Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 BAÞYAZI ANILARIMIZDA YAÞAYAN HOCAM PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak "Mektup Ankara" dergimizin bu sayýsýný, Türkiye de tavukçuluk alanýnda yapýlan çalýþmalarýn tek bir çatý altýnda toplanýp, faaliyetlerin organize bir biçimde yürütülmesini düþünen ve düþüncesini "Türkiye Tavukçuluk Derneði"ni kurmak sureti ile uygulamaya geçiren Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ'a ayýrmak sureti ile ölümünün 25. yýlýnda tanýyanlarýna, sevenlerine hatýrlatýlmasý ve tanýmayanlara da öðretilmesi amacýyla hazýrladýk. Mektup Ankara'nýn bu sayýsýnda Mudurnu Tavukçuluðun eski sahibi ve Bolu Milletvekili Tevfik Türesin, Besd-Bir danýþmaný Derneðimiz Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erol Þengör, Veteriner Tavukçuluk Derneðinin kurucusu ve ilk baþkaný Prof. Dr. Tahir Aksoy, Sýnýf Arkadaþý, Lalahan Zootekni Araþtýrma Enstitüsü Müdürü ve emekli öðretim üyesi Prof.Dr. Nevzat Uludað, yakýn arkadaþý, eski tavukçulardan ve Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi eski Dekaný Prof.Dr. Erdoðan Finci, Yeðeni ve Farmavet AÞ Genel Müdürü Dr. Ercan Petekkaya, yakýn arkadaþý Bursa Uludað Üniv. Veteriner Fakültesi eski Dekanlarýndan ve Topkim A.Þ. Danýþmaný Prof.Dr. Cemal Nadi Aytuð, Can dostu, sýnýf arkadaþý Topkim AÞ Yönetim Kurulu Baþk. Seyfettin Uður ve Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'la tanýþmadan gýyabýnda izlenimlerini aktaran Derneðimiz Genel Sekreteri Uzman Vet.Hek. Mücteba Binici Prof.Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn ölümünün 25. yýlýnda kendisi ile ilgili düþüncelerini ve anýlarýný bizlerle paylaþma nezaketini göstermiþlerdir. Hepsine ayrý ayrý teþekkür eder, sayýlarýmý sunarým. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 1927 yýlýnda doðan Profesör Akkýlýç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1953 yýlýnda bitirmiþtir. Bir süre Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýktan sonra 1961 yýlýnda Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsüne asistan olarak girmiþtir. Doktora çalýþmalarýný Berlin/Almanya'da "Tavuk Besleme" üzerinde yaptýðý tez ile tamamlayan Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1970 yýlýnda doçent, 1977 yýlýnda da profesör olmuþtur. Danýþma Meclisine 1981 yýlýnda Ankara'dan üye olan Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1983 yýlýnda da Halkçý Partiden Ýzmir millet Vekili olarak TBMM'ne girmiþtir yýlýnýn Ocak ayýnýn hemen baþýnda aniden rahatsýzlanarak aramýzdan ayrýlmýþtýr. Ben profesör Akkýlýç'ýn yakýnýnda çalýþtýðým ve özelliklerini bilme ve takip etme fýrsatýný bulduðum için kendimi þanslý sayarým. Doçentlik jürimde de üye olan saygýdeðer Hocamýn pek çok özelliðinden birkaçýný burada hatýrlatmak isterim. Mesleðine olan sevgisi çok üst seviyedeydi. Öðretim üyesi olarak meslektaþlarý, mesai arkadaþlarý ve öðrencileri ile inanýlmaz bir iletiþimi vardý. Bizlere ve bu gün tavukçuluk sektöründe görev yapan öðrencilerine tavukçuluðu sevdirmiþ, veteriner tavukçularýn sayýsýnýn artmasýnda çok önemli katkýlarý olmuþtur. Araþtýrýcý, birleþtirici özelliði mükemmeldi. Yumurta tüketiminin kan lipid ve kollestrol düzeylerine etkisi adlý bilimsel araþtýrmayý 1981 yýlýnda Týp Doktorlarý ile birlikte planlamýþ ve yürütmüþtür. -Akkýlýç, M., Akyol., T. ve Ergün, A. (1983): Günde bir ya da iki yumurta yemenin kan kolestrol, total lipid ve trigliserid düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi. Týp Fakültesi Mecmuasý, 36(3): Bu bilimsel makaledeki araþtýrmacýlardan ikinci isim o dönem Ank.Üniv. Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný olan Prof. Dr. Turhan Akyol (Eski Saðlýk Bakaný, Ankara Üniversitesi Rektörü ve Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Akyol'un eþi) ve yeni doçent olmuþ olan ben. Günümüzde kollestrol yumurta ikilemi üzerinde çok cesur bir çýkýþ yapan ülkemiz insanlarýnýn korkusuzca yumurta tüketmeleri gereðini vurgulayan Ýstanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Hastalýklarý Kliniði Baþkaný Prof. Dr. Bingür Sönmez'in sunumlarýnda kullandýðý bu makaledir. Türkiye de bu konuda yapýlmýþ halen ilk ve tek araþtýrmayayýn olma özelliðini muhafaza etmektedir. Bu dahi tek baþýna Profesör Akkýlýç'ýn konularý özümleme, süzme ve geleceðe taþýma özelliðini ortaya koyacak çok temel bir göstergedir. Örgütleyici özelliði çok farklýydý, Mahmut Hoca gerçek bir liderdi. Tavukçuluk Kongreleri düzenlemek, Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi Yönetiminde görev yapmak ve Tavukçuluk Derneðini kurmak gibi çok üst düzey mesleki organizasyonlarý baþarýyla gerçekleþtirmiþtir. Tavukçuluðun Türkiye de ve veteriner hekimlik mesleði içersinde henüz pek tanýnmadýðý, bu nedenle de tavukçuluk konusunda çalýþmanýn fantezi sayýldýðý bir dönemde 1970'lerde konuyu sektörün bilgilendirilmesi ve örgütlenme aþamasýna getirmiþ, üniversitelerin ve Bakanlýðýn dikkatini çekmiþtir. Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak 2005 yýlýnda 14. Dünya Veteriner Tavukçuluk Kongresi'ni Ýstanbul'da baþarýyla yapmak sureti ile geliþen Türkiye Tavukçuluk Sektörünü Dünya bilim alanýna taþýma yolunda önemli bir faaliyetimiz olmuþtur. Tüm bu güzel geliþmeleri Hocamýzýn bizlere aþýladýðý cesaretle yapabilmiþ olmanýn huzurunu yaþadýk, yaþýyoruz. Rahat uyu sevgili Hocam Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ, baþlattýðýn bayrak yarýþýný sürdürmekte güçlüyüz, kararlýyýz. Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Baþkan Veteriner Tavukçuluk Derneði Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 1

4 Veteriner Tavukçuluk Derneði nin yayýn organýdýr. Yýlda 4 kez 3 ayda bir yayýmlanýr. Veteriner Tavukçuluk Derneði Adýna Sahibi Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof. Dr. U. Tansel ÞÝRELÝ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Mehmet AKAN Doç. Dr. Erol ÞENGÖR Dr. Serdar ERTAÞ Uzman Vet. Hek. Mücteba BÝNÝCÝ Vet. Hek. Ekrem T. YÜCESAN Ýdare Yazýþma Adresi Arama Sokak No: 20/D Aydýnlýkevler - ANKARA Tel: Faks: Banka Hesaplarý REKLAM GELÝRLERÝ Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi ÜYE AÝDATLARI Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Alýntý Yapýlamaz. Grafik Tasarým ve Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Tel: Faks: Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

5 TEVFÝK TÜRESÝN Eski Bolu Milletvekili Baþta tavukçuluk olmak üzere ülke hayvancýlýðýmýzýn büyümesinde, korunmasýnda ve son yýllarda girdiði siyasete de damgasýný vuran bir kiþi idi yýlýnda Ýzmir milletvekili olarak girdiði T.B.M.M. deki çalýþmalarýnýn son günlerinde Tuz gölünde oluþan aþýrý kirliliðin nasýl giderileceði hakkýnda çalýþmalar yapýyordu, (bu kirlilik hala giderilemedi) Onunla beraber olduðum 20 senelik hatýralarým yazmakla bitmez; Bunlardan son aným þöyle idi. O gün cumartesi idi arkadaþlarla briç oynuyorduk. Gecede bir davete gidecekti. Benimde bazý saðlýk sorunlarým vardý, ayrýlýrken beni bir kenara çekerek Tevfýk dedi; þu sigara içmeyi býrak saðlýðýna dikkat et, sen bize lazýmsýn dedi. Öpüþerek ayrýldýk. Meðerse son vedalaþmamýz olmuþ. O akþam yemekte çok sevdiði içli köfteden biraz fazla yemiþ, rahatsýzlanýp gittiði hastanede ilk önce mide tedavisi görmüþ, aðrýlar devam edince de sorunun kalpte olduðu anlaþýlmýþsa da kötüleþerek vefat etmiþ. Erken yaþta en verimli çaðýnda aramýzdan gözyaþlarýmýzla ayrýlan hocamýz yeri doldurulmasý zor bilim ve halk adamý idi. Allah rahmet eylesin. Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 3

6 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ ANISINA Doç Dr. Erol Þengör Veteriner Tavukçuluk Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, Besd-Bir Danýþmaný Merhum Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç Hoca Ankara Veteriner fakültesindeki yýllarýmda en fazla etkilendiðim ve tavukçuluk sektörüne ilgi duymamý borçlu olduðum hocalarýmdan biridir. Kendisini tavukçuluk konusuna adamýþtý. Sektörde o yýllarda çok sayýda büyük þirketler yoktu. Küçük yetiþtiriciler ve küçük entegreler çoðunluktaydý. Zaman zaman tavuk yetiþtiricisi çiftçilerin ayaðýna kadar giderek hiçbir maddi menfaat beklemeden onlarýn sorunlarýna çözümler bulunmasýna yardýmcý olur, tavuk hastalýklarý ve hayvan besleme konularýnda çok yararlý tavsiyelerde bulunurdu. Onun tavsiyelerinden yararlanmamýþ yetiþtirici ve sanayici hemen hemen yoktu. O yýllarda bilgiye ulaþabilme yollarý çok kýsýtlýydý. Yetiþtiricilerin ve sanayicilerin bilgiye ulaþma konusunda hocamýza danýþmalarýna çok þahit olmuþuzdur. Hocamýz, çok vakýf olduðu Almancasýyla yapmýþ olduðu araþtýrmalar ve bilgi aktarýmlarýyla herkese ýþýk tutmuþtu. atýlarak devam etmeyi yeðlemiþ ve önce Danýþma Meclisi Üyeliðine seçilmiþti. Daha sonra 1983 yýlýnda Çeþme'deki kampta kýsa süreli bir beraberliðimiz olmuþtu. Bu sýrada çevre köylerde propaganda çalýþmalarý yapýyor ve faaliyetlerini akþamlarý bizlerle paylaþýyordu. Bu çalýþmalarýn arkasýndan da 1983 seçimlerinde Halkçý Partiden Ýzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girmiþti. Milletvekilliðine seçilenler TBMM'de yemin ederek göreve baþlarlar. Yemin töreni TV'den naklen verilirdi. Hocamýzýn yeminini videoya kaydetmiþ ve kendisine Tevfik Türesin aracýlýðýyla göndermiþtim. Bana söylemiþ olduðu sözlerini hiç unutamýyorum. "Erolcum, o kadar zengin arkadaþým var ama hiç biri bunu düþünemedi ve yemin törenimi kaydederek bana vermeyi akýl edemedi." diyerek teþekkür etmiþti. Hocamýzý hiç beklenmeyen bir anda ve daha pek çok hizmetler yapma potansiyeline sahipken çok genç yaþta aniden kaybettik. Ruhu þad olsun. Mezuniyetten sonra sektöre giriþim konusunda hareket tarzýmýn nasýl olmasý gerektiði yönünde bana yol gösterici olmuþtur. O yýllarda hocamýz Türkiye'de konusunda ilk olan "Tavukçuluk Derneði"ni kurmuþtu. Bu dernek 70'li yýllarda yine Türkiye'de alanýnda ilk olan Tavukçuluk Kongreleri organize etmeye baþlamýþ ve 8 yýl içinde 4 tane Tavukçuluk Kongresi organize etmiþti. Bu kongrelere devletin üst düzeyde ve geniþ açýlýmlý katýlýmýný saðlama konusunda çok üstün yetenekleri olan bir hocamýzdý. O yýllarda fazla deneyim sahibi olmamama raðmen bu kongrelerde aktif görevler almamý teþvik etmiþ ve bu günkü deneyimlerimi kazanmamýn alt yapýsýný oluþturmamý saðlamýþtý. 1980'li yýllarda aktif yaþamýna siyaset sahnesine 4 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

7 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ'I ANARKEN Prof. Dr. F. Tahir Aksoy Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi Onun bilimsel çalýþmalarý ve yaþam öyküsü konusunda sanýrým çeþitli yazýlar hazýrlanacaktýr. Ben onunla ilgili olarak bazý gözlemlerimi ve sadece birkaç küçük anýyý aktarmak istiyorum. Veteriner Tavukçuluk Derneði dergisinde yayýnlanmak üzere Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç hakkýnda kýsa bir yazý hazýrlamam istendi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç, akademik yaþamým sýrasýnda yakýn dostluðunu hissettiðim ve kendisinden etkilendiðim birkaç öðretim üyesinden birisi idi. Bu nedenle teklifi memnuniyetle kabul ettim. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn çalýþma odasýndaki panoda devamlý olarak Atatürk'ün Anýt Kabiri'nin küçük bir fotoðrafý dururdu. Fotoðrafa dikkatli bakýldýðýnda anýtkabirin bahçesinde yaþlý bir adamýn ayakta durduðu görülüyordu. Bu adam Mahmut Akkýlýç'ýn babasý idi. Bu resmin hikâyesini Akkýlýç Hoca þöyle anlatmýþtý; "Babam Ankara'ya Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 5

8 geldiðinde Atatürk'ün Anýtkabirini ziyaret etmek istemiþti. Bu fotoðraf o güne aittir." Hocamýz Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin getirdiklerine yürekten baðlý müspet kafalý gerçek bir bilim insaný idi. Mahmut Akkýlýç Hoca'nýn önemli bir özelliði de, yaptýðý iþlerde çeþitli insanlarla kolayca iþbirliði yapabilmesi, onlarý örgütlemesi ve yapýlacak iþe herkesin katký saðlamasýný baþarmýþ olmasý idi. Onun önderliðinde kurulmuþ "Tavukçuluk Derneði" ve düzenlenmiþ olan tavukçuluk kongrelerine her seviyeden büyüklü küçüklü yetiþtiricinin, çeþitli seviyedeki meslektaþýn ve sanayicilerin katýlmýþ olmasý böyle açýklanabilir. Bu çalýþmalara katký saðlamýþ isimlerden aklýmda kalanlarý rastgele olarak þöyle sýralayabilirim; onlara çözümler bulmaya çalýþýyordu. Kürsüdeki laboratuarda yem analizleri yaptýrýyor, bu konuda yeni uzmanlar ve teknisyenler yetiþtirmeye çalýþýyordu. Akkýlýç Hoca ile iþ yapmak onunla konuþmak kolay ve keyifli idi. Yanlýþlar yapýldýðýnda kýzýp baðýrdýðýný ve ardýndan hemen affedip gönül aldýðýný hatýrlýyorum. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1980 sonrasý Danýþma Meclisi Üyeliðine seçildi. Kasým 1983'te Halkçý Parti Ýzmir milletvekili oldu. Hocamýzý 1985 yýlýnda çok erken bir yaþta kaybettik. O sýralarda ben yurt dýþýnda idim. Kötü haberi telefonla eþimden aldýðýmý ve hýçkýrarak aðladýðýmý hatýrlýyorum. O herkese bir þeyler öðretmiþti. Iþýklar içinde olsun. Ayten Gökakýn, Orhan Gündüz, Hanri Benazus, Arda Gedik, Meliha Gürelli, Tolon Kurter, Ahmet Minbay, Nurettin Gürsoy, Turgut Atýlgan, Ahmet Sipahioðlu, Þaban Daþtan, Muzaffer Þener, JACK Rozanes, Cumhur Ün, Sunda Saltuk, Müjdat Yemiþçi, Hayri Aslan. Burada çalýþmalara fayda saðlamýþ fakat adlarýný hatýrlayamadýðým daha birçok kiþinin bulunduðunu da belirtmeliyim. Türkiye'deki tavukçuluk sektörü 1970 ve 80'li yýllarda henüz küçüktü. Kümeslerde bakým besleme ve saðlýk sorunlarý çok büyük boyutlarda idi. Ham madde temini ve dengeli bir yem karmasýnýn tertiplenmesi konusunda sýkýntýlar vardý. Ýþte Mahmut Akkýlýç Hoca bu konuda büyük þirketlerin elemanlarýný ve ayný zamanda kendisine ulaþan küçük üreticileri eðitiyor, onlarý aydýnlatmaya çalýþýyordu. Tavukçuluk sektörünün sorunlarýný çeþitli yönetim kademelerine ulaþtýrýp 6 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

9 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 7

10 SEVGÝLÝ ARKADAÞIM MAHMUT AKKILIÇ'IN ANISINA Prof. Dr. Nevzat Uludað Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi Mahmut Akkýlýç Fakülte öðrenim dönemimde benim en yakýn, sevdiðim ve saydýðým arkadaþýmdý. Kendisi ülke için gelecek vadeden bir meslektaþýmdý ve birlikte mezun olduk. Daha sonra yurtdýþý sýnavlarýna birlikte girdik. Sýnavda bir kayýrma yapýlýyordu, yani daha önceden göndermek istedikleri kiþiye kopya veriyorlardý. Mahmut Akkýlýç'da o sýnýftaydý, çok dürüst ve atak bir insandý, Elazýð Erganili idi. Birden ayaklandý ve " böyle sýnav mý olur kimi göndereceðiniz belli zaten " diye baðýrdý. Gürültüye müdürler ve görevliler geldi, ortalýðý yatýþtýrdýlar. Sýnav devam etti ancak torpil yapacaklarý kiþiye yardým kesildi. Sýnav jürisinde olan bir öðretim görevlisi hocamýz yanýma geldi " çok yazma boþuna, bizden izin almadan niye geldin" dedi. Bende yurtdýþýna gitmek için deðil sýnavý merak ettiðim için geldim dedim. Mahmut Akkýlýç bana torpille rakip olan kiþinin önünü kesti ve ben sýnavý kazanarak Amerika'ya gittim. dolduðunu bana dinleyicilerin arasýnda oturan sevgili arkadaþým Mahmut Akkýlýç iþaret etti. Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalýnda bana doçentlik kadrosu vermediler. Ben de Elazýð'a gittim ve Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalýna doçent olarak girdim. Burada Hayvan Besleme dersleri için Mahmut Akkýlýç'ýn benden bir isteði oldu "ben tavuk beslemeyi veririm, sen de sýðýr beslemeyi yap" dedi. Ben de ABD'de kredilerini aldýðým sýðýr besleme derslerini memnuniyetle verdim. Elazýð'da olduðum dönemde sýk sýk ziyaretime geldi. Elazýð' dan Bursa Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geçtim, oradan da yaþ haddini doldurarak emekli oldum. Sevgili arkadaþým Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç için 25 yýl sonra bu anýlarýmý yazabilme fýrsatýný bulduðum için çok mutlu oldum. Aziz anýsý önünde saygýyla eðilir, kendisine Allahtan rahmet dilerim. Tarým Bakanlýðý Lalahan Zootekni Araþtýrma Enstitüsününü kurulduðu yýllarda civciv büyütme binasýnýn projesini çizdi, ayrýca kümeslerin nerelere kurulacaðýný birlikte planladýk. Onun yardýmlarý sayesinde Tarým Bakanlýðý Tavukçuluk Araþtýrma Enstitüsüne gelen yabancý bir hocayý ben aldým ve Prof. Dr. Tahir Aksoy ile birlikte bir hibrit projesi geliþtirip uygulamaya baþladýk. O dönemde Mahmut Akkýlýç bir öðretim görevlisi olarak Türkiye'nin çeþitli illerinde tavukçuluk konferanslarýna gitti, tavukçuluðun bugünkü geliþiminin temellerini oluþturdu. Siyasetçileri bu iþin ne kadar önemli olduðuna ikna etmek için gerek Danýþma Meclisinde ve gerekse TBMM'de milletvekili olduðu dönemde hararetli konuþmalar yaptý. TBMM'ne 1 torba soya fasulyesi götürerek, soyanýn ne olduðunu bundan yirmibeþ yýl önce milletvekillerine o anlattý. Eskiden doçentlik sözlü sýnavlarýnýn bir aþamasý da jüri ve misafirlerin önünde verilen "deneme dersiydi" Bu dersin 45 dakikada son bulmasý temel kuraldý. Doçentlik sýnavýnda 45 dakikalýk sürenin 8 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

11 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 9

12 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ HAKKINDA HATIRLADIKLARIM Prof. Dr. Erdoðan Finci Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi ve Dekaný 6 Þubat 2010 günü Veteriner Hekimler Derneðinin kuruluþ yýldönümü için Ankara Shareton Otelindeki baloya gittik. Ankaralý meslektaþlarýmýzýn çoðu oradaydý. Samimi ve neþeli bir toplaný oldu. Baloda bulunan kýymetli meslektaþýmýz Erol Þengür yanýma gelerek "Hocam, bir dakikanýzý alabilir miyiz? Sizinle bir þey görüþmek istiyordum" dedi. Salon dýþýna çýktýk. " Siz Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ý yakýndan tanýdýnýz, onun hakkýnda bir þeyler yazabilir misiniz" dedi. Bende "Evet, Niye olmasýn " dedim. dinler çözmeye çalýþýr onlarla beraber devlet ileri gelenleri, bakanlarý, müsteþarlarý ve genel müdürleri ziyaret eder, yemcilerin hayvan geliþtiricilerin, isteklerini iletir ve daha kazançlý olmalarýný saðlardý. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç ayný zamanda tavukçuluða da ilgi duyar, onarýn damýzlýk, kümes, yem sorunlarý ve kümes hijyeniyle de uðraþýr daha iyi tavuk yetiþtirmek için yapýlmasý gerekli olanlarý yetiþtiricilere iletirdi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç ayný zamanda pazarlamacýlýða da önem verir ve bunu toplantýlarda sýk sýk dile getirirdi. Bazen onunla Evet, þimdi gelelim esasa, Mahmut Bey için ne söyleyebilirim. Çok þeyde söyleyebilirim, az þeyde söyleyebilirim. Hatýralarýmý bir yokladým aklýma parça parça hatýralar geliyordu. Bir ara yüzünü bile unutur gibi oluyorum, sonra resim tekrar netleþir gibi oluyor. Evet, Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn vefatýndan beri uzun seneler geçti. Buna raðmen vefatýný öðrendiðim an dün gibi hatýramda, çok üzülmüþ ve ayný zamanda da genç ve en verimli çaðýnda gitmiþ diye düþünmüþtüm. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç yem ve yemleme konusunda, yetiþtirmede bir otoriteydi. Yemciler onu her toplantýya çaðýrýr oda eþini ve iki kýzýný yalnýz býrakarak yemcilerin yanýnda olurdu, seminerlerde, panellerde ve konferanslarda daima bulunur, onlarýn sorunlarýný 10 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

13 kümeslere giderdik, gezerdik ve yetiþtiricilere gerekli bilgileri verirdi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç yem sanayi ve hayvan yetiþtirme sahasýnda tam bilgili ve öðretici yaný kuvvetli olan bir meslektaþýmýz idi. Birçok hayvan yetiþtiricisinin aradan bu kadar sene geçmesine raðmen onu andýklarýný ve aradýklarýný biliyorum. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç bir ara Danýþma Meclisi üyeliði ve Millet Vekilliði yaptý. Millet Vekili iken Türkiye'nin sorunlarýný gidermeye katkýda bulundu. Bu aralar yetiþtirmede yaþanan sorunlarý TBMM'ye aktardý ve elinden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþtý. Dostlarýnýn davetiyle gittiði bir toplantý sonucu aniden rahatsýzlanarak vefat etti. Türkiye yem sanayi ve hayvan yetiþtiricileri ondan çok þeyler beklerken bu ani ölümü herkesi üzdü. Nur içinde yatsýn. Çalýþan, durmadan hareket halinde olan, herkese hoþgörüyle yaklaþan ve yardým için koþan bir meslektaþýmýzdý. Bu arada müsaade ederseniz birkaç hatýramý yazmak istiyorum. arkadaþlarýmýz çok gürültü yapar ve gülerlerdi. Akkýlýç da kalorifer borularýna vurur ve susmamýzý isterdi. Bazen kapýya gelip, söylendiði de olurdu. Baktýk olmuyor, bizde bir karar aldýk onu da eve davet ettik ve oyuna soktuk. Eve gelince ve çaðrýlýnca çok sevindi ve oda bizimle gülmeye, yüksek sesle konuþmaya baþladý. Ama artýk tehlike altýmýzda deðildi, yanýmýzda idi ve kontrol edebiliyorduk. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç için daha neler söyleyeceðimi düþünüyorum. Aradan epey zaman geçmiþ, genç nesiller onu hatýrlamazlar. Ama zamanýnda otoriter, bilgili, azimli ve yaptýðý iþleri bitirmesini bilen bir meslektaþýmýz idi. Mesleðe çok faydalarý dokundu fakat yukarýda dediðim gibi en verimli çaðýnda aramýzdan ayrýldý. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç rahat uyusun ve ruhu þad olsun. Âmin. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç Briçi çok severdi. Bir ara kendisiyle Aydýnlýkevler'de bir apartmanda komþu olarak bulunduk. Bu apartmanda kimler yoktu ki, Prof. Dr. Turan Oðuz (Rahmetli), Prof. Dr. Atilla Tanyolaç, Prof. Dr. Nejat Aydýn, Prof. Dr. Hüseyin Emre. Yukarýda bahsetmiþtim Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç briç'e çok baðlýydý bir grup arkadaþýyla evde toplanýr ve briç oynarlardý. Bu grup haftada bir toplanýr ve gece yarýlarýna kadar oyunlarý sürerdi. Biraz evvel bahsettiðim apartmanda Akkýlýç bizim tam altýmýzda otururdu. Bizde de rahmetli Turan Oðuz ve diðer arkadaþlar ile haftada bir okey vesaire oynardýk fakat oyunda sað olsunlar Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 11

14 DAYIM, PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ Dr. Ercan Petekkaya Genel Müdür Farmavet Ýlaç Sanayi ve Ticaret A. Þ Bilimsel kiþiliðinin yaný sýra iyi bir insandý Mahmut Akkýlýç. Hoca olmak, bilim insaný olmak, iyi insan olmak farklýlýklar gerektirir. Farklý bir insandý Mahmut Akkýlýç Ocak ayýnda aramýzdan ayrýldýðýnda ben daha 26 yaþýnda asker ocaðýnda genç bir Veteriner Hekimdim. Yani bir çocuðun anýlarýný bilinçli bir þekilde anýmsayabildiði on yaþ civarýný temel alýrsak, dayýmý on beþ yýl kadar yaþayabilme fýrsatým olmuþtu. Evet, bu gün mesleki olarak karýnca kararýnca bir þeyler üretebiliyorsam emin olabilirsiniz ki bunda Dayýmýn da katkýlarý vardýr, insan olduðu gerçeði ile büyütülmüþtük. Bende býraktýðý izlenim, onun çevremizdeki bir çok insandan daha fazla ve doðru þeyler bilen ve söylediði sözlere de itibar edilen bir kiþi olduðuydu. Dayým küçük bir çocuðun mutlu olacaðý þeyleri iyi bilirdi. Çocuklarla konuþur onlarý verdiði harçlýklarla da mutlu ederdi, ki bana da her görüþmemizde hatýrý sayýlýr harçlýklar vererek ayrý bir mutluluk yaþatýrdý. Eh iþin esprisi para, ne yazýk ki çocuklukta bile insanlarý etkiliyor demek yerinde olur. Fakat harçlýktan öte, hatýrda kalan oyuncaklar daha deðerliydi sanki. Parasal deðeri çok olmasa da birçok kiþiyle paylaþabileceðimiz zevkini çýkarabildiðimiz oyuncaklar... Çocukluðumdan hatýrlýyorum bize bazý geliþlerinde deðiþik, ilginç, o dönemlerde Bilirsiniz, herþeyin baþýndayken iyi bir örneðe gýptayla bakarak yola çýkýlýrsa, olumlu etkileri yýllarca sürer. Mahmut Akkýlýç Elazýð'ýn Maden ilçesindeki Maden Bakýr iþletmesinde iþçi olan dedemin üçü kýz, ikisi erkek olan beþ çocuðundan en büyüðü idi. Elazýð'ýn Maden ilçesinde bir iþçi çocuðu olan dayým ailenin en büyük çocuðu olarak zoru baþarmýþ ve Anakara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirmiþ ve de üniversitede kalarak bilim insaný olmaya karar vermiþti. Benim çocukluðum Elazýð'da geçti ve dayým o sýralarda Ankara'da yaþadýðý için çok sýk görüþme fýrsatý bulamazdýk. Ancak, ailede her zaman ondan söz edilirdi. Aklýmda kaldýðý kadarýyla, hakkýnda konuþulanlardan olsa gerek; dayýmýn önem verilmesi, saygý duyulmasý gereken bir 12 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

15 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 13

16 Elazýð'da bulabilme imkanýmýz olmayan oyuncaklar getirirdi. Ýlk uzaktan kumandalý oyuncaðýmý Mahmut Dayým getirmiþtir. Uzaktan kumandalý olan bu motosikleti en düzgün zemine sahip olan evdeki yemek masasýnda günlerce zevkle hareket ettirmiþ ve eðlenmiþtik. Bu eðlenceye komþularýmýzýn çocuklarýný ve arkadaþlarýmýzý da dahil ederek keyfimize keyif katmýþtýk. Ýlerleyen yaþlarýmda baðlama çalmaya baþlamýþtým ki ilk baðlamamý, dayýmýn, bana ve iki kardeþime verdiði harçlýklarý toparlayarak almýþtým. Dayým bize her geldiðinde odasý özenle hazýrlanýrdý, babamla hayvancýlýktan, sektörden, ülke meselelerinden konuþur, aile sohbetlerini takiben de uyumadan önce bizlerin odasýna uðrar derslerimizi sorar ve çalýþkan olmamýz gerektiðini vurgulardý. Sonra da odasýna çekilir çantasýnda getirdiði bir kitabý alarak uyumadan önce mutlaka okurdu. Bu pek sýk olmayan ziyaretlerinde de sabahlarý kalktýðýmda onu uyanmýþ olarak bulurdum, hatta birkaç seferinde uyanmýþ, giyinmiþ dýþarý çýkmýþ komþularýmýzýn çocuklarý ile hemen evin önünde sohbet ediyorken görürdüm. Onlara çocuklarmýþ gibi bakmaz, herbirini olgun birer kiþilik olarak görür ve ciddi ciddi konuþurdu. Daha sonralarý Veteriner Fakültesi'ne girmemden büyük bir mutluluk duymuþtu, ben de dayýmýn mesleðini öðrenecek olmakdan dolayý mutluydum; çünkü o benim için gerçekten de iyi bir örnekti. ders kitaplarýna ulaþmak dahi bir sorundu. Birçok dersi, dersliklerde aldýðýmýz notlarla çalýþýrdýk; ama Dayým sayesinde ben birçok kitaba ve kaynaða ulaþabiliyor, Ankara'ya her gidiþimde koli koli kitaplarla geri dönüyordum. Mahmut Dayým Elazýð'a aileyi ziyarete gelmesi dýþýnda bazen de görevli olarak doktora ve doçentlik jürilerine katýlmak üzere gelirdi. Hatta bir seferinde Prof. Dr. Mustafa Sarý hocamýzýn Doçentlik sýnavýna gelmiþti, o zamanki eðilime göre olsa gerek, sýnav büyük bir derslikte yapýlmýþ ve dýþarýdan dinleyiciler de sýnavda hazýr bulunmuþtu. Anýmsýyorum Mustafa hocamýzýn eþinin de dinleyici olduðu bu sýnavda ben de dinleyici olarak bulunmuþtum. Üniversite yerleþkesinde dayýmýn yanýnda yürürken gerçekten heyecanlanýrdým, acaba ben de bu kadar bilgili, deðer verilen biri olabilecek miydim diye. Mahmut Dayýmýn Türkiye tavukçuluðuna yaptýðý katkýlarý o zamanlar, henüz iþin içerisinde olmadýðým için, yeterince anlamýþ olduðumu söyleyemem. Ancak eski zamanlarýn efsane tavukçuluk firmasý Yupi'nin kurulmasý ve geliþmesinde çok katkýsý olduðunu bilirim. Topkim ve Koçman grubuna baðlý Bandýrma (Bu günkü Banvit) Ýzmir, Bursa, Topkapý Vitaminli Yem Fabrikalarý gibi ülkemizin ilk güçlü yem fabrikalarý grubuna da teknik anlamda yol gösterici olmuþtu diye anýmsýyorum. O zamanlar Mahmut Dayým Ankara'da öðretim üyesi idi. Ben ise Fýrat Üniversitesi'nde öðrenciydim. Tüm hocalarým dayýmýn arkadaþlarý olduðu için iþim kolay deðil, aksine çok zordu. Dayýmý mahcup etmemeli, "Dayýsýnýn yeðeni" dedirtmeliydim diye düþünüp çok sýký çalýþýyordum. O zamanlar, arasý, ne internet, ne de faks vardý. Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel bilimsel geliþmelere hýzla ulaþmak bir yana, 14 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

17 Topkim'in Genel Müdürü ve Murahhas Azasý olan Sn. Seyfettin Uður Beyefendi, Mahmut Dayýmýn yakýn arkadaþý idi. Bu nedenledir ki benim veteriner ilaçlarý sektörü ile ilk tanýþmam, daha öðrencilik yýllarýmda meslek büyüðümüz olan Sn. Seyfettin Uður Beyefendiyle olmuþtur. Dayým Mahmut Akkýlýç, bilimsel çalýþmalarýnýn yaný sýra mesleki sorunlara ve ülke sorunlarýna da uzak kalmamýþ bir insandý. Bu duyarlýlýklarý, bilgi, beceri ve güvenirliði onu 1980 sonrasý kaos içerisindeki ülkemizde danýþma meclisine seçtirmiþti. Danýþma meclisinde de mesleðimiz ve ülke hayvancýlýðý için yoðun çabalarý olmuþtu. Danýþma meclisi sonrasý emeðini Türkiye Büyük Millet Meclisine girip Veteriner Hekimliði mesleðine ve Türkiye hayvancýlýðýna harcamak üzere Milletvekili adayý oldu. O zamanýn Halkçý Parti'sinden Ýzmir Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve mesleki çalýþmalarýna devam etti. Hatta çok eski ve güncel olmayan Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanunu ile ilgili yeni kanun tasarýsýný bu dönemde hazýrladý ancak ne yazýk ki sonuçlandýramadan kalbine yenik düþerek aramýzdan ayrýldý. Milletvekili iken ben daha yeni mezun bir Veteriner Hekimdim. TBMM'de kendisini ziyaret ettiðim zamanlar, bana meclis lokantasýnda yemek ikram eder, arkadaþlarý olan Ziraat Mühendisi Milletvekillerine beni tanýþtýrýr "Bakýn, yeðenim de Veteriner Hekim; yani bir Veteriner Hekim daha geliyor, dikkatli olun!" diye espri yapardý. Bu sözleri de bana ayrý bir misyon yükler ve her ne yapýyorsam mesleðimde doðru ve düzgün yapmam gerektiðini öðretirdi. Akkýlýç olduðunu, onun benim dayým olduðunu bilmeden, bana analtýyordu. Yine bir gün, Dr. Alber Hazan Beyefendi ile teknik bir konuda sohbet ediyorduk. Ülkemizde bilgi üretimi, bilim insanlarýnýn ürettikleri bilginin uluslararasý arenada paylaþabilme olanaklarýný ve de olanaksýzlýklarýný tartýþýyorduk. Alber Bey de bana geçmiþte Almanya'da bir bilimsel toplantýda Türkiye'den bir hayvan besleme hocasý ile o dönemin olanaksýzlýklar içerisinde bir sunum yaptýklarýný ve bundan duyduðu hazzý anlatmýþtý. Ne hoþtur ki Sn. Alber Bey bu hocanýn da Mahmut Akkýlýç olduðunu bana söylerken, onun, benim dayým olduðunu bilmiyordu. Ýþte bu ve benzeri birçok aným oldu dayýmla o hayatta bile deðilken, bir de birlikte daha uzun mesleki yýllar paylaþsaydýk kim bilir ne anýlarýmýz olurdu. Onun ardýndan yaþadýðým bu anýlar bana mesleki olarak ne kadar ciddi ve yoðun çalýþmam gerektiðini ayrýca insani iliþkilerin de ne denli önemli olduðunu bir kez daha öðretmiþtir. Ebedi istirahatgahýnda rahat uyu sevgili hocam, dayým Mahmut Aklkýlýç. Evet; ne yazýk ki mesleðimde bir þeyler üretmeye baþladýðým dönemde dayýmla bu hazzý paylaþamamýþtým. Ama ne büyük mutluluktur ki 26 yýllýk meslek hayatýmda onu tanýyan kimle karþýlaþtýysam hepsi "Ey gidi Mahmut Hoca ne iyi insandý." demiþler ve Dayýmýn Türkiye tavukçuluðuna verdiði hizmetleri anlatmýþlardýr. Hatta bir gün Düzce'de küçük bir yem fabrikasý sahibi olan bir sektör dostu ile tanýþmýþtým. Kendi hayat hikâyesini anlatýyordu. Hayatýnda bir kiþinin onun için çok önemli bir yere sahip olduðunu, o kiþi sayesinde hayatýna yön verdiðini anlatýyor ve bu kiþinin rahmetli Prof. Dr. Mahmut Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 15

18 Prof. Dr. MAHMUT AKKILIÇ Seyfettin Uður Topkim A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz kardeþim Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç' ýn vefatýnýn üzerinden tam 25 yýl geçmiþ! Mahmut Akkýlýç; benim için çok deðerli bir sýnýf arkadaþý, her zaman mesleki bilgi ve iþbirliðine baþvurduðum bir akademisyen ve genelde Türkiye hayvancýlýðý, özelde Türkiye tavukçuluðunun geliþmesi için uðraþ verdiðimiz unutulmaz bir isimdir. Mahmut Akkýlýç; 20 asker ve 100 sivil 120 kiþilik bir sýnýfýn çok aktif ve sosyal bir öðrencisi ve mesleðimizde devrim yaratan 1953 mezunlarý arasýnda da topluma kendini kabul ettiren kuvvetli bir þahsiyet olarak öne çýkmýþtýr. Henüz daha 3.sýnýf öðrencisiyken yaz tatilinde Amerika'ya giderek, orada sosyal yaþamý ve mesleki çalýþmalarý görmüþ, Türk Veteriner Hekiminin nasýl bir atýlým yapmasý gerektiðini, hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için neleri nasýl yapmamýz icap ettiðini daha o zamandan düþünüp, ilerde giriþeceði aksiyon planlarýný yapmaya baþlamýþtýr. Akkýlýç, dünyada tavukçuluk sektöründeki geliþmeleri daima yakýndan takip eder, önemli dýþ ülkelerdeki fuarlara dernek üyelerinin katýlýmýný saðlar ve yeniliklerin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli kontaklarý kurardý. Bugünkü "kanatlý sektörü" rahmetli Akkýlýç'a çok þey borçludur! Yukarýda da deðindiðim gibi Mahmut Akkýlýç çok yönlü bir arkadaþýmýzdý. Politikada daha geniþ bir alanda faydalý olacaðýna inandýðý için önce "Kurucu Meclis" üyeliðine; sonraki seçimlerde Ýzmir Milletvekili olarak parlementoya girdi. Maalesef çok zamansýz kaybettiðimiz Akkýlýç, bu ideallerini gerçekleþtirme imkanýný bulamadý. Mahmut Akkýlýç, öðrencilikten itibaren benim hiç kopmadýðým, yakýn dostum, ideallerimizi paylaþtýðýmýz bir kardeþimdi. Onu rahmetle anýyorum. Rahat uyu Aziz Kardeþim. Bu amaçladýr ki ilk defa haralarda görev almýþtýr. Daha sonra akademik kariyere geçiþte de Hayvan Besleme Kürsüsünü tercih etmiþtir. Mahmut Akkýlýç, akademik çalýþmayý yalnýz kürsülerde yapan bir profesör deðildir. O, önderlik ruhunun etkisiyle, bildiðini çevresine ve bilhassa hayvan yetiþtiricisine yaymaktan haz duyan, yorulmadan il - il, kasaba - kasaba seminerlere koþan, kümes kümes dolaþan, yerinde gördüðü eksiklikleri anlatan, daha iyi nasýl yapýlýrsa ne kadar verimli sonuçlar alýnabileceðini gösteren bir önderdir. Ben, özel sektörde, bu eðitim ve öðretim çalýþmalarýnýn ne kadar yararlý olduðuna inanan bir kimse olarak; zaten var olan ideal ve görüþ birliðinin tabii sonucu olarak, kendisiyle yýllarca çok yakýn bir çalýþma yaptýðým için hakikaten çok mutluyum. Türkiye'de yüzlerce eðitim seminerini beraberce yaptýk. Hayvan besleme, kümes yapýmý, hijyen ve yem teknikleri konularýný iþledik. Akkýlýç, ayný zamanda iyi bir organizatördür. Çalýþmalarý yalnýz teþvikle kalmaz, fiilen iþin organizasyonunu yapar. Dönemin önder iþletmeleri YUPÝ ve MUDURNU onun gözetim ve önerileri ile en iyi sonuçlarý almýþlardýr. Çorum'da tavukçuluðu ve Türkiye'de ilk defa hindi yetiþtiriciliðini teþvik eden Mahmut Akkýlýç'týr. Türkiye'de kanatlý sektörünü bir "Dernek" içinde bir araya getiren de Akkýlýç'týr. 16 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

19 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 17

20 MUDURNU VE PROF.DR.MAHMUT AKKILIÇ Uzm. Vet. Hekim Mücteba Binici Tavukçuluk Derneði Genel Sekreteri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþmaya baþladýðým Aðustos 1989'da günde on ile on beþ arasýnda bulunan üretici kümeslerini deðiþik nedenler ile(hastalýk, rutin ziyaret, management, dezenfeksiyon uygulamalarý v.s) ziyaret ediyordum. Ziyaretlerim sýrasýnda üreticilerin bana seslenirken adým yerine sürekli "Hocam, Hocam" diye seslendiklerini görüyordum. Belli bir zaman geçtikten sonra ben kendilerine "ben üniversitede hoca falan deðilim, ben sadece bir Veteriner Hekimim" diye yanýt verdiðimde onlar yine bana Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþtýðým tüm süre boyunca "Hocam" diye hitap etmeye devam ettiler. Ben de bir gün üreticilerden ileri gelenlerden bir kaçýna "Niçin bana Hocam diye hitap ediyorsunuz" diye sorduðumda onlarda bana hocam sözcüðünü rahmetli Prof.Dr.Mahmut AKKILIÇ'a söyledikleri þekilde bana hitap etmek istediklerini ve genellikle Veteriner Hekimlere "Hocam" diye hitap ettiklerini belirttiler. Üreticiler ve o dönemde Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþanlardan aldýðým bilgilerde rahmetli hocamýz Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ'ýn hiçbir karþýlýk almadan Mudurnu'ya gelerek üretici toplantýlarý yaparak onlara üretim ile bilgiler verdiðini, öngörülerini belirttiðini ve tavukçuluk sektörünün geleceðin yýldýz sektörlerinden birisi olduðunu anlattýðý belirtildi. Ayný zamanda þirketin üretim verim parametrelerini izler, gerektiðinde üretici kümeslerini ziyaret ederdi. Ben de o dönemlerde rahmetli hocamýzýn gerek bilimsel araþtýrmalarýndan, gerek 12 Eylül'den sonra kurulan Danýþma Meclisi üyeliðinden ve gerekse aktif, heyecanlý ve sürekli koþuþturan, çalýþan ve ülkenin hayvancýlýk yönlü kalkýnmasý, geliþmesi için çaba gösteren ve basýna yansýyan haberlerden tanýyordum. Daha sonra 1994 yýlýnda Ankara'ya geldiðimde Türk Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi toplantý ya da seçimlerinde, Veteriner Hekimler Derneði toplantý ya da seçimlerinde, Veteriner Tavukçuluk Derneði'nin Genel Sekreterliðini yaptýðým 1998'den bu yana rahmetli hocamýz Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ adýný sürekli pozitif yönde duyuyordum. Anadolu topraklarý kendisi gibi alçakgönüllü, yaratýcý, çalýþkan, dürüst, sade bir yaþam süren birçok adsýz kahraman yetiþtirmiþtir. Bu kahramanlar için öncelik kendileri, aileleri, çocuklarý ve akrabalarýnýn yedi kuþak geleceklerini saðlayacak çýkarlarý deðil, öncelik ülkenin çýkarlarý, toplumun mutluluðu, refahý ve huzuru, adaletli ve adil bir yaþam, insanlýðýn yararýna hiçbir karþýlýk beklemeden, reklam yapmadan dürüst bir þekilde öðrenerek ve öðreterek yaþamaktýr. Anadolu'da böyle adsýz kahramanlardan her kesimden her meslekten onlarca, yüzlerce, binlerce insan vardýr. Onlar yaþamlarýnýn sonuna kadar onurlarýndan hiçbir ödün vermeden çalýþýrlar, yasalarý uygularlar, yaþarlar ve bir gün sessiz bir þekilde aramýzdan ayrýlýrlar. Kimseyi üzmeden, yormadan fakat arkalarýnda onurlu bir yaþam býrakarak, yakýnlarýný ve dostlarýný üzerek. Maalesef bu kahraman insanlar aramýzdan ayrýldýktan sonra anýmsanmamakta, bazen akýllarda kalýcý bir takým çalýþmalar yapýlmakta fakat bu çalýþmalar cýlýz kalmakta ve bu kahramanlar zaman içerisinde unutulmaktadýr. Halbuki üst düzeyde çalýþmýþ, görev yapmýþ (subay, doktor, yargý üyesi, avukat, veteriner hekim, mühendis, öðretim üyesi, öðretmen v.s) insanlarýmýz emekli olduktan sonra devlet içerisinde oluþturulacak strateji ya da think 18 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

21 thank(düþünce) kurumlarýnda çalýþmalarý ülkemizin geleceðinin oluþmasýnda oldukça önemlidir. Bu uygulama geliþmiþ ülkelerde var iken ülkemizde tam anlamý ile henüz yaþama geçirilememiþtir. Ülkemizde böyle kahramanlar emekli olduktan sonra zamanlarýný ya evlerinde ya kahvehanelerde ya da arkadaþ ziyareti ile geçirmektedirler. Ýnsanlara deðer vermenin en önemli yollarýndan birisi de onun deneyim ve birikiminden yararlanmaktýr. Bu bireyler deneyim ve birikimlerini vererek gelecek kuþaklarýn daha donanýmlý yetiþmesini saðlar hem de deneyim ve birikimlerin daha az pahalý olmasýný saðlar. Geliþmiþ ülkeler bu sessiz kahramanlarý ile beþ, on, yirmi, elli hatta yüz yýllarýný biçimlendirecek çalýþmalar, projeler yapmakta ve hedefler belirlemektedir. Bunun bugün için birçok örneði verilebilir Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ ile ilgili özgeçmiþini kýsaca araþtýrdýðýmda 1958 yýlýnda araþtýrma ve incelemelerde bulunmak için Ýngiltere'ye gittiðini, dönüþünde ise çalýþmaya baþladýðý Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tavukçuluk uzmaný olduðunu görüyoruz. Birçok sorumluluk ve görev sürdürürken Türkiye Tavukçuluk Derneðinin kurucularý arasýnda yer almýþtýr. Hocamýz 6 Kasým 1983 yýlýnda yapýlan seçimlerde 17. dönem Ýzmir Milletvekili olarak seçilmiþtir. Hocamýz yaþadýðý sürece hep aktif kalarak hem tavukçuluk sektörüne, hem mesleðimize ve hem de ülkemize hizmet etmiþtir. Veteriner Hekimliði daima þükranla anacak ve gurur duyacaktýr." Yukarýda belirttiðim gibi Anadolu her zaman mütevazý kahramanlar çýkarmaya devam etmektedir. Bu mütevazý kahramanlardan birisi de hocamýz "Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ" týr. O aramýzdan ayrýlalý tam yirmi beþ yýl olmuþtur. Geliþmiþ ülkelerin üniversitelerinde ve bizim Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde mesleðe emeði geçen birçok hocamýzýn adý kürsülere, dersliklere, binalara v.s verilmektedir. Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak ilk kez rahmetli bir hocamýzýn ardýndan ona özel bir dergi çýkarýyoruz. Emekliye ayrýlmýþ Hocalarýmýzý, rahmetli Prof. Akkýlýç Hocamýzý ve diðer Hocalarýmýzý yaþatmak için yapýlacak kongre, toplantý, kitap v.s çalýþmalarýn onlarýn adlarýna atfedilmelerinin ayný zamanda bir vefa olduðunu belirterek deðerlerimizi yaþatmak baðlamýnda bu çalýþmalarýn önem arz ettiði kanaatindeyim. Rahmetli Hocamýzýn ruhu þad olsun. Anýsý önünde saygý ile eðiliyorum. 17. dönem Afyon Milletvekili ve T.B.M.M Ýdare Amiri Sayýn M.Þükrü YÜZBAÞIOÐLU onun ardýndan Veteriner Hekimler Derneði Dergisinin 1985 yýlýnda yayýnlanan cilt 55 ve sayý 1'de onun için þöyle yazmýþtýr; "Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ kürsüde ki bilgisini kýrsal kesimde ki fakir halkýna götürüp tatbikatta uygulayan ve baþarýya ulaþan ender bir ilim adamý idi. Ýyi bir Zooteknist Beslenme ve Tavukçuluk Uzmaný idi. Kýrsal kesime modern tavukçuluðu götüren ve o yöre halkýnýn ekmeðine katýk, lokmasýna lokma eklemek için yýlmadan yorulmadan uðraþ veren çalýþmalarýný Türk Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 19

22 DUYURU Veteriner Tavukçuluk Derneði tarafýndan her yýl düzenlenen, eðitim ve bilgilendirme kapsamýnda aþaðýdaki program dahilinde bilimsel bir toplantý yapýlacaktýr. Üyelerimize ve sektöre önemle duyurulur. Broiler ve Yumurta Üretiminde Yeni Hedefler ve Ýhracat 16 Haziran 2010, Ankara 1. Oturum: Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve son geliþmeler ( ) Tavuk eti için yeni pazarlar ve uluslararasý ticaret Tavuk üretiminin yeni hedefleri ve üretim destekleri Üretim ve ihracat potansiyeli 2. Oturum: Tavuk eti üretiminde potansiyel riskler ve kalite standartlarý ( ) GDO: Doðrular ve yanlýþlar Ürün kalitesi ve gýda güvenliðinde uluslararasý standartlar Antibiyotik direnci ve infeksiyöz hastalýklarýn tedavisinde yeni geliþmeler 20 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

23

24

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih,

Detaylı

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Tarsus Amerikan Koleji ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi mezunudur. ABD'de yedi yýlý aþkýn bir süre psikiyatri uzmanlýk eðitimi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı