EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş"

Transkript

1 Sayfa No: 1 EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Portföy Yönetimi A.Ş. : Portföy İşletmeciliği Kuruluş (Tescil) Tarihi : 08 Temmuz 2008 Ticaret Sicil Memurluğu : Ankara Sicil Numarası : Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : TL : TL Adres : Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 /2 Çankaya-Balgat/ANKARA Telefon ve Faks No : / Vergi Dairesi ve Numarası : Hitit Vergi Dairesi E-Posta Adresi İnternet Adresi : :

3 Sayfa No: 3 ŞİRKETİN KURULUŞ VE SUNUMU 1. Şirket in Tarihsel Gelişimi Şirketimiz, Euro Portföy Yönetimi A.Ş. yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli va yabancı özel ve tüzel kişiliklerle, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini yönetmek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Portföy Yönetim Şirketi, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere, tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve tarihli ve 7104 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilerek, kurulmuştur. Şirketimiz 2009 yılına kadar faaliyetine İstanbul da devam etmiş ve daha sonra faaliyet hayatına Ankara da devam etmeye karar vermiştir. Şirketimizin adres değişikliği 27 Temmuz 2009 tarihinde 7361 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Ankara Sicil Memurluğuna tescili yaptırılmıştır. Şirketimiz, halka kapalı şirket statüsündedir. Esas Sermayesi TL ( Esas Sermayenin yarısı TL.si ödenmiş olup, kalan kısmı 09/01/2013 tarihinde TL olarak ödenmiştir.). 2. Şirketin Kuruluş Amacı ; Şirketimizin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, yerli va yabancı özel ve tüzel kişiliklerle, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini yönetmektir. Portföy Yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir Şirket bu amaç dahilinde ; a) Yöneteceği finansal varlıkları oluşturur ve oluşturduğu portföyü kendi namına ya da (sözleşme mukabilinde) müşterisi adına portföyü yönetir. b) Şirket, yönettiği finansal varlıklar için Mali Piyasa ve Kurumlardaki gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır. c) Şirket, Portföydeki varlıkların değerini attırmaya ve korumaya yönelik araştırmalar yapar.. 3. Şirketimizin Finans Sektöründeki Nitelikleri ve İlkeleri ; Şirketimizin portföyündeki varlıklar, Şirket bünyesinde çalışan gerekli teknik eğitim ve deneyime sahip profesyonel bir kadro ile yönetilmekte ve piyasalardaki hızlı değişimlere uyum sağlayarak yüksek getiri sağlama olanağını hedeflenmektedir. Şirketimiz bu gayret içinde çalışmalarını sürdürmekte olup, daha etkin bir portföy yönetimi faaliyeti için finansal varlıkların çeşitlendirmesi yapılmaktadır.

4 Sayfa No: 4 Şirket in, portföy yönetim faaliyeti çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri ; V No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği gereği ilgili Sermaye Piyasası Kanunun yürürlükte olan diğer tebliğ ve düzenlemelerin belirlenmiş olan yönetim ilke ve sınırlamalarına uyulur. 4 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri : Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların ad, soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: Mustafa ŞAHİN Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yönetim Kurulu Başkanı Seda ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 3 yıl 3 yıl Elif Şahin AKAEVREN Coşkun ARIK 3 yıl İsmail GÜNER Şirketimizin tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilen Seda ŞAHİN, Coşkun ARIK, İsmail GÜNER ve Elif ŞAHİN AKAEVREN Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerden her ikisinin imzası ile temsil etmeye ve Tarihli ve 2012/8 sayılı Yönetim Kurulı Kararı ile karar verilmiştir.. 5- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: Dönem içinde şirket esas sözleşmesine ilişkin değişiklikler olmamıştır. Sözleşme hükümleri korunmuştur. 6- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı yapılmışsa hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtılmamışsa nedenleri: Şirketin esas sermayesinde değişiklik olmamıştır. 7- Ortak Sayısı ve Ortaklık Yapısı: Sermayeyi temsil eden hisse paylarının tamamı nama yazılı olup ve nakit karşılığı çıkarılmıştır. İmtiyaz sahibi pay bulunmamaktadır. Şirket sermayesinde paylara sahip ortakların dağılımı Ek:1 tablo belirtilmiştir. 3 yıl 3 yıl

5 Sayfa No: 5 Paylara İlişkin Bilgiler Ortaklık Yapısı (Ek:1) Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%) Mustafa ŞAHİN % Coşkun ARIK % Seda ŞAHİN % Euro Yat. Men. Değ. A.Ş % Elif ŞAHİN AKAEVREN % TOPLAM % 8 - Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü: Şirketimizde son üç yılda.dağıtılan temettü bulunmamaktadır. 9 - Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri ) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: Şirket adına çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri ) bulunmadığından, ortaklık üzerinde bir yük oluşmamıştır Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki konumu hakkında bilgi: Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Genel Bilgi: Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, ilke ve kurallar çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri, her bir Müşteri adına, Müşteriler le yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta müsaade edilen işleri yapmaktır. Şirket, Kurul dan yetki belgesi almak koşuluyla Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında faaliyette bulunulabilecek alanlarda vekil sıfatıyla Müşteri sini temsil edebilir. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, yerli ve yabancı yatırım fonları, özel emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

6 Sayfa No: 6 Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapmak, a- Müşterilerle akdedilecek portföy yönetim sözleşmeleri çerçevesinde müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlemesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak, b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak, c- Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izin vereceği diğer konularla beraber, yerli ve yabancı yatırım fonları, özel emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar, yatırım şirketleri, yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin portföylerini de yönetebilir, d- Müşterinin yazılı talimatı çerçevesinde ve müşteri menfaatine aykırı olmamak şartıyla portföylerini yönettiği müşterileri adına yurtdışı ve yurtiçi piyasalarda SPK tebliğlerinde tanımlanan finansal varlıkları alıp satmak için borsa üyesi aracı kurumlar nezdinde hesaplar açabilir, alım satım aracılığı, repo ve ters repo ile diğer finansal varlık işlemlerine ilişkin sözleşmeler akdedebilir, e- Portföy yöneticiliği faaliyeti ile ilgili olarak şirketler ve makro bazda ekonomik araştırmalar ve analizler yapabilir, raporlar hazırlayabilir, rapor ve araştırmaları yayınlayabilir, bu amaçla bünyesinde ilgili birimleri oluşturabilir, f- Farklı risk ve getiri tercihlerine göre değişik portföy modelleri oluşturabilir, g- Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalara tabi olmak şartıyla, amaç ve konusu ile ilgili olarak ve portföy yöneticiliği faaliyeti ile sınırlı olmak kaydıyla, hak ve alacaklarının veya yükümlülüklerinin tahsili ve ödenmesi için, ipotek, rehin, ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, ayni teminat ve şahsi teminat alabilir veya verebilir, gerekli olanın üzerinde olmamak kaydıyla taşınır veya taşınmaz mallar edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, kiraya verebilir, kendi ihtiyacı için menkul veya gayrimenkul kiralayabilir, devir veya ferağ edebilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir, şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerine ipotek başta olmak üzere ayni ve şahsi hak koydurabilir, fek ettirebilir, aynı işlemleri mevzuatın izin verdiği hallerle sınırlı olarak üçüncü şahısların mal varlığı üzerinde yapabilir, üçüncü şahısların borçlarına kefil olabilir, üçüncü şahısların borçları için ipotek verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir, h- Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalara tabi olmak şartıyla izin verilen şirketlere iştiraklerde bulunabilir.

7 Sayfa No: 7 Şirketin Portföy Yönetimi Faaliyeti ile ilgili Sektörü İçindeki Yeri: Finans sektöründe faaliyet gösteren Şirketin fiili faaliyet konusu, portföy yöneticiliği faaliyetidir. Anonim Şirket şeklinde ve halka kapalı olarak kurulmuş bulunan Portföy Yönetimi yapan 31 şirketten bir tanesidir Şirketin Portföy Yönetimi Faaliyeti ile ilgili Sektörü İçindeki Yetki Belgeleri : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan portföy yöneticiliği faaliyetini icra edebileceğini gösteren Yetki Belgesini tarihinde almıştır. Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler Faaliyet Yetki Belgesi Tarih Sayı PYŞ.PY.32/ Şirketin Yönettiği Portföy Sayısı ve Büyüklüğü Şirketimiz 31/12/2012 tarihi itibariyle yönettiği portföy sayısı ve büyüklüğüne ait veriler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü ( Tarihi İtibariyle) Tür Sayı Büyüklük (Bin TL) Kurumsal ,00-TL Bireysel Tüzel Kişi TOPLAM ,00-TL 11. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile oluşturduğumuz İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarımız Herhangi bir Kuruluşa iştirak ve bağlı ortaklığımız bulunmamaktadır. 12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi : Herhangi bir Kuruluşa bağış yapılmamıştır 14 - Merkez dışı şubelerin olup olmadığı hakkında bilgi : Merkez dışı şube yoktur.

8 Sayfa No: 8 II. FAALİYETLER A- Yatırımlar: Şirketin başka sektörler içinde yatırımları bulunmamaktadır. B- Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyet : Şirket in üretim alanında faaliyeti bulunmamaktadır. C- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler: Şirket Portföy Yönetim Sözleşmesi mukabilinde Yatırım Ortaklığı portföyü yönetmekte olup, Portföyüne yeni müşteriler katarak getirilerini artırmayı hedeflemektedir. 1. Başlıca Finansal Büyüklükler (TL) 31/12/2012 Mali Tablolar 31 Aralık 2011 Mali Tablolar Toplam Aktifler Nakit ve Nakit Benzerleri Özsermaye Net Kar/Zarar Ocak Aralık 2012 dönemi mali tablolar SPK Seri:XI, No:29 sayılı tebliği ne göre düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir. D- İdari faaliyetler: Şirketimizin tarihi itibariyle personel iş organizasyonu oluşturulmuştur. 1 Genel Müdür, 3 Portföy Yöneticisi ve 1 mali işlerden sorumlu yetkili personel atanmıştır. Şirket, Çalışanlarına yürürlükte bulunan 4857 iş kanunundaki sosyal hakları uygulamaktadır. Çalışanların herhangi bir sendikayla üyelikleri ve katılımları bulunmamaktadır. Şirket personeline maaş ve yemek ücreti ödenmektedir. Şirketin yönetim ve çalışan iş organizasyonu aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 1. Adı Soyadı Görevi

9 Sayfa No: 9 Mustafa ŞAHİN Seda ARIK Elif Şahin AKAEVREN Coşkun ARIK İsmail GÜNER Şenay AKTÜRK Nuray TOTUŞ Sinan ABİDİN ASLAN Seda BAYRAK Orkun ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Genel Müdür Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Mali İşler Yetkilisi Bütçe ve Planlama 1 - İnternet Sitesi 1 - ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; Şirket Kuruluş Bilgileri, almış olduğu yetki belgeleri ve bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, paylar hakkında detaylı bilgi, şirket finansal raporlar, faaliyet raporları genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar ve cetvelleri ve toplantı tutanakları gibi bilgiler web adresinde duyurulmaktadır. 2. İçerden Öğrenilecek İçsel Bilgilere Sahip Olan Kişiler: 31/12/2012 Tarihli İçsel Erişim Listesi.; Adı Soyadı Mustafa ŞAHİN Seda ŞAHİN Elif Şahin AKAEVREN Coşkun ARIK Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

10 Sayfa No: 10 İsmail GÜNER Şenay AKTÜRK Nuray TOTUŞ Sinan ABİDİN ASLAN Seda BAYRAK Orkun ŞAHİN Genel Müdür Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Mali İşler Yetkilisi Bütçe ve Planlama 2. ŞİRKETİN PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLARI Portföy yöneticiliğine ilişkin ilkeler Şirket Portföy Yöneticiliği yaparken; a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraçcıdan veya aracı kurumdan lehlerine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterilerine açıklamak zorundadır. b) Müşterinin yazılı bir direktifi olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz. Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır. c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez. d) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. Müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır. e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir. f) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz. g) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak, müşterilerinin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. h) (Değişik: Seri: V, No: 92 sayılı Tebliğ ile) Müşterilerine portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya

11 Sayfa No: 11 koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz. i) Müşteri menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda müşteri lehine davranmak zorundadır. j) Müşterilerin risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak, portföyleri bunlara uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır. k) Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz. l) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz. m) Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz. n) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler a) (Değişik: Seri: V, No: 122 sayılı Tebliğ ile) Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetlerinde bulunulamaz. b) (Değişik: Seri: V, No: 119 sayılı Tebliğ ile) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. Bu Tebliğin 20 nci maddesinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez. c) (Değişik: Seri: V, No: 122 sayılı Tebliğ ile) Bu Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez. d) Bankalar Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz. İştirak ve iştirak sınırlamaları Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sınırlamaları; Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerinin halka arza aracılık yetki belgesine sahip olanlar dışındaki aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabidir. Müşteriyi tanıma kuralı

12 Sayfa No: 12 Şirket, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşme imzalamadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit eder. Şirket, ayrıca müşterilerinin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla standart formları geliştirmek, bu formlarda yer alan bilgileri güncelleştirmek ve formları saklamak zorundadır. Portföy yönetim sözleşmesi (Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 92 sayılı Tebliğ ile)yetkili kurumun; müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca belirlenecek standartlara uygun yazılı bir sözleşme akdetmesi zorunludur. (Değişik ikinci fıkra: Seri: V, No: 92 sayılı Tebliğ ile) Sözleşmelerde; müşterinin sözleşmeyi imzalamadan önce bu Tebliğ hükümlerini ve Tebliğin (3) numaralı ekinde sayılan asgari unsurları içeren yetkili kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin yer aldığı formu, okuyup anladığına ilişkin beyanının yer alması zorunludur. Yetkili kurum, bu formun sürekli olarak güncel olmasından sorumludur Sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticisinin, yetkili kurumdan ayrılması veya değiştirilmesi halinde, yetkili kurum söz konusu durumu müşterilerine yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Müşteriler, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmedikleri takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşteriye verilir. Sözleşmelerde Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını zedeleyici ve yetkili kurum lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilmez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Müşteri varlıklarının saklanması Değişik birinci fıkra: Seri: V, No: 75 sayılı Tebliğ ile) Yetkili kurum, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. (Ek ikinci fıkra: Seri: V, No: 75 sayılı Tebliğ ile) Şirketin, porföy saklama kuruluşu ile sözleşme imzalaması halinde, bu madde kapsamında belirtilen müşteriye ait varlıkların saklanması ve izlenmesine ait sorumluluk portföy saklama kuruluşlarına aittir. Portföy saklama kuruluşu kapsamında; a) Müşterilere ait varlıkların ayrı ayrı, müşteriye aidiyeti açıkça belli olacak ve kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlamak, b) Belge ve kayıt düzenlerinde müşteri bazında varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini düzenli olarak takip etmek, c) Hesabın açılmasını müteakip müşteriye hesapların açıldığı yerleri ve değişiklikleri bildirmekzorundadır. Portföy hesabına yapılacak işlemlerde müşteriden önceden teyit alınması zorunluluğu varsa bu müşteriler için blokaj koyma imkanı getirilebilir.

13 Sayfa No: İÇ KONTROL, TEFTİŞ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN ESASLAR İç kontrol ve teftiş birimi Şirketin iç kontrol sistemi ve teftiş birimi ile müfettişlerin atanması ve görevden ayrılması, Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerine tabidir. Şu kadar ki, teftiş hizmeti şirket dışından da sağlanabilir. Mesleki yeterlilik ilkesi (Değişik: Seri: V, No: 119 sayılı Tebliği ile) Bu Tebliğde düzenlenen faaliyetler kapsamında, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca yetkili kurumlarda çalışan yönetici ve ihtisas personelinin mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olmaları zorunludur. Bağımsızlık ilkesi Yetkili kurum, portföy saklama kuruluşu, portföy yöneticileri ve müfettişler faaliyetlerinde bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması şarttır. Portföy yöneticileri ve müfettişler çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Sır saklama Portföy yöneticileri, müfettişler ve yetkili kurumun diğer çalışanları ile söz konusu şirkete dışarıdan hizmet verenler, işleri dolayısıyla portföy yöneticiliği faaliyeti hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar. Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir. Portföy yöneticiliği faaliyetinden doğan sorumluluk Yetkili kurum, sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptıkları tüm işlemlerden ve müşterilere verebilecekleri zararlardan sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümler çerçevesinde müşteriye karşı doğrudan sorumludur. Portföy yönetim sözleşmesine aksi bir hüküm koyulamaz. 4. DEFTER KAYIT VE BELGE DÜZENİ Defter, kayıt ve belge düzeni

14 Sayfa No: 14 Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve borsalara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Kurulca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır. Şirket, muhasebeleri merkezde tutuluyor olsa bile, şube bünyesindeki müşteri hesaplarını, nakit ve menkul kıymet hareketlerini izleyecek defter ve kayıtları şubelerinde ayrıca tutmak ve bulundurmak zorundadır. Yetkili kurum, müşterilerine en az ayda bir kez ve ayrıca ücreti müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından talep edildiği her zaman varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakdi ve alım satım hareketleri hakkındaki bilgileri içeren bir ekstre ile tahsil ettikleri ücretin hesaplanmasını gösteren bir formu göndermek zorundadır. Şirketin faaliyetleri dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, cetvel, senet gibi vesikalar ile yazdıkları mektup, yazı ve telgrafların kopyalarını ve sözleşmeleri, taahhüt, kefalet ve diğer teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeleri düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde saklamaları zorunludur. Bu belgelerin saklama süresine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uyulur. Bu belgelerden ihtilaflı olanların bu süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, sunumda kullanılanlarının ise sunum raporunda belirtildiği süre sonuna kadar muhafazası zorunludur. 5. BAĞIMSIZ DENETİM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Bağımsız denetim yükümlülüğü Şirketler bağımsız denetim konusunda Kurulun aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabidir. Yetkili kurumun, Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde yer alan yükümlülükler dışında, yönetilen bireysel portföylere özel olarak varlıkların saklama kuruluşu nezdindeki mevcudiyeti ile portföyün sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetildiğinin ve alınan ücret ve komisyonların doğruluğunun tespiti amacıyla yetkili kuruma haber vermeksizin ve tarihi bağımsız denetleme kuruluşunca belirlenmek üzere yılda en az bir kez denetleme yapılması, bu hususun bağımsız denetim sözleşmesinde belirtilmesi ve denetleme raporunun bir örneğinin 6 iş günü içinde Kurula iletilmesi zorunludur. Mali konulara ilişkin bildirim yükümlülükleri Şirket, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin düzenlemelerinde yer alan tablolarını Kurula göndermek zorundadırlar. Şirket ayrıca, mali tablolarını, yıllık faaliyet raporları ve denetçi raporları ile yetkili kurumlar müşteri sayısı ve yönetilen portföy büyüklüğüne ilişkin bilgileri, standartları ve süreleri Kurulca belirlenen biçimde Kurula göndermekle yükümlüdür. 6. REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

15 Sayfa No: 15 Reklam ve ilanlara ilişkin esaslar Yetkili kurumun her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-yayın organı ile bilgi işlem ortamında verilen ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyması zorunludur. Yetkili kurum, yapacağı tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların birer örneğini Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde saklamak zorundadır. Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde; a) Müşterileri yanıltıcı ve aldatıcı bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edecek ifadelere yer verilmemesi, b) Abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılmaması, c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi, d) Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenmemesi,zorunludur. Reklam ve ilanlarda, şirketin mali durumuna ilişkin sayısal veriler ile şirketin "portföy büyüklüğüne", "müşteri sayısına", ilişkin veya buna benzer resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans olarak gösterilir. 7. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Şirketimiz de İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler. 8. SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

16 Sayfa No: 16 Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder. Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin çevresel etki ve dolayısıyla şirket aleyhine açılan ve devam eden dava konusu bulunmamaktadır. 9. ETİK KURALLAR Şirketimizin amacı ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslarası borsalarda ya da borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşan portföyü profesyonel olarak ve etik kurallar içinde müşterisi namıma yönetmektir.. Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat ana sözleşme ve iç düzenlemeler esas alınarak; eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağtılması ilkesi çerçevesinde likiditesi yüksek ve riski düşük olanlar tercih edilir. Menfaat sahiplerinin haklarına saygı duyulur, korunur; bu hakların korunması sırasında şirket ile menfaat sahiplerinin kendi arasında olabilecek çıkar çatışmalarına engel olacak önlemler alınır ve Şirketin durumu hakkında bilgilendirmleri temin edilir. Kamuya açıklanan ve düzenleyici otoritelere sunulan bilgi ve verilerin doğru, eksiksiz, anlaşılabilir olması ve zamanında kamuya açıklanması hususunda en yüksek özen ve çaba gösterilir. Çalışanların adil, güvenli ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları sağlanır. Çalışanların kişilik onurunu korumaya, tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan hakların zamanında ve eksiksiz getirilmesine özen gösterilir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar, çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlar, Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar Şirketin adını ve saygınlığını benimser ve korurlar. Şirketi en iyi şekilde temsil edebilmek için azami çabayı gösterirler. Şirkete ait sır olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün farkındadırlar.şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar, menfaat temini veya çıkar çatışmasına neden olabilecek ilişkilerden kaçınırlar. Çalışanlar arasında ilişkilerde, karşıklıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Birbirleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. Meslek bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmaları gerektiğinin bilincindedirler. Şirket mal varlığı ve kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı konusunda azami çaba gösterirler. Etik Kurallara uyulması konusunda azami derecede özen gösterirler, aykırı durumların ortaya çıkması halinde üst yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

17 Sayfa No: 17

Bu yayında, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları ayrı bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.

Bu yayında, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları ayrı bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir. 4. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ Sermaye piyasası faaliyetleri (SPK md.30); a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, b) Daha önce ihraç edilmiş

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy Yönetim Şirketleri Portföy Yönetim Şirketleri Süleyman EROL Hakan GÜÇLÜ Umut ALPARSLAN 07/12/2005 İstanbul www.hakanguclu.com Kısaltmalar SPK...Sermaye Piyasası Kurulu BK...Borçlar Kanunu MK...Medeni Kanun Tebliğ...SPK Tebliği

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME Madde 1: Kuruluş Aşağıda ünvanları, adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURULUŞLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2014-30.06.2014 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Trend Yatırım

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Menkul

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2014-30.03.2014 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Trend Yatırım

Detaylı

ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ

ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ ERGO PORTFÖY YÖNETĐMĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ Madde 1: Aşağıda ünvanları, adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55. 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı,

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM 17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı