ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI Yýl: 42 Sayý: Nisan-Mayýs-Haziran 2005 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞYAZI ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN...3 SESÝMÝZE KULAK VERÝN!...6 YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde yayýmlanmadýðýnýn belirtildiði imzalý dilekçe ile birlikte basýlý ve sayýsal ortamda Yönetim Yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýmlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýmlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna aittir. Oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu kýlmaz. Dergide yayýmlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu Yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: GEÇMÝÞÝN DÝNAMÝKLERÝ GELECEÐÝ ÞEKÝLLENDÝREMEZ...8 ATILIM DEVAM EDÝYOR...9 ORMAN-KEÇÝ EROZYON VE TURÝZM SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ...11 DÜNDEN BUGÜNE...12 TÜRKÝYE ORMANLARININ ÝHMAL EDÝLEN DEÐERLÝ YAPRAKLI TÜRÜ YABANÝ KÝRAZ...18 KENT ORMANCILIÐININ ÖNEMÝ VE PLANLANMASI...23 BOZ ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ, DÝKEN ARDIÇ, SERVÝ ARDIÇ, ANDIZ, FÝDAN ÖZELLÝKLERÝ...26 BÝYOLOJÝK ÇEÞÝTLÝLÝÐÝN ORMAN AMENAJMAN PLANLARIYLA BÜTÜNLEÞTÝRÝLMESÝ GEF PROJESÝ YANSIMALARI-1 (Tasarým)...31 Kapak Fotoðrafý: AGM Arviþi (Hanifi AVCI) ODAMIZDAN HABERLER...38

2 BAÞYAZI Saygýdeðer meslektaþlarýmýz Bizleri heyecanlandýran sizleri de heyecanlandýracaðýna inandýðýmýz bir haberi paylaþmak istiyoruz. Bir yýlý aþkýn bir süredir, büyük bir gayretle takip ettiðimiz " Meslek Yetki Yasamýzýn" yasalaþma yolunda dev bir adým daha gerçekleþti. Baþbakanlýða intikal ettirilen yasa taslaðýmýz 20 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantýsýnda imzaya açýldý. Ayný gün akþamý hükümet sözcüsü Sayýn Cemil ÇÝCEK'in de ifade ettiði gibi bu taslak hükümet tasarýsý olarak Meclise sevk ediliyor. Umut ediyoruz bu yýl içersinde yasalaþacaktýr. Mesleðimiz ve meslektaþýmýz için dönüm noktasý olacak bu yasa tasarýsýnýn yasalaþmasý için gayret gösteren baþta Sayýn Bakan Osman PEPE olmak üzere emeði geçen tüm Bakanlýk bürokratlarýna yasa taslaðýný hazýrlayan ve Odamýz adýna koordinasyon görevini yürüten, Odamýz AR-GE Komisyonu Baþkaný Sayýn Eþref GÝRGÝN'e þimdiden teþekkürlerimizi iletiyoruz. Meslek yetki yasasý, mesleðimizi tanýmlayacak, görev alanýný çizecek, ormancýlýk özel sektörünün kurumsallaþmasýný saðlayacaktýr. Bu yasa; geniþ yelpazesi olan ormancýlýk sektöründe, piyasada kurulan ve nitelikli hizmet üreten mühendislik bürolarý ile, hem mesleðimizin geliþmesine, hem meslektaþlarýmýzýn istihdamýna, hem de teknik elaman bulamayan orman teþkilatýnýn yükünün azaltýlmasýna hizmet edecektir. Çýkan yasaya iþlerlik kazandýrmak için; gerekli zeminin oluþmasý ve meslektaþlarýmýzýn bakýþ açýsý son derece önemlidir. Oda yönetimi olarak bizler Genel Müdürlüklerle yaptýðýmýz protokoller çerçevesinde, "Mühendislik Geliþtirme" eðitimleri yapýyoruz ve yapmaya devam edeceðiz. Piyasada nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlamak için gerekli gayreti göstereceðiz. Ancak bir öz eleþtiri yapmak gerekirse, nitelikli hizmet sektörünün oluþturulmasýnýn önündeki en büyük engel, kasýtlý olmamakla beraber iþveren vekili konumundaki (Bölge Müdürlüðü, Ýþletme Müdürlüðü, Ýl Müdürlüðü v.b.) meslektaþlarýmýzdýr. Hizmet alýmý yoluyla gerçekleþtirilecek bir çok ormancýlýk hizmeti (Sýklýk bakýmý, yapay gençleþtirme, imar ihya, üretim v.b.) için halen geleneksel metotlar zorlanmaktadýr. Bu konuda öncülük yapacak, güzel örnekler verecek meslektaþlarýmýza, idarecilerimize ihtiyaç vardýr. Hizmet alýmýnýn yapýldýðý ve mühendis çalýþtýrýlmasý zorunlu olan alanlarda bile sýkýntýlar vardýr. Örneðin aðaçlandýrma, erozyon kontrolü çalýþmalarýnda þartname gereði mühendis çalýþtýrma þartý vardýr. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki ihaleyi alan þahýs yada þirket, emekli yada genç bir mühendisimizin az bir para karþýlýðý imzasýný alarak, araziye dahi götürmeden iþlerini yürütmektedir. Oysa meslektaþlarýmýzýn arazide yada büroda bu mühendislik hizmetini vermesi, Odamýzýn asgari ücret yönetmeliðine göre verdiði mühendislik hizmetinin karþýlýðýný almasý, idarenin de bunu kontrol etmesi gerekir. Bir diðer örnek, bir nebzede olsa sistemin oturduðunu düþündüðümüz Amenajman ihaleleridir. Amenajman iþi yapan yaklaþýk 10 civarýndaki Ormancýlýk firmasý kýyasýya bir yarýþa girerek aþýrý kýrýmlarla ihale almaktadýrlar. Amenajman ciddi bir mühendislik hizmetidir. Yoðun arazi ve büro çalýþmasý gerektirir. Ýhalelerde bu kadar fiyat kýran firmalarýn hangi þartlarda, hangi ücretle mühendis çalýþtýracaklarý bizleri düþündüren bir konudur. Çok zor þartlarda ve düþük ücretlerle mühendis çalýþtýrýlacak, iþsiz mühendislerin çaresizliðinden faydalanýlacak, genç meslektaþlarýmýz sömürülecek, mühendislik etiði ayaklar altýna alýnacaktýr. Sonrada geliþemiyoruz, mühendisliðimiz tartýþýlýyor diye þikayet edeceðiz! Bu olumsuz örnekler umudumuzu kýrmamalý, bizi daha da kamçýlamalýdýr. Yetki yasasýyla birlikte daha da güçlü bir açýlýmýn saðlanacaðýna yürekten inanýyoruz. Nitelikli "Ormancýlýk Hizmet Sektörünün" oluþabilmesi için tüm meslektaþlarýmýza önemli görevler düþmektedir. Bu durumdan mühendislik kavramýna uygun çalýþma sistemini kurmak ve öz denetimi geliþtirmek zorundayýz. Saygýdeðer meslektaþlarýmýz. Odamýzca gerçekleþtirilen önemli etkinliklerden bir diðeri de Nisan 2005 tarihlerinde Adana Büyükþehir Belediyesi ve Doðu Akdeniz Þubemizin düzenlediði "Uluslararasý Orman, Keçi ve Erozyon" konulu sempozyumu. Sempozyumdan sonuç olarak; Arazi kullaným planlanmasý, Havza bazýnda planlama çerçevesinde otlatmanýn planlamasý, Keçinin ormana zararýnýn kabulü ile birlikte biyolojik çeþitlilik içerisinde kabul edilebilir seviyede yerinin muhafazasý, Yerinde kalkýndýrýlmasý mümkün olmayan çok düþük gelirli orman içi köylerin nakli gibi, ormancýlýk sorunlarýna ýþýk tutacak önemli mesajlar çýktý. Yine Odamýzca 9-10 Haziran 2005 tarihlerinde Ýzmir de bir günü arazide bir günü salonda gerçekleþtirilen "Türkiye'de Özel Aðaçlandýrma" panelinde de, tüm farklý görüþler tartýþýldý. Panelin sonunda; Dünya'da olduðu gibi ülkemizde de özel aðaçlandýrmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için teþviklerin arttýrýlmasý (özel ormanlarýn dünya ortalamasý % 24, Avrupa % 60, Türkiye %03), Özel aðaçlandýrmalarda asli tür yanýnda odun dýþý ürün veren aðaç ve aðaççýk türlerinin kullanýlmasý, Kurulan özel aðaçlandýrma alanlarýnýn, orman kanunun 2 inci maddesi kapsamýna girmemesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý, Orman kanunun 57 inci maddesindeki hukuki kaygýlarýn giderilerek özel aðaçlandýrmalarýn önünün açýlmasý, yönünde çýkan görüþlerin ýþýðýnda, Odamýzca yayýnlanan deklarasyon kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. Mesleðimiz açýsýndan önemli bir sürece girdiðimiz bu dönemde, Meclise sevk edilecek Meslek Yetki Yasasý ile ilgili olarak güçlü bir kamuoyu desteðine ihtiyacýmýz olacaktýr. Yasalaþma sürecinde tüm meslektaþlarýmýzýn gücünü ve gayretlerini esirgemeden sonuna kadar kullanacaðýna inancýmýz tamdýr. Saygýlarýmýzla. Yönetim Kurulu 2

3 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Mart 2005 tarihleri arasýnda Antalya da gerçekleþtirilen 1. Çevre ve Ormancýlýk Þurasý baþta ormancýlýk kamuoyu olmak üzere ilgili çevrelerde artýlarýyla, eksileriyle uzun süre tartýþýlacaktýr. Biçimsel yönden bakýldýðýnda Þura organizasyonunda gerçekten yüksek düzeyli bir düzenleme örneði ortaya konulmuþtur. Çaðdaþ bir ortamda çalýþma olanaðý sunan, ev sahipliðini eksiksiz yapan tüm emeði geçenleri kutlamak gerekir. Henüz Þura kararlarý yayýmlanmamýþ olmakla birlikte, Þura öncesi ve sürecinde göze batan bazý noktalarý dile getirmekte yarar görmekteyiz. Bilindiði gibi Þura çalýþmalarýnýn yasal dayanaðý Çevre ve Ormancýlýk Þurasý Yönetmeliði oluþturmaktadýr. Ýrdelemelerimizi söz konusu yönetmelik ýþýðýnda yapmayý doðru bulmaktayýz. Þura öncesi çalýþmalara bakýldýðýnda yönetmelik uyarýnca (12. Md.) gündem konularýna göre çalýþma gruplarý oluþturulmuþ, bu gruplar yönetmelikte belirtilen biçimde (13. Md.) çalýþmalarýný tamamlayarak hazýrladýklarý çalýþma belgeleri ni Þura sekreteryasýna sunmuþlardýr. Þekil yönünden yapýlmasý gerekenler yapýlmýþ görünmekle birlikte, belirtilen süreçte özellikle bilimsel kurumlardan katýlýmý istenen uzmanlarýn bir bölümü çalýþmalara hiç çaðrýlmamýþ, bir bölümü de katýlmasý olanaksýz zaman aralýðýnda haberdar olmuþtur. Sonuçta çalýþma belgeleri nin bilimsel yanlarý bize göre tartýþýlýr hale getirilmiþtir. Öte yandan, çalýþma gruplarýnda emek harcamýþ bir bölüm akademisyen Þura üyesi olarak davet edilmemiþ, çalýþma gruplarýna çaðrýlmamýþ olanlar da Þuraya davet edilerek çeliþki yaratýlmýþtýr. Þura öncesi yönetmelik uyarýnca (16.Md.) bilimsel bildiriler verilmiþtir. Ancak bunlar ne sunulmuþ, ne tartýþýlmýþ, ne de yazýlý metin halinde daðýtýlmýþtýr. Böyle olunca, Bakanlýk bazý konulardaki bilimsel görüþleri beðenmemiþ, benimsememiþ, yerlerini bürokrat ve teknik elemanlarýnýn görüþleri ile doldurmayý yeterli ve uygun görmüþtür deðerlendirmesi gündeme gelmiþtir. Oysa Þura, görüþ alýþveriþlerinin yapýldýðý bir danýþma organý (16.Md.) deðil midir? Þura sürecinde, deðindiðimiz bu deðerlendirmeleri vurgulayan baþka izlenimlerde edindik: Bakanlýðýn çeþitli karar organlarýnda görev *Ý.Ü. Orman Fakültesi Prof.Dr. Aytuð AKESEN* 3 yapan (örneðin: daire, þube baþkaný gibi) bürokratlarýn (genellikle de bakanlýklarýn birleþtirilmesi sonrasý bu noktalara gelen çevre müh., ekonomist, inþaat müh. gibi meslek gruplarýndan) temsil ettikleri makamýn biçimsel yetki sini kendi uzamnýlk konularýnýn dýþýndaki uzmanlýk alanlarýnda tartýþmalara girerek uzman yetki haline getirme giriþimleri, ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun her þeyden önce meslek etiði ne aykýrý, son derece düþündürücü, ileriye dönük Bakanlýk uygulamalarýndan bilimdýþý sürecin baþlangýç görüntüsünü vermiþtir. Uzmanlýklarýn biçimsel yetkiyle karýþtýrýlmasý önlenmediði takdirde her uygulamasý uzmanlýk gerektiren Bakanlýk örgütü ve etkinliklerine yönelik soru ve tepkiler artacaktýr. Bu sorulardan biri de bizim aklýmýza geldi. Bakanlýklarýn birleþtirilmesiyle baþlatýlan (bize göre) Ormancýlýk Örgütünün asimilasyon sürecine þimdi de orman mühendisliði yetkililerinin asimilasyonu mu eklenmeðe çalýþýlmaktadýr? Öte yandan, Þura gündemini oluþturan 11 baþlýk altýnda yer alan konularda derin ve yaygýn bir birikimi olan ormancýlýðýn gereken oranlarda temsil edilmediði, bazý konularda da (doða korumasýnda olduðu gibi) çevre ile doða koruma kavramlarýnýn eþanlamlý ele alýnarak yanlýþlara yol açýldýðý gözlenmiþtir. Sonuçta eðrisiyle, doðrusuyla kararlarýn uyglama sürecinde de tartýþýlacak bir Þura etkinliði geride kalmýþtýr. Unutulan yanlarý olacak unutulmayan yanlarý olacaktýr. Bizim de 1. Çevre ve Ormancýlýk Þurasý ndan unutamayacaklarýmýz elbette olacaktýr!. Örneðin: 150 yýla yaklaþan geçmiþi olan ülkemizin en geliþmiþ Orman Fakültesi, Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanýna açýlýþta bir konuþma olanaðý saðlanmamýþtýr. (Oysa kimler konuþmadý). Þura komisyon raporlarý çok dar zaman dilimlerinde gerçekten tartýþýlarak oylanmýþtýr(!). Son olarak da yurdumuzun dört bir yanýndan, karadan, denizden, tepelerden gelerek özellikle 2/B konusunda bilinen kesimlerin özlem ve doða sevgilerini (!) tüm bilimdýþý birikimleriyle yansýtma görevi üstlenen bazý deðerli üyeler Þura nýn yýldýzlarý olarak hep aklýmýzda kalacaklardýr.

4 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Yrd.Doç.Dr. Ahmet TOLUNAY* Þur'a denilince aklýma hep "Milli Eðitim Bakanlýðý" gelir. Çünkü, þur'a etkinliklerini en çok onlar yapýyor. Çocukluðumdan hatýrlarým, Milli Eðitim Þur'alarýnýn radyolardan haberleri yayýnlanýrdý. Merak ederdim, bu insanlar niye toplanýr? Neyi konuþurlar? Yýllar sonra 1993 'de I. Ormancýlýk Þur'asý toplandýðýnda yine çocukluk günlerime gitmiþtim. Zira, þura üyesi olarak çaðrýlmýþtým. Tüm bu merak ve hevesimle koþmuþtum Ankara'ya. Birçok üye Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Ankara Öðretmen Evi'nde kalmýþtý. Ayrýca, öðretmen evinin salonlarýnda ön toplantýlar yapýlmýþ ve komisyon raporlarý hazýrlanmýþtý. Büyük toplantý Milli Eðitim Bakanlýðý 'nýn Þura Salonu'nda yapýlmýþtý ve þur'a kararlarlarý da bu salonda alýnmýþtý. I. Ormancýlýk Þurasý verimli bir toplantý olmuþtu. Ýlk defa "Ormancýlýk Þur'asý" toplandýðý için heyecanlý idik. Kuþkusuz adý þur'a olmasa bile eski toplantýlar da unutulmaz imiþ. Bunu bana, ilki 1966 'da düzenlenen ve daha sonra çeþitli kez tekrarlanan "Orman Mühendisliði Teknik Kongreleri"ne iliþkin dokümanlar söylüyor. Gri fotoðraflar dillense de konuþsa. Bu dönemlerde toplanan Orman Mühendisliði Teknik Kongreleri ormancýlýðýmýza yön verdi ve katký saðladý. Þimdi bile bakarken o tozlu sayfalara, mesleðimizin duayenlerini, öncülerini hatýrlarým. Ýyi þeyler yapmýþlar derim. Zaman zaman düþünmüþümdür, "Niye ormancýlýk þuralarýnýn arkasýný getiremedik?" diye. Oysa, yönetmelik gereði 2005 'de 3. Ormancýlýk Þur'asýnýn toplanmasý gerekiyordu. Yapamadýk. Çevre Bakanlýðý bugüne kadar konusu çevre olan 4 þura düzenlemiþti. Niye biz yapamýyoruz? derken, en son yapýlan bir giriþim bu olumsuz düþüncelerimi bir ölçüde deðiþtirdi. Ne zaman diye sorarsanýz I. Çevre ve Ormancýlýk Þur'asý 'nýn toplanacaðýnýn duyurulmasýna kadar. Çevre ile Orman Bakanlýðý'nýn birleþmesinden sonra ilk defa farklý bir konumda þur'a düzenleniyordu. Þur'a öncesi Bolu-Abant 'da ön toplantýlar yapýlmýþtý. Þur'a Ýstanbul'da toplanacaktý. Daha sonra Antalya'ya alýnýnca þaþýrdýk. Kaygýlandýk. Bir þeyler iyi gitmiyor diye üzüldük. Birçok insan þur'ayý katýlmayý bekliyordu. Fakat, çaðrýlmadýðýný öðrendik. Ortalýkta birçok söylenti dolaþýyordu. Açýk söyleyeyim düzenlenecek þur'a hakkýnda benim düþüncelerim de karmakarýþýktý. Bu ön yargýlarla þuraya katýldýk. Antalya Kemer'deki ilk karþýlaþmalarýmýzda bir þeyler deðiþmeye baþladý. Bu tür toplantýlarýn birbirini uzun zamandýr görmeyen insanlarýn bir araya gelmesinde önemli bir rolü bulunmaktadýr. Bu nedenle açýlýþ seromonisi öncesi selamlaþmalar, kucaklaþmalar görülmeye deðerdi. Ayrýca, durum deðerlendiren, sorunlarý ortaya koyan ve çözümler üreten komisyon toplantýlarý, bazen hararetli bazen neþeli tartýþmalara sahne olmaya baþladý. Katýlanlarýn, özverili çalýþmalar yaptýðýndan eminim. Bunu son gün varýlan þur'a kararlarýndan elde etmek mümkün. Ön yargýlarýmla gitmeme raðmen, I. Çevre ve Ormancýlýk Þur'asý 'ndan mutlu ayrýldým. Boþa gitmedi hiç birþey. En azýndan bir durum deðerlendirmesi yaptýk. Nerede olduðumuzu, nerede durduðumuzu gördük. Þimdi önümüze bakma zamaný. En çok sevindiðim þey ne biliyor musunuz? Þura kararlarý arasýnda "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Yasa Tasarýsý"nýn acilen çýkarýlmasý maddesinin yer almasý ve Sayýn Bakanýn bu kararý "Sonuç Bildirgesi"nde yer vermesi. Bana göre sadece bu yasanýn çýkartýlmasý þur'a giderlerini kat kat öder. Öyleyse haydi destekleyelim ve çýkartalým bu yasayý. Destekleyelim ki; mesleðimizin, fakültelerimizin, teþkilatýmýzýn, kýsacasý ülkemizin önü açýlsýn. * SDÜ Orman Fakültesi 4

5 1. ÇEVRE VE ORMANCILIK ÞURASININ ARDINDAN Orman Bakanlýðý ile Çevre Bakanlýðýnýn birleþtirilmesinden sonra, "Avrupa Birliði Sürecinde Çevre ve Orman" temasý üzerine Mart 2005 tarihleri arasýnda Antalya'da Birinci Çevre ve Ormancýlýk Þurasý toplandý. Öncelikle þura hazýrlýk ve organizasyonunun mükemmelliðini, iyi bir çalýþma ortamýnýn saðlandýðýný, ev sahipliðinin çok güzel olduðunu belirtmeden geçemeyeceðim. Orman Bakanlýðýnýn 1997 yýlý Ekim ayýnda baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirmiþ olduðu 11 inci uluslar arasý ormancýlýk kongresinden sonra, bu kez ulusal nitelikli Birinci Çevre ve Ormancýlýk þurasý da baþarýlý bir þekilde yapýlmýþtýr. Bakanlýk çalýþanlarý, ulusal ve uluslar arasý kongrelerde gerekli baþarýyý yakalamýþ olduklarý ispatlanmýþtýr. Emeði geçen herkesi tebrik ediyorum. Þura çalýþmalarýný þuraya hazýrlýk, þura genel kurulu aþamasý ve þura sonrasý olmak üzere üç bölümde irdelemek gerekmektedir. Þura hazýrlýk çalýþmalarýnda genel kanaat sürenin dar olduðu yönünde yoðunlaþmýþtýr. Nitekim, çalýþma gruplarýna katýlacak olan üyelerin, 14 Aralýk 2004 tarihinde, Bakanlýðýn Söðüt özü toplantý salonunda yaptýklarý toplantýda söz alan konuþmacýlar, bu hususa deðinmiþlerdir. O toplantýda yaptýðým konuþmamda; þuranýn yapýlmasý kararýnýn alýndýðýný, gerekli duyurularýn yapýldýðýný ve sürecin iþlemeye baþladýðýný belirterek, bu tip eleþtirilerin zaman kaybýndan öteye gitmeyeceðini ifade etmiþ, yapacaðýmýz iþlere hýzla bakmamýzýn gerekli olduðunu vurgulamýþtým. Ayrýca bu þura sonucunda, Çevre Bakanlýðý ile Orman Bakanlýðýnýn birbirine kaynaþmasý yönünde kararlarýn çýkmasýný temenni etmiþtim. Bu tavsiyem, arkamdan söz alan bir çevreci öðretim üyesi tarafýndan eleþtirilmiþ, konuþmam çevrenin, ormanýn içinde sindirileceði þeklinde yorumlanarak, bu yaklaþýma karþý olduðunu açýkça ifade etmiþtir. Halbuki, bu düþünce çok yanlýþ bir algýlamanýn ürünü olup, þayet iki bakanlýk bir bakanlýk haline getirilmiþ ise, her disiplin kendi alanlarý içinde kalmak üzere, ortak paydanýn olabildiðince geniþ tutularak kaynaþtýrýlmak suretiyle istenilen amaca ulaþýlacaktýr. Öðretim üyesinin yaklaþýmýnýn, dolaylý olarak þura genel kurul görüþmelerine de yansýtýldýðý gözlemlenmiþtir. Zira genel kurul görüþmeleri sýrasýnda, çevre konularýný içine alan ilk üç komisyonun raporlarýnýn görüþülmesinden sonra, çevre kanadýna ait üyelerin büyük bir bölümünün ve ilgili bazý üst düzey bürokratlarýn ormancýlýk konularýnýn tartýþýlacaðý komisyon raporlarý görüþmelerine katýlmadýklarý görülmüþtür. Halbuki tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de çevreye bir þemsiye ve koordinasyon fonksiyonu verilip, baþta orman ekosistemi olmak üzere, her disiplinle doðrudan veya dolaylý olarak iliþkilendirilmelidir. Orman ile çevrenin bir bakanlýk çatýsý altýnda birleþmesinin en büyük nedeni, ortak yönlerinin çok geniþ tabanlý olmasýdýr. Þurada, "Yerel yönetimler ve çevre, Sürdürülebilir kalkýnma için çevre yönetimi, Çevresel etki deðerlendirmesi ve çevre düzeni planlarý, Ekosistem, orman ekosistemi ve sürdürülebilir kalkýnma, Orman kadastrosu ve mülkiyet, Orman ürünleri ve endüstrisi, Doða koruma, Çevre-orman ve halk iliþkileri, Araþtýrma geliþtirme ve eðitim, Çevre ve orman mevzuatý ve kurumsal yapýlanma" olmak üzere 11 çalýþma grubu oluþturulmuþtur. Bu çalýþma gruplarýna ilgilenenlerce 152 adet yazýlý teblið gönderilmiþtir. Tebliðlerden 40 adedi, baþkanlýðýný yaptýðým dört nolu "Ekosistem, Orman *Onur Kurulu Üyesi ve AR-GE Komisyonu Baþkaný Eþref GÝRGÝN* 5 Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkýnma" çalýþma grubu ile ilgilidir. Geriye kalan 112 teblið, diðer 10 çalýþma grubunu ilgilendirmektedir. Bu durum önümüzdeki yýllarýn, ormancýlýk için ekosistem yaklaþýmýnýn ön planda olacaðýnýn açýk bir göstergesidir. Ormancýlýðýn ekosistem yönetimi anlayýþýyla yapýlmasý, Orman Mühendisliðinin sorumluluðunu ve etkinliðini ön plana çýkaracaktýr. O nedenle Orman Mühendisliðinin, üniversite eðitiminden baþlanarak, devlet ve özel sektördeki çalýþma anlarý yeni bir bakýþ açýsýyla yeniden dizayn edilmelidir. Artýk Orman Mühendisliði, tüm dünyada olduðu gibi, çok geniþ kapsamlý bir öðretim ve eðitimi zorunlu kýlan "Ekosistem yönetme ve iþletme sanatý" olarak kabul edilmelidir. Ormancýlýk, odun üretiminin çok ötesinde, eko-hizmet üreten bir sektör haline dönüþtürülmelidir. Bu gereksinim, þurada özellikle dördüncü komisyon raporunun tartýþýlmasý sýrasýnda açýkça görülmüþtür. Þura yürütme kurulu, her çalýþma grubundan bir veya iki tebliðin genel kurulda sunulmasý yönünde gruplara bilgi vermiþ, çalýþma gruplarý da teblið seçimlerini yaparak teblið sahiplerine duyurmuþtu. Daha sonra zaman darlýðý nedeniyle sunumlarýn yapýlamayacaðý þura yönetimince çalýþma guruplarýna bildirildi. Bu durum çok hoþ karþýlanmamýþtýr. Gerekli tedbirler alýnýp sunumlar geçekleþtirilseydi daha iyi olurdu. Þuranýn Antalya bölümünde, çalýþma komisyonlarý geç saatlere kadar çok yoðun bir çalýþma sergileyerek raporlarýný zamanýnda genel kurula getirdiler. Genel kurul aþamasýnda, özellikle mevzuat çalýþmalarýna dair 11 nolu komisyonun raporu, baþta ormancýlýk mülkiyet konularý ve özel aðaçlandýrmalar olmak üzere, gerek komisyon çalýþmalarý ve gerekse genel kurul çalýþmalarýnda yoðun tartýþmalara sahne olmuþtur. Þura genel kurulunda komisyon raporu görüþmeleri devam ederken, görüþmeleri biten komisyon baþkanlarý, Çevre ve Orman Bakaný Sayýn Osman PEPE ile bir araya gelmiþtir. Sayýn Bakan þura ile ilgili olarak, çalýþma komisyonu baþkanlarý ile istiþari mahiyette karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu. Sayýn Bakan, genellikle komisyon baþkanlarýný dinlemeyi tercih etti. Ortak görüþ olarak, þura kararlarýnýn raflarda kalmayarak uygulamada dikkate alýnmasý temennisinde bulunulmuþtur. Sayýn Bakan toplantý sonucunda, Bakanlýðýn þura kararlarýndan yararlanacaðýný, bu maksatla, þura kararlarýnýn uygulamaya yansýtýlmasý için, idareye emir vereceðini, þura kararlarýnýn uygulanmasýnda gelinen noktanýn deðerlendirilmesi için, komisyon baþkanlarýnýn da katýlacaðý, yýlda iki kez birisi Abant' ta diðeri Antalya'da olmak üzere bir araya gelmeyi düþündüðünü ifade etmiþtir. Sonuç olarak, þurada alýnan kararlar þura yönetmeliðine göre istiþari mahiyette olduðu düzenlemesine bakarak, büyük emekler harcanmak suretiyle ortaya çýkan kararlardan, göstermelik bir þekilde yararlanmaya gidilmemelidir. Sayýn Bakanýn komisyon baþkanlarýyla yaptýðý toplantýda söylediði þekilde, kararlar Bakanlýðýn ana hizmet ve baðlý kuruluþlarýna eyleme geçecek þekilde emir verilmeli ve düþünüldüðü gibi yýlda iki kez de þura kararlarýnýn uygulanmasýna dair deðerlendirme toplantýlarý yapýlmalýdýr. Þura kararlarýnýn takibini yapacak sekreteryanýn, yeni bir þura yapýlýncaya kadar, Çevre ve Orman Bakanlýðý Araþtýrma ve Planlama Kurulu içinde yer almasý saðlanmalýdýr. Þura kararlarýnýn ülkemize, milletimize, Bakanlýðýmýza ve ormancýlýðýmýza hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

6 Ýþsizlik; yýllardýr ülkemizin kanayan bir yarasý, çözüm getirilmedikçe de büyümeye ve kangren olmaya doðru gidiyor. Sokaklar, iþsiz üniversite mezunlarýyla dolup taþýyor. Analar babalar ve iþsiz evlatlar endiþeli, umutlar gittikçe tükenmektedir. Orman mühendisleri de umutsuzca çözüm bekleyen meslek gruplarýndan biridir. Ýþin acý yaný ise; yüzlerce Orman Ýþletme Þefliðinin, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü, Doða Koruma ve Milli Park ve ORKÖY Mühendisliklerinin boþ kadrolarýna orman mühendisi atamasý yapýlmamakta, bir yandan iþler aksarken diðer yandan yetiþmiþ, eðitilmiþ orman mühendisleri iþ beklemekte, her bakýmdan ülke kaynaklarý heba edilmektedir. Geçtiðimiz yýllarda on milyon orman köylüsünden bahsedilen ülkemizde bugün sayý azalmýþ, yedi milyonlara inmiþtir. Bu da bize çok açýk biçimde göstermektedir ki; orman alanlarýnda nüfus ve dolayýsýyla sosyal baský azalmakta, her türlü teknik çalýþma daha kolay yapýlabilir hale gelmektedir. Ama ne yazýk ki bugün de, bu ormanlýk alanlarda yapýlacak ormancýlýk çalýþmalarýný planlayacak ve uygulayacak teknik eleman ihtiyacý had safhadadýr. Ülke ormanlarý çalýþmak üzere *Orman Mühendisi SESÝMÝZE KULAK VERÝN! Vahdet Afþin Karacan* / Sultan Belli* / Emine Seda Keleþ* 6 orman mühendislerini beklerken mezun olmuþ bunca orman mühendisinin boþta gezmesi trajikomik bir baþka gerçektir. Ýþte bu sebeple ülkemizde yaþanan iþsizlik sorununda orman mühendislerinin ayrý tutulmasýnýn asýl nedeni burada yatmaktadýr. Orman mühendisliðini diðer meslek guruplarýndan ayrý tutan en önemli özellik hem yapýlacak yýðýnla iþ, hem de boþ gezen yüzlerce orman mühendisinin oluþudur. Tüm orman mühendisleri olarak hepimiz çok iyi biliyoruz ki AB'ye girmek için uðraþ veren Türkiye kamuda çalýþan sayýsýný azaltma gibi bir politika güderken Çevre ve Orman Bakanlýðý'nda bizlere iþ imkaný yaratýlmasý pek mümkün gözükmemektedir. Ýçinde bulunduðumuz günlerde (Dedikodu deðilse) Orman Genel Müdürlüðünün Maliye Bakanlýðýndan aldýðý 150 mühendis kadrosu ile Türkiye Ormanlarýnýn hiçbir sorununun çözülemeyeceði de bir baþka gerçektir. Bir Orman Ýþletme Müdürlüðünde ortalama iki Ýþletme Þefinin bulunduðu dev bir Genel Müdürlükte 150 mühendis kadrosunun tümü orman mühendisi olarak kullanýlsa bile hangi yaraya merhem olur o da bir baþka soru zaten. Çevre ve Orman Bakanlýðý Ana Hizmet Birimlerinde ise þu sýralar herhangi bir mühendis alýmý ile ilgili bir hareket gözükmezken, ormanlarýmýzýn beklediði teknik eleman ihtiyacýnýn nasýl giderileceði gerçekten hepimiz için merak konusu. Geçtiðimiz aylarda Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilen ve iki Genel Müdürlük tarafýndan desteklenen eðitim çalýþmalarý ile hepimize daðýtýlan ümitlerde yavaþ yavaþ yok olmaya baþladý. Yeni mezun olmuþ mühendisler olarak bu eðitim çalýþmasý ile fakültede ki bilgilerimize uygulamada bizlerden beklenen pratikleri öðrendiðimizde çalýþma imkanlarýmýzýn emekli büyüklerimizce kýsýtlanacaðýný hiç düþünmemiþtik. Þöyle ki; Ýhale ile alýnan bir aðaç-

7 landýrma projesinde çalýþmak üzere imza yetkisini kullanan meslektaþlarýmýzýn sahada eylemli biçimde çalýþmadan bu iþi götürdüklerine þahit olmaktayýz. Ne yazýk ki bu duruma ihale kabul komisyonlarýnýn da göz yummalarý biz boþta gezen mühendisleri fazlasý ile rahatsýz etmektedir. Çünkü Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezi tarafýndan belirlenen Birim Fiyatlarýn çok altýnda ücretlerle yetki imzalarýnýn atýldýðýný görüyoruz. Bu durumu serbest piyasa ekonomisi ile baðdaþtýrmaya kimsenin hakký olamaz. Arazide çalýþmayý gerektiren bir ihale alan yüklenici, imzayý attýrdýðý teknik elamaný bizzat arazide iþlendirmeli, yeteri kadar bulundurmalý, yapýlan iþlerin gerçekten tekniðine uygun olarak yapýlmasýný saðlamalýdýr. Bizler arazide tam zamanlý çalýþýlmasýndan ve odamýzýn yasal olarak belirlediði birim fiyatlarýn uygulanmasýndan yanayýz. Þimdiye kadar bekledik, ama ne yazýk ki sadece Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüðünün tüm Çevre ve Orman Ýl Müdürlüklerine talimatlanmasýna raðmen az sayýda birkaç Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü bu talimata uymuþtur. Bu az sayýdaki illerde yürütülen ormancýlýk çalýþmalarýnýn kontrolü ve takip edilmesi için mühendislik hizmeti satýn alýnýrken. Geri kalan diðer il müdürlüklerinde ise; ne yazýk ki bu tür uygulamalar her nedense yapýlmamaktadýr. Üzülerek görüyoruz ki, yürütülen bir çok aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü, korunan alanlarýn yönetimi ve Orköy çalýþmalarý mühendislik hizmeti alýnmadýðý için aksamaktadýr. Orman Ýþletme Þefliklerinin çoðunlukla vekaleten yürütüldüðü günümüzde ormanlarýmýzda yapýlmasý gereken bakým çalýþmalarýnýn dýþarýdan alýnacak teknik eleman hizmeti ile saðlýklý ve programlara uygun biçimde tamamlanabilmesi mümkün olduðu halde bu yol neden denenmemektedir? Serbest mühendislik ve müþavirlik hizmeti alýnmasý görüþüne taraf olduðunu bildiðimiz ve kendisini silvikültüre adamýþ bir Genel Müdüre sahip olan Orman Genel Müdürlüðünden beklentilerimiz bu sebeple çok daha fazla olmaktadýr. 7 Devletimizin ve ailelerimizin kýsýtlý bütçeleri ile bunca yýl bizler için harcadýðý paralarýn ve verilen emeklerin karþýlýðý olan borcumuzu ödemek, emeklerimizin karþýlýðýný almak istiyoruz. Üstelik ormanlarýmýzda bunca iþ bizleri beklerken. Bütün bu sýkýntýlarýn çekildiði bir dönemde mecliste görüþülmekte olan çevre kanununun taslaðýnda yer alan ve yasadan son anda bilinmeyen, anlaþýlmayan ve anlatýlmayan bir nedenle çýkartýlan "yevmiyeli mühendislerin kadroya geçmesi" de bizi üzen bir baþka konu olmuþtur. Orman Ýþletme Müdürlüklerinde yevmiyeli çalýþan arkadaþlarýmýzýn yýl içinde birkaç ay yerine yýl boyunca çalýþtýrýlmalarýnýn saðlanmasý ise her hangi bir yasa çýkarýlmasýný gerektirmemektedir. Öte yandan biz serbest çalýþmak isteyen orman mühendislerine düþen görevde sorunlarýmýzýn çözümü için ortak kararlar alýnmasý, aramýzda iletiþimin kesintisiz sürdürülmesi, meslektaþ olarak birlik ve beraberliðin devam ettirilmesi, gereðine inanýyoruz. Bunun saðlanmasý içinde bir platform oluþturulmasýnýn yararlý olacaðý görüþündeyiz. Sonuç olarak; meslek kuruluþumuz olan Orman Mühendisleri Odasý Yönetimi; kamu kurum ve kuruluþlarý ile protokol imzalayýp, iþbirliði halinde yapýlan eðitim çalýþmalarýný bizlere sertifika vererek bitirmemeli, uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklarýn giderilmesi ve engellerin aþýlmasýnda yanýmýzda olmalýdýr. Uygulamada odanýn belirlediði birim fiyatlarýn çok çok altýnda fiyat vererek haksýz rekabet ve iþ kalitesinin düþmesine neden olan oda üyeleri hakkýnda gereðinin yapýlmasýný bekliyoruz. Genel Müdürlük yetkililerinden ise, yapýlan iþi denetim için araziye gittiklerinde, sorumlu orman mühendislerini arazide görmeden, iþin kabulünü yapmamalýdýrlar. Ayrýca; taþra birimlerine serbest mühendislik ve müþavirlik hizmeti alýnmasý konusunda talimat vererek, bu talimatlara uyulmasýný saðlamalýdýrlar.

8 GEÇMÝÞÝN DÝNAMÝKLERÝ GELECEÐÝ ÞEKÝLLENDÝREMEZ Abdurrahman SAÐKAYA* Dünya bilgi çaðýna girdi. Teknoloji fabrikadan insan beynine taþýndý. Ülkelerin gücü; petrol, maden, otomobil vb. üretimiyle deðil, sahip olduklarý beyin gücüyle ölçülüyor. Bilgi çaðýna damgasýný vuran temel dinamik; deðiþim dir. Ekonomide, kültürde, siyasette deðiþim o kadar hýzlý ki, arkasýndan yetiþmek mümkün deðil. Deðiþimin sarstýðý, yeni deðiþimlerin sürekli tehdidi altýnda bulunan bir dünyada korunmanýn tek yolu; yenilikleri sürdürmektir. Ýstikrar ancak devamlý deðiþmeyle saðlanabilir. Ormancýlýkta diðer ilim disiplinleri gibi bilgi çaðý ve onun temel dinamiði deðiþimden nasibini almýþtýr. Dünün sorunlarý þekil deðiþtirmiþtir. Biz hala dünün sorunlarýna, dünün çözümleriyle çare aramaya kalkarsak baþarýlý olamayýz. Örnek verirsek; 1980 yýlýnda 11 milyon orman köy nüfusu vardý. % 3 çoðalma hýzýyla projeksiyon yaparsak, 2005 de bu nüfus 20 milyon olur. Þu anda orman köy nüfusu 7 milyon olduðuna göre; kalan 13 milyon nüfus nerede? En az 3 milyonu Ýstanbul da; 2B alanlarýnda, kaçak gecekondularda vb. dün ORKÖY e bütçe ödeneði vermeyerek sorunlarý ciddiye almayan hükümetler, günümüze içinden çýkýlmaz kötü miraslar býrakmýþlardýr. Bu günün ormancýsý çaða uygun yapýlanma ve zihniyete sahip olmak durumundadýr. Dünya dengelerini öðrenmeli, bu dengelerin içine Türkiye yi oturtmalý, Türkiye deki sektörler iliþkisini kavrayarak içine ormancýlýðý koyabilme becerisine sahip olmalýdýr. Bunun için yeni bakýþ açýsýna, deðiþim e ihtiyaç var. Bir kere, ormancýlýðý bir bütün olarak düþünme becerisine sahip olmalý; kereste-odun odaklý zihniyeti terk etmelidir. Çünkü günümüzde ilim çok disiplinli hale gelmiþtir. Yani sadece ormancýlýðý öðrenerek ormancýlýk sorunlarý çözülemez. Mesela; 2001 ekonomik krizini hatýrlayalým. Ekonomistlerimiz krizi televizyonlarda, ekonomik parametreler; borsa-faiz-döviz ile izah ettiler, ve ayný parametlerle çözmeye çalýþtýlar! Halbuki krizin ana nedeni ekonomiden çok siyaset le, siyasi istikrar la ilgiliydi. Ormancýlýk doða bilimidir. Zor þartlarda olan bir meslektir. Doða bilimleri ile uðraþanlarýn tutucu olmalarý normaldir. Ancak çaðýn dinamiklerine uyumsuzlukta ýsrar, sorunlarý aðýrlaþtýrdýðý gibi çözümsüz de kýlar. Ormancýlýk uygulamalarý son 50 yýldýr bir deðiþime uðramamýþtýr. Sorun ve çözüm düzlemleri aynýdýr. Ormancýlýk sorunlarla hep iç içe olmuþ, hep çözüm ihtiyacýyla yüz yüze kalmýþtýr. Kriz yönetiminde, ayný düzlemde çözüm bulunamazsa bir üst düzlemden olaya bakma gereði vardýr. Bir üst düzlem sorunlarýn ve çözümlerinin daha iyi ortaya çýktýðý makro bakýþ açýsýnýn bulunduðu düzlemdir. Bir üst düzlemden olaya bakalým; 20 milyon Ha. Orman alanýndan elde edilen deðer 700 milyon $ dýr. Bunun %40 ý orman köylüsüne hizmet bedeli olarak ödenmektedir. Bu bedel 7 milyon köylüye paylaþtýrýldýðýnda, 40 dolar adam/yýl düþer. Ormanlardan elde ettiðimiz hasýlatýn hepsini orman köylüsüne verdiðimizde, 100 dolar adam/yýl düþer. Kýsaca kereste-odun tabanlý bir üretimde çözüm bulunmamaktadýr. Bu kavgayý daha çok sürdürerek mühendis arkadaþlarýmýzý lüzumsuz yere yormamalýyýz. Bu sistemle orman köylüsünü mutlu etmemiz mümkün deðildir; baþka kaynaklar aramalýyýz. Yapmamýz gereken, elimizdeki 20 milyon Ha. Alanýn ekonomik deðerlendirilmesidir. Hollanda 4 milyon Ha. Alana sahip, 30 milyar $ lýk tarým ürünü ihraç ediyor! Bulgaristan Trakya nýn devamý olan meþe baltalýklarýnda özel avlak turizmi yapmakta, sadece kuþ avcýýðýndan 2 milyar $ kazanmaktadýr. Ýsviçre, dað köylerindeki nüfusun þehre göç etmemesi için, daðda ilaç ve kozmetik sanayinin ham maddesi Týbbi ve aromatik bitki ekimi yapmaktadýr. Bu alanlardan elde edilen gelir; Avro/Ha.dýr. Biz de orman alanlarýmýzýn binde birinde Ha. Alanda týbbi ve aromatik bitki tarýmý yaptýrsak elde edilecek gelir: 850 milyon $ geliri orman köylümüze kazandýrýrýz. Baltalýk sahasý olarak, güney-doðu da 2 milyon Ha. bozuk alanýmýz var. Trakya daki halkla beraber sistemi oralarda da kurduðumuzda büyük gelirler elde ederiz. Bu misalleri çoðaltmak mümkün. Önemli olan arkadaþlarýmýzýn soruna bakýþlarýný deðiþtirmeleri, çözümde kararlý olmalarýdýr. Çaðýn deðerlerini yaþam biçimi haline getirmek, sorunlara mantýklý çözümler getirmek demektir. Ormancýlýk sorunlarýnýn çözümünün ekonomik olduðu arkadaþlarýmýzýn malumudur: Ancak bu çözümün nasýl olacaðý önem kazanmaktadýr. Teþkilatýmýz orman köylüsü sorununu çözdüðü taktirde, teknik sorunlarýn da çözümü yoktur iki dönem amanejman periyodunda gençleþtirmemiz gereken Ha. alana karþý baþarabildiðimiz miktar Ha.dýr. Gene ayný periyotta bakým yapmamýz gereken 4.5 milyon Ha. alana karþýlýk, uygulamada 1.5 milyon Ha. alanýn bakýmýný yapabilmiþiz. Son 65 yýldýr orman köylüsü ile sorunlarýmýzý çözememiþiz; orman ve orman dýþýnda aðýr bedeller ödemiþiz. Yapýlmasý gereken, geleneksel metodlarda ýsrardan vazgeçmektir. Yeni bir anlayýþ, yeni bir kafa yapýsýyla olaylara yaklaþmalý, sorunlara mutlaka ama mutlaka çözüm bulmalýyýz. Sorunlara çözüm getirme ve iyi bir Türkiye býrakma konusunda, biz 68 kuþaðý ve daha önceki kuþaklar baþarýsýz olduk! Çünkü bu günkü kuþaklara sorunlarý aynen aktardýk! Bu konuda bir çok arkadaþýmýn haklý, haksýz mazeret orntaya koyar gibi olduklarýný iþitir gibi oluyorum! Ancak önemli olan netice, geldiðimiz yer ortadadýr! Hiçbir mazerete sýðýnma hakkýna sahip deðiliz. Bundan sonra yapmamýz gereken; geçmiþ hatalarýmýzý ortaya koymak, isabetli teþhisler bulmak geleceðe yönelik çözümler oluþturmaktýr. *Emekli Orman Genel Müdürü 8

9 ATILIMLAR DEVAM EDÝYOR Eþref GÝRGÝN* Deðerli meslektaþlarým, Odamýzýn çalýþmalarý ile ilgili olarak oda dergisinde ve WEB sayfasýnda sizlere bilgiler aktarýlmaktadýr. Yönetim kurulumuzun göreve baþladýðý tarihten bu yana dergimizde yazdýðým makalelerin ilgiyle izlendiði gözlemlenmiþtir. O nedenle, geçen zaman diliminde üzerinde çalýþýlan önemli konular hakkýnda sizleri dergimiz kanalýyla bilgilendirmeye gayret göstermekteyim. Yazýma aþaðýdaki maddelerde, öncelikle orman mühendisliði mesleði için milat olacak meslek yetki yasasýnda gelinen son durumu aktarmakla baþlayacaðým. 1) Meslek yetki yasasý: Geçen sayýlarýmýzda meslek yetki yasasýnýn safahatlarý hakkýnda detaylý bilgiler verilmiþ ve bu konunun çok yakýndan takip edildiðini belirtmiþtim. Bu yazýma, meslek yetki yasasýnýn yasalaþmasý sürecinde, mutlu sona yaklaþmanýn önemli bir adýmýnýn atýldýðýný belirtmekle baþlýyorum. Takvimler 20 Haziran 2005 pazartesi gününü göstermektedir. Bakanlar Kurulu mutat toplantýsýný yapmýþ basýn açýklamasýný Adalet Bakaný ve hükümet sözcüsü Sayýn Cemil ÇÝÇEK yapmaktadýr. Türkiye'de üyelerimizden bir kýsmýnýn canlý yayýnda dinlediði ve Anadolu Ajansýnýn 20 Haziran 2005 tarihli haber kayýtlarýndan geçirdiði aþaðýdaki haberi tüm kamu oyu dinlemektedir. Anadolu Ajansýnýn haberinde, "... Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan, yaptýðý açýklamada, Orman Endüstri Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisleri için mesleki düzenlemeye gidileceðini belirtti. Çiçek, bu mesleklerle ilgili hak, yetki ve çalýþma esaslarýnýn yeniden ele alýnacaðýný kaydetti. Devletin özel ormancýlýðý da teþvik etmesi gerektiðini ifade eden Çiçek, bu konularla ilgili hazýrlanan ve imzaya açýlan tasarýlarýn TBMM'ne gönderileceðini bildirdi..." denilmektedir. Görüldüðü üzere, meslek yetki yasamýz çok yakýndan takip edilerek hükümet tasarýsý haline getirilmesi saðlanmýþtýr. Bu konuda baþta Sayýn Bakanýmýz Osman PEPE ve katkýda bulunan herkese teþekkür ederim. Yetki yasamýzýn Temmuz ayýndan önce yasalaþtýrýlmasý için yoðun çalýþmalarýmýz olmuþtur. Hatta Bakanlýðýmýz yasa tasarýmýzý, meclis tatile girmeden önce yasalaþtýrýlmasý gereken tasarýlar arasýnda Baþbakanlýða bildirmiþtir. Ancak meclis gündeminin çok yoðun olmasý nedeniyle gerçekleþtirilememiþtir. Meclis açýldýktan sonra sonbaharda görüþülerek yasalaþtýrýlmasý beklenmektedir. Bu süre zarfýnda, her türlü çalýþma yapýlarak kamu oyu oluþturulacaktýr. Bu yetki yasasý yasalaþtýðý takdirde, ormancýlýðýmýzýn ve mesleðimizin önünde yeni ufuklar açýlacaktýr. Tüm ormancýlýk camiasýna hayýrlý olsun. Bu arada meslektaþlarýmýzýn odamýza olan borçlarýný kapatmalarý ve yeni mühendislerin de üye olmalarýný hatýrlatmak isterim. 2) Eðitim çalýþmalarý: Odamýz, meslektaþlarýmýza yönelik daha önce gerçekleþtirdiði aðaçlandýrma, silvikültür ve amenajman eðitimlerinin tekrarlanmasý ile bunlara ek olarak milli parkalar ve bilirkiþilik eðitimlerinin sonbahar aylarýnda yapýlmasý için gerekli hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Serbest çalýþan her arkadaþýmýn ihtiyacý bulunan eðitimlere katýlmalarýný tavsiye ederim. 3) Türkiye'de özel aðaçlandýrmalar paneli gerçekleþtirildi: Orman Kanununun 57 inci maddesinde, 1986 yýlýnda 3302 sayýlý yasa ile deðiþiklik yapýlmýþ, böylece devlet ormanlarý sayýlan alanlarda, hazine arazilerinde ve özel arazilerde özel aðaçlandýrmalarýn yapýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Ancak aradan geçen 19 yýllýk zaman içinde, teþvik kapsamýnýn geniþletilmesi amacýyla, beþ kez aðaçlandýrma yönetmeliði yenilenmiþ ve bu konunun yurt sathýna yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler sýrasýnda, odun dýþý ürün veren orman aðaç ve aðaççýklarý özel aðaçlandýrma yönetmeliði kapsamýna alýnmýþtýr. Bu düzenlemeyle birlikte, bir kýsým sivil toplum örgütleri, özel aðaçlandýrmalarda, aðaçlandýrma yönetmeliðinin odun dýþý ürün veren türlerin kullanýlmasýna imkan veren maddelerinin iptali yönünde Danýþtay'da davalar açmýþtýr. Ýptal davalarýndan ilki 1994 yýlýnda açýlmýþ, dava dilekçesinde Orman Kanununun 57 inci maddesinin Anayasaya ve yönetmeliðinde yasaya aykýrý olduðu, kestane ve cevizin orman aðacý olmadýðý iddia edilmiþ, bu nedenle aðaçlandýrma yönetmeliðinin 13 üncü maddesinin iptali istenmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, 57 inci maddenin anayasaya aykýrýlýðý iddiasýný ciddi bulmamýþ, yönetmeliðinde yasaya uygun olduðuna, bu aðaç türlerinin de ormanlarda tabii olarak yetiþtirildiðinden ve orman aðaçlarý olduðundan bahisle davayý ret etmiþtir. Aðaçlandýrmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve gelir getirici türlerin çeþitlendirilmesi amacýyla, 23 Þubat 1998 tarihinde Aðaçlandýrma yönetmeliði yeniden düzenlenmiþ, Ceviz ve kestanenin yaný sýra ormanlarýmýzda aðaççýk formunda tabii olarak yetiþen harnup, antep fýstýðý (menengiç) ve zeytin türlerinin de kullanýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Bu düzenlemeye uygun olarak özel aðaçlandýrma izinleri verilmesi uygulamasýna, 1998 yýlýndan 2002 yýlýna kadar devam edilmiþtir. Orman Bakanlýðý ile Tariþ, Eðe Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði arasýnda, aðaçlandýrma yönetmeliðine uygun olarak, zeytin aðaçlandýrmalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, Aralýk tarihinde iki adet iþbirliði protokolü imzalanmýþtýr. Yeniden bir yönetmelik düzenlemesi yapýlmamýþ olmasýna raðmen, bu kez yine baþka bir sivil toplum örgütü tarafýndan yönetmeliðin 14 üncü maddesi (b) bendinin iptali için Danýþtay'da iptal davasý açýlmýþtýr. Dava dilekçesinde, ayný þekilde 57 inci maddenin Anayasaya ve yönetmeliðin yasaya aykýrý olduðu, madde de yer alan, *Onur Kurulu Üyesi ve AR-GE Komisyonu Baþkaný 9

10 odun dýþý ürün veren türlerin orman aðacý olmadýðý iddia edilmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, öncelikle talep edilen yürütmeyi durdurma isteðini ret etmiþtir. Daha sonra esas hakkýndaki kararýnda, maddenin Anayasaya uygun olduðunu, "Zeytin"in orman aðacý olmadýðýný kararlaþtýrmýþtýr. Bakanlýk kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay dava daireleri genel kuruluna itirazda bulunmuþ, dava henüz sonuçlanmamýþtýr. Danýþtay 8 inci dairesinin bu kararýyla ormanlarýn daraltýlmasýnýn önüne geçilmesi düþünülmüþ ise de, tam tersine, zeytinin orman aðaççýðý sayýlmamasý yargýsýyla orman alanlarýnýn daraltýlmasýna davetiye çýkartýlmýþtýr. Nitekim Yargýtay 20 inci Hukuk Dairesinin, sahipli arazide olamayan zeytin aðaçlarýnýn orman aðacý olduðuna dair kararý bulunmaktadýr. Panel sonunda panelistlerce zeytinin bir orman aðacý olduðu teyit edilmiþ, aksi düþüncenin ormanlarýn daraltýlmasýna neden olabileceði vurgulanmýþtýr. Aðaçlandýrma yönetmeliði, Danýþtay'ýn zeytin ile ilgili kararýna uymak, Bakanlýðýn yeniden yapýlanmasý nedenleriyle ortaya çýkan yeni durumun yönetmeliðe yansýtmasý için 9 Ekim 2003 tarihinde yeniden düzenlenmiþtir. Yapýlan bu yeni düzenlemede, odun dýþý ürün veren türler tek tek sayýlmayarak genel tanýmlamalara yer verilmiþtir. Bu yeni yönetmelik de yine ayný sivil toplum örgütü tarafýndan iptal davasýna konu edilmiþtir. Danýþtay 8 inci dairesi, yeni yönetmeliðin ilgili 14 üncü maddesini tamamen iptal etmiþtir. Bakanlýk iptal kararýndan sonra, bu kez davayý açan ilgili sivil örgütle birlikte, iptal edilen maddeleri yeniden düzenleyerek yürürlüðe koymuþtur. Özel aðaçlandýrmalarýn yurt sathýnda yaygýnlaþtýrýlamamasýnda, bu þekilde sürdürülen çekiþmelerin çok büyük olumsuz etkileri yansýmýþtýr. Ormancýlýðýmýzýn geliþtirilmesi, orman halk iliþkilerinin iyileþtirilmesi, ormanlarýn korunmasýnda önemli fonksiyon üstlenen ve odamýzca da önem verilen özel aðaçlandýrma konusunun tüm yönleriyle tartýþýlarak sorunlarýn ortaya konulmasý, çözüm önerilerinin üretilmesi, önündeki engellerin aþýlmasý, bu sürtüþmede ormanlarýmýzýn zarar görmemesi, ortak bir noktada buluþulmasýný saðlamak amacýyla, konunun uzmanlarý ile uygulayýcýlarýn katýlacaðý bir panelin düzenlenmesi kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. O nedenle Orman Mühendisleri Odasý, özel aðaçlandýrmalarýn en yoðun olduðu Eðe Bölgemizin merkezi Ýzmir ilinde, 9-10/Haziran/2005 tarihlerinde, koordinasyonu tarafýmca yürütülen panelin yapýlmasý kararýný almýþtýr. Panelin bir günü arazide ve bir günü büroda olmak üzere iki gün süreli "Türkiye'de özel aðaçlandýrmalar" konusu adý altýnda yapýlmýþtýr. Böylece özel aðaçlandýrma konularýnýn tüm yönleriyle tartýþýlmasý saðlanmýþtýr. Panelin 9 Haziran 2005 tarihinde gerçekleþtirilen arazi bölümünde, Bergama ilçesi Karaveliler köyü köy tüzel kiþiliðince yapýlan baþarýlý fýstýkçamý özel aðaçlandýrma alanlarý gezilmiþ ve köylülerle sohbet edilmiþtir. Ýkinci tatbikat noktasý, ormanda tabii olarak yetiþen aralarýnda zeytin, antep fýstýðý (menengiç) nýn da bulunduðu devlet ormaný gezilerek, tabii türler hakkýnda bilgi edinilmiþtir. Burada "zeytin" aðaççýðýnýn orman tanýmýnda yer alan asli unsur olduðu bizatihi arazide görülerek tespit edilmiþtir. Üçüncü tatbikat noktasýnda, Danýþtay kararýndan önce saha tahsisi yapýlan, Akhisar ilçesi Tütenli köyü köy tüzel kiþiliðine ait baþarýlý zeytin özel aðaçlandýrma alaný gezilmiþtir. Bu noktalarda basýn ve panelistler bilgilendirilmiþ ve panelistlerin, panele daha farklý bakýþ açýsýyla girmeleri saðlanmýþtýr. Panelin 10/haziran/2005 tarihinde ki bölümünde konularýn hukuki, idari, teknik, uygulama ve sosyal boyutlarý panelistlerce ele alýnmýþtýr. Panel iki oturum halinde gerçekleþtirilmiþtir. Oturumlarýn yönetmenliðini, emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAÐKAYA yapmýþtýr. Birinci oturumda, Ý.Ü. Orman Fakültesi Ormancýlýk Hukuku Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sedat AYANOÐLU, emekli Baþbakanlýk birinci hukuk müþaviri (OGM eski 1 inci hukuk müþaviri ve kadastro ve mülkiyet daire baþkaný) Avukat Nurten ÖZER, eski Orman Bakanlýðý Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü ve Müsteþar Yardýmcýsý Eþref GÝRGÝN panelist olarak yer almýþ ve özel aðaçlandýrmalarýn hukuki dayanaklarý ile uygulamaya yansýmalarý konusu tartýþýlmýþtýr. Oturumun sonundaki tartýþma bölümünde, özel aðaçlandýrmalarýn yapýlmasýnýn önemli olduðu, 57 inci madde de deðiþiklik yapýlarak önündeki engellerin aþýlmasýnýn gerektiði yönünde kanaat oluþmuþtur. Ýkinci oturumda konunun teknik, idari, uygulama ve sosyal boyutlarý, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Mustafa YÜKSEK, Milli Emlak Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Kadir TEZCAN, Ege Orman Vakfý Genel Müdürü Metin GENÇOL ile Karaveliler Köyü eski muhtarý Mustafa ÇELÝK tarafýndan tartýþýlmýþtýr. Ýkinci oturumun sonundaki tartýþma bölümünde, özel aðaçlandýrmalarýn orman köylerinin gelir seviyesini artýrdýðý, ormanlarýn korunmasýnda köprü görevi gördüðü ve geliþtirilmesinin gerektiði vurgulanmýþtýr. Ormanlarýmýzýn halkla birlikte korumasýnda köprü görevi yapacak, orman köylerinin refah seviyelerinin yükseltilerek orman halk iliþkilerinin geliþtirilmesine katký saðlayacak olan ve ormanlarýmýzda tabii olarak yetiþen, odun dýþý ürün veren, orman aðaç ve aðaççýk türlerinin özel aðaçlandýrmalarda kullanýlmasýnýn önündeki engellerin hukuki zeminlerde kaldýrýlmasýnýn zorunluluðu belirtilmiþtir. Panel olumlu izlenimlerle sona ermiþ olup, yapýlan tüm konuþma bantlarý aynen çözümlendikten sonra kitap haline getirilecektir. Panel sonunda Orman Mühendisleri Odasý genel merkezi tarafýndan bir basýn duyurusu yayýnlanmýþtýr. Duyurunun tam metnini odamýzýn WEB sayfasýnda bulabilirsiniz. Deðerli meslektaþlarým, her zaman inanarak söylediðim gibi, sizler her þeyin en iyisine layýksýnýz. Oda çalýþmalarýyla ilgili yeni atýlým haberlerinde yeniden buluþmak üzere hoþça kalýnýz. 10

11 ORMAN-KEÇÝ-EROZYON VE TURÝZM SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ Orman Mühendisleri Odasý Adana'da ORMAN, KEÇÝ, EROZYON VE TURÝZM konulu bir sempozyum düzenlendi. Adana Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Nisan 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen uluslararasý sempozyuma Orman Mühendisleri Odasý Doðu Akdeniz Þube Baþkanlýðý, Adana Orman Bölge Müdürlüðü ve Adana Kent Konseyi katký saðlamýþtýr. Sempozyuma katýlan konuþmacýlar özetle; "Keçinin ormana zararlarýnýn azaltýlmasý, keçi sahiplerinin alternatif geçim kaynaklarýna yönlendirilmesi ve kýl keçisi yerine ýslah edilmiþ keçi türlerinin beslenmesi düþüncesinde birleþmiþlerdir. Keçilerin yaþama alanlarýnda doðal olarak yetiþmekte olan týbbý ve aromatik bitki türlerinin korunmasý, yetiþtirilmesi ve üretimleri kýl keçisi besleme iþinden daha ekonýmik olacaðýný vurgulamýþlardýr. Ayrýca dünyada yeni yeni geliþmekte olan eko-turizm uygulamalarý da köylülerin yerinde kalkýndýrýlmalarýnýn yeni bir uðraþ alaný olabileceði" vurgulanmýþtýr. Sempozyumda Odamýz adýna bir sunum yapan Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN özetle; "1980 yýlýndan bu yana özellikle küçükbaþ hayvan sayýsý önemli ölçüde azaldý ve azalma devam etmektedir. Hýzlý ve kontrolsüz azalýþ geçmiþte Anadolu da bitki türlerinde olduðu gibi hayvan ýrkýnda da gen kaynaðýnýn kaybolma riskini getirmektedir. Elimizdeki gen kaynaklarýnýn bilinmeyen pek çok yararlý özellikleri vardýr. Hayvan sahipleri, hayvan otlatýlan bütün sahalarý mera olarak nitelemekte ve geleneksel kullaným hakkýný kendilerinde görmektedirler. Doða korumadaki geliþmeler ve buna paralel yasal düzenlemeler otlatma sahalarýný her geçen gün daraltmaktadýr. Günümüzde; orman ekosistemine yoðun baský nedeniyle, kontrollü ve planlý otlatmadan söz etmek doðru deðildir. Bunun temel nedeni, burada yaþayan insanlarýmýzýn yaþam koþullarýdýr. Ayný havzada örnek olarak aldýðýmýz Oruçlu, Mansurlu, Ormancýk, Musalar ve Ortaköy köylerinin ortak özellikleri: - Arazi meyli yüksek, erozyon çok þiddetlidir. - Tarým alanlarý verimsiz ve iþlemeye uygun deðildir. - Orman ekosistemi sürekli köylü tarafýndan baský altýndadýr. - Geçim kaynaklarý sýnýrlý, yerinde kalkýndýrma imkansýzdýr. - Fakirlik, þehre göçü ve alternatif arayýþý zorlamaktadýr. Fakir orman içi köylerin insanca yaþayabilecekleri alanlara nakli, hem bu insanlarýmýzýn sýkýntýlarýna son verecek hem de boþalan köylerde doðanýn kýsa sürede kendini yenilemesini saðlayacaktýr." Demiþtir. Genel baþkan konuþmasýný; "Doðal orman rejyonunda yer alan ve yerinde kalkýndýrýlmasý mümkün olmayan, yoksul ve zor þartlarda yaþayan orman içi köylerin nakli devlet politikasý haline getirilmelidir. (Anayasa Mad.:169, 6831 S.Orman Yasasý Mad.:2A) Ýnsanlarýn sosyo-ekonomik durumunu iyileþtirmeden orman tahribatýnýn önüne geçmek zordur. Keçi baþta olmak üzere kontrolsüz hayvan otlatmacýlýðýnýn, ormanlara verdiði büyük zarar tartýþýlmaz bir gerçektir. Ancak ormanlýk alanlarda otlatmanýn tamamen yasaklanmasý ve keçinin ortadan kaldýrýlmasý da doðru bir yaklaþým deðildir. Ýçersinde otlatmanýn da yer aldýðý korumakullanma dengesinin iyi kurulduðu sürdürülebilir ormancýlýk politikasý uygulanmalýdýr. Bunun da yolu, klasik planlama yerine kýrsal alan yönetimini de içine alan çok yönlü faydalanma esasýna dayalý havza planlamasýndan geçmektedir. Keçi popülasyonun yoðun olduðu ve ekosisteme zarar verdiði bölgelerde alternatif gelir kaynaklarý sunularak, keçi varlýðý kabul edilebilir seviyede tutulmalýdýr." Diyerek tamamlamýþtýr. (NOT: Sempozyumda sunulan tebliðlerin tamamý odamýz að sayfasýnda (www.ormuh.org.tr ) yayýnlanmaktadýr. 11

12 DÜNDEN BUGÜNE Orman Mühendisleri Odasý* Mesela, Zonguldak'ýn yerleþim alanýnýn yüzde 68'i orman arazisidir, devlete ait arazidir, içinde hastane, postane, özel þahýslara ait yapýlar da vardýr. Bu dertten Türkiye'nin kurtarýlmasý lazým Mayýs 2005 tarihinde Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafýndan Ankara'da bir sohbet toplantýsý düzenlendi. Toplantýya, Oda Genel Merkez Yönetimi ve çeþitli organlarýn üyeleri ve mesleðimizde geçmiþ dönemlerde üst düzey yönetici kademelerinde görev almýþ Orman Mühendisi çalýþanlarý katýlmýþlardýr. Geçmiþte yaþanan deneyimlerin ve birikimlerin deðerlendirilmesini amaçlayan toplantýnýn açýþ konuþmasýnda Orman Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN özetle "Geçmiþi bilmeden, irdelemeden ve yaþananlarýn deðerlendirmesini yapmadan geleceðe dönük saðlýklý politikalarýn oluþturulamayacaðý görüþünü benimsediklerini ve bu deðerlendirmelerin iyi yapýlmasý durumunda asla tarihin tekrar etmeyeceðine inandýklarýný" vurgulamýþtýr. Daha sonra söz alan katýlýmcýlar görüþlerini dile getirmiþlerdir. Toplantýya katýlanlar sýrayla görüþlerini özet olarak þu þekilde ifade ettiler; CEMAL AKIN (Emekli Müsteþar) -...Hepimiz bölge þefliði, iþletme müdürlüðü yaptýk., Ankara'da üst düzeylerde görevler yaptýk. Yýllarca uðraþtýk, biz orman köylüsü ve orman iliþkilerini hiçbir suretle rayýna oturtamadýk. Biz Türkiye'de orman köylüsünü yýllarca ezdik, bu bir tespittir. "Ormana gittin odun aldýn, fýndýk yaptýn, devletin malýdýr" dedik. Hem insanlarýn eline býraktýk o mallarý, parasýný almadýk, çay oldu, fýndýk oldu, sera oldu, otel oldu, turistik yerleþim yeri oldu. NEVÞAT ÖZER (Orman Bakanlýðý Emekli Müsteþar) -...Deðerli arkadaþlar, kýymetli zamanlarýnýzý almaksýzýn, kýsaca düþüncelerimi arz edeceðim 62 yaþýnda ben aldýðým eðitimin noksanlýðýný hep hissetmekte hem dil açýsýndan hem de bilgi çaðýnýn gerekleri açýsýndan hissetmekte olduðumdan, bunun eksikliðini hissediyorum. Genç meslektaþlarýmýn bunun eksikliði içerisinde yetiþmemesini istemekteyim. Dolayýsýyla, mesleðin bekasý itibariyle, yetiþecek gençlerin dünyaya ve çaða uygun hale gelmesi gerektiðini hassaten vurgulamak istiyorum. Buca çalýþmalarýmýza raðmen raðmen, bir türlü de mülkiyet problemlerimizi çözememiþiz. Bu itibarla, özellikle, ifade etmek istiyorum. Mutlaka bu yönde çalýþmalarýn ve mülkiyet olayýnýn çeþitlendirilmesi ve bir sosyal bünyenin oluþturulmasý lazým geldiðinin önemle ifade ediyorum... YAVUZ YÜKSEL (Müþavir) -...Orman Mühendisleri Odamýza teþekkür ediyorum. Yýllardýr ilk defa ideoloji olmayan, ormancýlýða yönelik ve meslektaþlarý düþünen ve onlarla iliþkili konular üzerinde çalýþan bir yönetimle çalýþmanýn þansýný, mutluluðunu yaþýyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Halk-orman iliþkileri bizim için çok önemli. Aslýnda, konuda, dünyayý incelediðimiz zaman en baþarýlý ülkelerden bir tanesiyiz, ama yine de yetersiziz. Çok baþarýlý metot ve teknikler geliþtirmiþiz bu konuda, fakat yeterli deðil. Bunu katýlýmcýlýðý ön plana çýkararak yaygýnlaþtýrmak mecburiyetindeyiz ve yeni yapýlan planlarda da, esaslardan bir tanesi bu, yani katýlýmcýlýk konusu......bu arada birçok defalar deðiþik hükümetler müþavirleri imza altýna almaya teþebbüs ettiler ve hiçbiri baþarýlý olamadý; yani, böyle derken, çok kýymetli arkadaþlarýmýz var, bu arkadaþlarýmýzdan istifade etmemiz gerekiyor. Sayýn Bakanýmýzýn yapmýþ olduðu bir toplantýda çok güzel bir þekilde bizlere þunu söylemiþti: "arkadaþlar ben sizden üretim bekliyorum, hizmet bekliyorum, bunu nerede yaparsanýz yapýn, mesai önemli deðil" demiþti ve son * Yazý bant kayýtlarýný çözerek hazýrlandýðýndan, imla hatasý ve ifadelerin buna göre deðerlendirilmesini okuyucularýn takdirine býrakýyoruz. (Konu ile ilgili bant kayýtlarýnýn tamamýný odamýzýn að sayfasýnda bulabilirsiniz.) 12

13 derece güzel bir yaklaþýmdý. Aslýnda, bu yaklaþýmý devam ettirerek, arkadaþlarýmýzýn deðiþik konulardaki deðerlerine biraz daha imkan verilerek, bundan istifade edilmesi gerektiðine inanýyorum... MEHMET IÞIK (CHP Giresun Milletvekili) -...Deðerli arkadaþlarým, þu 2B konusunu konuþalým. 1.5 sene önce idi, orman köylerinin sorunlarý ve çözüm yollarýný araþtýrmak üzere Mecliste 8 AKP'li, 4 CHP'liden oluþan bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyona dahildim, tek orman mühendisi olduðumdan, böyle bir konu olunca bize geliyor. Türkiye'nin örnek olabilecek, Mersin'den Artvin'e kadar tüm bölgelerini gezdik. Halkýmýzý dinledik, sivil toplum örgütlerini dinledik, meslektaþlarýmýzý dinledik, orada yaþanan olumsuzluklarý, olumluluklarý gördük, tespit ettik. Sonuçta 2B ye geliyorum; Türkiye'de 2B sorunu var, gerçekten, bir kýsým orman arazileri bütün çaba ve uðraþlarýmýza raðmen yaðmalanmýþ. Bunda vatandaþýn ekonomik sýkýntýlarýnýn yanýnda bizim de kusurumuz. Geçinemeyen insan bir þekilde çaresini aramak durumunda kalmýþ olabilir. Bunlar doðrudur ve gerçektir. yalnýz bir konuya dikkat ediniz, rant alaný olan yerler, villalar, yaðmalanan sahiller bir tarafa, gerçek anlamda yerleþimlerin çok yoðun olmasýndan, þehirlerin oraya doðru uzamasýndan, gecekondulaþmasýndan dolayý ve bir de orman köylülerimizin ekonomik sebeplerden dolayý ormandan kazandýklarý alanlar ayrý tutulmalýdýr. Bu konuda, ne iktidar partisi AKP, ne de ana muhalefet partisi CHP, bu yerleri arazi sahiplerine satýlmasý konusunda bir endiþemiz yok. Bir vakýadýr, bir cenazedir, oradan kalkacak ve bir þekilde bunun çözümlenmesi gerekir. Þunuda açýklamakda yarar görüyorum; Türkiye'deki mülkiyet sorunlarýyla Avrupa'daki mülkiyet sorunlarýný birbirine karýþtýrmamak lazým. Türkiye'de hiçbir zaman devlet ormanlarý özel mülkiyete konu olmamýþtýr. Deðerli arkadaþlarým, ormancýlýkta, orman mühendislerinin yetki ve sorumluluklarýný içeren yasa tasarýsýna bütün içtenliðimle katýlýyorum. Yýllardýr bunun hevesini, heyecanýný yaþadýk, fakat bir türlü gerçekleþtiremedik KEMAL AÞIK (Emekli Gnl.Md.) -...Hepinizi sevgiyle selamlarým. Erozyonla mücadele konusunda, maalesef, pek aktif gözükmüyoruz. Biliyorsunuz 1995 yýlýnda Ýzmir'de aðýr bir sel olayý oldu ve 63 vatandaþ hayatýný kaybetti. Bunun üzerinde çalýþýlmaya baþlandý, fakat olay üzerinde duranlar, bakanlar vesaire belediyeyi suçladýlar, belediyenin üzerine geldiler, altyapý noksan dediler ve belediye bu iþi yüklenmiþ oldu. Halbuki, meselenin aslý bir çölleþme, bir ormansýzlaþmadýr. Biliyorsunuz fakültenin kurulduðu günden beri sel yataklarýnýn tahkimi diye bir ders vardýr. Onu okuturlardý, tabii uygulamaya da geçti, fakat bu dönem dönem ihmal edildi. Orman çalýþmalarýnýn en güzelini de yapsanýz, havza içerisinde deðiþik arazi kullaným þekilleri vardýr, oralara dokunmadýðýnýz takdirde meseleyi kökünden halledemezsiniz... H. BASRÝ CANLI (Emekli Müsteþar Yrd.)-...2B bir sorundur ve çözülmesi gerekir... Ýkincisi, arazi sýnýflandýrmasý ve orman kadastrosunun yapýlmasý halinde zaten, artýk, bundan sonra piyasada konuþulduðu gibi boyuna 2B çýkacak olayý da kalmayacaktýr. Hiç bir zaman bu iþlem, hükümetlerle, kiþilerle ilgili deðildir......bir diðer konu; benim üzerinde en çok duracaðým ve Sayýn Genel Müdürümün üzerinde durmasýna gerektiðine inandýðým ve orman teþkilatýnda Orman Genel Müdürlüðü gerçekten yapýsý itibariyle, katma bütçeli döner sermayeli bir kurum olmasý, bütün mülkiyetin kendisine ait olmasý, tasarrufun, bakanlýðýn bütün yetkilerinin, parasal kaynaklarýnýn orada olmasý nedeniyle yaþamasý gerektiðine inanýyorum... Ýnanýyorum ki, Sayýn Genel Müdür bastýrýrsa, aktif kadro þu anda civarýndadýr. O zaman, en azýndan kadroyla muhafaza memuru, mutemet ve þeflerimizi tamamlarlarsa, ben inanýyorum ki, Orman Genel Müdürlüðü daha rahat çalýþacaktýr...

14 YAÞAR DOSTBÝL (Müþavir) -...Bütün meslektaþlarýmýz düþüncelerini ifade ettiler. Bunlarýn hepsinin yürütülebilmesi için insan, memur, mühendis lazým. Memur, mühendisi motive edebilmek içinde boðazýný iyi doyurmak lazým......son olarak, biliyorsunuz, teþkilatýmýza ek ödeme verilmesiyle ilgili bütün bakanlýklarý taramýþtýk. Biz, sadece, üç tane bakanlýk var, onlar almýyor, onun dýþýnda herkes bir vesileyle bir ek ödeme alýyor. Kimi bilmem ne tazminatý diyor, kimi bir þeyler diyor. Herkes bir þey alýyor. Bakanlýk ve Orman Genel Müdürlüðü çalýþanlarýnýn ek bir þeyler almasý lazým. Artýk bundan dolayý taþrada ve merkezde çalýþacak olan, sýrtýna yüklenmiþ, giden adamlarýn morali bozuk þu anda. Morali bozuk olan bu kimselerle ki, görevidir, memurdur, görevini yapýyor da, bir böyle koþarak yapmak var, bir de görevini yapmak var. Behamal bu konunun halledilmesi gerekir, verilmesi gerekir; çünkü, bizden baþka neredeyse ödeme almayan kimse kalmadý... OSMAN ÇAKIR (Emekli Gnl.Md.) -...Hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Ben gayet kýsa konuþacaðým. Odamýza vazife düþüyor, buradaki konuþmalarýn tutanaklarýnýn analizi yapýldýktan sonra en kýsa yolu teknik kongredir. Her arkadaþ da buna iþtirak eder, orada daha teknik konular konuþulur ve bir karara varýlýr. Hepinize teþekkür ediyorum... ABDURRAHMAN SAÐKAYA (Emekli Gnl.Md.) -... Günümüzde Ülkeleri de ikiye ayýrýyorlar, sosyal sermayesi zayýf ve kuvvetli olanlar diye. Sosyal sermayesi kuvvetli olanlar, ekonomik organizasyonlar oluþturuyorlar, sosyal organizasyonlar oluþturuyorlar ve kalkýnýyorlar; yani, Japonya ve Almanya gibi. Sosyal sermayesi zayýf olanlar da bir araya gelemiyorlar, birbirlerine güvenemiyorlar, dolayýsýyla belirli kuruluþlar oluþturamýyorlar ve dolayýsýyla bunlar baþarýsýz oluyorlar. Dün yapýlanlarý tekrar etmek veya onlarý geçmiþten çok daha iyi yapmak, bizi bir yere götürmez. Tam tersine, þimdiki baþarý, liderlerin baþarýsý, kuruluþlarýn baþarýsý þöyle anlatýlýr: Yapýlmayanlarý bulup çýkarýp, bunlarý yapmak. Neler yapýlmýyorsa, bunlarý bulup çýkaralým, yapalým, odamýz da gerçekten bunu yapýyor, deðiþim konusunda gayet güzel hareketler yapýyorlar, ben þahsen 15 senedir odaya küsmüþ bir kiþiydim, oy vermeye dahi katýlmýyordum ve yani bakýyordum, meslek meseleleri bir tarafa itilmiþ, iktidarla 14 uðraþýlýyor, bununla uðraþýlýyordu. Ýktidarla uðraþmak muhalefet olmak demektir arkadaþlar. Biz, odamýzýn iktidar olmasýný istiyoruz. Nasýl olacak; siz kuruluþ olarak bir iþler hazýrlarsýnýz, plan program hazýrlarsýnýz, yönetsel olarak plan program hazýrlarsýnýz, iþlerle ilgili plan program hazýrlarsýnýz, takdim edersiniz. Ýþte bu iktirdar olmaktýr. Yoksa, iktirdar þunu yaptý, ben karþýyým. Böyle ucuzluklara odamýz girmemeli, mesleðin menfaatini gözönüne alarak, muhalefet olmak yerine iktidar olmalýdýr. Dolayýsýyla, arkadaþlarýmýn bir senelik çalýþmalarýna baktým, baþta Sayýn Baþkan ve yönetim kuruluna teþekkür ediyorum. Þahsen, odaya inandým, güvendim ve kendilerine de söyledim, hiçbir beklentim olmaksýzýn, nefer olarak çalýþmaya her zaman hazýrým. Bu nedenle, bu deðiþiminden dolayý, bu farklý yaklaþýmýndan dolayý, birlikteliðinden, toplayýcýlýðýndan dolayý hepinize teþekkür ediyorum... MEHMET ALÝ KARADENÝZ (Emekli Gnl.Md.) -...Kýzýlaðaç olayýnýn þimdi detay ve tekniðine girmek istemiyorum. Bugün, arkadaþlar kýzýlaðaç tamamen, yüzde 95'i, þahýs ormanlarýdýr, þahsýn kendi ormanýnda, tapulu mülkünde, orman aðacý olarak deðil, biz ormandaki yüzde 99 olan çam, ladin, göknar'ý disipline etmiþiz, damgaya baðlamýþýz, nakdiye baðlamýþýz, nereye gidiyor, nasýl oluyor, nasýl kesiliyor demiþiz; ama, bunun aksi olan, vatandaþýn elindeki kýzýlaðaca da aynen çam ormaný gibi, orman aðacý gibi bazý statülere baðlamýþýz. Onun için kolaylýklar gelmelidir, yönetime destek vermeliyiz. Kendilerine birkaç kez televizyondan izledim, ben bu duygu ve düþüncelerimle hepinize saygýlar sunuyorum, sevgiler sunuyorum...

15 EÞREF GÝRGÝN (Müþavir) -...Dokuz tane fakülte var, yýlda 300 mezun veriyor, Çankýrý Orman Fakültesinde orman mühendisi yok denecek kadar az, dekaný da, öðretmeni de ziraat mühendisi ve bunlar üç yýldýr orman mühendisi mezunu veriyor. Ama, bir orman mühendisi bunlar, benim kardeþim bunlar, benim odamýn üyesi bunlar. O zamanlar, arkadaþlar, önce meslektaþýn sorunlarýný birinci öncelik olarak almak zorundayýz... Üç ana baþlýkta konuþuyorum. Meslek Yetki yasasý, eðitim projesi ve arazi ve bina projesi konularýnda iyi gidiyorlar ve kutluyoruz. Son olarak; Türkiye'de Havzanýn sahibi yok. Türkiye'de sahibi halen yok, herkes Havzadan bahsediyor, bunun sahibinin bu bakanlýk olmasý lazým. Onun için bununla ilgili yönetim düzenlemesi ve devamýnda bakanlýðýn mutlak ve mutlak aktif olmasý gerekir... HÜSREV ÖZKARA (Müþavir) -...Diðer bir konu; biliyorsunuz 1970'li yýllarda ülkemizde 10.5 milyon kýrsal kesimde yaþayan orman köylümüz vardý. Þimdi, bu rakam 7 milyon düzeyine kadar inmiþtir. Dolayýsýyla, yaklaþýk yüzde 35 civarýnda bir nüfus azalmasý var. Neden; kýrsaldan kente bir göç yaþanýyor. Demek ki, kýrsal kesimdeki boþalmayla birlikte doðada kendini yenileme süreci de ortaya çýkýyor. Biz, birçok yeri gittik gezdik. Samimiyetimde söylüyorum, þu anda orman gelmiþ, yani bizim, bugün, bir an önce bunu gözden çýkarmak gibi tek bir hedef olarak ortaya koyacak olursak, o ormanlarý kazanma þansýmýz yok. Ben diyorum ki, bu hektar içerisinde yeniden orman haline dönüþmüþ alanlarýn, yeniden orman rejimine kazandýrýlmýþ olmasý lazým. Þu anda hazine adýna çýkmýþ yerlerde, siz eylemli olarak tespit yapmadan, böyle bir þey otomatikman iþler mi? Siz bunu otomatik olarak yapmanýz gerekiyor, tek baþýna Maliye Bakanlýðýnýn böyle bir iþi yapmasý, zaten teknik olarak da mümkün deðil. 2B konusunun hassas bir konu olduðunu bildiðim için konuþmak istedim... AYTEKÝN MESÇÝ (Emekli Müþ.Yrd.) -...Herkes biliyor; ama, ben bir memur iken, elimde küçücük bir tapum varsa ve arazi vergisi veriyorsam, onlarýn da vergi vermesi lazým diye düþünüyorum. Bu yaranýn tamir edilmesi gerektiðine inanýyorum. Sayýn Bakan, "ormanýn sahibi olmadan af getiremezsiniz, satamazsýnýz, devredemezsiniz orman dýþýna çýkan yerleri " dedi ve sonra kadastro 15 sorunu gündeme geldi ki, Sayýn Bakan "Ýki senede Türkiye Cumhuriyetinin orman kadastrosunu bitireceðim" dedi. Ben o gece þaþýrdým, geriye doðru düþündüm. Kadastroya sekiz sene baktým, planladýk, 2005'te bitireceðiz dedik. Yýlda 1 milyon hektar yaptýðýmýz takdirde, Oturduk ve hesaplamalarý yaptýk. 1 milyon 200 bin hektar yaptýðýmýz takdirde bitireceðimizi düþündük... MEHMET YILMAZ (Müþavir) -...Burada özet söylemek istediðim; bir kere meslek ve meslektaþým, kendi kendileriyle yüzleþmesi gerekiyor. Biz, bakýn bu meslekten emekli olan aðabeylerimiz bir davete geliyorlar, fikirlerini beyan ediyorlar, herhangi bir zamanda ve saatte akýl sormaya gittiðinizde, akýl veriyorlar; yani, kucaklýyor. Baþka yerlere gidiyorlar, aradan 15 yýl geçmesine raðmen bu kýzýlaðaçlar ne olacak diyebiliyorlar. Bunlar,hem mesleðe ve hem millete mal olmuþ insanlar. Kendimizle hesaplaþmamýz lazým. Önce meslek kimliðimin ön plana çýkarýlmasý lazým. Birinci talebim bu. Böyle bir çalýþmaya nereden baþlarýz, ne yaparýz, buna bir bakmak lazým. Ýkincisi, milletle hesaplaþmamýz lazým, millete hesap vermemiz lazým... GÜRZAP YILMAZ (Müþavir) -...Bizler, mesleðe ilk baþladýðýmýz zaman büyüklerimiz hep þunu söylediler: "Bolu'daki, Kastamonu'daki ormanlar da devletin ve milletin ortak malý olduðu için, Konya'daki, Adana'daki tüyü bitmemiþ yetimlerin bile hakký vardýr, ona göre dikkatli davranýn." Peki, þöyle bir þey düþündük; Konya'daki buðday tarlasýnda, Adana'daki pamuk tarlasýnda, Kastamonu'daki tüyü bitmemiþ ormancý çocuðunun hakký var mý; yok dediler. Baktýk bu iþte bir terslik var. Bu iþte orman köylüsünün fakirleþmesinin ve milli gelirden en az pay almasýnýn sebeplerinden birisidir. Orman köylüsünün fakirleþmesi de, orman halk iliþkilerinin bozulmasýnýn temelidir. Bu iliþkileri düzenleyecek olan ormancý teknik elemanlarýn da bu gelirden alabileceði payýn yarýsýný bile alamamasý da, iþte o orman halk iliþkilerinin düzenlenememesinin sebeplerinden birisidir. Bugün ortalama milli gelire dolar diyorlar. Eðer, öyleyse, bir ormancý teknik elemanýn 4 kiþilik bir ailesi varsa, yýlda dolar almasý lazým ki, milli gelirden ortalama pay alabilsin; ama, bugün, hiçbir ormancý teknik elemanýn eline yýlda dolar para geçmiyor...

16 DURHASAN KOCA (Emekli Gnl.Md.) -...Bugün bir orman mühendisi ile Merkez Bankasýndaki bir mühendisin, DPT'deki bir mühendisin aldýðý ücrete bir bakýnýz. Eðer, siz, insanlarýnýz arasýnda alýnterine denge getiremezsiniz, o problemlerin altýndan kalkamazsýnýz. Ormancýlýk problemi de ülkenin diðer problemlerinden ayrý bir prolem olamaz, bir zincirin halkasý gibi... Marmaris'de Cumhurbaþkanýmýz sayýn Evren'e, çalýþmalarýmýzý size anlatayým dedim. Tamam dedi ve gittik, tohum aðaçlarýna orman muhafaza memurlarýný çýkardým, dedim ki, kozalaklarý böyle topluyoruz, fidanlýða götürdüm, kozakalarý böyle seriyoruz, tohumlar böyle çýkýyor, yastýklara böyle ekiliyor, fidanlardan sonra tüplere aktarýlýyor, iki gün boyunca anlattým ve nihayet sahaya götürdüm ve aðaçlandýrma böyle yapýlýr diye gösterdim. O zaman "evladým, peki devlet baþkanýyken biri bunlarý bana niye anlatmadý" Dedim ki, o zaman size 5 kilometre yaklaþmak mümkün deðildi. Demek ki biz öncelikle kendimizi bir kere tanýtmamýz lazým... MUZAFFER GÜLTEKÝN (Emekli Gnl. Md.) -...Orman Mühendisleri Odasýnýn yapmýþ olduðu bir toplantýya 35 seneden sonra ilk defa katýlýyorum ve þu an, onun gururu içerisindeyim ve kendimi gerçekten, þimdi, bir orman mühendisi olarak görüyorum. Meslek odasýnýn bence en önemli iþlevi, meslektaþýnýn hamisi olma iþlevidir; çünkü, ormanlarýmýzýn zaten hamisi var. Baþta Anayasa ve ona baðlý olarak 6831 sayýlý kanun ve diðer kanunlar, ormanlarýn yasamanýn getirmiþ olduðu güvenceyle zaten sahiplendirilmiþ. Sahibi belli. Biz, hasbelkader görev aldýðýmýz süre içerisinde o kanunlarýn öngördüðü hükümler çerçevesinde hizmet verdik; ama, þimdi, emekli olan ve halen çalýþmakta olan arkadaþlarýmýz, son derece maddi sýkýntýlar içerisinde. Yýllarýný vermiþ, 30 senesini doldurmuþ, daire baþkanlýðýnda olan bir arkadaþýmýz, emekli olamýyor; çünkü, emekli olduðu anda, þu anki devletin vermiþ olduðu yaþam standartlarýna uygun bir yaþam standardýný bundan sonra sürdürebilmesi mümkün deðil. Vermiþ olduklarý bir emekli ikramiye kendilerini kesinlikle bir gecekondu sahibi bile yapmaz. Orman Mühendisleri Odasýnýn, özellikle, bu hamilik rolünü üslenmesini talep ediyorum YAÞAR GÜLBAY (Emekli Gnl.Md.) -...Köylü þu anda çok maðdur. Or-köy'ün daha aktif ve haraketli olmasýný bekliyoruz. Or-Köy'ün daha faal bir durumda olmasý için elinden ne geliyorsa yapmasýný bekliyoruz. Sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum... MEVCÝ KABAL (Emekli Gnl.Md.) -...Bir teklifim var. Genelde bir görüþma yaptýk; ama, bunun, bundan sonraki toplantýlarda, grup ve konular halinde, odada çalýþmalar yapýlýrsa, herhalde daha verimli olur; ama, o çalýþmalarý, genelde, yine, bu genel kurula takdim edilir, görüþler alýnabilir ve grup grup çalýþmanýn daha konsantre, daha kesif sonuçlar çýkaracaðý kanýsýndayým. Bu toplantýnýn düzenlenmesinden dolayý da tekrar teþekkür eder, hepinize saygýlar sunarým... SELAHATTÝN TURHAL (Emekli Gnl.Md.) -...Ben liberal bir insaným. Kendi kurumum Orüs özelleþtirildi ve gayet de güzel oldu bana göre; çünkü, bizim bir aktivitemiz yoktu, özel sektör daha güzeli ile doldurdu. Fakat, ben, bu ormanlarýn özelleþtirilmesine bir türlü aklým yatmýyor. Bu ormanlarýn özelleþtirilmesi nasýl olacak? Ben bunu anlamadým. Bir þekilde özelleþme devirdir, bir iþi, bir hizmeti bir gruba devrediyorsun, köylüye devredeceðiz. Lütfen, orman köylülerini kalkýndýralým þeklinde bir felsefeyle gitmeyelim; yani, bu iþi býrakalým. Köylü bir þekilde kalkýnacak. Zaten, ormancýlýktan kalkýnan köylü yok, bir misal gösterin, yani bunun peþinde koþmanýn bir anlamý yok... MUSTAFA YÜKSEK (Gnl.Md.) -...2B ile ilgili düþüncemi sizlere arz etme istiyorum. Mutlaka bir konsensüsün saðlanmasý lazým. Bir masanýn etrafýnda oturup, artýlarýyla eksileriyle tartýþýp, bir konsensüsün saðlanarak Yüce Meclisimizden geçeceðine inanýyorum......bir de þunu ifade edeceðim, kendisinin bölge þefliðini yaptým sayýn milletvekilimizin ve hakikaten kendisini çok severim, þu devlet ormancýlýðý, millet ormancýlýðý konusu, burada çok arkadaþýmýz da söyledi, kimse ormanlarýn birilerine verilmesini söylemiyor, bütün ormanlar, dünyadaki her insanýn ortak malý; ama, niye biz, bazý insanlarýn elinde ormanýn olmasýný kýskanýyoruz veyahut da o insanlarýn eline geçtiði zaman ormanlarýn yok olacaðýný zannediyoruz. Zaten sosyal olarak insanlarýmýz, kültürel olarak geliþiyorlar. Biz, buradaki bakýþ açýlarýný deðiþtirmemiz lazým... Biz þunu ifade ediyoruz; bütün meslektaþlarýmýzýn, sivil toplum örgütlerinin, herkesin tenkidine açýðýz, yanlýþlarýmýz olduðu zaman mutla-

17 ka bizi uyarsýnlar. Ama, bir gerçeði hiçbir zaman gözümüzün önünden kaçýrmayalým. Siyasi irade çok önemli. Parlamentoda gerçekten orman mühendisi sayýsýnýn fazla olmasý lazým, hangi siyasi partiden olursa olsun, meslektaþlarýmýza bu konularda destek olmamýz lazým; çünkü, en sonunda siyasi iradenin, parlamentonun dediði kabul oluyor... OSMAN KAHVECÝ (Gnl.Md.) -...Türkiye ekonomisinde, siyasetinde ve sosyal yapýsýnda bir yol çizmiþ. Yüzünü AB'ye çevirmiþ. Mevzuatýný AB'ye ayarlamýþ. Peki, AB'de ormancýlýk nerede? Orman köyleri, 2A, 2B. Dünyada orman köyü tabiri bizden baþka yok. Üç beþ kiþi oturmuþuz, orman köyü tanýmý yapmýþýz; hangi hukuk, hangi mantýða göre?.. Ülke hudutlarýnda hangi orman varsa verimli olmalý. Biz hala muhafaza memurundan bahsediyoruz. Muhafaza memurluðu bitti, bitmeli. Ne demek; kimi kimden koruyacaksýn! Açýkçasý muhafaza memurlarýnýn artýrýlmasýndan yana deðilim, toplumu bilinçlendirmek ve artýk polisiye tedbirlerle, silahlarla orman koruma dönemini bitirmeliyiz. Hepimiz orman mühendisiyiz. Soru, en iyi orman mühendisi kim? Sayýn aðabeyim erozyondan bahsetti, biz çok iyi bir erozyon dersi almadýk, kendileri çok iyi bir erozyon uzmadýr; ama, kiþisel gayretiyle oluþturulmuþ. Orman mühendisi çok iyi bir erozyoncu deðildir. Ama, özel olarak yetiþtirilirse iyi bir erozyoncu olur. Erozyon demek iyi bir orman kurmak demek deðildir. Erozyon tedbiri her zaman ormaný gerektimez, çayýr da bir tedbirdir, taþ duvarda bir tedbirdir. Bize kadastro yüklediler diyoruz; hangimiz kadastro eðitimi gördük? Hiç birimiz. Hepimiz genel müdürlük tezgahýndan geldik geçtik, sýra bize geldi, bizde geçeceðiz. Birkaç yýl sonra ya da birkaç ay sonra, bizde buralarda bir yerde oturmuþ olacaðýz. Hepinize çok teþekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüðü gibi çok mükemmel bir teþkilatý, nöbet bize geldi, biz nöbeti aldýk. Emeði geçen ve bizleri buraya getiren siz aðabeylerimize çok teþekkür ediyoruz. En ciddi sýkýntýmýz ise, gerçekten, kendi kendimize ve bana soruyorlar "en ciddi muhalefeti kimden görüyorsunuz" diye. Meslektaþlarýmdan görüyorum. Beni, en anlamayan benim meslektaþlarým. Keser gibi hep bana hep bana yontuyoruz. Birilerini koruyoruz. O birileri sizler; ama, ne pahasýna; milleti ezme pahasýna, milletin haklarýný görmemezlikten gelme pahasýna, birilerini koruduk ve nereye geldik? Þu anda, benim mesleðimi, belirli yerlerde sorguluyorlar. Orman Genel Müdürünün mesleði ne diyorlar. Herhalde iþletmeci veya iktisatçý insan olarak düþünüyorlar. Eðer, bu kurumu iyi idare edemezsek, birileri bunu sorgular. Onun için, siz deðerli aðabeylerimizden aldýðýmýz mirasý, bizden sonrakilere çok daha güçlü olarak teslim etmenin heyecaný içerisindeyiz. Güçlü bir teþkilat býrakmak zorundayýz. Onun için de bu toplantýlarýn ne kadar sýk yapýlýrsa, bizim için o kadar faydalý olduðuna inanýyorum... Toplantýnýn kapanýþ konuþmasý ve deðerlendirmesini eski bakanlarýmýzdan YASÝN BOZKURT yaptý....sayýn Baþkan, deðerli meslektaþlarým; þimdi, biz, buradan, gerçekten, çok gönül rahatlýðýyla ayrýlacaðýz. Hem bilgilerimizi tazeledik hem de yeni bilgiler edindik. Gerçekten bugüne kadar, çok þeyler deðiþmiþtir. Bizden evvelki meslektaþlarýmýzý da þükranla, rahmetle, minnetle anýyorum. Çünkü onlar, bu ormanlarý milli misak heyecaný ile, aþkla ve þevkle korumuþlardýr. Bunu böyle bilelim. Onlar ve biz, ayaðýna lastiði zor bulan, hatta ayaðý çýplak, ceket bulamayan, aç ve fakir köylülerle beraber bu ormanlarý koruduk. Onlardan koruduk demiyorum. Bunu böyle bilelim; ama, þunu da bilelim ki, icabýnda hiç devlet tecrübesi olmayan insanlar, siyasi otorite olarak bakanlýðýn baþýna gelebiliyor ve ormancýlýðý hor görüyor. Bunun tanýðýyýz. Ormancýlýk, yetiþmiþ elemanlarý bünyesinde taþýyan bir camiadýr. Burada da bunun örneðini gördük, akademik seviyede çok güzel konuþmalar oldu, bundan da siyasi otoritenin istifade etmesi gerekmektedir. Toplantýmýz çok verimli geçti. Bu toplantýyý renklendiren Cemal Akýn beye de burada teþekkür ediyorum. Eksik olmasýnlar, her toplantýya renk ve canlýlýk veriyor. Hiçbir siyasi ve ideolojik saplantýlara bulaþmadan, saplanmadan, bu toplantýyý tertip eden Orman Mühendisleri Odasýnýn Sayýn Baþkanýna ve arkadaþlarýna teþekkürlerimizi, þükranlarýmýzý ifade etmek istiyorum. Yalnýz ormancýlarý küstürerek bir yere varýlamayacaðýný çok sevdiðim, geçmiþten beri tanýdýðým Sayýn Bakan Pepe'nin de dikkat etmesi, yeniden deðerlendirmesi gerektiðini de burada söylemek istiyorum. Inþallah bu bilgileri, yakýn mesai arkadaþlarý samimiyetle kendisine intikal ettirirler... 17

18 TÜRKÝYE ORMANLARININ ÝHMAL EDÝLEN DEÐERLÝ YAPRAKLI TÜRÜ YABANÝ KÝRAZ (Cerasus avium (L.) Monench) yada syn. Prunus avium L.) Yrd.Doç.Dr. Derya EÞEN* / Yrd.Doç.Dr. Oktay YILDIZ* Arþ.Gör. Þemsettin KULAÇ* / Arþ.Gör. Murat SARGINCI* Yabani Kirazýn Önemi Türkiye oldukça sýnýrlý orman kaynaklarýna sahiptir (Tunçtaner ve ark., 1985): Yüzölçümünün yaklaþýk % 26'si ormanlarla kaplý olup bunun da sadece % 38'si (8 milyon ha) verimli orman sýnýfýna girmektedir (Boydak ve Dirik 1998). Doðal olarak, ülkemiz yýllýk yakacak ve yapacak odun talebini karþýlamada yetersiz kalmaktadýr (Tunçtaner ve ark. 1985). Odun talebi ve arzý arasýndaki bu açýðýn 2040 yýlýna kadar 40 milyon m3'e ulaþmasý beklenmektedir (Birler 1995; Tunçtaner 1998). Son yýllardaki ekonomik krizler ve Türk Lirasý'ndaki deðer kaybý odun ithalatýný daha da pahalý hale getirmiþ ve dikkatlerin ülke öz kaynaklarýna çevrilmesine yol açmýþtýr. Artan odun talebini karþýlayabilmek için doðal ormanlarýmýzýn verimliliðinin artýrýlmasý, verimi yüksek aðaçlandýrma sahalarýnýn kurulmasý ve ormansýz alanlarýn aðaçlandýrýlmasý gerekmektedir (Boydak ve Dirik 1998). Orman alanlarýmýzýn belirli bir kýsmýnda ve hatta tarým alanlarýnda hýzlý geliþen yerli ve yabancý türler ile endüstriyel dikim alanlarýnýn kurulmasý ülkemizin odun ham madde açýðýnýn kýsa bir zamanda kapatýlmasýnda baþvurulacak önemli bir kaynak olarak gösterilmektedir (Boydak ve Dirik 1998; Tunçtaner 1998). Son yýllarda gerek Avrupa'da gerekse de ülkemizde doðal yapraklý türlerle yapýlacak aðaçlandýrma çalýþmalarý önem kazanmýþtýr (Kahveci ve Tüfekçioðlu; 1998; Löf ve ark., 2004). Özellikle de Karadeniz Bölgesi ekosistemlerinde yapraklý tür dikimlerinin Þekil 1.Ordu Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý içinde doðal olarak yetiþmiþ, düzgün ve dolgun bir yabani kiraz gövdesi (Yaman, 2003). yapýlmasý önerilmektedir (Kahveci ve Tüfekçioðlu, 1998). Yapraklý orman alanlarýnýn artýrýlmak istenmesinin birinci nedeni biyoçeþitliliðin arttýrýlmak istenmesidir. Ýkinci olarak, yapraklý ormanlarýn eðlen-dinlen (rekreasyon) ve turizm amaçlarýna hizmet etmesi ve dolayýsýyla da ormanlarýn çok yönlü kullanýmý için uygun bir ortam oluþturmasýdýr (Bostedt ve Holgen, 2000; Löf ve ark. 2004). Üçüncü olarak ta yapraklý orman aðaçlarýnýn kereste fiyatlarýnýn önümüzdeki yýllarda artmasý beklenmektedir (Abildtrup ve ark., 1997; Löf ve ark. 2004). Son olarak küresel iklim deðiþiklerinin sonucunda ladin gibi ibreli ormanlara kýyasla yapraklý orman aðaçlarýnýn doðal büyüme hýzlarýnýn artýrmasý beklenmektedir (Sykes ve Prentice, 1996; Löf ve ark., 2004). Bir metre çap ve 30 m boya ulaþabilen yabani kiraz (Prunus avium L.) ülkemizde de doðal olarak bulunan ve hýzlý büyüyen ekonomik deðeri oldukça yüksek yapraklý bir türdür (Davis, 1972; Tosun ve Özpay, 1988; Savill, 1991; Þekil 1). Bu tür ülkemiz ormancýlýðýnda uzun zamandan beri ihmale uðramýþ ve deðerlendirilmemiþtir (Yaman, 2003). Zengin bir biyolojik çeþitliliðe sahip Karadeniz ormanlarýnda meyvesinin ve odununun deðerli olmasý sebebiyle bu tür uzun yýllar devam eden seçme kesimleri nedeniyle tahrip edilmiþtir (Çetintaþ 2002, kiþisel iletiþim). Bu türün ekolojisi, biyolojisi ve genetiðine dair Türkçe ormancýlýk kaynaklarýnda oldukça az sayýda araþtýrma ve bilgi yazýsýnýn bulunmasý ülkemizde bu *ÝBÜ Düzce Orman Fakültesi 18

19 nadide türe verilen önemin eksikliðinin bir göstergesidir (Tosun ve Özpay, 1988; Yaman, 2003; Kutsal, 2005). Bu nedenle odun ve meyvesi deðerli, yaban hayatý iþlevi yüksek hýzlý geliþen bir tür olarak yabani kiraz ile yapýlacak kapsamlý çalýþmalar, bu türün verimliliði ve ekonomik girdisini artýrmakta yararlý olacaktýr. Avrupa'da neslinin tükenmekte oluþu ve bu nedenle gen kaynaklarýnýn muhafaza edilmek istenmesinin yanýnda kalitesi yüksek kereste verebilecek çap ve büyüklüðe kolaylýkla ulaþmasý ve odunun orman endüstrisindeki yüksek deðeri nedeniyle, terk edilmiþ tarým alanlarýnda ve doðal ormanlarda yabani kiraz dikimleri oldukça teþvik edilmektedir (Savill, 1991; Santi ve ark., 1998; Kleinschmit ve ark., 2001, Martinsson, 2001). Piyasada dekoratif ve kolay iþlenebilir kiraz kerestesine duyulan talep arzýn çok üstündedir. Yabani kirazýn odunu en fazla kaplamacýlýk, dolap yapýmý ve tornacýlýkta kullanýlmaktadýr fiyatlarýyla kaplamalýk yabani kiraz kerestesinin m3 fiyatý Ýngiliz Sterlini arasýnda alýcý bulmaktadýr. Kaliteli yeknesak bal renginde yabani kiraz odunu Almanya'da ise 1,700 Ýngiliz Sterlini'ne alýcý bulmaktadýr (Savill, 1991; Santi ve ark., 1998; Þekil 2). Odunu kýymetli bir aðaç türü olan ak meþe (Quercus alba L.) ve kýrmýzý Amerikan meþesinin (Quercus rubra L.) birinci sýnýf kerestesinin m3 fiyatý sýrasýyla ve Amerikan Dolarý arasýnda deðiþirken ayný ölçü ve kalitedeki yabani kiraz kerestesinin fiyatý Amerikan Dolarýna ulaþabilmektedir (Anonim, 2005). Avrupa'da, kalitesi yüksek kereste üretimi için verimi düþük tarým alanlarýnda yýllýk bir idare süreli yabani kiraz aðaçlandýrma sahalarýnýn kurulmasý teþvik edilmektedir. Ekolojik ve ekonomik öneminden dolayý bu tür Avrupa Orman Genetik Kaynaklarý (EUFORGEN)'in 'Deðerli Yapraklýlar (Noble Hardwoods)' listesine alýnmýþtýr (Santi ve ark., 1998; Eriksson, 2001; Kobliha, 2002). Bu nedenle, Avrupa'nýn bir çok ülkesinde yabani kiraz konusunda araþtýrmalar yapýlmaktadýr (Santi ve ark., 1998; Kleinschmit et al. 2001, Martinsson 2001). Yabani kirazýn Avrupa'da teþvik edilmesinin bir diðer nedeni de Avrupa Birliði'nin tropik ormanlardan odun ithalatýný azaltma kararýný almýþ olmasýdýr (Kobliha, 2002). Yabani Kirazýn Ekolojisi Geniþ ekolojik ýskalalara sahip yabani kiraz (Prunus avium L.) Avrupa, Kuzey Afrika, Batý Asya ve dolayýsýyla da ülkemizde doðal olarak bulunan ve hýzlý büyüyen yapraklý bir orman aðacý türüdür (Davis, 1972; Savill, 1991; Santi ve ark., 1998). Bu tür genelde Karadeniz Bölgesi'nin 'Castanetum' ve 'Sýcak Fagetum' zonlarýnda (Yaman, 2003), orman kenarlarýnda ve nadiren de sýk karýþýk ormanlarda fertler, küçük guruplar veya sýralar halinde bulunmaktadýr (Þekil 3). Düþük rakýmlý sahalarý tercih eden bu türün fertleri Ýngiltere'de nadiren 300- m'nin üzerine çýkar (Savill 1991; Joyce ve ark., 1998; Santi ve ark., 1998; Kleinschmit et al. 2001; Martinsson 2001; Çetintaþ 2002, kiþisel iletiþim). Ancak yabani kiraz ülkemizde 1700 m'li yükseltilere Þekil 3. Ordu Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý içinde doðal yetiþmiþ genç bir yabani kiraz ferdi (Yaman, 2003) Þekil 2. Yabani kiraz odunu (Aydýn ve Akbalýk, 2004) kadar çýkabilmektedir (Yaman, 2003). Bu tür en iyi geliþmesini derin ve nemli balçýklý topraklar üzerinde yapar ve özellikle kireçtaþý üzerinde birikmiþ derin topraklar ile düþük rakýmlý arazilerin eðimli yamaçlarýný tercih eder. Buna karþýn C-horizonu yüzeye 40-cm'den yakýn olan sýð topraklardan, kumlu ve süzekliði kötü topraklardan kaçýnýr. Hafif ve süzek 19

20 topraklar üzerinde meyve üretimi yüksektir. Öncü bir aðaç türü olan yabani kiraz gençlik dönemi haricinde ýþýk isteði fazla olan bir orman aðacýdýr. Kiraz gövdeleri oldukça kuvvetli bir uç baskýnlýðýna sahip olup tepe düzgün ve tek bir uç dal üzerinde oturur ve gençlikteki boy büyümesi hýzlýdýr (Þekil 3). Yetiþme ortamý uygun olan yörelerde ikinci büyüme dönemi sonunda 80-cm boya ulaþabilir. Hýzlý boy artýþý yaþlara doðru düþerek yaþlarda oldukça yavaþtýr. Yabani kiraz korunaklý sahalarda iyi bir büyüme yapar ve sürgün verme yeteneði yüksektir. Geç-donlar yabani kiraza zarar verebilmektedir (Savill 1991; Joyce ve ark., 1998; Santi ve ark., 1998; Keinschmit et al. 2001; Martinsson 2001). Þekil 4. Samandere, Düzce'de genç bir yabani kiraz ferdi (Aydýn ve Akbalýk, 2004). Yabani Kirazýn Çiçek ve Tohum Özellikleri Biseksüel olan yabani kiraz çiçeðinde beþ beyaz yada pembe taç yaprak yada daha fazla stamen bulunur. Bu türün tozlaþmasý genellikle böceklerle gerçekleþtirilir. Yabani kirazýn çiçekleri yapraklarla eþ zamanlý yada Nisan-Mayýs aylarýnda açar (Schopmeyer, 1974; Ürgenç, 1998; Kutsal, 2005). Yabani kiraz en erken 6-7 yaþlarýnda tohum tutmaya baþlar ve hemen her yýl bol tohum verir. Etli (sulu) basit meyveler grubuna giren kirazýn meyvelerin büyüklüðü mm arasýnda deðiþir (Þekil 4). Bir kg etli meyveden yaklaþýk olarak g temizlenmiþ tohum elde edilir ve 1 kg temizlenmiþ tohumdan 5,000-8,000 adet tane elde edilir. Meyveler genelde Haziran-Temmuz aylarýnda olgunlaþýr. Meyveler yumuþak ve tam olgunlaþtýðýnda toplanmalýdýr. Ancak geç kalýnmasý halinde kuþlarýn olgun tohumlarýn tümünü toplama riski söz konusudur. Yabani kiraz tohumlarýnda birden fazla sayýda çimlenme engeli bulunmaktadýr (kabuk sertliði ve kalýnlýðý, olgunlaþmamýþ embriyo, tohum içinde endospermde çimlenmeyi engelleyici kimyasal bileþikler). Bu nedenle iyi bir çimlenme için doðal veya suni (sýcak+soðuk) katlama iþlemleri zorunludur (Schopmeyer, 1974; Tosun ve Özpay, 1988; Savill 1991; Þekil 5. Etinden temizlenmiþ yabani kiraz tohumlarý (Kutsal, 2005). Bozcuk, 1995; Finch, 1998; Ürgenç, 1998; Kutsal, 2005). Yabani Kirazýn Silvikültürü Avrupa'da yabani kiraz geniþ aralýklarla (ör. 3 x 3 m) dikilmektedir. Dikim alanlarýnda özellikle kemirici hayvanlara ve diri örtü istilasýna karþý mücadele yapýlmakta ve bireyler budanmaktadýr. Kýsacasý batýda bu türün yoðun silvikültürü yapýlmaktadýr. Yabani kiraz fidanlarý dikimi izleyen ilk yýllarda özellikle de fare zararlarýna karþý oldukça duyarlýdýr. Bu zarar otsu diri örtünün yoðun olduðu sahalarda artmaktadýr. Bu tür, gençlik döneminde kendileriyle mekan, su, ýþýk ve besin elementleri bakýmýndan rekabet eden otsu ve odunsu diri örtü türlerine karþý hassastýr. Gerek kemirgen zararýný azaltmak gerekse de diri örtü rekabetini ortadan kaldýrmak amacýyla yapýlan tam alanda diri örtü mücadelesi, boy artýmýný iki katýna kadar çýkarabilmektedir (Savill 1991; Joyce ve ark., 1998; Santi ve ark., 1998; Kleinschmit et al. 2001; Martinsson 2001). Joyce ve ark. (1998), Ýrlanda'da ki yabani kiraz dikimlerinde 2+0 fidanlarý, 1+1 yada 2+1 þaþýrtýlmýþ fidanlarýn kullanýlmasýný önermiþtir. Fidanlarýnýn büyüklük ve kaliteye baðlý olarak 2.25 x 2 m ile 2 x 1.25 m arasýnda deðiþen aralýk mesafeler (2,000-4,000 fert ha-1) ile dikildiðini belirtmiþtir. Fidanlarýn ilk yýllarýnda ( m boylar arasýnda) ocaklarda yada bir m'lik bantlarda kimyasal diri örtü mücadelesi yada pullukla toprak iþleme önerilmiþ ve bu iþlemlerin ayrýca don zararýný da azaltabileceðini belirtilmiþtir. Daha sonra fidan boylarý m'e ulaþýnca hektarda en iyi 200 birey üzerinde þekillendirici budamalar yapýlmýþ çatal gövdeleri teklenmiþtir. Boylarýn 6-8 m'e ulaþtýðý devrede ise kirazlarda bakým yapýlarak ha'da yaklaþýk 200 aðaç (7 m aralýklarla) hedef aðacý olarak seçilmiþ ve bu bireylerde rekabet eden tüm odunsu vejetasyon 20

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 4-5-6 Nisan - Mayýs - Haziran 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 02-03 Kasým 2000 tarihlerinde Ýstanbul'- da Destek Reasürasans Konferans salonunda Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı