Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 7 TEMMUZ 2008 PAZARTESÝ Buðday hasadýnýn baþladýðý Nevþehir'de, üreticiler buðday alým taban fiyatýnýn kýsa sürede açýklamasýný istiyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin Buðday hasadý baþladý önemli tahýl üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2005 yýlýna kadar 154 bin 350 hektar alanda her yýl yaklaþýk 324 bin ton buðday üretiminin gerçekleþtirildiðini söyledi. Son yýllarda küresel ýsýnma ile birlikte yaþanan kuraklýk ve tarým girdi fiyatlarýndaki artýþ ile birlikte buðday üretimi yapýlan tarým arazilerinin azaldýðýný kaydeden Tunç, bu yýl yaklaþýk 154 bin ton buðday hasadýnýn gerçekleþmesini beklediklerini söyledi. Üreticilerin hasat iþlemlerine baþlamasýna karþýn, buðday taban fiyatýnýn açýklamamasýnýn sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, "Çeþitli zorluklara göðüs gererek buðday üretimi yapan çiftçiler, tarlalarýnda hasatlarýný gerçekleþtiriyor. Ancak elindeki buðdayý kaça satacaðýný bilmiyor. Her taþýn altýnda gürbüz var Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Sahte Yeþil lakaplý Osman Gürbüz hakkýnda eski MÝT ve Jandarma istihbarat çalýþaný Mümin Geleþ, þok iddialarda bulundu. Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne ve MÝT e mail olarak attýðýný söyleyen Geleþ, ancak Gürbüz hakkýnda soruþturma baþlatýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, Gürbüz ün eski eþi Aysel Akbulut un da ifadesinin alýnmasýný istedi. Mümin Geleþ, Osman Gürbüz e kendisini ve eþi Aysel Akbulut u tehdit ettiði iddiasýyla 2004 te dava açtý ve Gürbüz tehdit suçundan ceza aldý. 2 DE Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý 6 DA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: YEREL SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý.erken seçim gündemde. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý Bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektironik postasýna gönderebilirsiniz. Mehmet Ali Yazýcý Olaylara Yön Veren Temel Çeliþkiler Köþe Yazýsý 2 DE Ayþe Hür Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (1) Araþtýrma yazýsý 4 DE Vladimir Mayakovsky Elektriðe yüzde 42 zam, ya çalýþanlara? Haziran ayý enflasyon oranlarý, memura sadece yüzde 1 oranýnda enflasyon farký zammý getiriyor. Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerine ise yüzde 6 zam verileceði açýklandý. 7 DE Kandaki þeker oraný cep ten izlenecek ABD deki Georgetown Üniversitesi nden bir grup bilim adamý, þeker hastalarýnýn kullandýðý, parmak delerek kandaki þeker ölçümünü yapan sisteme alternatif olarak, deriyi delmeden, gözenekleri kullanarak ölçüm yapabilecek bir teknik geliþtirdi. 8 DE 3 DE Tuzköylülerin çilesi sona eriyor Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde, kansere neden olan yapý taþlarý nedeniyle boþaltýlacak olan evlerin yýkýlarak üzerlerinin kapatýlacaðý belirtildi. 6 DA Sovyet devrimi þairlerinden Vladimir Mayakovsky, 1893 yýlýnda dünyaya gözlerini açtý. Vladimir Vladimirovic Mayakovski 7 temmuz (aslýnda tam olarak bilinmiyor) 1893'te Gürcistan'ýn Kutais kentine baðlý Baðdadi köyünde doðdu. akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT 5 DE

2 2 Mehmet Ali Yazýcý Olaylara Yön Veren Temel Çeliþkiler Dünyada ki birçok toplumsal, siyasal ve ekonomik olay ve geliþme bizlere oldukça karmaþýk gelir ve anlama konusunda yetersizlik çekeriz. Aslýnda bu olay ve geliþmeleri anlamanýn çok basit bir yöntemi vardýr; yaþanan çeliþkiyi görebilmek ve sorunlarýn hangi çeliþkilerden kaynaklandýðýný bulabilmek... Bir baþka deyiþle, ana çeliþkiyi yakalayabilmek Ve çözümü de bu eksende geliþtirebilmek Her sorun belli bir temel çeliþki doðrultusunda geliþir. Sýnýflý toplum gerçekliðinde temel ve belirleyici çeliþki, emek sermaye çeliþkisidir. Yaþanan hiçbir olay ve geliþme bu çeliþkiden baðýmsýz deðildir. Sorunu anlamaya çalýþan özneler bu çeliþkiyi çýplak bir þekilde kavramak için, bütün yan geliþmelerden ve tali çeliþkilerden kurtarmak zorundadýrlar. Bazen tali çeliþkiler ve geliþmeler esas çeliþme gibi çýkar karþýmýza ve biz bununla uðraþýrken, sorunun ana halkasýný kaçýrmýþ oluruz. Bu duruma ülkemizdeki geliþmelerden bir örnek verecek olursak; egemenlerin ve gerçek güç sahiplerinin son yýllarda yaratmaya çalýþtýklarý laik anti-laik çatýþma, esas sorunlarý gizlemede önemli bir tali sorun iþlevi görmektedir. Toplum bu eksende kamplara ayrýlýrken, egemen yönetici elit, kendi çýkarlarýný devam ettirmede ve iktidarýný güçlendirmede önemli imkânlar kazanmaktadýr. Tarih boyunca asla laik olmamýþ ve dini her koþulda kullanmýþ bir rejimin, ant-laik geliþmelerden dolayý kaygý duymasýnýn anlamý var mýdýr? Burada sorun, kitlelerin dini duygularýný ve alýþkanlýklarýný kendi çýkarlarý için kullanmada kim ne kadar ve nasýl davranacaktýr? Çatýþma budur ve sorun bu çatýþmadan kaynaklanmaktadýr. Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin hâkim olduðu bir dünyada, temel çeliþkileri gizlemek ve kitlelerin bilincinde yanýlsamalar yaratmak kolaydýr. Geçtiðimiz yüzyýlda dünyada ki geliþmeleri belirleyen çeliþkiler, bu yüzyýl için de geçerlidir. Bugün de, emek sermaye çeliþkisine baðlý olarak yaþanan bu çeliþkileri, beþ ana baþlýkta toplamak mümkündür ve yaþanan bütün olaylar bu çeliþkilere baðlý olarak, bunlardan geliþerek kendilerini gösterirler: 1-Kapitalist-Emperyalist ülkelerin yönetimleriyle(emperyalizm), ezilen-sömürülen, baðýmlý ülke halklarý arasýnda ki çeliþki. 2-Kapitalist-Emperyalist ülkelerle, göreceli olarak baðýmsýz olamaya çalýþan ya da sosyalist olan ülkeler arasýnda ki çeliþki. 3-Kapitalist-Emperyalist ülkelerin kendi aralarýnda ki çeliþki. 4-Kapitalist-metropol ülke yönetimleri ile, o ülkenin halklarý arasýnda ki çeliþki. 5-Ezilen-sömürülen baðýmlý ülke halklarýnýn, emperyalizmle iþbirliði içinde olan, yerel egemenler arasýnda ki çeliþki. Sonuç olarak, yaþanan ve yaþanacak olan olaylarý, yukarýda belirlenen çeliþkiler temelinde anlamaya çalýþýn, olgu ve olaylarda ki karmaþýklýðýn,iç içe geçmiþliðin ve belirsizliðin vb. ortadan kalkacaðýný ve çýplak gerçeklerle karþý karþýya kalacaðýnýzý göreceksiniz.sorunu tam olarak anlamak çözümün yarýsý olduðuna göre,olaylar karþýsýnda duyarsýzlýðýmýz da sona erecek ve çözümlerimiz de geliþmeye baþlayacaktýr. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Sahte Yeþil lakaplý Osman Gürbüz hakkýnda eski MÝT ve Jandarma istihbarat çalýþaný Mümin Geleþ, þok iddialarda bulundu. Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne ve MÝT e mail olarak attýðýný söyleyen Geleþ, ancak Gürbüz hakkýnda soruþturma baþlatýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, Gürbüz ün eski eþi Aysel Akbulut un da ifadesinin alýnmasýný istedi. Mümin Geleþ, Osman Gürbüz e kendisini ve eþi Aysel Akbulut u tehdit ettiði iddiasýyla 2004 te dava açtý ve Gürbüz tehdit suçundan ceza aldý. Mümin Geleþ, tecavüzden adam öldürmeye ve tehdide kadar 20 ye yakýn sabýka dosyasý olan Osman Gürbüz ün Susurluk olayýný çözecek bilgilere sahip olduðunu iddia etti. Susurluk kazasýnda Mercedes ten silahlarý alan kiþinin Osman Gürbüz olduðunu öne süren Geleþ, Gürbüz ün emekli Tuðgeneral Veli Küçük, Kuvvayi Miliye Derneði Baþkaný emekli Albay Fikri Karadað la yakýn iliþkisi olduðunu öne sürdü. Gürbüz gazi olaylarýnda yer aldý Geleþ, Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne 3 yýl boyunca ihbar niteliðinde açýkladýðýný ancak soruþturma açýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, 9 Nisan 1997 de Sýraselviler Caddesi nde emekli Tuðgeneral Habil Küçük e ait güvenlik malzemeleri satan þirkete yapýlan polis baskýnýnda balkondan kaçmak isterken yakalanan Osman Gürbüz ün Gazi olaylarýnda rol aldýðýný ileri sürdü. Operasyonlar örgüte bildirilmiþti Geleþ, Elazýð da askerliðini yaptýðý sýrada Kürtçe nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerini bildiði için PKK lilerin sorgusuna katýldýðýný belirterek, daha sonra dönemin Elazýð Tabur Komutaný Muzaffer Akçam ýn iþ teklifiyle Jandarma Ýstihbarat elemaný olduðunu söyledi. Geleþ þu iddialarda bulundu: Ýstihbarati bilgiler topluyorduk. Hemen yan binamýzda JÝTEM vardý. Cem Ersever le oradan tanýþýyorduk. Cem Ersever daha sonra öldürüldü. Ersever i kimler nasýl öldürdü bilmiyorum sanýrým ekmeðine taþ koyanlar öldürdü. Osman Gürbüz ile bir kez karþýlaþtýk. Çok tanýmam kendisini ancak Mahmut Yýldýrým (Yeþil) ile Gürbüz ün iliþkisi vardý. Ersever o ikisini teþhir etmiþti. Zaten o dönemde bir bilgi kirliliði oluþmuþtu. Yýldýz hemþirenin kocasýnýn öldürülmesi filan bunlar önemli þeylerdi. O dönem yapacaðýmýz operasyonlar örgüte bildirilmiþti. Üstteðmen Menderes Güçlü tarafýndan örgüte bilgi sýzdýrýlmýþtý. Güçlü 4 üncü Zýrhlý Tugay Komutaný Þinasi Demir tarafýndan 7 gün sorgulandýktan sonra serbet býrakýldý. Kendisi JÝTEM de Cem Ersever ile çalýþmýþ bir istihbarat subayýydý te ise Sivas ta 4 genç astsubay öldürüldü. Daha önce biz örgütün operasyon yapacaðýný bildirmiþtik Muzaffer Akçam a. Ancak bir þekilde bu görülmek istenmedi. Sabancý suikastýný haber verdim Sabancý suikastýnýn olacaðýný 6 ay önce Muzafer Akçam ve Tuðgeneral Þinasi Demir e ilettiklerini belirten Geleþ, Bu bilgileri verdikten sonra istihbarattan uzaklaþtýrýldým. Çünkü iþlerine gelmiyordu. Sonra MÝT ile çalýþmaya baþladým. Kürtçe ve Zazaca bildiðim için bana ihtiyaçlarý vardý. Teknoloji ilerledikten sonra bana ihtiyaçlarý kalmadý. Kullandýktan sonra beni býraktýlar. Zaten sol örgütleri teknoloji öldürdü. Telefon ve internet üzerinden her þey takip ediliyordu. Bize ihtiyaç kalmamýþtý dedi. Aysel in ifadesine baþvurulmalý Osman Gürbüz ün önce tecavüz ettiði daha sonra evlendiði Aysel Akbulut un hayatýna girmesiyle Gürbüz le tanýþtýðýný belirten Geleþ, 7 Temmuz 2008 Pazartesi Her taþýn altýnda gürbüz var þu iddialarda bulundu: Gürbüz, Aysel Akbulut a bir otelde çalýþýrken tecavüz eder. Baský ve þiddetle Akbulut u bir süre rehin alýr, silah ve uyuþturucu kaçakçýlýðý gibi birçok kirli iþleri için kullanýr. Gürbüz cezaevine girdikten sonra Akbulut ile resmi nikah kýyar ve evlenir. 3 ay sonra da boþanýr. Gürbüz den boþanmasýndan sonra Akbulut ile tanýþtýðýný belirten Geleþ, daha sonra Akbulut la evlendiðini söyledi. Bunun üzerine Akbulut un Gürbüz tarafýndan tekrar tehdit edilmeye baþladýðýný öne süren Geleþ, Osman Gürbüz hakkýnda yaptýðý araþtýrmalar sonucunda ilginç detaylara ulaþtýðýný anlattý. Pur ile gürbüz ün iliþkisi vardý Gürbüz ün Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu (THKO) itirafçýsý olduðunu söyleyen Geleþ, þunlarý þöyledi: Aysel Akbulut, Gürbüz ve Veli Küçük hakkýnda bilgilere sahip. Akbulut un da ifadesine baþvurulmalý. Gürbüz, Aysel ile beni tehdit etti. Bunun üzerine ben birçok emekli askerin yanýna gittim. Gürbüz ün itirafçý olduðunu söyledim ancak kimse bana inanmadý. Sadece Veli Küçük bildiðini söyledi. Antalya ya gittim ve Gürbüz ile Ali Pur ile iliþkilerini gördüm. Ali Pur, (Sivaslý iþveren) Orhan Taþanlar ve Ýsmet Sezgin in kirvesi Süleyman Demirel in de korumasýydý. Þimdi zengin bir iþadamý olmuþ. Daha sonra Fikri Karadað a ulaþtým, yüz yüze görüþtüm Bu suç makinesiyle ne iþiniz var dedim. Bilmiyorduk dediler. Ancak Karadað daha sonra benden para istedi. Kirayý ödeyemiyoruz derneðimiz zorda diye. Daha sonra biraz daha artýrýnca Gürbüz ün emekli paþalarla arasýnýn çok iyi olduðunu öðrendim. Cihangir camiasýndaydýlar Gürbüz ün Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu nun yanýnda estetik ameliyat olduðunu öðrendiðini belirten Geleþ, Müteahhit Murat Öztürk ile arasýnýn çok iyi olduðunu ve Öztürk ün Gürbüz e bir zýrhlý araç hediye ettiðini öðrendim. Yine Sýraselviler de Tarýk Akan ýn aðabeyinin yerini almýþ ve kendine iþyeri yapmýþ. Onun hemen karþýsýnda yani Alman Hastanesi nde yanýnda bir petrol yeri var, orasýný da Susurluk davasý hükümlülerinden eski özel timci Ayhan Çarkýn, Susurluk davasý sanýklarýndan özel hareket eski mensubu Oðuz Yorulmaz ve Susurluk davasýnda yargýlanan eski polis Ayhan Akça iþletiyordu. Burada pis iþler dönüyordu dedi. Geleþ, Gürbüz sayýsýz cinayete imza attý. O paþalarý, paþalar da onu kullandý dedi. Birgün 06 Temmuz 2008

3 7 Temmuz 2008 Pazartesi Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Üyelerimizden deðerli arkadaþýmýz Cafi CEYHAN ve saygý deðer eþi Hamiyet CEYHAN nýn sevgili kýzlarý Safiye CEYHAN ýn cumrtesi günü Süha Savaþ Düðün Salonun da yoðun bir davetli eþliðinde Kýna töreni yapýldý. Törende duygulu ve coþkulu anlarýn birlikte yaþandýðý gözlendi. Gençlerimizin dans ve yöresel halkoyunlarýnda sunduklarý gösteriler izlemeye deðerdi. Safiye CEYHAN Kýnan kutlu olsun. Kýna töreninin devamýnda, Safiye CEYHAN ile Hayriye YILDIRIM hanfendilerin sevgili oðlu Harun YILDIRIM ýn Süha Savaþ Düðün Salonun da nikah törenine geçildi. Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN ve sayýn Kaplan GÖNENÇ in nikah þahitlikleri ile genç çiftler ömür boyu birlikteliklerine ilk adýmý attýlar. Yeni Çiftlere bizler de mutluluklar dileriz. DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 7 Temmuz 2008 Pazartesi Bizans döneminde Ýstanbul sokaklarýnýn hakimi kedilerdi. Ama 1453 ten itibaren durum deðiþti ve egemenlik köpeklere geçti. Köpeklerin Fatih in ordusundaki Türkmenlerle birlikte geldiði rivayet edilir. Ýstanbul u 1665 te ziyaret eden Fransýz seyyah Jean de Thèvenot, þehir halkýnýn köpekleri nasýl koruduðunu, hatta bazý zenginlerin ölümlerinden sonra köpeklerin bakýmý için kaynak býraktýðýný övgüyle Ayþe Hür Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (1) anlatýr de þehri ziyaret eden Fransýz botanikçisi P. de Tournefort da benzer þeyler söyler. Köpek taifesinin durumu Tournefort u öyle etkiler ki, biliminsaný bitkileri býrakýp bir süre köpekleri gözler. Notlarýnda sýrf köpeklere verilmek üzere et satan satýcýlarýndan, köpeklerin yaralarýný saran, yatmalarý için altlarýna saman koyan, barýnabilmeleri için küçük yuvalar yapan þehir sakinlerinden övgüyle söz eder. Fransýz yazarý François R. Chateaubriand, yýllarý arasýnda Yunanistan ý ve Kudüs ü kapsayan bir doðu yolculuðu sýrasýnda uðradýðý Ýstanbul daki köpek nüfusunun kalabalýðýndan ve sokaklarýn köpeklere býrakýldýðýndan söz eder. Öldürmüyorlar ama... Kutsal Topraklara yaptýðý bir gezi dolayýsýyla 1867 Aðustos un Ýstanbul a gelen Amerikalý hiciv yazarý Mark Twain ise, 1869 da Innocents Abroad adýyla yayýnlanan gezi günlüklerine þöyle yazar: Konstantinopolis in ünlü köpeklerinin yanlýþ tanýtýldýðýna, onlara iftira edildiðine inanmýþ gibiyim. Okuduklarýmdan gelen bir þartlanmayla, bu köpeklerin yollarý týkayacak kadar kalabalýk olduðunu, müfrezeler, bölükler ve alaylar halinde dolaþýp, istediklerini vahþi ve kararlý saldýrýlarla elde ettiklerini, geceleri korkunç ulamalarýyla bütün sesleri bastýrdýklarýný sanýyordum. Oysa burada gördüklerimin okuduklarýmla ayný köpekler olmasýna imkan yok. Her yerde köpek görüyorum doðru, ama öyle kalabalýk gruplar halinde deðil. En çok on veya yirmi tanesini bir arada gördüm. Bunlarýn büyük kýsmý gecegündüz uyuyorlar. Ayaktakiler ise uyumak istermiþ gibi geziyorlar. Hayatýmda hiç bu kadar aç, sefil, mahzun bakýþlý, kalbi kýrýk sokak köpekleri görmedim Köpekler þehrin çöpçüleri... Ýnsanlar da onlarý öldürmek istemiyor. Gerçekten öldürmüyorlar. öldürmüyorlar ama öldürmekten beter ediyorlar. Bu zavallý köpekleri ölesiye tekmeleyip taþlýyor, haþlýyor, sonra eziyet içinde yaþamaya býrakýyorlar. Boðaz sefasý Benzer sözler, 1875 veya 1876 da Ýstanbul a gelen Ýtalyan seyyah Edmondo de Amicis in hatýralarýnda da vardýr. Amicis "Bilhassa Pera'da ve Galata'da zavallý hayvanlar o kadar hýrpalanýrlar ve dövülmeye o kadar alýþmýþlar ki, bir deðnek gördükleri anda kaçarlar ya da kaçmaya hazýrlanýrlar" diyerek þanýmýza leke sürer. Ayný yýllarda Ýstanbul a gelen romantik Fransýz þairi, yazarý ve seyyahý Gerard de Nerval ise; Ýstanbul u tasmasý, vazifesi, ismi, meskeni, kanunu olmayan köpeklerin oluþturduðu büyük bir serseriler cumhuriyeti olarak niteleyerek kafamýzý iyice karýþtýrýr. Anlaþýlan o günlerde sokak köpekleri ile þehir halký arasýnda amansýz bir savaþ sürmektedir. Nitekim, Ýstanbul un yabancý sakinlerinden Dorine I. Naeave adlý bir haným, Twenty Six Year on the Boshorus (Londra, 1933) adlý kitabýnda, bu baþ belalarýndan kurtulmak için sandalcýlara para vererek köpekleri nasýl toplatýp karþý kýyýya postaladýklarýný, buna karþýlýk karþý kýyý sakinlerinin nasýl iki katý para verip köpekleri tekrar kendi yakalarýna gönderdiklerini anlatýr. Köpek tehcirleri baþlýyor Daha bir sürü seyyah, yazar Ýstanbul un köpeklerinden söz etmiþtir, çünkü 19. yüzyýlýn baþýnda þehrin bu dört ayaklý sakinlerinin sayýsý bine ulaþmýþtý. Avrupa da sokak köpeði kavramý, 19. yüzyýlýn baþýnda ortadan kalkmýþ, köpekler evcilleþtirilerek evlere sokulmuþtu. Modernleþmenin gereði olarak köpeklerin sokaklardan uzaklaþtýrýlmasý bizde farklý yoldan oldu. Çünkü Ýslam dini, evde köpek beslemek konusunda yeterince esinlendirici deðildi. Bu konudaki ilk adýmý, atý için Karacaahmet te kubbeli bir mezar yaptýracak kadar ileri giden II. Mahmud attý. Köpekler bir gemiye doldurarak halk arasýnda "Hayýrsýz Adalar" diye anýlan üç adadan biri olan Sivriada ya (diðerleri Yassýada ile Tavþan Adasý dýr) doðru yola çýkarýldýlar. Ancak yolda fýrtýnaya yakalanan gemi, köpekler ile birlikte sahile vurunca bu trajik olay halkýn tepkisini çekti, hatta II. Mahmud un müneccimlere danýþmadan yaptýðý bu iþ için Allah ýn ceza verdiði bile düþünüldü. Ýkinci köpek tehciri Abdülaziz döneminde ( ) yapýldý. Yine gemilere doldurulan köpekler, Hayýrsýz Ada ya sað salim ulaþtýlar ancak, bir süre sonra Ýstanbul un çeþitli semtlerinde çýkan yangýnlar, köpek tehcirine kýzan halkýn intikamý olarak yorumlandýðý için, köpekler tekrar þehre getirildi da Paris teki Doðu Garý ndan yola çýkan ünlü Þark Ekspresi ilk yolcularýný Ýstanbul a getirdiðinde, artan seçkin misafir ve araç trafiði þehir sokaklarýný köpeklerin egemenliðinden kurtarmayý yine gerekli kýldý, çünkü tramvaylarýn geçiþ yollarýnda yatan köpekler kazalara neden oluyorlardý. Bedavaya belediye hizmetleri Eski Ýstanbul Hatýralarý adlý kitabýn yazarý Sadri Sema (Mehmed Sadreddin Aydoðdu) 19. yüzyýlýn sonundaki durumu þöyle anlatýyor: Her mahallede bu köpeklerin her biri eve kapýlanmýþtý. Hiçbir köpek diðerinin baðlanmýþ olduðu kapýya yanaþmaz, kendine uygun bulduðu kapýdan þaþmazdý. Evlerden bu köpeklere akþam sabah yiyecek verilir, yavrularý varsa ayrýca beslenir, bunlara baþka baþka isimler verilir ve her biri mahalle halký tarafýndan bu isimle beslenirdi. Sokak köpekleri bir taraftan da o günlerin adý var, kendi yok belediyesinin, beyaz kemerli belediye kavaslarýnýn belediye çöpçülerinin muavinleri ve yardýmcýlarý idi. Sokaklara atýlan süprüntülerin çoðunu bu köpekler toplar, yok ederlerdi. Yine bu sokak köpekleri istibdad zabýtasýnýn da fahri efradýndan idi. Mahallerinde gece karanlýðýnda bir yabancý, hele kýlýksýz kýyafetsiz bir serseri geçse üstüne atýlýrlar, hudut harici ederler,bununla da iktifa etmiyerek feryadý basarlar, polisleri, zaptiyeleri,bekçileri uykudan uyandýrýrlar, halký ayaklandýrýrlardý. Bu köpeklerin hýrsýzý tartakladýklarý, kundakçýyý yaraladýklarý, zamparayý yakaladýklarý da çok olmuþtur. Devam edecek

5 7 Temmuz 2008 Pazartesi Vladimir Mayakovsky Pelteleþmiþ beyninizde kirden parlayan bir kanepede yan gelip yatan semiz bir uþak gibi hayal kuran düþüncenizi, kanlý bir yürek parçasýyla tedirgin edeceðim, dalga geçeceðim, geberesiye küstah ve zehir dilli. Þirinler komünist, Batman eþcinselmiþ Her birinin 50 yýlý aþkýn süredir maceralarý keyifle okunan, animasyonlarý ve sinema filmleri ilgiyle takip edilen çizgi kahramanlarýn gizli dünyalarýnda çeþitli iddialar yer alýyor. Mayakovsky'nin doðum tarihi tam olarak bilinmiyor Sovyet devrimi þairlerinden Vladimir Mayakovsky, 1893 yýlýnda dünyaya gözlerini açtý. Vladimir Vladimirovic Mayakovski 7 temmuz (aslýnda tam olarak bilinmiyor) 1893'te Gürcistan'ýn Kutais kentine baðlý Baðdadi köyünde doðdu. Babasý Vladimir Konstantinovic Mayakovski, Baðdadi Orman Müdürü'ydü. Aile içinde Vladimir Mayakovsky'ye Volodya olarak hitap ediyorlardý. Okumayazmayý kendi kendine öðrendi sonunda Kutais Lisesi'ne gitmeye baþladý. 1905'te Kutais, Bolþevik Partisi'nin yeraltý eylemlerinin merkezlerinden biri oldu. Bu ortamda devrimcilik ve þiirle tanýþan Mayakovski'nin edebi yapýsý þekillenmeye baþladý. 1906'da babasýnýn ölümünden sonra, ailesiyle Moskova'ya göç etti. 1906'da Bolþeviklere katýlan Vladimir Mayakovski, üç kere tutuklandý yýllarý arasýnda Moskova Resim ve Heykel Okulu'nda öðrenim gördü. 1911'de fütürist harekete katýldý. Fütürist Bildiri'de imzasý yer aldý. Burjuva göreneklere meydan okuyan ve sýð kamu beðenisini sarsan edebi ürünler verdi yýllarý arasýnda Lili Brick ile büyük bir aþk yaþadý ve bunun etkisi yýllarca sürdü. Ekim Devrimi'ni çoþkuyla karþýladý ve devrimin baþlýca sözcülerinden biri oldu. 'Yeni Lef' dergisini ( ) yeniden yaþatmaya çalýþtý ('Novy Lef', ). Kaðýdýn yetiþmediði, basýmevlerinin çalýþmadýðý, savaþýn yýprattýðý dönemlerde; halkýn gazete ve mizah dergileri yerine kullandýðý ROSTA (Rusya Telgraf Ajansý) Pencereleri adlý pankartlarý hazýrladý. 1925'te yakýn dostu Sergey Yesenin, Leningrad'da Ýngiltere Oteli'nde intihar etti. Yesenin, son þiiri 'Elveda Dost, Elveda'yý kanýyla yazmýþtý. Buna karþýlýk hemen bir þiir yazdý, fakat zamanýn devrimcilerinden büyük tepki gördü. Bu olaydan tam beþ yýl sonra, 1930'da, Lili Brick'i ve ailesini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði hükümetine emanet ettiðini belirten bir mektup býrakarak intihar etti. 'Pantolonlu Bulut' (Giriþ) Tek bir ak saç yok ruhumda, yaþlýlýðýn çýtkýrýldýmlýðý yok onda! Dünyayý bozguna uðratarak sesimin gücüyle yürüyorum - yakýþýklý, yirmiiki yaþýnda. Çýtkýrýldýmlar! Kemana yatýrýrsýnýz aþký siz. Kabalar, onu trampete yükler. Fakat, tersyüz edebilir misiniz, kendinizi benim gibi, Öyle ki, dudaklar kalsýn ortada, salt dudaklar! Çýk da gel konuk odasýndan, gel de bir adam taný, kibirli, patiskadan ve melek soylu memur karýsý. Sen ki dudaklar çevirirsin ayný kayýtsýzlýkla, bir aþçý kadýn nasýl çevirirse yemek kitabýnýn sayfalarýný. Ýster misiniz, ten kudurtsun beni, - ve gök gibi, renk deðiþtirerek ansýzýn - ister misiniz, öylesine yumuþayayým, sevecen olayým ki öylesine hani, erkek deðil de, pantolonlu bir bulut desinler bu! Ýnanmýyorum çiçekli Nice diye bir yerin var olduðuna! Benimle göklere çýkarýlacaktýr yeniden hastane gibi bayatlamýþ erkekler, ve atasözleri gibi yýpranmýþ kadýnlar da... Son Mektup (Cesedinin yanýnda bulunmuþtur) Hepinize!.. Ýþte ölüyorum. Kimseyi suçlamayýn bundan ötürü. Hele dedikodudan, unutmayýn ki, merhum nefret ederdi. Anacýðým, kardeþlerim, yoldaþlarým! Baðýþlayýn beni. Ýþ deðil bu, biliyorum (kimseye de öðütlemem), ama benim için baþka bir çýkar yol kalmamýþtý. Lili, beni sev. Hükümet Yoldaþ! Ailem Lili Brik, anam, kýz kardeþlerim ve Veronika Vitoldovna Polonkaya' dan ibarettir. Yaþamlarýný saðlarsan, ne mutlu bana... Bitmemiþ þiirleri Brik'lere verin, ne lazýmsa onlar yapar. "Bir varmýþ bir yokmuþ" derler hani: Aþkýn küçük sandalý hayat ýrmaðýnýn akýntýsýna kafa tutabilir mi! Dayanamayýp parçalandý iþte sonunda... Acýlarý, mutsuzluklarý, karþýlýklý haksýzlýklarý, hatýrlamaya bile deðmez: Ödeþmiþ durumdayýz kahpe felekle. Ve sizler mutlu olun yeter. Çizgi kahramanlarýn en ünlüleri arasýnda yer alan ''çelik adam'' Superman, sanýlanýn aksine 1938 yýlýnda deðil 1933'te yaratýldý. Ýlk Superman, 1933 yýlýnda yaratýlmýþ kel bir karakterdi ve uzaydan üstün güçleri ile gelip dünyayý istila edecek bir kötü adam olarak düþünülmüþtü. Jery Siegel ve Joe Shuster'ýn tasarladýðý bu içerik ilgi görmedi. Daha sonra tasarýmlarý sürekli deðiþen Superman, Haziran 1938'de ''DC Comics'' isimli dergide ilk kez halka sunuldu. Kostümünün tasarýmý o dönemde sirklerde gösteri yapanlarýn giydiði gibi tayt ve üzerine giydiði bir þort olarak düþünülen Superman'in kýyafeti Amerikan bayraðýna gönderme yapmak için ''mavi-kýrmýzý'' idi. Yýllar boyunca birçok çizgi kahramanýn kostümü deðiþtirilirken, Superman 68 yýl boyunca ayný kostümle boy gösterdi. Ancak, 1938'de göðsünde bir üçgen içinde adýnýn baþ harfi olan ve Amerikan polis rozetine benzetilen amblemi, zamanla elmas þeklindeki ''S'' harfine dönüþtü. Ýlk çýktýðýnda çok güçlü ve hýzlý olan, çok yükseðe zýplayan Superman, o günlerde þimdi olduðu gibi semalarda uçmuyordu. Ancak uçaklar gündelik hayata girince yazarlar Superman'i uçurmaya karar verdi. Superman, Nietzsche'nin önemli olanýn fiziksel güç deðil, erdem olduðunu savunan Ubermensch (üstün insan) kavramý temele alýnarak yaratýldý. Gerçek kimliðini gizlemek için gezegeni Kripton'dan geldikten sonra Clark Kent ismini kullanan çelik adama ''Superman'' ismini de Daily Planet gazetesinde birlikte çalýþtýðý büyük aþký Lois Lane verdi. En çok eleþtirilen çizgi kahraman: batman Gerçek adý ''Bruce Wayne'' olan Batman de yine Superman gibi DC Comics dergisinde yayýmlandý. Ýlk çýkýþý 27 Mayýs 1939 tarihinde olan yarasa adam, çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafýndan yaratýldý. Ancak çizgi romanlarda yaratýcýsý olarak sadece Bob Kane'in adý geçti. Batman'in gizli kimliði milyarder sanayici, çapkýn ve hayýrsever olan Bruce Wayne idi. Çocukken ailesinin öldürülmesine þahit olan Wayne, pek çok çeþiti alanda kendini eðittikten sonra yarasa temalý kostüm ve ekipmanlarý ile suça karþý savaþa baþladý. Superman'in baþarýsýndan sonra National Publications'ýn editörlerine daha fazla süper kahraman yaratma görevi verilmesiyle ortaya çýkan Batman'in kostümünden yapýlan düzenlemeyle kýrmýzý bölümler çýkarýldý ve yarasa adam, yüzünü kaplayan bir maske, pelerin ve eldivenle donandý. Ýlk zamanlarda suçlularýn öldürülmesi ve zarar görmelerine merhamet göstermeyen, ateþli silahlar kullanan yarasa adam, þiddet aðýrlýklý ''Pulp'' hikayelerinden ilham alýndýðý için sert mizaca sahipti. Batman, ortaðý Robin'in gelmesiyle farklýlaþtý ve düþmanlarýný öldürmeden gerekli dersi vermeye baþladý. Çizgi kahramanlarla ilgili iddialardan Batman de nasibini aldý. Psikolog Fredric Wertham'ýn 1954 tarihli ''Seduction of the Innocent'' isimli kitabýnda okuyucunun çizgi romanlardaki suçlardan etkilenerek taklit etmeye çalýþtýðý ve bu tür kitaplarýn gençlerin ahlakýný bozduðu savlarý yer aldý. Kitapta yer alan bir iddia ortalýðý iyice karýþtýrdý. Batman ile ortaðý Robin'in eþcinsel olduklarýna iliþkin iddiada, ''Görkemli bir ev, vazolarda güzel çiçekler ve bir uþak'' yazan Wertham, bunun beraber yaþamak isteyen 2 eþcinselin rüyasý'' olduðunu savundu. Sonraki yýllarda Batman'in Robin ile arasýnda böyle bir iliþki bulunmadýðý yönünde açýklamalar getirildi. Bazý sanatçýlarýn yayýncýnýn karþýt durumuna raðmen Batman ile Robin'in eþcinsel olduðunu düþünen yazýlar yazdý, hatta iddialar filmde yarasa adamý canlandýran aktör George Clooney'e dahi soru olarak yöneltildi. Nazi ajaný tenten Belçikalý çizer Herge tarafýndan 1929 yýlýnda yaratýlan Tenten de 20. yüzyýl Avrupa çizgi romanlarýnýn en ünlü kahramanlarýndandý. Serinin kahramaný, genç gazeteci ve gezgin Tenten'di. Ona maceralarýnda köpeði Milu ve arkadaþý Kaptan Haddock da eþlik ediyordu. Tarafsýz görüþlere sahip gazeteci Tenten de diðer çizgi kahramanlar gibi deðiþik iddialarýn merkezi oldu. Ölümünden kýsa süre önce, eski Belçikalý Nazi iþ birlikçisi Leon Degrelle Tenten'in aslýnda kendisinden ilham alýnarak yaratýldýðýný savunarak tartýþma yarattý. Degrelle gerçekten de Herge'i gazeteci olduðu dönemde tanýyordu. Ancak Tenten'in ilk hallerine kýsmen de olsa Herge'in en küçük kardeþi ilham vermiþti. ''Tenten'in Maceralarý''nýn ilk hikayeleri, ayrýca özellikle Avrupalý olmayanlarýn karikatürize betimlemeleri gibi nedenlerden dolayý ýrkçý ve sömürgeci eðilim taþýdýðý yönünde de eleþtirildi. Þirinler e eleþtiri ''Þirinler'', Belçikalý çizer Peyo tarafýndan 1958'de çizgi roman olarak yaratýldý. 1981'den itibaren televizyon ekranlarýnda gösterilen ''Þirinler'' büyük ilgi gördü. Yýllarca Türkiye'de de gösterilen ve beðeni ile izlenen çizgi film, baþta ABD olmak üzere birçok ülkede, yüksek izlenme oranlarýna raðmen gösterimden kaldýrýldý. ''Þirinler'' hakkýndaki bir iddia uzun zaman tartýþma yarattý. Bu iddiaya göre Þirinler'in Ýngilizce adý olan ''smurf'', ''kýzýl bayrak altýnda yaþayan küçük adamlar'' kelimelerinin baþ harflerinden türetilmiþti. Þirin babanýn kýrmýzý þapkasý, köyde mabet olmayýþý, komünal bir yaþam sürmeleri, her þeyin el birliðiyle yapýlýþý ve hiç para kullanmayýþlarý iddialarý tetikledi. Kötü karakter Gargamel'in paraya karþý hýrsýnýn da komünal toplumun düþmaný olan kapitalizmi sembolize ettiði iddia edildi. Gargamel'in papaz cüppesi giyerek dini simgelediði, Þirinler'i sürekli yemek istediði için Amerika'ya benzetildiði savlarý da ortaya atýlýrken, Ýngilizce ismi ''Azrail'' olan, Gargamel'in kedisi Azman'ýn Amerika'nýn peþinden koþanlarýn sembolü olduðu düþünüldü. Belçikalý karikatürist Morris tarafýndan çizilen ve çizgi filmiyle de sevilen ''Red Kit- Lucky Luke'' de sevimli ve bilmiþ beyaz atý Düldül ve saf, sürekli baþýný belaya sokan köpeði Rin Tin Tin ile beraber suçlularýn ve adaletsizliðin amansýz düþmanýydý. Suçlularý temsil eden Dalton kardeþlerin renk kattýðý Red Kit'in maceralarýnda da temizlikçi, bekçi, ütücü, çöpçü gibi ikinci karakterlerin baþka ýrklardan olmasý eleþtirildi.

6 Tuzköylülerin çilesi sona eriyor Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde, kansere neden olan yapý taþlarý nedeniyle boþaltýlacak olan evlerin yýkýlarak üzerlerinin kapatýlacaðý belirtildi. Dünyada Akciðer Kanseri'nin en sýk görüldüðü merkezlerin baþýnda gelen ve bugüne kadar çok sayýda insanýn bu hastalýktan dolayý yaþamýný yitirdiði Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde yürütülen çalýþmalar son aþamaya geldi. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan 1970'li yýllarda yapýlan araþtýrmalar sonucunda, Tuzköy Beldesi nin Yeni, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerindeki konutlarýn, yapý taþlarýnda kanserojen madde içeren 'Ereonit' isimli maddesi bulunmuþtu. Tozlaþma ve solunum yoluyla vücuda alýnan Ereonit maddesinin Karýnzarý ve Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Türkiye nin en modern Sebze Pazarý Nevþehir e kazandýrýlýyor.nevþehir Belediyesi tarafýndan Ýbrahimpaþa Mahallesi nde eski TMO nin yaný sýra Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü,Ýl Özel Ýdaresi Lojmanlarý ve Petrol Ofisi ile birlikte Milli Eðitim Müdürlüðü ne ait Ýþ Eðitim Metresi ve Eðitim Uygulama Okulu nun bulunduðu 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak Sebze Pazarý,önümüzdeki günlerde ihale edilecek. MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: Akciðer Kanseri'ne yol açtýðýnýn belirlenmesi üzerine baþlatýlan çalýþmalar neticesinde, geçtiðimiz yýllarda bu bölgelerde oturan vatandaþlar için yapýmýna baþlanýlan afet konutlarý tamamlandý. Evrenin Etekleri mevkiinde yapýlan 245 konut, 13 iþyeri, okul ve saðlýk ocaðýnýn yapým çalýþmalarýnýn sona ermesinin ardýndan vatandaþlar yeni konutlara taþýnmaya baþladý. Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdulkadir Tatar, konutlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, bölgede yol yapým çalýþmalarýna baþlanacaðýný söyledi. Bununla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nca 4 milyon YTL tutarýnda bir ödenek aktarýldýðýný kaydeden Tatar, önümüzdeki günlerde gerçekleþecek olan ihale ile birlikte afet konutlarýnýn bulunduðu bölgede yol yapým ve asfaltlama çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Yol yapým çalýþmalarýnýn ardýndan kansere neden olan konutlarda oturan tüm vatandaþlarýn afet konutlarýna taþýnma iþlemlerinin de sona ereceðini ifade eden Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdülkadir Tatar, boþaltýlan konutlarýn ise yýkýlacaðýný kaydetti. Tatar, "Kansere neden olan konutlarda oturan tüm vatandaþlarýmýz yeni konutlarýna geçmelerini saðlayacaðýz. Son aþama ise eski konutlarý yýkacaðýz. Üzerleri 1 metre toprakla kapatýlacak ve sonrada burasýný aðaçlandýracaðýz" dedi. Türkiye nin en modern sebze pazarý Nevþehir e yapýlýyor Engelli vatandaþlar için asansör sisteminden,pazar alýþveriþi için gelecek bayanlar için bebek bakým odasýnýn bile oluþturulacaðý Nevþehir Sebze Pazarý 3 katlý olarak yapýlandýrýlacak. Alt katta yaklaþýk 1000 kiþilik olarak 2 bin 942 metrekarelik bir alanda sosyal amaçlý salon,119 araçlýk otopark,polis,zabýta,veteriner hizmet ünitelerinin yaný sýra,2 kattan oluþan cafeteryanýn da hizmet vermesinin planlandýðý Nevþehir Sebze Pazarýnda, Pazar tezgahlarý ile birlikte, 44 iþyeri, Balýk ve Peynir satýþ üniteleri de yer alacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleþtirilecek ihale ile yapým çalýþmalarýna baþlanýlacak Nevþehir Sebze Pazarýnda vatandaþlarýn dinlenebileceði dinlenme birimleri de oluþturulacak. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR 7 Temmuz 2008 Pazartesi Buðday hasadý baþladý Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Buðday hasadýnýn baþladýðý Nevþehir'de, üreticiler buðday alým taban fiyatýnýn kýsa sürede açýklamasýný istiyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin önemli tahýl üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2005 yýlýna kadar 154 bin 350 hektar alanda her yýl yaklaþýk 324 bin ton buðday üretiminin gerçekleþtirildiðini söyledi. Son yýllarda küresel ýsýnma ile birlikte yaþanan kuraklýk ve tarým girdi fiyatlarýndaki artýþ ile birlikte buðday Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Kýrþehir Bakkallar Odasý Baþkaný Emin Dulkadir, bakkallarda günlük 150 bin ekmeðin tüketildiðini söyledi. Kýrþehir'de 10 adet fýrýnýn hizmet verdiðini ve günlük 150 bin ekmek tüketildiðini kaydeden Bakkallar Odasý Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel: üretimi yapýlan tarým arazilerinin azaldýðýný kaydeden Tunç, bu yýl yaklaþýk 154 bin ton buðday hasadýnýn gerçekleþmesini beklediklerini söyledi. Üreticilerin hasat iþlemlerine baþlamasýna karþýn, buðday taban fiyatýnýn açýklamamasýnýn sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, "Çeþitli zorluklara göðüs gererek buðday üretimi yapan çiftçiler, tarlalarýnda hasatlarýný gerçekleþtiriyor. Ancak elindeki buðdayý kaça satacaðýný bilmiyor. Bu nedenle biran önce buðday fiyatlarýnýn belirlemesini istiyor. Bizim beklediðimiz fiyat ise 800 YTL dir. Bunun altýnda bir rakam açýklanmasý durumunda, üreticilerimiz bu yýlý da zararla kapatacaktýr" dedi. Buðday fiyatlarýnýn 800 YTL'nin altýnda bir rakamla belirlenmesinin ileriki yýllar için buðday üretiminde bir düþüþe de sebep olacaðýný vurgulayan Recep Tunç, çiftçilerin beklentisine cevap vermesini istedi. Ekmek zammý tüketimi azaltmadý Baþkaný Emin Dulkadir, ekmeðe yapýlan zammýn ekmek tüketiminin azaltmadýðýný söyledi. Baþkan Dulkadir, Kýrþehir'de ekmek kalitesinin yükseltilmesi gerektiðini de vurgulayarak, "Ekmeðe yapýlan zam ekmek tüketimini azaltmadý. Geçen yýl günlük yaklaþýk 100 bin ekmek tüketiliyordu. Bu yýl nüfusun artmasý ile birlikte ekmek tüketimi 150 bine ulaþtý" dedi. Baþkan Dulkadir, ekmeðe yapýlan zamla birlikte vatandaþýn tasarrufa gittiðini de sözlerine ekleyerek, gereksiz ekmek tüketiminin yapýlmadýðýný kaydetti.

7 7 Temmuz 2008 Pazartesi Barack obama ABD nin Irak stratajisine karþý öncesinde hem vatan sevgisi hem de ülkesine hizmet etme konusunda ne kadar istekli olduðunu gösterme fýrsatý buldu. Muhafazakâr kesimden oy almaya odaklanan demokrat aday Obama bir taraftan da kararsýzlarýn oyunu kapma Elektriðe yüzde 42 zam, ya çalýþanlara? 7 Seçildiði takdirde 16 ay içerisinde ABD askerlerini Irak tan çekme planýný tekrar gözden geçireceðini söyleyince muhaliflerinden ciddi tepkiler alan Demokrat Parti nin baþkan adayý Barack Obama, þimdi geleneksel Cumhuriyetçilerin oyunu almaya çalýþýyor. Obama, Cumhuriyetçilerin kalesi sayýlan Kuzey Dakota da yaklaþan Irak gezisi öncesinde asker çekme konusundaki politikasýný yeniden gözden geçireceðini söylemesi Cumhuriyetçilerin büyük bir tepki göstermesine neden oldu. Partinin sözcüsü Obama yý temel siyasi duruþunu tekrar deðiþtirmekle suçladý. Obama ise; Cumhuriyetçi rakibi John McCain in destekçilerini kendi açýklamalarýný çarpýtmakla suçladý. Bu durumun 4 Kasým daki baþkanlýk yarýþýnda Obama ve McCain arasýndaki oy paylaþýmýný etkileyeceði üzerinde duruluyor. Mccain bush u aratmýyor Irak savaþýnýn önde gelen destekçisi McCain, Iraklýlarýn kendi güvenliklerini kendilerinin saðlayabileceklerinden emin olana kadar ABD askerlerinin geri çekilmelerinin söz konusu olmayacaðýný belirtti. Obama ise McCain in, Bush ve artýk önemini kaybetmiþ bugünkü Irak Savaþý politikalarýndan yalnýzca biraz daha fazlasýný önerdiðini söyledi. Obama nýn Irak a yapacaðý gezi onun bu konuda daha toleranslý davranmasýný saðlýyor. Obama bu gezide ordu komutanlarýndan öðreneceklerinin kendi Irak politikasýnda belirleyici olacaðýný söyledi. ABD askerlerinin bir kýsmýnýn Irak ordusu ve polisini eðitmek için kalabileceðinin iþaretini veren Obama, Irak savaþýnýn iyi planlanmamýþ, stratejik bir hata olduðunu ve sona erdirilmesi gerektiðini söylüyorum ancak bu savaþtan çýkarken de temkinli ve dikkatli olmamýz gerektiðinin farkýndayým. Durum hala deðiþmedi. Bu duruma saygý duyarak da bir manevra alaný yaratmaya çalýþmýyorum þeklinde konuþtu. Merkez ve kararsýzlar etkili olacak Obama, cumhuriyetçilerin aðýrlýkta olduðu Kuzey Dakota, Missouri ve Montana gibi bölgelere giderek ABD nin Baðýmsýzlýk Günü peþinde. AP Yahoo dan gelen son habere göre seçmenlerin yüzde 15 i henüz hangi adayý destekleyeceðine karar verememiþ. Hala ikna edilebilir olan bu kesimin yarýsýndan fazlasý ise baðýmsýz. Bu arada Mccain Kolombiya ve Meksika ya serbest ticaret ve uluslar arasý iliþkilerde güven kazanmak amacýyla yaptýðý üç günlük gezisini noktaladý. Mccain önceki gün kampanyasý için hayli önemli olan Meksika daki Katolik Kilisesi ne yaptýðý gezide Monsenyörün takdisini kazandý. Obama dan önce Demokratlar ýn adayý olan Hillary Clinton ý büyük bir güçle destekleyen ABD deki Katolik ve Ýspanyol seçmenler kasýmdaki seçimde kararsýz ve seçim sonucunu belirleyecek kitlenin baþýnda geliyor. AP *** Rice: Irak iþgali beni çok gururlandýrýyor ABD Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice, Irak savaþýnýn zorluðuna karþýn, bu savaþýn baþlatýlmasý kararýndan gurur duyduðunu söyledi. Rice, Bloomberg televizyonunda hafta sonu yayýnlanacak olan röportajýnda, bu yönetimin Saddam Hüseyin i devirme kararýndan gurur duyuyorum dedi. Irak savaþýnýn baþlangýçta tahmin edilenden daha zor olduðunu ise kabul eden Rice, her þeye karþýn dünyanýn þimdi, Bush un göreve baþladýðý 2001 den daha tehlikeli bir yer olmadýðýný savundu. Rice, Irak savaþýnýn baþladýðý 2003 te Baþkan George W. Bush un ulusal güvenlik danýþmanlýðýný yürütüyordu. Mccain i destekliyor Bu yýlki baþkanlýk seçimi için Cumhuriyetçi aday John McCain i destekleyen Condoleezza Rice, Demokrat Partide baþkan adaylýðý mücadelesinin Barack Obama ve Hillary Clinton arasýnda geçmesinin çok büyük bir olay olduðunu söyledi. ABD ve müttefiklerinin 2003 yýlýnda iþgal ettiði ve þimdiye dek 1 milyonun üzerinde insanýn yaþamýný yitirdiði Irak ta yaþananlardan Rice ýn gurur duymasý ABD emperyalizmini gözler önüne sermesi açýsýndan dikkat çekici. Birgün 6 Temmuz 2008 SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: Haziran ayý enflasyon oranlarý, memura sadece yüzde 1 oranýnda enflasyon farký zammý getiriyor. Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerine ise yüzde 6 zam verileceði açýklandý. Hükümet, yýlýn ilk altý ayý için hedeflenen yüzde 5,2 lik oran aþýldýðý için memurlara yaklaþýk yüzde 1 oranýnda fark zammý verecek. Bu oran yüzde 2 lik temmuz zammýna eklenecek. Devlet memurlarý ve sözleþmeliler zamlý maaþlarýný 15 Temmuz dan itibaren alabilecek, maaþlara 14 günlük zam farklarý da ödenecek. Haziran ayý enflasyon oranlarýna göre yapýlan düzenlemelerde Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerinin ise yüzde 6 zam alacaðý belirtildi. Emekli aylýðý açlýk sýnýrlarýnýn altýnda Türkiye Ýþçi Emeklileri Derneði (TÝED) Genel Baþkaný Kazým Ergün, iþçi ve Bað-Kur emeklilerine yýlýn ilk yarýsýnda TÜFE nin yüzde 6 düzeyinde gerçekleþmesi nedeniyle bu oranda zam yapýlacaðýný söyledi. Ergün, yapýlacak zamlarla birlikte en düþük iþçi emeklisi aylýðýnýn 615,11 YTL ye, en düþük Bað-Kur emekli aylýðýnýn da 451,11 YTL ye çýkacaðýný bildirdi. Ergün, "Bütün bu rakamlar acý tabloyu ortadan kaldýrmayacak, çünkü iþçi ve Bað-Kur emeklilerinin yaklaþýk yazda 90"ý hâlâ açlýk sýnýrýnýn altýnda aylýk almaya devam ediyor olacak. Enflasyona endekslenmiþ yüzdeli artýþlarýn bizlerin derdine çare olamayacaðýný her fýrsatta dile getiriyoruz. Ancak kimse bizi duymak istemiyor" dedi. Ýðneden ipliðe her gün zam eleþtirisi Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan kamuoyuna duyurulan enflasyon rakamlarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný açýkladý. KESK yaptýðý yazýlý açýklamada, Sadece elektriðe yapýlan yüzde 22 lik zam bile maaþlarýmýza yapýlan zam ile reel kaybýmýz arasýndaki farký gözler önüne sermektedir. Kaldý ki, petrol fiyatlarýnda yaþanan artýþ bahane edilerek iðneden ipliðe tüm temel ihtiyaç maddelerine neredeyse her gün zam Kamil ÖNTAÞ Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR yapýlmaktadýr denildi. Son bir yýl içerisinde ayçiçeði yaðýna yüzde 87, bulgura yüzde 73, pirince yüzde 62, domatese yüzde 60, makarnaya yüzde 42 ve ekmeðe de yüzde 40 oranýnda zamlarýn yapýldýðý belirten KESK açýklamasýnda reel kaybýmýz nereden bakýlýrsa bakýlsýn yüzde 20 leri geçmektedir. Kamu emekçilerinin maaþlarýna yapýlan 1-2 puanlýk ek zamlarýn çalýþanlarla alay etmek anlamýna geldiði açýktýr ifadeleri kullanýldý. Grev hakký verilmeli KESK, açýklamasýnda en düþük kamu emekçisi maaþýnýn 1200 YTL olmasý gerektiði savunuldu. Açýklamada yaþanýlan bu ekonomik döngünün en önemli nedeni olarak uluslararasý sözleþmelerin ve AÝHM kararlarýnýn gereðinin yapmayan ve çalýþanlarýn toplu sözleþme ve grev haklarýný engelleyen hükümetin politikalarý gösterildi. KESK, kamu emekçilerinin ücretleri mevcut toplu görüþme usulüyle tek taraflý olarak belirlendiði sürece içinde bulunulan maðduriyetin bitmeyeceðini vurguladý. Hükümet washington merkezli Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Genel Baþkaný Resul Akay da, yaptýðý yazýlý açýklamada memurlarýn hükümetten yüzde 4 alacaklý olduðunu bildirdi. Akay, Yýllýk yüzde 4 olarak belirlenen enflasyon hedefi yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 50 oranýnda sapma göstererek yüzde 6 oranýnda gerçekleþmiþtir yýlý ocak ayý itibariyle memur maaþlarýna yapýlan yüzde 2 lik zam dikkate alýndýðýnda, memurlar hükümetten yüzde 4 alacaklý durumdadýr açýklamasýnda bulundu. Memurlarýn ve emeklilerin tarihin en karanlýk günlerini yaþadýklarýný, aldýklarý aylýkla aybaþýný getiremediklerini belirten BASK Baþkaný Akay, açýklamada 59 ve 60 ýncý hükümetler Washington merkezli uyguluyor. Bu merhametsiz politikalar yüzünden memurlarýn artýk býçak kemiðine dayandýrmýþtýr ifadelerini kullandý. Birgün 6 Temmuz 2008 Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA

8 Mýsýr'da M.Ö. 3000'e ait kemikler bulundu Mýsýr'da, Eski Krallýk dönemine (M.Ö. 3000) ait ahþap lahit ve insan kemikleri bulundu. Araþtýrmanýn yapýldýðý bölgede, içinde deðerli taþlar, organik araç gereç kalýntýlarý ve kimi heykelciklerin bulunduðu küçük bir lahidin yaný sýra fildiþinden tahta ve kimi parçalardan oluþan bir oyunun da bulunduðuna dikkat çekildi. Mýsýr'ýn MENA Ajansý, Mýsýr Eski Eserler Yüksek Kurulu'ndan bir ekibin, Abidos yöresi yakýnlarýnda, krallýða ait olduðu tahmin edilen farklý biçimlerde ve boyutlarda 13 lahit ve kemik kalýntýlarý bulduðunu duyurdu. Ajansa göre, ikinci kez böyle bir oyun bulunuyor. Buna benzer bir oyuna ilk kez, 1922'de Ýngiliz arkeolog Howard Carter tarafýndan bulunan Mýsýr hanedanýnýn 18. firavunu olan ve 9 yaþýnda taç giyen Tutanhamun'un mezarýnda rastlanmýþtý. CNN 6 Temmuz, 2008 Rüþvet 6 bin yýldýr varmýþ Kayseri nin Kültepe kazý alanýnda çýkan yazýlý tabletlerde yer alan bilgiler, rüþvetin tarihinin milattan önceye dayandýðýný kanýtladý. Kayseri nin 20 kilometre doðusundaki yaklaþýk 5 bin yýllýk tarihi Asur ticaret kolonisi Kültepe höyüðünden çýkarýlan yazýlý tabletlerde, dönemin kralý Ýnar ýn oðlu Warþama ya Asurlu tüccarlarýn mallarýný bölgede rahatça satabilmek için çeþitli hediyeler verdiði belgelendi. Warþama nýn aldýðý hediyeler karþýlýðýnda, tüccarlara yazýlý izin belgesi olduðu belirtilen tabletler vererek Anadolu daki ilk rüþveti baþlattýðý ortaya çýktý. Müze Müdürü Hamdi Biçer, 1948 yýlýndan bu yana bölgede yapýlan kazýlarda 7 bin 178 eser içinden çýkan piþmiþ topraktan yapýlmýþ tabletlerin bunu belgelendirdiðini söyledi. Hediye karþýlýðý izin Hamdi Biçer, Kültepe"nin en parlak döneminin Eski Tunç dönemi olduðunu ve bu dönemde ticaretle uðraþýldýðýný belirterek; Höyükte Asurlu tüccarlarýn, Asurlulara ait 9 karumda (þehirde) mallarýný satabilmek için dönemin Hatti (yerli halk) kralý Warþama ya çeþitli hediyeler verdiðinin yazýldýðý tabletlerle ortaya çýktý. Hediyeler günümüzde ilk rüþvetin adý olarak tarihe geçiyor. Tüccarlar verdikleri hediyeler karþýlýðýnda kraldan yazýlý izin belgesi alarak mallarýný rahatça satýyordu. Bu gösteriyor ki Anadolu daki ilk rüþvet, Kültepe de verilmeye baþlanmýþ. Birgün 6 Temmuz 2008 Kandaki þeker oraný cep ten izlenecek ABD li uzmanlar, þeker hastalarý için gözeneklerden ölçüm yapýp cep telefonuyla mesaj geçecek bir teknik geliþtirdi ABD deki Georgetown Üniversitesi nden bir grup bilim adamý, þeker hastalarýnýn kullandýðý, parmak delerek kandaki þeker ölçümünü yapan sisteme alternatif olarak, deriyi delmeden, gözenekleri kullanarak ölçüm yapabilecek bir teknik geliþtirdi. Klasik ölçüm sisteminde bir iðneyle derinin delinerek kanýn dýþarý çýkarýlmasýnýn ardýndan içindeki glikoz deðerinin okunmasý söz konusuyken, yeni teknikte bir biyosensör sývýnýn kendiliðinden deri üstüne çýkmasý için küçük gözenekleri kullanacak. Yeni geliþtirilen bant þeklindeki biyosensör, gözenekler aracýlýðýyla derinin altýndaki dokularda bulunan glikoz yüklü sývýyla ölçüm yapacak. Biyosensör, bunu yapabilmek için bir ýsý tabakasý kullanarak gözenekleri geniþletiyor ya da ölü deri tabakasýný kaldýrýyor. Gözenekten sývýnýn çýkmasýnýn ardýndan biosensör, küçük elektrotlarýyla glikoz miktarýný okuyor. Bilgi, kablosuz olarak cep telefonuna da gönderilebiliyor. Çalýþmaya, savaþ ortamýnda askerlerinin fizyolojik durumunu öðrenmek isteyen ABD ordusu ilgi gösterdi ve fon ayýrdý. Buna göre savaþ alanýna gönderilecek biyosensör takýlý birlikler, merkezden takip edilebilecek, gerek görüldüðünde týbbi destek alabilmeleri için savaþ alanýndan çekilebilecek. ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR AA ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı