirgin oldu ve Osmancýkspor beraberlik fýrsatlarýndan yararlanamayýnca sahasýnda sezonun ilk maçýndan - maðlup ayrýlarak taraftarýna puan sevinci yaþatamadý. Maçýn. dakikasýnda konuk takýmýn kazandýðý korner atýþýnda sað kanattan ceza sahasý- SAHA : Nolu. HAKEMLER: Mehmet Tuðluk, Kadir Berkay Damar, Muharrem Okumuþ. ÝL ÖZEL ÝDARE SPOR: Abduraahim, Abdullah, Huzeyfe, Furkan, Ahmetcan, Mertcan, Emrah, Yusuf, Gökhan, Fahri, Ýbrahim, Ahmetcan, Burak, Halil, Mücahit, Abdurrahman, Mustafa, Emrah. H.E.KÜLTÜRS- POR: Oðuzhan, Mehmet, Burak, M.Ali, Y.Selim, Oðuzhan Gayretli, Samet, Mustafa, Ýskender, SAHA: Nolu. HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Mert Kaan SAHA : Nolu. HAKEMLER: Ali Oðuzhan Dede, Harun Tecimer, Mahmut Bozkýl. ÇÝMENTOSPOR: Ebubekir, Enes, Mehmet, Muhammet, Alperen, Muhammet Fatih, Mert, Arda, Halil, Sezgin, Muhammet Furkan, Recep, Azutay, Muhammet Elvan, Doðukan, Tufan. OSMANCIKSPOR : Alperen, Ahmet, Emre, Gürkan, Mehmet, Yusuf, Mert, Kürþat, Mücahit, Azra, Burak. GOLLER :. ve 0. dakikalarda Halil (Çimentospor), 0. dak. Burak,. ve 90+. dakikalarda Yusuf (Osmancýkspor) Burak, Ýsmail, Enes, Mesut, Batuhan, Mustafa Þahin, Y.Emre, Emre. Orbay, Sait Kaya. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ: Ahmet, Abdullah, na yapýlan ortada Murat boþ durumda yükseldi kafayý vurdu ve topu köþeden Osmancýkspor aðlarýna göndererek takýmýný -0 öne geçird. Golden iki dakika sonra savunma arkasýna atýlan uzun topa Nurettin hareketlendi kaleci Muhammet Zahit öne çýktý Nurettin kalecinin üzerinden aþýrttýðý top aðlara gitmekte iken savunmada Ahmet Anýl ýn kafayla çýkarma çabasý sonuç vermedi ve top Osmancýkspor aðlarýna gitti: 0- Ýlk yarýyý bu gollerle konuk Ladik Belediyespor -0 önde tamamladý. Kýrmýzý Beyazlý takýmýn skordaki bu dezavantajýna birde kaptan Turgay ve Yasin in sakatlanarak oyundan çýkmasý eklenince moraller iyice bozuldu. Buna karþýn ikinci yarýya daha iyi baþlayan Osmancýkspor. dakikada Mahir le umutlandý. Bu dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda ceza sahasýna Furkan yerden ortaya çýkardý tüm savunmayý geçen topa arka direkte Mahir ayak koydu ve skoru - yapan golü attý. Son bölümde beraberlik için yüklenen Osmancýkspor 8. dakikada kalesinde üçüncü golü gördü. Savunma arkasýna atýlan topta Hasan kaleci M. Zahid ile karþý karþýya kaldý ve üzerinden aþýrtma bir vuruþla maçýn skorunu belirleyen golü attý: -. U de heyecan baþladý Özel Ýdare, Kültür önünde ikinci yarýda açýldý: -0 GOLLER:. dak. Gökhan,. dak. Emrah,. dak. Mertcan. Alaca kaçtý, Gençler yakaladý - Muhammet, Batuhan Güley, Alper, Yavuz, Recep, Zeki, Muhammet Mücahit, Doðan, Mücahit, Yasin, Enes, Samet, Emre, Batuhan Yýldýrým, Doðukan, Turgay. ALACA BELEDÝ- YESPOR: Cenker, Mustafa, Yunus, Cemal, Mehmet, Muhammet Ýbrahim, Muhammet Seyit, Gökhan, Emre, Ahmet, Yusuf, Ýlhami, Okancan, Halil, Esat. GOLLER: 4. dak. Muhammet Ýbrahim, 8. dak. Muhammet Seyit (Alaca Belediyespor), 9. dak. Yavuz,. dak. Zeki (Gençlerbirliði). Ýlk yarýda Çimentospor, ikinci yarý Osmancýk: -

15 (Ç.HAK:) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 4 m * oda, mutfak * lavabo, wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * bin TL (Ç.HAK:4) Mür. Ahmet Süngü Tel: Eleman Aranýyor Akaryakýt istasyonunda görevlendirilmek üzere bay pompa elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Karataþ A.Þ. Ankara Yolu. Km. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 09 ÇORUM (Ç.HAK:) Sýðýnma Evleri Kadýn Konuk Evi olacak Cumhurbaþkaný Erdoðan, üçüncüsünü gerçekleþtirdiði Cumhurbaþkanlýðý Sofrasý'da kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik çalýþmalar yapan STK temsilcileri ile siyasetçi, gazeteci ve kadýn akademisyenleri aðýrladý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn da katýldýðý yemeðin 9 konuðu kadýn, konusu ise kadýna yönelik þiddetin önlenmesi oldu. Alýnan bilgiye göre, basýna kapalý gerçekleþen ve yaklaþýk dört saat süren toplantýda, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn kadýna þiddetle mücadele konusuna el atmasý ile çözüme daha hýzlý yol alýnabileceðine yönelik ortak kanaat oluþtu. Bakan Ayþenur Ýslam da bu konuda çekirdek gruplar oluþturularak þiddet konusunun gruplarla yeniden tartýþýlacaðýný söyledi. Ayrýca þiddetin tanýmý, türleri ve mücadele yöntemleri de gündeme gelen konular arasýnda yer aldý. YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 9 AG plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa KANAN Necati oðlu //94 Çorum Uðurludað Saz Köyü Doðumlu (Ç.HAK:) Toplantý da Kadýn Sýðýnma Evlerinin adýnýn, 'Kadýn Konuk Evi' (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 0 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 09 ÝNGÝLÝZCE Öðretmeni alýnacaktýr Eðitim kurumunda çalýþtýrýlmak üzere tam zamanlý ÝNGÝLÝZCE (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:) (Ç.HAK:9) ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu.km Çorum Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat : Yorgan, Stor Perde Temizliði ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 0 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat :00 ile 9:00 arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:0) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *. metrelik x0, 0, *,0 pleymut,80 metrelik 0x0 *,0 metrelik ve,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 000 m (Ç.HAK:49) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:48) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. / Tel: 4 99 (Ç.HAK:04) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:) (Ç.HAK:0) PAZARTESÝ EKÝM 0 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : 8 0 ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN WORD EXCEL PROGRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN SEKRETER ALINACAKTIR. FÝRMAMIZDA ÝMALAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. BENKA ARICILIK ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.CADDE NO: (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:0) TELEFONLA YAPILAN BAÞVURULAR DÝKKATE ALINMAYACAKTIR.) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:84 Merkez - ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:) Baþvurular için müracaat Tel: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:) Buhara Cad. üzerinde Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Mür. Tel: (Ç.HAK:09) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: ÇORUM Tel:

16 Zorlu Batman yolculuðu bu gece Çorum Belediyespor çarþamba günü deplasmanda oynayacaðý zorlu Batman maçý yolculuðuna bu gece çýkýyor. Cumartesi günü Çine Madranspor maçýnýn ardýndan dün yaptýðý antrenmanla Batman hazýrlýðýna baþlayan kýrmýzý siyahlý takým hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile tamamlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým Batman maçý için bu gece erken saatlerde otobüsle Ankara ya Esenboða havaalanýna geçecek ve oradan saat 08.0 uçaðý ile Diyarbakýr a gidecek. Çorum Belediyespor, Diyarbakýr dan Batman a geçeceði yolda Silvan da yaþanan olaylar ve trafiðe kapatýlmasý nedeniyle sýkýntý yaþýyor. Kýrmýzý Siyahlý kulüp bugün Futbol Federasyonu ile görüþerek gelecek karara göre yolculuk programýný netleþtirecek. Kýrmýzý Siyahlý takým Batman da çarþamba günü oynayacaðý maçýn ardýndan yine karayoluyla Diyarbakýr a geçecek ve oradan da Ankara ya uçacak ve gece geç saatlerde Çorum u dönecek. Taraftarlarýn tek kapý isyaný Çorum Belediyespor un iç saha maçlarýnda tek kapý açýlmasý taraftarlarýn tepkisine neden oluyor. Açýk tribünde yalnýzca G kapýsý açýlýrken tüm taraftarlar mecburen bu kapýdan stada girmek zorundalar. Çine Madran maçýnda bu kapýdan da girmek isteyen taraftarlar maçýn baþlama saatine yakýn diðer kapýya yönlendirildi. Yaþlý taraftarlar diðer kapýya git gel yapýnca ilk dakikalarý izleyemediler. Taraftarlar yönetimin bu konuya çözüm bulmasýný istediler. Erdoðan hoca tünelde Çine Madranspor Teknik Direktörü Erdoðan Özalp maçýn ikinci yarýsýný tünelden izledi. Ýlk yarýda hakemin penaltý kararýna büyük tepki veren Özalp ikinci yarý baþlamadan maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Özalp maçýn ikinci yarýsýný bu kararýn ardýndan konuk takýmýn sahaya çýktýðý tünelden izlemek zorunda kaldý. PAZARTESÝ EKÝM 0 Ýçerde Aslan Çorum Belediyespor þok Çatalca maðlubiyetinin ardýndan sahasýnda konut ettiði Çine Madranspor u -0 yenerek moral buldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmý galibiyete Oðuzhan Yalçýn, Berat Ali ve Hakan Yaðmurkaya nýn golleriyle ulaþtý. Kötü baþladýðý ligde son dört haftadaki görüntüsü ile üst sýralara doðru týrmanan Çorum Belediyespor, geçtiðimiz hafta sonu Çatalcaspor deplasmanýnda ortaya koyduðu futbol ve aldýðý maðlubiyetle büyük bir hayal kýrýklýðý yaratmýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takým bu maðlubiyetin ardýndan cumartesi günü sahasýnda koonuk ettiði Çine Madranspor önünde maça tutuk baþladý. Rakibi önünde özellikle kanatlardan etkili olmayan çalýþan kýrmýzý siyahlý takým ilk dakikalarý daha çok kontrollü geçirdi. Maçýn. dakikasýnda kazandýðý penaltý atýþýndan Oðuzhan ýn ayaðýndan öne geçen Çorum Belediyespor golden sonra kontrolü tamamen eline aldý. Rakip savunmanýn öne çýktýðý anlarda boþ alanlar bulan kýrmýzý siyahlý takým uzatma dakikalarýnda Berat Ali nin ayaðýndan gelen ikinci golle iyice rahatladý. Maçýn ikinci yarýsýnda ise konuk takýmýn daha çok öne çýkmasý kýrmýzý siyahlý takýma büyük boþ alanlar býraktý. Final paslarýnda ya geç kalan yada yanlýþ tercih yapýnca fiþi çekecek gol 4. dakikada Hakan Yaðmurkaya ile geldi. Maçý kopardýktan sonra futbol adýna iyi þeyler yapan Çorum Belediyespor daha çok gol atma fýrsatlarýndan ise yararlanamadý. Ligde iki kupada evinde bir maç kazanan Çorum Belediyespor Çine Madranspor galibiyetiyle bu seriyi dörde çýkardý. Kýrmýzý Siyahlý takým grupta alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi önünde iki farklý öne geçtikten sonraki futbolu bölüm bölüm beðeni kazanýrken yinede zorlu maçlar öncesinde fazla umut vermedi. Karþýlaþmayý Baþkan Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile birlikte yaklaþýk bin kadar taraftar izledi. MAÇTAN DAKÝKA- LAR: 9. dakikada sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortadra arka direðe seken topu Oðuzhan rövaþata ile ortaya çýkardý topun geliþine Furkan sert vurdu top üstten az farkl auta gitti. 0. dakikada orta alandan Emre sað kanattan ileri çýkan Eray ýn önüne güzel bir pas býraktý bu futbolcu yerden ortaya çýkardý Hakan Yaðmurkaya ceza sahasý içinde topla buluþtu rakibinden kurduldu ve çaprazdan sert vurdu kaleci Erhan ayaklarýndan seken topa ikinci hamlede sahip oldu.. dakikada Çorum Belediyespor penaltý kazandý. Bu dakikada sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Berat Ali topla hareketlenmek isterken arkadan gelen Yunus kontrolsüz bir hareketle Berat Ali yi düþürünce maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Oðuzhan topu kalecinin solundan aðlara göndererek skoru -0 yapan golü attý. 4+. dakikada Çorum Belediyespor organize bir atakta ikinci golü buldu. Hakan ýn pasýnda Kudret topla hareketlendi sol kanattan ileri çýkan Eþref Korkmazoðlu na gönderdi bu futbolcuda son çizgiye kadar indi ve yerdan ortaya çýkardýðý topa altý pas içinde Berat Ali ayak koydu ve takýmýný rahatlatan ikinci golü attý: -0 Ýlk yarýyý Çorum Belediyespor bu golle - 0 önde tamamladý. 4. dakikada sað kanattan Berat Ali topla hareketlendi ortaya çýkardýðý topla buluþan Kudret yerden sert vurdu top az farkla auta gitti. 4. dakikada bir anlamda maçý bitiren gol geldi. Rakibin ileri çýktýðý anda topu kapan Çorum belediyespor da Furkan savunmanýn çizgi halinde kaldýðý anda geç kalmadý ve mükemmel bir top býraktý, Hakan Yaðmurkaya topla hareketlendi rakiple topun arasýna iyi girdi ceza sahasý çizgisini geçtiði anda üzerine gelen kalecinin hamle yapmasýna fýrsat vermeden dokundu ve topu Çine Madranspor aðlarýna göndererek skoru -0 yapan golü at- Çatalca maðlubiyetiyle þok eden Çorum Belediyespor sahasýnda üst üste dördüncü maçta Çine Madranspor u Oðuzhan, Berat Ali ve Hakan Yaðmurkaya nýn golleriyle -0 yenerek moral boldu. Çorum Belediyespor ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi önünde iki farklý öne geçtikten sonraki bölümdeki zaman zaman futbolu ile tat verdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bazý mevkilerde ise sýkýntýlý olduðu bir kez daha ortaya çýktý. ÇORUM BELEDÝYE Utku... Eray... Akýn... Uður... Eþref Korkmaz... Furkan... Emre... (8. dak. Hakan Doðru.) Oðuzhan... (0. dak. Eþref Koçak.) Kudret... Berat Ali... (9. dak. Zafer...) Hakan Yaðmurkaya... Ç ÝNE MADRAN Erhan...4 Yunus Can...4 Osman...4 Arif... Hüseyin... (4. dak. Oðuz...) Mustafa Kara... (0. dak. Mustafa Kara) Gökhan...4 Mustafa Acar...4 Emre... (0. dak Mert...) Mertgül...4 Osman...4 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Yunus Can, Arif, Emre, Mustafa Acar (Çine Madranspor). GOLLER :. (penaltýdan) Oðuzhan, 4+. dak. Berat Ali, 4. dak. Hakan Yaðmurkaya (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Hakan Köse, Burak Gültek, Mesut Küçükarslan. tý.. dakikada konut takým gole çok yaklaþtý. Emre nin çýkardýðý kaptýrdýðý topla Gökhan hareketlendi savunma bu futbolcuya müdahele etmeyince kaleci Utku ile karþý karþýya kaldýðý anda yerden köþeye plaseledi top direðin dibinden auta gitti.. dakikada sol kanattan Gökhan topla hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý top kaleci Utku yu geçti Osman dan önce Akýn son anda araya girerek çizgi üzerinden topu kornere atarak rakibe gol izni vermedi. Maçta Çorum Belediyespor un -0 üstünlüðü ile sona erdi ve kýrmýzý siyahlýlar sahasýndaki galibiyet serisini üç maça çýkardý. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Çine Madranspor : -0 Van B. Þehir- Bergama Belediyespor : 0-4 Erzincanspor - Çatalcaspor : 0-0 Bayburtspor - Sandýklýspor : - Kastamonuspor - Batman Petrolspor : - Niðde Belediyespor- TKÝ Tavþanlý Linyit : - Darýca Gençler- Manavgatspor : - Beylerbeyispor - Dersimspor : - Gölcükspor - Dardanelspor : 0- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Kastamonuspor Bergama Bele. Niðde Belediye 4 4 Erzincanspor Beylerbeyispor Van B. Þehir Dardanelspor 8 Bayburt Grup 9 Çorum Belediye 0 Dersimspor Çatalcaspor Manavgatspor Darýca Gençler 4 Batman Petrol Gölcükspor Tavþanlý Linyit K. Ýskenderun 8 Çine Madran 9 Sandýklýspor Gelecek hafta Ekim Çarþamba : Batman Petrol -Çorum Belediye. Dersimspor - Körfez Ýskenderun. Manavgatspor - Beylerbeyi. TKÝ Tavþanlý Linyit- Darýca Gençlerbirliði. Bergama Belediye -Kastamonuspor. Çatalcaspor - Bayburtspor. Çine Madranspor - 4 Erzincanspor. Sandýklýspor -Gölcükspor. Dardanelspor- Niðde Belediyespor.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı