Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý. Vladimir Mayakovsky"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 7 TEMMUZ 2008 PAZARTESÝ Buðday hasadýnýn baþladýðý Nevþehir'de, üreticiler buðday alým taban fiyatýnýn kýsa sürede açýklamasýný istiyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin Buðday hasadý baþladý önemli tahýl üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2005 yýlýna kadar 154 bin 350 hektar alanda her yýl yaklaþýk 324 bin ton buðday üretiminin gerçekleþtirildiðini söyledi. Son yýllarda küresel ýsýnma ile birlikte yaþanan kuraklýk ve tarým girdi fiyatlarýndaki artýþ ile birlikte buðday üretimi yapýlan tarým arazilerinin azaldýðýný kaydeden Tunç, bu yýl yaklaþýk 154 bin ton buðday hasadýnýn gerçekleþmesini beklediklerini söyledi. Üreticilerin hasat iþlemlerine baþlamasýna karþýn, buðday taban fiyatýnýn açýklamamasýnýn sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, "Çeþitli zorluklara göðüs gererek buðday üretimi yapan çiftçiler, tarlalarýnda hasatlarýný gerçekleþtiriyor. Ancak elindeki buðdayý kaça satacaðýný bilmiyor. Her taþýn altýnda gürbüz var Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Sahte Yeþil lakaplý Osman Gürbüz hakkýnda eski MÝT ve Jandarma istihbarat çalýþaný Mümin Geleþ, þok iddialarda bulundu. Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne ve MÝT e mail olarak attýðýný söyleyen Geleþ, ancak Gürbüz hakkýnda soruþturma baþlatýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, Gürbüz ün eski eþi Aysel Akbulut un da ifadesinin alýnmasýný istedi. Mümin Geleþ, Osman Gürbüz e kendisini ve eþi Aysel Akbulut u tehdit ettiði iddiasýyla 2004 te dava açtý ve Gürbüz tehdit suçundan ceza aldý. 2 DE Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý 6 DA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: YEREL SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý.erken seçim gündemde. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý Bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektironik postasýna gönderebilirsiniz. Mehmet Ali Yazýcý Olaylara Yön Veren Temel Çeliþkiler Köþe Yazýsý 2 DE Ayþe Hür Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (1) Araþtýrma yazýsý 4 DE Vladimir Mayakovsky Elektriðe yüzde 42 zam, ya çalýþanlara? Haziran ayý enflasyon oranlarý, memura sadece yüzde 1 oranýnda enflasyon farký zammý getiriyor. Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerine ise yüzde 6 zam verileceði açýklandý. 7 DE Kandaki þeker oraný cep ten izlenecek ABD deki Georgetown Üniversitesi nden bir grup bilim adamý, þeker hastalarýnýn kullandýðý, parmak delerek kandaki þeker ölçümünü yapan sisteme alternatif olarak, deriyi delmeden, gözenekleri kullanarak ölçüm yapabilecek bir teknik geliþtirdi. 8 DE 3 DE Tuzköylülerin çilesi sona eriyor Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde, kansere neden olan yapý taþlarý nedeniyle boþaltýlacak olan evlerin yýkýlarak üzerlerinin kapatýlacaðý belirtildi. 6 DA Sovyet devrimi þairlerinden Vladimir Mayakovsky, 1893 yýlýnda dünyaya gözlerini açtý. Vladimir Vladimirovic Mayakovski 7 temmuz (aslýnda tam olarak bilinmiyor) 1893'te Gürcistan'ýn Kutais kentine baðlý Baðdadi köyünde doðdu. akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT 5 DE

2 2 Mehmet Ali Yazýcý Olaylara Yön Veren Temel Çeliþkiler Dünyada ki birçok toplumsal, siyasal ve ekonomik olay ve geliþme bizlere oldukça karmaþýk gelir ve anlama konusunda yetersizlik çekeriz. Aslýnda bu olay ve geliþmeleri anlamanýn çok basit bir yöntemi vardýr; yaþanan çeliþkiyi görebilmek ve sorunlarýn hangi çeliþkilerden kaynaklandýðýný bulabilmek... Bir baþka deyiþle, ana çeliþkiyi yakalayabilmek Ve çözümü de bu eksende geliþtirebilmek Her sorun belli bir temel çeliþki doðrultusunda geliþir. Sýnýflý toplum gerçekliðinde temel ve belirleyici çeliþki, emek sermaye çeliþkisidir. Yaþanan hiçbir olay ve geliþme bu çeliþkiden baðýmsýz deðildir. Sorunu anlamaya çalýþan özneler bu çeliþkiyi çýplak bir þekilde kavramak için, bütün yan geliþmelerden ve tali çeliþkilerden kurtarmak zorundadýrlar. Bazen tali çeliþkiler ve geliþmeler esas çeliþme gibi çýkar karþýmýza ve biz bununla uðraþýrken, sorunun ana halkasýný kaçýrmýþ oluruz. Bu duruma ülkemizdeki geliþmelerden bir örnek verecek olursak; egemenlerin ve gerçek güç sahiplerinin son yýllarda yaratmaya çalýþtýklarý laik anti-laik çatýþma, esas sorunlarý gizlemede önemli bir tali sorun iþlevi görmektedir. Toplum bu eksende kamplara ayrýlýrken, egemen yönetici elit, kendi çýkarlarýný devam ettirmede ve iktidarýný güçlendirmede önemli imkânlar kazanmaktadýr. Tarih boyunca asla laik olmamýþ ve dini her koþulda kullanmýþ bir rejimin, ant-laik geliþmelerden dolayý kaygý duymasýnýn anlamý var mýdýr? Burada sorun, kitlelerin dini duygularýný ve alýþkanlýklarýný kendi çýkarlarý için kullanmada kim ne kadar ve nasýl davranacaktýr? Çatýþma budur ve sorun bu çatýþmadan kaynaklanmaktadýr. Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin hâkim olduðu bir dünyada, temel çeliþkileri gizlemek ve kitlelerin bilincinde yanýlsamalar yaratmak kolaydýr. Geçtiðimiz yüzyýlda dünyada ki geliþmeleri belirleyen çeliþkiler, bu yüzyýl için de geçerlidir. Bugün de, emek sermaye çeliþkisine baðlý olarak yaþanan bu çeliþkileri, beþ ana baþlýkta toplamak mümkündür ve yaþanan bütün olaylar bu çeliþkilere baðlý olarak, bunlardan geliþerek kendilerini gösterirler: 1-Kapitalist-Emperyalist ülkelerin yönetimleriyle(emperyalizm), ezilen-sömürülen, baðýmlý ülke halklarý arasýnda ki çeliþki. 2-Kapitalist-Emperyalist ülkelerle, göreceli olarak baðýmsýz olamaya çalýþan ya da sosyalist olan ülkeler arasýnda ki çeliþki. 3-Kapitalist-Emperyalist ülkelerin kendi aralarýnda ki çeliþki. 4-Kapitalist-metropol ülke yönetimleri ile, o ülkenin halklarý arasýnda ki çeliþki. 5-Ezilen-sömürülen baðýmlý ülke halklarýnýn, emperyalizmle iþbirliði içinde olan, yerel egemenler arasýnda ki çeliþki. Sonuç olarak, yaþanan ve yaþanacak olan olaylarý, yukarýda belirlenen çeliþkiler temelinde anlamaya çalýþýn, olgu ve olaylarda ki karmaþýklýðýn,iç içe geçmiþliðin ve belirsizliðin vb. ortadan kalkacaðýný ve çýplak gerçeklerle karþý karþýya kalacaðýnýzý göreceksiniz.sorunu tam olarak anlamak çözümün yarýsý olduðuna göre,olaylar karþýsýnda duyarsýzlýðýmýz da sona erecek ve çözümlerimiz de geliþmeye baþlayacaktýr. Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnan Sahte Yeþil lakaplý Osman Gürbüz hakkýnda eski MÝT ve Jandarma istihbarat çalýþaný Mümin Geleþ, þok iddialarda bulundu. Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne ve MÝT e mail olarak attýðýný söyleyen Geleþ, ancak Gürbüz hakkýnda soruþturma baþlatýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, Gürbüz ün eski eþi Aysel Akbulut un da ifadesinin alýnmasýný istedi. Mümin Geleþ, Osman Gürbüz e kendisini ve eþi Aysel Akbulut u tehdit ettiði iddiasýyla 2004 te dava açtý ve Gürbüz tehdit suçundan ceza aldý. Mümin Geleþ, tecavüzden adam öldürmeye ve tehdide kadar 20 ye yakýn sabýka dosyasý olan Osman Gürbüz ün Susurluk olayýný çözecek bilgilere sahip olduðunu iddia etti. Susurluk kazasýnda Mercedes ten silahlarý alan kiþinin Osman Gürbüz olduðunu öne süren Geleþ, Gürbüz ün emekli Tuðgeneral Veli Küçük, Kuvvayi Miliye Derneði Baþkaný emekli Albay Fikri Karadað la yakýn iliþkisi olduðunu öne sürdü. Gürbüz gazi olaylarýnda yer aldý Geleþ, Gürbüz le ilgili bildiklerini Ýstanbul Emniyeti ne 3 yýl boyunca ihbar niteliðinde açýkladýðýný ancak soruþturma açýlmadýðýný belirtti. Gürbüz ün estetik ameliyatýna yardýmcý olan kiþinin ise Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu olduðunu iddia eden Geleþ, 9 Nisan 1997 de Sýraselviler Caddesi nde emekli Tuðgeneral Habil Küçük e ait güvenlik malzemeleri satan þirkete yapýlan polis baskýnýnda balkondan kaçmak isterken yakalanan Osman Gürbüz ün Gazi olaylarýnda rol aldýðýný ileri sürdü. Operasyonlar örgüte bildirilmiþti Geleþ, Elazýð da askerliðini yaptýðý sýrada Kürtçe nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerini bildiði için PKK lilerin sorgusuna katýldýðýný belirterek, daha sonra dönemin Elazýð Tabur Komutaný Muzaffer Akçam ýn iþ teklifiyle Jandarma Ýstihbarat elemaný olduðunu söyledi. Geleþ þu iddialarda bulundu: Ýstihbarati bilgiler topluyorduk. Hemen yan binamýzda JÝTEM vardý. Cem Ersever le oradan tanýþýyorduk. Cem Ersever daha sonra öldürüldü. Ersever i kimler nasýl öldürdü bilmiyorum sanýrým ekmeðine taþ koyanlar öldürdü. Osman Gürbüz ile bir kez karþýlaþtýk. Çok tanýmam kendisini ancak Mahmut Yýldýrým (Yeþil) ile Gürbüz ün iliþkisi vardý. Ersever o ikisini teþhir etmiþti. Zaten o dönemde bir bilgi kirliliði oluþmuþtu. Yýldýz hemþirenin kocasýnýn öldürülmesi filan bunlar önemli þeylerdi. O dönem yapacaðýmýz operasyonlar örgüte bildirilmiþti. Üstteðmen Menderes Güçlü tarafýndan örgüte bilgi sýzdýrýlmýþtý. Güçlü 4 üncü Zýrhlý Tugay Komutaný Þinasi Demir tarafýndan 7 gün sorgulandýktan sonra serbet býrakýldý. Kendisi JÝTEM de Cem Ersever ile çalýþmýþ bir istihbarat subayýydý te ise Sivas ta 4 genç astsubay öldürüldü. Daha önce biz örgütün operasyon yapacaðýný bildirmiþtik Muzaffer Akçam a. Ancak bir þekilde bu görülmek istenmedi. Sabancý suikastýný haber verdim Sabancý suikastýnýn olacaðýný 6 ay önce Muzafer Akçam ve Tuðgeneral Þinasi Demir e ilettiklerini belirten Geleþ, Bu bilgileri verdikten sonra istihbarattan uzaklaþtýrýldým. Çünkü iþlerine gelmiyordu. Sonra MÝT ile çalýþmaya baþladým. Kürtçe ve Zazaca bildiðim için bana ihtiyaçlarý vardý. Teknoloji ilerledikten sonra bana ihtiyaçlarý kalmadý. Kullandýktan sonra beni býraktýlar. Zaten sol örgütleri teknoloji öldürdü. Telefon ve internet üzerinden her þey takip ediliyordu. Bize ihtiyaç kalmamýþtý dedi. Aysel in ifadesine baþvurulmalý Osman Gürbüz ün önce tecavüz ettiði daha sonra evlendiði Aysel Akbulut un hayatýna girmesiyle Gürbüz le tanýþtýðýný belirten Geleþ, 7 Temmuz 2008 Pazartesi Her taþýn altýnda gürbüz var þu iddialarda bulundu: Gürbüz, Aysel Akbulut a bir otelde çalýþýrken tecavüz eder. Baský ve þiddetle Akbulut u bir süre rehin alýr, silah ve uyuþturucu kaçakçýlýðý gibi birçok kirli iþleri için kullanýr. Gürbüz cezaevine girdikten sonra Akbulut ile resmi nikah kýyar ve evlenir. 3 ay sonra da boþanýr. Gürbüz den boþanmasýndan sonra Akbulut ile tanýþtýðýný belirten Geleþ, daha sonra Akbulut la evlendiðini söyledi. Bunun üzerine Akbulut un Gürbüz tarafýndan tekrar tehdit edilmeye baþladýðýný öne süren Geleþ, Osman Gürbüz hakkýnda yaptýðý araþtýrmalar sonucunda ilginç detaylara ulaþtýðýný anlattý. Pur ile gürbüz ün iliþkisi vardý Gürbüz ün Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu (THKO) itirafçýsý olduðunu söyleyen Geleþ, þunlarý þöyledi: Aysel Akbulut, Gürbüz ve Veli Küçük hakkýnda bilgilere sahip. Akbulut un da ifadesine baþvurulmalý. Gürbüz, Aysel ile beni tehdit etti. Bunun üzerine ben birçok emekli askerin yanýna gittim. Gürbüz ün itirafçý olduðunu söyledim ancak kimse bana inanmadý. Sadece Veli Küçük bildiðini söyledi. Antalya ya gittim ve Gürbüz ile Ali Pur ile iliþkilerini gördüm. Ali Pur, (Sivaslý iþveren) Orhan Taþanlar ve Ýsmet Sezgin in kirvesi Süleyman Demirel in de korumasýydý. Þimdi zengin bir iþadamý olmuþ. Daha sonra Fikri Karadað a ulaþtým, yüz yüze görüþtüm Bu suç makinesiyle ne iþiniz var dedim. Bilmiyorduk dediler. Ancak Karadað daha sonra benden para istedi. Kirayý ödeyemiyoruz derneðimiz zorda diye. Daha sonra biraz daha artýrýnca Gürbüz ün emekli paþalarla arasýnýn çok iyi olduðunu öðrendim. Cihangir camiasýndaydýlar Gürbüz ün Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Baþkaný Faruk Türkoðlu nun yanýnda estetik ameliyat olduðunu öðrendiðini belirten Geleþ, Müteahhit Murat Öztürk ile arasýnýn çok iyi olduðunu ve Öztürk ün Gürbüz e bir zýrhlý araç hediye ettiðini öðrendim. Yine Sýraselviler de Tarýk Akan ýn aðabeyinin yerini almýþ ve kendine iþyeri yapmýþ. Onun hemen karþýsýnda yani Alman Hastanesi nde yanýnda bir petrol yeri var, orasýný da Susurluk davasý hükümlülerinden eski özel timci Ayhan Çarkýn, Susurluk davasý sanýklarýndan özel hareket eski mensubu Oðuz Yorulmaz ve Susurluk davasýnda yargýlanan eski polis Ayhan Akça iþletiyordu. Burada pis iþler dönüyordu dedi. Geleþ, Gürbüz sayýsýz cinayete imza attý. O paþalarý, paþalar da onu kullandý dedi. Birgün 06 Temmuz 2008

3 7 Temmuz 2008 Pazartesi Safiye CEYHAN ile Harun YILDIRIM IN Nikah Töreni Yapýldý Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Üyelerimizden deðerli arkadaþýmýz Cafi CEYHAN ve saygý deðer eþi Hamiyet CEYHAN nýn sevgili kýzlarý Safiye CEYHAN ýn cumrtesi günü Süha Savaþ Düðün Salonun da yoðun bir davetli eþliðinde Kýna töreni yapýldý. Törende duygulu ve coþkulu anlarýn birlikte yaþandýðý gözlendi. Gençlerimizin dans ve yöresel halkoyunlarýnda sunduklarý gösteriler izlemeye deðerdi. Safiye CEYHAN Kýnan kutlu olsun. Kýna töreninin devamýnda, Safiye CEYHAN ile Hayriye YILDIRIM hanfendilerin sevgili oðlu Harun YILDIRIM ýn Süha Savaþ Düðün Salonun da nikah törenine geçildi. Sayýn Mustafa ÖZCÝVAN ve sayýn Kaplan GÖNENÇ in nikah þahitlikleri ile genç çiftler ömür boyu birlikteliklerine ilk adýmý attýlar. Yeni Çiftlere bizler de mutluluklar dileriz. DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 7 Temmuz 2008 Pazartesi Bizans döneminde Ýstanbul sokaklarýnýn hakimi kedilerdi. Ama 1453 ten itibaren durum deðiþti ve egemenlik köpeklere geçti. Köpeklerin Fatih in ordusundaki Türkmenlerle birlikte geldiði rivayet edilir. Ýstanbul u 1665 te ziyaret eden Fransýz seyyah Jean de Thèvenot, þehir halkýnýn köpekleri nasýl koruduðunu, hatta bazý zenginlerin ölümlerinden sonra köpeklerin bakýmý için kaynak býraktýðýný övgüyle Ayþe Hür Ýstanbul un kýdemli sakinleri: Sokak köpekleri (1) anlatýr de þehri ziyaret eden Fransýz botanikçisi P. de Tournefort da benzer þeyler söyler. Köpek taifesinin durumu Tournefort u öyle etkiler ki, biliminsaný bitkileri býrakýp bir süre köpekleri gözler. Notlarýnda sýrf köpeklere verilmek üzere et satan satýcýlarýndan, köpeklerin yaralarýný saran, yatmalarý için altlarýna saman koyan, barýnabilmeleri için küçük yuvalar yapan þehir sakinlerinden övgüyle söz eder. Fransýz yazarý François R. Chateaubriand, yýllarý arasýnda Yunanistan ý ve Kudüs ü kapsayan bir doðu yolculuðu sýrasýnda uðradýðý Ýstanbul daki köpek nüfusunun kalabalýðýndan ve sokaklarýn köpeklere býrakýldýðýndan söz eder. Öldürmüyorlar ama... Kutsal Topraklara yaptýðý bir gezi dolayýsýyla 1867 Aðustos un Ýstanbul a gelen Amerikalý hiciv yazarý Mark Twain ise, 1869 da Innocents Abroad adýyla yayýnlanan gezi günlüklerine þöyle yazar: Konstantinopolis in ünlü köpeklerinin yanlýþ tanýtýldýðýna, onlara iftira edildiðine inanmýþ gibiyim. Okuduklarýmdan gelen bir þartlanmayla, bu köpeklerin yollarý týkayacak kadar kalabalýk olduðunu, müfrezeler, bölükler ve alaylar halinde dolaþýp, istediklerini vahþi ve kararlý saldýrýlarla elde ettiklerini, geceleri korkunç ulamalarýyla bütün sesleri bastýrdýklarýný sanýyordum. Oysa burada gördüklerimin okuduklarýmla ayný köpekler olmasýna imkan yok. Her yerde köpek görüyorum doðru, ama öyle kalabalýk gruplar halinde deðil. En çok on veya yirmi tanesini bir arada gördüm. Bunlarýn büyük kýsmý gecegündüz uyuyorlar. Ayaktakiler ise uyumak istermiþ gibi geziyorlar. Hayatýmda hiç bu kadar aç, sefil, mahzun bakýþlý, kalbi kýrýk sokak köpekleri görmedim Köpekler þehrin çöpçüleri... Ýnsanlar da onlarý öldürmek istemiyor. Gerçekten öldürmüyorlar. öldürmüyorlar ama öldürmekten beter ediyorlar. Bu zavallý köpekleri ölesiye tekmeleyip taþlýyor, haþlýyor, sonra eziyet içinde yaþamaya býrakýyorlar. Boðaz sefasý Benzer sözler, 1875 veya 1876 da Ýstanbul a gelen Ýtalyan seyyah Edmondo de Amicis in hatýralarýnda da vardýr. Amicis "Bilhassa Pera'da ve Galata'da zavallý hayvanlar o kadar hýrpalanýrlar ve dövülmeye o kadar alýþmýþlar ki, bir deðnek gördükleri anda kaçarlar ya da kaçmaya hazýrlanýrlar" diyerek þanýmýza leke sürer. Ayný yýllarda Ýstanbul a gelen romantik Fransýz þairi, yazarý ve seyyahý Gerard de Nerval ise; Ýstanbul u tasmasý, vazifesi, ismi, meskeni, kanunu olmayan köpeklerin oluþturduðu büyük bir serseriler cumhuriyeti olarak niteleyerek kafamýzý iyice karýþtýrýr. Anlaþýlan o günlerde sokak köpekleri ile þehir halký arasýnda amansýz bir savaþ sürmektedir. Nitekim, Ýstanbul un yabancý sakinlerinden Dorine I. Naeave adlý bir haným, Twenty Six Year on the Boshorus (Londra, 1933) adlý kitabýnda, bu baþ belalarýndan kurtulmak için sandalcýlara para vererek köpekleri nasýl toplatýp karþý kýyýya postaladýklarýný, buna karþýlýk karþý kýyý sakinlerinin nasýl iki katý para verip köpekleri tekrar kendi yakalarýna gönderdiklerini anlatýr. Köpek tehcirleri baþlýyor Daha bir sürü seyyah, yazar Ýstanbul un köpeklerinden söz etmiþtir, çünkü 19. yüzyýlýn baþýnda þehrin bu dört ayaklý sakinlerinin sayýsý bine ulaþmýþtý. Avrupa da sokak köpeði kavramý, 19. yüzyýlýn baþýnda ortadan kalkmýþ, köpekler evcilleþtirilerek evlere sokulmuþtu. Modernleþmenin gereði olarak köpeklerin sokaklardan uzaklaþtýrýlmasý bizde farklý yoldan oldu. Çünkü Ýslam dini, evde köpek beslemek konusunda yeterince esinlendirici deðildi. Bu konudaki ilk adýmý, atý için Karacaahmet te kubbeli bir mezar yaptýracak kadar ileri giden II. Mahmud attý. Köpekler bir gemiye doldurarak halk arasýnda "Hayýrsýz Adalar" diye anýlan üç adadan biri olan Sivriada ya (diðerleri Yassýada ile Tavþan Adasý dýr) doðru yola çýkarýldýlar. Ancak yolda fýrtýnaya yakalanan gemi, köpekler ile birlikte sahile vurunca bu trajik olay halkýn tepkisini çekti, hatta II. Mahmud un müneccimlere danýþmadan yaptýðý bu iþ için Allah ýn ceza verdiði bile düþünüldü. Ýkinci köpek tehciri Abdülaziz döneminde ( ) yapýldý. Yine gemilere doldurulan köpekler, Hayýrsýz Ada ya sað salim ulaþtýlar ancak, bir süre sonra Ýstanbul un çeþitli semtlerinde çýkan yangýnlar, köpek tehcirine kýzan halkýn intikamý olarak yorumlandýðý için, köpekler tekrar þehre getirildi da Paris teki Doðu Garý ndan yola çýkan ünlü Þark Ekspresi ilk yolcularýný Ýstanbul a getirdiðinde, artan seçkin misafir ve araç trafiði þehir sokaklarýný köpeklerin egemenliðinden kurtarmayý yine gerekli kýldý, çünkü tramvaylarýn geçiþ yollarýnda yatan köpekler kazalara neden oluyorlardý. Bedavaya belediye hizmetleri Eski Ýstanbul Hatýralarý adlý kitabýn yazarý Sadri Sema (Mehmed Sadreddin Aydoðdu) 19. yüzyýlýn sonundaki durumu þöyle anlatýyor: Her mahallede bu köpeklerin her biri eve kapýlanmýþtý. Hiçbir köpek diðerinin baðlanmýþ olduðu kapýya yanaþmaz, kendine uygun bulduðu kapýdan þaþmazdý. Evlerden bu köpeklere akþam sabah yiyecek verilir, yavrularý varsa ayrýca beslenir, bunlara baþka baþka isimler verilir ve her biri mahalle halký tarafýndan bu isimle beslenirdi. Sokak köpekleri bir taraftan da o günlerin adý var, kendi yok belediyesinin, beyaz kemerli belediye kavaslarýnýn belediye çöpçülerinin muavinleri ve yardýmcýlarý idi. Sokaklara atýlan süprüntülerin çoðunu bu köpekler toplar, yok ederlerdi. Yine bu sokak köpekleri istibdad zabýtasýnýn da fahri efradýndan idi. Mahallerinde gece karanlýðýnda bir yabancý, hele kýlýksýz kýyafetsiz bir serseri geçse üstüne atýlýrlar, hudut harici ederler,bununla da iktifa etmiyerek feryadý basarlar, polisleri, zaptiyeleri,bekçileri uykudan uyandýrýrlar, halký ayaklandýrýrlardý. Bu köpeklerin hýrsýzý tartakladýklarý, kundakçýyý yaraladýklarý, zamparayý yakaladýklarý da çok olmuþtur. Devam edecek

5 7 Temmuz 2008 Pazartesi Vladimir Mayakovsky Pelteleþmiþ beyninizde kirden parlayan bir kanepede yan gelip yatan semiz bir uþak gibi hayal kuran düþüncenizi, kanlý bir yürek parçasýyla tedirgin edeceðim, dalga geçeceðim, geberesiye küstah ve zehir dilli. Þirinler komünist, Batman eþcinselmiþ Her birinin 50 yýlý aþkýn süredir maceralarý keyifle okunan, animasyonlarý ve sinema filmleri ilgiyle takip edilen çizgi kahramanlarýn gizli dünyalarýnda çeþitli iddialar yer alýyor. Mayakovsky'nin doðum tarihi tam olarak bilinmiyor Sovyet devrimi þairlerinden Vladimir Mayakovsky, 1893 yýlýnda dünyaya gözlerini açtý. Vladimir Vladimirovic Mayakovski 7 temmuz (aslýnda tam olarak bilinmiyor) 1893'te Gürcistan'ýn Kutais kentine baðlý Baðdadi köyünde doðdu. Babasý Vladimir Konstantinovic Mayakovski, Baðdadi Orman Müdürü'ydü. Aile içinde Vladimir Mayakovsky'ye Volodya olarak hitap ediyorlardý. Okumayazmayý kendi kendine öðrendi sonunda Kutais Lisesi'ne gitmeye baþladý. 1905'te Kutais, Bolþevik Partisi'nin yeraltý eylemlerinin merkezlerinden biri oldu. Bu ortamda devrimcilik ve þiirle tanýþan Mayakovski'nin edebi yapýsý þekillenmeye baþladý. 1906'da babasýnýn ölümünden sonra, ailesiyle Moskova'ya göç etti. 1906'da Bolþeviklere katýlan Vladimir Mayakovski, üç kere tutuklandý yýllarý arasýnda Moskova Resim ve Heykel Okulu'nda öðrenim gördü. 1911'de fütürist harekete katýldý. Fütürist Bildiri'de imzasý yer aldý. Burjuva göreneklere meydan okuyan ve sýð kamu beðenisini sarsan edebi ürünler verdi yýllarý arasýnda Lili Brick ile büyük bir aþk yaþadý ve bunun etkisi yýllarca sürdü. Ekim Devrimi'ni çoþkuyla karþýladý ve devrimin baþlýca sözcülerinden biri oldu. 'Yeni Lef' dergisini ( ) yeniden yaþatmaya çalýþtý ('Novy Lef', ). Kaðýdýn yetiþmediði, basýmevlerinin çalýþmadýðý, savaþýn yýprattýðý dönemlerde; halkýn gazete ve mizah dergileri yerine kullandýðý ROSTA (Rusya Telgraf Ajansý) Pencereleri adlý pankartlarý hazýrladý. 1925'te yakýn dostu Sergey Yesenin, Leningrad'da Ýngiltere Oteli'nde intihar etti. Yesenin, son þiiri 'Elveda Dost, Elveda'yý kanýyla yazmýþtý. Buna karþýlýk hemen bir þiir yazdý, fakat zamanýn devrimcilerinden büyük tepki gördü. Bu olaydan tam beþ yýl sonra, 1930'da, Lili Brick'i ve ailesini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði hükümetine emanet ettiðini belirten bir mektup býrakarak intihar etti. 'Pantolonlu Bulut' (Giriþ) Tek bir ak saç yok ruhumda, yaþlýlýðýn çýtkýrýldýmlýðý yok onda! Dünyayý bozguna uðratarak sesimin gücüyle yürüyorum - yakýþýklý, yirmiiki yaþýnda. Çýtkýrýldýmlar! Kemana yatýrýrsýnýz aþký siz. Kabalar, onu trampete yükler. Fakat, tersyüz edebilir misiniz, kendinizi benim gibi, Öyle ki, dudaklar kalsýn ortada, salt dudaklar! Çýk da gel konuk odasýndan, gel de bir adam taný, kibirli, patiskadan ve melek soylu memur karýsý. Sen ki dudaklar çevirirsin ayný kayýtsýzlýkla, bir aþçý kadýn nasýl çevirirse yemek kitabýnýn sayfalarýný. Ýster misiniz, ten kudurtsun beni, - ve gök gibi, renk deðiþtirerek ansýzýn - ister misiniz, öylesine yumuþayayým, sevecen olayým ki öylesine hani, erkek deðil de, pantolonlu bir bulut desinler bu! Ýnanmýyorum çiçekli Nice diye bir yerin var olduðuna! Benimle göklere çýkarýlacaktýr yeniden hastane gibi bayatlamýþ erkekler, ve atasözleri gibi yýpranmýþ kadýnlar da... Son Mektup (Cesedinin yanýnda bulunmuþtur) Hepinize!.. Ýþte ölüyorum. Kimseyi suçlamayýn bundan ötürü. Hele dedikodudan, unutmayýn ki, merhum nefret ederdi. Anacýðým, kardeþlerim, yoldaþlarým! Baðýþlayýn beni. Ýþ deðil bu, biliyorum (kimseye de öðütlemem), ama benim için baþka bir çýkar yol kalmamýþtý. Lili, beni sev. Hükümet Yoldaþ! Ailem Lili Brik, anam, kýz kardeþlerim ve Veronika Vitoldovna Polonkaya' dan ibarettir. Yaþamlarýný saðlarsan, ne mutlu bana... Bitmemiþ þiirleri Brik'lere verin, ne lazýmsa onlar yapar. "Bir varmýþ bir yokmuþ" derler hani: Aþkýn küçük sandalý hayat ýrmaðýnýn akýntýsýna kafa tutabilir mi! Dayanamayýp parçalandý iþte sonunda... Acýlarý, mutsuzluklarý, karþýlýklý haksýzlýklarý, hatýrlamaya bile deðmez: Ödeþmiþ durumdayýz kahpe felekle. Ve sizler mutlu olun yeter. Çizgi kahramanlarýn en ünlüleri arasýnda yer alan ''çelik adam'' Superman, sanýlanýn aksine 1938 yýlýnda deðil 1933'te yaratýldý. Ýlk Superman, 1933 yýlýnda yaratýlmýþ kel bir karakterdi ve uzaydan üstün güçleri ile gelip dünyayý istila edecek bir kötü adam olarak düþünülmüþtü. Jery Siegel ve Joe Shuster'ýn tasarladýðý bu içerik ilgi görmedi. Daha sonra tasarýmlarý sürekli deðiþen Superman, Haziran 1938'de ''DC Comics'' isimli dergide ilk kez halka sunuldu. Kostümünün tasarýmý o dönemde sirklerde gösteri yapanlarýn giydiði gibi tayt ve üzerine giydiði bir þort olarak düþünülen Superman'in kýyafeti Amerikan bayraðýna gönderme yapmak için ''mavi-kýrmýzý'' idi. Yýllar boyunca birçok çizgi kahramanýn kostümü deðiþtirilirken, Superman 68 yýl boyunca ayný kostümle boy gösterdi. Ancak, 1938'de göðsünde bir üçgen içinde adýnýn baþ harfi olan ve Amerikan polis rozetine benzetilen amblemi, zamanla elmas þeklindeki ''S'' harfine dönüþtü. Ýlk çýktýðýnda çok güçlü ve hýzlý olan, çok yükseðe zýplayan Superman, o günlerde þimdi olduðu gibi semalarda uçmuyordu. Ancak uçaklar gündelik hayata girince yazarlar Superman'i uçurmaya karar verdi. Superman, Nietzsche'nin önemli olanýn fiziksel güç deðil, erdem olduðunu savunan Ubermensch (üstün insan) kavramý temele alýnarak yaratýldý. Gerçek kimliðini gizlemek için gezegeni Kripton'dan geldikten sonra Clark Kent ismini kullanan çelik adama ''Superman'' ismini de Daily Planet gazetesinde birlikte çalýþtýðý büyük aþký Lois Lane verdi. En çok eleþtirilen çizgi kahraman: batman Gerçek adý ''Bruce Wayne'' olan Batman de yine Superman gibi DC Comics dergisinde yayýmlandý. Ýlk çýkýþý 27 Mayýs 1939 tarihinde olan yarasa adam, çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafýndan yaratýldý. Ancak çizgi romanlarda yaratýcýsý olarak sadece Bob Kane'in adý geçti. Batman'in gizli kimliði milyarder sanayici, çapkýn ve hayýrsever olan Bruce Wayne idi. Çocukken ailesinin öldürülmesine þahit olan Wayne, pek çok çeþiti alanda kendini eðittikten sonra yarasa temalý kostüm ve ekipmanlarý ile suça karþý savaþa baþladý. Superman'in baþarýsýndan sonra National Publications'ýn editörlerine daha fazla süper kahraman yaratma görevi verilmesiyle ortaya çýkan Batman'in kostümünden yapýlan düzenlemeyle kýrmýzý bölümler çýkarýldý ve yarasa adam, yüzünü kaplayan bir maske, pelerin ve eldivenle donandý. Ýlk zamanlarda suçlularýn öldürülmesi ve zarar görmelerine merhamet göstermeyen, ateþli silahlar kullanan yarasa adam, þiddet aðýrlýklý ''Pulp'' hikayelerinden ilham alýndýðý için sert mizaca sahipti. Batman, ortaðý Robin'in gelmesiyle farklýlaþtý ve düþmanlarýný öldürmeden gerekli dersi vermeye baþladý. Çizgi kahramanlarla ilgili iddialardan Batman de nasibini aldý. Psikolog Fredric Wertham'ýn 1954 tarihli ''Seduction of the Innocent'' isimli kitabýnda okuyucunun çizgi romanlardaki suçlardan etkilenerek taklit etmeye çalýþtýðý ve bu tür kitaplarýn gençlerin ahlakýný bozduðu savlarý yer aldý. Kitapta yer alan bir iddia ortalýðý iyice karýþtýrdý. Batman ile ortaðý Robin'in eþcinsel olduklarýna iliþkin iddiada, ''Görkemli bir ev, vazolarda güzel çiçekler ve bir uþak'' yazan Wertham, bunun beraber yaþamak isteyen 2 eþcinselin rüyasý'' olduðunu savundu. Sonraki yýllarda Batman'in Robin ile arasýnda böyle bir iliþki bulunmadýðý yönünde açýklamalar getirildi. Bazý sanatçýlarýn yayýncýnýn karþýt durumuna raðmen Batman ile Robin'in eþcinsel olduðunu düþünen yazýlar yazdý, hatta iddialar filmde yarasa adamý canlandýran aktör George Clooney'e dahi soru olarak yöneltildi. Nazi ajaný tenten Belçikalý çizer Herge tarafýndan 1929 yýlýnda yaratýlan Tenten de 20. yüzyýl Avrupa çizgi romanlarýnýn en ünlü kahramanlarýndandý. Serinin kahramaný, genç gazeteci ve gezgin Tenten'di. Ona maceralarýnda köpeði Milu ve arkadaþý Kaptan Haddock da eþlik ediyordu. Tarafsýz görüþlere sahip gazeteci Tenten de diðer çizgi kahramanlar gibi deðiþik iddialarýn merkezi oldu. Ölümünden kýsa süre önce, eski Belçikalý Nazi iþ birlikçisi Leon Degrelle Tenten'in aslýnda kendisinden ilham alýnarak yaratýldýðýný savunarak tartýþma yarattý. Degrelle gerçekten de Herge'i gazeteci olduðu dönemde tanýyordu. Ancak Tenten'in ilk hallerine kýsmen de olsa Herge'in en küçük kardeþi ilham vermiþti. ''Tenten'in Maceralarý''nýn ilk hikayeleri, ayrýca özellikle Avrupalý olmayanlarýn karikatürize betimlemeleri gibi nedenlerden dolayý ýrkçý ve sömürgeci eðilim taþýdýðý yönünde de eleþtirildi. Þirinler e eleþtiri ''Þirinler'', Belçikalý çizer Peyo tarafýndan 1958'de çizgi roman olarak yaratýldý. 1981'den itibaren televizyon ekranlarýnda gösterilen ''Þirinler'' büyük ilgi gördü. Yýllarca Türkiye'de de gösterilen ve beðeni ile izlenen çizgi film, baþta ABD olmak üzere birçok ülkede, yüksek izlenme oranlarýna raðmen gösterimden kaldýrýldý. ''Þirinler'' hakkýndaki bir iddia uzun zaman tartýþma yarattý. Bu iddiaya göre Þirinler'in Ýngilizce adý olan ''smurf'', ''kýzýl bayrak altýnda yaþayan küçük adamlar'' kelimelerinin baþ harflerinden türetilmiþti. Þirin babanýn kýrmýzý þapkasý, köyde mabet olmayýþý, komünal bir yaþam sürmeleri, her þeyin el birliðiyle yapýlýþý ve hiç para kullanmayýþlarý iddialarý tetikledi. Kötü karakter Gargamel'in paraya karþý hýrsýnýn da komünal toplumun düþmaný olan kapitalizmi sembolize ettiði iddia edildi. Gargamel'in papaz cüppesi giyerek dini simgelediði, Þirinler'i sürekli yemek istediði için Amerika'ya benzetildiði savlarý da ortaya atýlýrken, Ýngilizce ismi ''Azrail'' olan, Gargamel'in kedisi Azman'ýn Amerika'nýn peþinden koþanlarýn sembolü olduðu düþünüldü. Belçikalý karikatürist Morris tarafýndan çizilen ve çizgi filmiyle de sevilen ''Red Kit- Lucky Luke'' de sevimli ve bilmiþ beyaz atý Düldül ve saf, sürekli baþýný belaya sokan köpeði Rin Tin Tin ile beraber suçlularýn ve adaletsizliðin amansýz düþmanýydý. Suçlularý temsil eden Dalton kardeþlerin renk kattýðý Red Kit'in maceralarýnda da temizlikçi, bekçi, ütücü, çöpçü gibi ikinci karakterlerin baþka ýrklardan olmasý eleþtirildi.

6 Tuzköylülerin çilesi sona eriyor Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde, kansere neden olan yapý taþlarý nedeniyle boþaltýlacak olan evlerin yýkýlarak üzerlerinin kapatýlacaðý belirtildi. Dünyada Akciðer Kanseri'nin en sýk görüldüðü merkezlerin baþýnda gelen ve bugüne kadar çok sayýda insanýn bu hastalýktan dolayý yaþamýný yitirdiði Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Tuzköy Beldesi nde yürütülen çalýþmalar son aþamaya geldi. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan 1970'li yýllarda yapýlan araþtýrmalar sonucunda, Tuzköy Beldesi nin Yeni, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerindeki konutlarýn, yapý taþlarýnda kanserojen madde içeren 'Ereonit' isimli maddesi bulunmuþtu. Tozlaþma ve solunum yoluyla vücuda alýnan Ereonit maddesinin Karýnzarý ve Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Türkiye nin en modern Sebze Pazarý Nevþehir e kazandýrýlýyor.nevþehir Belediyesi tarafýndan Ýbrahimpaþa Mahallesi nde eski TMO nin yaný sýra Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü,Ýl Özel Ýdaresi Lojmanlarý ve Petrol Ofisi ile birlikte Milli Eðitim Müdürlüðü ne ait Ýþ Eðitim Metresi ve Eðitim Uygulama Okulu nun bulunduðu 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak Sebze Pazarý,önümüzdeki günlerde ihale edilecek. MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: Akciðer Kanseri'ne yol açtýðýnýn belirlenmesi üzerine baþlatýlan çalýþmalar neticesinde, geçtiðimiz yýllarda bu bölgelerde oturan vatandaþlar için yapýmýna baþlanýlan afet konutlarý tamamlandý. Evrenin Etekleri mevkiinde yapýlan 245 konut, 13 iþyeri, okul ve saðlýk ocaðýnýn yapým çalýþmalarýnýn sona ermesinin ardýndan vatandaþlar yeni konutlara taþýnmaya baþladý. Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdulkadir Tatar, konutlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, bölgede yol yapým çalýþmalarýna baþlanacaðýný söyledi. Bununla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nca 4 milyon YTL tutarýnda bir ödenek aktarýldýðýný kaydeden Tatar, önümüzdeki günlerde gerçekleþecek olan ihale ile birlikte afet konutlarýnýn bulunduðu bölgede yol yapým ve asfaltlama çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Yol yapým çalýþmalarýnýn ardýndan kansere neden olan konutlarda oturan tüm vatandaþlarýn afet konutlarýna taþýnma iþlemlerinin de sona ereceðini ifade eden Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdülkadir Tatar, boþaltýlan konutlarýn ise yýkýlacaðýný kaydetti. Tatar, "Kansere neden olan konutlarda oturan tüm vatandaþlarýmýz yeni konutlarýna geçmelerini saðlayacaðýz. Son aþama ise eski konutlarý yýkacaðýz. Üzerleri 1 metre toprakla kapatýlacak ve sonrada burasýný aðaçlandýracaðýz" dedi. Türkiye nin en modern sebze pazarý Nevþehir e yapýlýyor Engelli vatandaþlar için asansör sisteminden,pazar alýþveriþi için gelecek bayanlar için bebek bakým odasýnýn bile oluþturulacaðý Nevþehir Sebze Pazarý 3 katlý olarak yapýlandýrýlacak. Alt katta yaklaþýk 1000 kiþilik olarak 2 bin 942 metrekarelik bir alanda sosyal amaçlý salon,119 araçlýk otopark,polis,zabýta,veteriner hizmet ünitelerinin yaný sýra,2 kattan oluþan cafeteryanýn da hizmet vermesinin planlandýðý Nevþehir Sebze Pazarýnda, Pazar tezgahlarý ile birlikte, 44 iþyeri, Balýk ve Peynir satýþ üniteleri de yer alacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleþtirilecek ihale ile yapým çalýþmalarýna baþlanýlacak Nevþehir Sebze Pazarýnda vatandaþlarýn dinlenebileceði dinlenme birimleri de oluþturulacak. TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR 7 Temmuz 2008 Pazartesi Buðday hasadý baþladý Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Buðday hasadýnýn baþladýðý Nevþehir'de, üreticiler buðday alým taban fiyatýnýn kýsa sürede açýklamasýný istiyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin önemli tahýl üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2005 yýlýna kadar 154 bin 350 hektar alanda her yýl yaklaþýk 324 bin ton buðday üretiminin gerçekleþtirildiðini söyledi. Son yýllarda küresel ýsýnma ile birlikte yaþanan kuraklýk ve tarým girdi fiyatlarýndaki artýþ ile birlikte buðday Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Kýrþehir Bakkallar Odasý Baþkaný Emin Dulkadir, bakkallarda günlük 150 bin ekmeðin tüketildiðini söyledi. Kýrþehir'de 10 adet fýrýnýn hizmet verdiðini ve günlük 150 bin ekmek tüketildiðini kaydeden Bakkallar Odasý Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel: üretimi yapýlan tarým arazilerinin azaldýðýný kaydeden Tunç, bu yýl yaklaþýk 154 bin ton buðday hasadýnýn gerçekleþmesini beklediklerini söyledi. Üreticilerin hasat iþlemlerine baþlamasýna karþýn, buðday taban fiyatýnýn açýklamamasýnýn sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, "Çeþitli zorluklara göðüs gererek buðday üretimi yapan çiftçiler, tarlalarýnda hasatlarýný gerçekleþtiriyor. Ancak elindeki buðdayý kaça satacaðýný bilmiyor. Bu nedenle biran önce buðday fiyatlarýnýn belirlemesini istiyor. Bizim beklediðimiz fiyat ise 800 YTL dir. Bunun altýnda bir rakam açýklanmasý durumunda, üreticilerimiz bu yýlý da zararla kapatacaktýr" dedi. Buðday fiyatlarýnýn 800 YTL'nin altýnda bir rakamla belirlenmesinin ileriki yýllar için buðday üretiminde bir düþüþe de sebep olacaðýný vurgulayan Recep Tunç, çiftçilerin beklentisine cevap vermesini istedi. Ekmek zammý tüketimi azaltmadý Baþkaný Emin Dulkadir, ekmeðe yapýlan zammýn ekmek tüketiminin azaltmadýðýný söyledi. Baþkan Dulkadir, Kýrþehir'de ekmek kalitesinin yükseltilmesi gerektiðini de vurgulayarak, "Ekmeðe yapýlan zam ekmek tüketimini azaltmadý. Geçen yýl günlük yaklaþýk 100 bin ekmek tüketiliyordu. Bu yýl nüfusun artmasý ile birlikte ekmek tüketimi 150 bine ulaþtý" dedi. Baþkan Dulkadir, ekmeðe yapýlan zamla birlikte vatandaþýn tasarrufa gittiðini de sözlerine ekleyerek, gereksiz ekmek tüketiminin yapýlmadýðýný kaydetti.

7 7 Temmuz 2008 Pazartesi Barack obama ABD nin Irak stratajisine karþý öncesinde hem vatan sevgisi hem de ülkesine hizmet etme konusunda ne kadar istekli olduðunu gösterme fýrsatý buldu. Muhafazakâr kesimden oy almaya odaklanan demokrat aday Obama bir taraftan da kararsýzlarýn oyunu kapma Elektriðe yüzde 42 zam, ya çalýþanlara? 7 Seçildiði takdirde 16 ay içerisinde ABD askerlerini Irak tan çekme planýný tekrar gözden geçireceðini söyleyince muhaliflerinden ciddi tepkiler alan Demokrat Parti nin baþkan adayý Barack Obama, þimdi geleneksel Cumhuriyetçilerin oyunu almaya çalýþýyor. Obama, Cumhuriyetçilerin kalesi sayýlan Kuzey Dakota da yaklaþan Irak gezisi öncesinde asker çekme konusundaki politikasýný yeniden gözden geçireceðini söylemesi Cumhuriyetçilerin büyük bir tepki göstermesine neden oldu. Partinin sözcüsü Obama yý temel siyasi duruþunu tekrar deðiþtirmekle suçladý. Obama ise; Cumhuriyetçi rakibi John McCain in destekçilerini kendi açýklamalarýný çarpýtmakla suçladý. Bu durumun 4 Kasým daki baþkanlýk yarýþýnda Obama ve McCain arasýndaki oy paylaþýmýný etkileyeceði üzerinde duruluyor. Mccain bush u aratmýyor Irak savaþýnýn önde gelen destekçisi McCain, Iraklýlarýn kendi güvenliklerini kendilerinin saðlayabileceklerinden emin olana kadar ABD askerlerinin geri çekilmelerinin söz konusu olmayacaðýný belirtti. Obama ise McCain in, Bush ve artýk önemini kaybetmiþ bugünkü Irak Savaþý politikalarýndan yalnýzca biraz daha fazlasýný önerdiðini söyledi. Obama nýn Irak a yapacaðý gezi onun bu konuda daha toleranslý davranmasýný saðlýyor. Obama bu gezide ordu komutanlarýndan öðreneceklerinin kendi Irak politikasýnda belirleyici olacaðýný söyledi. ABD askerlerinin bir kýsmýnýn Irak ordusu ve polisini eðitmek için kalabileceðinin iþaretini veren Obama, Irak savaþýnýn iyi planlanmamýþ, stratejik bir hata olduðunu ve sona erdirilmesi gerektiðini söylüyorum ancak bu savaþtan çýkarken de temkinli ve dikkatli olmamýz gerektiðinin farkýndayým. Durum hala deðiþmedi. Bu duruma saygý duyarak da bir manevra alaný yaratmaya çalýþmýyorum þeklinde konuþtu. Merkez ve kararsýzlar etkili olacak Obama, cumhuriyetçilerin aðýrlýkta olduðu Kuzey Dakota, Missouri ve Montana gibi bölgelere giderek ABD nin Baðýmsýzlýk Günü peþinde. AP Yahoo dan gelen son habere göre seçmenlerin yüzde 15 i henüz hangi adayý destekleyeceðine karar verememiþ. Hala ikna edilebilir olan bu kesimin yarýsýndan fazlasý ise baðýmsýz. Bu arada Mccain Kolombiya ve Meksika ya serbest ticaret ve uluslar arasý iliþkilerde güven kazanmak amacýyla yaptýðý üç günlük gezisini noktaladý. Mccain önceki gün kampanyasý için hayli önemli olan Meksika daki Katolik Kilisesi ne yaptýðý gezide Monsenyörün takdisini kazandý. Obama dan önce Demokratlar ýn adayý olan Hillary Clinton ý büyük bir güçle destekleyen ABD deki Katolik ve Ýspanyol seçmenler kasýmdaki seçimde kararsýz ve seçim sonucunu belirleyecek kitlenin baþýnda geliyor. AP *** Rice: Irak iþgali beni çok gururlandýrýyor ABD Dýþiþleri Bakaný Condoleezza Rice, Irak savaþýnýn zorluðuna karþýn, bu savaþýn baþlatýlmasý kararýndan gurur duyduðunu söyledi. Rice, Bloomberg televizyonunda hafta sonu yayýnlanacak olan röportajýnda, bu yönetimin Saddam Hüseyin i devirme kararýndan gurur duyuyorum dedi. Irak savaþýnýn baþlangýçta tahmin edilenden daha zor olduðunu ise kabul eden Rice, her þeye karþýn dünyanýn þimdi, Bush un göreve baþladýðý 2001 den daha tehlikeli bir yer olmadýðýný savundu. Rice, Irak savaþýnýn baþladýðý 2003 te Baþkan George W. Bush un ulusal güvenlik danýþmanlýðýný yürütüyordu. Mccain i destekliyor Bu yýlki baþkanlýk seçimi için Cumhuriyetçi aday John McCain i destekleyen Condoleezza Rice, Demokrat Partide baþkan adaylýðý mücadelesinin Barack Obama ve Hillary Clinton arasýnda geçmesinin çok büyük bir olay olduðunu söyledi. ABD ve müttefiklerinin 2003 yýlýnda iþgal ettiði ve þimdiye dek 1 milyonun üzerinde insanýn yaþamýný yitirdiði Irak ta yaþananlardan Rice ýn gurur duymasý ABD emperyalizmini gözler önüne sermesi açýsýndan dikkat çekici. Birgün 6 Temmuz 2008 SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: Haziran ayý enflasyon oranlarý, memura sadece yüzde 1 oranýnda enflasyon farký zammý getiriyor. Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerine ise yüzde 6 zam verileceði açýklandý. Hükümet, yýlýn ilk altý ayý için hedeflenen yüzde 5,2 lik oran aþýldýðý için memurlara yaklaþýk yüzde 1 oranýnda fark zammý verecek. Bu oran yüzde 2 lik temmuz zammýna eklenecek. Devlet memurlarý ve sözleþmeliler zamlý maaþlarýný 15 Temmuz dan itibaren alabilecek, maaþlara 14 günlük zam farklarý da ödenecek. Haziran ayý enflasyon oranlarýna göre yapýlan düzenlemelerde Ýþçi ve Bað-Kur emeklilerinin ise yüzde 6 zam alacaðý belirtildi. Emekli aylýðý açlýk sýnýrlarýnýn altýnda Türkiye Ýþçi Emeklileri Derneði (TÝED) Genel Baþkaný Kazým Ergün, iþçi ve Bað-Kur emeklilerine yýlýn ilk yarýsýnda TÜFE nin yüzde 6 düzeyinde gerçekleþmesi nedeniyle bu oranda zam yapýlacaðýný söyledi. Ergün, yapýlacak zamlarla birlikte en düþük iþçi emeklisi aylýðýnýn 615,11 YTL ye, en düþük Bað-Kur emekli aylýðýnýn da 451,11 YTL ye çýkacaðýný bildirdi. Ergün, "Bütün bu rakamlar acý tabloyu ortadan kaldýrmayacak, çünkü iþçi ve Bað-Kur emeklilerinin yaklaþýk yazda 90"ý hâlâ açlýk sýnýrýnýn altýnda aylýk almaya devam ediyor olacak. Enflasyona endekslenmiþ yüzdeli artýþlarýn bizlerin derdine çare olamayacaðýný her fýrsatta dile getiriyoruz. Ancak kimse bizi duymak istemiyor" dedi. Ýðneden ipliðe her gün zam eleþtirisi Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan kamuoyuna duyurulan enflasyon rakamlarýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný açýkladý. KESK yaptýðý yazýlý açýklamada, Sadece elektriðe yapýlan yüzde 22 lik zam bile maaþlarýmýza yapýlan zam ile reel kaybýmýz arasýndaki farký gözler önüne sermektedir. Kaldý ki, petrol fiyatlarýnda yaþanan artýþ bahane edilerek iðneden ipliðe tüm temel ihtiyaç maddelerine neredeyse her gün zam Kamil ÖNTAÞ Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR yapýlmaktadýr denildi. Son bir yýl içerisinde ayçiçeði yaðýna yüzde 87, bulgura yüzde 73, pirince yüzde 62, domatese yüzde 60, makarnaya yüzde 42 ve ekmeðe de yüzde 40 oranýnda zamlarýn yapýldýðý belirten KESK açýklamasýnda reel kaybýmýz nereden bakýlýrsa bakýlsýn yüzde 20 leri geçmektedir. Kamu emekçilerinin maaþlarýna yapýlan 1-2 puanlýk ek zamlarýn çalýþanlarla alay etmek anlamýna geldiði açýktýr ifadeleri kullanýldý. Grev hakký verilmeli KESK, açýklamasýnda en düþük kamu emekçisi maaþýnýn 1200 YTL olmasý gerektiði savunuldu. Açýklamada yaþanýlan bu ekonomik döngünün en önemli nedeni olarak uluslararasý sözleþmelerin ve AÝHM kararlarýnýn gereðinin yapmayan ve çalýþanlarýn toplu sözleþme ve grev haklarýný engelleyen hükümetin politikalarý gösterildi. KESK, kamu emekçilerinin ücretleri mevcut toplu görüþme usulüyle tek taraflý olarak belirlendiði sürece içinde bulunulan maðduriyetin bitmeyeceðini vurguladý. Hükümet washington merkezli Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Genel Baþkaný Resul Akay da, yaptýðý yazýlý açýklamada memurlarýn hükümetten yüzde 4 alacaklý olduðunu bildirdi. Akay, Yýllýk yüzde 4 olarak belirlenen enflasyon hedefi yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 50 oranýnda sapma göstererek yüzde 6 oranýnda gerçekleþmiþtir yýlý ocak ayý itibariyle memur maaþlarýna yapýlan yüzde 2 lik zam dikkate alýndýðýnda, memurlar hükümetten yüzde 4 alacaklý durumdadýr açýklamasýnda bulundu. Memurlarýn ve emeklilerin tarihin en karanlýk günlerini yaþadýklarýný, aldýklarý aylýkla aybaþýný getiremediklerini belirten BASK Baþkaný Akay, açýklamada 59 ve 60 ýncý hükümetler Washington merkezli uyguluyor. Bu merhametsiz politikalar yüzünden memurlarýn artýk býçak kemiðine dayandýrmýþtýr ifadelerini kullandý. Birgün 6 Temmuz 2008 Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA

8 Mýsýr'da M.Ö. 3000'e ait kemikler bulundu Mýsýr'da, Eski Krallýk dönemine (M.Ö. 3000) ait ahþap lahit ve insan kemikleri bulundu. Araþtýrmanýn yapýldýðý bölgede, içinde deðerli taþlar, organik araç gereç kalýntýlarý ve kimi heykelciklerin bulunduðu küçük bir lahidin yaný sýra fildiþinden tahta ve kimi parçalardan oluþan bir oyunun da bulunduðuna dikkat çekildi. Mýsýr'ýn MENA Ajansý, Mýsýr Eski Eserler Yüksek Kurulu'ndan bir ekibin, Abidos yöresi yakýnlarýnda, krallýða ait olduðu tahmin edilen farklý biçimlerde ve boyutlarda 13 lahit ve kemik kalýntýlarý bulduðunu duyurdu. Ajansa göre, ikinci kez böyle bir oyun bulunuyor. Buna benzer bir oyuna ilk kez, 1922'de Ýngiliz arkeolog Howard Carter tarafýndan bulunan Mýsýr hanedanýnýn 18. firavunu olan ve 9 yaþýnda taç giyen Tutanhamun'un mezarýnda rastlanmýþtý. CNN 6 Temmuz, 2008 Rüþvet 6 bin yýldýr varmýþ Kayseri nin Kültepe kazý alanýnda çýkan yazýlý tabletlerde yer alan bilgiler, rüþvetin tarihinin milattan önceye dayandýðýný kanýtladý. Kayseri nin 20 kilometre doðusundaki yaklaþýk 5 bin yýllýk tarihi Asur ticaret kolonisi Kültepe höyüðünden çýkarýlan yazýlý tabletlerde, dönemin kralý Ýnar ýn oðlu Warþama ya Asurlu tüccarlarýn mallarýný bölgede rahatça satabilmek için çeþitli hediyeler verdiði belgelendi. Warþama nýn aldýðý hediyeler karþýlýðýnda, tüccarlara yazýlý izin belgesi olduðu belirtilen tabletler vererek Anadolu daki ilk rüþveti baþlattýðý ortaya çýktý. Müze Müdürü Hamdi Biçer, 1948 yýlýndan bu yana bölgede yapýlan kazýlarda 7 bin 178 eser içinden çýkan piþmiþ topraktan yapýlmýþ tabletlerin bunu belgelendirdiðini söyledi. Hediye karþýlýðý izin Hamdi Biçer, Kültepe"nin en parlak döneminin Eski Tunç dönemi olduðunu ve bu dönemde ticaretle uðraþýldýðýný belirterek; Höyükte Asurlu tüccarlarýn, Asurlulara ait 9 karumda (þehirde) mallarýný satabilmek için dönemin Hatti (yerli halk) kralý Warþama ya çeþitli hediyeler verdiðinin yazýldýðý tabletlerle ortaya çýktý. Hediyeler günümüzde ilk rüþvetin adý olarak tarihe geçiyor. Tüccarlar verdikleri hediyeler karþýlýðýnda kraldan yazýlý izin belgesi alarak mallarýný rahatça satýyordu. Bu gösteriyor ki Anadolu daki ilk rüþvet, Kültepe de verilmeye baþlanmýþ. Birgün 6 Temmuz 2008 Kandaki þeker oraný cep ten izlenecek ABD li uzmanlar, þeker hastalarý için gözeneklerden ölçüm yapýp cep telefonuyla mesaj geçecek bir teknik geliþtirdi ABD deki Georgetown Üniversitesi nden bir grup bilim adamý, þeker hastalarýnýn kullandýðý, parmak delerek kandaki þeker ölçümünü yapan sisteme alternatif olarak, deriyi delmeden, gözenekleri kullanarak ölçüm yapabilecek bir teknik geliþtirdi. Klasik ölçüm sisteminde bir iðneyle derinin delinerek kanýn dýþarý çýkarýlmasýnýn ardýndan içindeki glikoz deðerinin okunmasý söz konusuyken, yeni teknikte bir biyosensör sývýnýn kendiliðinden deri üstüne çýkmasý için küçük gözenekleri kullanacak. Yeni geliþtirilen bant þeklindeki biyosensör, gözenekler aracýlýðýyla derinin altýndaki dokularda bulunan glikoz yüklü sývýyla ölçüm yapacak. Biyosensör, bunu yapabilmek için bir ýsý tabakasý kullanarak gözenekleri geniþletiyor ya da ölü deri tabakasýný kaldýrýyor. Gözenekten sývýnýn çýkmasýnýn ardýndan biosensör, küçük elektrotlarýyla glikoz miktarýný okuyor. Bilgi, kablosuz olarak cep telefonuna da gönderilebiliyor. Çalýþmaya, savaþ ortamýnda askerlerinin fizyolojik durumunu öðrenmek isteyen ABD ordusu ilgi gösterdi ve fon ayýrdý. Buna göre savaþ alanýna gönderilecek biyosensör takýlý birlikler, merkezden takip edilebilecek, gerek görüldüðünde týbbi destek alabilmeleri için savaþ alanýndan çekilebilecek. ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR AA ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

ABD kendi ayaðýna sýkýyor

ABD kendi ayaðýna sýkýyor YIL:3 SAYI:691 35 YKR 16 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA ABD kendi ayaðýna sýkýyor ABD iþgali altýndaki Afganistan da dün meydana gelen çatýþmalarda 9 ABD askeri yaþamýný yitirdi. Afganistan"da zor günler geçiren

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) YIL:3 SAYI:680 35 YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival

Detaylı

Kuraklýk desteði fos çýktý

Kuraklýk desteði fos çýktý YIL:3 SAYI:704 35 YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet,

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!?

MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? YIL:2 SAYI:434 35 YKR 18 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA MHP ye oy verecekler kime oy veriyor!? Vurulduk ey halkým, unutma bizi! Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Bahçelievler Katliamýnda MHP li Çatlý ve Kýrcý tarafýndan

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1)

Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1) YIL:3 SAYI:659 35 YKR 2 HAZÝRAN 2008 PAZARTESÝ Direniþteki iþçilere ziyaret Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu, grevde olan Neþe Plastik ile Unilever in depolarý ile DESA iþçilerine önceki gün dayanýþma

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor

Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı