Kürt sorununu Kemalizm üretti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kürt sorununu Kemalizm üretti"

Transkript

1 l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve ahlâksýzlýða karþý ortak mücadele l Provokasyonlara karþý Peygamber metodu l Krizleri aþmada Risale-i Nur'un rolü GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Kürt sorununu Kemalizm üretti YA ZAR MUS TA FA AK YOL: BÝ REY SEL VE YA PAR TÝ O LA RAK KE MA LÝST O LU NA BÝ LÝR, A MA KE MA LÝZM A NA YA SA Ý LE DEV LET Ý DE O LO JÝ SÝ O LA MAZ. 16 yaþýndan büyük olanlarýn asgarî ücretinden 178 lira kesinti yapýlacak. FOTOÐRAF: AA ASGARÎ ÜCRET YÜZDE 5.1 ZAMLANACAK Asgarî zam 29 TL uasgarî ücrete Temmuz ayýnda yüzde 5.1 zam yapýlacak. Böylece 16 yaþýndan büyük iþçiler için asgarî ücret, liralýk artýþla net lira olacak. Öte yandan, asgarî ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için yapýlan kesinti lirayý bulacak. uha be ri sayfa 11 de GÜLER SABANCI: YENÝ MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ Önce sivil anayasa u Sa ban cý Ü ni ver si te si Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, Sa - ban cý Ü ni ver si te si a ka de - mik yý lý me zu ni yet tö re nin de, ka mu - o yun da yo ðun o la rak di le ge ti ri len ye ni a na ya sa ko nu su i le a lâ ka lý o - la rak, ye ni par la men to nun yap ma sý ge re ken ilk ve en ö nem li i þin, Tür ki - ye nin ilk si vil a na ya sa sý ný yap mak ol du ðu nu kay det ti. uha be ri sayfa 5 te Güler Sabancý KEMALÝZMÝN KURDUÐU SÝSTEM u Ke ma lizm bu ül ke de öy le bir e ði tim sis te mi kur - muþ ki, siz ne ka dar e ði tim li o lur sa nýz o ka dar Ke - ma list ve dar ka fa lý o lursunuz. Ke ma list e ði tim sis - te mi bi ze M. Ke mal in yap tý ðý her þey doð ru dur, bun la ra kar þý çý kan va tan ha i ni dir, Tür ki ye de yan - lýþ gi den bir þey var sa bu o nun yo lun dan sa - pýl dý ðý i çin dir an la yý þý ný öð ret me ye ça - lýþ mýþ týr. Me se lâ Kürt so ru nu nun dýþ mih rak lar ta ra fýn dan kýþ kýr týl dý ðý i çin or ta ya çýk tý ðý öð re ti si var dýr. Oy sa bu so ru n M. Ke mal Kürt le ri zor la Türk - leþ tir mek is te di ði i çin var dýr. CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: Ödün vermeyeceðiz u CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Mil le tin i ra - de si te cel lî e din ce ye ka dar, mil let ve ki li se çi lip maz ba ta a lýp, TBMM ye Yük sek Se çim Ku ru lu nun bil dir di ði i sim - ler, Res mî Ga ze te de ya yým la nan i sim ler TBMM ye ge lip ye min i çin ce ye ka dar CHP va kur du ru þu nu ser gi le ye - cek tir. Ö dün ver me ye ce ðiz de di. uha be ri sayfa 4 te MHP GENEL BAÞKANI DEVLET BAHÇELÝ: Yemin edeceðiz umhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Mil li yet çi Ha re - ket Par ti si, TBMM nin say gýn lý ðý na ve mil let i ra de si nin vaz ge çil mez li ði ne i nan dý ðýn dan do la yý, ye min tö re ni ne tüm mil let ve kil le riy le ek sik siz ka tý la cak ve de mok ra si nin iþ le me si ne des tek ve re cek tir de di. uha be ri sayfa 4 te ÞÝMDÝDEN HAZIRLANALIM Yazar Mustafa Akyol Ya rýn akþam Mi rac ge ce si uhz. Mu ham med in (asm) þah sýn da in san lý ðýn ö nü ne a çý lan sý nýr sýz bir yük se liþ uf ku; var lý ðýn ö zü ne yol cu - luk an la mý na ge len, beþ va kit na ma zýn da farz ký lýn - dý ðý Mi' rac ge ce si, Sa lý'yý Çar þam ba ya bað la yan ge - ce id rak e di le cek. ÝNSANLAR KEMALÝZME ÝNANMIYOR u Kürt so ru nu nun çý kýþ nok ta sý ný ba zý la rý 12 Ey lül o la - rak lan se e di yor lar, hal bu ki 12 Ey lül Ke ma liz min de va - mý dýr. Ev ren A ta türk çü dür. Kürt çe 80 ler de de ðil, da ha 30 lu yýl lar da ya sak lan mýþ týr. Bu gün de ço cuk la rý mý za her gün o nun yo lun da yü rü mek i çin ye min et ti ri li yor. A - ma Ke ma lizm yü zün den mað dur o lan in san lar bu pa ra - dig ma ya i nan ma dý lar. De de niz din a da mýy sa ve tek par ti dö ne min de a sýl mýþ sa, Kürt se niz ve di li niz ya - sak lan mýþ sa, li be ral se niz ve öz gür lük ler ký sýt la - ný yor sa bu pa ra dig ma ya i nan maz sý nýz. Ve ar - týk bu gün Ke ma list mü da ha le ler ya pý la mý yor. Hasan Hüseyin Kemal'in röportajý sayfa 12 de KCK DÂVÂSINDA YARGILANAN BDP lile re tah li ye yok u KCK dâ vâ sýn da tu tuk lu yar gý la - nýr ken mil let ve ki li se çi len Sel ma Ir - mak, Ke mal Ak taþ, Fay sal Sa rý yýl - dýz, Ýb ra him Ay han ve Gül ser Yýl dý - rým i le ve kil li ði dü þü rü len Ha tip Dic le nin tah li ye ta lep le ri mah ke - meler ta ra fýn dan reddedildi. n4 te 52.8 MÝLYAR DOLARA ÇIKTI Bankalar da borçlu u Türkiye de bankalarýn yurtdýþýndan saðladýðý kredi borcu, Nisan sonu itibariyle 52,8 milyar dolara ulaþtý. Merkez Bankasýnýn verilerine göre, bu borcun 20 milyar dolarý kýsa vadeli, 32,8 milyar dolarý uzun vadeli kredi borçlarýndan oluþtu. n11 de Hür A dam en çok sey re di len ler a ra sýn da utür ki ye'de 2011 yý lý nýn beþ a yýn da en çok iz le - nen üç ya pým, Türk fil mi ol du. 147 fil min viz yo na gir di ði bu dö nem de, Meh met Tan rý se ver in yö net men li ði ni yap tý ðý Hür A dam: Be di üz za - man Sa id Nur sî fil mi de en çok sey re di len ilk beþ Türk ya pý mý a ra sýn da ye ri ni al dý. ISSN

2 2 LÂHÝKA Üç aylarda Risâle-i Nur la meþgul olmak Yazýda usanan ve ibadet aylarý olan Þuhur-u Selâsede sair evrâdý, beþ cihetle ibadet sayýlan Risâle-i Nur yazýsýna tercih eden kardeþlerime iki hadis-i þerifin bir nüktesini söyleyeceðim. (Bir kýsým kardeþlerime hususî bir mektuptur) Yazýda usanan ve ibadet aylarý olan Þuhur-u Selâsede sair evrâdý, beþ cihetle ibadet sayýlan (Hâþiye) Risâle-i Nur yazýsýna tercih eden kardeþlerime i- ki hadis-i þerifin bir nüktesini söyleyeceðim. Birincisi: Mahþerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep þehidlerin kanýyla muvâzene edilir, o kýymette olur. (Gazâlî, Ýhyâu Ulûmi d-dîn, 1:6) Ýkincisi: Bid alarýn ve dalâletlerin istilâsý zamanýnda Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz þehid sevabýný kazanabilir. (Ýbni Adiy, el-kâmil fi d-duafâ, 2:739) Ey tembellik damarýyla yazýdan usanan ve ey sofîmeþrep kardeþler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ý Þeriat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ý hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, þühedanýn yüz dirhem kaný hükmünde yevm-i mahþerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalýþýnýz. Eðer deseniz: Hadiste âlim tabiri var. Bir kýsmýmýz yalnýz kâtibiz. Elcevap: Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanýn mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eðer anlamasa da, madem Risâle-i Nur þakirtlerinin bir þahs-ý mânevîsi var; þüphesiz o þahs-ý mânevî bu zamanýn bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o þahs-ý mânevînin parmaklarýdýr. Kendi nokta-i nazarýmda liyakatsiz olduðum halde, haydi, hüsn-ü zannýnýza binaen bu fakire bir üstadlýk ve tebâiyet noktasýnda bir âlim vaziyetini verdiðinizden baðlanmýþsýnýz. Ben ümmî ve kalemsiz olduðum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayýlýr; hadiste gösterilen ecri alýrsýnýz. Hâþiye: Bu kýymetli mektupta Üstadýmýzýn i- þaret ettiði beþ nevî ibadetin kendilerinden izahýný talep ettik. Aldýðýmýz izah aþaðýya yazýlmýþtýr: 1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karþý mânen mücahede etmektir. 2. Üstadýna neþr-i hakikat cihetinde yardým sûretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktýr. (Rüþtü, Hüsrev, Refet) Lem alar, 21. Lem a, s. 171 LÛGATÇE: Þuhur-u Selâse: Üç aylar; Recep, Þaban ve Ramazan. evrâd: Virdler, duâlar. ulema-i hakikat: Hakikat ilmiyle meþgul olan âlimler. bid a: Dinin özüne ters olan, sonradan dine sokulan batýl þeyler. dalâlet: Sapýklýk, hak yoldan sapmýþlýk. temessük: Yapýþma, sarýlma, sýkýca tutma. sofîmeþrep: Tasavvuf ehli, riyazet ve nefisle mücadele ile hakikata varmaya çalýþan kimse. mecmu: Toplamý. hakaik-i imaniye: Ýman hakikatleri. esrar-ý Þeriat: Þeriatýn sýrlarý. âb-ý hayat: Hayat suyu. þüheda: Þehidler. yevm-i mahþer: Mahþer günü. þahs-ý mânevî: Manevî þahýs; belli bir kiþi olmayýp bir cemaatten meydana gelen mânevî þahýs. hüsn-ü zan: Güzel zan, düþünce. tebâiyet: Uyma, tabi olma. neþr-i hakikat: Hakikati yayma. Câmiü s-saðîr, Ýbadet dirisi olmak Köyümüzde Hasan Hoca diye yaþlý bir amca vardý. Gerçek yaþýný ne kendisi bilir, ne de evlâtlarý bilirdi. Ama doksan yaþýný çoktan aþtýðýný ve yüz yaþýna merdiven dayadýðýný herkes biliyordu. Buna raðmen, merdivenleri rahatlýkla çýkabiliyor, kendi ihtiyaçlarýný kendi karþýlýyordu. Zayýf, çelimsiz, kupkuru a- ma dipdiriydi. Akranlarý çoktan rahmetli olmuþ, kendi evlâtlarý bile ihtiyarlamýþlardý. Ama Hasan Hoca, hâlâ zinde ve saðlýklý görünüyordu. Eþi çoktan vefat ettiði için kýzýnýn yanýnda yaþýyordu. Komþularý kýzýna Hasan Hoca nasýl? diye sorduklarýnda, Ýyi maþallah, ibadet dirisi çok þükür derdi. Ýbadet gerçekten de insaný diri tutuyor. Ýbadet eden insanýn evvelâ ruhu yaþlanmýyor. Manevî gýdalarla beslendiði için her zaman dinç ve diri oluyor. Sonra da ruhundaki bu gençlik iksiri bedenine sirayet ediyor ve beden de diri kalmaya devam ediyor. Zaten her ibadetin beden saðlýðý için çeþitli fayda ve hikmetleri olduðu, ilmen de ispat edilmiþtir. Ama mü min ibadet ederken bu fayda ve hikmetleri düþünmez, sadece Allah ýn rýzasýný tahsil ve kendisine verilen nimetlerin þükrünü eda etmek için ibadet eder. Cenâb-ý Hak da kuluna bir ikram olarak bazý dünyevî faydalarý da ibadetteki ahvâl ve hareketlerin içine yerleþtirmiþtir. Ýbadetlerin beden saðlýðýna saðladýðý faydalar, hem Âyet-i Kerimelerde, hem de bir çok Hadis-i Þerifte ifade edilmiþtir. Saðlýðýn korunmasý temizlikle baþladýðý i- çin, dinimizde temizliðe çok önem verilmiþ, Müslümanlar temiz olmaya teþvik edilmiþtir. Orada temizlenmeyi seven bir takým adamlar vardýr. Allah da çok temizlenenleri sever (Tevbe Sûresi, 108) Namazdan önce abdest almak suretiyle temizlenmek de yine dinimizin temizliðe verdiði önemi gösterir. Peygamber Efendimiz de (asm) þöyle buyurmuþtur: Ey Enes! Abdest al! Çünkü, abdest saðlýðý korur. (Ýbn-i Kesir: 6195) Namaz ise, baþlý baþýna bir þifa kaynaðýdýr. Zira namazda okunan Kur ân Â- yetleri, ruha þifa olduðu gibi, bedene de þifa verir. Yine Allah Resulü (asm) baþka bir Hadis-i Þerifinde þöyle buyurmuþtur: Yasin Sûresi þifadýr, Fatiha Sûresi bazý hastalýklar için þifadýr. (Ýbn-i Mâce Týp: 3452) Namazda yapýlan hareketlerin ve özellikle secdeye kapanmanýn, insan bedeninde biriken statik elektriðin boþaltýlmasýný saðladýðý, böylece insaný stres ve sýkýntýdan kurtardýðý bilinmektedir. Bu þekilde insanýn verem ve kanser gibi hastalýklara yakalanma riski büyük ölçüde ortadan kalkmaktadýr. Ayrýca namazda hemen bütün eklemler hareket ettiði i- çin, omuz, bel ve dizlerde kireçlenmeye baðlý rahatsýzlýklar en az seviyeye inmektedir. Ama namazýn da tadil-i erkân üzerine kýlýnmasý gerekmektedir. Ramazan ayý geldiðinde camilere kurulan mahyalarda Oruç tut sýhhat bul Hadis-i Þerif i de, orucun insan saðlýðý i- çin ne kadar önemli olduðunu belirtmektedir. Abdestin, namazýn, orucun ve duâ ve tefekkür etmenin ruh saðlýðýna olduðu kadar, beden saðlýðýna da pek çok faydalarý olduðu, gayrý Müslimler tarafýndan bile dile getirilmektedir. Ýbadetin insana saðladýðý týbbî faydalar bizim ihtisas alanýmýz dýþýnda olsa da, kendi gözlemlerimizle bir takým sonuçlara þahitlik ettiðimiz çok olmuþtur. Bu durumu hastanelerde daha net olarak gözlemlemek mümkündür. Ýnancý kuvvetli olan ve ibadetlerini yerine getirmeye çalýþan hastalarýn tedaviye daha çabuk cevap verdiði ve daha kýsa sürede saðlýðýna kavuþtuðu görülmektedir. Bazen ibadetin kerâmeti, doktorlarý bile þaþýrtmaktadýr. Geçen yýl geçirmiþ olduðum aðýr bir kas ve sinir sistemi rahatsýzlýðý sonucu, üç ay yataða baðlý kalmýþtým. Ayaða kalkmamýn bir yýlý bulabileceði ve ayaða kalksam bile eski halime gelmemin çok zayýf bir ihtimal olduðu söylenmiþti. Ama Þâfi isminin imdadýma yetiþmesi, dostlarýn duâsý, namazýn kerâmeti ile öngörülenden çok önce ayaða kalktým ve bu gün de eski saðlýðýma kavuþmuþ bulunuyorum elhamdülillah. Bu geliþmeyi büyük ölçüde namaza borçlu olduðumu söyleyebilirim. Önceleri yatakta, daha sonra da oturarak kýlmaya çalýþtýðým namazlarýn, bana fizik tedavi seanslarýndan daha fazla fayda saðladýðýna inanýyorum. Asýl faydasý ise, tevekkül ve teslimiyetin verdiði rahatlýkla, sýkýntýlarýmý binden bire indirmesi olmuþtur. Eskiden týp ilmi bu kadar geliþmemiþ, koruyucu hekimlik ve hijyen kurallarý bu kadar yaygýnlaþmamýþ olduðu halde, insanlar daha az hasta oluyorlardý. Belki Eskiden insanlarýn daha az hasta olduklarýný nereden biliyorsun, o zaman istatistik ve kayýt sistemi bu kadar titiz tutulmuyordu diyenler olabilir. Ama ben yine kendi gözlemlerime ve kanaatime dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü eskiden ihtiyarlar bu kadar çabuk yýpranmýyorlardý. Belki ortalama ömür bu kadar uzun deðildi, ama ihtiyarlar hayatlarýnýn son demlerini bu kadar çok hastalýklarla mücadele ederek geçirmiyorlardý. Ýnsanlar ne kadar yaþlý olursa olsun, çok önemli mazereti olmadýktan sonra namazlarýný ayakta kýlabiliyorlardý. Camilerde bu günkü gibi tabureler yoktu. Hasan Hoca gibilerin sayýsý daha fazlaydý. Bugün ise, her caminin arka saflarýna tabureler dizilmiþ bulunuyor. Eski ihtiyarlara göre delikanlý sayýlacak yaþta olanlar, namazlarýný tabureler üzerinde kýlýyorlar. Eskiden insanlar çocuk yaþta ibadet etmeye baþlardý. Gençliklerinde de ibadete devam ettiklerinden, bedenleri daha saðlýklý oluyordu. Onun için yaþlandýklarýnda bu kadar yýpranmýyorlardý. Yani eski ihtiyarlar ibadet dirisi oluyorlardý. Þimdi ise insanlar genellikle emekli olduktan sonra namaza aðýrlýk veriyorlar. Gençlikleri ibadetten uzak geçtiði için, daha çabuk ihtiyarlýyorlar ve bedenleri de daha mukavemetsiz oluyor. O yüzden bel ve diz aðrýlarý, kireçlenmeler ve daha pek çok hastalýklar, bedenleri zayýf düþürüyor. Yaþlýlar taburelere mahkûm oluyor. Bunu söylerken, taburede namaz kýlanlarý da saygý ile karþýlýyorum. Elbette içlerinden gençliðinde ibadetlerini yerine getirdiði halde sonradan maðdur o- lan ve taburede namaz kýlmak zorunda kalanlar vardýr. Emekli olduktan sonra namaza baþlayanlarý da tebrik ediyorum. Zararýn neresinden dönersen kârdýr sözüne kulak verdikleri için mübarek olsun diyorum. Kalan ömürlerini saðlýk ve selâmet içinde geçirmelerini diliyorum. Her insan hayatýný saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir þekilde tamamlamak ister. Bunun formülünü de, Bediüzzaman Hazretleri Kur ân eczanesinden çýkardýðý reçetelerle, güzel bir þekilde ifade etmiþtir: Hayatýn lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatýnýzý imân ile hayatlandýrýnýz ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. (Sözler, s. 238) Y Ýki göz vardýr ki onlara Cehennem ateþi dokunmaz: Allah korkusundan aðlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutan göz. No: 2735 / Hadis-i Þerif Meâli FURKAN DEMÝR Okuyamamaktan kork! Öze dönüþ yazýlarý 2 Kork ve titre Kendini bir muhasebeden geçir ve oku. Zira ne çýkýyor ise okuyamamaktan kaynaklanýyor. Ýnsan okumayýnca akan sele karþý koyacak bir eþya bulamýyor. Doðrusunu biliyor, yapmamam lâzým diyor a- ma nafile, iþe yaramýyor. Okumak gerek! Okumayýnca insan, okuyanlardan uzakta kalýyor. Okuyanlarý ise uzaktan bakýnca az görüyor. Yeis geliyor, baþýna oturuyor. Eyvah! diyor, ama elden bir þey gelmiyor. Okumayýnca insan, þimdiye kadar yapamadýklarýný yapamadýlar diye sunuyor. Tenkit kapýsýný açýyor, hizmetin önüne set koyuyor. Nelere sebep olduðunu bile anlamýyor. Evet, okumayýnca hizmet muvakkat o- luyor. Zahiri bir muvaffakiyet görünüyor, akýbeti ise vahim geliyor. Okumayýnca istibdat doðuyor, sadýr iþliyor, kiþilerin sadýrlarý satýrlarla dolu olmayýnca, sadýrý satýr sanýyor alýyor, koynunda saklýyor. Okutmak gerek! Okutmayýnca insan, okuduðunu çok görüyor. Nasýl olsa çok kiþi okumuyor diyor. Risâleleri alýp evinin en güzel köþesine koyuyor. Fakat fiyatýnýn en az yirmi beþ kiþiye okutmak olduðunu hatýrlamýyor. Okutmayýnca insan, birilerine ulaþma derdi kalmýyor. Sonra cemaat ile irtibatý kesiyor, okutanlar muhatap olursa oluyor. Ve sonuçta okumayanlar zümresine dahil oluyor. Okuyanlarýn önünü açmak gerek! Kendinden fazla okuyan istemiyor, arþa deðecek olanlarýn omuzlarý üzerine ayaklarýný koyuyor. Boyu kýsa geliyor, hak nazarýnda sukuta uðruyor. Veya Nur arayanlarý bulup, bulduðu zaman ise sarýlmasýný biliyor. Arþa deðmek istidadýnda olanlarýn ayaklarý altýna omuzlarýný koyuyor. Okuma programlarý yapmak gerek! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde program yapmak gerek. Ulaþabildiðimiz kadar insana Nurlarý anlatmak gerek. Ve en ö- nemlisi bu programlardan birine katýlmak gerek. Programlarý destekleyip, maneviyattan yabanileþmiþ bu asrý munis birer hizmetkâra dönüþtürmek gerek. Yoksa þu hayat-ý dünyeviyeyi sabit mi sandýk? Dünya da herkes vazifesini yapýyor iken (zalim zalimliðini, þeytan aldatmayý vs.), biz niye yapmayalým ki? Elbette yapýyoruz ve hep yapacaðýz inþâallah. Ama önce o- kumamýz lâzým. Velhâsýl okumayýnca olmuyor. Hizmet hezimete dönüþüyor. Okumayýnca insan olunmuyor, yeniden doðulmuyor. Peki, okuyor muyuz? Okutuyor muyuz?

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Recep 1432 Ru mî: 14 Haziran 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Çocuklarýnýza sahip çýkýn DÝYARBAKIR VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK, OKULLARIN TATÝLE GÝRDÝÐÝNÝ HATIRLATARAK, ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIÞKANLIKLARDAN KORUNMASI ÝÇÝN AÝLELERE BÜYÜK ÝÞ DÜÞTÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. DÝ YAR BA KIR Va li si Mus ta fa Top - rak, ka dýn la ra ço cuk la rý ný u yuþ tu - ru cu ve hýr sýz lýk çe te le ri baþ ta ol - mak ü ze re kö tü ni yet li ki þi ler den ko ru ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Sur Kay ma kam lý ðý nýn SO DES Pro je si kap sa mýn da yü rüt tü ðü El E me ði Göz Nu ru pro je si yýl so nu ser gi si ne ka tý lan Va li Top rak, o kul - la rýn ta til ol du ðu nu ha týr la ta rak, ço cuk la rýn kö tü a lýþ kan lýk lar dan ko - run ma sý i çin a i le le re bü yük iþ düþ tü ðü nü söy - le di. Me li kah met Top lum Mer ke zi nde ser gi ve kon fe rans sa lo nu nun a çý lý þý ný ya pan Top - rak, 2008 yý lýn da a çý lan mer ke zin çok ö nem li iþ le re im za at tý ðý ný vur gu la dý. Va li Top rak, Çev re de ba zý kö tü ni yet li in - san lar ol du ðu nu da bi li yo ruz. Za man za man u yuþ tu ru cu müp te lâ lý ðý o la bi li yor. So kak ta bir ta kým o lum suz mad de le ri sa tan lar o la bi li yor. Çe te ler o la bi li yor, hýr sýz lar o la bi li yor. Bu in sa - nî yak la þý mý gös ter di ði miz sü re ce, o ço cuk la rý - mý zý ve tüm a i le le ri mi zi ge le ce ði de gü zel o la cak týr. Hiç bir an ne ve ba ba mýz da ü zül me ye cek tir di ye ko nuþ tu. Va li Top rak, Top lu mu mu zun her bir bi re yi, tüm genç le ri miz, 7 den 77 ye tüm in san la rý mýz mut lu ol sun lar. Ge le cek le ri nin gü zel ol ma sýn dan e min ol sun lar. Ço luk ço cuk la rý ný ge le ce ðe e min o la rak ha zýr la sýn - lar. On la rýn da gü zel lik le ri ni, i yi - lik le ri ni, ge le cek te çok i yi rol ler al dýk la rý ný þim di den gör sün ler. Bu nun i çin bu na ö nem ve ri yo ruz ve genç le ri mi zin, ka dýn la rý mý zýn ve kýz la rý mý zýn e ði ti mi ne ö nem ve ri yo ruz. Dü ne ka dar bel ki bir þey ler ek sik o la bi lir. Ya þa nan bir ta kým sý kýn tý la rýn te me lin de e ði tim siz li ðin yat tý ðý na i na ný yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Me li kah met Top lum Mer ke zi nde ki ser gi de 80 ba yan el sa nat la rý kur su, 80 ha ným gi yim kur su ve 40 ba yan i se çi ni ci lik kur su a la nýn da yap tý ðý ü rün le ri ser gi le di. Di yar ba kýr / ci han Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ni as ya.com.tr Yeni bir dizi: Bediüzzaman Modeli Son dönemde peþ peþe yayýnladýðýmýz yazý dizileri okuyucularýmýz tarafýndan büyük bir ilgiyle takip edildi. Önce, Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz ün hazýrladýðý Cemaatler: Toplum-Siyaset-Devlet dizisini yayýnladýk. Bu dosyanýn kýsa sürede kitaplaþmýþ hali de yoðun bir ilgi görüyor. Nitekim ilk baský, çýkmasýnýn üzerinden bir buçuk ay bile geçmeden tükendi ve þimdi ikinci baskýsý yapýlacak. Cemaatler dosyasýnýn ardýndan, Latif Salihoðlu nun hazýrladýðý Türkiye de seçimler ve demokrasi tarihi dizisini yayýnladýk. Neredeyse bir buçuk asra yaklaþan demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarýný ortaya koyarak, geldiðimiz noktanýn tarihî arkaplanýný gözler önüne seren ve ilgi, merak ve istifadeyle takip edilen bu çalýþmasýndan dolayý Salihoðlu nu bir kez daha tebrik ediyor ve bu dosyanýn da geniþletilip kitaplaþmasýný bekliyoruz. Peþinden yayýna aldýðýmýz, aðýrlýklý olarak E- lif Nur Kurtoðlu nun emek verdiði, Fatma Yýlmaz ýn da katkýda bulunduðu Bitmeyen çile: Baþörtüsü yasaðý dosyamýzda da, ne yazýk ki hâlâ can yakmaya devam eden, ama mâlûm sebeplerle artýk kanýksanýr hale gelen bu kronik sorununu tekrar gündeme taþýdýk. Onun ardýndan, Zeynep Çakýr ýn Harem-i Hümayun çalýþmasýný yayýnladýk. Tarihî gerçeklerin gayri ahlâkî mesajlarla tahrif edildiði TV dizilerine cevap niteliði de taþýyan bu dizi de önemli bir hizmete vesile oldu. Çakýr ý kutluyor, teþekkür ediyor ve bu çalýþmanýn geliþtirilip kitaplaþtýrýlmasý halinde, saðlayacaðý istifadenin daha da artacaðý düþüncemizi bu vesileyle ifade ediyoruz. Peþinden, Rotterdam Ýslâm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün iki günlük, kýsa, ama önemli bir çalýþmasýný neþrettik. Bu çalýþmada, önemli Batýlý müsteþriklerden John Davenport un, Batýda Kur ân ve Hz. Peygamber (a.s.m.) hakkýnda ileri sürülen iftira ve ithamlarý çürüten açýklamalarý ayrýntýlý þekilde verildi. Hz. Muhammed ve Kur ân dan Özür Diliyorum adlý kitabýyla tarihî bir hizmet ifa eden Davenport un Peygamberimiz, Kur ân ve Ýslâm hakkýndaki müsbet ifadelerinden kýsa bir bölüm, Bediüzzaman Hazretlerinin Ýþârâtü l-ý caz adlý tefsirinin sonuna eklenen Ecnebi Feylesoflarýn Kur ân ý Tasdiklerine Dair Þehadetleri baþlýklý bölümde de yer alýyor. Prof. Akgündüz e de bu deðerli katkýsý için çok teþekkür ediyoruz. *** Sý ra da ki dos ya Þim di sý ra da yi ne çok ö nem li bir dos ya mýz var: Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý Be di üz za - man Mo de li. Bu dos ya da ki baþ lýk lar dan ba zý la rý þöy le: 11 Ey lül ve Ri sa le-i Nur Ça týþ ma de ðil, ba rýþ Ma ne vî ci had Müs bet ha re ket ve gü ven lik Pro vo kas yon la ra kar þý Pey gam ber me to du Ýn ti har ey lem le ri ni çin yan lýþ? Ýs ra il e kar þý Fi lis tin ci ha dý Nur cu lar, Ýh van, si ya set Sa id Nur sî far ký Hut be-i Þa mi ye me saj la rý Mo del ül ke an cak Be di üz za man mo de liy le o lur A sýl o lan si vil top lum De mok ra tik ve la ik cum hu ri yet Tür ki ye nin þan sý Fi kir ve gö nül se fer ber li ði Kriz le ri aþ ma da Ri sa le-i Nur hiz me ti nin kat ký la rý 100 yýl lýk ký rýk sýz çiz gi Bir a sýr dýr ce vap bek le yen u ya nýþ çað rý sý Din siz lik ve ah lâk sýz lý ða kar þý or tak mü ca de le Ri sa le-i Nur ve Pa pa lýk Bun lar ve di ðer baþ lýk lar al týn da, Ri sa le-i Nur hiz me ti nin ken di si ne has o ri ji nal pren sip le ri nin, ta rih ten ve gün cel o lay lar dan ör nek ler ve ri le rek iþ len di ði bu dos ya nýn, A rap dün ya sý baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâm ül ke le ri nin san cý lý de ði þim sü reç le - rin den geç ti ði ve Ýs lâm dün ya sý i le Ba tý a ra sýn da - ki i liþ ki le ri dü zelt mek i çin for mül a ra yýþ la rý nýn yo ðun laþ tý ðý bir dö nem de il gi ve is ti fa dey le o ku - na ca ðý na i na ný yo ruz. Mi 'rac Kan di li, ya rýn kut la na cak PEY GAM BE RÝ MÝZ Hz. Mu - ham med in (asm) þah sýn - da in san lý ðýn ö nü ne a çý lan sý nýr sýz bir yük se liþ uf ku; var lý ðýn ö zü ne yol cu luk an la mý na ge len Mi 'rac Kan - di li, ya rýn kut la na cak. Ýs lâm dün ya sý nýn kut sal a yý Ra - ma zan ýn da i çin de bu lun - du ðu, Re ga ip, Mi' rac ve Be - rat kan dil le riy le Ka dir ge ce - si nin id rak e dil di ði üç ay - lar, 3 Ha zi ran Cu ma gü nü baþ la dý. Hz. Mu ham med in (asm) Al lah ýn hu zu ru na yük sel di ði ge ce o la rak ka - bul e di len Mi 'rac Kan di li üç ay la rýn il ki o lan Re cep a yý - na denk ge li yor. Müs lü - man la rýn i nan cý na gö re, Hz. Pey gam ber, Mi' rac ge ce si Ce nâb-ý Hakk ýn dâ ve ti ü - ze ri ne Ceb ra il in reh ber li - ðin de Mes cid-i Ha ram dan Mes cid-i Ak sa ya, o ra dan se ma ya, yü ce â lem le re ve Ý lâ hî hu zu ra yük sel di. Beþ va kit na maz da bu ge ce farz ký lýn dý. An ka ra / a a Ýran ve Mýsýr'ýn ardýndan ziyaretçi sayýsýnda üçüncüyüz. Umre ziyaretinde üçüncü sýradayýz SUUDÝ Arabistan Hac Bakanlýðý, bu yýlki umre sezonunda kutsal topraklarý ziyaret edenlerin sayýsýnýn geçtiðimiz yýla göre yüzde 34 oranýnda arttýðýný açýkladý. Bu yýl 2,84 milyon umreci Suudi Arabistan a geldi. Umre ibadetini yapanlar arasýnda ilk sýrayý Ýranlýlar aldý. Kutsal topraklarý ziyaret eden 5 umreciden birinin Ýranlý olduðu açýklandý. Ýranlýlarýn ardýndan, toplam umrecilerin yüzde 15 ini oluþturan Mýsýrlýlar; arkasýndan da yüzde 10 ile Türkler geldi. Cidde / cihan

4 4 Y HABER MHP,tamkadrogirecek CHP: Ýlk sýnav Salý günü Sen al, kart öder mi? Dört koldan teþvik edilen tüketim alýþkanlýðý, sadece þahýslarý deðil; böyle devam ederse devleti de sýkýntýya sokacak. Devletin iç ve dýþ borcu bir yana, þahýslar olarak büyük çoðunluðumuz borç içinde yüzmüyor muyuz? Hepimiz, cebimizde bulunan kredi kartlarýna güvenerek gerçekte bizim olmayan paralarý harcýyor ve bir-iki yýl sonramýzý da i- potek altýna alýyoruz. Mobilya ve beyaz eþya gibi basit ihtiyaçlar bile artýk 12 ya da 24 ay taksitle satýlýyor. Cebimizde para olmasa da kart gücü yle her türlü ihtiyacýmýzý karþýlýyoruz. Peki, bütün bunlar netice itibarýyla borcumuzun artmasý anlamýna gelmez mi? Hele ev gibi temel ihtiyaçlarý 10 yýl, hatta 20 yýl taksitle aldýðýmýzý düþünelim. Elbette her ay kira ödemek yerine, yýllar sürse de taksitle kendi evinin borcunu ödemek daha iyi. Ancak bu hassas düzen en küçük krizde sarsýlmaz mý? Allah muhafaza, aldýðý düþük maaþla zor geçinen ve 20 yýl vade ile aldýðý evin taksidini ödeyen bir kiþinin iþsiz kaldýðýný düþünün. Ýþsiz kalmasýna mý üzülsün, büyük umutlarla sahip olmaya çalýþtýðý evin elinden kayýp gitmesine mi üzülsün? Nitekim, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu, Haziran ayý baþýnda kredi kartý borcu toplamýnýn 47 milyar TL ye ulaþtýðýný a- çýkladý. Geçen yýlýn Haziran ayýnda borç toplamýnýn 40 milyar lira olduðu belirtilen açýklamada, Takipteki kredi kartý borcu toplamý Nisan ayýnda 3,7 milyar TL oldu. Taksit sayýsý sýnýrlandýrýlarak, tüketici bu konuda bilinçlendirilmelidir denilmiþ. (Cihan Haber Ajansý, 25 Haziran 2011) Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun yaptýðý bir açýklamada da Türkiye nin borçluluk oranýnýn hýzlý bir þekilde arttýðýna dikkat çekilmiþ de bu oran 1.8 iken, 2011 de yüzde 15 e çýkmýþ. Yani 8 yýlda yaklaþýk 9 kat daha fazla borçlanmýþýz. (Radikal, 25 Haziran 2011) Bazýlarýnca dezavantaj olarak görülse de bizce Türkiye nin bir avantajý var. O da yaklaþýk 20 milyon kiþinin bankacýlýk sektörü ile iliþkisi olmamasý. Çünkü sistem bir krize sürüklendiðinde, hiç deðilse bu krizden doðrudan etkilenmeyen bir kitle oluyor. Yardýmlaþma kavramý da henüz ölmediði için krizleri daha kolay atlatabiliyoruz. Baþta büyük þehirler olmak üzere her yeri iþgal eden alýþ veriþ merkezleri ve lüks siteler, a- dým baþý yükselen rezidans/residence ler, kriz çýkmadan tamamlanabilecek mi? Buralardan 10 yýl vade ile ev alanlarýn iþleri hep düz mü gidecek? Muhtemel riskler karþýlanabilecek mi? Alýþ veriþ merkezleri insanlarýn tüketim alýþkanlýklarýný da deðiþtirdi. Artýk pikniðe gidir gibi alýþ veriþ merkezlerine gidiyor, ihtiyaçlarýmýzdan fazlasýný satýn alýyoruz. Ücretlerin düþük olmasý ve olanýn da kriz bahanesi ile düzenli ödenememesi, kredi kartý kullanýmýný da teþvik etmiþ oluyor. Neticede birileri bu iþten kârlý çýkýyor, ama bunun vatandaþ olmadýðý ortada. Tabiî ki tüketimi teþvik için reklâmlarda da örtülü aldatma lar yapýlýyor. Güya haksýz rekabeti önlemek için kurulan kuruluþlar var, ama pek de çare olduklarý söylenemez. Çoðu zaman bir ürünün fiyatý deðil de aylýk taksidi vitrin e çýkarýlýyor. Ýlk bakýþta ucuz gibi görünen bu ü- rünlerin toplamda pahalý olduðu satýn alýnýp taksitler ödenmeye baþlanýnca anlaþýlamýyor. Yýllar süren tahribat sebebiyle artýk çocuklarýmýzýn ceplerinde de bin liralýk cep telefonlarý var. Üstelik, 500 liralýk çamaþýr makinesini pahalý bulurken, bin liralýk cep telefonunun ucuz olduðuna inandýrýlmýþ durumdayýz. Felâket tellâllýðý yapmak bize düþmez, ama bu çýlgýn harcama yarýþýnýn gün gelip duvara toslayabileceðini akýlda tutalým. Tutalým ve en büyük zenginliðin kanaat olduðunu da unutmayalým. Dýþiþlerinden görüþme iddialarýna yalanlama DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý nýn Türkiye ye gizlice gelerek görüþmeler yaptýðý iddiasýnýn asýlsýz olduðunu bildirdi. Ünal bir soruya cevaben yaptýðý yazýlý açýklamada, uluslar arasý kamuoyunda bazý istihbarat kuruluþlarýna yakýnlýðýyla bilindiði belirtilen bir internet sitesinde Ýsrail Baþbakan Yardýmcýsý nýn Türkiye ye gizlice gelerek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bazý Türk yetkililerle görüþtüðünün iddia edildiðini hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: Söz konusu internet sitesinde yayýmlanan haberin gerçekle hiçbir baðlantýsý yoktur ve tamamen asýlsýzdýr. Kamuoyularýný yönlendirme amacý taþýyan bu gibi haberlerin deðerlendirilmesinde bölge ve uluslararasý kamuoyunu dikkatli olmaya dâvet etmektiyiz. Ankara / aa GÖZLER YENÝ MECLÝSTE MECLÝSTE 24. DÖNEM YARIN BAÞLAYACAK. GENEL KURUL, MÝL- LETVEKÝLLERÝNÝN AND ÝÇMESÝNÝN BÝTÝMÝNE KADAR ÇALIÞACAK. MECLÝS TE 24. Dönem, yarýn yapýlacak yemin töreni ile baþlayacak. Genel Kurul, TBMM Ýçtüzüðünda öngörülen, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýnýn YSK tarafýndan ilanýný takip eden beþinci gün saat de çaðrýsýz toplanýr hükmü uyarýnca, 28 Haziran Salý günü toplanacak. Bu birleþimde, milletvekilleri andiçicek. Geçici baþkanlýk görevini, en yaþlý üye CHP Ýstanbul Milletvekili Oktay Ekþi üstlenecek. Ayrýca, AKP Ýstanbul Milletvekili Bilal Macit, AKP Ýstanbul Milletvekili Mehmet Muþ, AKP Konya Milletvekili Mustafa Akýþ, CHP Tekirdað Milletvekili Emre Köprülü, CHP Ýstanbul Milletvekili Faik Tunay ve AKP Ýzmir Milletvekili Hamza Dað en genç milletvekilleri olarak geçici katip üyelik yapacak. Genel Kurul, bu birleþimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalýþacak. Saat te toplanacak Genel Kurul gece geç saatlere kadar çalýþmasý bekleniyor. Bu toplantýda andiçme iþlemini yapamayan milletvekilleri, katýldýklarý ilk birleþimin baþýnda andiçecek. Ankara / aa MÝLLETVEKÝLÝ seçilmelerinin ardýndan tahliye talebinde bulunan Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ile Engin Alan ýn yaný sýra milletvekilliði düþürülen Hatip Dicle ile KCK dâvâsýndan tutuklu 5 baðýmsýz milletvekilinin talepleri ilgili mahkemelerce reddedildi. Son olarak Diyarbakýr da görülen KCK dâvâlarýnda tutuklu olarak yargýlanýrken baðýmsýz milletvekili seçilen Ýbrahim Ayhan ve Gülser Yýldýrým ýn tahliye talebi reddedildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, sanýklar Ýbrahim Ayhan ve Gülser Yýldýrým ýn tahliye talebine iliþkin dilekçesini inceledi. Mahkeme heyeti yapýlan incelemenin ardýndan verdiði kararda, sanýklar hakkýndaki yargýlamanýn, A- MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM nin saygýnlýðýna ve millet iradesinin vazgeçilmezliðine inandýðýndan dolayý, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katýlacak ve demokrasinin iþlemesine destek verecektir dedi. Bahçeli, yaptýðý yazýlý açýklamada, partisinin, Vahim bir hal alan siyasî ve demokrasi krizinin, güdümlü yargý yoluyla ya da boykot niyetleriyle deðil, TBMM içerisinde aþýlacaðýna yürekten inandýðýný belirtti. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM nin saygýnlýðýna ve millet iradesinin vazgeçilmezliðine inandýðýndan dolayý, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katýlacak ve demokrasinin iþlemesine destek verecektir i- fadelerini kullandý. Seçilmiþ milletvekillerinin tahliye edilmemesiyle ilgili yargý kararlarýna da deðinen MHP Genel Baþkaný Bahçeli, þunlarý kaydetti: Baþta Sayýn Engin Alan olmak üzere, milletvekili seçilen ve halen cezaevinde bulunan þahýslarýn, itirazlarýna raðmen tutukluluk hallerinin devam etmesi tam anlamýyla hukuk skandalýdýr. Bu demokrasi ayýbýnýn bir üst mahkeme tarafýndan ortadan kaldýrýlmasý her þeyden öncelikli hale gelmiþtir. Halen cezaevinde bulunan milletvekillerinin; kaçma, saklanma ve delilleri karartma þüphesi doðrultusunda tutukluluk hallerinin devam etmesi yanlý karar veren ve siyasallaþmýþ yargýnýn en bariz örneðidir. Sayýn Engin Alan ve ayný durumda bulunanlarýn da hukuken milletvekilli olmalarýna engel herhangi bir durumlarýnýn söz konusu olmadýðý aþikârdýr. Eðer seçilmiþ kiþilerin özgürlüklerinin kýsýtlanmasýndaki inat ve ýsrar sürerse bu defa akýllara, ister istemez belirli amaçlarýn gözetildiði hususu gelecektir. Hizbullah militanlarýný serbest býrakýrken þüphe alâmeti görmeyen AKP güdümlü yargý anlayýþý, nedense ayný eðilimi bu son itirazlarda göstermemiþtir. Ankara / aa Yemin törenin ardýndan TBMM'nin 25. Baþkaný'nýn seçimi için takvim iþlemeye baþlayacak. Yemin töreninden sonra, Meclis, Baþkan seçimi için çalýþmalara 5 gün ara verilecek. MECLÝS 25. BAÞKANINI SEÇECEK YEMÝN törenin ardýndan TBMM nin 25. Baþkaný nýn seçimi için takvim de iþlemeye baþlayacak. Buna göre, yemin töreninden sonra, Meclis, Baþkan seçimi için çalýþmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Baþkaný adaylarý belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapýlacak. Baþkanlýk için baþvuru süresinin 2 Temmuz Cumartesi günü saat te sona ermesi, seçimin ise 3 Temmuz Pazar günü yapýlmasý bekleniyor. Gizli yapýlacak oylamalarýn ilk ikisinde üye tamsayýsýnýn üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasýnda dördüncü oylama yapýlacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, baþkan seçilmiþ olacak. Danýþma Kurulunda, Meclis Baþkanlýk seçimi turlarýnýn 3 Temmuz Pazar günü yapýlmasý kararý alýnacak. Meclis Baþkaný seçiminden sonra Baþkanlýk Divaný oluþacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranýnda Baþkanlýk Divaný üyesi belirleyerek, baþkanlýða sunacak. Partilerin belirlediði bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayýna sunulacak. Öte yandan, TBMM Ýçtüzüðü uyarýnca, Meclis in 1 Temmuzdan sonra da çalýþmalarýna devam etmesi için Danýþma Kurulunda karar alýnacak. BDP lilere de tahliye yok nayasa nýn 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunmazlýðý kapsamýnda bulunmadýðý görüþüne yer verdi. Kararda, sanýklarýn üzerine atýlý suçlar için ön görülen cezalarýn alt ve üst sýnýrlarý ile söz konusu suçlarýn Ceza Muhakemesi Kanunu nun 100. maddesinde belirtilen suçlardan olmasý itibariyle, sanýklarýn kaçacaðý, delilleri yok etme, gizleme veya deðiþtirme, tanýk veya baþkalarý üzerinde baský yapma olasýlýklarýnýn bulunmasý sebebiyle sanýklarýn tahliye talebinin reddedildiði kaydedildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nde Ýbrahim Ayhan Þanlýurfa KCK Dâvâsý nda, Gülser Yýldýrým da Mardin KCK Dâvâsý nda yargýlanýyor. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi de dün verdiði kararda, baðýmsýz milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaþ ve Faysal Sarýyýldýz ile milletvekilliði düþürülen Hatip Dicle nin tahliye talebini reddetmiþti. Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlanýrken MHP den Ýstanbul Milletvekili seçilen e- mekli Korgeneral Engin Alan ýn tahliye talebi de Cuma günü Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi heyetince oy birliðiyle reddedilmiþti. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, ikinci Ergenekon dâvâsý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlandýklarý sýrada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay ýn tahliye taleplerinin reddine karar vermiþti. Ankara - Diyarbakýr / aa CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýlk sýnavýmýzý Salý günü Parlamentoda vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý vereceðiz dedi. Ayaþ Dut Festivali ne katýlan Kýlýçdaroðlu, CHP nin demokrasi sýnavýný verdiðini, ülkeye çok partili rejimi getirdiðini söyledi. Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti: Ve yine bu ülkede yüzde 34.7 oy aldý diye Recep Tayyip Erdoðan ýn önündeki engelleri kaldýrdýk. Milletin i- radesine saygý duyduðumuz için. Onun hapse girmesini istemedik. Gel arkadaþ, önündeki engelleri kaldýrýyoruz, gel buyur sen de Parlamentoya gir dedik. Þimdi millet oy vermiþ, mahkumiyet yok, kimse mahkum olmamýþ a- ma hayýr sen gelemezsin... Buna ilk itiraz etmesi gereken kiþi, o demokrasi ve özgürlük söylemini dilinden düþürmeyen kiþinin olmasý lazýmdý. Milletin iradesi tecelli edinceye kadar, milletvekili seçilip mazbata alýp, TBMM ye Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiði isimler, Resmi Gazete de yayýmlanan isimler, TBMM ye gelip yemin içinceye kadar CHP kararlý, vakur duruþunu sergileyecektir. Ödün vermeyeceðiz. Bir þey söyledik, bizim amacýmýz öyle sokak eylemleriyle þunu bunu yapmak deðil. Bizim amacýmýz yurttaþýn huzurunu bozmak deðil. Bir þey istiyoruz biz; demokrasi ve özgürlük. Bunu istiyoruz. Herkes için demokrasi, herkes için özgürlük. 4. büyük adýmý atmaya hazýrlandýðýmýzý söylemiþtim, demokrasi ve özgürlüðü bu ülkeye getirmek için. Ýlk sýnavýmýzý Salý günü Parlamentoda vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý vereceðiz. Demokrasi ve özgürlük sýnavýmýzý verirken, demokrasinin ve özgürlüðün yanýnda yüreklice duran herkesi Parlamentoda, ortak düþünceye, ortak eyleme çaðýrýyoruz. Diyoruz ki bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Hayhay. Özgürlük mü istiyorsunuz? Hayhay... A- ma sadece bizim gibi düþünenler için deðil, herkes için demokrasi, herkes için özgürlük istiyoruz. Kýlýçdaroðlu, partisinden milletvekili seçilen Ergenekon dâvâsý tutuklu sanýklarý Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ýn tahliye talebinin reddedilmesi ve ardýndan yapýlan itiraza iliþkin olarak da CHP olarak iyi niyetle Salý gününü bekliyoruz. 550 milletvekilinin orada olmasý gerekiyor diye konuþtu. Ankara / aa Yýldýz: Meclis, sorunlarýn ilâcý olacak ENERJÝ ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 28 Haziran Salý günü TBMM nin açýlmasýnýn birçok konunun ilacý olacaðýný belirterek, Eninde sonunda Meclise gelineceði kanaatindeyim dedi. Yýldýz, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün katýlacaðý Kayserililer Brunch ý öncesinde gazetecilerin, Meclisin açýlýþý öncesinde siyasi ortamda yaþanan gerginliðe iliþkin sorularýný cevapladý. Salý günü Meclisin açýlmasý, birçok konunun ilâcý o- lacak diyen Yýldýz, sorunlarýn hangi yolla çözüldüðünün önemli olduðunu belirtti. Sorunlarýn çözümünün ana merkezinin TBMM olacaðýný vurgulayan Yýldýz, Meclisin açýlmasýyla tartýþma zemininin Genel Kurula taþýnacaðýný ve bu durumun temel çözüm yolu olduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Gül ün dün yaptýðý açýklamanýn karþýlýk bulacaðýna inandýðýný dile getiren Yýldýz, þöyle konuþtu: Eninde sonunda Meclise gelineceði kanaatindeyim. Bu, temel bir tercihtir. Türkiye nin demokratik tercihinin önemli merkezi TBMM dir. Madem ki egemenlik kayýtsýz þartsýz milletimizindir, Genel Kurulda bunlar yer ve zemin bulacaktýr. Türkiye nin her yönüyle normalleþmesi, yatýrýmlarýn, ekonominin, idarenin her türlü müreffeh toplum yapýsýna ulaþmasýyla ilgili normalleþmesi tamamlanmýþ deðil. Demokrasiyle ilgili kurallar da bunun istisnasý olamadý. O yüzden topyekun normalleþme dediðimiz bu. Biz þu ana kadar kurumlarýn, kurallarýn ideal manada olduðunu söylemedik. Her þeyin normalleþmesiyle ilgili genel kavram kullandýk. Zaman zaman iniþler çýkýþlar yaþýyoruz. Bu da onlardan biridir, ama düz yolda yürüyeceðiz. Ýleri demokrasi seviyesine ulaþma adýna herkesin heyecaný ayný seviyede olmayabilir, mutlaka ortak heyecanlar yakalayacaðýz ve yapacaðýz. Kayseri / aa Kýbrýs ta köprülerin kurulma zamaný BM Genel Sekreteri nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, (Ya hep ya hiç) þeklindeki maksimalist tezlerin artýk müzakere masasýnda yeri yoktur, köprülerin kurulma zamanýdýr dedi. Özel Danýþman Alexander Downer, Rum Alithia gazetesine yaptýðý açýklamada, Kýbrýs müzakerelerinde, bunca zamandýr onca para harcamýþken hiçbir sonuç çýkmamasýna izin vermeyeceklerini ifade ederek, çýkmaz olmasý halinde grubunun Ada dan ayrýlabileceði imasýnda da bulundu. KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ýn BM Genel Sekreteri Ban Kimun ile 7 Temmuz da Cenevre de yapacaklarý üçlü görüþmeyle ilgili olarak Downer, iki tarafýn da 7 Temmuz da Genel Sekreter in önüne daha çok görüþ birliði koymaya odaklandýðýný belirterek, þunlarý söyledi: Þunu söylemeliyim; boðucu takvimler yok, ama müzakereler ilanihaye devam edemez. (Rum tarafý) Kýbrýs 2012 nin ikinci yarýsýnda AB dönem baþkanlýðýný devralacaðý ve ardýndan da cumhurbaþkanlýðý seçimleri yapýlacaðý için prosedürü çok daha önce tamamlamamýz gerek. Kýbrýs ve Türkiye deki genel seçimler nedeniyle çok zaman kaybettik. Ancak seçimler bitti, baþka haklý gerekçeyokvekimsebana; þimdideyerelseçimlerimizvar diyemez. Aksi halde (prosedürü) tamamlayamayacaðýz. Downer, açýk konularýn, baþlýklar birleþtirilerek mi yoksa teker teker müzakereyle mi olacaðý sorusuna karþýlýk þunlarý söyledi: Öteki tarafa gidip, istediklerim bunlar diyerek hangilerini alabileceðine baktýðýn bir maksimalist yaklaþým var; bir de muhatabýna ben bu meselelerikabuledebilirim, senindeþumeselelerikabul edebileceðine inanýyorum diyerek muhatabýný hedeflediðin yaklaþým var. Bu köprü kurucu teklifler metodudur ve bunu söyleyebilirim. Kýbrýs sorununda maksimalist tezler ortaya koyma dönemi kesinlikle bitmiþtir. Artýk köprülerin kurulmasý gerek. Her görüþmeye taraflar köprü kurucu tekliflerle gelmelidir. Lefkoþa / aa

5 Y HABER 5 Olur mu? Olur. Hayal ediyorum HABERLER Sizlerle paylaþmak istiyorum: Kardeþ kanýnýn akmadýðý... Þehit cenazelerinin kalkmadýðý... Çocuklarýn yetim, eþlerin dul kalmadýðý... Silâhlarýn sustuðu... Bacalarýn tüttüðü... Daðlarýnda türkülerin çýðrýldýðý... Sokaklarýnda molotof kokteyllerinin patlatýlmadýðý... Emperyal güç odaklarýnca tezgâhlanan senaryolarýn tarihin çöplüðüne atýldýðý... Birlik ve beraberlik ruhunun pekiþtiði... Kýsaca barýþýn ve huzurun hüküm sürdüðü... Temel hak ve hürriyetlerin kýsýtlanmadýðý... Bu baðlamda fikirlerin serbestçe ifade edildiði... Jandarma karakolu önünde patlama: 2 yaralý ORDU NUN Mesudiye ilçesinde bir jandarma karakolu önünde meydana gelen patlamada bir jandarma uzman çavuþ ile bir er yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Topçam beldesindeki jandarma karakolu önünde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada Jandarma Uzman Çavuþ Erol Kuzmaz ile ismi açýklanmayan bir er çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. Ordu / aa Gezi yolunda kaza KAYSERÝ DE, turistik geziye çýkan öðretmen ve ailelerini taþýyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 den fazla kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Niðde den Kayseri nin Yahyalý ilçesindeki Kapuzbaþý Þelaleleri ne gitmekte olan öðretmen ve ailelerini taþýyan midibüs, Delialiuþaðý köyü yakýnlarýnda devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 20 den fazla kiþi yaralandý. Yaralýlarý taþýmak için Yahyalý ve Kayseri den çok sayýda ambulans bölgeye sevk edildi. Midibüste 26 kiþinin bulunduðu belirlendi. Yahyalý Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlardan bazýlarý, Kayseri deki hastanelere sevk edildi. Midibüste bulunanlarýn, Niðde nin Altunhisar ilçesinde görev yapan öðretmenler ve aileleri olduðu, Türk Eðitim- Sen tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda turistik gezi için Kapuzbaþý Þelaleleri ne gitmek üzere yola çýktýklarý belirlendi. Kayseri / aa Atlasjet uçaðý geri döndü ATLASJET ÝN dün saat Ýstanbul- Antalya seferini yapan uçaðýnýn, kalkýþtan kýsa süre sonra teknik bir arýza sebebiyle Atatürk Havalimaný na geri döndüðü belirtildi. Alýnan bilgiye göre, Atlasjet in KK010 sefer sayýlý Airbus 319 tipi yolcu uçaðý, saat ta Atatürk Havalimaný ndan Antalya ya hareket etti. U- çaðýn kaptan pilotu, kalkýþtan 20 dakika sonra teknik bir arýza sebebiyle Atatürk Havalimaný kulesi ile görüþerek acil iniþ izni istedi. Uçak, saat sýralarýnda Atatürk Havalimaný na sorunsuz bir þekilde iniþ yaptý. Yetkililer, uçaðýn bakým için hangara çekildiðini belirterek, uçakta bulunan 126 yolcunun ise saat ta baþka bir uçakla Antalya ya gönderildiðini bildirdi. Ýstanbul / aa Mezuniyet coþkusu hüzne dönüþtü OÐULLARININ Kafkas Üniversitesindeki mezuniyet törenine katýlan ailenin içinde bulunduðu otomobilin Konya da devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Veli Yýlmazer in (24) kullandýðý 42 P 3787 plakalý otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 69. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak yuvarlandý. Kazada, araçtaki Mustafa Yýlmazer (16) öldü. Yaralanan sürücü Veli Yýlmazer ile babasý Emin Yýlmazer (54), annesi Þengül Yýlmazer (45) ve Oya Gülsüm Topuksuz (24) Konya daki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Sürücü Veli Yýlmazer in emniyet kemeri takýlý olduðu için kazayý hafif ekilde atlattýðý bildirildi. Yýlmazer ailesinin, Veli Yýlmazer in Kars Kafkas Üniversitesindeki mezuniyet törenine katýldýklarý ve dönüþ yolunda kazanýn meydana geldiði öðrenildi. Konya / aa Muhalif seslerin susturulmadýðý... Eleþtirinin hoþgörüyle karþýlandýðý... Medyaya baskýnýn uygulanmadýðý... Korkutulup sindirilmediði... Kitaplarýn suç unsuru sayýlmadýðý... Yasaklanmadýðý... Irk, dil, din, cinsiyet ve sýnýf ayrýmýnýn gözetilmediði... Kimsenin ötekileþtirilmediði... Ýnsana insan olduðu için deðer verildiði... Siyasî liderlerin sultanlaþmadýðý... Siyaset dilinin hoyratlaþmadýðý... Uzlaþý ve diyalog kültürünün kök saldýðý... Seçimlerin eþit ve âdil þartlarda yapýldýðý... Milletvekili adaylarýnýn dar bir ekip tarafýndan belirlenmediði... Halkýn hesap sorabildiði... Siyasetin bir rant kapýsý haline gelmediði... Þeffaf bir yönetim anlayýþýnýn benimsendiði... Rüþvetin ve yolsuzluðun kol gezmediði... Demokrasinin kesintiye uðramadýðý... Yargýnýn tarafsýz ve baðýmsýz olduðu... Siyaset dýþý kaldýðý... CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, demokrasinin en önemli iki unsuru olana katýlýmcý ve temsili demokrasi unsurlarýnýn milletvekili genel seçiminde gerçekleþtiðini belirterek, Buna asla gölge düþürmememiz gerekir. Hukuki mevzuattan kaynaklanan sorunlar var, eminim ki olgunlukla, aðýr baþlýlýkla, konuþarak, diyalogla ve yine demokrasi ve hukukun gösterdiði istikamette bunlarýn hepsi çözülecektir dedi. Erciyes Daðý nda gerçekleþtirilen Kayserililer Brunch ýnda konuþan Gül, Meclisin önümüzdeki salý günü toplanacaðýný hatýrlattý. Milletvekili genel seçimine büyük bir katýlým olduðunu, oylarýn yüzde 95 inin TBMM ye yansýdýðýný belirten Gül, Adalet mekanizmasýnýn vicdanlarý yaralamadýðý... Hak hukukun çiðnenmediði... Tutukluluk halinin eziyete dönüþmediði... Masumiyet ilkesinin ihlâl edilmediði... Adaletin hýzla tecelli ettiði... Suçlularýn hak ettikleri cezaya çarptýrýldýðý... Eðitim sisteminin çaða uydurulduðu... Kalýplaþmýþ düþüncelerin ve dogmalarýn yýkýldýðý... Ezberlerin bozulduðu... Sorgulayan ve araþtýran bir neslin yetiþtiði... Liyakatýn mükâfatlandýrýldýðý... Geleceðe dönük umutlarýn yeþerdiði... Ýstikbal endiþesinin kalktýðý... Ýþsizliðin ve yoksulluðun asgarî düzeye indiði... Geçim sýkýntýsýnýn çekilmediði... Mutlu ve müreffeh bir Türkiye hayal ediyorum. Gerçekleþir mi? Umudumuzu koruyoruz. Hiç olmazsa demokrasi ve barýþ konusunda. Halkýmýz üzerine düþen görevi yerine SABANCI Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Güler Sabancý, yeni parlamentonun yapmasý gereken ilk ve en önemli iþin, Türkiye nin ilk sivil anayasasýný yapmak olduðunu belirtti. Sabancý Üniversitesinden akademik yýlýnda mezun olan 595 lisans, 129 yüksek lisans ve 11 doktora öðrencisi, törenle diplomalarýný aldý. Üniversitenin Tuzla Yerleþkesindeki amfi tiyatroda düzenlenen törende konuþan Güler Sabancý, Türkiye de huzur içinde bir seçim sürecinin geride býrakýldýðýný, seçime katýlýmýn yüzde 87, temsilin ise yüzde 95 olduðunu ve çok iyi bir parlamento o- luþtuðunu kaydederek, þunlarý söyledi: Yeni parlamentonun yapmasý gereken ilk ve en önemli iþ, Türkiye nin ilk sivil Anayasasýný oluþturmaktýr. Bu getirdi. Seçimde rekor seviyede oy kullanarak demokrasiye baðlýlýðýný gösterdi. Ortaya çýkardýðý meclis aritmetiðiyle anlamlý bir mesaj verdi. Þimdi top siyasî liderlerde. Taça mý atacaklar, centilmence mi oynayacaklar? Ülkenin kaderi ellerinde. Onlara sesleniyoruz: Seçim öncesi atýþmalarý, tartýþmalarý unutun. Acil çözüm bekleyen ve para pul gerektirmeyen birbiriyle irtibatlý iki sorun için toplanýn. Yeni bir anayasa için uzlaþýn. Kürt sorunu na neþter vurun. Türkiye bu iki engeli aþtýðý takdirde ayak baðý olan zincirlerinden kurtulacak, yangýn yerine dönmüþ bölgesinde bir yýldýz gibi parlayacaktýr. Ha gayret. Demokrasi kazansýn Hayallerimiz gerçek olsun. Öncelik, yeni anayasa olmalý SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ MÜTEVELLÝ HEYETÝ BAÞKANI GÜLER SABANCI YENÝ PARLAMENTONUN YAP- MASI GEREKEN ÝLK VE EN ÖNEMLÝ ÝÞ, TÜRKÝYE NÝN ÝLK SÝVÝL ANAYASASINI OLUÞTURMAKTIR DEDÝ. Güler Sabancý, Sabancý Üniversitesi nin mezuniyet törenine katýldý. yeni Anayasa, biraz önce bahsettiðim çaðdaþ deðerleri göz önünde bulundurarak, birey odaklý olmalýdýr. Ülkemizin, insaný odaða alan, bireysel hak ve özgürlükleri öne çýkaran, gerçek anlamda liberal ve demokratik bir A- nayasaya ihtiyacý bulunmaktadýr. Ýnsan odaklý bir çerçevede, Türkiye nin tüm sorunlarýný çözebiliriz. Teker teker sorunlarý tartýþmak ve çözümü zorlaþtýrmak yerine daha büyük bir i- deal için, yani yeni, çaðdaþ, sivil bir A- nayasa yapmak için çalýþmalýyýz. Herkes sorumluluðunu bilmeli. Türkiye seçmeni seçimlerde görevini yaptý, þimdi artýk sýra seçilenlerde. Törende, akademik yýlýnda mezun olan 735 öðrenciye diplomalarý, Güler Sabancý ve Rektör Prof. Dr. Nihat Berker tarafýndan verildi. Ýstanbul / aa ERCÝYES YÜRÜYÜÞÜNÜ TWITTER DA PAYLAÞTI - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, dün Erciyes yaylasýnda yaptýðý yürüyüþü ve burada çekilen fotoðraflarý sosyal paylaþým sitesi Twitter da paylaþtý. Gül, Twitter daki iletilerine Herkese iyi pazarlar diliyorum mesajýyla baþladý. Erciyes yaylasýnda dün yürüyüþe çýktýðýný ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, yaylada rastladýðý kadýnlarýn ýsrarla kendisine bir kuzu hediye ettiklerini belirtti. Gül, kucaðýnda kuzunun bulunduðu fotoðrafý da sayfasýnda paylaþtý. Yayladaki vatandaþlarla sohbet ettiði sýrada çekilen fotoðraflara da sayfasýnda yer veren Cumhurbaþkaný Gül, bir çocuðu kucaðýna alarak sevdiði fotoðrafýyla ilgili de Sabah saat da yaylada çocuklar çoktan uyanmýþ oluyorlar mesajýný yazdý. Sorunlar, demokrasi ve hukuk içinde çözülecek bunun Türkiye de demokrasinin ne kadar derinleþtiðini ve kökleþtiðini gösterdiðini söyledi. Demokrasinin en önemli iki unsurunun katýlýmcý ve temsili demokrasi olduðunun altýný çizen Cumhurbaþkaný Gül, þöyle konuþtu: Seçimde bu iki unsur da gerçekleþti bu büyük bir baþarýdýr, Buna asla gölge düþürmememiz gerekir. Bugün hukuki mevzuattan kaynaklanan bazý sorunlar var, eminim ki olgunlukla, aðýr baþlýlýkla, konuþarak, diyalogla ve yine demokrasi ve hukukun gösterdiði istikamette bunlarýn hepsi çözülecektir. Demokrasi ve hukuk derken de evrensel demokrasiyi ve en geliþmiþ ülkelerdeki özgürlükçü hukuku kast ettiðimden kimsenin þüphesi olmamasý gerekir. Önemli olan bu ortaya çýkan problemler, bugün karþý karþýya olduðumuz sorunlarý beraber çözebilme kabiliyetini göstereceðiz, bundan da hiçbir tereddütüm yoktur. Bütün bunlarýn da çözüm yeri þüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi dir. Hepimizin temsilcilerinin bulunduðu bir yerdir. Bütün önemli fikir akýmlarýnýn, önemli siyasi a- kýmlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde temsil edildiðini gördüðümüzde temsili demokrasinin de gerçekleþtiðini görüyoruz. O zaman sorunlarýn çözümü de orada olacaktýr. Bunlar konuþarak, barýþçý bir þekilde ve demokrasiye yakýþan bir þekilde olacaktýr, bundan da hiçbir þüphem yoktur. Kayseri / aa Saðlýkta yetiþmiþ insan problemi var SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, Saðlýk hizmetleri açýsýndan en zorlandýðýmýz alanlardan biri, bizim saðlýk insan gücü sayýmýzdaki yetersizliktir. Bizde biraz yetiþmiþ insan problemi de var dedi. Erzurum da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Akdað, DSÝ Sosyal Tesisleri nde düzenlenen oplantýda, þehirdeki sivil kitle örgütlerinin temsilcileriyle buluþtu. Ülkede en önemli unsurun huzur olduðunu dile getiren Akdað, Bir þehirde, bir ülkede huzurdan daha önemli hiçbir þey yok. Huzur...Ailenizden baþlayarak böyledir. Ýnsanýn ailesinin içinde bir huzursuzluk çýksa bütün hayat kalitesi bozulur. Çocuðuyla ufak bir problem olsa hayat kalitesi bozulur. Verimliliði düþer. Ýki çocuk mahallede birbiriyle kavga etse bütün tadýmýz kaçar. Onun için biz bu þehirde bu güzelliði mutlaka devam ettireceðiz diye konuþtu. Akdað, saðlýk sektöründeki insan gücünün yetersiz olduðunu da belirterek, Bizde biraz yetiþmiþ insan problemi de var. Mesela, saðlýk hizmetleri açýsýndan en zorlandýðýmýz alanlardan biri, bizim saðlýk insan gücü sayýmýzdaki yetersizliktir. Sayý yetersiz. Hemþire sayýsý Avrupa ortalamalarýyla kýyaslandýðýnda nüfusa göre Avrupa nýn dörtte biri, beþte biri kadar. Avrupa da her 100 bin kiþiye 750 hemþire düþerken bizde her 100 bin kiþiye 200 e yakýn hemþire düþüyor. Ebeleri çýkarýrsanýz civarýnda hemþire düþüyor. Dolayýsýyla, insan gücü sayýmýz yetersiz diye konuþtu. Erzurum / aa Emeklilerden, emekli liderlere mektup BÝRBÝRLERÝYLE kýyasýya rekabet eden siyasî parti liderlerinin ortak bir özelliði bulunuyor. Sayýlarý 8.5 milyonu bulan emekliler arasýnda AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneði (TÜED) Ankara Þube Baþkanlýðý, liderlere birer mektup göndererek 30 Haziran E- mekliler Günü nü kutladý, taleplerini iletti. A- lýnan bilgiye göre, TÜED Ankara Þube Baþkaný Recep Orhan ve Þube Baþkan Yardýmcýsý Nadir Üþekçioðlu imzasýyla, Meclis te temsil edilen AKP, CHP ve MHP liderlerine gönderilen mektupta, 3 liderin de ortak özelliðinin emeklilik olduðu vurgulandý. Mektupta, yýllarca, onurla ve gururla alýnterlerini dökerek ülkeye hizmet eden emeklilerin, liderlerin, ülkenin birlik ve beraberliðinin bozulmamasý i- çin göstermiþ olduðu ve bundan sonra gösterecekleri samimi gayretleri yürekten desteklediði vurgulandý. Emeklilerin zorlu hayat mücadelesi içerisinde ayakta kalmaya çabalarken, iþsiz evlatlarýna ve hatta onlarýn çocuklarýna da sahip çýktýklarý, akil ve tecrübeli insanlar o- larak toplumda kaybedilmeye baþlanan deðerleri ayakta tutmaya gayret ettikleri belirtilen mektupta, emeklilerin bu þekilde ülkenin huzuruna ve geliþmesine katkýyý sürdürdüðü ifade edildi. AKP Genel Baþkaný Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkaný Bahçeli nin de birer emekli olduðuna dikkat çekilen mektupta, þu ifadelere yer verildi: Sorunun çözümü için bizleri umutlandýran bir baþka boyut da zatýaliniz de dahil olmak üzere, parlamentoda temsil hakký kazanan 3 liderimizin de bizlerden birileri olmalarý, yani kutsal saydýðýmýz emeklilik hakkýný elde etmiþ olmalarýdýr. Bizi ancak bizden olanlar, yani sizler anlayabilirsiniz. Bu duygu ve düþüncelerle, her yýl kutladýðýmýz, 30 Haziran Emekliler Gününüzü en içten duygularla kutluyor, zatýalinizi, bizlerin elinden tutmaya ve bizleri kucaklamaya çaðýrýyoruz. Ankara / aa Ýhale raportörü cezaevinde intihar etti KONYA NIN Ereðli ilçe belediyesine düzenlenen operasyon kapsamýnda tutuklu bulunan Ereðli Belediyesi Ýhale Raportörü Ýbrahim Ekici, cezaevinde intihar etti. Alýnan bilgiye göre, Ereðli Belediyesine 25 Mart 2011 de düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan ve Ýhaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla çýkarýldýðý mahkemece tutuklanan Ereðli Belediyesi Ýhale Raportörü Ýbrahim Ekici, Ereðli Kapalý Cezaevi ndeki koðuþunda kireç çözücü içti. Kaldýrýldýðý Ereðli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardýndan Konya ya sevk edilen Ekici, yolda hayatýný kaybetti. Ekici nin cenazesi Ulu Cami de öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Meydanbaþý Mezarlýðý nda topraða verildi. Konya Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, 25 Mart ta Ereðli Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla Ýstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Konya merkez ve Ereðli ilçesinde eþ zamanlý operasyonlar düzenlemiþ, operasyonlarda aralarýnda Belediye Baþkaný Hüseyin Oprukçu nun da bulunduðu 33 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Cumhuriyet Savcýlýðýnda ifadeleri alýnan zanlýlardan 9 u serbest kalýrken, 24 ü tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edilmiþ, Oprukçu nun da aralarýnda bulunduðu 18 kiþi çýkarýldýklarý nöbetçi mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken aralarýnda Ýbrahim Ekici nin de bulunduðu 6 zanlý tutuklanmýþtý. Ereðli / aa

6 6 Y YURT HABER LYS ma ra to nu bit ti Ü NÝ VER SÝ TE a day la rý nýn ka týl dý ðý Li sans Yer leþ tir me Sý na vý nýn (LYS) Fen Bi lim le ri Sý na vý (LYS-2) so na er di. LYS-2, Tür ki ye de 81 il mer ke - zi i le Lef ko þa da ger çek leþ ti ril di. Sý - na va 293 bin 237 a day ka týl dý. Tek o tu rum da uy gu la nan sý nav 135 da - ki ka sür dü. A day la ra 90 so ru nun yö nel til di ði sý nav da, Fi zik, Kim ya ve Bi yo lo ji test le ri yer al dý. Test ler de 30 ar so ru i çin 45 er da ki ka sü re ve - ril di. Test ler ay rý so ru ki tap çýk la rýn - da yer a lýr ken, tek ce vap kâ ðý dý kul - la nýl dý. A day la rýn ço ðun lu ðu, kim lik ve gü ven lik kon trol le ri i le sa lo na gi - riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la - bil me si i çin sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren sý nav yer le ri ne gel di. Sý nav - la rýn ya pýl dý ðý bi na la ra gi riþ te a day - la rýn ve sý nav gö rev li le ri nin üst le ri em ni yet gö rev li le ri ta ra fýn dan el le ve de tek tör le a ran dý. Sý nav sý ra sýn da ÖSYM yi tem sil e den ö zel gö rev li - ler sý nav sa lon la rý ný do la þa rak, ge re - ken bü tün ön lem le ri al dý. Ge çen haf ta so nu baþ la yan Li sans Yer leþ - tir me Sý nav la rý dün ya pý lan sý nav la ta mam lan dý. An ka ra / a a Polis gü rül tü ye ge çit ve rme di YÜZ BÝN LER CE gen cin ge le ce ði ni et ki le ye cek Li sans Yer leþ tir me Sý - na vý nýn so nun cu su (LYS-2) Fen Bi lim le ri Sý na vý ya pýl dý. Bur sa Em - ni yet Mü dür lü ðü, sý nav ön ce si gü - rül tü a vý na çýk tý. Sý nav ya pý lan o - kul la rýn çev re sin de de vam e den in þa at ça lýþ ma la rý ný de net le yen po - lis, in þa at la rýn sý nav bo yun ca dur - ma sý ný sað la dý. Po lis e kip le ri, so - rum lu ol duk la rý böl ge ler de ki dü - ðün le ri sa at i ti ba riy le dur - dur du. Sý na va gi re cek genç le rin ra - hat u yu ma la rý ný a maç la yan uy gu - la ma va tan daþ tan da tam not al dý. Sa ba hýn er ken sa at le rin de yi ne dev ri ye ye çý kan po lis e kip le ri bu kez sý nav ya pý lan o kul çev re le rin de - ki in þa at la rý dur dur du. Sý na va gi ren ü ni ver si te a day la rý nýn o lum suz et ki - len me me si i çin in þa at ça lýþ ma la rý sý - nav bo yun ca dur du rul du. Po lis, sý - nav bo yun ca gü rül tü ye ge çit ver - me di. 276 bin 800 öð ren ci nin gir di - ði LYS-2 Fen Bi lim le ri Sý na vý i le ü - ni ver si te a day la rý nýn sý nav ma ra to - nu da bit miþ ol du. Bur sa / ci han Yaz Kur ân kurslarý baþlýyor OKULLARIN YAZ TATÝLÝNE GÝRMESÝNÝN ARDINDAN YAZ KUR ÂN KURSLARI BUGÜN BAÞLIYOR. KURSLARDA YAÞ SINIRININ KALDIRILMASI ÝSTENÝYOR. Yaz Kur an kurs la rý, bu gün den i - ti ba ren il mer kez le ri, il çe ler ve köy le ri kap sa ya cak þe kil de baþ lý yor. Kur an kurs la rý na il ko kul 5 in ci sý - ný fý bi tir miþ öð ren ci ler ka bul e di le - cek. Kurs lar 2 ay sü re cek. Kurs lar - da te mel din bil gi le ri nin ya ný sý ra Kur an e ði ti mi ve ri le cek. Kur sa ka - yýt ya pan öð ren ci le re ki tap ve der gi he di ye e di le cek, kurs dö ne min de çe þit li et kin lik ler ger çek leþ ti ri le cek. Yaz dö nem Kur an kurs la rý 26 A - ðus tos ta so na e re cek. Hak ka ri de kurs la ra ge çen yýl 7 bin öð ren ci ka - týl mýþ tý, bu yýl bu ra ka mýn 8 bi ne çýk ma sý bek le ni yor. De mok ra tik Sen di ka lar Kon fe - de ras yo nu (DESK) ve Din-Bir-Sen Ýl Baþ ka ný Mus ta fa I þýk, yaz kurs la - rýy la i le il gi li cid di prob lem le rin ol - du ðu nu, bun lar dan bi ri nin de öð - ren ci sa yý sý nýn çok lu ðu do la yý sýy la or ta ya çý kan kar ma þa ol du ðu nu be lirt ti. Ö zel lik le tek gö rev li si bu - Sý cak ha va as falt e rit ti MER SÝN'ÝN Boz ya zý il çe sin de sý - cak ha va dolayýsýyla as falt e ri di. Me te o ro lo ji yet ki li le rin den al dý ðý bil gi ye gö re, ha va sý cak lý ðý nýn 30 de re ce ye u laþ tý ðý þehre, yük sek nem o ra ný dolayýsýyla ha va sý cak - lý ðý or ta la ma 3-4 de re ce da ha faz - la his se di li yor. Sý cak ha va, Mer - sin-an tal ya ka ra yo lu nun Boz ya zý ya kýn la rýn da ki yak la þýk 5 ki lo met - re lik bö lü mü nü et ki le di. Yet ki li - ler, sü rü cü ler i çin muhtemel teh - li ke yi ön le mek i çin sa bah sa at le - rin den i ti ba ren yo la mu cur dö - kül dü ðü nü bil dir di. Mer sin / a a lu nan ca mi ler de kur sis te mi uy gu - la ma sýn da zor luk lar çýk tý ðý ný, za - man za man her bir ku run öð ren ci - le ri nin ý bul du ðu nu, top lam - da i se 100 ü ge çe bil di ði ni an la tan I - þýk, þun la rý di le ge tir di: Ý la hi yat ve ya Ý mam Ha tip Li se si me zun la - rýn dan ma hal li müf tü lü ðün iz ni ve der nek le rin des te ði i le ek gö rev li te min e dil me li, ço cuk ba þý na dü þe - cek za man di li mi ar tý rýl ma lý. Di ya - net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca ye ter lik bel ge si ve ri len bin ler ce Ý la hi yat Fa - kül te si ve Ý mam Ha tip Li se si me - zu nu bu gö rev ler de de ðer len di ril - me li. A na ya sa nýn Kur an öð ret me i þi - ni Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na ver - di ði ni ha týr la tan I þýk, yaz Kur an kurs la rý nýn top lum ba rý þý na, di nin doð ru an la þýl ma sý na, öð ren ci le rin sos yal leþ me si ne cid di kat ký la rý nýn ya nýn da, o kul-ca mi-a i le i le ti þi mi ne de cid di kat ký sý ol du ðu nu ha týr lat tý. Binlerce öðrencinin katýlacaðý yaz Kur'ân kursu bugün baþlýyor. Yaz Kur an kursunda yaþ sýnýrý kaldýrýlmalý DEMOKRATÝK Sendikalar Konfederasyonu (DESK) ve Din-Bir-Sen Ýl Baþkaný Mustafa Iþýk, her yýl yaþanan yaþ sýnýrý tartýþmalarýnýn son bulmasý için yaz Kur an kurslarýndaki yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý tavsiyesinde bulundu. Iþýk, Yaz Kur an kurslarýnýn, verdikleri eðitim açýsýndan hiçbir yaygýn ve örgün eðitim kurumunun alternatifi olmadýðýný söyledi. En az ilköðretim 5. sýnýfý bitirmiþ öðrencilere yönelik düzenlenen yaz Kur an kurslarýna ilginin son on yýlda 2,5 kat arttýðýna dikkati çeken Iþýk, Öncelikle yaz Kur an kurslarýna ilkokulu bitirmiþ öðrencilerin devam edebileceðine dair düzenlemeye raðmen, aðabey ve ablalarý ile birlikte gelen küçük çocuklarýn sayýsý azýmsanmayacak derecededir. Yaþ sýnýrý yeniden düzenlenerek, eðitimcilerin öðrenebilir kabul ettikleri çaðdaki çocuklarýn da devamýna imkan saðlanmalýdýr diye konuþtu. Adana/cihan Ölmediðini ispatladý ZON GUL DAK TA nü fus ka yýt la rýn dan dü þü - rü len 104 ya þýn da ki A si ye Gü ven, ben öl - me dim de mek i çin dev let da i re le ri nin yo - lu nu tut tu. Nü fus mü dür lü ðü ça lý þan la rý ta ra fýn dan ken di si ne tes lim e di len ye ni nü fus cüz da ný sa ye sin de öl me di - ði ni is pat la yan 104 lük ni ne, bü - yük se vinç ya þa dý. Nü fus ka - yýt la rýn da ta ri - hin de Vak fý ke bir do ðum lu gö rü nen A si ye ni ne, sem pa tik ta výr la rýy la nü fus mü dür lü ðü ça lý - þan la rý nýn da il gi o da ðý ol du. A si ye ni ne ye yar dým et mek i çin se - fer ber o lan nü fus me mur la rý, ha tý ra fo toð - ra fý çek tir di. Ku lak la rý i þit me di ði i çin ken di - si nin ne den gö rün tü len di ði ne bir an lam ve - re me yen A si ye Gü ven, 1907 yý lýn da doð du - ðu nu be lir te rek, Ý yi yim çok þü kür. de di. A si ye Gü ven in öl me di ði ne da ir bü tün res - mî iþ lem le ri, ken di si ne 15 yýl dýr öz ký zý gi bi ba kan kom þu su Ne vin Mut lu(57) ta kip et ti. A si ye Gü ven in ye ðe ni o lan Ka dem Kurt (76) i se 9 kar deþ ten sa de ce ha la sý nýn ha yat ta ol du ðu nu ha týr la ta rak, þun la rý söy le di: Ba bam lar 9 kar deþ ler miþ. Þu an sa de ce ha lam ya þý yor. Ýs tan bul da bir oð - lu, bir to ru nu var. Ha la mýn rah met li e þi Ýl yas Gü ven, 1974 yý lýn da tra fik ka za sýn da öl müþ tü"de di. Zon gul dak / ci han Tak si ci, deh þe ti: 1 ö lü 4 ya ra lý FATÝH'TE ön ce den tar týþ tý ðý mes lek ta þý na ta ban - cay la a teþ a çan tak si ci, yol dan ge çen bir tu ris tin ö - lü mü ne, dört ki þi nin de ya ra lan ma sý na sebep ol du. A lý nan bil gi ye gö re, E mi nö nü Mey da ný Kal çýn So - kak gi ri þin de ki çay o ca ðý na ge len ve al kol lü ol du ðu be lir ti len tak si ci Sab ri S. (30), dün ge ce tar týþ tý ðý mes lek ta þý Yýl maz Þa ku ya (24) ta ban cay la a teþ aç - tý. O lay da Þa ku i le bir lik te, o sý ra da yol dan ge çen Yu na nis tan uy ruk lu Di mit ri Pe ri ka (67), Sa bah nur Kur tu luþ (38), Ah met Ya vuz (33) ve Faz lý Öz de - mir (35) vü cut la rý na i sa bet e den kur þun lar la ya ra - lan dý. Sab ri S, E mi nö nü böl ge sin de gö rev ya pan gü ven tim le ri nin a nýn da mü da ha le si so nu cu, o lay - da kul lan dý ðý ta ban cay la ya ka la na rak gö zal tý na a - lýn dý. Ya ra lý lar dan Pe ri ka, Kur tu luþ ve Öz de mir, Tak sim E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne, Þa ku Fa tih Me di cal Park Has ta ne si ne kal dý rý lýr ken, Ya - vuz a yak ta te da vi e dil di. Di mit ri Pe ri ka, has ta ne de ya pý lan mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Di - ðer ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re - nil di. Yu na nis tan ýn Ýs tan bul Baþ kon so lo su Va si le - i os Bor no vas da has ta ne ye ge le rek o lay la il gi li bil gi al dý. O lay ye ri in ce le me e kip le ri nin de lil top la ma - sý nýn ar dýn dan gör gü þahitlerinin i fa de le ri ne baþ - vu rul du. Sir ke ci Po lis Mer ke zin de sor gu la nan zan lý Sab ri S, da ha son ra A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ci na yet Bü ro A mir li ði ne gö tü rül dü. Ce za e vin den 6 ay ön ce tah li ye e dil di ði ve em ni yet te 8 ay rý suç - tan sa bý ka sý bu lun du ðu öð re ni len Sab ri S nin, ön - ce ki ge ce tar týþ tý ðý tak si ci Yýl maz Þa ku ve ba ba sý ta ra fýn dan darp e dil di ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a Zi ra at mü hen dis le ri gö rev le ri ne baþ la dý ED RE MÝT E bað lý Al tý no luk bel de sin de ve Çam - cý Kö yün de o luþ tu ru lan TAR GEL bü ro la rýn da gö rev ya pa cak zi ra at mü hen dis le ri, köy lü nün zi - rai so run la rý na çö zü mü ye rin de ü re te cek. Çam - cý Kö yün de ki bü ro da Nur Ya vuz, Al tý no luk ta ki bü ro da da Bur cu Er türk gö rev ya pa cak. Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðýn ca yü rü tü len TAR GEL pro je si kap sa mýn da 25 Ma yýs ta a ta ma la rý ger - çek leþ ti ri len 2 bin 500 tek nik per so nel a tan dýk - la rý yer le re gi de rek gö re ve baþ la dý. TAR GEL pro je si kap sa mýn da ça lý þa cak per so nel ler 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 4-b sta tü - sün de gö rev ya pa cak. So rum lu luk a la nýn da bu - lu nan bütün çift çi le rin ta rým sal fa a li yet le ri i le il - gi le ne cek mü hen dis ler, so run la rýn çö zü mün de yar dým cý o la cak, çift çi yi yön len di re cek. TAR - GEL bü ro la rýn da gö rev ya pa cak söz leþ me li zi ra - at mü hen dis le ri, zi rai so run la rýn çö zü mü ya ný sý ra köy lü i le ta rým mü dür lü ðü a ra sýn da köp rü va zi fe si de ya pa cak. Ba lý ke sir / ci han Yseri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih

7 Y DÜNYA 7 Muhalifler, Kaddafi den gelecek teklifi bekliyor LÝBYA'DAKÝ MUHALÝFLER, MUAMMER KADDAFÝ'DEN YAKIN ZAMANDA BARIÞÇIL BÝR TEKLÝF GELECEÐÝNÝ DÜÞÜNÜYOR. LÝB YA LI mu ha lif ler, Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi den çok ya kýn da, Lib ya da ki ça týþ ma la ra son ve re bi le - cek bir tek lif gel me si ni bek le dik le ri ni bil dir di. Lib ya lý mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (CNT) baþ - kan yar dým cý sý Ab dül Ha fýz Go ga, Çok ya kýn da bir ö ne ri gel me si ni bek - li yo ruz, ken di si ar týk so luk a la maz du rum da de di. Ab dül Ha fýz Go ga, U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin Kad da fi yle doð ru dan te mas ha lin de ol ma dý ðý ný, an cak Fran sa ve Gü ney Af ri ka i le ya - pý lan te mas lar yo luy la bir teklifi nin ha zýr lan mak ta ol du ðu nu an la dýk la rý ný söy le di. Baþ kan yar dým cý sý Go ga, U - lu sal Ge çiþ Kon se yi ne teklif sun mak i çin Kad da fi re ji mi ta ra fýn dan ba zý ül - ke le rin se çil di ði ni, an cak he nüz ken - di le ri ne hiç bir þey u laþ ma dý ðý ný kay - de de rek, Kad da fi ve re ji mi i le ya kýn çev re si nin ik ti dar da kal ma ya ca ðý ga - ran ti si ver me si þar týy la ken di le ri ne su nu la cak her ö ne ri yi cid dî o la rak in - ce le ye cek le ri ni be lirt ti. Sa va þa en ký - sa sü re de son ver mek is te dik le ri ni söy le yen Go ga, Kad da fi ye her za - man git me si i çin ma nev ra a la ný bý - rak týk la rý ný söy le di. Wall Stre et Jo ur - Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nal ga ze te si nin A me ri ka lý yet ki li le re da ya na rak ver di ði bir ha ber de, Kad da - fi nin, NA TO bom bar dý man la rý nýn ar dýn dan Trab lus ta ken di ni gü ven de his set me di ði ni bu yüz den baþ - þehirden ay rý lýp ül ke nin baþ ka bir þeh - ri ne git me yi cid dî cid dî dü þün dü ðü bil di ril miþ ti. Lib ya lý mu ha lif ler da ha ön ce, Kad da fi nin, ik ti da rý terk et me si ha lin de, ül ke de ka la bil me ih ti ma li bu - lun du ðu nu söy le miþ ti. Bingazi / aa Cha vez in du ru muy la il gi li çe liþ ki li ha ber ler KÜ BA DA 10 Ha zi ran da pel vis ap se si se be biy le a me li yat o lan Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez in du ru mu nun kri tik ol du ðu id di a e dil di, an cak bu ha ber Ve ne zu e la hü kü me ti ta ra fýn dan ya lan lan dý. Mi a mi de ya yým la nan El Nu e vo He - rald ga ze te si nin A me ri kan is tih ba rat kay nak la rý na da ya na rak ver di ði ha ber de, Dev let Baþ ka ný Cha vez in du ru mu nun kri tik ol du ðu, an cak ö lüm dö þe ðin de bu - lun ma dý ðý be lir til di. Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný Yar dým cý sý E li as Ja u a i se bu ha be ri ya lan la ya rak, u lu sal ve u lus lar a ra sý sa ðýn çýl gýn gi bi ol du ðu nu ve Cha vez in ö lü - mün den bah se de rek el le ri ni o vuþ tur du ðu nu, Cha ve az le da ha u zun sü re bir lik te o la cak la rý ný söy le di. Av ru pa dan so rum lu Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Te mir Por - ras i le En for mas yon Ba ka ný An dres I zar ra da Cha vez in du ru mu nu i yi o la rak ni te - le ye rek, i yi leþ mek te ol du ðu nu be lirt ti ler. Cha vez ge çen ay di zin den ya ra lan mýþ, bu se be p le Bre zil ya, Ek va dor ve Kü ba ge zi le ri ni er te le miþ ti. Miami / aa Geçtiðimiz yýl Ýsrail baskýnýna uðrayan ve içinde 9 kiþinin vefat ettiði Mavi Marmara Gemisi, bu yýlki filoda yer almayacak. FÝ LO YA RIN DE MÝR A LI YOR MA VÝ Mar ma ra nýn ka týl ma ya ca ðý Öz gür lük Fi lo su nun Sa lý gü nü (ya - rýn) Gaz ze ye doð ru ha re ket e de ce ði be lir til di. Ye di oth Ah ro noth ga ze te - si nin ha be ri ne gö re, 10 ge mi den o - lu þa cak fi lo ya 500 e ya kýn ak ti vis tin ka týl ma sý bek le ni yor. Ga ze te ye a çýk - la ma ya pan yet ki li ler, Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn yo ðun ça ba la rý so nu - cu fi lo ya ka tý lý mýn dü þük se vi ye de kal dý ðý na dik kat çek ti. ÝS RA ÝL DEN TEH DÝT Ýs ra il hü kü me ti, bu haf ta yo la çýk ma sý bek le nen Gaz ze fi lo su na ka tý la cak ga ze te ci le re Ýs ra il e 10 yýl bo yun ca gi re mez si niz teh di di yap - tý. Ýs ra il hü kü me tin den ya pý lan a - çýk la ma da, Gaz ze fi lo su teh li ke li bir pro vo kas yon ve Ýs ra il hu ku ku - nun u lus lar a ra sý ih lâ li þek lin de ni - te len di ril di. A çýk la ma da, fi lo ya ka - tý lan la rýn 10 yýl bo yun ca Ýs ra il e gi - re me me ve di ðer yap tý rým lar la kar - þý kar þý ya ka la bi le ce ði teh di di ya pýl - dý. Ýs ra il, Ha mas ýn kon tro lün de ki Gaz ze Þe ri di ni 4 yýl dýr ab lu ka al - týn da tu tu yor. Tel Aviv / cihan TÜRK KAM YON CU LAR ÞÝ KÂ YET ÇÝ SU RÝ YE ü ze rin den yük ta þý yan Türk kam yon cu lar, bu ül ke de ki o lay lar yü zün den Tür ki ye ye ka çýþ la rýn baþ - la ma sýy la bir lik te Su ri ye li yet ki li le rin ve hal kýn ken di le ri ne kar þý tu tu mu nun o lum suz yön de de ðiþ ti ði ni söy - le di ler. Fran sýz Ha ber A jan sý (AFP), Cil ve gö zü sý nýr ka pý sýn dan ge çen Türk kam yon cu lar la ko nuþ tu. Ür dün e yük ta þý yan Meh met Mer ci mek, her þe yin de ðiþ ti ði ni be lir te rek, Ma zot al mak i çin dur du ðum da, kal ma - dý ðý ný söy lü yor lar. Hal bu ki ma zo tun var ol du ðu nu bi li yo rum. Bun dan bir ay ön ce bi zi ku cak lý yor lar dý, þim di düþ man o la rak gö rü yor lar de di. Ha san Ka ra ad lý kam yon sü rü cü sü, du ru mun dü zel me me si ha lin de i þi ni kay bet me kay gý sý ný di le ge ti rir ken, Ni met Ma ram ad lý sü rü cü, Su ri ye po li si ve di ðer dev let gö rev li le ri nin ken di le ri ne kar þý sal dýr gan laþ tý ðý ný sa vu na rak, Ev ra ký mý za ba kar ken dur ma dan i þi u za tý yor lar, bi zi sa ða so la gön de ri yor lar. Oy sa es ki den Türk ol du ðu muz i çin bi ze ön ce lik ve ri yor lar dý de di. Cilvegözü / aa BATI ÞERÝA DAKÝ DUVARIN BÝR KISMI YIKILIYOR ÝS RAÝL Yük sek Mah ke me si nin 4 yýl ön ce al dý ðý ka ra rýn uy gu lan ma sý kap sa - mýn da, Ba tý Þe ri a da Fi lis tin top rak la rý ný a yý ran du va rýn bir bö lü mü nün yý - kýl ma sý na baþ lan dý. Yük sek Mah ke me, du va rýn gü zer gâ hý nýn, ya kýn da bu - lu nan Mo di in Ýl lit ad lý yer le þi me gü ven lik sað la ma dý ðý ge rek çe siy le yý ký mý - na ka rar ver miþ ti. Top rak la rý nýn ya rý sý ný, du va rýn in þa sý ü ze ri ne kay be den Bi lin Kö yü sa kin le ri de sü rek li o la rak pro tes to gös te ri le ri dü zen li yor ve Ýs - ra il as ker le riy le ça tý þý yor du. Bu köy, du va ra kar þý mu ha le fe tin sim ge si du - ru mu na gel miþ ti. Ýs ra il bu du va rý, Fi lis tin li in ti har bom ba cý la rý na kar þý ted - bir ge rek çe siy le 2002 yý lýn da in þa et me ye baþ la dý. Kudüs / a a Kanada da rüþvete tarihî ceza verildi KA NA DA mah ke me si, Cal gary mer kez li e ner ji ve pet rol þir ke ti Ni ko Re so ur ces i sim li fir ma ya, ül ke nin hu kuk ta ri hin de ki en a ðýr ti ca rî rüþ vet ce za sý ný ver di. Al ber ta e ya le ti nin Cal gary þeh rin de ki Qu e en s Bench Mah ke me si nde so nuç la nan dâ vâ da Ha kim Scott Bro o ker, suç lu ol duk la rý ný ka bul e den þir ket üst yö - ne ti ci si (CE O) Ed Samp son ý top lam 9,5 mil yon Ka - na da Do la rý (15,7 mil yon TL) ö de me ye mah kûm et ti. Mah ke me Ha ki mi Scott Bro o ker, ka rar ön ce si yap tý - ðý ký sa ko nuþ ma da, Bu o lay Al ber ta ve bütün Ka na - da hal ký nýn i ti ba rý ný le ke le miþ tir. Bu, Ka na da lý lar i çin u tanç ve ri ci bir du rum dur de di. Calgary / aa Çin de dep rem ÇÝN ÝN ku zey ba tý sýn da ki Çing hay e ya le ti nin Yü - þu böl ge sin de Rich ter öl çe ði ne gö re 5,2 bü yük lü - ðün de dep rem mey da na gel di. Çin Dep rem Að la rý Mer ke zi, Nan çi en ka sa ba sýn da mey da na ge len dep re min mer kez üs sü nün ye rin 10 ki lo met re al - týn da ol du ðu nu a çýk la dý. E ya lat te, Ti bet a zýn lý ðý - nýn yo ðun o la rak ya þa dý ðý Yü þu böl ge sin de ge çen Ni san da 7,1 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel - miþ, 2700 ki þi vefat et miþ ti. Þanghay / aa Dý þiþ le ri, has ta ne sal dý rý sý ný ký na dý TÜR KÝYE, Af ga nis tan ýn Lo gar vi la ye tin de has ta - ne yi he def a lan ön ce ki gün kü in ti har sal dý rý sý ný ký na - dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, 35 ki - þi nin öl dü ðü sal dý rý in san lýk dý þý ve in san lý ða kar þý suç teþ kil e den ha in sal dý rý þek lin de ni te len di ril di. A - çýk la ma da, Sal dý rý Af ga nis tan hal ký nýn zi ya de siy le lâ yýk ol du ðu hu zu ru ve bu na ma tuf ba rýþ sü re ci ni he - def al mýþ týr. Sal dý rý da vefat e den le re rah met, ya kýn la - rý na baþ sað lý ðý ve sa býr ve ya ra la nan la ra da a cil þi fa lar di li yo ruz. Af gan hal ký nýn bu zor gün le ri at la ta ca ðý na þüp he duy mu yo ruz. de nil di. Ankara / aa Cumhurbaþkanlýðý sarayýnda saldýrýya uðrayan Salih'in yüzünde yanýklar bulunduðu bildirildi. Salih, gazetecilerin karþýsýna çýkacak SUUDÝ Arabistan da tedavi gören Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in 48 saat içinde basýnýn karþýsýna çýkacaðý bildirildi. Baþkanýn basýn sekreteri Ahmed Essufi, yaptýðý açýklamada, yüzündeki ve vücudunun diðer yerlerindeki yanýklar yüzünden görünümün basýnýn tahayyül ettiði þekilde olmamasý korkusu taþýsalar da baþkanýn gelecek 48 saat içinde medya önüne çýkacaðýný söyledi. Bu arada Yemen in çeþitli þehirlerinde on binlerce kiþi, Salih in oðullarýyla yardýmcýlarýnýn ülkeden ayrýlmasý talebiyle gösteri yapýyor. Salih in de görevinden ayrýlmasý talebinde bulunan protestocular Salih in çocuklarý ülkeden ayrýlmalýdýr þeklinde slogan attýlar. Bir zamanlar babasýnýn halefi olarak gösterilen 42 yaþýndaki Ahmed Salih, Cumhuriyet Muhafýzlarý nýn komutanlýðýný yapýyor. Salih in küçük oðlu Halid de silâhlý kuvvetlerdeki komutanlardan biri. Ali Abdullah Salih, bu ay baþýnda cumhurbaþkanlýðý sarayýna yapýlan saldýrýda yaranlamýþ ve tedavi için Suudi Arabistan a sevk edilmiþti. Sana / aa Yayladaðý ve Altýnözü'nde 2'þer, Reyhanlý'da ise 1 olmak üzere toplam 5 çadýr kent kurulmuþ durumda. BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti - mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Su ri ye de ki o lay lar se - be biy le ül ke le rin den Tür ki ye ye ge len le rin sa - yý sý nýn 11 bin 458 e u laþ tý ðý ný bil dir di. Baþ ba - kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin de yer a lan bil gi no tu na gö re, Su ri ye A rap Cum - hu ri ye ti nden Tür ki ye ye yö ne lik nü fus ha re - ket le ri ne i liþ kin o la rak A FAD ko or di nas yo - nun da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Ý çiþ le ri, Dý - þiþ le ri, Sað lýk, Mil lî E ði tim, Ta rým ve Kö yiþ le ri, U laþ týr ma ve Ma li ye ba kan lýk la rý, Ha tay Va li - li ði, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Güm rük Müs - te þar lý ðý ve Ký zý lay i le yü rü tü len ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði bil di ril di. Sý ný rýn he men ö te sin de bu lu nan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan daþ - FOTO: AA Mül te ci sa yý sý 11 bin 458 la rý na in sa ni yar dým fa a li ye ti kap sa mýn da 17 Ha zi ran 2011 ta ri hin de baþ la yan gý da yar dý - mý nýn da de vam et ti ði bil di ri len not ta, Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti nden ge len a i le le rin ço - cuk la rý nýn nor mal a þý tak vi mi nin gün cel le ne - rek, a þý la rý Sað lýk Ba kan lý ðý e kip le ri ta ra fýn dan ya pýl dý ðý kay de dil di. Tür ki ye ye gi riþ ya pan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý nýn ge - çi ci ba rýn ma la rý i çin her tür lü ko lay lýk te sis le ri i le sey yar mut fak, ban yo, WC ü ni te le ri, ço cuk o yun park la rý, i ba det a lan la rý, e ði tim, sey yar has ta ne ve di ðer sos yal te sis ler le bir lik te Yay - la da ðý nda 2, Al tý nö zü nde 2 ve Rey han lý il çe - sin de 1 ol mak ü ze re top lam 5 ça dýr kent ku - rul du ðu i fa de e dil di. Ankara / aa Al man ya da nük le er ka ra ra Ye þil ler des te ði AL MAN Ye þil ler Par ti si, fe de ral hü kü me tin, 2022 yý lý so nu na ka dar nük le er e ner ji den tü müy le vaz geç me plan la rý ný des tek le me ka ra rý al dý. Ye þil ler Par ti si nin Ber lin de dü zen le di ði ö zel par ti ku rul ta yýn da yak la þýk 770 de le ge nin bü yük ço ðun lu ðu, par ti yö ne ti mi nin Al - man hü kü me ti ni bu ko nu da des tek le me ka ra rý na o nay ver di. Fe de ral hü kü me tin bu ko nu da des tek len me me - si ni is te me yen çok sa yý da de le ge nin de söz al dý ðý ku - rul tay da ko nu þan Ye þil ler Par ti si Fe de ral Mec lis Gru - bu Eþ Baþ ka ný Jür gen Trit tin, ken di le ri nin sü rek li bir þe kil de is te di ði bir ko nu da hü kü me te kar þý ge le me ye - cek le ri ni be lir te rek, yi ne de fe de ral hü kü me tin nük le er e ner ji den vaz geç me ka ra rý al ma sý nýn, Ye þil ler Par ti si - nin bir za fe ri ol du ðu nu söy le di. Berlin / aa

8 8 27 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ Y De mok ra tik ol gun luk MEHMET ÝPÇÝOÐLU Osmanlý nýn bir Avrupa, Avrupa nýn da bir Osmanlý doðurduðu yirminci yüzyýlýn baþýndan beri Batý toplumlarý ile Doðu toplumlarýnýn a- rasýndaki farký anlamanýn yolu haddini bilmekten geçmektedir. Bu meyanda Batýlýlar iþinde ehilleþip kendini geliþtirmeyi amaç edinirken, doðulular toplumu deðiþtirmeyi kendine vazife edinir. Batýlýlar bir alanda uzmanlaþmayý tercih ederken doðulular mâlumatfürûþlük meþrebinde seyr ü sülûk etmek için can atarlar. Algý açýsýndan bakýldýðýnda Devlet, batýlý birey için kutsanacak bir olgudan ziyade demokratik teamüllerin sonucu toprak bütünlüðüne baðlý olarak siyasal bakýmdan örgütlenmiþ tüzel varlýktýr. Batýlý toplumlar için devletin üç temel unsuru insan, hakimiyet ve ülke unsuru vazgeçilmez bir bütünlük teþkil eder ve hiçbir zaman için siyasî otorite ile hakimiyet kavramý yekdiðerine karýþtýrýlmaz. Bu anlamda siyasal partiler hakimiyet mücadelesi deðil otorite mücadelesi verirler. Devlet erkinin yetkisi yasalarla belirlenmiþ yöneticisi konumundadýr onlar. Polis, jandarma, ordu da devleti yönetenlerin emrindedir. Batý toplumlarýnda demokrasi, siyasî otoriteye devletin kurumlarýný bireyin hizmetinde kontrol e- decek ve çizgiyi aþtýðýnda dizginleyecek gücü ve yetkiyi verdiði için; birey devletine güven duygusunu hiçbir zaman kaybetmeden hayatýný idame ettirir. Bundandýr ki, bir seçim akþamýnda sosyal demokrat bir ailenin evinde Hýristiyan demokratlarýn zaferini kutlamak mümkündür. Buna da demokratik olgunluk denir. Seçim bittiðinde herkes iþine, gücüne kendi dünyasýna çekilir; ne iktidar muhalefeti küçümser, ne de marjinal partiler alaya alýnýr. Doðulu toplumlarda ise siyasal partiler devlet erkini ele geçirecek demokrasiyi kýlýf olarak kullanan zihinsel oligarþik arka plana sahip tüzel varlýklar olduðu için siyasal otoritenin devleti yönetmesi yerine devleti ele geçirmesi olgusu kazýnmýþtýr zihinlere. Bireyler Ya devlet baþa ya kuzgun leþe felsefesi ile kutsanmýþ bir düþünce yapýsýnýn ürünü olarak zihinsel arka planlarýndaki monarþik, oligarþik ya da teokratik devlet düzenini hayata geçirmek için gizli bir çaba içinde geçirirler ömrünün büyük bir kýsmýný. Çift kiþilikli bir karakter oluþturur bu da bu bireylerin bünyesinde. Muhalefette iken aþýrý sempatik, takiyyeci, masum ve mütevazý bir hal arz ederken, iktidara geldiklerinde bir anda þahin kesilir bu güvercin kýlýflý bireyler. Devletin emrinde olmasý gereken polis, jandarma, ordu, mahkemeler vd arasýnda da bir bilek güreþi yaþanýr bu süreçte. Yýllarýn biriktirdiði korku baský ve iþkence sonucu susmuþtur aydýnlar. Aydýn görünümlü paye sahibi abullabutlarýn da yaptýklarý da amigoluktan baþka bir þey deðildir. Oysa aydýn muhalefet edebiliyorsa aydýndýr aslýnda. Ýþgalci Ýsrail askerlerine taþ atan çocuklarýn yanýnda elinde taþla görüntülenen Edvard Said gibi duruþ sergileyebilmektir aydýndan beklenen. Sonu Oxford daki kürsüsünü kaybetme pahasýna da olsa. Söz uzar kesmek gerek vesselâm diyerek bu iktidar þýmarýklýðý içinde dilhûn olanlara yazdýðým bir þiiri sizinle paylaþmak istiyorum. Umarým beðenirsiniz. Bugünün bir de yarýný var Güçlüsün þimdi sen Kocaman kanatlarýn var Seni zirvelere çýkaran Tutunursun yalçýn kayalýklara Çelikten pençelerinle Döner, döner durursun Masmavi göklerde Kartalsýn sen, Þahinsin, Doðansýn Emsalin yok tabiatta Kurdu kuþu boðansýn. Süzülürsün ovalara hoyratça Düþmeye gör peþine Yakarsýn yüreðini analarýn Suya inmiþ ceylanlarýn Bir pençeyle daðýtýrsýn yuvasýný Cennet güzeli kuþlarýn Bugün hâlâ zirvelerdesin Ama ya yarýn Yarýn da böyle olacak sanýrsýn Ama yanýlýrsýn Sanma hep böyle kalýrsýn Gün gelir sen de yorulursun Ýnersin alçaklara Güvende olmaz inan Yükseklerdeki yuvan Keser o yuvadaki nefesi Sencileyin bir þahinin pençesi Daðýlýr senin de yurdun Senin de kesilir sesin Kýrýlýr kanatlarýn, düþersin Fayda etmez feryadýn Hasta olur inlersin Kor gibi daðlar yüreðini Yokluðu yavrularýn Ýçin için kavrulur Bu hasretle gidersin. MÜP HEM BÝR A NA YA SA VE YA SA LAR LA BU KA DAR TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin in YSK nýn Hatip Dicle kararýna iliþkin olarak yaptýðý þu açýklama -anayasanýn ve ilgili yasalarýn son derece müphem haline raðmen- bugün yapýlmasý gereken en doðru yorumdur: Artýk milletvekili a- daylýðýný kabul etmiþsiniz, bunu milletvekili seçebilirsiniz, buna oy verebilirsiniz diye müþterek oy pusulasýnda bu adamýn ismini yazacaksýnýz, bu aþamadan sonra YSK nýn bu þahýsla ilgili herhangi bir iþlem yapmamasý gerekirdi diye düþünüyorum. Ýþlem yapacak organýn Meclis in olacaðý kanaatindeyim. Þahin ( bunu, bu adamýn gibi kullanmaktan kaçýnýlmasý gereken sözcükler kullanmasýna raðmen!) doðru konuþuyor, TBMM nin baþkaný olarak haklý olarak parlamentonun bütünlüðünü savunuyor. Konumuzla ilgili olarak Anayasa nýn ve bazý yasalarýn müphemliði ne gelince: YSK nýn Hatip Dicle nin milletvekilliði mazbatasýný iptal ederken dayandýðý A- nayasa nýn ve bazý kanunlarýn maddeleri gerçekten de iptal kararýna anayasal ve yasal zemini sunmaktadýr. YSK kararýndaki asýl sorun, kararlarý kesin olan itiraz edilemeyen bu kurumun seçim sürecini ciddiyetten uzak bir anlayýþ içinde yürütmesidir. Dicle nin Yargýtay tarafýndan mart ayý ortalarýnda onanan mahkûmiyet kararýndan YSK nýn o da ancak yazýlý ve sözlü medya nýn himmetiyle!- haberdar olup ilan ettiði kesin aday listesi nin kesinliðini kendi eliyle bozmasý bu ciddiyetsizliðin en baþta gelen örneðidir. Demek ki, kurumun kesin olduðu söylenen kararlarý kesin olmayan (!) bir kesinlik taþýmaktadýr. YSK nýn kendi teþkilatý içinde yer alan bir ilin (Diyarbakýr) seçim kurulu baþkanlýðýnýn mazbatasýný teslim ettiði bir milletvekilini açýða alabilmesi, bu kurulun kendi kanunu ile Joep Bertrams / Hollanda T. C. AKÇAKOCA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ Esas No : 2011/220 Esas. Aþaðýda hudutlarý, köyü, yüzölçümü ve dosya numarasý yazýlý taþýnmazýn Akçakoca Belediye Baþkanlýðýnýn 04/11/2010 tarihli 2010/286 Encümen Kararý ile kamulaþtýrýlmak istendiði, taþýnmazýn kamulaþtýrýlmak istenen bölümünün bedelinin tespiti ile ilgili idare adýna tesciline karar verilmesi için Mahkememizde dava açýldýðý, yapýlacak yargýlama sonunda kamulaþtýrýlan taþýnmazýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanunun 10 ve 19/5 maddesi uyarýnca saptanan bedeli mahkememizce belirlenen Akçakoca Ziraat Bankasý Þubesine depo edildiðinde taþýnmazýn kamulaþtýrýlan bölümünün idare adýna tescil edilebileceði, kamulaþtýrýlmak istenen taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði, hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri taktirde tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin aþaðýda davalý olarak belirtilen zilyetlere ödeneceði hususu ilan olunur. 29/04/2011 ESAS NO : 2011/220 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ÝLÝ : DÜZCE ÝLÇESÝ : AKÇAKOCA MAHALLE : Osmaniye Mahallesi ADA NO : 65 PARSEL NO : 2 VASFI : Arsa MALÝKLERÝN ADI VE SOYADI : HALÝT ZEKÝ GÖREN B: maddeden kurtarsanýz bir Anayasa o biçimde kaleme alýnmýþ bir metin ki, bir diðerine yakalanmamak imkânsýz. belirlenen koþullarý yine kendi eliyle nasýl ciddiye almadýðýnýn bir iþaretidir. YSK nýn kararýnda dayandýðý Anayasa ve ilgili yasalarýn bazý maddelerinin söz konusu karara anayasal-yasal zemin sunduðunu söylemiþtim. Ancak burada unutulmamasý gereken husus, YSK nýn birinci dereceden göndermede bulunduðu Anayasa nýn 76. Maddesi gerçekten de terör eylemlerine bu konuya da sýra gelecek K.B.- katýlma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teþvik suçlarýndan biriyle hüküm giymiþ o- lanlar, affa uðramýþ olsalar bile milletvekili seçilemezler demesine raðmen, ayný Anayasa nýn Yasama dokunulmazlýðý faslýna iliþkin 84. Maddesinde aynen þu hüküm yer almaktadýr: Türkiye Büyük Millet Meclis üyesi hakkýnda, siçiminden önce veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn sona ermesine býrakýlýr; üyelik sürecince zamanaþýmý iþlemez. 84. maddenin konumuzla ilgili olmadýðý (Doðan Akýn ýn (T24) yorumunda karþýlaþtýðýmýz gibi) ileri sürülüyorsa da, yukarýda alýntýladýðým 84.maddenin bu fýkrasýnýn eðer Türkçe konuþuyorsaksöylemek istediði apaçýk deðil midir? 84. Maddenin bu fýkrasýný Hatip Dicle örneði çerçevesinde anlayacak olursak, fýkrada bir suç ayrýmýna (yani yüz kýzartýcý suç ya da terör eylemlerini teþvik gibi) gidilmediði için Diyarbakýr il seçim kurulu baþkanlýðýndan mazbatasýný teslim almýþ alarak milletvekili seçilen (çünkü TBMM Baþkaný nýn da söylediði gibi kanuna göre böyle milletvekili olunuyor!) Dicle, o günden itibaren Yasama dokunulmazlýðý nýn korumasý altýndadýr. A- nayasa da açýkça belirtilmiþ olan bu hükmün bu bizim konumuz dýþýnda denerek göz ardý edilmesi doðru mudur? Ama bu çaba da yetmez; Anayasa o biçimde kaleme alýnmýþ bir metin ki, bir maddeden kurtarsanýz bir diðerine yakalanmamak imkânsýz. Mesela, 83. maddenin 4. fýkrasý biraz önce sözünü ettiðimiz hükmü getirirken, ayný maddenin 2. fýkrasý Aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruþturmasýna baþlanýlmýþ olmak kaydýyla Anayasanýn 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dýþýndadýr diyor. Dikkat ederseniz, ikinci fýkra (olmasý gerektiði gibi) 4. fýkradan sonra gelerek bu fýkrada sözü edilen üyelik sýfatýnýn sona ermesine býrakýlan cezalarý sözünü ettiði suçlarýn kapsamý dýþýnda býrakmak gibi bir iþlevle donatýlmamýþ. Belli ki, Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu, 83. Maddeyi kaleme alýrken aklýna gelenleri bir sýra düzenine gerek duymadan karalayývermiþ maddenin 2. fýkrasýnýn atýfta bulunduðu Anayasa nýn 14. maddesine gelecek olursak: Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanýlmasý (!) baþlýklý bu madde öyle bir madde ki, Anayasa da yer alan diðer yasaklayýcý maddelerin tamamýndan bile kurtulsanýz sadece bu madde ile memleketi canýnýzýn istediði gibi yönetebilmek mümkün! 2001 de son halini alan bu maddenin haline bakýn: Anayasa da yer alan hak hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmayý ve insan haklarýna dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldýrmayý amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanýlamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiþilere, Anayasayla tanýnan temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesini -sýkýldým uzatmýyorum!- (...) mümkün kýlacak þekilde yorumlanamaz. Görüyorsunuz, madde, baþlýðýndan itibaren tuhaf bir hayal gücünün ürünü... Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanýlmasý da ne demek? Bu cümleyi hangi aklý baþýnda anayasacý kaleme alabilir? Bizler temel hak ve hürriyetler in a priori olarak Ýyi olduðunu ve onlardan kötülük türeyemeyeceðini söylemiyor muyuz? Ýkinci olarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmaya... diye baþlayan bir hükmün devletin elini her zaman son derece kolaylaþtýracaðýnýn kesin olduðunu bilmiyor muyuz? Hele bir de bunun yanýna Terörle Mücadele Kanunu gibi her derde deva bir otoriter rejim yasasýný yerleþtirirseniz, devleti artýk kimse tutamaz!.. Gördüðünüz gibi Terörle Mücadele Yasasý na (TMY) epeyce yaklaþmýþ bulunuyoruz. Bugünlerde gündemi iþgal eden tartýþmalarýn bu bahis açýlmadan ve halledilmeden olumlu bir noktaya varabileceðini düþünmüyorum. Bakýn, aðýr ceza mahkemesi tutuklu üç milletvekilinin tahliye istemini Anayasa nýn 83. maddesinden dolanarak Anayasa nýn 14. Maddesine atýfta bulunarak reddetmedi mi? Demek ki ilk iþ TMY yi masaya yatýrmak olmalýdýr. Masadan nasýl kalkacaðýnýn cevabý ise ülkedeki parlamento ve parlamento dýþý demokrasi mücadelesinin fikrine ve gücünü baðlý. Kürþat Bumin Yeni Þafak, Si vil leþ me için Jandarma Teþ ki lâ týnýn sta tü sü de ði þmeli TÜRKÝYE, "sivilleþme" yolunda çok önemli adýmlar attý, geldiði noktadan asla geri düþmeden de atmaya devam etmeli. Bu amaç uðrunda en önemli prensip; "asker"imizin "iç tehdit alanlarýndan" çekilmesi ve yurt içini "tamamen diðer unsurlara" býrakarak yurt savunmasýna odaklanmasý... Peki var olan yapýyla bu mümkün mü? Kesinlikle deðil! Türkiye "þehir merkezi ve dýþý" olarak, daha doðrusu "polis ve jandarma" alaný diye bölünmüþken ve en önemlisi "içiþlerine sözde baðlý olmasýna" raðmen, jandarma özünde hâlâ "TSK'nýn en önemli parçasýyken" bu geçiþ imkânsýz... Sevgili dostlar, "Jandarma" teþkilatý için atýlacak adým çok basit: Jandarma kadrosundaki subay ve diðer personele "polis statüsüne geçme veya Kara Kuvvetleri bünyesine katýlma hakký" seçimi tanýnacak ve bu seçim-adaptasyon bittikten sonra "Jandarma" subaylarý ve alt personeli, "polis teþkilatýndaki" rütbelerle eþlenerek yeni "Emniyet Teþkilâtý" ortaya çýkarýlacak... Bir jandarma general, albay ve diðer subaylar isterse "subay" olarak kalýp Kara Kuvvetlerine geçme hakkýný kullanacak, isterse "rütbesine göre il, ilçe veya diðer sýnýf emniyet müdürü olma" hakkýný seçecek... Ayný prensip diðer bütün rütbe ve sýnýflar için tanýmlanacak ve belirlenen sürece "geçiþ" saðlanacak... Sonuç: Bu düzenleme sonrasý "en tepesinde" sivil bir personelin bulunduðu Emniyet Genel Müdürlüðü ve altýnda "polis ve jandarma teþkilatý" olarak ikiye ayrýlmýþ bir "iç emniyet düzeni" ortaya çýkacak... Jandarma tamamen "sivil ve uzman" personelden oluþacak ve jandarma bünyesinde askerlik hizmeti yapýlamayacak, jandarma envanteri "kesin olarak" TSK envanterinden ayrýlarak kendi e- kipmanlarýyla çalýþmasý saðlanacak... Burada ö- nemli bir detay daha var: Jandarma ve Emniyet Ýstihbarat ya birleþecek ya da tek çatý altýnda sadece "asayiþ ve iç emniyet" detaylarý üzerinden yeniden tanýmlanacak... Son söz: Askere "polislik" yaptýrýrsanýz, asker bir süre sonra doðal olarak kendi iç tehdit algýlamasýný oluþturur ve bu mekanizmanýn sonucu olarak "iç siyasete de müdahil" olmaya baþlar! Askerin görevi "dýþ tehdit" olarak kesin kenarlarýyla tespit e- dilmeli ve gerekli düzenleme yapýlmalýdýr. Jandarmanýn yukarýda bir örnek olarak paylaþtýðým þekilde "örgütlenmesi", sivilleþme ve TSK'nýn "iç tehdit sýnýrlarý" dýþýna yani gerçek görev yerine doðru taþýnmasý adýna önemli bir adým olabilir... Önemli not: Yeni Dünya Düzeni içinde "cihan devleti" olma yoluna giren Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü þekilde "dýþarýda hareket edebilecek" bir Silahlý Kuvvet'e ihtiyacý var. TSK'nýn u- çak gemisinden tanker uçaklara kadar her türlü e- kipmanla donatýlarak "dýþ operasyonlara" odaklanmasý kaçýnýlmaz! Yiðit Bulut, Habertürk, BÜROLAR TOPLANTISINA DÂVET Gündem: Ramazan ayýnda gazetemizle verilecek olan hediye Kur'ân kampanyasý Yer: Yeni Asya Merkez Binasý/Güneþli Tarih: 2 Temmuz 2011 Cumartesi Saat: 09:30 Program 08:30-09:30 Kahvaltý 09:30-14:00 Toplantý 15:00-17:00 Boðaz Gezisi Not: Tüm il ve ilçe gazete temsilcilerinin katýlýmýný bekliyoruz. Y

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ýlimde deha, görüþ ufku çaðlarý tarayan Bediüzzaman, Asr-ý Saadet meþveret anlayýþý ný hizmet sisteminin esasý yaparak mutlaka katýlýmý saðlar: Ve iþlerde onlarla istiþare et 1, On la rýn a ra la rýn da ki iþ le - ri, is ti þa re i le dir 2 e mir le ri ne u yu þu nu, Kar deþ le rim le bir meþ ve re te muh ta cým 3 di ye rek fi i len gös te rir...kur ân hiz me tin - de ki kar deþ le ri nin na zar la rý na arz e dip meþ ve ret et mek ve on la rýn fi kir le ri ni is tim - zaç et mek [kay naþ týr mak] i çin on la ra mü ra - ca at e di yo rum 4 sö züy le meþ ve re te ge re ken ö ne mi vur gu lar. Siz, meþ ve ret le ne lâ zým sa ya par sý nýz. 5 Þim di siz, a ra nýz da mü na ka þa sýz bir meþ ve ret e di niz. Ka ra rý ný zý ka bul e de rim 6 Bu mek - tup ta bir in ce me se le yi meþ ve ret su re tiy le re yi - ni zi al mak i çin gön der dik. 7 Bu kud sî hiz met - te te en nî i le, meþ ve ret le, ih ti yat la ça lýþ mak lâ - zým dýr. 8 Ne fis ve his le rin mü da ha le siy le, tar týþ ma lý ve sý kýn tý lý me se le le rin meþ ve ret le hal le dil me si nin yol la rý ný gös te rir: A ra nýz da ki sa mi mî te sa nüt ve meþ ve ret-i þer i ye, si zi öy le þey ler den mu ha fa za e der. Ý çi - niz de ki þahs-ý ma ne vi nin fik ri ni, o meþ ve ret le bil di rir. 9 Ne fis ve þey tan, si zi, kar de þi ni ze kar þý i ti ra za ve hak lý o la rak ten ki de sevk et ti ði va kit, de yi niz ki: Biz, de ðil böy le cüz î hu ku ku - mu zu, bel ki ha ya tý mý zý ve hay si ye ti mi zi ve dün ye vî sa a de ti mi zi Ri sâ le-i Nur un en kuv - vet li ra bý ta sý o lan te sa nü de fe da et me ye mü - kel le fiz. (...) Me dâr-ý ni zâ [tar týþ ma se be bi] bir me se le var sa meþ ve ret e di niz. 10 Ýs ti þa re nin ha sým la rý na kar þý da u ya rýr: Hür ri ye tin ol du ðu gi bi, meþ ve re tin de düþ - man la rý var dýr: Fik rim ce, meþ rû ti ye tin düþ ma - ný, meþ rû ti ye ti gad dar, çir kin ve hi lâf-ý Þe ri at gös ter mek le meþ ve re tin de düþ man la rý ný çok e den ler dir. 1 1 E ðer hür ri ye ti, meþ ve ret-i þer i - ye nin ter bi ye si ne ver se, bu mil le tin es ki sat vet ve kuv ve ti ni ih ya e de cek tir. E ðer ve ba-yý að - raz-ý þah si ye ye mü sa dif ol sa [rast la sa]; is tib - dad-ý mut la ka [tam dik ta tör lü ðe] dö ne cek, o ço cuk ö le cek 12 A ca ba is tih dam et mek ve ya bir lik te ça lýþ - ma ze mi ni o luþ tur mak i çin ki þi ler hak kýn da meþ ve ret e de bi lir mi yiz? Be di üz za man, çok çar pý cý bir me tot ge liþ ti rir: Bir a dam o nun la teþ rik-i me sai et mek [bir lik te ça lýþ mak, or - tak iþ yap mak] is ter, se nin le meþ ve ret e der. Sen de, sýrf mas la hat i çin, ga raz sýz o la rak, meþ ve re tin hak ký ný e dâ et mek i çin de sen: O nun la teþ rik-i me sai et me. Çün kü za rar gö re cek sin. 1 3 Ya ni, ten kit baþ ka bir þey dir; mi hen ge/öl çü ye, te ra zi ye vur mak baþ ka bir þey dir; in san la rý de ðer len dir mek bam baþ ka bir þey dir. Bu ra da, mas la hat, ga raz sýz ve sýrf meþ ve re tin hak ký ný e da et mek a nah tar ke li me ler dir... Dip not lar: 1- Al-i Ým rân, Þû râ, E - mir dað L. s Mek tu bat, s E mir dað, s Þu â lar, s E mir dað, s A - ge, s Kas ta mo nu L, s A ge, s Ta rih çe-i Ha yat, s Be ya nat ve Ten vir - ler, s Mek tu bat, s fer sa dog ni as ya.com.tr Geç ti ði miz Per þem be ak þa mý E din cik, Cu ma ak þa mý Ba lý ke sir der sin dey dim. E din cik der si ne Ban dýr ma ve Er dek il çe le ri de ka - týl dý lar. E din ci k'in a sýl is mi Ay dýn cýk i miþ. Ye þil - lik ler i çin de gü zel bir bel de. Ve rim li ve be re ket li top rak la rý var. Fa kat bu gün ler de ye te rin ce is ti fa - de e dil di ði ni söy le mek zor. Es ki den ü züm cü lük, ko za ü re ti mi, mey ve ci lik ve zey tin ci lik te mel ge - çim kay na ðý i miþ. Þim di ler de sa de ce zey tin ci lik kal mýþ. Sa nal ge liþ me ler bel de nin di ðer tabiî kay - nak la rý ný bir bir de ðer den dü þür müþ. Bel de de ki Mar ma ra Bir lik zey tin ci li ðin ve rim li þe kil de ya - þa ma sýn da bü yük kat ký sað la mýþ. Ka sa ba nýn Rum lar da i ken is mi Ad res te i a dýr. Ad res te i a yý 735 yý lýn da Or han Ga zi nin ko mu ta - ný Ay dýn Bey fet het miþ. Bu sebep le ka sa ba nýn a - dý Ay dýn cýk kal mýþ. Son ra dan bu i sim E din cik e dö nüþ müþ. Or han Ga zi nin, Ru me li top rak la rý na geç me dü þün ce si ni, ko mu ta ný Sü ley man Pa þa E - din cik te ve Ka pý Da ðý'n da plan la mýþ. Bu þi rin Os man lý ya di gâ rýn da E din cik Be le di ye - si gü zel hiz met ler ya pý yor. Be le di ye Baþ ka ný Sa yýn Meh met Yað cý viz yon lu ve na zik bir baþ kan. Ký sa zi ya re ti miz de bi ze gü zel pro je le rin den bah set ti. E din cik ya ma cý i le Ka pý Da ðý Ya rý ma da sý a ra - sýn da Ka pý Da ðý ný ka ra ya bað la yan bir ka ra par ça - cý ðý var. Bu ra da bin ler ce yüz yýl ön ce Kyzi kos ve Bel kýs a dýn da bir þe hir ye rin di bi ne bat mýþ. Ýn san ür pe ri yor: Bu ih ti yar dün ya ne le re þa hit ol - ma dý ki, ni ce ka vim le ri yut ma dý ki? Ni te kim Kur ân bu nu ha týr la tý yor: Yer yü zün de ge zip do la þýn da, bun - dan ev vel ki le rin a ký be ti na sýl ol muþ, bir ba kýn! 1 Dü þü nüp, ib ret a lý yo ruz. A li Ka ra kaþ ve Fah ri Cu ra A ða bey ler E din cik te tam bir hiz met i ki li si! E din ci k'in saff-ý ev vel le ri. Yýl Ma ni sa da as ker de yim. Bir ko mu ta ný - mýz var dý di ye sö ze baþ lý yor Fah ri A ða bey. Ko - mu ta ný mýz bir gün Üs ta dý kö tü le di, ha ka ret et ti. Ben o za man da ha Üs ta dý ta ný ma mýþ tým. Ýlk çar þý iz nim de çar þý da bi ri si ne Üs ta dý sor dum. De di ki: Sa id Nur sî bü yük â lim dir. Mü ced dit tir. O na lâf söy le ye nin ka bir de hiç ya ta cak ye ri yok tur. Ben Üs ta dý böy le ce ta ný ma ya baþ la dým. Bir gün bir ça vuþ gel di. Na ma zý ný ký lar dý. Me ðer Nur la rý bi lir miþ. Bir gün söz Nur cu luk tan çýk mýþ tý. Ça vuþ: Biz Nur cu o la ma yýz! Nur cu lar mü ca hit tir ler. Fi se - bi lil lah ça lý þýr lar. E sas lý in san lar dýr de di. Bu söz ler be nim bey nim de þim þek ler çak týr dý! Da ha son ra as ker dö nü þün de Tay yar A ða bey le ta nýþ týk. A sýl Ri sâ le-i Nur u ve Nur cu lu ðu ta ný dý - ðý mýz yýl lar bu yýl lar ol du. E din ciklilerin soh be ti ne do yum ol mu yor. Ta biî ki saff-ý ev vel de yin ce Ban dýr ma nýn me - dar-ý if ti ha rý mer hum þe hit Tay yar Al ný ak A ða be - yi u nut mak müm kün de ðil. Hiz met le ri ni, bý rak tý - ðý yer den ce ma at-i Nu ri ye sür dü rü yor. Hiç en di - þe si ol ma sýn. Al lah ma ka mý ný â li ey le sin. Â min. Ban dýr ma nýn ma ne vî ka le le ri i se Mus ta fa A - taç i le Dr. Os man A taç. Ban dýr ma da Tay yar A - ða bey den al dýk la rý hiz met bay ra ðý ný o nur la ta þý - yor lar. Al lah yar dým cý la rý ol sun! Cu ma gü nü Os man Bey le ve A li A ða bey le bir - lik te Ban dýr ma dan Ba lý ke sir e geç tik. Ba lý ke sir der si ne çev re il çe ler den bir hay li ka tý lým ol du. Ba lý ke sir in saff-ý ev vel le ri En ver Te zel A ða bey i - le Ýb ra him O kur A ða bey ler, Nur Ta le be le ri nin ma ne vî mu ha fýz la rý hük mün de ce ma a tin i çin de - ler. Her i ki si nin de Üs tad la il gi li ha tý ra la rý var. Ýb ra him A ða be yin Üs tad ý Is par ta da zi ya re ti ni an la tý þý he pi mi zi duy gu lan dýr dý. (En ver A ða bey da ha son ra an la ta cak) El li li yýl la rýn son la rý Üs tad ý gör mek i çin Is - par ta da yýz. Bir i kin di sý ra sý ka pý sý na gel dik. Sun - gur A ða bey kar þý la dý: Kar de þim, Üs tad þim di zi - ya ret çi ka bul et mi yor. Ya rýn sa bah na ma zýn dan son ra er ken den ge lin de di. Biz se vin ci miz den u - çu yo ruz, ya rýn zi ya ret e de bi le ce ðiz di ye. Ge ce göz le ri me uy ku gir mi yor. Sa bah le yin na maz dan son ra er ken den git tik. Ka pý yý Bay ram A ða bey aç tý. Bi zi ka bul et me ye cek ti. Ben de dim: Dün Sun gur A ða bey bu gün er ken den ge lir sek a la cak - tý. Bi ze söz ver di de dim. Sun gur A ða bey bi ze i - þa ret et ti, ya vaþ ça, Ge lin kar de þim! de di. Biz gir dik. Me ðer Üs tad bi zi ka bul et miþ. A ma biz ko nu þa mý yo ruz ar týk, di li miz tu tul muþ. Ke li me - ler bo ða zý mýz da dü ðüm le ni yor. Üs tad ýn e li ni öp tük, hu zu run da diz çök tük. Kal bim ye rin den fýr la ya cak! Üs tad ders yap tý. Ben giz li den Üs tad a bak ma ya ça lý þý yo rum, a ma hi ca - bým dan ba ka mý yo rum. Son ra Üs tad ýn ya nýn da faz la ka lýn maz mýþ. Çýk týk. Ben say gým dan, yö nüm Üs ta da dö nük ge ri ge ri çýk tým. Bu Üs ta dýn dik ka - tin den kaç ma dý: Ma þal lah kar da þým! de di. Rü ya sý ný an lat tý Ýb ra him A ða bey. Rü ya sýn da Pey gam ber E fen di miz (asm) i le Üs ta dý mý zý bir - lik te gör müþ. Ha san Ak tunç A ða be yi rah met le an dýk. Ba lý ke sir in me dar-ý if ti ha rý i di. Ge çen yýl lar da Üs ta dý nýn ya ný na u çu ver di. Al lah me kâ ný ný cen net ey le sin! Â min. E din cik, Er dek, Ban dýr ma ve Ba lý ke sir in hiz met kah ra man la rý na Al lah sýh hat ve a fi yet ver sin. Â min. Nur se ya hat le ri a kü mü zü dol du ru yor, te fey - yüz ve ri yor, din len di ri ci o lu yor. Nur Ta le be le ri ni þevk li, gay ret i çin de, dim dik a yak ta ve hiz met ba þýn da gör düm ve þevk bul dum, o nur duy dum. Bin ba re kal lah ve mil yon ma þal lah de dim. Al lah þevk le ri ni, gay ret le ri ni, hiz met le ri ni da im kýl sýn ve cüm le si ni Kev ser ha vu zu nun müs ta kim le rin - den ey le sin. Â min. Dipnotlar: 1- Rum Sû re si: 42. Ýstiþarenin farklý boyutlarý Kâ i nat ki ta bý ný, kâ i na týn Ya ra tý cý sý - nýn di ðer bir ki ta bý o lan Kur ân-ý Ke rim i le o ku yup, bi ze de o ku tan Üs ta dý mýz Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, as rý mý zýn en bü yük Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur la, biz le ri o mu az zam kâ i na ta bak týr mýþ týr. Her bir mes e le yi en gü zel þe kil de hal le den Üs - ta dý mý zýn ver di ði mi sâl ler de çok þa ha - ne ve en te re san dýr. Baþ lýk ta ki i fa de, ma lû mu nuz 28. Mek tub da ki Þü kür bah sin de, ha ni biz le rin Þü kür Ri sâ le si di ye bil di ði miz yer de geç mek te dir. Üs ta dýn ri sâ le ler de ver di ði mi sal ler, teþ bih ler hep dik ka ti - mi çek miþ tir. Ve her þe yin en mü te na - si bi, en uy gun bir þe kil de kul la nýl mýþ týr. Ya ni, a bes yok tur. Bu kýs mý o ku du ðum za man, ba zen Ya hu, Üs tad ni ye el ma de miþ tir, el ma yý mi sal ver miþ tir de; þef ta li, muz, por ta kal vs. de me miþ tir, on la rý mi sâl ver me miþ tir di ye dü þün - mü þüz dür. De di ði miz gi bi, mi sal ler en uy gun bir þe kil de ve ril miþ ve kul la nýl mýþ týr. El ma, dün ya nýn he men her ta ra fýn da ye ti þen ve bi li nen bir mey ve dir. Bir por ta ka la ve ya bir mu za, her yer de, her za man u - la þý la maz, a ma el ma ya u laþ mak ve bul - mak ko lay dýr. Ö zel lik le de, bi zim cen - net va ta ný mýz da, dört mev sim bu lu nup ye ni le bi len, ne re dey se yü ze ya kýn çe þi - di o lan ve sað lýk a çý sýn dan da bir çok der de der man o lan el ma yý, Üs ta dý mýz bi le rek, his se de rek mi sâl o la rak ver - miþ tir. Her ver di ði mi sâl de bir hik met bu lun du ðu gi bi, bun da da el bet te bir hik met var dýr. Ta biîi, el ma nýn mi sâl o la rak ve ril di ði mev zu nun e sa sý ný teþ kil e den þü kür bah sin de i se, mer ke zi nok ta da rýz ký e - sas a lý na rak an la týl mýþ týr. Sa yý sýz ni - met le ri bi zim em ri mi ze ve ren Ce nâb-ý Hakk a ne ka dar þük ret sek az dýr. El - ham dü lil lah, kâ i na tý bi ze bir sof ra-yý ni met ya pan Rab bi miz, her ba har mev - si min de bu ni met le ri ni tec did e dip ye - ni le ye rek bi zim ha ya tý mý zý de vam et - tir mek te dir. Hem de öy le bir de vam et - ti riþ ki, ha ni es ki bir Türk a ta sö zü var - dýr, A ðýl da ku zu doð sa, ba yýr da o tu bi - ter di ye. Ay nen o mi sal gi bi, Rab bi - miz in ta ah hü dün de dir rý zýk. Ya ni o nok ta da bir prob lem yok. Mü him o lan þey, Ce nâb-ý Hakk ýn, he lâl rý zýk na sip et me si. Bir o to mo bil fab ri ka sý nýn þu þe - kil de bir i lân, rek lâm yap tý ðý ný dü þü ne - lim: Bi zim o to mo bil le ri mi zi sa týn a lýr - sa nýz, o to mo bil es ki ye ne ka dar ya ký tý biz den.. Böy le þe yin ol ma sý müm kün de ðil dir, de ðil mi? A ma, kâ i na týn ya ra - tý cý sý Ce nâb-ý Hak bu nu, Ga niyy-i Mut lak o lu þun dan do la yý ta ah hüd e di - yor! Her can lý nýn rýz ký ný gön der di ði gi - bi, bu nun de va mý ný, o can lý nýn ö lü mü - ne ka dar ta ah hüd e di yor. Ve en en te re - sa ný da, rý zýk, ça lýþ may la, ça ba la may la ters o ran tý lý bir þe kil de biz le re gön de ri - li yor. Üs ta dýn ver di ði mi sâl ler de ki yav - ru la rý, ba lýk la rý, a ðaç la rý vs. ha týr la ya - lým. Ey biz le re i ra de miz dý þýn da, hiç ten, yok tan, an cak ha zi ne-i Kud re tin den rý - zýk la rý yol la yan Rab bi miz! Sa na kar þý þü kür va zi fe mi zi na sýl e da e de riz? Bir elmayý yiyen ve Elhamdülillah! diyen adam Hi caz böl ge si nin de da hil ol du ðu ko - ca A rap Ya rý ma da sý, 1517'den tâ 1916'ya kadar Os man lý ha ki mi ye ti al týn da bu lun du. Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn ( ) or ta la rýn dan i ti ba ren i se, bu böl ge ka de - me li þe kil de Os man lý'nýn i da re sin den çýk ma ya baþ la dý. Ýlk bü yük ko puþ ha di se si, 27 Ha zi ran 1916'da ya þan dý. Ýn gi liz le rin des te ði ni de ar ka sý na a lan Mek ke Þe ri fi Hü se yin (Pa þa), ken di ni Hi caz böl ge si nin kra lý o la rak i lân et ti. (Ýngilizler de bir yýl sonra Filistin'i iþgal etti. Böylelikle, bölgeye Yahudi akýný hýz kazanmýþ oldu.) Hicaz böl gesi, A rap Ya rý ma da sý nýn ö zel - lik le Ký zýl de niz'in sâ hil þe ri di ni ve bu u - zun ge niþ hat ü ze rin de bu lu nan Mek ke, Me di ne, Cid de, Te buk gi bi ö nem li þe hir le - rin de da hil ol du ðu en ve rim li coð raf ya yý i - çi ne a lýr. Os man lý as ke rî mu ka ve me ti nin ký rý la - ma dý ðý Me di ne þeh ri i se, bir is tis na o la rak, tâ sa va þýn so nu na ka dar da Os man lý'ya bað lý kal mýþ týr. Bu me yan da, "Me di ne mü - da fi î" Fah red din Pa þa ve as ker le ri nin gös - ter miþ ol du ðu o la ða nüs tü mu ka ve me ti ni de ha yýr la yâd et mek lâ zým. * * * A rap la rýn Türk le re düþ man e dil me sin - de ve A ra bis tan'ýn Os man lý ha ki mi ye tin - den çýk ma sýn da en et ki li rol oy na yan la rýn ba þýn da, hiç þüp he siz meþ hûr Ýn gi liz ca su - su Yar bay Lew ran ce ( ) ge lir. "A rap Lew ran ce" di ye de nâm sa lan bu müt hiþ ca sus, A rap ka bi le le ri ni Os man - lý'ya kar þý ha re ke te ge çir mek i çin u zun yýl - lar ça ba gös ter miþ ve Os man lý'nýn en sý - kýn tý lý ol du ðu bir dö nem de bu mak sa dý na va sýl ol muþ tur. As lýn da Lew ran ce'den ön ce de pek çok Ýn gi liz ca su su böl ge ye gel miþ ve Os man lý ön cü lü ðün de te sis e dil miþ o lan Ýs lâm Bir - li ði ni par ça la mak i çin var güç le riy le ça lýþ - mýþ lar dýr. Bu ca sus lar dan bi ri de Ýngiliz Sö mür ge - ler Ba kan lý ðý na bað lý o la rak ça lý þan Mr. Ham per'dir. Ham per, da ha son ra ka le me al dý ðý ha tý ra la rýn da, Vah ha bî ha re ke ti ni na sýl des tek le dik le ri ni ve Ýs lâ mý i çer den çö ker mek i çin ne tür ça ba lar sarf et tik le ri - ni a çýk bir dil le an la tý yor. * * * A rap la rýn Os man lý'dan so ðu ma la rý nýn ö nem li bir se be bi de, Ýt ti hat Te rak ki hü - kü met le ri nin Tu ran cý, ýrk çý ve bas ký cý po - li ti ka la rýy dý. Böl ge de u zun yýl lar gö rev ya pan Ýt ti hat - çý e le ba þý la rýn dan Ce mal Pa þa, A rap ka bi le re is le rin den ve i le ri ge len le rin den bin ler ce ki þi yi i dam la yar gý la týp ka t let tirme si, i ki kar deþ un sur a ra sýn da o nul maz ya ra lar aç - týr dý. Ha zýr da bek le yen Ýn gi liz ler, el bir li ðiy le Türk ler den u zak laþ tý rý lan A rap la rý yan la rý - na çek mek i çin, ge rek li her tür lü ted bi ri al mýþ lar dý. * * * Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn i kin ci se ne sin - de Hi caz'da kral lý ðý ný i lân e den Mek ke Þe - ri fi Hü se yin, a dým a dým bü tün A ra bis tan'ý da i çi ne a la cak çok da ha bü yük bir dev le - tin ba þý na geç me yi ta sar lý yor du. Bu mak sa dý na na il ol mak i çin de, en bü - yük des te ði yi ne Ýn gi liz kuv vet le rin den a lý - yor du. Os man lý e se ri o lan Hi caz De mir yo - lu'nun bü yük bir bö lü mü nü de tah rip e - den Hü se yin bin A li, 1924'ten i ti ba ren bu kez A rap la rýn Vah ha bî ke si mi o lan Su u dî - ler le kar þý kar þý ya gel di. A ra la rýn da çe tin bir ik ti dar mü ca de le si baþ gös ter di. Kral Hü se yin'in ye ri ne ge çen oð lu da Vah ha bi le rin bas ký sý na an cak bir i ki yýl da - ya na bil dik ten son ra çe kil mek zo run da kal dý. Ne ti ce de, Hi caz böl ge si nin de da hil ol - du ðu da ha ge niþ bir coð raf ya, bu gün de yö ne tim de o lan Vah ha bî Su u dî le rin e li ne geç ti. Ab dü la ziz bin Su ud, 8 O cak 1926'da ba - ðým sýz Hi caz dev le ti nin ba þý na kral o la rak geç ti ði ni i lân et ti. 1932'de i se, ay ný ha ne dan, ha ki mi yet sa - ha sý ný da ha da ge niþ le te rek bu gün kü Su u - di A ra bis tan Dev le ti nin ba þý na geç ti. Ga rip tir ki, 23 Ey lül 1932'de res mî ku ru - lu þu i lân e di len Su u di A ra bis tan Dev le ti ni ilk ta ný yan dev let de Tür ki ye Cum hu ri ye ti ol du. A rap la rýn ka de me li þe kil de Türk ler den ve Tür ki ye'den ko puþ devre le rin de, ya ný - baþ la rýn da da i ma Ýn gi liz le ri gör müþ ler dir. Yi ne ga rip tir ki, her bir kop ma nýn ar dýn - dan, Fi lis tin top rak la rý a dým a dým Ya hu di - le re peþ keþ e dil miþ ve in san lýk ta ri hi nin en za lim, en kan dö kü cü dev le ti o lan Ýs ra il'in do ðu þu na ze min ve im kân ha zýr lan mýþ týr. Arap Osmanlý ihtilâfý, Ýsrail'e zemin hazýrladý Arap Osmanlý ihtilâfýný körükleyenlerin baþýnda meþhûr Ýngiliz casusu Thomas Edward Lewranse ( ) gelir. Ýn gi liz le rin ön ce Os - man lý a ley hin de kul la - nýp son ra da Su u di le re ez dir di ði Mek ke Þe ri fi Hü se yin bin A li, 1852''de Ýs tan bul'da doð du. 1908'de Ý kin ci Meþ rû ti - ye tin i lâ nýn dan son ra Hi - caz va li si ve Mek ke Þe ri fi o la rak A ra bis tan'a gön - de ril di. An cak, o Ýn gi liz le re gü - ve ne rek fark lý bir kul var - da ha re ket et me yi yeð - le di. Hi caz kra lý ol mak i çin, oð lu nu Mý sýr'da ki iþ gal ci Ýn gi liz yö ne ti ci le rin ya ný - na gön de re rek on lar dan des tek is te di. Sað la nan bu des tek sa - ye sin de, Hi caz Kra lý ol du. ( ) 3 Mart 1924'te Tür ki ye Mil let Mec li si ta ra fýn dan Ha li fe lik kal dý rý lýn ca, Kral Hü se yin de Ha li fe ol du - ðu nu i lân et ti. Ne var ki, tam da bu dö ne meç te Ýn gi liz le ri kar - þý sýn da bul du. Bu kez o na kar þý Su u di le ri tu tan Ýn gi - liz ler, Kral Hü se yin'i ya ka - la týp ha ki mi yet le ri al týn da bu lu nan Kýb rýs A da sý na hap set ti. Ye ri ne ge çen oð lu A li bin Hü se yin de ik ti dar da tu tu na ma dý ve böl ge nin ha ki mi ye ti 1926'da yi ne Ýn gi liz des tek li Vah ha bî Su ud a i le si nin e li ne geç - ti. Þe rif Hü se yin, â hir öm - rü nü Ür dün'de ge çir di. 1931'de bu ra da ve fat et ti. Þerif Hüseyin ( ) Kral Þerif Hüseyin kimdir? Seyahat Notlarý Kevser havuzunun müstakimleri

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Þükredilmeden tüketilen nimetler hastalýk mý yapýyor? En son çalýþtýðým derslerden birisi de Þükür Risâlesi idi. Doðrusu insan hangi risâleye biraz yoðunlaþsa, aslýnda bu ders her hafta yenilenmeli ve okunmalýdýr sesini içinde duyuyor. Her dersin, ciddî bir ihtiyaç olduðu apaçýk. Nitekim insan nimetlerin içinde yüzerken de nimetlerden uzak kaldýðýnda da þükür halini unutabiliyor. O zaman da ne nimetlere gark olan farkýnda, ne de nimetleri çekilen farkýnda oluyor. Yani ikisi de ayný noktada kalýyor. Þükrü edilememiþse, nimetler bolluðu içinde olmak daha da veballi bir iþ. Özellikle dersin kâinattan, hayata; hayattan insana; insandan rýzka dönük çerçeve içerisinde ele alýnmasý çok dikkat çekici. Yani bütün yaratýlmýþ mahlûkatýn insan için hizmette bulunmasý ve bütün bu nimetlerin de insandan þükür istemesi insanýn konumuna dikkatleri çekmektedir. Kendi tesbihatýný Rabbine sunmak sorumluluðu i- çinde olduðu gibi insanýn bir diðeri sorumluluðu da halife-i arz olmasý hasebiyle, sair mahlûkatýn da tesbihatýný Rabbine takdim etmektir. Düþünün ki, bütün nimetlerin karþýlýðýnda ise netice olarak insanýn yapmasý gereken sadece þükür hali içinde olmaktadýr. Tabiî ki burada þükrün içinde kulluk halini idrak etme de vardýr. Þükreden insan, Rabbini biliyor, tanýyor demektir. Yani nimetleri bir Veren var demektir. Adeta insan þükrederek, kendisine verilen nimetleri besliyor, büyütüyor. Aksi halde insan nimetlere þükretmezse, bu hayvanî bir hal olan þuursuz bir þükür hali oluyor. Zaten þükürden þirke gidebilen tek varlýk insandýr. Aslýnda bütün nimetler, dikkatleri Saniine çekmek anlamý taþýr. Bu yönüyle bütün nimetler birer irþat ve þükrettiricidirler. Nimetin kendi lezzetinden baþka esas insana lezzet veren, o nimetlerin altýnda iltifat-ý Rahmaniyi görmesidir. O zaman mesele nimetlerden, mün ime geçebilmektir. Þükrü yapýlmayan rýzýklar, maddî ve manevî hastalýklarýn tetikleyicileri olabilirler mi diye düþünüyorum. Zaten hastalýklarýn çoðu genel itibariyle rýzýklarýn etrafýnda oluþuyor. Bu da olsa olsa Razýk hatýrlanmadan, Mün im hatýrlanmadan tüketilen nimetlerin insanda býraktýðý hastalýklar olsa gerektir. Yani nasýl ki, besmelesiz kesilen hayvanlar insan saðlýðýna dönük mikroorganizmalar oluþmasýna sebep oluyorsa, þükredilmeden tüketilen nimetler de obezite gibi pek çok maddî hastalýklarý da beraberinde getiriyor olabilir. Bu aslýnda alan ilgililerinin çalýþmasý gereken bir konudur. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri, Besmelenin tefsirini yaparken, iþini Cenâb-ý Hak ile irtibatlandýrmýþ o- lan kul için, Allah, ruhaniyatýný bu iþ ile irtibatlandýrarak besmelenin içindeki Rahman ismiyle iþin önündeki mazarratý, zararlarý def ve rahim ismiyle de iþin hayýrla sonuçlanmasý için hayýrlarý celp anlamý taþýmaktadýr, yorumlarýný yapmýþtýr. Ýþte þükrü edilmiþ nimetler de, elbette nimetlenen i- çin kanaati, israf etmemeyi, nimetleri vereni hatýrlamayý ve onun istikametinde nimetleri kullanmayý netice verecektir. Bir de yine þükrü edilmeyen nimetlerin insaný harama daha yakýnlaþtýrdýðýndan bahsedilebilir. Zaten bir insanýn nimetlere karþý þükrünü ifade eden, kanaat, iktisat, rýza ve memnuniyettir. Ýnsanýn verilen nimetlere karþý þükretmediðini gösteren ise, hýrs, israf, hürmetsizlik, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir. Elbette þükrün de en mükemmeli, sadece dil ile deðil, ibadetler ile yapýlanýdýr. Nitekim namaz ibadeti, insanýn sahip olduðu bütün nimetlerin þükrünü en mükemmel anlamda eda edebildiði bir ibadettir. Allah, nimetleri arttýrmayý, nimetlerin þükrünün yapýlmasýna baðlamýþtýr. Bir de nimetlere þükreden sadece dünyevî olarak bir sonuç deðil, þükrettiði nimetler adedince ahiretteki azýðýný oluþturmaktadýr. Yani þükredilerek tüketilen her nimet, cennet yiyeceði olarak kayýtlara geçmektedir. O zaman cennetteki nimetler, dünyada þükredilerek tüketilen nimetlerdir. Onun içindir ki, kâfirlerin ahirette cennet rýzýklarý yoktur. Bir de þükürsüz tüketilen nimetler, kiþiyi manen de hasta etmektedir. Þükürsüz tüketilen nimetler, nimetlerin Sahibini tanýmamayý netice vereceðinden, her an o nimetleri tükenmesi gibi korkularý netice verecektir. Oysa, baki olan Allah ýn varlýðý, bütün nimetlerin de bekaya dönük varlýðýný göstermektedir. O zaman, iman varsa, nimetlerin mahiyeti korunmuþ olacak ve nimetler insanýn maddî ve manevî varlýðýna hizmet edeceklerdir. Aksi halde, imansýz-iradi þükürsüz tüketilen nimetler için, insan olmaya gerek yoktur. Ýnsan için en güzel þey, aklýn devrede olduðu þuur halidir. Böyle bir hayat, fani varlýðý ebedîleþtirir ve insaný þaki deðil, þükreden bir kul haline getirir. Ne mutlu sahip olduðu nimetlerin farkýnda olup, þükredebilen kullara. Âþýksýz kalmak, masalsýz kalmak gibidir KARS BELEDÝYE BAÞKANI NEVZAT BOZKUÞ: ÂÞIKLIK GELENEÐÝNÝN SAHÝPSÝZ KALMASI, TIPKI MASALLA- RIN VE DESTANLARIN SAHÝPSÝZ KALMASI GÝBÝDÝR. KARS Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ, Âþýklýk geleneðinin sahipsiz kalmasý, týpký masallarýn, destanlarýn ve inanýþlarýn sahipsiz kalmasý gibidir dedi. Þehirde devam eden 6. Uluslararasý Kars Âþýklar Bayramý faaliyetleri kapsamýnda, organizasyona katýlan halk ozanlarýna, Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Belediye Baþkaný Bozkuþ, törende yaptýðý konuþmada, âþýklýk geleneðinin, Türklerin Ýslâmiyet i kabulünden sonra yeni dinin ve yeni coðrafyanýn etkisiyle Anadolu da þekillendiðini söyledi. Âþýklýk geleneðinin sahipsiz kalmasý, týpký masallarýn, destanlarýn ve inanýþlarýn sahipsiz kalmasý gibidir diyen Bozkuþ, þunlarý B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Papalýk merkezi. - Ev, konut. 2. Genellikle kürkten, gösteriþli kumaþlardan veya yün örgüden yapýlmýþ omuz atkýsý. - Din kurallarýna tam baðlý olma durumu. 3. Zikreden, anan. - Cehennem bekçisi. 4. Çekinme, sakýnma. - Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. - Bir mastar eki. 5. (Tersi) Bir çokluk eki. - Yapýlarý dýþ etkilerden korumak amacýyla üzerlerine yapýlan çoðu kiremit kaplý bölüm. - (Tersi) Arapçada bir. 6. Tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanýlan, bazý deniz bitkilerinde de çokça birikmiþ olarak bulunan, mavimtrak esmer renkte katý bir element. -Halk arasýnda dýþ alým. 7. En lâyýk, daha lâyýk. 8. Acýmasýz ve haksýz davranan, zulmeden. - Kimi yörelerimizde teyze. - Akýl. 9. Gök. - Kiliselerde kutsal resim. 10. Bir soru eki. - Bir þeyin ne demek olduðunu, neye iþaret ettiðini kavramak BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S O M A G A N A D E R O A T Ý N A L A Z A A A Y L A L A P A Þ A O A M A A K A R A L Ý M A N Z K D B N T M E R Ý N O S K E T O L H V L Ý O A Ý M R E O E Z D K A T A N A O M U R Ý L Ý K N L M L F R N E L A L E M P A T B E L V E D E R E O B A YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Sadrazam. 2. Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda þehzadelerin e- ðitimi veya baðýmsýz olarak bir eyaletin yönetimi i- le görevli vezir. - Asma iþi. 3. Bir kayýsý çeþidi. 4. Vilayet anlamlý soru. - Dolaylý olarak anlatma, üstü kapalý olarak belirtme, iþaretleme, anýþtýrma, ihsas. 5. Gök gürültüsü. - Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi. 6. Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim. - Tantal e- lementinin simgesi. - Nil'in sessizleri. 7. Askerlik dairesi. 8. Bir tek. - Saygý gösterme. 9. Uyku. - Bir saatlik zamanýn altmýþta biri. 10. Sermaye. - Yayla atýlan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kýsa tahta çubuk. 11. Aziziye tabyasýnda büyük kahramanlýklar gösteren Türk kadýný. 12. Bir malýn tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. þeylerin kime ait olduðunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâðýt. - Dizi, sýra. Kars Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ kaydetti: Âþýklýk geleneði, asýrlar boyunca milletin kendi öz evlâtlarýnca derdini, sevincini, kederini, arzularýný anlatmanýn, hatta tarihsel bilinç ve kültürel motifleri nesilden nesile aktarmanýn yoludur. Âþýklýk geleneðinin en büyük özelliði, teþekkül ettiði zaman dilimi boyunca deðiþmez kurallar edinmesi ve dinamizmini sürdürmesidir. Serhat þehri Kars, âþýklýk geleneðinin yoðunluðuyla yaþandýðý önemli mekânlardan biridir. Kültür coðrafyamýzýn en önemli mecralarýndan olan Kars ta bu gelenek, canlý þekilde yaþamaktadýr. Geleneði yaþatma adýna düzenlediðimiz âþýklar bayramý ile sazýn ve sözün ustalarýna hak ettikleri deðeri vermeye çalýþýyoruz. Bozkuþ, âþýklýk geleneðinin, ana yurdun bir mirasý olarak ülkedeki kültür zenginliðinin köklü bir unsuru olduðunu belirtti. Daha sonra, faaliyetlere katýlan halk ozanlarýna plâket, katýlým sertifikasý ve madalya verildi. Kars / aa Pendik Okuyor Kampanyasý na destek sürüyor TÜRKÝYE genelinde baþlatýlan kitap okuma kampanyasýna Pendik ten de büyük destek sürüyor. Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin, Pendik Okuyor Kampanyasý sürecinde bugüne kadar 23 okulu ziyaret ederek 10 binin üzerinde öðrenciye ulaþtý. Kampanyanýn en önemli ayaðýný oluþturan okullara yaptýðý ziyaretlerde Baþkan Þahin, bizzat kampanyanýn sunumu için okullara gidiyor, öðrencilerin sorularýný cevaplýyor ve kitap okumanýn önemine yönelik önemli bilgiler veriyor. Þahin, kampanyanýn sanýldýðý gibi bu yýlla sýnýrlý olmadýðýný söyledi ve Ýstediðimiz sonucu alana kadar çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Bu konuda kararlýyýz dedi. Kültür Sanat Servisi Dünyaca ünlü ressamlar Çorum u resmedecek ÇORUM Belediyesinin düzenlediði Ressamlar Buluþmasý kapsamýnda, dünyaca ünlü Türk ve yabancý 20 ressam Çorum un tarihî, kültürel ve tabiî güzelliklerini tuvallerine yansýtacak. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 20 ressam 1-7 Temmuz tarihleri arasýnda Çorum a gelerek þehrin tarihî, kültürel ve tabiî güzelliklerini anlatan resimlerle þehri resmedecekler. Bu yýl 3 üncüsü düzenlenecek olan Ressamlar Buluþmasý nýn ardýndan ressamlarýn yapacaðý eserler, açýlmasý planlanan þehir müzesinde sergilenecek. Ressamlar Buluþmasý na Çorum Belediyesi Sanat Danýþmaný Nilgün Ayþecik Çevik, Bünyamin Balamir ile Adele (Deda) Barattini, Jonal Torio Buenafe, Pierre Jean Llado, Ali Candaþ, Numan Arslan, Bahri Genç, Þenol Özdevrim, Burcu Arýcý, Merih Tekin Bender, Ýbrahim Çiçtçioðlu, Süleyman Kakarul, Turan Enginoðlu, Nedret Yaþar, Vural Yýldýrým, Figen Batý, Berna Erkun, Müfit Ýþler, Ahmet Ö- zol, Bahattin Odabaþý, Ahmet Özel gibi ressamlarýn katýlacaðý bildirildi. Çorum / aa HABERLER Sevenleri, Ken an Rifâî yi andý ZEYTÝNBURNU Kültür Merkezi nde, bir süredir Zeytinburnu nun Ebedî Sakinleri baþlýðý altýnda, Zeytinburnu nda vefatlarýndan sonra sonsuz uykusunu uyuyan zatlarý anma programý düzenleniyor. Ýlgi çeken programý, edebiyatçý yazar Mehmet Nuri Yardým yönetti. Anma programýnýn üçüncüsü, Ken an Rifâî Hazretleri hakkýnda yapýldý. Rifâî hakkýnda ise Özcan Ergiydiren konuþtu. Ergiydiren, Ken an Rifâî yi ilk olarak Kazasker Molla adlý bir Mevlevînin övdüðünden bahsederek, Mevlevîler, Mesnevî yi Kur ân-ý Kerim den sonra ana kitaplarý olarak benimserler. Çünkü Mesnevî Kur ân ýn özüne dair bir yansýmadýr. Mevlevî þeyhlerinin, Mesnevî yi þerh etmesi, Mesnevî den kendi gönlünün gördüðünü ortaya koymasý gerekir. Kazasker Molla da bir Mevlevî þeyhidir ve elli yýl Mesnevî yi okutmuþtur. Ancak Ken an Rifâî Hazretleri nin Mesnevî þerhini dinledikten sonra, herkesin, onun Mesnevî þerhini mutlaka dinlemesi gerektiðini ve bu güne kadar hiçbir þeyhin Mesnevî yi bu þekilde yorumlamadýðýný söyler þeklinde konuþtu. Kültür Sanat Servisi Sapanca da þiir zamaný SAPANCA Kaymakamlýðýnýn düzenlediði 11. Uluslararasý Sapanca Þiir Akþamlarý faaliyetleri, Sapanca Gölü kýyýsýnda düzenlenen þiir gecesiyle sona erdi. Gecede 5 i yabancý 19 þair þiirini okudu. Baþbakan Erdoðan ýn geceye gönderdiði kutlama mesajýnýn o- kunmasý ile baþlayan gecede konuþan Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Mustafa Ýsen, bu faaliyeti ö- nemsediðini ve elinden geldiði kadarýyla katkýda bulunmaya çalýþtýðýný söyledi. 11 yýl önce Sakarya nýn potansiyeline bir deðerlendirme yaptýklarýný ifade eden Ýsen, þöyle konuþtu: Sakarya sosyologlarýn tabiriyle mozaik bir yapý sergiliyordu. Bu yapýnýn temel taþlarý büyük ölçüde Balkanlardan, Kafkaslardan ve son yýllarda Anadolu nun farklý þehirlerinden gelen insan malzemesinden oluþuyordu. O zaman biz bu þöleni aðýrlýklý olarak her yýl bir Balkan ülkesi eksenli olmak üzere oluþturalým sonra biraz daha halkayý geniþleterek bir çerçeveye taþýyalým istedik. Gecede Abdülkadir Bulak, Bejan Matur, Betül Dünder, Çiðdem Sezer, Didem Gülçin Erdem, Emel Özkan, Haydar Ergülen, Hüseyin Altansoy, Ýnsan Deniz, Necmi Abdülrezzak (Yunanistan), Selçuk Küpçük, Semiha Bekir (Bulgaristan), Serkan Türk, Sezan Seyfullah (Makedonya), Þeref Akbaba, Þeref Birsel, Uður Erdem, Zayara Zinetinova (Kýrým), Fikri Þiþko (Kosova) okuduklarý þiirleriyle renk kattý. Sezan Seyfullah ýn babasýna yazdýðý ve yüzüne okuyamadýðý ve ilk kez Sapanca da seslendirdiði, babasýna sevgisini anlatan þiiri i- se dinleyenleri duygulandýrdý. Sakarya / cihan PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Uludað Mezunlarý Pikniðine bütün mezunlarýmýzý ve de dostlarýmýzý bekliyoruz. BURSA YENÝ ASYA DERNEÐÝ Tarih : 3 Temmuz 2011, Pazar Yer : Kirazlýyayla - Uludað Ýrtibat Telefonlarý: Hasan ÝLHAN (Genel koordinasyon) : (0532) Süleyman Zihni ÞEN (Konaklama) : (0505) Ahmet KUTLAY (Ulaþým) : (0535) Dernek : 0 (224) Not: Minibüsler 08:30-09:30 arasýnda Fomara-Akuður AVM önünden hareket edecektir.

11 Y EKONOMÝ 11 Es na fa ver gi lev ha sý u ya rý sý ÝSM MMO BAÞ KA NI YAH YA A RI KAN, 2 MÝL YON ES NAF IN VER GÝ LEV HA LA RI NI 30 HA ZÝ RAN A KADAR DE ÐÝÞ TÝR ME DÝ ÐÝ TAK DÝR DE CE ZA LI DU RU MA DÜ ÞE CE ÐÝ U YA RI SIN DA BU LUN DU. As ga rî üc re te 29 TL zam AS GA RÎ üc re te Tem muz a yýn da yüz de 5.1 zam ya pý la cak. Böy le ce 16 ya þýn dan bü yük iþ çi ler i çin as ga rî üc ret, li ra lýk ar týþ la net li ra o la cak. As ga rî Üc ret Tes pit Ko mis yo nu nun ka ra rý doð rul tu sun - da, 1 Tem muz-31 A ra - lýk 2011 ta rih le ri a ra - sýn da ge çer li o la cak as - ga rî üc ret te dü zen len - me ye gi di le cek. Dü zen - le mey le yý lýn ilk ya rý sýn - da 16 ya þýn dan bü yük ler i çin yüz de 4.7 art tý rý lan as ga rî üc re te, yý lýn i kin ci ya rý sý i çin yüz de 5.1 zam ya pý la cak. Bu na gö re, ha - len 16 ya þýn dan bü yük be - kâr bir iþ çi i çin brüt , net li ra o lan as ga rî üc ret, yüz de 5.1 lik zam la brüt 837, net li ra ya yük se le - cek. 16 ya þýn dan kü çük iþ çi ler i çin ge çer li o lan as ga rî üc ret i se ge le cek ay dan i ti ba ren li ra art tý rý la cak. Ha len 16 ya þýn dan kü çük ler i çin brüt , net li ra o lan as ga rî üc ret, bu ar týþ la brüt , net li ra o la cak. As ga - rî üc ret te ki ar týþ ka pý cý üc ret le ri ne de yan sý ya - cak. Ka pý cý lar i çin brüt , net li ra o la rak uy gu la nan as - ga rî üc ret, brüt 837, net li ra ya yük - se le cek. 1 Tem muz i - ti ba rýy la ya pý la cak dü - zen le me, as ga rî üc ret ü ze rin den ya pý lan ke sin - ti le ri ve iþ ve re ne ma li ye ti de art tý - ra cak. As ga rî üc ret ten 16 ya þýn dan bü yük iþ çi ler i çin ya pý lan ke sin ti , 16 ya þýn - dan kü çük iþ çi ler i çin , ka pý cý lar i çin li ra yý bu la cak. An ka ra / a a Gýda denetimleri yetersiz kaldý TÜRKÝYE Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, Türkiye de gýda denetimi ve kontrolünde ciddi sorunlar olduðunu belirterek, Ülkemizde maalesef yeterli bir denetim uygulandýðýný söyleyebilmek mümkün deðildir. Türkiye de çok ciddi þekilde gýda terörü vardýr dedi. Yetkin, Ýçkale Otelinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Türkiye de son dönemde gýda maddeleri üzerinde yapýlan sahteciliklerde büyük bir artýþ görüldüðünü söyledi. Sahte gýdalarla ilgili olarak bir araþtýrma yaptýklarýný anlatan Yetkin, piyasada en çok rastlanan sahtecilik örnekleri ve yapýlma biçimlerini þöyle sýraladý: Üretim tarihi geçmiþ, küflenmiþ peynirin yeniden eritilip kalýplara dökülerek kaþar veya krem peynire dönüþtürülmesi, Boyanmýþ iç yaðdan kýyma yapýlmasý, Zeytinyaðýna rafine ay çiçeði, kanola, fýndýk yaðý karýþtýrýlmasý, Tatlandýrýcý ve þeker karýþýmlý sahte bal yapýlmasý, Deri, baðýrsak, paça ve sakatatlarýn tavuk döner hazýrlanmasýnda kullanýlmasý, Gýdalarýn üretim aþamasýnda bilinçsizce ilave edilen tatlandýrýcý, lezzet verici ve koruyucu maddeler kullanýlmasý. Yetkin, gýda denetimi ve kontrolünde ciddi sorunlar olduðunu ifade eden Yetkin, Ülkemizde maalesef yeterli bir denetim uygulandýðýný söyleyebilmek mümkün deðildir. Türkiye de çok ciddi þekilde gýda terörü vardýr diye konuþtu. Türkiye de Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna kayýtlý gýda üreten iþletme sayýsýnýn yaklaþýk 40 bin, gýda satan ve daðýtan iþ yeri sayýsýnýn ise 500 bin civarýnda olduðunu ifade eden Yetkin, ancak gýda denetçisi sayýsýnýn sadece 4 bin 600 olduðunu kaydetti. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bünyesindeki gýda denetçilerinin sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðine iþaret eden Yetkin, 4 bin 600 denetçiyle 500 bin iþyerinin saðlýklý bir þekilde denetlenmeyeceði ve bu sayýnýn acil olarak artýrýlmasý gerektiði açýktýr diye konuþtu. Ankara/aa ÝS TAN BUL Ser best Mu ha se be ci Ma lî Mü þa - vir ler O da sý (ÝSM MMO) Baþ ka ný Yah ya A rý - kan, ye ni ya sa ya gö re; iþ ye ri ver gi lev ha la rý - nýn bar kod lu ye ni le ri i le de ðiþ ti ril me si nin son ta ri hi nin 30 Ha zi ran ol du ðu nu ha týr la ta rak, 2 mil yon es naf ve sa nat kâ ra ver gi lev ha sý ce - za sý ka pý da gö rü þü nü bil dir di. A rý kan, ko nu ya i liþ kin yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, Tür ki ye ge ne lin de 2 mil yo nu aþ kýn es - naf ve sa nat kâ rýn ver gi lev ha la rý ný 30 Ha zi - ran a ka dar ye ni bar kod lu lev ha lar la de ðiþ ti - rip, tas dik len me le ri ge rek ti ði ni be lir te rek, mü kel lef le ri ce za lý du ru ma düþ me me le ri ko - nu sun da u yar dý. Yah ya A rý kan, 408 sa yý lý Ver gi U sul Ka nu - nu Ge nel Teb li ði ne gö re 1 Ha zi ran 2011 ta ri - hin den ön ce a lý nan ýs lak im za ya da mü hür i - le tas dik e dil miþ bütün ver gi lev ha la rý nýn ge - çer li li ði ni yi tir di ði ni ha týr lat tý. A rý kan, es naf ve sa nat kâr la rýn iþ yer le rin de bu lun dur ma sý zo run lu o lan ver gi lev ha la rý nýn 30 Ha zi - ran dan son ra ya sa ge re ði bar kod lu ye ni ver gi lev ha la rýy la de ðiþ ti ril me me si ve de ne tim de ib raz e di le me me si du ru mun da her bir tesbit i çin ya sa ge re ði 170 li ra ö zel u sûl süz lük ce za sý ö de ne ce ði ni kay det ti. Ma yýs i ti ba riy le Tür ki ye de 567 mes lek gru - bun da 2 mil yon 21 bin 348 es naf ve sa nat kâ - rýn bu lun du ðu nu i fa de e den A rý kan, her ke sin ser best mu ha se be ci ve ma lî mü þa vir le ri ne da - nýþ ma la rý çað rý sýn da bu lu na rak; in ter net þif - re si bu lu nan ver gi mü kel lef le ri nin Ge lir Ý da - re si Baþ kan lý ðý nýn in ter net ver gi da i re si sis te - mi ü ze rin den iþ lem le ri ni yap tý ra bi le cek le ri ni de be lirt ti. Yah ya A rý kan, ye ni ya sa i le ar týk iþ yer le ri ne ver gi lev ha sý as ma zo run lu lu ðu nun kal dý rýl dý ðý ný, bu lun du rul ma sý nýn i se mec bu ri ol du ðu nu ha týr lat tý. A rý kan, in ter net þif re si bu lu nan ver gi mü kel lef le ri nin Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn in ter net ver gi da i re si sis te mi ü ze rin den iþ lem le ri ni yap tý ra bi le cek le ri ni kay det ti. Ýs tan bul / a a Çorap sanayicileri, Türkiye'nin 2023 hedefini yakalamak için ihracatlarýný 6 kat arttýracak. Ço rap ü re ti ci si de 2023'e odaklandý ÇO RAP ü re ti ci le ri Tür ki ye nin 2023 he de fi ni ya ka la mak i çin ih ra cat la rý ný 6 kat art tý ra cak. 70 bin ma ki ne i le ü re tim le ri ni sür dü ren ço rap çý lar 2010 da 1 mil yar do - la rýn bi raz üs tün de bir ih ra cat ger çek leþ tir di. He de fi ya ka la mak i çin her ge çen gün ma ki ne le ri ni ye ni le yen ve ü re tim ka pa si te le ri ni ar ttý ran ço rap i ma lat çý la rý, ül ke de is tik ra rýn sür me si ha lin de 2023 de 6 mil yar do lar lýk he de fi ya ka la ya cak la rý na i na - ný yor lar. Ço rap Sa na yi ci le ri Der ne ði (ÇSD) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Os man Þah baz, Tür ki ye nin ço rap ü re ti min de Çin den son ra i kin ci ül ke ol du ðu, ka li te i le her ge çen gün dýþ pi ya sa da pa zar pay la rý nýn art tý ðý ný söy le di. Sek tör ih ra ca tý nýn yüz de 80 i - nin Av ru pa ya yö ne lik ol du ðu nu vur gu la yan Þah baz, her tür lü ta le bi kar þý la yan di na mik bir ya pý la rý nýn bu lun du ðu nu, bu nun da Tür ki ye ye o lan ta lep le ri art týr dý - ðý ný i fa de et ti. Ar tan ta le bi kar þý la mak i çin ço rap ü re ti ci le ri nin her ge çen gün ma - ki ne par ku ru nu mo der ni ze et ti ði ni ve ka pa si te art tý rý mý na git tik le ri ni ak ta ran Þah baz, mes le kî e ði ti me de a ðýr lýk ver dik le ri ni ak tar dý. Ýs tan bul / ci han Ban ka lar da borç lu TÜR KÝYE DE ban ka la rýn yurt dý þýn dan sað la dý ðý kre di bor cu, Ni san so nu i ti ba - riy le 52,8 mil yar do la ra u laþ tý. Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den yap tý ðý der le me ye gö re, bu bor cun 20 mil yar do la rý ký sa va de li, 32,8 mil yar do la rý u zun va de li kre di borç la rýn dan o luþ tu. Yurt dý þýn dan sað la nan ký sa va de li kre di bor cu, yýl ba - þýn dan bu ya na yüz de 17,6 ar týþ gös ter - di. Kü re sel kri zin et ki si nin göz len di ði 2009 da 5,6 mil yar do lar dü ze yin de o lan ban ka la rýn ký sa va de li dýþ bor cu, 2010 so nun da yak la þýk 17 mil yar do la ra yük - sel di Ni san so nu i ti ba riy le de tu - tar 20 mil yar do la ra ka dar çýk tý yý - lýy la ký yas lan dý ðýn da ar týþ, yüz de 357 yi bul du. Ban ka la rýn yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu da 2011 Ni san so nu i ti ba riy le 32,8 mil yar do lar ol du. Bu bor cun, 6,3 mil yar do lar lýk kýs mý nýn 1 yýl i çin de ö den me si ge re ki yor. Ban ka la rýn yurt dý þýn dan sað la dý ðý u - zun va de li kre di bor cu, kü re sel kriz ön - ce si 2008 yý lýn da 30 mil yar do lar dü ze - yin dey di da 27,9 mil yar do lar, 2010 da 28,6 mil yar do lar ol du. Bu yý lýn ilk çey re ðin de 31 mil yar do la ra çý kan tu tar, Ni san so nu i ti ba riy le 32 mil yar 821 mil yon do la ra u laþ tý. Tür ki ye de mev du a týn va de si 2-2,5 ay gi bi ký sa sü - re li ol ma sý dolayýsýyla, ban ka lar kre di sað la ya bil mek i çin da ha çok yurt dý þýn - dan borç lan ma ya gi di yor. Yurt dý þýn dan dü þük fa iz le el de et tik le ri dö vi zi Tür ki - ye de gö re ce da ha yük sek fa iz le kul lan - dý ra rak, kâr el de e di yor lar. Mer kez Ban ka sý nýn zo run lu kar þý lýk o ran la rýn - da ki ar tý þý ve BDDK nýn kar þý lýk o ran la - rýn da ki dü zen le me si ü ze ri ne, ban ka la - rýn sað la ya ca ðý kre di ler de ki dü þü þe pa - ra lel o la rak borç la rýn da da a zal ma ol - ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a HABERLER Ko o pe ra tif ler is tih dam ka pý sý TÜR KÝ YE Mil lî Ko o pe ra tif ler Bir li ði Baþ ka - ný Mu am mer Nik sar lý, ko o pe ra tif le rin 117 bin den faz la in sa ný is tih dam et ti ði ni be lir te - rek, 117 bin ki þi nin is tih da mý i çin 48 mil yar 204 mil yon li ra lýk ya tý rým ya pýl ma sý ge re ki - yor. Ko o pe ra tif le rin ge liþ me si nin ö nün de ki en gel ler kal dý rýl sýn, is tih dam hýz la ar tar gö - rü þü nü di le ge tir di. Nik sar lý, yap tý ðý a çýk la - ma da, 2008 yý lý nýn son dö ne min de or ta ya çý - kan ve iþ gü cü pi ya sa sý ný da ö nem li öl çü de et ki le yen kü re sel kriz le bir lik te iþ siz le rin sa - yý sý nýn cid dî o ran da art tý ðý ný, iþ siz lik le mü - ca de le ve is tih da mýn art tý rýl ma sý nýn hü kü - met le rin en ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri ha li ne gel di ði ni hatýrlat tý. Nik sar lý, kriz son ra sýn da ko o pe ra tif le rin tek rar gün de me gel di ði ne, BM nin de 2012 yý lý ný ko o pe ra tif yý lý i lân et ti ði ni dik ka ti çek ti. Dün ya da, ko o - pe ra tif iþ let me le ri nin 100 mil yo nun ü ze rin de is tih dam oluþturduðunu, çok u lus lu þir ket le - rin da hi bu ka dar is tih dam sað la ma dý ðý ný an - la tan Nik sar lý, ay rý ca kü re sel kri zi en az za - rar la at la tan ya pý la rýn ko o pe ra tif ya pý la rý, ko - o pe ra tif ban ka la rý ve ko o pe ra tif þir ket le ri ol - du ðu nu söy le di. Ya pý ko o pe ra tif le ri nin sa yý - sý nýn hýz la a zal dý ðý ný, ya pý ko o pe ra tif le rin de þu an 1975 yý lýn da ki nok ta ya ge lin di ði ni de an la tan Nik sar lý, ya pý ko o pe ra tif le ri sos yal bir ya pý, bu ra da dev le tin de rol üst len me si lâ zým de di. TO KÝ yi de e leþ ti ren Nik sar lý, TO KÝ nin pi ya sa da ö zel sek tö rün gir me di ði, ko o pe ra tif le rin ya pa ma dý ðý, da ha çok sos yal so rum lu lu ðu a ðýr o lan yer le re gir me si ge rek - ti ði ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a Yu nan e ko no mik kri zi, Rum ke si mi ni de vur du YU NA NÝS TAN e ko no mi sin de ki kri zin, Rum e ko no mi si ni de et ki le di ði be lir til di. Rum Fi le left he ros ga ze te si, Yu na nis tan e ko - no mi sin de ki kö tü gi di þat dolayýsýyla, u lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý nýn göz le ri ni Rum e ko no mi si ne ve Rum ban ka la - rý na çe vir di ði ni, Rum hü kü me ti nin ha zýr la dý - ðý e ko no mik tedbir le rin, Yu na nis tan ýn Kýb rýs Rum yö ne ti miy le o lan bað lan tý sý dolayýsýyla, kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý ný ik na et - me di ði ni yaz dý. Ga ze te ye gö re, Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin 2012 yý lý na ka dar 3,5 mil yar av ro kre di ye ih ti ya cý var. Fa kat kre di de re ce len dir - me ku ru luþ la rý nýn de ðer len dir me le ri ni ta kip e den ya ban cý ül ke ler, Kýb rýs Rum yö ne ti mi ne borç ver me ye gö nül lü de ðil. Ha ber de, Rum yö ne ti mi nin en çok kre di al dý ðý ku ru mun, Rum Ko o pe ra tif Mer kez Ban ka sý ol du ðu, ban ka da Rum yö ne ti mi ne a it 1.436,4 mil yon av ro luk borç se ne di bu lun du ðu be lir til di. Si - me ri ni ga ze te si de Rum hü kü me tin de e ko no - mik an lam da ya þa nan du ru mun, Rum yö ne - ti mi ni, U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu nun (IMF) e þi - ði ne ge tir di ði ni yaz dý. Lef ko þa / a a Süt ü re ti ci si yiz, a ma tü ket mi yo ruz TÜR KÝ YE, dün ya nýn en bü yük 15. süt ü re ti - ci si ül ke ko nu mun da ol ma sý na rað men, ki þi ba þý iç me sü tü tü ke ti min de ar ka sý ra lar da yer a lý yor. Ýç me sü tü tü ke ti min de dün ya or ta la - ma sý yýl lýk ki þi ba þý 103 ki log ram i ken, Tür ki - ye de yýl lýk ki þi ba þý 26,2 ki log ram iç me sü tü tü ke ti li yor. Bir ha yat mu' ci ze si di ye ni te le ne bi - le cek ka dar bü yük be sin de ðe ri ne sa hip o lan sü tün, in san ha ya týn da ki ye ri in san lýk ta ri hi ka dar es ki dir. Süt bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi in san vü cu du nun en ih ti yaç duy du ðu i çe cek ol ma yý sür dü rü yor. Ýn sa noð lu, 5000 yýl dan be - ri süt i çi yor. Yüz yýl lar dýr sað lý ða ya rar lý bir i çe - cek ol du ðu söy le nen sü tün ya rar la rý uz man - lar ca de fa lar ca ispat lan dý. Uz man lar, sü tün i - çer di ði bütün kal si yum ve vi ta min ler le bir çok has ta lý ðý ön le di ði ni, hat ta te da vi et ti ði ni, bu yüz den de sað lýk a çý sýn dan bol mik tar da süt tü ke til me si ge rek ti ði ni be lir ti yor lar. Mu' ci ze vî i çe cek sü tün ü re ti mi ko nu sun da Tür ki ye, dün ya da ön de ge len ül ke ler a ra sýn da yer a lý - yor. U lu sal Süt Kon se yi nin 2011 Süt Ra po - ru na gö re, Tür ki ye dün ya nýn en bü yük 15. süt ü re ten ül ke si ko nu mun da. Bu na kar þý lýk yýl lýk ki þi ba þý iç me sü tü tü ke ti min de ar ka sý ra lar da ka lý yor. Bir leþ miþ Mil let ler in tah min le ri ne gö - re, iç me sü tü tü ke ti min de dün ya yýl lýk ki þi ba þý tü ke tim or ta la ma sý 103 ki log ram, A vus tral - ya da 107, Ka na da da 92, AB de 89,3, ABD de 82,6, Ý ran da 82,4, Ar jan tin de 43,9 ki log ram i - ken, Tür ki ye de yýl lýk ki þi ba þý sa de ce 26,2 ki - log ram süt tü ke ti li yor. An ka ra / a a TAZÝYE Kýymetli aðabeyimiz Mustafa Pekel'in ablasý Ayþe Akpýnar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý

12 RÖPORTAJ 12 Y Kürt Sorunu, M. Kemal Kürtleri Türkleþtirmek istediði için var! YAZAR MUSTAFA AKYOL, KÜRT SORUNU M. KEMAL KÜRTLERÝ ZORLA TÜRKLEÞTÝRMEK ÝSTEDÝÐÝ ÝÇÝN VARDIR. KÜRT SORUNUNUN ÇIKIÞ NOKTASINI BAZILARI 12 EYLÜL OLARAK LANSE EDÝYORLAR, HALBUKÝ 12 EYLÜL KEMALÝZM'ÝN DEVAMIDIR. EVREN ATATÜRKÇÜDÜR. KÜRTÇE 80 LERDE DEÐÝL, DAHA 30'LU YILLARDA YASAKLANMIÞTIR DEDÝ. Türkiye de seçimlerden sonra ortaya çýkan tablo siyasî ve hukukî sistemin ne kadar zayýf ve demokrasiden uzak olduðunu bir kez daha gösterdi. Kemalist rejimin anayasasý ve siyasal düzeni sorunlara çare olmak yerine demokrasinin önünü týkamaya devam ediyor. Biz de Türkiye nin rejimini Yakýn Tarih kitabýnýn yazarý Mustafa Akyol la konuþtuk. Akyol AKP nin yeni dönemde eleþtirilmeye hazýr olmasý gerektiðini söylüyor. Türkiye de bir rejim deðiþikliði görüyor musunuz? Tam demokrasiye doðru bir gidiþ görüyorum. Bundan önce bildiðiniz gibi tek parti diktasý ondan sonra on yýllýk Demokrat Parti dönemi daha sonra i- se askerî darbeler dönemi vardý. Seçimle iþ baþýna gelenlerin yanlýþ kararlar alacaðý düþüncesiyle asker ve yargý kurumlarý aracýlýðýyla vesayet sistemi kuruldu. Bugün gelinen noktada artýk sivil iktidarlar yani hükümetler sisteme hükmetme noktasýna geldiler. Bu Kemalist rejimden daha demokratik bir düzene doðru hamledir. Demokrasinin de tek baþýna çözüm ürettiði söylenemez. Tam da bu sebeple hürriyetçi ve hukukun üstünlüðünü gözeten bir demokrasi için çalýþmamýz gerekiyor. Ergenekon süreciyle ordu içinde darbeyi savunanlarýn etkisizleþtirildiði, HSYK nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesiyle Kemalist yargý sisteminin iktidarsýzlaþtýrýldýðý söyleniyor. Sizce Kemalizm ve tabaný bu kadar güçsüzleþti mi? Artýk bugün Kemalist müdahaleler yapýlamýyor. Bu geri dönüþü olmayan bir süreçtir. Siz, darbeler döneminin kapandýðýný düþünenlerden misiniz? Kimse bunu garanti edemez, ancak Türkiye nin geliþmiþlik düzeyi ve dünyanýn bulunduðu nokta darbe döneminin bittiði gösteriyor. Hürriyetçi ve hukukun üstünlüðünü tanýyan bir demokrasi tam mânâsýyla geliþtirilemediði için sürecin geri dönebileceði iddia ediliyor Darbeyi yapmak isteyenler anayasal bir yetkiyle bunu yapmýyorlar. Siz liberal bir anayasa yapsanýz bile darbe yapmak isteyenler varsa yapar. Darbe yapýlamamasýnýn sebebi; uluslar a- rasý meþrûiyet sorunu olmasý, ortaya çýkacak e- konomik krizle baþ edilemeyeceði gerçeði, Türkiye nin karmaþýk toplum yapýsýna sahip olduðu için, askerî yöntemlerle yönetilemeyeceði. Yoksa darbeciler açýsýndan ideolojik olarak hiçbir þey deðiþmiþ deðil. 27 Mayýs ý yapanlar da suç iþlediklerini biliyordu. Darbeci ideolojinin deðiþmediðini söylüyorsunuz. Peki Kemalistler nasýl demokrasiye dâhil edilecekler? Türkiye nin rejimini Yakýn Tarih kitabýnýn yazarý Mustafa Akyol la konuþtuk. Akyol AKP nin yeni dönemde eleþtirilmeye hazýr olmasý gerektiðini söylüyor. Kemalistlerin korkularýný gidermekle alâkalý bir þey. Hayat biçimlerinin garanti altýna alýndýðýný, herhangi bir din baskýsýyla karþý karþýya kalmayacaklarýný göstermek Kemalistlerin korkularýný azaltabilir diye düþünüyorum. Kemalistler ülkenin oligarþik kesimiydi, onlarý ikinci sýnýf vatandaþ haline getirmek ya da ezmek Türkiye ye bir fayda getirmez. Onlara artýk oligarþilerinin bittiðini söylemek ve kendilerinin de herkes gibi eþit vatandaþ olduðunu belirterek demokrasiye ikna edebilirsiniz. Ancak böyle bir anlayýþla ülke içinde konsensüs saðlanabileceðini düþünüyorum. Son dönemde Kemalistler arasýnda, iktidara dünya görüþü itibariyle mesafe ayný olsa bile bazý konulardaki korkularýn azaldýðý kanaatindeyim. Kemalistlerin bazý kesimlerinde Bugüne kadar millete eziyet ettik. Acaba onlar da bize kötülük eder mi? korkusu var mý? Bazý kesimlerinde var, ancak bazý kesimlerinde ise her þeye raðmen halka kötülük ettikleri kanaati yok. Ýnsanlarý bazý politikalarla karanlýktan aydýnlýða çýkardýklarýný düþünüyorlar. M. Kemal den ne istiyorsunuz ne yaptý size, Þapka giydirmiþ kötü mü? diyen insanlar var. Kemalizm büyük bir anlatý. Bu anlatýnýn içinde M. Kemal in büyük bir bilge olduðu, her þeyin doðrusunu bildiði, geleceði dahi gördüðü görüþleri var. Hatta bizim gibi cahillerin M. Kemal in gösterdiði mutlak doðrularý anlayamayacaðýmýz yargýlarý da var. Buna hâlâ inanmaya devam edenler olabilir. Bu anlayýþtaki Kemalist politikalarla toplumun pek çok kesimi ezilmiþtir. Ancak ezilen Kemalistlere rövanþist bir yaklaþým sergilememeli, aksine demokratik ve insan haklarý kriterlerine baðlý olduklarýný söylemeli ve göstermelidir. Bugün demokrasinin kalitesini nasýl buluyorsunuz? Yeterli deðil. Türkiye eskiden iþkencelerin yapýldýðý, karakollarda insanlarýn kaybolduðu, devletin vatandaþýný sistematik olarak öldürdüðü gaddar bir devletti. Bu noktalardan çok iyi bir yere geldik. Maalesef fikir hürriyeti ve basýnýn hükümeti rahatlýkla eleþtirememesi konusunda sýkýntýlar var. Baþbakanýn köþe yazarlarýyla bire bir polemiðe girmesi yavaþ yavaþ susturuluyoruz psikolojisi oluþturdu. Abartýlýyor olabilir, ancak psikolojinin varlýðý bir realite. Bugün kendini siyasetten güçlü hisseden kesimlerin Þunlar tasfiye edilecek gibi cümleleri kullanmamasý gerekir. Ergenekon sürecinde yaþananlarý Karþý darbe olarak yorumlayanlar oldu. Siz bu insanlara hakikaten Kemalistlerin yaptýðý gibi eziyet çektirildiðini düþünüyor musunuz? Meselâ 28 Þubat ta uygulanan baský, þiddet ve tasfiye bugünkü durumla mukayese bile edilemez. Bugün eþi baþörtüsüz diye subaylarýn ordudan atýldýðýný düþünebilir misiniz veya baþörtüsüz olduklarý için milyonlarca genç kýzýn üniversite kapýlarýndan döndürüldüðünü... Ancak tarihsel bir iddia ile ülkeye demokrasi getireceðinizi iddia ediyorsanýz býrakýn bunlarý iþe alýmlarda ve terfilerde insanlarýn kayrýldýðý söylentileri dahi çýkmamasý gerekir. Hz. Ömer a- daletiyle hareket etmek ve eleþtirilmekten korkmamak gerekir. Muhalefet açýsýndan süreci nasýl deðerlendiriyorsunuz. CHP nin seçim dönemindeki açýlýmlarýný nasýl yorumluyorsunuz? CHP bugüne kadar seçim kazanmayý düþünmemiþ yargý ve orduyla seçilmiþ iktidarlarýn Kemalist ilkelerden sapmasýný engellemeye çalýþmýþtýr. CHP ordu ve yargýnýn eski zindeliðinde olmadýðýný görünce seçimde oy kazanmak gereðini hissetti. Katý laiklik anlayýþýyla oylarýný arttýramayacaðýnýza göre CHP siyasî parti gibi davranmayý keþfetmeye baþladý. Kýlýçdaroðlu nun sosyal demokrasi yönündeki açýlýmlarýný olumlu buluyorum. CHP, devletin organý olmaktan siyasî parti olmaya doðru mu gidiyor? CHP kitle partisi olup farklý kesimlere ulaþmaya çalýþýyor seçimlerinde CHP Kemalist ilkeleri savunmaktan, baþörtüsüne Çankaya ya geçit yok demekten ve onuncu yýl marþý çalmaktan baþka bir þey yapmadý. Aile sigortasý gibi dertleri yoktu. Bireysel olarak veya parti o- larak Kemalist olunabilir, ancak Kemalizm a- nayasa ile devletin ideolojisi olamaz. Ama CHP siyasî olarak bunu savunuyordu. Eski devrin deðiþmesiyle CHP siyasî parti gibi davranmaya, siyasî parti nasýl örgütlenir gibi sorularý kendine sormaya baþladý. Halbuki sað 50 yýldýr Türkiye de seçim kazanýyor. Sizce Kemalizm in bunca sene ayakta durmasýnýn baþarýsý nerden kaynaklanýyor? En büyük avantajý M. Kemal in Millî Mücadele kahramaný olmasý. Yoksa M. Kemal herhangi bir siyasetçi olsaydý böyle karizmasý olmayacaktý. Kaldý ki Millî Mücadelenin arkasýnda koca bir halk var! M. Kemal in ülkenin kurtarýcýsý olarak görülmesi kendisini rejimin tek meþrû aktörüne dönüþtürmüþtür. Savaþ kazanýp bunu tek parti diktasýna çevirmiþ dünyada baþka liderler de vardýr. Kemalizm bu noktada baþarýlý olmuþtur. Eðitimi kurumsal olarak yaygýnlaþtýrmasý iyi bir adým olarak görülebilir, ancak laikliði toplumu dinden uzaklaþtýrmanýn aracý olarak görmesi kabul edilemez. Kemalizm bu ülkede öyle bir eðitim sistemi kurmuþ ki siz ne kadar eðitimli olursanýz o kadar Kemalist ve dar kafalý olabilirsiniz. Kemalist eðitim sistemi bizlere M. Kemal in yaptýðý her þey doðrudur, bunlara karþý çýkan vatan hainidir, Türkiye de yanlýþ giden bir þey varsa bu M. Kemal in yolundan sapýldýðý içindir anlayýþýný öðretmeye çalýþmýþtýr. Meselâ Kürt sorununun dýþ mihraklar tarafýndan kýþkýrtýldýðý için ortaya çýktýðý öðretisi vardýr. Oysa Kürt sorunu M. Kemal Kürtleri zorla Türkleþtirmek istediði için vardýr. Kürt sorununun çýkýþ noktasýný bazýlarý 12 Eylül olarak lanse ediyorlar, halbuki 12 Eylül Kemalizm in devamýdýr. Evren Atatürkçüdür. Kürtçe 80 lerde deðil, daha 30 lu yýllarda yasaklanmýþtýr. Kemalist anlayýþ Türkiye de bütün sorunlarýn dýþ güçler tarafýndan kurgulandýðýný varsayar. Bu noktada da Kemalizm iyi kurgulanmýþ bir ideolojidir. Bugün de çocuklarýmýza her gün onun yolunda yürümek için yemin ettiriliyor. Bu kadar baský ve asimilasyona raðmen insanlar neden Kemalist olmamýþlar? Türkiye de Kemalizm yüzünden maðdur o- lan insanlar bu paradigmaya inanmadýlar. Dedeniz din adamý ve tek parti döneminde asýlmýþsa, Kürt seniz diliniz yasaklanmýþsa, liberalseniz özgürlükler kýsýtlanýyorsa bu paradigmaya inanmazsýnýz. Bu hafta mecliste vekillerin yemin töreni var, gerilim yüksek. Yeni dönemi nasýl okuyorsunuz? Ümit var bakýyorum. Ak Parti seçimden yüzde 50 oy aldý, ancak 330 sandalyeyi bulmamasý yüzünden konsensüsü aramaya mecbur. Öbür taraftan mecliste halký temsil oraný yüzde 95 e yakýn çýktý. Ancak Hatip Dicle nin, Balbay ve Haberal ýn önünün kesilmesi daha þimdiden siyaseti germiþ görünüyor. Bunun yanýnda BDP nin meclisi boykot kararý açýklamasý vahim bir durum. Yeni bir anayasa için gerekli uzlaþma saðlanabilecek mi? Anayasa meselesinde CHP ve Ak Partinin bir uzlaþma saðlayabileceðini düþünüyorum. Çünkü CHP seçim sürecinde kendini baðlayan anayasa raporu hazýrladý. Ak Parti bunun üzerine giderek CHP yi sýkýþtýrabilir. Ak Parti CHP uzlaþýsý Türkiye için rahatlatýcý olabilir, ancak istediðimiz gibi özgürlükçü bir anayasa ortaya çýkmayabilir. MHP nin bu duruma muhalefet edeceði kesindir, ancak BDP nin ve PKK nýn tutumu yeni dönem için daha belirleyici olacaktýr. Çünkü her anlaþmazlýk noktasýnda BDP nin Çatýþma çýkar demesi ortaya karanlýk bir tablo çýkartýyor. Kürtlerin ezilmiþliðinin giderilmesi gerekirken PKK nýn ve BDP nin Kürtlerin tek temsilcisi gibi davranmalarýna müsaade edilmemeli. BDP nin sorunlar karþýsýnda daða çýkma romantizmi artýyor. Halil Berktay ýn da söylediði gibi bunlar karþýsýnda solun þiddeti reddedememe sorunu var. Dindarlar bunca eziyet ve dýþlanmaya raðmen þiddete baþvurmamýþ, demokrasi i- çinde kalmýþtýr. Müslümanlarda isteselerdi örgüt kurup özgürlüklerini elde etmek için þiddete baþvurabilirlerdi. Bu kadar karmaþa ve kaos içinde hükümet reform yapabilecek mi? Ak Partiyi reformlar konusunda teþvik etmek ve itmek gerekir. Bir tarafta anayasanýn merkezi devlete vermiþ olduðu büyük güçler, öbür tarafta ise bu gücü azaltacak reform seçeneði var. Gücü eline geçiren ilkeli davranacak mý? Ak Partiyi bu konuda zorlamak, eleþtirmek gerekir. Eski tabloda asker ve yargý Kemalist refleks içindeydi. Kim iktidara gelirse bu güçlerden kendini korumak için reform yapardý. Artýk merkezin en güçlü sahibi hükümetse neden reform yapsýn? Söylediðiniz tablonun oluþturacaðý bir rehavet ve gücü kötüye kullanma tehlikesi var. Ak Parti ilk yýllarýnda hayatta kalmak için AB reformlarýna sarýlmak zorundaydý. Þimdi ayný motivasyon yok, ancak idealizmi var. Demokrasi hedefini yakalayabilmek için Ak Partiye e- leþtirel bakabilmek lâzým. Ak Parti nin de eskiden beri kendisine yapýlan operasyonlarý hatýrlatarak yapýlan olumlu eleþtirilere saldýrý gözüyle bakmamasý gerekir. Bunlarý Ak Parti ye karþý kapatma dâvâsýný eleþtiren bir yazar olarak söylüyorum. Ancak bir konsensüse varýlabilmesi için ülkedeki farklý seslere müsaade e- dilmelidir. Çünkü siyasetçiler konulara Ankara zaviyesinden bakýyor, bizler baþka zaviyelerden bakýyoruz. Konuþulan ve tartýþýlanlardan siyasetçilerin alacaðý pek çok fikir olmalýdýr. Bir taraftan da darbe tehlikesi tam mânâsýyla ortadan kalktýðýnda, her þey normalleþtiðinde siyasetçilerin de eleþtirileri kabullenme katsayýlarýnýn artacaðýný düþünüyorum. Yoksa her eylemin arkasýnda Ergenekon u aramak da doðru bir durum deðil. Bütün bu rejim tartýþmalarýndan sonra muhafazakârlara destek veren liberallere Kemalistler tarafýndan eleþtiriler var. Ýran da olduðu gibi en son tasfiye olacaklarýn liberaller olduðunu iddia ediyorlar. Katýlýr mýsýnýz? Öncelikle Türkiye de Ýran gibi bir þey olacaðýný düþünmüyorum. Türkiye de muhafazakârlar etkili ve güçlü hale geliyorlar, ancak dünya algýlarý deðiþiyor. Demokrasiyi daha çok benimseyen, farklý hayat biçimlerini kabul eden bir söylem geliþiyor. Bir muhafazakâr kendisi de o mekâna gittiði için belediyelerde içki satýlmasýný istemiyor, ancak þehrin herhangi bir yerinde de içki satýlmasýna karþý gelmiyor. Tabiî ki bunun dýþýnda muhafazakârlar içinde diðer guruplarda olduðu gibi hoþgörüsüz insanlar o- labilir. Tüm bunlarla birlikte Kemalizme karþý muhafazakârlarla liberaller arasýndaki paralellik bir yanýlgý deðil. Kemalizm son buldukça liberallerle muhafazakârlar arasýndaki farklýlýklar daha da belirginleþecektir. Ancak bu demokrasi içinde bir farklýlýk olacaktýr, týpký Avrupa daki muhafazakâr-liberal tartýþmasý gibi. Önümüzdeki dönemde liberallerle muhafazakârlar arasýndaki tartýþmanýn çatýþmaya dönüþeceðini zannetmiyorum.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Mit su bis hi Lan cer 1.6 O to ma tik OTOMOTÝV HABERLER Vol vo dan ak tif gü ven lik tek no lo ji si Temmuz da Türkiye de TEMMUZ AYI ÝTÝBARÝYLE MITSUBISHI LANCER SPORTS SEDAN'IN YENÝ OTOMATÝK VERSÝYONU SADECE 1.6 BENZÝNLÝ MOTOR SEÇENEÐÝYLE SUNULACAK. MIT SU BIS HI Mo tors un kom pakt sý nýf ta yer a - lan ef sa ne vî mo de li Lan cer Sports Se dan ýn 1.6 lit re mo tor lu ver si yo nun da Tem muz a yýn dan i - ti ba ren o to ma tik þan zý man se çe ne ði de su nul - ma ya baþ la na cak. In vi te a dý ve ri len do na ným pa ke tiy le kom bi ne e di le cek o lan o to ma tik þan - zý man lý ve 1.6 lit re mo tor lu Mit su bis hi Lan cer Sports Se dan da 7 ha va yas tý ðý, vi raj ve kay gan ze min ler de yol tu tu þu art tý ran ASTC Sis te mi (Ak tif Den ge ve Çe kiþ Kon trol Sis te mi), yað - mur sen sö rü, far sen sö rü, ön/ar ka sis far la rý, 16 inç a la þým lý jant lar, di rek si yon dan ku man da lý mü zik sis te mi, so ðu tu cu lu tor pi do gi bi ö zel lik - ler stan dart o la rak yer a lý yor. Ye ni Pe u ge ot 308 gel di! YENÝ Pe u ge ot 308, Pe u ge ot nun ye ni mar ka kim li ði ni ser gi le yen çiz gi le re bü rü - nür ken, ye ni lik çi mik ro-hib rid e-hdi tek - no lo ji sin den ya rar la ný yor ve % 15 e va ran ya kýt ta sar ru fu do la yý sýy la kul la ným ma li ye ti ta sar ru fu su nu yor. Ac cess ve Ac ti ve do na - ným se vi ye le ri ne sa hip o lan ve 5 mo tor se - çe ne ði i le fark lý vi tes ku tu su kom bi nas yon imkânla rý su nan Ye ni Pe u ge ot 308, 38 bin 500 TL den baþ la yan a nah tar tes lim fi yat lar i le Tür ki ye pa za rý na su nul du. Fi at 500C, Tem muz so nu na ka dar e þit tir Fi at 500 EFSANE mo del Fi at 500 ün cab ri o ka ro - ser li ver si yo nu me rak lý la rý i çin çok ö zel bir kam pan ya i le ya za mer ha ba di yor. Tem muz a yý so nu na ka dar ge çer li o la cak bu kam pan ya da hi lin de Fi at 500 cab ri o ya, Fi at 500 i le ay ný sa týþ fi ya tý na sa hip o lu na - bi li yor. Bu ses ge ti re cek kam pan ya sa ye - sin de Fi at müþ te ri le ri, TL ye va ran fi yat a van taj la rýn dan ya rar lan ma im kâ ný - na sa hip o lu yor lar. To yo ta dan Dün ya ya A çý lan Pen ce re TOYOTA ya kýn ge le cek te o yun, ke þif ve öð ren me duy gu su nu teþ vik e de rek yol cu - luk la rý ru tin ol mak tan çý ka ra cak. To yo ta Av ru pa i le Ko pen hag Ta sa rým Ens ti tü sü ta ra fýn dan ge liþ ti ri len in te rak tif Win dow to the World-Dün ya ya A çý lan Pen ce re a - raç kon sep tin de, yol cu la rýn pen ce re le re do kun ma sý ve on la rý kul lan ma la rý müm - kün o la cak. Bu þa þýr tý cý pen ce re nin dün ya - ya na sýl a çýl dý ðý ný gör mek i çin ce bo ok.com/to yo ta tur ki ye ad re si ni zi ya ret et me niz ye ter li. Mev cut yýr tý cý ta sa rý mýy la ol du ðu ka dar bir ef sa ne ha li ne ge len a dýy la da kom pakt se dan sý ný fý nýn en dik kat çe ki ci mo del le rin den bi ri ol ma yý ba þa ran Mit su bis hi Lan cer Sports Se - dan da Tem muz a yýn dan i ti ba ren ye ni bir o - to ma tik þan zý man se çe ne ði da ha su nul ma ya baþ la na cak. Mit su bis hi nin ül ke miz de ki tem - sil ci si Tem sa Glo bal ta ra fýn dan Tem muz a yý i ti ba riy le ilk müþ te ri le ri ne tem sil e dil me ye baþ la na cak o lan Mit su bis hi Lan cer Sports Se - dan ýn ye ni o to ma tik ver si yo nu, sa de ce 1.6 lit - re lik 117 HP güç ü re ten ben zin li mo tor se çe - ne ðiy le kom bi ne e di le cek. Hyun da i, Av ru pa Pa za rý nda ken di re ko ru nu ký ra rak 2010 yý lýn da yüz de 2,6 pa zar pa yý ya ka la dý. Hyun dai, Av ru pa da 5 mil yon luk ol du HYUN DA I NÝN Av ru pa da ilk de fa 1977 yý lýn da Pony i le baþ la yan ma ce ra sýn da 5 mil yon - luk sa týþ a de di ne u la þýl dý. 24 yýl lýk se rü ven de, sü rek li ar tan sa týþ gra fi ði i le Av ru pa Pa za rý i çin ö nem li bir se vi ye o lan 5 mil yon a det lik sa tý þý ya ka la yan Hyun da i, bu sa tý þýn yak la þýk 1 mil yon a de di ni son 3 yýl lýk sü reç te ger çek leþ tir di. Ö zel lik le son 27 ay lýk sa týþ lar da Hyun - dai Av ru pa da ki ba þa rý sý ný hýz la art týr dý. Av ru pa Pa za rý na gi ri þin den tam 19 yýl son ra, 1996 yý lýn da 1 mil yon luk sa týþ a de di ne u la þan Hyun da i, 2001 yý lýn da i se 2 mil yo nun cu a - ra cý ný Av ru pa tü ke ti ci si i le bu luþ tur du. Av ru pa ge ne lin de mar ka bi li ni lir li ði nin ar tý þý ve sa týþ nok ta la rý nýn yay gýn laþ ma sý i le 2005 yý lýn da 3 mil yon ba ra jý ný ge çen Hyun da i, 2008 yý lýn da da 4 mil yon a det lik sa tý þa u laþ mýþ tý yý lýn da Av ru pa Pa za rý i çin ö zel o la rak ge liþ ti ri len, ta ma men Av ru pa lý i30 mo de li nin sa tý þa çýk ma sý i le Av ru pa ül ke le rin de ki sa - týþ la rý hýz ka za nan Hyun dai mar ka sý ay ný ba þa rý yý da ha son ra de va mý ge len di ðer i-se ri si mo del le ri i le sür dür dü. Ý ler le yen yýl lar da sa tý þa su nu lan ve i30 gi bi Av ru pa tü ke ti ci si nin bek len ti le ri ne kar þý lýk ver mek ü ze re ta sar la nan i10, i20, ix20 ve ix35 mo del le ri de ay ný ba þa rý yý fark lý seg ment ler de de vam et ti re rek sa týþ la rýn bu nok ta ya u laþ ma sý ný sað la dý. Bütün bu mo del ler i le Hyun da i, Av ru pa Pa za rý nda ken di re ko ru nu ký ra rak ve bütün mar - ka lar a ra sýn da en yük sek ar tý þý el de e de rek 2010 yý lýn da yüz de 2,6 pa zar pa yý ya ka la dý. STAN DART LA RI YÜK SEK INVÝTE do na ným pa ke tiy le Tür ki ye pa za rý nýn be ðe ni si ne su nu la cak o lan Mit su bis hi Lan cer Sports Se dan ýn 1.6 lit re ben zin li mo tor lu ve o to ma tik þan zý man lý ver si yo nun da zen gin kon for ve ge niþ gü ven lik ö zel lik le ri ne yer ve ri li yor. O to ma tik þan zý man lý Mit su bis hi Lan cer Sports Se - dan da 7 ha va yas tý ðý, vi raj ve kay gan ze min ler de yol tu tu þu ar tý ran ASTC Sis te mi (Ak tif Den ge ve Çe kiþ Kon trol Sis te mi), yað mur sen sö rü, far sen - sö rü, ön/ar ka sis far la rý, 16 inç a la þým lý jant lar, di - rek si yon dan ku man da lý mü zik sis te mi, so ðu tu cu - lu tor pi do gi bi ö zel lik ler stan dart o la rak yer a lý yor. A u di ye ye di ö dül bir den AUDÝ mo del le ri nin ye di ö dül le en ba þa rý lý mar ka se çil di ði 2011 Yý lýn Spor O to mo bil - le ri Ö dül le ri nde RS3 Sport back en yük sek pu a ný a la rak ba þý çek ti. A u di, TT Ro ads ter, TT RS Ro ads ter ve TTS Co u pe mo del le - riy le gü müþ; S3, A5 Co u pe ve R8 Spyder mo del le riy le de bronz ma dal ya al dý. Mic he lin den Las tik te Doð ru Ha va Ba sýn cý faaliyeti HER 100 a ra cýn 30 u dü þük ha va ba sýnç lý las tik le riy le yol gü ven li ði ni teh dit e di yor. Bu o ran 2008 yý lýn da ya pý lan öl çüm ler de yüz de 61 di. Mic he lin in Ni san-ma yýs ay - la rýn da top lam al tý il de ger çek leþ tir di ði ve 4566 a ra cýn kon trol e dil di ði Las tik te Doð ru Ha va Ba sýn cý faaliyetin de, 100 a - raç tan 58 i nin dü þük ya da yük sek ha va ba sýnç lý las tik le re sa hip ol du ðu tes bit e - dil di. Sü rü cü le rin % 16 sý nýn teh li ke li se vi - ye de dü þük ha va lý las tik ler le yol cu luk yap tý ðý or ta ya çý kar ken, 2010 da ki faaliyet te ay ný o ran % 24 e u la þý yor du. Hon da dan mo tor ya ðý he di ye HONDA, 27 Ha zi ran-9 Tem muz 2011 ta - rih le ri a ra sýn da de vam e de cek o lan yaz kam pan ya sý kap sa mýn da, 2006 yý lý ve da - ha es ki mo del Hon da a raç sa hip le ri, a raç la - rý na ser vis te pe ri yo dik ba kým yap týr dýk la rý tak dir de, iþ çi lik te yüz de 30, ba kým ve ta - mir par ça la rýn da yüz de 25 in di rim ka za nýr - ken, yük sek ka li te li ve ya kýt tü ke ti mi ni dü - þür me de yar dým cý Hon da mo tor yað la rý i le yað fil tre le ri ne üc ret siz sa hip o la bi le cek. YOL ü ze rin de ki hay van la ra kar þý a larm ve re rek o to ma tik fren ya pan bir sis tem ge liþ ti ren Vol vo Car Cor po ra ti on, ak tif gü ven - lik te ye ni bir a dým a tý yor. Ye ni sis tem bir kaç yýl i çin de sa tý þa su - nu la cak. Vah þi hay van la ra çarp ma ris ki ni a zal tan gü ven lik sis te - mi ge liþ tir me pro je si, Vol vo Car Cor po ra ti on ýn 2020 viz yo nu - nun bir par ça sý ný o luþ tu ru yor. Vol vo, 2020 viz yo nu çer çe ve sin - de ye ni bir Vol vo o to mo bi li nin i çin de hiç kim se nin cid dî bir ya - ra lan ma ya ma ruz kal ma ya ca ðý ný ön gö rü yor. Ye ni sis tem, 2010 da kul la nýl ma ya baþ la yan O to ma tik Fren li Ya ya Al gý la ma Sis te mi tek no lo ji si ne da ya ný yor. Ö te yan dan, Vol vo Cars, J. D. Po wers ýn son a raþ týr ma sýn da, müþ te ri le ri ni en çok mem nun e - den o to mo bil mar ka sý un va ný ný ka zan dý. Renault Dus ter, Ar jan tin ve Bre zil ya da sa tý þa su nu la cak RE NA ULT, Ar jan tin de ki Bu e nos A i res Fu a rý nda, ö zel o la rak A - me ri ka pa za rý i çin ta sar lan mýþ o lan ye ni bir Re na ult Dus ter ver si - yo nu nu ta ný ta cak. SUV 4x4 mo de lin ge niþ kit le le re yay gýn laþ tý rýl - ma sý nýn sem bo lü o lan bu gü ve ni lir ve sað lam a raç pa zar da ben - ze ri ol ma yan bir fi yat/e kip man o ra ný su nu yor. Dus ter, Bre zil - ya da ki Cu ri ti ba fab ri ka sýn da ü re ti le cek ve 2011 in son çey re ðin - de Ar jan tin ve Bre zil ya da sa tý þa su nu la cak. A me ri ka böl ge si, en bü yük i ki pa za rý Bre zil ya ve Ar jan tin baþ ta ol mak ü ze re Re na ult i çin son de re ce ö nem li bir böl ge o luþ tu ru yor. Re na ult bu böl ge de 2009 ve 2013 a ra sýn da sa týþ la rý ný i ki ka tý na çý kar ma yý he def li yor. Pors che ye di mo de liy le bi rin ci SPOR o to mo bil tut kun la rý nýn yap tý ðý oy la ma ne ti ce sin de Pors - che, 2011 Yý lý Spor O to mo bil le ri Ö dül le ri nde ye di mo de liy le bi - rin ci lik kür sü sü ne çýk tý. Mo del le rin 15 ka te go ri de mü ca de le et - ti ði ya rýþ ma da Pors che ay rý ca bir i kin ci lik ve i ki ü çün cü lük el de e de rek ö nem li bir ba þa rý ya da im za at tý. Se at Le on un di zel DSG si ö zel fi yat la DOÐUÞ O to mo tiv SE AT ýn ta sa rý mý, di na mik sü rüþ ö zel lik le riy le son de re ce be ðe ni top la yan Le on mo de li, ge niþ le yen mo tor se - çe nek le riy le þim di çok da ha il gi çe ki ci. SE AT Le on di zel se çe ne - ði, 47 bin 500 TL den baþ la yan fi yat lar la da son de re ce ca zip. Üs te lik Le on mo de li ne ö zel spor tif gö rü nü m ka zan dý ran A e ro - di na mik kit de Ha zi ran a yý na ö zel kam pan ya lý fi ya tý i le sa týþ ta. Ye ni A ve o B seg men ti nin id di a lý sý o la cak TAMAMIYLA ye ni len miþ id di a lý di na mik ta sa rý ma sa hip, spor tif sü rüþ de ne yi mi ya þa ta cak pek çok ye ni tek no lo jik ö ge le re sa hip Ye - ni A ve o, son de re ce re ka bet çi o lan kü çük o to mo bil pa za rýn da ya - ka la nan ba þa rý çý ta sý ný yük selt mek ü ze re Tem muz a yý i ti ba rýy la Tür ki ye pa za rý na su nu la cak. Beþ ka pý lý hatc hback ve dört ka pý lý se dan o la rak pi ya sa ya su nu la cak Ye ni A ve o, bütün mo del se çe - nek le rin de mü kem mel sü rüþ ve yol tu tuþ ö zel lik le ri ni bi ra ra ya ge - ti rir ken, cö mert iç hac mi i le ge niþ kon for a la ný ve ya kýt ve rim li li ði - nin ya ný sý ra, i le ri tek no lo ji ye sa hip ta sa rý mýy la dik kat çe ki yor. Ge ely mo del le ri ne ya za ö zel kam pan ya GE ELY, yaz ay la rýn da ge çer li o la cak bir sa týþ kam pan ya sý na im za at tý. Kam pan ya kap sa mýn da Ge ely FC mo de li 1,560 TL in di rim - le 23,990 TL, Ge ely Em grand EC7 mo de li i se 28,500 den baþ la - yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Ay rý ca Em grand EC7 mo de li nin a nah tar tes lim fi ya tý nýn % 90 lýk bö lü mü ne Ge ely Fi nans tan kre di kul lan ma im kâ ný da su nu lu yor. Ge ely Em grand EC7 mo - de lin de, tam o to ma tik di gi tal kli ma, sun ro of, yol bil gi sa ya rý, de ri kol tuk, ar ka park sen sö rü, EBD des tek li ABS fren sis te mi ve 6 a - det ha va yas tý ðý su nu lan kon for ve gü ven lik e kip man la rýn dan ba zý la rý. Em grand EC7 ay rý ca, 2011 yý lý O cak a yýn da C- NCAP tan 5 yýl dýz a la rak ö nem li bir ba þa rý ya im za at tý.

14 14 SPOR Y HABERLER Millî judocu Sümeyye Akkuþ Brezilya'da bronz kazandý TÜRK Judosunun kalbi hafta sonu Malta'da devam eden Ümitler Avrupa Judo Þampiyonasý'nda atarken, diðer tarafta ayný günlerde Brezilya'da yapýlan Büyükler Dünya Kupasý müsabakalarýndan gelen müjdeli haberler yüzümüzü güldürdü. Brezilya'nýn Sao Paolo þehrinde Olimpiyat yolunda puan toplamaya çalýþan Judo Milli Takýmýnda, ilk gün yapýlan müsabakalar sonucunda 48 kg.'da yarýþan milli sporcu Sümeyye Akkuþ bronz madalya kazandý. Sümeyye Akkuþ; ilk turu bay geçtikten sonra sýrasýyla Brezilyalý ve Portekizli rakiplerini yenerek adýný yarý finale yazdýrdý. Burada Romanyalý rakibine yenilen milli sporcu, üçüncülük maçý oynamaya hak kazandý. Üçüncülük maçýnda baþtan sona iyi bir performans sergileyerek Ýsrailli rakibi Roni Schwartz'ý safdýþý býrakan Sümeyye bronz madalyanýn sahibi oldu. Badmintoncu Özge Bayrak 2012 Londra kapýsýnda TÜRK badminton tarihinde bir ilk yaþanmak üzere... Milli badmintoncu Özge Bayrak, 2012 Londra Olimpiyatlarý'na katýlmak için büyük avantaj yakaladý. Olimpiyat kotasýna girmeyi baþaram Özge Bayrak, istikrarýný sürdürürse olimpiyatlara katýlan ilk Türk badmintoncusu olacak. Olimpiyatlara koþar adým ilerleyen Özge Bayrak, Kenya'da katýldýðý Olimpiyat Puaný Eleme Turnuvasý'nda finale kalmayý baþardý ve çok deðerli puanlar kazandý. EGO Spor'un sporcusu olan Özge Bayrak, aldýðý puanlarla dünya sýralamasýnda 60'lý basamaklara yükselmeyi baþardý. Badminton'da sýralamalarýn ilk basamaklarýnda Çinli tenisçiler bulunuyor. Ancak her ülkenin olimpiyat için belirli sayýda sporcu gönderme hakký var. Özge Bayrak, aldýðý puanlarla þu anda olimpiyat kotasýnýn içine girmeyi baþardý. Özge Bayrak, bu istikrarýný sürdürmesi durumunda olimpiyatlara katýlan ilk Türk badmintoncusu olarak tarihe geçecek. Kenya'da düzenlenen þampiyonada ayrýca Öznur Çalýþkan da finale yükselirken, yarý finalde elenen Neslihan Yiðit 3. olmayý baþardý. Sancaktepe Spor Þenliði ödülleri daðýtýldý SANCAKTEPE Belediyesi'nin organize ettiði Spor Þenliði'nde 2011 yýlý içinde baþarýlý olan sporculara madalya ve ödülleri Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, Kaymakam Necmettin Kalkan ve AK Parti Ýstanbul Milletvekillerinden Osman Boyraz tarafýndan verildi. Ýlçe genelinde 4 bin lisanslý sporcusu bulunan Sancaktepe'de en çok raðbet gören spor dallarý ise futbol, güreþ, wushu, karete ve kixboks.. Sancaktepeli spor sevdalýlarý 2011 yýlý içinde aldýklarý eðitimleri bu þenlikte bir bir sergilerken uzakdoðu sporcularýn þovlarý izleyenler tarafýndan büyük alkýþ aldý. Samsunspor Macar Lazar ve Brezilyalý Rios'la anlaþtý SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor'un, Macar Pal Lazar ve Uruguaylý ön libero Arevalo Rios ile anlaþma saðladýðý bildirildi. Kulüp baþkaný Kazým Gürol Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, transfer çalýþmalarýnda Macaristan'ýn Videoton takýmýnda forma giyen savunma oyuncusu Pal Lazar ile Brezilya'nýn Botagofo takýmýnda forma giyen Uruguaylý ön libero Arevalo Rios'la her konuda anlaþmaya vardýklarýný söyledi. Bu iki oyuncuyla en kýsa sürede sözleþme imzalayacaklarýný ifade eden Yýlmaz, iki oyuncunun da Samsunspor'a güç katacaðýna yönetim olarak sonuna kadar inandýklarýný belirtti. Pal Lazar ve Arevalo Rios'u takýma dahil etmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Yýlmaz, Samsunspor'un geleceði için transfer çalýþmalarýný hassas bir þekilde sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Kadýn Basketbol Millî Takýmý Beyaz Rusya önünde POLONYA'DA düzenlenen FIBA Avrupa Kadýnlar Þampiyonasý nda E Grubu, ikinci tur maçlarýna bugün oynanacak üç karþýlaþma ile devam edilecek. Grupta çeyrek final mücadelesi veren Türkiye ise Beyaz Rusya karþýsýna galibiyet parolasýyla çýkacak. FIBA Avrupa Kadýnlar Þampiyonasý nda A Milli Kadýn Takýmý, ikinci turdaki ikinci maçýnda önceki gece karþýlaþtýðý Büyük Britanya yý maðlup ederek E Grubu ndaki ilk galibiyetini elde etmiþti. Milliler gruptaki son maçýný bugün TSÝ da Beyaz Rusya ile oynayarak adýný son sekiz takým arasýna yazdýrmak için mücadele edecek. Karþýlaþma NTVSpor'dan naklen yayýnlanacak. Son oynanan maçlarda alýnan sonuçlar, oluþan puan durumu þu þekilde; Büyük Britanya: 57 TÜRKÝYE: 64, Rusya: 69 Çek Cumhuriyeti: 55 EnesKanterUtahJazz'ýnçaylakoyuncusuAlecBurksilebasýnýnkarþýsýnaçýktý. Enes Kanter yeni sezonda Utah Jazz'da 0 numaralý formayý giyecek. Enes Kanter törenden sonra Utah Jazz'lý yöneticiler tarafýndan tebrik edildi. ENES'ÝNBA HEYECANI SARDI ABD'DE GAZETECÝLERÝN SORULARINI CEVAPLANDIRAN MÝLLÝ BASKETBOLCU ENES KANTER, "UTAH JAZZ'IN DAHA ÝYÝ OLMASI ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIM. DAHA SERT BÝR EKÝP OLMASI ÝÇÝN GAYRET GÖSTERECEÐÝM" DEDÝ draftýnda Utah Jazz tarafýndan ilk tur üçüncü sýradan seçilen Milli oyuncu Enes Kanter, basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Baþantrenör Tyrone Corbin ve takýmýn diðer çaylak oyuncusu Alec Burks ile basýnýn karþýsýna çýkan Enes Kanter, kendisine yöneltilen sorularý cevapladý. Ýlk olarak Utah Jazz organizasyonunda sýký çalýþmak istediðini söyleyen Enes Kanter, Takýmýmýn daha iyi olmasý için çalýþacaðým. Daha fazla enerji getirmek ve daha sert bir ekip olmasý için gayret göstereceðim. Gerçekten bu takýmýn birlikte oynadýðý oyuna saygý duyuyorum. Ben bu yetenekli ekibin bir parçasý olmak i- çin heyecanlýyým dedi. LAKABI "UNDERTAKER" Kendisine takýlan Undertaker lakabýyla ilgili olarak yöneltilen soruya Enes Kanter, Amerikan güreþinde benim favori karakterim Undertaker. Ayrýca beni Kentucky de arkadaþlarým Underkanter olarak çaðýrýyorlardý. Böylelikle benim lakabým bu þekilde kaldý diye konuþtu. Haftasonu topbaþýyapan Bursaspor'daTeknikDirektörErtuðrul Saðlamaçýklamalardabulundu. Saðlam: Yeni sezonda yine zirveye oynayacaðýz SÜPER Lig ekiplerinden Bursaspor, sezonu hazýrlýklarýna, Özlüce Tesisleri'nde yaptýðý ilk çalýþmayla baþladý. Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam gözetiminde yapýlan ilk çalýþmaya, 27 futbolcu katýldý. Çok sayýda taraftar da antrenmaný izledi. Saðlam, antrenman öncesinde, futbolcularla kýsa bir konuþma yaparak, yeni gelen oyuncularý tanýttý. Bursaspor'un ilk çalýþmasýna, ülkelerinden geç dönen Vederson, Insua ve Batalla ile Ozan Ýpek katýlmadý. Miller'in Pazartesi, Carson'un ise Cuma günü takýmla çalýþmalara baþlayacaðý bildirildi. Isýnma koþularýyla baþlayan çalýþma, bir saatlik düz koþuyla sona erdi. Antrenman sonrasý basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Saðlam, eksik oyuncularýn olduðunu belirterek, ''Hedefimiz, yine geçtiðimiz iki sezonda olduðu gibi ligin zirvesi ve Avrupa kupalarý, taraftarýmýzý mutlu edecek baþarýlý bir takým oluþturmak'' diye konuþtu. HEP BÜYÜKLERLE OYNADIM Her zaman için kendisinden yaþça büyük oyuncularla oynadýðýný ve bunun kendisinin mücadele gücünü arttýrdýðýný da kaydeden Enes, Açýkçasý bu biraz zor oldu. Çünkü kimse sizin genç olmanýzla ilgilenmiyor ve mücadelesini gösteriyordu. Sizin tek yapmanýz gereken buna alýþmaktý açýklamasýnda bulundu. NBA de kapýda bulunan lokavt ile ilgili de deðerlendirmede bulunan milli oyuncu, Ailem Türkiye de bulunuyor. Açýkçasý onlarý özledim. Belki bir yýl belki de daha uzun bir süre onlarý göremeyeceðim. NBA de lokavt olmasý durumunda Türkiye ye döneceðim ve Milli Takým a katýlacaðým. Hem form tutmak hem de Avrupa Þampiyonasý nda iyi oyunculara karþý oynamak istiyorum. Nowitzki ve Gasol kardeþlere karþý oynamak ve kendimi NBA e hazýr duruma getirmeyi hedefliyorum dedi. UTAH AYNI DOÐU ANADOLU Son olarak Utah þehri ile ilgili deðerlendirmede bulunan Enes, Þehir ve kent Türkiye nin doðu tarafýna benziyor. Ben de doðu tarafýnda büyüdüm. Orada da kar, daðlarýn üzerinde her zaman duruyor. Burada da benzer bir durum var. Her þeyden önemlisi þehir gerçekten temiz ve insanlar da çok iyiler. Kendimi evde gibi hissediyoru ifadesini kullandý. Transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Saðlam, þunlarý kaydetti: ''Takýma takviyeler ve gönderdiðimiz o- yuncular oldu. Transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor. Arada duraksadýk ama yolumuza devam ediyoruz..'' Alternatif futbolcularýn da listelerinde bulunduðunu dile getiren Saðlam, ''Görüþtüðümüz oyuncularý önümüzdeki hafta i- çinde takýma katmaya çalýþacaðýz. Kamp baþlamadan transferi tamamlamak istiyoruz. Görüþtüðümüz oyunculardan olumsuz cevap alýrsak diðer o- yuncularla temasa geçeceðiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Yaptýðýnýz bir açýklamada adli soruþturmadan kaçmadýðýnýzý söylediniz'' anýmsatmasý üzerine Saðlam, ''Yargý süreci içindeki olaylarýn ardýndan Bursaspor'dan gitmeyi düþünmedim. Sýkýntýlý günler geride kaldý. Toparlanýp eski günlerimize dönmeliyiz. 'Bursasporluyum' diyen herkes, takýmý desteklemeli. Kombine satýþlarýnda bunu göreceðiz'' diye konuþtu. Trabzonspor'un yeni golcüsü Halil Altýntop ilk idmanýnda oldukça neþeli göründü. FOTOÐRAF: A.A HALÝL ÝLK ÝDMANA ÇIKTI TRABZONSPOR, yeni sezon öncesi hazýrlýklarýný yaptýðý antrenman ile sürdürdü. Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde teknik direktör Þenol Güneþ yönetiminde yapýlan antrenmanda, bordo-mavililerle 3 yýllýk sözleþme imzalayan Halil Altýntop ilk kez yer aldý. Antrenmanýn bir bölümünde takýmla birlikte çalýþan Halil Altýntop daha sonra yeni transferlerle koþu yaptý. Bu arada, Brezilyalý futbolcu Alanzinho da izninin sona ermesinin ardýndan takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Kondisyon aðýrlýklý geçen antrenman, top çalýþmasý ile devam etti. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi Hollanda kampýnda yapacaðý hazýrlýk maçlarýnýn programý þöyle: ''3 Temmuz Pazar - KFC Uerdingen (Almanya), 7 Temmuz Perþembe - FC Otelul Galati (Romanya), 9 Temmuz Cumartesi - KAA Gent (Belçika), 13 Temmuz Çarþamba - RC Genk (Belçika), 17 Temmuz Pazar - Paok Selanik (Yunanistan)'' Beþiktaþ ve G.Saray toplanýyor BEÞÝKTAÞ sezonu hazýrlýklarý için bugün toplanacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek olan siyah-beyazlý takým, yeni sezonun ilk antrenmanýný 28 Haziran Salý günü yapacak. Çalýþmalarýný 4 Temmuz'a kadar Ýstanbul'da sürdürecek olan Beþiktaþ, daha sonra A- vusturya'nýn Leogang bölgesine giderek, kampa girecek ve 15 Temmuz'a kadar burada kalacak. G.SARAY DA TOPBAÞI Teknik direktörlüðe Fatih Terim'i getiren ve gerçekleþtirdiði transferlerle kadrosunu takviye eden Galatasaray yeni sezon hazýrlýklarý için bu sabah erken saatlerde bir araya gelecek. Saat 09.00'da toplanacak sarý-kýrmýzýlýlar sezonun ilk çalýþma gününde çeþitli performans testlerine ve saðlýk kontrollerine tabi tutulacak.

15 Y HABER 15 Alkolün zararlarý uzun yýllar sürüyor VÜCUTTAKÝ BÝRÇOK ORGANI ETKÝLEYEN ALKOLÜN TÜKETÝMÝNDEN HEMEN SONRA BAÞLAYAN ZARAR- LARI, UZUN YILLAR SONRA DA GÖRÜLEBÝLÝYOR. UZMANLARA göre, alkol vücudun birçok organýna zarar veriyor. Alkolün verdiði bazý zararlar alkol tüketiminden hemen sonra bazýlarý ise daha sonra ortaya çýkýyor. Alkol özellikle karaciðere büyük zarar verirken, zararý geç fark edildiði için hastalýklar da hýzlý ilerliyor. Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Karaciðer, vücudun her türlü ihtiyacýný karþýlamak üzere 24 saat durmaksýzýn çalýþan, oldukça karmaþýk bir kimyasal fabrikadýr. Alkol tüketimi karaciðeri olumsuz þekilde etkiliyor. Ýçki içildiðinde, alkol mide ve baðýrsaklardan emilerek kana karýþýr uyarýsýnda bulunuldu. Alkolün parçalandýðý yerin karaciðer olduðuna dikkat çekilen a- çýklamada, karaciðerin alkolü zararsýz hale getirme iþlemi sýrasýnda, diðer fonksiyonlarýnýn aksadýðýna vurgu yapýldý. Açýklamada þöyle denildi: Bu iþlem çok uzun sürerse karaciðer hücreleri hasar görebilir, yapýsal deðiþikliklere uðrayabilir. Bazý durumlarda karaciðerde alkolik hepatit veya siroz geliþebilir. Alkolün karaciðere verdiði zarar da geç fark ediliyor. Karaciðer hastalýklarýnýn baþlýca belirtileri; yorgunluk, halsizlik, iþtahsýzlýk, enfeksiyonlara karþý direnç düþüklüðü, sarýlýk, adale erimesi, beyin ve böbrek fonksiyonlarýnda bozukluk olarak ortaya çýkýyor. Alkolün en fazla tahribata sebep olduðu organlarýn baþýnda beynin geldiðine iþaret edilen açýklamada, alkolün mantýklý düþünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozduðu kaydedildi. Alkolün direkt etkilerinin alkol tüketiminden hemen sonra görüldüðüne dikkat çekilen açýklamada, Ciddî kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadýr. Alkol hafýzayý zayýflatýr. Alkol kullanan kiþilerde uyku bozukluklarý ve uzun süre uyusalar bile yorgun kalkma þikâyetleri sýk görülür ifadeleri yer aldý. Bursa / cihan Çin in ünlü gölü miras listesinde Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamýnda oluþturulan 'kiraz bahçesi'nde sezon açýldý. Baðcýlar da kiraz dalýndan yenecek BAÐCILAR Belediyesi nin Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamýnda Kirazlý Mahallesi nde oluþturduðu kiraz bahçesinin sezon açýlýþý gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Baðcýlar ý ismine uygun bir hale getirmek için çalýþtýklarýný söyledi. Kiraz Bahçesi nin bunun en somut örneklerinden biri olduðunu i- fade eden Çaðýrýcý, Kirazlý Mahallemizde ismine uygun olarak Kiraz Bahçemizi oluþturduk. Kirazlar olgunlaþtý ve sezon açýlýþýný gerçekleþtirdik dedi. Baðcýlar ýn Anadolu nun deðiþik yörelerinden göçle gelen insanlar tarafýndan oluþturulduðunu hatýrlatan Çaðýrýcý, Köylerimizde yaþamýþ olduðumuz o güzellikleri, þehir ortamýnda burada da bir nostalji olarak yaþayalým istedik. Nostalji Bahçeleri Projesi de bu þekilde doðdu. Belki büyükler olarak bizler, köyümüzde dalýndan meyve yiyebildik, ancak pek çoðumuzun çocuðu bu mutluluðu ilk defa yaþýyor. Burada özellikle çocuklarýmýza seslenmek istiyorum. Buralarý sizler koruyacaksýnýz. Eðer korursanýz seneye de buradan kiraz yiyebiliriz diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya Kendisine takke giydirilen Rusya Devlet Baþkaný, þenliklerde halkla yakýndan ilgilendi. Medvedev, Tatar Bayramý na katýldý Çin in ünlü turistik merkezlerinden Hangzhou da bulunan Xihu Gölü Kültür Alaný, UNESCO tarafýndan Dünya Mirasý Listesi ne dahil edildi. UNESCO, Hangzhou Xihu Gölü Kültür Alaný nýn dünyadaki kültür bölgelerinin seçkin bir örneði olarak Çinlilerin tabiat ile uyumu öngören geleneksel estetik düþüncesini en iyi þekilde yansýttýðýný savundu. Karar, Paris te düzenlenen 35 inci Dünya Mirasý Komitesi Toplantýsý nda alýndý ve resmen açýklandý. 3 bin 322 hektar geniþliðindeki Xihu Gölü Kültür Alaný, gölün yaný sýra göl çevresindeki tabiî manzaralar, tarihî kalýntýlar ve özgün bitkiler gibi çeþitli unsurlarý barýndýrýyor. Pekin / cihan RUSYA Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev, federasyona baðlý Tataristan Cumhuriyeti nde her yýl düzenlenen geleneksel Tatar Bayramý Sabantuy a katýldý. Baþþehir Kazan da düzenlenen festivalleri binlerce vatandaþ izlerken, Medvedev in törenlere katýlmasý günün sürprizi oldu. Tören alanýnda geleneksel çak-çak tatlýsý ile karþýlanan Medvedev e Tatar takkesi giydirildi. Tatlýyý çok leziz diyerek beðenen Medvedev, Tataristan Cumhurbaþkaný Rustam Mininhanov un eþliðinde sembolik tarihî Tatar demirci atölyesini ziyaret etti. Alanda bir konuþma yapan Medvedev in Tatarca Ýsenmisiiz! (Nasýlsýnýz?) diyerek sözlerine baþlamasý büyük alkýþ alýrken Rusya lideri konuþmasýný da Tatarca Rahmet diyerek tamamladý. Sabantuy un Tatar kültürünün bir parçasý olduðuna deðinen Medvedev, Bu bayramý bütün Rusya kutluyor! Sabantuy çok hoþuma gitti! Gelecek Sabantuy a kadar sizlere güzel bir yýl arzuluyorum! temennisinde bulundu. Moskova / cihan Okyanuslarda tür istilâsý baþladý KÜRESEL ýsýnma sonucunda Kuzey Kutbu nda buzullarýn geri çekilmesiyle birlikte, Büyük Okyanus tan Atlas Okyanusu nun kuzey bölümüne yönelik, en son 2 milyon yýl önce rastlanan bir tür istilâsýnýn baþladýðý belirlendi. Geçen yýl Ýsrail kýyýlarý açýklarýnda bir gri balinanýn gözlemlenmesi, Atlas Okyanusu nun kuzeyinde en az 800 bin yýldýr olmayan bir plankton türünün yeniden belirmesi gibi bulgular, tür istilâsýnýn iþareti olarak yorumlanýyor. Planktonun bu türüne, Atlas Okyanusu nun kuzeyindeki Labrador Denizi nde ilk kez 1999 da rastlandý; þimdi ise New York kýyýlarýna kadar yayýldýðý görülüyor. Tür istilâsý veya göçüne, Büyük Okyanus un kuzeyinden baþlayarak Kanada nýn kuzeyinden devam eden ve Atlas Okyanusu na açýlan Kuzey Geçidi denizyolunun, ilk kez 1998 de, ikinci kez de 2007 de bir uçtan bir u- ca buzdan tamamen arýnarak geçit vermesinin yol açtýðý düþünülüyor. Amsterdam / aa

16

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

Dýþ borçta ürküten artýþ

Dýþ borçta ürküten artýþ SiyahMaviKýrmýzýSarý Baþörtüsü yasaðýna karþý eylem Haberi sayfa 3 te ÖSYM: Ýddialar asýlsýz, bize güvenin Haberi sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Okullar kýþla deðil DANIÞTAY'IN AND KARARINA TEPKÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı