FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ"

Transkript

1 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ONLĠNE AKRAN DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Mine ZORLU*, Selçuk AYDEMĠR, Didem KARAKAYA, Zehra KAYA ve Osman Nafiz KAYA *Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Özet: Akran değerlendirme yaklaşımı özellikle son 10 yıl içerisinde, teknolojinin eğitim ve öğretime nüfuz etmesi ile online veya web tabanlı olarak yapılmaya başlanmıştır. Literatürde bu amaçla kullanan 25 civarında farklı online sistem mevcuttur. Bu çalışmada; Fen ve Teknoloji (FT) öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında ilköğretim okullarında işledikleri derslerin video kayıtları üzerinden yaptıkları online akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmaya, akademik yılında son sınıfta öğrenim gören 48 (25 kız, 23 erkek) FT öğretmen adayı katılmıştır. FT öğretmen adayları ile ilk olarak, yüz yüze ve online akran değerlendirme eğitimi tamamlanmış ve uygulamalı 3 pilot online akran değerlendirme etkinliği gerçekleştirilerek, bu süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Ardından FT öğretmen adaylarından Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamındaki ilköğretim okullarında işledikleri en az 5 dersi videoya kaydetmeleri, online değerlendirme sistemine yüklemeleri ve kendilerine görevlendirilen akran değerlendirmeleri öngörülen süre içinde tamamlamaları istenmiştir. Veri toplama aracı olarak bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adayları online akran değerlendirme uygulamalarını, kendilerini ve akranlarını bir FT öğretmeni olarak farklı bir gözle görme imkânı buldukları belirtmişlerdir. Buna karşın, birçok FT öğretmen adayının online akran değerlendirme yoluyla akranlarının öğrenmelerinde aktif rol almayı, özellikle başlangıçta zor ve stresli bir iş olarak nitelendirdiği de belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları, Online Akran değerlendirme, Öğretmen Eğitimi 1.GĠRĠġ Akran değerlendirme, öğrencilerin yaşıtlarının çalışmalarını inceleyerek bu çalışmaların niteliği hakkında belirli ölçütlere göre çeşitli kararlara varmalarını sağlayan bir süreçtir (Topping, 1998). Günümüzde eğitimsel ana hedeflerden biri, öğrencilerin akranlarının çalışmaları hakkında bağımsız karar verebilme becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle, akran değerlendirme birçok program çalışması, eğitim reformu veya çağdaş öğrenme stratejisi ve yöntemi içerisindeki önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Çünkü akran değerlendirme etkinlikleri, öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçlerinin iç içe geçtiği, işbirlikli bir sınıf topluluğu ruhunu geliştiren ve öğrenciye öğrenmede sorumluluk veren, öğrenci merkezli bir süreçtir (Dochy ve diğer,1999; Sluijsmans ve diğer, 1999; Sluijsmans ve diğer, 2003; Sluijsmans,2002). Literatürde daha çok yükseköğretimde kullanıldığı dikkat çeken akran değerlendirme yaklaşımında, aynı yaş grubundaki ve seviyedeki yetişkinlerin birbirlerinin yaptıkları çalışmaları veya ürünleri, hem nicel hem de nitel ölçütlere dayalı değerlendirdiği(topping,1998) bilinmektedir. Buna ilaveten akran değerlendirme yaklaşımı özellikle son 10 yıl içerisinde, teknolojinin eğitim ve öğretime nüfuz etmesi ile online veya web tabanlı olarak yapılmaya başlanmıştır. Literatürde bu amaçla kullanan 25 civarında farklı online sistem mevcuttur. Geleneksel olarak sınıf ortamında sözlü veya yazılı olarak yapılan akran değerlendirmelere kıyasla, online akran değerlendirmelerin değerlendirmede tarafsızlık ve adil olma, sürekli ve anında dönüt alma ve verme, zaman ve mekandan bağımsız olma vb. birçok olumlu yönü vardır (Freeman ve diğer,2002; Gehringer,2001; Tsai ve diğer, 2001). Akran değerlendirme özellikle Fen ve Teknoloji (FT) dersi öğretimi programımızda alternatif değerlendirme yaklaşımları içerisinde ele alınmakta ve FT sınıflarında kullanılması önerilen bir yaklaşımdır. Bu bağlamda akran değerlendirme sürecinin FT öğretmen adayları tarafından eğitim fakültelerimizden mezun olmadan öğrenilmesi, denenmesi ve bu süreçle ilgili görüşlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; FT öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında ilköğretim okullarında işledikleri derslerin video kayıtları üzerinden yaptıkları online akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının online akran değerlendirmenin adilliği, kullanışlılığı ve faydalılığına ilişkin görüşleri nelerdir? ve Online akran değerlendirmeye karşı görüşlerinde ilk uygulamadan son uygulamaya doğru nasıl bir değişim gerçekleşmiştir? sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır.

2 2.Yöntem 2.1.ÇalıĢma Grubu ve Süreç Çalışmaya, akademik yılında son sınıfta öğrenim gören 48 (25 kız, 23 erkek) FT öğretmen adayı katılmıştır. Öğrencilerin objektif ve doğru bir şekilde akran değerlendirme yapabilmeleri için öncelikli olarak nitelikli tartışmalara dayalı uygulamalı bir eğitim alması gerekmektedir. Çünkü zaman zaman öğrencilerin arasındaki arkadaşlık ilişkilerinden kaynaklanan ön yargılar adil değerlendirmenin önüne geçebilmektedir (Falchikov,1995). Öğrenciler değerlendirme kriterlerini akranlarının çalışmasındaki kaliteden ziyade aralarındaki arkadaşlık ilişkisine göre belirleyebilirler. Akranlarını değerlendirme sorumluluğuna almak istemeyebilirler ve bunu yapmak için kendilerine güvenmeyebilirler (Sluijsmans ve diğer, 1999; Sluijsmans ve diğer, 2003; Sluijsmans,2002). Bu nedenle, FT öğretmen adayları ile ilk olarak, yüz yüze ve online akran değerlendirme eğitimi tamamlanmış ve uygulamalı 3 pilot online akran değerlendirme etkinliği gerçekleştirilerek, bu süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Ardından FT öğretmen adaylarından Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamındaki ilköğretim okullarında işledikleri en az 5 dersi videoya kaydetmeleri, online değerlendirme sistemine yüklemeleri ve kendilerine görevlendirilen akran değerlendirmeleri öngörülen süre içinde tamamlamaları istenmiştir. 2.2.Online değerlendirme sistemi Peer Grader (Expertiza) Kuzey Carolina Devlet Üniversitesinde geliştirilen web tabanlı bir akran değerlendirme sistemidir. Bu sistemin (Şekil 1-4) özelliği, öğrencilere akranlarının ödevlerini gözden geçirme etkinliğinin ardından, kendi ödevlerine dönme ve edindikleri bakış açısıyla kendi ödevlerini tekrar yorumlama fırsatı tanımasıdır (Gehringer, 2001). Expertiza akran değerlendirme yazılımında, öğrencilerin sisteme değerlendirilmek üzere yazılı doküman, fotoğraf, video, web sayfası gibi farklı materyalleri gönderebilirler. Bu sayede sistem birçok farklı alanda kullanıma uygun bir hale gelmektedir. Öğrenciler bu süreçte hem akran değerlendirme yapan kişi, hem de ödevi değerlendirilen birey konumunda bulunmaktadırlar. Ayrıca sistem öğretim üyesine, akran değerlendirme sürecinde öğrencileri devamlı kontrol etme imkanı sağlamaktadır. Yapılan değerlendirmeler arası farklılıklar % olarak öğretim üyesine le iletilmektedir. Öğrenciler kendi ödevleri hakkında yapılan değerlendirmeleri okuduktan sonra yapılan değerlendirme hakkındaki görüşlerini sistem aracılığıyla değerlendirmeciye iletebilmektedir. Sistem öğrencilerin isimlerini gizli tutmakta ve bu sayede daha adil ve doğru değerlendirme yapma imkanı oluşmaktadır. Öğrencilerin ödevleri için yapılan değerlendirmeler hem nitel hem de nicel olarak yapılmaktadır. Online akran değerlendirme sisteminde isimlerin gizli olması yapılan akran değerlendirmenin daha adil bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır (Gehringer, 2001). Fakat bu çalışmada online sistemde değerlendirilen ders videosu olması nedeniyle tek yönlü bir gizlilik mümkün olmaktadır. Öğretmen adayları kendi ders videolarının kimler tarafından değerlendirildiğini bilmemektedir. Bu değerlendirilen ürünün doğasından kaynaklanan bir sınırlılıktır, fakat online sistemin yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirmecilere geri dönüt verme hakkı ve öğretim üyesine puanlar arasında uyumsuzluk iletildiğinden bu sınırlılık büyük ölçüde giderilmektedir.

3 ġekil 1. Expertiza Akran Değerlendirme Yazılımı Anasayfa ġekil 2. Expertiza Akran Değerlendirme Yazılımı Ödevler Sayfası ġekil 3. Expertiza Akran Değerlendirme Yazılımı Sonuçlar Öğretim Üyesi Sayfası

4 ġekil 4. Expertiza Akran Değerlendirme Yazılımı Sonuçlar Öğrenci Sayfası 2.3.Veri toplama Aracı Veri toplama aracı olarak bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Mülakat protokolü literatür bulguları, süreç boyunca yapılan gözlemler ve bazı öğretmen adayları ile yapılan ön görüşmelere dayalı oluşturulmuştur. Mülakatta kullanılan soruların amaca hizmet edip etmediğini belirlemek amacıyla, hazırlanan sorular alan eğitimi uzmanı iki öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve bazı değişiklikler doğrultusunda, sorulara son şekli verilmiştir. Sorular üç ana faktörden oluşturulmuştur. Online akran değerlendirmenin adilliği (Örn; Online akran değerlendirme sürecini ne kadar adil ve güvenilir buluyorsunuz?), online akran değerlendirmenin kullanışlılığı (Örn; Online akran değerlendirme sürecinde yaşadığınız kolaylık veya zorluklar nelerdi? ) ve online akran değerlendirmenin faydalılığı (Örn; Online akran değerlendirme sürecinde edindiğiniz bilgi ve deneyimin, hem bir birey hem de bir fen bilgisi öğretmeni olarak size ne tür katkıları oldu?) Yaklaşık olarak 1 saat süren her mülakat ses kaydına alınmış ve içerik analizi için yazılı dökümleri çıkarılmıştır. 2.4.Verilerin Analizi Mülakatların yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2005) in belirttiği kodlama, temaların bulunması, verilerin kod ve temalara göre organize edilmesi aşamaları temel alınmıştır. Bu süreçte, Yıldırım (2010) ın belirttiği nitel araştırmanın kalitesini geliştirmek için çeşitleme ve eş denetleme (uzman incelemesi) stratejilerine başvurularak, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bu amaçla, katılımcıların açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından soru soru analiz edilmiştir. Verilerin analizinde katılımcılar, FTÖA1, FTÖA2, FTÖA3, FTÖA4, FTÖA5, FTÖA6 olarak kodlanmıştır. Elde edilen yanıtlar, kategorileştirilmeye çalışılmıştır. Ortak ya da benzer olan temalar gözden geçirilerek araştırmaya konulmuştur. Ortaya çıkan sonuç kategorileri için ifade edilme sıklığı (f) kullanılmıştır. 3.Bulgular ve Yorumlar Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının online akran değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmadan elde edilen verilerin analiziyle elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur: Öğretmen adaylarının online akran değerlendirme ile ilgili görüşlerini incelemek amacıyla sorulan sorulara verilen yanıtlar Tablo 1 deki gibidir.

5 Ana Temalar GörüĢler f N % Online akran Adillik tekrarlanan uygulamalarla arttı değerlendirmede Adillik akran sayısının yetersiz olmasından adillik-tarafsızlık kaynaklanmaktadır Adil değerlendirme yapmayan akranlar halen var Adillik birden fazla kişi tarafından değerlendirilmeyle arttı Online akran değerlendirmede yaşanan zorluklar Online akran değerlendirmenin katkıları-yararı Adaletsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor Online sistem akran değerlendirmeyi kolaylaştırdı Online sistemin dil ve kullanım sorunu var Online akran değerlendirmede çok fazla zaman harcanmaktadır Online akran değerlendirme çok yorucudur Değerlendirmecilerin isimlerinin gizli olması değerlendirme yapmayı kolaylaştırır Değerlendirme becerimi geliştirdi Meslek hayatımda bu online sistemi kullanmak istiyorum Akran değerlendirme yaparak kendi eksiklerimi gördüm Akranlarımın deneyimlerinden faydalandım Online akran değerlendirme geleneksel değerlendirmeden daha yararlıdır Tablo 1. Fen ve Teknoloji Öğretmen adaylarının online akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri Tablo 1 de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının çoğunluğunun online akran değerlendirmeye ilişkin olumlu görüşlere sahiptir. Elde edilen genel sonuçlara göre, öğretmen adayları online akran değerlendirme uygulamalarını, kendilerine olan güvenlerinin arttığı, kendilerini ve akranlarını bir FT öğretmeni olarak farklı bir gözle görme imkânı buldukları, sorumluluk hislerini ve değerlendirmeci becerilerini geliştirdiği (örneğin, tarafsız ve adil olma, nicel değerlendirmeleri nitel değerlendirmelerle destekleme ve somutlaştırma) vb. ana düşüncelere sahiptir. Fakat bununla beraber birçok FT öğretmen adayının online akran değerlendirme yoluyla akranlarının öğrenmelerinde rol almayı, özellikle başlangıçta zor ve stresli bir iş olarak nitelendirdiği de anlaşılmıştır. Bunun yanında öğretmen adaylarının akranları tarafından adil değerlendirilme konusunda bazı endişeleri bulunduğu ortaya çıkmıştır. Adilliğin artırılması için ise aynı ödevi değerlendiren akran sayısının artırılması gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarıyla, online akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri üzerine yapılan mülakatlardan bazı örnekleri aşağıda verilmiştir. Bir fen dersini izleyip değerlendirmek bana eleştirel bir gözle bakmamı sağladı ve benim için yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu eksiklikleri gidermeye çalışarak daha iyi bir ders işlememe yararı oldu diye düşünüyorum.(ftöa1-online akran değerlendirmenin yararlılığı) İlk uygulamada o kadar güvenilir olduğunu düşünmüyordum fakat şimdi çok güvenilir buluyorum. Danışıklı dönüş değil ayrıca öz,akran ve öğretim üyesi tarafından değerlendiriliyor ve

6 uygulama süresince bunlardan aldığım dönütlerde O gittikçe birbiriyle daha tutarlı oldu.(ftöa2 online akran değerlendirmede adillik) Akran değerlendirmede ilk başlarda akranıma yüksek puan veriyordum fakat gelen dönütlerden eksiklerimi gördükçe, verdiğim puanlar öğretim üyesi ve akranlarımla aynı seviyede olmaya başladı akranımı daha objektif değerlendirebildim.(ftöa18- online akran değerlendirmede adillik) Dersteki eksiklerimi giderebilmek güzel olduğunu düşünüyorum. Aaa! Burada keşke böyle yapmasaydım diyorum. Bir sonraki uygulamada bu hatalarımdan kaçınıyorum.(ftöa3- online akran değerlendirmenin yararlılığı) Online akran değerlendirmede videoyu tekrar tekrar izleyerek durdurup izleyerek kaçıncı sn ne yaptığını yazarak akranlarımın dönütleri daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu da hem dönütlerin daha iyi anlaşılmasına hem de akranların aldıkları dönütleri daha iyi anlamasını böylece daha adil bir değerlendirme olmasını sağladı.(ftöa4-online akran değerlendirmenin kolaylığı) İlk haftalar sistemi daha yeni kullandığımız için daha fazla hata yapıyordum fakat sistemi öğrendikçe az hata yapmaya ve daha hızlı ve doğru değerlendirme yapmaya başladım.(ftöa5- online akran değerlendirmenin kolaylığı) Akran değerlendirmede ilk haftalar aslında her şeye iyi gözü ile bakıyorduk. ilerledikçe hatalarımızı fark ettiğimizi gördüm. Daha ayrıntılı ve detaylara iniyoruz. Ve adaletsizlik azalıyor diye düşünüyorum.(ftöa13- online akran değerlendirmenin yararlılığı ve adilliği) Akran değerlendirme ilk hafta en yüksek seviyede adaletsizdi bunu ise bir akranım bir maddeye tam puan verirken, diğer akranımın 1 vermesi ve bunu verirken neden ve çözüm önerisi belirtmemesi ile açıklayabilirim. Fakat adaletsizlik diğer uygulamalarda giderek azaldı bunun sebebi ise sınıf içinde yapılan tartışmalar,aynı görevi değerlendiren hakemlerin değerlendirmelerinin diğer hakemlerin görmesi ve öğretim üyesine yapılan değerlendirmelerde uyumsuzluk olduğunda uyarı e- maili gönderilmesidir. (FTÖA24 online akran değerlendirmede adillik) Akran değerlendirmede en fazla yaşadığım zorluk eleştirdiğim kişileri yanlış yaptıkları yerde doğrusu şöyle olmalıdır diyemiyordum. Ancak bunda değişim oldu kendim ve akranım için böyle olsa daha iyi olabilirdi diye düşüncelerim arttı. nedeni ise pratik yapma diyebilirim. yani sürekli böyle bir durumla karşılaşınca istemeden de olsa artık fikir yürütmeye başladım.(ftöa23-online akran değerlendirmenin yararlılığı) Bilgi ve deneyimim her şey daha iyi nasıl olabilir onu öğrendim.yaptığımız her zaman mükemmel değil onun dışında ilginç yollarda olabileceğini düşünüyor insan artık.fen öğretiminde özellikle ders planlamada eleştirilerden yola çıkılarak daha etkili plan yapmaya çalıştık. ilk haftalar işlediğimiz ders eleştirildi eksikleri iyi yönleri vurgulandı ve işlediğimiz ikinci derste bunları dikkate alıp düzenleyip planları yapmaya çalıştık. Etkili bir fen öğretiminin gerçekleştirilmesine ön ayak oluyor diyebilirim.(ftöa40-online akran değerlendirmenin yararlılığı) İlk hafta ben sadece puan vererek değerlendirmenin adil olmayacağını, ciddiye almayacaklarını düşünüyordum fakat değerlendirme sürecinde adil olduğunu anladım. Çünkü bu puanlarla birlikte nitel değerlendirmelerinde yapılaması ve verilen puanların burada açıklanmasıyla artık

7 değerlendirmenin adil olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmelerin ortalama ve yüzde olarak verilmesi değerlendirme sonuçlarının daha adil olmasını sağladı ayrıca her uygulamada akranların puanları birbirine daha fazla yaklaşmaya başladı ve adillik arttı diyebiliriz.(ftöa29 online akran değerlendirmede adillik) İlk haftalarda öz ve akran değerlendirmeleri nasıl yapacağımızı tam olarak anlamadığımız için ve ilk defa yaptığımız için çok sıkıcı oluyordu çok da verimli olmuyordu..ama sonlara doğru, hem öğrendiğimiz için hem de artık sıkılmadığımız için daha olumlu sonuçlar verildiğini düşünüyorum.(ftöa27- online akran değerlendirmenin kolaylığı) İlk başta sınıftaki arkadaşlık ilişkisinden dolayı akran puanlarının fazla adil olmayacağını düşünüyordum. Fakat akranlarımızın dönütlerinin önemli olduğunu gördükçe, arkadaşlarımın arkadaşlık ilişkilerini göz önüne almadan profesyonel bir değerlendirme yaptıklarını düşünüyorum.(ftöa14 online akran değerlendirmede adillik) 4.Sonuç ve Öneriler Yapılan çalışmalar incelendiğinde kalem kağıtla yapılan akran değerlendirme çalışmalarının 60 yıldan bu yana kullanıldığını göstermektedir. Fakat içinde bulunduğumuz yüzyıl teknolojinin çok hızlı geliştiği ve her alanda kendine yer bulduğu bir dönemdir. Bu sebeple akran değerlendirme sürecine teknolojinin girmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda oluşturulan web tabanlı akran değerlendirme çalışmalarının da en az 10 yıldan beri kullanılmaya başlandığı da bir gerçektir. Akran ve öz değerlendirmenin eğitimdeki yeri farklı alanlarda yapılmış bir çok çalışmada vurgulanmıştır. Fakat geleneksel sınıf içi etkinliklerle yapılan öz ve akran değerlendirme çalışmaları günümüzün hızlı gelişen teknoloji toplumunun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gerisinde kalmaktadır. Son yıllarda araştırmacılar web tabanlı eğitim hayatının içine girmiş durumdadır. Uzaktan eğitim sistemleri artık ülkemizde de kullanılmaktadır. Fakat web tabanlı sistemlerle oluşturulan uzaktan eğitim geleneksel değerlendirme yöntemleriyle tamamlanmaya çalışılmaktadır. Web tabanlı akran değerlendirme geleneksel sınıf içi değerlendirmelerden kaynaklanan sınırlılıkları ortan kaldırmanın yanında, yeni geliştirilen her sistem pedagojik açıdan daha fazla yarar getirmeyi amaçlamaktadır. Akran değerlendirmenin öz değerlendirme ve öğretim üyesi değerlendirme ile birleştirilmesi, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmede daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Geliştirilen her sistem eğitimin her kademesinde kullanılmaya başlandıkça, elde edilen veriler yeniliklerin de öncüsü olacaktır. Fakat bunun için öğretmenler ve öğrencilerin bu sistemleri kullanması teşvik edilmeli, öğretmenler gönüllü olarak bu sürece katılmakta istekli hale getirilmelidir. KAYNAKÇA Dochy, F., Segers, M., & Sluijsmans, D., (1999). The Use of Self-Peer and Co-Assessment in Higher Education: A Review, Studies in Higher Education 24,3, Falchikov 1995, Peer Feedback Marking: developing peer assessment. Innovations in Education and Training International, 32(2),

8 Freeman, M., & McKenzie, J. (2002). SPARK, a confidential web-based template for self and peer assessment of student teamwork: benefits of evaluating across different subjects. British Journal of Educational Technology, 33(5), Gehringer, E., Peer review and peer grading in computer-science courses, SIGCSE 2001: Thirty- Second Technical Symposium on Computer Science Education, Charlotte, Feb , 2001, pp Sluijsmans, D., Dochy, F. & Moerkerke, G. (1999). Creating A Learning Environment By Using Self-Peer And Co-Assessment. Learning Environment Research 1, Sluıjsmans, D. M., Moerkerke, G., Merrıenboer, J. J. & Dochy, F. J. (2001) Peer Assessment İn Problem-Based Learning, Studies İn Educational Evaluation, 27, Pp Sluijsmans, D.M.A., Brand-Gruvel,S., Van Merrienboer, J.G., Bastieanes, T.J. (2003). The training of Peer Assessment Skills to Promote the Development of Reflection Skills. Studies in Educational Evaluation, 29., Sluijsmans, D (2002) Student involvement in assessment: the training of peer assessment skills, Open University: Netherlands Topping, K. (1998). Peer Assessment Between Students İn Colleges And Universities, Educational Research, 68, Review Of Tsai C.-C., Liu, E.Z.-F., Lin, S.S.J., Ve Yuan, S.-M. (2001). A Networked Peer Assessment System Based On A Vee Heuristic. Innovations in Education And Teaching International, 38, Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık Ankara. Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma, Elementary Education Online, 9(1),

PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN*

PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN* PROJE TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMINDA DERSLERARASI İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Sami ŞAHİN* Özet: Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Detaylı

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE PLATFORMUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tarık Kışla Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarik.kisla@ege.edu.tr Prof. Dr.,

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME NESNELERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINDAKİ DEĞİŞİM Aygün KILIÇ * Selçuk AYDEMİR * Didem KARAKAYA * Osman Nafiz KAYA * * Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ Araş.Gör. Çelebi ULUYOL Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü celebi@gazi.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

IĢıl Tanrıseven Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 isiltanriseven@mersin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Mersin-Turkey

IĢıl Tanrıseven Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 isiltanriseven@mersin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Mersin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0303 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 IĢıl Tanrıseven Accepted: January 2011 Tuğba Yanpar Yelken

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Web Tasarımı Dersinde Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 & Emine Kübra FİDAN 2 Özet: Bu araştırmanın amacı Web Tasarımı dersinde Proje Tabanlı

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 227 248 (2010) ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 341-352 6. VE 7. SINIF

Detaylı

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3 (2014), 231-258 Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması

Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması DOI: 10.5961/jhes.2013.079 Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması Challenges in Doctoral Education and Coping Strategies: A Case Study Zeynep Medine Özmen,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

Figen Yıldırım Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 nurigomleksiz@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Figen Yıldırım Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 nurigomleksiz@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0338 EDUCATION SCIENCES Mehmet Nuri Gömleksiz Received: October 2010 Figen Yıldırım Accepted: January

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı