Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 BAÞYAZI ANILARIMIZDA YAÞAYAN HOCAM PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak "Mektup Ankara" dergimizin bu sayýsýný, Türkiye de tavukçuluk alanýnda yapýlan çalýþmalarýn tek bir çatý altýnda toplanýp, faaliyetlerin organize bir biçimde yürütülmesini düþünen ve düþüncesini "Türkiye Tavukçuluk Derneði"ni kurmak sureti ile uygulamaya geçiren Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ'a ayýrmak sureti ile ölümünün 25. yýlýnda tanýyanlarýna, sevenlerine hatýrlatýlmasý ve tanýmayanlara da öðretilmesi amacýyla hazýrladýk. Mektup Ankara'nýn bu sayýsýnda Mudurnu Tavukçuluðun eski sahibi ve Bolu Milletvekili Tevfik Türesin, Besd-Bir danýþmaný Derneðimiz Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erol Þengör, Veteriner Tavukçuluk Derneðinin kurucusu ve ilk baþkaný Prof. Dr. Tahir Aksoy, Sýnýf Arkadaþý, Lalahan Zootekni Araþtýrma Enstitüsü Müdürü ve emekli öðretim üyesi Prof.Dr. Nevzat Uludað, yakýn arkadaþý, eski tavukçulardan ve Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi eski Dekaný Prof.Dr. Erdoðan Finci, Yeðeni ve Farmavet AÞ Genel Müdürü Dr. Ercan Petekkaya, yakýn arkadaþý Bursa Uludað Üniv. Veteriner Fakültesi eski Dekanlarýndan ve Topkim A.Þ. Danýþmaný Prof.Dr. Cemal Nadi Aytuð, Can dostu, sýnýf arkadaþý Topkim AÞ Yönetim Kurulu Baþk. Seyfettin Uður ve Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'la tanýþmadan gýyabýnda izlenimlerini aktaran Derneðimiz Genel Sekreteri Uzman Vet.Hek. Mücteba Binici Prof.Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn ölümünün 25. yýlýnda kendisi ile ilgili düþüncelerini ve anýlarýný bizlerle paylaþma nezaketini göstermiþlerdir. Hepsine ayrý ayrý teþekkür eder, sayýlarýmý sunarým. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde 1927 yýlýnda doðan Profesör Akkýlýç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1953 yýlýnda bitirmiþtir. Bir süre Tarým Bakanlýðýnda görev yaptýktan sonra 1961 yýlýnda Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsüne asistan olarak girmiþtir. Doktora çalýþmalarýný Berlin/Almanya'da "Tavuk Besleme" üzerinde yaptýðý tez ile tamamlayan Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1970 yýlýnda doçent, 1977 yýlýnda da profesör olmuþtur. Danýþma Meclisine 1981 yýlýnda Ankara'dan üye olan Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1983 yýlýnda da Halkçý Partiden Ýzmir millet Vekili olarak TBMM'ne girmiþtir yýlýnýn Ocak ayýnýn hemen baþýnda aniden rahatsýzlanarak aramýzdan ayrýlmýþtýr. Ben profesör Akkýlýç'ýn yakýnýnda çalýþtýðým ve özelliklerini bilme ve takip etme fýrsatýný bulduðum için kendimi þanslý sayarým. Doçentlik jürimde de üye olan saygýdeðer Hocamýn pek çok özelliðinden birkaçýný burada hatýrlatmak isterim. Mesleðine olan sevgisi çok üst seviyedeydi. Öðretim üyesi olarak meslektaþlarý, mesai arkadaþlarý ve öðrencileri ile inanýlmaz bir iletiþimi vardý. Bizlere ve bu gün tavukçuluk sektöründe görev yapan öðrencilerine tavukçuluðu sevdirmiþ, veteriner tavukçularýn sayýsýnýn artmasýnda çok önemli katkýlarý olmuþtur. Araþtýrýcý, birleþtirici özelliði mükemmeldi. Yumurta tüketiminin kan lipid ve kollestrol düzeylerine etkisi adlý bilimsel araþtýrmayý 1981 yýlýnda Týp Doktorlarý ile birlikte planlamýþ ve yürütmüþtür. -Akkýlýç, M., Akyol., T. ve Ergün, A. (1983): Günde bir ya da iki yumurta yemenin kan kolestrol, total lipid ve trigliserid düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi. Týp Fakültesi Mecmuasý, 36(3): Bu bilimsel makaledeki araþtýrmacýlardan ikinci isim o dönem Ank.Üniv. Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný olan Prof. Dr. Turhan Akyol (Eski Saðlýk Bakaný, Ankara Üniversitesi Rektörü ve Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Akyol'un eþi) ve yeni doçent olmuþ olan ben. Günümüzde kollestrol yumurta ikilemi üzerinde çok cesur bir çýkýþ yapan ülkemiz insanlarýnýn korkusuzca yumurta tüketmeleri gereðini vurgulayan Ýstanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Hastalýklarý Kliniði Baþkaný Prof. Dr. Bingür Sönmez'in sunumlarýnda kullandýðý bu makaledir. Türkiye de bu konuda yapýlmýþ halen ilk ve tek araþtýrmayayýn olma özelliðini muhafaza etmektedir. Bu dahi tek baþýna Profesör Akkýlýç'ýn konularý özümleme, süzme ve geleceðe taþýma özelliðini ortaya koyacak çok temel bir göstergedir. Örgütleyici özelliði çok farklýydý, Mahmut Hoca gerçek bir liderdi. Tavukçuluk Kongreleri düzenlemek, Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi Yönetiminde görev yapmak ve Tavukçuluk Derneðini kurmak gibi çok üst düzey mesleki organizasyonlarý baþarýyla gerçekleþtirmiþtir. Tavukçuluðun Türkiye de ve veteriner hekimlik mesleði içersinde henüz pek tanýnmadýðý, bu nedenle de tavukçuluk konusunda çalýþmanýn fantezi sayýldýðý bir dönemde 1970'lerde konuyu sektörün bilgilendirilmesi ve örgütlenme aþamasýna getirmiþ, üniversitelerin ve Bakanlýðýn dikkatini çekmiþtir. Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak 2005 yýlýnda 14. Dünya Veteriner Tavukçuluk Kongresi'ni Ýstanbul'da baþarýyla yapmak sureti ile geliþen Türkiye Tavukçuluk Sektörünü Dünya bilim alanýna taþýma yolunda önemli bir faaliyetimiz olmuþtur. Tüm bu güzel geliþmeleri Hocamýzýn bizlere aþýladýðý cesaretle yapabilmiþ olmanýn huzurunu yaþadýk, yaþýyoruz. Rahat uyu sevgili Hocam Prof. Dr. Mahmut AKKILIÇ, baþlattýðýn bayrak yarýþýný sürdürmekte güçlüyüz, kararlýyýz. Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Baþkan Veteriner Tavukçuluk Derneði Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 1

4 Veteriner Tavukçuluk Derneði nin yayýn organýdýr. Yýlda 4 kez 3 ayda bir yayýmlanýr. Veteriner Tavukçuluk Derneði Adýna Sahibi Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof. Dr. U. Tansel ÞÝRELÝ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Mehmet AKAN Doç. Dr. Erol ÞENGÖR Dr. Serdar ERTAÞ Uzman Vet. Hek. Mücteba BÝNÝCÝ Vet. Hek. Ekrem T. YÜCESAN Ýdare Yazýþma Adresi Arama Sokak No: 20/D Aydýnlýkevler - ANKARA Tel: Faks: Banka Hesaplarý REKLAM GELÝRLERÝ Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi ÜYE AÝDATLARI Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Alýntý Yapýlamaz. Grafik Tasarým ve Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Tel: Faks: Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

5 TEVFÝK TÜRESÝN Eski Bolu Milletvekili Baþta tavukçuluk olmak üzere ülke hayvancýlýðýmýzýn büyümesinde, korunmasýnda ve son yýllarda girdiði siyasete de damgasýný vuran bir kiþi idi yýlýnda Ýzmir milletvekili olarak girdiði T.B.M.M. deki çalýþmalarýnýn son günlerinde Tuz gölünde oluþan aþýrý kirliliðin nasýl giderileceði hakkýnda çalýþmalar yapýyordu, (bu kirlilik hala giderilemedi) Onunla beraber olduðum 20 senelik hatýralarým yazmakla bitmez; Bunlardan son aným þöyle idi. O gün cumartesi idi arkadaþlarla briç oynuyorduk. Gecede bir davete gidecekti. Benimde bazý saðlýk sorunlarým vardý, ayrýlýrken beni bir kenara çekerek Tevfýk dedi; þu sigara içmeyi býrak saðlýðýna dikkat et, sen bize lazýmsýn dedi. Öpüþerek ayrýldýk. Meðerse son vedalaþmamýz olmuþ. O akþam yemekte çok sevdiði içli köfteden biraz fazla yemiþ, rahatsýzlanýp gittiði hastanede ilk önce mide tedavisi görmüþ, aðrýlar devam edince de sorunun kalpte olduðu anlaþýlmýþsa da kötüleþerek vefat etmiþ. Erken yaþta en verimli çaðýnda aramýzdan gözyaþlarýmýzla ayrýlan hocamýz yeri doldurulmasý zor bilim ve halk adamý idi. Allah rahmet eylesin. Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 3

6 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ ANISINA Doç Dr. Erol Þengör Veteriner Tavukçuluk Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, Besd-Bir Danýþmaný Merhum Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç Hoca Ankara Veteriner fakültesindeki yýllarýmda en fazla etkilendiðim ve tavukçuluk sektörüne ilgi duymamý borçlu olduðum hocalarýmdan biridir. Kendisini tavukçuluk konusuna adamýþtý. Sektörde o yýllarda çok sayýda büyük þirketler yoktu. Küçük yetiþtiriciler ve küçük entegreler çoðunluktaydý. Zaman zaman tavuk yetiþtiricisi çiftçilerin ayaðýna kadar giderek hiçbir maddi menfaat beklemeden onlarýn sorunlarýna çözümler bulunmasýna yardýmcý olur, tavuk hastalýklarý ve hayvan besleme konularýnda çok yararlý tavsiyelerde bulunurdu. Onun tavsiyelerinden yararlanmamýþ yetiþtirici ve sanayici hemen hemen yoktu. O yýllarda bilgiye ulaþabilme yollarý çok kýsýtlýydý. Yetiþtiricilerin ve sanayicilerin bilgiye ulaþma konusunda hocamýza danýþmalarýna çok þahit olmuþuzdur. Hocamýz, çok vakýf olduðu Almancasýyla yapmýþ olduðu araþtýrmalar ve bilgi aktarýmlarýyla herkese ýþýk tutmuþtu. atýlarak devam etmeyi yeðlemiþ ve önce Danýþma Meclisi Üyeliðine seçilmiþti. Daha sonra 1983 yýlýnda Çeþme'deki kampta kýsa süreli bir beraberliðimiz olmuþtu. Bu sýrada çevre köylerde propaganda çalýþmalarý yapýyor ve faaliyetlerini akþamlarý bizlerle paylaþýyordu. Bu çalýþmalarýn arkasýndan da 1983 seçimlerinde Halkçý Partiden Ýzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girmiþti. Milletvekilliðine seçilenler TBMM'de yemin ederek göreve baþlarlar. Yemin töreni TV'den naklen verilirdi. Hocamýzýn yeminini videoya kaydetmiþ ve kendisine Tevfik Türesin aracýlýðýyla göndermiþtim. Bana söylemiþ olduðu sözlerini hiç unutamýyorum. "Erolcum, o kadar zengin arkadaþým var ama hiç biri bunu düþünemedi ve yemin törenimi kaydederek bana vermeyi akýl edemedi." diyerek teþekkür etmiþti. Hocamýzý hiç beklenmeyen bir anda ve daha pek çok hizmetler yapma potansiyeline sahipken çok genç yaþta aniden kaybettik. Ruhu þad olsun. Mezuniyetten sonra sektöre giriþim konusunda hareket tarzýmýn nasýl olmasý gerektiði yönünde bana yol gösterici olmuþtur. O yýllarda hocamýz Türkiye'de konusunda ilk olan "Tavukçuluk Derneði"ni kurmuþtu. Bu dernek 70'li yýllarda yine Türkiye'de alanýnda ilk olan Tavukçuluk Kongreleri organize etmeye baþlamýþ ve 8 yýl içinde 4 tane Tavukçuluk Kongresi organize etmiþti. Bu kongrelere devletin üst düzeyde ve geniþ açýlýmlý katýlýmýný saðlama konusunda çok üstün yetenekleri olan bir hocamýzdý. O yýllarda fazla deneyim sahibi olmamama raðmen bu kongrelerde aktif görevler almamý teþvik etmiþ ve bu günkü deneyimlerimi kazanmamýn alt yapýsýný oluþturmamý saðlamýþtý. 1980'li yýllarda aktif yaþamýna siyaset sahnesine 4 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

7 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ'I ANARKEN Prof. Dr. F. Tahir Aksoy Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi Onun bilimsel çalýþmalarý ve yaþam öyküsü konusunda sanýrým çeþitli yazýlar hazýrlanacaktýr. Ben onunla ilgili olarak bazý gözlemlerimi ve sadece birkaç küçük anýyý aktarmak istiyorum. Veteriner Tavukçuluk Derneði dergisinde yayýnlanmak üzere Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç hakkýnda kýsa bir yazý hazýrlamam istendi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç, akademik yaþamým sýrasýnda yakýn dostluðunu hissettiðim ve kendisinden etkilendiðim birkaç öðretim üyesinden birisi idi. Bu nedenle teklifi memnuniyetle kabul ettim. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn çalýþma odasýndaki panoda devamlý olarak Atatürk'ün Anýt Kabiri'nin küçük bir fotoðrafý dururdu. Fotoðrafa dikkatli bakýldýðýnda anýtkabirin bahçesinde yaþlý bir adamýn ayakta durduðu görülüyordu. Bu adam Mahmut Akkýlýç'ýn babasý idi. Bu resmin hikâyesini Akkýlýç Hoca þöyle anlatmýþtý; "Babam Ankara'ya Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 5

8 geldiðinde Atatürk'ün Anýtkabirini ziyaret etmek istemiþti. Bu fotoðraf o güne aittir." Hocamýz Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin getirdiklerine yürekten baðlý müspet kafalý gerçek bir bilim insaný idi. Mahmut Akkýlýç Hoca'nýn önemli bir özelliði de, yaptýðý iþlerde çeþitli insanlarla kolayca iþbirliði yapabilmesi, onlarý örgütlemesi ve yapýlacak iþe herkesin katký saðlamasýný baþarmýþ olmasý idi. Onun önderliðinde kurulmuþ "Tavukçuluk Derneði" ve düzenlenmiþ olan tavukçuluk kongrelerine her seviyeden büyüklü küçüklü yetiþtiricinin, çeþitli seviyedeki meslektaþýn ve sanayicilerin katýlmýþ olmasý böyle açýklanabilir. Bu çalýþmalara katký saðlamýþ isimlerden aklýmda kalanlarý rastgele olarak þöyle sýralayabilirim; onlara çözümler bulmaya çalýþýyordu. Kürsüdeki laboratuarda yem analizleri yaptýrýyor, bu konuda yeni uzmanlar ve teknisyenler yetiþtirmeye çalýþýyordu. Akkýlýç Hoca ile iþ yapmak onunla konuþmak kolay ve keyifli idi. Yanlýþlar yapýldýðýnda kýzýp baðýrdýðýný ve ardýndan hemen affedip gönül aldýðýný hatýrlýyorum. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç 1980 sonrasý Danýþma Meclisi Üyeliðine seçildi. Kasým 1983'te Halkçý Parti Ýzmir milletvekili oldu. Hocamýzý 1985 yýlýnda çok erken bir yaþta kaybettik. O sýralarda ben yurt dýþýnda idim. Kötü haberi telefonla eþimden aldýðýmý ve hýçkýrarak aðladýðýmý hatýrlýyorum. O herkese bir þeyler öðretmiþti. Iþýklar içinde olsun. Ayten Gökakýn, Orhan Gündüz, Hanri Benazus, Arda Gedik, Meliha Gürelli, Tolon Kurter, Ahmet Minbay, Nurettin Gürsoy, Turgut Atýlgan, Ahmet Sipahioðlu, Þaban Daþtan, Muzaffer Þener, JACK Rozanes, Cumhur Ün, Sunda Saltuk, Müjdat Yemiþçi, Hayri Aslan. Burada çalýþmalara fayda saðlamýþ fakat adlarýný hatýrlayamadýðým daha birçok kiþinin bulunduðunu da belirtmeliyim. Türkiye'deki tavukçuluk sektörü 1970 ve 80'li yýllarda henüz küçüktü. Kümeslerde bakým besleme ve saðlýk sorunlarý çok büyük boyutlarda idi. Ham madde temini ve dengeli bir yem karmasýnýn tertiplenmesi konusunda sýkýntýlar vardý. Ýþte Mahmut Akkýlýç Hoca bu konuda büyük þirketlerin elemanlarýný ve ayný zamanda kendisine ulaþan küçük üreticileri eðitiyor, onlarý aydýnlatmaya çalýþýyordu. Tavukçuluk sektörünün sorunlarýný çeþitli yönetim kademelerine ulaþtýrýp 6 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

9 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 7

10 SEVGÝLÝ ARKADAÞIM MAHMUT AKKILIÇ'IN ANISINA Prof. Dr. Nevzat Uludað Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi Mahmut Akkýlýç Fakülte öðrenim dönemimde benim en yakýn, sevdiðim ve saydýðým arkadaþýmdý. Kendisi ülke için gelecek vadeden bir meslektaþýmdý ve birlikte mezun olduk. Daha sonra yurtdýþý sýnavlarýna birlikte girdik. Sýnavda bir kayýrma yapýlýyordu, yani daha önceden göndermek istedikleri kiþiye kopya veriyorlardý. Mahmut Akkýlýç'da o sýnýftaydý, çok dürüst ve atak bir insandý, Elazýð Erganili idi. Birden ayaklandý ve " böyle sýnav mý olur kimi göndereceðiniz belli zaten " diye baðýrdý. Gürültüye müdürler ve görevliler geldi, ortalýðý yatýþtýrdýlar. Sýnav devam etti ancak torpil yapacaklarý kiþiye yardým kesildi. Sýnav jürisinde olan bir öðretim görevlisi hocamýz yanýma geldi " çok yazma boþuna, bizden izin almadan niye geldin" dedi. Bende yurtdýþýna gitmek için deðil sýnavý merak ettiðim için geldim dedim. Mahmut Akkýlýç bana torpille rakip olan kiþinin önünü kesti ve ben sýnavý kazanarak Amerika'ya gittim. dolduðunu bana dinleyicilerin arasýnda oturan sevgili arkadaþým Mahmut Akkýlýç iþaret etti. Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalýnda bana doçentlik kadrosu vermediler. Ben de Elazýð'a gittim ve Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalýna doçent olarak girdim. Burada Hayvan Besleme dersleri için Mahmut Akkýlýç'ýn benden bir isteði oldu "ben tavuk beslemeyi veririm, sen de sýðýr beslemeyi yap" dedi. Ben de ABD'de kredilerini aldýðým sýðýr besleme derslerini memnuniyetle verdim. Elazýð'da olduðum dönemde sýk sýk ziyaretime geldi. Elazýð' dan Bursa Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geçtim, oradan da yaþ haddini doldurarak emekli oldum. Sevgili arkadaþým Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç için 25 yýl sonra bu anýlarýmý yazabilme fýrsatýný bulduðum için çok mutlu oldum. Aziz anýsý önünde saygýyla eðilir, kendisine Allahtan rahmet dilerim. Tarým Bakanlýðý Lalahan Zootekni Araþtýrma Enstitüsününü kurulduðu yýllarda civciv büyütme binasýnýn projesini çizdi, ayrýca kümeslerin nerelere kurulacaðýný birlikte planladýk. Onun yardýmlarý sayesinde Tarým Bakanlýðý Tavukçuluk Araþtýrma Enstitüsüne gelen yabancý bir hocayý ben aldým ve Prof. Dr. Tahir Aksoy ile birlikte bir hibrit projesi geliþtirip uygulamaya baþladýk. O dönemde Mahmut Akkýlýç bir öðretim görevlisi olarak Türkiye'nin çeþitli illerinde tavukçuluk konferanslarýna gitti, tavukçuluðun bugünkü geliþiminin temellerini oluþturdu. Siyasetçileri bu iþin ne kadar önemli olduðuna ikna etmek için gerek Danýþma Meclisinde ve gerekse TBMM'de milletvekili olduðu dönemde hararetli konuþmalar yaptý. TBMM'ne 1 torba soya fasulyesi götürerek, soyanýn ne olduðunu bundan yirmibeþ yýl önce milletvekillerine o anlattý. Eskiden doçentlik sözlü sýnavlarýnýn bir aþamasý da jüri ve misafirlerin önünde verilen "deneme dersiydi" Bu dersin 45 dakikada son bulmasý temel kuraldý. Doçentlik sýnavýnda 45 dakikalýk sürenin 8 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

11 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 9

12 PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ HAKKINDA HATIRLADIKLARIM Prof. Dr. Erdoðan Finci Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öðretim Üyesi ve Dekaný 6 Þubat 2010 günü Veteriner Hekimler Derneðinin kuruluþ yýldönümü için Ankara Shareton Otelindeki baloya gittik. Ankaralý meslektaþlarýmýzýn çoðu oradaydý. Samimi ve neþeli bir toplaný oldu. Baloda bulunan kýymetli meslektaþýmýz Erol Þengür yanýma gelerek "Hocam, bir dakikanýzý alabilir miyiz? Sizinle bir þey görüþmek istiyordum" dedi. Salon dýþýna çýktýk. " Siz Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ý yakýndan tanýdýnýz, onun hakkýnda bir þeyler yazabilir misiniz" dedi. Bende "Evet, Niye olmasýn " dedim. dinler çözmeye çalýþýr onlarla beraber devlet ileri gelenleri, bakanlarý, müsteþarlarý ve genel müdürleri ziyaret eder, yemcilerin hayvan geliþtiricilerin, isteklerini iletir ve daha kazançlý olmalarýný saðlardý. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç ayný zamanda tavukçuluða da ilgi duyar, onarýn damýzlýk, kümes, yem sorunlarý ve kümes hijyeniyle de uðraþýr daha iyi tavuk yetiþtirmek için yapýlmasý gerekli olanlarý yetiþtiricilere iletirdi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç ayný zamanda pazarlamacýlýða da önem verir ve bunu toplantýlarda sýk sýk dile getirirdi. Bazen onunla Evet, þimdi gelelim esasa, Mahmut Bey için ne söyleyebilirim. Çok þeyde söyleyebilirim, az þeyde söyleyebilirim. Hatýralarýmý bir yokladým aklýma parça parça hatýralar geliyordu. Bir ara yüzünü bile unutur gibi oluyorum, sonra resim tekrar netleþir gibi oluyor. Evet, Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç'ýn vefatýndan beri uzun seneler geçti. Buna raðmen vefatýný öðrendiðim an dün gibi hatýramda, çok üzülmüþ ve ayný zamanda da genç ve en verimli çaðýnda gitmiþ diye düþünmüþtüm. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç yem ve yemleme konusunda, yetiþtirmede bir otoriteydi. Yemciler onu her toplantýya çaðýrýr oda eþini ve iki kýzýný yalnýz býrakarak yemcilerin yanýnda olurdu, seminerlerde, panellerde ve konferanslarda daima bulunur, onlarýn sorunlarýný 10 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

13 kümeslere giderdik, gezerdik ve yetiþtiricilere gerekli bilgileri verirdi. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç yem sanayi ve hayvan yetiþtirme sahasýnda tam bilgili ve öðretici yaný kuvvetli olan bir meslektaþýmýz idi. Birçok hayvan yetiþtiricisinin aradan bu kadar sene geçmesine raðmen onu andýklarýný ve aradýklarýný biliyorum. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç bir ara Danýþma Meclisi üyeliði ve Millet Vekilliði yaptý. Millet Vekili iken Türkiye'nin sorunlarýný gidermeye katkýda bulundu. Bu aralar yetiþtirmede yaþanan sorunlarý TBMM'ye aktardý ve elinden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþtý. Dostlarýnýn davetiyle gittiði bir toplantý sonucu aniden rahatsýzlanarak vefat etti. Türkiye yem sanayi ve hayvan yetiþtiricileri ondan çok þeyler beklerken bu ani ölümü herkesi üzdü. Nur içinde yatsýn. Çalýþan, durmadan hareket halinde olan, herkese hoþgörüyle yaklaþan ve yardým için koþan bir meslektaþýmýzdý. Bu arada müsaade ederseniz birkaç hatýramý yazmak istiyorum. arkadaþlarýmýz çok gürültü yapar ve gülerlerdi. Akkýlýç da kalorifer borularýna vurur ve susmamýzý isterdi. Bazen kapýya gelip, söylendiði de olurdu. Baktýk olmuyor, bizde bir karar aldýk onu da eve davet ettik ve oyuna soktuk. Eve gelince ve çaðrýlýnca çok sevindi ve oda bizimle gülmeye, yüksek sesle konuþmaya baþladý. Ama artýk tehlike altýmýzda deðildi, yanýmýzda idi ve kontrol edebiliyorduk. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç için daha neler söyleyeceðimi düþünüyorum. Aradan epey zaman geçmiþ, genç nesiller onu hatýrlamazlar. Ama zamanýnda otoriter, bilgili, azimli ve yaptýðý iþleri bitirmesini bilen bir meslektaþýmýz idi. Mesleðe çok faydalarý dokundu fakat yukarýda dediðim gibi en verimli çaðýnda aramýzdan ayrýldý. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç rahat uyusun ve ruhu þad olsun. Âmin. Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç Briçi çok severdi. Bir ara kendisiyle Aydýnlýkevler'de bir apartmanda komþu olarak bulunduk. Bu apartmanda kimler yoktu ki, Prof. Dr. Turan Oðuz (Rahmetli), Prof. Dr. Atilla Tanyolaç, Prof. Dr. Nejat Aydýn, Prof. Dr. Hüseyin Emre. Yukarýda bahsetmiþtim Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç briç'e çok baðlýydý bir grup arkadaþýyla evde toplanýr ve briç oynarlardý. Bu grup haftada bir toplanýr ve gece yarýlarýna kadar oyunlarý sürerdi. Biraz evvel bahsettiðim apartmanda Akkýlýç bizim tam altýmýzda otururdu. Bizde de rahmetli Turan Oðuz ve diðer arkadaþlar ile haftada bir okey vesaire oynardýk fakat oyunda sað olsunlar Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 11

14 DAYIM, PROF. DR. MAHMUT AKKILIÇ Dr. Ercan Petekkaya Genel Müdür Farmavet Ýlaç Sanayi ve Ticaret A. Þ Bilimsel kiþiliðinin yaný sýra iyi bir insandý Mahmut Akkýlýç. Hoca olmak, bilim insaný olmak, iyi insan olmak farklýlýklar gerektirir. Farklý bir insandý Mahmut Akkýlýç Ocak ayýnda aramýzdan ayrýldýðýnda ben daha 26 yaþýnda asker ocaðýnda genç bir Veteriner Hekimdim. Yani bir çocuðun anýlarýný bilinçli bir þekilde anýmsayabildiði on yaþ civarýný temel alýrsak, dayýmý on beþ yýl kadar yaþayabilme fýrsatým olmuþtu. Evet, bu gün mesleki olarak karýnca kararýnca bir þeyler üretebiliyorsam emin olabilirsiniz ki bunda Dayýmýn da katkýlarý vardýr, insan olduðu gerçeði ile büyütülmüþtük. Bende býraktýðý izlenim, onun çevremizdeki bir çok insandan daha fazla ve doðru þeyler bilen ve söylediði sözlere de itibar edilen bir kiþi olduðuydu. Dayým küçük bir çocuðun mutlu olacaðý þeyleri iyi bilirdi. Çocuklarla konuþur onlarý verdiði harçlýklarla da mutlu ederdi, ki bana da her görüþmemizde hatýrý sayýlýr harçlýklar vererek ayrý bir mutluluk yaþatýrdý. Eh iþin esprisi para, ne yazýk ki çocuklukta bile insanlarý etkiliyor demek yerinde olur. Fakat harçlýktan öte, hatýrda kalan oyuncaklar daha deðerliydi sanki. Parasal deðeri çok olmasa da birçok kiþiyle paylaþabileceðimiz zevkini çýkarabildiðimiz oyuncaklar... Çocukluðumdan hatýrlýyorum bize bazý geliþlerinde deðiþik, ilginç, o dönemlerde Bilirsiniz, herþeyin baþýndayken iyi bir örneðe gýptayla bakarak yola çýkýlýrsa, olumlu etkileri yýllarca sürer. Mahmut Akkýlýç Elazýð'ýn Maden ilçesindeki Maden Bakýr iþletmesinde iþçi olan dedemin üçü kýz, ikisi erkek olan beþ çocuðundan en büyüðü idi. Elazýð'ýn Maden ilçesinde bir iþçi çocuðu olan dayým ailenin en büyük çocuðu olarak zoru baþarmýþ ve Anakara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirmiþ ve de üniversitede kalarak bilim insaný olmaya karar vermiþti. Benim çocukluðum Elazýð'da geçti ve dayým o sýralarda Ankara'da yaþadýðý için çok sýk görüþme fýrsatý bulamazdýk. Ancak, ailede her zaman ondan söz edilirdi. Aklýmda kaldýðý kadarýyla, hakkýnda konuþulanlardan olsa gerek; dayýmýn önem verilmesi, saygý duyulmasý gereken bir 12 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

15 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 13

16 Elazýð'da bulabilme imkanýmýz olmayan oyuncaklar getirirdi. Ýlk uzaktan kumandalý oyuncaðýmý Mahmut Dayým getirmiþtir. Uzaktan kumandalý olan bu motosikleti en düzgün zemine sahip olan evdeki yemek masasýnda günlerce zevkle hareket ettirmiþ ve eðlenmiþtik. Bu eðlenceye komþularýmýzýn çocuklarýný ve arkadaþlarýmýzý da dahil ederek keyfimize keyif katmýþtýk. Ýlerleyen yaþlarýmda baðlama çalmaya baþlamýþtým ki ilk baðlamamý, dayýmýn, bana ve iki kardeþime verdiði harçlýklarý toparlayarak almýþtým. Dayým bize her geldiðinde odasý özenle hazýrlanýrdý, babamla hayvancýlýktan, sektörden, ülke meselelerinden konuþur, aile sohbetlerini takiben de uyumadan önce bizlerin odasýna uðrar derslerimizi sorar ve çalýþkan olmamýz gerektiðini vurgulardý. Sonra da odasýna çekilir çantasýnda getirdiði bir kitabý alarak uyumadan önce mutlaka okurdu. Bu pek sýk olmayan ziyaretlerinde de sabahlarý kalktýðýmda onu uyanmýþ olarak bulurdum, hatta birkaç seferinde uyanmýþ, giyinmiþ dýþarý çýkmýþ komþularýmýzýn çocuklarý ile hemen evin önünde sohbet ediyorken görürdüm. Onlara çocuklarmýþ gibi bakmaz, herbirini olgun birer kiþilik olarak görür ve ciddi ciddi konuþurdu. Daha sonralarý Veteriner Fakültesi'ne girmemden büyük bir mutluluk duymuþtu, ben de dayýmýn mesleðini öðrenecek olmakdan dolayý mutluydum; çünkü o benim için gerçekten de iyi bir örnekti. ders kitaplarýna ulaþmak dahi bir sorundu. Birçok dersi, dersliklerde aldýðýmýz notlarla çalýþýrdýk; ama Dayým sayesinde ben birçok kitaba ve kaynaða ulaþabiliyor, Ankara'ya her gidiþimde koli koli kitaplarla geri dönüyordum. Mahmut Dayým Elazýð'a aileyi ziyarete gelmesi dýþýnda bazen de görevli olarak doktora ve doçentlik jürilerine katýlmak üzere gelirdi. Hatta bir seferinde Prof. Dr. Mustafa Sarý hocamýzýn Doçentlik sýnavýna gelmiþti, o zamanki eðilime göre olsa gerek, sýnav büyük bir derslikte yapýlmýþ ve dýþarýdan dinleyiciler de sýnavda hazýr bulunmuþtu. Anýmsýyorum Mustafa hocamýzýn eþinin de dinleyici olduðu bu sýnavda ben de dinleyici olarak bulunmuþtum. Üniversite yerleþkesinde dayýmýn yanýnda yürürken gerçekten heyecanlanýrdým, acaba ben de bu kadar bilgili, deðer verilen biri olabilecek miydim diye. Mahmut Dayýmýn Türkiye tavukçuluðuna yaptýðý katkýlarý o zamanlar, henüz iþin içerisinde olmadýðým için, yeterince anlamýþ olduðumu söyleyemem. Ancak eski zamanlarýn efsane tavukçuluk firmasý Yupi'nin kurulmasý ve geliþmesinde çok katkýsý olduðunu bilirim. Topkim ve Koçman grubuna baðlý Bandýrma (Bu günkü Banvit) Ýzmir, Bursa, Topkapý Vitaminli Yem Fabrikalarý gibi ülkemizin ilk güçlü yem fabrikalarý grubuna da teknik anlamda yol gösterici olmuþtu diye anýmsýyorum. O zamanlar Mahmut Dayým Ankara'da öðretim üyesi idi. Ben ise Fýrat Üniversitesi'nde öðrenciydim. Tüm hocalarým dayýmýn arkadaþlarý olduðu için iþim kolay deðil, aksine çok zordu. Dayýmý mahcup etmemeli, "Dayýsýnýn yeðeni" dedirtmeliydim diye düþünüp çok sýký çalýþýyordum. O zamanlar, arasý, ne internet, ne de faks vardý. Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel bilimsel geliþmelere hýzla ulaþmak bir yana, 14 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

17 Topkim'in Genel Müdürü ve Murahhas Azasý olan Sn. Seyfettin Uður Beyefendi, Mahmut Dayýmýn yakýn arkadaþý idi. Bu nedenledir ki benim veteriner ilaçlarý sektörü ile ilk tanýþmam, daha öðrencilik yýllarýmda meslek büyüðümüz olan Sn. Seyfettin Uður Beyefendiyle olmuþtur. Dayým Mahmut Akkýlýç, bilimsel çalýþmalarýnýn yaný sýra mesleki sorunlara ve ülke sorunlarýna da uzak kalmamýþ bir insandý. Bu duyarlýlýklarý, bilgi, beceri ve güvenirliði onu 1980 sonrasý kaos içerisindeki ülkemizde danýþma meclisine seçtirmiþti. Danýþma meclisinde de mesleðimiz ve ülke hayvancýlýðý için yoðun çabalarý olmuþtu. Danýþma meclisi sonrasý emeðini Türkiye Büyük Millet Meclisine girip Veteriner Hekimliði mesleðine ve Türkiye hayvancýlýðýna harcamak üzere Milletvekili adayý oldu. O zamanýn Halkçý Parti'sinden Ýzmir Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve mesleki çalýþmalarýna devam etti. Hatta çok eski ve güncel olmayan Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanunu ile ilgili yeni kanun tasarýsýný bu dönemde hazýrladý ancak ne yazýk ki sonuçlandýramadan kalbine yenik düþerek aramýzdan ayrýldý. Milletvekili iken ben daha yeni mezun bir Veteriner Hekimdim. TBMM'de kendisini ziyaret ettiðim zamanlar, bana meclis lokantasýnda yemek ikram eder, arkadaþlarý olan Ziraat Mühendisi Milletvekillerine beni tanýþtýrýr "Bakýn, yeðenim de Veteriner Hekim; yani bir Veteriner Hekim daha geliyor, dikkatli olun!" diye espri yapardý. Bu sözleri de bana ayrý bir misyon yükler ve her ne yapýyorsam mesleðimde doðru ve düzgün yapmam gerektiðini öðretirdi. Akkýlýç olduðunu, onun benim dayým olduðunu bilmeden, bana analtýyordu. Yine bir gün, Dr. Alber Hazan Beyefendi ile teknik bir konuda sohbet ediyorduk. Ülkemizde bilgi üretimi, bilim insanlarýnýn ürettikleri bilginin uluslararasý arenada paylaþabilme olanaklarýný ve de olanaksýzlýklarýný tartýþýyorduk. Alber Bey de bana geçmiþte Almanya'da bir bilimsel toplantýda Türkiye'den bir hayvan besleme hocasý ile o dönemin olanaksýzlýklar içerisinde bir sunum yaptýklarýný ve bundan duyduðu hazzý anlatmýþtý. Ne hoþtur ki Sn. Alber Bey bu hocanýn da Mahmut Akkýlýç olduðunu bana söylerken, onun, benim dayým olduðunu bilmiyordu. Ýþte bu ve benzeri birçok aným oldu dayýmla o hayatta bile deðilken, bir de birlikte daha uzun mesleki yýllar paylaþsaydýk kim bilir ne anýlarýmýz olurdu. Onun ardýndan yaþadýðým bu anýlar bana mesleki olarak ne kadar ciddi ve yoðun çalýþmam gerektiðini ayrýca insani iliþkilerin de ne denli önemli olduðunu bir kez daha öðretmiþtir. Ebedi istirahatgahýnda rahat uyu sevgili hocam, dayým Mahmut Aklkýlýç. Evet; ne yazýk ki mesleðimde bir þeyler üretmeye baþladýðým dönemde dayýmla bu hazzý paylaþamamýþtým. Ama ne büyük mutluluktur ki 26 yýllýk meslek hayatýmda onu tanýyan kimle karþýlaþtýysam hepsi "Ey gidi Mahmut Hoca ne iyi insandý." demiþler ve Dayýmýn Türkiye tavukçuluðuna verdiði hizmetleri anlatmýþlardýr. Hatta bir gün Düzce'de küçük bir yem fabrikasý sahibi olan bir sektör dostu ile tanýþmýþtým. Kendi hayat hikâyesini anlatýyordu. Hayatýnda bir kiþinin onun için çok önemli bir yere sahip olduðunu, o kiþi sayesinde hayatýna yön verdiðini anlatýyor ve bu kiþinin rahmetli Prof. Dr. Mahmut Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 15

18 Prof. Dr. MAHMUT AKKILIÇ Seyfettin Uður Topkim A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz kardeþim Prof. Dr. Mahmut Akkýlýç' ýn vefatýnýn üzerinden tam 25 yýl geçmiþ! Mahmut Akkýlýç; benim için çok deðerli bir sýnýf arkadaþý, her zaman mesleki bilgi ve iþbirliðine baþvurduðum bir akademisyen ve genelde Türkiye hayvancýlýðý, özelde Türkiye tavukçuluðunun geliþmesi için uðraþ verdiðimiz unutulmaz bir isimdir. Mahmut Akkýlýç; 20 asker ve 100 sivil 120 kiþilik bir sýnýfýn çok aktif ve sosyal bir öðrencisi ve mesleðimizde devrim yaratan 1953 mezunlarý arasýnda da topluma kendini kabul ettiren kuvvetli bir þahsiyet olarak öne çýkmýþtýr. Henüz daha 3.sýnýf öðrencisiyken yaz tatilinde Amerika'ya giderek, orada sosyal yaþamý ve mesleki çalýþmalarý görmüþ, Türk Veteriner Hekiminin nasýl bir atýlým yapmasý gerektiðini, hayvancýlýðýn geliþtirilmesi için neleri nasýl yapmamýz icap ettiðini daha o zamandan düþünüp, ilerde giriþeceði aksiyon planlarýný yapmaya baþlamýþtýr. Akkýlýç, dünyada tavukçuluk sektöründeki geliþmeleri daima yakýndan takip eder, önemli dýþ ülkelerdeki fuarlara dernek üyelerinin katýlýmýný saðlar ve yeniliklerin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli kontaklarý kurardý. Bugünkü "kanatlý sektörü" rahmetli Akkýlýç'a çok þey borçludur! Yukarýda da deðindiðim gibi Mahmut Akkýlýç çok yönlü bir arkadaþýmýzdý. Politikada daha geniþ bir alanda faydalý olacaðýna inandýðý için önce "Kurucu Meclis" üyeliðine; sonraki seçimlerde Ýzmir Milletvekili olarak parlementoya girdi. Maalesef çok zamansýz kaybettiðimiz Akkýlýç, bu ideallerini gerçekleþtirme imkanýný bulamadý. Mahmut Akkýlýç, öðrencilikten itibaren benim hiç kopmadýðým, yakýn dostum, ideallerimizi paylaþtýðýmýz bir kardeþimdi. Onu rahmetle anýyorum. Rahat uyu Aziz Kardeþim. Bu amaçladýr ki ilk defa haralarda görev almýþtýr. Daha sonra akademik kariyere geçiþte de Hayvan Besleme Kürsüsünü tercih etmiþtir. Mahmut Akkýlýç, akademik çalýþmayý yalnýz kürsülerde yapan bir profesör deðildir. O, önderlik ruhunun etkisiyle, bildiðini çevresine ve bilhassa hayvan yetiþtiricisine yaymaktan haz duyan, yorulmadan il - il, kasaba - kasaba seminerlere koþan, kümes kümes dolaþan, yerinde gördüðü eksiklikleri anlatan, daha iyi nasýl yapýlýrsa ne kadar verimli sonuçlar alýnabileceðini gösteren bir önderdir. Ben, özel sektörde, bu eðitim ve öðretim çalýþmalarýnýn ne kadar yararlý olduðuna inanan bir kimse olarak; zaten var olan ideal ve görüþ birliðinin tabii sonucu olarak, kendisiyle yýllarca çok yakýn bir çalýþma yaptýðým için hakikaten çok mutluyum. Türkiye'de yüzlerce eðitim seminerini beraberce yaptýk. Hayvan besleme, kümes yapýmý, hijyen ve yem teknikleri konularýný iþledik. Akkýlýç, ayný zamanda iyi bir organizatördür. Çalýþmalarý yalnýz teþvikle kalmaz, fiilen iþin organizasyonunu yapar. Dönemin önder iþletmeleri YUPÝ ve MUDURNU onun gözetim ve önerileri ile en iyi sonuçlarý almýþlardýr. Çorum'da tavukçuluðu ve Türkiye'de ilk defa hindi yetiþtiriciliðini teþvik eden Mahmut Akkýlýç'týr. Türkiye'de kanatlý sektörünü bir "Dernek" içinde bir araya getiren de Akkýlýç'týr. 16 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

19 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 17

20 MUDURNU VE PROF.DR.MAHMUT AKKILIÇ Uzm. Vet. Hekim Mücteba Binici Tavukçuluk Derneði Genel Sekreteri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþmaya baþladýðým Aðustos 1989'da günde on ile on beþ arasýnda bulunan üretici kümeslerini deðiþik nedenler ile(hastalýk, rutin ziyaret, management, dezenfeksiyon uygulamalarý v.s) ziyaret ediyordum. Ziyaretlerim sýrasýnda üreticilerin bana seslenirken adým yerine sürekli "Hocam, Hocam" diye seslendiklerini görüyordum. Belli bir zaman geçtikten sonra ben kendilerine "ben üniversitede hoca falan deðilim, ben sadece bir Veteriner Hekimim" diye yanýt verdiðimde onlar yine bana Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþtýðým tüm süre boyunca "Hocam" diye hitap etmeye devam ettiler. Ben de bir gün üreticilerden ileri gelenlerden bir kaçýna "Niçin bana Hocam diye hitap ediyorsunuz" diye sorduðumda onlarda bana hocam sözcüðünü rahmetli Prof.Dr.Mahmut AKKILIÇ'a söyledikleri þekilde bana hitap etmek istediklerini ve genellikle Veteriner Hekimlere "Hocam" diye hitap ettiklerini belirttiler. Üreticiler ve o dönemde Mudurnu Tavukçuluk A.Þ'de çalýþanlardan aldýðým bilgilerde rahmetli hocamýz Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ'ýn hiçbir karþýlýk almadan Mudurnu'ya gelerek üretici toplantýlarý yaparak onlara üretim ile bilgiler verdiðini, öngörülerini belirttiðini ve tavukçuluk sektörünün geleceðin yýldýz sektörlerinden birisi olduðunu anlattýðý belirtildi. Ayný zamanda þirketin üretim verim parametrelerini izler, gerektiðinde üretici kümeslerini ziyaret ederdi. Ben de o dönemlerde rahmetli hocamýzýn gerek bilimsel araþtýrmalarýndan, gerek 12 Eylül'den sonra kurulan Danýþma Meclisi üyeliðinden ve gerekse aktif, heyecanlý ve sürekli koþuþturan, çalýþan ve ülkenin hayvancýlýk yönlü kalkýnmasý, geliþmesi için çaba gösteren ve basýna yansýyan haberlerden tanýyordum. Daha sonra 1994 yýlýnda Ankara'ya geldiðimde Türk Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi toplantý ya da seçimlerinde, Veteriner Hekimler Derneði toplantý ya da seçimlerinde, Veteriner Tavukçuluk Derneði'nin Genel Sekreterliðini yaptýðým 1998'den bu yana rahmetli hocamýz Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ adýný sürekli pozitif yönde duyuyordum. Anadolu topraklarý kendisi gibi alçakgönüllü, yaratýcý, çalýþkan, dürüst, sade bir yaþam süren birçok adsýz kahraman yetiþtirmiþtir. Bu kahramanlar için öncelik kendileri, aileleri, çocuklarý ve akrabalarýnýn yedi kuþak geleceklerini saðlayacak çýkarlarý deðil, öncelik ülkenin çýkarlarý, toplumun mutluluðu, refahý ve huzuru, adaletli ve adil bir yaþam, insanlýðýn yararýna hiçbir karþýlýk beklemeden, reklam yapmadan dürüst bir þekilde öðrenerek ve öðreterek yaþamaktýr. Anadolu'da böyle adsýz kahramanlardan her kesimden her meslekten onlarca, yüzlerce, binlerce insan vardýr. Onlar yaþamlarýnýn sonuna kadar onurlarýndan hiçbir ödün vermeden çalýþýrlar, yasalarý uygularlar, yaþarlar ve bir gün sessiz bir þekilde aramýzdan ayrýlýrlar. Kimseyi üzmeden, yormadan fakat arkalarýnda onurlu bir yaþam býrakarak, yakýnlarýný ve dostlarýný üzerek. Maalesef bu kahraman insanlar aramýzdan ayrýldýktan sonra anýmsanmamakta, bazen akýllarda kalýcý bir takým çalýþmalar yapýlmakta fakat bu çalýþmalar cýlýz kalmakta ve bu kahramanlar zaman içerisinde unutulmaktadýr. Halbuki üst düzeyde çalýþmýþ, görev yapmýþ (subay, doktor, yargý üyesi, avukat, veteriner hekim, mühendis, öðretim üyesi, öðretmen v.s) insanlarýmýz emekli olduktan sonra devlet içerisinde oluþturulacak strateji ya da think 18 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

21 thank(düþünce) kurumlarýnda çalýþmalarý ülkemizin geleceðinin oluþmasýnda oldukça önemlidir. Bu uygulama geliþmiþ ülkelerde var iken ülkemizde tam anlamý ile henüz yaþama geçirilememiþtir. Ülkemizde böyle kahramanlar emekli olduktan sonra zamanlarýný ya evlerinde ya kahvehanelerde ya da arkadaþ ziyareti ile geçirmektedirler. Ýnsanlara deðer vermenin en önemli yollarýndan birisi de onun deneyim ve birikiminden yararlanmaktýr. Bu bireyler deneyim ve birikimlerini vererek gelecek kuþaklarýn daha donanýmlý yetiþmesini saðlar hem de deneyim ve birikimlerin daha az pahalý olmasýný saðlar. Geliþmiþ ülkeler bu sessiz kahramanlarý ile beþ, on, yirmi, elli hatta yüz yýllarýný biçimlendirecek çalýþmalar, projeler yapmakta ve hedefler belirlemektedir. Bunun bugün için birçok örneði verilebilir Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ ile ilgili özgeçmiþini kýsaca araþtýrdýðýmda 1958 yýlýnda araþtýrma ve incelemelerde bulunmak için Ýngiltere'ye gittiðini, dönüþünde ise çalýþmaya baþladýðý Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tavukçuluk uzmaný olduðunu görüyoruz. Birçok sorumluluk ve görev sürdürürken Türkiye Tavukçuluk Derneðinin kurucularý arasýnda yer almýþtýr. Hocamýz 6 Kasým 1983 yýlýnda yapýlan seçimlerde 17. dönem Ýzmir Milletvekili olarak seçilmiþtir. Hocamýz yaþadýðý sürece hep aktif kalarak hem tavukçuluk sektörüne, hem mesleðimize ve hem de ülkemize hizmet etmiþtir. Veteriner Hekimliði daima þükranla anacak ve gurur duyacaktýr." Yukarýda belirttiðim gibi Anadolu her zaman mütevazý kahramanlar çýkarmaya devam etmektedir. Bu mütevazý kahramanlardan birisi de hocamýz "Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ" týr. O aramýzdan ayrýlalý tam yirmi beþ yýl olmuþtur. Geliþmiþ ülkelerin üniversitelerinde ve bizim Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde mesleðe emeði geçen birçok hocamýzýn adý kürsülere, dersliklere, binalara v.s verilmektedir. Veteriner Tavukçuluk Derneði olarak ilk kez rahmetli bir hocamýzýn ardýndan ona özel bir dergi çýkarýyoruz. Emekliye ayrýlmýþ Hocalarýmýzý, rahmetli Prof. Akkýlýç Hocamýzý ve diðer Hocalarýmýzý yaþatmak için yapýlacak kongre, toplantý, kitap v.s çalýþmalarýn onlarýn adlarýna atfedilmelerinin ayný zamanda bir vefa olduðunu belirterek deðerlerimizi yaþatmak baðlamýnda bu çalýþmalarýn önem arz ettiði kanaatindeyim. Rahmetli Hocamýzýn ruhu þad olsun. Anýsý önünde saygý ile eðiliyorum. 17. dönem Afyon Milletvekili ve T.B.M.M Ýdare Amiri Sayýn M.Þükrü YÜZBAÞIOÐLU onun ardýndan Veteriner Hekimler Derneði Dergisinin 1985 yýlýnda yayýnlanan cilt 55 ve sayý 1'de onun için þöyle yazmýþtýr; "Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ kürsüde ki bilgisini kýrsal kesimde ki fakir halkýna götürüp tatbikatta uygulayan ve baþarýya ulaþan ender bir ilim adamý idi. Ýyi bir Zooteknist Beslenme ve Tavukçuluk Uzmaný idi. Kýrsal kesime modern tavukçuluðu götüren ve o yöre halkýnýn ekmeðine katýk, lokmasýna lokma eklemek için yýlmadan yorulmadan uðraþ veren çalýþmalarýný Türk Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1 19

22 DUYURU Veteriner Tavukçuluk Derneði tarafýndan her yýl düzenlenen, eðitim ve bilgilendirme kapsamýnda aþaðýdaki program dahilinde bilimsel bir toplantý yapýlacaktýr. Üyelerimize ve sektöre önemle duyurulur. Broiler ve Yumurta Üretiminde Yeni Hedefler ve Ýhracat 16 Haziran 2010, Ankara 1. Oturum: Türkiye'nin ihracat potansiyeli ve son geliþmeler ( ) Tavuk eti için yeni pazarlar ve uluslararasý ticaret Tavuk üretiminin yeni hedefleri ve üretim destekleri Üretim ve ihracat potansiyeli 2. Oturum: Tavuk eti üretiminde potansiyel riskler ve kalite standartlarý ( ) GDO: Doðrular ve yanlýþlar Ürün kalitesi ve gýda güvenliðinde uluslararasý standartlar Antibiyotik direnci ve infeksiyöz hastalýklarýn tedavisinde yeni geliþmeler 20 Yýl: 2010 Cilt: 8 Sayý: 1

23

24

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Tarsus Amerikan Koleji ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi mezunudur. ABD'de yedi yýlý aþkýn bir süre psikiyatri uzmanlýk eðitimi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 152 Mayýs 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı