ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN...3 SESÝMÝZE KULAK VERÝN!...6 YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde yayýmlanmadýðýnýn belirtildiði imzalý dilekçe ile birlikte basýlý ve sayýsal ortamda Yönetim Yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýmlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýmlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna aittir. Oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu kýlmaz. Dergide yayýmlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu Yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: GEÇMÝÞÝN DÝNAMÝKLERÝ GELECEÐÝ ÞEKÝLLENDÝREMEZ...8 ATILIM DEVAM EDÝYOR...9 ORMAN-KEÇÝ EROZYON VE TURÝZM SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ...11 DÜNDEN BUGÜNE...12 TÜRKÝYE ORMANLARININ ÝHMAL EDÝLEN DEÐERLÝ YAPRAKLI TÜRÜ YABANÝ KÝRAZ...18 KENT ORMANCILIÐININ ÖNEMÝ VE PLANLANMASI...23 BOZ ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ, DÝKEN ARDIÇ, SERVÝ ARDIÇ, ANDIZ, FÝDAN ÖZELLÝKLERÝ...26 BÝYOLOJÝK ÇEÞÝTLÝLÝÐÝN ORMAN AMENAJMAN PLANLARIYLA BÜTÜNLEÞTÝRÝLMESÝ GEF PROJESÝ YANSIMALARI-1 (Tasarým)...31 Kapak Fotoðrafý: AGM Arviþi (Hanifi AVCI) ODAMIZDAN HABERLER...38

2 BAÞYAZI Saygýdeðer meslektaþlarýmýz Bizleri heyecanlandýran sizleri de heyecanlandýracaðýna inandýðýmýz bir haberi paylaþmak istiyoruz. Bir yýlý aþkýn bir süredir, büyük bir gayretle takip ettiðimiz " Meslek Yetki Yasamýzýn" yasalaþma yolunda dev bir adým daha gerçekleþti. Baþbakanlýða intikal ettirilen yasa taslaðýmýz 20 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantýsýnda imzaya açýldý. Ayný gün akþamý hükümet sözcüsü Sayýn Cemil ÇÝCEK'in de ifade ettiði gibi bu taslak hükümet tasarýsý olarak Meclise sevk ediliyor. Umut ediyoruz bu yýl içersinde yasalaþacaktýr. Mesleðimiz ve meslektaþýmýz için dönüm noktasý olacak bu yasa tasarýsýnýn yasalaþmasý için gayret gösteren baþta Sayýn Bakan Osman PEPE olmak üzere emeði geçen tüm Bakanlýk bürokratlarýna yasa taslaðýný hazýrlayan ve Odamýz adýna koordinasyon görevini yürüten, Odamýz AR-GE Komisyonu Baþkaný Sayýn Eþref GÝRGÝN'e þimdiden teþekkürlerimizi iletiyoruz. Meslek yetki yasasý, mesleðimizi tanýmlayacak, görev alanýný çizecek, ormancýlýk özel sektörünün kurumsallaþmasýný saðlayacaktýr. Bu yasa; geniþ yelpazesi olan ormancýlýk sektöründe, piyasada kurulan ve nitelikli hizmet üreten mühendislik bürolarý ile, hem mesleðimizin geliþmesine, hem meslektaþlarýmýzýn istihdamýna, hem de teknik elaman bulamayan orman teþkilatýnýn yükünün azaltýlmasýna hizmet edecektir. Çýkan yasaya iþlerlik kazandýrmak için; gerekli zeminin oluþmasý ve meslektaþlarýmýzýn bakýþ açýsý son derece önemlidir. Oda yönetimi olarak bizler Genel Müdürlüklerle yaptýðýmýz protokoller çerçevesinde, "Mühendislik Geliþtirme" eðitimleri yapýyoruz ve yapmaya devam edeceðiz. Piyasada nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlamak için gerekli gayreti göstereceðiz. Ancak bir öz eleþtiri yapmak gerekirse, nitelikli hizmet sektörünün oluþturulmasýnýn önündeki en büyük engel, kasýtlý olmamakla beraber iþveren vekili konumundaki (Bölge Müdürlüðü, Ýþletme Müdürlüðü, Ýl Müdürlüðü v.b.) meslektaþlarýmýzdýr. Hizmet alýmý yoluyla gerçekleþtirilecek bir çok ormancýlýk hizmeti (Sýklýk bakýmý, yapay gençleþtirme, imar ihya, üretim v.b.) için halen geleneksel metotlar zorlanmaktadýr. Bu konuda öncülük yapacak, güzel örnekler verecek meslektaþlarýmýza, idarecilerimize ihtiyaç vardýr. Hizmet alýmýnýn yapýldýðý ve mühendis çalýþtýrýlmasý zorunlu olan alanlarda bile sýkýntýlar vardýr. Örneðin aðaçlandýrma, erozyon kontrolü çalýþmalarýnda þartname gereði mühendis çalýþtýrma þartý vardýr. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki ihaleyi alan þahýs yada þirket, emekli yada genç bir mühendisimizin az bir para karþýlýðý imzasýný alarak, araziye dahi götürmeden iþlerini yürütmektedir. Oysa meslektaþlarýmýzýn arazide yada büroda bu mühendislik hizmetini vermesi, Odamýzýn asgari ücret yönetmeliðine göre verdiði mühendislik hizmetinin karþýlýðýný almasý, idarenin de bunu kontrol etmesi gerekir. Bir diðer örnek, bir nebzede olsa sistemin oturduðunu düþündüðümüz Amenajman ihaleleridir. Amenajman iþi yapan yaklaþýk 10 civarýndaki Ormancýlýk firmasý kýyasýya bir yarýþa girerek aþýrý kýrýmlarla ihale almaktadýrlar. Amenajman ciddi bir mühendislik hizmetidir. Yoðun arazi ve büro çalýþmasý gerektirir. Ýhalelerde bu kadar fiyat kýran firmalarýn hangi þartlarda, hangi ücretle mühendis çalýþtýracaklarý bizleri düþündüren bir konudur. Çok zor þartlarda ve düþük ücretlerle mühendis çalýþtýrýlacak, iþsiz mühendislerin çaresizliðinden faydalanýlacak, genç meslektaþlarýmýz sömürülecek, mühendislik etiði ayaklar altýna alýnacaktýr. Sonrada geliþemiyoruz, mühendisliðimiz tartýþýlýyor diye þikayet edeceðiz! Bu olumsuz örnekler umudumuzu kýrmamalý, bizi daha da kamçýlamalýdýr. Yetki yasasýyla birlikte daha da güçlü bir açýlýmýn saðlanacaðýna yürekten inanýyoruz. Nitelikli "Ormancýlýk Hizmet Sektörünün" oluþabilmesi için tüm meslektaþlarýmýza önemli görevler düþmektedir. Bu durumdan mühendislik kavramýna uygun çalýþma sistemini kurmak ve öz denetimi geliþtirmek zorundayýz. Saygýdeðer meslektaþlarýmýz. Odamýzca gerçekleþtirilen önemli etkinliklerden bir diðeri de Nisan 2005 tarihlerinde Adana Büyükþehir Belediyesi ve Doðu Akdeniz Þubemizin düzenlediði "Uluslararasý Orman, Keçi ve Erozyon" konulu sempozyumu. Sempozyumdan sonuç olarak; Arazi kullaným planlanmasý, Havza bazýnda planlama çerçevesinde otlatmanýn planlamasý, Keçinin ormana zararýnýn kabulü ile birlikte biyolojik çeþitlilik içerisinde kabul edilebilir seviyede yerinin muhafazasý, Yerinde kalkýndýrýlmasý mümkün olmayan çok düþük gelirli orman içi köylerin nakli gibi, ormancýlýk sorunlarýna ýþýk tutacak önemli mesajlar çýktý. Yine Odamýzca 9-10 Haziran 2005 tarihlerinde Ýzmir de bir günü arazide bir günü salonda gerçekleþtirilen "Türkiye'de Özel Aðaçlandýrma" panelinde de, tüm farklý görüþler tartýþýldý. Panelin sonunda; Dünya'da olduðu gibi ülkemizde de özel aðaçlandýrmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için teþviklerin arttýrýlmasý (özel ormanlarýn dünya ortalamasý % 24, Avrupa % 60, Türkiye %03), Özel aðaçlandýrmalarda asli tür yanýnda odun dýþý ürün veren aðaç ve aðaççýk türlerinin kullanýlmasý, Kurulan özel aðaçlandýrma alanlarýnýn, orman kanunun 2 inci maddesi kapsamýna girmemesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý, Orman kanunun 57 inci maddesindeki hukuki kaygýlarýn giderilerek özel aðaçlandýrmalarýn önünün açýlmasý, yönünde çýkan görüþlerin ýþýðýnda, Odamýzca yayýnlanan deklarasyon kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Mesleðimiz açýsýndan önemli bir sürece girdiðimiz bu dönemde, Meclise sevk edilecek Meslek Yetki Yasasý ile ilgili olarak güçlü bir kamuoyu desteðine ihtiyacýmýz olacaktýr. Yasalaþma sürecinde tüm meslektaþlarýmýzýn gücünü ve gayretlerini esirgemeden sonuna kadar kullanacaðýna inancýmýz tamdýr. Saygýlarýmýzla. Yönetim Kurulu 2

3 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Mart 2005 tarihleri arasýnda Antalya da gerçekleþtirilen 1. Çevre ve Ormancýlýk Þurasý baþta ormancýlýk kamuoyu olmak üzere ilgili çevrelerde artýlarýyla, eksileriyle uzun süre tartýþýlacaktýr. Biçimsel yönden bakýldýðýnda Þura organizasyonunda gerçekten yüksek düzeyli bir düzenleme örneði ortaya konulmuþtur. Çaðdaþ bir ortamda çalýþma olanaðý sunan, ev sahipliðini eksiksiz yapan tüm emeði geçenleri kutlamak gerekir. Henüz Þura kararlarý yayýmlanmamýþ olmakla birlikte, Þura öncesi ve sürecinde göze batan bazý noktalarý dile getirmekte yarar görmekteyiz. Bilindiði gibi Þura çalýþmalarýnýn yasal dayanaðý Çevre ve Ormancýlýk Þurasý Yönetmeliði oluþturmaktadýr. Ýrdelemelerimizi söz konusu yönetmelik ýþýðýnda yapmayý doðru bulmaktayýz. Þura öncesi çalýþmalara bakýldýðýnda yönetmelik uyarýnca (12. Md.) gündem konularýna göre çalýþma gruplarý oluþturulmuþ, bu gruplar yönetmelikte belirtilen biçimde (13. Md.) çalýþmalarýný tamamlayarak hazýrladýklarý çalýþma belgeleri ni Þura sekreteryasýna sunmuþlardýr. Þekil yönünden yapýlmasý gerekenler yapýlmýþ görünmekle birlikte, belirtilen süreçte özellikle bilimsel kurumlardan katýlýmý istenen uzmanlarýn bir bölümü çalýþmalara hiç çaðrýlmamýþ, bir bölümü de katýlmasý olanaksýz zaman aralýðýnda haberdar olmuþtur. Sonuçta çalýþma belgeleri nin bilimsel yanlarý bize göre tartýþýlýr hale getirilmiþtir. Öte yandan, çalýþma gruplarýnda emek harcamýþ bir bölüm akademisyen Þura üyesi olarak davet edilmemiþ, çalýþma gruplarýna çaðrýlmamýþ olanlar da Þuraya davet edilerek çeliþki yaratýlmýþtýr. Þura öncesi yönetmelik uyarýnca (16.Md.) bilimsel bildiriler verilmiþtir. Ancak bunlar ne sunulmuþ, ne tartýþýlmýþ, ne de yazýlý metin halinde daðýtýlmýþtýr. Böyle olunca, Bakanlýk bazý konulardaki bilimsel görüþleri beðenmemiþ, benimsememiþ, yerlerini bürokrat ve teknik elemanlarýnýn görüþleri ile doldurmayý yeterli ve uygun görmüþtür deðerlendirmesi gündeme gelmiþtir. Oysa Þura, görüþ alýþveriþlerinin yapýldýðý bir danýþma organý (16.Md.) deðil midir? Þura sürecinde, deðindiðimiz bu deðerlendirmeleri vurgulayan baþka izlenimlerde edindik: Bakanlýðýn çeþitli karar organlarýnda görev *Ý.Ü. Orman Fakültesi Prof.Dr. Aytuð AKESEN* 3 yapan (örneðin: daire, þube baþkaný gibi) bürokratlarýn (genellikle de bakanlýklarýn birleþtirilmesi sonrasý bu noktalara gelen çevre müh., ekonomist, inþaat müh. gibi meslek gruplarýndan) temsil ettikleri makamýn biçimsel yetki sini kendi uzamnýlk konularýnýn dýþýndaki uzmanlýk alanlarýnda tartýþmalara girerek uzman yetki haline getirme giriþimleri, ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun her þeyden önce meslek etiði ne aykýrý, son derece düþündürücü, ileriye dönük Bakanlýk uygulamalarýndan bilimdýþý sürecin baþlangýç görüntüsünü vermiþtir. Uzmanlýklarýn biçimsel yetkiyle karýþtýrýlmasý önlenmediði takdirde her uygulamasý uzmanlýk gerektiren Bakanlýk örgütü ve etkinliklerine yönelik soru ve tepkiler artacaktýr. Bu sorulardan biri de bizim aklýmýza geldi. Bakanlýklarýn birleþtirilmesiyle baþlatýlan (bize göre) Ormancýlýk Örgütünün asimilasyon sürecine þimdi de orman mühendisliði yetkililerinin asimilasyonu mu eklenmeðe çalýþýlmaktadýr? Öte yandan, Þura gündemini oluþturan 11 baþlýk altýnda yer alan konularda derin ve yaygýn bir birikimi olan ormancýlýðýn gereken oranlarda temsil edilmediði, bazý konularda da (doða korumasýnda olduðu gibi) çevre ile doða koruma kavramlarýnýn eþanlamlý ele alýnarak yanlýþlara yol açýldýðý gözlenmiþtir. Sonuçta eðrisiyle, doðrusuyla kararlarýn uyglama sürecinde de tartýþýlacak bir Þura etkinliði geride kalmýþtýr. Unutulan yanlarý olacak unutulmayan yanlarý olacaktýr. Bizim de 1. Çevre ve Ormancýlýk Þurasý ndan unutamayacaklarýmýz elbette olacaktýr!. Örneðin: 150 yýla yaklaþan geçmiþi olan ülkemizin en geliþmiþ Orman Fakültesi, Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanýna açýlýþta bir konuþma olanaðý saðlanmamýþtýr. (Oysa kimler konuþmadý). Þura komisyon raporlarý çok dar zaman dilimlerinde gerçekten tartýþýlarak oylanmýþtýr(!). Son olarak da yurdumuzun dört bir yanýndan, karadan, denizden, tepelerden gelerek özellikle 2/B konusunda bilinen kesimlerin özlem ve doða sevgilerini (!) tüm bilimdýþý birikimleriyle yansýtma görevi üstlenen bazý deðerli üyeler Þura nýn yýldýzlarý olarak hep aklýmýzda kalacaklardýr.

4 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Yrd.Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY* Þur'a denilince aklýma hep "Milli Eðitim Bakanlýðý" gelir. Çünkü, þur'a etkinliklerini en çok onlar yapýyor. Çocukluðumdan hatýrlarým, Milli Eðitim Þur'alarýnýn radyolardan haberleri yayýnlanýrdý. Merak ederdim, bu insanlar niye toplanýr? Neyi konuþurlar? Yýllar sonra 1993 'de I. Ormancýlýk Þur'asý toplandýðýnda yine çocukluk günlerime gitmiþtim. Zira, þura üyesi olarak çaðrýlmýþtým. Tüm bu merak ve hevesimle koþmuþtum Ankara'ya. Birçok üye Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Ankara Öðretmen Evi'nde kalmýþtý. Ayrýca, öðretmen evinin salonlarýnda ön toplantýlar yapýlmýþ ve komisyon raporlarý hazýrlanmýþtý. Büyük toplantý Milli Eðitim Bakanlýðý 'nýn Þura Salonu'nda yapýlmýþtý ve þur'a kararlarlarý da bu salonda alýnmýþtý. I. Ormancýlýk Þurasý verimli bir toplantý olmuþtu. Ýlk defa "Ormancýlýk Þur'asý" toplandýðý için heyecanlý idik. Kuþkusuz adý þur'a olmasa bile eski toplantýlar da unutulmaz imiþ. Bunu bana, ilki 1966 'da düzenlenen ve daha sonra çeþitli kez tekrarlanan "Orman Mühendisliði Teknik Kongreleri"ne iliþkin dokümanlar söylüyor. Gri fotoðraflar dillense de konuþsa. Bu dönemlerde toplanan Orman Mühendisliði Teknik Kongreleri ormancýlýðýmýza yön verdi ve katký saðladý. Þimdi bile bakarken o tozlu sayfalara, mesleðimizin duayenlerini, öncülerini hatýrlarým. Ýyi þeyler yapmýþlar derim. Zaman zaman düþünmüþümdür, "Niye ormancýlýk þuralarýnýn arkasýný getiremedik?" diye. Oysa, yönetmelik gereði 2005 'de 3. Ormancýlýk Þur'asýnýn toplanmasý gerekiyordu. Yapamadýk. Çevre Bakanlýðý bugüne kadar konusu çevre olan 4 þura düzenlemiþti. Niye biz yapamýyoruz? derken, en son yapýlan bir giriþim bu olumsuz düþüncelerimi bir ölçüde deðiþtirdi. Ne zaman diye sorarsanýz I. Çevre ve Ormancýlýk Þur'asý 'nýn toplanacaðýnýn duyurulmasýna kadar. Çevre ile Orman Bakanlýðý'nýn birleþmesinden sonra ilk defa farklý bir konumda þur'a düzenleniyordu. Þur'a öncesi Bolu-Abant 'da ön toplantýlar yapýlmýþtý. Þur'a Ýstanbul'da toplanacaktý. Daha sonra Antalya'ya alýnýnca þaþýrdýk. Kaygýlandýk. Bir þeyler iyi gitmiyor diye üzüldük. Birçok insan þur'ayý katýlmayý bekliyordu. Fakat, çaðrýlmadýðýný öðrendik. Ortalýkta birçok söylenti dolaþýyordu. Açýk söyleyeyim düzenlenecek þur'a hakkýnda benim düþüncelerim de karmakarýþýktý. Bu ön yargýlarla þuraya katýldýk. Antalya Kemer'deki ilk karþýlaþmalarýmýzda bir þeyler deðiþmeye baþladý. Bu tür toplantýlarýn birbirini uzun zamandýr görmeyen insanlarýn bir araya gelmesinde önemli bir rolü bulunmaktadýr. Bu nedenle açýlýþ seromonisi öncesi selamlaþmalar, kucaklaþmalar görülmeye deðerdi. Ayrýca, durum deðerlendiren, sorunlarý ortaya koyan ve çözümler üreten komisyon toplantýlarý, bazen hararetli bazen neþeli tartýþmalara sahne olmaya baþladý. Katýlanlarýn, özverili çalýþmalar yaptýðýndan eminim. Bunu son gün varýlan þur'a kararlarýndan elde etmek mümkün. Ön yargýlarýmla gitmeme raðmen, I. Çevre ve Ormancýlýk Þur'asý 'ndan mutlu ayrýldým. Boþa gitmedi hiç birþey. En azýndan bir durum deðerlendirmesi yaptýk. Nerede olduðumuzu, nerede durduðumuzu gördük. Þimdi önümüze bakma zamaný. En çok sevindiðim þey ne biliyor musunuz? Þura kararlarý arasýnda "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Yasa Tasarýsý"nýn acilen çýkarýlmasý maddesinin yer almasý ve Sayýn Bakanýn bu kararý "Sonuç Bildirgesi"nde yer vermesi. Bana göre sadece bu yasanýn çýkartýlmasý þur'a giderlerini kat kat öder. Öyleyse haydi destekleyelim ve çýkartalým bu yasayý. Destekleyelim ki; mesleðimizin, fakültelerimizin, teþkilatýmýzýn, kýsacasý ülkemizin önü açýlsýn. * SDÜ Orman Fakültesi 4

5 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Orman Bakanlýðý ile Çevre Bakanlýðýnýn birleþtirilmesinden sonra, "Avrupa Birliði Sürecinde Çevre ve Orman" temasý üzerine Mart 2005 tarihleri arasýnda Antalya'da Birinci Çevre ve Ormancýlýk Þurasý toplandý. Öncelikle þura hazýrlýk ve organizasyonunun mükemmelliðini, iyi bir çalýþma ortamýnýn saðlandýðýný, ev sahipliðinin çok güzel olduðunu belirtmeden geçemeyeceðim. Orman Bakanlýðýnýn 1997 yýlý Ekim ayýnda baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirmiþ olduðu 11 inci uluslar arasý ormancýlýk kongresinden sonra, bu kez ulusal nitelikli Birinci Çevre ve Ormancýlýk þurasý da baþarýlý bir þekilde yapýlmýþtýr. Bakanlýk çalýþanlarý, ulusal ve uluslar arasý kongrelerde gerekli baþarýyý yakalamýþ olduklarý ispatlanmýþtýr. Emeði geçen herkesi tebrik ediyorum. Þura çalýþmalarýný þuraya hazýrlýk, þura genel kurulu aþamasý ve þura sonrasý olmak üzere üç bölümde irdelemek gerekmektedir. Þura hazýrlýk çalýþmalarýnda genel kanaat sürenin dar olduðu yönünde yoðunlaþmýþtýr. Nitekim, çalýþma gruplarýna katýlacak olan üyelerin, 14 Aralýk 2004 tarihinde, Bakanlýðýn Söðüt özü toplantý salonunda yaptýklarý toplantýda söz alan konuþmacýlar, bu hususa deðinmiþlerdir. O toplantýda yaptýðým konuþmamda; þuranýn yapýlmasý kararýnýn alýndýðýný, gerekli duyurularýn yapýldýðýný ve sürecin iþlemeye baþladýðýný belirterek, bu tip eleþtirilerin zaman kaybýndan öteye gitmeyeceðini ifade etmiþ, yapacaðýmýz iþlere hýzla bakmamýzýn gerekli olduðunu vurgulamýþtým. Ayrýca bu þura sonucunda, Çevre Bakanlýðý ile Orman Bakanlýðýnýn birbirine kaynaþmasý yönünde kararlarýn çýkmasýný temenni etmiþtim. Bu tavsiyem, arkamdan söz alan bir çevreci öðretim üyesi tarafýndan eleþtirilmiþ, konuþmam çevrenin, ormanýn içinde sindirileceði þeklinde yorumlanarak, bu yaklaþýma karþý olduðunu açýkça ifade etmiþtir. Halbuki, bu düþünce çok yanlýþ bir algýlamanýn ürünü olup, þayet iki bakanlýk bir bakanlýk haline getirilmiþ ise, her disiplin kendi alanlarý içinde kalmak üzere, ortak paydanýn olabildiðince geniþ tutularak kaynaþtýrýlmak suretiyle istenilen amaca ulaþýlacaktýr. Öðretim üyesinin yaklaþýmýnýn, dolaylý olarak þura genel kurul görüþmelerine de yansýtýldýðý gözlemlenmiþtir. Zira genel kurul görüþmeleri sýrasýnda, çevre konularýný içine alan ilk üç komisyonun raporlarýnýn görüþülmesinden sonra, çevre kanadýna ait üyelerin büyük bir bölümünün ve ilgili bazý üst düzey bürokratlarýn ormancýlýk konularýnýn tartýþýlacaðý komisyon raporlarý görüþmelerine katýlmadýklarý görülmüþtür. Halbuki tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de çevreye bir þemsiye ve koordinasyon fonksiyonu verilip, baþta orman ekosistemi olmak üzere, her disiplinle doðrudan veya dolaylý olarak iliþkilendirilmelidir. Orman ile çevrenin bir bakanlýk çatýsý altýnda birleþmesinin en büyük nedeni, ortak yönlerinin çok geniþ tabanlý olmasýdýr. Þurada, "Yerel yönetimler ve çevre, Sürdürülebilir kalkýnma için çevre yönetimi, Çevresel etki deðerlendirmesi ve çevre düzeni planlarý, Ekosistem, orman ekosistemi ve sürdürülebilir kalkýnma, Orman kadastrosu ve mülkiyet, Orman ürünleri ve endüstrisi, Doða koruma, Çevre-orman ve halk iliþkileri, Araþtýrma geliþtirme ve eðitim, Çevre ve orman mevzuatý ve kurumsal yapýlanma" olmak üzere 11 çalýþma grubu oluþturulmuþtur. Bu çalýþma gruplarýna ilgilenenlerce 152 adet yazýlý teblið gönderilmiþtir. Tebliðlerden 40 adedi, baþkanlýðýný yaptýðým dört nolu "Ekosistem, Orman *Onur Kurulu Üyesi ve AR-GE Komisyonu Baþkaný Eþref GÝRGÝN* 5 Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkýnma" çalýþma grubu ile ilgilidir. Geriye kalan 112 teblið, diðer 10 çalýþma grubunu ilgilendirmektedir. Bu durum önümüzdeki yýllarýn, ormancýlýk için ekosistem yaklaþýmýnýn ön planda olacaðýnýn açýk bir göstergesidir. Ormancýlýðýn ekosistem yönetimi anlayýþýyla yapýlmasý, Orman Mühendisliðinin sorumluluðunu ve etkinliðini ön plana çýkaracaktýr. O nedenle Orman Mühendisliðinin, üniversite eðitiminden baþlanarak, devlet ve özel sektördeki çalýþma anlarý yeni bir bakýþ açýsýyla yeniden dizayn edilmelidir. Artýk Orman Mühendisliði, tüm dünyada olduðu gibi, çok geniþ kapsamlý bir öðretim ve eðitimi zorunlu kýlan "Ekosistem yönetme ve iþletme sanatý" olarak kabul edilmelidir. Ormancýlýk, odun üretiminin çok ötesinde, eko-hizmet üreten bir sektör haline dönüþtürülmelidir. Bu gereksinim, þurada özellikle dördüncü komisyon raporunun tartýþýlmasý sýrasýnda açýkça görülmüþtür. Þura yürütme kurulu, her çalýþma grubundan bir veya iki tebliðin genel kurulda sunulmasý yönünde gruplara bilgi vermiþ, çalýþma gruplarý da teblið seçimlerini yaparak teblið sahiplerine duyurmuþtu. Daha sonra zaman darlýðý nedeniyle sunumlarýn yapýlamayacaðý þura yönetimince çalýþma guruplarýna bildirildi. Bu durum çok hoþ karþýlanmamýþtýr. Gerekli tedbirler alýnýp sunumlar geçekleþtirilseydi daha iyi olurdu. Þuranýn Antalya bölümünde, çalýþma komisyonlarý geç saatlere kadar çok yoðun bir çalýþma sergileyerek raporlarýný zamanýnda genel kurula getirdiler. Genel kurul aþamasýnda, özellikle mevzuat çalýþmalarýna dair 11 nolu komisyonun raporu, baþta ormancýlýk mülkiyet konularý ve özel aðaçlandýrmalar olmak üzere, gerek komisyon çalýþmalarý ve gerekse genel kurul çalýþmalarýnda yoðun tartýþmalara sahne olmuþtur. Þura genel kurulunda komisyon raporu görüþmeleri devam ederken, görüþmeleri biten komisyon baþkanlarý, Çevre ve Orman Bakaný Sayýn Osman PEPE ile bir araya gelmiþtir. Sayýn Bakan þura ile ilgili olarak, çalýþma komisyonu baþkanlarý ile istiþari mahiyette karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu. Sayýn Bakan, genellikle komisyon baþkanlarýný dinlemeyi tercih etti. Ortak görüþ olarak, þura kararlarýnýn raflarda kalmayarak uygulamada dikkate alýnmasý temennisinde bulunulmuþtur. Sayýn Bakan toplantý sonucunda, Bakanlýðýn þura kararlarýndan yararlanacaðýný, bu maksatla, þura kararlarýnýn uygulamaya yansýtýlmasý için, idareye emir vereceðini, þura kararlarýnýn uygulanmasýnda gelinen noktanýn deðerlendirilmesi için, komisyon baþkanlarýnýn da katýlacaðý, yýlda iki kez birisi Abant' ta diðeri Antalya'da olmak üzere bir araya gelmeyi düþündüðünü ifade etmiþtir. Sonuç olarak, þurada alýnan kararlar þura yönetmeliðine göre istiþari mahiyette olduðu düzenlemesine bakarak, büyük emekler harcanmak suretiyle ortaya çýkan kararlardan, göstermelik bir þekilde yararlanmaya gidilmemelidir. Sayýn Bakanýn komisyon baþkanlarýyla yaptýðý toplantýda söylediði þekilde, kararlar Bakanlýðýn ana hizmet ve baðlý kuruluþlarýna eyleme geçecek þekilde emir verilmeli ve düþünüldüðü gibi yýlda iki kez de þura kararlarýnýn uygulanmasýna dair deðerlendirme toplantýlarý yapýlmalýdýr. Þura kararlarýnýn takibini yapacak sekreteryanýn, yeni bir þura yapýlýncaya kadar, Çevre ve Orman Bakanlýðý Araþtýrma ve Planlama Kurulu içinde yer almasý saðlanmalýdýr. Þura kararlarýnýn ülkemize, milletimize, Bakanlýðýmýza ve ormancýlýðýmýza hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

6 Ýþsizlik; yýllardýr ülkemizin kanayan bir yarasý, çözüm getirilmedikçe de büyümeye ve kangren olmaya doðru gidiyor. Sokaklar, iþsiz üniversite mezunlarýyla dolup taþýyor. Analar babalar ve iþsiz evlatlar endiþeli, umutlar gittikçe tükenmektedir. Orman mühendisleri de umutsuzca çözüm bekleyen meslek gruplarýndan biridir. Ýþin acý yaný ise; yüzlerce Orman Ýþletme Þefliðinin, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü, Doða Koruma ve Milli Park ve ORKÖY Mühendisliklerinin boþ kadrolarýna orman mühendisi atamasý yapýlmamakta, bir yandan iþler aksarken diðer yandan yetiþmiþ, eðitilmiþ orman mühendisleri iþ beklemekte, her bakýmdan ülke kaynaklarý heba edilmektedir. Geçtiðimiz yýllarda on milyon orman köylüsünden bahsedilen ülkemizde bugün sayý azalmýþ, yedi milyonlara inmiþtir. Bu da bize çok açýk biçimde göstermektedir ki; orman alanlarýnda nüfus ve dolayýsýyla sosyal baský azalmakta, her türlü teknik çalýþma daha kolay yapýlabilir hale gelmektedir. Ama ne yazýk ki bugün de, bu ormanlýk alanlarda yapýlacak ormancýlýk çalýþmalarýný planlayacak ve uygulayacak teknik eleman ihtiyacý had safhadadýr. Ülke ormanlarý çalýþmak üzere *Orman Mühendisi SESÝMÝZE KULAK VERÝN! Vahdet Afþin Karacan* / Sultan Belli* / Emine Seda Keleþ* 6 orman mühendislerini beklerken mezun olmuþ bunca orman mühendisinin boþta gezmesi trajikomik bir baþka gerçektir. Ýþte bu sebeple ülkemizde yaþanan iþsizlik sorununda orman mühendislerinin ayrý tutulmasýnýn asýl nedeni burada yatmaktadýr. Orman mühendisliðini diðer meslek guruplarýndan ayrý tutan en önemli özellik hem yapýlacak yýðýnla iþ, hem de boþ gezen yüzlerce orman mühendisinin oluþudur. Tüm orman mühendisleri olarak hepimiz çok iyi biliyoruz ki AB'ye girmek için uðraþ veren Türkiye kamuda çalýþan sayýsýný azaltma gibi bir politika güderken Çevre ve Orman Bakanlýðý'nda bizlere iþ imkaný yaratýlmasý pek mümkün gözükmemektedir. Ýçinde bulunduðumuz günlerde (Dedikodu deðilse) Orman Genel Müdürlüðünün Maliye Bakanlýðýndan aldýðý 150 mühendis kadrosu ile Türkiye Ormanlarýnýn hiçbir sorununun çözülemeyeceði de bir baþka gerçektir. Bir Orman Ýþletme Müdürlüðünde ortalama iki Ýþletme Þefinin bulunduðu dev bir Genel Müdürlükte 150 mühendis kadrosunun tümü orman mühendisi olarak kullanýlsa bile hangi yaraya merhem olur o da bir baþka soru zaten. Çevre ve Orman Bakanlýðý Ana Hizmet Birimlerinde ise þu sýralar herhangi bir mühendis alýmý ile ilgili bir hareket gözükmezken, ormanlarýmýzýn beklediði teknik eleman ihtiyacýnýn nasýl giderileceði gerçekten hepimiz için merak konusu. Geçtiðimiz aylarda Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilen ve iki Genel Müdürlük tarafýndan desteklenen eðitim çalýþmalarý ile hepimize daðýtýlan ümitlerde yavaþ yavaþ yok olmaya baþladý. Yeni mezun olmuþ mühendisler olarak bu eðitim çalýþmasý ile fakültede ki bilgilerimize uygulamada bizlerden beklenen pratikleri öðrendiðimizde çalýþma imkanlarýmýzýn emekli büyüklerimizce kýsýtlanacaðýný hiç düþünmemiþtik. Þöyle ki; Ýhale ile alýnan bir aðaç-

7 landýrma projesinde çalýþmak üzere imza yetkisini kullanan meslektaþlarýmýzýn sahada eylemli biçimde çalýþmadan bu iþi götürdüklerine þahit olmaktayýz. Ne yazýk ki bu duruma ihale kabul komisyonlarýnýn da göz yummalarý biz boþta gezen mühendisleri fazlasý ile rahatsýz etmektedir. Çünkü Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezi tarafýndan belirlenen Birim Fiyatlarýn çok altýnda ücretlerle yetki imzalarýnýn atýldýðýný görüyoruz. Bu durumu serbest piyasa ekonomisi ile baðdaþtýrmaya kimsenin hakký olamaz. Arazide çalýþmayý gerektiren bir ihale alan yüklenici, imzayý attýrdýðý teknik elamaný bizzat arazide iþlendirmeli, yeteri kadar bulundurmalý, yapýlan iþlerin gerçekten tekniðine uygun olarak yapýlmasýný saðlamalýdýr. Bizler arazide tam zamanlý çalýþýlmasýndan ve odamýzýn yasal olarak belirlediði birim fiyatlarýn uygulanmasýndan yanayýz. Þimdiye kadar bekledik, ama ne yazýk ki sadece Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüðünün tüm Çevre ve Orman Ýl Müdürlüklerine talimatlanmasýna raðmen az sayýda birkaç Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü bu talimata uymuþtur. Bu az sayýdaki illerde yürütülen ormancýlýk çalýþmalarýnýn kontrolü ve takip edilmesi için mühendislik hizmeti satýn alýnýrken. Geri kalan diðer il müdürlüklerinde ise; ne yazýk ki bu tür uygulamalar her nedense yapýlmamaktadýr. Üzülerek görüyoruz ki, yürütülen bir çok aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü, korunan alanlarýn yönetimi ve Orköy çalýþmalarý mühendislik hizmeti alýnmadýðý için aksamaktadýr. Orman Ýþletme Þefliklerinin çoðunlukla vekaleten yürütüldüðü günümüzde ormanlarýmýzda yapýlmasý gereken bakým çalýþmalarýnýn dýþarýdan alýnacak teknik eleman hizmeti ile saðlýklý ve programlara uygun biçimde tamamlanabilmesi mümkün olduðu halde bu yol neden denenmemektedir? Serbest mühendislik ve müþavirlik hizmeti alýnmasý görüþüne taraf olduðunu bildiðimiz ve kendisini silvikültüre adamýþ bir Genel Müdüre sahip olan Orman Genel Müdürlüðünden beklentilerimiz bu sebeple çok daha fazla olmaktadýr. 7 Devletimizin ve ailelerimizin kýsýtlý bütçeleri ile bunca yýl bizler için harcadýðý paralarýn ve verilen emeklerin karþýlýðý olan borcumuzu ödemek, emeklerimizin karþýlýðýný almak istiyoruz. Üstelik ormanlarýmýzda bunca iþ bizleri beklerken. Bütün bu sýkýntýlarýn çekildiði bir dönemde mecliste görüþülmekte olan çevre kanununun taslaðýnda yer alan ve yasadan son anda bilinmeyen, anlaþýlmayan ve anlatýlmayan bir nedenle çýkartýlan "yevmiyeli mühendislerin kadroya geçmesi" de bizi üzen bir baþka konu olmuþtur. Orman Ýþletme Müdürlüklerinde yevmiyeli çalýþan arkadaþlarýmýzýn yýl içinde birkaç ay yerine yýl boyunca çalýþtýrýlmalarýnýn saðlanmasý ise her hangi bir yasa çýkarýlmasýný gerektirmemektedir. Öte yandan biz serbest çalýþmak isteyen orman mühendislerine düþen görevde sorunlarýmýzýn çözümü için ortak kararlar alýnmasý, aramýzda iletiþimin kesintisiz sürdürülmesi, meslektaþ olarak birlik ve beraberliðin devam ettirilmesi, gereðine inanýyoruz. Bunun saðlanmasý içinde bir platform oluþturulmasýnýn yararlý olacaðý görüþündeyiz. Sonuç olarak; meslek kuruluþumuz olan Orman Mühendisleri Odasý Yönetimi; kamu kurum ve kuruluþlarý ile protokol imzalayýp, iþbirliði halinde yapýlan eðitim çalýþmalarýný bizlere sertifika vererek bitirmemeli, uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklarýn giderilmesi ve engellerin aþýlmasýnda yanýmýzda olmalýdýr. Uygulamada odanýn belirlediði birim fiyatlarýn çok çok altýnda fiyat vererek haksýz rekabet ve iþ kalitesinin düþmesine neden olan oda üyeleri hakkýnda gereðinin yapýlmasýný bekliyoruz. Genel Müdürlük yetkililerinden ise, yapýlan iþi denetim için araziye gittiklerinde, sorumlu orman mühendislerini arazide görmeden, iþin kabulünü yapmamalýdýrlar. Ayrýca; taþra birimlerine serbest mühendislik ve müþavirlik hizmeti alýnmasý konusunda talimat vererek, bu talimatlara uyulmasýný saðlamalýdýrlar.

8 GEÇMÝÞÝN DÝNAMÝKLERÝ GELECEÐÝ ÞEKÝLLENDÝREMEZ Abdurrahman SAÐKAYA* Dünya bilgi çaðýna girdi. Teknoloji fabrikadan insan beynine taþýndý. Ülkelerin gücü; petrol, maden, otomobil vb. üretimiyle deðil, sahip olduklarý beyin gücüyle ölçülüyor. Bilgi çaðýna damgasýný vuran temel dinamik; deðiþim dir. Ekonomide, kültürde, siyasette deðiþim o kadar hýzlý ki, arkasýndan yetiþmek mümkün deðil. Deðiþimin sarstýðý, yeni deðiþimlerin sürekli tehdidi altýnda bulunan bir dünyada korunmanýn tek yolu; yenilikleri sürdürmektir. Ýstikrar ancak devamlý deðiþmeyle saðlanabilir. Ormancýlýkta diðer ilim disiplinleri gibi bilgi çaðý ve onun temel dinamiði deðiþimden nasibini almýþtýr. Dünün sorunlarý þekil deðiþtirmiþtir. Biz hala dünün sorunlarýna, dünün çözümleriyle çare aramaya kalkarsak baþarýlý olamayýz. Örnek verirsek; 1980 yýlýnda 11 milyon orman köy nüfusu vardý. % 3 çoðalma hýzýyla projeksiyon yaparsak, 2005 de bu nüfus 20 milyon olur. Þu anda orman köy nüfusu 7 milyon olduðuna göre; kalan 13 milyon nüfus nerede? En az 3 milyonu Ýstanbul da; 2B alanlarýnda, kaçak gecekondularda vb. dün ORKÖY e bütçe ödeneði vermeyerek sorunlarý ciddiye almayan hükümetler, günümüze içinden çýkýlmaz kötü miraslar býrakmýþlardýr. Bu günün ormancýsý çaða uygun yapýlanma ve zihniyete sahip olmak durumundadýr. Dünya dengelerini öðrenmeli, bu dengelerin içine Türkiye yi oturtmalý, Türkiye deki sektörler iliþkisini kavrayarak içine ormancýlýðý koyabilme becerisine sahip olmalýdýr. Bunun için yeni bakýþ açýsýna, deðiþim e ihtiyaç var. Bir kere, ormancýlýðý bir bütün olarak düþünme becerisine sahip olmalý; kereste-odun odaklý zihniyeti terk etmelidir. Çünkü günümüzde ilim çok disiplinli hale gelmiþtir. Yani sadece ormancýlýðý öðrenerek ormancýlýk sorunlarý çözülemez. Mesela; 2001 ekonomik krizini hatýrlayalým. Ekonomistlerimiz krizi televizyonlarda, ekonomik parametreler; borsa-faiz-döviz ile izah ettiler, ve ayný parametlerle çözmeye çalýþtýlar! Halbuki krizin ana nedeni ekonomiden çok siyaset le, siyasi istikrar la ilgiliydi. Ormancýlýk doða bilimidir. Zor þartlarda olan bir meslektir. Doða bilimleri ile uðraþanlarýn tutucu olmalarý normaldir. Ancak çaðýn dinamiklerine uyumsuzlukta ýsrar, sorunlarý aðýrlaþtýrdýðý gibi çözümsüz de kýlar. Ormancýlýk uygulamalarý son 50 yýldýr bir deðiþime uðramamýþtýr. Sorun ve çözüm düzlemleri aynýdýr. Ormancýlýk sorunlarla hep iç içe olmuþ, hep çözüm ihtiyacýyla yüz yüze kalmýþtýr. Kriz yönetiminde, ayný düzlemde çözüm bulunamazsa bir üst düzlemden olaya bakma gereði vardýr. Bir üst düzlem sorunlarýn ve çözümlerinin daha iyi ortaya çýktýðý makro bakýþ açýsýnýn bulunduðu düzlemdir. Bir üst düzlemden olaya bakalým; 20 milyon Ha. Orman alanýndan elde edilen deðer 700 milyon $ dýr. Bunun %40 ý orman köylüsüne hizmet bedeli olarak ödenmektedir. Bu bedel 7 milyon köylüye paylaþtýrýldýðýnda, 40 dolar adam/yýl düþer. Ormanlardan elde ettiðimiz hasýlatýn hepsini orman köylüsüne verdiðimizde, 100 dolar adam/yýl düþer. Kýsaca kereste-odun tabanlý bir üretimde çözüm bulunmamaktadýr. Bu kavgayý daha çok sürdürerek mühendis arkadaþlarýmýzý lüzumsuz yere yormamalýyýz. Bu sistemle orman köylüsünü mutlu etmemiz mümkün deðildir; baþka kaynaklar aramalýyýz. Yapmamýz gereken, elimizdeki 20 milyon Ha. Alanýn ekonomik deðerlendirilmesidir. Hollanda 4 milyon Ha. Alana sahip, 30 milyar $ lýk tarým ürünü ihraç ediyor! Bulgaristan Trakya nýn devamý olan meþe baltalýklarýnda özel avlak turizmi yapmakta, sadece kuþ avcýýðýndan 2 milyar $ kazanmaktadýr. Ýsviçre, dað köylerindeki nüfusun þehre göç etmemesi için, daðda ilaç ve kozmetik sanayinin ham maddesi Týbbi ve aromatik bitki ekimi yapmaktadýr. Bu alanlardan elde edilen gelir; Avro/Ha.dýr. Biz de orman alanlarýmýzýn binde birinde Ha. Alanda týbbi ve aromatik bitki tarýmý yaptýrsak elde edilecek gelir: 850 milyon $ geliri orman köylümüze kazandýrýrýz. Baltalýk sahasý olarak, güney-doðu da 2 milyon Ha. bozuk alanýmýz var. Trakya daki halkla beraber sistemi oralarda da kurduðumuzda büyük gelirler elde ederiz. Bu misalleri çoðaltmak mümkün. Önemli olan arkadaþlarýmýzýn soruna bakýþlarýný deðiþtirmeleri, çözümde kararlý olmalarýdýr. Çaðýn deðerlerini yaþam biçimi haline getirmek, sorunlara mantýklý çözümler getirmek demektir. Ormancýlýk sorunlarýnýn çözümünün ekonomik olduðu arkadaþlarýmýzýn malumudur: Ancak bu çözümün nasýl olacaðý önem kazanmaktadýr. Teþkilatýmýz orman köylüsü sorununu çözdüðü taktirde, teknik sorunlarýn da çözümü yoktur iki dönem amanejman periyodunda gençleþtirmemiz gereken Ha. alana karþý baþarabildiðimiz miktar Ha.dýr. Gene ayný periyotta bakým yapmamýz gereken 4.5 milyon Ha. alana karþýlýk, uygulamada 1.5 milyon Ha. alanýn bakýmýný yapabilmiþiz. Son 65 yýldýr orman köylüsü ile sorunlarýmýzý çözememiþiz; orman ve orman dýþýnda aðýr bedeller ödemiþiz. Yapýlmasý gereken, geleneksel metodlarda ýsrardan vazgeçmektir. Yeni bir anlayýþ, yeni bir kafa yapýsýyla olaylara yaklaþmalý, sorunlara mutlaka ama mutlaka çözüm bulmalýyýz. Sorunlara çözüm getirme ve iyi bir Türkiye býrakma konusunda, biz 68 kuþaðý ve daha önceki kuþaklar baþarýsýz olduk! Çünkü bu günkü kuþaklara sorunlarý aynen aktardýk! Bu konuda bir çok arkadaþýmýn haklý, haksýz mazeret orntaya koyar gibi olduklarýný iþitir gibi oluyorum! Ancak önemli olan netice, geldiðimiz yer ortadadýr! Hiçbir mazerete sýðýnma hakkýna sahip deðiliz. Bundan sonra yapmamýz gereken; geçmiþ hatalarýmýzý ortaya koymak, isabetli teþhisler bulmak geleceðe yönelik çözümler oluþturmaktýr. *Emekli Orman Genel Müdürü 8

9 ATILIMLAR DEVAM EDÝYOR Eþref GÝRGÝN* Deðerli meslektaþlarým, Odamýzýn çalýþmalarý ile ilgili olarak oda dergisinde ve WEB sayfasýnda sizlere bilgiler aktarýlmaktadýr. Yönetim kurulumuzun göreve baþladýðý tarihten bu yana dergimizde yazdýðým makalelerin ilgiyle izlendiði gözlemlenmiþtir. O nedenle, geçen zaman diliminde üzerinde çalýþýlan önemli konular hakkýnda sizleri dergimiz kanalýyla bilgilendirmeye gayret göstermekteyim. Yazýma aþaðýdaki maddelerde, öncelikle orman mühendisliði mesleði için milat olacak meslek yetki yasasýnda gelinen son durumu aktarmakla baþlayacaðým. 1) Meslek yetki yasasý: Geçen sayýlarýmýzda meslek yetki yasasýnýn safahatlarý hakkýnda detaylý bilgiler verilmiþ ve bu konunun çok yakýndan takip edildiðini belirtmiþtim. Bu yazýma, meslek yetki yasasýnýn yasalaþmasý sürecinde, mutlu sona yaklaþmanýn önemli bir adýmýnýn atýldýðýný belirtmekle baþlýyorum. Takvimler 20 Haziran 2005 pazartesi gününü göstermektedir. Bakanlar Kurulu mutat toplantýsýný yapmýþ basýn açýklamasýný Adalet Bakaný ve hükümet sözcüsü Sayýn Cemil ÇÝÇEK yapmaktadýr. Türkiye'de üyelerimizden bir kýsmýnýn canlý yayýnda dinlediði ve Anadolu Ajansýnýn 20 Haziran 2005 tarihli haber kayýtlarýndan geçirdiði aþaðýdaki haberi tüm kamu oyu dinlemektedir. Anadolu Ajansýnýn haberinde, "... Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan, yaptýðý açýklamada, Orman Endüstri Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisleri için mesleki düzenlemeye gidileceðini belirtti. Çiçek, bu mesleklerle ilgili hak, yetki ve çalýþma esaslarýnýn yeniden ele alýnacaðýný kaydetti. Devletin özel ormancýlýðý da teþvik etmesi gerektiðini ifade eden Çiçek, bu konularla ilgili hazýrlanan ve imzaya açýlan tasarýlarýn TBMM'ne gönderileceðini bildirdi..." denilmektedir. Görüldüðü üzere, meslek yetki yasamýz çok yakýndan takip edilerek hükümet tasarýsý haline getirilmesi saðlanmýþtýr. Bu konuda baþta Sayýn Bakanýmýz Osman PEPE ve katkýda bulunan herkese teþekkür ederim. Yetki yasamýzýn Temmuz ayýndan önce yasalaþtýrýlmasý için yoðun çalýþmalarýmýz olmuþtur. Hatta Bakanlýðýmýz yasa tasarýmýzý, meclis tatile girmeden önce yasalaþtýrýlmasý gereken tasarýlar arasýnda Baþbakanlýða bildirmiþtir. Ancak meclis gündeminin çok yoðun olmasý nedeniyle gerçekleþtirilememiþtir. Meclis açýldýktan sonra sonbaharda görüþülerek yasalaþtýrýlmasý beklenmektedir. Bu süre zarfýnda, her türlü çalýþma yapýlarak kamu oyu oluþturulacaktýr. Bu yetki yasasý yasalaþtýðý takdirde, ormancýlýðýmýzýn ve mesleðimizin önünde yeni ufuklar açýlacaktýr. Tüm ormancýlýk camiasýna hayýrlý olsun. Bu arada meslektaþlarýmýzýn odamýza olan borçlarýný kapatmalarý ve yeni mühendislerin de üye olmalarýný hatýrlatmak isterim. 2) Eðitim çalýþmalarý: Odamýz, meslektaþlarýmýza yönelik daha önce gerçekleþtirdiði aðaçlandýrma, silvikültür ve amenajman eðitimlerinin tekrarlanmasý ile bunlara ek olarak milli parkalar ve bilirkiþilik eðitimlerinin sonbahar aylarýnda yapýlmasý için gerekli hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Serbest çalýþan her arkadaþýmýn ihtiyacý bulunan eðitimlere katýlmalarýný tavsiye ederim. 3) Türkiye'de özel aðaçlandýrmalar paneli gerçekleþtirildi: Orman Kanununun 57 inci maddesinde, 1986 yýlýnda 3302 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapýlmýþ, böylece devlet ormanlarý sayýlan alanlarda, hazine arazilerinde ve özel arazilerde özel aðaçlandýrmalarýn yapýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Ancak aradan geçen 19 yýllýk zaman içinde, teþvik kapsamýnýn geniþletilmesi amacýyla, beþ kez aðaçlandýrma yönetmeliði yenilenmiþ ve bu konunun yurt sathýna yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler sýrasýnda, odun dýþý ürün veren orman aðaç ve aðaççýklarý özel aðaçlandýrma yönetmeliði kapsamýna alýnmýþtýr. Bu düzenlemeyle birlikte, bir kýsým sivil toplum örgütleri, özel aðaçlandýrmalarda, aðaçlandýrma yönetmeliðinin odun dýþý ürün veren türlerin kullanýlmasýna imkan veren maddelerinin iptali yönünde Danýþtay'da davalar açmýþtýr. Ýptal davalarýndan ilki 1994 yýlýnda açýlmýþ, dava dilekçesinde Orman Kanununun 57 inci maddesinin Anayasaya ve yönetmeliðinde yasaya aykýrý olduðu, kestane ve cevizin orman aðacý olmadýðý iddia edilmiþ, bu nedenle aðaçlandýrma yönetmeliðinin 13 üncü maddesinin iptali istenmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, 57 inci maddenin anayasaya aykýrýlýðý iddiasýný ciddi bulmamýþ, yönetmeliðinde yasaya uygun olduðuna, bu aðaç türlerinin de ormanlarda tabii olarak yetiþtirildiðinden ve orman aðaçlarý olduðundan bahisle davayý ret etmiþtir. Aðaçlandýrmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve gelir getirici türlerin çeþitlendirilmesi amacýyla, 23 Þubat 1998 tarihinde Aðaçlandýrma yönetmeliði yeniden düzenlenmiþ, Ceviz ve kestanenin yaný sýra ormanlarýmýzda aðaççýk formunda tabii olarak yetiþen harnup, antep fýstýðý (menengiç) ve zeytin türlerinin de kullanýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Bu düzenlemeye uygun olarak özel aðaçlandýrma izinleri verilmesi uygulamasýna, 1998 yýlýndan 2002 yýlýna kadar devam edilmiþtir. Orman Bakanlýðý ile Tariþ, Eðe Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði arasýnda, aðaçlandýrma yönetmeliðine uygun olarak, zeytin aðaçlandýrmalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, Aralýk tarihinde iki adet iþbirliði protokolü imzalanmýþtýr. Yeniden bir yönetmelik düzenlemesi yapýlmamýþ olmasýna raðmen, bu kez yine baþka bir sivil toplum örgütü tarafýndan yönetmeliðin 14 üncü maddesi (b) bendinin iptali için Danýþtay'da iptal davasý açýlmýþtýr. Dava dilekçesinde, ayný þekilde 57 inci maddenin Anayasaya ve yönetmeliðin yasaya aykýrý olduðu, madde de yer alan, *Onur Kurulu Üyesi ve AR-GE Komisyonu Baþkaný 9

10 odun dýþý ürün veren türlerin orman aðacý olmadýðý iddia edilmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, öncelikle talep edilen yürütmeyi durdurma isteðini ret etmiþtir. Daha sonra esas hakkýndaki kararýnda, maddenin Anayasaya uygun olduðunu, "Zeytin"in orman aðacý olmadýðýný kararlaþtýrmýþtýr. Bakanlýk kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay dava daireleri genel kuruluna itirazda bulunmuþ, dava henüz sonuçlanmamýþtýr. Danýþtay 8 inci dairesinin bu kararýyla ormanlarýn daraltýlmasýnýn önüne geçilmesi düþünülmüþ ise de, tam tersine, zeytinin orman aðaççýðý sayýlmamasý yargýsýyla orman alanlarýnýn daraltýlmasýna davetiye çýkartýlmýþtýr. Nitekim Yargýtay 20 inci Hukuk Dairesinin, sahipli arazide olamayan zeytin aðaçlarýnýn orman aðacý olduðuna dair kararý bulunmaktadýr. Panel sonunda panelistlerce zeytinin bir orman aðacý olduðu teyit edilmiþ, aksi düþüncenin ormanlarýn daraltýlmasýna neden olabileceði vurgulanmýþtýr. Aðaçlandýrma yönetmeliði, Danýþtay'ýn zeytin ile ilgili kararýna uymak, Bakanlýðýn yeniden yapýlanmasý nedenleriyle ortaya çýkan yeni durumun yönetmeliðe yansýtmasý için 9 Ekim 2003 tarihinde yeniden düzenlenmiþtir. Yapýlan bu yeni düzenlemede, odun dýþý ürün veren türler tek tek sayýlmayarak genel tanýmlamalara yer verilmiþtir. Bu yeni yönetmelik de yine ayný sivil toplum örgütü tarafýndan iptal davasýna konu edilmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, yeni yönetmeliðin ilgili 14 üncü maddesini tamamen iptal etmiþtir. Bakanlýk iptal kararýndan sonra, bu kez davayý açan ilgili sivil örgütle birlikte, iptal edilen maddeleri yeniden düzenleyerek yürürlüðe koymuþtur. Özel aðaçlandýrmalarýn yurt sathýnda yaygýnlaþtýrýlamamasýnda, bu þekilde sürdürülen çekiþmelerin çok büyük olumsuz etkileri yansýmýþtýr. Ormancýlýðýmýzýn geliþtirilmesi, orman halk iliþkilerinin iyileþtirilmesi, ormanlarýn korunmasýnda önemli fonksiyon üstlenen ve odamýzca da önem verilen özel aðaçlandýrma konusunun tüm yönleriyle tartýþýlarak sorunlarýn ortaya konulmasý, çözüm önerilerinin üretilmesi, önündeki engellerin aþýlmasý, bu sürtüþmede ormanlarýmýzýn zarar görmemesi, ortak bir noktada buluþulmasýný saðlamak amacýyla, konunun uzmanlarý ile uygulayýcýlarýn katýlacaðý bir panelin düzenlenmesi kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. O nedenle Orman Mühendisleri Odasý, özel aðaçlandýrmalarýn en yoðun olduðu Eðe Bölgemizin merkezi Ýzmir ilinde, 9-10/Haziran/2005 tarihlerinde, koordinasyonu tarafýmca yürütülen panelin yapýlmasý kararýný almýþtýr. Panelin bir günü arazide ve bir günü büroda olmak üzere iki gün süreli "Türkiye'de özel aðaçlandýrmalar" konusu adý altýnda yapýlmýþtýr. Böylece özel aðaçlandýrma konularýnýn tüm yönleriyle tartýþýlmasý saðlanmýþtýr. Panelin 9 Haziran 2005 tarihinde gerçekleþtirilen arazi bölümünde, Bergama ilçesi Karaveliler köyü köy tüzel kiþiliðince yapýlan baþarýlý fýstýkçamý özel aðaçlandýrma alanlarý gezilmiþ ve köylülerle sohbet edilmiþtir. Ýkinci tatbikat noktasý, ormanda tabii olarak yetiþen aralarýnda zeytin, antep fýstýðý (menengiç) nýn da bulunduðu devlet ormaný gezilerek, tabii türler hakkýnda bilgi edinilmiþtir. Burada "zeytin" aðaççýðýnýn orman tanýmýnda yer alan asli unsur olduðu bizatihi arazide görülerek tespit edilmiþtir. Üçüncü tatbikat noktasýnda, Danýþtay kararýndan önce saha tahsisi yapýlan, Akhisar ilçesi Tütenli köyü köy tüzel kiþiliðine ait baþarýlý zeytin özel aðaçlandýrma alaný gezilmiþtir. Bu noktalarda basýn ve panelistler bilgilendirilmiþ ve panelistlerin, panele daha farklý bakýþ açýsýyla girmeleri saðlanmýþtýr. Panelin 10/haziran/2005 tarihinde ki bölümünde konularýn hukuki, idari, teknik, uygulama ve sosyal boyutlarý panelistlerce ele alýnmýþtýr. Panel iki oturum halinde gerçekleþtirilmiþtir. Oturumlarýn yönetmenliðini, emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAÐKAYA yapmýþtýr. Birinci oturumda, Ý.Ü. Orman Fakültesi Ormancýlýk Hukuku Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sedat AYANOÐLU, emekli Baþbakanlýk birinci hukuk müþaviri (OGM eski 1 inci hukuk müþaviri ve kadastro ve mülkiyet daire baþkaný) Avukat Nurten ÖZER, eski Orman Bakanlýðý Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ve Müsteþar Yardýmcýsý Eþref GÝRGÝN panelist olarak yer almýþ ve özel aðaçlandýrmalarýn hukuki dayanaklarý ile uygulamaya yansýmalarý konusu tartýþýlmýþtýr. Oturumun sonundaki tartýþma bölümünde, özel aðaçlandýrmalarýn yapýlmasýnýn önemli olduðu, 57 inci madde de deðiþiklik yapýlarak önündeki engellerin aþýlmasýnýn gerektiði yönünde kanaat oluþmuþtur. Ýkinci oturumda konunun teknik, idari, uygulama ve sosyal boyutlarý, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Mustafa YÜKSEK, Milli Emlak Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Kadir TEZCAN, Ege Orman Vakfý Genel Müdürü Metin GENÇOL ile Karaveliler Köyü eski muhtarý Mustafa ÇELÝK tarafýndan tartýþýlmýþtýr. Ýkinci oturumun sonundaki tartýþma bölümünde, özel aðaçlandýrmalarýn orman köylerinin gelir seviyesini artýrdýðý, ormanlarýn korunmasýnda köprü görevi gördüðü ve geliþtirilmesinin gerektiði vurgulanmýþtýr. Ormanlarýmýzýn halkla birlikte korumasýnda köprü görevi yapacak, orman köylerinin refah seviyelerinin yükseltilerek orman halk iliþkilerinin geliþtirilmesine katký saðlayacak olan ve ormanlarýmýzda tabii olarak yetiþen, odun dýþý ürün veren, orman aðaç ve aðaççýk türlerinin özel aðaçlandýrmalarda kullanýlmasýnýn önündeki engellerin hukuki zeminlerde kaldýrýlmasýnýn zorunluluðu belirtilmiþtir. Panel olumlu izlenimlerle sona ermiþ olup, yapýlan tüm konuþma bantlarý aynen çözümlendikten sonra kitap haline getirilecektir. Panel sonunda Orman Mühendisleri Odasý genel merkezi tarafýndan bir basýn duyurusu yayýnlanmýþtýr. Duyurunun tam metnini odamýzýn WEB sayfasýnda bulabilirsiniz. Deðerli meslektaþlarým, her zaman inanarak söylediðim gibi, sizler her þeyin en iyisine layýksýnýz. Oda çalýþmalarýyla ilgili yeni atýlým haberlerinde yeniden buluþmak üzere hoþça kalýnýz. 10

11 ORMAN-KEÇÝ-EROZYON VE TURÝZM SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ Orman Mühendisleri Odasý Adana'da ORMAN, KEÇÝ, EROZYON VE TURÝZM konulu bir sempozyum düzenlendi. Adana Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Nisan 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen uluslararasý sempozyuma Orman Mühendisleri Odasý Doðu Akdeniz Þube Baþkanlýðý, Adana Orman Bölge Müdürlüðü ve Adana Kent Konseyi katký saðlamýþtýr. Sempozyuma katýlan konuþmacýlar özetle; "Keçinin ormana zararlarýnýn azaltýlmasý, keçi sahiplerinin alternatif geçim kaynaklarýna yönlendirilmesi ve kýl keçisi yerine ýslah edilmiþ keçi türlerinin beslenmesi düþüncesinde birleþmiþlerdir. Keçilerin yaþama alanlarýnda doðal olarak yetiþmekte olan týbbý ve aromatik bitki türlerinin korunmasý, yetiþtirilmesi ve üretimleri kýl keçisi besleme iþinden daha ekonýmik olacaðýný vurgulamýþlardýr. Ayrýca dünyada yeni yeni geliþmekte olan eko-turizm uygulamalarý da köylülerin yerinde kalkýndýrýlmalarýnýn yeni bir uðraþ alaný olabileceði" vurgulanmýþtýr. Sempozyumda Odamýz adýna bir sunum yapan Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN özetle; "1980 yýlýndan bu yana özellikle küçükbaþ hayvan sayýsý önemli ölçüde azaldý ve azalma devam etmektedir. Hýzlý ve kontrolsüz azalýþ geçmiþte Anadolu da bitki türlerinde olduðu gibi hayvan ýrkýnda da gen kaynaðýnýn kaybolma riskini getirmektedir. Elimizdeki gen kaynaklarýnýn bilinmeyen pek çok yararlý özellikleri vardýr. Hayvan sahipleri, hayvan otlatýlan bütün sahalarý mera olarak nitelemekte ve geleneksel kullaným hakkýný kendilerinde görmektedirler. Doða korumadaki geliþmeler ve buna paralel yasal düzenlemeler otlatma sahalarýný her geçen gün daraltmaktadýr. Günümüzde; orman ekosistemine yoðun baský nedeniyle, kontrollü ve planlý otlatmadan söz etmek doðru deðildir. Bunun temel nedeni, burada yaþayan insanlarýmýzýn yaþam koþullarýdýr. Ayný havzada örnek olarak aldýðýmýz Oruçlu, Mansurlu, Ormancýk, Musalar ve Ortaköy köylerinin ortak özellikleri: - Arazi meyli yüksek, erozyon çok þiddetlidir. - Tarým alanlarý verimsiz ve iþlemeye uygun deðildir. - Orman ekosistemi sürekli köylü tarafýndan baský altýndadýr. - Geçim kaynaklarý sýnýrlý, yerinde kalkýndýrma imkansýzdýr. - Fakirlik, þehre göçü ve alternatif arayýþý zorlamaktadýr. Fakir orman içi köylerin insanca yaþayabilecekleri alanlara nakli, hem bu insanlarýmýzýn sýkýntýlarýna son verecek hem de boþalan köylerde doðanýn kýsa sürede kendini yenilemesini saðlayacaktýr." Demiþtir. Genel baþkan konuþmasýný; "Doðal orman rejyonunda yer alan ve yerinde kalkýndýrýlmasý mümkün olmayan, yoksul ve zor þartlarda yaþayan orman içi köylerin nakli devlet politikasý haline getirilmelidir. (Anayasa Mad.:169, 6831 S.Orman Yasasý Mad.:2A) Ýnsanlarýn sosyo-ekonomik durumunu iyileþtirmeden orman tahribatýnýn önüne geçmek zordur. Keçi baþta olmak üzere kontrolsüz hayvan otlatmacýlýðýnýn, ormanlara verdiði büyük zarar tartýþýlmaz bir gerçektir. Ancak ormanlýk alanlarda otlatmanýn tamamen yasaklanmasý ve keçinin ortadan kaldýrýlmasý da doðru bir yaklaþým deðildir. Ýçersinde otlatmanýn da yer aldýðý korumakullanma dengesinin iyi kurulduðu sürdürülebilir ormancýlýk politikasý uygulanmalýdýr. Bunun da yolu, klasik planlama yerine kýrsal alan yönetimini de içine alan çok yönlü faydalanma esasýna dayalý havza planlamasýndan geçmektedir. Keçi popülasyonun yoðun olduðu ve ekosisteme zarar verdiði bölgelerde alternatif gelir kaynaklarý sunularak, keçi varlýðý kabul edilebilir seviyede tutulmalýdýr." Diyerek tamamlamýþtýr. (NOT: Sempozyumda sunulan tebliðlerin tamamý odamýz að sayfasýnda (www.ormuh.org.tr ) yayýnlanmaktadýr. 11

12 DÜNDEN BUGÜNE Orman Mühendisleri Odasý* Mesela, Zonguldak'ýn yerleþim alanýnýn yüzde 68'i orman arazisidir, devlete ait arazidir, içinde hastane, postane, özel þahýslara ait yapýlar da vardýr. Bu dertten Türkiye'nin kurtarýlmasý lazým Mayýs 2005 tarihinde Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafýndan Ankara'da bir sohbet toplantýsý düzenlendi. Toplantýya, Oda Genel Merkez Yönetimi ve çeþitli organlarýn üyeleri ve mesleðimizde geçmiþ dönemlerde üst düzey yönetici kademelerinde görev almýþ Orman Mühendisi çalýþanlarý katýlmýþlardýr. Geçmiþte yaþanan deneyimlerin ve birikimlerin deðerlendirilmesini amaçlayan toplantýnýn açýþ konuþmasýnda Orman Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN özetle "Geçmiþi bilmeden, irdelemeden ve yaþananlarýn deðerlendirmesini yapmadan geleceðe dönük saðlýklý politikalarýn oluþturulamayacaðý görüþünü benimsediklerini ve bu deðerlendirmelerin iyi yapýlmasý durumunda asla tarihin tekrar etmeyeceðine inandýklarýný" vurgulamýþtýr. Daha sonra söz alan katýlýmcýlar görüþlerini dile getirmiþlerdir. Toplantýya katýlanlar sýrayla görüþlerini özet olarak þu þekilde ifade ettiler; CEMAL AKIN (Emekli Müsteþar) -...Hepimiz bölge þefliði, iþletme müdürlüðü yaptýk., Ankara'da üst düzeylerde görevler yaptýk. Yýllarca uðraþtýk, biz orman köylüsü ve orman iliþkilerini hiçbir suretle rayýna oturtamadýk. Biz Türkiye'de orman köylüsünü yýllarca ezdik, bu bir tespittir. "Ormana gittin odun aldýn, fýndýk yaptýn, devletin malýdýr" dedik. Hem insanlarýn eline býraktýk o mallarý, parasýný almadýk, çay oldu, fýndýk oldu, sera oldu, otel oldu, turistik yerleþim yeri oldu. NEVÞAT ÖZER (Orman Bakanlýðý Emekli Müsteþar) -...Deðerli arkadaþlar, kýymetli zamanlarýnýzý almaksýzýn, kýsaca düþüncelerimi arz edeceðim 62 yaþýnda ben aldýðým eðitimin noksanlýðýný hep hissetmekte hem dil açýsýndan hem de bilgi çaðýnýn gerekleri açýsýndan hissetmekte olduðumdan, bunun eksikliðini hissediyorum. Genç meslektaþlarýmýn bunun eksikliði içerisinde yetiþmemesini istemekteyim. Dolayýsýyla, mesleðin bekasý itibariyle, yetiþecek gençlerin dünyaya ve çaða uygun hale gelmesi gerektiðini hassaten vurgulamak istiyorum. Buca çalýþmalarýmýza raðmen raðmen, bir türlü de mülkiyet problemlerimizi çözememiþiz. Bu itibarla, özellikle, ifade etmek istiyorum. Mutlaka bu yönde çalýþmalarýn ve mülkiyet olayýnýn çeþitlendirilmesi ve bir sosyal bünyenin oluþturulmasý lazým geldiðinin önemle ifade ediyorum... YAVUZ YÜKSEL (Müþavir) -...Orman Mühendisleri Odamýza teþekkür ediyorum. Yýllardýr ilk defa ideoloji olmayan, ormancýlýða yönelik ve meslektaþlarý düþünen ve onlarla iliþkili konular üzerinde çalýþan bir yönetimle çalýþmanýn þansýný, mutluluðunu yaþýyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Halk-orman iliþkileri bizim için çok önemli. Aslýnda, konuda, dünyayý incelediðimiz zaman en baþarýlý ülkelerden bir tanesiyiz, ama yine de yetersiziz. Çok baþarýlý metot ve teknikler geliþtirmiþiz bu konuda, fakat yeterli deðil. Bunu katýlýmcýlýðý ön plana çýkararak yaygýnlaþtýrmak mecburiyetindeyiz ve yeni yapýlan planlarda da, esaslardan bir tanesi bu, yani katýlýmcýlýk konusu......bu arada birçok defalar deðiþik hükümetler müþavirleri imza altýna almaya teþebbüs ettiler ve hiçbiri baþarýlý olamadý; yani, böyle derken, çok kýymetli arkadaþlarýmýz var, bu arkadaþlarýmýzdan istifade etmemiz gerekiyor. Sayýn Bakanýmýzýn yapmýþ olduðu bir toplantýda çok güzel bir þekilde bizlere þunu söylemiþti: "arkadaþlar ben sizden üretim bekliyorum, hizmet bekliyorum, bunu nerede yaparsanýz yapýn, mesai önemli deðil" demiþti ve son * Yazý bant kayýtlarýný çözerek hazýrlandýðýndan, imla hatasý ve ifadelerin buna göre deðerlendirilmesini okuyucularýn takdirine býrakýyoruz. (Konu ile ilgili bant kayýtlarýnýn tamamýný odamýzýn að sayfasýnda bulabilirsiniz.) 12

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2008. Baþyazý...2. 42nci Dönem Ýlk Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý...5 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Hakan AKDAÐ Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih,

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

"Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz

Müstakbel Meslektaþlarýmýza Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı