TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)"

Transkript

1 TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

2 I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım Holding A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetim kurullarında görev alan baģkan, baģkan yardımcısı ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, görevlerinin süreleri: Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi Ġsmet YAZICI Yönetim Kurulu BaĢkanı Devam Ediyor Murat TACĠR Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Devam Ediyor Mustafa ĠLERĠ Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor Kamer Toros GÜRBAKIR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor Beyza KARAOĞLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor BaĢaran Nas Bağımsız Denetçi Devam Ediyor Denetim ve Serbest Mali MüĢavirlik A.ġ. Yetki sınırları; ġirket esas sözleģmesinde belirtilen yetkilere haizdir. 4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu : ġirketimizin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Yatırım Holding A.ġ. ne dönüģümü kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No. 38 Kayıtlı Sermaye Sistemine ĠliĢkin Esaslar Tebliği gereğince 5 yıllık süre için daha geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavanımız mevcut tutar olan 20,000,000 TL olarak belirlenmiģ ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu na gerekli baģvuru yapılmıģtır. 5. Ortaklığın sermayesi ve dönem karı : ġirketin ödenmiģ sermayesi TL olup, dönem içerisinde TL zarar etmiģtir. 6. Ortaklığın sermayesinde dönem içerisinde meydana gelen değiģiklikler : ġirket tarihinde TL ödenmiģ sermaye ile kurulmuģ olup, dönem içerisinde sermaye yapısında değiģiklik olmamıģtır.

3 7. Ortaklık yapısı : ġirketimiz kayıtlı sermayesi TL ; tarihi itibariyle ödenmiģ sermayesi TL dir. Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ ,96 Murat TACĠR 500 0,01 Ahmet TACĠR 500 0,01 Ġsmet YAZICI 500 0,01 Mustafa ĠLERĠ 500 0,01 Halka Arz (*) ,00 Toplam ÖdenmiĢ Sermaye ,00 * ġirket sermayesinin TL lık kısmı 29 Haziran 3 Temmuz 2006 tarihler arasında BĠST Birincil Piyasada halka arz edilmiģtir. 8. Sermayenin % 10 undan fazlasına sahip ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları : Adı Soyadı / Ünvanı Pay Oranı(%) Pay Tutarı(TL) Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ Ayrıca, ġirketin hisselerinin halka açık olan TL tutarındaki paylardan, % 84,37 oranındaki adet pay, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin mülkiyetinde bulunmaktadır. 9. Hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği geliģme : ġirketin BĠST de iģlem gören paylarının fiyatı dönem içerisinde 0,83 TL ile 1,13 TL arasında değiģiklik göstermiģtir. 10. Son üç yılda dağıtılan temettü : ġirket 2011 yılında %3, 2013 yılında % oranında temettü dağıtmıģtır. 11. Varsa çıkarılmıģ bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar zarar ortaklığı, finansman bonosu, hisse senedi ile değiģtirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları : Yoktur.

4 12. Faaliyet konusu: Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) 14 ġubat 2006 tarihinde kurulmuģtur. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iģtigal etmek üzere kurulmuģ olup, ġirket in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. ġirketimiz tarihinde yapmıģ olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak, Tacirler Yatırım Holding Anonim ġirketine dönüģümü hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu na baģvuru yapılmasına karar verilmiģtir. ġirketimizin Yatırım Holding A.ġ ne dönüģümüne iliģkin yapmıģ olduğu baģvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih 5537 sayılı izin yazısı ile kabul edilmiģtir.tacirler Yatırım Holding A.ġ. ne dönüģüm kararı tarihinde Ģirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilerek, tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylanmıģtır. II. FAALĠYETLER 1. Cari ve geçmiģ dönem sermaye artırımları : ġirket tarihinde TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL ödenmiģ sermaye ile kurulmuģ ve bu tarihten sonra sermaye artırımı yapılmamıģtır. 2. Finansal Yapıya iliģkin Bilgiler: ġirket tarihli mali tablolarında TL zarar açıklamıģtır. ġirketin Finansal Rasyoları Ģöyledir: Cari Oran Toplam Borç / Aktif % 1.09 Kısa Vadeli Borç / Pasif % 0.76 Uzun Vadeli Borç / Pasif % 0.33 Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç % Dönen Varlık / Aktif Toplamı % Ġdari Faaliyetler ġirket üst yönetimi Ģöyledir: Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ġsmet YAZICI Murat TACĠR Mustafa ĠLERĠ Kamer Toros GÜRBAKIR Beyza KARAOĞLAN

5 Denetçi BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ Genel Müdür Ġbrahim ÇALIġKAN ġirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi Ģöyledir: Kamer Toros GÜRBAKIR Beyza KARAOĞLAN ġirketimizin tarihi itibariyle üst yönetim hariç 2 personeli bulunmaktadır. III. KAR DAĞITIM ÖNERĠSĠ VE SONUÇ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No :27 sayılı tebliği gereğince ġirketimiz, 2013 ve izleyen yıllara iliģkin temettü politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 20 oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik geliģmelere göre pay sahipleri ve ġirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlemiģ ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiģtir. IV. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek kazanç hedef ve amacına ulaģmak için; eģitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin kolaylaģtırıcı rol oynayacağına inançla Kurumsal Yönetim Ġlkelerini uygulamaktadır. ġirketimiz 2006 yılında kurulmuģ olduğundan, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması hususundaki eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konusundaki kararlılığımız sürecektir. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No: 41 sayılı tebliğinin 7. maddesi kapsamında Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi oluģturulmuģ ve birim yöneticisi olarak Ġbrahim ÇALIġKAN görevlendirilmiģtir. Pay sahipleri ile iliģkiler birimin iletiģim bilgileri: Tel : Faks : Dönem içerisinde pay sahiplerinin ġirketimizden yazılı bilgi talebi olmamıģtır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi talepleri ivedilikle gerçeği yansıtacak Ģekilde cevaplandırılmıģtır.

6 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin eģit bilgilendirilmesini teminen ġirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde meydana gelen değiģiklikler, dönemsel mali tablolar ve raporlar, mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmaktadır. ġirket portföyündeki varlıkların ayrıntılı dökümü ve portföy değeri haftalık olarak KAP a iletilmekte ve KAP nun internet sitesinde yayınlanmaktadır. ġirketimiz ana sözleģmesinde özel denetçi tayinine iliģkin madde düzenlenmemiģ olup, Ģirketimize dönem içerisinde özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıģtır. 4. Genel Kurul Toplantıları ġirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemine iliģkin Olağan Genel Kurul u 27 Mart 2014 tarihinde Ortakların temsilcileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Ġstanbul Ticaret Ġl Müdürlüğü Temsilcisi, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıģtır. ġirket sermayesini oluģturan toplam paydan 4,335,330 adet pay ile temsil edilerek toplantı nisabı sağlanmıģtır. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamıģlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Ģirket ana sözleģmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu karar aldığı anda BĠST ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaģmayı sağlayacak Ģekilde Web sitemiz adresinde, ayrıca tüm Türkiye de yayımlanan 2 günlük gazete ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiģtir. Ġlanda, Genel Kurul la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiģtir. Yıllık faaliyet raporu, Genel kurul toplantı tarihinden önceki 15 gün boyunca Ģirket merkezinde ve Web sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuģtur. Genel Kurul Toplantı tutanakları isteyenlere toplantı sonunda verilmiģ, ayrıca Ģirket merkezinde ve Web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmuģtur. Sermaye Piyasası Kurulunun tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden fiziki genel kurulun yanında elektronik genel kurul yapılmıģtır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları ġirketimizin esas sözleģmesinde yer aldığı üzere, Ģirketimiz paylarından 1.Tertip TL nominal değerdeki A Grubu payların Genel Kurul da Yönetim Kurulu üyeleri seçimiyle sınırlı olmak üzere imtiyazı bulunmaktadır. Bunun dıģında herhangi bir imtiyaz bulunmayıp, esas sözleģmemiz gereği imtiyazlı payların ihracı mümkün bulunmamaktadır. ġirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleģmede vekaleten oy kullanmayı engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözleģmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

7 6. Kar Payı Hakkı ġirketimizin esas sözleģmesi gereğince ortaklık paylarında Ģirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat doğrultusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ve ġirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlenecektir. ġirket 2013 ve izleyen yıllara iliģkin olarak temettü politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 20 si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik geliģmelere göre pay sahipleri ve ġirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde her yıl gözden geçirilmesi Ģeklinde belirlenmiģ ve Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuģtur. Kar dağıtım politikası faaliyet raporu içinde internet sitesinde kamuya açıklanmıģtır. ġirket 2012 yılında olağanüstü yedeklerden toplam ,60 TL kar dağıtımı yapmıģtır. 7. Payların Devri Esas sözleģmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 8. ġirket Bilgilendirme Politikası SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası oluģturulmuģ ve internet sitemiz aracılığı ile kamuya duyurulmuģtur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine göre, ġirketimizle ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge BĠST aracılığıyla duyurulmaktadır. ġirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eģitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, ġirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek Ģekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaģılabilir, analiz edilebilir ve düģük maliyetle kolay eriģilebilir bir Ģekilde yapılması esastır. ġirketimiz kamuyu aydınlatma sürekliliğinin sağlanması için web sitemizde ġirketimizin haftalık portföy değer tablosu, ortaklık yapısı, yatırım amaç ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleģme, izahname, mali tablolar, yatırım ve yönetime iliģkin bilgiler yayınlanmakta ve sürekli güncellemektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) sisteminde de Ģirketimize ait bildirimler düzenli olarak yapılmakta ve yayınlanmaktadır. 9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği ġirketimizin internet sitesi adresi dir. Ġnternet sitesinde yer alan bilgiler Ġngilizce olarak hazırlanmamıģtır. ġirketimiz Ġnternet sitesinde Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfası oluģturulmuģ, bu sayfada Ģirketimizin ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleģme, izahname, mali tablolar, özel durum bildirimleri, genel kurul bilgileri ve imtiyazlı paylara iliģkin bilgi yer almaktadır.

8 10. Faaliyet Raporu ġirketimiz Faaliyet Raporlarında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca sunulmaktadır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, ġirketimiz hakkındaki bilgileri, ilgili mevzuat gereği BĠST, KAP ve internet sitemiz aracılığıyla ve ayrıca gerekli durumlarda Ģirket personeli tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenmektedirler. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılması, haklarının kullanılması konusunda TTK ve SPK mevzuatına uyulmaktadır. 13. Ġnsan Kaynakları Politikası ġirketimiz çalıģan sayısının 2 olmasından dolayı insan kaynakları politikası oluģturulmamıģ ve çalıģanlar ile iliģkileri yürütmek amacıyla temsilci atanmamıģtır. ġirketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı ĠĢ Kanunu na uyulmaktadır. ĠĢe alımda, kariyer planlamasında eģit koģullara sahip kiģilere eģit fırsat sağlanmaktadır. ÇalıĢanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapılmamakta, çalıģanların özlük hakları, çalıģma ortamı ve koģullarının iyileģtirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kamuya yönelik bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Tacirler Yatırım Holding çalıģanlarına ve topluma karģı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi Ģekilde yerine getirme çabasındadır BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve OluĢumu ġirketimiz yönetim kurulunun seçiminde mevzuat ve esas sözleģmeye uyulmaktadır. Yönetim Kurulumuz aģağıdaki gibidir. Ġsmet Yazıcı BaĢkan Ġcracı değil Murat Tacir BaĢkan Yardımcısı Ġcracı Mustafa Ġleri Üye Ġcracı Kamer Toros GÜRBAKIR Bağımsız Üye Ġcracı değil Beyza KARAOĞLAN Bağımsız Üye Ġcracı değil

9 Yönetim kurulu üyelerinin Ģirket dıģında baģka görevlerde bulunması belli kurallara bağlanmamıģ ve sınırlandırılmamıģtır. 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu, esas sözleģmede belirtildiği üzere Ģirket iģleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır ancak ayda bir kez toplanması zaruridir. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüģüp karara bağlamaktadır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı i!e gündemde değiģiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, BaĢkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baģka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası çoğunlukla toplanır. Üye sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde üye sayısının yarıdan bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ edilir. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eģitlik olması halinde teklif reddedilmiģ sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiģ olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmaya üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 14 kez toplanmıģtır. Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, TTK, SPK mevzuatı ve esas sözleģmede yer alan niteliklere uygundur. 17. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Seri:IV No:56 sayılı gereği Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve riski erken saptama komitesi kurulmuģtur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluģturulmamıģtır. Bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir. Denetimden Sorumlu Komite : Beyza KARAOĞLAN Bağımsız Üye Kamer Toros GÜRBAKIR Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi: Kamer Toros GÜRBAKIR Bağımsız Üye Ġsmet YAZICI Ġcracı Olmayan Üye Riski Erken Saptama Komitesi: Kamer Toros GÜRBAKIR Bağımsız Üye Armağan Nil YÜKSEL Ġcracı Olmayan Üye Yönetim Kurulu yapılanması gereği bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır. Komitelerin baģkan ve üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı ve faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler mevzuata uygun olarak belirlenmiģtir.

10 18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması ġirketimiz; denetçimiz, bağımsız denetim Ģirketi ve tam tasdik sözleģmesi imzalanmıģ Ģirket tarafından periyodik olarak denetlenmekte olup, ayrıca yönetim kurulu Ģirketin oluģturulmuģ olan iģ akıģları ve iç kontrol prosedürlerinin iģleyiģi hakkında düzenli olarak bilgi almaktadır. 19. ġirketin Stratejik Hedefleri ġirketimizin misyonu, internet sitemizdeki sürekli bilgilendirme formunda yayınladığı üzere mevzuat gereği en az %25'i hisse senetlerinden oluģan portföyümüzün, riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir Ģekilde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması olarak belirlenmiģtir. Portföyünün yönetiminde hedeflere ulaģmaya iliģkin tüm çalıģmalar Yönetim Kurulu tarafından yakından izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. 20. Mali Haklar ġirketimizin esas sözleģmesinde yer aldığı üzere; ortaklara, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, çalıģanlara ve üçüncü kiģilere huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerin gerektirdiği ödemeler dıģında herhangi bir menfaat sağlanamaz. Ücretlendirme esasları, ġirketimizin Ücretlendirme Politikasında belirlenmiģ ve internet sitemizde kamuya açıklanmıģtır. Ücret bilgileri Mali Tablo dipnotlarında yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında gösterilmiģtir. ġirketimiz dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiģ, kredi kullandırmamıģ, üçüncü bir kiģi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıģ veya lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiģtir.

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU (01.01.2008 30.09.2008) I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 30.09.2008 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu: GÜLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ NE (II-14.1) ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I GĠRĠġ 1. Raporun

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 31.03.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU www.vkbyo.com.tr 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMĠNE AĠT ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I) - Raporun dönemi: 01.01.2013-30.09.2013

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member Crowe Horwath International YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na

Detaylı

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. A- Genel Bilgiler Raporun Dönemi 01.01.2012 31.12.2012 Ticaret Unvanı Altın Yunus ÇeĢme Tur.Tes.A.ġ. Ticaret Sicil No Ġzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 35041 K-581 İletişim Bilgileri Merkez ġehit Fethibey

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/06/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005 FAALİYET : Portföy İşletmeciliği RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2010 31/12/2010

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı