YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014"

Transkript

1 YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 2 SUNUŞ Ülkemizde kamu harcama reformu bağlamında yasallaşan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu gereği kamu mali yönetiminde mali disiplin, açıklık,mali saydamlık ve hesap verebilirlilik ilkleri doğrultusunda hedeflenen hizmetler için kamu kaynaklarının etkili,verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak amacı ile stratejik planlama performans çalışma esaslı hizmet anlayışı geçilmiştir. Yüksekova belediyesi olarak dönemini kapsayan Stratejik Plana uygun olarak 2014 Performans Programı Çalışmaları devam edilmiştir. İlkesel olarak halk adına değil halk ile birlikte yönetmeyi esas aldığımız belediye yönetimindeki yatırım ve hizmet yapım uygulamalarının her aşamasında hesap verebilirliği ve hizmet sonuçlarının dünya normlarına uygun sonuçlanacağının taahhüdüne dayanan sistem bağlamında çalışmalarımız ölçülebilir özellikler taşıyacak ve amaçta esas hedef halkımızın memnuniyeti olacaktır. Temsil ettiğimiz halk hizmetinde,halkımıza ve değerlerimize layık olmak,amaçlanan hedefler için gerekli faaliyetlerde başarılı sonuçlandıra varmak için takım ruhu ile yürütebileceğimize inancım tamdır.bu inancı Çalışma arkadaşlarımın özverisine olan güvenimden alıyorum. Her şey Yüksekova halkının mutluluğu, Yüksekova ilçesinin yaşanabilirliği ve özgür bir yaşam için. Faaliyetlerimize katkı sağlayan Yüksekovalılara,değişim ve gelişimde bizimle emek veren meclis üyelerimize,emeğini esirgemeden çalışan mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz eder yarınların hepimiz için daha güzel ve daha özgür olmasını temenni ederim. Eş Başkan Tacettin SAFALI Eş Başkan Ruken YETİŞKİN 2

3 3 3

4 4 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER (SAYIFA : 4-23) II. BÖLÜM AMAÇ VE HEDFLER (SAYFA : 24-26) III. BÖLÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER (SAYFA : 27-32) IV. BÖLÜM KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMELERİ (SAYFA : ) 4

5 5 A. MİSYON VE VİZYON Yasal yükümlülükler ile halkımızın beklentileri doğrultusunda misyonumuz; gelecekte nasıl bir I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 5

6 6 Yüksekova sorusuna verilen cevapların paydaşı olacak şekilde de vizyonumuz belirlenmiştir. Misyonumuz Gever Belediyesi olmanın Bilinci ve sorumluluğunda; sosyal, kültürel, ekonomik yönden kentimizin, zihinsel, fiziksel, psiko sosyal açıdan halkımızın katkı sağlayacak, Beklentilerini karşılamak, refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla, belediyecilik hizmetlerini, Gever tarihi, coğrafi ve toplumsal yapısına uygun olarak ileriye taşımak. Vizyon Gever in, Tarihi, kültürel dokusu ve ekonomisi ile uyumlu yaşayanların kentsel anlamda temel ihtiyaçlarının karşılandığı. Halkın; karar almanın her döneminde katılımcılılığının sağlandığı belediyecilik anlayışı ile hizmet üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek sürekli gelişim içinde olan bir Gever e kavuşmak. 6

7 7 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1.Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Yasa/Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 2. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 Sayılı Yasa Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 7

8 8 l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danışmayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 8

9 9 1.FİZİKİ YAPI 1.1.-Hizmet Birimleri C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT YASAMA YÜRÜTME MÜDÜRLÜK İDARİ BİRİM 1 Başkanlık Sekreterlik 1 Meclis Odası 1 Başkan Yardımcıları Yönetim 1 Yazı işleri Müdürlüğü Yazı işleri Birimleri 2 İdari ve Mal İşler Müdürlüğü Ayniyat/Satın Alma ve İhale Hizmetleri 2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sicil Şefliği 2 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 Fen İşleri müdürlüğü Fen İşleri Birimleri 2 Halkla ilişkiler ve Basın Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 3 Mezarlıklar Müdürlüğü 3 Hukuk İşleri Müdürlüğü 3 Etüt ve Proje Müdürlüğü Toplantı Odaları Zemin Su İşleri Müdürlüğü Zemin Tahakkuk İşlemleri Zemin Vezne Zemin Gelir Hizmetleri Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Birimleri Zemin Çay Ocağı Zemin Tekniksen Odası Zemin Santral Zemin İşçi odası Bodrum Kal. Kazanları/Elektrik Panoları/Depolar Diğer hizmet binaları Belediye çay üstü dükkânları; zemin+1 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 46 dükkân yer almaktadır. Bunların 15 tanesi özel şahıslara satılmıştır. Geri kalan kısmı belediyeye aittir.1.katta ise belediye zabıta müdürlüğü ve çok amaçlı bölümler bulunmaktadır. Destek Hizmetleri;Belediye otogar binasında fen işlerine bağlı Destek Hizmetleri yürtülmektedir. Ayrıca otogar binasının yanında Belediyeye ait araç ve makineler için açıkkapalı otopark ve bakım evi yer almaktadır. Temizlik Birimi;Temizlik Müdürlüğü binası çarşı merkezinde yer almaktadır. Tek katlıdır. Binada Temizlik İşleri Müdürlüğü İle bir belediye veznesi bulunmaktadır. Kültür evi; İlçenin eski ceza evi restore edilerek gençlik kültür merkezi olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca belediye Avaşin parkında çok amaçlı salon, değişik amaçlı kullanılacak 2 katlı bir bina ve yeşil alanı ile birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunulan bir park alanı bulunmaktadır. Fen İşleri Deposu;Eski belediye Mezbaha nesi Belediye fen işleri deposu olarak düzenlenmiştir. Mezbahane;Üçüncü Tip Mezbahana Sebze Halı; 16 Adet dükkan 1 laboratuar 1500m3 soğuk hava deposu Halk Evleri; 2 bina. Parklar ; 2 çok amaçlı park 2 çocuk parkı 9

10 10 TAŞINMAZLARIMIZ. Mevki Vasfı Ada Parsel M2 Güngör Mahallesi çay kenarı Park ,17 Cumhuriyet Mahallesi çimenlik Arsa ,98 Dize Mahallesi değirmen civarı Mezbaha ,71 Cumhuriyet Mahallesi Musa Köprüsü Arsa ,97 Cumhuriyet Mahallesi Eski ceza evi Bina-saha ,13 Güngör Mahallesi çayır Arsa ,58 Esenyurt Mahallesi- Belediye sarayı ,75 Güngör Mahallesi çay kenarı Temizlik birim binası ve arsa Vezirli Burycivyan Arıtma alanı ,05 Güllüce köy önü Keson kuyu/su sondaj yeri ,04 Eski Kışla Mahallesi Su deposu ,07 Yeni Mahalle Çiftlik otogar-hal ve arsa ,22 Güngör-kuruköy Mezarlık ,67 Eski Kışla Mahallesi- Orman Mezarlık ,35 Yeşildere Çarşı içi Dere üzeri dükkânlar ,03 Dize Mahallesi değirmen Arsa ,59 Güngör Mahallesi çay kenarı Fen işleri deposu ,09 Güngör Mahallesi kuruköy Camii ,78 Eski Kışla (Şahin Tepesi) Park ,15 10

11 11 ARAÇLARIMIZ Sıra No Araç Cinsi Resmi Kiralık 1 Binek Oto 6 Sözleşme Gereği Toplam 2 Minibüs Kamyonet Çift kabin Kamyon (kasalı) 2 5 Kamyon Damperli Otobüs 6 7 Silindir 1 8 Loder 3 9 Greyder 2 10 Kazıcı (beko) Sıkıştırmalı çöp aracı Süpürge aracı 1 13 İtfaiye aracı 5 14 Kurtarma aracı 1 15 Cenaze Aracı 1 16 İlaçlama Aracı 1 17 Mini kamyonet(damperli) 2 11

12 12 2-TEŞKİLAT YAPISI Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem İnsan Kaynakları ve Eğitim İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısı İç Denetçiler Belediye Başkan Yardımcısı Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Etüt ve Proje Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Emlak ve istimlak Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol 12

13 13 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI Sıra No CİNSİ SAYISI 1 Bilgisayar 74 2 Yazıcı 48 3 Dizüstü Bilgisayar 5 4 Güç Kaynağı 1 5 Switch 1 6 Server 1 7 Modem 6 8 Kablosuz Erişim Cihazı 9 Tarayıcı 1 10 Televizyon 8 11 Buzdolabı 3 12 Uydu Alıcısı 4 13 Klima El Telsizi Telefon Makinesi 1 16 Cep Telefon 1 17 Sabit Kamera 1 18 Projektör 1 19 Dijital Fotoğraf Makinesi 1 20 Projektör 1 21 Anfi 2 22 Jeneratör 5 23 Kombi 3 24 Yangın Söndürme Cihazı 7 25 Kaynak Makinesi 1 13

14 14 Personel İstihdam Durumu Memur 93 İşçi 92 Geçici İşçi 17 Sözleşmeli 2 Hizmet alımı 120 Toplam = 324 İNSAN KAYNAKLARI Personel Cinsiyet Durumu Personel Cinsiyet Durumu Erkek Kadın Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Kadro f Durumu. Memur Hizmet Sınıfları Grafiği GİH 73 THS 19 SHS 1 AH 1 TOPLAM 94 GİH THS SHS AH HİZMET BİRİMLERİMİZ Tarih ve sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birimleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik e istinaden Belediyemizde 16 Müdürlük kurulmuştur. Belediyemizce yapılan hizmetler bu müdürlük ve bağlı birimlerince sunulmuştur. 14

15 15 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Belediyenin Yönetim organlarını Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanını Oluşturmaktadır. Belediye Meclisi: 5393 Sayılı yasa Madde 17 ve 18 Belediye meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 15

16 16 Yüksekova Belediye Meclis Üyeleri Tacettin SEFALI Reyhan ÖREN Gönül ŞEDAL Leyla ÖZTUNÇ Hüsnü BEŞER Hazal AĞRALI Nazife EVİN Adile KOZAY 16

17 17 Reşit GÜNEÇ Sadık KORKMAZ Aydın OYMAN Sıddık TAMUR Mesut KIRATLI Cemil BOR Erol Aydın Selahattin DONAT İbrahim YÖNDEN İdris KUŞ Kemal KINA Necat DOĞAN Mehmet ERÇEL Abdülkerim AKDOĞAN Fahrettin TELSAÇ Mesut TEMEL 17

18 18 Encümen Üyelerimiz: Adile KOZAY Aydın OYMAN B.Belediye Encümeni: 5393 Sayılı Kanunun 33 ve 34. Maddeleri/Belediye encümeni Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,oluşur.belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 18

19 19 Belediye Eş Başkanlarımız: Belediye Başkanı: 5393 Sayılı Kanun 38.Madde/Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 19

20 20 DİĞER HUSUSLAR İLÇENİN TARİHÇESİ: Yüksekova nın yüzölçümü 291km2 dir. Coğrafi yapı olarak iki kısma ayrılır. Ova kısmı dekardır. İkinci kısmı ise dağlık kısmıdır. İlçenin rakımı 1950 metredir. İklimi karasal iklim özelliğine sahiptir. Yüksekova ya bağlı 61 köy ve bu köylere bağlı 115 mezra bulunmaktadır. Yüksekova Merkez mahalle muhtarı 10 olup, Esendere ve Büyükçiftlik Beldelerinde 3 er muhtar bulunmaktadır. İlçede göç nedeniyle işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Geçim kaynağı ova köylerinde büyükbaş, dağ köylerinde ise daha çok küçükbaş hayvancılığa dayanmaktadır. Bunun yanında yem bitkisi tarımı da yapılmaktadır Tarihi bir kent olan Yüksekova da sürekli yerleşimi M.Ö lere değin uzandığı ve 1000 yıllarında Yüksekova da Urartu Uygarlığının yaşamış olduğu bilinmektedir. İlçe I. Dünya Savaşı sonunda Rus işgaline uğramış dönemin ordusu ilçenin Milis Kuvvetlerinin başarıları sonucunda 5 Mayıs 1918 de işgalden kurtulmuştur. Tarihi uygarlıklar olarak Hürriler, Medler, Persler ve Urartular buralarda hüküm sürdüler. Halen günümüzde Kral Darius un köyü olan Dara nın İlçemiz hudutları içinde bir höyük halinde kalıntısı mevcuttur. Kelyaşin ve Uluyol köyünde bulunan mezar taşı, steller ve Güçlü köyündeki koç şeklindeki taşlar Urartulara ait olup, yine Urartuların kültürel ve kutsal Musasır (Aldier) kentinin kalıntıları Kadıköy ve Büyükçiftlik arasında bulunan derav mevkiinde mevcuttur. Urartu Uygarlığının en kalıcı kanıtları ünlü ordu yoludur. Ordu yolu üzerinde Kelyaşin ve Uluyol stelleri ve anıtları üzerinde Urartu diliyle yazılmış yazıtlar vardır ki bu uygarlıkla ilgili en doğru bilgiler bu yazıtlardan elde edilmiştir. İlçenin batısında Aviş deresi ağzında büyük bir kent ve kale kalıntıları mevcuttur. Günümüz Yüksekova sında halkın sosyal yapısı halen aşiretçiliğe dayanmakta olup, ilçede Pinyanişi, Doskri, Diri, Oramar ve Ertoşi aşiretleri çoğunluğu teşkil etmektedir. Tarihi bir kent olan Yüksekova'da sürekli yerleşimin M.Ö.7000'lere değin uzandığı kesin olarak bilinmektedir. M.Ö.1000'de ise yörede Urartu Uygarlığı yaşamıştır. Eski adı Gever olan Yüksekova, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yüksekova I.Dünya Savaşı sonunda Rus işgaline uğramış, ilçenin milis kuvvetlerinin başarısı sonucu 5 Mayıs 1918'de düşman işgalinden kurtulmuştur. 19.yy'da Van Vilayetine bağlı Hakkari Livası'nın kazası olan Yüksekova 1936'da ilçe durumuna getirilmiştir. İlçe merkezin eski adı Dize'dir. Yüksekova'nın toplam nüfusu Yüksekova İlçesinin yüzölçümü 2291 km2'dir. Coğrafi yapı olarak iki kısma ayrılır. Ova kısmı dekardır, bu kısmın dekarı bataklıktır. İkinci kısmı ise dağlıktır. Yüksekova'nın rakımı 1950 m'dir. İklimi karasal iklim özelliğine sahiptir. Kışları sert ve uzundur. Ekin ayı sonunda düşen kar Nisan ayı sonuna kalkmaktadır. Yüksekova'ya bağlı 59 köy köylere bağlı 117 mezra bulunmaktadır. Ancak bölgemizde yaşanan olaylar nedeniyle köy ve mezralardaki nüfusun büyük çoğunluğunu ilçe merkezine göç etmiştir. İlçede göç nedeniyle işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Geçim kaynağı hayvancılığa, özellikle de küçük baş hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımsal üretim çok azdır. İlçede iki adet un fabrikası ile bir 20

21 21 adet süt ve süt ürünleri fabrikası bulunmaktadır. Tarihi eser olarak Urartu Uygarlığının en kalıcı kanıtları ünlü "Ordu Yolu"dur. Bu yol Yüksekova Kelişin Geçitin'den Van'a uzanmaktadır. Ordu yolu üzerindeki Keleşin ve Topzava Stelleri anıtları üzerinde Urartu diliyle yazılmış yazıtlar vardır ki bu Uygarlıkla ilgili doğrudan bilgiler bu yazıtlardan elde edilmiştir. Büyükçiftlik Beldesi (Hıravat) kalıntıları; Yüksekova'nın batısında Aviş deresi ağzında büyük bir kent ve kale kalıntısıdır. Buranın önemli Urartu kentlerinden Musaşir olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Derav Vadisi Gagevran Köy yakınlarında 11.yy'da kayalara oyulmuş kiliseler vardır. Duvarları içten, işlenişler ve Hz.İsa'nın yaşamını konu alan freskolarla süslüdür. İlçe Merkezine uzaklığı 80 km.dir GEVEROK vadisinde CİE HANDEV ADE Tepesinde kayalara kazılmış bini aşkın resim bulunmuştur. Bu resirnler yapısal özellikleri nedeniyle NEOLOTİK dönemle tarihlenmektedir. M.Ö looo'de ise yörede URARTU uygarlığı yaşanmıştır. Bu uygarlığın en kalıcı izleri ise İlçe sınırları içindeki ünlü ORDU yoludur. Bu yol, URARTU krallığının Van Gölü kıyısındaki merkezi TUŞBA'dan (Van İlinin eski ismi)başlayıp CİLO Dağlarına değin uzanmaktadır. GELYAŞİN ve TOPUZAVA anıtları üzerinde URARTU dili ile yazılmış yazıtlar vardır ki; bu uygarlıkla ilgili en doğrudan bilgiler bu yazıtlardan elde edilmiştir. COĞRAFİ KONUMU Yüksekova ilçesi doğuda İran devleti ve Şemdinli ilçesi, güneyde Irak devleti, batıda Çukurca ilçesi ve Hakkari ili, kuzeyde Van ilinin Başkale ilçesi ve İran devleti ile çevrili ülkemizin bir serhat ilçesidir. Yüzölçümü 2291 kilometrekare olup Hakkari iline uzaklığı 80 km dir Etrafı dağlarla çevrili olan ilçemizin rakımı 1950 m'dir. Batısında Cilo dağı, kuzeyde Mor dağı doğusunda İran sınır dağları güneyinde Cilo dağlarının uzantısı olan Sipiriz sıra dağlarıyla çevrilidir. Yüksekova ilçesi bir çöküntü alanıdır. Ovanın kenarında büyük Zap nehrinin bir kolu olan Nehil çayı akmaktadır. Yüksekova nın yüksek dağlarında bazı buzul ve sirk gölleri vardır. Bu göller daha çok Cilo ve Sat dağlarındadır. CİLO DAĞI (REŞKO) 4168 M DİLEZİ 3250 M KELEMERİ 3084 M MOR DAĞI 3810 M ORAMAR 3302 M KORAN 3396 M SAT DAĞI 3300 M ŞERRAZİ 112 M VADİNASUR 3250 M Yüksekova ilçesi ve boylamları ve kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Yüksekova ovasının genişliği 15km ve uzunluğu 40 km'dir.zengin alüvyon topraklara sahip olmasına rağmen ağaç ve meyve yetiştiriciliği olumsuz iklim şartları sebebiyle çok azdır. Gecegündüz ile mevsimler arasında büyük sıcaklık farkı; tarımdan çok, gür çayır ve meralarla hayvancılığa zemin hazırlamıştır. En büyük platosu Kandil Yaylası, Armutdüzü çevresidir. En büyük vadisi Yüksekova'dan geçen Zap'ın bir kolu olan Nehil ırmağı vadisidir. Yüksekova'daki yaylalar ekonomik hayata yön vermiş ve özellikle hayvancılığı ön plana çıkarmıştır. Belli başlı yaylalar şunlardır: CEYTER, MERGEZER, MEYDANBELEK, MOR DAĞI, VARGENIM, KANİMASİ Belli başlı akar suları ise Nehil ve Oramar bölgesinde bulunan ırmaklardır. TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR Türk Tarih Kurumu Uzmanlarının adım adım dolaşarak 1938 de Cilo ve Sat Dağları nın Geverok Vadisi nde rastladıkları Kaya resimleri Yüksekova yöresinin tarihi değerini arttırmıştır. Yüksekova ilçesinin batı ucunda Büyükçiftlik köyünün doğu istikametinde Büyükçiftlik-Kadıköy yolu üzerinde Derav (Melik) köyünde büyük bir şehir harabesi ve kale kalıntısı vardır. Burasının Urartu lara ait Kadim Musaşir şehri olduğu kuvvetle muhtemeldir. Yüksekova da Dara köyü gibi daha başka önemli yerler vardır. Musaşir, Urartu tarihinde mühim bir merkez olduğundan şehir kalıntılarının yapılacak kazılar sonucunda bulunması mümkündür. Köprücük Köyünün ortasındaki tepede uzun dikdörtgen planlı iki bölümlü bir kilise kalıntısı vardır. Duvarlar düzgün, koyu renkli taştandır. Kapının üstünde bezemeli bir taş vardır. Asur saldırılarına karşı haber alma kuleleri ya da yaylaya çıkan sürüleri korumak ve yayla 21

22 22 güvenliğini sağlamak için yapılmış küçük savunma kütleleri olduğu sanılan dirheler ise Yüksekova nın Tirişin yaylasında bulunmaktadır. Henüz çıkılmamış daha bir çok dorukları olan Cilo ve Sat dağları Türkiye nin en yüksek dağlarından olup bütün dağcılar ve tabiat sevenlerce gezilip görülmeye ve zahmeti çekilmeye değer yerlerdir. NÜFUS YAPISI : Erkek Kadın Toplam İlçe Merkezleri Belde ve Köyler Toplam Yıllara Göre Yüksekova Nüfusu Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus EKONOMİ VE TİCARİ YAPISI : İklim yapısının zirai ürünlerin çeşitliliğini etkilediği Hakkari il ve ilçelerinde en yoğun zirai üretim Yüksekova ilçesinde yapılmaktadır. En çok buğdayın yetiştirildiği ilçede hayvancılık ise başlı başına bir geçim kaynağı olmuştur. Başta Dağlıca bölgesi olmak üzere ilçede az sayıda arıcılık da yapılmaktadır. İlçemizde bulunan Süt Fabrikası, Un Fabrikası ve Mandıralar Tesislerinin varlığı ise ilçedeki tarımsal ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesinde önemli pay sahibi olmuşlardır. Madencilik alanında yapılan araştırmalarda Yüksekova'nın Kışlacık, Kadirtepe, Evliyatepe, Baştazın, Adaklı, Ayır, Halkan ve Orışe köyleri civarında zengin krom madeni yataklarına rastlanmıştır. İlçemizin Esendere beldesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı birinci derecede sınır kapısıdır. Yapılan sınır ticareti sayesinde ilçemizde küçük çapta seyyar satıcılık yapan bir çok insana istihdam yaratılmaktadır. SOSYAL DURUM : Yüksekova ilçesinde, tarihi bir yaşantı olarak kabul edilen aşiret hayatı bazı kesimlerde halen özelliğini sürdürmektedir. Köy ve zoma yaşantısı içinde henüz köy odası. dükkan, lokanta, kahvehane gibi halka açık sosyal kurumlar yer almaktadır. Ancak ilçe merkezinde bu tür halka açık sosyal kurumlar mevcut olup oldukça gelişme göstermektedir İlçe merkezinde dahi azda olsa toplum hayatını etkileyen faktör hayvancılıktır. Tabi bu durum köye nazaran bir değişikliğe uğramış. İşin içine ticaretle girmiştir. Kısacası ilçe merkezinde ikili bir geçim kaynağı mevcuttur. Toplum hayatı da bu ikili etkenin tesirinde şekillenir. Köylerde toplum hayatım tam manasıyla şekillendiren hayvancılıktır. Geçimini tamamen hayvan varlığına dayalı olan halk yaşayışını da buna uydurmak zorunda kalmıştır. Bu sebeple sabit bir yerleşme yerine bağlı kalmış, hayvanlarına ot ve su bulabilmek mecburiyetiyle, istemeyerek de olsa göçebe durumuna girmiştir. Bundan dolayı ilçede kırsal yerleşme alanlarının 22

23 23 sayısı çok artmıştır. Göçebelik devamlı değildir. Yani on iki ayı kapsamaz,mevsimliktir. Bu sebeple göçebelikle karıştırılmaması gerekir. İlçedeki hu göçebe hareketine özel bir ad verilir, buna ZOMA denir. Zoma yaşantısı. her yıl mayıs ayının ilk haftasında başlar. 15 Eylül'e doğru sona erer. Zoma hayatı genellikle keçi kılından yapılmış su geçirmez çadırlarda geçer. Bu çadırların büyüklüğü ailenin gelirine göre değişir. Çadırların bir kısmı 3-5 kişilik olduğu gibi bir kısmı da kişiyi barındıracak büyüklüktedir. Yüksekova ilçesinin. sosyal yaşantısın da çok özel bir yeri olan zoma hayalı her geçen yıl değer ve önem kaybetmekledir. Hayvancılıkta fenni beslenme yerleştikten, hayvan mahsullerinin değerlendirecek tesisler kurulduktan, köy ve yayla yolları yapıldıktan ve halkın kültür seviyesi yükseldikten sonra zoma hayatı önemini kaybetmektedir. Zoma hayatında kadının görevleri çok ağırdır. Koyun sağma, peynir, yağ ve yoğurt yapımı ile ev işleri örgü dokuma gibi el sanatları tamamen kadına aittir. Erkekler zoma hayatında. kadınlara nazaran daha rahat bir hayat sürerler. Onlarında görevleri koyunların otlatılmasına nezaret etmek,hayvansal ürünlerin nakil ve satışı ile uğraşmak ve zomanın onurunu korumaktır Yüksekova ilçesinde madeni hizmet araçlarından ilçe halkının tümü faydalanmaktadır. Bunun yanında, ilçe köylerinin hemen hemen %90 ı elektrik, yol, acil sağlık ve P.T.T. hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu tür medeni hizmetlerden faydalanmayan köylü oldukça az olup bunlara da bu tür hizmetler götürülmekte ve üzerinde çalışmalar sürmektedir. Bugün ilçe merkezinin hemen hemen %90 nın yolu suyu elektriği ve telefonu mevcuttur.ilçe merkezinde devlet hastanesi. Hemen hemen bütün Mahallelerinde Sağlık Ocağı Mevcuttur. 23

24 24 II. BÖLÜM Amaç ve Hedefler. 24

25 25 STRATEJİK PLAN İLE ÖNGÖRÜLEN AMAÇ VE HEDEFLER İLE 2014 YILI HEDEFLERİ. Stratejik Amaç 1: Katılımcı yönetimi gerçekleştirmek ve geliştirmek için uygun kent toplumunu oluşturmak. Hedef 1: Yüksekova Halkının Yüksekova ile ilgili karar ve uygulamalara katılımı için gerekli çalışmaların yapılması ve halkın doğrudan yönetimi hususunda gerekli etkinliğin sağlanması Hedef 2 : Kentlilik bilincini ve kent kültürünü yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak. Stratejim Amaç 2 : Kurum ve Kent Ekonomisinin Etkinlik ve Yetkinliğinin geliştirmek. Hedef 1 : Kent Markasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi. Hedef 2 : İlçenin ulusal ve uluslar arası tanınmışlığını sağlamak. Kenti yörenin çekim merkezi durumuna getirmek. Stratejik Amaç 3 : Etkin Belediye yönetimi. Hedef 1 : Belediye mali yapısının güçlendirilmesi. Hedef 2 : İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi. Hedef 3 : Kurumsal yönetim ve iletişimin geliştirilmesi. Stratejik amaç 4 : Kent alt yapı ve ulaşım hizmetlerinin tamamlanması. Hedef 1 : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin yapılması için şehrin alt yapısının tamamlanması. Hedefe 2 : Kaçak yapı ve gecekondu ile etkin mücadelenin sağlanması. Hedefe 3: Yaşam standartlarının geliştirilmesi için ulaşım hizmetlerine yönelik çalışmaların geliştirilmesi. Hedef 4 : Afetlere yönelik çalışmalar; Hedef 5 : Yerel yönetimin ilgili kamu hizmetlerinin yapabilmesi için gerekli hizmet tesisleri ve hizmet binalarını yapmak, mevcut tesis ve binalarımızın bakım,onarım ve tesis geliştirme hizmetlerinin sağlanması. Stratejik amaç 5: Sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi. Hedef 1: Sosyal yardım konularının yardıma muhtaç olanların desteklenmesi. Hedef 2 : Sosyal güçsüzlerin ve dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi. Stratejik amaç 6: Eğitim ve kültür faaliyetlerinin arttırılması. Hedef 1 : Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunun sağlamış kültür,sanat,zenginliğine sahip bir kent oluşturmak. Stratejik amaç 7 : Çevre ve sağlık bilincinin geliştirilmesi. Hedef 2 : Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yapılması. Hedef 3 : Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımın temininin geliştirilmesi, kurulması ve korunmasının geliştirilmesi. Hedef 4 : Hayvan sevgisinin kazandırılması ve hayvanlardan insanlara bulaşan Hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek. Stratejik amaç 8 : Toplumda kadın erkek eşitliğini sağlamak. Hedef 2 : Belediye hizmetlerinden kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına oluşturulması ve güçlendirilmesi. Hedef 3 : Kadınların istihdam kapasitelerini artırmaya ve iş hayatına hazırlamaya yönelik eğitimlerini sürekli ve planlı olarak gerçekleştirmek. Kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan, kadınların kaldırmak sosyal kapasitelerini geliştirmek, kültür sanat etkinliklerini düzenlemek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve tüm kentsel hizmetlerde eşitlik perspektifini geliştirmek. 25

26 26 B.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ a) Şeffaflık b) Hesap verebilirlik c) Katılımcılık d) Eşitlik e) Etkinlik ve verimlilik f) Sürdürülebilirlik 26

27 FAALİYET RAPORU A.)MALİ BİLGİLER III. BÖLÜM FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 27

28 28 A Üstünlükler Belediyemize ilişkin,yerel hizmetler ve Yüksekova sorunlarına bakış açısının tespiti amacı ile 2014 yılında kamu oyu araştırmasın da hizmet faaliyetlerinde vatandaş memnuniyetine ilişkin tablo aşağıda olduğu gibidir. Yüksekova belediyesinin hizmetlerinden ne derece memnunuz % Çok memnun 5,7 Memnun 47,4 Kısmen memnun 10,1 Memnun değilim 19,4 Hiç memnun değilim 11,3 Fikrim yok 6,1 TOPLAM 100 Yapılan kamu araştırmalarında belediyemizin icra ettiği faaliyet ve çalışmalara vatandaşların memnuniyet durumunu gösterir tablo. Sizce Yüksekova belediyesinin en başarılı hizmeti nedir. % Çöp temizlik 42 Park yeşil alan 35 Yol yapım 39 Çevre düzenleme 10 Kültür ve sosyal faaliyetler 12 Sokak park aydınlatma 6 Kaldırımlar 1 Kültür merkezi/eğitim destek hizmetleri 45 Alt yapı 0,5 Cenaze işleri 76 Sağlık hizmetleri 1 Ulaşım trafik 35 Sosyal yardım 3 İmar 42 Halk ile ilişkiler 35 Nevroz bayram ve benzeri Etkinlikler 86 Sportif faaliyetler 45 Oto park 3 Yüksekova belediyesi bütün hizmetlerde başarılı 35,6 Yüksekova belediyesinin başarılı bir faaliyeti yok 16 Fikrim yok 11 28

29 29 B ZAYIFLIKLAR Yüksekova da yaşanan süreçte köy halkının önemli bir kısmı ilçeye ya yerleşmiştir yada yaşamını ilçe merkezinde geçirmekte olmasına rağmen önemli bir kısmının ikamet kaydı halen köyündedir. Bu belediyenin merkezi vergi payında az yararlanmasına sebep olmaktadır. İlçede işsizlik oranı yüksektir ve halkın yaşam düzeyi düşüktür. Buda belediyenin öz gelirlerinin toplanmasını imkansız kılmaktadır. Sanayi yok denecek kadar azdır. Tarım topraklarının önemli bir kısmı verimli kullanılamamaktadır. Hayvancılık yayların önemli bir kısmının yasak bölge olması ve diğer nedenlerden zor bir süreç yaşamaktadır kamu oyu araştırmalarına göre yükse kovada meslek dağılımı tablosu. Meslek dağılımı % Özel sektörde memur 1,9 Kamu sektöründe Memur 3,6 Özel sektörde işçi Kamu sektöründe işçi 12 Ev Kadını 49,3 Küçük ve orta ölçekli ticaret 6,1 Uzmanlık gerektiren meslek 0.9 Büyük ölçekli ticaret Emekli 3.1 Öğrenci 6.4 İşsiz fakat gelir sahibi İşsiz 13.4 Çiftçi,Ziraatçı, Hayvancı 1,3 Toplam İlçemizde dezavantajlı durumlardan biride eğitim dorumudur; Eğitim durumu dağılımı % Okuma yazma bilmiyor 31,5 Okur yazar 4,7 İlk okul mezunu 25,9 İlköğretim orta okul mezunu 10,8 Lise mezunu 20,3 Üniversite mezunu 6,7 Lisans üstü 0,3 29

30 30 1-BÜTÇE UYGULAMALARI Gelir Bütçesi: 2014 Yılı itibarı ile belediyemizin gelir bütçesi aşağıda belirtilmiştir yılı Gelir Bütçesi Tablosu Bütçe Tahmini Gerçekleşen Bütçe Bütçenin Gerçekleşme Oranı % ,68 68,00 Gider Bütçesi 2014 Yılı itibarı ile belediyemizin gider bütçesi aşağıda belirtilmiştir yılı Gider Bütçesi Tablosu Bütçe Tahmini Gerçekleşen Bütçe Bütçenin Gerçekleşme Oranı % ,02 77,00 Harcama Kalemleri. HARCAMA KALEMLERİ TABLOSU Ekonomik Kodu Harcama Kalemi Net Bütçe Tutarı Harcanan Tutar O1 PERSONEL GİDERLERİ , ,87 O2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMALARI , ,84 O3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,54 O4 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 O5 CARİ TRANSFERLER , ,77 O6 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 O7 SEMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 O8 BORÇ VERME 0,00 0,00 O9 YEDEK ÖDENEK GENEL TOPLAM , ,02 2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2.1 TAHAKKUK SIRA NO GELİRİN TÜRÜ TAHAKKUK TOPLAMI 1 Vergi gelirleri ,04 2 Teşebbüsler ve mülkiyet gelirleri ,87 3 Alınan bağış ve yardımlar 4 Diğer gelirler ,77 5 Sermaye gelirleri GENEL TOPLAM , GENEL DEĞERLENDİRME Belediyemizin 2014 bütçe gelirleri ,68 TL bütçe giderleri ,02 TL olarak kesinleşmiştir. B.PERFORMANS BİLGİLERİ 2014 Yılında icra edilen stratejik planımızda belirlenen hedef,faaliyet projelerimiz tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile mahalli idare birimleri Norm kadro standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümleri 30

31 31 doğrultusunda oluşturulan Müdürlüklerimiz tarafından Yüksekovalıların hizmetine sunulmuştur. Bu dönemde ifa edilen hedef faaliyet 64 Projedir. HİZMET BİRİMLERİ PERFORMANS TABLOSU SIRA NO irim Adı Hedef sayısı Gerçekleşen Hedef Devam eden Hedef Sürecinde devam eden Performans Başarı Yüzdesi 1 Özel Kalem Müdürlüğü % 87 2 İdari ve Mali İşler % 86 3 İnsan Kaynakları Ve Eğitim müdürlüğü % 86 4 Fen İşleri Hizmetleri % 86 5 Etüt Proje Müdürlüğü % 86 6 İmar ve şehircilik Müdürlüğü % 86 7 Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü % 75 8 Park ve Bahçe Müdürlüğü % 86 9 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 10 Temizlik İşleri Müdürlüğü % % Zabıta Müdürlüğü % Emlak ve İstimlak % 80 Müdürlüğü 13 Çevre Kontrol ve koruma Müdürlüğü % Hukuk İşleri Müdürlüğü % İtfaiye Müdürlüğü % 85 Performans Sonuçları değerlendirilmesi: 2014 yılı performans değerlendirmemiz stratejik plan ve performans programı izleme ve değerlendirme gözetiminde ilgili birimlerce aylık ve üç aylık raporlar halinde meclis bilgisi ve denetimine sunulmuştur. Toplanan bu veriler bağlamında hizmet birimlerinin hedef ve faaliyetleri değerlendirilmiş ve yol sonu performans kriterleri ortaya çıkarılmıştır. Belediyemizin 15 hizmet biriminde 2014 yılında icra edilen 64 faaliyetten 59 adeti tamamlanmış, 11 adeti ekonomik imkan ansızlıklar ve diğer Sebeplerle tamamlanamamıştır. Belediyemizin 2014 yılı performansı % 84 Olarak ölçülmüştür. 31

32 32 MALİ HİZMET BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmet birim yöneticisi olarak yetkim dahilin de; Bu idare faaliyetinde Mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,kamu kaynaklarını etkili,ekonomik,ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere kontrol süreçlerinin işletildiğini,izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerirlimizin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2014 yılı faaliyet raporunun mali bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir ve tam olduğunu teyit ederim. Reşit KARAHAN Mahalli Hizmetler Müdür Vekili 32

33 33 IV. BÖLÜM KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 33

34 34 YYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler. Müdürlüğümüzün görevleri. Başkanlık Makamının talebi üzerine gerekli yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Belediyemiz ile tüm kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, vatandaşlar arasındaki yazışmaların yapılmasını sağlamak. Başkanlık emirlerinin ve diğer Belediye Birimlerinden gelen bilgi ve belgelerin işlem görmesini sağlamak, Belediyeye gelen tüm resmi evrak ve dilekçelerin kaydını yapılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Belediyenin posta hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, Tüm birimler ile koordineli çalışarak yazışmalarda kopukluk olmamasını sağlamak. Belediye meclisi karar ve raporlarının yazılmasını sağlamak, Olağan ve olağan üstü meclis toplantı gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak, Meclis toplantı gün ve saatlerinin meclis üyelerine bildirilmesini sağlamak, Belediye meclisi ve encümenine gelen talep ve teklifleri görüşülmek üzere hazırlamak. Meclis zabıtlarını çözmek ve tutanakları aslına uygun olarak düzenlemek, alınan tüm kararlar için yasalarda ön görülen süreler içerisinde gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek Müdürlüğümüzün yetki alanı. Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili görev alanında giren mevzuat dâhilinde yetkilerini kullanır. Müdürlüğümüzün sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili görev alanında giren mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetki sırasında, belediye başkanına karşı sorumludur. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER Personel İstihdam durumu Müdürlüğümüz de toplam 8 personel ile hizmetler yürütülmektedir. Bu personelin 1 müdür 4 dü memur 2 işçi ve 1 kişi hizmet alımı olarak istihdam edilmiştir. 34

35 35 Fiziki Yapı Hizmet araçları; Hizmet Araçları Sıra no Araç Cinsi Kiralık Resmi Toplam 1 Binek Arabası 3 3 Hizmet Birimleri; Sıra no Kullanım amacı sayı 1 Eş Başkan odası 2 2 Başkan yardımcıları odası 1 (Belediye hizmet Binasında) 1 3 Başkan yardımcıları odası 1 (Otogar hizmet Binasında) 1 4 Başkan yardımcıları odası 1 (Zabıta hizmet Binasında) 1 5 Sekreter odası 1 6 Yazı işleri odası 1 7 Meclis odası 1 TEŞKİLAT YAPISI Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi - Belediye Encümeni - Belediye Başkan Yardımcısı İç Denetim ( Özel Kalem Servisi) Evlenme İşleri Muhtaçlara Yardım Temsil-Ağırlama-Tören Kültür-Sanat-Festival-Turizm Birim Evrak Kurum ve birim stratejik plân, performans, yatırım ve çalışma programları, personelin performans ölçütleri, faaliyet raporu ve bütçe, bunları uygulama, izleme ve değerlendirme. Birim Giderlerini Gerçekleştirme Ambar (Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi) Genel Evrak Meclis ve Encümen İşleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 35

36 36 Bilgi Edinme İlan/ Reklam işleri Bilgi işlem Birim Evrak Büro (birim stratejik plânı, performans, yatırım ve çalışma programları, personelinin performans ölçütleri, faaliyet raporu ve bütçe, birim giderlerini gerçekleştirme), Ambar (Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Araç gereç listesi (Eş Başkanlık) 1 Bilgisayar (Masaüstü) 1 2 Bilgisayar (Dizüstü) 1 3 Yazıcı 1 4 Telefon makinesi 2 5 TV 1 Araç gereç listesi (Eş Başkan) 1 Bilgisayar (Dizüstü) 1 2 TV 1 3 Yazıcı 1 4 Telefon makinesi 1 Araç gereç listesi (Sekreterlik) 1 Bilgisayar (Masaüstü) 1 2 Yazıcı 1 3 Telefon makinesi 2 4 Santral 1 Araç gereç listesi (yazı İşleri) 1 Bilgisayar (Masaüstü) 2 2 Bilgisayar (Dizüstü) 1 3 Yazıcı 2 4 Telefon makinesi 1 Araç gereç listesi (Santral) 1 Bilgisayar (Masaüstü) 1 3 Santral 1 4 Telsiz santralı 1 4 Telefon makinesi 1 İNSAN KAYNAKLARI Personel İstihdam Durumu Sıra No Kadro/çalışma durumu Sayısı 36

37 37 1 Başkan Yardımcısı(seçilmiş) 2 2 Müdür 1 3 Memur 3 4 İşçi 2 5 Hizmet alımı 1 AMAÇ VE HEDEFLER HEDEF NO Stratejik Hedef Faaliyet proje 1 Başkanlık birimler ve hizmetlerde koordinasyon 2 Belediye hizmetlerinin mevzula uygun yürütülmesinde yardımcı olmak 3 Temsil ve ağaçlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek 4 Vatandaşın Memnuniyeti ile Belediye hizmetlerindeki Dikkatlilik hata ve eksikliklerin düzeltilme düzeyini artırmak. Birim müdürleri ile toplantılar yapmak. Bütün birimlerin yılda bir kez denetimini sağlamak Gerekli organizasyonları yapmak Halktan gelen talep ve şikâyetleri ilgili Müdürlüklere iletişmesi, sonuçların takibi ve cevaplanmasının sağlanması. 5 Hizmet Binaları bakım ve onarımlarını yapmak.. Proje konusu iki binanın bakım onarım hizmetlerinin yapılması 6 e Belediyecilik sisteminin kurulması. e belediyecilik eğitim ve sistem uygulamalarının geliştirilmesi. MALİ BİLGİLER 2014 BÜTÇESİ Belediyenin tahmini bütçesi Belediyenin gerçekleşen bütçesi ,68 Müdürlüğümüzün tahmini bütçesi Müdürlüğümüzün gerçekleşen bütçesi , Yılı Gelen Evrak Sayısı : Yılı Giden Evrak Sayısı : Yılında Alınan Encümen Kararları :124 Adet Encümen Kararı Alınmıştır Yılında Alınan Meclis Kararları : 49 Adet Meclis Kararı Alınmıştır Yılında Kıyılan Nikahlar : 427 Adet Nikah Akdi Yapılmıştır. PERFORMANS BİLGİLERİ 37

38 38 Müdürlüğümüzün 2014 hedef ve faaliyetleri Belediyemizin yıllarını kapsayan stratejik Planında belirtildiği gibi yukarıdaki tabloda sunulmuştur. PERFORMANS SONUÇLARI Müdürlüğümüz yukarıdaki belirtilen 2014 yılındaki stratejik hedeflerinden 5 i tamamlamıştır.süreçte devam eden 1 faaliyet ve projesi bulunmaktadır. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Müdürlüğümüz 2014 yılındaki hedef faaliyet ve projelerinin tamamını gerçekleştirmiş olduğundan ve yapılan Halk Anketi sonuçları da dikkate alındığında performansı % 87 olarak ölçülmüştür. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilin de; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinde harcama birimlerimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,görev ve yetki alanının çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığı ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Reşit ATAMAN Harcama Yetkilisi 38

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HATAY - 2016 T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HATAY - 2016 T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI M E C L İ S Karar Tarihi: 13/11/2013 Karar No: 505 2 / 244 , GİRESUN 3 / 244 HHHTT, İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...7 A-

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı