Hacýbektaþ ta kýþ. Bir yeldeðirmeniydi o!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ta kýþ. Bir yeldeðirmeniydi o!"

Transkript

1 Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!.. YIL: 1 SAYI: YKR 24 OCAK 2006 SALI Hacýbektaþ ta kýþ Ýç Anadolu kar yaðýþýnýn etkisi altýna girdi. Son iki gündür etkin þekilde süren kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðýný 20 cm kadar yükseltti. Havalarýn soðumasýyla baþlayan kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta günlük Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) bugün kuruluþunun 11. yýlýný tamamlayacak. yaþamý önemli ölçüde etkiledi. Çayýrbað, Yabanlý, Bakýbað çiftlikleriyle köy yollarý ulaþýma kapandý. Buzlanmanýn olduðu yollarda araç sahipleri zor anlar yaþadý. Eðitim Sen 12 yaþýna girdi HABERÝ 2. SAYFADA Hacý Bektaþ Lisesi Duisburg Belediye Baþkanýný ziyaret etti Almanya nýn Duisburg kenti bulunan Glauberg Gymnasýum ýn davetlisi olarak Hacý Bektaþ Çok Programlý Lisesi Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland ý ziyaret etti. HABERÝ 3. SAYFADA Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda faaliyete sokulacak Hasan Tahsin Kültürevi açýlacak Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarý sürüyor. Tadilatý önemli ölçüde bitirilen yapýnýn son düzenlemeleri yapýlýyor. HABERÝ 8. SAYFADA HABERÝ 2. SAYFADA Hacýbektaþ ta bulunan tarihsel ve kültürel mekanlar ve kiþilerle ilgili bir arþiv çalýþmasý yapýyoruz. Elinde bilgi, belge ve fotoðraf olanlarýn gazete ile iletiþim kurmalarý iþimizi kolaylaþtýracaktýr. Tel: Bir yeldeðirmeniydi o! Hacýbektaþ Yelderðinmeni, adeta hoyrat zamana direniyor. Ben tarihim ve tarihten geliyorum diyor. Asi ve mahsun. O, dökülmüþ teninde çocukluðumuzun izlerini taþýyor inatla. Onunla aþýmýza sýcak sohbetler akýtýrdýk. Un ve tahýl kokardý çocuk nefeslerimiz. O, çocukluðumuzun rüzgar gülü, aþýmýzýn emkeði idi. Þimdi kolu kanadý kýrýk, mahsun bir yara gibi duruyor hayatýmýzda. O, kanýyor, bizler seyrediyoruz!.. GAZETEMÝZÝ artýk adresinden izleyebilir, gün gün ve sayfa sayfa okuyabilir, yazýlarý bilgisayarýnýza indirebilirsiniz. GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN Tel: ABONE BEDELLERÝ (aylýk) Hacýbektaþ için: 5 YTL Þehir dýþý: 20 YTL (kdv dahil) Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çeki Köksal Kaya Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Ahmet Ateþ yazýsý 6. sayfada Ali Kaim Türkiye'de Öðretmen Örgütlülüðü ve Eðitim-Sen yazýsý 4. sayfada Diþ Hekimi Ýbrahim Þahinli Diþ Çürüðü yazýsý 6. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE 24 Ocak 2006 Salý HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞ 24 Ocak 2006 Salý Eðitim Sen 12 yaþýna girdi Hacýbektaþ ta kýþ NEVÞEHÝR - Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) bugün kuruluþunun 11. yýlýný tamamlayacak. Eðitim emekçilerinin yüz yýllýk mücadele geleneði içerisinde 11 yýldýr varlýðýný sürdüren Eðitim Sen in yýldönümü nedeniyle sendika Nevþehir Þubesi Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada Eðitim ve bilim emekçilerinin tarihi güzel bir gelecek, insanca bir yaþam ve demokratik bir Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir denildi. Açýklamada, 11 yýllýk mücadelenin geleceðe taþýnacak bir çok deðeri yarattýðý ifade edilerek ayný zamanda geçmiþten alýnan deðerlerin bugüne taþýnmasýný saðladýðý belirtildi. Eðitim Sen tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: Türkiye de yeþeren güzel bir gelecek umudunun 12 Eylül karanlýðý altýnda bastýrýldýðý, neo-liberal politikalarýn uygulama alanlarýný geniþletmek için tüm demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarýnýn kapatýldýðý yýllarýn ardýndan, Eðitim Sen, eðitim ve bilim emekçilerinin bu karanlýðý yýrtan fiili mücadelesi sonucunda sokaklarda inþa edilmiþ, sokaklarýn sesi olarak bugünlere taþýnmýþtýr. Açýklamada, Eðitim Sen in 11 yýllýk tarihinde demokrasi mücadelesinin öznesi olduðu, antidemokratik yasalara, toplum üzerindeki baskýlara ve her türlü ayrýmcýlýða karþý mücadele ettiði belirtildi. Açýklamada Emek, demokrasi ve barýþ mücadelesinde Eðitim Sen 12. yaþýna giriyor. Türkiye nin 11 yýlýnda demokrasinin ve emeðin sesi olarak var olan Eðitim Sen, geçmiþten bugüne taþýdýðý deðerlerle yarýnda emeðin, demokrasinin ve barýþýn sesi olacaktýr. Türkiye nin neo-liberal deðiþim sürecinin yýkýcý etkileriyle sarsýldýðý bugünlerde, Eðitim Sen in güneþi aydýnlýk, özgür, eþit ve barýþ içinde bir Türkiye yi iþaret etmeye devam edecektir denildi. HACIBEKTAÞ Ýç Anadolu kar yaðýþýnýn etkisi altýna girdi. Son iki gündür etkin þekilde süren kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðýný 20 cm kadar yükseltti. Havalarýn soðumasýyla baþlayan kar yaðýþý Hacýbektaþ'ta günlük yaþamý önemli ölçüde etkiledi. Çayýrbað, Yabanlý, Bakýbað çiftlikleriyle köy yollarý ulaþýma kapandý. Buzlanmanýn olduðu yollarda araç sahipleri zor anlar yaþadý. Önceki gece sabaha karþý saat sýralarýnda Babapýnar Çiftliði yakýnlarýnda Kýrþehir plakalý bir araç kayarak, karþý yönden gelen bir araçla çarpýþtý. Araç sürücülerinin hafif yaralandýðý bildirildi. Kazaya yolun buz tutmuþ olmasýnýn yol açtýðý açýklandý. Araçlarý yolda kalan sürücüler, kendi çabalarýyla yollarýna devam etmeye çalýþtýklarýný belirterek, Çok kar yaðdý. Yollarda buzlanma var. Araçlarýmýzla yollarda kaldýk. Zor koþullarda ve kendi çabamýzla araçlarýmýzý çýkardýk. dediler. Ýklim deðiþikliðine baðlý olarak kar yaðýþýnýn gecikmesinden endiþelenen çiftçiler, kar yaðýþýný sevinçle karþýladýlar. Hacýbektaþlý çiftçiler Mevsim hep kurak geçti. Yaðýþ olmadý. Ekinler susuz kaldý. Karýn yaðmasý iyi oldu. Ýnþallah bu kar yaðýþý donma yapmaz. Aslýnda, tarým için bunun gibi on kez daha kar yaðmasý gerekir. dediler. Kar yaðýþý ile birlikte, yüksek rakýmlý Hacýbektaþ ve köylerinde gözle görülür bir beyazlýk oluþtuðu gözlendi. Hacýbektaþ'ta kar kalýnlýðý 20 cm e kadar yükseldi.

3 24 Ocak 2006 Salý HABER 3 DÝSK'in parti kurma giriþimi yanlýþ HACIBEKTAÞ SHP Türkiye'de solun kendi zemininin dýþýnda siyaset yaptýðýný belirtti. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) tarafýndan baþlatýlan yeni parti kurma giriþimine SHP'den tepki geldi. Yeni parti giriþimiyle ilgili olarak SHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Ýlyas Erdoðan gazetemize yaptýðý açýklamada Solun içinde bulunduðu daðýnýklýðýn nedeni 1980'lerin sonundan itibaren baþlayan hangi partide toplanalým, kimi baþkan yapalým tartýþmalarýdýr. dedi. SHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Ýlyas Erdoðan Hangi parti olursa olsun yleterki sol partiler bir arada olsun. Sol hala bunu aþamadý. Olay kiþi Çivril Köyü nden DÖNDÜ KILIÇ Hakka yürümüþtür. olayý deðil. Beyaz atlý prens gelip bizi kurtarmayacak, solu yalnýzca birlik olmasý kurtaracaktýr. Sol soldur, yeni sol diye bir kavram olamaz. Coðrafyaya göre solculuk yapýlmaz.. Bu ayrým sol düþünce insanlarýnýn mahcubiyetinden kaynaklanmaktadýr. Sola inananlarýn liberalizmi kullanmamasý gerekir. diye konuþtu. DÝSK'in parti kurma çalýþmalarýnýn anlamsýz olduðunu belirten SHP Ýlçe Baþkaný Erdoðan, DÝSK tarafýndan seslendirilen þeylerin SHP programýnda yer aldýðýný, bunun DÝSK'in liberalizm takýntýsýndan kaynaklandýðýný söyledi. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. SULUCA KARAHÖYÜK gazetesi 21 Ocak 2005 Cumartesi günü 312 Hacýbektaþlý ya sabah teslim edildi. Ayrýca Türkiye nin her tarafýna gönderiliyor. Abone olun size de gelsin. Tel: Hacý Bektaþ Lisesi Duisburg Belediye Baþkanýný ziyaret etti FATÝH ÇÝMEN-DUÝSBURG Almanya nýn Duisburg kenti bulunan Glauberg Gymnasýum ýn davetlisi olarak Hacý Bektaþ Çok proðramlý Lisesi Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland ý ziyaret etti. Duisburg Göç ve Uyum Meclisi Baþkaný Þevket Avcý, Hacý Bektaþ Lisesi Müdürü Olcay Salman, Glauberg Lisesi Müdürü Hermut Heitger, Glaberg Gymnasýum öðretmenlerinden Ahmet Özcan, Margit Heitzger, Alevi Bektaþý derneði baþkaný Seyfi Polat, Göç ve Uyum Meclsis üyesi Deniz Güner, Hacý Bektaþ Lisesi Müdür yardýmcýsý Murat Ova, öðretmenler Dönsel Güler, Tuðtekin Bektaþ, Taner Demirkol ve 12 öðrenci, 8 Glauberg Gymnasýum öðrecisiyle birlikte Belediye Baþkanýný ziyaret etti. Duisburg Anakent Belediye Baþkaný Adolf Saurland yaptýðý konuþmada, Mercetor Zimmer da bundan önce kardeþ þehir projesinden dolayý Gazianteplileri aðýrlamýþtýk. En son altýn defterimize onlar imza atmýþlardý. Duisburg un göçmen kenti olduðunu anlamak için Belçikalý harita çizim uzmaný olan Gerd Marcator un 1826 yýlýnda Duisburg kentine gelerek burada üniversite kurmak istemesi daha sonrada bu kentte üniversite kurulmasý gerçekleþmiþti. Onun harita çizim tarzý bu anlamda halen güncelliðini korumaktadýr. Bundan dolayý da bu odaya bu bilim adamýnýn isminin verildiðini belirtti. 12 yýldýr, Glaberg Gymnasýumla Soldan saða, Adolf Saurland, Hermut Roth ve Olcay Salman a Duisburg þehrini tanýtan kitaplar verdi. kardeþ okul olan Hacý Bektaþ Lisesini bu yýl din ve kültürler arasýndaki fark adlý projelerini tanýtmak için Hacý Bektaþ Lisesi heyetini Duisburg a davet ettiðini belirten öðretmen Ahmet Özcan, 12 yýldýr Hacý Bektaþ Lisesi ile kardeþ okul olduk. Amacýmýz buradaki, din ve kültürel yapýlar arasýndaki farký öðrencilerin öðrenip karþýlaþtýrarak bir sonuç çýkarmasýdýr. Bundan dolayýda Alevi Kültür derneklerini ve bir çok deðiþik kurumlarý ziyeret ederek fikir alýþ veriþinde bulunmaktayýz dedi Duisburg Belediye Baþkaný Adolf Saurland, Hacý Bektaþ Lisesi Müdürü Olcay Salman a Duisburg þehrini tanýtan kitaplar vererek, Kardeþ okullar arasýndaki diyalogdan dolayý iyi bir þekilde buradan ayrýlacaklarýný umut ettiðini dile getirdi. Hacý Bektaþ Lisesi öðrencileri ve öðretmenler, Mercator Zimmer da bulunan altýn defteri de imzaladýlar.

4 4 24 Ocak 2006 Salý Ali Kaim Türkiye'de Öðretmen Örgütlülüðü ve Eðitim-Sen 11 yýl önce 23 Ocak 1995 yýlýnda Eðitim yerini almýþtýr. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde Sen Nevþehir Þubesi nin Ýlk kurucularý 12 Mart Askeri müdahalesi sonucu TÖS baský unsuru olmuþtur. olarak yedi arkadaþlarýmla birlikte Eðitim iþkolunda kurulu bulunan Eðitim Ýþ ve Eðit Sen in birleþmesi ile kurulan Eðitim Sen'in kuruluþ bildirimini Ankara Valiliðine vermek üzere, büyük bir heyecanla, Ankara ya gitmemiz daha dün gibi. Ankara da coþkulu, kararlý, umutlu bir kitlenin katýlýmý ile Eðitim Sen'in ilk Genel baþkaný Yýldýrým KAYA baþkanlýðýndaki heyet tarihi bildirimi Ankara Valiliði'ne vererek Eðitim Sen'in kuruluþunu bütün dünyaya alkýþlar ve sloganlar eþliðinde ilan etmiþlerdi. 11 yýl sora bu gün bu tarihi günü yaþamanýn mutluluðunu ve coþkusunu o günkü gibi içimde hissetmekteyim. 23 Ocak 1995 Türkiye de Öðretmen örgütlülüðünün son halkasý Eðitim Sen'in (Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý) 11. Kuruluþ yýl dönümüdür. Türkiye Öðretmenler Milli Federasyonu Ýle Cumhuriyet Döneminde ilk örgütlenmesini gerçekleþtiren öðretmen hareketi gerçek anlamda örgütlenmeyi Öðretmen hareketinin büyük önderi Fakir Baykurt'un önderliðinde TÖS'ü (Türkiye Öðretmenler Sendikasý) kurarak gerçekleþtirmiþtir. TÖS, örgütlenme yapýsý ve gerçekleþtirdiði eylem ve etkinliklerle, Dünya'da ve Türkiye'de en etkin, en saygýn GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý kapatýlmýþ, öðretmenlerin ve diðer kamu emekçilerinin sendika kurmalarý yasaklanmýþtýr. Osmanlý döneminden bu güne köklü bir örgütlenme geleneðine sahip olan Türkiye öðretmen hareketi 12 Mart sonrasý dernekleþme yolunu seçerek TÖB DER'i kurmuþtur. TÖB DER önemli sayýda öðretmen kitlesini örgütlemeyi baþarmýþ, döneminde çok etkin görevler üstlenmiþtir. Bu sefer 12 Eylül cuntasý TÖB DER'i kapatarak bütün mal varlýðýna el koymuþ, on binlerce üyesini tutuklamýþ, iþkenceden geçirmiþtir. 12 Eylül faþist darbesi bile öðretmenlerin örgütlenmesinin önüne geçememiþtir. 12 Eylül sorasý yeniden toparlanan Türkiye nin devrimci demokrat öðretmenleri önce Eðitimciler Derneði EÐÝT-DER'i kurdular. Arkasýndan 12 Eylülcülerin belki de farkýnda olmadan Anayasa nýn 90. Maddesine koyduklarý Usulüne uygun olarak imzalanan uluslar arasý sözleþmeler yasa hükmündedir ibaresinden ve Türkiye tarafýndan imzalanan ÝLO (Uluslar arasý Çalýþma Örgütü) sözleþmelerinden yararlanarak yeniden sendikalarýna kavuþtular yýlýnda önce EÐÝTÝM ÝÞ hemen arkasýndan EÐÝT-SEN kurularak birkaç içerisinde çýð gibi büyümüþtür. Özünde ayný gelenekten gelen her iki sendika üyelerinin yoðun istekleri sonucunda iki sendika birleþerek 23 Ocak 1995'te Türkiye eðitim emekçilerinin kurmuþ olduðu örgütlerin son halkasý olan EÐÝTÝM- SEN kuruldu. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Aydýnlanma devrimlerinin öncülüðünü yapma ve topluma benimsetilmesi misyonunu üstlenen Türkiye öðretmen hareketi, 1950'li yýllardan sora; Eðitimin devrimci niteliðinin korunmasý,yine eðitimin laik, demokratik, bilimsel olmasý, devrimci demokrat, sorumlu, duyarlý, bilime inanan kuþaklar yetiþtirilmesi ve üyelerinin demokratik, özlük haklarýný savunmak için mücadele etmiþtir. Türkiye devrimci öðretmen hareketi, eðitim ve özlük haklar mücadelesinin yaný sýra her zaman ülke sorunlarýna duyarlýlýkla yaklaþmýþ. Türkiye devrimci öðretmen hareketini potansiyel tehlike olarak algýlayan darbeciler, eðitim emekçilerinin örgütlerini günah keçisi ilan ederek kapatmýþlardýr. Her kapanýþýn ardýndan yeniden dirilen eðitim emekçileri eskisinden daha güçlü, daha deneyimli olarak örgütlerini kurarak yollarýna devam etmiþlerdir. Eðitim emekçilerinin son örgütü olan EÐÝTÝM - SEN bu gün 180 bin üyesi 81 þubesi 300 ün üzerinde temsilciliði ile Türkiye'nin en büyük en dinamik emek örgütüdür. Eðitim Sen en güçsüz olduðu düþünülen dönemlerde bile çok büyük eylemler örgütlemiþtir. En son 24 Kasým Büyük Eðitimci Yürüyüþünü gerçekleþtirerek eðitim sorunlarýný ülke gündemine oturtmuþtur. Bu gün eðitimin ve eðitim emekçilerinin sorunlarý çýð gibi önümüzde duruyorsa, buda yeterince örgütlenemeyen eðitim emekçilerinin de payý büyüktür. Yaklaþýk 700 bin çalýþanýn olduðu eðitim iþ kolunda çeþitli sendikalara üye olanlarýn sayýsý % 40 civarýndadýr. Kaldý ki devlet güdümlü sendikalara ne kadar sendika denilirse. Kalýcý çözümlere ulaþmak örgütlenmeden, örgütüne ve haklarýna sahip çýkmaktan geçer. Sen olmadan bir eksiðiz. Eðitim Sensiz olmaz.

5 24 Ocak 2006 Salý KÜLTÜR - SANAT5 SEVGÝLERDE Sevgileri yarýnlara býraktýnýz, Çekingen, tutsak, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz, Sizi yanlýþ tanýdý. Bitmeyen iþler yüzünden, Siz böyle olsun istediniz. Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya herþeyi, Kalbinizi dolduran duygular, Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyorsunuz, Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telaþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýmýza gelmezdi. Gizli bahçenizde, Açan çiçekler vardý. Gecelerde ve yalnýz, Vermeye az buldunuz. Yahut vakit olmadý. Behçet Necatigil Açýklama ve Özür Yukarýda yeniden yayýnladýðýmýz þiir, ünlü þairimiz Behçet Necatigil e aittir. 21 Ocak 2005 tarihli gazetemizde bir öðrencinin kendi þiiriymiþ gibi yayýnlandý. Bu yanlýþlýktan dolayý, Behçet Necatigil den ve okurlardan özür dileriz. Ayrýca, bu konuda bizi uyaran Ankaralý okura da teþekkür ederiz. SULUCA KARAHÖYÜK Soldan Saða: 1) Azgýn at binicilerinin atýn diþinie taktýklarý ikinci gem. 2) Muskacý hoca. 3) Alevi-Bektaþi cemlerinde 12 hizmet erinden biri Bir akademik unvanýn kýsa yazýlýþý. 4) Bir iþi en iyi bilen. 5) Temel, esas Yemyeþil taze sebze. 6) Þerit Mermerin yarýsý. 7) Utanç duygusu Ütüleme aracý Göz (eski dilde) 8) Tiyatro, sinema sanatçýsý bayan. 9) Elektrokardiyografi Soy. 10) Ümit... (FB'li topçu) Gözdeki canlýlýk 11) Kilim dokuyan (Tersi) Beyaz. 12) Acý verici durum Önceden belirlenmiþ, uyulmasý gereken kural. Orhan Pamuk davasý düþtü Türkiye ile Avrupa Birliði arasýnda ciddi gerilime neden olan Orhan Pamuk un Türklüðe hakaret davasý düþtü. Adalet Bakanlýðý, Þiþli Ýkinci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiði yazýda, Yeni Ceza Yasasý gereði izin yetkisi olmadýðýný hatýrlattý. Mahkeme dosyada, Pamuk'un yargýlanmasý için Adalet Bakanlýðý nýn izin verdiðine iliþkin belge bulunmadýðý gerekçesiyle davanýn düþmesine karar verdi. Böylece Orhan Pamuk dosyasý tamamen kapandý. Adalet Bakanlýðý yazýsýnda Yeni Türk Ceza Yasasý na göre bu tür davalarda artýk Adalet Bakanlýðý nýn izin yetkisinin bulunmadýðý, daha önce de Adalet Bakanlýðý nýn ayný yönde görüþ bildirdiði belirtildi. Yazar Orhan Pamuk, bir Ýsviçre gazetesine, "bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Benden baþka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi" açýklamasýnda bulunmuþtu. Bunun üzerine TCK'nýn 301'inci maddesinden yazar hakkýnda Türklüðe hakaret davasý açýlmýþtý. Üç yýla kadar hapsi istenen Pamuk savcýlýk ifadesinde, "ben Türküm ve bununla da gurur duyuyorum" demiþti. Geçtiðimiz ekim ayýnda Almanya'nýn Frankfurt kentinde Alman Yazarlar Birliði'nin 'Barýþ Ödülü'nü alan Pamuk, burada yaptýðý konuþmada da "açýk ve Yukarýdan Aþaðýya: 7 1) Askerlik yapmaya engel durumlardan biri Dahi. 2) Yapma Kýzgýn ateþ Serbest býrakma. 3) Teþekkür duygusu Dördüncü 8 Halife. 4) Olaðandan büyük Üretim karþýtý. 5) (Tersi) Sivas'ýn 9 bir ilçesi Türk Tarih Kurumu (kýsaca). 6) Dakika (kýsaca) Zayýf ülkelerin ekonomisini kendi çýkarlarýna göre yönlendiren devlet. 10 7) Kýsa zamanda tüketme Vilayet. 8) (Tersi) Köpeðe verilen bir emir Saldýrgan. 9) Dünya Ticaret Örgütü (kýsaca) (Tersi) 11 Mibzer. 10) Kýþýn yaðar (Tersi) Bir element. 12 Dünkü Bulmacanýn Çözümü: Soldan Saða: 1) KIRKBAYIR 2) ACEMAÞÝRAN 3) VAN LI DÝ 4) ARKEOLOJÝK 5) KAT NAZÝK 6) ÝKAZ MANAS 7) PANEL 8) CÝ AK KÝL 9) ÝHATA KOZA 10) RA ETÇALMA 11) ÝLERÝ RO 12) ERÝK EGO Saðdan Sola: 1) KAVAKÝNCÝRÝ 2) ICARAK ÝHALE 3) RENKTAÞ ER 4) KM ATARÝ 5) BALON PRATÝK 6) AÞILAMAK 7) YÝ OZAN KARE 8) IR JÝNEKOLOG 9) RADÝKALÝZM 10) NÝK - LAAF net bir þekilde tekrarlýyorum. '1 milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürüldü' dedim. Bu sözlerimin arkasýndayým" ifadesini kullanmýþtý. 16 aralýkta ilk duruþmasý yapýlan yazar Pamuk davasý Adalet Bakanlýðý'ndan beklenen yazý gelmediði için 7 þubat 2006 tarihine ertelenmiþti. Duruþmanýn ertelenmesi kararýna AB yetkililerinden tepki gelmiþ, yetkililer birbiri ardýna eleþtirilerde bulunmuþtu. Dava günü Þiþli Adliyesi önündeki Pamuk ve yabancý yetkililere yönelik protesto gösterileri de, Türkiye ve dünya basýnýnda önemli yer tutmuþtu. AB - Türkiye Karma Parlamento Eþ Baþkaný Joost Lagendijk, ''hükümet, parlamentoya deðiþiklik yasasý getirebilir. Yapýlacak þey budur. Türkiye'nin imajýna büyük bir zarar vermiþtir. Avrupa'da kötü bir imaj doðmuþtur. Ünlü bir yazar hakkýnda dava açarsanýz, dýþarýda milliyetçiler bu yazarý dövmek için arabasýna saldýrýrsa, burada ciddi bir sorun vardýr" demiþti. AP Türkiye Raportörü Camiel Eurlings de, hükümetin yazar Orhan Pamuk davasýný düþürmesi gerektiðini belirterek, ''hükümet reform taahhüdüne sadýk kalmalý'' þeklinde konuþmuþtu. (SESONLINE) TARÝHTE BUGÜN - 21 OcaK Çerkez Ethem'in güçleri daðýtýldý Eczacýlar ve eczaneler hakkýnda kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi Ýzmir Telefon Þirketi hükümetçe satýn alýndý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sanat Ödülü'nü 35 yaþ þiiriyle Cahit Sýtký Tarancý kazandý Behçet Kemal Çaðlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( CHP) ve milletvekilliðinden istifa etti Zonguldak'ta, Ereðli Kömür Ýþletmeleri'ne baðlý Gelik ocaðýnda grizu patlamasý meydana geldi; 52 madenci öldü,19 madenci yaralandý Eskiþehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandý Ýstanbul Küçükyalý'da Neþe Sinemasý çöktü; 37 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý Yassýada duruþmalarýnda Baþsavcý Altay Ömer Egesel ilk defa Adnan Menderes'in idamýný istedi Üniversite öðrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karþý tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafýndan mühürlenmiþ, 21 Ocak günü de beþ yöneticisi tutuklanmýþtý Ýsmet Ýnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalý" dedi ve sýkýyönetimin kaldýrýlmasýný istedi. Ayný gün, Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sýkýyönetim mahkemesi tarafýndan el konuldu Demirel hükümetinin ekonomik istikrar programý açýklandý. " Kararlarý" olarak anýlan program Türkiye ekonomisinde yeniden yapýlanma dönemini baþlattý. ilk olarak TL yüzde 48,9 devalüe edildi Ordu ve Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý Cumhuriyet gazetesinin basýmý, yayýmý ve daðýtýmýný yasakladý. Nadir Nadi ve yazý iþleri müdürü Okay Gönensin hakkýnda dava açýldý Cizre'nin Yeþilyurt köyünde jandarmalarýn köylülere insan dýþkýsý yedirmesi ile ilgili soruþturma baþlatýldý Gazeteci ve yazar Uður Mumcu otomobiline yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirdi. Ayný gün Milliyetçi Çalýþma Partisi (MÇP), adýný Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak deðiþtirdi Türkiye'nin ilk haberleþme uydusu TÜRKSAT-1 fýrlatýldýktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düþtü. Bugün Doðanlar: Radikal Rus eleþtirmen Nikolay Aleksandroviç Dobrolyubov 'lerde Sovyet edebiyatýný etkileyen Biçimcilik akýmýnýn öncülerinden eleþtirmen ve yazar Viktor Borisoviç Þklovskiy, Bugün Ölenler: Eski Ýstanbul belediye baþkanlarýndan Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu Romancý Ahmet Hamdi Tanpýnar Ýngiliz siyasetçi Winston Churchill Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan. ÞÝÝRLERÝNÝZÝ,ÖYKÜLERNÝZÝ, DENEMELERÝNÝZÝ, ELEÞTÝRÝ YAZILARINIZI, KÝTAP TANITIM YAZILANIZI BU SAYFADA YAYINLAMAK ÝÇÝN BÝZE GÖNDEREBÝLÝRSÝNÝZ.

6 6 ARAÞTIRMA Diþ Hekimi Ýbrahim Þahinli Diþ Çürüðü Diþ çürüðü nedir? Nasýl oluþur? Diþimizin çürüðünü nasýl anlarýz? Tedavisi nasýldýr? Her çürük diþ çekilmelimidir? Buna benzer sorulara ýþýk tutmak umuduyla Elbetteki her insanýn baþýndan bir diþ problemi geçmiþtir. Nasýl bir þey olduðunu bizzat yaþayarak öðrenmiþtir. Ancak insanoðlunun bilgisinin yetmediði noktalarda oluþturduðu, masal vari hikâyelere son vermenin tek yolu bilgilenmek, bilinmeyeni öðrenmektir. Bu doðrultuda sizlere diþ çürüðü oluþumunu anlatmak istedim. Diþ dokusu sert bir dokudur. Dýþ yüzeyini mine tabakasý oluþturur. Kemikle yaklaþýk ayný yapýya sahiptir. Sertliði ise kemikten on kat daha fazladýr. Aðýz ile direk temasta olan bu doku diþ çürüðünün de baþlangýç yeridir. Bu noktada eðer diþ eti çekilmesi yok ise diþlerimin kökü çürük bilgisinin ne kadar yanlýþ olduðu anlaþýlýr umarým. Diþlerimin kökü çürükmüþ gibi bir bilgi ýþýðýnda diþ çektirenler ise tamamen bilgisizliðin kurbanlarýdýr. Az çok televizyonla haþýr neþir olanlarýn görmüþ olduðu bir reklam vardýr; Diþ macunu reklamýndan bahsediyorum. Yumurtayý asitte bekletip, yumurta kabuðundaki yumuþamayý konu edinen reklâm.(ýzlemeyenler için ufak bir bilgi vereyim. Asit sert dokularýn yapýsýný bozarak yumuþak bir hal almasýný saðlar.) Bu reklâm ufak tefek eksikler haricinde doðrudur. Diþ çürüðünün oluþumu için asit mutlaka gereklidir. Asit diþ sert dokularýnýn yapýsýný bozar ve diþ sert dokusunda madde kaybýna neden olur. Aðýz ortamýnda asit nasýl oluþur? Sorusu bizi çürüðe götürecektir. Asit aðza alýnan gýdalar mikro organizmalar tarafýndan asit e dönüþtürülür ya da cola, limon gibi asitli gýdalar alarak. Sonuçta aðýzda oluþan asit diþlerde çürük oluþumunu saðlar. Aðýzda asitin otuz dakika kalmasý çürük oluþumu için yeterlidir. Tekrarlayan bu asitin diþlere etkileri sonuçu çürük giderek ilerler ve gözle görünür bir hal alýr, ya da yemek yerken veya sakýz çiðnerken diþim kýrýldý ibaresindeki gerçekler ortaya çýkar. Ýki diþ arasýnda oluþan çürük diþte kýrýlma olmadan fark edilmez ve hastalarýmýzýn bunu çürüðe baðlamak çok akýllarýna gelmez. Çürük oluþumunun nedeni asit ise biz buna engel olursak çürükte oluþmaz. Bunu nasýl yaparýz? Bunu yapmazýnýn yolu alýnan her gýdadan sonra diþlerin arasýnda kalan gýdalarý çok iyi bir þekilde temizlemektir. Bunu diþ fýrçasý ve diþ ipi ile yaparýz. Ara öðünlerden sonra ve asitli gýda alýmýndan sonra en azýndan bol su ile aðýz çalkalanmalýdýr. Aðýzda asit oluþturan mikro organizmalarýn sayýsýný azaltmakta bir çözümdür ancak zor bir yoldur bu nedenle bu mikro organizmalarýn besin maddesini bulmalarýný engellemek en kolay yoldur. Bunun içinde asit oluþumuna neden olan gýdalardan uzak durulmalý ve gýda alýmýndan sonra aðýz çok iyi bir þekilde temizlenmelidir. Aðzýmýzda çürük var mý? Elbette ki bunu anlamanýn birçok yolu vardýr ancak kendi kendinize bunu þu þekillerde yapabilirsiniz. - Çürük olan bölgelerde gýda birikimi fazla olur. - Aþýrý derecede aðýz kokusu vardýr. - Soðuk, sýcak, tatlý, ekþi gýda alýndýðýnda hassasiyet oluþur. - Diþ ipini çürük olduðunu sandýðýmýz bölgelerde gezdirdiðimizde diþ ipi liflenir hatta kopar. - Çürük olan bölgede diþ eti iltihaplýdýr, kanama yapar. Bu belirtilerden birkaç tanesi mevcutsa diþinizde çürük olma ihtimali vardýr. Mutlaka bir hekime gitmelisiniz demektir. Aðzýnýzda çürük oluþmuþ ve bunu hekiminizde teyit etti ise yaptýrmanýz gereken þey diþinizin tedavisini yaptýrmaktýr. Ýlginç söylentilere sakýn kanmayýn mesela benim diþin dolgu tutmuyor, dolgu iyi deðil hemen düþüyor, dolgu yaptýrsan da aðrý geçmiyor gibi bunlar yaþanmýþ tecrübelerin ürünüdür. Ancak unutulmamalýdýr ki bu tecrübelerin ürünü masallarýn tek sorumlusu hekiminizdir. Bu masallarý üretmek yerine hekiminizle tekrar baðlantýya geçin. Nasýl ki mide rahatsýzlýðýndan kaynaklý midenizi aldýrmýyorsanýz diþleriniz içinde ayný þeyi yaptýrýn. Saðlýk için her organýnýz gibi diþlerinizin de çok önemi vardýr. Saðlýklý gülüþler. Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Mahmudiye, Altýndað, Kalecik, Sulakyurt ilçeleri sýnýrlarý içinde oturan bazý Türkmen yerleþimlerinde baba sözcüðünün ve ondan türetilen sözcük ve deyimlerin dinsel anlam katmanlarý Aga a lara kadar baba, aðabey, emmi, emmilerin yaþça büyük çocuklarý... babaguþ a. Baykuþ lara kadar Türkmenler arasýnda anlatýlan masallarda kahramanlarý sýrtlarýnda taþýyan görklü kuþlara da babaguþ denirdi. baba çýkasýca: ilenç. Burada onulmaz bir dert, o derdin iþareti olarak bir belirtinin cezalandýrýlmasý gereken kiþide açýða çýkmasý için ilenilir. Bunun birkaç yüzyýlda bir çýkmýþ veba salgýnlarýnda görülen hýyarcýða gönderme olduðu, çok zayýf bir ihtimal. baba durmak: Sofrada ya da baþka bir yerde bir þeyler yerken, yemek adabýna uymadýðý, insan gibi deðil de bir köpek, bir koyun gibi yiyeceðe saldýrýp lokmanýn genize kaçýrýlmasý. Bu dikkatsizliðin bir dert deðil, verilen bir ceza, bir uyarý olarak algýlanmasý. Bunun babalar ile iliþkilendirilmesi... baba garnýna: ilenç. Aðlayan, mýzmýzlanan, yemeði beðenmeyen çocuk ya da kiþilere ilenirken söylenir. baba tutasýca: ilenç. Onulmaz dertlere düþecise. baba yýghasýca: ilenç. Bir dert, ya da bir mercii hemen canýný alsýn, anlamýnda. baba yiyesice: ilenç. Yediklerin baba olsun. Yediklerin seni dertlere sürüklesin. babal: a.günah, topluma zarar veren eylem, dinsel sorumluluk. babal verdirmek: birine toplumca hoþ karþýlanmayan bir olumsuzluðu yapýp yapmadýðýna iliþkin yeminle sorgulamak babal vermek: Yapmadýðýna iliþkin yemin etmek babalanmak: hak etmediði bir þeyi yemek. Al, babalan! babalar ala:ilenç. Seni babalar alýp götüre. Öldüre. Onulmaz, saðaltýlmaz dertler öldüre. babalý boynuna olmak: yemin. Bir olumsuzluðu yapmadýðýna iliþkin inandýrýcý yemin. Eðer yaptýmsa, babalý boynuma olsun! Bu yemin Türkmenlerde çok aðýrdýr. Ahmet Ateþ Bu aðýrlýk dinsellikten, dinsel bir cezayý verecek babalý inancýndan gelmektedir. Babalar, dedeler eline, diline, beline hüküm geçiremeyenlerin boyunlarýný haktan vurduracak bir eylemi talep edebilirler. Elbet bu yeminde cezanýn sorumluluðunu boynuna almanýn kiþiselliðine de bir gönderme var. Ama babal, basitçe bir günah eylemi deðil. babalýný almak: Birini boþ yere suçlayarak günah iþlemek. babanýn berki: ilenç. Doðrudan bir kiþi için ilenilir. Bu berk olan baba kesinlikle berk olan bir yerden tebelleþ edilmesi beklenir. Yaþlý insanlardan, bu ilenmenin hemen arkasýndan zýghýmýn kôkû! ilencini de duydum. Acaba yeme, içme ile iliþkili bir gönderme mi? babayý yidirmek: Yemeði beðenmeyen, baþka þey isteyen... kiþilere ilenme. Hakký olmayan bir þeyi alarak, çalarak yiyenlere de babayý yidiririm! diye ilenilir. Bu yörelerde yaþayan Türkemenlerde baba ve bu sözcükle yapýlan deyimlerde insanlarý baþkalarýna ya da topluluða bir kötülük yapmaktan caydýracak, bazen de alýkoyacak bir kat, bir güçün varlýðý kendini gösteriyor. Belli ediyor, açýða vuruyor da denilebilir. Bu kat kendini topluluðun inanç yapýsýný oluþturan ocaklarda somutlayarak yapýlandýrmýþ. Bu ocaklar 16. yüzyýldan çok önce oluþmuþ babalar, dedeler, atalar inancýnýn yer aldýðý bir sistemin yapýlarý. Yine bugün konuþulan dilde kendini açýða vuran, dinsel bir güç/kat olarak dað, taþ, aðaçla iþaretlenmiþ kutsal yerler de bu sistemin içinde. Yöre Türkmenlerinde çok yakýn zamana kadar edilen yeminlerde Sýrýklý, Aztepe, Haydar Sultan, Hacý Bektaþ, Arap Tekke tanýk tutulurdu. Haydar Sultan canýmý alsýn ki, ben görmedim! Bu çalýþmada bir þey kanýtlanmýþ deðil. Ama bu alanda yapýlan yorucu çalýþmalarda yer alan örtük anlam kýrýntýlarýnýn peþinde birtakým sorularla zaman geçirilmiþ gibi. Tek teselli, bu denemenin yapamadýðýný bu denemenin kýþkýrtmasýyla birilerinin yapmasý. KAYNAKÇA 1. Tarama Sözlüðü, Türk Dil Kurumu Yayýnlarýsayý: 212, Derleme Sözlüðü, TDK Yayýnlarý-sayý : 211, Türkçe Sözlük, TDK Yayýnlarý- sayý : 505, Orta Anadolu Aðýzlarýndan Derlemeler, Prof. Dr. Ahmet Caferoðlu1948, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lûgatý, Andreas Tietze, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüðü, Hasan Eren, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüðü, Ýsmet Zeki Eyüboðlu, 1988, Ýslam Ansiklopedisi, MEB Devlet Kitaplarý, Redhouse, Ýngilizce-Türkçe Sözlük, Türkçe Almanca Sözlük, Karl Steuerwald, Türkçe Bitki Adlarý Sözleri, Prof. Dr. Turhan Baytop, Osmanlý Yer Adlarý Sözlüðü, Nuri Akbayar, TVYY Türkçe Yer Adlarý Kýlavuzu, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Kuþ Ýsimlerinin Doðu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüðü, E. Denison Ross, AKDTYK Anadolu Kuþ Adlarý sözlüðü, Merete Çakmak-Mary Iþýn, Osmanlýca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Develioðlu, Büyük Atlas, Prof. Faik Sabri Duran, 18. Türk Lehçeleri Sözlükleri (Uygur, Azeri, Türkmen, Kýpçak, Kýrgýz, Irak Türkmen Türkçesi...) 19. Mukaddimetü l-edep, Harizmi, Ýbni Mühenna Lugati, Aptullah Battal, Alevilik ve Bektaþilik Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz Zerdüþtlük Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz Odman Baba Vilayetnamesi, Gö çek Abdal, Dedem Korkudun Kitabý, Haz. O. Þaik Gökyay, 2000, Vilâyet-name, Haz. A.Gölpýnarlý, 1958? 26. Divanü Lûgat it- Türk/ Kaþgarlý Mahmud, Çeviren B. Atalay Divan-ý Hikmet, Hoca Ahmed Yesevi, haz. Dr. H. Bice 28. Türkçe Sözlük, AKDTYK, sayý 549/1, Tasavvuf Terimleri Sözlüðü, S. Uludað Þamanizm Terimleri Sözlüðü, E. Korkmaz 2003 BÝTTÝ 24 Ocak 2006 Salý

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Güneþli En Yüksek 0 C 0 En Düþük 0 C -5 Rüzgar Hýzý 8,05 km/s Rüzgar Yönü Doðu Nem 87 % Çið Noktasý C Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda faaliyete sokulacak Hasan Tahsin Kültürevi açýlacak Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarý sürüyor. Tadilatý önemli ölçüde bitirilen yapýnýn son düzenlemeleri yapýlýyor. HACIBEKTAÞ Hacýbektaþlýlar Projesi kapsamýnda açýlacak olan Hacýbektaþ Hasan Tahsin Kültürevi açýlýþ çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü açýklandý. Konuyla ilgili bilgi veren Hacýbektaþlýlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Özçelik Kültürevi'ni 19 Þubat'ta açacaðýz. Küçük eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri projenin içinde olan arkadaþlarla ortak akýl ve ortak sorumlulukla çözüyoruz. dedi. Naci Özçelik, kültürevinin fonksiyonlarýna iliþkin olarak da Gençleri ve katýlýmýný önemsiyoruz. Projenin içinde bulunan genç arkadaþlar çalýþmalarda özveri ile yer alýyorlar. Kültürevi, Hacýbektaþ'ta açýldýðýný bilerek tüm gençleri kucaklamalý. Kültürevi, kültürel deðerlerimizin yok edilmesine ve yozlaþtýrýlmasýna karþý da alternatif kültürel-sanatsal faaliyetler yürütmeli dedi. Hacýbektaþlýlar A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Naci Özçelik Kültürevinin Hacýbektaþ'ta faaliyet alanlarýnýn neler olacaðýna yönelik de Naci Özçelik bizim Hacýbektaþlýlar projesi kapsamýnda bir Danýþma Meclisimiz var. Tüm faaliyetlerimizi orada tartýþýyoruz. Neler yapacaðýmýzý ve nasýl yapacaðýmýzý orada konuþuyoruz. Çoðulcu fikirleri harmanlayarak ortak iþ yapmayý önemsiyoruz. Kültürevinin faaliyet alanlarý þimdiden beliriyor. Birçok öneri geliyor. Görev almak isteyen arkadaþlar, önerisiyle geliyor. Hacýbektaþ'ta yaþayan gençlerle, kadýnlarla, çalýþanlarla, çocuklarla, annelerle, babalarla yani Hacý Bektaþ Veli felsefesinin sorumluluðunu duyanlarla yapacaðýz. Gazeteye sahip çýkan Hacýbektaþ halkýnýn ayný duyarlýlýðýyla Kültürevi'nde güzel iþler yapacaðýný düþünüyorum. dedi. Kül çöplüðü HACIBEKTAÞ Kýþ nedeniyle sokaklarda kül çöplükleri oluþmaya baþladý. Çöp varillerinin boþ durduðu sokaklarda, özellikle soba küllerinin varillerin hemen yanýna döküldükleri gözlendi. Belediye temizlik çalýþanlarýnýn tüm çabalarýna raðmen vatandaþlar soba küllerini varillerin içine (Sesonline) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Murat Baþesgioðlu, SSK ve Bað-Kur emeklilerinin, muhtemelen gelecek aylýk döneminde hem vergi iadelerini hem de zamlý aylýklarýný alma imkanýna kavuþacaklarýný söyledi. Emeklilerin zamlarýný ve vergi iadelerini bu ay alamadýklarýný belirten Baþesgioðlu, þunlarý kaydetti: Emekli aylýklarýnýn artýþý ve vergi iadesinin yüzde 4 oranýnda aylýklara yansýtýlmasý nedeniyle bir deðiþiklik söz konusu. Kurban Bayramý'nýn dökmek yerine, dýþarýya dökmeye devam ediyorlar. Emeklilere zam þubatta araya girmesi dolayýsýyla, yasayý emekli aylýklarýnýn ödeme zamanýna yetiþtiremedik. SSK ve Bað- Kur emeklileri, muhtemelen önümüzdeki aylýk döneminde hem vergi iadelerini hem zamlý aylýklarýný alma imkanýna kavuþacaklar. Baþesgioðlu, hükümetin sosyal güvenlik reformu çerçevesinde hazýrlanan ve halen TBMM'de bulunan yasa tasarýlarýný çýkarma konusundaki kararlýlýðýnýn da devam ettiðini vurguladý.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı