SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/223 Ref: 4/223

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/223 Ref: 4/223 Konu: NOTERLER BĐRLĐĞĐNCE NOTERLERDE DEFTER TASDĐKĐ YAPTIRACAK OLAN SMMM LER ĐÇĐN NOTERLERDEN ŞĐFRE ALMA VE DEFTER BĐLGĐLERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GĐRĐLME ZORUNLULUĞU GETĐRĐLMĐŞTĐR tarihinde yayınlanan 406 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tasdik edilecek defterlerin bilgilerinin elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin bilgileri tarihinden bu yana 406 Sayılı VUK Genel Tebliğinde açıklanan esas ve usullere göre elektronik ortamda Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirmektedirler. Türkiye Noterler Birliği (TNB) almış olduğu karar ile noterlere tasdike sunulacak defterlerin söz konusu bilgilerinin elektronik ortamda muhasebeciler tarafından girilmesini kararlaştırmıştır. Bu karar uygulamada ciddi tereddütlere neden olmuştur. Birçok mükellef defterlerini tasdik ettirmek için bundan sonra noterden şifre almalarının zorunlu olup olmadığını, bu kararın yasal dayanaklarını sormuşlardır. Konu hakkında TÜRMOB dan alınan sözlü ve yazılı bilgiler (sirkülerimiz ekinde yer alan TÜRMOB yazısı) ışığında; yapılan düzenlemenin TÜRMOB un bilgisi dahilinde olduğu, kararın TÜRMOB ve TNB ile ortaklaşa alınan bir karar olduğu, bu kararın amacının meslek mensubu (SMMM) olmayan kişilerin toplu defter tasdik ettirmesinin engellenmesi olduğu, mükelleflerin kendi defterlerini eskiden olduğu gibi aynı şekilde tasdik ettirme olanaklarının halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, defterlerini tuttukları mükelleflerin defter tasdiklerini yaptıracak olan meslek mensuplarının (SMMM lerin) noterden şifre alması gerekmektedir. TNB tarafından yayınlanan SMMM Defter Bilgi Girişi Uygulama Kullanım Kılavuzu nda; onaylanacak defterlerin muhasebeciler tarafından, TNBOnline sitesi aracılığı ile önceden elektronik ortamda girilmesi ve uygulama tarafından verilen defter liste numarası ile Noterliklere gidilmesi durumunda, defter onaylama işlemlerinin hatasız, hızlı ve eksiksiz olması sağlanabileceği, uygulama sayesinde hazırlanan defter listelerinin meşruhat dökümleri ve defter liste raporlarının muhasebeciler tarafından da alınabileceği, defter onay listelerinin SMMM tarafından bilgisayar ortamında oluşturulabilmesi için, SMMM lerin noterliklerden Şifre alacağı, muhasebecilerin almış oldukları Şifre ile TNBOnline (www.tnb.org.tr) internet sayfasında SMMM Defter Bilgi Girişi ekranından sisteme giriş yapacakları, bu bölümde defter listelerini hazırlayabilecekleri, meşruhat ve liste dökümlerini alabilecekleri, hazırlamış oldukları defter listelerinin onaylanması için defter liste numaraları ile istedikleri noterliğe giderek işlemlerini hızlı, eksiksiz tamamlayabilecekleri, noterin, SMMM ler tarafından kendisine getirilecek olan defter liste numarası ile makbuz kesimi yapabileceği açıklanmıştır. 1

2 Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada defterlerini tuttukları mükelleflerin defter tasdiklerini yaptırmak isteyen SMMM ler noterlere başvuracak ve noterlerden kullanıcı şifresi alacaklar, aldıkları kullanıcı şifresi ile Noterler Birliğinin resmi web sitesinden giriş yapacak ve defter bilgilerini kaydedeceklerdir. Defter tasdikleri ancak bu bilgiler sisteme girildikten sonra yapılacaktır. Saygılarımızla, EK: - TÜRMOB un tarih ve sayılı yazısı. - SMMM Defter Bilgi Girişi Uygulama Kullanım Kılavuzu DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKĐNER YMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak Güray ÖĞREDĐK SMMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 2

3 NOTERL K B LG S STEM UYGULAMASI KULLANIM De i iklik Numarası: /11/2011

4 Ç NDEK LER 1 Ç NDEK LER... 2 EK L L STES... 3 TANIMLAR L STES... 4 KISALTMALAR L STES UYGULAMASI UYGULAMASINA G R YEN DEFTER ONAY L STES N N OLU TURULMASI G R LM DEFTERLER N DE T R LEMES VE DÜZELT LMES MEVCUT DEFTER N S L NMES Defter Listesinin Silinmesi Defter Takımının Silinmesi Defter Takımındaki Bir Defter Kaydınının Silinmesi DEFTER ONAY TÜRÜ SEÇENEKLER ME RUHAT ÇIKTISI ALINMASI Defter Listesinin Tamamının Me ruhat Çıktısının Alınması Defter Takımının Tamamının Me ruhat Çıktısının Alınması Defter Takımındaki Bir Defterin Me ruhat Çıktısının Alınması DEFTER ONAY L STES N N ÇIKTISININ ALINMASI SMMM B LG LER N N GÜNCELLENMES Bu doküman, Bilgi lem Müdürlü ü tarafından hazırlanan Doküman Olu turma Standartları içerisinde yazılan kurallar do rultusunda olu turulmu tur. 2/32 H ZMETE ÖZEL

5 EK L L STES ekil 1: SMMM Defter Bilgi Giri i... 6 ekil 2: SMMM Defter Bilgi Giri i Ekranı... 7 ekil 3: Unutulan ifrenin E-Posta le Gönderilmesi Mesajı... 7 ekil 4: SMMM Defter Listeleri Ekranı... 8 ekil 5: Yeni Defter Onay Listesi Olu tur... 9 ekil 6: Yeni Defter Takımı Ekle... 9 ekil 7: Mükellef Defterleri Ekranı...10 ekil 8: Defter Ekleme...11 ekil 9: Listeden Çıkarma...12 ekil 10: Mükellefin Defter Takımını Kaydetme...13 ekil 11: Bilgi Mesajı...14 ekil 12: Defter Liste No Alanı...15 ekil 13: Defter Takımının Açılması...15 ekil 14: Defter Takımındaki Defterin Güncellenmesi...16 ekil 15: Defter Güncelleme Ekranı...16 ekil 16: Listeyi Sil Dü mesi...17 ekil 17: Onaylama Mesajı...17 ekil 18: Defter Takımını Sil Dü mesi...18 ekil 19: Defter Takımı Sil Ekranı...18 ekil 20: Defter Sil Dü mesi...19 ekil 21: Onaylama Mesajı...19 ekil 22: Defter Onay Türü Seçenekleri...20 ekil 23: nternet Seçenekleri...21 ekil 24: Güvenlik Ayarları...22 ekil 25: Me ruhat Çıktısı Önizleme...23 ekil 26: Me ruhat Çıktısı Ekranında Dosya Menüsü...24 ekil 27: Sayfa Yapısı Ayarları...25 ekil 28: Sayfa Yapısı Ekranında Altbilgi Ayarları...26 ekil 29: Me ruhatı Yazdır Simgesi...27 ekil 30: Me ruhatı Yazdır Ekranı...27 ekil 31: Me ruhat Çıktısı...28 ekil 32: Tüm Listeyi Yazdır (Me ruhat)...28 ekil 33: Takımı Yazdır...29 ekil 34: Bir Defterin Yazdırılması...30 ekil 35: Listeyi Yazdırma...31 ekil 36: Defter Onay Listesi Önizlemesi...31 ekil 37: SMMM Bilgilerini Güncelleme...32 ekil 38: Bilgilerim Ekranı...32 ekil 39: Bilgi Güncelleme Mesajı /32 H ZMETE ÖZEL

6 TANIMLAR L STES Defter Liste Numarası: Yeni Defter Onay Listesi Olu tur dü mesine basıldıktan sonra sistemin otomatik olarak üretti i numaradır. Defter onaylama i lemlerinde girilen kayıt bu numara ile takip edilecektir. Girilen defterler Noterliklerde onaylanırken bu numara ile sorgulanacaktır. Defter Takımı: Bir mükellefe ait onay i lemi yapılacak defterlerin tamamıdır. Defter Listesi: Birden fazla mükellefin defter takımlarını içerebilen, kontrol, takip ve makbuz kesme i lemlerini kolayla tıran sistemdir. Bir defter listesinden en fazla 50 defter takımı olabilir. Bir SMMM birden fazla liste hazırlayabilir. TNBOnline: Türkiye Noterler Birli i kurumsal web sayfası / Çevrimiçi lemler Bölümü KISALTMALAR L STES TNB: Türkiye Noterler Birli i G B: Gelir daresi Ba kanlı ı NPS: Noterlik Payla ım Sistemi SMMM: Serbest Muhasebeci Mali Mü avir 4/32 H ZMETE ÖZEL

7 1. UYGULAMASI Noterlikler tarafından onaylanacak defterler, 406 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i gere i tarihinden itibaren elektronik ortamda Gelir daresi Ba kanlı ı na bildirilmektedir. Bu kapsamda onaylanacak defterlerin SMMM tarafından, TNBOnline sitesi aracılı ı ile önceden elektronik ortamda girilmesi ve uygulama tarafından verilen defter liste numarası ile Noterliklere gidilmesi durumunda, defter onaylama i lemlerinin hatasız, hızlı ve eksiksiz olması sa lanabilecektir. Uygulama sayesinde hazırlanan defter listelerinin me ruhat dökümleri ve defter liste raporları SMMM tarafından da alınabilecektir. Defter Onay listelerinin SMMM tarafından bilgisayar ortamında olu turulabilmesi için, SMMM bir kereye mahsus Noterliklerden ifre alacaktır. SMMM almı oldu u ifre ile TNBOnline internet sayfasında SMMM Defter Bilgi Giri i ekranından sisteme giri yapacaktır. Bu bölümde defter listelerini hazırlayabilecek, me ruhat ve liste dökümlerini alabileceklerdir. Hazırlamı oldukları defter listelerinin onaylanması için defter liste numaraları ile istedikleri Noterliklere giderek i lemlerini hızlı, eksiksiz tamamlayabileceklerdir. Noterlik, SMMM tarafından kendisine getirilecek olan defter liste numarası ile makbuz kesimi yapabilecektir. 5/32 H ZMETE ÖZEL

8 2. UYGULAMASINA G R 1. TNBOnline internet sitesine (www.tnb.org.tr) giri yapınız. 2. H ZMETLER ba lı ı altındaki SMMM Defter Bilgi Giri i menüsüne giriniz. ekil 1: SMMM Defter Bilgi Giri i 6/32 H ZMETE ÖZEL

9 3. SMMM Defter Bilgi Giri i ekranı gelir. Vergi / T.C. Kimlik Numarası seçimini yapıp, Vergi / T.C. Kimlik Numaranızı yazınız. ifre alanına Noter tarafından verilen ifrenizi giriniz. Güvenlik Kodu alanında görüntülenen güvenlik kodunu yazınız. Giri dü mesini tıklayınız ya da klavyenin Enter tu una basınız. Güvenlik kodu okunamıyorsa veya yeni bir güvenlik kodu olu turulmak istenirse Yeni Güvenlik Kodu Olu tur simgesine tıklayınız. ekil 2: SMMM Defter Bilgi Giri i Ekranı 4. E er ifrenizi unutursanız; Vergi / T.C. Kimlik Numaranızı yazıp, Güvenlik Kodu alanında görüntülenen güvenlik kodunu yazdıktan sonra ifremi Unuttum dü mesine tıklayınız. Uygulama, tanımlı olan e-posta adresinize ifrenizi mail olarak gönderecektir. ekil 3: Unutulan ifrenin E-Posta le Gönderilmesi Mesajı 7/32 H ZMETE ÖZEL

10 5. SMMM Defter Listeleri ekranı açılır. ekil 4: SMMM Defter Listeleri Ekranı 8/32 H ZMETE ÖZEL

11 3. YEN DEFTER ONAY L STES N N OLU TURULMASI 1. SMMM Defter Listeleri ekranına giriniz. 2. Yeni Defter Onay Listesi Olu tur dü mesine tıklayınız. ekil 5: Yeni Defter Onay Listesi Olu tur 3. Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda Yeni Defter Takımı Ekle dü mesine tıklayınız. ekil 6: Yeni Defter Takımı Ekle 4. Mükellef Defterleri ekranı açılır. irket Türü seçimini yapınız. Uygulama, Mükellef Türü seçimine göre Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası seçimini otomatik olarak yapar. Vergi Kimlik Numarasını girip, Vergi Kimlik Sorgula dü mesini tıklayınız. Uygulama, girilen mükellefi Gelir daresi Ba kanlı ı sisteminden sorgular ve bilgilerini ekrana getirir. Bu bilgilerde eksik veya düzeltilmesi gereken bilgiler varsa düzeltiniz. Unvan Vergi Dairesi Ek Bilgi : Mükellefe ait ticari unvan bilgisi. : Mükellefin ba lı bulundu u Vergi Dairesi. : lgili ube adı olarak dü ünülebilir (bu bilgi me ruhatta çıkar). 9/32 H ZMETE ÖZEL

12 Adres : Mükellefin adresi. Meslek : Mükellefin mesle i. Ticaret Sicil No : Mükellefe ait Ticaret Sicil Numarası. Defter Türü : Onaylanacak defter türü (açılır kutudan seçilir). Defter Onay Türü : Yapılacak onay türü (açılır kutudan seçilir). :Noterliklerde onaylanan defterler Defter Türü alanında listelenmi tir. Bunların dı ında bir defter geldi inde bu alana Defter Me ruhat Adı: yazılmalıdır. Bu alan Defter Türü Di er Defterler ( letme Türü) ve Di er Defterler (Bilanço Türü) seçeneklerinde veri girilebilir olmaktadır. Dönem : Defterin kullanılaca ı dönem bilgisi. Sayfa Sayısı :Onaylanacak sayfa sayısı (bu bilgi onay türüne göre de i mektedir). :Onaylanacak sayfaların tek sayfamı çift sayfamı oldu u Tek/Çift bilgisi (açılır kutudan seçilir). ekil 7: Mükellef Defterleri Ekranı 10/32 H ZMETE ÖZEL

13 5. Defter Bilgileri bölümünü doldurularak Defteri Ekle dü mesine tıklayınız. Bu i lemi, ilgili mükellefin onaylanacak tüm defterleri için yapınız. ekil 8: Defter Ekleme 11/32 H ZMETE ÖZEL

14 6. Eklenen defterler bu ekranda liste halinde sıralanacaktır. Listeden kaldırılmak istenen defterleri, Listeden Çıkar dü mesine tıklayarak silebilirsiniz. ekil 9: Listeden Çıkarma 12/32 H ZMETE ÖZEL

15 7. Mükellefe ait onaylanacak defterlerin giri i tamamlandı ında Mükellefin Defter Takımını Kaydet dü mesi ile girilen bilgiler Türkiye Noterler Birli i ne gönderilir. ekil 10: Mükellefin Defter Takımını Kaydetme 13/32 H ZMETE ÖZEL

16 8. Mükellefin onaylanacak bilgileri Türkiye Noterler Birli i sistemlerine kayıt edilir. Uygulama kullanıcıyı bir mesaj ile bilgilendirir. ekil 11: Bilgi Mesajı 9. Aynı liste numarası üzerinden farklı bir mükellefin daha defter takımını girmek için mükellef tekrar sorgulanarak i leme devam edilir (Bir NPS liste numarasına en fazla elli adet takım giri i yapılabilir). 14/32 H ZMETE ÖZEL

17 4. G R LM DEFTERLER N DE T R LEMES VE DÜZELT LMES 1. SMMM Defter Listeleri ekranına giriniz. 2. De i iklik yapılmak istenen defter için; Defter Liste No alanındaki defter listesine tıklayınız. ekil 12: Defter Liste No Alanı 3. Defter Onay Listesi ekranı açılır. De i iklik yapılmak istenen defter takımının satırındaki, (+) simgesine tıklayınız. ekil 13: Defter Takımının Açılması 15/32 H ZMETE ÖZEL

18 4. Açılan defter takımındaki, de i iklik yapılmak istenen kaydın satırındaki Defteri Güncelle simgesine tıklayınız. ekil 14: Defter Takımındaki Defterin Güncellenmesi 5. Defter Güncelle ekranı açılır. Bilgiler üzerinde istenilen de i iklikleri yaparak, Defter Bilgilerini Güncelle dü mesine tıklayınız. ekil 15: Defter Güncelleme Ekranı 16/32 H ZMETE ÖZEL

19 5. MEVCUT DEFTER N S L NMES 5.1 Defter Listesinin Silinmesi a. SMMM Defter Listeleri ekranına giriniz. b. Ekranda silmek istenen kayıt satırındaki Listeyi Sil dü mesine tıklayınız. ekil 16: Listeyi Sil Dü mesi c. Uygulama, silinmek istenen defter bilgisi için uyarı verecek ve onay isteyecektir. Tamam dü mesine tıklayarak siliniz. ekil 17: Onaylama Mesajı 17/32 H ZMETE ÖZEL

20 5.2 Defter Takımının Silinmesi a. SMMM Defter Listeleri ekranına giriniz. b. Silmek istenilen takımın, ba lı bulundu u Defter Liste No alanındaki defter listesine tıklayınız. c. Defter Onay Listesi ekranı açılır. Silinmek istenen takımın, Bu Defter Takımını Sil dü mesine tıklayınız. ekil 18: Defter Takımını Sil Dü mesi d. Uygulama silinmek istenen defter bilgisi için uyarı verecek ve onay isteyecektir. Sil dü mesine tıklayarak siliniz. ekil 19: Defter Takımı Sil Ekranı 18/32 H ZMETE ÖZEL

21 5.3 Defter Takımındaki Bir Defter Kaydınının Silinmesi a. SMMM Defter Listeleri ekranına giriniz. e. Silmek istenilen takımın, ba lı bulundu u Defter Liste No alanındaki defter listesine tıklayınız. b. Defter Onay Listesi ekranı açılır. Silmek istenen defterin, ba lı bulundu u defter takımının satırındaki (+) simgesine tıklayınız. c. Silinecek defterin satırındaki Defter Sil simgesine tıklayınız. ekil 20: Defter Sil Dü mesi d. Uygulama, silinmek istenen defter bilgisi için uyarı verecek ve onay isteyecektir. Tamam dü mesine tıklayarak siliniz. ekil 21: Onaylama Mesajı 19/32 H ZMETE ÖZEL

22 6. DEFTER ONAY TÜRÜ SEÇENEKLER Yeni Dönem Defter Onayı (Açılı ): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve ahıslar için, yeni mali dönemde kullanılmak üzere onaylanacak defter seçene idir. Ara Onay (Yenileme): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve ahıslar için, geçmi dönemden kalan bir defterin bo sayfalarının yeni dönemde kullanılmak üzere yeniden tastik etme seçene idir. Yeni irket Kurulu u - lk e Ba lama: Yeni faaliyete ba layan ahıs ve yeni kurulan irketler için kullanılacak seçenektir. Ek Onay: Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve ahıslar için, mevcut mali dönem için daha önce defter onayı yapılmı ancak onaylanan defter yetmemi ise mevcut mali dönemde kullanılmak üzere ek olarak onaylanacak defter seçene idir. ekil 22: Defter Onay Türü Seçenekleri 20/32 H ZMETE ÖZEL

23 7. ME RUHAT ÇIKTISI ALINMASI Defter onaylarının me ruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, a a ıdaki güvenlik ayarının yapılmı oldu unu kontrol ediniz. Bu ayarı bir kez yaparak kayıt etmi olmak yeterlidir. nternet explorer internet tarayıcınızı açınız. Araçlar / nternet Seçenekleri menüsüne giriniz. Güvenlik sekmesine geçiniz. Özel Düzey dü mesine tıklayınız. ekil 23: nternet Seçenekleri 21/32 H ZMETE ÖZEL

24 Güvenlik Ayarları Internet Bölgesi ekranında Etki alanları arasında veri kaynaklarına eri im ba lı ı altındaki Etkinle tir seçene ini seçiniz ve Tamam dü mesini tıklayınız. ekil 24: Güvenlik Ayarları Güvenlik ayarı yapılmı oldu u halde defter onaylarının me ruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, ba lantısından xml.exe dosyasını çalı tırınız. 22/32 H ZMETE ÖZEL

25 NOT: Me ruhat çıktısında (defter listesi, defter takımı ve defter takımındaki bir defterin), sayfanın en altında yazılı olan web adresi ve tarihi nin çıkmasını istemiyorsanız a a ıdaki ayarları yapabilirsiniz. Bu ayarı bir kez yapmı olmak, di er alaca ınız çıktılar için de de i ikli in geçerli olmasını sa layacaktır. ekil 25: Me ruhat Çıktısı Önizleme 23/32 H ZMETE ÖZEL

26 Me ruhat Çıktısı sayfasında, Dosya menüsünden Baskı Önizleme seçene ine giriniz. ekil 26: Me ruhat Çıktısı Ekranında Dosya Menüsü 24/32 H ZMETE ÖZEL

27 Sayfa Yapısı (Alt+U) simgesine tıklayınız. ekil 27: Sayfa Yapısı Ayarları 25/32 H ZMETE ÖZEL

28 Sayfa Yapısı ekranında Altbilgi bölümü alanındaki URL ve Kısa tarih biçimi alanlarını -Bo - olarak seçiniz ve Tamam dü mesini tıklayınız. ekil 28: Sayfa Yapısı Ekranında Altbilgi Ayarları 26/32 H ZMETE ÖZEL

29 7.1 Defter Listesinin Tamamının Me ruhat Çıktısının Alınması a. SMMM Defter Listesi ekranına giriniz. b. Çıktısı alınacak defter listesinin satırındaki Me ruhatı Yazdır simgesine tıklayınız. ekil 29: Me ruhatı Yazdır Simgesi c. Me ruhat Yazdır ekranı açılır. Çıktının tek mi çift mi olaca ını ve defteri onaylayacak Noterlik seçimini yaparak Tüm Listeyi Yazdır (Me ruhat) dü mesine tıklayınız. ekil 30: Me ruhatı Yazdır Ekranı 27/32 H ZMETE ÖZEL

30 d. Dosya yükleme seçenekleri ekranı gelir. Aç dü mesine tıklayınız. Me ruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı gelir. Me ruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır dü mesi ile yazdırınız. ekil 31: Me ruhat Çıktısı NOT: Me ruhat listesinin çıktısı; Defter Onay Listesi ekranında, çıktının tek mi çift mi olaca ı ve defteri onaylayacak Noterlik seçimi yapılarak, Tüm Listeyi Yazdır (Me ruhat) dü mesine tıklayarakta alınabilir. ekil 32: Tüm Listeyi Yazdır (Me ruhat) 28/32 H ZMETE ÖZEL

31 7.2 Defter Takımının Tamamının Me ruhat Çıktısının Alınması a. SMMM Defter Listesi ekranına giriniz. b. Me ruhat çıktısı alınacak defter takımının, ba lı bulundu u Defter Liste No alanındaki defter listesine tıklayınız. c. Çıktının tek mi çift mi olaca ını ve defteri onaylayacak Noterlik seçimini yapınız. d. Me ruhat çıktısı alınacak defter takımının satırındaki Takımı Yazdır dü mesine tıklayınız. ekil 33: Takımı Yazdır e. Dosya Yükleme seçenekleri ekranı gelir. Aç dü mesine tıklayınız. Me ruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı gelir. Me ruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır dü mesi ile yazdırınız. 7.3 Defter Takımındaki Bir Defterin Me ruhat Çıktısının Alınması a. SMMM Defter Listesi ekranına giriniz. b. Me ruhat çıktısı alınacak defter takımının, ba lı bulundu u Defter Liste No alanındaki defter listesine tıklayınız. c. Defter Onay Listesi ekranı açılır. Çıktısı alınmak istenen defterin, ba lı bulundu u defter takımının satırındaki (+) simgesine tıklayınız. d. Çıktının tek mi çift mi olaca ını ve defteri onaylayacak Noterlik seçimini yapınız. 29/32 H ZMETE ÖZEL

32 e. Açılan defter takımında, çıktı alınmak istenen kaydın satırındaki Yazdır simgesine tıklayınız. ekil 34: Bir Defterin Yazdırılması f. Dosya Yükleme seçenekleri ekranı gelir. Aç dü mesine tıklayınız. Me ruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı gelir. Me ruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır dü mesi ile yazdırınız. 30/32 H ZMETE ÖZEL

33 8. DEFTER ONAY L STES N N ÇIKTISININ ALINMASI 1. SMMM Defter Listesi ekranına giriniz. 2. Çıktısı alıncak defter liste satırındaki Listeyi Yazdır simgesini tıklayınız. ekil 35: Listeyi Yazdırma 3. Defter Onay Listesi önizleme ekranı gelir. simgesini tıklayarak defter listesinin çıktısını alınız. ekil 36: Defter Onay Listesi Önizlemesi 31/32 H ZMETE ÖZEL

34 9. SMMM B LG LER N N GÜNCELLENMES 1. SMMM Defter Listeleri ekranında Bilgilerimi Güncelle dü mesine tıklayınız. ekil 37: SMMM Bilgilerini Güncelleme 2. Bilgilerim ekranında istenen de i iklikleri yaparak Bilgilerimi Güncelle dü mesine tıklayınız. ekil 38: Bilgilerim Ekranı 3. Uygulama güncellemeyi yapar ve kullanıcıyı bir mesaj ile bilgilendirir. ekil 39: Bilgi Güncelleme Mesajı 32/32 H ZMETE ÖZEL

35

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 2.5 31/01/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 5 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 6 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 1.3 14/11/2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ĐÇĐNDEKĐLER... 2 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 4 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 4 1. SMMM DEFTER BĐLGĐ GĐRĐŞĐ UYGULAMASI... 5 2.

Detaylı

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: 20.05.2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 3 2. BELGE

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Đçindekiler Güncelleme Tarihi : 16.12.2011 1. Noter, Defter Onay Bildirimlerini Doğrudan Gelir Đdaresi Başkanlığına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Değişiklik Numarası: 2.0 27/12/2011 İÇİNDEKİLER 1 1 AMAÇ... 5 2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 6 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü... 6 2.2 Alınmış Rapor Düzeltme

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.04.2012 Sayı: 2012/81 Ref: 4/81

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.04.2012 Sayı: 2012/81 Ref: 4/81 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.04.2012 Sayı: 2012/81 Ref: 4/81 Konu: 413 SERĐ NO.LI VERGĐ USUL KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ UYARINCA DÜZENLENMESĐ GEREKEN MÜKELLEF BĐLGĐLERĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐNTERNET VERGĐ DAĐRESĐ EKRANINDA KULLANIMA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.04.2014 Sayı: 2014/077 Ref: 4/077

SİRKÜLER İstanbul, 09.04.2014 Sayı: 2014/077 Ref: 4/077 SİRKÜLER İstanbul, 09.04.2014 Sayı: 2014/077 Ref: 4/077 Konu: BANKACILIK KARTLARI KULLANILMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PERAKENDE TESLİM VE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/189 Ref: 4/189

SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/189 Ref: 4/189 SİRKÜLER İstanbul, 03.11.2014 Sayı: 2014/189 Ref: 4/189 Konu: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 22.12.2014 Sayı: 2014/212 Ref: 4/212

SİRKÜLER İstanbul, 22.12.2014 Sayı: 2014/212 Ref: 4/212 SİRKÜLER İstanbul, 22.12.2014 Sayı: 2014/212 Ref: 4/212 Konu: İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDE DUYURU YAYINLANMIŞTIR İhraç kayıtlı teslimlerden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 Konu: KDV KANUNU NUN 13/A MADDESİ KAPSAMINDA PROJE BAZLI İSTİSNA UYGULAMASI, PROJENİN VE İSTİSNA TALEPLERİNİN GİRİŞİ, İSTİSNA KAPSAMINDA MAL SATACAK

Detaylı

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 İstanbul, 06.05.2014 1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 Bilindiği üzere 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 Konu: E-ARŞĐV UYGULAMASINA AĐT TEKNĐK KILAVUZ, PAKET VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir.

Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir. Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir. SORU 1. Sisteme mevcut şifremle giriş yapamıyorum, ne yapabilirim? CEVAP Sisteme beş defadan az girişi denemiş

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004

E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004 E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Ekim 2004 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84

SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84 SİRKÜLER İstanbul, 13.04.2012 Sayı: 2012/84 Ref: 4/84 Konu: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092

SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092 SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092 Konu: MUHTASAR, KDV VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILMIŞ, ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110 Konu: YURT DIŞINDAKĐ ORTAKLAR TARAFINDAN GÖNDERĐLEN SERMAYE AVANSI BEDELLERĐ HAKKINDA YAPILACAK ĐŞLEMLERE DAĐR T.C.M.B. GENELGESĐNDE YENĐ TÜRK TĐCARET

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.01.2012 Sayı: 2012/6 Ref: 4/6 Konu: (1) SIRA NO.LI ONAYLANMIŞ KĐŞĐ STATÜSÜNE ĐLĐŞKĐN GÜMRÜK GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete nin. 3 Mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051 Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre,

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ İÇİNDEKİLER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 4-5 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri 6 BİMER Nedir? 7 BİMER e nasıl başvurular? 8 Alo150 Nedir?

Detaylı

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı