Giderler, İndirimler ve İstisnalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giderler, İndirimler ve İstisnalar"

Transkript

1 Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanmasında Giderler, İndirimler ve İstisnalar Recep Bıyık, PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı, YMM Ersun Bayraktaroğlu, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı, YMM

2 İçerik Özelliği olan konularla sınırlı olarak Mevzuat İndirilen Giderler Zarar Mahsubu Diğer İndirimler KKEG Karşılıklar Belgelendirme İstisnalar

3 Temel Yasal Düzenlemeler Neler? Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 6 (1) (2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Madde 8 (1) Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler: Gelir Vergisi Kanunu Diğer vergi kanunları Diğer kanunlar

4 Tahakkuk eden Giderler Dönemselliğe Uygun Olarak Gider Yazılmış mı? Gelir veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi - İşlemin gerçekleşmesi - Tutarın hesaplanabilir hale gelmesi - Hukuken talep edilebilir hale gelme Tahakkuk esasından sapmalar - Sosyal güvenlik primleri - Bağışlar -

5 İndirilen Giderler (GVK)

6 Belli Başlı İndirilen Giderler Neler? Genel giderler Personele ait sosyal giderler Zarar, ziyan ve tazminatlar Seyahat ve ikamet giderleri Taşıt giderleri Ayni vergi, resim ve harçlar Amortismanlar Sendikalara ödenen aidatlar Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara bağışlar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

7 Genel Giderler Hangi Koşullarla kabul Edilir? Koşullar - Giderle, kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ilişkisi - Sabit kıymet iktisap edilmemesi - İndirimi engelleyen yasal düzenleme bulunmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

8 Yaygın Genel Gider Örnekleri Nelerdir? Ücretler Enerji giderleri İletişim giderleri Kira giderleri Temsil ve ağırlama giderleri Sigorta giderleri Finansman giderleri Reklâm, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Yazılım giderleri Meslek örgütlerine ödenen aidatlar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

9 Personele Sağlanan Menfaatler Var mı? Hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler Ayni olarak verilen ücretler (ortalama perakende fiyat) Konut tahsisi yoluyla sağlanan menfaat (konutun emsal kira bedeli) Diğer her türlü menfaatler Geçmişte yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı yapılan ödemeler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

10 Personele Verilen Temettü İkramiyesi var mı? Personele verilen temettü ikramiyeleri ücret niteliğindedir. İlgili olduğu yıl kazancından indirilir. Dağıtım kararı alınması / ödenmesi.. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Stopaj yapma zamanı: Nakden veya hesaben ödeme - Hesaben ödeme: Ödemeyi yapacak olanları, istihkak sahibine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem o Gider kaydı o Ödeme tarihinin başlangıcı o Ödeme tarihi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

11 Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde miyiz? Görüşme ve imza aynı dönemde: Ücret farkları sözleşmenin imza tarihinde tahakkuk eder ve gider yazılır Sözleşme görüşmeye başlanan yılı izleyen yılda ancak beyanname verme süresinde: Ücret farkları ilgili dönemin gideri Sözleşme beyanname verme süresi bitiminden sonra: İşveren veya sendikasının en son teklif ettiği ücrete göre hesaplanan ücret farkı, ilgili dönemin gideri olarak dikkate alınır. (Özelge ve Danıştay Kararı) Stopaj yapma zamanı: Sözleşmenin yapılması stopaj için vergiyi doğuran olay değildir. Ücret farklarının nakden veya hesaben ödendiği tarihte stopaj yükümlülüğü doğar. 166 seri no.lu GVGT: Toplu sözleşmeden doğan farkların izleyen yılda tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, tahakkuk ve ödemenin yapıldığı yılın ücreti olarak kabul edilmek suretiyle vergilendirilir.

12 Enerji, Su vb. Gider Faturaları Hangi Tarihli? Bu giderler, faturalar daha sonra düzenlenmiş de olsa ilgili olduğu dönemde gider kabul edilir. Dönemin kapanmasından sonra düzenlenen faturalar, bu tarih itibariyle gider kaydedilebilir. Faturalarda yer alan KDV ancak fatura tarihinin ilgili olduğu dönemde indirilebilir. Faturaların zamanında ödenmemesi nedeniyle doğan gecikme zamları gider kabul edilir. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

13 İletişim Araçları Aktife Kayıtlı mı? Kural olarak işletme ile ilgili iletişim giderleri kazancın tespitinde kabul edilir. - Aktife kayıtlı olmayan iletişim araçlarının giderleri, işle ilgili kullanımla sınırlı olarak kabul edilir. - Aktife kayıtlı ancak işle ilgili olarak kullanılmayan iletişim araçlarının giderleri kabul edilmez. - İletişim araçlarının aktife kayıtlı olup olmamasının önemi? - Personele tahsis edilen iletişim araçları giderlerinin durumu Genel gider / Ücret? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

14 Temsil ve Ağırlama Gideri Var mı? Temsil ve ağırlama gideri / Gelirin elde edilmesi ve devam ettirilmesi ilişkisi İşle ilgili, ticari örf ve adetlere uygun, işletmenin büyüklüğü ile orantılı giderler İşletmeyle ilişkisi bulunmayanlarla ilgili olarak yapılan temsil ve ağırlama giderleri Ticari ilişki olmaksızın yapılan giderler için tevsik önemli. Gider; - Kim için - Ne zaman - Ne amaçla yapıldı? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

15 Finansman Giderleri Gider mi / Maliyet mi? Kredi alan / kullanan kurumlarda finansman giderleri Ortaklardan alınan borçlar için ödenen faizler Satın alınan veya üretilen mal ve sabit kıymetlerle ilgili finansman giderleri Hisse senedi alımıyla ilgili finansman giderleri Vadesinde ödenmeyen krediler nedeniyle ödenen gecikme faizi veya temerrüt faizi Verginin finansmanı için yapılan giderler? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

16 Satış ve Pazarlama Kampanyası Yapıldı mı? Dağıtılan hediye ve eşantiyonlar - Reklam gideri (sınırsız) - Temsil ve ağırlama gideri (normal ölçüler içinde, geleneksel olarak makul cins ve değerde, işletme büyüklüğü ile orantılı, işletmeye göre değişen ölçüler içinde) Satış kampanyaları - Bayilere veya satıcı firmalara verilen yönelik kampanyalar (karşılıklı iki işlem) - Tüketicilere yönelik kampanyalar (tek taraflı işlem) - Alıcıların tamamına verilen mallar - Çekilişle bazı alıcılara verilen mallar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

17 Özelliği Olan Başka Gider Var mı? Bilgisayar yazılım giderleri Meslek örgütlerine ve derneklerine katılım giderleri Yurt dışı büro giderleri Danışman ve avukatlara yapılan ödemeler Çalınan mal ve paralar Garanti gider karşılıkları Burslar Gayrimeşru ödemeler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

18 Yasal Zorunluluklardan Kaynaklanan Gider Var mı? TOBB aidatları OSB Kanunu na göre ödenen aidatlar MPM Kuruluş Kanunu na göre ödenen aidatlar GSGM Kanunu na göre yapılan giderler TMSF ye ödenen primler Maden Kanunu na göre yapılan ödemeler Petrol Kanunu na göre yapılan ödemeler Yasal zorunlulukların geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme faiz ve zamları İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

19 Masraf Dağıtımı Nedeniyle Gelen Fatura Var mı? Giderin işle ilgili ve kabul edilebilir olması Hizmetin verilmiş olması Gider tutarının işle orantılı olması Her hizmet bedelinin ayrı tespiti ve faturada gösterilmesi Gider dağıtılıyorsa dağıtım anahtarının; - İşe uygun olması - Tutarlı olması, yıllar itibariyle değişmemesi - Kâr ve zarara duyarsız olması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

20 Götürü Gider Uygulaması Yapıyor muyuz? Yararlanabilecekler - İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler ile taşımacılık yapanlar İhraç kaydıyla mal satanların durumu Belgeli giderler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

21 Götürü Gider Uygulamasını Kime Göre Yapıyoruz? GİB Giderin yapılmış ancak belgelendirilememiş olması İşletmeden gider karşılığı nakit çıkışı olması Danıştay Belgesi temin edilemeyen bir giderin bulunduğunun ispatı ve harcamanın muhasebe kayıtlarına intikali gerekmez İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

22 Sosyal Giderler Gerçekten Sosyal Gider mi? İaşe ve ibate giderleri Tedavi ve ilaç giderleri Sigorta primleri ve emekli aidatı Giyim giderleri İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

23 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Kurallara Uygun mu? Koşullar - Ödemenin işle ilgili olması - Sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi İlam ödeme emri verir nitelikli olmalıdır İlamın Türkiye deki bir mahkemeye ait olması zorunlu değildir Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar Tazminatların gider yazma zamanı (ödeme / tahakkuk) İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

24 Seyahatler Tatili de İçeriyor mu? Koşullar - İşle ilgili - İşin önemi ve genişliğiyle orantılı - Seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı - Belgelendirilen giderler İndirilebilecek seyahat ve ikamet gide - Yol giderleri - Yemek ve yatmak giderleri - Gündelikler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

25 Pikniğe Gitmekte Kullanılan Taşıtların Giderleri İndiriliyor mu? Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Tamir, bakım, yakıt ve diğer cari giderler) İşletmeye dahil veya kiralanmış olmayan taşıtlara ait giderler (Madde 40/5, madde 40/1) Personelin kendi aracına ait giderlerin işletme tarafından karşılanması Taşıtın maliyetine eklenmesi gereken giderler İndirimi kabul edilmeyen taşıt giderleri Motorlu taşıtlar vergisi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

26 Vergiler İndirilecek Giderlerden midir? İşletmeyle ilgili olmak koşuluyla; bina, arazi, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar Koşullar - İşletmeyle ilgili - Maddede sayılan veya sayılanlarla aynı mahiyette olan vergiler Örnek vergiler - Taşıt vergileri - Emlak vergileri - Belediye vergileri - Damga vergisi ve harçlar - BSMV İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

27 Amortismana Tabi Sabit Kıymetler Kullanıma Hazır mı? Kural GİB Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yıl başlar Kıymetin iktisap edilerek kayıtlara geçirilmesi Değerleme gününde envantere dahil olması Kullanılmaya hazır halde bulunması Danıştay Aktife kaydedilmiş olma GİB & Danıştay Aktif kıymetin fiilen kullanılıp kullanılmaması Aktif kıymetin fiilen işletmede bulunmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

28 Amortisman Süresi Doğru Saptanmış mı? Amortisman uygulaması diğer konular - Amortisman oranları Haklarda sürenin 15 yıldan az bulunması Gayrimenkul sayılan haklarda amortisman süresi Projeye özel sabit kıymetin proje süresi içinde itfa edilmesi - Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmaması veya eksik ayrılması. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

29 İndirilen Giderler ()

30 Kurumlara Özel İndirilen Giderler Nelerdir? Menkul kıymet ihraç giderleri Kuruluş ve örgütlenme giderleri Genel kurul toplantıları için yapılan giderler Birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığı ödenen kâr payları Banka ve sigorta şirketlerinde karşılıklar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

31 Zarar Mahsubu

32 Zarar Mahsubu Koşulları Gerçekleşmiş mi? Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla Beş yılla sınırlı olarak Geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar Devir ve bölünmede ayrıca; - Son beş yılın beyannamelerinin zamanında verilmiş olması - Devralınan kurumun faaliyetine en az beş yıl devam edilmesi - Mahsup edilecek zarar tutarının, özsermaye ile sınırlı olması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

33 Yurt Dışı Zarar Dokümanları Hazır mı? Yurt dışı zarar mahsup koşulları - Son beş yılın vergi matrahının denetim yetkisine sahip kuruluşlara denetlettirilerek rapora bağlanması - Rapor eki beyanname, bilanço ve gelir tablosunun yetkili makamlara onaylatılması - Raporun aslıyla tercüme edilmiş bir örneğinin vergi dairesine verilmesi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

34 Matrah Artırımı Yaptım mı? Matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin zarar tutarının % 50 si, 2010 ve devamı yılların kazancından mahsup edilemez. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

35 Diğer İndirimler

36 İcat Çıkartım mı? İndirim Oranı - Ar-Ge indirimi % ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ilave indirim. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

37 İndirimden Yararlanma Seçeneklerim Neler? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) İşletme bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamaları 5746 sayılı Ar-Ge Faal. Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamalar Teknoloji merkezi işletmelerinde yapılan harcamalar Proje bazlı harcamalar Rekabet öncesi işbirliği projelerinde gerçekleştirilen harcamalar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG PwC

38 Hangi Harcamaların % 100 ü? % 100 indirim İlk madde ve malzeme giderleri Amortismanlar Personel giderleri Genel giderler Vergi, resim ve harçlar Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

39 İndirim Tutarının Tespitinde Nelere Dikkat Etmeliyim? 5520 / 5746 farklılıklarına dikkat - Amortismanlar - Personel giderleri - Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Harcamanın zamanına dikkat - Belge tarihi - Başvuru tarihi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

40 Uygulama Prosedürü Nedir? YMM tasdik raporu gerekli mi? İndirim yapılmamışsa ne zaman düzenlenmeli? - GİB e göre - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na göre Ar-Ge merkezi belgesi / Proje Sözleşmesi Ek listeler - Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi - Harcamalara ilişkin ayrıntılı liste - Ar-Ge merkezi çalışanlarına ilişkin ayrıntılı liste - Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin ayrıntılı liste İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

41 Ar-Ge İndirimi Son Konular Ne Olabilir? Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi Amortisman süresi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

42 Sporu ve Spor Kulübümü Ne Kadar Seviyorum? İndirilebilir sponsorlu harcaması tutarı Sponsorluk alanları - Kanunlar - GT Seri No 1 Uygulama - Sözleşme yapılması ve VD ne verilmesi - Vergi borcu bulunmaması - Belgelendirme - Sponsorluk sözleşmelerine uyulmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

43 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-1 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanun / Madde Bağışın Şekli Sınır Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler Md. 10/1-c Nakdi ve Ayni % 5 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler (Okul, sağlık tesisi, yurt, vb.nin yapımı ve onarımı için yapılan bağışlar veya yapılan harcamalarla sınırlı olarak) Md. 10/1-ç Nakdi ve Ayni YOK Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak) Md. 10/1-d Nakdi ve Ayni YOK Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan bağışlar Md. 10/1-e Nakdi ve Ayni YOK

44 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-2 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanun / Madde Bağışın Şekli Sınır Kamu yararına çalışan dernekler Md. 10/1-c Nakdi ve Ayni % 5 Diğer dernekler Türkiye Kızılay Derneği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Md. 10/1-c Md. 10/1-c Nakdi YOK Nakdi ve Ayni % 5 Diğer vakıflar Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar GVK Md. 40/10 Ayni (Say. Mal.) YOK Dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar (Sponsorluk harcamaları) Md. 10/1-b Nakdi ve Ayni % 50, % 100

45 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-3 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Afetler için yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere Kanun / Madde UHMADATYYDK 45 Bağışın Şekli Sınır - Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar Nakdi YOK - Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve Ayni YOK Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri YÖK 56 Nakdi ve Ayni YOK İlköğretim kurumları İÖEK 76 Nakdi YOK SYDF ve Vakıfları SYDTK 9 Nakdi ve Ayni YOK TÜBİTAK TÜBİTAK K.13 Nakdi YOK SHÇEK SHÇEKK 20/b Nakdi YOK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları AKDTYKK 101 Nakdi ve Ayni YOK TSK Güçlendirme Vakfı TSKGVK 3 Nakdi ve Ayni YOK Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar MAEKSK 2 Nakdi ve Ayni YOK

46 Sınırsız İndirimin Sınırı Var mı? Sınırsız indirim sınırsız değil İndirim ilgili dönemin kazancıyla sınırlı İndirim zamanı Bağışların belgelendirilmesi Kurum kazancı = [ticari bilanço kârı (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] Genel bütçe ve özel bütçe kapsamı kurumların listesi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

47 Diğer Vergi Kanunlarına Göre İndirilen Giderler

48 KDV yi İndirmeyip Gider Yazabilir miyim? Kural Hes. KDV & İnd. KDV gider kaydedilemez Kuralın sonucu İstisna İndirilemeyen KDV gider / maliyet kaydedilebilir KKEG için yüklenilen KDV indirilemez, gider yazılamaz

49 Gider Kaydedilebilecek KDV Unsurları Nelerdir? Binek Otomobillere ait ödenen KDV Zayi olan mallara ait olarak daha önce indirilen KDV nin zayi olma nedeniyle ödenen kısmı, Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılından sonra gelen alış ve giderlere ilişkin vesikalarda yer alan KDV Bağışlanan mallara ilişkin olarak ödenen KDV

50 Belgelendirme

51 Credit Note / Debit Note yeterli mi? Kayıtların belgelendirilmesi zorunluluğu Belgelendirilmesi zorunlu olmayan giderler - Örf ve adetlere göre belgelendirilmesi mutad olmayan müteferrik giderler - Belgelendirilemeyen giderler - Götürü giderler Borç ve alacak dekontları

52 Geç Gelen Faturalar Ne Olur? Vergiyi Doğuran Olay Fatura Tarihi Deftere Kayıt KDV İndirimi Gider Yazma Dönemi Yok 2010 (KDV D) Yok 2010 (KDV D) KDVK md. 29/3 İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

53 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

54 Kurumlara Özel Dikkat Edilecek KKEG ler Nelerdir? Öz sermaye / Örtülü sermaye konuları Para cezaları, vergi cezaları, zamlar, faizler Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri Basın yolu ile işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminatlar Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri KV den istisna edilen kazançlara ait giderler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

55 Beyannameyi Doldururken Başka Kanunlara da Bakmalı mıyım? KDV Kanunu MTV Kanunu Gider Vergileri Kanunu - Özel iletişim vergisi 5602 sayılı Kanun - Şans oyunları vergisi 6111 sayılı Kanun - Af uygulaması kapsamında ödenen vergiler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

56 KKEG sadece KKEG midir? Ücret : Ücret stopajı Kâr dağıtımı : Kar payı stopajı İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

57 İstisnalar

58 Yatırım İndirimi

59 Yatırım İndiriminde Pozisyonunuz Ne? Yıl Seçenek Beklenecek Gelişme Değerlendirme 2011 Yararlanılır Tarhiyat yapılabilir Davanın kazanılacağı düşünülmektedir 2011 İhtirazi kayıtla beyanname verilir İhtirazi kayıt kabul edilmez Davanın kazanılması beklenir, indirim tutarına bağlı olarak 2012 yılı işlemleri yapılır 2011 Yararlanılmaz yılında yararlanılır GİB in farklı bir yorum yapması halinde, kullanılmayan indirim tutarının kaybedildiği iddia edilebilir Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz. NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı, yatırım indirimi konusunda Recep Bıyık ın konuşmasında geçen görüşünü yayınlamıştır. Bu konudaki yorum ve açıklamalar için bkz Tarih ve 2012/27 Sayılı Vergi Bülteni,

60 İndirimli Kurumlar Vergisi Teşviki

61 GİB Yorumlarından Haberdar mıyız-1 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminden itibaren başlanır. İndirimli kurumlar vergisi sadece, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanabilir. İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç safi kurum kazancını aşamaz. Yasal şartları sağlayan yatırımdan kazanç elde edilmesine rağmen safi kurum kazancınızın bulunmaması veya zarar edilmesi halinde, ilgili dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulanamayacağı gibi yatırımdan elde edilen kazançların da sonraki dönemlere aktarılmasının mümkün değildir. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

62 GİB Yorumlarından Haberdar mıyız-2 Tevsi yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde belirlenemediği durumda indirimli oranının uygulanacağı kazanç, tevsi yatırım tutarının dönem sonunda aktife kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenir. Bu uygulamada; - Sabit kıymet ifadesinden, VUK madde 313. uyarınca amortisman konusunu oluşturan iktisadi kıymetler anlaşılır - Oranlamada toplam sabit kıymet tutarı olarak, üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana tabi kıymetlerin birikmiş amortismanlar düşülmeden önceki brüt tutarları dikkate alınır - Sabit kıymetlerin enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan yeniden değerlenmiş değeri dikkate alınır. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın ayrı olarak veya oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak değildir Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

63 Teknopark Kazançları İstisnası

64 Teknopark ta Faaliyetimiz Var mı? İstisna koşulları - Faaliyetin bölgede yapılması - Faaliyetin yazılım veya Ar-Ge faaliyeti olması İstisna tutarının hesaplanması Kazancın dağıtılması halinde stopaj var Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

65 Serbest Bölge Kazançları İstisnası

66 6 Şubat 2004 İtibariyle Faaliyet Ruhsatımda Yer Alan Süre ne? tarihinden önce ruhsat alanlar, ruhsat süresiyle sınırlı olarak, bölgede yapılan faaliyet sonucu elde edilen kazanç için, tarihinden sonra ruhsat alan imalatçılar ile daha önce ruhsat alan imalatçılardan ruhsat süresi sonunda ruhsatı yenilenenler AB tam üyeliğine kadar, sadece bölgede imal edilen ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları için, istisnadan yararlanabilirler. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

67 Pasif Gelirler İçin İstisna Uygulayabilir miyim? Hasılatın kısa süreli değerlendirilmesinden doğan gelirler dahil Kur farkları ve vade farkları dahil Kazanç serbest bölgeden elde edilse de; - Repo - Faiz - Benzeri faaliyet dışı gelirler kapsamda değil. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

68 Serbest Bölge Zararını Mahsup Edebilir miyim? Serbest bölge faaliyetlerinden zarar doğmuşsa; - Bu tutar merkezin kazançlarından indirilemez. - Sonraki yıl/yıllara devredemez. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

69 Beyannameyi Doldururken Dikkat Edilecek Bir Konu Var mı? 6 Şubat 2004 tarihli Faaliyet Ruhsatında yer alan süre 2011 yılı içinde bitmişse, bu tarih itibariyle kazancı tespit edip; - Sürenin sonuna kadar geniş kapsamlı istisna - Yeni dönem için imalatçılar için var olan düzenleme tercih edilebilir. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

70 Yurt Dışı İştirak ve Şube Kazançları İstisnası

71 Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Düzenleme Koşullar Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası İştirak edilen anonim veya limited şirketin dar mükellef olması En az % 10 sahiplik En az 1 yıl süre kesintisiz elde tutma İştirak kazancının en az % 15 fiili vergi yükü taşıması (bazı faaliyetlerde % 20) Kazancın beyan süresi içinde yurda getirilmesi Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

72 Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası Düzenleme Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Koşullar Kazancının en az % 15 vergi yükü taşıması (bazı faaliyetlerde % 20) Kazancın beyan süresi içinde yurda getirilmesi Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

73 Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Düzenleme Koşullar Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkartılmasından doğan kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Yurt dışı iştirakin anonim veya limited şirket olması İştirak sahibinin tam mükellef anonim şirket olması Kazancın elde edildiği tarih itibariyle, en az bir yıl süreyle, nakit hariç aktif toplamının en az % 75 inin yurt dışı iştirak hisselerinden oluşması Yurt dışı iştiraklerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirak edilmesi Hisselerin en az iki yıl aktifte tutulması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

74 Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

75 İstisna Koşulları Nelerdir? Kazancın - Türkiye ye getirilmesi zorunlu değil - Türkiye de genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi zorunlu Kazancın diğer ülkede vergilendirilip vergilendirilmemesinin önemi İşin tamamlanmasından sonra ödenen faiz ve kur farkları Faaliyetin zararla sonuçlanması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

76 Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası

77 İstisna Koşullarını Tekrar Hatırladık mı? Taşınmaz veya iştirak hissesinin iki tam yıl (730 gün) aktifte yer alması Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar TAHSİL edilmesi Satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti yapılmaması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

78 İstisna Uygulamasıyla İlgili Başka Soru Var mı? İstisna sonrası kazanç yenileme fonuna konabilir mi? Koşullu evet Taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan zarar diğer gelirlerden mahsup edilebilir mi? GİB görüşü Yargı kararı Görüşümüz Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

79 Sunum Sonu Teşekkürler [2012] PricewaterhouseCoopers Türkiye. Tüm hakları saklıdır. PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını veya bu ağa bağlı her biri ayrı ve bağımsız tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. PricewaterhouseCoopers Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari ünvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PricewaterhouseCoopers Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir PwC 79

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr Kocaeli, Nisan 2014 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ 2013. DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014

KURUMLAR VERGİSİ 2013. DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014 KURUMLAR VERGİSİ 2013 DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014 Seçilmiş Konular Hatalar, Uyarılar, Önlemler, Örnekler TÜRKİYE DE KURUMLAR VERGİSİ Temel Konular; Mükellefler,

Detaylı

2011 YILI TİCARİ ve SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI

2011 YILI TİCARİ ve SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI 2011 YILI TİCARİ ve SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI Yüksel KOÇ Yeminli Mali Müşavir İzmir 21.03.2012 Ticari Faaliyetin Özellikleri Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006

Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun No. 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı Kurum Kazancının Hesaplanması Kurum kazancı nasıl belirlenir? Kurum kazancının hesaplanmasında indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir? Hazırlayan : VOLKAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR NİSAN 2014 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2014

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2014 TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27

İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 17 II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR... 18 A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR... 18 B- VERGİLENDİRME

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir Ankara, 2014 KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara

Detaylı