Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1"

Transkript

1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE Bursa Valiligi, Uludag Oniversitesi Rektorltigu ve Atattirk Ar~tnma Merkezi i~birliginde, Eyltil2013 tarihleri arasmda Bursa'da, "Mudanya Mtitarekesi'nden Gtinlimlize Bursa" konulu sempozyum dtizenlenecektir. Bu sempozyum 9er9evesinde, Bursa'nm kmtulu~unun 91. yiidonlimlinli anmak, ge9mi~ten glinlimlize tarihi stirecine I~Ik tutmak, Bursa ve yoresi ile ilgili her ttirlti tarihsel, toplumsal, ktilttirel, ekonomik, cografi ve 9evresel konulann bilimsel olarak tart1~iimasma ortam saglamak ama9lanmaktad1r. Sempozyuma ili~kin yaznmz ekinde sunulan bilgilerin, Oniversitenizde gorev yapan akademisyenlere duyurulmasi hususunda geregini arz ederim. Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Ba~kan EK: 1-Sempozyum bilgisi Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1 fpe1.sond ( 1 t.jjumlrm) Ziyabey Caddesi, 19 TR <;:ankaya,ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Elektronik Ag: e-posta: 5070 sayi11 Elektronik lmza Kanunu'na uygun olarak Glivenli Elektronik lmza ile liretilmi~tir. Evrak teyidi https://atamebys.ayk.gov.tr/sorgu adresinden 45DZ-13TU-DAAK kodu ile yap1labilir.

2 MUDANYA M0TAREKESi'NDEN GUNUMUZE BURSA SEMPOZYUMU (26-28 Eyliil 2013/ BURSA)

3 SEMPOZYUM <;AGRISI Bursa Valiligi, Uludag Universitesi Rekt6rltigu ve Atattirk Ara~tmna Merkezi i~birliginde Eyltil2013 tarihleri arasmda "Mudanya Mutarekesi'nden Gtinumuze Bursa Sempozyumu" duzenlenecektir. Bu sempozyum 9er9evesinde, Bursa'nm kurtulu~unun 91. Ylldontimtinu anmak, ge9mi~ten gunumuze tarihi surecine 1~1k tutmak, Bursa ve yoresi ile ilgili her ttirlu tarihsel, toplumsal, ktilturel, ekonomik, cografi ve 9evresel konularm bilimsel olarak tart1~1lmasma ortam saglamak ama9lanmaktadu. Bunun yam stra, Cumhuriyet doneminde go9lerin, ekonomik ve kulturel geli~melerin bolgeye etkisi ile bu donem modemle~me siirecinin Bursa'ya yans1malannm ele almmas1, aynca bu 9er9evede Bursa ~ehrinin sorunlannm tespit edilmesi, bu sorunlardan yola 91karak bunlann 90ztimti i9in yeni stratejilerin geli~tirilmesi ve vizyon olu~turulmas1 hedeflenmektedir. ilgili akademisyen ve ara~tlrmactlann bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Bursa ve 9evresiyle ilgili yeni bilimsel bilgi ve du~uncelerin uretimine katki saglamas1, yeni baki~ a91lan sunmas1 beklenmektedir. Bildiri ozetlerinin, ara~t1rma konusunu, kapsamm1, kullamlan kaynaklan ve bilime katk1s1m gosterecek ~ekilde duzenlenmesi gerekmektedir. A~ag1da, sempozyumda yer almas1 planlanan konu ba~hklan sunulmu~tur. Sempozyumun genel 9er9evesine uyulmas1 ~arttyla, teklif edilecek farkh konular da degerlendirmeye ahnacaktlr. Bildiri Konulan: Medeniyetler Be~igi ve Bir Tarih ~ehri olarak Bursa Milli Mucadele Doneminde Bursa Mudanya Mutarekesi (Mtitarekeye Gidi~, Maddeleri, Yurti9i ve Yurtd1~1 Kamuoyundaki Yankllan) Go9ler ve Bursa Kulturel Geli~meler ve Bursa Ekonomik Geli~meler ve Bursa Sanayi Alanmdaki Geli~meler ve Bursa Egitim Alanmdaki Geli~meler ve Bursa Sempozyuma katllmay1 arzu eden bilim insanlanm ve ara~tirmacilan yukanda ana ba~hklan belirtilen alanlarda; Bursa'nm tarihsel geli~imini cografi, kulturel, be~eri ve ekonomik a91dan inceleyen bilgi, belge ve degerlendirmelere dayah akademik 9ah~malanyla aramtzda gormek istiyoruz. Sempozyuma bildiri ile katllmak esastlr. Bildirilerde aranacak nitelikler ve ba~vuru formu ve diger bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr uzantlh web sayfasmda yer almaktadtr. Sempozyuma katilmak isteyen bilim insanlanmn web sayfamtzda yer alan ba~vuru formunu doldurarak ozge9mi~leri ve yaym listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden olu~acak bildiri ozetlerini 31 May1s 2013 mesai bitimine kadar adresine goridermderi gerekrriektedk Ozetlerin Sempozyum Duzenlenie Kt1rl1lu'rica degerlendirilmesinden soma, kabul edilenlere ili~kin ikinci bir duyuru yap1lacaktu. Bildiri sahiplerinin konaklama ve ula~1m giderleri Bursa Valiligi, Uludag Universitesi ve Atattirk Ara~t1rma Merkezi Ba~kanhgmca kar~ilanacaktlr. Sempozyuma katllmamz1 diler, saygllar sunanz. Bursa Valiligi, Uludag Universitesi RektOrltigu, Atattirk Ara~t1rma Merkezi Ba~kanhg1 1

4 SEMPOZYUMA KA TILIM KO~ULLARI Ozet Gonderimi ve Degerlendirme Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve ara~ttrmacllarm katthmma a<;tktlr. Bunun i<;in amaf, yontem, kullamlacak kaynaklar ve muhtemel bulgulan is;eren 300 kelimelik bildiri ozetlerinin 31 Mayts 2013 tarihine kadar adresine ekli dosya olarak gonderilmesi gerekmektedir. Bildiri onerileri Sempozyum konularma, bilimsel ~artlara uygunluk ve folt~mamn ozgiinliigii dikkate almarak Dlizenleme Kurulu Uyeleri'nce degerlendirilecektir. Kabul edilen I edilmeyen bildiri onerileri 30 glin is;inde ilgililere duyurulacakttr Sempozyum sonrasmda sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabz'nda yaymlanacakttr. BiLDiRi TAM METNi Y AZIM KURALLARI 1. <;ah~mada, ba~hk bliylik harfle koyu olarak ortah yaztlmah, hemen altmda saga dayah olarak yazann ad1-soyad1 yer almahdtr. Sayfa altma verilecek numarastz a<;tklama dipnotunda s1ras1 ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmahd1r. 2. Ba~hk ve yazar admdan sonra 300'er kelimelik 10 punto Ti.irks;e ve ingilizce ozet yer almahd1r. ingilizce ozette ba~hk da belirtilmelidir. 3. Harfkarakteri Times New Roman ve punto bliylikli.igli 12 olmahdu. Tablo, dipnot ve kullamlan kaynaklarm pun to bi.iylikltigli ise 10' dur. 4. <;ah~ma M. Word programmda ve A4 kag1t boyutuna gore bloklanarak yazllmah, alt, list, sag ve sol dan 2, 5 em, alt bilgi ve list bilgi ise 1, 25 em bo~luk birakilmahdir. 5. Paragraflarda sattr arahg1 biraktlmamah, girinti: 0 em, arahk: once 6 nk- sonra 6 nk ve satlr arahgt: tek satlr olmahdtr. 6. Metin is;erisinde kaynak gosterilecek ise parantez is;inde yazar soyad1, yaym yth ve sayfa numarast strah bis;imde (<;ayci, 2002:520) ~eklinde; dipnot olarak gosterilecek ise Yazar adt, soyadt, kitabm adt (koyu olacak ~ekilde-makale ise ttmak i<;inde ve italik), yaymevi, yaym yeri, tarihi, sayfa numaras1 strah bi<;imde verilmelidir. Kullamlan kaynaklar, dipnotlarla aym bis;imde metin sonuna soyada gore alfabetik olarak sualanarak konmahd1r. 7. Tablo ve grafikler ise ayn ayn numaralandmlmah, tablonun veya grafigin hemen altmda ise 10 pun to ile kaynag1 belirtilmelidir. 8. Metinle dogrudan alakah olmayan Orijinal beige, resim, harita ve benzeri resimler gerekmediks;e metin is;inde yer almamah, numaralandmlarak metin sonuna eklenmelidir. Yliksek s;ozlinlirltikteki resimler aynca CD'ye kaydedilerek gonderilmelidir. 9. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasmda olmahdu. 2

5 SEMPOZYUM KURULLARI Diizenleyen Kurumlar Bursa Valiligi - Uludag Oniversitesi RektOrliigii- Atatiirk Ara!?tlrma Merkezi Ba!?kanhg1 Sempozyum E~ Ba~kanlan Sahabettin HARPUT (Vali)- Prof. Dr. Kamil DiLEK (Rektar)- Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (ATAM Ba!?kam) Sempozyum Diizenleme Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Nihat B0Y0KBAS Prof. Dr. Muammer DEMiREL Prof. Dr. Selma YEL Do<;. Dr. Kenan OLGUN Do<;. Dr. Cafer <;ift<;i Do<;. Dr. Seyfi YILDIRIM Yrd. Do<;. Dr. Sezai SEViM Bilim Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN- Nihat B0Y0KBAS Prof. Dr. Halil BAL-Prof. Dr. Mustafa S1tk1 BiLGiN-Prof. Dr. ismail COSKUN Prof. Dr. <;agn ERHAN-Prof. Dr. Bedri GENCER-Prof. Dr. Abdullah ilgazi Prof. Dr. Selami KILI<;-Prof. Dr. Ne!?e OZDEN-Prof. Dr. Adnan SOFUOGLU Prof. Dr. Necati Fahri TAS-Prof. Dr. Mehmet TEMEL-Prof. Dr. Mustafa TURAN Prof. Dr. Orner TURAN-Prof. Dr. Orner Osman UMAR-Prof. Dr. Selma YEL Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Do<;. Dr. Kenan OLGUN-Do<;. Dr. Kemal <;ELiK Do<;. Dr. Hamit PEHLiVANLI-Do<;. Dr. Ugur UNAL SEKRETERYA Hiiseyin TOSUN AT AM Bilimsel <;ah!?malar Miidiirli Selcan KO<;ASLAN ATAM Uzman YardimciSl lletlsim ' Atatiirk Ara!?tlrma Merkezi Ba!?kanhg1 Ziyabey Cad. No: / Balgat- ANKARA- TURKiYE Tel: Belgege<;er: e-posta: Web : 3

6 SEMPOZYUM T AKViMi Sempozyum duyurusunun ilam Nisan 2013 Bildiri ozetlerinin gonderilmesi Nisan - 31 May1s 2013 Kabul edilen ozetlerin bildirimi 30 gtin is:inde Sempozyum kesin programmm ilam 2 Eyltil 2013 Sempozyum Eyltil2013 Sunulan Bildirilerin Yayimlanmasi Ocak-Temmuz