T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ve T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ve T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI"

Transkript

1 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ve MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SĠRKÜLER : 2005 / 1 Sayın Üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile ; yapılan uygulamalar ve geliģmeler aģağıda baģlıklar halinde belirtilmiģtir. 1-GENEL KURUL TOPLANTISI: tarihinde Vakfımızın Olağan-Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yapılmıģ olup, bir araya gelen arkadaģlarımız 2 yıllık özlemlerini gidermiģler, eleģtiri ve önerilerini iletmiģlerdir.çok seviyeli ve bizlere yaraģan bir dayanıģma ve çalıģma gerçekleģtirmiģlerdir. Vakıf Senedimizde; - Vakfeden Bankalarımızdan gelen öneriler, - Vakıflar Genel Müdürlüğü nün tarih,5282 sayılı yazılarının gereği, üyeler ibaresi yararlananlar olarak değiģtirilmiģ, Sayılı SSK Kanununun Geçici 20 nci maddesine göre kurulmuģ bir sosyal güvenlik kuruluģu olduğumuzdan, sosyal güvenlikle ilgili Kanunlarda yapılan yasal mevzuat değiģiklikleri tüzüğümüze uyarlanmıģ, yılında yapılan Genel Kurul da (Geçici 17.Madde) alınan kararla dağıtılan emekli ikramiyesi fonunun tasfiyesinde yapılan ödemelerle ilgili Vakıf Senedimize ;Geçici 22.Madde: Geçici 17 inci madde de düzenlenen emekli ikramiyesinin ödenmesinde; ödemenin yapıldığı Ağustos/2002 tarihindeki SSK prim tavan matrahı, hizmet yılları ve o aydaki istihkak ( giydirilmiģ ücret ) tutarı dikkate alınarak, bulunacak toplamdan, daha önce yapılan ödeme tutarı düģülmek suretiyle oluģacak fark, ilave bir hak iddia etmemek ve Vakfı ibra etmek koģuluyla ödenir. Ödemenin tarihi ile usul ve esasları Vakıf Senedi değiģikliğinin tescilinden sonra Yönetim Kurulunca belirlenir. eklenmiģ, Tüm bu değiģiklikler Vakfımız Genel Kurul delegelerince kabul edilerek tescil için Mahkemeye baģvurulmuģtur. Tescil iģleminin sonuçlanmasından hemen sonra haksahibi üyelerimize; Geçici 22.Madde gereği ikramiye fonu ödemeleri yapılacaktır. Genel Kurul sonucunda oluģan yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri : YÖNETĠM KURULU LERĠ LÜTFĠ COġKUN ÖZEK SUAT KAHYA ASIM YÜKSEL SADIK AĞCA MEHMET AVġAR NURĠ YILDIRIM AHMET NUMAN ÖZMERĠÇ RAFET YILMAZ SĠREL R.NEZĠH ALTINKÖK TELEFON NUMARALARI YÖN.KUR.BġK. T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR YRD. 0312/ YÖN.KUR.BġK.VEK. MEġRUTĠYET ġube MÜDÜRÜ 0312/ SAYMAN ZĠRAAT YATIRIM GENEL MÜDÜR YRD. 0212/ T.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. HAMAMÖNÜ ġube MÜDÜRÜ 0312/ AYDINLIKEVLER ġube MÜDÜRÜ 0312/ ÇAPA ġube MÜDÜRÜ 0212/ ġġrġnevler ġube MÜDÜRÜ 0212/ EMEKLĠ 0532/ EMEKLĠ 0212/

2 DENETĠM KURULU LERĠ FAHRETTĠN GÜNERLĠ CENGĠZ TĠFTĠK ALĠ AKYÜZ BAġKAN MASLAK TBM ġube MÜDÜRÜ 0212/ T.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. GAYRETTEPE ġube MÜDÜRÜ 0212/ EMEKLĠ 0532/ Vakfeden Bankalarımızdan T.Halk Bankası A.ġ. nin Yönetim Kurulu nca alınan karar gereğince son tüzük değiģikliğimizin mahkemece onaylanmasını takiben Vakfımızın yeniden bir Olağanüstü Genel Kurulu olabilecektir. 2-EMEKLĠLERĠMĠZE 2005 YILI ĠÇĠN UYGULANAN ZAM ORANLARI: T.C.ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK emeklilerine 2005 yılında uygulanacak zam oranları, Ġlk 6 ay için Emekli maaģı 200 Milyon TL ye kadar olanlara %8, Emekli maaģı Milyon TL ye kadar olanlara %7, Emekli maaģı 318 Milyon TL nın üzerinde olanlara %6 Ve Ġkinci 6 ay içinde aynı oranların uygulanması öngörülmüģtür. Vakfımız emeklilerine ödenen maaģlarda 500 Milyon TL den (SYZ hariç) düģük maaģ bulunmadığından Yönetim Kurulumuzun almıģ olduğu karar gereği, Emekli maaģı Milyon TL ye kadar olanlara %8, Emekli maaģı Milyon TL ye kadar olanlara %7, Emekli maaģı 700 Milyon TL ve üzeri olanlara %6 zam oranının her iki 6 aylık dönemde (Ocak-Temmuz) uygulanması kabul edilerek,daha düģük maaģ alan üyelerimize bir nebze olsun rahatlama sağlaması için farklı zam yapılmıģtır tarihinde emekli aylığı ödemeleri zam tutarları uygulanarak ödenmiģtir.emekli üyelerimizin maaģ bordroları ekte sunulmuģ olup,emekli üyelerimiz Bankamatik Kartlarıyla ATM lerden Hesap Özeti aldıklarında Vakfımız tarafından yatırılan maaģ tutarlarını görebilmektedirler.(ek- MaaĢ Bordrosu) 3- Vakfımızın son 2 yıllık faaliyetlerini içeren karģılaģtırmalı Faaliyet Raporu kitapçık olarak düzenlenerek genel kurul delegelerine gönderilmiģti.üyelerimizden gelen talepler nedeniyle 2004 yıl sonu rakamlarıda revize edilmiģ Ģekilde bastırılması düģünülmüģ ancak ekonomik olması nedeniyle gerek yıl sonu gerekse 2005 yılı üçer aylık dönemlere ait Bilanço ve Gelir-Gider verileri web sitemizde bilgilerinize sunulacaktır. Değerli üyelerimiz rakamsal verileri incelediğinizde de göreceğiniz gibi aktif büyüklüğümüz 483 milyon YTL na ulaģmıģ olup, 2003 yılına göre 2004 deki bazı rakamlardaki değiģiklikler aģağıda verilmiģtir ArtıĢ/AzalıĢ % (+/-) Nakit Mevcudumuz 280 Milyon YTL 339 Milyon YTL +21 Gayrimenkullerimiz 86 Milyon YTL 95 Milyon YTL +10 Prim Gelirleri 9,8 Milyon YTL 17,5 Milyon YTL +79 Faiz Gelirleri 103,5 Milyon YTL 73 Milyon YTL -29 Kira Gelirleri 4,4 Milyon YTL 5,8 Milyon YTL +32 Emekli MaaĢ Ödemeleri 21,6 Milyon TL 30,4 Milyon YTL +41 Sağlık Ödemeleri 8,7 Milyon YTL 10 Milyon YTL +15 Gelir/Gider Farkı 88 Milyon YTL 55 Milyon YTL -37 Tablodan da görüleceği üzere azalan faiz oranları nedeniyle getirilerimiz düģerken harcamalarımız artmakta olup, yalnızca faiz getirilerine umut bağlanmaması, alternatif yatırım arayıģlarına yönelinmesi ve tasarrufa azami önem verilmesi gerekmektedir.

3 Her bir üyemiz Vakfımızın daha iyi sonuçlar elde etmesi için çaba sarfetmelidir. Yasal düzenlemeler nedeniyle oluģabilecek değiģiklikler haricinde Vakfımıza bir Ģey olmaz çünkü ben varım bende sorumluyum anlayıģı ve beraberliğimiz bütün güçlükleri bertaraf etmemizi sağlayacaktır. 4- Siz üyelerimize daha iyi sağlık hizmeti verebilmek amacıyla, Sağlık Uygulama Yönetmeliği ve AnlaĢmalı Sağlık KuruluĢları Listesi revize edilerek, - Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliği ve AnlaĢmalı Sağlık KuruluĢları Listesi kitapçık halinde ekte sunulmuģtur. - Sağlık konusunda kötü niyetli davranıģlara karģı bugüne kadar gösterdiğiniz duyarlılığı devam ettireceğinize olan inançla sizlerin sağlığı için olanaklar ve mevzuatın elverdiği ölçüde iyileģtirmeler yapılacaktır. - Mümkün olduğunca anlaģmalı sağlık kuruluģları ve eczanelere yönelinmesi sorunların azalmasına bizlerin ve Vakfımızın menfaatine olacaktır.hiçbir üyemizin rahatsız olmasını temenni etmiyoruz.ancak sağlık sorunlarınızın olduğunda yalnız olmadığınızı da bilmenizi istiyoruz. - Amaç her zaman ulaģılabilir sürdürülebilir bir sağlık ve sosyal güvenlik hizmetinin sunulmasıdır. 5- EMEKLĠLERĠMĠZĠN VERGĠ ĠADE UYGULAMASI: Emekli üyelerimizin vergi iade tutarları aylık olarak verilmekte olup,emekli üyelerimizce vergi iadelerine iliģkin belgeleri içeren vergi iade zarfları bir sonraki ayın 7 sine kadar Ġstanbul,Ankara,Ġzmir,Bakırköy,Kadıköy Ofislerimize (zarflara baģkaca herhangi bir belge veya harcama faturası konulmaksızın) ulaģtırılmalıdır.vergi iade bedelleri Vergi Dairesi nden o ayın sonunda tahsil edilerek, maaģlarından ayrı olarak üyelerimizin hesaplarına intikal ettirilmektedir. Ocak 2005 ayından itibaren vergi iadeleri Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacaktır.vergi Ġade Zarfını ayın 7 sinden sonra gönderen üyelerin zarfları iade edilmeyecek ve iģleme alınmayacaktır.vergi Ġadesine kabul edilmeyen harcamalar ekte belirtilmiģtir. *Her ayın vergi iade matrahı o ay hesaba aktarılan maaģ tutarı kadardır.* 6-LERĠMĠZDEN TALEP EDĠLEN EVRAKLAR: ÇalıĢan ve emekli üyelerimiz ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, eski sağlık karneleriyle Sağlık KuruluĢlarına baģvurduklarında herhangi bir sorunla karģılaģmamaları için karnelerini T.C.Ziraat Bankası A.ġ. Ve T.Halk Bankası A.ġ. logolu karne ile yenilemeli, ve aģağıdaki bilgi giriģlerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Her üye için (emekli-çalıģan): - TC Kimlik No - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - ÇalıĢan Üye Bilgi Formu - Emekli Üye Bilgi Formu - Sağlık Bilgi Formu Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliğinin 1.maddesinde belirtilen bakmakla yükümlü aile bireylerinin (eģ, çocuk, anne ve babanın) sağlık yardımından yararlanma esaslarına göre, herhangi bir sorun yaģanmadan faydalanabilmeleri için ; - Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının öğrenim belgelerinin, eģlerinin ve kız çocuklarının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığına dair (SSK,TC,BAĞKUR,Diğer Sandıklar) belgelerinin her yıl güncellenerek Ocak ayı sonuna kadar (2005 yılı için Mart ayı) Vakfa ulaģtırılması, - Anne ve Babalarına bakmakla yükümlü üyelerimizin sağlık yardımından yararlanma esaslarına göre herhangi bir sorun yaģanmaması için üyelerimizin kardeģ sayılarını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneklerini 31.Mart.2005 tarihine kadar Vakfa ulaģtırmaları,anne babalara ait sağlık karnelerinin iade edilerek yenilenmeleri gerekmektedir.

4 7-ĠLETĠġĠM : - EĢ ve anne - babaya ait bilgilerin güncellenmesinde ise sistemde eski tarihli bilgi giriģi var ise ; 55 yaģını aģan kadın, 60 yaģını aģan erkek hak sahiplerinden evrak yenilenmesi istenmeyecektir. Üyelerimizle daha iyi bir iletiģim sağlanabilmesi için ; Ev Telefonu ve Cep Telefonu, ve Adres bilgilerinin her değiģiklikte Vakfa bildirilmesi önem taģımaktadır. Vakfımızın web sitesi adresinde üyelerimize hizmet vermekte olup, web sitemizde Vakfımızın Sağlık Odalarının,AnlaĢmalı Sağlık KuruluĢlarının adres ve telefon bilgilerine kolayca ulaģılabileceği gibi, Vakfımızın üçer aylık dönemlere ait Bilanço verileri ve Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliği web sitemize aktarılarak bilgilerinize sunulacaktır. Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, Saygılarımızla, Fethi AYDIN Genel Müdür Lütfi CoĢkun ÖZEK Yönetim Kurulu BaĢkanı Ek 1-Emekli Üye MaaĢ Bordrosu 2-Sağlık Yardımları Uygulama Yönetmeliği ve AnlaĢmalı Sağlık KuruluĢları Kitapçığı 3-Vergi Ġade Kapsamına Giren Ve Girmeyen Harcamalar Listesi Adres: AtaĢehir Turgut Özal Bulvarı Gardenya 1 Plaza ĠĢ Merkezi Kat: K.Bakkalköy/ĠST. Santral: ( pbx ) Fax:

5

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN VAKIF SENEDĠ KURULUġ, ADI, MERKEZĠ MADDE 1 Anadolu Bankası

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Sayfa 1 / 20 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2005 1- İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye Yapısı İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. B TĠPĠ ġemsġye FONUNA BAĞLI GES DEĞĠġKEN ALT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR.

ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. B TĠPĠ ġemsġye FONUNA BAĞLI GES DEĞĠġKEN ALT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR. BU ĠZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIġININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĠRLĠKTE TASARRUF SAHĠPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠNE

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME BU ĠZAHNAME KATILMA BELGELERĠNĠN SATIġININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĠRLĠKTE TASARRUF SAHĠPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠNE

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: Madde 1. Türk Hava Yolları A.O. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve Türk Ticaret

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi'nden

ING Bank Anonim ġirketi'nden ING Bank Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli banka bonolarının

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. A TĠPĠ HĠSSE SENEDĠ Fonu içtüzüğünün tüm maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 21/06/2011 tarih

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 20 MART 2011 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 20 MART 2011 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 20 MART 2011 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI DarüĢĢafaka Cemiyeti nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2011 Pazar günü saat 10:00 da, DarüĢĢafaka TĠM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ (DeğiĢiklikler dipnotlar ile belirtilmiģtir) KURULUġ MADDE 1. AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı