T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi

2 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA YTKİLİSİ) Doç.Dr.Veysel SARUAN 1. Yüksekokulda Mevzuata uygun harcama talimatı verilmesinden ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 2. Birime tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasından sorumludur. 3. Taşınır ve taşınmaz malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasının sağlanmasından sorumludur. 4. Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında oluşabilecek kamu zararından sorumludur sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlerden sorumludur. 6. Yetkili kılınmış mercilere hesap vermekten sorumludur. 7. arcama Yetkilisi aynı zamanda,ihale yolu ile yapılan mal ve hizmet alımlarında ihale yetkilisidir. MÜDÜR ( arcama Yetkilisi)

3 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU YÜKSKOKUL SKRTRi ( GRÇKLŞTİRM GÖRVLİSİ) Fadile KARADAŞ Yüksekokul Sekreteri Görev, Yetki ve * görevlisi; harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten personeldir *lektronik ortamda oluşturulan veri tabanından yararlanarak yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından bunların doğruluğundan da sorumludurlar. *arcama yetkilileri yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirebilirler. Bu bağlamda ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ödeme emri ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme emri belgesi üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhi düşerek imzalayacaklardır. *lektronik ortamda oluşturulan veri tabanındanyararlanarak yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından bunların doğruluğundan da sorumludurlar. * arcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılır.

4 T.C. DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATINALMA BİRİMİ Talep Değerlendirme İş Süreci Birimlerden gelen mal ve hizmet alımına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi Satınalma Birimi Yaklaşık yet İş Süreci Doğrudan Temin İş Süreci Fatura Ödeme İş Süreci Taşınmaz Kira İş Süreci Satın alınması düşünülen mal ve hizmet ile ilgili yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılarak bütçe kontrollerinin yapılması İlgili mevzuat gereği doğrudan teminle alımına müsaade edilen mal ve hizmetin satınalınması Yüksekokulumuza gelen faturaların ödeme işlemleri Yüksekokulumuza ait taşınmazların Kiraya verilmesi

5 T.C. DİCL ÜNİVRİSTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATIN ALMA BİRİMİ TALP DĞRLNDİRM İŞ SÜRCİ İstek Yapan Birim Birimlerden satınalma istek yazısı ve ekleri gelir. Kurumlara kanunlar ile verilen görevleri yerine getirmeleri için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek için; malzeme veya hizmet isteğinde bulunan birim tarafından; satınalma istek yazıları, talep edilen malzeme veya hizmet ayrıntısı, yetkili makamdan alınmış Olur, Teknik Şartname ve istek yapan birimde varsa malzemenin numunesi gönderilir. Gelen satınalma istek yazısı ve ekleri uygun mu? Gelen satınalma istek yazıları ve ekleri mevzuata uygunluk ve bütçe olanakları açısından incelenir ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltme yapılmak üzere ilgili birime geri gönderilir. Gerekçesi ile İlgili birime geri gönderilir. arcama Birim Yetkilisi Talep edilen istek ambarda mevcut mu? Talep edilen malzeme ambarda var mı kontrol edilir, varsa ve harcama yetkilisi uygun görürse ambardan karşılanır. İstek, arcama Yetkilisinin onayı ile ambardan karşılanmak üzere İlgili birime gönderilir. Satınalma Sürecine Geçilir Talep edilen malzeme ve hizmet mevcut imkânlarla karşılanamazsa ve harcama yetkilisi uygun görürse harcama süreci başlatılır.

6 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATIN ALMA BİRİMİ YAKLAŞIK MALİYT İŞ SÜRCİ arcama Birim Yetkilisi arcama Yetkilisinin Onayı ile Yaklaşık yet çalışmalarına başlanır. er türlü piyasa araştırması yapılarak Yaklaşık maliyet tespit edilir. Yaklaşık yet esap Cetveli Düzenlenir. 4734/9 uncu maddesi gereği her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyeti tespit için firmalardan yaklaşık maliyet fiyatları istenir. Alınan proformalar kullanılarak yaklaşık maliyet tespit edilebilir. Oluşan veriler doğrultusunda Yaklaşık yet esap Cetveli hazırlanır. İlgili harcama kaleminde ödenek var mı ve yeterli Bütçe de ödenek olup olmadığı ve tespit edilen yaklaşık maliyete göre ödeneğin yeterli olup olmadığı kontrol edilir. arcama Birim Yetkilisi İşlem iptal edilir. İhale sürecine geçilir. Satınalma işlemi iptal edilerek talebi yapan birime bilgi verilir.. Öncelik Açık İhale Usulündedir. Ancak alımın niteliği, ivediliği, daha önce yapılan işlemler ve İdare tarafından öngörülemeyen durumların ortaya çıkması gibi nedenlerle Belli İstekliler Arasında İhale Usulü yada Pazarlık Usulü seçilebilir.

7 İlgili satınalmaya ilişkin Onay Belgesi düzenlenerek ve arcama Yetkilisinin imzasına sunulur. Onay Belgesinde alımın yaklaşık maliyeti, Doğrudan temin şekli (22/--) ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer verilir. Satınalma İşlem Dosyasında ilgili birimin satınalma istek yazısı ve ekleri, arcama Yetkilisinin onayı ve işlem sonuna kadar oluşacak tüm evraklar bulundurulur. T.C.DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATIN ALMA BİRİMİ DOĞRUDAN TMİN İŞ SÜRCİ Onay alınır. arcama Birim Yetkilisi arcama Yetkilisi onayladı mı? İşlem iptal edilir. Satınalma İşlem Dosyası oluşturulur. arcama Birim Yetkilisi Teklif İstemeYazısı hazırlanır ve imzalatılır. Teklif İsteme Yazısında idari ve teknik şartname ve son teklif verme tarih ve saati bildirilir. Piyasa Fiyat Araştırması yapılır. İhale Yetkilisince görevlendirilen personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır. Teknik Personel arcama Birim Yetkilisi Teklifler Değerlendirilir Dosya teknik açıdan değerlendirilmek üzere ilgili birime gönderilir. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenlenir. Firmaların teklif ettikleri fiyatlar, tekliflerin uygunluğu ve hangi firmalardan alım yapılacağı Piyasa Araştırması Tutanağında gösterilir. arcama Birim Yetkilisi Sözleşme Yapılacak mı? Satınalınacak mal ve hizmetin özelliğine ve teslimat şartlarına göre ilgili mevzuat gereği sözleşme yapılabilir. arcama Birim Yetkilisi Sözleşme düzenlenerek taraflara imzalattırılır. arcama Birim Yetkilisi Sipariş verilir. Alımın yapılacağı firmalara Sipariş Yazısı yazılarak belirtilen süre içersinde teslimatın yapılması gerektiği ve diğer yasal sorumlulukları bildirilir. Sipariş teslim edildi mi? Sipariş yazısında belirtilen süre, şartlar ve varsa sözleşme çerçevesinde ilgili birime teslimatın yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. arcama Birim Yetkilisi Sipariş iptal edilir. Teslimatın yapılmaması durumunda ilgili firmaya gerekli yasal işlemler yapılır. Teklif fiyatı avantajlı ikinci firmaya sipariş verilebilir. arcama Birim Yetkilisi Muayene ve Kabul işlemleri yaptırılır. İlgili birim tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılır ve Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenir. Fatura, Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi gelir. Firma tarafından teslim edilen fatura, ilgili birim tarafından hazırlanan Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi gelir. Ödeme vrakları Bütçe Plan Birimine Gönderilir. Satınalma İşlem Dosyası kapatılarak ödeme ile ilgili belgeler hazırlanıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir..

8 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATINALMA BİRİMİ LKTRİK ve SU FATURALARININ ÖDNMSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ Faturaların tamamı geldi mi? Gelen faturalar incelenerek eksik olup olmadığı belirlenir. ksik var ise İlgili Firmadan istenir. ksik olaran faturalar İlgili Firmadan istenerek eksikler tamamlanır. Fatura Ayrıntıları Üzerinde İnceleme Yapılır. Gider esap Cetveli oluşturulur ve YS sisteminden ÖB hazırlanır. İlgili kler ÖB ne eklenerek SGDB na gönderilir. Fatura üzerinde incaleme yapılır, eksikler tamamlanır, gider hesap cetveli oluşturulur. YS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi oluşturulur. arcama Yetkilisi Faturaların tamamı ödenmiş mi? Ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen faturalar için ilgili birimlere bilgi verilir ve ödenek gelene kadar faturalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bekletilir. Ödeme mri Belgesi Fatura fotokopileri ve dekont fotokopileri ve ilgili evraklar arşivlenmek üzere dosyalanır..

9 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATINALMA BİRİMİ TLFON FATURALARININ ÖDNMSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ Telefon Faturaları Gelir. Gelen faturalar incelenerek eksik olup olmadığı belirlenir. ksik var ise İlgili Firmadan istenir. Faturaların tamamı geldi ksik olaran faturalar İlgili Firmadan istenerek eksikler tamamlanır. Fatura Ayrıntıları Üzerinde İnceleme Yapılır. Resmi ve Özel Ayrıştırılan faturalar Birim Amirlerince onaylanmak üzere ilgili birimlere yollanır. Resmi Görüşmeler Özel Görüşmeler Birim amirleri gönderilen faturalarda resmi görüşme için tahsis edilmiş olan hatlar ile özel görüşme yapıldıysa bu tutarları ayırır. Resmi Görüşme Ücretleri ödenmek üzere onaylanır. Özel görüşmeler ilgili personelden tahsil edilerek tutarlar Özel Telefon hesabına yatırılır. Onaylanan resmi telefon faturaları ödenmek üzere İlgili Birime Gönderilir Ödeme mri Belgesi Oluşturulur Birimlerce özel telefon hesabına aktarılan özel görüşme ücretleri İlgili Firmaya havale edilir. Tespit edilen özel görüşme tutarları özel telefon hesabına yatırılmak üzere ilgili personelden tahsil edilirek Özel Telefon esabına yatırılır. Resmi görüşmeler ise birim amiri tarafından onaylanarak ödemesinin yapılabilmesi için ilgili Birime gönderilir. Özel görüşme ait dekontlar ödeme emri belgesine eklenerek Strateji Geliştirme Daire nlığına Gönderilir. arcama Birim Yetkili Faturaların tamamı ödenmiş mi? Ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen faturalar için ilgili birimlere bilgi verilir ve ödenek gelene kadar faturalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bekletilir. Ödeme mri Belgesi Fatura fotokopileri ve dekont fotokopileri ve ilgili evraklar arşivlenmek üzere.

10 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU SATIN ALMA BİRİMİ TAŞINMAZ KİRAYA VRM İŞ AKIŞ SÜRCİ Müdür Müdür Yrd. Yüksekokul Sekreteri Firmaların kiralama talepleri ve kurumun kiraya vermek istedikleri yerler değerlendirilir. Tekliflerin uygunluğu değerlendirilir. Müdür Müdür Yrd. Yüksekokul Sekreteri Kira süresi 3 yıldan fazla mı? Kiralama süreci kanuni sınırları tesbit edilir. Müdür Rektörlük Makamından İzin Alınır. MB'den İzin Alınır. Üç yıldan fazla süreli kiralamalarda Milli ğitim Bakanlığından izin alınır.üç yıla kadar olan kiralamalar Rektörlük Makamından alınan onay ile ihale edilir. Müdür Rektörlük Makamı MB İzin Verdi mi? İta amiri tarafından uygun görülmemesi halinde İhale iptal edilir. Onay Verilmezse İşlem İptal dilir. değer tespit komisyonu Rayiç Bedel Tesbit dilir. Uygun görülen kiralama işlemi ita amiri tarafından tespit edilen değer tespit komisyonu tarafından Tahmin edilen bedel tespit edilir veya ettirilir. Müdür Müdür Yrd. Yüksekokul Sekreteri İhale şekli belirlenir. Kiraya verilecek taşınmazın durumuna göre Açık ihale, pazarlık usulü veya belirli istekliler arasında ihale usullerinden biri seçilir. Müdür Müdür Yrd. Yüksekokul Sekreteri Onay belgesi düzenlenir. İhalesi yapılacak her iş için onay belgesi hazırlanır. Müdür Komisyon teşkil ettirilir. İta amiri tarafından komisyon asil ve yedek üyeler tespit edilir. İhale yapılır. İdarece hazırlanan şartnameler bedelli veya bedelsiz isteklilere verilir. Teklifler idari ve teknik açıdan Teklifler ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden incelenir. ihale komisyonu ihale komisyonu Komisyon kararı uygun gördü mü? İhale komisyonu olumsuz karar verirse ihale iptal edilir. Olumlu ise ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale komisyon kararları kesindir. Kiraya verme işi iptal edilir ihale komisyonu Karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. ihale komisyonu Müdür İhale yetkilisi onayladı İhale kararları karar tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ita amiri tarafından onaylanır veya iptal edilir. İşlem İptal dilir. Müdür Kesinleşen karar ihaleyi alan ve teklif veren tüm isteklilere bildirilir. İhale kararları 5 iş günü içinde tüm isteklilere tebliğ edilir. Müdür Üzerine ihale yapılan yüklenici sözleşme yapmaya davet edilir. 5 iş günü içinde üzerine ihale kalan istekliye bildirilir Müdür Müdür Yrd. Yüksekokul Sekreteri Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisi ve karar pulu yatırılır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sözleşme damga vergisi ve karar pulunu yatırdıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde kira tahsilatı yapılır. Sözleşme yapılır. Müdür.

11 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU TAŞINIR KAYIT KONTROL LKTRİK, SU V YAKIT TASİLATI İŞ AKIŞ SÜRCİ lektrik su ve yakıt sarfiyat tutanakları birimce hazırlanır. Aylık dönemler halinde Yüksekokulumuzun ilgili birimince elektrik su ve yakıt sarfiyatı tutanakları hazırlanır. Yapı i Daire Başkanlığına bildirilir. Oluştutulan tutanak fiyat Tespiti yapılmak üzere Yapı i Daire Başkanlığına bildirilir. Yapı i Daire Başkanlığı YİDB ödenecek tutar belirlenir. ilgili birime bildirilir. Süresinde tahsil edilmeyen veya süresinden sonra tahsil edilen gelirler gecikme zammı ile tahsil edilir. Tespit edilen tutar kiracıya tebliğ edilir. Kiracı tarafından ödenen tutarın bir dekontu Yapı i Daire Başkanlığına Gönderilir..

12 DİCL ÜNİVRİSTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU TAŞINMAZ BİRİMİ KİRA TASİLATI İŞ AKIŞ SÜRCİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kira tahsilatları. Kira ödemeleri sözleşme hükümlerine göre 3 er aylık dönemler halinde ilgili dönemin başında peşin olarak alınır ve sözleşme örnekleri SGDB gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sözleşme hükümlerine göre kira bedeli kiracı tarafından SGDB'nın Yatırılan tutarın dekontunun bir örneği tutanak ve üst yazı ile SGDB gönderilir Sözleşme ve genel hükümlere göre tahsil ve takip işlemi için SGDB gönderilir.ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek gelir ve alacakların takip tahsil işlemlerini yürütme görevi mali hizmet ler yöneticisine verilmiştir. Yüksekokul Sekreteri Müdür Tahsil edilemediğinde sözleşme ve genel hükümlere göre sözleşme fesih edilir. Sözleşme hükümlerine göre bir takvim yılı içerisinde iki kez kira ödemesini geç yaptığı veya ödememsi halinde sözleşme tek taraflı olarak ita amirince fesh edilir..

13 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ İŞ AKIŞI Maaş İşlemleri Çalışan personelin maaşla ilgili bütün işlemlerinin ve yazışmalarının yapılması,s.g.d.başkanlığına evrakların gönderilmesi,bir suretinin dosyalanması Yolluklar Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri n Kuruma Giriş İşlemleri Bütçe-Plan İşlemleri Nakil gelen,emekli olan ve geçici göreve giden personelin KBS sistemi üzerinden işlemlerinin yapılması evrakın bir suretinin dosyalanması. mekli,nakil,istifa,askerlik,ücretsiz izin işlemlerin yapılması,evrakların bir nüshasının dosyalanması Nakil gelen,açıktan atanan,yeniden açıktan atanan,ücretsiz izin,askerlik dönüşü işlemlerinin yapılması evrakın bir suretinin dosyalanması Bütçe-Plan işlemlerinin yapılması

14 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ MAAŞ İŞLMLRİ Personel Maaşları İlgili aya göre maaş bilgi kontröllerini yaparak KBS sistemi üzerinden ödeme emri keserek S.G.D.Başkanlığına göndermek. Kısıtlı Maaşlar SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi ve bordrosu hazırlayarak KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesmek ve S.G.D.başkanlığına göndermek. k Özel izmet Teknik hizmetler sınıfındaki personel için hazırlanan çalışma cetveline göre bordro hazırlanıp KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek S.G.D.başkanlığına göndermek. Doğum Yardımı Doğum yardımından yaralanacak personele doğum yardım ödeneği bordrosu hazırlamak,kbs sistemi üzerinden ödeme emri keserek S.G.D.Başkanlığına göndermek. Ölüm Yardımı Ölüm yardımı alacak için dilekçeye bağlı olarak ölüm yardımı bordrosu hazırlanıp KBS sistemi üzerinden ödeme emri keserek S.G.D.Başkanlığına göndermek. İdari ve Akademik Rapor Borcu Rapor borcu listesi hazırlamak,takip eden ay başı kesilmesi için S.G.D.Başkanlığına yazı ile bildirmek. 657 Sayılı Kanunun 64. Madde C Bendine Göre Yapılan Maaşlar Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 puan ve üzeri olan personele yapılan kademe ilerlemesi ile ilgili maaş işlemlerinin yapılması %12 Genel Sağlık Sigortası Ödemesi Ücretsiz izine ayrına veya askere giden personelin bakmakla yükümlü olduğu kişileri genel sağlık sigortası ödeme işlemlerinin yapılması

15 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ PRSONL MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ n özlük hakları ile ilgili olarak kendisi, Rektörlük birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler doğrultusunda, yapılacak değişiklikler İlgili aya ait maaş bilgi formu ile Personel Daire Başkanlığına bildirilir. Personel hareketlerini, olabilecek değişiklikleri takip etmek, Personel Daire Başkanlığına bildirmek. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenen bilgiler, ilgili personel tarafından sistem üzerinden yüklenir. Güncellenen bilgileri sistem üzerinden kontrol etmek. Personel Daire Bşklığı tarafından güncellenen maaş bilgileri doğru mu? Tespit edilen hataların düzeltilmesini sağlamak. Basılan bordro ve ekleri doğrumu? Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi, Asgari Geçim İndirimi Bordrosu, Kesinti Listesi, mekli Keseneği Listesi, Sendika Listeleri Kefalet Kira yi kontrol etmek. KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Ödeme emri belgelerini hazırlamak ekleri ile birlikte imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. teslim tutanağı hazırlamak, posta personeline teslim etmek, birer suretini dosyalamak, emekli keseneklerini süresi içerisinde sisteme girmek. SGK emekli kesenekleri süresi içerisinde sisteme girilir. Sistem ile Strateji Geliştirme Daire Bşk. emekli kesenek toplamları tutuyor mu? Rakamlar tekrar kontrol edilirek fark varsa ek bordro düzenlenir. mekli kesenek bilgilerini kontrol etmek, fark var ise bordro düzenlemek. Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır, Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir. Aylık prim bildirgesini onaylayarak çıktısını almak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek, bir suretini dosyalamak. Sendika aidatları listesi ilgili sendika il ve merkez temsilcilerine yazılı olarak bildirilir. Tüm evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

16 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ KISITI MAAŞ İŞ AKIŞ SÜRCİ Açıktan atama, ücretiz izin dönüşü, askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda işe başlandığı tarihten itibaren yapılır İşe başlama tarihinden sonra 15 gün içerisinde SGK sistemi üzerinden "İşe Giriş Bildirgesi hazırlanıp, İşyeri Tescil" işlemi yapılır n işe giriş belgesini hazırlamak, iş yeri tescil işlemini yapmak. Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan maaş için gerekli belgeler (atama onayı, işe başlama yazısı vb.) temin edilir. Kısıtlı maaş için gerekli belgeleri teslim etmek. İşe başlama tarihine göre kısıtlı maaş bordrosu ve banka listesi hazırlanır Kısıtlı maaş bordrosunu ve banka listesini hazırlamak. KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilip, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya gönderilir Ödeme emri belgesini ve eklerini düzenlemek, imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir teslim tutanağını hazırlamaki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

17 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ K ÖZL İZMT İŞ AKIŞI İlgili Personel Mühendis, Teknisyen, Teknikerler için görevin fiilen yerine getirlmesinden sonra üçer aylık periyodlar halinde çalışma cetveli hazırlanır Teknik personelin üçer aylık çalışma cetvellerini hazırlamak. k özel hizmet alacak personelin izin veya İzinli veya raporlu olduğu günler aylık çalışma raporunda gösterilir İzinli, görevli ve raporlu günlerini cetvellerde belirtmek. Aylık çalışma cetveli hazırlanır, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Aylık çalışma cetvellerini hazırlamak, imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından Çeşitli ödemeler bordrosu hazırlanarak -Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri kesilir Bordroyu hazırlamak, ödeme emri belgesini düzenlemek. görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı hazırlanarak ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir teslim tutanağı hazırlamak ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. vrakların birer sureti de standart

18 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ DOĞUM YARDIMI İŞ AKIŞI İlgili Personel Doğum yardımı alacak personel dilekçe ile başvuruda bulunur Doğum yardımı için başvuruda bulunmak. Aile durum beyannamesi ve asgari geçim indirimi beyannamesi doldurtulur. Takip eden ay başından itibaren maaş yansıtılır Aile durum belgesi, asgari geçim beyannamesi ve tedavi yardım beyannamesini doldurmak. Çeşitli ödemeler bordorosundan doğum yardımı bordrosu hazırlanır Doğum yardım bordrosunu düzenlemek. KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri belgesini hazırlamak ve imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri ve ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir teslim tutanağı hazırlayarak, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır SGK sisteminden sağlık aktivasyonunu yapmak.

19 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ ÖLÜM YARDIMI İŞ AKIŞI Ölüm yardımı alacak personel veya yakını dilekçe ile başvuruda bulunur Vefat eden personel ise takip eden ay başı maaş bordrosundan maaşı çıkartılır. Bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuk ise takip eden ay başından itibaren ödeneği maaşından çıkartılır. Vefat eden personeli maaş bordrosundan düşmek, eş veya cocuk ise yardım ödeneğini iptal etmek. Çeşitli ödemeler bordorosundan ölüm yardımı bordrosu hazırlanır SGK sistemi üzerinden sağlık aktivasyonunu iptal etmek. -bütçe sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ölüm yardımı bordrosunu hazırlamak. Ödeme emri belgesini düzenlemek ve imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapmak. Ödeme emri belgesi, tahakkuk teslim tutanağı ekleri ile birlikte SGDB' na gönderilir teslim tutanağı ve eklerini SGDB' na göndermek. vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

20 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ RAPOR BORCU İŞ AKIŞI Personel işleri tarafından gönderilen kullanılan rapor süreleri listesi gereği rapor borcu listesi hazırlanır Rapor borcu listesini hazırlamak. Rapor borcu personel maaş bildirim formunda gösterilerek Personel Başkanlığına bilgisi verilir Rapor borcunun kesilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirmek. Güncellenen maaş bilgileri doğrumu? Kesinti için Personel Daire Başkanlığına bilgi vermek. Maaş bordorolarının eki olarak kesinti listesinin dökümünün çıkartılması sağlanır Kesinti yapılan aydaki "Personel Bildirim Formunda" raporlu personelin rapor süresi yazılarak maaş bordroları ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Rapor borcu kesinti bilgisini kontrol etmek varsa hatalı olanları Personel Birimine bildirmek. vrakların birer sureti de standart Maaşı ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığın bildirmek.

21 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ 657 SAYILI KANUN 64/C MAAŞ FARKLARI İŞ AKIŞI Madde ve ekleri maaş farkı gerektiren konu ile ilgili onayın geldiği tarihe kadar olan süre için bordro düzenlenir ve banka listesi hazırlanır KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri belgelerini düzenlemek, imzaya sunmak görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı hazırlanarak ekleri ile birlikte S.G.D.B'na gönderilir. teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte SGDB'na göndermek. -SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri süresi içerisinde gönderilmesi sağlanır mekli keseneklerini iş süresi içinde göndermek. Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır S.G.D.B.'na gönderilir. Aylık pirim bildirgelerini almak ve SGDB'na göndermek. Yapılan fark bordrosunu takip eden aybaşından itibaren maaş bordrosuna yansıtılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına personel maaş bilgi formu düzenlenerek gönderilir Fark bordrosunu aylık bordroya eklemek, maaş bilgi formu ile SGDB' na göndermek. Mutemetlik tarafından güncellenen bilgiler sistem üzerinden kontrol edilir, personel maaş bordroları ile basımı sağlanır Personel Birimi tarafından güncellenen bilgileri kontrol etmek. KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur Ödeme emri kesmek imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Ödeme emri hazırlanark ekleri ile birlikte S.G.D.B'na gönderilir Ödeme emri belgelerini ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

22 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ GNL SAĞLIK SİGORTASI İŞ AKIŞI Ücretsiz izine ayrılan veya askere giden personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunması durumunda takip eden aybaşından itibaren (% 12) Genel Sağlık Sigortası ve bordrosu hazırlanır KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay Ödeme emri belgesini düzenlemek ve imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? teslim tutanağı ekleri ile birlikte S.G.D.B' na gönderilir. teslim tutanağını hazırlamak, ödeme emri belgesini ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. -SGK sistemi üzerinden izinli personelin genel sağlık İzinli personeli e-sgk sistemi üzerinden GSS bildirimini onaylamak, aylık prim bildirgesini almak SGDB' na göndermek. vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

23 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ YOLLUKLAR İŞ AKIŞI Sürekli Görev Yolluğu Nakil gelen ve emekli olan personelin yolluk işlemlerini yapmak. Geçici Görev Yolluğu (Yurt İçi) Geçici göreve giden personelin yolluk işlemlerini yapmak. Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) Geçici göreve giden personelin yolluk işlemlerini yapmak.

24 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ SÜRKLİ GÖRV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRCİ Naklen atama yolu ile atanan personeller 6245 Sayılı arcırah Kanununa göre Yolluk Bildirimi Formunu doldurup imzalatıldıktan sonra Üst Yöneticiye imzalatır ve tahakkuk birimine teslim eder Yolluk Bildirimi Formu doğru düzenlenmiş mi? Yolluk bildirimi hazırlamak. YS sisteminde ödeme emri belgesi hazırlanır. Yolluk bildirimi, maaş nakil ilmühaberi, işe başlama yazısı ve aile durum beyannamesi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Ödeme emri belgesi hazırlamak, imzaya sunmak. Ödeme emri belgesi; gerçekleştirme görevlisi ve vraklar ayrıştırılır. Ödeme emri belgesi ile birlikte; yolluk bildirimi, maaş nakil ilmühaberi, işe başlama yazısı, aile durum beyanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir. Ödeme emri belgesi hazırlamak, imzaya sunmak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödeme vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

25 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ GÇİCİ GÖRV YOLLUĞU (YURT İÇİ) İŞ AKIŞ SÜRCİ Akademik ve idari personellerin yolluklu ve yevmiyeli olarak Yönetim Kurulundan alınan karar ile Rektörlük makamından alınan geçici görev onayına istinaden 6245 Sayılı arcırah Kanununa göre Yolluk Bildirimi Formunu doldurup imzaladıktan sonra Birim Amirine imzalatılır ve tahakkuk birimine teslim eder. Geçici görevle görevlendirilen personel geldikten sonra Yolluk Bildirim Formunu Doldurur. Yolluk Bildirimi Formu doğru mu? Yolluk Bildirimi geçici görev onayına göre doldurulmuş mu? Birim amiri ve personelin kendisi tarafından imzalanmış mı diye kontrol edilir. YS yolluk bildirimine göre ödeme emri belgesi hazırlanır. Ödeme emri belgesine yolluk bildirimi, konaklama gider belgesi, uçak bileti eklenerek gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Konaklama yapmışsa konaklama gider belgesi, geçici görev yolluğunda uçakla gidilmesine onay verilmişse uçak bileti eklenir. Ödeme emri belgesi; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış mı? Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. vraklar ayrıştırılır. Ödeme emri belgesi ile birlikte; yolluk bildirimi, konaklama gider belgesi, uçak bileti eklenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelin harcırah bedelini personelin banka hesabına ödenmek üzere bankaya gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödeme yapıldı mı? vrakların birer sureti standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

26 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ GÇİCİ GÖRV YOLLUĞU (YURT DIŞI) İŞ AKIŞ SÜRCİ İlgili Personel Akademik ve idari personellerin yolluklu ve yevmiyeli olarak Yönetim Kurulundan alınan karar ile Rektörlük makamından alınan geçici görev onayına istinaden 6245 Sayılı arcırah Kanununa göre Yolluk Bildirimi Formunu doldurup imzaladıktan sonra Birim Amirine imzalatılır ve Geçici görevle görevlendirilen personel geldikten sonra Yolluk Bildirim Formunu Doldurur. u Yolluk Bildirimi Formu doğru mu? Yolluk Bildirimi geçici görev onayına göre doldurulmuş mu? Birim amiri ve personelin kendisi tarafından imzalanmış mı diye kontrol edilir. u YSden yolluk bildirimine göre ödeme emri belgesi hazırlanır. u arcama yetkilisi Ödeme emri belgesine yolluk bildirimi, konaklama gider belgesi, uçak bileti eklenerek gerçekleştirme görevlisine ve harcama yetkilisine imzaya sunulur. Konaklama yapmışsa konaklama gider belgesi, geçici görev yolluğunda uçakla gidilmesine onay verilmişse uçak bileti eklenir. u Ödeme emri belgesi; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış mı? u vraklar ayrıştırılır. Ödeme emri belgesi ile birlikte; yolluk bildirimi, konaklama gider belgesi, uçak bileti eklenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelin harcırah bedelini personelin banka hesabına ödenmek üzere bankaya gönderir. u Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödeme u vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

27 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ PRSONL KURUMDAN AYRILIŞ İŞ AKIŞI meklilik İşlemleri mekli olan personelin maaşı bordrosundan çıkartılarak SGK sistemi üzerinden ayrılış tescilini yapmak Nakil İşlemleri Kurumdan ayrılan personelin maaş nakil ilmuhabirini hazırlayarak maaş bordrosundan çıkartılır SGK sistemi üzerinden ayrılış tescilini yapmak İstifa - Askerlik - Ücretsiz İzin İşlemleri Kurumdan ayrılan personelin borçlandırma belgesi hazırlanıp maaş bordrosundan çıkarıtılıp SGK sistemi üzerinden ayrılış tescilini yapmak

28 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ MKLİLİK İŞ AKIŞ SÜRCİ u mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır mekli olacak personelin ilgili belgelerini düzenlemek, takip eden aybaşı itibariyle maaş bordrosundan çıkarmak. u meklilik dilekçesi,emekli onayı, ayrılış yazısı tamamlandığında yolluk bildirimi hazırlanarak SGK sisteminden ayrılış tescili yapmak. u KBS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte imzaya sunulur. Yolluk bildirimi hazırlamak, ilgiliye imzalattırmak, ödeme emri belgesini imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? u teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB' na gönderilir. teslim tutanağı hazırlayarak, ödeme emri belgesi ve eklerini SGDB' na göndermek. u SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır. Ayrılış tescili işlemini yapmak. vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak

29 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ NAKİL İŞ AKIŞ SÜRCİ u Kurumdan ayrılacak olan personelin, personel işleri biriminden ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil ilmuhaberi hazırlanarak imzaya sunulur Maaş nakil ilmuhaberini hazırlayarak imzaya sunmak. u Paraf ve imzaları tamam mı? Paraf ve imzaların tam olup olmadığını kontrol etmek. u Maaş nakil ilmühaberi zimmet ile ilgiliye teslim edilir. Maaş nakil ilmuhaberini zimmet karşılığı ilgiliye teslim etmek. u Takip eden ay başı itibariyle maaş bordorosundan çıkartılır. Takip eden aybaşından itibaren maaş bordrolarını çıkarmak. u SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır. SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapmak. u vrakların birer sureti de standart dosyalama

30 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ İSTİFA ASKRLİK ÜCRTSİZ İZİN İŞ AKIŞ SÜRCİ u İstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel işleri biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için borçlandırma belgesi hazırlanır Borçlandırma belgelerini hazırlamak. u Borçlandırma belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur azırlanan borçlandırma belgesini imzaya sunmak. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? u Borçlanma belgesi düzenlenerek Strateji Geliştrime Daire Başkanlığına gönderilir. Takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır SGDB' na göndermek, takip eden aybaşı itibariyle maaş bordrosundan çıkartmak. u SGK sistemi üzerinden ayrılış tescil işlemi gerçekleştirilir SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapmak. u vrakların birer sureti de standart dosyalama

31 İnsan Kaynakları T.C. DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ PRSONL KURUMA GİRİŞ İŞ AKIŞI Naklen Geliş İşlemleri Yüksekokulumuzua naklen gelen personelin SGK sistemi üzerinden tekrar tescil işlemi yapılıp maaşı için gerekli belgelerin alınarak bordrosunun hazırlanması. Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İşlemleri Yüksekokulumuza ücretsiz izinden dönen personelin SGK sistemi üzerinden tekrar tescil işlemi yapılıp maaşı için gerekli belgelerin alınarak bordrosunun hazırlanması.

32 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ NAKLN ve AÇIKTAN ATAMA GLİŞ İŞ AKIŞI u Ataması yapılan personelin kurumdan getirdiği maaş nakil ilmühaberi ile birlikte işe başlama yazısı geldikten sonra aile yardım bildirimi ve asgari geçim indirimi için Aile Durumu Bildirimi kişiye doldurtulur, kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılarak İBAN numarası istenir Naklen gelen personelin atama onayı, maaş nakil ilmuhaberi, göreve başlama yazısı temin etmek, aile yardım bildirimi doldurtmak, asgari geçim indirimi için Aile Durum Bildirimi doldurmak, bankaya hesap acmasını sağlamak. u SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi tekrar tescil işlemi gerçekleştirilip bir sureti Personel Daire Başkanlığına gönderilir SGK sistemi üzerinden tekrar tescil işlemi yapmak. u Göreve başlama maaş bordorosu basılmasından sonramı yapıldı? u Personel bilgi formu yeni maaş bilgilerine göre hazırlanır Maaş bordrosunu hazırlamak ve imzaya sunmak, yeni maaş bilgilerine göre personel bilgi formunu hazırlamak, u lde maaş bordrosu hazırlanıp KBS sistemi üzerinden ödemeleri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve teslim tutanağı hazırlayarak, ödeme emri belgesi ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? u teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişini yapmak, kesenek toplamlarını SGDB ile karşılaştırmak. u SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri süresi içerisinde gönderilmesi sağlanır Kesenkelerin tutup tutmadığını kontrol etmek. u Basılan maaş bordrolarının SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri gönderildi mi? u lde yapılan maaş bordrosundaki emekli kesenekleri de dahil edilerek sistem üzerinden aylık prim bildirgesi onaylanır Maaş bordrosunu hazırlamak ve imzaya sunmak, yeni maaş bilgilerine göre personel bilgi formunu hazırlamak, Personel Daire Başkanlığına göndermek. u Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişi yapılır ve rakamlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının emekli kesenek toplam rakamlarıyla karşılaştırılır teslim tutanağı hazırlayarak, ödeme emri belgesi ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek. görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? mekli keseneklerini süresi içerisinde göndermek, aylık prim bildirgelerini onaylamak. u Rakamlar tekrar kontrol edilir. Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişini yapmak, kesenek toplamlarını SGDB ile karşılaştırmak. u Sistemden onaylanarak aylık ek prim bildirgesi alınır ve bir sureti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir Keseneklerin tutup tutmadığını kontrol etmek. u vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

33 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ ÜCRTSİZ İZİN V ASKRLİK DÖNÜŞÜ İŞ AKIŞ SÜRCİ u Atama onayı ve işe başlama yazısı geldikten sonra aile yardım bildirimi ve asgari geçim indirimi için Aile Durumu Bildirimi kişiye doldurtulur kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılır. İBAN Atama onayı, işe başlama yazısı ile birlikte aile yardım bildirimi doldurtmak, asgari geçim indirimi için Aile Durum Bildirimi doldurtmak ve banka hesabı açtırılması sağlamak u SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak "Tekrar Tescil" işlemi yapılır İşe giriş bildirgesi hazırlamak. u İşe başlama ay başındamı yapıldı? u Bordrolarının basılmasından sonra işe başlandığından dolayı maaş elde yapılır, ancak Maaş bordroları basımı gerçekleşmiş ise maaşı elde yapmak ve bir sonraki maaş bilgisini vermek. u İşe başlama maaş bordrosu basılmasından öncemi yapıldı? u İşe başladığı tarihten itibaren kısıtlı maaş ve takip eden ay başı maaşı içinde maaş yapılarak bir sonraki maaş bilgisi verilir. Kısıtlı maaş yapmak ve bir sonraki maaş bilgisini vermek. u vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

34 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ BÜTÇ PLAN İŞ AKIŞI Bütçe Gider Fişlerinin azırlanması Bütçe Gider Fişlerinin azırlamak Taahhüt ve Ödeme vrakı azırlama Taahhüt ve Ödeme vrakının azırlanması Avans ve Kredi Açılışı, Kapanışı Avans ve Kredi Açılışı, Kapanışının Yapılması

35 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ BÜTÇ GİDR FİŞLRİNİN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRCİ arcama Yetkilisi Birim Bütçe Gider Fişleri Düzenlenir Birimlerden gelen malzeme istekleri bütçe talimatları doğrultusunda öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak YPK nın orta vadeli mali planına göre düzenlenir. Birim Sorumlusu Birim Bütçe Yönetim nformasyon Sistemine (-BÜTÇ) Girilir Düzenlenen bütçe gider fişleri elektronik ortamda ye Bakanlığının -BÜTÇ programına giriş yapılır. Birim Sorumlusu Birim Girişi yapılan gider fişlerinin sistemden dökümü alınır arcama Yetkilisi Birim Üst yazı ekinde SGDB gönderilir. Dökümü alınan bütçe gider fişleri birim birim dosyalanarak üst yazı ekinde SGDB göndermek Onaylandı mı? SGDB na gönderilen bütçe gider fişleri kontrol edilir, hata veya uyumsuzluk var ise düzeltilmek üzere birimimize gönderilir. Birim Sorumlusu Birim vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

36 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ TAAÜT V ÖDM VRAKININ AZIRLANMASI İŞ AKIŞI Birim Sorumlusu Birim Bütçe programında yazan harcama kalemlerine göre alınan mal ve hizmet bedellerinin başka yere harcanmasını engellemek amacıyla tahahüde almak Satınalma Şub.Müd.lüğünce satınalınacak mal ve hizmetlerin bedellerinin bütçe programında bloke konularak başka yere harcanmasını engellemek Birim Sorumlusu Birim Yapılan harcamalara ait fatura,muayene ve kabul komisyon tutanağı, TİF ve diğer evraklar ödeme emri belgesi kesilmesi için Birimlerden Yapılan arcamalara İlişkin vraklar (Fatura-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı-Tif- Piyasa Araştırma Tut. Vb) Gelir. Birim Sorumlusu Birim Gelen evraklar harcama belgeleri yönetmeliğine göre olması gereken belgelerden oluşup oluşmadığı kontrol edilir arcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Olması Gereken vraklarda ksik, esaplarda Maddi ata Olup Olmadığını Kontrol tmek arcama Yetkilisi Birim vraklar Tam mı? vraklarda ksiklik, esaplama atası Varsa Giderilmesi İçin vraklar Satınalma Birimine İade dilir. Birim KBS Sisteminden Ödeme mri Belgesi Düzenlenir. Kontrol dilen vraklarda Noksan Yoksa KBS Sistemi Üzerinden Ödeme mri Belgesi Düzenlenerek a Bağlanır. arcama Yetkilisi Birim i Ödeme emri belgesi kesilmesinden sonra diğer evraklarla birlikte gerçekleştirme görevlisine ve Ödeme mri Belgesi, kleri Düzenleyen Tarafından ne ve arcama Yetkilisine İmzaya Sunmak görevlisi ve harcama yetkilisi görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? mekli keseneklerini süresi içerisinde göndermek, aylık prim bildirgelerini onaylamak. Birim Sorumlusu Birim İmzadan Gelen Ödeme mri Belgesinin ve klerinin Asılları Ayrıştırılarak Ödenmek Üzere SGDB na Teslim dilir. İmzadan Gelen Ödeme mri Belgesinin ve klerinin Asılları Ayrıştırılarak Ödenmek Üzere SGDB na Teslim tmek Birim Ödeme Gerçekleşti mi? SGDB Tarafından ata Nedeniyle Geri Gönderilen vrak Düzeltildikten Sonra Tekrar Gönderilir. Birim vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

37 DİCL ÜNİVRSİTSİ BİSMİL MSLK YÜKSKOKULU PRSONL TAAKKUK BİRİMİ AVANS V KRDİ AÇILIŞI, KAPANIŞINA AİT İŞ SÜRCİ arcama Yetkilisi Birim İşleme Ait Onay veya arcama Talimatı Gelir Satın Alma Servisinden Yapılacak Mal ve izmet Alımına Ait Onay veya arcama Talimatı Düzenlenir. Birim Düzenlenen onay veya harcama talimatındaki harcama kalemine göre avans veya kredi miktarı bütçe programında taahhüt altına alınır Düzenlenen Onay ve arcama Talimatındaki arcama Kaleminde ilgili Miktarı Taahhüt Altına Almak Birim Sorumlusu Birim Muhasebe İşlem Fişi (MİF) Kesilir KBS sistemine Girilerek Muhasebe İşlem Fişi (MİF) Kesilir. ve arcama Yetkilisi ve arcama Yetkilisine İmzaya Sunulur Düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi İmza İçin ve arcama Yetkilisine İmzaya Sunulur. Birim İmzalandı mı? İmzada Noksanlık Varsa Kontrol dilerek Tekrar İmzaya Sunulur. Birim vrak İmzadan Gelir ve Avans Mutemedine Verilir İmzadan Gelen vrak Tasnif dilerek Avans Mutemedi SGDB Götürdüğü vraklar İle Avans Çeker. Avans Mutemedi Alınan Avans arcanır ve Kapatma İşlemleri tılır. Avans Mutemedi Tarafından Alınan Tutar Amacına Göre arcanır. Avans Mutemedi arcamaya ait fatura,muayene ve kabul komisyon tutanağı, varsa TİF alınır. Yapılan arcamaya Ait Belge (Fatura-arcama Pusulası, Muayene Kabul Komisyonu ve Varsa TİF ) Alınır. Birim Sorumlusu Birim Muhasebe işlem fişine göre verilmiş olan avansın kapatma işleminde yapılan harcamayı gösteren fatura miktarına göre ödeme emri belgesi KBS sisteminden kesilir. Yapılan arcamaların Çekilen Avansa Uygunluğu ve arcanan Miktar Kontrol dilerek e-bütçe Sisteminden Ödeme mri Belgesi Düzenlenir. ve arcama Yetkilisi ve arcama Yetkilisine İmzaya Sunulur Düzenlenen Ödeme mri Belgesi İmza İçin ve arcama Yetkilisine İmzaya Sunulur. Birim İmzalandı mı? İmzada Noksanlık Varsa Kontrol dilerek Tekrar İmzaya Sunulur. Birim Sorumlusu Birim vrak İmzadan Gelir ve. S.G.D.B na götürmek üzere Avans Mutemedine Verilir Avans mutemedi İmzadan Gelen vrak Tasnif dilerek Asılları Ödeme mri Belgesine klenerek Avans Mutemedi İle Açık Olan Avansı Kapatması İçin SGDB gönderilir. Birim vrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİNGÖL ÜNİVERİSTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRECİ BİNGÖL ÜNİVRİSTSİ ZİRAAT FAKÜLTSİ FAKÜLT KURULU KURUL OLUŞUMU İŞ AKIŞ SÜRCİ 2547 Sayılı Kanun Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanları ile Profesörlerin kendi aralarından

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı İTİT ÜNİVRİSTSİ MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİY CUMURİYTİ

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı T.C. İTİT ÜNİVRİSTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı No YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM....2 Muhakemat Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI AKIŞ NO : 01 GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI Posta yada elektronik ortamdan evrak kayıt servisine ulaşan evrakların eklerinin eksiksiz ve tam olup olmadığı kontrol edilir ve kayda alınır. Evrakların Fakülte

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

MİMARLIK FAKÜLTESİ- İŞ AKIŞ ŞEMALARI

MİMARLIK FAKÜLTESİ- İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Rektörlük ve birimlerden ebys ile gelen evrak Bölümlerden ebys sistemi ile gelen evraklar Diğer kurum ve kuruluşlardan kargo ile gelen evraklar Evrakın elektronik belge yönetim

Detaylı

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hatay

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ II İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Esaslar... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 1 Birimler

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı