BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI"

Transkript

1 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015

2

3 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U SAYI TAYIN SORUMLULU U DENET N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI DENET M GÖRÜ Ü EKLER... 5

4

5 KISALTMALAR Kurum BDDK : Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu

6

7 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari ve mali özerkli e sahip olarak Mülga 4389 say Bankalar Kanunu ile tarihinde gelirlerinin giderlerini kar lamas esas yla kurularak faaliyetlerine ba lam r. BDDK; bankalar n, yabanc banka temsilciliklerinin, banka d mali kurulu lar olarak tan mlanan faktoring, finansal kiralama ve finansman irketlerinin, finansal holding irketlerinin, varl k yönetim irketlerinin ve ödeme kurulu lar ile elektronik para kurulu lar n kurulu ve faaliyet izinlerinin verilmesinden ve bu kurulu lar n düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kurumun düzenleme ve denetim kapsam na 393 adet kurum girmektedir. Finansal büyüklük aç dan % 97'sini Bankalar (49 adet), %3 ünü ise Finansal Kiralama (33 adet), Faktoring (76 adet), Finansman irketleri (13 adet) ve di er kurulu lar (222 adet) olu turmaktad r say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli III say cetvelde (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar) yer alan BDDK yine ayn kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78 inci maddelerine tabidir. BDDK muhasebe sistemi, 5018 say Kanunun 49 uncu maddesine istinaden yay mlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i çerçevesinde yürütülmektedir. Kurum ayr ca Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i kapsam nda da bulunmaktad r. Kurumun giderleri; bankalar, finansal kiralama irketleri, faktoring irketleri ve finansman irketlerince bütçenin yürürlü e girmesinden önce kat lma pay ad alt nda Kuruma yap lacak ödemelerle kar lan r. Giderlere kat lma pay olarak tahsil olunacak olan bu tutar söz konusu kurulu lar n bir önceki y l sonu bilanço toplamlar n on binde üçünü geçemez. Bu oran on binde bir buçuk olarak uygulanmaktad r y nda giderlere kat m pay olarak Kurum hesab na ,00.- TL yat lm r. Kurumun mali y l sonunda olu an gelir fazlalar izleyen y n mart ay içinde genel bütçeye gelir olarak aktar lmaktad r y nda, 2013 y na ili kin gelir gider fark olarak genel bütçeye ,55.- TL aktar lm r. Kurum bütçesinden genel bütçeye kurulu undan bugüne kadar aktar lan toplam tutar yakla k ,00.- TL'dir. Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 1

8 Kurumun ,00.- TL olarak kabul edilen 2014 y bütçesi ile y l içerisinde ,57.- TL bütçe geliri elde edilmi ve buna kar k ise ,55.- TL bütçe gideri yap lm r Y Bütçe Giderleri Tablosu Tahmini (TL) Gerçekle en (TL) Personel Giderleri , ,89 Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Gideri , ,92 Mal ve Hizmet Al m Gideri , ,29 Cari Transferler , ,31 Sermaye Giderleri , ,14 TOPLAM , , Y Bütçe Gelirleri Tablosu Tahmini (TL) Gerçekle en (TL) Di er Gelirler/ Faiz Gelirleri , ,68 Di er Gelirler/ Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , ,00 Di er Gelirler/ Di er Çe itli Gelirler , ,21 Ta t Sat Geliri ,68 TOPLAM , ,57 Kurumun 2014 y faaliyet gideri ,32.- TL, faaliyet geliri ,14.- TL olup gelir fazlas ,82.- TL olarak gerçekle mi tir y denetimi kapsam nda BDDK taraf ndan Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar n 5 inci maddesi gere ince hesap dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a da yer alanlar denetime sunulmu olup, denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm r. Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Kasa say m tutana, Banka mevcudu tespit tutana, Menkul k ymet ve varl klar say m tutana, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 2

9 Teminat mektuplar say m tutana, Ta r kesin hesap cetveli ile ta r hesab icmal cetveli veya envanter defteri. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik s fland lmas Faaliyet sonuçlar tablosu Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçlar tablosuna verilmi tir. 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak haz rlanm olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve tablolar n önemli hata veya yanl beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere uygunlu undan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan sorumludur. 3. SAYI TAYIN SORUMLULU U Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle sorumludur. 4. DENET N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI Denetimlerin dayana ; 6085 say Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas denetim standartlar, Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir. Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 3

10 Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt na ili kin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla yürütülmü tür. Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u, güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de de erlendirilmi tir. Denetimin kapsam, kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri olu turmaktad r. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve uygun denetim kan elde edilmi tir. 5. DENET M GÖRÜ Ü Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 2014 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolar n tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm r. Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 4

11 6. EKLER Ek 1: Kamu daresi Mali Tablolar BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI B LANÇOSU AKT F PAS F 1 DÖNEN VARLIKLAR ,44 3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR ,87 10 HAZIR DE ERLER ,60 32 FAAL YET BORÇLARI , KASA HESABI 2.199, BÜTÇE EMANETLER HESABI , BANKA HESABI ,55 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , VER LEN ÇEK.VE GÖN. EM R. HESABI ( - ) 0, ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI , DÖV Z HESABI , EMANETLER HESABI , DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (-) 0,00 36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER , D ER HAZIR DE ERLER HESABI 0, ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI ,49 12 FAAL YET ALACAKLARI , ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. HESABI 0, GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI ,00 38 GELECEK AYLARA A T GEL. VE G DER TAH , GEL RLERDEN TAK. ALACAKLAR HESABI , GELECEK AYLARA A T GEL. HESABI , VER LEN DEP. VE TEM. HESABI 9.603,06 4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 0,00 14 D ER ALACAKLAR ,62 48 GELECEK YILLARA A T GEL. VE G DER TAH. 0, K LERDEN ALACAKLAR HESABI , GELECEK YILLARA A T GEL. HESABI 0,00 15 STOKLAR ,89 5 ÖZ KAYNAKLAR , LK MADDE VE MALZEME HESABI ,89 50 NET DE ER ,79 16 ÖN ÖDEMELER , NET DE ER HESABI , AVANS VE KRED LER HESABI 0,00 57 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL. SONUÇLARI , PERSONEL AVANSLARI HESABI 0, GEÇM YIL. OLUMLU FAAL. SON. HESABI , BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI ,71 59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI , MAHSUP DÖN. AKT. AVANS VE KR. HESABI , DÖNEM OLUMLU FAAL. SONUCU HESABI ,82 18 GELECEK AYLARA A T G D. VE GEL R TAH , GEL R TAHAKKUKLARI HESABI ,47 2 DURAN VARLIKLAR ,78 25 MADD DURAN VARLIKLAR , TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI , TA ITLAR HESABI , DEM RBA LAR HESABI , B KM AMORT SMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,84 26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0, HAKLAR HESABI , B KM AMORT SMANLAR HESABI ( - ) ,55 29 D ER DURAN VARLIKLAR 0, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR HESABI , B KM AMORT SMANLAR HESABI ( - ) ,71 AKT F TOPLAMI ,22 PAS F TOPLAMI ,22 Bankac k Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 5

12 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU Yard mc Hesap 2014 Hesap DER N TÜRÜ Kodu Kod.1 TL Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Al m Giderleri , Cari Transferler , De er ve Miktar De imleri Giderleri , Amortisman Giderleri , lk Madde ve Malzeme Giderleri , Di er Giderler 1.138,35 DERLER TOPLAMI (A) ,32 Yard mc Hesap 2014 Hesap GEL N TÜRÜ Kodu Kod.1 TL Di er Gelirler , De er ve Miktar De imleri Gelirleri 9.865,59 GEL RLER TOPLAMI (B) ,14 FAAL YET SONUCU [A-B)] (+ / -) ,82 Bankac k Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 6

13 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2014 Y Düzenlilik Denetim Raporu 7