MAVĠ SU SĠTESĠ YÖNETĠM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAVĠ SU SĠTESĠ YÖNETĠM PLANI"

Transkript

1 MAVĠ SU SĠTESĠ YÖNETĠM PLANI I- GENEL HÜKÜMLER VE NĠTELĠK M.1 Yönetim Planına Konu Parsel (Anagayrimenkul) İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesinde kain, tapunun 233 pafta 1957 ada ve 1 numaralı parsel üzerinde kat mülkiyetine konu olacak anagayrimenkulde mevcut 22 blokda kain tüm bağımsız bölümler bu yönetim planı hükmünce yönetilecektir. Anılan parselde yer almakla birlikte Dükkan bloğu, bu yönetim planından bağımsız olarak, kendi işletmecisi tarafından yönetilecektir. M-2 Tanımlar Bu yönetim planı hükümlerinin yorumunda aşağıdaki tanımlar gözetilecektir. Ana gayrimenkul Parseli : Tapuda, kat mülkiyeti kütüğü adı altında düzenlenmiş sicile kaydedilecek ve üzerindeki yapılarda kat mülkiyeti tesis edilecek parsel numarası ile ifade edilen ana gayrimenkul arsasının bütünleyici parça niteliğindeki yapılarla birlikte oluşturduğu hukuki bütünlük. Bağımsız Bölüm: Özgülendiği amaç doğrultusunda her bir kat malikinin yararlanmasına ayrılmış ve kat mülkiyeti kütüğünde kendisine sayfa ayrılmış yapı bölümleri olarak, mesken, dükkan, sosyal tesis nitelikli olup, bağımsız mülkiyet hakkına konu olan yapı bölümleri. Kat maliki: Bağımsız bölüm üzerinde ayni hak olarak mülkiyet hakkı sahibi tek kişi veya toplu mülkiyet olarak elbirliği ve paylı mülkiyet hakkı sahipleri birliği. İntifa, oturma (sükna), üst hakkı gibi bağımsız bölümü kullanma imkanı veren ve tapuya tescil edilmiş ayni hak sahipleri de niteliği elverdiği ölçüde bu kavram içinde değerlendirileceklerdir. Site Sakini: Mevcut bağımsız bölümlerde gerek kat maliki olarak, gerekse (kira, ariyet, oturma, irtifak gibi) herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak fiilen oturmakta olan tüm kişiler. Parsel (Ana gayrimenkul) Ortak Yer ve Tesisleri: Blok ayırımı yapılmaksızın parselde mevcut tüm kat maliklerine özgülenmiş yer ve tesisler. II- Mavisu Sitesi Yönetimince GerçekleĢtirilebilecek Özel Hizmet ve Aktiviteler 1- Mavisu Sitesi Yönetimince ĠĢletme Aidatı Kapsamında GerçekleĢtirilecek Hizmet ve Aktiviteler M-3 Güvenliğin Sağlanması Mavisu sitesinin temel yaşam standartlarından birisini oluşturan güvenlik, özel hizmet şirketi tarafından karşılanacaktır. Güvenlik firması personeli, işveren firma tarafından istihdam edilse de hiyerarşik olarak Mavisu sınırları içinde yönetim kurulunun emir ve talimatlarına bağlı olarak görev yapacaktır. Bu husus firma ile yapılacak sözleşmeye açık bir yükümlülük olarak konacak ve haklı bir sebep olmaksızın riayetsizlik halinde sözleşmenin feshi nedeni olacaktır. Bu amaçla güvenlik amir ve elemanları Mavisu yönetimince belirlenecek noktalarda güvenlik merkezleri oluşturabilecek, belirli bir kurala riayet ve saygı ile mavisu yönetimini temsilen kimlik sorabilecek, şüpheli şahısları emniyet birimlerine bildirebilecek, misafirleri teyit amacıyla güvenlik merkezlerinde kısa bir süre alıkoyarak kat maliklerinin onayını alarak tesise girişe müsaade edebilecek ve bu gibi güvenliğin gerektirdiği fiil ve işlemler yapılabilecektir. 1

2 Bu amaçla yapılacak hizmetlerin nelerden ibaret olduğu ve bunları uygulanma tarzı hakkında tüzük hazırlanarak, kat malikleri kurulunun onayından geçirilmek suretiyle tüm mavisu sakinlerine duyurulabilir. M-4 Temizlik Gerek parsel alanının, gerekse parsel ortak yer ve tesislerinin temizliği, hizmet şirketi aracılığıyla yürütülür. Bu amaçla temizlik ve çöp konusunda standart bir hizmetin verilebilmesi Mavisu (parsel) kat malikleri kurulunun kararları doğrultusunda, böyle somut bir karar olmadığı halde mavisu yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda tüzük hazırlanarak sağlanabilir. Bu hükümlere riayetin sağlanması mavisu yönetiminin görevleri arasıdadır. M-5 Spor Alanlarına Yönelik Hizmetleri Mavisu yönetimi, Mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinden oluşan tüm spor alanlarının özgülendiği sportif faaliyet doğrultusunda bakım, onarım, yenilik çalışmalarını yaparak devamlı olarak hizmete hazır bulundurmakla yükümlüdür. Spor alanlarında gelenekselleşecek ve mavisu sakinleri arasındaki dostluğu pekiştirecek her türlü spor turnuvası düzenleyebilir. Katılacak takımlara forma ve benzeri malzeme yardımını sponsorlar temini ile veya mavisu bütçesinden karşılayarak turnuvada derece alanlara ödüller dağıtılabilir. M-6 Kaza Sigortası Mavisu sakinlerinin, mavisu sitesi sınırları içerisinde, günlük yaşamda karşılaşabileceği her türlü kaza olasılığına karşı sigorta sistemi geliştirerek, acil durumlarda ilk müdahalenin yapılmasını ve somut olayın özelliklerinin gerektirdiği en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlayacak organizasyonu kurar. M-7 Trafik Düzeninin Sağlanması Mavisu sitesinde parsel içi yollar, zorunlu durumlar haricinde ve yönetimin izni olmadıkça araç trafiğine kapalıdır. Hangi hallerde Mavisu sitesinde kamu düzeninden olmayan parsel içi yollarda araç trafiğine izin verileceği ve bu hallerde trafik düzeninin nasıl işleyeceği mavisu yönetimince düzenlenebilir; hız engelleri konabilir; ters girişleri önlemek amacıyla kapan kuralabilir; aşağıda belirlenecek cezai şart yükümlülüğü altında hız limitleri koyabilir ve tüm bunlara ilişkin trafik tüzüğü oluşturabilir. M-8 Cenaze Hizmetleri Mavisu sakinlerinin işletme aidatı karşılığında yararlanacakları, cenaze kaldırma işi ile ilgili olarak (ölenin mensup olduğu dinin vecibelerini de yerine getirmek suretiyle) her türlü faaliyeti yerine getirebilecek bir organizasyon kurularak işlerliğini sağlar. M-9 Sosyal Organizasyon Hizmetleri Düğün, sünnet, nişan, balo gibi sosyal, kongre, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel organizasyonlar için bir salon ayırarak bunların koordinasyonunu yürütebilir. Bu amaçla konuşmacı davete ve her türlü davet masraf ve ücretini mavisu bütçesinden karşılamaya yetkilidir. 2

3 Geleneksel kutlamalar çerçevesinde olabileceği gibi, hafta sonu veya resmi izin günlerinde eğlence amaçlı konser, balo vs. düzenleyebilir. Şenlikler, kermesler, eski eşyaların satıldığı bit pazarı (flohmarkt), üretici pazarı gibi çeşitli organizasyonları düzenleyebilir. Bu organizasyonlar mavisu sakinleri tarafından düzenlenirse alan tahsisi karşılığında herhangi bir ücret tahsil edilemez. Ancak bu tür faaliyetlerde bulunarak gelir elde edecek kişilerin mavisu sakini olmaması halinde alan tahsis ücreti alarak tahsil edilecek bedel mavisu bütçesine irad olarak kaydedilir. M-10 Mavisu Sitesi Tahkim Hizmetinin Yürütülmesi Aşağıda belirlenmiş tahkim hükümleri doğrultusunda tahkim kurulunun görevlerini icra edeceği mekan (tahkim-ombusdman odasını) donanım ve organizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve tahkim hizmetlerini yerine getiren her türlü üye ve teknik bilirkişi ücretleri, sekreterya hizmet giderleri vs. giderlerin karşılanması mavisu yönetiminin görevleri arasındadır. M-11 Plebisit Hizmeti Mavisu sakinlerinin zaman içinde oluşabilecek farklı sorunlarına getirilecek çözüm önerilerinin, ya da yeni bir uygulamanın demokratik bir şekilde ve sakinlerin katılımıyla karara bağlanmasını sağlamak üzere, alınacak kararı oylamaya (plebisit) açabilir. Bu oylamanın zahmetsiz ve tartışmaya yer vermeksizin yapılabilmesi amacıyla belli bir yer tahsis ederek bu yerde kurulu bilgisayar aracılığıyla herkesin özgür iradesini ifade eden oyların kişiye özgü şifrelendirilerek oy hakkı sahiplerine gizlilik sağlayarak, belli tarihler arasında verilmesini temin ederek bu oylama sonucuna göre yapılacak uygulamayı belirleyebilir. Mavisu (parsel) kat malikleri kurulu veya Mavisu (parsel) yönetimince danışma amaçlı yapılacak plebisitlerde, ayrıca kararlaştırılmak suretiyle, plebisit yoluyla oy verme hakkı, reşit ve temyiz kudretine sahip her mavisu sakinine tanınabilir. Bu sistem yerleştiğinde ve teknolojik imkanların gelişimi sonucunda herhangi bir uygulama sakıncası kalmaması halinde, Mavisu (parsel) kat malikleri kurulu toplantısının da aynı yolla bilgisayar aracılığıyla yapılması sağlanabilir. M-12 Belirli Gün Kutlamaları ve Anma Mavisu kompleksinde yılbaşı, paskalya, noel, resmi bayram gibi kutlamalar yapılabilir. Bu kutlamalar kapsamında törenler düzenleyerek, sokak gösterileri, şenlikler, kermesler, konserler, lazer-havai fişek gösterileri fener alayı vb. benzer aktiviteleri düzenleyebilir. Bu kutlamaların masrafları Mavisu (parsel) bütçesinden karşılanır. M-13 Sanatsal Faaliyetler Sanatsal amaçlarla kullanılacak (resim atölyesi, heykel atölyesi, el sanatları atölyesi gibi) atölyeler inşa ederek, organizasyonlarını yürütebilir. Mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinden kapalı ve açık alanlardan uygun olanları sanatsal sergilere ve defilelere ücretli veya (yeni bir sanat dalını tanıtmak, genç bir sanatçıyı teşvik etmek ve desteklemek veya bir yeteneği gün ışığına çıkarmak gibi kültürel amaçlı olarak) ücretsiz bir şekilde tahsis edebilir. 3

4 M-14 Otopark Hizmetleri Yönetim planı ekinde bulunan otopark vaziyet planında işaretlenmek ve listede eklenti sütununda belirtilmek suretiyle, her bir bağımsız bölüme, Mavisu (parsel) ortak yer ve tesisi niteliğindeki otopark alanında, eklenti niteliğinde olmak üzere araç park alanı tahsis edilmiştir. Her bir bağımsız bölüme eklenti olarak tahsis edilenlerin dışında kalan araç park alanlarından istifade tarzı Mavisu yönetimince belirlenecektir. Mavisu ortak yeri niteliğinde açık veya kapalı yeni genel otoparklar inşa ettirilebilir. Bu otoparklardan yararlanma düzeni ve ücretlendirme yetkisi Mavisu (parsel) yönetim kuruluna aittir. Mavisu yönetim kurulu, otoparkların nasıl kullanılacağına; otopark giriş-çıkış düzenine ve park düzenine ilişkin kullanma tüzüğü hazırlamakla yetkilidir. Bu tüzükte belirlenen kurallara uymama hali cezai şarta bağlanabilir. M-15 Kütüphane ve Okuma Salonu Hizmetleri Mavisu kompleksi içinde Mavisu (parsel) ortak yeri ve tesisi niteliğindeki kapalı mekanlarda kütüphane ve okuma salonu olarak kullanılabilecek bir mekan ayırabilir. Bu mekanda işleyişi sağlamak üzere eleman bulundurarak, güncel kitapların en çok satılanlar listesinden takibi ile alımı sağlanabilir. Bu salonlarda ayırım yapılmaksızın Mavisu (parsel) yönetim kurulu tarafından belirlenecek belli bir tirajın üstündeki tüm günlük gazeteler ve okuyuculardan gelen taleplerle belirlenecek başlıca dergiler bulundurulabilir. M-16 Çocuk Parkı ve Çocuk Aktiviteleri Çocukların güvenlikli bir alanda oynamalarını sağlayacak yeterli miktarda açık çocuk bahçeleri ve bir adet kapalı çocuk oyun salonu mekanı inşası ve işletilmesini temin eder. Bu alanların ekipmanları çocukların zarar görmeyeceği malzeme ile donatır ve eskimeleri halinde yeni malzemelerle tefriş eder. Bu alanlarla sınırlı güvenlik ve hizmet elemanları tahsis eder. Belirli gün ve saatlerde önceden duyurularak veya takvime bağlayarak palyaço, gösteri grubu vs. davet ederek bu alanlarda çocuklar lehine aktiviteler düzenleyebilir. M-17 Demokratik YaĢamı Eğlenceli Hale Getiren Aktiviteler Mavisu sakinlerinin yaşamını eğlenceli hale getirmek, hoşgörü ortamında demokratik tepkileri medeni ölçülere taşımak amacıyla açık alanlarda esprili aktiviteler düzenleyebilir ve bu amaçla özel yerler ayırarak özel imalat ve ekipmanlarla donatabilir. M-18 Peyzaj ve Ağaçlandırma Hizmetleri Mavisu sitesinde yeşil doku içinde yaşamak esastır. Bu kapsamda; gerekli tüm teknik eleman istihdamı, ekipman temini, proje geliştirilmesi ve uygulama yapılması ve yaptırılması hususunda Mavisu (parsel) yönetim kurulu yetkilidir. Bu amaçla yapılacak masraflarda objektif ölçüler içinde sınır olmayıp, lüks olduğu iddiasıyla kısıntıya gidilmesi talep edilemez. Bu alanların düzenlenmesi ve bakımı giderlerine katılımdan kamuya ait olsalar bile vazgeçilemez. Peyzaj, ağaçlandırma ve tüm yeşil alanların geliştirilmesi ve bakımı konuları (sulama, budama, ilaçlama, ot temizliği, çapalama vs.) detaylı bir peyzaj yönetmeliği ile belirlenebilir. 4

5 M19- Olağanüstü Harcamalar Fonu Kat maliklerinden, her ay ödenen işletme aidatının % 10 u oranında belirlenen miktar toplanarak olağanüstü harcamalar fonu oluşturulabilir. İşletme projesi hazırlanırken öngörülmeyen arızi nitelikteki giderler, işten çıkarılan çalışanlar için ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları gibi toplu ödemeler bu fondan karşılanır. Fondan yapılan harcamalar anında kat maliklerince tamamlanarak fon yeni harcamalar için hazır bulundurulur. Fona ayrılan miktar yönetici tarafından, ortak gider paylarının yatırıldığı bankaya, bozulabilir vade ile yatırılır. Bağımsız bölümlerin devri halinde, kat malikine bu fonda biriken paralar iade edilmez. Bu şekilde fonda biriken paralar ortak tesislerin amortismanı karşılığı olarak ayrılmış kabul edilir. 2- Mavisu Sitesi Yönetimince Ücret KarĢılığı Organize Edilecek Hizmet ve Aktiviteler M-20 Çocuk Bakıcılığı ve Diğer ĠĢler Ġçin Yardımcı Eleman Temini Kuracağı bir organizasyonla: gece veya gündüz, sürekli veya süreli olarak çocuk bakımı ve gözetimi hizmetini evlerde verebilecek; temizlik yapabilecek; hasta bakıcılığı veya yaşlılara refakat gibi hizmetleri verebilecek elemanlarla ihtiyaç sahipleri arasında irtibatı sağlar. Bu hizmetler karşılığı, temin edilen elemanın ücretinden elde edilecek komisyon geliri, Mavisu (parsel) bütçesine gelir olarak kaydedilir. M-21 Çocuk ve Gençlik Kulüpleri Mavisu kompleksi içinde yaşayan ve okul çağındaki çocukların gerek birbiriyle tanışıp iletişim kurmalarını temin, gerek okul dışında kalan zaman dilimlerini arkadaş ortamında eğlenceli ve verimli geçirmelerini sağlamaya yönelik olarak çocuk kulüpleri kurabilir. Bu klüplerde üye olan tüm çocukların birbiriyle irtibatını sağlayacak her türlü bilginin (adres, telefon, hobi, yetenek gibi) kaydı tutularak, zaman zaman bu bilgiler katalog şeklinde basılarak duyurulur. Böylece ilgi alanlarına göre iletişim kurmaları sağlanabileceği gibi, gerektiğinde düzenlenecek aktivitelerde de bu bilgilerden yararlanılabilecektir. Mavisu (parsel) yönetiminin sağlayacağı uygun bir mekanda yapılanacak olan çocuk kulübü üyeleri bu mekanı iletişim ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kullanabilecekleri gibi, ayrılan okuma salonlarında derslerini de yapabileceklerinden kaynak olarak kullanılabilecek yeteri kadar başvuru kaynağı da temin edilir. Bilgisayar odası, hobi odası ve deney odası gibi bu yaş grubunun ilgisini çekebilecek yapılanma sağlanabilecektir. Mavisu sakini tüm okul çağı çocukların doğal üyesi olacağı bu klüp benzeri lise ve üstü yaş grubu için Gençlik Kulübü olarak organize edilebilir. M-22 Ticari Ünitelerin Organizasyon ve ĠĢletilmesi Sosyal tesis içinde veya Mavisu sitesi içinde inşa edilmiş bulunan düşük kar marjlı ve mavisu döner sermayesine bağlı büfe, cafe, internetcafe, çay evi, barbakü alanı evi vs. nitelikli ticari birimlerin işletilmesi mavisu yönetimince yürütülür. Bu ticari ünitelerin işletilmesini kiraya verilebilir; bu durumda bu işletmelerin denetimini mavisu yönetimince yürütebilir. 5

6 Evcil hayvan satan, ücreti karşılığı hasta evcil hayvanların bakımını yapan ve tatile gidenlerin hayvanlarının bakım ve konaklamasını temin eden bir petshop da ticari ünite kapsamında mavisu yönetimince açılıp, işletebilir. M-23 Tamir Bakım ve Servis Hizmetlerinin Organizasyonu Mavisu sakinlerinin her nevi tamir sorunlarını hızlı ve güvenli bir şekilde gidermek amacıyla, teknik ekip oluşturarak, sadece parça ücreti ve çalışma saati karşılığı belirli bir ücretle çalışan ve her nevi elektronik eşya tamirine cevap verebilen bir yetkili tamir servisi açarak, işletebilir. M-24 Doğaya Dönük Aktiviteler Organizasyonu ve Hobi Bahçeleri Doğa gezileri, yürüyüşler, piknikler ve seyahat acenteleri aracılığı ile geziler tertip ederek, mavisu sakinlerinin tanışıp kaynaşması temin edilebilir. Mavisu sitesi içerisindeki yeşil alanlardan uygun bulunan yerlerde hobi bahçeleri ayrılabilir. Bu bahçelerin mavisu sitesi sakinlerine tahsisi koşulları, yine mavisu yönetimince belirlenir. III- YÖNETĠM PLANINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER M-25 Yönetim Planının Bağlayıcılığı KMK ilgili madde hükmünce hazırlanan bu yönetim planı, ilişkin olduğu parselde mevcut tüm kat maliklerini ve bağımsız bölümlere ilişkin herhangi bir sınırlı ayni hak veya kira, ariyet gibi şahsi hak elde eden zilyetleri (külli ve cüzi haleflere tesir özelliği), bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir. Beyanlar hanesinde varlığına işaret edilmiş bu yönetim planı hükümlerini, MK da yer alan tapu kütüğünün açıklığı (aleniyeti) ilkesi gereğince hiç kimse bilmediğini iddia edemez. M-26 Yönetim Planının DeğiĢtirilmesi İş bu yönetim planı ilişkin olduğu parselde mevcut tüm kat maliklerinin 4/5 çoğunlukla vereceği karar ile değiştirilebilir. Bu yönetim planı ile belirlenmiş ortak yer ve tesislere ilişkin katlanma ve giderlere iştirak yükümlülüğünü kaldıran veya katılma oranını azaltan nitelikte düzenleme yapılamaz. IV- MAVĠSU (PARSEL) YÖNETĠMĠ (ORGANLARI) 1- Kat Malikleri Kurulu A- Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu M-27 OluĢumu Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu, KMK Hükümlerince, parselde mevcut tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri veya kat maliklerinin yetkili ya da kanuni temsilcilerinin katılımı ile oluşur. M-28 Kurula Katılma ve Oy Hakkı Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki bağımsız bölüm başına bir oy hakkına sahiptir. Eşyaya bağlı mülkiyete konu edilmiş olan bağımsız bölümler için oy hakkı mevcut değildir. Bir kişinin sahip olduğu birden fazla bağımsız bölüm için ayrı oy hakkı vardır. Ancak her durumda bir kat malikinin sahip olduğu oy sayısı, parselde 6

7 mevcut tüm bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmiş olan oyların tamamının üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa (iştirak halinde veya müşterek mülkiyet halinde) vekalet verilecek bir temsilci Kat Malikleri Kurulunda oylamaya katılma hakkına sahiptir. Bunun dışındaki ortak malikler, o bağımsız bölüm ayni hak sahibi olarak Kat Malikleri Kurulu misafiridirler. Kat maliklerinden her biri oyunu yetkili kılacağı iradi bir temsilci ile kullanabilir. Kat malikleri adına oy kullanmada, bir kişi, oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere temsilci olarak atanamaz. Ehliyetsiz olan kat malikini kanuni durumuna göre veli ya da vasisi temsil eder. Temsil yetkisi yazılı bir belge ile verilir. Toplantı başlamadan önce bu belgeler toplantıyı açacak yönetici tarafından kontrol edilir. Üçüncü şahıslar, bu konuda imzanın benzemediği gibi nedenlerle yetkiye itiraz edemezler. Bu konuda hak sahibi geçersiz olarak adına temsil belgesi düzenlenen kişidir. İmza sahteliği konusu bağımsız yargı organlarının kararı ile ve yetki belgesini adına düzenlenmiş temsilcinin şahsi sorumluluğu uyarınca çözümlenecektir. Yetki belgelerinin sayısı, bir kişinin kullanabileceği azami yetki belgesi oranı, sahtecilik iddiaları ve benzeri konularda olabilecek itiraz halinde divan üyeleri tarafından gerekçeli olarak itiraz sahibi tarafından da imzalanacak bir tutanak hazırlanır. Toplantıda kullanılan bir yetki belgesinin geçerli olarak kullanılmadığı anlaşılacak olursa, bu nedenle genel kurulun iptaline yönelik dava ancak, davacı olacak kişinin söz konusu yetki belgesi olmasaydı yeter sayı ile itiraz olunan kararın alınmayacak olması halinde açılabilecektir. Yetki belgeleri, uyuşmazlıkların ispatı amacı ile toplantı belgeleri olarak beş yıl saklanır. Alınacak Kat Malikleri Kurulu kararı, doğrudan doğruya kendisi ile ilgili bulunan (aleyhine ya da lehine hüküm veya sonuç doğuracak) kat malikinin toplantıya katılma hakkı olmakla beraber, söz konusu kararın alınmasında oy kullanma hakkı yoktur. M-29 Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısının Duyurulması Olağan toplantılar, bu yönetim planında belirtilen yer ve tarihte yapılmak koşulu ile yalnızca hatırlatmak amacı ile, toplantı tarihinden onbeş gün önce toplantı tarihinin yeri ve saati de belirtilerek gündem her bloğun girişindeki duyuru panosuna A4 kağıdı ebatlarında, yöneticinin imzası ile asılır. Hiç kimse yönetim planının bu hükmü gereği duyuruyu görmediğini ve gündemi bilmediğini iddia edemez. Bağımsız bölümün zilyetliğini (kira gibi) kullanımın devrine yönelik bir akitle başkalarına devretmiş olanlar, bağımsız bölüm maliki olarak kendilerine duyuru yapılması gerektiğini ileri süremezler. Ancak, yazılı bir talepte bulunmak kaydıyla, fiilen apartmanda oturmayan kat maliki, olağan toplantının kendisine ayrıca bildirilmesini isteyebilir. Bu takdirde bu kişilere bildirim, iadeli taahhütlü mektup ile yapılır ve bundan doğan masraflar o kat malikinin işletme aidatına eklenir. M-30 Toplantı Zamanı ve Çağrı Kat Malikleri Kurulu her takvim yılının Ocak ayının ikinci pazar günü saat 11:00 de Mavisu (parsel) içindeki sosyal tesis binasında salonunda toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa katılanların çoğunluğu ile karar vermek üzere ikinci toplantı Ocak ayının üçüncü pazar günü 11:00 de aynı yerde yapılır. Yönetim planının toplantı tarihini, saatini ve yerini hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptayan bu bağlayıcı 7

8 hüküm karşısında, olağan toplantılar kat maliklerine yukarıda belirtilen şekiller dışında bir başka yolla ile bildirilmez. M-31 Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu Olağanüstü Toplantısı Önemli bir nedenin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine saptanacak toplantı gününden asgari on beş gün önce bütün kat maliklerine, toplantı nedeni bir gündem ile belirtilerek bağımsız bölümünde oturmayan kat malikine taahhütlü mektupla; diğerlerine ise imza karşılığı, tebligat kanunu hükümlerince kendisine ya da bağımsız bölümde birlikte oturduğu yakınlarına veya personeline duyurularak kat malikleri olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bağımsız bölümde oturan kat malikinin tebligat yapıldığı sırada bulunamaması halinde, komşu Mavisu Sitesi sakininin de imzası alınarak düzenlenecek matbu duyuru belgesi tanzim edilir ve bu belgeye ilgilinin posta kutusuna bırakılır. Birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikincin toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da anılan duyuruda belirtilir. M-32 Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunun Görevleri ve Olağan Kat Malikleri Kararlarının Konusu Kat Malikleri Kurulu, denetici ve yönetici seçimi ile avans niteliğinde aidatların toplanması, işletme projesinin karara bağlanması ve bunlara ilişkin konular olağan toplantı gündemini oluşturur. Olağan toplantılarda işletme projesi maddesi gündeme konmasa da bu yönetim planı ile olağan gündem maddesini oluşturur ve bu toplantıda işletme projesi karara bağlanır. İşletme projesini oluşturan kalemlerin belirlenmesinde alınacak diğer kararlarında etkisinin olması nedeniyle, kapanıştan önceki son gündem maddesi olarak karara bağlanır. Mavisu (Parsel) ortak yer ve tesislerine ilişkin alınması gerekli tüm idari kararları, yenilik ve ilaveleri, sosyal barışı sağlamaya yönelik tedbirleri ve kendisine yazılı olarak bildirildiği takdirde kat malikleri veya bağımsız bölümden herhangi bir şekilde yararlananlar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemeye yönelik kararları alabilir. Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulu mevcut ortak yer ve tesislerin sayısını arttırabileceği gibi mevcut olanların özgülenme amaçlarını değiştirebilir veya bu tesislerin faaliyetlerine geçici veya daimi olarak, yenilik ve ilavelere ilişkin karar nisabı ile son verebilir. M-33 Kararların Bağlayıcılığı ve Duyurulması Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karara katılmamış olsalar dahi, tüm kat maliklerini ve tapuda yapılmış işlemle bağımsız bölüme ilişkin ayni bir hakkı edinmiş olanları bağlar. Bağımsız bölüme ilişkin ayni hakkın kazanılması durumunda kararın sonuçlarına bağlılık anı, ilgili ayni hakkın (mülkiyet, intifa, oturma gibi) tapu sicil tüzüğü uyarınca tapu kütüğünün yevmiye defterine yazılmak suretiyle doğması anıdır. Kat Malikleri Kurulunca alınan kararlar yönetici tarafından, kurulun o toplantısına katılmamış kat maliklerinin de bilgisinin sağlanması amacı ile duyurulur. Bildirim, yöneticinin takdirine bağlı olarak önemine göre yazılı olarak ya da ilan panosuna duyuru şeklinde yapılabilir. Ayrıca, İnternet sitesinde kararların güncellenerek duyurulması sağlanır. 8

9 M-34 Toplantı Divanının OluĢumu Kat Malikleri Kurulunca salt çoğunlukça aksine karar alınmadıkça aşağıdaki ilkelere uyulur. Toplantılar yönetici tarafından açılır. Toplanan kat malikleri, hazirun cetvelindeki imzaların kontrolü ile gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki üye seçerler. Talep üzerine, Mavisu (parsel) Yöneticisi tarafından kararları bilgisayar ortamında yazacak bir kişi Mavisu (parsel) kat malikleri kuruluna yardımcı olarak görevlendirilecektir. Bu kişi istenildiği takdirde katip üye olarak atanabilecektir. Bu katip üye kararları sırası ile bilgisayar ortamında yazmakla görevlidir. Kararın konusunun gizlilik gerektirmesi halinde, divan heyeti tarafından bu personelinin dışarı çıkarılması mümkündür. Divan heyetini oluşturan kişiler kat maliki olmak zorunda değildirler. Divan başkanı, kanuna göre toplantının sağlıklı ve güven içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Toplantı için ayrılmış süreye bağlılık esastır. Bu amaçla toplantı zamanında başlatılır ve birinci toplantıda çoğunluğun oluşmadığına ilişkin tutanak toplantı başlama saatinden itibaren en geç yarım saat içinde düzenlenmiş olur. İkinci toplantılarda üç kat malikinin varlığı ile dahi karar alınabileceği için toplantı saatinde yöneticinin açılış konuşması ile başlar. Geciken üyeler hazirun cetvelini imzalayarak toplantıya katılabilirler. Süreye uygunluğun sağlanması amacıyla, çoğunluğun kararı ile geriye dönük gündem maddesi tartışılamaz. Her gündem maddesine divan heyetince konuşmak için önceden belirlenmiş sürenin bitimi ile bu madde hükmünce görüşmelerde yeterlilik sağlanmış olup oylamaya geçilir. Başkanın takdir hakkına bağlı olarak gündem maddelerine geçmeden önce, konuşmak isteyen tüm kişileri belirleyerek konuşmaları toplantı süresine uyum amacıyla belirli bir süre ile sınırlandırabilir. Bu yetkinin varlığı tartışılarak oylanamaz. Toplantıda gündeme bağlılık esastır. Ancak, toplantıya katılanların üçte birinin önerisi ile görüşülmesi istenen konular gündeme alınabilir. Olağan toplantılarda kat mülkiyetinin hükümlerine uygun ve gerekli konularda gündeme bağlılık zorunluluğu yoktur. Ancak, olağanüstü toplantılarda anılan çoğunlukla gündeme alınan kararlarla kat maliklerine ek mali külfet yüklenemez. Bu tür kararlar yukarıdaki usule uygun olarak kat maliklerine duyurulacak yeni bir olağanüstü toplantı gündemini oluşturabilir. M-35Toplantı Geçerliliği ve Karar Yetersayısı a) Kat Malikleri Kurulu, ilk toplantıda parselde mevcut bağımsız bölümlerin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla (salt çoğunlukla) karar verir. b) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, yukarıda yeri, tarihi ve zamanı kesin olarak belirlenmiş ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğu (salt çoğunluk ilkesi) ile karar verilir. M-36 Kararların Yazımı ve Ġmzalanması Kat Malikleri Kurulunca alınmış kararlar konusu, kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde hangi çoğunlukla alındığı da belirtilerek, her bir karar yazımını takiben, oylanmış karara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla, katip üye tarafından sesli olarak okunarak kesinleştirilir. Toplantıya son verilmesini takiben katip üye tarafından bilgisayarda yazılmış kararların son hali üç adet (nüsha) olarak basılır. Kararın bir adedi toplantı divan heyetince imzalanarak, (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa 9

10 numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile onaylı bir Karar Defteri ne yapıştırılır. Hazirun cetvelinin asıllarından birinin anılan karar defterine yapıştırılarak eklenmesi sonucu toplantı tutanaklarını kat malikleri adına imza yetkisi verilmiş divan heyetinin imzalamasıyla birlikte, karara muhalefet şerhi koyan kat malikleri veya temsilcilerinin beyanlarının geçirildiği tutanağın muhalif üye tarafından imzalanması sağlanır. Karar defterinin noter tasdikli sayfalarına sonradan yapıştırılan karar nüshasının köşeleri, parsel kaşesi ve yöneticinin imzası ile sabitlenir. B- Blok kat Malikleri Kurulu (Ġhtiyari Organ) M-37 Blok Kat Malikleri Kurulunun Yetki Alanı, Toplanma ve Karar Alma Usulü Blok yapılara ilişkin kullanmakla oluşan giderler tüm parsel için karar almaya ve yürütmeye yetkili organlarca yerine getirilir. Ancak KMK nın ilgili hükmü uyarınca, (binanın imhası gibi) sadece belli bir blok ya da bloklarda arızî olarak oluşan giderler olması veya yetkili organlarca halinde (masrafın o bloktaki kat malikleri tarafından karşılanması amacıyla) geçerli karar almak üzere, ilgili blok kat malikleri ihtiyari olarak toplanabileceklerdir. Blok kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmaya; Mavisu (parsel) yönetim kurulu (yönetim kurulu adına hareket etmeye yetkili bir yönetici atanması halinde bu yönetici), denetim kurulu veya o blokta yer alan bir bağımsız bölümlerin maliklerinin üçte iki çoğunluğu yetkilidir. Blok kat malikleri kurulu toplantısı, daima olağan üstü toplantı hükümlerine tabi olup; toplantıya çağrı usulü, karar nisabı gibi hususlarda Mavisu (parsel) kat malikleri kurulu olağan üstü toplantı usulüne ilişkin hükümler burada da geçerlidir. 2- Mavisu (Parsel) Yönetimi M-38 Seçimi ve ÇalıĢma Usulleri Aşağıdaki görevleri ve KMK da belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere üç asil ve üç yedek gerçek kişi yönetici Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunca atanır. Süresi bitmeden önce ölüm, istifa, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetme gibi nedenlerle boşalan yöneticilik görevine yedek üye atanır. KMK nın ilgili hükmü gereği yönetici bir yıl olarak görev yapar. Ancak, Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulunun toplanamaması veya toplanmakla birlikte yönetici seçimi yapılamadan dağılınması halinde yöneticinin görevi yeni bir yönetici atanıncaya kadar sürer. Bu konuda görev yapmak istemeyen yönetici KMK ilgili hükmünce mahkemece yönetici atanması için gerekli prosedürü başlatabilir. Olağan Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunda gündemde olmasa da yönetici seçimi yapılır. Yönetici, Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunun olağan karar nisabına bağlı olarak toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ile atanır. M-39 Hakları Yönetici prensip olarak, vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir 10

11 tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. M-40 Sorumluluğu 1) Mavisu (Parsel) yöneticisi kat maliklerinin vekili durumundadır. Bu nedenle kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bu kapsamda yönetim işini tam bir özen yükümlülüğü ile yerine getirmek, faaliyet ve harcamaların yasalara uygun olarak gerçekleştirmekle sorumludur. Konusu suç olan hiçbir faaliyet kat maliklerinin yararına olarak değerlendirilemez. Bu tür faaliyetlerde cezaların şahsiliği uyarınca uğradığı cezai müeyyideler nedeniyle kat maliklerinde hiç bir şekilde bu cezaları talep edemeyeceği gibi, doğacak hukuki sorumluluk kapsamında tazminatlardan da kendi malvarlığı ile sorumludurlar. Ancak, ihmal dışında kat maliklerinin ödemelerini geciktirmeleri sonucu kasada ödemeye yeter miktarda meblağ bulunmaması nedeniyle parsele ilişkin mali ödentilerin gecikmesi sonucu doğacak her türlü faiz ve cezai şarttan kat malikleri sorumlu olacak ve buna ilişkin masraflar parsel bütçesinden karşılanacaktır. Ortak gider ve avans paylarına ilişkin ödemeyi bir aydan fazla geciktiren kat maliki aleyhine işletilecek hukuki prosedürün zamanında başlatılmaması halinde bir zarar doğduğunda bu zarardan yönetici şahsen sorumlu olacaktır. İlgili kanun hükümlerince geçerlilik şekline bağlanmamış olsa bile, meblağı ne olursa olsun kat malikleri adına vekil sıfatıyla yapılmış olması dolayısıyla bütün sözleşmeler, ihtarlar ve ihtar cevapları yazılı olarak yapılacak ve bir örneği evrak dosyasında saklanacaktır. Bu tür belgeleri saklama süresi genel zamanaşımı süresi olan 10 (on) yıldır. 2) Yönetici yapılacak olağan Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu toplantısında o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını bu amaçla konulan olağan gündem maddesi gereği veya sırf bu nedenle toplanmış olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısında vermekle yükümlüdür. Bu hesabı verme kapsamında bütün harcamaları belgeli olarak yapmakla yükümlüdür. Vergi usul kanunu hükümleri uyarınca gider makbuzu düzenlenmesine imkan verilen haller ile işin özelliği gereği belgelenemeyecek durumlarda, bu hususu denetleme kurulu imzası ile tutanağa bağlayarak harcamayı ancak bu şekilde geçerli olarak yapabilir. Geçerli belge ve tutanaklara dayalı olarak hazırlanmış gelir ve gider durum cetvelini toplantı duyurusu ile birlikte kat maliklerin bilgisine sunar. Yönetici yaptığı giderleri fatura ve belgelerine istinaden muhasebeleştirir ve saklar. Sözleşme ve sözleşmeye dayalı belgeler dışındaki belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 3) Yöneticinin hesap verme yükümlülüğü olarak ibra işlemi söz konusu olamaz. KMK hükümlerinin emredici hükümleri uyarınca kat maliklerinin bu konudaki dava hakları saklıdır. Ancak, bu dava hakkının kullanılabilmesi için, kat malikinin Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kuruluna katılmış olması ve hesap vermeye ilişkin gündem maddesine muhalefet şerhi koymuş olması şarttır. M-41 Mavisu (parsel) Yöneticiliğinin Sona Ermesi Mavisu (Parsel) yöneticiliği; ölüm, görevini yapmasına engel olacak şekilde devamlı sakatlık, azil ve medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun kalmak, yüz kızartıcı suçtan mahkum olmak hallerinde sona erer. Mavisu (Parsel) yöneticisi haklı bir sebep öne sürerek üyelikten her zaman istifa edebilir. Bu hallerde yönetici seçimi sırasında seçilen yedek üye görevi devralır. 11

12 M-42 Görevleri Mavisu (Parsel) Yöneticisi, KMK da belirlenen ve özellikle aşağıda somut olarak belirtilen işleri yapar. Bu işlerin gerek KMK hükümlerine gerekse yönetim planı hükümlerine göre, sorunsuz ve hızlı yerine getirilebilmesi amacıyla; hukuk müşaviri, avukat, mali müşavir, muhasebeci, değişik uzmanlık alanlarında teknik departman sorumlusu gibi personeli, daimi veya ihtiyaç halinde geçici statüde istihdam eder. a) Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları yerine getirir. b) Yönetici, Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu toplantısının zorunlu gündem maddesi olması karşısında bu toplantıya hazırlık olarak öneri işletme projesini hazırlar. Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunun o yıl toplanamaması halinde görevi ilgili madde uyarınca devam eden yönetici; Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu toplantısı yapılmakla birlikte Mavisu (parsel) işletme projesinin karara bağlanamaması veya (yöneticiye) yetki vermesi halinde, yeni seçilen yönetici; toplantı tarihini izleyen 10 (on) gün içinde resen bir işletme projesi hazırlar. Bu projede özellikle, bir yıllık Mavisu (parsel) ortak tahmini gider ve buna bağlı olarak gelir tutarlarını, bu yönetim planına ve KMK nın giderlere ilişkin hükmünce her kat malikine düşecek tahmini ve muhtemel gider miktarlarını, muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans miktarını ve bu avansların ödeme şekil ve zamanını gösterir. Bu şekilde yönetici tarafından hazırlanan işletme projesi; kat maliklerine yazılı duyuru ile, bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya Mavisu (parsel) ilan panosunda bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde işletme projesine kat maliklerince itiraz edilirse Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu bu gündemle olağanüstü toplanarak itirazı inceler ve haklı görülmesi halinde işletme projesi bu kurulda düzenlenir. Düzeltilen ve 7 gün içinde itiraz edilmeyen işletme projesi kesinleşir. c) Yönetici, Mavisu (parsel) ortak yer ve tesisler ile parselde mevcut yapıların amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, işletilmesi ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır. Bu tedbirlerin icap ettirdiği sözleşmeleri yapar. Mavisu (parsel) çalışanlarının çalışma saatlerini ve şeklini düzenler ve denetler. d) Kat maliklerinden bu yönetim planı ve KMK hükümlerine göre belirlenmiş Mavisu (parsel) ortak gider paylarını ve bunlara ilişkin avansları toplar. e) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine diğer zilyetlere ve üçüncü şahıslara karşı görevinin kapsamına giren işler nedeniyle kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur ve gerekirse kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescilini sağlar. Kat malikleri tarafından açılan veya görevinin kapsamındaki işler nedeni ile üçüncü kişiler tarafından açılan davaları takip eder, gerek duyulduğu takdirde vekil tayin eder. Söz konusu dava giderleri ortak giderlerden karşılanır. f) Parselin tümünü ilgilendiren tebligatları kabul eder. Gereken hallerde ise kat maliklerine duyurulmasını temin eder. g) Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya kurulca verilen yetki uyarınca yönetici tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren hizmetliler varsa; bu kişilere, bu görevleri nedeni ile tahsis edilmiş yerleri 15 gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmadıkları takdirde yetkili mercilerce boşaltılmasını sağlamak için mülki amire başvurur. 12

13 h) Mavisu (parsel) içinde yer alan tüm binaların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım onarım planlarının yapılmasını, işletme teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. ı) Mavisu (Parsel) ortak yerlerinde gerek duyulan tüm sigorta işlemlerini yaptırır. Yaptırılan sigorta primlerine tüm kat malikleri bölümünü ilgilendirdiği oranda katılır. i) Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulu karar verdiği takdirde, Mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinin, ticari ünitelerin işletilmesine, kiraya verilmesine, bunlar üzerinde tasarruf veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeleri ve diğer hukuki muameleleri yapar. j) Parseli ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirleri alır. k) Parselin yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemeleri kabulünü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesini gerçekleştirir. l) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırır. m) Vergi daireleri ve diğer tüm resmi kurum ödemelerini temerrüde düşmeden gününde öder. n) Kat mülkiyetinin zorunlu devrini gerektiren bir sebebin varlığı halinde, bu durumu Mavisu (parsel) kat maliklerine duyurur. Bu duyuruya rağmen 15 gün içinde zorunlu devralınacak kat mülkiyeti tapusuna talip çıkmazsa, eşyaya bağlı mülkiyet olarak o parselde mevcut tüm bağımsız bölümlerin adına mülkiyet hakkının devrini sağlamak üzere dava açar ve mahkemece belirlenecek bedeli tüm Mavisu (parsel) kat maliklerinden toplar. o) Mavi su sakinlerinin besledikleri evcil havanlarla ilgili olarak şikayette bulunulması halinde bu şikayeti, şikayette bulunanın gizli kalmasını sağlayacak şekilde, ilgili kamu birimlerine iletir. 3- Mavisu (Parsel) Denetimi M- 43 Mavisu (Parsel) Denetçisi Atanması Tercih sebebi olarak üniversite mezunu ve muhasebe konusunda yeterli mesleki bilgiye sahip üç asil ve üç yedek gerçek kişi denetçi Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulunca toplantıya katılanların salt çoğunluğunca atanır. Bu koşullara sahip bir kişinin aday olmaması halinde atanma koşulu göz önüne alınmayacaktır. Süresi bitmeden önce ölüm, istifa, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetme gibi nedenlerle boşalan Mavisu (parsel) denetçisinin yerine yedek üye atanır. Mavisu (parsel) denetleme kurulu üyeleri haklı nedenle, her an istifa hakkına sahiptir. Gerek Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulu kararı ile gerek denetçinin alacağı karar ile bağımsız denetleme kuruluşlarına da ayrıca rapor temin sureti ile denetleme yaptırabilir veya konusunda uzman bir mali müşavirden rapor alınabilir. Bu konuda masraflar Mavisu (parsel) kat maliklerince eşit katılım ilkesince karşılanır. M-44 Denetleme Faaliyeti Denetçi, yöneticinin hesaplarını en az üç ayda bir denetler ve olağan toplantıda, Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda denetim sonucu yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir. Denetçi, vereceği kararları ve bunlara ilişkin raporu noter mührüyle tasdikli bir deftere yazarak imza eder. Karar ve raporların uzun olması ya da grafik, tablo vs 13

14 şematik açıklamaları içermesi nedeniyle bilgisayar ortamında yazılması gereken hallerde Kat Malikleri Kurulu kararlarının yazılmasına ilişkin usul ve yöntemlere uyulur. Denetleme faaliyetlerinin sonuçları internet sitesinde gerekli sıklıkla güncellenerek duyurulur. V- KAT MALĠKLERĠNĠN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERĠ M-45 Bağımsız Bölüme ĠliĢkin Genel Kural Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde (KMK nın ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler. M-46 Mavisu (parsel) Ortak Yer ve Tesislerine ĠliĢkin Genel Kural Kat malikleri arsa payına bağlı olarak parsel ortak yer ve tesislerinden eşitlik ilkesince yararlanırlar. 1- Bağımsız Bölümlere ĠliĢkin Hak ve Yükümlülükleri M-47 Bağımsız Bölümlere ĠliĢkin Yükümlülüklerin Genel Kapsamı Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kullanırken, bu yönetim planında belirlenmiş kurallara uymakla yükümlüdürler. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, mülkiyetin yasal sınırlamalarını oluşturan tüm emredici hükümler kendilerini bağlar. Bu bağlamda, dürüstlük kuralına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden, yasaya ve bu yönetim planına aykırılık teşkil edecek veya hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. M-48 BaĢlıca Yükümlülükler Kat malikleri, yapının ve bağımsız bölümünün bakımını ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını en azından dış görüşüş itibariyle titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat mülkiyetinin kurulmasına dayanak oluşturan mimari proje bu anlamda bağlayıcı bir norm oluşturur. Bağımsız bölüm malikleri bu yönetim planı ile belirtilen izne konu işler dışında bu projeye aykırı olarak değişiklik ve imalat yapamaz. Kendi bağımsız bölümünde ise bloğun bütünlüğüne zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile bloğa zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Kat malikleri özellikle; 1) Bağımsız bölümlerinde, komşuluk hukukuna zarar vermemek (diğer kat maliklerini rahatsız etmemek) kaydıyla, evcil hayvan besleyebilirler. Şikayete konu olması halinde kamu düzeninden kaynaklanan yaptırımlara uyulur. Şikayet yönetici tarafından (şikayet eden mavisu sakininin gizliliği sağlanarak) ilgili kamu birimine iletilir. Yönetici, sorun çıkaran hayvanın bağımsız bölüm dışına çıkarılmasını isteyebilir. 2) Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. 14

15 3) Bağımsız bölümlerin dış pencerelerinden hiçbir şekilde su dökemezler, çöp atamazlar. 4) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi gibi ahlaka ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar. 5) Mesken nitelikli bağımsız bölümlerini, tüm Mavisu (parsel) kat maliklerinin izni olmadıkça ticari niteliklikli iş yerlerine dönüştüremezler. 6) Dış cepheye hiçbir şekilde ilan, reklam panoları veya tabela koyamazlar. Merdiven içinde ise izin verilen tabela ve ilan panoları kullanılmadan önce ölçekli bir eskizi ölçütleri yazılmak suretiyle yöneticiye bildirilerek, onayı alındıktan sonra asılabilir. 7) Bağımsız bölümler içinde her türlü mütemmim cüz niteliğindeki teknik tesisat ve teferruatların onarımı, diğer bağımsız bölümlere zarar vermeyecek şekilde yapılır. 8) Bağımsız bölümlerin içinde ruhsat alınmasını gerektirmeyen ara duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak kat malikleri, Mavisu (parsel) yöneticisine başvurarak öncelikle proje onayı almak zorundadırlar. Ancak, statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Proje onayı alınmadan yapılan tadilatlar nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hasar, sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır. 9) Kat malikleri, bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar. 10) Kat malikleri, blokların dış cephesine görünür şekilde klima vs. tesisat monte ettiremezler. 2. Ortak Yerlere ĠliĢkin Hak ve Yükümlülükleri M-49 Mavisu (Parsel) Ortak Yer ve Tesislerindeki Hak ve yükümlülükler Kat malikleri, ana taşınmazın bütün ortak yerlerine paylı (müşterek) mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Bu yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Bu konuda çıkacak uyuşmazlıklarda yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde MK nın paylı mülkiyete ilişkin hükümleri uyarınca çözüm bulunur. Kat Malikleri Özellikle: 1) Kat maliklerinden biri, bütün mavisu (parsel) kat maliklerinin rızası olmadıkça, parselin ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler yapamaz ve bu tesislere değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. 2) Kat malikleri, parselin bakımını ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat mülkiyetinin kurulmasına dayanak oluşturan mimari proje bu anlamda bağlayıcı bir norm oluşturur. Her bağımsız bölüm maliki bu yönetim planı ile belirtilen izne konu işler dışında bu projeye aykırı olarak değişiklik ve imalat yapamaz. 3) Her kat maliki mavisu (parsel) ortak yer ve tesisleri ile diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 4) Kat maliklerinin yönetim planına ilişkin temel borcu olarak, mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinin işletilme bakım ve onarımı nedeniyle doğan ve bağımsız bölümünün bulunduğu parsele arsa payı nedeniyle terettüp eden tüm diğer masraflardan işletme aidatı adı altında paylarına düşen ödemeleri tediye ile yükümlüdürler. 15

16 5) Mavisu (parsel) ortak yer ve tesisleri ile ilgili olarak yeni sorunlar ve ihtiyaçların çıkması halinde, Kat Malikleri Kurulu veya yönetim kurulunun alacağı kararlara ve bu hususlarda düzenlenen kullanma tüzüğüne uymak zorundadırlar. M-50 Kat Maliklerinin Adreslerinin Tespitine ĠliĢkin Yükümlülükleri Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini en geç on beş gün içinde mavisu (parsel) yöneticisine bildirirler. Ayrıca adresleri, fax ve taşınabilir telefon numaralarını da bildirebilirler. Tebligat adresini veya bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde kira gibi ivazlı bir sözleşmeyle başkalarına kullandırdıkları takdirde, sözleşmenin bir örneği ile yönetim planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur. M-51 Kat Malikleri Hakkında GetirilmiĢ Tüm Hak ve Yükümlülüklerin Diğer Zilyetlere Bağlı Hüküm ve Sonuçları KMK nın ve bu kanun bünyesinde uygulanacak olan MK nın bağımsız bölümlere ilişkin hak ve yetkilerine malik ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde sahip olan bağımsız bölüm maliki dışındaki diğer zilyetler (kira, ariyet gibi sözleşmeye dayanan alacaklılar ile oturma, intifa gibi sınırlı ayni hakka bağlı hak sahipleri), sözleşmede bu konuda bir hüküm yer almasa da bu yönetim planının kat malikine tanıdığı ortak yer ve tesis ile hizmet ve aktivitelere ilişkin tüm haklardan eşitlik ilkesince yararlanırlar. Bu Yönetim planında ve KMK da kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. M-52 Kat Mülkiyetinin Zorunlu Devri Kat maliklerinden biri, KMK ya ve bu yönetim planına göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle, diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse; diğer kat malikleri, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bu hükmün muhatabı kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek, bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına Mavisu (Parsel) Kat Malikleri Kurulunca karar verilir. Bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında, devrolunur. Aşağıdaki durumlarda, çekilmezlik, her halde mevcut farzedilir a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; 16

17 b) Bağımsız bölümün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından verilen emre rağmen, bu yönetmelikte yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi; c) Kendi bağımsız bölümünü ticari amaçla olmasa da, randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunulması. Bu dava hakkı, sebebinin öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa ve dava sebebi de ortadan kalkmışsa düşer. Aykırılık devamlılık arz ediyorsa dava açma süresi son aykırılık tarihinden başlar. Mavisu (Parsel) yöneticisi kat mülkiyetinin zorunlu devrini gerektiren bir sebebin varlığı halinde, yönetim planından aldığı bu yetkiyle zorunluluk olarak, bu durumu kat maliklerine duyurmakla yükümlüdür. Bu duyuruya rağmen 15 gün içinde zorunlu devralınacak kat mülkiyeti tapusuna alıcı çıkmazsa eşyaya bağlı mülkiyet olarak o parselde mevcut tüm bağımsız bölümlerin adına mülkiyet hakkının devrini sağlamak üzere, alınacak karara dayalı olarak avukat istihdam ile dava açacak ve mahkemece belirlenecek bedeli tüm mavisu (parsel) kat maliklerinden toplamakla ayrıca yükümlü olacaktır. M-53 Yönetim Planına Aykırılığı ġikayet Hakkının Kullanılması ve UyuĢmazlığın Çözümü Bu yönetim planında belirtilen yükümlülüklere ve komşuluk hukukundan doğan diğer kanuni yükümlülüklere aykırılık oluşması halinde, komşuluk ilişkilerinin zarar görmemesi için şikayet eden bağımsız bölüm maliki şikayetinin sözlü olarak veya isimsiz yazılı dilekçeyle mavisu (parsel) yöneticisine bildirdiği takdirde şikayetçinin ismi gizli kalacak bir tutanak düzenlenerek kayda geçirilir. Bu hususu yöneticinin haklı bulması halinde eylemi gerçekleştiren muhataba yönetici tarafından çekilen ihtarla hukuka aykırılığa son verilmesi veya kaldırılması bildirilir. Bu ihtara rağmen şikayet konusu hususun 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde eylemine uyan cezai şart tahakkuk ettirilir. VI- ORTAK GĠDERLERE KATILMA M-54 Gider Kalemleri ve ĠĢtirak Payı A- Ortak yer ve tesisler ile ortak giderlere katılım esasları 1) Kat malikleri: a) Tüm ortak yer ve tesislerin ve bunların teknik techizatının bakım, onarım ve korunma masraflarına, işletme giderlerine gerekli kararlar alınmakla son teknolojilere bağlı olarak yenilenme ve değişiklik masraflarına; c) Blok ortak yerlerinin merkezi sıtma giderlerine arsa payları oranında katılırlar. 2) a) Parsel ortak yer ve tesislerin su, elektrik, ısıtma gibi enerji giderlerine; b) Çevre düzenlemesi, bahçe peyzaj giderlerine; c) Yönetici ve denetçi ücretleri ile kapıcı, güvenlik görevlisi, bahçıvan gibi personel istihdamı halinde, bu gibi elemanların aylık ücret, sigorta primi, teminat gibi tüm giderleri ile bu kişilerin kıdem tazminatı için oluşturulacak fon ve avansa eģit oranda katılırlar. 17

18 B- Bloklara iliģkin giderlere katılım esasları 1) Bloklarda kullanılmakla oluşan giderler mavisu (parsel) ortak giderlerinden, mavisu yönetimince karşılanır. Bu giderlere parselde yer alan her bir kat maliki arsa payı oranında katılırlar. 2) Bloklarda (anagayrimenkulun imhası gibi) sadece belli bir veya birkaç blokda, arızî olarak oluşan giderler olması halinde, (ihtiyari olarak toplanabilecek olan) blok kat malikleri kurulu kararı ile yapılan giderlere, sadece o blok kat malikleri arsa payları oranında katılırlar. C- Bağımsız bölümlere enerji giderlerine katılım esasları Mavisu sitesinde bağımsız bölümlere ısıtma, sıcak su gibi enerji temini hizmetleri yönetim tarafından merkezi sistemle karşılandığından; bunların her biri için yönetim tarafından belirlenecek esaslara göre, her bir bağımsız bölüme düşen gider payı hesaplanarak o bağımsız bölümün katılım payına eklenecektir. D- EĢyaya bağlı mülkiyete konu bağımsız bölümlere iliģkin esaslar 1) Eşyaya bağlı mülkiyete konu bağımsız bölümler için yukarıda eşit katılım esasına bağlanmış olan ortak gider payları hesaplanmaz; arsa payı esasına bağlanmış ortaklık gider payı ve bağımsız bölüme ilişkin enerji giderleri hesaplanır. 2) Eşyaya bağlı mülkiyete konu bağımsız bölümler kişisel mülkiyete konu edildiğinde bu bağımsız bölümler için yukarıdaki esaslar çerçevesinde tüm ortak gider payları hesaplanır. E- AlıĢveriĢ Merkezine (Dükkana) iliģkin esaslar 1) Parsel içinde yer almakla birlikte, parsel dışından giriş çıkışı olan, kendine özgü temizlik, güvenlik ve aydınlatma hizmetleri bulunan Dükkan Bloğu için parsel ortak gider payı hesaplanmaz. Dükkan Bloğunun işletim ve yönetimi, bu bloğun işletmecisi tarafından yürütülür. 2) Anagayrimenkul parseline yönelik bir gider olduğu taktirde bu giderden arsa payı oranında sorumludur. M-55 Esaslar 1) Kat malikleri, ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle ortak gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. 2) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen Kat Maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır. İşletme aidatının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde ihtar ve uygun mehil verilmeye gerek olmaksızın borcun muaccel olduğu günden itibaren temerrüt faizi işlemeye başlayacaktır. Temerrüt faizine faiz yürütülemez. 3) Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kat maliki hakkında, yönetici, bu yönetim planına, KMK ya ve genel hükümlere göre dava açmak veya icra takibi yapmakla, ve bu gecikmenin sürmesi halinde kat mülkiyetinin zorunlu devrine ilişkin hükümleri uygulama hakkı ve yetkisine sahiptir. 4) Ortak giderlerden karşılanan masraflara, kat maliklerinden veya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (kiracı vb.) kusurlu hareketiyle sebep olmuşsa, yapılan ödemeden zarara sebep olan ve kat maliki müteselsilen sorumludur. 18

19 M-56 ĠĢletme Aidatı Ödeme Yükümlülüğüne Bağlı Olarak Diğer Zilyetlerin Sorumluluğu Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması kat malikinin ortak gider ve avans ödeme sorumluluğunu ve zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca, BK hükümlerince borcunu aralarında yaptıkları sözleşme ile naklettiğini ileri süremez. Diğer zilyetler, malikle aralarında yaptıkları sözleşmede açıkça yazılı olmasa veya sahip oldukları ayni hak nedeniyle karşılamakla yükümlü olmasalar dahi, yönetim planında düzenlenmiş bulunan işletme aidatından ayrı ayrı ve kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Bu nedenle yönetici kat malikine düşen ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bağımsız bölümden devamlı olarak yararlanandan isteyebilir. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kiradan mahsup etme hakkına sahiptir. Bu nedenle kiracı, işletme aidatında temerrüde düşülmesi halinde, mavisu (parsel) yöneticisinin bu alacak talebine ilişkin yazısının tebliğini takiben, muaccel olacak kira bedellerine ilişkin ödemeyi kiralayana yapmamak ve alacaklı mavisu (parsel) yönetim hesabına gecikmeksizin tediye etmekle yükümlüdürler. M- 57 Hesap Dönemi ve Muhasebe Ġlkeleri Hesap dönemi, 1 Ocak-31 Aralık Yönetici, işletme projesinde, borç ve avans taleplerini bu döneme göre belirler. Gelir-gider, işletme defteri yanında işin gerektirdiği muhasebe ilkelerine uygun defterler tutulabilecektir. Defterlerin saklama süresi 5 (beş) yıldır. Beş yılın dolmasından önce bir uyuşmazlık olduğu takdirde söz konusu defter uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar saklanmaya devam edilir. M-58 Yenilik, Ġlaveler ve Giderlerine Katılma Mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinin düzgün veya daha rahat kullanılabilir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler; Mavisu (parsel) Kat Malikleri Kurulunun, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Mavisu (parsel) ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa ve/veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyor veya yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gerekli bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir. Ancak, bu tesislerin yapımına karar verilmesi halinde katılmak istemeyen kat malikleri, bu tesislerin yapımına ortak yer ve tesislere yapıldığından bahisle itiraz veya arsa payı oranında ödeme ve diğer bir şekilde tazminat talep edemezler. VII- DĠĞER HÜKÜMLER A) HĠZMET ġġrketġne YÖNELĠK HÜKÜMLER M-59 Hizmet ġirketlerinden Yararlanma Mavisu sitesinde standart bir kalite yönetiminin varlığı gerekli bulunmakla, gerek Mavisu (parsel) kat malikleri kurulunca alınan kararla gerek her yıl seçilecek Mavisu (parsel) yönetim kurulunca alınacak kararla, işletme hizmetlerinin servis şirketlerince, 19

20 güvenliğinin de güvenlik şirketleri tarafından (veya tüm bunları tek elden yürütecek bir hizmet şirketi tarafından) yerine getirilmesinden vazgeçilemez. Bu şirketlerin hizmetinden vazgeçip; yöneticinin personel istihdamı ile bu işleri götürmeye kalkışması yönetim planı değişikliği ile gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle, temizlik işlerinin belediyelerin; güvenlik hizmetlerinin ise emniyet güçlerinin görevine girdiği iddiası ile bu konuda aksine karar alınamaz. Bu konuda anılan hizmetlere KMK hükümlerince karşı konulamaz ve giderlere katılma yükümlülüğünden kaçınılamaz. M-60 Hizmet ġirketi ile Yapılacak SözleĢmenin ġekli ve süresi Hizmet şirketiyle yapılacak sözleşmeler, yazılı olarak yapılmak zorundadır. ANT YAPI LTD.ŞTİ. yönetimi esnasında hizmet şirketiyle yapılacak sözleşmenin süresi üç (3) yıldan fazla olamaz ve süresi sonunda kendiliğinden sözleşme sona erer. Mavisu (parsel) organlarının teşekkülünden sonra yapılacak sözleşmelerin süresi ise beş (5) yıldan fazla olamaz. M-61 Hizmet ġirketi SözleĢmesinin Süresinin Yenilenmesi, Fesih Nedenleri Hizmet şirketinin görevine süresinden önce, Mavisu sakinlerinden gelen şikayetlerin sözleşmede haklı sebep olarak belirlenmiş konularda yoğunlaşması üzerine yapılacak plebisit sonucuna göre Mavisu (parsel) yönetim kurulu kararı ile son verilebilir. Hizmet şirketinin faaliyetlerinden memnun olunup olunmadığını saptamak amacıyla hizmet süresinin sonunda plebisit yapılır. Yapılan plebisite kat maliklerinin 2/3 çoğunluğunun katılması şartıyla katılanların 2/3 çoğunluğunun olumsuz oy kullanması halinde, Mavisu (parsel) yönetim kurulu kararıyla hizmet sözleşmesi yenilenmeyerek sona erdirilebilir. Mavisu hizmetlerinden olan plebisit hizmetinin alt yapısı hazırlanıncaya kadar geçen süre içerisinde ise haklı nedenle fesih yetkisi Mavisu (parsel) kat malikleri kuruluna aittir. Haklı bir neden olmaksızın hizmet şirketiyle yapılan sözleşme feshedilemez ve süresi sonunda kendiliğinden (aynı süreyle) hizmet şirketinin görev süresi uzar. Bu husus hizmet şirketiyle yapılacak sözleşmenin zorunlu kapsamına dahildir. Bunun dışında sözleşmenin haklı nedenle feshini gerektirebilecek açık yükümlülük ihlallerinin başlıcaları şunlardır. 1- Hizmet şirketinin aksattığı bir görevin somut olarak yazılı ihtarla bildirilmesine rağmen, verilen süre içinde gerçekleştirilmemesi; 2- Hizmet şirketi personel seçiminde özgür olmakla birlikte, Mavisu sakinlerine karşı suç işleyen, kaba ve özensiz hareketlerle sakinleri huzursuz eden kişilerin görevlerine son verilmesi hususundaki ihtarın tebliğini takiben derhal Mavisu sitesinden uzaklaştırılmaması ve istihdamına devam edilmesi; 3- Hizmet ve vekalet akitlerinin haklı nedenle feshini gerektiren BK da yazılı diğer haller. M-62 Hizmet ġirketinin Ücreti Hizmet şirketinin ücreti taraflarca, hizmet şirketinin yıllık tahmini cirosunun %10 unu aşmayacak şekilde, serbestçe belirlenmekle birlikte her yıl ücrete yansıtılacak oran karma bir endeksle saptanacaktır. Buna göre tefe-tüfe-dolar-euro-maliye bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranı ve asgari ücrete bir önceki yıla oranla gelen artışların ortalaması alınarak hizmet şirketinin ücreti belirlenecektir. Bu konuda 20

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

407 ADA - 56 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

407 ADA - 56 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 407 ADA - 56 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I- GENEL HÜKÜMLER Bu Yönetim Planı ile düzenlenen tüm yönetimler göreve, kendilerine vekalet veren insanların ihtiyaçlarını, gereken sürede, gereken kalitede,

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Uğur Sitesi Yönetiminin 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI Madde 1 Yönetim Planına Konu, Toplu Yapının Bulunduğu Parseller İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye Mahallesi, 54 pafta, 407 ada, 55, 56, 76 ve 77 numaralı parseller

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI Madde 1 Yönetim Planına Konu, Toplu Yapının Bulunduğu Parseller İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye Mahallesi, 54 pafta, 407 ada, 55, 56, 76 ve 77 numaralı parseller

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumunun mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

RINGS İSTANBUL (8085 ADA ve 27 PARSEL) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

RINGS İSTANBUL (8085 ADA ve 27 PARSEL) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI RINGS İSTANBUL (8085 ADA ve 27 PARSEL) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I- GENEL HÜKÜMLER VE NİTELİK M-1 Yönetim Planına Konu Parsel İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra mahallesi, Karapınar mevkii G22A05CICpafta,

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ

HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER ANA GAYRİMENKUL'ÜN YÖNETİMİ Madde 1-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat irtifakına çevrilecek olan; İstanbul İli, Ümraniye ilçesi ÇEKMEKÖY Beldesi

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Bartın Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠM PLANI

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠM PLANI TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETĠM PLANI Madde 1 Yönetim Planına Konu, Toplu Yapının Bulunduğu Parseller İstanbul ili, Şişli ilçesi, Teşvikiye Mahallesi, 54 pafta, 407 ada, 55, 56, 76 ve 77 numaralı parseller

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge ile Bilecik Üniversitesinde kayıtlı bulunan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/158-1 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğ; sermaye şirketlerinde yönetim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı