REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES"

Transkript

1 REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES KURULU MADDE 1 A a da adlar, soyadlar, uyruklar ve ikametgâhlar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar na li kin Esaslar Tebli i'ne uygun surette paylar n halka arz etmek üzere ve kay tl sermaye esaslar na göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim irketlerin ani usulde kurulmalar hakk ndaki hükümleri çerçevesinde bir Gayrimenkul Yat r m Ortakl Anonim irketi kurulmu tur. ADISOYADI/T CARET UNVANI UYRU U TC. K ML K NO KAMETGAHI/MERKEZ ADRES REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET ANON M RKET T.C. Abdurrahman Gazi Mahallesi Elmas Caddesi No:6, Samand ra-kartal/ STANBUL DURMU DÖVEN T.C Atatürk Mah. Ata ehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kad köy/ STANBUL AL ERG N AH N T.C Atatürk Mah. Ata ehir 44. Ada Gardenya No:3/10 D:1 Kad köy/ STANBUL YUSUF Z YA GÜNDÜZ T.C Canan Sok. Halilbey Apt. No:8 D:10 Be ikta / STANBUL KAYIHAN ÖZDEM R TURAN T.C Tepeören Mah. Akf rat Köyü stanbul Bulvar Tuzla/ STANBUL RKET N UNVANI MADDE 2 irketin ticaret unvan REYSA Gayrimenkul Yat r m Ortakl Anonim irketi dir. Bu ana sözle mede k saca " irket" olarak an lacakt r. RKET N MERKEZ VE UBELER MADDE 3 irket'in merkezi Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No:6 Samand ra-kartal, 34087, stanbul 'dur. Adres de i ikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret

2 Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irket'e yap lm say l r. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayr lm olmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi say l r. irket, Sermaye Piyasas Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na bilgi vermek art yla ube ve temsilcilik açabilir. RKET N SÜRES MADDE 4 irket in hukuki varl herhangi bir süre ile k s tlanmam t r. RKET N AMACI VE FAAL YET KONUSU MADDE 5 irket, Sermaye Piyasas Kurulu'nun gayrimenkul yat r m ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz l amaç ve konularla i tigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayal sermaye piyasas araçlar na, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayal haklara yat r m yapmak üzere ve kay tl sermayeli olarak kurulmu halka aç k anonim ortakl kt r. FAAL YET KAPSAMI, FAAL YET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6 irket in faaliyet esaslar, portföy yat r m politikalar ve yönetim s n rlamalar nda, Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. irket'in faaliyet kapsam, faaliyet yasaklar, yat r m faaliyetleri, yat r m yasaklar, yönetim s n rlamalar, portföy s n rlamalar ve portföy çe itlendirmesi ile mutlak haklar n tesisi ve tapu i lemleri hususlar nda Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur ve irket bu mevzuata uygun olarak her türlü faaliyeti yapabilir. irket, hak ve alacaklar n n tahsili ve temini için ayni ve ahsi her türlü teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kurulu lar nezdinde tescil, terkin ve di er bütün i lemleri yapabilir ve sermaye piyasas mevzuat n n izin verdi i hallerle s n rl olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir. 1

3 irket, Sermaye Piyasas Mevzuat gere i izin verilen menkul k ymetleri, arsa, arazi, konut, i merkezi, al veri merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri sat n alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmi olan rehinleri kald rabilir, ipotek alabilir, tesis edilmi olan ipotekleri kald rabilir, portföyünde bulunan varl klar üzerinde, Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirlenen s n rlar dahilinde üçüncü ki iler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsam nda Sermaye Piyasas Kurulu nca aranacak gerekli aç klamalar yap lmas kayd yla, üçüncü ki iler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifak, üst hakk, in aat hakk tesis edebilir, devir ve fera edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde irket lehine sözle meden do an ufa, vefa ve i tira haklar ile gayrimenkul sat vaadi sözle meleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak di er ayni haklar tesis edebilir, yola veya ye ile terk, parka terk, taksim, takas, birle tirme (tevhit), parselasyon, ba lama i lemleri dahil yat r mlar n gerektirdi i tüm i lemleri yapabilir, bu haklar tescil, devir ve fera edebilir, hukukun cevaz verdi i tüm i lemleri ifa ve icra edebilir, bu haklar tesis edebilir, tesis edilmi olan haklar kald rabilir. irket Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayr, kendi ihtiyac n n gerektirdi i miktar ve de erde ta n r ve ta nmaz mal sat n alabilir veya kiralayabilir. irket, huzur hakk, ücret, kar pay gibi faaliyetlerinin gerektirdi i ödemeler d nda mal varl ndan ortaklar na, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü ki ilere herhangi bir menfaat sa layamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan ileride yap lacak düzenlemelerin farkl l k ta mas halinde Sermaye Piyasas Kurulu'nca yap lacak düzenlemelere uyulur. BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET HRACI MADDE 7 irket, k sa süreli fon ihtiyaçlar n veya portföyüyle ilgili maliyetlerini kar layabilmek amac yla, sermaye piyasas mevzuat ndaki s n rlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varl a dayal menkul k ymet ve di er borçlanma senetlerini ihraç edebilir. hraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasas Kanunu ve di er ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 2

4 irket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve di er borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kay tl sermaye sistemiyle kurulmu tur. irket in kay tl sermaye tavan TL olup, beheri 1 -TL itibari de erde adet paya bölünmü tür. Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kay tl sermaye tavan izni, y llar (5 y l) için geçerlidir y l sonunda izin verilen kay tl sermaye tavan na ula lamam olsa dahi, 2014 y l ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art r m karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin al nmamas durumunda irket kay tl sermaye sisteminden ç km say l r. irketin ç kar lm sermayesi tamam ödenmi TL olup, beheri 1-TL itibari de erde adet paya bölünmü tür. Önceki ç kar lm sermayeyi te kil eden TL tamamen ödenmi tir. Bu defa artt r lan TL nin, ,09 TL si; 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Anonim ve Limited irketlerin K smi Bölünme lemlerinin Usul ve Esaslar n n Düzenlenmesi Hakk nda Tebli hükümlerine uygun olarak, Kad köy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Say l karar uyar nca tayin edilen Bilirki i Heyeti taraf ndan verilen tarihli Bilirki i Heyeti Raporuna istinaden gerçekle tirilen k smi bölünme i lemleri sonucunda stanbul Ticaret Sicil Memurlu u'nun sicil numaras nda kay tl Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret A.. ye ait toplam ,09 -TL net mukayyet de erli; 1-) Adana li, Seyhan ilçesi, Sar Hamzal köyü 533 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 2-) Bursa li Nilüfer lçesi, Minareli Çavu Mahallesi 1489 ada 23 parsel say l ,23 metrekare yüzölçümlü, 3-) stanbul li, Sancaktepe lçesi, Samand ra Mahallesi, Ekmekçio lu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel say l ,57 metrekare yüzölçümlü, 4-) stanbul li, Çatalca lçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel say l 7.352,00 metrekare yüzölçümlü, 5-) stanbul li, Tuzla ilçesi, Orhanl köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 6-) stanbul li, Tuzla ilçesi, Orhanl Mahallesi, Kavakp nar Mevkii 4 pafta, 1850 parsel say l ,36 metrekare yüzölçümlü, 3

5 7-) Kocaeli li, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 8-) Kocaeli li, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 9-) Düzce li, Merkez ilçesi, Arapçiftli i köyü, 1 pafta, 669 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 10-) Düzce li, Akçakoca ilçesi, Çiçekp nar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel say l ,53 metrekare yüzölçümlü, 11-) Giresun li, Tirebolu ilçesi, stiklal Mahallesi, Tak rl Mevkii, 18 pafta, 482 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 12-) Giresun li, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenar Mevkii, 1 pafta, 31 parsel say l ,38 metrekare yüzölçümlü, 13-) Ordu li, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 14-) Ordu li, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yal Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel say l ,70 metrekare yüzölçümlü, 15-) Sakarya li, Arifiye ilçesi, Yukar kirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel say l ,55 metrekare yüzölçümlü, 16-) Sakarya li, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Ar miçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 17-) Samsun li, Terme ilçesi, A a Sö ütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 18-) Samsun li, Çar amba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivar Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel say l ,23 metrekare yüzölçümlü, 19-) Trabzon li, Ar in lçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel say l 9.650,35 metrekare yüzölçümlü, 20-) Adana li, Sar çam i lçesi, Da c köyü, Da c Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 21-) Ankara li, Kazan lçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü Ta nmazlar n irkete ayni sermaye olarak konulmas suretiyle ve ,91 TL si Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret A.. taraf ndan nakden muvazaadan arî olarak taahhüt edilmi olup, nakden ve defaten ödenmi tir. Ayni sermaye kar l ç kar lacak paylar n devrinde TTK n n 404. Maddesi uygulanmaz. 4

6 Ç kar lm sermayeyi temsil eden pay gruplar, A grubu nama yaz l adet pay kar l TL den; B grubu hamiline yaz l adet pay kar l TL den olu maktad r. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yaz l d r. Halka arzdan önce irket paylar n n devri herhangi bir orana bak lmaks z n Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsam ndaki pay devirlerinde, irkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan artlar aran r. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine uygun olarak, kay tl sermaye tavan na kadar yeni paylar ihraç ederek ç kar lm sermayeyi artt rmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n n s n rland r lmas ile primli pay ihrac konusunda karar almaya yetkilidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yap lacak ayni sermaye art r m için Genel Kurul da karar al nmas zorunludur. Ayni sermaye art r m i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye art r mlar nda; A Grubu paylar kar l nda A Grubu, B Grubu paylar kar l nda B Grubu yeni paylar ç kar lacakt r. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n k s tlad takdirde ç kar lacak yeni paylar n tümü B Grubu olarak ç kar l r. Sermaye art r mlar nda rüçhan hakk kullan ld ktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakk kullan m n n k s tland durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal de erin alt nda olmamak üzere piyasa fiyat ile halka arz edilir. Ç kar lm sermaye miktar n n irket unvan n n kullan ld belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. MT YAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakk tan yan paylar d nda imtiyaz veren herhangi bir menkul k ymet ç kar lamaz. Halka aç lma sonras hiçbir ekilde Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz da dâhil imtiyaz yarat lamaz. PORTFÖYÜN DARES MADDE 10 irket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uyulur. Portföyün sektör, bölge ve gayrimenkul baz nda çe itlendirilmesi ve uzun vadeli yönetilmesi esast r. PORTFÖY SINIRLAMALARI MADDE 11 irket portföyünün olu turulmas nda ve yönetiminde Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde yer alan s n rlamalara uyulur. 5

7 PORTFÖYDEK VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE S GORTALANMASI MADDE 12 irket portföyüne al nan sermaye piyasas araçlar veya bunlar temsil eden belgeler Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde yap lacak saklama sözle mesi ile MKB Takas ve Saklama Bankas A.. nezdinde muhafaza edilir. irket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz in aat na ba lanmam projeler ve sermaye piyasas araçlar hariç olmak üzere tüm varl klar n olu abilecek her türlü hasara kar rayiç de erleri dikkate al narak sigorta edilmesi zorunludur. PORTFÖYDEK VARLIKLARIN DE ERLEMES MADDE 13 irket, sermaye piyasas mevzuat nda say lan durumlarda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasas Kurulu nca listeye al nm ve Sermaye Piyasas Kurulu nun gayrimenkul yat r m ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde belirtilen artlar ta yan bir gayrimenkul de erleme irketine, sermaye piyasas mevzuat nda belirlenen süreler içinde i leme konu olan varl klar n ve haklar n de erlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. irket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasas araçlar ile i tiraklerin de erlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar. YÖNET M KURULU VE GÖREV SÜRES MADDE 14 irketin idaresi, üçüncü ki ilere kar temsil ve ilzam, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul taraf ndan bir y l için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen artlar haiz 6 üyeden olu an bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplant s nda üyeleri aras ndan bir ba kan ve ba kan olmad zaman vekâlet etmek üzere bir ba kan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile; irkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakk olan di er ortaklar, irkette Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar, dan manl k hizmeti al nan irket, 6

8 i letmeci irketler, irkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakk olan ortaklar ile Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar n %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakk na sahip oldu u irketler, irket in i tirakleri aras nda son iki y l içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda do rudan veya dolayl bir ili ki kurulmam olmal ve e dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya s hrî h s ml k bulunmamal d r. 1/3'ün hesaplanmas nda küsuratl say ortaya ç kt takdirde en yak n tam say esas al n r. A grubu paylar n yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyaz vard r. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin ço unlukla gösterdi i adaylar aras ndan olmak üzere, genel kurul taraf ndan seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasas mevzuat n n öngördü ü ba ms zl kla ilgili esaslara uyulmas kayd yla Genel Kurul taraf ndan seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok bir y l için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeli in herhangi bir nedenle bo almas halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen artlar haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onay na sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul taraf ndan her zaman görevden al nabilir. lk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmi tir. YÖNET M KURULUNA SEÇ LME ARTLARI MADDE 15 Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve ilgili di er mevzuat ile öngörülen artlar ta malar gerekir. YÖNET M KURULU TOPLANTILARI MADDE 16 Yönetim Kurulu, irket i leri aç s ndan gerekli görülen zamanlarda ba kan veya ba kan vekilinin ça r s yla toplan r. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, ba kan veya ba kan vekiline, toplant tarihinden en az 2 i günü önce yaz l olarak ba vurup Kurulun toplant ya 7

9 ça r lmas n talep edebilir. Ba kan veya ba kan vekili yine de Kurulu toplant ya ça rmazsa üyeler de re'sen ça r yetkisine sahip olurlar. Toplant larda her üyenin bir oy hakk vard r. Oy hakk ahsen kullan l r. Üyelerden biri toplant yap lmas talebinde bulunmad kça, bir üyenin yapt öneriye, di er üyelerin muvafakatlar n yaz l olarak bildirmeleri suretiyle de karar al nabilir. Yönetim Kurulunun toplant gündemi Yönetim Kurulu ba kan taraf ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu karar ile gündemde de i iklik yap labilir. Toplant yeri irket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak art ile ba ka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu en az 4 ki i ile toplan r ve kararlar n toplant ya kat lanlar n ço unlu u ile al r. Oylarda e itlik olmas halinde o konu gelecek toplant ya b rak l r. Bu toplant da da e it oy alan öneri reddedilmi say l r. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullan l r. Red oyu veren, karar n alt na red gerekçesini yazarak imzalar. Toplant ya kat lmayan üyeler, me ru bir mazerete dayanmad kça, yaz l olarak veya ba ka bir surette oy kullanamazlar. ÖZELL K ARZ EDEN KARARLAR MADDE 17 irket ile a a da (A) bendinde say lan taraflar aras nda, (B) bendinde say lan hususlardaki Yönetim Kurulu kararlar oybirli i ile al nmad takdirde karar n gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumlar n kamuya aç klanmas na ili kin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya aç klanmas, ayr ca yap lacak ilk Genel Kurul toplant s n n gündemine al narak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. A- Taraflar a) irket te sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakk na sahip ortaklar, b) irket te Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar c) irket e dan manl k hizmeti veren irket, d) (a) ve (b) bentlerinde say lanlar n %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakk na sahip olduklar di er irketler, e) irket in i tirakleri, f) irkete i letmecilik hizmeti veren irketler. B- Özellik arz eden kararlar 8

10 a) irket in portföyünden varl k al nmas, sat lmas, kiralanmas veya kiraya verilmesine ili kin kararlar, b) irket in portföyündeki varl klar n pazarlanmas i ini üstlenecek irketlerin belirlenmesine ili kin kararlar, c) Kredi ili kisi kurulmas na ili kin kararlar, d) irket in paylar n n halka arz nda, sat n alma taahhüdünde bulunan arac kurulu un belirlenmesine ili kin kararlar, e) Ortak yat r m yap lmas na ili kin kararlar, f) irket e mali, hukuki veya teknik dan manl k hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, g) irket e proje geli tirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, h) (A) bendinde yer alan tüzel ki ilerin ihraç etti i menkul k ymetlerin irket portföyüne al nmas na ili kin kararlar, i) irkete i letmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, j) Bunlar d nda kalmakla birlikte, (A) bendinde say lan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç do urucu nitelikteki kararlar. irket ile yukar da (A) bendinde say lan taraflar aras nda, (B) bendinde say lan hususlardaki oybirli iyle al nmayan Yönetim Kurulu kararlar n n ço unluk karar yla al narak geçerli olmas için ilgili karara ili kin toplant ya en az bir ba ms z üyenin kat lmas ve ilgili karara ili kin olarak olumlu oy kullanmas gereklidir. u kadar ki; bu kararlara ili kin toplant ya iki ba ms z üyenin de kat lmas halinde, karar n geçerli olmas için her iki ba ms z üyenin de ilgili karara ili kin olarak olumlu oy kullanmas gereklidir. YÖNET M KURULU ÜYELER N N ÜCRETLER MADDE 18 Yönetim Kurulu ba kan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. RKET YÖNET M VE LZAM MADDE 19 irket, Yönetim Kurulu taraf ndan yönetilir ve d ar ya kar temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev süresini a an sözle meler akdedebilir. irket taraf ndan verilecek bütün belgelerin ve irket'i ilzam edecek her türlü sözle me, bono, çek ve benzeri tüm evraklar n geçerli olabilmesi için, bunlar n; irket unvan alt na at lm ve irket'i ilzama yetkili ki i veya ki ilerin imzas n ta mas gereklidir. Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamam n veya bir k sm n kendi üyeleri aras ndan veya hariçten tayin edece i murahhaslara veya pay sahibi olmalar zorunlu bulunmayan müdürlere b rakabilir. 9

11 YÖNET M KURULU ÜYELER N N GÖREV TAKS M MADDE 20 Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil i lerinin üyeleri aras nda ne ekilde ve hangi esaslar çerçevesinde taksim edilece ini tespit eder. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER MADDE 21 Yönetim Kurulunca, irket i lerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli say da müdür atan r. Genel müdür olarak görev yapacak ki inin Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirtilen artlar haiz olmas zorunludur. Genel müdürün münhas ran tam zamanl olarak bu görev için istihdam edilmi olmas zorunludur. Genel müdür, Yönetim Kurulu kararlar do rultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve ilgili di er mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle yükümlüdür. YÖNET C LERE L K N YASAKLAR MADDE 22 Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun alaca kararlarda taraf olan kimseler aras nda son iki y l içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda do rudan veya dolayl bir ili ki kurulmu olmas veya e dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya s hrî h s ml k bulunmas durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplant tutana na i letmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri ki isel menfaatlerine veya usul ve füruu ile e dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve s hrî h s mlar n n menfaatlerine olan hususlar n müzakeresine i tirak edemez. Bu hükme ayk r hareket eden üye, irketin, ilgili oldu u i lem sonucu do an zarar n tazmin etmek zorundad r. DENETÇ LER VE GÖREV SÜRES MADDE 23 irkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirtilen artlar haiz olmas zorunludur. Genel Kurul, pay sahipleri aras ndan veya d ar dan en fazla 3 y l süre ile görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer. 10

12 Denetçilerin yar s ndan bir fazlas n n Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmas zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler ayn zamanda Yönetim Kurulu üyeli ine seçilemeyecekleri gibi irket'in memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun maddelerinde say lan görevleri yapmakla yükümlüdürler. lk bir y l için seçilen denetçiler geçici madde 2'de gösterilmi tir. DENETÇ LER N ÜCRETLER MADDE 24 Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara ba lan r. BA IMSIZ DENET M MADDE 25 irketin hesap ve i lemleri ile ilgili ba ms z denetim hususunda Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulur. GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 26 Genel Kurul, ola an ve ola anüstü olarak toplan r. Ola an genel kurul, irket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne al narak Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan gündemdeki konular görü üp karara ba lar. Ola anüstü genel kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde kanun ve bu ana sözle mede yaz l hükümlere göre toplan r ve gerekli kararlar al r. Ola anüstü genel kurulun toplanma yeri ve zaman usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplant lar nda her pay sahibinin bir oy hakk vard r. TOPLANTI YER MADDE 27 Genel Kurul toplant lar, irket merkezinde veya irket merkezinin bulundu u mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun görece i yerlerde yap l r. Genel Kurul toplant s n n 11

13 Yönetim Kurulu karar yla irket merkezi d nda bir yerde yap lmas halinde, bu yerin toplant ya ait davette belirtilmesi zorunludur. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMASI MADDE 28 Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiserinin haz r bulunmas artt r. Komiserin yoklu unda yap lacak Genel Kurul toplant s nda al nacak kararlar geçersizdir. TEMS LC TAY N MADDE 29 Genel Kurul toplant lar nda pay sahipleri kendi aralar ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil vas tas yla temsil olunabilirler. irkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylar ndan ba ka temsil ettikleri ortaklar n sahip oldu u oylar da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin eklini Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yaz l olmas artt r. Temsilci, yetki devreden orta n yetki belgesinde belirtilmi olmas kayd yla, oyu, devredenin iste i do rultusunda kullanmak zorundad r. Vekâleten oy kullan lmas konusunda Sermaye Piyasas Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. OYLARIN KULLANILMA EKL MADDE 30 Genel Kurul toplant lar nda oylar, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullan lanlar da belirleyen belgeler gösterilerek el kald r lmak suretiyle verilir. Ancak haz r bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlar n iste i üzerine gizli oya ba vurmak gerekir. LANLAR MADDE 31 irkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen sürelere uymak kayd yla yap l r. Genel Kurulun toplant ya ça r lmas na ait ilanlar n Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gere ince, ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yap lmas 12

14 zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasas mevzuat ndan kaynaklanan di er ilan yükümlülükleri sakl d r. B LG VERME MADDE 32 irket, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasas Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen raporlar ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, ba ms z denetlemeye tabi olunmas durumunda ba ms z denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasas Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur. HESAP DÖNEM MADDE 33 irketin hesap y l, Ocak ay n n birinci gününden ba lar ve Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. Birinci hesap y l ise irketin Ticaret Siciline tescil edildi i tarihten ba lar ve o y l n Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. KARIN DA ITIMI MADDE 34 irket, kar da t m konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat nda yer alan düzenlemelere uyar. irket'in genel masraflar ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyar nca irket'çe ödenmesi ve ayr lmas zorunlu olan mebla lar ile irket tüzel ki ili i taraf ndan ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayr lan kar l klar, hesap y l sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve y ll k bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmi y l zararlar n n dü ülmesinden sonra kalan miktar a a daki s ra ve esaslar dâhilinde da t l r: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Kalan n % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyar nca ödenmi sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr l r. Birinci Temettü b) Kalandan, Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr l r. kinci Temettü 13

15 c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dü üldükten sonra kalan k sm Genel Kurul k smen veya tamamen ikinci temettü pay olarak da tmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda b rakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya ola anüstü yedek akçe olarak ay rmaya yetkilidir. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. f kras 3. bendi gere ince; pay sahipleri ile kara i tirak eden di er kimselere da t lmas kararla t r lm olan k s mdan ç kar lm sermayenin %5 i oran nda kar pay dü üldükten sonra bulunan tutar n onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr l r. e) Yasa hükmü ile ayr lmas gereken yedek akçeler ile bu ana sözle mede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr lmad kça, ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kâr aktar lmas na ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere kârdan pay da t lmas na karar verilemeyece i gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu ki ilere kardan pay da t lamaz. f) Sermaye Piyasas Kanunu nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avans da t labilir. KAR DA ITIMI ZAMANI MADDE 35 Y ll k kar n pay sahiplerine hangi tarihte ne ekilde verilece i, Sermaye Piyasas Kurulu'nun konuya ili kin düzenlemeleri dikkate al narak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul taraf ndan kararla t r l r. Bu ana sözle me hükümlerine uygun olarak da t lan kârlar geri al nmaz. ANA SÖZLE ME DE KL MADDE 36 Ana sözle mede yap lacak de i ikliklerin Genel Kurulda görü ülebilmesi için, yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan izin almas artt r. Ana sözle medeki de i iklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasas Kurulu na gönderilir. RKET N FES H VE TASF YES MADDE 37 14

16 irketin feshi ve tasfiyesi ve buna ba l muamelelerin nas l yap laca hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. Yönetim Kurulu ayn zamanda tasfiye ile görevlendirilmedi i takdirde Genel Kurulca üç tasfiye memuru seçilir. KEND L NDEN SONA ERME MADDE 38 irket'in kendili inden sona ermesi ve münfesih addolunmas Sermaye Piyasas Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuat na ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. KANUN HÜKÜMLER MADDE 39 Bu ana sözle menin ileride yürürlü e girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebli hükümlerine ayk r olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözle mede bulunmayan hususlar hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve ilgili di er mevzuat hükümleri uygulan r. LK YÖNET M KURULU ÜYELER GEÇ C MADDE 1 lk Yönetim Kurulu olarak; Durmu Döven, Yönetim Kurulu Ba kan s fat yla, Ali Ergin ahin Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s ve Genel Müdür s fat yla ve Afife Vardar, Yusuf Ziya Gündüz, Nam k Bahri U ra ve Abdullah Leven Kesen Yönetim Kurulu üyesi s fat yla, bir y l süreyle ve her halükarda irketin ilk ola an Genel Kurul toplant tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmi lerdir. ADI SOYADI UYRU U TEMS L ETT TÜZEL K TC. K ML K NO Durmu Döven T.C Ali Ergin ahin T.C Afife Vardar T.C Yusuf Ziya Gündüz T.C Nam k Bahri U ra T.C. Ba ms z

17 Abdullah Levent Kesen T.C. Ba ms z belirlenmi tir. LK DENETÇ LER GEÇ C MADDE 2 lk denetçi olarak; ADI SOYADI Kay han Özdemir Turan belirlenmi tir. UYRU U KAMETGÂH ADRES T.C. Tepeören Mah. Akf rat Köyü stanbul Bulvar Tuzla/ STANBUL LK BA IMSIZ DENET M KURULU U GEÇ C MADDE 3 lk ba ms z denetim kurulu u Yönetim Kurulu taraf ndan seçilir. Yap lacak ilk Genel Kurulun onay na sunulur. MZA YETK L S GEÇ C MADDE 4 irket Yönetim Kurulu üyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti vatanda ve Atatürk Mah. Ata ehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kad köy/ STANBUL adresinde mukim Durmu Döven (T.C. Kimlik No: ) irket unvan veya ka esi alt na ataca münferit imzas ile irketi en geni ekilde ve tam yetki ile i ve faaliyetleri ile ilgili olarak (ahzu kabz dahil) her türlü konuda, bankalar da dahil olmak üzere, her türlü özel veya kamu kurumlar, idari organlar, resmi veya yar resmi devlet daireleri nezdinde temsil ve ilzam etmeye bir y l süre ile ve her halükarda ilk ola an genel kurul tarihine kadar yetkili k l nm t r. KURUCULAR Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret Anonim irketi Durmu Döven Yusuf Ziya Gündüz 16

18 Ali Ergin ahin Kay han Özdemir Turan 17

UYRUĞU NO. DURMUŞ DÖVEN T.C. 11668115470 Atatürk Mah. Ataşehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kadıköy/İSTANBUL

UYRUĞU NO. DURMUŞ DÖVEN T.C. 11668115470 Atatürk Mah. Ataşehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kadıköy/İSTANBUL KURULUŞ MADDE 1 REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ ESKİ METİN YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemiyle

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemiyle kurulmuştur.

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 MART 2012 Çarşamba günü saat 11.00 da Halaskargazi

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 Şirket'in merkezi Abdurrahmangazi Mahallesi, Güleryüz Caddesi No:6 Samandıra-Kartal,

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Son Değişikliğin Tescil Tarihi: 30.05.2013 Sermaye: 160.000.000,00 TL. 1 YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Metin ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3: Şirketin merkezi Atatürk Bulvarı 13. Cadde 34 Portall Plaza Kat: 2-3 İkitelli OSB 34494

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre 20.09.1996 tarihinde İstanbul ticaret

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz 2012 yılı 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Madde 2 Şirketin ünvanı Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi ( Şirket ) dir.

Madde 2 Şirketin ünvanı Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi ( Şirket ) dir. Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları veya ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANASÖZLEġMESĠ

VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANASÖZLEġMESĠ VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANASÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından, Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

UYRUĞU NO. DURMUŞ DÖVEN T.C Atatürk Mah. Ataşehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kadıköy/İSTANBUL

UYRUĞU NO. DURMUŞ DÖVEN T.C Atatürk Mah. Ataşehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kadıköy/İSTANBUL KURULUŞ MADDE 1 REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Adı Soyadı Uyruğu Adresi

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Adı Soyadı Uyruğu Adresi YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURUCULAR Madde 1 Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI .. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen.. üretimini

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kayıtlı Sermaye Sistemine

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

19.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Ticaret Odası : İstanbul Sicil No : 303536 Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458.

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2014 OLAĞAN GENEL KURULU a) 03 Mart 2014 tarihi itibariyle şirketimizin

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

REYSAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ

REYSAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1 REYSAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 6 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 6 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 6 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından, tüm aktif ve pasifi

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı