ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU. Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU. Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı"

Transkript

1 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1955 yılında Đzmir Đlinin Menemen ilçesinde doğmuştur. Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu yılında Lice hâkim yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Kelkit hâkim yardımcısı, Gümüşhane Cumhuriyet savcı yardımcısı, Batman Cumhuriyet savcısı ve Mustafakemalpaşa hâkimi olarak görev yaptıktan sonra, 1990 yılında Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğü, Ceza Đşleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Đşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı, 2000 yılında Ankara hâkimliği, tarihleri arasında Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Müsteşarlık görevini yürütmektedir.. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı Đşyurtları Kurumu; hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak amacıyla kurulmuş, Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Kurumumuza sağlanan özel gelir kaynakları ile yargı teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanması da hedeflenmiştir. Her iki amacın gerçekleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında; Bir taraftan ceza infaz kurumlarındaki işyurtlarının geliştirilerek daha fazla sayıda hükümlü ve tutuklunun çalışmasının yanı sıra, üretimde modernizasyon, branşlaşma, kalite, araştırma-geliştirme ve pazarlama alanlarına yönelik yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Son zamanlarda özel sektör ile işyurtları arasında düzenlenen protokollerle kurumumuz bütçesinden harcama yapılmaksızın üretilecek ürünlerle ilgili her türlü makine ve teçhizat bu girişimciler tarafından alınarak gerekli yatırımlar yapılmaktadır. Bu şekilde daha fazla hükümlü ve tutukluya iş sağlama imkanı oluşturulmaktadır. Ayrıca özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ceza infaz kurumlarını daha yakından tanınma imkanı bularak iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetlerine katkıları sağlanmaktadır. Tahliye sonrası hükümlünün gelir getirici bir işi sahibi de olması sağlanmaktadır. Atölye faaliyetlerinden elde edilen gelirler yine hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi ve eğitimi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan merkezdeki özel bütçe ile adalet hizmetlerinin sağlıklı işlemesine yönelik olarak bina, araç-gereç, eğitim ve her türlü yatırım ve cari giderlere finans sağlanmaktadır. Her iki alanda da kaydedilen ilerleme ve gelişmeleri takdirle karşılıyor, kurumun tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

2 ĐŞYURTLARI KURUMU YÜKSEK KURULU ÜYELERĐ izamettin KALAMA Başkan Vekili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ayhan TOSU Üye Hukuk Đşleri Genel Müdürü Birol ERDEM Üye Personel Genel Müdürü Enver KAYA Üye Đdari ve Mâli Đşler Daire Başkanı

3 ĐÇĐ DEKĐLER I- GE EL BĐLGĐLER 1 A- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Đdareye Đlişkin Bilgiler 1 1- Tarihçe Mevzuat Teşkilat Yapısı Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Bilişim Sistemi C- Đnsan Kaynakları Đnsan Kaynakları Fiziki Kaynaklar..6 D- Temel Politika ve Öncelikler...6 E- Faaliyetlere Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.7 1-Tanıtım ve Pazarlama Ar-Ge Faaliyetleri Sergi Fuar Organizasyon ve Diğer Faaliyetler.9 3-Sosyal Tesis Đşletmeciliği Kurban Kesim Organizasyonu Özel Sektör Đşbirliği Eğitim Faaliyetleri Yaptıklarımız Đşyurtlarında Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklulara Đlişkin Bilgiler Đşyurdu Kolları.16 II- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐ BĐLGĐ VE DEĞERLE DĐRMELER..22 A-Mali Bilgiler B-Sonuç. 24 EKLER

4 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: I-GE EL BĐLGĐLER Đşyurtları Kurumunun yetki ve görevi; hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmektir. Đşyurtları Kurumu 4301 sayılı Ceza Đnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kurumunun Kuruluş ve Đdaresine Đlişkin Kanun ile oluşturulmuş olup, Kurumun organları Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Daire Başkanlığı ve Đşyurtlarıdır. Bu organların görev ve yetkileri anılan Kanunda ayrı ayrı belirtilmiştir. B- Đdareye Đlişkin Bilgiler: 1 ) Tarihçe: Bugünkü adıyla Đşyurtları Kurumu olarak faaliyetini sürdüren birimimiz, Cumhuriyet döneminde ilk olarak gün ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin Sureti Đdaresi Hakkındaki Kanunla faaliyetine başlamış, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen "Adliye Vekaletince gösterilecek lüzum üzerine hapishanelerde işyurtları tesisi için Hükümetçe bütçeye lüzumu kadar tahsisat konulur" ibaresiyle işyurtlarının temelleri atılmıştır gün ve 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun ile, iş esası üzerine kurulmuş bulunan ve kurulacak olan cezaevlerinin hükmi şahsiyete haiz oldukları belirlenmiş, bu tür cezaevlerinin çalıştıkları inşaat, sanayi, ziraat v.s. işkollarında rahatça üretim yapabilmelerini teminen çeşitli istisna ve muafiyetler getirilmiştir. Hükümlülerin ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmaları yönünde uygulanan yöntemlerin başında gelen iş ve çalışmanın temini için tesis olunan işyurtlarının; yönetim, işletme ve muhasebe şeklinin belli kurallara bağlanması, hesap ve işlemlerin belli esaslar içinde yürütülmesi bakımından ilk olarak " Mütedavil Sermaye ile Çalışan Đş Esası Alım ve Satım Usullerine ait Talimatname" hazırlanarak 1951 yılında yürürlüğe konulmuştur. Bu talimatname, 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen " Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevleriyle, ıslahevlerinin ve işyurtlarının mütedavil sermayesine ait hesap usulleri, Adliye ve Maliye Vekilliklerince müştereken tespit olunur" hükmüne istinaden hazırlanmıştır. Kısaca " Hesap Talimatnamesi" olarak anılan bu talimatnamenin yürürlüğe girmesiyle işyurtlarının tâbi olduğu hesap usulleri ve işlemleriyle ilgili günümüzde kullanılan usul ve yöntemlerin temelleri atılmıştır. Aradan geçen zaman içinde muhtelif tarihlerde yukarıda belirtilen talimatnamenin bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak uygulamaya devam edilmiş, 1980 yılında geniş kapsamlı değişiklikler yapılarak ismi, "Ceza Đnfaz Kurumları Đşyurtları Döner Sermaye Yönetmeliği" olarak değiştirilen mevzuat kapsamında faaliyetlerini Döner Sermaye Saymanlığı adı altında yürütmüştür tarih ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Đşletmeler ve Đşyurtları Genel Müdürlüğü olarak kurulan ve faaliyetini yürüten birimimiz bu Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı yetki kanununun, Anayasa Mahkemesinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile iptal edilmesi sonucu fesh edilmiş, yeniden Döner Sermaye Saymanlığı adı altında görevini sürdürmüştür; 1

5 gün ve 4301 sayılı Kanun ile Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşu olarak Đşyurtları Kurumu oluşturulmuştur. Bu Kanun ile Đşyurtları Kurumunun organları olan Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı ve işyurtlarının kuruluşu, teşkilatı, idaresi ve çalışma esasları belirlenmiştir. Kurum, özel kanunla düzenlenmiş, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yapılandırılmıştır. 2 ) Mevzuat: tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 4301 sayılı Ceza Đnfaz Kurumları Đle Tutukevleri Đşyurtları Kurumunun Kuruluş Ve Đdaresine Đlişkin Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Ceza Đnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında Tüzük, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Đnfaz Kurumları Đle Tutukevleri Đşyurtları Kurumu ve Đşyurtlarının Đdare ve Đhale Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Ceza Đnfaz Kurumları Đle Tutukevleri Đşyurtları Kurumu ve Đşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği, bu Yönetmelik tarih ve sayılı 3. mükerrer resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim kapsamındaki bütün kamu kurumlarını içermektedir. Kurumumuzun da 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurum olması nedeniyle bu yönetmelik kapsamına girmektedir. Merkezi Yönetim Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle Merkezi Yönetim kapsamındaki bütün kamu kurumlarının daha önceki muhasebe yönetmelikleri yürürlükten kalkmıştır. Đşyurtları Kurumu Mevzuatı Uygulamaları Hakkındaki Genelge tarih ve 137/1 sayılı Genelge, Mevzuata ait tablo Ek-2 gösterilmiştir. 2

6 3- Teşkilat Yapısı: MERKEZ TE KİLATI YÜKSEK KURUL MÜSTE AR (Başkan) CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRÜ (Başkan Vekili) HUKUK İ LERİ GENEL MÜDÜRÜ (Üye) PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ (Üye) İDARİ VE MALİ İ LER DAİRE BA KANI (Üye) İ YURTLARI DAİRE BA KANLIĞI MERKEZ TE KİLATI İ YURTLARI KURUMU DAİRE BA KANLIĞI DAİRE BA KANI TETKİK HAKİMİ MERKEZ UBESİ DESTEK HİZMETLERİ UBESİ TA RA İ LEMLER UBESİ MUHASEBE UBESİ TANITIM VE PAZARLAMA UBESİ BÜTÇE UBESİ AR-GE UBESİ MERKEZ SAYMANLIK UBESİ 3

7 TAŞRA TEŞKĐLATI HER CEZA ĐNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ AYNI ZAMANDA ĐŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜDÜR CEZA İNFAZ KURUMU İ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İ YURDU MÜDÜRÜ (Ceza İnfaz Kurumu 1 inci Müdürü) İ YURDU 2 inci MÜDÜRÜ ( CİK 2 inci Müdürü) İ YURDU YÖNETİM KURULU SAYMANLIK, MUHASEBE AR-GE, TANITIM PAZARLAMA DESTEK BİRİMLERİ İ KOLLARI (Atölye, tesis, ve benzeri üniteler) Taşra teşkilatımız tarihi itibariyle 199 adet işyurdu müdürlüğünden oluşmaktadır. Ceza infaz kurumu müdürü aynı zamanda işyurdu müdürüdür. Ayrıca her kurumda; işyurtlarından sorumlu 2. müdürler, gelir ve giderlerini gerçekleştiren muhasebe yetkilileri, tanıtım pazarlama, Ar-Ge ve destek birimleri ile atölye, tesis ve benzeri üniteler bulunmaktadır. 4- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi: Yönetim: Đşyurtları Kurumunun organları, Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır. Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Hukuk Đşleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanından oluşur. Başkan vekili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüdür. Bakan, gerekli gördüğü hallerde Đşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık eder. Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer personelden oluşur. Daire Başkanı birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan müşterek kararname ile atanır. Tetkik hâkimleri ve diğer personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü tarafından temin edilmektedir. Đşyurtları Kurumunu, Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder. Đç Kontrol Sistemi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 63 üncü maddesinde belirtildiği üzere Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, Đç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. Başkanlığımızda henüz iç denetim birimi kurulmamıştır. Đşyurtları Kurumu Bütçesinden, Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarıyla gönderilen ödeneklerin karşılığında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin yerine 4

8 getirilmesinde ihale sarf dosyaları Daire Başkanlığımıza gönderilmektedir. Đşyurtları Kurumu Merkez Bütçesinden harca birimleri tarafından yapılan harcamaların ön mali kontrolleri, Ön mali kontrolü Đç Kontrol ve Ön Mali Mali Kontrol Đlişkin Usul Esasları düzenleyen yönetmelik uyarınca harcama birimleri ve merkezdeki mali hizmetler birimi görevini yerine getiren müdürlükler tarafından yerine getirilmektedir. Denetim; 4301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (g) bendi gereğince Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek Đşyurtları Yüksek Kurulu önererek denetim yaptırabilir. Ayrıca 2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu gereğince Ceza Đnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kontrolörleri tarafından yapılmaktadır. Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının; - Bütün işlemlerinin denetimini yapmak, - Cumhuriyet savcısı dışındaki görevliler hakkında hal kağıdı veya gizli rapor tanzim etmek, - Denetimini yaptığı kurum ve işyurdunun genel yönetim durumu, mevzuatın uygulanması, memur ve halkla münasebetler konularında düşünce ve tavsiyelerini raporla bildirmekle görevlidir. Kontrolörler; - Gerekli gördükleri her türlü defterlerle, kayıt, belge, evrak ve bilgileri ilgili dairelerden istemek, görmek ve bunların örnekleri ile herhangi bir yolsuzluğun subut delilini teşkil edenlerin de asıllarını almak, (asılları alınan belgelerin kontrolör tarafından onaylı örneği dairesine verilir.) - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin; hükümlü ve tutuklu emanet para hesabı, ambar hesabı, cezaevi yapı pulu hesabı, avans para-hesabı, demirbaş hesabının, Đşyurtlarının; kasa, banka, ambar, atölye, kantin, çay ocağı, tabldot, müessese dışındaki satış mağazaları, mandıra, besihane, fabrikalar, vesair faaliyet konusu işkolları ile demirbaş eşyaların, mevcudunu saymak, işlemlerini incelemek, gerektiğinde tetkikatı sağlıklı bir şekilde yapabilmek için mühür altına almak, - Görevleri ile ilgili konularda, gerek bulundukları yerlerdeki, gerek bu yerlerin dışındaki resmi ve özel bütün kuruluş, makam ve şahıslarla yazışma yapmak, - Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında inceleme yapmak, 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca inceleme neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etmek, yetkilerine sahiptir.. Dış denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 5- Bilişim Sistemi: Kurumumuz merkez teşkilatı içerisindeki merkez saymanlık, muhasebe ve merkez şubeleri UYAP kapsamında işlemlerini gerçekleştirmektedirler. 199 işyurdu müdürlüğünün muhasebe işlemleri 2008 yılı itibariyle da UYAP kapsamına alınmıştır. Taşra muhasebe işlemleri UYAP üzerinden gerçekleştirip merkezden konsolide edilmektedir. Ayrıca Đşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının internet adresi (www.iydb.adalet.gov.tr) mevcuttur. 5

9 C) Đnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar Daire Başkanlığında 1 daire başkanı, 1 tetkik hâkimi, 1 bakan müşaviri, 1 mali hizmetler uzmanı, 3 şube müdürü, 2 muhasebe yetkilisi, 1 ikinci müdür, 1 ziraat mühendisi, 3 ar-ge uzmanı ( muhtelif unvanlardaki ceza infaz kurumu personeli ), 1 sözleşmeli avukat, 3 araştırmacı, 1 idare memuru, 6 bilgisayar işletmeni, 3 VHKĐ, 18 memur, 3 hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam 49 personel çalışmaktadır. Personelin temini Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığı için personelin kadroları da Genel Müdürlüğün kadrolarıdır ve personelin mali ve sosyal hakları Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Merkez ve taşra personeline ait kadro listesi Ek-4 insan kaynaklarına ilişkin tabloda gösterilmiştir. Kurumumuza bina, arsa, lojman, taşıt, ve diğer makine ve teçhizatlara ait ayrıntılı bilgi Ek-3 Fiziki Kaynaklara ait tabloda gösterilmiştir. Kurumumuzdaki atölyelerde bulunan demirbaş makina listesi Ek-5 te gösterilmiştir. D) Temel Politikalar ve Öncelikler Temel Politikalar Hükümlülerin çalıştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası çağdaş mevzuatlarda düzenlenmiş koşullar vardır. Buna göre; Ceza infaz kurumunda çalışma, kesinlikle bir ceza olarak kullanılmamalıdır. Yapılan işin, oyalama faaliyetinden öte, anlamlı bir amacı olmalıdır. Çalışmanın konusu, hükümlünün tahliyelerinden sonra hayatlarını kazanma yeteneklerini koruyucu ya da geliştirici nitelikte olmalıdır. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma imkanından, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm hükümlüler yararlanmalıdır. Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olmalıdır. Đş koşulları, dışarıdaki iş koşullarına benzerlik taşımalıdır. Đş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenleme ve önlemler bulunmalıdır. Hükümlülere ceza infaz kurumu yönetimince, özel sektörle işbirliği yapılarak cezaevi içinde veya dışında iş imkanı sağlanmalıdır. Hükümlülere çalışmalarına karşılık ücret verilmelidir. Hükümlülerin günlük ve haftalık çalışma saatleri, ülkenin çalışma mevzuatına uygun olmalıdır. Hükümlülere, haftada en az bir dinlenme günü sağlanmalı, eğitim ve diğer etkinlikler için yeterli zaman tanınmalıdır. Hükümlüler, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılmamalıdır. Öncelikler Daha fazla hükümlü ve tutuklunun işyurdunda çalıştırılmasını sağlamak, Açık ceza infaz kurumlarının sayısını arttırmak, Mal ve hizmet üretiminde kaliteyi arttırmak, Üretim alanlarında modernizasyonun sürekliliğini sağlamak, Đşyurdu çalışmaları ve mahkumlara meslek edindirme kapsamında, yargı mensuplarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni vizyonlar geliştirmek. Yargı teşkilatı binaları ve tesislerinin bakımı, onarımı, yenilenmesi, yapımı ve tefrişi ile çağdaş standartlara uygun olarak idamesini sağlamaya yardımcı olmak, Đşyurdu çalışmaları alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak, 6

10 E) Faaliyete Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumuna bağlı; Eskişehir, Kastamonu, Karabük, Erzurum - Ilıca, Kırşehir Kaman, Kocaeli Kandıra, Mersin ve Şanlıurfa öğrenci yurtlarının mobilya tefrişatı çeşitli Đşyurdu Müdürlüklerince yapılarak 4183 öğrencinin kullanımına sunulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü binasının tamamının mobilya tefrişatı Ayaş Açık Ceza Đnfaz Kurumu Đşyurdu Müdürlüğünce yapılmıştır yılında hizmete açılan Adliye Saraylarının mobilya tefrişatları çeşitli Đşyurdu Müdürlüklerince yapılmıştır. S.no Yılı Adliyenin Adı Görevlendirilen C.İ.K Boyabat Adliye Sarayı (Sinop) Eskişehir Açık C.İ.K Akçakoca Adliyesi (Düzce) Bolu Kapalı - Açık C.İ.K Çubuk Adliye Binası (Ankara) Bolu kapalı - Açık C.İ.K Ferizli Adliye Binası (Sakarya) Bolu Kapalı - Açık C.İ.K Konya Adliye Binası Konya Açık C.İ.K Edremit Adalet Sarayı (Balıkesir) Çanakkale Açık C.İ.K Ilgaz Adalet Sarayı (Çankırı) Afyonkarahisar Açık C.İ.K Silivri Adalet Sarayı (İstanbul) Eskişehir Açık C.İ.K Karapınar Adalet Sarayı (Konya) Konya Açık C.İ.K Adana - İmamoğlu Adalet Sarayı Adıyaman Açık C.İ.K Akdağmadeni Adalet Sarayı (Yozgat) Niğde Açık C.İ.K Antalya Adalet Sarayı Çanakkale Açık C.İ.K Artvin Adalet Sarayı Erzurum Açık C.İ.K Daday Adalet Sarayı (Kastamonu) Bolu Kapalı - Açık C.İ.K Eskişehir Adalet Sarayı Eskişehir Açık C.İ.K Gaziantep Adalet Sarayı Adıyaman Açık C.İ.K Kuyucak Adalet Sarayı (Aydın) Konya Açık C.İ.K Manisa Adalet Sarayı Afyonkarahisar Açık C.İ.K Pazar Adalet Sarayı Erzurum Açık C.İ.K Safranbolu Adalet Sarayı (Karabük) Bolu Kapalı - Açık C.İ.K Yerköy Adalet Sarayı (Yozgat) Ankara Açık C.İ.K Dursunbey Adalet Sarayı ( Balıkesir) Çanakkale Açık C.İ.K Cizre Adalet Sarayı ( ırnak) Erciş Açık C.İ.K. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına adet seçim torbası ile adet seçim sandığı çeşitli Đşyurdu Müdürlüklerince üretilerek teslim edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının toplam adet/takım ihtiyaçları (er kaputu, rüzgarlık, eğitim elbisesi, mont ve yelek gibi) karşılanmıştır. Hükümlü ve tutuklularca üretilen ürenler Đzmir Uluslar Arası Fuarı, Ankara Zafer Çarşısı Sergi Salonu ile Đstanbul Kadıköy ve Bakırköy Sergi Salonlarında satış ve tanıtımı yapılmıştır. Đşyurtları Kurumu ürün katalogunun basım ve dağıtımı yapılmıştır yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanarak 2008 yılı itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uygun görülerek uygulamaya konulmuştur. Đçişleri Bakanlığıyla anlaşma yapılarak korucu elbiselerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. 7

11 Ar-Ge Faaliyetleri 1- AĞAÇLA DIRMA ÇALIŞMALARI; Niğde, Sincan Açık, Erzincan Kapalı Açık, Sandıklı, Đmralı ile Kırşehir Kapalı Ceza Đnfaz Kurumlarında toplam adet (akasya, fıstık çamı, dışbudak, sofora ve iğne yapraklı türler) fidan dikilmiştir. Çevre Ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında düzenlenen protokol kapsamında Sincan Açık Ceza Đnfaz Kurumunda orman türü ağaçlar yetiştirilmek üzere fidan üretimine başlanmıştır. Toprakkale, Çanakkale, Pınarbaşı, Foça Açık, Hatay, Erzincan, Kahramanmaraş, Karaman, Ünye Kapalı Açık, Vezirköprü Kapalı ve Đzmir Çocuk Eğitimevi bünyesindeki arazilere toplam 8500 adet (ceviz, zeytin, kiraz, bodur elma, nar) fidan dikilmiştir. Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza Đnfaz Kurumunda sertifikalı meyve fidanı üretimine başlanmış olup 2008 yılında adet yetiştirilerek satışı yapılmıştır. 2- TARIM VE HAYVA CILIK ĐLE GIDA ALA I DA; Pınarbaşı Açık Ceza Đnfaz Kurumu marifeti ile Belediyeden kiralanıp hükümlüye meslek edindirmek amacıyla et entegre tesislerinde veteriner hekim kontrolünde hayvan kesimi ve sucuk üretimi yapılmaktadır. 3- ATÖLYE VE HĐZMET SEKTÖRÜ E YÖ ELĐK ÇALIŞMALAR; Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı arasında ENVER (Enerji Verimliliği) Projesi kapsamında imzalanan protokole dayanarak, hükümlülere meslek edindirmek ve topluma kazandırmak ile enerji tasarrufuna katkıda bulunmak amacıyla Ceza Đnfaz Kurumlarında görevli 110 atölye şefi ile teknik personele ĐZODER ve Enerji Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde 1 hafta süreli ve sertifikalı ısı yalıtımı kursu verilmiştir. Đnfaz ve Koruma Başmemuru ile Đnfaz ve Koruma Memurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Köy Koruyucularının kıyafetlerini karşılamak amacı ile Bursa, Bandırma ve Ankara Kadın Kapalı Ceza Đnfaz Kurumlarına tekstil atölyeleri kurulmuştur. Bu atölyelerde hükümlü ve tutuklular çalıştırılarak anılan kurumların ihtiyaçları karşılanmıştır. Hükümlü ve tutuklulara meslek edindirme kapsamında Kırşehir Açık Ceza Đnfaz Kurumunca işletilmek üzere uygulamalı sosyal tesis işletmeciliği açılmıştır. Niğde Açık Ceza Đnfaz Kurumundaki marangoz ve mobilya atölyesi revize edilerek 1800 m² lik alanda mobilya üretimine başlanılmıştır Foça Açık Ceza Đnfaz Kurumundaki marangoz ve mobilya atölyesi revize edilerek 900 m² lik alanda mobilya üretimine başlanılmıştır. Silivri ve Maltepe Ceza Đnfaz Kurumları kampüslerinde ki hükümlü ve tutuklular ile personelin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için her biri adet / gün kapasiteli 2 adet fırın kurularak üretime başlanmıştır. 8

12 Sergi Fuar Organizasyon ve Diğer Faaliyetler Sergi ve Fuar Organizasyonu: Đzmir Enternasyonal Fuarı inci kez düzenlenen Đzmir Uluslararası Fuarı 20 Ceza Đnfaz Kurumunun katılımı ile Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 9

13 4. Geleneksel Ceza Đnfaz Kurumu Đşyurtlarında üretilen Ürün ve El Sanatları Sergisi Ekim 2008 tarihleri arası Zafer Çarşısı Sergi Salonu Sıhhiye/ANKARA adresinde düzenlenmiştir. Beşincisi gerçekleştirilen geleneksel ceza infaz kurumları "Ürün ve El Sanatları Sergisi"ne, Van'dan Đzmir'e, Edirne'den Adana'ya kadar 34 ceza infaz kurumu katılmıştır. 2. AYDIN TARIM GIDA ve HAYVANCILIK FUARI 30 Haziran - 4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen sergide, Aydın E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumunun yanı sıra, Ayaş Açık, Bandırma Kapalı, Kırıkhan Açık, Midyat Kapalı, Foça Açık, Kütahya Kapalı, Bozkurt Açık, Erzurum Kapalı, Ankara Kadın Kapalı, Adıyaman Açık, Balıkesir Kapalı Ceza Đnfaz Kurumlarının tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, gümüş, ipek, mandıra, el sanatları, takı, ev tekstili gibi ürünleri sergilenmiştir. 10

14 Sosyal Tesis Đşletmeciliği 17 Nisan 2008 tarihinde Kırşehir Açık Ceza Đnfaz Kurumu Đşyurdu Müdürlüğü Uygulamalı Sosyal Tesisi hizmete açılmıştır Sosyal Tesis Kırşehir-Ankara karayolunun 18 inci km'sinde olup, m2 alan üzerinde 120 m2 kapalı 200 m2 açık alan olmak üzere kapalı ve açık kamelyalardan oluşmaktadır. Tesiste 200 kişi kapasiteli seyirci tribünü bulunan mini çim futbol sahası, çocuk parkları mevcuttur. Sosyal Tesis bünyesinde işyurtlarında üretilen ürünlerin satışının yapıldığı teşhir ve satış reyonu bulunmaktadır. 11

15 Kurban Kesim Organizasyonu Niğde ve Ankara Açık Ceza Đnfaz Kurumu Đşyurdu Müdürlüklerinin Şaşmaz Uygulamalı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdikleri Kurban Kesim organizasyonunda 71 büyükbaş, 308 adet küçükbaş kurban kesimi; hijyenik koşullarda uzman kasaplar ve eğitim verilen mahkumlarla birlikte gerçekleştirilmiştir. 12

16 Özel Sektör Đşbirliği; Sincan Açık CĐK Arlight A.Ş. / Elektrik Mamulleri Montajı Ankara Kadın Kapalı Beğendik Đşbirliği/Ev Mantısı Nazilli E Tipi Kapalı Uğur Dondurucu / Yedek parça Nazilli E Tipi Kapalı Uğur Dondurucu / Yedek parça Eğitim Faaliyetleri: Hükümlülerin meslek edinmesine yönelik olarak; - Başbakanlık(Srap), Đş-Kur, Halk Eğitim, Çıraklık Eğitim gibi kamu kurumları, - Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü gerçek ve tüzel kişilerden yardım alınmakta ve yararlanılmaktadır. Đşyurdu makine ve atölyelerin bir kısmı eğitim parkuru olarak ayrılmakta, Đhtiyaç halinde; mesleğinde uzmanlardan oluşan iş başına eğitim verdirilmek suretiyle hizmet alımına gidilebilmektedir. Đşyurtlarında çalıştırılanlar; - Çıraklık - Kalfalık - Ustalık aşamalarından geçmekte, Şartları yerine getirerek belirli süreyi tamamlayanlara sertifika verilmektedir. Başkanlığımız sürekli Eğitim merkezi şeklinde eğitimler vermekte, Đşkollarında çalışanların eğitilmiş kişiler olmalarına özen göstermektedir. Değişik işkolu ile ilgili geliştirme ve değerlendirme toplantıları 2008 yılında da devam etmiştir. Ayrıca gerek görüldükçe bir ceza infaz kurumu kuruma çağrılarak işyurdu faaliyetiyle ilgili olarak genel değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığı arasında ENVER (Enerji Verimliliği) Projesi kapsamında imzalanan protokole dayanarak, hükümlülere meslek edindirmek ve topluma kazandırmak ile enerji tasarrufuna katkıda bulunmak amacıyla Ceza Đnfaz Kurumlarında görevli 110 atölye şefi ile teknik personele ĐZODER ve Enerji Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde 1 hafta süreli ve sertifikalı ısı yalıtımı kursu verilmiştir. 13

17 yılında 187 muhasebe yetkilisine Uyap ta Muhasebe Uygulamaları eğitimi, Ceza infaz kurumu birinci müdürüne Đşyurdu Đşlemleri konulu eğitim verilmiştir yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen Kamu Mali yönetimi, Kontrol Sistemi ve Đhale Mevzuatı konulu seminerlere 1 hakim, 1 mali hizmetler uzmanı ve 2 memur katılmıştır Ocak-11 Şubat 2008 tarihinde TOBB ETÜ-SEM ve Kamu Đhale Kurumu tarafından gerçekleştirilen Sertifikalı Kamu alımları eğitimine Başkanlığımız muhasebe yetkilisi ve mali hizmetler uzmanı katılmıştır. - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Performans Programı Hazırlama Konulu sertifika programına Başkanlığımız mali hizmetler uzmanı ve ar-ge uzmanı katılmıştır. - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali Hizmetler Uzmanları Eğitim Programına Başkanlığımız mali hizmetler uzmanı katılmıştır. Yaptıklarımız: Adliye binası finansmanları ve yapımına katkıda bulunulması, ceza infaz kurumu inşaatları, adliye lojmanları, ceza infaz kurumu lojmanları yapımı veya satın alınması, ceza infaz kurumların oda sistemine dönüşümleri, adliye ve ceza infaz kurumu onarımları, eğitim merkezleri tadilatı ve tefrişi, ceza infaz kurumlarına spor kompleksi ve ruhsal problemli hükümlü ve tutuklu bölümü yapılması, Hakim-Savcı ve bakanlık personeli eğitim giderlerinin karşılanması, araç alımları, ulaşım giderleri için katkı, adliye binalarının tefrişi sağlanmış veya devam etmektedir Yılı Sonu Đtibariyle Đnşaatları Tamamlanan Adliye Sarayları 1- Ermenek Adalet Binası 2- Eskişehir Adalet Binası 3- Manisa Adalet Binası 4- Antalya Adalet Binası 5- Karlıova Adalet Binası 7- Karapınar Adalet Binası 8- Pazar Adalet Binası 9- Gülşehir Adalet Binası 10- Gemerek Adalet Binası 11- Safranbolu Adalet Binası 12- Cizre Adalet Binası 13- Dursunbey Adalet Binası 14- Turgutlu Adalet Binası 15- Ankara Đstinaf Mahkemesi Binası 16- Erzurum Đstinaf Mahkemesi Binası 17- Diyarbakır Đstinaf mahkemesi Binası 2008 Yılı Sonu Đtibariyle Tamamlanan Ceza Đnfaz Kurumları 1- Bakırköy Kadın Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 2- Maltepe 1 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 3- Maltepe 2 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 4- Maltepe 3 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 5- Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza Đnfaz Kurumu 6- Maltepe Açık Ceza Đnfaz Kurumu 14

18 7- Rize L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 8- Silivri 3 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 9- Silivri 4 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 10- Silivri 5 No lu L Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 11- Metris 2 No lu T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 12- Oltu T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu 13- Kırşehir Açık Ceza Đnfaz Kurumu tamamlanıp açılmıştır. Yıllar Đtibariyle Đşyurtlarında Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklulara Đlişkin Bilgiler Yıllara Göre Çalışan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı A d e t Đşyurtlarında aylık olarak, 2006 yılında 2.816, 2007 yılında 3.335, 2008 yılında hükümlü ve tutuklu sigortalı sürekli olarak hükümlü ve tutuklu değişik zamanlarda çalıştırılmıştır. 5,5 5,25 5 Yıllara Göre Çalışan Hükümlü-Tutuklulara Ödenen Gündelik Çırak Kalfa Usta Çalışan hükümlü ve tutuklulara 2006 yılında çırak 4,25 YTL, kalfa 4,50 YTL, usta 4,75 YTL, 2007 yılında çırak 4,50 YTL, kalfa 4,75 YTL, usta 5,00 YTL, 2008 yılında çırak 4,75 YTL, kalfa 5,00 YTL, usta 5,25 YTL olmak üzere gündelik ödenmiştir. 4,75 4,5 4,25 4 3,

19 Yıllara Göre Çalışan Hükümlü-Tutuklulara Ödenen Toplam Ödenen Toplam Ödenen Yevmiye Bu çalışmaların karşılığında toplam 2006 yılında ,00 YTL, 2007 yılında ,00 YTL, 2008 yılında ,72 YTL toplam yevmiye ödenmiştir Yıllara Göre Çalışan Hükümlü-Tutuklulara Ödenen Đşveren SSK Primi Toplam Ödenen Yevmiye Kurumumuz tarafından 2006 yılındta ,00 YTL, 2007 yılında ,00 YTL, 2008 yılında ,74 YTL SSK işveren primi ödenmiştir ĐŞYURDU KOLLARI: 1- Endüstri Ürünleri Đşkolları, (Mobilya, Konfeksiyon, Ayakkabı, Toner-Kartuş Dolum, Tabela- Serigrafi, Alüminyum Doğrama, Parke Taşı, Demir Ürünleri, Döşeme, Yatak-Yorgan, Ekmek, Matbaa ve Cilt, Teneke ve Karton Kutu, Sabun-Deterjan, Yazıcı Tamir) 2- Elişleri Ürünleri Đşkolları, (Halı Kilim, Çini-Seramik, Gümüş, Hediyelik Eşya, Tablo-Resim, Ebru, Sedef Kakma, Bakır, Oltu Taşı) 16

20 3- Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Đşkolları, (Süt Ürünleri, Yumurta, Et ve Et Ürünleri, Balık, Sebze ve Meyveler, Tahıllar, Yem Bitkileri, Seracılık, Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Besiciliği) 4- Đnşaat ve Onarım Đşleri Đşkolları, 5- Uygulama Tesis ve Sosyal Tesis Đşletmeciliği Đşkolları, (Bozüyük Zeki BAYRAK Uygulamalı sosyal Tesisleri, Kırşehir Açık C.Đ.K. Uygulamalı Sosyal Tesisleri, Şaşmaz Uygulamalı Sosyal Tesisleri, Đzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri Hakimevi, Dalaman Restoran Đşletmesi, Gökçeada Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri, Karşıyaka Hakimevi, Eskişehir Ceza Đnfaz Kurumu Sosyal Tesisleri, Bursa Hakimevi, Kafeterya, Lostra, Çay Ocağı, Kantin, Otopark, Restoran, Misafirhane, Fotoğrafçılık, Tabldot) 6- Hizmet Sektörü Đşkolları, (Yediemin, Nakliye, Keşif Aracı, Temizlik, Halı Saha, Halı Yıkama, Oto Yıkama) 1- Endüstri Ürünleri Đşkollarına Örnekler Mobilya Ürünleri Konfeksiyon Ürünleri Ayakkabı ve Deri Ürünleri Toner Dolum Tabela Ürünleri Alüminyum Doğrama Parke Taşı Demir Ürünleri 17

21 Döşeme Ürünleri Yatak-Yorgan Ürünleri Ekmek Đmalatı Matbaa ve Cilt Ürünleri Teneke Đmalatı Sabun ve Deterjan Ürn. Yazıcı Tamir Bakım ve Onarım Đşleri 2- Elişleri Ürünleri Đşkollarına Örnekler Halı Kilim Ürünleri Çini-Seramik Ürünleri Mermer (Oniks)Đşlemeciliği) Gümüş Đşlemeciliği Tablo-Resim Ürünleri Ebru Sanatı Ürünleri 18

22 Sedef Kakma Đşlemeciliği Oltu Taşı Đşlemeciliği - Tarım Ve Hayvancılık Ürünleri Đşkollarına Örnekler Süt Ürünleri (Yoğurt-Peynir-Tereyağı) Yumurta Sebze ve Meyve Ürünleri Tahıl Ürünleri Seracılık Ürünleri Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Besiciliği 4- Đnşaat ve Onarım Đşleri Đşkollarına Örnekler 19

23 5- Uygulama Tesis Ve Sosyal Tesis Đşletmeciliği Đşkollarına Örnekler Kırşehir Açık CĐK Uyg. Sosyal Tesisleri Bozüyük-Zeki BAYRAK Uyg. Sosyal Tesisleri Şaşmaz Uyg. Sosyal Tesisleri Đzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri Hakimevi Dalaman Restoran Đşletmesi Gökçeada Dinlenme ve Kamp Tesisleri Karşıyaka Hakimevi Eskişehir Sosyal Tesisleri Bursa Hakimevi Kafeterya Đşletmeciliği 20

24 Kantin-Çay Ocağı Đşletmeciliği Satış Mağazaları 6- Hizmet Sektörü Đşkollarına Örnekler Yediemin Depoları Keşif Aracı Hizmeti Temizlik Đşleri Halı Saha Đşletmesi Oto Yıkama Halı Yıkama 21

25 II-FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐ BĐLGĐ VE DEĞERLE DĐRMELER A- Malî Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Yıllara Göre Taşra Bütçe Gelir Gider Taşra Ceza Đnfaz Kurumu Đşyurtlarının ; 2006 yılında ,85 YTL, 2007 yılında bir önceki yıla göre %33,62 lik bir artışla ,72 YTL, 2008 yılında bir önceki yıla göre %20,46 lık bir artışla YTL gelir elde etmiştir yılında ,52 YTL, 2007 yılında ,92 YTL, 2008 yılında ,70 YTL gider gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Merkez Bütçe Gelir Gider Đşyurtları Kurumu Merkez bütçesi 2006 yılında ,70 YTL, 2007 yılında bir önceki yıla göre %21,54 lük bir artışla ,04 YTL, 2008 yılında bir önceki yıla göre % 13,59 luk bir artışla YTL gelir elde edilmiştir yılında 22

26 ,55 YTL, 2007 yılında ,65 YTL, 2008 yılında ,44 gider gerçekleşmiştir. B- Yıllara Göre Bütçe (Merkez ve Taşra bütçesi toplamı) Gelir Gider Đşyurtları Kurumu Merkez ve Taşra gelir toplamı 2006 yılında ,55 YTL, 2007 yılında ,76 YTL, 2008 yılında ,00 YTL olarak gerçekleşmiştir. Đşyurtları Kurumunun Merkez ve Taşra gider toplamı 2006 yılında ,00 YTL, 2007 yılında ,57 YTL, 2008 yılında ,14 olarak gerçekleşmiştir Mâli Yılı Bütçe Uygulama Sonucu Bütçe Uygulama sonuçları Đşyurtları Kurumu 2008 yılı itibariyle aşağıdaki tablolarla açıklanmıştır. Detaylar Ek 1 sayılı mâli tablolarda yer almaktadır Merkez Bütçe Giderleri Cari Harcama Toplamı ,14 TOPLAM ,44 Adliye Đnşaatları Makine ve Techizat Donatım ,33 Büyük Onarım lar ,75 Cezaevi Đnşaatları

27 2008 T aşra B ütçe G iderleri Personel Giderleri ,84 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ö dem eleri ,28 Mal ve Hizm et Alımları ,80 TO PLAM , mâli yılı bütçe kanunu ile KBÖ ,00 YTL dir. Bu tutara ,00 YTL 5565 Sayılı Kanun Madde 11/3-a göre ödenekleştirilmeyen finansman karşılıklarının ödenekleştirilmesi suretiyle ile eklenerek 2008 malî yılı KBÖ ,00 YTL olmuştur. Maliye Bakanlığının 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 10) ile ,00 YTL ödenek Bloke edilmiştir. %27 lik sapma ile ,14 YTL harcama gerçekleşmiştir. Bunun ,44 YTL si Merkez harcaması, ,70 YTL Taşra Đşyurtlarının harcamalarıdır Mâli yılı gelir gerçekleşmesi ise Merkez ve Taşra toplamı ,00 YTL dir. Bunun 501,485,832,00 YTL si Merkez ve ,00 YTL si Taşra Đşyurtlarının gelirleridir. B) Sonuç : 2008 yılında Đşyurtları Kurumunun görev alanına ilişkin olarak; 1-10 adet yeni işyurdu kurulmuştur adet yeni işkolu oluşturulmuştur. 3- Sürekli olarak 4.320, değişik zamanlarda hükümlü ve tutuklu sigortalı olarak çalıştırılmıştır. 4- Çalışan hükümlü ve tutuklu sayısı bir önceki yıla göre %30 oranında artmıştır. 5- Kurum faaliyet gelirleri %16 artış göstermiştir. 6- Üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla resmi ve özel kurum-kuruluşlar ziyaret edilerek sipariş alınmıştır. 7- Đşyurdu ürünlerinin sergi ve satışına yönelik olarak Ankara Zafer Çarşısı, Đzmir Uluslar Arası Fuarı,, Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kurban Satış ve Kesim Organizasyonu düzenlenmiştir kişi kapasiteli sosyal tesis işletmeciliği açılmıştır. 9- Yapım ve giderleri kurum bütçesinden karşılanan yeni 23 adalet sarayı tefrişi yapılmıştır. 10- Đşyurtları Kurumu 2008 yılı yatırım bütçesine konulan ödenekten 17 Adalet Sarayının inşaatı ve aynı ödenekten 13 adet Ceza Đnfaz Kurumunun Đnşaatı tamamlanmıştır. 11- Adalet teşkilatının eğitim, ulaşım, haberleşme ve benzeri giderlerine katkıda bulunulmaya devam olunmuştur Yılı Performans Programı hazırlanarak, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiştir. 24

28 13- Hükümlü ve tutukluların çalıştırılması amacıyla özel sektörle işbirliği yapılmaktadır. 14- Đşyurdu müdürlüklerimizde yapılan çalışmalar sonucunda verimsiz olduğu görülen 50 atölye kapatılarak demirbaşları nakli sermaye ile uygun kurumlara verilmiştir. 15- Verimi düşük olan 4 atölyenin üretim kapasitelerini arttırmak için gerekli çalışmalar başlamıştır. EKLER Ek 1: Bütçe Uygulama Sonuçlarını Gösteren Mâli Tablolar Ek 2: Mevzuat Listesi Ek 3: Fiziki Kaynaklara Đlişkin Bilgi Ek 4: Đnsan Kaynaklarına Đlişkin Bilgi Ek 5: Atölyelerde Bulunan Demirbaş Makina Listesi Ek 6: Üst Yöneticinin Đç Kontrol Güvence Beyanı 25

29 2008 GELİR GERÇEKLE ME BÜTÇE YILI : 2008 KURUM ADI : CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İ YURTLARI KURUMU GELİRLER TOPLAM GELİR MERKEZ TA RA AÇIKLAMA I II III IV Vergi Gelirleri Harçlar Başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler Diğer Harçlar ( 2548 S.K. 1 M S.K. 7/a M. Cezaevi Yapı Pulu Harcı) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri artname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri (4301 S K. nun 7/f) Diğer Mal Satış Gelirleri (4301 S.K.nun 7/f) Basılı evrak satış geliri Hizmet Gelirleri Sergi ve Fuar Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri Diğer hizmet gelirleri (2548 S.K.2 Yiyecek Bed. Ve Adli Sicil Gelirleri)4301 7/b Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri (4301 S.K. 7/f) Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Hazine yardımı (492 S.K. %35 ) Sermaye Hazine yardımı (492 S.K. %35 ) Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Sermaye Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Diğer Faizler (4301 S.K. Nun 7/f) Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Diğer Vergi Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 0 2 Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri (4301 S.K. 7/d) Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri (4301 S.K. 7/d) Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri (4301 S.K. 7/d) Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Genel Bütçeli İdarelerden Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Harçlar Diğer Harçlar(CYP harcı) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri (Basılı Evrak Satış Geliri) Hizmet Gelirleri(Yiyecek Bedeli Geliri) Kurumlar Karları Diğer red ve iadeler Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları TOPLAM

30 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU KURUMSAL FONKSĐYONEL FĐN. EKON. SINIF. SINIF. TĐPĐ SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA K.B.Ö LĐKĐT EKLENEN TOPLAM ÖDENEK Bloke HARCAMA ORAN CEZA VE ĐNFAZ KURUMLARI ĐLE TUTUKEVLERĐ ĐŞ YURTLARI KURUMU , , , , , ĐŞYURTLARI KURUMU , , , , , ĐŞYURTLARI KURUMU (MERKEZ) , , , , , KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ , , , , , Mahkeme Hizmetleri , , , , , Adli mahkeme hizmetleri , , , , , Adalet Bakanlığının Cari Giderlerine Katkı , , , , , Özel Bütçeli Đdareler , , , , , MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , , ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0, ,00 0, ,40 45 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,71 9 YOLLUKLAR ,00 0, ,00 0, ,30 66 GÖREV GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, ,67 49 HĐZMET ALIMLARI , , ,00 0, ,52 9 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, ,21 84 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ ,00 0, , , ,11 32 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, , SERMAYE GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0, ,00 0, ,33 2 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, ,22 40 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, , Cezaevi Đdaresi Hizmetleri ,00 0, ,00 0, , Cezaevi idaresi hizmetleri ,00 0, ,00 0, , Özel Bütçeli Đdareler ,00 0, ,00 0, , CARĐ TRANSFERLER ,00 0, ,00 0,00 0, GÖREV ZARARLARI ,00 0, ,00 0,00 0,

31 KURUMSAL FONKSĐYONEL FĐN. EKON SINIF. SINIF. TĐPĐ SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 2008 K.B.Ö LĐKĐT EKLENEN TOPLAM ÖDENEK Bloke HARCAMA ORAN 62 ĐŞYURTLARI KURUMU (TAŞRA) , , , , , KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ , , , , , Cezaevi Đdaresi Hizmetleri , , , , , Cezaevi idaresi hizmetleri , , , , , Özel Bütçeli Đdareler , , , , , PERSONEL GĐDERLERĐ , , ,00 0, , ĐŞÇĐLER , , ,00 0, ,14 51 DĐĞER PERSONEL , , ,00 0, , SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐD , , ,00 0, , ĐŞÇĐLER , , ,00 0, ,18 73 DĐĞER PERSONEL , , ,00 0, , MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , , , , , ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , ,00 0, ,34 26 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,40 12 YOLLUKLAR , , ,00 0, ,17 51 GÖREV GĐDERLERĐ , , ,00 0, ,96 30 HĐZMET ALIMLARI , , ,00 0, ,82 40 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ , , ,00 0, ,01 70 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ , , , , ,29 37 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ , , ,00 0, , CARĐ TRANSFERLER 5.000,00 0, ,00 0,00 480, GÖREV ZARARLARI 5.000,00 0, ,00 0,00 480, SERMAYE GĐDERLERĐ ,00 0, ,00 0, , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0, ,00 0, ,

32 EK:2 Mevzuat Listesi EKLER Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Mevzuatın No Mevzuatın Adı Ceza Đnfaz Kurumları ile Tutukevleri Đşyurtları Kurumunun Kuruluş ve Đdaresine ilişkin Kanunun Ceza Đnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında Tüzük Ceza Đnfaz Kurumları Đle Tutukevleri Đşyurtları Kurumu ve Đşyurtlarının Đdare ve Đhale Yönetmeliği /1 Đşyurtları Kurumu Mevzuatı Uygulamaları Hakkındaki Genelge 29

33 Ek 3: Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgi Sayısı/Metrekaresi Türü Yeri Binalar için) Binalar Hizmet Binaları, Lojmanlar ve Arsalar Đkiz Bina (ANKARA) Ankara 1 adet Đst.Çatalca ARSA İstanbul 833m² Sincanda bina ve arsa Adana 3920m² Adana/Karaisalı 2 katlı Bina ve Đşporta Deposu Bursa 1916m² Kars ilinde 22 Daire Bina ve Arsası Kars 1067m² Bursa-Kestelde 3 katlı Bina ve 12 Bağımsız Bölüm Bursa 512 m² Çorum-Osmancık 3 Katlı -33 Bağımsız Bölüm Çorum 33 Tapu Aydın Merkezde Arsa Aydın 2475m2 Kütahya Şaphane Hiz.Binası ve Lojman Kütahya m2 Van/Saray Lojman Van 6 Daire K.Kale/Balışeyh Arsa Kırıkkale 1761m² Kütahya Simav Adliye Lojmanı için arsa Kütahya 511m² Kütahya Simav Adliye Lojmanı için arsa Kütahya 1944m² Çamlıyayla Adliye Lojmanı olarak 2Katlı 4 daire Mersin 4 Tapu Oltu Adliye Binası olarak Bina Erzurum 4 Kat E-5 Blok 64 Daire Loj Y.Mah\Urankent Ankara 64 Daire Adliye Binası AFYON/Sultandağı Afyon 1 Adet Trabzon -Şalpazarı Adliye Hizmet binası ve Lojmanı Trabzon 1/7 Daire Trabzon ili Maçka Đlçe Hak.Sav.Lojmanı Trabzon 6 Daire Rize Güneysu Adliye Hizmet Lojman Binası Rize 1 Bina 4 Daire Tavşanlı Adliye arsa Kütahya 272 m² Sarıyer Hakim ve Savcı Lojmanları İstanbul 10 Daire Aydın (28 Bağımsız Bölümlü Lokâl) Aydın 1 Adet Kırıkkale Đlinde Lojman Arsası Kırıkkale 2626 m² Arsa Trabzon Đli Akçaabat Đlçesinde Adliye Loj. Trabzon 8 Daire Kırklareli Adliye Binası Kırklareli 4 Kat Bina Eskişehir Arifiye Mah. 14 Daireli Loj. Eskişehir 14 Daireli Bina Eskişehir Arifiye Mah. Arsa Eskişehir 359 m² Trabzon ili Of Đlçesi 6 Daireli Bina Trabzon 6 Daire Konya Selçuklu 48 Dairli Hak.Sav.Loj. Konya 48 Daire Bandırma C.evi Per.için alınan lojman. Balıkesir 26 Daire Adana Seyhan E ve F Tipi C.evi Per.için loj. Adana 300 Daire Amasra Adliye Binası için Arsa alımı. Bartın Arsa Antalya Kemer Adliye Per. Đçin Lojman. Antalya 12 Daire Bartın Adliye Per.için Lojman. Bartın 24 Daire Akçaabat 2 Katlı Adliye Binası Trabzon 1 Bina Sakarya Akyazı Hızmet Binası Arsa Sakarya 3151 m² Trabzon Çarşıbaşı Adliye himet Binası. Trabzon Kargir Bina Kalecik Adliye Per. Đçin Lojman. Ankara 12 Daira Adana Seyhan Adliye Hakim Savcı lojmanı. Adana 60 Daire Kocaeli F ve C Tipi C.evi Per.Đçin Lojman Kocaeli 68 Daire Çay Adliye Lojmanı Afyon 10 Daire Ceyhan Özel Tip C.evi Per.için Lojman Alımı Adana 100 Daire 30

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Fahri KASIRGA Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Fahri KASIRGA Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fahri KASIRGA Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı 1953 yılında Çayeli 'nde doğmuştur. 1977'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1979 tarihinde mesleğe

Detaylı

Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı 1955 yılında Đzmir Đlinin Menemen Đlçesinde doğmuştur. Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Lice hâkim yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Kelkit hâkim yardımcısı,

Detaylı

Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

Ahmet KAHRAMA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı 1955 yılında Đzmir Đlinin Menemen Đlçesinde doğmuştur. Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Lice hâkim yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Kelkit hâkim yardımcısı,

Detaylı

Erdem evli ve 1 çocuk sahibidir. ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Erdem evli ve 1 çocuk sahibidir. ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 24/07/1966 tarihinde Doğanşehir'de dünyaya gelen Erdem, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya Doğanşehir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 tarihinde mezun oldu. 1990 yılında

Detaylı

ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU. Fahri KASIRGA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU. Fahri KASIRGA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Fahri KASIRGA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı 1953 yılında Çayeli 'nde doğmuştur. 1977'de Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1979 tarihinde mesleğe

Detaylı

Birol ERDEM Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

Birol ERDEM Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı Birol ERDEM Müsteşar İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı 24/07/1966 tarihinde Doğanşehir'de dünyaya gelen Erdem, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya Doğanşehir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi

Detaylı

Fahri KASIRGA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

Fahri KASIRGA Müsteşar Đşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1953 yılında Çayeli 'nde doğmuştur. 1977'de Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1979 tarihinde mesleğe başlamış olup, sırasıyla; - Olur Cumhuriyet Savcılığı - Çaykara

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5

İÇİNDEKİLER. A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5 Sayfa No SUNUŞ 3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİ 5 A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5 B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 5 a- Tarihçe 5 b- Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 İşyurtları Kurumu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ SEKTÖRÜ : KONUT PROJE SAHİBİ : ADALET BAKANLIĞI (Bin TL) PROJE NO 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ ADALET BAKANLIĞI I 6.300 0 3.700 B) DEVAM EDEN PROJELER I 6.300 0 3.700 b)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU PERFORMANS PROGRAMI ( 2015 ) Cezaevlerinin Terbiye, Islah ve İş Esaslarına Göre Düzeltilmesi Yolundaki Hayırlı Faaliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete;

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı