Kürt sorununu Kemalizm üretti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kürt sorununu Kemalizm üretti"

Transkript

1 l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve ahlâksýzlýða karþý ortak mücadele l Provokasyonlara karþý Peygamber metodu l Krizleri aþmada Risale-i Nur'un rolü GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Kürt sorununu Kemalizm üretti YA ZAR MUS TA FA AK YOL: BÝ REY SEL VE YA PAR TÝ O LA RAK KE MA LÝST O LU NA BÝ LÝR, A MA KE MA LÝZM A NA YA SA Ý LE DEV LET Ý DE O LO JÝ SÝ O LA MAZ. 16 yaþýndan büyük olanlarýn asgarî ücretinden 178 lira kesinti yapýlacak. FOTOÐRAF: AA ASGARÎ ÜCRET YÜZDE 5.1 ZAMLANACAK Asgarî zam 29 TL uasgarî ücrete Temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgarî ücret, liralýk artýþla net lira olacak. Öte yandan, asgarî ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için yapýlan kesinti lirayý bulacak. uha be ri sayfa 11 de GÜLER SABANCI: YENÝ MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ Önce sivil anayasa u Sa ban cý Ü ni ver si te si Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, Sa - ban cý Ü ni ver si te si a ka de - mik yý lý me zu ni yet tö re nin de, ka mu - o yun da yo ðun o la rak di le ge ti ri len ye ni a na ya sa ko nu su i le a lâ ka lý o - la rak, ye ni par la men to nun yap ma sý ge re ken ilk ve en ö nem li i þin, Tür ki - ye nin ilk si vil a na ya sa sý ný yap mak ol du ðu nu kay det ti. uha be ri sayfa 5 te Güler Sabancý KEMALÝZMÝN KURDUÐU SÝSTEM u Ke ma lizm bu ül ke de öy le bir e ði tim sis te mi kur - muþ ki, siz ne ka dar e ði tim li o lur sa nýz o ka dar Ke - ma list ve dar ka fa lý o lursunuz. Ke ma list e ði tim sis - te mi bi ze M. Ke mal in yap tý ðý her þey doð ru dur, bun la ra kar þý çý kan va tan ha i ni dir, Tür ki ye de yan - lýþ gi den bir þey var sa bu o nun yo lun dan sa - pýl dý ðý i çin dir an la yý þý ný öð ret me ye ça - lýþ mýþ týr. Me se lâ Kürt so ru nu nun dýþ mih rak lar ta ra fýn dan kýþ kýr týl dý ðý i çin or ta ya çýk tý ðý öð re ti si var dýr. Oy sa bu so ru n M. Ke mal Kürt le ri zor la Türk - leþ tir mek is te di ði i çin var dýr. CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: Ödün vermeyeceðiz u CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Mil le tin i ra - de si te cel lî e din ce ye ka dar, mil let ve ki li se çi lip maz ba ta a lýp, TBMM ye Yük sek Se çim Ku ru lu nun bil dir di ði i sim - ler, Res mî Ga ze te de ya yým la nan i sim ler TBMM ye ge lip ye min i çin ce ye ka dar CHP va kur du ru þu nu ser gi le ye - cek tir. Ö dün ver me ye ce ðiz de di. uha be ri sayfa 4 te MHP GENEL BAÞKANI DEVLET BAHÇELÝ: Yemin edeceðiz umhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Mil li yet çi Ha re - ket Par ti si, TBMM nin say gýn lý ðý na ve mil let i ra de si nin vaz ge çil mez li ði ne i nan dý ðýn dan do la yý, ye min tö re ni ne tüm mil let ve kil le riy le ek sik siz ka tý la cak ve de mok ra si nin iþ le me si ne des tek ve re cek tir de di. uha be ri sayfa 4 te ÞÝMDÝDEN HAZIRLANALIM Yazar Mustafa Akyol Ya rýn akþam Mi rac ge ce si uhz. Mu ham med in (asm) þah sýn da in san lý ðýn ö nü ne a çý lan sý nýr sýz bir yük se liþ uf ku; var lý ðýn ö zü ne yol cu - luk an la mý na ge len, beþ va kit na ma zýn da farz ký lýn - dý ðý Mi' rac ge ce si, Sa lý'yý Çar þam ba ya bað la yan ge - ce id rak e di le cek. ÝNSANLAR KEMALÝZME ÝNANMIYOR u Kürt so ru nu nun çý kýþ nok ta sý ný ba zý la rý 12 Ey lül o la - rak lan se e di yor lar, hal bu ki 12 Ey lül Ke ma liz min de va - mý dýr. Ev ren A ta türk çü dür. Kürt çe 80 ler de de ðil, da ha 30 lu yýl lar da ya sak lan mýþ týr. Bu gün de ço cuk la rý mý za her gün o nun yo lun da yü rü mek i çin ye min et ti ri li yor. A - ma Ke ma lizm yü zün den mað dur o lan in san lar bu pa ra - dig ma ya i nan ma dý lar. De de niz din a da mýy sa ve tek par ti dö ne min de a sýl mýþ sa, Kürt se niz ve di li niz ya - sak lan mýþ sa, li be ral se niz ve öz gür lük ler ký sýt la - ný yor sa bu pa ra dig ma ya i nan maz sý nýz. Ve ar - týk bu gün Ke ma list mü da ha le ler ya pý la mý yor. Hasan Hüseyin Kemal'in röportajý sayfa 12 de KCK DÂVÂSINDA YARGILANAN BDP lile re tah li ye yok u KCK dâ vâ sýn da tu tuk lu yar gý la - nýr ken mil let ve ki li se çi len Sel ma Ir - mak, Ke mal Ak taþ, Fay sal Sa rý yýl - dýz, Ýb ra him Ay han ve Gül ser Yýl dý - rým i le ve kil li ði dü þü rü len Ha tip Dic le nin tah li ye ta lep le ri mah ke - meler ta ra fýn dan reddedildi. n4 te 52.8 MÝLYAR DOLARA ÇIKTI Bankalar da borçlu u Türkiye de bankalarýn yurtdýþýndan saðladýðý kredi borcu, Nisan sonu itibariyle 52,8 milyar dolara ulaþtý. Merkez Bankasýnýn verilerine göre, bu borcun 20 milyar dolarý kýsa vadeli, 32,8 milyar dolarý uzun vadeli kredi borçlarýndan oluþtu. n11 de Hür A dam en çok sey re di len ler a ra sýn da utür ki ye'de 2011 yý lý nýn beþ a yýn da en çok iz le - nen üç ya pým, Türk fil mi ol du. 147 fil min viz yo na gir di ði bu dö nem de, Meh met Tan rý se ver in yö net men li ði ni yap tý ðý Hür A dam: Be di üz za - man Sa id Nur sî fil mi de en çok sey re di len ilk beþ Türk ya pý mý a ra sýn da ye ri ni al dý. ISSN

2 2 LÂHÝKA Üç aylarda Risâle-i Nur la meþgul olmak Yazýda usanan ve ibadet aylarý olan Þuhur-u Selâsede sair evrâdý, beþ cihetle ibadet sayýlan Risâle-i Nur yazýsýna tercih eden kardeþlerime iki hadis-i þerifin bir nüktesini söyleyeceðim. (Bir kýsým kardeþlerime hususî bir mektuptur) Yazýda usanan ve ibadet aylarý olan Þuhur-u Selâsede sair evrâdý, beþ cihetle ibadet sayýlan (Hâþiye) Risâle-i Nur yazýsýna tercih eden kardeþlerime i- ki hadis-i þerifin bir nüktesini söyleyeceðim. Birincisi: Mahþerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep þehidlerin kanýyla muvâzene edilir, o kýymette olur. (Gazâlî, Ýhyâu Ulûmi d-dîn, 1:6) Ýkincisi: Bid alarýn ve dalâletlerin istilâsý zamanýnda Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz þehid sevabýný kazanabilir. (Ýbni Adiy, el-kâmil fi d-duafâ, 2:739) Ey tembellik damarýyla yazýdan usanan ve ey sofîmeþrep kardeþler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ý Þeriat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ý hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, þühedanýn yüz dirhem kaný hükmünde yevm-i mahþerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalýþýnýz. Eðer deseniz: Hadiste âlim tabiri var. Bir kýsmýmýz yalnýz kâtibiz. Elcevap: Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanýn mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eðer anlamasa da, madem Risâle-i Nur þakirtlerinin bir þahs-ý mânevîsi var; þüphesiz o þahs-ý mânevî bu zamanýn bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o þahs-ý mânevînin parmaklarýdýr. Kendi nokta-i nazarýmda liyakatsiz olduðum halde, haydi, hüsn-ü zannýnýza binaen bu fakire bir üstadlýk ve tebâiyet noktasýnda bir âlim vaziyetini verdiðinizden baðlanmýþsýnýz. Ben ümmî ve kalemsiz olduðum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayýlýr; hadiste gösterilen ecri alýrsýnýz. Hâþiye: Bu kýymetli mektupta Üstadýmýzýn i- þaret ettiði beþ nevî ibadetin kendilerinden izahýný talep ettik. Aldýðýmýz izah aþaðýya yazýlmýþtýr: 1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karþý mânen mücahede etmektir. 2. Üstadýna neþr-i hakikat cihetinde yardým sûretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktýr. (Rüþtü, Hüsrev, Refet) Lem alar, 21. Lem a, s. 171 LÛGATÇE: Þuhur-u Selâse: Üç aylar; Recep, Þaban ve Ramazan. evrâd: Virdler, duâlar. ulema-i hakikat: Hakikat ilmiyle meþgul olan âlimler. bid a: Dinin özüne ters olan, sonradan dine sokulan batýl þeyler. dalâlet: Sapýklýk, hak yoldan sapmýþlýk. temessük: Yapýþma, sarýlma, sýkýca tutma. sofîmeþrep: Tasavvuf ehli, riyazet ve nefisle mücadele ile hakikata varmaya çalýþan kimse. mecmu: Toplamý. hakaik-i imaniye: Ýman hakikatleri. esrar-ý Þeriat: Þeriatýn sýrlarý. âb-ý hayat: Hayat suyu. þüheda: Þehidler. yevm-i mahþer: Mahþer günü. þahs-ý mânevî: Manevî þahýs; belli bir kiþi olmayýp bir cemaatten meydana gelen mânevî þahýs. hüsn-ü zan: Güzel zan, düþünce. tebâiyet: Uyma, tabi olma. neþr-i hakikat: Hakikati yayma. Câmiü s-saðîr, Ýbadet dirisi olmak Köyümüzde Hasan Hoca diye yaþlý bir amca vardý. Gerçek yaþýný ne kendisi bilir, ne de evlâtlarý bilirdi. Ama doksan yaþýný çoktan aþtýðýný ve yüz yaþýna merdiven dayadýðýný herkes biliyordu. Buna raðmen, merdivenleri rahatlýkla çýkabiliyor, kendi ihtiyaçlarýný kendi karþýlýyordu. Zayýf, çelimsiz, kupkuru a- ma dipdiriydi. Akranlarý çoktan rahmetli olmuþ, kendi evlâtlarý bile ihtiyarlamýþlardý. Ama Hasan Hoca, hâlâ zinde ve saðlýklý görünüyordu. Eþi çoktan vefat ettiði için kýzýnýn yanýnda yaþýyordu. Komþularý kýzýna Hasan Hoca nasýl? diye sorduklarýnda, Ýyi maþallah, ibadet dirisi çok þükür derdi. Ýbadet gerçekten de insaný diri tutuyor. Ýbadet eden insanýn evvelâ ruhu yaþlanmýyor. Manevî gýdalarla beslendiði için her zaman dinç ve diri oluyor. Sonra da ruhundaki bu gençlik iksiri bedenine sirayet ediyor ve beden de diri kalmaya devam ediyor. Zaten her ibadetin beden saðlýðý için çeþitli fayda ve hikmetleri olduðu, ilmen de ispat edilmiþtir. Ama mü min ibadet ederken bu fayda ve hikmetleri düþünmez, sadece Allah ýn rýzasýný tahsil ve kendisine verilen nimetlerin þükrünü eda etmek için ibadet eder. Cenâb-ý Hak da kuluna bir ikram olarak bazý dünyevî faydalarý da ibadetteki ahvâl ve hareketlerin içine yerleþtirmiþtir. Ýbadetlerin beden saðlýðýna saðladýðý faydalar, hem Âyet-i Kerimelerde, hem de bir çok Hadis-i Þerifte ifade edilmiþtir. Saðlýðýn korunmasý temizlikle baþladýðý i- çin, dinimizde temizliðe çok önem verilmiþ, Müslümanlar temiz olmaya teþvik edilmiþtir. Orada temizlenmeyi seven bir takým adamlar vardýr. Allah da çok temizlenenleri sever (Tevbe Sûresi, 108) Namazdan önce abdest almak suretiyle temizlenmek de yine dinimizin temizliðe verdiði önemi gösterir. Peygamber Efendimiz de (asm) þöyle buyurmuþtur: Ey Enes! Abdest al! Çünkü, abdest saðlýðý korur. (Ýbn-i Kesir: 6195) Namaz ise, baþlý baþýna bir þifa kaynaðýdýr. Zira namazda okunan Kur ân Â- yetleri, ruha þifa olduðu gibi, bedene de þifa verir. Yine Allah Resulü (asm) baþka bir Hadis-i Þerifinde þöyle buyurmuþtur: Yasin Sûresi þifadýr, Fatiha Sûresi bazý hastalýklar için þifadýr. (Ýbn-i Mâce Týp: 3452) Namazda yapýlan hareketlerin ve özellikle secdeye kapanmanýn, insan bedeninde biriken statik elektriðin boþaltýlmasýný saðladýðý, böylece insaný stres ve sýkýntýdan kurtardýðý bilinmektedir. Bu þekilde insanýn verem ve kanser gibi hastalýklara yakalanma riski büyük ölçüde ortadan kalkmaktadýr. Ayrýca namazda hemen bütün eklemler hareket ettiði i- çin, omuz, bel ve dizlerde kireçlenmeye baðlý rahatsýzlýklar en az seviyeye inmektedir. Ama namazýn da tadil-i erkân üzerine kýlýnmasý gerekmektedir. Ramazan ayý geldiðinde camilere kurulan mahyalarda Oruç tut sýhhat bul Hadis-i Þerif i de, orucun insan saðlýðý i- çin ne kadar önemli olduðunu belirtmektedir. Abdestin, namazýn, orucun ve duâ ve tefekkür etmenin ruh saðlýðýna olduðu kadar, beden saðlýðýna da pek çok faydalarý olduðu, gayrý Müslimler tarafýndan bile dile getirilmektedir. Ýbadetin insana saðladýðý týbbî faydalar bizim ihtisas alanýmýz dýþýnda olsa da, kendi gözlemlerimizle bir takým sonuçlara þahitlik ettiðimiz çok olmuþtur. Bu durumu hastanelerde daha net olarak gözlemlemek mümkündür. Ýnancý kuvvetli olan ve ibadetlerini yerine getirmeye çalýþan hastalarýn tedaviye daha çabuk cevap verdiði ve daha kýsa sürede saðlýðýna kavuþtuðu görülmektedir. Bazen ibadetin kerâmeti, doktorlarý bile þaþýrtmaktadýr. Geçen yýl geçirmiþ olduðum aðýr bir kas ve sinir sistemi rahatsýzlýðý sonucu, üç ay yataða baðlý kalmýþtým. Ayaða kalkmamýn bir yýlý bulabileceði ve ayaða kalksam bile eski halime gelmemin çok zayýf bir ihtimal olduðu söylenmiþti. Ama Þâfi isminin imdadýma yetiþmesi, dostlarýn duâsý, namazýn kerâmeti ile öngörülenden çok önce ayaða kalktým ve bu gün de eski saðlýðýma kavuþmuþ bulunuyorum elhamdülillah. Bu geliþmeyi büyük ölçüde namaza borçlu olduðumu söyleyebilirim. Önceleri yatakta, daha sonra da oturarak kýlmaya çalýþtýðým namazlarýn, bana fizik tedavi seanslarýndan daha fazla fayda saðladýðýna inanýyorum. Asýl faydasý ise, tevekkül ve teslimiyetin verdiði rahatlýkla, sýkýntýlarýmý binden bire indirmesi olmuþtur. Eskiden týp ilmi bu kadar geliþmemiþ, koruyucu hekimlik ve hijyen kurallarý bu kadar yaygýnlaþmamýþ olduðu halde, insanlar daha az hasta oluyorlardý. Belki Eskiden insanlarýn daha az hasta olduklarýný nereden biliyorsun, o zaman istatistik ve kayýt sistemi bu kadar titiz tutulmuyordu diyenler olabilir. Ama ben yine kendi gözlemlerime ve kanaatime dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü eskiden ihtiyarlar bu kadar çabuk yýpranmýyorlardý. Belki ortalama ömür bu kadar uzun deðildi, ama ihtiyarlar hayatlarýnýn son demlerini bu kadar çok hastalýklarla mücadele ederek geçirmiyorlardý. Ýnsanlar ne kadar yaþlý olursa olsun, çok önemli mazereti olmadýktan sonra namazlarýný ayakta kýlabiliyorlardý. Camilerde bu günkü gibi tabureler yoktu. Hasan Hoca gibilerin sayýsý daha fazlaydý. Bugün ise, her caminin arka saflarýna tabureler dizilmiþ bulunuyor. Eski ihtiyarlara göre delikanlý sayýlacak yaþta olanlar, namazlarýný tabureler üzerinde kýlýyorlar. Eskiden insanlar çocuk yaþta ibadet etmeye baþlardý. Gençliklerinde de ibadete devam ettiklerinden, bedenleri daha saðlýklý oluyordu. Onun için yaþlandýklarýnda bu kadar yýpranmýyorlardý. Yani eski ihtiyarlar ibadet dirisi oluyorlardý. Þimdi ise insanlar genellikle emekli olduktan sonra namaza aðýrlýk veriyorlar. Gençlikleri ibadetten uzak geçtiði için, daha çabuk ihtiyarlýyorlar ve bedenleri de daha mukavemetsiz oluyor. O yüzden bel ve diz aðrýlarý, kireçlenmeler ve daha pek çok hastalýklar, bedenleri zayýf düþürüyor. Yaþlýlar taburelere mahkûm oluyor. Bunu söylerken, taburede namaz kýlanlarý da saygý ile karþýlýyorum. Elbette içlerinden gençliðinde ibadetlerini yerine getirdiði halde sonradan maðdur o- lan ve taburede namaz kýlmak zorunda kalanlar vardýr. Emekli olduktan sonra namaza baþlayanlarý da tebrik ediyorum. Zararýn neresinden dönersen kârdýr sözüne kulak verdikleri için mübarek olsun diyorum. Kalan ömürlerini saðlýk ve selâmet içinde geçirmelerini diliyorum. Her insan hayatýný saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir þekilde tamamlamak ister. Bunun formülünü de, Bediüzzaman Hazretleri Kur ân eczanesinden çýkardýðý reçetelerle, güzel bir þekilde ifade etmiþtir: Hayatýn lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatýnýzý imân ile hayatlandýrýnýz ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. (Sözler, s. 238) Y Ýki göz vardýr ki onlara Cehennem ateþi dokunmaz: Allah korkusundan aðlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutan göz. No: 2735 / Hadis-i Þerif Meâli FURKAN DEMÝR Okuyamamaktan kork! Öze dönüþ yazýlarý 2 Kork ve titre Kendini bir muhasebeden geçir ve oku. Zira ne çýkýyor ise okuyamamaktan kaynaklanýyor. Ýnsan okumayýnca akan sele karþý koyacak bir eþya bulamýyor. Doðrusunu biliyor, yapmamam lâzým diyor a- ma nafile, iþe yaramýyor. Okumak gerek! Okumayýnca insan, okuyanlardan uzakta kalýyor. Okuyanlarý ise uzaktan bakýnca az görüyor. Yeis geliyor, baþýna oturuyor. Eyvah! diyor, ama elden bir þey gelmiyor. Okumayýnca insan, þimdiye kadar yapamadýklarýný yapamadýlar diye sunuyor. Tenkit kapýsýný açýyor, hizmetin önüne set koyuyor. Nelere sebep olduðunu bile anlamýyor. Evet, okumayýnca hizmet muvakkat o- luyor. Zahiri bir muvaffakiyet görünüyor, akýbeti ise vahim geliyor. Okumayýnca istibdat doðuyor, sadýr iþliyor, kiþilerin sadýrlarý satýrlarla dolu olmayýnca, sadýrý satýr sanýyor alýyor, koynunda saklýyor. Okutmak gerek! Okutmayýnca insan, okuduðunu çok görüyor. Nasýl olsa çok kiþi okumuyor diyor. Risâleleri alýp evinin en güzel köþesine koyuyor. Fakat fiyatýnýn en az yirmi beþ kiþiye okutmak olduðunu hatýrlamýyor. Okutmayýnca insan, birilerine ulaþma derdi kalmýyor. Sonra cemaat ile irtibatý kesiyor, okutanlar muhatap olursa oluyor. Ve sonuçta okumayanlar zümresine dahil oluyor. Okuyanlarýn önünü açmak gerek! Kendinden fazla okuyan istemiyor, arþa deðecek olanlarýn omuzlarý üzerine ayaklarýný koyuyor. Boyu kýsa geliyor, hak nazarýnda sukuta uðruyor. Veya Nur arayanlarý bulup, bulduðu zaman ise sarýlmasýný biliyor. Arþa deðmek istidadýnda olanlarýn ayaklarý altýna omuzlarýný koyuyor. Okuma programlarý yapmak gerek! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde program yapmak gerek. Ulaþabildiðimiz kadar insana Nurlarý anlatmak gerek. Ve en ö- nemlisi bu programlardan birine katýlmak gerek. Programlarý destekleyip, maneviyattan yabanileþmiþ bu asrý munis birer hizmetkâra dönüþtürmek gerek. Yoksa þu hayat-ý dünyeviyeyi sabit mi sandýk? Dünya da herkes vazifesini yapýyor iken (zalim zalimliðini, þeytan aldatmayý vs.), biz niye yapmayalým ki? Elbette yapýyoruz ve hep yapacaðýz inþâallah. Ama önce o- kumamýz lâzým. Velhâsýl okumayýnca olmuyor. Hizmet hezimete dönüþüyor. Okumayýnca insan olunmuyor, yeniden doðulmuyor. Peki, okuyor muyuz? Okutuyor muyuz?

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Recep 1432 Ru mî: 14 Haziran 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Çocuklarýnýza sahip çýkýn DÝYARBAKIR VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK, OKULLARIN TATÝLE GÝRDÝÐÝNÝ HATIRLATARAK, ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIÞKANLIKLARDAN KORUNMASI ÝÇÝN AÝLELERE BÜYÜK ÝÞ DÜÞTÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. DÝ YAR BA KIR Va li si Mus ta fa Top - rak, ka dýn la ra ço cuk la rý ný u yuþ tu - ru cu ve hýr sýz lýk çe te le ri baþ ta ol - mak ü ze re kö tü ni yet li ki þi ler den ko ru ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Sur Kay ma kam lý ðý nýn SO DES Pro je si kap sa mýn da yü rüt tü ðü El E me ði Göz Nu ru pro je si yýl so nu ser gi si ne ka tý lan Va li Top rak, o kul - la rýn ta til ol du ðu nu ha týr la ta rak, ço cuk la rýn kö tü a lýþ kan lýk lar dan ko - run ma sý i çin a i le le re bü yük iþ düþ tü ðü nü söy - le di. Me li kah met Top lum Mer ke zi nde ser gi ve kon fe rans sa lo nu nun a çý lý þý ný ya pan Top - rak, 2008 yý lýn da a çý lan mer ke zin çok ö nem li iþ le re im za at tý ðý ný vur gu la dý. Va li Top rak, Çev re de ba zý kö tü ni yet li in - san lar ol du ðu nu da bi li yo ruz. Za man za man u yuþ tu ru cu müp te lâ lý ðý o la bi li yor. So kak ta bir ta kým o lum suz mad de le ri sa tan lar o la bi li yor. Çe te ler o la bi li yor, hýr sýz lar o la bi li yor. Bu in sa - nî yak la þý mý gös ter di ði miz sü re ce, o ço cuk la rý - mý zý ve tüm a i le le ri mi zi ge le ce ði de gü zel o la cak týr. Hiç bir an ne ve ba ba mýz da ü zül me ye cek tir di ye ko nuþ tu. Va li Top rak, Top lu mu mu zun her bir bi re yi, tüm genç le ri miz, 7 den 77 ye tüm in san la rý mýz mut lu ol sun lar. Ge le cek le ri nin gü zel ol ma sýn dan e min ol sun lar. Ço luk ço cuk la rý ný ge le ce ðe e min o la rak ha zýr la sýn - lar. On la rýn da gü zel lik le ri ni, i yi - lik le ri ni, ge le cek te çok i yi rol ler al dýk la rý ný þim di den gör sün ler. Bu nun i çin bu na ö nem ve ri yo ruz ve genç le ri mi zin, ka dýn la rý mý zýn ve kýz la rý mý zýn e ði ti mi ne ö nem ve ri yo ruz. Dü ne ka dar bel ki bir þey ler ek sik o la bi lir. Ya þa nan bir ta kým sý kýn tý la rýn te me lin de e ði tim siz li ðin yat tý ðý na i na ný yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Me li kah met Top lum Mer ke zi nde ki ser gi de 80 ba yan el sa nat la rý kur su, 80 ha ným gi yim kur su ve 40 ba yan i se çi ni ci lik kur su a la nýn da yap tý ðý ü rün le ri ser gi le di. Di yar ba kýr / ci han Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ni as ya.com.tr Yeni bir dizi: Bediüzzaman Modeli Son dönemde peþ peþe yayýnladýðýmýz yazý dizileri okuyucularýmýz tarafýndan büyük bir ilgiyle takip edildi. Önce, Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz ün hazýrladýðý Cemaatler: Toplum-Siyaset-Devlet dizisini yayýnladýk. Bu dosyanýn kýsa sürede kitaplaþmýþ hali de yoðun bir ilgi görüyor. Nitekim ilk baský, çýkmasýnýn üzerinden bir buçuk ay bile geçmeden tükendi ve þimdi ikinci baskýsý yapýlacak. Cemaatler dosyasýnýn ardýndan, Latif Salihoðlu nun hazýrladýðý Türkiye de seçimler ve demokrasi tarihi dizisini yayýnladýk. Neredeyse bir buçuk asra yaklaþan demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarýný ortaya koyarak, geldiðimiz noktanýn tarihî arkaplanýný gözler önüne seren ve ilgi, merak ve istifadeyle takip edilen bu çalýþmasýndan dolayý Salihoðlu nu bir kez daha tebrik ediyor ve bu dosyanýn da geniþletilip kitaplaþmasýný bekliyoruz. Peþinden yayýna aldýðýmýz, aðýrlýklý olarak E- lif Nur Kurtoðlu nun emek verdiði, Fatma Yýlmaz ýn da katkýda bulunduðu Bitmeyen çile: Baþörtüsü yasaðý dosyamýzda da, ne yazýk ki hâlâ can yakmaya devam eden, ama mâlûm sebeplerle artýk kanýksanýr hale gelen bu kronik sorununu tekrar gündeme taþýdýk. Onun ardýndan, Zeynep Çakýr ýn Harem-i Hümayun çalýþmasýný yayýnladýk. Tarihî gerçeklerin gayri ahlâkî mesajlarla tahrif edildiði TV dizilerine cevap niteliði de taþýyan bu dizi de önemli bir hizmete vesile oldu. Çakýr ý kutluyor, teþekkür ediyor ve bu çalýþmanýn geliþtirilip kitaplaþtýrýlmasý halinde, saðlayacaðý istifadenin daha da artacaðý düþüncemizi bu vesileyle ifade ediyoruz. Peþinden, Rotterdam Ýslâm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün iki günlük, kýsa, ama önemli bir çalýþmasýný neþrettik. Bu çalýþmada, önemli Batýlý müsteþriklerden John Davenport un, Batýda Kur ân ve Hz. Peygamber (a.s.m.) hakkýnda ileri sürülen iftira ve ithamlarý çürüten açýklamalarý ayrýntýlý þekilde verildi. Hz. Muhammed ve Kur ân dan Özür Diliyorum adlý kitabýyla tarihî bir hizmet ifa eden Davenport un Peygamberimiz, Kur ân ve Ýslâm hakkýndaki müsbet ifadelerinden kýsa bir bölüm, Bediüzzaman Hazretlerinin Ýþârâtü l-ý caz adlý tefsirinin sonuna eklenen Ecnebi Feylesoflarýn Kur ân ý Tasdiklerine Dair Þehadetleri baþlýklý bölümde de yer alýyor. Prof. Akgündüz e de bu deðerli katkýsý için çok teþekkür ediyoruz. *** Sý ra da ki dos ya Þim di sý ra da yi ne çok ö nem li bir dos ya mýz var: Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý Be di üz za - man Mo de li. Bu dos ya da ki baþ lýk lar dan ba zý la rý þöy le: 11 Ey lül ve Ri sa le-i Nur Ça týþ ma de ðil, ba rýþ Ma ne vî ci had Müs bet ha re ket ve gü ven lik Pro vo kas yon la ra kar þý Pey gam ber me to du Ýn ti har ey lem le ri ni çin yan lýþ? Ýs ra il e kar þý Fi lis tin ci ha dý Nur cu lar, Ýh van, si ya set Sa id Nur sî far ký Hut be-i Þa mi ye me saj la rý Mo del ül ke an cak Be di üz za man mo de liy le o lur A sýl o lan si vil top lum De mok ra tik ve la ik cum hu ri yet Tür ki ye nin þan sý Fi kir ve gö nül se fer ber li ði Kriz le ri aþ ma da Ri sa le-i Nur hiz me ti nin kat ký la rý 100 yýl lýk ký rýk sýz çiz gi Bir a sýr dýr ce vap bek le yen u ya nýþ çað rý sý Din siz lik ve ah lâk sýz lý ða kar þý or tak mü ca de le Ri sa le-i Nur ve Pa pa lýk Bun lar ve di ðer baþ lýk lar al týn da, Ri sa le-i Nur hiz me ti nin ken di si ne has o ri ji nal pren sip le ri nin, ta rih ten ve gün cel o lay lar dan ör nek ler ve ri le rek iþ len di ði bu dos ya nýn, A rap dün ya sý baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâm ül ke le ri nin san cý lý de ði þim sü reç le - rin den geç ti ði ve Ýs lâm dün ya sý i le Ba tý a ra sýn da - ki i liþ ki le ri dü zelt mek i çin for mül a ra yýþ la rý nýn yo ðun laþ tý ðý bir dö nem de il gi ve is ti fa dey le o ku - na ca ðý na i na ný yo ruz. Mi 'rac Kan di li, ya rýn kut la na cak PEY GAM BE RÝ MÝZ Hz. Mu - ham med in (asm) þah sýn - da in san lý ðýn ö nü ne a çý lan sý nýr sýz bir yük se liþ uf ku; var lý ðýn ö zü ne yol cu luk an la mý na ge len Mi 'rac Kan - di li, ya rýn kut la na cak. Ýs lâm dün ya sý nýn kut sal a yý Ra - ma zan ýn da i çin de bu lun - du ðu, Re ga ip, Mi' rac ve Be - rat kan dil le riy le Ka dir ge ce - si nin id rak e dil di ði üç ay - lar, 3 Ha zi ran Cu ma gü nü baþ la dý. Hz. Mu ham med in (asm) Al lah ýn hu zu ru na yük sel di ði ge ce o la rak ka - bul e di len Mi 'rac Kan di li üç ay la rýn il ki o lan Re cep a yý - na denk ge li yor. Müs lü - man la rýn i nan cý na gö re, Hz. Pey gam ber, Mi' rac ge ce si Ce nâb-ý Hakk ýn dâ ve ti ü - ze ri ne Ceb ra il in reh ber li - ðin de Mes cid-i Ha ram dan Mes cid-i Ak sa ya, o ra dan se ma ya, yü ce â lem le re ve Ý lâ hî hu zu ra yük sel di. Beþ va kit na maz da bu ge ce farz ký lýn dý. An ka ra / a a Ýran ve Mýsýr'ýn ardýndan ziyaretçi sayýsýnda üçüncüyüz. Umre ziyaretinde üçüncü sýradayýz SUUDÝ Arabistan Hac Bakanlýðý, bu yýlki umre sezonunda kutsal topraklarý ziyaret edenlerin sayýsýnýn geçtiðimiz yýla göre yüzde 34 oranýnda arttýðýný açýkladý. Bu yýl 2,84 milyon umreci Suudi Arabistan a geldi. Umre ibadetini yapanlar arasýnda ilk sýrayý Ýranlýlar aldý. Kutsal topraklarý ziyaret eden 5 umreciden birinin Ýranlý olduðu açýklandý. Ýranlýlarýn ardýndan, toplam umrecilerin yüzde 15 ini oluþturan Mýsýrlýlar; arkasýndan da yüzde 10 ile Türkler geldi. Cidde / cihan

4 4 Y HABER MHP,tamkadrogirecek CHP: Ýlk sýnav Salý günü Sen al, kart öder mi? Dört koldan teþvik edilen tüketim alýþkanlýðý, sadece þahýslarý deðil; böyle devam ederse devleti de sýkýntýya sokacak. Devletin iç ve dýþ borcu bir yana, þahýslar olarak büyük çoðunluðumuz borç içinde yüzmüyor muyuz? Hepimiz, cebimizde bulunan kredi kartlarýna güvenerek gerçekte bizim olmayan paralarý harcýyor ve bir-iki yýl sonramýzý da i- potek altýna alýyoruz. Mobilya ve beyaz eþya gibi basit ihtiyaçlar bile artýk 12 ya da 24 ay taksitle satýlýyor. Cebimizde para olmasa da kart gücü yle her türlü ihtiyacýmýzý karþýlýyoruz. Peki, bütün bunlar netice itibarýyla borcumuzun artmasý anlamýna gelmez mi? Hele ev gibi temel ihtiyaçlarý 10 yýl, hatta 20 yýl taksitle aldýðýmýzý düþünelim. Elbette her ay kira ödemek yerine, yýllar sürse de taksitle kendi evinin borcunu ödemek daha iyi. Ancak bu hassas düzen en küçük krizde sarsýlmaz mý? Allah muhafaza, aldýðý düþük maaþla zor geçinen ve 20 yýl vade ile aldýðý evin taksidini ödeyen bir kiþinin iþsiz kaldýðýný düþünün. Ýþsiz kalmasýna mý üzülsün, büyük umutlarla sahip olmaya çalýþtýðý evin elinden kayýp gitmesine mi üzülsün? Nitekim, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu, Haziran ayý baþýnda kredi kartý borcu toplamýnýn 47 milyar TL ye ulaþtýðýný a- çýkladý. Geçen yýlýn Haziran ayýnda borç toplamýnýn 40 milyar lira olduðu belirtilen açýklamada, Takipteki kredi kartý borcu toplamý Nisan ayýnda 3,7 milyar TL oldu. Taksit sayýsý sýnýrlandýrýlarak, tüketici bu konuda bilinçlendirilmelidir denilmiþ. (Cihan Haber Ajansý, 25 Haziran 2011) Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun yaptýðý bir açýklamada da Türkiye nin borçluluk oranýnýn hýzlý bir þekilde arttýðýna dikkat çekilmiþ de bu oran 1.8 iken, 2011 de yüzde 15 e çýkmýþ. Yani 8 yýlda yaklaþýk 9 kat daha fazla borçlanmýþýz. (Radikal, 25 Haziran 2011) Bazýlarýnca dezavantaj olarak görülse de bizce Türkiye nin bir avantajý var. O da yaklaþýk 20 milyon kiþinin bankacýlýk sektörü ile iliþkisi olmamasý. Çünkü sistem bir krize sürüklendiðinde, hiç deðilse bu krizden doðrudan etkilenmeyen bir kitle oluyor. Yardýmlaþma kavramý da henüz ölmediði için krizleri daha kolay atlatabiliyoruz. Baþta büyük þehirler olmak üzere her yeri iþgal eden alýþ veriþ merkezleri ve lüks siteler, a- dým baþý yükselen rezidans/residence ler, kriz çýkmadan tamamlanabilecek mi? Buralardan 10 yýl vade ile ev alanlarýn iþleri hep düz mü gidecek? Muhtemel riskler karþýlanabilecek mi? Alýþ veriþ merkezleri insanlarýn tüketim alýþkanlýklarýný da deðiþtirdi. Artýk pikniðe gidir gibi alýþ veriþ merkezlerine gidiyor, ihtiyaçlarýmýzdan fazlasýný satýn alýyoruz. Ücretlerin düþük olmasý ve olanýn da kriz bahanesi ile düzenli ödenememesi, kredi kartý kullanýmýný da teþvik etmiþ oluyor. Neticede birileri bu iþten kârlý çýkýyor, ama bunun vatandaþ olmadýðý ortada. Tabiî ki tüketimi teþvik için reklâmlarda da örtülü aldatma lar yapýlýyor. Güya haksýz rekabeti önlemek için kurulan kuruluþlar var, ama pek de çare olduklarý söylenemez. Çoðu zaman bir ürünün fiyatý deðil de aylýk taksidi vitrin e çýkarýlýyor. Ýlk bakýþta ucuz gibi görünen bu ü- rünlerin toplamda pahalý olduðu satýn alýnýp taksitler ödenmeye baþlanýnca anlaþýlamýyor. Yýllar süren tahribat sebebiyle artýk çocuklarýmýzýn ceplerinde de bin liralýk cep telefonlarý var. Üstelik, 500 liralýk çamaþýr makinesini pahalý bulurken, bin liralýk cep telefonunun ucuz olduðuna inandýrýlmýþ durumdayýz. Felâket tellâllýðý yapmak bize düþmez, ama bu çýlgýn harcama yarýþýnýn gün gelip duvara toslayabileceðini akýlda tutalým. Tutalým ve en büyük zenginliðin kanaat olduðunu da unutmayalým. Dýþiþlerinden görüþme iddialarýna yalanlama DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý nýn Türkiye ye gizlice gelerek görüþmeler yaptýðý iddiasýnýn asýlsýz olduðunu bildirdi. Ünal bir soruya cevaben yaptýðý yazýlý açýklamada, uluslar arasý kamuoyunda bazý istihbarat kuruluþlarýna yakýnlýðýyla bilindiði belirtilen bir internet sitesinde Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý nýn Türkiye ye gizlice gelerek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bazý Türk yetkililerle görüþtüðünün iddia edildiðini hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: Söz konusu internet sitesinde yayýmlanan haberin gerçekle hiçbir baðlantýsý yoktur ve tamamen asýlsýzdýr. Kamuoyularýný yönlendirme amacý taþýyan bu gibi haberlerin deðerlendirilmesinde bölge ve uluslararasý kamuoyunu dikkatli olmaya dâvet etmektiyiz. Ankara / aa GÖZLER YENÝ MECLÝSTE MECLÝSTE 24. DÖNEM YARIN BAÞLAYACAK. GENEL KURUL, MÝL- LETVEKÝLLERÝNÝN AND ÝÇMESÝNÝN BÝTÝMÝNE KADAR ÇALIÞACAK. MECLÝS TE 24. Dönem, yarýn yapýlacak yemin töreni ile baþlayacak. Genel Kurul, TBMM Ýçtüzüðünda öngörülen, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýnýn YSK tarafýndan ilanýný takip eden beþinci gün saat de çaðrýsýz toplanýr hükmü uyarýnca, 28 Haziran Salý günü toplanacak. Bu birleþimde, milletvekilleri andiçicek. Geçici baþkanlýk görevini, en yaþlý üye CHP Ýstanbul Milletvekili Oktay Ekþi üstlenecek. Ayrýca, AKP Ýstanbul Milletvekili Bilal Macit, AKP Ýstanbul Milletvekili Mehmet Muþ, AKP Konya Milletvekili Mustafa Akýþ, CHP Tekirdað Milletvekili Emre Köprülü, CHP Ýstanbul Milletvekili Faik Tunay ve AKP Ýzmir Milletvekili Hamza Dað en genç milletvekilleri olarak geçici katip üyelik yapacak. Genel Kurul, bu birleþimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalýþacak. Saat te toplanacak Genel Kurul gece geç saatlere kadar çalýþmasý bekleniyor. Bu toplantýda andiçme iþlemini yapamayan milletvekilleri, katýldýklarý ilk birleþimin baþýnda andiçecek. Ankara / aa MÝLLETVEKÝLÝ seçilmelerinin ardýndan tahliye talebinde bulunan Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ile Engin Alan ýn yaný sýra milletvekilliði düþürülen Hatip Dicle ile KCK dâvâsýndan tutuklu 5 baðýmsýz milletvekilinin talepleri ilgili mahkemelerce reddedildi. Son olarak Diyarbakýr da görülen KCK dâvâlarýnda tutuklu olarak yargýlanýrken baðýmsýz milletvekili seçilen Ýbrahim Ayhan ve Gülser Yýldýrým ýn tahliye talebi reddedildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, sanýklar Ýbrahim Ayhan ve Gülser Yýldýrým ýn tahliye talebine iliþkin dilekçesini inceledi. Mahkeme heyeti yapýlan incelemenin ardýndan verdiði kararda, sanýklar hakkýndaki yargýlamanýn, A- MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM nin saygýnlýðýna ve millet iradesinin vazgeçilmezliðine inandýðýndan dolayý, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katýlacak ve demokrasinin iþlemesine destek verecektir dedi. Bahçeli, yaptýðý yazýlý açýklamada, partisinin, Vahim bir hal alan siyasî ve demokrasi krizinin, güdümlü yargý yoluyla ya da boykot niyetleriyle deðil, TBMM içerisinde aþýlacaðýna yürekten inandýðýný belirtti. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM nin saygýnlýðýna ve millet iradesinin vazgeçilmezliðine inandýðýndan dolayý, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katýlacak ve demokrasinin iþlemesine destek verecektir i- fadelerini kullandý. Seçilmiþ milletvekillerinin tahliye edilmemesiyle ilgili yargý kararlarýna da deðinen MHP Genel Baþkaný Bahçeli, þunlarý kaydetti: Baþta Sayýn Engin Alan olmak üzere, milletvekili seçilen ve halen cezaevinde bulunan þahýslarýn, itirazlarýna raðmen tutukluluk hallerinin devam etmesi tam anlamýyla hukuk skandalýdýr. Bu demokrasi ayýbýnýn bir üst mahkeme tarafýndan ortadan kaldýrýlmasý her þeyden öncelikli hale gelmiþtir. Halen cezaevinde bulunan milletvekillerinin; kaçma, saklanma ve delilleri karartma þüphesi doðrultusunda tutukluluk hallerinin devam etmesi yanlý karar veren ve siyasallaþmýþ yargýnýn en bariz örneðidir. Sayýn Engin Alan ve ayný durumda bulunanlarýn da hukuken milletvekilli olmalarýna engel herhangi bir durumlarýnýn söz konusu olmadýðý aþikârdýr. Eðer seçilmiþ kiþilerin özgürlüklerinin kýsýtlanmasýndaki inat ve ýsrar sürerse bu defa akýllara, ister istemez belirli amaçlarýn gözetildiði hususu gelecektir. Hizbullah militanlarýný serbest býrakýrken þüphe alâmeti görmeyen AKP güdümlü yargý anlayýþý, nedense ayný eðilimi bu son itirazlarda göstermemiþtir. Ankara / aa Yemin törenin ardýndan TBMM'nin 25. Baþkaný'nýn seçimi için takvim iþlemeye baþlayacak. Yemin töreninden sonra, Meclis, Baþkan seçimi için çalýþmalara 5 gün ara verilecek. MECLÝS 25. BAÞKANINI SEÇECEK YEMÝN törenin ardýndan TBMM nin 25. Baþkaný nýn seçimi için takvim de iþlemeye baþlayacak. Buna göre, yemin töreninden sonra, Meclis, Baþkan seçimi için çalýþmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Baþkaný adaylarý belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapýlacak. Baþkanlýk için baþvuru süresinin 2 Temmuz Cumartesi günü saat te sona ermesi, seçimin ise 3 Temmuz Pazar günü yapýlmasý bekleniyor. Gizli yapýlacak oylamalarýn ilk ikisinde üye tamsayýsýnýn üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasýnda dördüncü oylama yapýlacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, baþkan seçilmiþ olacak. Danýþma Kurulunda, Meclis Baþkanlýk seçimi turlarýnýn 3 Temmuz Pazar günü yapýlmasý kararý alýnacak. Meclis Baþkaný seçiminden sonra Baþkanlýk Divaný oluþacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranýnda Baþkanlýk Divaný üyesi belirleyerek, baþkanlýða sunacak. Partilerin belirlediði bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayýna sunulacak. Öte yandan, TBMM Ýçtüzüðü uyarýnca, Meclis in 1 Temmuzdan sonra da çalýþmalarýna devam etmesi için Danýþma Kurulunda karar alýnacak. BDP lilere de tahliye yok nayasa nýn 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunmazlýðý kapsamýnda bulunmadýðý görüþüne yer verdi. Kararda, sanýklarýn üzerine atýlý suçlar için ön görülen cezalarýn alt ve üst sýnýrlarý ile söz konusu suçlarýn Ceza Muhakemesi Kanunu nun 100. maddesinde belirtilen suçlardan olmasý itibariyle, sanýklarýn kaçacaðý, delilleri yok etme, gizleme veya deðiþtirme, tanýk veya baþkalarý üzerinde baský yapma olasýlýklarýnýn bulunmasý sebebiyle sanýklarýn tahliye talebinin reddedildiði kaydedildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nde Ýbrahim Ayhan Þanlýurfa KCK Dâvâsý nda, Gülser Yýldýrým da Mardin KCK Dâvâsý nda yargýlanýyor. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi de dün verdiði kararda, baðýmsýz milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaþ ve Faysal Sarýyýldýz ile milletvekilliði düþürülen Hatip Dicle nin tahliye talebini reddetmiþti. Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlanýrken MHP den Ýstanbul Milletvekili seçilen e- mekli Korgeneral Engin Alan ýn tahliye talebi de Cuma günü Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi heyetince oy birliðiyle reddedilmiþti. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, ikinci Ergenekon dâvâsý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlandýklarý sýrada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay ýn tahliye taleplerinin reddine karar vermiþti. Ankara - Diyarbakýr / aa CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýlk sýnavýmýzý Salý günü Parlamentoda vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý vereceðiz dedi. Ayaþ Dut Festivali ne katýlan Kýlýçdaroðlu, CHP nin demokrasi sýnavýný verdiðini, ülkeye çok partili rejimi getirdiðini söyledi. Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti: Ve yine bu ülkede yüzde 34.7 oy aldý diye Recep Tayyip Erdoðan ýn önündeki engelleri kaldýrdýk. Milletin i- radesine saygý duyduðumuz için. Onun hapse girmesini istemedik. Gel arkadaþ, önündeki engelleri kaldýrýyoruz, gel buyur sen de Parlamentoya gir dedik. Þimdi millet oy vermiþ, mahkumiyet yok, kimse mahkum olmamýþ a- ma hayýr sen gelemezsin... Buna ilk itiraz etmesi gereken kiþi, o demokrasi ve özgürlük söylemini dilinden düþürmeyen kiþinin olmasý lazýmdý. Milletin iradesi tecelli edinceye kadar, milletvekili seçilip mazbata alýp, TBMM ye Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiði isimler, Resmi Gazete de yayýmlanan isimler, TBMM ye gelip yemin içinceye kadar CHP kararlý, vakur duruþunu sergileyecektir. Ödün vermeyeceðiz. Bir þey söyledik, bizim amacýmýz öyle sokak eylemleriyle þunu bunu yapmak deðil. Bizim amacýmýz yurttaþýn huzurunu bozmak deðil. Bir þey istiyoruz biz; demokrasi ve özgürlük. Bunu istiyoruz. Herkes için demokrasi, herkes için özgürlük. 4. büyük adýmý atmaya hazýrlandýðýmýzý söylemiþtim, demokrasi ve özgürlüðü bu ülkeye getirmek için. Ýlk sýnavýmýzý Salý günü Parlamentoda vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý verirken, demokrasinin ve özgürlüðün yanýnda yüreklice duran herkesi Parlamentoda, ortak düþünceye, ortak eyleme çaðýrýyoruz. Diyoruz ki bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Hayhay. Özgürlük mü istiyorsunuz? Hayhay... A- ma sadece bizim gibi düþünenler için deðil, herkes için demokrasi, herkes için özgürlük istiyoruz. Kýlýçdaroðlu, partisinden milletvekili seçilen Ergenekon dâvâsý tutuklu sanýklarý Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ýn tahliye talebinin reddedilmesi ve ardýndan yapýlan itiraza iliþkin olarak da CHP olarak iyi niyetle Salý gününü bekliyoruz. 550 milletvekilinin orada olmasý gerekiyor diye konuþtu. Ankara / aa Yýldýz: Meclis, sorunlarýn ilâcý olacak ENERJÝ ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 28 Haziran Salý günü TBMM nin açýlmasýnýn birçok konunun ilacý olacaðýný belirterek, Eninde sonunda Meclise gelineceði kanaatindeyim dedi. Yýldýz, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün katýlacaðý Kayserililer Brunch ý öncesinde gazetecilerin, Meclisin açýlýþý öncesinde siyasi ortamda yaþanan gerginliðe iliþkin sorularýný cevapladý. Salý günü Meclisin açýlmasý, birçok konunun ilâcý o- lacak diyen Yýldýz, sorunlarýn hangi yolla çözüldüðünün önemli olduðunu belirtti. Sorunlarýn çözümünün ana merkezinin TBMM olacaðýný vurgulayan Yýldýz, Meclisin açýlmasýyla tartýþma zemininin Genel Kurula taþýnacaðýný ve bu durumun temel çözüm yolu olduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Gül ün dün yaptýðý açýklamanýn karþýlýk bulacaðýna inandýðýný dile getiren Yýldýz, þöyle konuþtu: Eninde sonunda Meclise gelineceði kanaatindeyim. Bu, temel bir tercihtir. Türkiye nin demokratik tercihinin önemli merkezi TBMM dir. Madem ki egemenlik kayýtsýz þartsýz milletimizindir, Genel Kurulda bunlar yer ve zemin bulacaktýr. Türkiye nin her yönüyle normalleþmesi, yatýrýmlarýn, ekonominin, idarenin her türlü müreffeh toplum yapýsýna ulaþmasýyla ilgili normalleþmesi tamamlanmýþ deðil. Demokrasiyle ilgili kurallar da bunun istisnasý olamadý. O yüzden topyekun normalleþme dediðimiz bu. Biz þu ana kadar kurumlarýn, kurallarýn ideal manada olduðunu söylemedik. Her þeyin normalleþmesiyle ilgili genel kavram kullandýk. Zaman zaman iniþler çýkýþlar yaþýyoruz. Bu da onlardan biridir, ama düz yolda yürüyeceðiz. Ýleri demokrasi seviyesine ulaþma adýna herkesin heyecaný ayný seviyede olmayabilir, mutlaka ortak heyecanlar yakalayacaðýz ve yapacaðýz. Kayseri / aa Kýbrýs ta köprülerin kurulma zamaný BM Genel Sekreteri nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, (Ya hep ya hiç) þeklindeki maksimalist tezlerin artýk müzakere masasýnda yeri yoktur, köprülerin kurulma zamanýdýr dedi. Özel Danýþman Alexander Downer, Rum Alithia gazetesine yaptýðý açýklamada, Kýbrýs müzakerelerinde, bunca zamandýr onca para harcamýþken hiçbir sonuç çýkmamasýna izin vermeyeceklerini ifade ederek, çýkmaz olmasý halinde grubunun Ada dan ayrýlabileceði imasýnda da bulundu. KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ýn BM Genel Sekreteri Ban Kimun ile 7 Temmuz da Cenevre de yapacaklarý üçlü görüþmeyle ilgili olarak Downer, iki tarafýn da 7 Temmuz da Genel Sekreter in önüne daha çok görüþ birliði koymaya odaklandýðýný belirterek, þunlarý söyledi: Þunu söylemeliyim; boðucu takvimler yok, ama müzakereler ilanihaye devam edemez. (Rum tarafý) Kýbrýs 2012 nin ikinci yarýsýnda AB dönem baþkanlýðýný devralacaðý ve ardýndan da cumhurbaþkanlýðý seçimleri yapýlacaðý için prosedürü çok daha önce tamamlamamýz gerek. Kýbrýs ve Türkiye deki genel seçimler nedeniyle çok zaman kaybettik. Ancak seçimler bitti, baþka haklý gerekçeyokvekimsebana; þimdideyerelseçimlerimizvar diyemez. Aksi halde (prosedürü) tamamlayamayacaðýz. Downer, açýk konularýn, baþlýklar birleþtirilerek mi yoksa teker teker müzakereyle mi olacaðý sorusuna karþýlýk þunlarý söyledi: Öteki tarafa gidip, istediklerim bunlar diyerek hangilerini alabileceðine baktýðýn bir maksimalist yaklaþým var; bir de muhatabýna ben bu meselelerikabuledebilirim, senindeþumeselelerikabul edebileceðine inanýyorum diyerek muhatabýný hedeflediðin yaklaþým var. Bu köprü kurucu teklifler metodudur ve bunu söyleyebilirim. Kýbrýs sorununda maksimalist tezler ortaya koyma dönemi kesinlikle bitmiþtir. Artýk köprülerin kurulmasý gerek. Her görüþmeye taraflar köprü kurucu tekliflerle gelmelidir. Lefkoþa / aa

5 Y HABER 5 Olur mu? Olur. Hayal ediyorum HABERLER Sizlerle paylaþmak istiyorum: Kardeþ kanýnýn akmadýðý... Þehit cenazelerinin kalkmadýðý... Çocuklarýn yetim, eþlerin dul kalmadýðý... Silâhlarýn sustuðu... Bacalarýn tüttüðü... Daðlarýnda türkülerin çýðrýldýðý... Sokaklarýnda molotof kokteyllerinin patlatýlmadýðý... Emperyal güç odaklarýnca tezgâhlanan senaryolarýn tarihin çöplüðüne atýldýðý... Birlik ve beraberlik ruhunun pekiþtiði... Kýsaca barýþýn ve huzurun hüküm sürdüðü... Temel hak ve hürriyetlerin kýsýtlanmadýðý... Bu baðlamda fikirlerin serbestçe ifade edildiði... Jandarma karakolu önünde patlama: 2 yaralý ORDU NUN Mesudiye ilçesinde bir jandarma karakolu önünde meydana gelen patlamada bir jandarma uzman çavuþ ile bir er yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Topçam beldesindeki jandarma karakolu önünde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada Jandarma Uzman Çavuþ Erol Kuzmaz ile ismi açýklanmayan bir er çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. Ordu / aa Gezi yolunda kaza KAYSERÝ DE, turistik geziye çýkan öðretmen ve ailelerini taþýyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 den fazla kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Niðde den Kayseri nin Yahyalý ilçesindeki Kapuzbaþý Þelaleleri ne gitmekte olan öðretmen ve ailelerini taþýyan midibüs, Delialiuþaðý köyü yakýnlarýnda devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 20 den fazla kiþi yaralandý. Yaralýlarý taþýmak için Yahyalý ve Kayseri den çok sayýda ambulans bölgeye sevk edildi. Midibüste 26 kiþinin bulunduðu belirlendi. Yahyalý Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlardan bazýlarý, Kayseri deki hastanelere sevk edildi. Midibüste bulunanlarýn, Niðde nin Altunhisar ilçesinde görev yapan öðretmenler ve aileleri olduðu, Türk Eðitim- Sen tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda turistik gezi için Kapuzbaþý Þelaleleri ne gitmek üzere yola çýktýklarý belirlendi. Kayseri / aa Atlasjet uçaðý geri döndü ATLASJET ÝN dün saat Ýstanbul- Antalya seferini yapan uçaðýnýn, kalkýþtan kýsa süre sonra teknik bir arýza sebebiyle Atatürk Havalimaný na geri döndüðü belirtildi. Alýnan bilgiye göre, Atlasjet in KK010 sefer sayýlý Airbus 319 tipi yolcu uçaðý, saat ta Atatürk Havalimaný ndan Antalya ya hareket etti. U- çaðýn kaptan pilotu, kalkýþtan 20 dakika sonra teknik bir arýza sebebiyle Atatürk Havalimaný kulesi ile görüþerek acil iniþ izni istedi. Uçak, saat sýralarýnda Atatürk Havalimaný na sorunsuz bir þekilde iniþ yaptý. Yetkililer, uçaðýn bakým için hangara çekildiðini belirterek, uçakta bulunan 126 yolcunun ise saat ta baþka bir uçakla Antalya ya gönderildiðini bildirdi. Ýstanbul / aa Mezuniyet coþkusu hüzne dönüþtü OÐULLARININ Kafkas Üniversitesindeki mezuniyet törenine katýlan ailenin içinde bulunduðu otomobilin Konya da devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Veli Yýlmazer in (24) kullandýðý 42 P 3787 plakalý otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 69. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak yuvarlandý. Kazada, araçtaki Mustafa Yýlmazer (16) öldü. Yaralanan sürücü Veli Yýlmazer ile babasý Emin Yýlmazer (54), annesi Þengül Yýlmazer (45) ve Oya Gülsüm Topuksuz (24) Konya daki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Sürücü Veli Yýlmazer in emniyet kemeri takýlý olduðu için kazayý hafif ekilde atlattýðý bildirildi. Yýlmazer ailesinin, Veli Yýlmazer in Kars Kafkas Üniversitesindeki mezuniyet törenine katýldýklarý ve dönüþ yolunda kazanýn meydana geldiði öðrenildi. Konya / aa Muhalif seslerin susturulmadýðý... Eleþtirinin hoþgörüyle karþýlandýðý... Medyaya baskýnýn uygulanmadýðý... Korkutulup sindirilmediði... Kitaplarýn suç unsuru sayýlmadýðý... Yasaklanmadýðý... Irk, dil, din, cinsiyet ve sýnýf ayrýmýnýn gözetilmediði... Kimsenin ötekileþtirilmediði... Ýnsana insan olduðu için deðer verildiði... Siyasî liderlerin sultanlaþmadýðý... Siyaset dilinin hoyratlaþmadýðý... Uzlaþý ve diyalog kültürünün kök saldýðý... Seçimlerin eþit ve âdil þartlarda yapýldýðý... Milletvekili adaylarýnýn dar bir ekip tarafýndan belirlenmediði... Halkýn hesap sorabildiði... Siyasetin bir rant kapýsý haline gelmediði... Þeffaf bir yönetim anlayýþýnýn benimsendiði... Rüþvetin ve yolsuzluðun kol gezmediði... Demokrasinin kesintiye uðramadýðý... Yargýnýn tarafsýz ve baðýmsýz olduðu... Siyaset dýþý kaldýðý... CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, demokrasinin en önemli iki unsuru olana katýlýmcý ve temsili demokrasi unsurlarýnýn milletvekili genel seçiminde gerçekleþtiðini belirterek, Buna asla gölge düþürmememiz gerekir. Hukuki mevzuattan kaynaklanan sorunlar var, eminim ki olgunlukla, aðýr baþlýlýkla, konuþarak, diyalogla ve yine demokrasi ve hukukun gösterdiði istikamette bunlarýn hepsi çözülecektir dedi. Erciyes Daðý nda gerçekleþtirilen Kayserililer Brunch ýnda konuþan Gül, Meclisin önümüzdeki salý günü toplanacaðýný hatýrlattý. Milletvekili genel seçimine büyük bir katýlým olduðunu, oylarýn yüzde 95 inin TBMM ye yansýdýðýný belirten Gül, Adalet mekanizmasýnýn vicdanlarý yaralamadýðý... Hak hukukun çiðnenmediði... Tutukluluk halinin eziyete dönüþmediði... Masumiyet ilkesinin ihlâl edilmediði... Adaletin hýzla tecelli ettiði... Suçlularýn hak ettikleri cezaya çarptýrýldýðý... Eðitim sisteminin çaða uydurulduðu... Kalýplaþmýþ düþüncelerin ve dogmalarýn yýkýldýðý... Ezberlerin bozulduðu... Sorgulayan ve araþtýran bir neslin yetiþtiði... Liyakatýn mükâfatlandýrýldýðý... Geleceðe dönük umutlarýn yeþerdiði... Ýstikbal endiþesinin kalktýðý... Ýþsizliðin ve yoksulluðun asgarî düzeye indiði... Geçim sýkýntýsýnýn çekilmediði... Mutlu ve müreffeh bir Türkiye hayal ediyorum. Gerçekleþir mi? Umudumuzu koruyoruz. Hiç olmazsa demokrasi ve barýþ konusunda. Halkýmýz üzerine düþen görevi yerine SABANCI Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Güler Sabancý, yeni parlamentonun yapmasý gereken ilk ve en önemli iþin, Türkiye nin ilk sivil anayasasýný yapmak olduðunu belirtti. Sabancý Üniversitesinden akademik yýlýnda mezun olan 595 lisans, 129 yüksek lisans ve 11 doktora öðrencisi, törenle diplomalarýný aldý. Üniversitenin Tuzla Yerleþkesindeki amfi tiyatroda düzenlenen törende konuþan Güler Sabancý, Türkiye de huzur içinde bir seçim sürecinin geride býrakýldýðýný, seçime katýlýmýn yüzde 87, temsilin ise yüzde 95 olduðunu ve çok iyi bir parlamento o- luþtuðunu kaydederek, þunlarý söyledi: Yeni parlamentonun yapmasý gereken ilk ve en önemli iþ, Türkiye nin ilk sivil Anayasasýný oluþturmaktýr. Bu getirdi. Seçimde rekor seviyede oy kullanarak demokrasiye baðlýlýðýný gösterdi. Ortaya çýkardýðý meclis aritmetiðiyle anlamlý bir mesaj verdi. Þimdi top siyasî liderlerde. Taça mý atacaklar, centilmence mi oynayacaklar? Ülkenin kaderi ellerinde. Onlara sesleniyoruz: Seçim öncesi atýþmalarý, tartýþmalarý unutun. Acil çözüm bekleyen ve para pul gerektirmeyen birbiriyle irtibatlý iki sorun için toplanýn. Yeni bir anayasa için uzlaþýn. Kürt sorunu na neþter vurun. Türkiye bu iki engeli aþtýðý takdirde ayak baðý olan zincirlerinden kurtulacak, yangýn yerine dönmüþ bölgesinde bir yýldýz gibi parlayacaktýr. Ha gayret. Demokrasi kazansýn Hayallerimiz gerçek olsun. Öncelik, yeni anayasa olmalý SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ MÜTEVELLÝ HEYETÝ BAÞKANI GÜLER SABANCI YENÝ PARLAMENTONUN YAP- MASI GEREKEN ÝLK VE EN ÖNEMLÝ ÝÞ, TÜRKÝYE NÝN ÝLK SÝVÝL ANAYASASINI OLUÞTURMAKTIR DEDÝ. Güler Sabancý, Sabancý Üniversitesi nin mezuniyet törenine katýldý. yeni Anayasa, biraz önce bahsettiðim çaðdaþ deðerleri göz önünde bulundurarak, birey odaklý olmalýdýr. Ülkemizin, insaný odaða alan, bireysel hak ve özgürlükleri öne çýkaran, gerçek anlamda liberal ve demokratik bir A- nayasaya ihtiyacý bulunmaktadýr. Ýnsan odaklý bir çerçevede, Türkiye nin tüm sorunlarýný çözebiliriz. Teker teker sorunlarý tartýþmak ve çözümü zorlaþtýrmak yerine daha büyük bir i- deal için, yani yeni, çaðdaþ, sivil bir A- nayasa yapmak için çalýþmalýyýz. Herkes sorumluluðunu bilmeli. Türkiye seçmeni seçimlerde görevini yaptý, þimdi artýk sýra seçilenlerde. Törende, akademik yýlýnda mezun olan 735 öðrenciye diplomalarý, Güler Sabancý ve Rektör Prof. Dr. Nihat Berker tarafýndan verildi. Ýstanbul / aa ERCÝYES YÜRÜYÜÞÜNÜ TWITTER DA PAYLAÞTI - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, dün Erciyes yaylasýnda yaptýðý yürüyüþü ve burada çekilen fotoðraflarý sosyal paylaþým sitesi Twitter da paylaþtý. Gül, Twitter daki iletilerine Herkese iyi pazarlar diliyorum mesajýyla baþladý. Erciyes yaylasýnda dün yürüyüþe çýktýðýný ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, yaylada rastladýðý kadýnlarýn ýsrarla kendisine bir kuzu hediye ettiklerini belirtti. Gül, kucaðýnda kuzunun bulunduðu fotoðrafý da sayfasýnda paylaþtý. Yayladaki vatandaþlarla sohbet ettiði sýrada çekilen fotoðraflara da sayfasýnda yer veren Cumhurbaþkaný Gül, bir çocuðu kucaðýna alarak sevdiði fotoðrafýyla ilgili de Sabah saat da yaylada çocuklar çoktan uyanmýþ oluyorlar mesajýný yazdý. Sorunlar, demokrasi ve hukuk içinde çözülecek bunun Türkiye de demokrasinin ne kadar derinleþtiðini ve kökleþtiðini gösterdiðini söyledi. Demokrasinin en önemli iki unsurunun katýlýmcý ve temsili demokrasi olduðunun altýný çizen Cumhurbaþkaný Gül, þöyle konuþtu: Seçimde bu iki unsur da gerçekleþti bu büyük bir baþarýdýr, Buna asla gölge düþürmememiz gerekir. Bugün hukuki mevzuattan kaynaklanan bazý sorunlar var, eminim ki olgunlukla, aðýr baþlýlýkla, konuþarak, diyalogla ve yine demokrasi ve hukukun gösterdiði istikamette bunlarýn hepsi çözülecektir. Demokrasi ve hukuk derken de evrensel demokrasiyi ve en geliþmiþ ülkelerdeki özgürlükçü hukuku kast ettiðimden kimsenin þüphesi olmamasý gerekir. Önemli olan bu ortaya çýkan problemler, bugün karþý karþýya olduðumuz sorunlarý beraber çözebilme kabiliyetini göstereceðiz, bundan da hiçbir tereddütüm yoktur. Bütün bunlarýn da çözüm yeri þüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi dir. Hepimizin temsilcilerinin bulunduðu bir yerdir. Bütün önemli fikir akýmlarýnýn, önemli siyasi a- kýmlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde temsil edildiðini gördüðümüzde temsili demokrasinin de gerçekleþtiðini görüyoruz. O zaman sorunlarýn çözümü de orada olacaktýr. Bunlar konuþarak, barýþçý bir þekilde ve demokrasiye yakýþan bir þekilde olacaktýr, bundan da hiçbir þüphem yoktur. Kayseri / aa Saðlýkta yetiþmiþ insan problemi var SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, Saðlýk hizmetleri açýsýndan en zorlandýðýmýz alanlardan biri, bizim saðlýk insan gücü sayýmýzdaki yetersizliktir. Bizde biraz yetiþmiþ insan problemi de var dedi. Erzurum da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Akdað, DSÝ Sosyal Tesisleri nde düzenlenen oplantýda, þehirdeki sivil kitle örgütlerinin temsilcileriyle buluþtu. Ülkede en önemli unsurun huzur olduðunu dile getiren Akdað, Bir þehirde, bir ülkede huzurdan daha önemli hiçbir þey yok. Huzur...Ailenizden baþlayarak böyledir. Ýnsanýn ailesinin içinde bir huzursuzluk çýksa bütün hayat kalitesi bozulur. Çocuðuyla ufak bir problem olsa hayat kalitesi bozulur. Verimliliði düþer. Ýki çocuk mahallede birbiriyle kavga etse bütün tadýmýz kaçar. Onun için biz bu þehirde bu güzelliði mutlaka devam ettireceðiz diye konuþtu. Akdað, saðlýk sektöründeki insan gücünün yetersiz olduðunu da belirterek, Bizde biraz yetiþmiþ insan problemi de var. Mesela, saðlýk hizmetleri açýsýndan en zorlandýðýmýz alanlardan biri, bizim saðlýk insan gücü sayýmýzdaki yetersizliktir. Sayý yetersiz. Hemþire sayýsý Avrupa ortalamalarýyla kýyaslandýðýnda nüfusa göre Avrupa nýn dörtte biri, beþte biri kadar. Avrupa da her 100 bin kiþiye 750 hemþire düþerken bizde her 100 bin kiþiye 200 e yakýn hemþire düþüyor. Ebeleri çýkarýrsanýz civarýnda hemþire düþüyor. Dolayýsýyla, insan gücü sayýmýz yetersiz diye konuþtu. Erzurum / aa Emeklilerden, emekli liderlere mektup BÝRBÝRLERÝYLE kýyasýya rekabet eden siyasî parti liderlerinin ortak bir özelliði bulunuyor. Sayýlarý 8.5 milyonu bulan emekliler arasýnda AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneði (TÜED) Ankara Þube Baþkanlýðý, liderlere birer mektup göndererek 30 Haziran E- mekliler Günü nü kutladý, taleplerini iletti. A- lýnan bilgiye göre, TÜED Ankara Þube Baþkaný Recep Orhan ve Þube Baþkan Yardýmcýsý Nadir Üþekçioðlu imzasýyla, Meclis te temsil edilen AKP, CHP ve MHP liderlerine gönderilen mektupta, 3 liderin de ortak özelliðinin emeklilik olduðu vurgulandý. Mektupta, yýllarca, onurla ve gururla alýnterlerini dökerek ülkeye hizmet eden emeklilerin, liderlerin, ülkenin birlik ve beraberliðinin bozulmamasý i- çin göstermiþ olduðu ve bundan sonra gösterecekleri samimi gayretleri yürekten desteklediði vurgulandý. Emeklilerin zorlu hayat mücadelesi içerisinde ayakta kalmaya çabalarken, iþsiz evlatlarýna ve hatta onlarýn çocuklarýna da sahip çýktýklarý, akil ve tecrübeli insanlar o- larak toplumda kaybedilmeye baþlanan deðerleri ayakta tutmaya gayret ettikleri belirtilen mektupta, emeklilerin bu þekilde ülkenin huzuruna ve geliþmesine katkýyý sürdürdüðü ifade edildi. AKP Genel Baþkaný Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkaný Bahçeli nin de birer emekli olduðuna dikkat çekilen mektupta, þu ifadelere yer verildi: Sorunun çözümü için bizleri umutlandýran bir baþka boyut da zatýaliniz de dahil olmak üzere, parlamentoda temsil hakký kazanan 3 liderimizin de bizlerden birileri olmalarý, yani kutsal saydýðýmýz emeklilik hakkýný elde etmiþ olmalarýdýr. Bizi ancak bizden olanlar, yani sizler anlayabilirsiniz. Bu duygu ve düþüncelerle, her yýl kutladýðýmýz, 30 Haziran Emekliler Gününüzü en içten duygularla kutluyor, zatýalinizi, bizlerin elinden tutmaya ve bizleri kucaklamaya çaðýrýyoruz. Ankara / aa Ýhale raportörü cezaevinde intihar etti KONYA NIN Ereðli ilçe belediyesine düzenlenen operasyon kapsamýnda tutuklu bulunan Ereðli Belediyesi Ýhale Raportörü Ýbrahim Ekici, cezaevinde intihar etti. Alýnan bilgiye göre, Ereðli Belediyesine 25 Mart 2011 de düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan ve Ýhaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla çýkarýldýðý mahkemece tutuklanan Ereðli Belediyesi Ýhale Raportörü Ýbrahim Ekici, Ereðli Kapalý Cezaevi ndeki koðuþunda kireç çözücü içti. Kaldýrýldýðý Ereðli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Konya ya sevk edilen Ekici, yolda hayatýný kaybetti. Ekici nin cenazesi Ulu Cami de öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Meydanbaþý Mezarlýðý nda topraða verildi. Konya Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, 25 Mart ta Ereðli Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla Ýstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Konya merkez ve Ereðli ilçesinde eþ zamanlý operasyonlar düzenlemiþ, operasyonlarda aralarýnda Belediye Baþkaný Hüseyin Oprukçu nun da bulunduðu 33 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Cumhuriyet Savcýlýðýnda ifadeleri alýnan zanlýlardan 9 u serbest kalýrken, 24 ü tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edilmiþ, Oprukçu nun da aralarýnda bulunduðu 18 kiþi çýkarýldýklarý nöbetçi mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken aralarýnda Ýbrahim Ekici nin de bulunduðu 6 zanlý tutuklanmýþtý. Ereðli / aa

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA NUR HAREKETÝ NÝYE MAÐLÛP EDÝLEMÝYOR? Nur hareketi, onca baský ve fitneye raðmen bir türlü maðlûp edilemeyen manevî gücünü, ihlâs üzerine bina edilip samimî bir istiþare sistemiyle yürütülen özgün, baðýmsýz,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ORUÇ ÇOK DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ FRANSIZ SAVCI ÝSLÂMI SEÇTÝ, CUMA YA GÝTTÝ HABERÝ SAYFA 7 DE 150 BÝN KÝÞÝ NAMAZ KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA CUMA COÞKUSU HABERÝ SAYFA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF ekinizi bugün

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM

Detaylı

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN KADIN KABÝNE BAKANI: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE Ha be ri say fa 16 de YÖNETMEN MESUT UAKAN: BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Ha be ri say fa 16 da YGER

Detaylı

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞKANI KILIÇ: KÝMSENÝN, ÝÇÝNE DÜÞÜLEN DURUMU SAVUNACAK MECALÝ YOK. YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÖRTÜSÜ ALTINDA ELE GEÇÝRME SÖZÜ YARGIYA SAYGISIZLIK

Detaylı

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý

ASKERÎ VESAYET NASIL BÝTER? TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU. Þe hit ler du a lar la u ður lan dý HAFIZLARIN YARIÞINA BÜYÜK ÝLGÝ MOSKOVA DA KUR ÂN COÞKUSU HABERÝ SAYFA 3 TE UZMANLAR UYARIYOR TOMBUL BEBEK, SAÐLIKLI BEBEK DEMEK DEÐÝLDÝR HABERÝ SAYFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: 14.941

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Yeni anayasa için bahane kalmadý

Yeni anayasa için bahane kalmadý Kýþ görüntüleri yaþandý 19 Eylül e kadar tatil yapacaklar ANKARA YI DOLU VE SEL VURDU HABERÝ SAYFA 6 DA 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ BUGÜN KARNE ALIYOR HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI:

Detaylı