REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES"

Transkript

1 REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES KURULU MADDE 1 A a da adlar, soyadlar, uyruklar ve ikametgâhlar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar na li kin Esaslar Tebli i'ne uygun surette paylar n halka arz etmek üzere ve kay tl sermaye esaslar na göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim irketlerin ani usulde kurulmalar hakk ndaki hükümleri çerçevesinde bir Gayrimenkul Yat r m Ortakl Anonim irketi kurulmu tur. ADISOYADI/T CARET UNVANI UYRU U TC. K ML K NO KAMETGAHI/MERKEZ ADRES REYSA TA IMACILIK VE LOJ ST K T CARET ANON M RKET T.C. Abdurrahman Gazi Mahallesi Elmas Caddesi No:6, Samand ra-kartal/ STANBUL DURMU DÖVEN T.C Atatürk Mah. Ata ehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kad köy/ STANBUL AL ERG N AH N T.C Atatürk Mah. Ata ehir 44. Ada Gardenya No:3/10 D:1 Kad köy/ STANBUL YUSUF Z YA GÜNDÜZ T.C Canan Sok. Halilbey Apt. No:8 D:10 Be ikta / STANBUL KAYIHAN ÖZDEM R TURAN T.C Tepeören Mah. Akf rat Köyü stanbul Bulvar Tuzla/ STANBUL RKET N UNVANI MADDE 2 irketin ticaret unvan REYSA Gayrimenkul Yat r m Ortakl Anonim irketi dir. Bu ana sözle mede k saca " irket" olarak an lacakt r. RKET N MERKEZ VE UBELER MADDE 3 irket'in merkezi Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No:6 Samand ra-kartal, 34087, stanbul 'dur. Adres de i ikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret

2 Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irket'e yap lm say l r. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayr lm olmas na ra men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi say l r. irket, Sermaye Piyasas Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na bilgi vermek art yla ube ve temsilcilik açabilir. RKET N SÜRES MADDE 4 irket in hukuki varl herhangi bir süre ile k s tlanmam t r. RKET N AMACI VE FAAL YET KONUSU MADDE 5 irket, Sermaye Piyasas Kurulu'nun gayrimenkul yat r m ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz l amaç ve konularla i tigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayal sermaye piyasas araçlar na, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayal haklara yat r m yapmak üzere ve kay tl sermayeli olarak kurulmu halka aç k anonim ortakl kt r. FAAL YET KAPSAMI, FAAL YET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6 irket in faaliyet esaslar, portföy yat r m politikalar ve yönetim s n rlamalar nda, Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. irket'in faaliyet kapsam, faaliyet yasaklar, yat r m faaliyetleri, yat r m yasaklar, yönetim s n rlamalar, portföy s n rlamalar ve portföy çe itlendirmesi ile mutlak haklar n tesisi ve tapu i lemleri hususlar nda Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur ve irket bu mevzuata uygun olarak her türlü faaliyeti yapabilir. irket, hak ve alacaklar n n tahsili ve temini için ayni ve ahsi her türlü teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kurulu lar nezdinde tescil, terkin ve di er bütün i lemleri yapabilir ve sermaye piyasas mevzuat n n izin verdi i hallerle s n rl olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir. 1

3 irket, Sermaye Piyasas Mevzuat gere i izin verilen menkul k ymetleri, arsa, arazi, konut, i merkezi, al veri merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri sat n alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmi olan rehinleri kald rabilir, ipotek alabilir, tesis edilmi olan ipotekleri kald rabilir, portföyünde bulunan varl klar üzerinde, Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirlenen s n rlar dahilinde üçüncü ki iler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsam nda Sermaye Piyasas Kurulu nca aranacak gerekli aç klamalar yap lmas kayd yla, üçüncü ki iler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifak, üst hakk, in aat hakk tesis edebilir, devir ve fera edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde irket lehine sözle meden do an ufa, vefa ve i tira haklar ile gayrimenkul sat vaadi sözle meleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak di er ayni haklar tesis edebilir, yola veya ye ile terk, parka terk, taksim, takas, birle tirme (tevhit), parselasyon, ba lama i lemleri dahil yat r mlar n gerektirdi i tüm i lemleri yapabilir, bu haklar tescil, devir ve fera edebilir, hukukun cevaz verdi i tüm i lemleri ifa ve icra edebilir, bu haklar tesis edebilir, tesis edilmi olan haklar kald rabilir. irket Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayr, kendi ihtiyac n n gerektirdi i miktar ve de erde ta n r ve ta nmaz mal sat n alabilir veya kiralayabilir. irket, huzur hakk, ücret, kar pay gibi faaliyetlerinin gerektirdi i ödemeler d nda mal varl ndan ortaklar na, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü ki ilere herhangi bir menfaat sa layamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan ileride yap lacak düzenlemelerin farkl l k ta mas halinde Sermaye Piyasas Kurulu'nca yap lacak düzenlemelere uyulur. BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET HRACI MADDE 7 irket, k sa süreli fon ihtiyaçlar n veya portföyüyle ilgili maliyetlerini kar layabilmek amac yla, sermaye piyasas mevzuat ndaki s n rlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varl a dayal menkul k ymet ve di er borçlanma senetlerini ihraç edebilir. hraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasas Kanunu ve di er ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 2

4 irket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve di er borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kay tl sermaye sistemiyle kurulmu tur. irket in kay tl sermaye tavan TL olup, beheri 1 -TL itibari de erde adet paya bölünmü tür. Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kay tl sermaye tavan izni, y llar (5 y l) için geçerlidir y l sonunda izin verilen kay tl sermaye tavan na ula lamam olsa dahi, 2014 y l ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art r m karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin al nmamas durumunda irket kay tl sermaye sisteminden ç km say l r. irketin ç kar lm sermayesi tamam ödenmi TL olup, beheri 1-TL itibari de erde adet paya bölünmü tür. Önceki ç kar lm sermayeyi te kil eden TL tamamen ödenmi tir. Bu defa artt r lan TL nin, ,09 TL si; 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Anonim ve Limited irketlerin K smi Bölünme lemlerinin Usul ve Esaslar n n Düzenlenmesi Hakk nda Tebli hükümlerine uygun olarak, Kad köy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Say l karar uyar nca tayin edilen Bilirki i Heyeti taraf ndan verilen tarihli Bilirki i Heyeti Raporuna istinaden gerçekle tirilen k smi bölünme i lemleri sonucunda stanbul Ticaret Sicil Memurlu u'nun sicil numaras nda kay tl Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret A.. ye ait toplam ,09 -TL net mukayyet de erli; 1-) Adana li, Seyhan ilçesi, Sar Hamzal köyü 533 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 2-) Bursa li Nilüfer lçesi, Minareli Çavu Mahallesi 1489 ada 23 parsel say l ,23 metrekare yüzölçümlü, 3-) stanbul li, Sancaktepe lçesi, Samand ra Mahallesi, Ekmekçio lu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel say l ,57 metrekare yüzölçümlü, 4-) stanbul li, Çatalca lçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel say l 7.352,00 metrekare yüzölçümlü, 5-) stanbul li, Tuzla ilçesi, Orhanl köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 6-) stanbul li, Tuzla ilçesi, Orhanl Mahallesi, Kavakp nar Mevkii 4 pafta, 1850 parsel say l ,36 metrekare yüzölçümlü, 3

5 7-) Kocaeli li, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 8-) Kocaeli li, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 9-) Düzce li, Merkez ilçesi, Arapçiftli i köyü, 1 pafta, 669 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 10-) Düzce li, Akçakoca ilçesi, Çiçekp nar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel say l ,53 metrekare yüzölçümlü, 11-) Giresun li, Tirebolu ilçesi, stiklal Mahallesi, Tak rl Mevkii, 18 pafta, 482 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 12-) Giresun li, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenar Mevkii, 1 pafta, 31 parsel say l ,38 metrekare yüzölçümlü, 13-) Ordu li, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 14-) Ordu li, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yal Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel say l ,70 metrekare yüzölçümlü, 15-) Sakarya li, Arifiye ilçesi, Yukar kirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel say l ,55 metrekare yüzölçümlü, 16-) Sakarya li, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Ar miçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 17-) Samsun li, Terme ilçesi, A a Sö ütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 18-) Samsun li, Çar amba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivar Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel say l ,23 metrekare yüzölçümlü, 19-) Trabzon li, Ar in lçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel say l 9.650,35 metrekare yüzölçümlü, 20-) Adana li, Sar çam i lçesi, Da c köyü, Da c Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü, 21-) Ankara li, Kazan lçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel say l ,00 metrekare yüzölçümlü Ta nmazlar n irkete ayni sermaye olarak konulmas suretiyle ve ,91 TL si Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret A.. taraf ndan nakden muvazaadan arî olarak taahhüt edilmi olup, nakden ve defaten ödenmi tir. Ayni sermaye kar l ç kar lacak paylar n devrinde TTK n n 404. Maddesi uygulanmaz. 4

6 Ç kar lm sermayeyi temsil eden pay gruplar, A grubu nama yaz l adet pay kar l TL den; B grubu hamiline yaz l adet pay kar l TL den olu maktad r. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yaz l d r. Halka arzdan önce irket paylar n n devri herhangi bir orana bak lmaks z n Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsam ndaki pay devirlerinde, irkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan artlar aran r. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine uygun olarak, kay tl sermaye tavan na kadar yeni paylar ihraç ederek ç kar lm sermayeyi artt rmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n n s n rland r lmas ile primli pay ihrac konusunda karar almaya yetkilidir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yap lacak ayni sermaye art r m için Genel Kurul da karar al nmas zorunludur. Ayni sermaye art r m i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye art r mlar nda; A Grubu paylar kar l nda A Grubu, B Grubu paylar kar l nda B Grubu yeni paylar ç kar lacakt r. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n k s tlad takdirde ç kar lacak yeni paylar n tümü B Grubu olarak ç kar l r. Sermaye art r mlar nda rüçhan hakk kullan ld ktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakk kullan m n n k s tland durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal de erin alt nda olmamak üzere piyasa fiyat ile halka arz edilir. Ç kar lm sermaye miktar n n irket unvan n n kullan ld belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. MT YAZLI MENKUL KIYMETLER MADDE 9 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakk tan yan paylar d nda imtiyaz veren herhangi bir menkul k ymet ç kar lamaz. Halka aç lma sonras hiçbir ekilde Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz da dâhil imtiyaz yarat lamaz. PORTFÖYÜN DARES MADDE 10 irket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uyulur. Portföyün sektör, bölge ve gayrimenkul baz nda çe itlendirilmesi ve uzun vadeli yönetilmesi esast r. PORTFÖY SINIRLAMALARI MADDE 11 irket portföyünün olu turulmas nda ve yönetiminde Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde yer alan s n rlamalara uyulur. 5

7 PORTFÖYDEK VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE S GORTALANMASI MADDE 12 irket portföyüne al nan sermaye piyasas araçlar veya bunlar temsil eden belgeler Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde yap lacak saklama sözle mesi ile MKB Takas ve Saklama Bankas A.. nezdinde muhafaza edilir. irket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz in aat na ba lanmam projeler ve sermaye piyasas araçlar hariç olmak üzere tüm varl klar n olu abilecek her türlü hasara kar rayiç de erleri dikkate al narak sigorta edilmesi zorunludur. PORTFÖYDEK VARLIKLARIN DE ERLEMES MADDE 13 irket, sermaye piyasas mevzuat nda say lan durumlarda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasas Kurulu nca listeye al nm ve Sermaye Piyasas Kurulu nun gayrimenkul yat r m ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde belirtilen artlar ta yan bir gayrimenkul de erleme irketine, sermaye piyasas mevzuat nda belirlenen süreler içinde i leme konu olan varl klar n ve haklar n de erlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. irket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasas araçlar ile i tiraklerin de erlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar. YÖNET M KURULU VE GÖREV SÜRES MADDE 14 irketin idaresi, üçüncü ki ilere kar temsil ve ilzam, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul taraf ndan bir y l için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen artlar haiz 6 üyeden olu an bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplant s nda üyeleri aras ndan bir ba kan ve ba kan olmad zaman vekâlet etmek üzere bir ba kan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile; irkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakk olan di er ortaklar, irkette Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar, dan manl k hizmeti al nan irket, 6

8 i letmeci irketler, irkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakk olan ortaklar ile Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar n %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakk na sahip oldu u irketler, irket in i tirakleri aras nda son iki y l içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda do rudan veya dolayl bir ili ki kurulmam olmal ve e dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya s hrî h s ml k bulunmamal d r. 1/3'ün hesaplanmas nda küsuratl say ortaya ç kt takdirde en yak n tam say esas al n r. A grubu paylar n yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyaz vard r. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin ço unlukla gösterdi i adaylar aras ndan olmak üzere, genel kurul taraf ndan seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasas mevzuat n n öngördü ü ba ms zl kla ilgili esaslara uyulmas kayd yla Genel Kurul taraf ndan seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok bir y l için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeli in herhangi bir nedenle bo almas halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen artlar haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onay na sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul taraf ndan her zaman görevden al nabilir. lk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmi tir. YÖNET M KURULUNA SEÇ LME ARTLARI MADDE 15 Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve ilgili di er mevzuat ile öngörülen artlar ta malar gerekir. YÖNET M KURULU TOPLANTILARI MADDE 16 Yönetim Kurulu, irket i leri aç s ndan gerekli görülen zamanlarda ba kan veya ba kan vekilinin ça r s yla toplan r. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, ba kan veya ba kan vekiline, toplant tarihinden en az 2 i günü önce yaz l olarak ba vurup Kurulun toplant ya 7

9 ça r lmas n talep edebilir. Ba kan veya ba kan vekili yine de Kurulu toplant ya ça rmazsa üyeler de re'sen ça r yetkisine sahip olurlar. Toplant larda her üyenin bir oy hakk vard r. Oy hakk ahsen kullan l r. Üyelerden biri toplant yap lmas talebinde bulunmad kça, bir üyenin yapt öneriye, di er üyelerin muvafakatlar n yaz l olarak bildirmeleri suretiyle de karar al nabilir. Yönetim Kurulunun toplant gündemi Yönetim Kurulu ba kan taraf ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu karar ile gündemde de i iklik yap labilir. Toplant yeri irket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak art ile ba ka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu en az 4 ki i ile toplan r ve kararlar n toplant ya kat lanlar n ço unlu u ile al r. Oylarda e itlik olmas halinde o konu gelecek toplant ya b rak l r. Bu toplant da da e it oy alan öneri reddedilmi say l r. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullan l r. Red oyu veren, karar n alt na red gerekçesini yazarak imzalar. Toplant ya kat lmayan üyeler, me ru bir mazerete dayanmad kça, yaz l olarak veya ba ka bir surette oy kullanamazlar. ÖZELL K ARZ EDEN KARARLAR MADDE 17 irket ile a a da (A) bendinde say lan taraflar aras nda, (B) bendinde say lan hususlardaki Yönetim Kurulu kararlar oybirli i ile al nmad takdirde karar n gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumlar n kamuya aç klanmas na ili kin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya aç klanmas, ayr ca yap lacak ilk Genel Kurul toplant s n n gündemine al narak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. A- Taraflar a) irket te sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakk na sahip ortaklar, b) irket te Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz n içeren pay sahibi ortaklar c) irket e dan manl k hizmeti veren irket, d) (a) ve (b) bentlerinde say lanlar n %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakk na sahip olduklar di er irketler, e) irket in i tirakleri, f) irkete i letmecilik hizmeti veren irketler. B- Özellik arz eden kararlar 8

10 a) irket in portföyünden varl k al nmas, sat lmas, kiralanmas veya kiraya verilmesine ili kin kararlar, b) irket in portföyündeki varl klar n pazarlanmas i ini üstlenecek irketlerin belirlenmesine ili kin kararlar, c) Kredi ili kisi kurulmas na ili kin kararlar, d) irket in paylar n n halka arz nda, sat n alma taahhüdünde bulunan arac kurulu un belirlenmesine ili kin kararlar, e) Ortak yat r m yap lmas na ili kin kararlar, f) irket e mali, hukuki veya teknik dan manl k hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, g) irket e proje geli tirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, h) (A) bendinde yer alan tüzel ki ilerin ihraç etti i menkul k ymetlerin irket portföyüne al nmas na ili kin kararlar, i) irkete i letmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel ki ilerin belirlenmesine ili kin kararlar, j) Bunlar d nda kalmakla birlikte, (A) bendinde say lan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç do urucu nitelikteki kararlar. irket ile yukar da (A) bendinde say lan taraflar aras nda, (B) bendinde say lan hususlardaki oybirli iyle al nmayan Yönetim Kurulu kararlar n n ço unluk karar yla al narak geçerli olmas için ilgili karara ili kin toplant ya en az bir ba ms z üyenin kat lmas ve ilgili karara ili kin olarak olumlu oy kullanmas gereklidir. u kadar ki; bu kararlara ili kin toplant ya iki ba ms z üyenin de kat lmas halinde, karar n geçerli olmas için her iki ba ms z üyenin de ilgili karara ili kin olarak olumlu oy kullanmas gereklidir. YÖNET M KURULU ÜYELER N N ÜCRETLER MADDE 18 Yönetim Kurulu ba kan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. RKET YÖNET M VE LZAM MADDE 19 irket, Yönetim Kurulu taraf ndan yönetilir ve d ar ya kar temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev süresini a an sözle meler akdedebilir. irket taraf ndan verilecek bütün belgelerin ve irket'i ilzam edecek her türlü sözle me, bono, çek ve benzeri tüm evraklar n geçerli olabilmesi için, bunlar n; irket unvan alt na at lm ve irket'i ilzama yetkili ki i veya ki ilerin imzas n ta mas gereklidir. Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamam n veya bir k sm n kendi üyeleri aras ndan veya hariçten tayin edece i murahhaslara veya pay sahibi olmalar zorunlu bulunmayan müdürlere b rakabilir. 9

11 YÖNET M KURULU ÜYELER N N GÖREV TAKS M MADDE 20 Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil i lerinin üyeleri aras nda ne ekilde ve hangi esaslar çerçevesinde taksim edilece ini tespit eder. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER MADDE 21 Yönetim Kurulunca, irket i lerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli say da müdür atan r. Genel müdür olarak görev yapacak ki inin Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirtilen artlar haiz olmas zorunludur. Genel müdürün münhas ran tam zamanl olarak bu görev için istihdam edilmi olmas zorunludur. Genel müdür, Yönetim Kurulu kararlar do rultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve ilgili di er mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle yükümlüdür. YÖNET C LERE L K N YASAKLAR MADDE 22 Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun alaca kararlarda taraf olan kimseler aras nda son iki y l içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda do rudan veya dolayl bir ili ki kurulmu olmas veya e dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya s hrî h s ml k bulunmas durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplant tutana na i letmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyeleri ki isel menfaatlerine veya usul ve füruu ile e dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve s hrî h s mlar n n menfaatlerine olan hususlar n müzakeresine i tirak edemez. Bu hükme ayk r hareket eden üye, irketin, ilgili oldu u i lem sonucu do an zarar n tazmin etmek zorundad r. DENETÇ LER VE GÖREV SÜRES MADDE 23 irkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat nda belirtilen artlar haiz olmas zorunludur. Genel Kurul, pay sahipleri aras ndan veya d ar dan en fazla 3 y l süre ile görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi seçer. 10

12 Denetçilerin yar s ndan bir fazlas n n Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmas zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler ayn zamanda Yönetim Kurulu üyeli ine seçilemeyecekleri gibi irket'in memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun maddelerinde say lan görevleri yapmakla yükümlüdürler. lk bir y l için seçilen denetçiler geçici madde 2'de gösterilmi tir. DENETÇ LER N ÜCRETLER MADDE 24 Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara ba lan r. BA IMSIZ DENET M MADDE 25 irketin hesap ve i lemleri ile ilgili ba ms z denetim hususunda Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulur. GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 26 Genel Kurul, ola an ve ola anüstü olarak toplan r. Ola an genel kurul, irket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne al narak Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan gündemdeki konular görü üp karara ba lar. Ola anüstü genel kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde kanun ve bu ana sözle mede yaz l hükümlere göre toplan r ve gerekli kararlar al r. Ola anüstü genel kurulun toplanma yeri ve zaman usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplant lar nda her pay sahibinin bir oy hakk vard r. TOPLANTI YER MADDE 27 Genel Kurul toplant lar, irket merkezinde veya irket merkezinin bulundu u mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun görece i yerlerde yap l r. Genel Kurul toplant s n n 11

13 Yönetim Kurulu karar yla irket merkezi d nda bir yerde yap lmas halinde, bu yerin toplant ya ait davette belirtilmesi zorunludur. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMASI MADDE 28 Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiserinin haz r bulunmas artt r. Komiserin yoklu unda yap lacak Genel Kurul toplant s nda al nacak kararlar geçersizdir. TEMS LC TAY N MADDE 29 Genel Kurul toplant lar nda pay sahipleri kendi aralar ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil vas tas yla temsil olunabilirler. irkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylar ndan ba ka temsil ettikleri ortaklar n sahip oldu u oylar da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin eklini Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yaz l olmas artt r. Temsilci, yetki devreden orta n yetki belgesinde belirtilmi olmas kayd yla, oyu, devredenin iste i do rultusunda kullanmak zorundad r. Vekâleten oy kullan lmas konusunda Sermaye Piyasas Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. OYLARIN KULLANILMA EKL MADDE 30 Genel Kurul toplant lar nda oylar, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullan lanlar da belirleyen belgeler gösterilerek el kald r lmak suretiyle verilir. Ancak haz r bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlar n iste i üzerine gizli oya ba vurmak gerekir. LANLAR MADDE 31 irkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'nda belirtilen sürelere uymak kayd yla yap l r. Genel Kurulun toplant ya ça r lmas na ait ilanlar n Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gere ince, ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yap lmas 12

14 zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasas mevzuat ndan kaynaklanan di er ilan yükümlülükleri sakl d r. B LG VERME MADDE 32 irket, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasas Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen raporlar ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, ba ms z denetlemeye tabi olunmas durumunda ba ms z denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasas Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur. HESAP DÖNEM MADDE 33 irketin hesap y l, Ocak ay n n birinci gününden ba lar ve Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. Birinci hesap y l ise irketin Ticaret Siciline tescil edildi i tarihten ba lar ve o y l n Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. KARIN DA ITIMI MADDE 34 irket, kar da t m konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat nda yer alan düzenlemelere uyar. irket'in genel masraflar ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyar nca irket'çe ödenmesi ve ayr lmas zorunlu olan mebla lar ile irket tüzel ki ili i taraf ndan ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayr lan kar l klar, hesap y l sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve y ll k bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmi y l zararlar n n dü ülmesinden sonra kalan miktar a a daki s ra ve esaslar dâhilinde da t l r: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Kalan n % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyar nca ödenmi sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr l r. Birinci Temettü b) Kalandan, Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr l r. kinci Temettü 13

15 c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dü üldükten sonra kalan k sm Genel Kurul k smen veya tamamen ikinci temettü pay olarak da tmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda b rakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya ola anüstü yedek akçe olarak ay rmaya yetkilidir. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. f kras 3. bendi gere ince; pay sahipleri ile kara i tirak eden di er kimselere da t lmas kararla t r lm olan k s mdan ç kar lm sermayenin %5 i oran nda kar pay dü üldükten sonra bulunan tutar n onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr l r. e) Yasa hükmü ile ayr lmas gereken yedek akçeler ile bu ana sözle mede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr lmad kça, ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kâr aktar lmas na ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere kârdan pay da t lmas na karar verilemeyece i gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu ki ilere kardan pay da t lamaz. f) Sermaye Piyasas Kanunu nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avans da t labilir. KAR DA ITIMI ZAMANI MADDE 35 Y ll k kar n pay sahiplerine hangi tarihte ne ekilde verilece i, Sermaye Piyasas Kurulu'nun konuya ili kin düzenlemeleri dikkate al narak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul taraf ndan kararla t r l r. Bu ana sözle me hükümlerine uygun olarak da t lan kârlar geri al nmaz. ANA SÖZLE ME DE KL MADDE 36 Ana sözle mede yap lacak de i ikliklerin Genel Kurulda görü ülebilmesi için, yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan izin almas artt r. Ana sözle medeki de i iklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasas Kurulu na gönderilir. RKET N FES H VE TASF YES MADDE 37 14

16 irketin feshi ve tasfiyesi ve buna ba l muamelelerin nas l yap laca hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve di er ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. Yönetim Kurulu ayn zamanda tasfiye ile görevlendirilmedi i takdirde Genel Kurulca üç tasfiye memuru seçilir. KEND L NDEN SONA ERME MADDE 38 irket'in kendili inden sona ermesi ve münfesih addolunmas Sermaye Piyasas Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuat na ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. KANUN HÜKÜMLER MADDE 39 Bu ana sözle menin ileride yürürlü e girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebli hükümlerine ayk r olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözle mede bulunmayan hususlar hakk nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve ilgili di er mevzuat hükümleri uygulan r. LK YÖNET M KURULU ÜYELER GEÇ C MADDE 1 lk Yönetim Kurulu olarak; Durmu Döven, Yönetim Kurulu Ba kan s fat yla, Ali Ergin ahin Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s ve Genel Müdür s fat yla ve Afife Vardar, Yusuf Ziya Gündüz, Nam k Bahri U ra ve Abdullah Leven Kesen Yönetim Kurulu üyesi s fat yla, bir y l süreyle ve her halükarda irketin ilk ola an Genel Kurul toplant tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmi lerdir. ADI SOYADI UYRU U TEMS L ETT TÜZEL K TC. K ML K NO Durmu Döven T.C Ali Ergin ahin T.C Afife Vardar T.C Yusuf Ziya Gündüz T.C Nam k Bahri U ra T.C. Ba ms z

17 Abdullah Levent Kesen T.C. Ba ms z belirlenmi tir. LK DENETÇ LER GEÇ C MADDE 2 lk denetçi olarak; ADI SOYADI Kay han Özdemir Turan belirlenmi tir. UYRU U KAMETGÂH ADRES T.C. Tepeören Mah. Akf rat Köyü stanbul Bulvar Tuzla/ STANBUL LK BA IMSIZ DENET M KURULU U GEÇ C MADDE 3 lk ba ms z denetim kurulu u Yönetim Kurulu taraf ndan seçilir. Yap lacak ilk Genel Kurulun onay na sunulur. MZA YETK L S GEÇ C MADDE 4 irket Yönetim Kurulu üyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti vatanda ve Atatürk Mah. Ata ehir 40. Ada Mercan No:7 D:18 Kad köy/ STANBUL adresinde mukim Durmu Döven (T.C. Kimlik No: ) irket unvan veya ka esi alt na ataca münferit imzas ile irketi en geni ekilde ve tam yetki ile i ve faaliyetleri ile ilgili olarak (ahzu kabz dahil) her türlü konuda, bankalar da dahil olmak üzere, her türlü özel veya kamu kurumlar, idari organlar, resmi veya yar resmi devlet daireleri nezdinde temsil ve ilzam etmeye bir y l süre ile ve her halükarda ilk ola an genel kurul tarihine kadar yetkili k l nm t r. KURUCULAR Reysa Ta mac l k ve Lojistik Ticaret Anonim irketi Durmu Döven Yusuf Ziya Gündüz 16

18 Ali Ergin ahin Kay han Özdemir Turan 17

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Uyruğu İkametgah veya Merkez Adresi Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret. Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 T.C.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Uyruğu İkametgah veya Merkez Adresi Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret. Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 T.C. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Türk Ticaret

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1: Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 ESKİ METİN EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirket in merkezi İstanbul İli, Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatürk Mahallesi,

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1. -Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 01.03.1996 tarihinde tescil ve 06.03.1996 tarihinde 3391 sayılı Türkiye

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde-1 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Biskon Yapı Anonim Şirketi'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1: Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir Şirket

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu

Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu. Uyruklu KURULUŞ KURULUŞ MADDE 1: MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından kurulmuş olan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun 273488-221070 sicil numarasında kayıtlı

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Mart 2013

Detaylı