Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?"

Transkript

1 Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

2 Ekosistem ve Enerji Ekosistemde enerjinin akışı güneş ışığı ve ısı şeklinde gözlenir. Tam tersine canlı hücrelerde ise enerji akışı, güneşten gelen enerjinin besinlerdeki bağ enerjisine yani kimyasal moleküller arasında yer alan bağ enerjisine dönüştürülmesi ile saklanır ve korunur (Şekil 9.2).

3 Organik Bileşenlerin Oksidasyonu ile Enerji Açığa Çıkaran Yolaklar Organik bileşenlerin, diğer bir değişle kompleks moleküllerin metabolik yolaklar yardımıyla parçalanması ile enerji açığa çıkar. Bunlara katabolik yolaklar adı verilir. Bu yolaklarda elektron transferi çok önemli bir rol oynar. Katabolik Yolaklar ve Fermantasyon Fermantasyon, şekerlerin ve/veya diğer organik moleküllerin oksijen kullanmadan kısmen parçalanması olayıdır. En etkili katabolik yolak ise oksijenli solunumdur. Yani organik bileşenlerin oksijen yardımıyla yıkılması olayıdır. Canlıların büyük bir kısmı oksijenli yani aerobik solunum yaparlar. Bir kısım canlı özellikle prokaryotların bir kısmı ise oksijensiz solunum yapar, bu solunuma da anaerobik solunum adı verilir. Hücre solunumu adı da verilen aerobik solunumda, çok farklı işleyişler ve bileşenler oluşur. Bunları genel anlamda özetlersek, yukarıda belirtildiği gibi bir organik bileşenin, oksijenle yıkılması sonucunda su ve karbondioksitin açığa çıkması temeline dayanır.

4

5 Bütün bu metabolik işleyiş aslında oksidasyon ve redüksiyon faaliyetleri ile gerçekleşir. Bu nedenle bu faaliyetler, Red-Ox =Redox ismi ile anılır. Burada, metabolik yolağa giren maddelerden bir tanesi elektron kaybederek (+) yüklenir ve yükseltgenir. Buna Oksidasyon denir. Bileşenlerden diğeri elektron alarak (-) yüklenir ve indirgenir. Buna ise Redüksiyon adı verilir (Şekil 9.3).

6 Enerjinin NAD + Yardımıyla Kademeli Taşınması ve Elektron Taşıma Zinciri Hücreler organik molekülleri, örneğin glikozu doğrudan metabolize edemezler. Bunun yerine bir dizi birbirini takip eden reaksiyon yardımıyla bağlarını kırıp açığa çıkan elektron enerjisini basamak basamak depolarlar ve gerektiğinde kullanırlar. Burada açığa çıkan elektron enerjisi de Hidrojen atomuna, diğer bir değişle proton a aktarılır, hidrojen atomu yardımıyla taşınır ve depolanır. Hidrojen atomuda doğrudan oksijen atomu ile birleşemez. Bunun için elektron taşıyıcısı olan, koenzim yapılı moleküllere aktarılır. Bunlardan biri niacin vitamininden türevlenen Nikotinamid adenin dinükleotid (NAD + ) molekülüdür (Şekil 7.3). NAD + elektron taşımaya çok uygun bir moleküldür. Çünkü kolay oksidasyona uğrar yükseltgenir (NAD + ) ve yine kolayca redüksiyona uğrar indirgenir (NADH). NAD + 2 elektron (2 e - ) ve 2 proton (2 H + )taşır. Bunlardan 2 e - ve 1 H + verir (Şekil 9.4). Bu reaksiyon dehidrogenaz enzimi yardımıyla gerçekleşir. Reaksiyon sonucunda bir hidrojen iyonu serbest kalır.

7

8 Canlıların enerji metabolizmasında elektron taşıyıcıları olması maksumum enerji eldesi açısından kritik bir rol oynar. Bunun sebebi daha önce bahsedildiği gibi ekosistemde güneşten ve ısıya dönüşen enerji akışında kullanılamayan enerji, canlı metabolizmasındaki elektron taşıma sistemi sayesinde kademeli olarak açığa çıkarılır ve ATP olarak depolanır. Dolayısıyla gerektiğinde kullanılabilir (Şekil 9.5).

9 Özetle diyebiliriz ki hücresel solunum; Glikoz NADH elektron taşıma zinciri oksijen yolunu takip eder. Oksijenli Solunumun Basamakları (Şekil 9.6) 1. Glikoliz (Şekilde Mavi renkle tanımlanan kısım) 2. Piruvat Oksidasyonu ve Sitrik Asit Döngüsü (Turuncu renkle tanımlanan kısım) 3. Oksidatif Fosforilasyon: elektron taşıma sistemi ve kemiosmosis (Mor renkle tanımlanan kısım)

10

11 1.GLİKOLİZ Basamağı Bu basamakta bir dizi enzim ve elektron taşıma sistemi molekülü NAD + yardımıyla 6 C lu 1 glikoz molekülünden, 3 C lu 2 piruvat molekülü elde edilir. Reaksiyon sonucunda net kazanç ise 2 piruvat molekülü ve su, 2ATP, 2NADH ve 2 H + molekülüdür (Şekil 9.8, 9.9).

12

13

14 2. PİRUVAT OKSİDASYONU ve SİTRİK ASİT DÖNGÜSÜ Bir glikoz şekerinden iki tane 3C lu piruvat molekülü oluşumu sitosölde gerçekleşir. Oksijen varlığında piruvat molekülü mitokondriye geçer ve aerobik solunumun diğer basamakları mitokondri içerisinde gerçekleşir. Mitokondriye geçen piruvat, orada okside olur ve asetil co-enzim A (Asetil CoA) adını alan bir moleküle dönüşür (Şekil 9.10). Bu çoklu bir enzim sistemi yardımıyla üç basmakta gerçekleşen bir olaydır. 1.Piruvatın ( COO - ) grubu CO 2 olarak uzaklaştırılır. 2.İki karbon atomunun oksidasyonu ile asetat formundan, asetik asite dönüşür. Bu arada açığa çıkan elektronlar NAD + tarafından yakalanır ve NADH formunda tutulur. 3.Son olarak sulfur içeren yapısı ve B vitamini yardımıyla Coenzim A asetil grubuna bağlanır ve yüksek enerjili Asetil CoA yapısı oluşturarak sitrik asit döngüsüne girer.

15

16 2. (DEVAM) SİTRİK ASİT DÖNGÜSÜ Oksijenli solunumda en çok enerjinin elde edildiği basamak sitrik asit döngüsüdür. Bu aşamada diğer co-enzim yapısında, elektron taşıma sistemi molekülü olan, bir B vitamini çeşidi riboflavin den kökenlenen Flavin adenin dinükleotid (FAD)molekülü yolaklarda görev alır. NAD + gibi kolayca yükseltgenip indirgenebilen (NADH) bu molekül, indirgendiğinde FADH 2 formunda görülür.

17 Sitrik asit döngüsü kısaca 8 basamakta gerçekleşir (Şekil 9.12). Buna göre; 1.Döngüye giren 2 C asetil grubunu indirger. Ortamdaki Oksaloasetat molekülünün asetil grubuna bağlanır ve Sitrat molekülünü oluşturur. 2.Sitrat molekülü su molekülleri giriş-çıkışıyla, isomer yapısı olan İsositrat formuna dönüşür. 3.İsositratın oksidasyonu ile 1 NAD + indirger ve NADH+H + haline dönüştürür ve 1 CO 2 kaybeder ve α- Ketogluterata dönüşür. 4. α-ketogluterat ın oksidasyonu ile yine 1 NAD + indirgenir ve NADH+H + haline dönüşür, 1 CO 2 daha kaybeder, kükürt içeren Co enzim A eklenmesi ile Süksinil-CoA yapısını oluşturur. 5. Süksinil-CoA yapısına GTP molekülünden gelen iyonik fosfot (Pi) etkisiyle Co enzim A ayrılır. Ortamdaki iyonik fosfat yardımıyla GDP, GTP ye dönüştürülür. Bu molekül ATP yapılandırır. Bunun sonucunda Süksinat molekülü oluşur. 6. Süksinatın oksidasyonu ile iki hidrojen, FAD ı indirger ve FADH 2 oluşturur, bu aşamada Süksinat molekülü, Fumarat a dönüşür. 7. Su eklenmesi ile bağlar yeniden düzenlenir ve Malat molekülü oluşur. 8. Malat molekülünün oksidasyonu ile açığa çıkan hidrojenler NAD + indirger ve NADH+H + haline dönüştürür böylece Malat molekülü Oksaloasetat molekülüne dönüşerek yeniden döngüye devam eder.

18

19 3. OKSİDATİF FOSFORİLASYON VE KEMİOSMOSİS Elektron taşıma sisteminde NADH ve FADH 2 ye bağlanan hidrojenler yardımıyla yolaklarda ortaya çıkan elektronların enerjileri kademeli olarak azaltılır ve son olarak bu elektronlar O 2 atomuna aktarılarak, oksijen indirgenir ve su haline dönüştürülür. Bu şekilde bir glikozun, toplam enerjisinin %34 ü kullanılarak 32ATP elde edilir (Şekil 9.16).

20 KEMİOSMOSİS Elektron taşıma sistemi yolakları boyunca açığa çıkan H + iyonlarının, mitokondri zarlarında yer alan ve hidrojen derecelenmesi (gradienti) ile çalışan proton pompaları yardımıyla, açığa çıkan enerji ile ADP yi fosforillemesi ile ADP den ATP sentezi gerçekleşir. Bu olaya kemiosmosis adı verilir. 5 basamakta gerçekleşen bir olaydır. Buna göre; 1.Hidrojen atomları, elektron taşıma sistemi yardımıyla zarlar arasındaki bölgeye bırakılır. Hidrojen gradienti ile bu H + iyonları proton pompalarının membrana çıpalanmış, tutunan, sabit kısmı (Stator) ile yakalanır. 2. Bunların hareketli (Rotor) kısma gelmesi ile bu kısım şeklini değiştirir ve döner. Herbir alt birimine H + bağlanması ile dönme hareketi ortaya çıkar. 3.Bu dönme hareketi ile H + iyonları mitokondri matriksinde serbest bırakılır. 4.Rotor kısmının dönmesi ona bağlı iç rot (internal rod) kısmının dönmesine neden olur. Böylece katalitik kısım (Catalytic knob) hareket eder. 5. Katalitik kısmın hareket etmesi ile bir iyonik fosfat (P i ) bir ADP den ATP sentezlenmesini katalizler (Şekil 9.14)

21

22

23 Aerobik Solunumun Düzenlenmesi ve Kontrolü (Şekil 9.20) Glikoz katabolizması ATP konsantrasyonu tarafından ve Sitrat Döngüsü (Krebs Çemberi) içinde oluşan sitrat molekülü tarafından, baskılanarak kontrol edilir. Sitosölde yer alan adenozin mono fosfatın (AMP) ise oksidasyonu uyarıcıtetikleyici (stimule edici) etkisi vardır.

24 FERMANTASYON ve OKSİJENSİZ SOLUNUM (Şekil 9.17) Oksijen yokluğunda son elektron alıcısı olarak Laktat ve Asetaldehit gibi organik molekülleri kullanırlar. Bakterilerde son ürün daha da değişkendir. Ör:Metanojenler karbondioksiti kullanırlar, kükürt bakterileri sülfat kullanır (Şekil 7.18).

25

26 Fermantasyonda son elektron alıcısı olarak farklı organik bileşikler kullanılabilir. Fermantasyonda NAD + indirgenmesi ile NADH oluşur, böylece enerji yine elektron taşıma sistemi molekülleri yardımıyla organik bir moleküle aktarılır. Mayalarda, fermantasyon sonucunda Piruvat dekarbosillenir ve etanol e dönüştürülür (Şekil 9.18). Hayvanlarda, yer alan piruvat oksijenin az olduğu durumlarda laktat ta doğrudan indirgenir.

27 Proteinler ve Yağların Katabolizması Protein katabolizmasında amino grupları uzaklaştırılır. Yağ asitlerinin katabolizmasında asetil grupları üretilir. Yağ asitleri β-oksidasyonla ardışık asetil gruplarına dönüştürülür (Şekil 9.19). Krebs içinde, bu asetil gruplar oksidasyonu ve elektron taşıma zinciri için NADH oluşturmayı sağlarlar.

28 Doğru metabolik işleyiş az sayıda anahtar rolü olan yolağa bağlıdır. Bu işleyişte Asetil-CoA nın pek çok rolü vardır. Yüksek sayıda ATP, asetil-coa, yağ asitlerine dönüşmesini tetikler. Metabolizma Yolaklarının Evrimi Önemli metabolik yolakların anlaşılması, metabolizmanın evrimi için kabul edilen varsayımlara dayanır. Erken yaşam formları, mevcut karbon bazlı moleküllerin bozulması çevreye dağılmıştır ve hala ortamda bulunmaktadır. Buna bağlı olarak Glikolizin evrimin erken basamaklarında oluştuğu düşünülmektedir.

29

30 Kaynaklar Campbell Biology 10th ed.(2014) Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Unit 2, Part:8, p: Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA Biology / 9th ed (2008)Peter H. Raven George B. Johnson, Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer, Chapter 7, p: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ ve DOLAŞIM SİSTEMİ. Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

SOLUNUM SİSTEMİ ve DOLAŞIM SİSTEMİ. Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER SOLUNUM SİSTEMİ ve DOLAŞIM SİSTEMİ Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER 1.Solunum Yüzeyleri Arasında Gaz Alış-Verişi Gaz değişimi zarları arasında oluşan farka bağlı difüzyona dayanır. Difüzyon pasif bir

Detaylı

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KAN HÜCRELERİ eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KANIN GÖREVLERİ solunum beslenme atılım termoregülasyon

Detaylı

BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON

BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON 1 Metabolizma Hücrelerin yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli kimyasal süreçlerin tümüne metabolizma denir. Metabolik reaksiyonların büyük bir bölümü hücredeki

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

11.10.2012. Besinler (karbonhidrat, yağ, protein), Su, Canlılığın devamı için organizmanın gereksinim duyduğu vazgeçilmez faktörlerdir.

11.10.2012. Besinler (karbonhidrat, yağ, protein), Su, Canlılığın devamı için organizmanın gereksinim duyduğu vazgeçilmez faktörlerdir. Basınç Isı, Oksijen, Besinler (karbonhidrat, yağ, protein), Su, Canlılığın devamı için organizmanın gereksinim duyduğu vazgeçilmez faktörlerdir. 1 2 Su, yaşayan sistemlerde büyük ölçüde bulunan bir bileşiktir.

Detaylı

Metabolizma. Organizmadaki kimyasal tepkimelerin tümüne metabolizma adı verilir.

Metabolizma. Organizmadaki kimyasal tepkimelerin tümüne metabolizma adı verilir. METABOLİZMAYA GİRİŞ Metabolizma Organizmadaki kimyasal tepkimelerin tümüne metabolizma adı verilir. Metabolizma, hücrede cereyan eden binlerce kimyasal tepkimenin karmaşık bir yol haritasıdır. 2 Metabolizma

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler:

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler: VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe Vitaminler, sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalık meydana getiren organik maddelerdir:

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 7 VİTAMİLER 7.1- GEEL BAKI Vitaminler, doğal olarak besinler içerisinde yer alan, hayvansal organizmanın hayatını sürdürebilmesi için çok az miktarlarda bile gerekli olan, genellikle organizma

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı