Hacýbektaþ ta kýþ. Bir yeldeðirmeniydi o!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ta kýþ. Bir yeldeðirmeniydi o!"

Transkript

1 Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. YIL: 1 SAYI: YKR 24 OCAK 2006 SALI Hacýbektaþ ta kýþ Ýç Anadolu kar yaðýþýnýn etkisi altýna girdi. Son iki gündür etkin þekilde süren kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðýný 20 cm kadar yükseltti. Havalarýn soðumasýyla baþlayan kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta günlük Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) bugün kuruluþunun 11. yýlýný tamamlayacak. yaþamý önemli ölçüde etkiledi. Çayýrbað, Yabanlý, Bakýbað çiftlikleriyle köy yollarý ulaþýma kapandý. Buzlanmanýn olduðu yollarda araç sahipleri zor anlar yaþadý. Eðitim Sen 12 yaþýna girdi HABERÝ 2. SAYFADA Hacý Bektaþ Lisesi Duisburg Belediye Baþkanýný ziyaret etti Almanya nýn Duisburg kenti bulunan Glauberg Gymnasýum ýn davetlisi olarak Hacý Bektaþ Çok Programlý Lisesi Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland ý ziyaret etti. HABERÝ 3. SAYFADA Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda faaliyete sokulacak Hasan Tahsin Kültürevi açýlacak Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarý sürüyor. Tadilatý önemli ölçüde bitirilen yapýnýn son düzenlemeleri yapýlýyor. HABERÝ 8. SAYFADA HABERÝ 2. SAYFADA Hacýbektaþ ta bulunan tarihsel ve kültürel mekanlar ve kiþilerle ilgili bir arþiv çalýþmasý yapýyoruz. Elinde bilgi, belge ve fotoðraf olanlarýn gazete ile iletiþim kurmalarý iþimizi kolaylaþtýracaktýr. Tel: Bir yeldeðirmeniydi o! Hacýbektaþ Yelderðinmeni, adeta hoyrat zamana direniyor. Ben tarihim ve tarihten geliyorum diyor. Asi ve mahsun. O, dökülmüþ teninde çocukluðumuzun izlerini taþýyor inatla. Onunla aþýmýza sýcak sohbetler akýtýrdýk. Un ve tahýl kokardý çocuk nefeslerimiz. O, çocukluðumuzun rüzgar gülü, aþýmýzýn emkeði idi. Þimdi kolu kanadý kýrýk, mahsun bir yara gibi duruyor hayatýmýzda. O, kanýyor, bizler seyrediyoruz!.. GAZETEMÝZÝ artýk adresinden izleyebilir, gün gün ve sayfa sayfa okuyabilir, yazýlarý bilgisayarýnýza indirebilirsiniz. GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN Tel: ABONE BEDELLERÝ (aylýk) Hacýbektaþ için: 5 YTL Þehir dýþý: 20 YTL (kdv dahil) Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çeki Köksal Kaya Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Ahmet Ateþ yazýsý 6. sayfada Ali Kaim Türkiye'de Öðretmen Örgütlülüðü ve Eðitim-Sen yazýsý 4. sayfada Diþ Hekimi Ýbrahim Þahinli Diþ Çürüðü yazýsý 6. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE 24 Ocak 2006 Salý HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞ 24 Ocak 2006 Salý Eðitim Sen 12 yaþýna girdi Hacýbektaþ ta kýþ NEVÞEHÝR - Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) bugün kuruluþunun 11. yýlýný tamamlayacak. Eðitim emekçilerinin yüz yýllýk mücadele geleneði içerisinde 11 yýldýr varlýðýný sürdüren Eðitim Sen in yýldönümü nedeniyle sendika Nevþehir Þubesi Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada Eðitim ve bilim emekçilerinin tarihi güzel bir gelecek, insanca bir yaþam ve demokratik bir Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir denildi. Açýklamada, 11 yýllýk mücadelenin geleceðe taþýnacak bir çok deðeri yarattýðý ifade edilerek ayný zamanda geçmiþten alýnan deðerlerin bugüne taþýnmasýný saðladýðý belirtildi. Eðitim Sen tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: Türkiye de yeþeren güzel bir gelecek umudunun 12 Eylül karanlýðý altýnda bastýrýldýðý, neo-liberal politikalarýn uygulama alanlarýný geniþletmek için tüm demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarýnýn kapatýldýðý yýllarýn ardýndan, Eðitim Sen, eðitim ve bilim emekçilerinin bu karanlýðý yýrtan fiili mücadelesi sonucunda sokaklarda inþa edilmiþ, sokaklarýn sesi olarak bugünlere taþýnmýþtýr. Açýklamada, Eðitim Sen in 11 yýllýk tarihinde demokrasi mücadelesinin öznesi olduðu, antidemokratik yasalara, toplum üzerindeki baskýlara ve her türlü ayrýmcýlýða karþý mücadele ettiði belirtildi. Açýklamada Emek, demokrasi ve barýþ mücadelesinde Eðitim Sen 12. yaþýna giriyor. Türkiye nin 11 yýlýnda demokrasinin ve emeðin sesi olarak var olan Eðitim Sen, geçmiþten bugüne taþýdýðý deðerlerle yarýnda emeðin, demokrasinin ve barýþýn sesi olacaktýr. Türkiye nin neo-liberal deðiþim sürecinin yýkýcý etkileriyle sarsýldýðý bugünlerde, Eðitim Sen in güneþi aydýnlýk, özgür, eþit ve barýþ içinde bir Türkiye yi iþaret etmeye devam edecektir denildi. HACIBEKTAÞ Ýç Anadolu kar yaðýþýnýn etkisi altýna girdi. Son iki gündür etkin þekilde süren kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðýný 20 cm kadar yükseltti. Havalarýn soðumasýyla baþlayan kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta günlük yaþamý önemli ölçüde etkiledi. Çayýrbað, Yabanlý, Bakýbað çiftlikleriyle köy yollarý ulaþýma kapandý. Buzlanmanýn olduðu yollarda araç sahipleri zor anlar yaþadý. Önceki gece sabaha karþý saat sýralarýnda Babapýnar Çiftliði yakýnlarýnda Kýrþehir plakalý bir araç kayarak, karþý yönden gelen bir araçla çarpýþtý. Araç sürücülerinin hafif yaralandýðý bildirildi. Kazaya yolun buz tutmuþ olmasýnýn yol açtýðý açýklandý. Araçlarý yolda kalan sürücüler, kendi çabalarýyla yollarýna devam etmeye çalýþtýklarýný belirterek, Çok kar yaðdý. Yollarda buzlanma var. Araçlarýmýzla yollarda kaldýk. Zor koþullarda ve kendi çabamýzla araçlarýmýzý çýkardýk. dediler. Ýklim deðiþikliðine baðlý olarak kar yaðýþýnýn gecikmesinden endiþelenen çiftçiler, kar yaðýþýný sevinçle karþýladýlar. Hacýbektaþlý çiftçiler Mevsim hep kurak geçti. Yaðýþ olmadý. Ekinler susuz kaldý. Karýn yaðmasý iyi oldu. Ýnþallah bu kar yaðýþý donma yapmaz. Aslýnda, tarým için bunun gibi on kez daha kar yaðmasý gerekir. dediler. Kar yaðýþý ile birlikte, yüksek rakýmlý Hacýbektaþ ve köylerinde gözle görülür bir beyazlýk oluþtuðu gözlendi. Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðý 20 cm e kadar yükseldi.

3 24 Ocak 2006 Salý HABER 3 DÝSK'in parti kurma giriþimi yanlýþ HACIBEKTAÞ SHP Türkiye'de solun kendi zemininin dýþýnda siyaset yaptýðýný belirtti. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) tarafýndan baþlatýlan yeni parti kurma giriþimine SHP'den tepki geldi. Yeni parti giriþimiyle ilgili olarak SHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Ýlyas Erdoðan gazetemize yaptýðý açýklamada Solun içinde bulunduðu daðýnýklýðýn nedeni 1980'lerin sonundan itibaren baþlayan hangi partide toplanalým, kimi baþkan yapalým tartýþmalarýdýr. dedi. SHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Ýlyas Erdoðan Hangi parti olursa olsun yleterki sol partiler bir arada olsun. Sol hala bunu aþamadý. Olay kiþi Çivril Köyü nden DÖNDÜ KILIÇ Hakka yürümüþtür. olayý deðil. Beyaz atlý prens gelip bizi kurtarmayacak, solu yalnýzca birlik olmasý kurtaracaktýr. Sol soldur, yeni sol diye bir kavram olamaz. Coðrafyaya göre solculuk yapýlmaz.. Bu ayrým sol düþünce insanlarýnýn mahcubiyetinden kaynaklanmaktadýr. Sola inananlarýn liberalizmi kullanmamasý gerekir. diye konuþtu. DÝSK'in parti kurma çalýþmalarýnýn anlamsýz olduðunu belirten SHP Ýlçe Baþkaný Erdoðan, DÝSK tarafýndan seslendirilen þeylerin SHP programýnda yer aldýðýný, bunun DÝSK'in liberalizm takýntýsýndan kaynaklandýðýný söyledi. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. SULUCA KARAHÖYÜK gazetesi 21 Ocak 2005 Cumartesi günü 312 Hacýbektaþlý ya sabah teslim edildi. Ayrýca Türkiye nin her tarafýna gönderiliyor. Abone olun size de gelsin. Tel: Hacý Bektaþ Lisesi Duisburg Belediye Baþkanýný ziyaret etti FATÝH ÇÝMEN-DUÝSBURG Almanya nýn Duisburg kenti bulunan Glauberg Gymnasýum ýn davetlisi olarak Hacý Bektaþ Çok proðramlý Lisesi Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland ý ziyaret etti. Duisburg Göç ve Uyum Meclisi Baþkaný Þevket Avcý, Hacý Bektaþ Lisesi Müdürü Olcay Salman, Glauberg Lisesi Müdürü Hermut Heitger, Glaberg Gymnasýum öðretmenlerinden Ahmet Özcan, Margit Heitzger, Alevi Bektaþý derneði baþkaný Seyfi Polat, Göç ve Uyum Meclsis üyesi Deniz Güner, Hacý Bektaþ Lisesi Müdür yardýmcýsý Murat Ova, öðretmenler Dönsel Güler, Tuðtekin Bektaþ, Taner Demirkol ve 12 öðrenci, 8 Glauberg Gymnasýum öðrecisiyle birlikte Belediye Baþkanýný ziyaret etti. Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland yaptýðý konuþmada, Mercetor Zimmer da bundan önce kardeþ þehir projesinden dolayý Gazianteplileri aðýrlamýþtýk. En son altýn defterimize onlar imza atmýþlardý. Duisburg un göçmen kenti olduðunu anlamak için Belçikalý harita çizim uzmaný olan Gerd Marcator un 1826 yýlýnda Duisburg kentine gelerek burada üniversite kurmak istemesi daha sonrada bu kentte üniversite kurulmasý gerçekleþmiþti. Onun harita çizim tarzý bu anlamda halen güncelliðini korumaktadýr. Bundan dolayý da bu odaya bu bilim adamýnýn isminin verildiðini belirtti. 12 yýldýr, Glaberg Gymnasýumla Soldan saða, Adolf Saurland, Hermut Roth ve Olcay Salman a Duisburg þehrini tanýtan kitaplar verdi. kardeþ okul olan Hacý Bektaþ Lisesini bu yýl din ve kültürler arasýndaki fark adlý projelerini tanýtmak için Hacý Bektaþ Lisesi heyetini Duisburg a davet ettiðini belirten öðretmen Ahmet Özcan, 12 yýldýr Hacý Bektaþ Lisesi ile kardeþ okul olduk. Amacýmýz buradaki, din ve kültürel yapýlar arasýndaki farký öðrencilerin öðrenip karþýlaþtýrarak bir sonuç çýkarmasýdýr. Bundan dolayýda Alevi Kültür derneklerini ve bir çok deðiþik kurumlarý ziyeret ederek fikir alýþ veriþinde bulunmaktayýz dedi Duisburg Belediye Baþkaný Adolf Saurland, Hacý Bektaþ Lisesi Müdürü Olcay Salman a Duisburg þehrini tanýtan kitaplar vererek, Kardeþ okullar arasýndaki diyalogdan dolayý iyi bir þekilde buradan ayrýlacaklarýný umut ettiðini dile getirdi. Hacý Bektaþ Lisesi öðrencileri ve öðretmenler, Mercator Zimmer da bulunan altýn defteri de imzaladýlar.

4 4 24 Ocak 2006 Salý Ali Kaim Türkiye'de Öðretmen Örgütlülüðü ve Eðitim-Sen 11 yýl önce 23 Ocak 1995 yýlýnda Eðitim yerini almýþtýr. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde Sen Nevþehir Þubesi nin Ýlk kurucularý 12 Mart Askeri müdahalesi sonucu TÖS baský unsuru olmuþtur. olarak yedi arkadaþlarýmla birlikte Eðitim iþkolunda kurulu bulunan Eðitim Ýþ ve Eðit Sen in birleþmesi ile kurulan Eðitim Sen'in kuruluþ bildirimini Ankara Valiliðine vermek üzere, büyük bir heyecanla, Ankara ya gitmemiz daha dün gibi. Ankara da coþkulu, kararlý, umutlu bir kitlenin katýlýmý ile Eðitim Sen'in ilk Genel baþkaný Yýldýrým KAYA baþkanlýðýndaki heyet tarihi bildirimi Ankara Valiliði'ne vererek Eðitim Sen'in kuruluþunu bütün dünyaya alkýþlar ve sloganlar eþliðinde ilan etmiþlerdi. 11 yýl sora bu gün bu tarihi günü yaþamanýn mutluluðunu ve coþkusunu o günkü gibi içimde hissetmekteyim. 23 Ocak 1995 Türkiye de Öðretmen örgütlülüðünün son halkasý Eðitim Sen'in (Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý) 11. Kuruluþ yýl dönümüdür. Türkiye Öðretmenler Milli Federasyonu Ýle Cumhuriyet Döneminde ilk örgütlenmesini gerçekleþtiren öðretmen hareketi gerçek anlamda örgütlenmeyi Öðretmen hareketinin büyük önderi Fakir Baykurt'un önderliðinde TÖS'ü (Türkiye Öðretmenler Sendikasý) kurarak gerçekleþtirmiþtir. TÖS, örgütlenme yapýsý ve gerçekleþtirdiði eylem ve etkinliklerle, Dünya'da ve Türkiye'de en etkin, en saygýn GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý kapatýlmýþ, öðretmenlerin ve diðer kamu emekçilerinin sendika kurmalarý yasaklanmýþtýr. Osmanlý döneminden bu güne köklü bir örgütlenme geleneðine sahip olan Türkiye öðretmen hareketi 12 Mart sonrasý dernekleþme yolunu seçerek TÖB DER'i kurmuþtur. TÖB DER önemli sayýda öðretmen kitlesini örgütlemeyi baþarmýþ, döneminde çok etkin görevler üstlenmiþtir. Bu sefer 12 Eylül cuntasý TÖB DER'i kapatarak bütün mal varlýðýna el koymuþ, on binlerce üyesini tutuklamýþ, iþkenceden geçirmiþtir. 12 Eylül faþist darbesi bile öðretmenlerin örgütlenmesinin önüne geçememiþtir. 12 Eylül sorasý yeniden toparlanan Türkiye nin devrimci demokrat öðretmenleri önce Eðitimciler Derneði EÐÝT-DER'i kurdular. Arkasýndan 12 Eylülcülerin belki de farkýnda olmadan Anayasa nýn 90. Maddesine koyduklarý Usulüne uygun olarak imzalanan uluslar arasý sözleþmeler yasa hükmündedir ibaresinden ve Türkiye tarafýndan imzalanan ÝLO (Uluslar arasý Çalýþma Örgütü) sözleþmelerinden yararlanarak yeniden sendikalarýna kavuþtular yýlýnda önce EÐÝTÝM ÝÞ hemen arkasýndan EÐÝT-SEN kurularak birkaç içerisinde çýð gibi büyümüþtür. Özünde ayný gelenekten gelen her iki sendika üyelerinin yoðun istekleri sonucunda iki sendika birleþerek 23 Ocak 1995'te Türkiye eðitim emekçilerinin kurmuþ olduðu örgütlerin son halkasý olan EÐÝTÝM- SEN kuruldu. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Aydýnlanma devrimlerinin öncülüðünü yapma ve topluma benimsetilmesi misyonunu üstlenen Türkiye öðretmen hareketi, 1950'li yýllardan sora; Eðitimin devrimci niteliðinin korunmasý,yine eðitimin laik, demokratik, bilimsel olmasý, devrimci demokrat, sorumlu, duyarlý, bilime inanan kuþaklar yetiþtirilmesi ve üyelerinin demokratik, özlük haklarýný savunmak için mücadele etmiþtir. Türkiye devrimci öðretmen hareketi, eðitim ve özlük haklar mücadelesinin yaný sýra her zaman ülke sorunlarýna duyarlýlýkla yaklaþmýþ. Türkiye devrimci öðretmen hareketini potansiyel tehlike olarak algýlayan darbeciler, eðitim emekçilerinin örgütlerini günah keçisi ilan ederek kapatmýþlardýr. Her kapanýþýn ardýndan yeniden dirilen eðitim emekçileri eskisinden daha güçlü, daha deneyimli olarak örgütlerini kurarak yollarýna devam etmiþlerdir. Eðitim emekçilerinin son örgütü olan EÐÝTÝM - SEN bu gün 180 bin üyesi 81 þubesi 300 ün üzerinde temsilciliði ile Türkiye'nin en büyük en dinamik emek örgütüdür. Eðitim Sen en güçsüz olduðu düþünülen dönemlerde bile çok büyük eylemler örgütlemiþtir. En son 24 Kasým Büyük Eðitimci Yürüyüþünü gerçekleþtirerek eðitim sorunlarýný ülke gündemine oturtmuþtur. Bu gün eðitimin ve eðitim emekçilerinin sorunlarý çýð gibi önümüzde duruyorsa, buda yeterince örgütlenemeyen eðitim emekçilerinin de payý büyüktür. Yaklaþýk 700 bin çalýþanýn olduðu eðitim iþ kolunda çeþitli sendikalara üye olanlarýn sayýsý % 40 civarýndadýr. Kaldý ki devlet güdümlü sendikalara ne kadar sendika denilirse. Kalýcý çözümlere ulaþmak örgütlenmeden, örgütüne ve haklarýna sahip çýkmaktan geçer. Sen olmadan bir eksiðiz. Eðitim Sensiz olmaz.

5 24 Ocak 2006 Salý KÜLTÜR - SANAT5 SEVGÝLERDE Sevgileri yarýnlara býraktýnýz, Çekingen, tutsak, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz, Sizi yanlýþ tanýdý. Bitmeyen iþler yüzünden, Siz böyle olsun istediniz. Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya herþeyi, Kalbinizi dolduran duygular, Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyorsunuz, Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telaþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýmýza gelmezdi. Gizli bahçenizde, Açan çiçekler vardý. Gecelerde ve yalnýz, Vermeye az buldunuz. Yahut vakit olmadý. Behçet Necatigil Açýklama ve Özür Yukarýda yeniden yayýnladýðýmýz þiir, ünlü þairimiz Behçet Necatigil e aittir. 21 Ocak 2005 tarihli gazetemizde bir öðrencinin kendi þiiriymiþ gibi yayýnlandý. Bu yanlýþlýktan dolayý, Behçet Necatigil den ve okurlardan özür dileriz. Ayrýca, bu konuda bizi uyaran Ankaralý okura da teþekkür ederiz. SULUCA KARAHÖYÜK Soldan Saða: 1) Azgýn at binicilerinin atýn diþinie taktýklarý ikinci gem. 2) Muskacý hoca. 3) Alevi-Bektaþi cemlerinde 12 hizmet erinden biri Bir akademik unvanýn kýsa yazýlýþý. 4) Bir iþi en iyi bilen. 5) Temel, esas Yemyeþil taze sebze. 6) Þerit Mermerin yarýsý. 7) Utanç duygusu Ütüleme aracý Göz (eski dilde) 8) Tiyatro, sinema sanatçýsý bayan. 9) Elektrokardiyografi Soy. 10) Ümit... (FB'li topçu) Gözdeki canlýlýk 11) Kilim dokuyan (Tersi) Beyaz. 12) Acý verici durum Önceden belirlenmiþ, uyulmasý gereken kural. Orhan Pamuk davasý düþtü Türkiye ile Avrupa Birliði arasýnda ciddi gerilime neden olan Orhan Pamuk un Türklüðe hakaret davasý düþtü. Adalet Bakanlýðý, Þiþli Ýkinci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiði yazýda, Yeni Ceza Yasasý gereði izin yetkisi olmadýðýný hatýrlattý. Mahkeme dosyada, Pamuk'un yargýlanmasý için Adalet Bakanlýðý nýn izin verdiðine iliþkin belge bulunmadýðý gerekçesiyle davanýn düþmesine karar verdi. Böylece Orhan Pamuk dosyasý tamamen kapandý. Adalet Bakanlýðý yazýsýnda Yeni Türk Ceza Yasasý na göre bu tür davalarda artýk Adalet Bakanlýðý nýn izin yetkisinin bulunmadýðý, daha önce de Adalet Bakanlýðý nýn ayný yönde görüþ bildirdiði belirtildi. Yazar Orhan Pamuk, bir Ýsviçre gazetesine, "bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Benden baþka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi" açýklamasýnda bulunmuþtu. Bunun üzerine TCK'nýn 301'inci maddesinden yazar hakkýnda Türklüðe hakaret davasý açýlmýþtý. Üç yýla kadar hapsi istenen Pamuk savcýlýk ifadesinde, "ben Türküm ve bununla da gurur duyuyorum" demiþti. Geçtiðimiz ekim ayýnda Almanya'nýn Frankfurt kentinde Alman Yazarlar Birliði'nin 'Barýþ Ödülü'nü alan Pamuk, burada yaptýðý konuþmada da "açýk ve Yukarýdan Aþaðýya: 7 1) Askerlik yapmaya engel durumlardan biri Dahi. 2) Yapma Kýzgýn ateþ Serbest býrakma. 3) Teþekkür duygusu Dördüncü 8 Halife. 4) Olaðandan büyük Üretim karþýtý. 5) (Tersi) Sivas'ýn 9 bir ilçesi Türk Tarih Kurumu (kýsaca). 6) Dakika (kýsaca) Zayýf ülkelerin ekonomisini kendi çýkarlarýna göre yönlendiren devlet. 10 7) Kýsa zamanda tüketme Vilayet. 8) (Tersi) Köpeðe verilen bir emir Saldýrgan. 9) Dünya Ticaret Örgütü (kýsaca) (Tersi) 11 Mibzer. 10) Kýþýn yaðar (Tersi) Bir element. 12 Dünkü Bulmacanýn Çözümü: Soldan Saða: 1) KIRKBAYIR 2) ACEMAÞÝRAN 3) VAN LI DÝ 4) ARKEOLOJÝK 5) KAT NAZÝK 6) ÝKAZ MANAS 7) PANEL 8) CÝ AK KÝL 9) ÝHATA KOZA 10) RA ETÇALMA 11) ÝLERÝ RO 12) ERÝK EGO Saðdan Sola: 1) KAVAKÝNCÝRÝ 2) ICARAK ÝHALE 3) RENKTAÞ ER 4) KM ATARÝ 5) BALON PRATÝK 6) AÞILAMAK 7) YÝ OZAN KARE 8) IR JÝNEKOLOG 9) RADÝKALÝZM 10) NÝK - LAAF net bir þekilde tekrarlýyorum. '1 milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü' dedim. Bu sözlerimin arkasýndayým" ifadesini kullanmýþtý. 16 aralýkta ilk duruþmasý yapýlan yazar Pamuk davasý Adalet Bakanlýðý'ndan beklenen yazý gelmediði için 7 þubat 2006 tarihine ertelenmiþti. Duruþmanýn ertelenmesi kararýna AB yetkililerinden tepki gelmiþ, yetkililer birbiri ardýna eleþtirilerde bulunmuþtu. Dava günü Þiþli Adliyesi önündeki Pamuk ve yabancý yetkililere yönelik protesto gösterileri de, Türkiye ve dünya basýnýnda önemli yer tutmuþtu. AB - Türkiye Karma Parlamento Eþ Baþkaný Joost Lagendijk, ''hükümet, parlamentoya deðiþiklik yasasý getirebilir. Yapýlacak þey budur. Türkiye'nin imajýna büyük bir zarar vermiþtir. Avrupa'da kötü bir imaj doðmuþtur. Ünlü bir yazar hakkýnda dava açarsanýz, dýþarýda milliyetçiler bu yazarý dövmek için arabasýna saldýrýrsa, burada ciddi bir sorun vardýr" demiþti. AP Türkiye Raportörü Camiel Eurlings de, hükümetin yazar Orhan Pamuk davasýný düþürmesi gerektiðini belirterek, ''hükümet reform taahhüdüne sadýk kalmalý'' þeklinde konuþmuþtu. (SESONLINE) TARÝHTE BUGÜN - 21 OcaK Çerkez Ethem'in güçleri daðýtýldý Eczacýlar ve eczaneler hakkýnda kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi Ýzmir Telefon Þirketi hükümetçe satýn alýndý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sanat Ödülü'nü 35 yaþ þiiriyle Cahit Sýtký Tarancý kazandý Behçet Kemal Çaðlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( CHP) ve milletvekilliðinden istifa etti Zonguldak'ta, Ereðli Kömür Ýþletmeleri'ne baðlý Gelik ocaðýnda grizu patlamasý meydana geldi; 52 madenci öldü,19 madenci yaralandý Eskiþehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandý Ýstanbul Küçükyalý'da Neþe Sinemasý çöktü; 37 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý Yassýada duruþmalarýnda Baþsavcý Altay Ömer Egesel ilk defa Adnan Menderes'in idamýný istedi Üniversite öðrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karþý tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafýndan mühürlenmiþ, 21 Ocak günü de beþ yöneticisi tutuklanmýþtý Ýsmet Ýnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalý" dedi ve sýkýyönetimin kaldýrýlmasýný istedi. Ayný gün, Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sýkýyönetim mahkemesi tarafýndan el konuldu Demirel hükümetinin ekonomik istikrar programý açýklandý. " Kararlarý" olarak anýlan program Türkiye ekonomisinde yeniden yapýlanma dönemini baþlattý. ilk olarak TL yüzde 48,9 devalüe edildi Ordu ve Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý Cumhuriyet gazetesinin basýmý, yayýmý ve daðýtýmýný yasakladý. Nadir Nadi ve yazý iþleri müdürü Okay Gönensin hakkýnda dava açýldý Cizre'nin Yeþilyurt köyünde jandarmalarýn köylülere insan dýþkýsý yedirmesi ile ilgili soruþturma baþlatýldý Gazeteci ve yazar Uður Mumcu otomobiline yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirdi. Ayný gün Milliyetçi Çalýþma Partisi (MÇP), adýný Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak deðiþtirdi Türkiye'nin ilk haberleþme uydusu TÜRKSAT-1 fýrlatýldýktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düþtü. Bugün Doðanlar: Radikal Rus eleþtirmen Nikolay Aleksandroviç Dobrolyubov 'lerde Sovyet edebiyatýný etkileyen Biçimcilik akýmýnýn öncülerinden eleþtirmen ve yazar Viktor Borisoviç Þklovskiy, Bugün Ölenler: Eski Ýstanbul belediye baþkanlarýndan Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu Romancý Ahmet Hamdi Tanpýnar Ýngiliz siyasetçi Winston Churchill Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan. ÞÝÝRLERÝNÝZÝ,ÖYKÜLERNÝZÝ, DENEMELERÝNÝZÝ, ELEÞTÝRÝ YAZILARINIZI, KÝTAP TANITIM YAZILANIZI BU SAYFADA YAYINLAMAK ÝÇÝN BÝZE GÖNDEREBÝLÝRSÝNÝZ.

6 6 ARAÞTIRMA Diþ Hekimi Ýbrahim Þahinli Diþ Çürüðü Diþ çürüðü nedir? Nasýl oluþur? Diþimizin çürüðünü nasýl anlarýz? Tedavisi nasýldýr? Her çürük diþ çekilmelimidir? Buna benzer sorulara ýþýk tutmak umuduyla Elbetteki her insanýn baþýndan bir diþ problemi geçmiþtir. Nasýl bir þey olduðunu bizzat yaþayarak öðrenmiþtir. Ancak insanoðlunun bilgisinin yetmediði noktalarda oluþturduðu, masal vari hikâyelere son vermenin tek yolu bilgilenmek, bilinmeyeni öðrenmektir. Bu doðrultuda sizlere diþ çürüðü oluþumunu anlatmak istedim. Diþ dokusu sert bir dokudur. Dýþ yüzeyini mine tabakasý oluþturur. Kemikle yaklaþýk ayný yapýya sahiptir. Sertliði ise kemikten on kat daha fazladýr. Aðýz ile direk temasta olan bu doku diþ çürüðünün de baþlangýç yeridir. Bu noktada eðer diþ eti çekilmesi yok ise diþlerimin kökü çürük bilgisinin ne kadar yanlýþ olduðu anlaþýlýr umarým. Diþlerimin kökü çürükmüþ gibi bir bilgi ýþýðýnda diþ çektirenler ise tamamen bilgisizliðin kurbanlarýdýr. Az çok televizyonla haþýr neþir olanlarýn görmüþ olduðu bir reklam vardýr; Diþ macunu reklamýndan bahsediyorum. Yumurtayý asitte bekletip, yumurta kabuðundaki yumuþamayý konu edinen reklâm.(ýzlemeyenler için ufak bir bilgi vereyim. Asit sert dokularýn yapýsýný bozarak yumuþak bir hal almasýný saðlar.) Bu reklâm ufak tefek eksikler haricinde doðrudur. Diþ çürüðünün oluþumu için asit mutlaka gereklidir. Asit diþ sert dokularýnýn yapýsýný bozar ve diþ sert dokusunda madde kaybýna neden olur. Aðýz ortamýnda asit nasýl oluþur? Sorusu bizi çürüðe götürecektir. Asit aðza alýnan gýdalar mikro organizmalar tarafýndan asit e dönüþtürülür ya da cola, limon gibi asitli gýdalar alarak. Sonuçta aðýzda oluþan asit diþlerde çürük oluþumunu saðlar. Aðýzda asitin otuz dakika kalmasý çürük oluþumu için yeterlidir. Tekrarlayan bu asitin diþlere etkileri sonuçu çürük giderek ilerler ve gözle görünür bir hal alýr, ya da yemek yerken veya sakýz çiðnerken diþim kýrýldý ibaresindeki gerçekler ortaya çýkar. Ýki diþ arasýnda oluþan çürük diþte kýrýlma olmadan fark edilmez ve hastalarýmýzýn bunu çürüðe baðlamak çok akýllarýna gelmez. Çürük oluþumunun nedeni asit ise biz buna engel olursak çürükte oluþmaz. Bunu nasýl yaparýz? Bunu yapmazýnýn yolu alýnan her gýdadan sonra diþlerin arasýnda kalan gýdalarý çok iyi bir þekilde temizlemektir. Bunu diþ fýrçasý ve diþ ipi ile yaparýz. Ara öðünlerden sonra ve asitli gýda alýmýndan sonra en azýndan bol su ile aðýz çalkalanmalýdýr. Aðýzda asit oluþturan mikro organizmalarýn sayýsýný azaltmakta bir çözümdür ancak zor bir yoldur bu nedenle bu mikro organizmalarýn besin maddesini bulmalarýný engellemek en kolay yoldur. Bunun içinde asit oluþumuna neden olan gýdalardan uzak durulmalý ve gýda alýmýndan sonra aðýz çok iyi bir þekilde temizlenmelidir. Aðzýmýzda çürük var mý? Elbette ki bunu anlamanýn birçok yolu vardýr ancak kendi kendinize bunu þu þekillerde yapabilirsiniz. - Çürük olan bölgelerde gýda birikimi fazla olur. - Aþýrý derecede aðýz kokusu vardýr. - Soðuk, sýcak, tatlý, ekþi gýda alýndýðýnda hassasiyet oluþur. - Diþ ipini çürük olduðunu sandýðýmýz bölgelerde gezdirdiðimizde diþ ipi liflenir hatta kopar. - Çürük olan bölgede diþ eti iltihaplýdýr, kanama yapar. Bu belirtilerden birkaç tanesi mevcutsa diþinizde çürük olma ihtimali vardýr. Mutlaka bir hekime gitmelisiniz demektir. Aðzýnýzda çürük oluþmuþ ve bunu hekiminizde teyit etti ise yaptýrmanýz gereken þey diþinizin tedavisini yaptýrmaktýr. Ýlginç söylentilere sakýn kanmayýn mesela benim diþin dolgu tutmuyor, dolgu iyi deðil hemen düþüyor, dolgu yaptýrsan da aðrý geçmiyor gibi bunlar yaþanmýþ tecrübelerin ürünüdür. Ancak unutulmamalýdýr ki bu tecrübelerin ürünü masallarýn tek sorumlusu hekiminizdir. Bu masallarý üretmek yerine hekiminizle tekrar baðlantýya geçin. Nasýl ki mide rahatsýzlýðýndan kaynaklý midenizi aldýrmýyorsanýz diþleriniz içinde ayný þeyi yaptýrýn. Saðlýk için her organýnýz gibi diþlerinizin de çok önemi vardýr. Saðlýklý gülüþler. Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Mahmudiye, Altýndað, Kalecik, Sulakyurt ilçeleri sýnýrlarý içinde oturan bazý Türkmen yerleþimlerinde baba sözcüðünün ve ondan türetilen sözcük ve deyimlerin dinsel anlam katmanlarý Aga a lara kadar baba, aðabey, emmi, emmilerin yaþça büyük çocuklarý... babaguþ a. Baykuþ lara kadar Türkmenler arasýnda anlatýlan masallarda kahramanlarý sýrtlarýnda taþýyan görklü kuþlara da babaguþ denirdi. baba çýkasýca: ilenç. Burada onulmaz bir dert, o derdin iþareti olarak bir belirtinin cezalandýrýlmasý gereken kiþide açýða çýkmasý için ilenilir. Bunun birkaç yüzyýlda bir çýkmýþ veba salgýnlarýnda görülen hýyarcýða gönderme olduðu, çok zayýf bir ihtimal. baba durmak: Sofrada ya da baþka bir yerde bir þeyler yerken, yemek adabýna uymadýðý, insan gibi deðil de bir köpek, bir koyun gibi yiyeceðe saldýrýp lokmanýn genize kaçýrýlmasý. Bu dikkatsizliðin bir dert deðil, verilen bir ceza, bir uyarý olarak algýlanmasý. Bunun babalar ile iliþkilendirilmesi... baba garnýna: ilenç. Aðlayan, mýzmýzlanan, yemeði beðenmeyen çocuk ya da kiþilere ilenirken söylenir. baba tutasýca: ilenç. Onulmaz dertlere düþecise. baba yýghasýca: ilenç. Bir dert, ya da bir mercii hemen canýný alsýn, anlamýnda. baba yiyesice: ilenç. Yediklerin baba olsun. Yediklerin seni dertlere sürüklesin. babal: a.günah, topluma zarar veren eylem, dinsel sorumluluk. babal verdirmek: birine toplumca hoþ karþýlanmayan bir olumsuzluðu yapýp yapmadýðýna iliþkin yeminle sorgulamak babal vermek: Yapmadýðýna iliþkin yemin etmek babalanmak: hak etmediði bir þeyi yemek. Al, babalan! babalar ala:ilenç. Seni babalar alýp götüre. Öldüre. Onulmaz, saðaltýlmaz dertler öldüre. babalý boynuna olmak: yemin. Bir olumsuzluðu yapmadýðýna iliþkin inandýrýcý yemin. Eðer yaptýmsa, babalý boynuma olsun! Bu yemin Türkmenlerde çok aðýrdýr. Ahmet Ateþ Bu aðýrlýk dinsellikten, dinsel bir cezayý verecek babalý inancýndan gelmektedir. Babalar, dedeler eline, diline, beline hüküm geçiremeyenlerin boyunlarýný haktan vurduracak bir eylemi talep edebilirler. Elbet bu yeminde cezanýn sorumluluðunu boynuna almanýn kiþiselliðine de bir gönderme var. Ama babal, basitçe bir günah eylemi deðil. babalýný almak: Birini boþ yere suçlayarak günah iþlemek. babanýn berki: ilenç. Doðrudan bir kiþi için ilenilir. Bu berk olan baba kesinlikle berk olan bir yerden tebelleþ edilmesi beklenir. Yaþlý insanlardan, bu ilenmenin hemen arkasýndan zýghýmýn kôkû! ilencini de duydum. Acaba yeme, içme ile iliþkili bir gönderme mi? babayý yidirmek: Yemeði beðenmeyen, baþka þey isteyen... kiþilere ilenme. Hakký olmayan bir þeyi alarak, çalarak yiyenlere de babayý yidiririm! diye ilenilir. Bu yörelerde yaþayan Türkemenlerde baba ve bu sözcükle yapýlan deyimlerde insanlarý baþkalarýna ya da topluluða bir kötülük yapmaktan caydýracak, bazen de alýkoyacak bir kat, bir güçün varlýðý kendini gösteriyor. Belli ediyor, açýða vuruyor da denilebilir. Bu kat kendini topluluðun inanç yapýsýný oluþturan ocaklarda somutlayarak yapýlandýrmýþ. Bu ocaklar 16. yüzyýldan çok önce oluþmuþ babalar, dedeler, atalar inancýnýn yer aldýðý bir sistemin yapýlarý. Yine bugün konuþulan dilde kendini açýða vuran, dinsel bir güç/kat olarak dað, taþ, aðaçla iþaretlenmiþ kutsal yerler de bu sistemin içinde. Yöre Türkmenlerinde çok yakýn zamana kadar edilen yeminlerde Sýrýklý, Aztepe, Haydar Sultan, Hacý Bektaþ, Arap Tekke tanýk tutulurdu. Haydar Sultan canýmý alsýn ki, ben görmedim! Bu çalýþmada bir þey kanýtlanmýþ deðil. Ama bu alanda yapýlan yorucu çalýþmalarda yer alan örtük anlam kýrýntýlarýnýn peþinde birtakým sorularla zaman geçirilmiþ gibi. Tek teselli, bu denemenin yapamadýðýný bu denemenin kýþkýrtmasýyla birilerinin yapmasý. KAYNAKÇA 1. Tarama Sözlüðü, Türk Dil Kurumu Yayýnlarýsayý: 212, Derleme Sözlüðü, TDK Yayýnlarý-sayý : 211, Türkçe Sözlük, TDK Yayýnlarý- sayý : 505, Orta Anadolu Aðýzlarýndan Derlemeler, Prof. Dr. Ahmet Caferoðlu1948, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lûgatý, Andreas Tietze, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüðü, Hasan Eren, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüðü, Ýsmet Zeki Eyüboðlu, 1988, Ýslam Ansiklopedisi, MEB Devlet Kitaplarý, Redhouse, Ýngilizce-Türkçe Sözlük, Türkçe Almanca Sözlük, Karl Steuerwald, Türkçe Bitki Adlarý Sözleri, Prof. Dr. Turhan Baytop, Osmanlý Yer Adlarý Sözlüðü, Nuri Akbayar, TVYY Türkçe Yer Adlarý Kýlavuzu, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Kuþ Ýsimlerinin Doðu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüðü, E. Denison Ross, AKDTYK Anadolu Kuþ Adlarý sözlüðü, Merete Çakmak-Mary Iþýn, Osmanlýca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Develioðlu, Büyük Atlas, Prof. Faik Sabri Duran, 18. Türk Lehçeleri Sözlükleri (Uygur, Azeri, Türkmen, Kýpçak, Kýrgýz, Irak Türkmen Türkçesi...) 19. Mukaddimetü l-edep, Harizmi, Ýbni Mühenna Lugati, Aptullah Battal, Alevilik ve Bektaþilik Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz Zerdüþtlük Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz Odman Baba Vilayetnamesi, Gö çek Abdal, Dedem Korkudun Kitabý, Haz. O. Þaik Gökyay, 2000, Vilâyet-name, Haz. A.Gölpýnarlý, 1958? 26. Divanü Lûgat it- Türk/ Kaþgarlý Mahmud, Çeviren B. Atalay Divan-ý Hikmet, Hoca Ahmed Yesevi, haz. Dr. H. Bice 28. Türkçe Sözlük, AKDTYK, sayý 549/1, Tasavvuf Terimleri Sözlüðü, S. Uludað Þamanizm Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz 2003 BÝTTÝ 24 Ocak 2006 Salý

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Güneþli En Yüksek 0 C 0 En Düþük 0 C -5 Rüzgar Hýzý 8,05 km/s Rüzgar Yönü Doðu Nem 87 % Çið Noktasý C Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda faaliyete sokulacak Hasan Tahsin Kültürevi açýlacak Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarý sürüyor. Tadilatý önemli ölçüde bitirilen yapýnýn son düzenlemeleri yapýlýyor. HACIBEKTAÞ Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü açýklandý. Konuyla ilgili bilgi veren Hacýbektaþlýlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Özçelik Kültürevi'ni 19 Þubat'ta açacaðýz. Küçük eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri projenin içinde olan arkadaþlarla ortak akýl ve ortak sorumlulukla çözüyoruz. dedi. Naci Özçelik, kültürevinin fonksiyonlarýna iliþkin olarak da Gençleri ve katýlýmýný önemsiyoruz. Projenin içinde bulunan genç arkadaþlar çalýþmalarda özveri ile yer alýyorlar. Kültürevi, Hacýbektaþ'ta açýldýðýný bilerek tüm gençleri kucaklamalý. Kültürevi, kültürel deðerlerimizin yok edilmesine ve yozlaþtýrýlmasýna karþý da alternatif kültürel-sanatsal faaliyetler yürütmeli dedi. Hacýbektaþlýlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Özçelik Kültürevinin Hacýbektaþ'ta faaliyet alanlarýnýn neler olacaðýna yönelik de Naci Özçelik bizim Hacýbektaþlýlar projesi kapsamýnda bir Danýþma Meclisimiz var. Tüm faaliyetlerimizi orada tartýþýyoruz. Neler yapacaðýmýzý ve nasýl yapacaðýmýzý orada konuþuyoruz. Çoðulcu fikirleri harmanlayarak ortak iþ yapmayý önemsiyoruz. Kültürevinin faaliyet alanlarý þimdiden beliriyor. Birçok öneri geliyor. Görev almak isteyen arkadaþlar, önerisiyle geliyor. Hacýbektaþ'ta yaþayan gençlerle, kadýnlarla, çalýþanlarla, çocuklarla, annelerle, babalarla yani Hacý Bektaþ Veli felsefesinin sorumluluðunu duyanlarla yapacaðýz. Gazeteye sahip çýkan Hacýbektaþ halkýnýn ayný duyarlýlýðýyla Kültürevi'nde güzel iþler yapacaðýný düþünüyorum. dedi. Kül çöplüðü HACIBEKTAÞ Kýþ nedeniyle sokaklarda kül çöplükleri oluþmaya baþladý. Çöp varillerinin boþ durduðu sokaklarda, özellikle soba küllerinin varillerin hemen yanýna döküldükleri gözlendi. Belediye temizlik çalýþanlarýnýn tüm çabalarýna raðmen vatandaþlar soba küllerini varillerin içine (Sesonline) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu, SSK ve Bað-Kur emeklilerinin, muhtemelen gelecek aylýk döneminde hem vergi iadelerini hem de zamlý aylýklarýný alma imkanýna kavuþacaklarýný söyledi. Emeklilerin zamlarýný ve vergi iadelerini bu ay alamadýklarýný belirten Baþesgioðlu, þunlarý kaydetti: Emekli aylýklarýnýn artýþý ve vergi iadesinin yüzde 4 oranýnda aylýklara yansýtýlmasý nedeniyle bir deðiþiklik söz konusu. Kurban Bayramý'nýn dökmek yerine, dýþarýya dökmeye devam ediyorlar. Emeklilere zam þubatta araya girmesi dolayýsýyla, yasayý emekli aylýklarýnýn ödeme zamanýna yetiþtiremedik. SSK ve Bað- Kur emeklileri, muhtemelen önümüzdeki aylýk döneminde hem vergi iadelerini hem zamlý aylýklarýný alma imkanýna kavuþacaklar. Baþesgioðlu, hükümetin sosyal güvenlik reformu çerçevesinde hazýrlanan ve halen TBMM'de bulunan yasa tasarýlarýný çýkarma konusundaki kararlýlýðýnýn da devam ettiðini vurguladý.

Yeþil Kuþak aðaçlandýrma projesi

Yeþil Kuþak aðaçlandýrma projesi YIL: 1 SAYI: 95 20 YKR 12 NÝSAN 2006 ÇARÞAMBA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Irak Bataklýðý Olmadý Ýran Cehennemi Verelim Fransa da hükümet 10 Nisan itibarýyla hazýrladýðý yeni iþ yasasýný geri çekti.

Detaylı

Çocuktum, Oruçtum. Salih Erdoðan. ÖDP, programýný tartýþmaya açýyor. Türk filmleri Hollywood'la yarýþýyor. Genel Baþkanýmýz noktayý koydu.

Çocuktum, Oruçtum. Salih Erdoðan. ÖDP, programýný tartýþmaya açýyor. Türk filmleri Hollywood'la yarýþýyor. Genel Baþkanýmýz noktayý koydu. Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. YIL: 1 SAYI: 38 20 YKR 04 ÞUBAT 2006 CUMARTESÝ Çocuktum, Oruçtum

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

TOKÝ kuralarý çekildi

TOKÝ kuralarý çekildi YIL: 1 SAYI: 23 20 YKR 18 OCAK 2006 ÇARÞAMBA TOKÝ kuralarý çekildi TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!'

'Darbeciler yargýlanmadan, demokratikleþme hayal!' CALINAN ZAMANLAR Bir sabah açtýðýmda küçük ellerimle bahceli evimizin kapýsýný, koyu yeþil elbiseleri ile, oyuncaðýný hayal ettiðim kocaman bir silah la kapýlarýmýzý kuþatan askerler di. Boþ durmamýþ yatmamýþlardý.

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Þaziye Teyze kurtuldu?

Þaziye Teyze kurtuldu? YIL: 1 SAYI: 50 20 YKR 18 ÞUBAT 2006 CUMARTESÝ Bir dayanýþma örneði Cafer Tekin ve Aziz Demir ön ayak oldu, para toplandý, Kaymakamlýk fonundan yararlanýldý, Karaburna Belediyesi biriket verdi, Aþýr Akcan

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1)

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1) YIL:3 SAYI:659 35 YKR 2 HAZÝRAN 2008 PAZARTESÝ Direniþteki iþçilere ziyaret Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu, grevde olan Neþe Plastik ile Unilever in depolarý ile DESA iþçilerine önceki gün dayanýþma

Detaylı