İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı Ankara Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü nün görev ve yetki alanındaki inşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için su taşıyan tankerlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. Dayanak MADDE 2-Bu Yönetmelik, 2560 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; İdare: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, Yönetim Kurulu: İdare Yönetim Kurulunu, Mali Birim: İdare Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığını, Yönetmelik: İnşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için su Taşıyan Tankerlerin Ruhsatlandırılması ile Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, Belge: Yönetmelik çerçevesinde İdare tarafından düzenlenecek İnşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için Su Taşıma Ruhsatlandırılması İzin Belgesini, İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su: Sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılmak üzere; kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden temin edilen suları, İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıma İzin Belgesi: Yönetmelik çerçevesinde İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin suyun taşınmasına ilişkin İdare tarafından düzenlenecek Su Taşıma İzin Belgesini, DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nü, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Hususlar İzin belgesi alma zorunluluğu ve belge düzenleyecek birim MADDE 4- (1) Sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılmak üzere; kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden alınan suyun taşınmasının yapılabilmesi için Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıma İzin Belgesi alınması zorunludur. (2) Su Taşıma İzin Belgesi ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kaçak su Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. (3) Su Taşıma İzin Belgesi Bedeli; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir. (4) Su Taşıma İzin Belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren bir (1) yıldır. Tahsil edilen izin bedelleri, hiçbir surette iade edilmez. (5) Süresi sonunda yenilenmeyen izin belgesi geçersizdir.

2 İzin belgesi müracaatı ve istenecek belgeler MADDE 5- (1) İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıma İzin Belgesi almak isteyenler, taleplerini İdareye bir dilekçe ile bildirirler. Dilekçe ekinde; a) T.C. Numarasını içeren Nüfus cüzdan örneği/ticaret sicil gazetesi örneği, b) Tankerin motorlu araç tescil belgesinin örneği, c) Tankerin ruhsat sureti belgesi örneği, d) Su tankerinin amacı dışında kullanılmayacağına dair sorumluluk taahhütnamesi, e) Su dolumu yapılan yere ait çalışma izin belgesi, f) Su dolumu yapılan kaynağın kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu ile birlikte dilekçeyle İdareye başvurulur. İdare elemanlarınca bilgi, belge ve tanker üzerinde yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen olumlu rapora istinaden su taşıma izin belgesi düzenlenir. (2) Su kalitesinin ve taşımada kullanılacak araçların bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olup olmadığına dair İdarece inceleme yapılır. Bu yönetmelik ile belirlenen esasları sağlayan talep sahiplerine, taleplerine uygun olarak izin belgesi verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıyanların Uyması Gereken Esaslar İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin suyu taşıyanların uyacakları esaslar MADDE 6- (1) İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin suyu taşıyanlar, aşağıda belirlenen esaslara uymak zorundadır: a) Su taşıyan aracın hazne bölümü beyaz renkli olacaktır. b) İçme kullanma suyu taşıyan tankerler hariç olmak üzere, su kullanım amacına göre, tanker üzerine boydan boya sığacak şekilde üç yönde (2 yan 1 arka cephe) beyaz zemin üzerine siyah renkte, harf yüksekliği en az 25 cm olacak şekilde İNŞAAT SUYU, TEMİZLİK SUYU, YIKAMA SUYU, SULAMA SUYU, SANAYİ SUYU.VB. bir ifade yazılacak, bu yazının altına aynı ebatta beyaz zemin üzerine kırmızı renkte İÇİLMEZ ibaresi yazılacak, verilen SU TAŞIMA İZİN BELGESİNİN NUMARASI ise içilmez ibaresinin altına gelecek şekilde aynı ebatlarda yazılacaktır. c)hangi amaç için taşınırsa taşınsın tankerdeki suyun klorlu bileşiklerle dezenfekte edilmesi durumunda 0.5 ppm dozda, oksijen bazlı bileşiklerle dezenfekte edilmesi durumunda uygulama dozunda olacak, su taşıma izin belgesi olmayan tankerle su taşıması yapılmayacak, bunu temin için emniyet, jandarma ve ASKİ işbirliği yapacaktır. ç)tankerde çalışanlar sağlık muayenesinden geçtiklerine dair belgeyi (tek hekim raporu) istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorunludur. d)verilen su taşıma izin belgesi, belgede gösterilen plakalı araç için geçerli olacak, su tankeri su taşıma hizmeti dışında hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. e)kaynak, içme ve kullanma suyu haricindeki tankerde;

3 (1) Su işletmesinin adı, (2) Su işletmesinin adresi, (3) Su işletmesinin sahibi, (4) Suyun kullanılacağı yer, (5) Su alıcısının adı ve soyadı, (6) Suyun tankere dolum tarihi, (7) Suyun miktarı (m 3 ) (8) Suyun sevk irsaliyesi tarih ve numarası, (9) Su dezenfeksiyonunda kullanılan maddenin adı, dezenfeksiyonun yapıldığı tarih ve saat bilgilerini içeren ve her dolumdan sonra su işletmecisi tarafından düzenlenen belge ile (10) Araca ait su taşıma izin belgesinin aslı, (11) Tanker sahibi ile su işleticisi ve/veya su kullanıcısı arasında düzenlenen suyun kullanım amacına uygun olarak yapılmış sözleşme örneği ve yetkili laboratuarlar tarafından yapılmış suyun analiz raporu, (12) Kuyu suyu çalışma izin belgesi örneğinin, Araçta bulunması zorunludur. Söz konusu bilgi ve belgeleri yanlarında bulundurmayan tankerlerin su taşımasının engellenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca yasal işlem başlatılır. (13) Su taşıma izni verilen tankerlere ait belgeler, ASKİ tarafından periyodik olarak her yıl Ocak ayında İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. (14) Su taşıyanlar, su aldıkları ve boşalttıkları yerlerin kayıtlarını bu yönetmeliğin ekinde (Ek-2) yer alan forma uygun olarak tutarlar. İdarenin talep etmesi halinde bu formları idareye ibraz etmek zorundadırlar. (2)Haznesi 5 m 3 ve daha büyük olan tüm su taşıma araçları için Taşıma İzin Belgesi alınması zorunludur. (3)Su taşıyan aracın satılması, nevinin değişmesi veya faaliyetine son verilmesi halinde, izin sahibi tarafından durumun 30 gün içinde İdareye bildirilmesi zorunludur. (f) İnşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için suları sadece makine soğutma işlemi yapan işyerleri, fabrikalar, boyahaneler, gıda dışındaki imalathaneler ve inşaatlarda tüketilebilir. Söz konusu suların içilmesine, mutfak ve banyolarda kullanılmasına izin verilmez. Suyun bulunduğu depo ve bunun gibi yerlere, işyerindeki çalışanların görebileceği şekilde BU SU İÇİLMEZ! ibaresi yazılır tüketim alanlarının dışında tüketimi önleyici tedbirler alınır. Bu maddede belirtilen hususlara uymayanlara izin belgesi verilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıyanların Denetlenmesi ve Uygulanacak Müeyyideler Denetim mercileri: MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında denetim, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaçak Su Şube Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri tarafından yapılır. Diğer Kamu Kurumlarının mevzuatları gereği yapacakları denetime ilişkin hükümler saklıdır. İdare tarafından yapılacak denetimler: MADDE 8- (1) Denetimlerde Yönetmelik ile belirlenen hususlara uygunluk kontrol edilir.

4 İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin suyu taşıyanların denetimi: MADDE 9- (1) İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin su taşıyanların denetiminde; a) İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıma İzin Belgesi bulunduğu halde su taşıyanların araçlarında bu yönetmelik ile belirlenen esaslara aykırılık bulunması halinde durum bir tutanak (Ek-3) ile tespit edilir. İzin belgesi sahibine eksiklerin tamamlanması için 30 güne kadar süre verilir. Bu süre tutanağın tebliğ tarihinden itibaren başlar. Verilen sürenin sonunda aynı kusur veya eksikliğin devam ettiğinin belirlenmesi halinde aracın trafikten men edilmesi için Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilir ve bir yıllık inşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için suyu taşıma izin belgesi bedeli kadar ceza tahakkuk ettirilir. b) İzin belgesiz İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin su taşıyanların tespiti halinde; Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden araç sahiplerinin adresleri tespit edilir ve bir yıllık yeraltı suyu taşıma izin belgesi bedelinin iki katı ceza tahakkuk ettirilerek bu adreslere tebliğ edilir. Aracın trafikten men edilmesi için Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilir. c) İnşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için su taşıma izin belgesinin süresi dolduğu halde en geç 30 gün içerisinde yenilemeyerek yeraltı suyu taşıyan araç sahipleri hakkında Yönetmeliğin 9.1.b maddesine göre işlem yapılır. (2) Yönetmeliğin 9 ncu maddesi çerçevesinde tahakkuk ettirilen bedellerin ödenmemesi halinde, Özel Hukuk Hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Müteferrik Hususlar Yeniden değerleme MADDE 10- (1) Bu yönetmelikte belirlenen izin bedelleri ve cezalar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddesinin (B) fıkrasına göre tespit edilen yeniden değerleme oranına göre güncellenir. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik ASKİ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12- (1) İş bu Yönetmelik ASKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.

5 Tarih : İzin belge no : İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIMA İZİN BELGESİ Taşıyıcının Adı Soyadı/ Firmanın ticaret unvanı : Plaka no : Trafik ruhsat no : İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi Vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıyanların ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği; yukarıda Plaka ve Trafik Ruhsat numarası yazılı tankere İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi Vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşınması Ek-1 A da yazılı esaslara uyma şartı ile izin verilmiştir. Daire Başkanı EK-1

6 İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYICILARI AŞAĞIDA YAZILI ESASLARA UYACAKTIR: 1-Su taşıyan aracın hazne bölümü beyaz renkli olacak. 2-İçme kullanma suyu taşıyan tankerler hariç olmak üzere, su kullanım amacına göre, tanker üzerine boydan boya sığacak şekilde üç yönde (2 yan 1 arka cephe) beyaz zemin üzerine siyah renkte, harf yüksekliği en az 25 cm olacak şekilde İNŞAAT SUYU, TEMİZLİK SUYU, YIKAMA SUYU, SULAMA SUYU, SANAYİ SUYU.VB. bir ifade yazılacak, bu yazının altına aynı ebatta beyaz zemin üzerine kırmızı renkte İÇİLMEZ ibaresi yazılacak, verilen SU TAŞIMA İZİN BELGESİNİN NUMARASI ise içilmez ibaresinin altına gelecek şekilde aynı ebatlarda yazılacaktır. 3-Hangi amaç için taşınırsa taşınsın tankerdeki suyun klorlu bileşiklerle dezenfekte edilmesi durumunda 0.5 ppm dozda, oksijen bazlı bileşiklerle dezenfekte edilmesi durumunda uygulama dozunda olacak, su taşıma izin belgesi olmayan tankerle su taşıması yapılmayacak, bunu temin için emniyet, jandarma ve ASKİ işbirliği yapacak, bu amaçla yapılacak tetkik, denetim, inceleme v.b. iş ve işlemler kaymakamlıklarca koordine edilerek sonuçlandırılacak. 4-Tankerde çalışanlar mevzuatın öngördüğü şekilde sağlık muayene ve tetkikinden geçmek zorunda olup, muayene ve tetkik sonuçlarını gösteren sağlık muayene kartlarını tanker çalışanları yanlarında bulunduracaklardır. 5-Verilen su taşıma izin belgesi, belgede gösterilen plakalı araç için geçerli olacak, su tankeri su taşıma hizmeti dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak. 6-Kaynak, içme ve kullanma suyu haricindeki tankerde; -Su işletmesinin adı, -Su işletmesinin adresi, -Su işletmesinin sahibi, -Suyun kullanılacağı yer, -Su alıcısının adı ve soyadı, -Suyun tankere dolum tarihi, -Suyun miktarı (m 3 ) -Suyun sevk irsaliyesi tarih ve numarası, -Su dezenfeksiyonunda kullanılan maddenin adı, dezenfeksiyonun yapıldığı tarih ve saat bilgilerini içeren ve her dolumdan sonra su işletmecisi tarafından düzenlenen belge ile -Araca ait su taşıma izin belgesinin aslı, -Tanker sahibi ile su işleticisi ve/veya su kullanıcısı arasında düzenlenen suyun kullanım amacına uygun olarak yapılmış sözleşme örneği ve suyun analiz raporu, -Kuyu suyu çalışma izin belgesi örneğinin, EK-1 A

7 Araçta bulunması zorunludur. Söz konusu bilgi ve belgeleri yanlarında bulundurmayan tankerlerin su taşımasının engellenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca yasal işlem başlatılır. 7-Su taşıma izni verilen tankerlere ait belgeler, ASKİ tarafından periyodik olarak her yıl Ocak ayında İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. 8-Su taşıyanlar, su aldıkları ve boşalttıkları yerlerin kayıtlarını bu yönetmeliğin ekinde (Ek-2) yer alan forma uygun olarak tutarlar. İdarenin talep etmesi halinde bu formları idareye ibraz etmek zorundadırlar. 9-Haznesi 5 m 3 ve daha büyük olan tüm su taşıma araçları için Taşıma İzin Belgesi alınması zorunludur. 10-Su taşıyan aracın satılması, nevinin değişmesi veya faaliyetine son verilmesi halinde, izin sahibi tarafından durumun 30 gün içinde İdareye bildirilmesi zorunludur. 11-Bu belge / /. tarihine kadar geçerlidir. İzin süresi bitiminde yenilenecektir. EK-1 A

8 TANKER İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIMA KAYIT KONTROL FORMU TANKERİN PLAKA NO : İZİN BELGE NO : TARİH TANKERİN SUYU DOLDURDUĞU KUYUYU İŞLETEN ŞAHIS VEYA FİRMANIN ADI VE ADRESİ TANKERİN SUYU BOŞALTTIĞI FİRMANIN VEYA ŞAHSIN ADI VE ADRESİ YETKİLİ KİŞİ İMZA / KAŞE EK-2

9 İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIMA KONTROL TUTANAĞI / /. tarihinde yapılan kontrolde aşağıda bilgileri yazılı aracın, inşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için su taşıması yaptığı görülmüştür. Aşağıda plaka numarası yazılı aracınızda yapılan kontrolde, İnşaat, Sulama, Temizlik, Sanayi vb. İhtiyaçlar İçin Su Taşıyan Tankerlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte düzenlenen esaslara uyulmadığı tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin tamamlanması için tarafınıza. gün süre verilmektedir. Verilen süre sonunda kusur ve eksikliklerin giderilmemesi durumunda aracınız trafikten men edilecek ve bir yıllık inşaat, sulama, temizlik, sanayi vb. ihtiyaçlar için su taşıma izin belgesi bedeli kadar ceza tahakkuk ettirilecektir. Su satışı yapan kişi veya firmanın adı : TC. Kimlik No/Vergi numarası : Tankerin plaka no : İşyeri adresi : İzin belge no : Telefon : Kontrol tarihi : İŞYERİ İLGİLİSİ: DENETÇİ: EK-3

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27787

Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27787 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Resmi Gazete Tarihi: 16.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27787 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG 18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

4-18/6/2003-2003/5928 K.)

4-18/6/2003-2003/5928 K.) 3973 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

/ 5 15.07.2015 15:55

/ 5 15.07.2015 15:55 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı