(Fischer ve Dott 2003). Su ve Ark. (2001) yaptıkları çalışmada 80 den fazla küf mantarı cinsinin solunum sistemi allerji semptomlarıyla ilişkili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Fischer ve Dott 2003). Su ve Ark. (2001) yaptıkları çalışmada 80 den fazla küf mantarı cinsinin solunum sistemi allerji semptomlarıyla ilişkili"

Transkript

1 1. GİRİŞ Atmosfer, yüksek ışık şiddeti, ekstrem sıcaklık değişimi, düşük organik madde konsantrasyonu ve kullanılabilir su miktarının azlığı gibi nedenlerden dolayı mikrobiyal üreme için pek uygun olmayan bir ortamdır (Mahdy ve El-Sehravi 1997). Buna karşın atmosfer, mikroorganizmaların üremesine uygun bir ortam olmamasına rağmen, içinde bu organizmaları belirli oranlarda barındırmaktadır. Atmosferdeki mikroorganizmaların sayı ve kompozisyonunu tespit edebilmek için geçmişten günümüze bir çok araştırıcı çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bilinen en eski aerobiyoloji deneyi muhtemelen Pasteur ün çürümeye neden olan çalışmasıdır. Pasteur bir taraftan spontan generasyon paradigmasına karşı çıkarken bir taraftan da havayla taşınan tozların bioaerosol ve mikropları da içerdiğini kanıtlamıştı. Günümüz koşullarına göre basit fakat 19. yüzyıla göre uygun ekipmanlarla aerobiyolojinin temellerini atmıştır lü yıllarda, örneklenen havanın hacmi bilinmediğinden plaklarda üreyen mikroorganizmalar, havayla taşınan mikrobiyal konsantrasyonun güvenilir bir göstergesi değildi. Aerobiyolojinin dönüm noktası 20. yüzyılın ortalarından itibaren iki ilk ve en önemli volümetrik örnekleyici olan Hirst Spor Tuzağı ve Andersen Kültür Örnekleyicisinin geliştirilmesiyle başlar. Bu cihazların geliştirilmesinden sonra aerobiyoloji bitki patolojisi, endüstriel hijyen, palinoloji ve allerji gibi sahalara büyük gelişmeler olmuştur (Levetin ve Horner 2002). Biyosferde yaşayan mikroorganizmalardan küf mantarları ekstrem çevre koşullarında gelişebilen ve toprak, bitki ve hayvan artıkları gibi çok çeşitli maddelerde gelişme gösterebilen organizmalardır (Pepeljnjak ve Segvic 2003) ve bu maddelerde meydana gelen sporlarını, çevreye, atmosferik havaya ve suya, insanlar ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla yayarlar (Mezzari vd. 2002). Havaya yayılan mikroorganizmalar, nadiren serbest, genelde hacmi ve kütlesi değişen taşıyıcılar üzerinde tutunmuş olarak bulunurlar (Atik 1993) veya havada belirli bir süre süspanse (asılı) halde kalarak bioaerosolleri oluştururlar. Aerosol terimi duman ve sis gibi atmosferdeki gaz veya havanın içindeki, katı veya sıvı partikül süspansiyonları olarak tanımlanabilir. Biyolojik aerosoller, virüsleri, polenleri, bakterileri, küf ve küf sporlarını içerir. Aerosol partiküllerinin büyüklüğü genellikle 1

2 0.5 ila 50 µm arasındadır. Bir partikülün boyutu onun atmosferdeki aerodinamik davranışını etkileyen en önemli faktördür (Kang ve Frank 1989). Küf mantarlarının bazı ev içi ve ev dışı çevrelerde yüksek konsantrasyonlarda bulunması, onların küçük boyutlarda olmaları ve bu sayede saçılım elementlerinin (propagül) rahatça ev içi ve ev dışı çevreye yayılmasıyla gerçekleşir (Aira vd. 2002). Bunun yanısıra havayla taşınan küf mantarlarının spor yoğunluğu, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında; günün hangi saati olduğu, meteorolojik faktörler, mevsimsel iklim faktörleri ve vejetasyon tipi gibi faktörler sayılabilir (Pepeljnjak ve Segvic 2003). Bir çok araştırıcı meteorolojik faktörlerin küf mantarı kolonilerinin ev içi ve ev dışı ortamda bulunma sıklığıyla yakından ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (Al-Subai 2002, Burch ve Levetin 2002, Levetin ve Horner 2002, Şakıyan ve İnceoğlu 2003). Örneğin tropikal ülkelerdeki iklimsel şartlar, özellikle yüksek nem ve sıcaklık, yağmurlu mevsimlerde kaydedilmiştir ve bu durum atmosferdeki spor düzeyini arttırır ve küf mantarı gelişimini teşvik eder (Aira vd. 2002). Küf mantarları çevremizin hemen her yerinde olduğu düşünülen ve çoğu basit maddelerde kolayca gelişme özelliğine sahip olan organizmalardır. İnsanlar genellikle inhalasyon (solunum) yoluyla mantarlarla sürekli olarak temas halindedirler (Pei-Chih vd. 2000). Havayla taşınan küf mantarları bir takım hastalıklara neden olacak şekilde insan sağlığını etkileyebilirler. Bu etkiler 4 farklı yolla olabilir: 1. Allerjen olarak rol oynarlar, 2. İnsanları infekte ederler, 3. Toksijeniktirler, 4. İnflamasyon reaksiyonlarına neden olurlar. Küf mantarları genel olarak potansiyel allerjen olarak ele alınmalıdır (Fischer ve Dott 2003). Küf mantarlarındaki allerjen olan yapılar, öncelikle eşeyli ve eşeysiz sporlardır. Fakat mantarlar miselyum gibi diğer yapılarını da çevreye yayarlar (Pepeljnjak ve Segvic, 2003). Alternaria Nees ve Cladosporium Link ev dışı havasında bulunan en önemli havayla taşınan allerjen olarak düşünülürken, Aspergillus FR.: FR ve Penicillium Link son zamanlarda ev içi havasındaki önemli allerjenler olarak kabul edilirler. Küf problemi olan binalarda Aspergillus ve Penicillium lar sıklıkla ev içi havasında, ev dışı havasında bulunduklarından daha fazla konsantrasyondadırlar 2

3 (Fischer ve Dott 2003). Su ve Ark. (2001) yaptıkları çalışmada 80 den fazla küf mantarı cinsinin solunum sistemi allerji semptomlarıyla ilişkili olduğunu ve Cladosporium, Alternaria, Aspergillus ve Fusarium Link un en yaygın allerji yapan cinsler arasında yer aldığını, toksinler ve uçucu organik bileşikleri de içeren küf mantarı metabolitlerinin solunum sistemini tahriş ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca USA-Kansas ta yapılan bir ev içi çalışmada, ev içi Cladosporium düzeyinin yükselmesinin solunum semptomlarıyla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Bunun dışında bir çok araştırıcı küf mantarı saçılım elementlerine maruz kalma sonucunda insan vücudunda çeşitli tiplerde allerjik reaksiyonlar meydana geldiğini rapor etmişlerdir (Mezzari vd. 2002, Pepeljnjak ve Segvic 2003, Aira vd. 2002, Burch ve Levetin 2002, Troutt ve Levetin 2002, Hargreaves vd. 2003, Levetin ve Horner 2002, Myszkowska vd. 2002). Ayrıca yüksek küf mantarı spor konsantrasyonuna sahip hava, özellikle duyarlı kişilerde astım ve rinit açısından klinik öneme sahiptir. Örneğin 1999 yılında yapılan bir çalışmada, Alternaria sporlarının genç yetişkin insanlarda şiddetli astımla ilişkisi olduğu bulunmuştur (Burch ve Levetin 2002). Yazıcıoğlu ve Ark. (2002) yaptıkları çalışmada, astımlı çocukların evlerinde tespit edilen küf mantarlarının toplam koloni sayılarının, kontrol grubu olan çocukların evinde tespit edilen küf mantarı koloni sayısından istatistiksel olarak önemli derecede fazla olduğunu tespit etmişler ve dolayısıyla küf mantarı sporlarına maruz kalmanın çocuklarda astımın meydana gelmesinde katkıda bulunabileceğini belirtmişlerdir. Küf mantarı sporları, konjüktivit ve rinit gibi rahatsızlıkların meydana gelmesinde önemli etkilere sahiptir (Cakmak vd. 2002). Bazı küf mantarlarının da kronik akciğer hastalıklarına neden oldukları bilinmektedir (Ayata 1990). Aspergillosis bu tip akciğer hastalıklarından biridir. Aspergillus fumigatus Fresen. invazif Aspergillosis in en yaygın etken ajanı olmasına rağmen diğer Aspergillus türleri örneğin A. flavus Link, A. niger Tiegh., A. terreus Thom ve A. nidulans (Eidam) G. Winter [Emericella nidulans (Eidam) Vuill.] ın da bu hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Abarca 2000). Bunun dışında bir iç mekan içerisinde bioaerosol miktarına bağlı olarak da insanlarda bir takım rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Küf mantarı sporlarının da dahil olduğu mikrobiyal kirleticiler tarafından iç mekan atmosferinin kontaminasyonu ve dolayısıyla bioaerosol miktarının çok yoğun olması Sick Building Syndrome- Hasta Bina Sendromu adı verilen bir fenomenin ortaya çıkmasından sorumlu olabilir ve bu 3

4 durum bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir. Ev içi havasında bulunan küf mantarları, bakteriler ve virüsleri kapsayan bioaerosollerin organizmada, infeksiyon hastalıkları, solunum sistemi problemleri, aşırı duyarlılık reaksiyonları, allerjik ve irite edici cevapların meydana gelmesine neden olabilir. İnsanlar şu yada bu şekilde zamanlarının % ını gerek işyerlerinde gerek evde olmak suretiyle iç mekanlarda geçirirler. Hava kontaminantlarına iç mekanlarda maruz kalmak bu nedenle çok olasıdır ve bazı durumlarda insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Hassas insanlar baş ağrısından kronik yorgunluğa, mide bulantısı ve sinüslerin tıkanıklığından tahriş olan göz, burun ve boğaz şikayetlerine kadar çok geniş bir yelpazede problem yaşarlar (Green ve Scarpino 2002). Bütün bu nedenlerden dolayı, bir şehirdeki mantarların bilinmesi ekolojik tanı ve solunan allerjenler tarafından meydana getirilen allerji vakaları için spesifik uygulamalar açısından son derece önemlidir (Mezzari vd. 2002). Türkiye de geçmiş dönemlerde, çalışmamıza benzer olarak, Yuluğ ve Kuştimur (1977a), Ankara nın çeşitli semtlerinde ev içi ve ev dışı havasının küf mantarı florasını araştırmışlardır. Bizim araştırma bölgemiz olan Tekirdağ İli nde ev dışı ve ev içi atmosferindeki küf mantarlarının sayı ve kompozisyonu bilinmemektedir. Bu çalışma, Tekirdağ İli nin ev dışı ve ev içi atmosferinde bulunan küf mantarlarının sayı ve kompozisyonlarının tespiti ve mevsimsel dağılımlarını araştırmak ve bunun yanında mantar koloni sayılarının çeşitli meteorolojik faktörlerle ilişkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 4

5 2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Havayla taşınan mantarlarla ilgili ilk çalışmalar sırasıyla 1859, 1922 ve 1924 yıllarında yapılmıştır. Ev içi havasıyla ilgili çalışmalar ise 1947 den beri yapılmaktadır (Mohovic vd. 1988). Aşağıda bazı araştırıcıların yaptıkları çalışmalar özetlenmiştir. Agarwal ve Shivpuri (1969), Hindistan ın başkenti Delhi de alerji yapan mantar sporlarını belirlemek üzere yaptıkları araştırmalarda, yerçekimine dayalı Petri Plak Yöntemi ve Slayt Yöntemi kullanarak, bir yıl boyunca her ayın belirli gününde ve günde üç defa örnek almışlardır. Moustafa ve Kamel (1976), Kuveyt havasındaki mantar sporları Petri Plak Yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Beaumont ve Ark. (1985), astmatik ve ve küflere hassasiyeti olan sekiz hastanın ev içi ve dışı mantar hava sporlarını Andersen örnekleyici kullanarak araştırmışlardır. Licorish ve Ark. (1985), astım gelişiminde, Alternaria ve Penicillium sporlarının rolünü araştırmışlardır. Strachan ve Ark. (1990), 7 yaşındaki çocukların oluşturduğu ve aşırı derecede hırıltılı solunum yapan çocukların evinde küf populasyonunun bulunduğunu rapor etmişlerdir. Hellenbrand ve Reade (1992), alternatif enerji kaynağı olarak da kullanılan odun parçalarının mikroorganizmalarla oluşturduğu birliktelik sonucunda ev içi hava kalitesine olan etkisini belirten bir çalışma yapmışlardır. Miller (1992), evlerdeki küf ve neme maruz kalmanın çok sayıda solunum rahatsızlıkları için önemli bir risk faktörü olduğunu rapor etmiştir. Özellikle mikotoksinler ve β 1.3 glukanlar gibi sporlarda bulunan düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerin kaydedilen semptomlara yardımcı olduklarını bildirmiştir. Nugari ve Ark. (1993), duvar boyaları üzerinde ev içi havasıyla taşınan mantar sporların meydana getirdiği kontaminasyonu araştırmışlar ve duvar boyaları üzerinde biyolojik çürümeden sorumlu birçok mikroorganizmanın kaynağının hava olduğunu belirtmişlerdir. 5

6 Auger ve Ark. (1994), kronik yorgunluktan şikayetçi olan ve tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonu olan hastaların havayla taşınan mantarlarla olan ilişkisini araştırmışlardır. Yapılan son epidemiyolojik araştırmalar, küflere maruz kalmanın solunumla ilgili ve ilgili olmayan belirtiler arasında bir ilişkinin var olduğunu göstermiştir. Yu-Mei ve Chih-Shan (1994), subtropikal iklimin hüküm sürdüğü yerleşim bölgelerindeki ev içi ve ev dışı havasındaki mevsimsel mantar dağılımını saptamak amacıyla 6 apartmanın iç ve dışından, 1 yıllık bir süre içinde 1 er ay aralıklarla N6 Andersen örnekleyicisi kullanarak havayla taşınan mantarları izole etmişler ve mantar sporlarının, yerleşim bölgesinin birinden diğerine değişim gösterdiği gibi ev içi ve ev dışı havasında da oldukça değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir. De-Wei ve Kendrick. (1996) Canada, Ontario, Kitchener-Waterloo da 15 evdeki çeşitli odalarda bulunan iç mekandaki havayla taşınan mantarları kasım 1991 den eylül 1993 e kadar incelemişlerdir. İncelenen odaların tipleri arasında havayla taşınan spor konsantrasyonları bakımından önemli farklar bulunduğunu bildirmişlerdir. En yüksek spor konsantrasyonunu oturma odalarında ve en yüksek mantar çeşitliliğinin de mutfaklarda bulunduğunu rapor etmişlerdir. Chih-Shan ve Ark. (1995), havayla taşınan mantarların konsantrasyonunda bir artma gösterdiği yaz mevsiminde, N6 Andersen örnekleyici kullanarak, Taiwan ın Taipei bölgesindeki 46 astımlı, 20 atopik olmayan çocukların yaşadığı evlerin, ev içi ve ev dışı mantar florasını araştırmışlardır. Hasnain ve Ark. (1995), Suudi Arabistan Krallığı ndaki alerjik solunum rahatsızlıklarından özellikle bronşial astım hastalığının meydana gelmesinde rol oynayan havayla taşınan alerjenleri, kalitatif, volümetrik ve immünolojik açılardan araştırmışlardır. Khan ve Ark. (1999), Kuveyt iç ve dış hava ortamındaki Aspergillus ve diğer küflerin havadaki dağılımlarını çalışmak için bir yıllık bir inceleme yapmışlardır. Andersen örnekleyicisi ve Rose-Bengal Agar kullanmışlardır. İç ve dış ortam havasında bulunan mantar türlerinin bir karşılaştırmasını yapmışlardır. Kamal ve Ark. (2000), taşınabilir hava temizleyicileri ile havada bulunan partiküllerin yoğunluk ve büyüklüklerine göre filtrelerden geçip geçmediklerini araştırmışlardır. Bakteri ve mantar kontaminantlarının havadan uzaklaştırılması 30 6

7 dakikalık bir uygulama periyodu sonunda bakterilerde %98,7, mantarlarda % 67 ye varan başarı ile gerçekleşmiştir. Arındırma işleminden sonra Penicillium türlerinin baskın olduğunu ve 4 µm lik küçük partiküllerin filtrelerden geçtiğini rapor etmişlerdir Türkiye de Yapılan Çalışmalar Okuyan ve Ark. (1976), 1972 ve 1974 Ocak aylarında Ankara nın çeşitli semtlerindeki havanın küf ve maya florasındaki değişiklik ve bunun alerjik hastalıklar yönünden önemi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Yuluğ ve Kuştimur (1977a), Ankara nın çeşitli semtlerinde ev içi ve ev dışı havasının mantar florasını araştırmışlardır. Ayrıca atmosferdeki mantar florasının Ankara nın semtlerine göre farklılık gösterip göstermediği çalışılmıştır. Yuluğ ve Kuştimur (1977b), başka bir araştırmalarında, Ankara nın çeşitli semtlerinde akşam ve sabah havasının mantar florasını incelemişlerdir. Ankara nın bütün semtlerinde akşam atmosferinde küf olarak en çok Penicillium görülmüş bunu Cladosporium, Mycelia sterilia, Alternaria, Aspergillus, Pullularia Berkh nın izlediğini tespit etmişlerdir. Ayata (1990), İzmir ilinin çeşitli semtlerinde ev içi ve ev dışı havasının mevsimsel mantar florasını araştırmıştır. Ev içi ve ev dışından alınan 140 plak örneğinde 1348 koloni tespit etmiş olup bunun 1073 ü ev dışında ve 275 i ise ev içinde bulunmuştur. Sapan ve Ark. (1991), Bursa ilindeki ev içi mantar florasını araştırmışlardır. Açılan 1188 besi yerinden 1014 ünde üreme olduğunu ve en sık üreyen ilk altı cinsin sırasıyla Penicillium, Cladosporium, Rhizopus Ehrenberger, Aspergillus, Absidia Tiegh ve Mucor Mich. Ex Fr. olduğunu rapor etmişlerdir. Sapan ve Ark. (1993), Bursa daki bronşial astımlı çocukların evlerindeki mantar florasını belirlemek amacıyla çalışma yapmışlardır. Atik (1993), Eskişehir Merkez İlçesinde Mikrobiyal Hava Kirliliği adlı yüksek lisans çalışmasında, toplam 10 istasyondan, 1992 yılının Temmuz ayından itibaren belirli aralıklarla tam bir yıl boyunca belirlenen bölgelerden bakteri, maya ve küf izolasyonu yapmıştır. 7

8 Şimşekli ve Ark. (1999), Bursa da bulunan bazı besin üretim tesisleri ve depolarının iç mekanlarının havasal mikobiotası adlı çalışmasında besi yeri plakları hava ile temas ettirilmesi yöntemini kullanarak 1 Aralık Ekim 1996 tarihleri arasında, 15 aylık periyotlarla 16 besin işletmesi ve depolardan 8 defa örnek almışlardır Şen ve Asan (2001), Edirne İli sebze ekim alanlarında havayla taşınan funguslar isimli çalışmasında 5 sebze ekim alanından Nisan-Eylül 1996 tarihleri arasında mantar örnekleri almıştır. Asan ve Ark. (2002), Edirne de havayla taşınan mantarları tespit etmek amacıyla Yerçekimine Dayalı Petri Plak Metodu kullanarak 12 ay boyunca 6 farklı istasyondan örnek almışlar ve yaptıkları teşhisler sonucunda dominant cins olarak Alternaria, Penicillium, Cladosporium u bulmuşlardır. Ayrıca mantar spor sayısı, hava pollutantları ve meteorolojik faktörler arasındaki ilişkileri istatistiksel analizler kullanarak incelemişler, spor sayısının havadaki SO 2 konsantrasyonuyla ve sıcaklıkla gösterdiği korelasyonun istatistiki olarak önemli olduğunu bulmuşlardır. Yazıcıoğlu ve Ark. (2002), Edirne deki 47 astımlı ve 23 nonatopik kontrol grubu olarak seçilen çocukların evlerinde, ev içi mantar florasını araştırmak ve ev özelliklerinin mantarlar üzerine etkilerini saptamak için 5 ay boyunca yatak odaları, oturma odaları, mutfak ve banyolardan örnek almışlardır. Mantar koloni sayısının astımlı çocukların yaşadığı evlerde, kontrol çocukların yaşadığı evlerden daha yüksek olduğunu, banyoların mantar üremesinin ana kaynağı olduğunu ve eski evlerin mantar gelişimine daha elverişli olduğunu bulmuşlardır. 8

9 3. ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN TANIMI 3.1 Araştırma Bölgesinin Coğrafik Özellikleri Tekirdağ Türkiye'nin Kuzeybatısında, Marmara Denizinin kuzeyinde tamamı Trakya topraklarında yer alan üç ilden biri, ayrıca Türkiye de iki denize kıyısı olan altı ilden biridir. Tekirdağ 41º 34' 52" - 40º 52' 53" - 41º 35' 28" 40º 32' 23" Kuzey enlemleri ile 28º 09' 14" - 26º 42' 42" 28º 08' 34" 26º 54' 24" Doğu boylamları arasındadır. Merkez ilçesinin yüz ölçümü 1111 km 2 ve toplam 6313 km² lik yüzölçümüne sahip olan ilin denizden yüksekliği m arasındadır. Tekirdağ İlinin merkez ilçesinde 31,902 si köyde ve 97,736 sı şehir merkezinde olmak üzere 129,638 kişi yaşamaktadır. Merkez ilçenin haricinde 8 ilçenin toplam nüfusu olup genel toplamda il nüfusu tir. İI doğudan İstanbul'un Silivri ve Çatalca, kuzeyden Kırklareli'nin Vize, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy, güneyden Marmara Denizi ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesiyle ile çevrilidir. Kuzeydoğudan Karadeniz 'e 1.5 km lik bir kıyısı vardır. Ergene Havzasının güney kesimindeki en büyük kent olan Tekirdağ, Güney Ergene yöresinden ve kuzeyden gelen yolların Marmara denizine ulaştıkları yerde, geniş bir körfezin kıyısına kurulmuştur. İI merkezi kısmen vadi yamaçlarında, kısmen yalıyarlar üzerinde birbirini izleyen üç basamak üzerine yayılır. Vilayet konağının bulunduğu İlk basamakta yükselti 12 m, çarşının bulunduğu basamakta 25 m ve kuzeyde Tuğlacılar Lisesinin bulunduğu basamakta 45 m dir (www.tekirdag.gov.tr). Tekirdağ'ın jeolojik yapısı oldukça gençtir. I. zamanda il alanı denizlerle kaplıdır. Bu arada aşınmalar nedeniyle denizlerin dibinde karasal kökenli tortular oluşmuştur. II. zamanda Alp kıvrımlarının etkisiyle Kuzey Anadolu dağları ile birlikte Tekir Dağları oluşmuştur. Daha önceden oluşmuş olan eski temel ve tortul tabakalar da yer yer kırılmış, kıvrılmıştır. III. Zamanın sonunda neojende, Tekir Dağı yeniden alçalmış ve düzleşmiştir. İl, günümüzdeki görüntüsünü IV. zamanda almıştır. Anadolu ve Trakya yükselirken, Ege Marmara ve Karadeniz havzaları alçalmıştır. Bu zamanda Marmara çukuru ve Ganos körfezi arasında, Muratlı ve Çorlu'dan başlayarak güney batıya uzanan üç kırık çizgisi meydana geldiğinden ilimiz, depreme duyarlı bölgeler içindedir. Jeolojik yapısı sebebiyle Tekirdağ toprakları gençtir. Topraklarının % 1.4'ü hariç tarıma elverişlidir. Yeraltı kaynakları bakımından özellikle Marmara ve Saray 9

10 ilçeleri zengin linyit yataklarına sahiptir. Ayrıca Saray ilçesine bağlı Sefaalan köyü civarında manganez çıkarılmaktadır. Tekirdağ topraklarının yeryüzü şekilleri bakımından % 75.2'si platolar, % 15.5'i ovalar, % 9.3'ü dağlarla kaplıdır. Genel olarak yüksek dağlar, dik yamaçlar ya da vadiler yoktur. Marmara denizi boyunca akarsularca taşınmış alüvyonlarla kaplı kıyı ovaları vardır. Platolar bir aşınma yüzeyi karakterindedir. Güney kesimleri Tekir Dağı ve Koru Dağı ile Ganos Dağları engebelendirir. Tekirdağ İli Fiziki Haritası incelenecek olursa; İlin en önemli yükseltisini oluşturan Tekir Dağları, Tekirdağ kentinin 12 km güneyinde Kumbağ' dan başlar, Gelibolu kıstağına kadar bir sıra halinde (60 km) uzanır. En yüksek yeri Ganos (Işık) dağıdır (945 m) ve Marmara denizinin hemen yanı başından yükselir. Şekil 3.4 te Tekirdağ İli nin Trakya bölgesindeki konumu görülmektedir (www.tekirdag.gov.tr). Şekil 3.1 Trakya haritası ve Tekirdağ İli ( Kurtonur ve Özkan 1991) 10

11 3.2 İklim Türkiye nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Türkiye de görülen iklim çeşitleri ve coğrafik dağılımları şekil 3.2 de görülmektedir. Şekil 3.2. Türkiye de görülen iklim çeşitleri ve coğrafik dağılımları (www.meteor.gov.tr) Akdeniz İklimi: Akdeniz ve Ege denizi kıyılarında oldukça etkili olan bu iklim tipi, Marmara denizi çevresine kadar sokulmuştur. Kıyıdan yaklaşık 800m yüksekliğe kadar bu iklimin özellikleri görülür. Daha içerilere gidildikçe etkisi azalır. Bu iklim tipinde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı, bazı yerlerde 1000 mm nin üstünde iken çoğu yerde daha azdır. Bu iklim tipinde don olaylarına ve dağların yüksek kesimleri hariç kar yağışına çok az rastlanır (www.meteor.gov.tr). Karadeniz İklimi: Yurdumuzun kuzey kıyılarında, dağların denize bakan yamaçlarında görülen bir iklim tipidir. Bu iklimde yaz sıcaklığı, Akdeniz İkliminde 11

12 olduğu kadar etkili değildir. Kış mevsimi, güney kıyılarımıza göre serin geçer. Ara sıra don olur, sis görülür ve kar yağar. Karadeniz ikliminin en önemli özelliği, yağışların her mevsimde görülmesidir. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava, Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında yükselerek yoğunlaşır ve kıyılarda yaz mevsiminde de yağış bırakır. Yurdumuzun en çok yağış alan bölgesi Karadeniz dir. Rize ve çevresinde yıllık yağış miktarı 2200 mm yi bulur (www.meteor.gov.tr). Karasal İklim: Yurdumuzun denizlerden uzak, yeryüzü şekillerinin meydana getirdiği engellerden dolayı deniz etkisinden yeterince yararlanamayan kesimlerinde karasal iklim görülür. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Trakya nın iç kesimleri karasal iklimin etkisi altındadır. Buralarda mevsimlik ve günlük sıcaklık farkları büyük, yağışlar genel olarak azdır. Kışlar uzun, soğuk ve karlı, yazlar kısa fakat sıcaktır. En şiddetli karasal iklim Doğu Anadolu da görülür. Yüksekliğinden dolayı yağışlar İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ya göre daha çoktur. İç Anadolu da en yağışlı mevsim ilkbahar, Güneydoğu Anadolu da ise kıştır. İç Anadolu en az yağışı alır. Güneydoğu Anadolu biraz daha fazla yağış almasına rağmen sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olması nedeniyle kuraklık tehdidi altındadır. Sıcaklık ortalamaları ve genel nemlilik indisleri göz önüne alınırsa, Tekirdağ ili iklimi, ılıman yarı-nemli olarak nitelenir. Kıyı kesiminden iç kesimlere girildikçe denizden uzaklığın ve yükseltinin etkisiyle sıcaklık ve yağış değerlerinde küçük farklılaşmalar görülür. Marmara denizi kıyısı boyunca, yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ise ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin özellikleri görülür. Ancak, Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz kuraklığı hafiflemiştir. Kış mevsiminde kar yağışları olağandır. İç kesimlere girildikçe yaz mevsimi daha kurak, kış mevsimi daha soğuk geçen yarı karasal iklim özellikleri belirginleşir (www.meteor.gov.tr) Sıcaklık 40 yıllık rasatlara göre, Tekirdağ da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 4.4 C, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23.3 C, yıllık sıcaklık ortalaması ise 13.8 C dir. Bu değerler, Tekirdağ il merkezi ve İstanbul il sınırlarından başlayıp Şarköy e kadar uzanan sahil şeridi için geçerlidir. İç kesimlere girildiğinde karasallığın ve kış mevsiminde Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle 1-2 C, Ganos dağlarında 12

13 yükseltinin etkisiyle 3-4 C ye varan sıcaklık azalmaları görülür. Yıllık sıcaklık farkları kıyı bölümünden 19 C iken, iç kesimlerde 20 C ye ulaşır. Kuzeyinde yer alan m lik sırtlara göre batıda daha yüksek, doğuda daha alçak tepeler arasında bulunan i1 merkezinde en yüksek ekstrem değerler 1940 yılı Temmuz ayında 37.6 C ve 1994 yılı Ağustos ayında 37.5 C (Tablo 3.1), en düşük ekstrem değerler 1942 yılı ocak ayında C olarak ölçülmüştür (Tablo 3.2). Tablo 3.1. Tekirdağ İli nde uzun yıllara ait en yüksek sıcaklık değerleri (www.tekirdag.gov.tr) UZUN YILLARA AİT AY İÇİNDEKİ EN YÜKSEK SICAKLIK VE YILI Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sıcaklık ( C) Yılı Tablo 3.2. Tekirdağ İli nde uzun yıllara ait en düşük sıcaklık değerleri (www.tekirdag.gov.tr) UZUN YILLARA AİT AY İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK SICAKLIK VE YILI Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sıcaklık ( C) Yılı Araştırma zamanında en düşük sıcaklığa Ocak ayında rastlanmıştır (3.7 C) ancak araştırma yapılan günler arasındaki en düşük sıcaklık 6.4 C ile ocak ayına ait bir günde tespit edilmiştir. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay Temmuz olup (25.7 C) araştırma gününün sıcaklığı ise 26.1 C olmuştur (www.tekirdag.gov.tr) Yağış Atmosferdeki yoğunlaşma sonucu meydana gelen su damlacıkları başlangıçta birkaç mikronla 100 mikron çapındadır. Bunların bir arada toplanmasından bulutlar 13

14 meydana gelir. Fakat her buluttan yağış düşmemektedir. Yağışın düşebilmesi için damlacıkların birleşip 0.5 mm çapına ulaşması gerekir. Yağışın meydana gelmesinde esas rolü oynayan yoğunlaşma işleminde havanın soğuması önemli bir etkendir. Türkiye yıllık ortalama yağışı 630 kg civarındadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün rasat sonuçlarına ve Türkiye'de yağışın yıllık ve mevsimlik dağılışını gösteren haritalara göre Tekirdağ il merkezinde uzun yıllara ait yıllık yağış ortalaması mm dir. Araştırma zamanında bu değer 49.5 mm olmuştur. Bu değerden de anlaşılacağı üzere araştırmanın yapıldığı yıl oldukça kurak geçmiştir. Tekirdağ ilindeki yağış toplamı kış mevsiminde mm, ilkbaharda mm, yaz mevsiminde mm ve sonbaharda mm arasında değişmektedir. Araştırma zamanında kış mevsiminde mm, ilkbaharda mm, yaz mevsiminde 7.23 mm ve sonbaharda mm değerleri ile tüm mevsimler, mevsimlik ortalamanın altında seyretmiştir. Araştırma günlerinde ise hiç yağış gözlenmemiştir (www.tekirdag.gov.tr) Nispi nem Nispi nem mevcut basınç ve sıcaklıkta, havadaki su buharı miktarının, aynı basınç ve sıcaklıktaki havanın alabileceği maksimum su buharı miktarına oranına denir ve % olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle nispi nem havanın doyma açığını gösterir. Nispi nem mutlak nem miktarını vermez (www.meteor.gov.tr). Tekirdağ da yıllık nispi nem ortalaması % 76'dır. Araştırma peryodunda bu değer % dir. Kış aylarında yükselen nispi nem ortalaması, yaz aylarında azalır. Kasım, aralık ve ocak aylarında nispi nem oranı % 80'in üzerindedir. Bu aylarda sıcaklığın düşük olması nedeniyle havanın su buharı taşıma kapasitesi az, doyma noktasına ulaşması kolaydır. Kış mevsiminde kıyıların nispi nemi düşüktür. Bunun nedeni, iç kesimlere göre sıcaklığın daha yüksek olmasıdır. İlkbaharda azalmaya başlayan nispi nem temmuz ve ağustos aylarındaki sıcaklık artışı ile birlikte % 67 değerine kadar iner. Yaz mevsiminde sıcaklık ortalamalarına göre, mutlak nemi yüksek olması gereken iç kesimler denizden uzaklığın etkisiyle kurakça, kıyı1ar ise daha nemlidir (www.tekirdag.gov.tr). 14

15 Araştırma peryodunda nispi nemin en düşük olduğu ay % 61.5 ile haziran ve araştırma günleri arasındaki en düşük değer % 56.7 ile ekim ayına aittir. Nispi nemin en yüksek olduğu ay % 84.1 değeriyle aralık iken araştırma günleri arasındaki en yüksek değer % 94.3 ile Şubat ayına aittir (Tablo 3.3) Rüzgar Havanın bütün gazlar gibi genleşme ve akma kabiliyeti vardır. Yatay yönde yer değiştiren bir hava kütlesinin hareketine rüzgar denir. Yeryüzü çeşitli nedenlerle farklı ısınır. Böylece ısınan hava kütlesi genleşerek yükselir. Komşu bölgedeki soğuk hava bu bölgeye doğru akmaya başlar ve rüzgar meydana gelir (www.meteor.gov.tr). Şekil 3.3. Tekirdağ İli atmosferindeki hakim rüzgar yönü Mevsimlere bağlı olarak ortaya çıkan basınç değişiklikleri rüzgar yönlerinde değişmelere neden olur. İl merkezinde hakim rüzgar yönü Kuzeydoğu (Poyraz) en şiddetli rüzgar yönü ise Kuzey (Yıldız) dir (Şekil 3.3). Kış mevsiminde Balkanlar üzerinden sokulan soğuk cephenin etkisiyle zaman zaman kar yağışları görülür. Bu dönemde rüzgar yıldız ve poyrazdan eser. Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak cephe etkili olduğunda ise Lodos eser. İlkbaharda hızını azaltan rüzgarlar yaz mevsiminde de yıldız ve poyrazdan esmeye devam eder. Eylül-Aralık döneminde ise karayel eser. Tekirdağ da esen rüzgarların % 81 inin hızı 6 m/sn den azdır. Hızı 6-12 m/sn olan rüzgarların oranı % 17 dir. Bu oranlar, yörede esen rüzgarların bitki ve canlı hayatı için olumsuz etki yaratmadığının göstergesidir (tekirdag.gov.tr). 15

16 Araştırma peryodunda ise rüzgar hızının en düşük olduğu ay 1.8 m/sn ile şubat ve araştırma günleri arasındaki en düşük değer 1.2 m/sn değeriyle ekim ayına aittir. Rüzgar hızının en yüksek olduğu ay 3.0 m/sn değeriyle mart iken araştırma günleri arasındaki en yüksek değer 3.8 m/sn değeriyle ekim ayına aittir (Tablo 3.3) Güneşlenme Güneşlenme süresi ve şiddeti enleme dayalı parametrelerdir. Bulut kapalılığı ile ters orantılıdır. Güneyde güneşlenme süre ve şiddeti daha fazladır (meteor.gov.tr). Uzun yıllar ortalamasına göre araştırma bölgesi ortalama 7-8 saat/gün lük bir değere sahiptir. Araştırma peryodunda aralık ayı 1.7 saat/gün değeriyle en az güneş alan ay olurken, araştırma günleri arasındaki en az rastlanan değer 3.0 saat/gün değeriyle mart ayındaki bir güne aittir. En yüksek güneşlenmenin olduğu ay 10.6 saat/gün değeriyle temmuz, araştırma günleri arasında ise 10.7 saat/gün değeriyle ağustos ayına ait bir günde rastlanmıştır (Tablo 3.3) Bulutluluk Tekirdağ'da bulutluluk değerleri en sıcak ve en soğuk aylarda değişen yağmur rejimine benzeyen düzgün bir yükselme ve alçalma gösterir. Kış mevsiminde denizin etkisiyle Tekirdağ ve çevresinde bulutluluk oranı fazla, yaz mevsiminde ise azdır. Tekirdağ da yılın 185 günü bulutlu 86 günü ise açık geçer (tekirdag.gov.tr). 16

17 Araştırmanın yapıldığı periyotla ilgili bazı meteorolojik parametrelerin ölçüm değerleri Tekirdağ İli Meteoroloji Müdürlüğü nden temin edilmiştir (Tablo 3.3). Tablo 3.3. Araştırmanın yapıldığı aylarda ve araştırma günlerindeki bazı meteorolojik değerler Ortalama Sıcaklık ( C) Toplam Yağış (mm) Nispi Nem (%) Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn) Ortalama Güneşlenme (saat/gün) Aylar A* G* A G A G A G A G Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat (*) : A= Aylık Ortalama Değer, G = Araştırma Günü Ortalama değerii ÖRTÜSÜ 17

18 Araştırmanın yapıldığı periyotta Tekirdağ İli atmosferinde ölçülen bazı hava kirliliği ölçüm değerleri Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü nden temin edilmiştir. Atmosferdeki hava kiriliği ile ilgili parametrelerden biri olan SO 2 gazı miktarı (µg/m 3 ) ve Asılı Partiküler Madde miktarı (µg/m 3 ) değerleri Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğünden temin edilmiştir. Bu değerlerin bir yıl içerisinde aylık minimum, maksimum, aylık ortalama değer ve araştırma günündeki değerleri Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 te belirtilmiştir. Tablo 3.4. Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında Tekirdağ İli atmosferinde ölçülen SO 2 gazı (µg/m 3 ) ölçüm değerleri Atmosferdeki SO 2 Değerleri (µg/m 3 ) SO 2 min SO 2 max Aylar Ayın Günleri Değer Ayın Günleri Değer SO 2 ort Değeri Araştırma Günü SO 2cur Değeri Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat SO 2 min : En düşük ölçüm değeri SO 2 max : En yüksek ölçüm değeri SO 2 Ort : Ortalama ölçüm değeri SO 2 Cur : Araştırma günündeki ölçüm değeri 18

19 Tablo 3.5. Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında Tekirdağ İli atmosferinde ölçülen PM (Partiküler Madde - µg/m 3 ) ölçüm değerleri Atmosferdeki Partikular Madde(PM) Değerleri (µg/m 3 ) PM min PM max Aylar Ayın Günleri Mart Değer Ayın Günleri Değer PM ort Değeri Araştırma Günü PM cur Değeri Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat PM min : Minimum Partikular Madde Değeri PM max : Maksimum Partikular Madde Değeri PM ort : Ortalama Partikular Madde Değeri : Araştırma Günündeki Partikular Madde Değeri PM cur 19

20 3.3 Bitki Örtüsü Tekirdağ ın kuzeyinde Saray'a doğru uzanan Istıranca kütlesinin kuzey yamaçları daha fazla yağış alması nedeniyle kayın ormanları ile kaplıdır. Bu kesimde orman altı örtüsünü orman gülleri oluşturur. Güney yamaçlara ve daha güneye doğru inildikçe, yağışın azalmasına bağlı olarak, kayının yerini meşe ve gürgenin aldığı görülür. Ergene havzasına doğru inildiğinde ise yerleşim alanları yakınlarında seyrek olarak meşe, gürgen, karaçalı ve karaağaç toplulukları göze çarpmaktadır. Bu küçük ağaç toplulukları, Trakya nın iç kesimlerinin step alanı olmadığının bir kanıtıdır. Trakya bölgesi, tarım arazisi kazanmak amacıyla ormanların tahribi sonucu, bugünkü step arazisi görünümünü kazanmıştır (Antropojen step). Bu kısımda yer alan taban arazilerde ve vadilerde kavak ve söğüt türleri yaygındır. Şekil 3.4. Tekirdağ İli nin çeşitli bölgelerinde bulunan bitki örtüsü (www.tekirdag.gov.tr). Güneydeki Ganos dağlarının kuzey yamaçlarında gürgen, meşe, ıhlamur ağaçları ve sık bir orman altı örtüsü hakimken, güney yamaçlarda yağışın azalması nedeniyle kuru ormanlar ve maki toplulukları yer almaktadır. Koru dağlarında ise meşe ve kızılçam ormanları ile maki toplulukları hakim durumdadır (Şekil 3.4). 20

21 4. MATERYAL VE METOD 4.1. Materyal Araştırma materyali, Tekirdağ İli Şehir merkezindeki 6 ayrı evin, ev içi ve ev dışı havasından (Her ev bir istasyon kabul edilerek, her istasyonda bir ev içi ve bir ev dışı ortamda olmak üzere, 3 ü ev içinde ve 3 ü ev dışında, bir örnek alma işleminde toplam 6 petri plağı kullanarak) Mart 2001 ve Mart 2002 tarihleri arasında 12 ay boyunca ayda bir defa alınmıştır. Örnekler, seçilen istasyonlardan alınıp laboratuara getirilmiştir Araştırma Yapılan İstasyonların Özellikleri Araştırma yapılan toplam 6 istasyondan beş tanesi içinde aktif olarak ikamet edilen ev ve bir tanesi deniz kenarında bulunan bir kafeteryadır. Bu mekanların ev içi ve ev dışı havasında bulunan küf mantarlarını izole etmek amacıyla örnekleme işlemleri yapılmıştır. Aşağıda örnekleme yapılan istasyonların özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Şekil 4.1. Araştırma yapılan istasyonların Tekirdağ Şehir Merkezindeki lokalizasyonu [Şehir Planı üzerine yazılan rakamlar istasyon numarasını belirtmektedir] (www.tekirdag.gov.tr) 21

22 1. İstasyon : Bu istasyon, Marmara Denizi ne 750 m uzaklıkta olmasıyla araştırma yapılan istasyonlar arasında denize yakınlık açısından ikinci sırada yer almaktadır ve 25 m lik rakıma sahiptir (Şekil 4.1). Araştırma yapılan bu mekan 3 katlı müstakil bir evin 1. katıdır ve 1996 yılında inşa edilmiştir. 20 m 2 lik bir oturma odasına, 8 m 2 lik bir mutfağa ve 10.5 m 2 lik bir yatak odasına sahiptir (Tablo 4.1). Bu evde 3 kişi yaşamaktadır ve kış mevsiminde oturma odasında bulunan soba ile ısınılmaktadır ve evin diğer odalarında herhangi bir ısınma aracı kullanılmamaktadır. Evin Kuzey, Güney ve Batı yönlerine açılan pencereleri bulunmaktadır ve evin havalandırması için herhangi bir klima sistemi kullanılmayıp, pencereler vasıtasıyla doğal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu evin ev dışında kalan kısmı bütün yönlerden rüzgara açıktır. Bu evin 40 m 2 lik bir bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçede Cupresus sempervirens var. piramidalis L., Prunus x. domestica L., Juglans regia L., Armeniaca vulgaris L., Rosa canina L. gibi ağaç formunda, Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill, Lactuca sativa L., Anthemis sp. L., Narcissus sp. L., Cherianthus cheri L., Viola odorata L., Convolvulus arvensis L., Chrysanthemum sp. L. gibi çiçek ve sebzeler yetiştirilmektedir. 2. İstasyon : Bu istasyon, 50 m lik rakıma sahip 2 katlı müstakil bir evin 2. katıdır ve 1973 yılında inşa edilmiştir (Şekil 4.1). Bu mekan 10,5 m 2 lik bir oturma odasına, 8 m 2 lik bir mutfağa ve m 2 lik bir yatak odasına sahiptir (Tablo 4.1). Bu evde 2 kişi yaşamaktadır ve kış mevsiminde oturma odasında bulunan soba ile ısınılmaktadır ve evin diğer odalarında herhangi bir ısınma aracı kullanılmamaktadır. Evin yalnızca Güney-Batı yönüne açılan pencereleri bulunmaktadır ve evin havalandırması için herhangi bir klima sistemi kullanılmayıp, pencereler vasıtasıyla doğal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu ev rüzgar almaya çok elverişli olmayan, çevresindeki müstakil evlerden daha alçak konumdadır ve dolayısıyla ev dışında kalan kısmı da yalnızca Güney-Batı yönünden kısmen rüzgara açıktır. Bu evin 10 m 2 lik bir bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçede Opuntia sp. L., Begonia sp. L., Cherianthus cheri L., Viola tricolor L., Pelargonium zonale L., Dianthus sp. L., Convolvulus arvensis L., Prunus domestica L., Cydonia oblonga L., gibi bitkiler yetiştirilmektedir. 22

23 3. İstasyon: Bu mekan 1998 yılında inşa edilmiş tek katlı bir kafeteryadır. Bu istasyonu araştırma yapılan diğer istasyonlardan ayıran en önemli özellik Marmara Denizi nin kenarında olması ve dolayısıyla kara ile denizin kesiştiği noktada olmasıdır. Diğer istasyonlar ile deniz arasında m uzaklık ve çok sayıda ikametgah bulunmaktadır (Şekil 4.1). Dolayısıyla bu istasyonun ev dışı atmosferinin bir kısmı denizin atmosferiyle kesişmektedir. Bu nedenle bu istasyon diğer istasyonlara göre farklılık göstermektedir ve burada tespit edilen mikrofunguslar diğer istasyonlarda tespit edilenlerle sayı ve kompozisyon olarak karşılaştırılacaktır. Bu mekan 8 12 ölçülerinde olan 96 m 2 lik bir alana inşa edilmiştir ve evlerdeki gibi oda şeklinde bölümlere sahip olmayan, kalorifer sistemiyle ısıtılan bir kafeteryadır (Tablo 4.1). Bu mekanın iki kısa ve bir uzun tarafı boyunca çok sayıda pencere bulunmaktadır dolayısıyla Kuzey, Güney ve Batı yönlerine açılan pencerelere sahiptir. Bu istasyonun ev dışı bölgesi ise tüm yönlerden rüzgara açıktır. Mekanın içinde ve yakın dış çevresinde ağaçsı veya otsu herhangi bir vejetasyon bulunmamaktadır. 4. İstasyon : Bu istasyon, araştırma yapılan istasyonlar arasında şehrin en doğusunda yer alan, Marmara Denizi ne 1500 m uzaklıkta, 45 m lik rakıma sahip 3 katlı müstakil bir evin 3. katıdır ve 1978 yılında inşa edilmiştir (Şekil 4.1). Bu mekan 10.5 m 2 lik bir oturma odasına, 8 m 2 lik bir mutfağa ve 6.25 m 2 lik bir yatak odasına sahiptir (Tablo 4.1). Bu evde 3 kişi yaşamaktadır ve kış mevsiminde oturma odasında ve yatak odasında bulunan soba ile ısınılmaktadır. Bunun dışında evin diğer odalarında herhangi bir ısınma aracı kullanılmamaktadır. Evin Doğu, Batı ve Güney yönüne açılan pencereleri bulunmaktadır ve evin havalandırması için herhangi bir klima sistemi kullanılmayıp, pencereler vasıtasıyla doğal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu evin ev dışında kalan kısmı da yine Doğu, Batı ve Güney yönünden rüzgara açıktır. Bu evin 500 m 2 lik bir bahçesi bulunmaktadır ve içinde Junglans regia L., Pyrus comminus L., Prunus x. domestica L., Cerasus vulgaris L., Ficus carica Warb., Armeniaca vulgaris L., Tilia sp. L., Ligustrum vulgare L., Rosa canina L. gibi ağaçlar ile, Lilium sp. L., Anthemis sp. L., gibi çiçeklerin yetiştirildiği otsu ve odunsu vejetasyonca zengin bir ortamla çevrelenmiştir. 23

24 5. İstasyon : Bu istasyon, şehrin doğusunda yer almakta olup, Marmara Denizi ne 1200 m uzaklıkta, 30 m lik rakıma sahip 6 katlı bir apartmanın 1. katıdır ve 1993 yılında inşa edilmiştir (Şekil 4.1). Bu mekan 30 m 2 lik bir oturma odasına, 11 m 2 lik bir mutfağa ve 20 m 2 lik bir yatak odasına sahiptir. Bu evde 3 kişi yaşamaktadır ve kalorifer sistemiyle ısıtılmaktadır (Tablo 4.1). Evin Kuzey, Batı ve Güney yönüne açılan pencereleri bulunmaktadır ve evin havalandırması için herhangi bir klima sistemi kullanılmayıp, pencereler vasıtasıyla doğal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu evin ev dışında kalan kısmı da yine Kuzey, Batı ve Güney yönünden rüzgara açıktır. İç ve yakın dış çevrede otsu veya odunsu herhangi bir vejetasyon formu bulunmamaktadır. 6. İstasyon : Bu istasyon, şehrin doğusunda yer almakta olup, Marmara Denizi ne 1000 m uzaklıkta, 25 m lik rakıma sahip 5 katlı bir apartmanın 4. katıdır ve 1991 yılında inşa edilmiştir (Şekil 4.1). Bu mekan 15 m 2 lik bir oturma odasına, 9 m 2 lik bir mutfağa ve 7 m 2 lik bir yatak odasına sahiptir (Tablo 4.1). Bu evde 2 kişi yaşamaktadır ve oturma odasında bulunan soba ile ısınılmaktadır ve evin diğer odalarında herhangi bir ısınma aracı kullanılmamaktadır. Evin Güney ve Doğu yönüne açılan pencereleri bulunmaktadır ve evin havalandırması için herhangi bir klima sistemi kullanılmayıp, pencereler vasıtasıyla doğal yolla gerçekleştirilmektedir. Bu evin ev dışında kalan kısmı da yine Güney ve Doğu yönünden rüzgara açıktır. İç ve yakın dış çevrede otsu veya odunsu herhangi bir vejetasyon formu bulunmamaktadır. Tablo 4.1. Araştırma bölgesindeki ev içi ve ev dışı ortamların tanımı İstasyon No İç Mekanın Çeşidi ve İnşa Yılı Evin Isıtılma Şekli Evde Kalan Kişi Sayısı Ev İçi Örnekleme Bölümlerinin Alanı (m 2 ) Oturma Odası Mutfak Yatak Odası Müstakil Ev (1996) Soba II Müstakil Ev (1973) Soba III Kafeterya (1998) Kalorifer IV Müstakil Ev (1978) Soba V Apartman Dairesi (1993) Kalorifer VI Apartman Dairesi (1991) Soba

25 İzolasyonda ve teşhiste kullanılan besiyerleri Besiyerleri hazırlanırken; erlenmayere konulan toz besiyeri maddesi veya madde karışımları, su banyosu kullanılarak, distile su içinde homojenize edildikten sonra otoklavda 1 atm basınç altında 121 C de 15 dakika süreyle tutularak sterilize edilmiştir. Otoklavdan çıktıktan sonra C ye kadar soğutulan besiyeri, steril petri plaklarına belirli hacimlerde dökülerek katılaşması beklenmiştir. Stok kültür için kullanılacak besiyerinin (PDA besiyeri) hazırlanması da benzer şekildedir. Bu amaçla su banyosu kullanılarak distile su içinde homojenize edilen besiyeri, deney tüplerine 7-8 ml hacimde olacak şekilde paylaştırılmış ve ağızlarına pamuk tampon yerleştirilerek otoklavda steril edilmiştir. Kullanılan besiyerleri ve hangi amaçla kullanıldıkları aşağıda belirtilmiştir. a) Rose Bengal- Streptomycin Agar MgSO 4.7H 2 O 0.5 g K 2 HPO g Pepton 1.0 g Glukoz 20.0 g Agar 20.0 g Distile Su 1.0 L Rose-Bengal 10.0 ml Streptomycin 30.0 µg Bu besiyeri otoklavdan çıkarıldıktan sonra Streptomycin ilave edilir (1 g toz haldeki Streptomisin 33.3 ml steril distile suda çözülerek elde edilen çözeltiden 1 ml lik bir hacim 1 L hacmindeki besiyerine ilave edilirse agarın her ml sinde 30 µg Streptomycin bulunur). 1/ w/v lük hazırlanan stok Rose-Bengal den alınan 10 ml lik hacim, 990 ml lik besiyerine eklendiğinde 1/ v/v lük oran sağlanmış olur. Bu besiyeri, Atmosferden mikrofungusları izole etmek amacıyla kullanılmıştır. Antibiyotik bakterilerin üremesini engellemek, Rose-Bengal ise hızlı gelişen (Örneğin, Rhizopus ve Trichoderma) fungusların gelişimini sınırlamak için kullanılmaktadır (Martin 1950). 25

26 b) Patates Dekstroz Agar (PDA) Toz halde bulunan PDA besiyerinden 1000 ml distile su için 39 g kullanılmıştır (Merck). Bu besiyeri teşhis ve stok kültürleri saklamak amacıyla kullanılmıştır. c) Malt Extract Agar (MEA- Klich 2002) Malt Extract (Merck) Pepton Glukoz 20 g 1 g 20 g Agar Distile Su 20 g 1 L Bu besiyeri Aspergillus türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır. d) Malt Extract Agar (MEA - Pitt 1979) Malt Extract (Merck) 20 g Pepton 1 g Glukoz 20 g Agar 15 g Distile Su 1 L Bu besiyeri Penicillium türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır. 26

27 d) Czapek Dox Agar (Klich 2002) Czapek Konsantresi (CC) K 2 HPO 4 Sükroz Agar agar Distile su 10.0 ml 1.0 g 30.0 g 17.5 g 1 L Bu besiyeri Aspergillus türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır. e) Czapek Yeast Autolysate Agar (CYA- Pitt 1979) Czapek Konsantresi (CC) K 2 HPO 4 Yeast Autolysate veya Extract Sükroz Agar agar Distile su 10.0 ml 1.0 g 30.0 g 30.0 g 17.5 g 1 L Bu besiyeri Aspergillus ve Penicillium türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır. f) % 20 Sükrozlu Czapek Yeast Autolysate Agar (CY 20 S- Klich 2002) Czapek Konsantresi (CC) K 2 HPO 4 Yeast Autolysate veya Extract Sükroz Agar agar Distile su 10.0 ml 1.0 g 5.0 g g 15.0 g 1 L Bu besiyeri Aspergillus türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır. 27

28 g) % 25 Glyserol Nitrate Agar (G 25 N- Pitt 1979) Czapek Konsantresi (CC) K 2 HPO 4 Yeast Autolysate veya Extract Gliserol Agar agar Distile su 7.5 ml 0.75 g 3.7 g g 12.0 g 750 ml Besiyerlerini Hazırlamada ve Mikrofungusları Mikroskopik Olarak İncelemede Kullanılan Çözeltiler a) Czapek Konsantresi (CC - Klich 2002) NaNO g KCl 5.0 g MgSO 4.7 H 2 O 5.0 g FeSO 4.7 H 2 O 0.1 g ZnSO 4.7 H 2 O 0.1 g CuSO 4.5 H g Distile Su ml Bu çözelti Aspergillus türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılan % 20 Sükrozlu Czapek Yeast Autolysate Agar (CY 20 S), Czapek Yeast Autolysate Agar (CYA) ve Czapek Dox Agar (CZ) besiyerlerinin yapımında kullanılır. b) Czapek Konsantresi (CC- Pitt 1979) NaNO g KCl 5.0 g MgSO 4.7 H 2 O 5.0 g FeSO 4.7 H 2 O 0.1 g Distile Su ml 28

29 Bu çözelti Aspergillus türlerini teşhis etmek amacıyla kullanılan Czapek Yeast Autolysate Agar (CYA) ve % 25 Glyserol Nitrate Agar (G 25 N) besiyerlerini hazırlamak için kullanılır. c) Lakto-Pamuk Mavisi Çözeltisi (Lacto-Cotton Blue Mounting Medium- LCB Mounting Medium- Sime vd. 2002). Gliserol 250 ml % 85 lik Laktik asit 100 ml Pamuk Mavisi Stok (Cotton Blue) 3 ml Distile Su 50 ml Pamuk Mavisi çözeltisinin hazırlanışı iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada; kuvvetli bir şekilde karıştırılan laktik asite (99 ml % 85 lik), Pamuk Mavisi (Anilin) kristalleri (1 g) ilave edilir. Daha sonra bir Büchner hunisindeki # 50 Whatmann 90 mm filtre kağıdından geçirilerek çözelti vakumla filtre edilir. Filtrasyondan sonra stok boya çözeltisinin berraklığı kontrol edilir. İkinci aşamada; distile su, laktik asit ve gliserin karıştırıcı üzerinde 1 saat karıştırılır. Bu karışıma 3 ml Pamuk Mavisi Stok çözeltisi homojen olarak ilave edilir ve 1 saat daha karıştırılır. Havadan herhangi bir bulaşmayı engellemek için erlenin ağzı parafilmle kapatılır (Sime vd. 2002) 4.2 Metod Fungus örnekleri, pratikliği ve maliyetin azlığı nedeniyle, Yerçekimine Dayalı Petri-Plak Metodu (Agarwal ve Shivpuri 1969) kullanılarak içinde Rosebengal Streptomycin Agar (Madan 1983) bulunan petri plaklarının, yaklaşık 1.4 m yükseklikte - insanların nefes alma yüksekliği kabul edilen bölgede (Gorny ve Dutkiewicz 2002)- 15 dakika kadar açık bırakılması suretiyle havayla direk teması sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 29

30 4.2.1 İzolasyon Alınan örnekler laboratuarda 25 C de 4-7 gün süreyle inkübe edildikten sonra petri plaklarında üreyen mikrofunguslar, yatık PDA besiyerlerine transfer edilerek teşhis amacıyla stok kültür olarak +4 C deki buzdolabında saklanmıştır Teşhis İzole edilen Dematiaceous Hyphomycetes grubuna ait küf mantarlarının, tüplerdeki stok kültürlerden PDA ve MEA besiyerlerine nokta ekimler yapılmış, bu plaklar 25 C de gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İzole edilen Aspergillus cinsine ait türler CZ, CY 20 S ve MEA besiyerlerine ekilen küf mantarları 25 C de, CYA besiyerine ekilen küf mantarlarının bulunduğu petri plağının biri 25 C de diğeri ise 37 C de olmak üzere, tüm plaklar 7 gün inkübasyona bırakılmıştır (Klich 2002). Penicillium cinsine ait olan türlerin teşhisi için, G 25 N ve MEA besiyerlerine ekilen küf mantarlarının bulunduğu plaklar 25 C de, CYA besiyerine ekilen küf mantarlarının bulunduğu 3 farklı petri plağı; 5 C, 25 C ve 37 C de olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta inkübe edilmiştir. Tüm plaklar için inkübasyon süresi 7 gündür (Pitt 1979). İnkübasyon süresi sonunda plaklardaki kolonilerin makroskobik olarak büyüklüğü (Koloni çapı mm olarak), şekli, üstten ve alttan rengi eksüdasyon ve pigmentasyon olup olmadığı araştırılmıştır. Mikroskobik özellikler ise; stereomikroskop ile koloni yapısı ve konidial başçıkların tipi incelenmiştir. Küf mantarlarını ışık mikroskobuyla incelemek için Pamuk Mavisi Çözeltisi (Lacto-Cotton Blue Mounting Medium- LCB Mounting Medium- Sime vd. 2002) kullanılarak lam lamel arası preparatlar yapılmış, fungal yapılardan konidyoforun uzunluğu, genişliği ve çeper özelliği, fiyalitlerin uzunluğu ve genişliği, konidilerin şekli büyüklüğü ve çeper özelliği tespit edilmiştir. Penicillium türlerinin teşhisinde The Genus Penicillium and its Teleomorphic States Eupenicillium and Talaromyces (Pitt 1979) adlı eserden yararlanılmıştır. Aspergillus türlerinin teşhisinde Identification of common Aspergillus species (Klich 2002) adlı eserden yararlanılmıştır. 30

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER Suzan ÖKTEN DOKTORA TEZİ 2008 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDİRNE İLİNDEKİ HUZUREVİNİN FARKLI BÖLÜMLERİNDEKİ İÇ ORTAM HAVASI FUNGAL FLORA VE BAKTERİ KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ Öznur YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK MİKRO HES SERACILIK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI B İ T L İ S - M U Ş -

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arman MAVRUK YÜREĞİR VE SEYHAN (ADANA) İLÇELERİNDE ANA ARTERLERDEKİ TOZ ve GÜRÜLTÜ DAĞILIM HARİTALARININ HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen 03043009 Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan

Detaylı

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Türkiye İklimi SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Özet Hava durumu belirli bir yerde ve kısa

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir

Detaylı

Proje Konusu : KIBRIS-KARPAZ YARIMADASI NIN VEJETASYONUNUN BİTKİ EKOLOJİSİ VE BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

Proje Konusu : KIBRIS-KARPAZ YARIMADASI NIN VEJETASYONUNUN BİTKİ EKOLOJİSİ VE BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI EK-11 Sonuç Raporu Formatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi :BAP Projesi (Bağımsız) : 12B4240006 : Prof. Dr. Osman

Detaylı

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi DANIŞMAN: Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Afyonkarahisar 2008 SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi Coğrafya Anabilim

Detaylı

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 KONYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 A. Hava A.1. Hava Kalitesi 7 A.2. Hava Kalitesi Üzerine

Detaylı

1.1. Çalışmanın Anlam ve Önemi

1.1. Çalışmanın Anlam ve Önemi 1 1. GİRİŞ Yirminci yüzyılın sonlarında sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik konularda büyük aşamalar kaydedildiği ve bunların yaşantımıza yeni boyutlar kazandırdığı bir gerçektir. Modern endüstri

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLAR

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Hava Kaynaklı Küflerin Toksinleri

Hava Kaynaklı Küflerin Toksinleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 3 Sayfa: 39-52 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080304.pdf Hava Kaynaklı Küflerin Toksinleri Ayşegül

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI

ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZĐRAĐ METEOROLOJĐ KURS NOTLARI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ VE ĐKLĐM RASATLARI DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ZĐRAĐ METEOROLOJĐ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 - ANKARA

Detaylı

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ Bölge, Türkiye nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik in

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk Cilt Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk TAKDİM Yaşanan çevre sorunlarının çeşitliliği ve boyutları dikkate alındığında, içinde bulunduğumuz yüzyılda endüstri ve teknoloji alanında

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İSTANBULU UN COĞRAFYASI

İSTANBULU UN COĞRAFYASI İSTANBUL FİZİKİ COĞRAFYA Her yıl İstanbul a gelen 2 milyon civarındaki turist şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalmaktadır. İstanbul da bunan tarihi eserler ve müzeler, tüm Türkiye deki tarihi

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı