SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu"

Transkript

1

2 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurulmakta ve faaliyet raporları ile de öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler sizlere sunulmaktadır. Performans programları stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler için yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programda yer verilmektedir dönemine ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz stratejik planımız doğrultusunda Belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini paydaşlarımızla birlikte katılımcı bir anlayışla belirledik. Vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde amaç ve hedeflerimizi tespit ettik. Belediyemizin stratejik planında yer alan vizyon, misyon ve ilkelerimize uygun, yatırım hizmet ve faaliyetlerimize yönelik olan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirilmemiz için uygulamaya konulacak olan, 2011 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere, 2011 yılı performans programımız hazırlanmış olup, sizlere sunulmuştur. Saygılarımla, Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1-GENEL BĠLGĠLER 4 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 B-TeĢkilat Yapısı 10 C-Fiziksel lar 11 D-Ġnsan ları 20 2-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 22 A-Temel Politika ve Öncelikler 23 B-Amaç ve Hedefler 24 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 27 D-Ġdarenin Toplam Ġhtiyacı EKLER 240 3

4 1-GENEL BİLGİLER 4

5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2) (3) (5) ( ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 29/a maddesiyle eklenmiştir.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. (1) (2) (Bu kısımlarda yer alan ibareler; Anayasa Mahkemesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; tarih ve E: 2005/95, K: 2005/14 sayılı Kararı ile, "Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanmaları halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların doğabileceği gözetilerek ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA," karar verilmiştir.) (3) (Bu kısımlarda yer alan ibareler; Anayasa Mahkemesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; tarih ve E: 2005/95, K: 2007/2 sayılı Kararı ile, "bu fıkra ve bölümlerin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA" karar verilmiştir.) (4) (Bu kısımlarda yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; (1) (3) " ibaresi; Anayasa Mahkemesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; tarih ve E: 2005/95, K: 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.) 5

6 (5) (Bu kısımlarda yer alan "Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. (2) (3) " şeklindeki fıkra; Anayasa Mahkemesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; tarih ve E: 2005/95, K: 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.) Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 6

7 Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Meclisin Görev ve Yetkileri Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 29/b maddesiyle eklenen cümle.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 7

8 Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Encümenin Görev ve Yetkileri Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 8

9 Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 9

10 B-TEŞKİLAT YAPISI Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ Belediye Meclisi Belediye Encümeni İç Denetim Birimi Özel Kalem Müd. Başkan Yardımcısı Nurettin KARAKAYA Başkan Yardımcısı Zeki GÜL Başkan Yardımcısı Alper ZAHİR Başkan Yardımcısı Turhan CANDAN Başkan Yardımcısı Saim Balcı İnsan ları ve Eğitim Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müd. Destek Hizmetleri Müd. Zabıta Müd. Bilgi İşlem Müd. İtfaiye Müd. Fen İşleri Müd. Hal Müd. Yazı İşleri Müd. Kültür ve Sosyal İşler Müd. İmar ve Şehircilik Müd. Oto Terminal Müd. Hukuk İşleri Müd. Mezarlıklar Müd. Su ve Kanalizasyon Müd. Temizlik İşleri Müd. Mali Hizmetler Müd. Veteriner İşleri Müd. 10

11 C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. Fiziksel Yapı a) Hizmet Binaları Belediyemiz mülkiyeti kendine ait; a. 1 Başkanlık Binası (2 katlı), b. 2 Hizmet Binası (5 Katlı), c. İtfaiye Müdürlüğü, d. Hal Müdürlüğü, e. Veteriner İşleri Müdürlüğü, f. Temizlik İşleri Müdürlüğü, g. Oto Terminal Müdürlüğü, h. Mezarlıklar Müdürlüğü, i. Mezbaha, j. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi Hizmet Binası. b) Tesis, ġantiye ve Atölyeler Su İşleri Müdürlüğü Bünyesinde 3 Adet Arıtma Tesisi 4 Adet Pompa terfi istasyonu 10 Adet Lojman 1 Adet Su Teknisyenliği Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Asfalt Şantiyesi, 1 Adet Tamir Atölyesi, 1 Adet Taş Ocağı Tesisi. 11

12 Çorum Belediyesi nin faaliyet gösterdiği diğer fiziki mekânlar; Tüm Park ve YeĢil Alanlar Sıra Mahalle Yer Alan Adı Alanı 1 Bahçeli Evler Ali Kocabıyık Cami Yanı Park Park Bahçeli Evler Altın Evler Camii Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan 30 3 Bahçeli Evler Aşık Mahsuni Şerif Parkı Park Bahçeli Evler Bahabey Cd. Devamı Refüj Refüj Bahçeli Evler Bahabey Cd. Refüj Refüj Bahçeli Evler Bahabey Çamlığı Güneyi Orman Alanı Orman Alanı Bahçeli Evler Bahabey Çamlığı Mesire Alanı Mesire Alanı Bahçeli Evler Bahar Caddesi Yeşil Bant Yeşil Alan Bahçeli Evler Bahçeli Evler Öğrenci Yurdu Üstü Çocuk Parkı Çocuk Parkı Bahçeli Evler Barış Manço Parkı Park Bahçeli Evler Belediye İşçi Blokları Yanı Çocuk Parkı Çocuk Parkı Bahçeli Evler Beyaz Park YD (1983) Park Bahçeli Evler Dumlupınar Çocuk Parkı Çocuk Parkı Bahçeli Evler Dumlupınar Dere Kenarı Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Dumlupınar Okulu Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Hacı Bektaşi Veli Parkı Park Bahçeli Evler Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı Park Bahçeli Evler İpekli 7. Sokak Park Park Bahçeli Evler Karşıyaka Parkı Park Bahçeli Evler Karşıyaka Parkı Karşısı Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler M.Akif Ersoy 20. Sokak Park Bahçeli Evler Mehmet Akif Ersoy 6.sokak park Park Bahçeli Evler Öğretmen Evi Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Özürlüler Okulu Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Piri Baba Kavşağı Kavşak Bahçeli Evler Piribaba Parkı Park Bahçeli Evler Rehabilitasyon Merkezi yeşil alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Sultan Ana Cemevi Derneği Yanı Park Park Bahçeli Evler Şehitlik Parkı Park Bahçeli Evler Vali Konağı Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Bahçeli Evler Yeşilyurt Öğret.Evi Güneyi Çocuk Parkı Çocuk Parkı Buhara Evler Buhara 1. Ve 4. Cd. Kesişimi Kavşak. Kavşak Buhara Evler Bişkek Cd. Kesişimi Kavşak Kavşak Buhara Evler Bişkek Cd. Refüj Refüj Buhara Evler Buhara 15. Sk. Yeşil Alan (Og-Ry arası) Yeşil Alan Buhara Evler Buhara 2. Cd.Yeşil Alan Yeşil Alan Buhara Evler Buhara 4.Cd. Yeşil Alan Yeşil Alan Buhara Evler Buhara 5. Cd. Refüj Refüj Buhara Evler Buhara 5. Cd. Sonu Park YD(1998) Park Buhara Evler Buhara Caddesi Refüj Refüj Buhara Evler Buhara Camii Yanı Park Park Buhara Evler Buhara Evl.1.Cd. Dr.İlhan Gürel Cd. Kesişimi Kavşak Kavşak Buhara Evler Çevre Yolu Refüj Refüj Buhara Evler Dr Sadık Ahmet Cd. Devamı Refüj Refüj Buhara Evler Dr Sadık Ahmet Cd. Refüj Refüj Buhara Evler Feyzullah Kıyıklık Parkı Park Buhara Evler İhan Gürel Cd. Yeşil bant devamı yeşil alan Yeşil Alan Buhara Evler İlhan Gürel Cad. Refüj (1996) Devamı Yapıldı. Refüj Buhara Evler İlhan Gürel Cad.Batısı Yeşil Alan Yeşil Alan Buhara Evler Mahmut Evl.1.Çocuk Oyun Alanı Çocuk Parkı Buhara Evler Mahmut Evl.2.Çocuk Oyun Alanı Çocuk Parkı Buhara Evler Mahmut Evler 19.Sk. Çocuk Parkı Çocuk Parkı Buhara Evler Manas Parkı YD (1986) Park Buhara Evler Opet Karşısı Refüj Refüj Buhara Evler Osman Gazi Parkı Park Buhara Evler Özel Hastane Önü Park Park Buhara Evler Recep Yazıcıoğlu Parkı Park Çepni Hitit Park Park

13 Sıra Mahalle Yer Alan Adı Alanı 59 Çepni Abide Kavşağı Kavşak Çepni Abide Kavşağı Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Mezarlıklar Md.Lüğü Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Hıdırlık Parkı Park Çepni İnönü Cd. Refüj Refüj Çepni Tahıl Pazarı Kantar Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Tahıl Pazarı Karakol Girişi Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Hıdırlık Kavşağı. Kavşak Çepni Tuzcular Kavşağı Kavşak Çepni Yunus Emre İş.Mrk.Güney ve Kuzeyi Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Ticaret Borsası Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Çepni Mah.Muht.Önü Oyun Alanı Çocuk Parkı Çepni Meydan cami arkası Çocuk Parkı Çepni Kubbeli Camii Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Çepni Fen Lisesi Önü Refüj Refüj Çöplü Ulucamii Civarı Yeşil Alan Yeşil Alan Çöplü Ulucamii Kuzeyi Kavşak Kavşak Çöplü Üçevler Kavşağı Kavşak Çöplü Ziraat Bankası Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Çöplü Hürriyet İ.Ö.O Önü Kavşak. Kavşak Çöplü Hürriyet İlköğ.Ok.Batısı Yeşil Alan Yeşil Alan Çöplü Hitit Gıda önü Yeşil alan Yeşil Alan Çöplü Namazgah Parkı YD (1992) Park Gülabibey Abide Kavşağı Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Tedaş Önü Çamlık Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Kafkasevleri Parkı Park Gülabibey Sosyal Evl 1.Cd. Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Cengiz Topel Cd. Refüj Refüj Gülabibey Müftü Mustafa Özel Parkı. Park Gülabibey Eski Muhtarlık Önü Çocuk Oyun Alanı Çocuk Parkı Gülabibey Telekom Kuzeyi Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Cemil Bey Yolu Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Hicret Park Park Gülabibey Gülabibey Muhtarlığı Yanı Park Gülabibey Bilali Habeşi Camii Yanı Park Park Gülabibey Bağcılar Parkı Park Gülabibey Kafkasevler 7. Sokak Park Okul arkası Park Gülabibey Kuru Köprü Yanı Kırtasiye Önü Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Sanat Okulu Doğusu Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Eski T.M.O önü Üçgen Yeşil Alan Yeşil Alan Gülabibey Yeşil Camii Yanı Cocuk Parkı Çocuk Parkı Gülabibey Bağcılar Su Deposu Yanı Yeşil Alanları Yeşil Alan Gülabibey Kuru Köprü Doğusu Kanal Kenarı Park Park Gülabibey Bağcılar 60. Sok. Park Park Gülabibey Mevlana Çocuk Parkı Çocuk Parkı Gülabibey Bağcılar 96. Sokak Park Gülabibey Vatan Cad. Vatan Sok. Çocuk Parkı Çocuk Parkı Gülabibey Çevreci Rüstem Eren Parkı (1996) Park Gülabibey Hasan paşa D.Hst.doğusu park Park Kale Alaaddin Camii Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Kale Kale Mahallesi Muhtarlık Yeşil Alan Yeşil Alan Kale Kale Parkı Park Kale Mutlu Evler Parkı Park Kale Eti 6. Sk. Çocuk Oyun Alanı Çocuk Parkı Kale Hüyük Parkı Park Kale Meram 4. Sokak Çocuk Parkı Kale Kale İÖO Önü ve Batısı Yeşil Alan Yeşil Alan Kale Kıbrıs Taksi Yanı Yeşil Alanlar Yeşil Alan Kale Veysel Karani Parkı Park Kale Lozan Kavşağı Kavşak

14 Sıra Mahalle Yer Alan Adı Alanı 119 Kale Lozan Evler Parkı Park Kale Aksaray 3. Cad.Çocuk Parkı Çocuk Parkı Kale Şehitler Tepesi Park Alanı Park Kale Ata 16. Sokak Park Karakeçili Gazi Caddesi Refüj Refüj Karakeçili Gazi Cd. Çevre Yolu Kavşağı Kavşak Karakeçili Fatih Cd. Refüj Refüj Karakeçili Vilayet Önü Parkı Park Karakeçili Jandarma Altı Çeşme Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Karakeçili Jandarma Batısı Yeşil Alan Yeşil Alan Karakeçili Bayındır Evler Parkı Park Karakeçili Güreş Eğitim Merkezi Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Karakeçili Kültür Park Fuar Alanı Park Park Kunduzhan Farabi Cd. Refüj Refüj Kunduzhan Altın Park Park Kunduzhan Devane Camii Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Kunduzhan İskilip Cd. Refüj Refüj Kunduzhan İskilip Kavşağı Kavşak Kunduzhan Bahçeler Cd. Refüj Refüj Kunduzhan Farabi Cd. Meydan Camii karşısı Çocuk Parkı Kunduzhan Yeni Sanayii Caddesi Refüj Refüj Kunduzhan Devane Meydanı Çocuk Parkı Çocuk Parkı Mimar Sinan Bosna Parkı Park Mimar Sinan Cemilbey Kavşakları. Kavşak Mimar Sinan Muhtarlık Yanı Park Park Mimar Sinan M.Sinan Cami Yanı Park Park Mimar Sinan Fevzi Çakmak 6. Sok Park Park Mimar Sinan KSS Cami Yanı Yeşil Alan Park Mimar Sinan Cemilbey Yolu Sefa Blokları Parkı Park Mimar Sinan KSS Batısı Türk Cumhuriyetleri Orman Alanı Orman Alanı Mimar Sinan KSS Kuzeyi Ağaçlandırma alanı Orman Alanı Mimar Sinan Mimar Sinan 4. Cadde Park 1 Park Mimar Sinan Fevzi Çakmak Cd.Refüj Refüj Mimar Sinan KSS Karakolu Yanı Çocuk Parkı Çocuk Parkı Mimar Sinan Bosna Parkı üstü Yeşil Alan YD (1997) Yeşil Alan Mimar Sinan Fevzi Çakmak 15. Sk. Park Park Mimar Sinan KSS Güneyi Ağaçlandırma Alanı Orman Alanı Mimar Sinan Kss Kuzeyi Şantiye Arası Ağaç.Alanı Orman Alanı Mimar Sinan KSS Refüj ve Yeşil Alanlar Yeşil Alan Mimar Sinan Çıraklık Eğitim Okulu Altı Park Park Mimar Sinan M.sinan 11.cad.Kutup Apt.Yanı Çocuk Parkı Çocuk Parkı Mimar Sinan Kuru Köprü Batısı Park Park Mimar Sinan Mimar Sinan 1. Cadde dere kenarı yeşil alan Yeşil Alan Mimar Sinan Mimar Sinan 10 Cadde Askeri alan kenarı Yeşil Alan Mimar Sinan Mimar Sinan 4. Cadde Park 2 Park Ulukavak Adnan Menderes Parkı Park Ulukavak Adnan Menderes parkı batısı yeşil alan Yeşil alan Ulukavak Adnan Özejder Cd. Refüj ve Kavşak Refüj Ulukavak Ahmet Gazi Parkı YD (1999) Park Ulukavak Akpınar Cd. Refüj ve Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak Atalay 2. Sk. Eren Apt. Yanı Park Park Ulukavak Atalay Kümeevler Trafo Yanı Park Park Ulukavak Bahçe 10. Sokak Çocuk Parkı Ulukavak Bayat Gediği ( Kerebi Gazi Camii yanı ) Çocuk Parkı Ulukavak Bedir Camii Yanı Park Park Ulukavak Bekir Baba Parkı Park Ulukavak Buhara 4. Cd. Refüj Refüj Ulukavak Buhara Cd. Park Park Ulukavak Cumhuriyet Lisesi Arkası Şelale Apt. Çocuk Parkı Çocuk Parkı Ulukavak Çamdeğirmeni 13.Sokak Çocuk Parkı

15 Sıra Mahalle Yer Alan Adı Alanı 179 Ulukavak Çevre Yolu Hışıroğlu Leblebi Karşısı Yeşil Alan. Yeşil Alan Ulukavak Çiftlik Çayırı 26.Sokak Toprak San. Yanı Çocuk Parkı 181 Ulukavak Danişmend Gazi Okulu Önü Çocuk Parkı Ulukavak Ejder Camii Yanı Park (Güldane hatun Camii yanı ) Park Ulukavak Eşref.Hoca Cd.Altı Çeş.Yanı Üçgen Alan Yeşil Alan Ulukavak Gülşehir Dışı Yeşil alan Yeşil Alan Ulukavak Gülşehir Parkı Park Ulukavak İbrahim Çayırı 16.Sk Park Park Ulukavak İbrahim Çayırı 20. Sokak Çocuk Parkı Ulukavak İbrahim Çayırı 6.Sokak Çocuk Parkı Ulukavak İkbal Sitesi Dışı Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak İkbal Sitesi Parkı Park Ulukavak İkram petrol arkası yeşil alan Yeşil alan Ulukavak Köprübaşı 15. Sok. Çocuk Parkı Ulukavak Köprübaşı caddesi Karakol kuzeyi Çocuk Parkı Ulukavak Köprübaşı Çocuk Parkı Çocuk Parkı Ulukavak Mavral Sokak Çeşme Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak Nasip Ekmek Fabrikası Arkası Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak Osmancık Cad. Refüj Refüj Ulukavak Osmancık Cd. Sarılık Kavşağı Kavşak Ulukavak Özgürevler 41. Sokak Çocuk Parkı Ulukavak Özgürevler Parkı Park Ulukavak Selçuk 2. Cadde Park Ulukavak Serap Sitesi Karşısı Park Park Ulukavak Söğütlü 1.cad.Çocuk Parkı Çocuk Parkı Ulukavak Tekceviz 29. Sk. Çocuk Parkı Ulukavak Tekceviz Parkı Park Ulukavak Uhud Sit. Dışı Yeşil alan Yeşil Alan Ulukavak Üçevler Üçgen Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak Varinli Cad. Çamlık Yeşil Alan Yeşil Alan Ulukavak Varinli Cad. Parkı Park Ulukavak Varinli Cad. Yeşil Bant Yeşil Alan Ulukavak Varinli caddesi orta refüj Refüj Üçtutlar Adil Candemir Parkı Park Üçtutlar Ahçılar 22. Sokak Park Üçtutlar Ahçılar 4. Sokak Park Üçtutlar Ahçılar 9. Sok. Park Çocuk Parkı Üçtutlar Ahçılar Sokak Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Anadolu Lisesi Kuzeyi Yeşil Alan. Yeşil Alan Üçtutlar Bahar Sit. Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Baraj İçi Mesire Alanı Mesire Alanı Üçtutlar Baraj Sulama Kanalı Kenarı Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Belediye Sosyal Tesisleri Parkı Park Üçtutlar Binevler 1. Cd. Polis Loj. Karşısı Park Park Üçtutlar Binevler 151. Sokak Çocuk Parkı Üçtutlar Özel Pınar Okulu Yanı Çocuk Parkı Üçtutlar Binevler 3. Cad.Çocuk Parkı Çocuk Parkı Üçtutlar Emre Parkı YD (1982) Park Üçtutlar Eşref Hoca Cd. Anadolu Lisesi Kavşağı. Kavşak Üçtutlar Eşref Hoca Cd. Refüj Refüj Üçtutlar Eşref Hoca Cd. Trafo Yanı Üçgen Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Eşref Hoca Cd. Üstü Üçgen Alan Yeşil Alan Üçtutlar Eşref Hoca Cd.Melik Gazi Deresi Kavşak Kavşak Üçtutlar Fatih Cd.Trafo Yanı Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Hz Ömer Parkı Park Üçtutlar İmam Hatip Lisesi Kavşak Kavşak Üçtutlar Kocatepe İÖO.Doğusu Çamlık Yeşil Alan Yeşil Alan Üçtutlar Mehmetçik Lisesi Karşısı Kavşak Kavşak Üçtutlar Mehmetçik Parkı Park Üçtutlar Melikgazi Deresi Üstü Yeşil Alan Yeşil Alan

16 Sıra Mahalle Yer Alan Adı Alanı 239 Üçtutlar Sella Kenarı Park Park Üçtutlar Slim Kent-Haskent 4. Sk. Çocuk Parkı Çocuk Parkı Üçtutlar Şehime Kayış Parkı Park Üçtutlar Valide Camii Batısı Çocuk Parkı Üçtutlar Valide Sultan Camii Doğusu Park Park Üçtutlar Yazıçarşı Kavşağı Kavşak Üçtutlar Zikrullah Camii Karşısı Yeşil Alan Yeşil Alan Yavruturna Ehlibeyt Cami Doğusu Park Park Yavruturna Muhtarlık Önü Yeşil alan Yeşil Alan Yeniyol Özdoğanlar Kavşağı Kavşak Yeniyol Belediye Bitişiği Park Park Yeniyol Uğur Mumcu Cd. Refüj Refüj Yeniyol Kültür Sit.Altı Şelale Yeşil Alan Yeşil Alan Yeniyol Milönü Kavşağı Kavşak Yeniyol Saat Kulesi Kavşağı Kavşak Yeniyol Askerlik Şubesi Önü Yeşil Alanlar Yeşil Alan Yeniyol Hürriyet Parkı YD (1975) Park Yeniyol Gazi Paşa İÖO Yanı Çocuk Parkı Çocuk Parkı 140 Toplam:

17 Kapalı Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan Adı 1 Yeniyol Mah. Mevlana Çok Katlı Otoparkı 200 Otopark 2 Gülabibey mah. Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı 345 Otopark Pazarlarımız Sıra Mahalle Yer Alan Adı 1 Ulukavak Mah. Pazartesi Pazarı Semt Pazarı 2 Kale Mah. Salı Pazarı Semt Pazarı 3 Üçdutlar Mah. Salı Pazarı (Fuar Alanı) Semt Pazarı 4 Çepni Mah. Çarşamba Pazarı Semt Pazarı 5 Buhara Evler M. Buhara Pazarı (Perşembe Pazarı) Semt Pazarı 6 Mimar Sinan M. C uma Pazarı Semt Pazarı 7 Bahçelievler M. Cumartesi Pazarı Semt Pazarı 8 Toki Mah. Toki Pazarı Semt Pazarı 9 Çepni Mah. Oto Pazarı Oto Pazarı 17

18 c) TaĢıt ve ĠĢ makineleri. Belediyemiz bünyesinde bulunan mevcut taşıt ve iş makinesi (sabit ve hareketli) aşağıda görüldüğü gibidir. Araç Cinsi Mevcut Ağaç Sökme Aracı 2 Akaryakıt Tankeri 1 Arasöz 8 Otobüs 17 Binek Araç 9 Minibüs 5 Pick-up 28 Cenaze TaĢıma Aracı 4 Cenaze Yıkama Aracı 2 Motosiklet 5 Tır 3 Jeep 1 Ġtfaiye Kurtarma Aracı 1 Kamyon 29 Kurtarıcı 1 ġnorkel (merdivenli arazöz) 2 Su Tankeri 3 Yol Süpürme Aracı 4 Vidanjör 3 Beko Loder Kepçe 8 Dozer 3 Ekskavatör 5 Fork-Lift 3 Greyder 3 Yükleyici Kepçe 11 Silindir 9 Traktör 4 Midibüs 2 Çöp Kamyonu 12 Yaya Silindiri 1 Trans mikser 2 FiniĢer 3 Kompresör 4 Asfalt Freze Makinesi 1 Çapa Makinesi 2 Mini Beko (kazıcı Yükleyici) 1 18

19 Seyyar Jeneratör 1 Seyyar Bakım Aracı 1 Asfalt Serme 1 Asfalt Yağlama 1 Astar Aracı 1 Asansörlü Araç 1 Kanal Temizleme 1 Yakıt-Su Tankı 1 Sepetli Araç 1 TOPLAM 211 d) BiliĢim Teknolojileri faaliyetlerin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlerini güncelleyerek etkin olarak kullanımını sağlamaktadır. Teknolojik Araç-Gereç Miktarı Sunucu Bilgisayar (Server) 6 Masaüstü Bilgisayar 277 TaĢınabilir Bilgisayar 47 Yazıcı 152 Fotokopi Makinesi 17 Projeksiyon Cihazı 4 Faks Makinesi 16 Telsiz El Telsizi 190 Araç Telsizi 32 Ġnternet Bağlantısı (ADSL) 24 Network Terminal Cihazı 30 TOPLAM

20 D- İNSAN KAYNAKLARI Çorum Belediyesinde 2010 yılı ağustos ayı sonu itibariyle 235 memur, 456 kadrolu işçi, 24 sözleşmeli olmak üzere toplam 715 personel çalışmaktadır. GENEL PERSONEL BĠLGĠLERĠ: Konu Bayan Erkek Toplam Memur Personel Yapısı İşçi Sözleşmeli Toplam PERSONEL YAPISI Bayan Erkek Memur İşçi Sözleşmeli 20

21 Eğitim Yapısı Konu Memur ĠĢçi SözleĢmeli Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Toplam Ġlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite Yüksek Lisans TOPLAM PERSONEL EĞİTİM DURUMU Memur İşçi Sözleşmeli İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite Yüksek Lisans 21

22 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 22

23 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Halkımızın Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere temel politika ve önceliklerimiz; kentsel yaşamın sunması gereken çağdaş yaşam standartlarının oluşturulması, kentimizin tarihi kimliğinin ortaya konulması, sosyo ekonomik yönden her vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz mekânlar ve şartlar oluşturmaktır. Belediyemizin maddi ve maddi olmayan imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek ve rantabl olmayan mülklerimizin aktif ve verimli hale getirilmesi sağlanıp, kentimizi MARKA KENT haline getirmek. 23

24 B-AMAÇ VE HEDEFLER 1.1. MĠSYON İlgili yasalar çerçevesinde halkımızın katılımı ile modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir belediye olmak 1.2. VĠZYON Hitit Uygarlığı nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve Çorum u marka kent haline getirmek KURUMSAL YAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN STRATEJĠK AMAÇLAR; Amaç 1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması Amaç 2: Mevcut Personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak personeli etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Amaç 3: yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak Amaç 4: Kontrol edilebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek Amaç 5: Çalışma mekânlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak Amaç 6: Tüm hizmet ve mal alımlarının, yatırımların kalite ve yeterliliğini denetleyen mekanizmanın geliştirilmesi KENTSEL HĠZMETLERE YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR; Amaç 1: Kentin tarihi mirasının korunması, açığa çıkarılması ve fonksiyonel olarak kullanıma sunulması 24

25 Amaç2: Kentsel dönüşümün çevre koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirilmesi Amaç 3: Kentimizde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak Amaç 4: Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak Amaç 5: Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması Amaç 6: İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli ve etkin olarak vatandaşlara ulaştırılması Amaç 7: Kentin ve kentlinin süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaç ve beklentilerini cevaplayacak yeni alanlar oluşturmak, mevcut aktif ve pasif yeşil alanları daha fonksiyonel hale getirerek içinde yaşanılan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek. Amaç 8: Kentimizde estetik normlarının oluşturulması Amaç 9: Alt merkezlerin (ticaret, eğitim alanları vb.) oluşturularak yol boyu ticari gelişimin engellenmesi Amaç 10: Çevre ve atık yönetim sisteminin oluşturulması ve etkin uygulanması Amaç 11: Vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak Amaç 12 : Kentin bütüncül bir anlayışla planlanarak; güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak 25

26 TOPLUMSAL HĠZMETLERE YÖNELĠK STRATEJĠK AMAÇLAR; Amaç 1: Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine sosyal ve kültürel amaçlı hizmetleri etkin ve sürekli olarak sunmak Amaç 2: Şehrin kültürel ve tarihsel birikiminin tanıtımına katkıda bulunmak ve bu birikimin bilimsel metotlarla derlenmesine, geliştirilmesine ve yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak. Amaç 3: Çorumda yaşayanlar için kentlilik bilincini geliştirici faaliyetler yapmak Amaç 4: Kente yönelik kararlarda katılımcılığın benimsenmesi ve etkin katılımın sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması Amaç 5: Yardıma muhtaç bireylerin barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarının sağlanması 26

27 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 27

28 Amaç Özel Kalem Müdürlüğü Kontrol edilebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek Hedef 1.1. Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek. Başkanlığın çalışma programını hazırlamak, talimatları ilgili birimlere iletmek, yatay ve dikey iletişimi artırarak sağlıklı bilgi akışını sağlamak, makamın her türlü protokol işlemlerini yürütmek Başkanlık ve Yönetim Birimleri arasında köprü oluşturarak verimli çalışmaya ulaşmak. Performans Göstergeleri Özel Kaleme müracaat eden kişilerin taleplerinin cevaplanma oranı (%) Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. İş birliği ve iletişimin geliştirilmesi için STK'lar Muhtarlar vb. gibi kurumlarla yapılan toplantı sayısı (adet) Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 3 Ödüllendirilen başarılı sporcu sayısı 3 4 Açıklama: Uluslararası yarışmalarda başarı kazanan bütün Çorumlu sporcular ödüllendirilmektedir ve 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. Başkanlığa gelen tüm elektronik mesajların cevaplanma süresi (Gün) Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 5 Başkanın belediye müdürleri ile yaptıkları toplantı sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 6 Başkanın, Başkan Yardımcıları ile yapılan toplantı sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 7 Halk günü Toplantı sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 8 Halk günü toplantılarına katılan ortalama katılımcı sayısı Açıklama:2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. Vatandaş talepleri ilgili birimlerde çözüme ulaştırıldıkça katılımın azalacağı düşünülmektedir. Faaliyetler Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması , ,00 2 Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması , ,00 3 Başarılı olan sporcuları ödüllendirilmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 28

29 Özel Kalem Müdürlüğü 1.1 Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek. Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması. Özel Kalem Müdürlüğü İlimizin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Yurt içinden ve Yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması. Toplam : ,00TL Konukları Ağırlanması : ,00 TL Leblebi Alımı : ,00 TL Hediye : ,00 TL Çiçek : ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 29

30 Özel Kalem Müdürlüğü 1.1 Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek. Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması. Özel Kalem Müdürlüğü Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için 2011 yılında 3 kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılması öngörülmektedir. 3 Adet Kamuoyu Araştırması:11.500,00TL *3=34.500,00TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 30

31 Özel Kalem Müdürlüğü 1.1 Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek. Başarılı olan sporcuları ödüllendirilmesi. Özel Kalem Müdürlüğü Yurt dışında ve Yurt içindeki müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirmek. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 31

32 Amaç Hedef İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Mevcut personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Personele dönük etkinlikler düzenlemek ve verimliliği yüksek personelin ödüllendirilmesi sağlamak 2.1 Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Yılda bir kez gezi düzenlemek. Yılda bir kez emekliler günü düzenlemek. Anketler düzenlemek. Performans Göstergeleri Personel memnuniyet oranı (%) 67,40-80 Açıklama: 2 Personel memnuniyet anketi katılım oranı (%) 89, Açıklama: 3 Yapılan sosyal aktivite sayısı (Adet) Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 4 Yapılan sosyal aktivitelere katılım sayısı (Kişi) Açıklama: Toplam çalışan personelin (724)en az %15 'inin katılımını sağlamak ve 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 5 Açıklama 6 Açıklama 7 Açıklama 8 Açıklama Faaliyetler Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek 6.000, , Genel Toplam 6.000, ,00 32

33 İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2.1 Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Takvim yılı içinde personele yönelik en az iki adet sosyal aktivite düzenlemek 2 kez personel gezisi = 2.500,00 x 2 = 5.000,00 TL Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi. (doğum, doğum günü, nikâh, cenaze vb.) 724 Belediye çalışanına mesaj gönderme = 1.000,00TL. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı 6.000,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı 6.000,00 33

34 Amaç Hedef İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma mekânlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak 2.2 Çalışan Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak. Performans Göstergeleri İş Kazası sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. Sağlık taraması yapılan Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçi personel oranı (%) Açıklama: 2009 Yılında S.Taraması yapılması gereken 205, S.Taraması yapılan 205 kişi, 2010 Yılında S.Taraması yapılması gereken 244, S.Taraması yapılan 244 kişi 3 Açıklama 4 Açıklama 5 Açıklama 6 Açıklama 7 Açıklama 8 Açıklama Faaliyetler 1 Periyodik muayeneler, tahliller ve sağlık malzemelerinin temin edilmesi Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam , , Genel Toplam , ,00 34

35 İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2.2 Çalışan Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak. Periyodik muayeneler, tahliller ve sağlık malzemelerinin temin edilmesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Periyodik muayeneler ve tahliller yaptırılması = ,00 TL. Sağlık Malzemelerinin temin edilmesi = 1.000,00 TL. TOPLAM = ,00 TL. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 35

36 Amaç Hedef İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Mevcut personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Hizmet içi eğitimin, %10 personel için, kurum içi ve dışında yaptırılması. 2.3 Her personele yılda en az bir defa Hizmet İçi Eğitim e katılımını sağlamak Performans Göstergeleri Verilen Hizmet içi eğitim sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 3 Personel başına düşen eğitim süresi. (saat/yıl) 3,61 6,81 7 Açıklama: 2009 Yılında 599 kişiye 2164 saat eğitim verildi Ağustos sonu itibariyle 396 kişiye 2698 saat eğitim verildi 4 Verilen Eğitimin etkinlik değerlendirilme oranı(%) 79,44 81,68 85 Açıklama: 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 5 Açıklama 6 Açıklama 7 Açıklama 8 Açıklama Faaliyetler 1 Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve eğitimcilerin kurum içi ve kurum dışında yapılmasının sağlanması Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam , , Genel Toplam , ,00 36

37 İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2.3 Her personele yılda en az bir defa Hizmet İçi Eğitim e katılımını sağlamak. Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve eğitimcilerin kurum içi ve kurum dışında yapılmasının sağlanması İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim verecek olan eğitimcilerin tedariki 8 adet eğitim = 8 X = Yolluklar = 2.000,00 TOPLAM = ,00 TL Eğitim sonu ölçme değerlendirmesinin yapılması = 1.000,00TL. TOPLAM = ,00TL. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 37

38 Amaç Hedef Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm hizmet ve mal alımlarının, yatırımların kalite ve yeterliliğini denetleyen mekanizmanın geliştirilmesi 3.1 Birimlerin satın alma taleplerini koordine edip gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp tedarik süreçlerini geliştirerek, süreçleri etkin ve verimli şekilde yürütmek. Performans Göstergeleri Satın alınan hizmet, mal ve yapım işlerinin kabul oranı (%) Açıklama: : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 2 Doğrudan alımın bütçeye oranı (%) 4 3,5 3,5 Açıklama: : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 3 Gerçekleştirilen ihale sayısı (Adet) Açıklama: : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 4 İhalelere katılan ortalama istekli sayısı (Adet) Açıklama: : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 5 Doğrudan teminlerde ortalama teklif sayısı (%) 3,39 3,38 5 Açıklama : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 6 Açıklama 7 Açıklama 8 Açıklama Faaliyetler Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 İhalelere katılımı artırıcı işlemler gerçekleştirilmesi , , Genel Toplam , ,00 38

39 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.1 Birimlerin satın alma taleplerini koordine edip gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp tedarik süreçlerini geliştirerek, süreçleri etkin ve verimli şekilde yürütmek. İhalelere katılımı artırıcı işlemler gerçekleştirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhalelerde katılımı artırmaya yönelik işlemler doğrultusunda, daha çok kişinin ihalelerden haberdar olmasına yönelik olarak, Belediyemiz Taş Binasının önüne kayar yazı ile ihale ilanlarını gösterir ışıklı pano alınması. : ,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Ġhtiyacı ,00 Toplam Bütçe DıĢı Ġhtiyacı Toplam Ġhtiyacı ,00 39

40 Amaç Hedef Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma mekânlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak 3.2 Duyuru iletişim haberleşmeyi sağlamak ve mevcut hizmet binalarında uygun çalışma koşulları ve ortamlarının oluşturulmasını sağlamak Performans Göstergeleri Çalışma ortamlarından memnuniyet oranı (%) Açıklama: 2 Seslendirme ve ilan faaliyetlerindeki şikâyet sayısı (adet) Açıklama : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 3 Seslendirme hizmeti sayısı (adet) Açıklama : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. Kamu kurumu, eğitim kurumları ve stk lar tarafından ses yayın sistemi talepleri değerlendirilmektedir. 4 Telsiz telefon ve elektrik arızalarına müdahale sayısı (adet) Açıklama : 2010 Yılı ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir 5 Açıklama 6 Açıklama 7 Açıklama Faaliyetler Ġhtiyacı (2011) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye Hizmet Binası ve dış birimlerde haberleşme, elektrik işleri, tesisat, bakım ve onarım faaliyetleri , ,00 2 Mevcut Belediye Hizmet Binası temizlik işlerini hizmet alım yoluyla yapmak , ,00 3 Santralin modernizasyonunu sağlamak , ,00 4 Hizmet Binalarının bakım, onarım, tadilat işlerini yapılması 7.000, ,00 5 Belediyemiz elektrik ve ses yayın cihazları için 1 adet merdivenli araç,1 adet çift kabinli pikap alımı , ,00 Genel Toplam , ,00 40

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS SAATTE 6

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI. (taslak)

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI. (taslak) ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI (taslak) 1 SUNUŞ Bilindiği üzere Performans Programları; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR-

Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR- 5216 Sayılı Kanunun 7.maddesinin bu fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile Büyükşehir Belediyesinin işletmekte

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI M E C L İ S Karar Tarihi: 13/11/2013 Karar No: 505 2 / 244 , GİRESUN 3 / 244 HHHTT, İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...7 A-

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Türkiye'de sosyal devlet anlayışı artık kurumsal bir mahiyet taşıyor. Vatandaşlarımız tam anlamıyla sosyal adalet ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınıyor. Anayasamızın 5. maddesinde Devletimizin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS 1 OTOBÜS

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI 1 BAŞKAN SUNUŞU Ilgın değişmeli, Ilgın gelişmeli ilkesi doğrultusunda 2009 yılında devraldığımız hizmet bayrağını hedefe ulaştırmak için kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Şehrimizi fiziki olarak değiştirirken

Detaylı

T.C. KEPEZ BELEDiYE BAŞKANLIĞI. KAMU iç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. KEPEZ BELEDiYE BAŞKANLIĞI. KAMU iç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. KEPEZ BELEDiYE BAŞKANLIĞI KAMU iç KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Antalya Temmuz KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA YAYINLARI NO: 11 Antalya Kepez Belediye Başkanlığı Kamu İç Kontrol

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 - Saat : 10.30 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77- 78-79- 80-81- 82-83- 84-85- 86 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

SUNUŞ. Şevki DEMİRCİ Çayırova Belediye Başkanı

SUNUŞ. Şevki DEMİRCİ Çayırova Belediye Başkanı TC. ÇAYIROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI -2015-1 2 3 BAŞKANIN SUNUŞ YAZISI 5018 Sayılı Kanun ile mali yönetim sistemimize; stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER)

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) 1995 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) YENi YAYIN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR tarafından yazılan Belediyenin Organları Meclis, Encümen

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1882 yılında kurulan Belediyemiz belde sakinlerimizin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yegane amacı halka hizmet

Detaylı