ZEMİN SIVILAŞMASI BAZLI MİKROBÖLGELEME: YALOVA ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN SIVILAŞMASI BAZLI MİKROBÖLGELEME: YALOVA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 ZEMİN SIVILAŞMASI BAZLI MİKROBÖLGELEME: YALOVA ÖRNEĞİ Halil ZARİF 1 Ferhat ÖZÇEP 2 Şenol ÖZYALIN 3 ÖZET Modern kent / bölge planlamasının amaçlarından en önemlisinin insanlara sağlıklı ve güvenli bir yaşam sağlamak olduğu düşünüldüğünde, deprem hareketinin doğurduğu etkilerle oluşan zemin problemlerinin (büyütme, sıvılaşma ve yamaç duraysızlığı) özelliklerini nicelleştirerek bölgelemede ölçütler oluşturulması kaçınılmazdır. Deprem tehlikelerine karşı güvenlik kavramı iki yönlü bir yapıya sahiptir, birincisi potansiyel yıkıcı dinamik kuvvetlere karşı yapının güvenliği, ikincisi ise büyütme, heyalan ve sıvılaşma gibi olgularla ilişkili olarak yapıyerinin (site) güvenliğidir. Son yıllarda, dünyadaki sismik açıdan aktif bölgelerdeki deprem tehlikelerine karşı yapıyerinin güvenliğinin önemi mühendislerin, şehir plancılarının ve araştırmacıların artan oranda ilgisini çekmektedir. Mikrobölgeleme çalışmalarında, yerel zemin tepkisi, yamaç stabilitesi ve sıvılaşma gibi her bir olgu için üç aşamada birbirini tamamlayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada sıvılaşma bazlı mikrobölgeleme çalışmaları Yalova örneğinde irdelenecektir. Bilindiği gibi, zemin sıvılaşması genel olarak suya doygun kumlu zeminlerin tekrarlı yada dinamik etkiler yada yükler karşısında sergilediği davranış biçimidir. Zemin sıvılaşması zemin türünün mukavemet karekteristikleri ile dinamik (deprem) yükü özeliklerine (büyüklük ve ivme) bağlı olarak yapılar için önemli hasarlara neden olmaktadırlar. Zemin sıvılaşması, geçmiş depremlerde, önemli mühendislik yapıları ve konut tipi binaların temelleri için hasarın temel nedenlerinden birini oluşturmuştur ve gelecekteki depremler sırasında bu tip yapılarda önemli etkiye sahip olacaktır. Örneğin, statik etkiler nedeniyle oluşan oturmaların mm lerle ölçüldüğü dikkate alındığında deprem etkisi ile gelişen zemin sıvılaşması nedeniyle (zemin koşulları ve deprem özelliklerine bağlı olarak) gelişen onlarca cm lere varan oturmalar binalar için önemli zararların nedeni olmaktadır. Bu çalışmada Yalovadaki alüvyonal zeminlerin sıvılaşma tehlikesi çağdaş mikrobölgeleme yaklaşımı ile incelenmiştir. Yalova da sıvılaşma davranışı incelirken, proje depremi olarak 6.5, 7.0 ve 7.5 büyüklükleri ile 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 ve 0.50 g lik proje ivmeleri kullanarak zeminlerdeki sıvılaşma analizleri yapılmıştır. 1. Giriş ve Mikro Bölgelemenin Kapsamı Kent / Bölge planlaması insanların içinde yaşadığı fiziksel çevrenin formal ya da fonksiyonel amaçlarla düzene sokulması ve bu hedef doğrultusunda yapılan tasarım, kaynak sağlama, donatım, alt yapı ve inşaat çalışmalarının örgütlenmesi olarak tanımlanabilir. Günümüz kent / bölge planlamasının hedeflerinden en önemlisi insanlara sağlıklı ve güvenli bir yaşam sağlamaktır ( Aydemir, 1999). Sherif (1982) tarafından mikro bölgeleme oldukça geniş kapsamlı bir şekilde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: Mikrobölgeleme deprem hasarlarını azaltmak için düzenli arazi kullanımını amaçlayan bir işlemdir. Arazilerin bir plan içerisinde düzenli olarak kullanımını gerçekleştirmek için mikrobölgeleme deprem etkisi karşısında jeolojik, jeofizik ve geoteknik faktörleri birleştirerek ekonomik, sosyal ve politik açıdan uyumlu ve kullanılabilir bölgelerin oluşturulması ile ilgilenir. Finn (1991) mikrobölgelemeyi, yerel zemin koşullarını dikkate alarak yapı tasarımı için sismik tehlikelere karşı hesapların geliştirmesini içeren prosedürler olarak tanımlamıştır yılında, Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Birliği (ISSMFE) nin Deprem Geoteknik Mühendisliği Komitesi üyeleri tarafından üç temel olay olan zemin büyütmesi, yamaç duraylılığı ve sıvılaşma için mikrobölgeleme ilkelerinin anlatıldığı bir rehber çalışma yapılmıştır (ISSMFE, 1993). 1 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İzmir 1130

2 Bölgeleme amaçlı değerlendirmeler; yerel zemin tepkisi (büyütme), yamaç duraylılığı ve sıvılaşma gibi üç tur olgu için yapılmaktadır. Bu üç tür olgunun her biri için, mikrobölgeleme çalışmaları amacıyla üç aşama yada üç kategoride çalışmalar kabul edilmektedir (Özçep ve diğ., 2003b; Ceyhan ve diğ., 2004) Birinci Aşama ya da Birinci Kategori : Genel Bölgeleme Bölgelemenin ilk seviyesi; tarihsel kaynaklardan, yayınlanmış raporlardan, diğer mevcut veri kaynaklarından elde edilen varolan bilginin derlenmesi ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım; ülke, bölge, kent, kasaba gibi alanları kapsayacak şekilde göreceli olarak en genel ve en düşük maliyette bir yaklaşımdır. Yer hareketlerinin etkilerine dayalı bölgeleme için, aletsel olarak kaydedilmiş depremleri içeren kataloglar kullanılabilir. Bu kataloglar, hemen hemen dünyanın tüm bölgeleri için mevcuttur ve yakın zamanlarda olmuş büyük depremler için lokasyon, magnitüd; odak mekanizması vb. gibi bilgileri içermektedirler. Çeşitli hasar türleri üzerine tarihsel deprem verisi, bir çok alan için mevcuttur ve bu veri tarihsel depremler sırasında sarsıntı şiddetinin alansal dağılımının bir görüntüsünü elde etmede kullanılabilir. Ayrıca geçmiş depremler üzerine bilgi sismik kaynak zonlarının doğru değerlendirilmesini ve gelecek depremlerin sıklığının ve büyüklüğünün kestirilmesinin oluşturulması amacıyla da kullanılabilir. Varolan yer hareketi azalım ilişkileri kullanılarak, yer hareketleri için ilksel haritalar derlenebilir. Varolan jeolojik ve jeomorfolojik haritalar, zeminin yenilme (failure) potansiyelinin değerlendirilmesi için genelde çok önemli bilgi kaynaklarıdır ancak bunlar bir alandan diğerine ayrıntıda ve uygulanabilirlikte oldukça önemli oranda değişmektedir. Böyle haritalar Kuvaterner yaşlı sedimentlerin jeolojik karakteristikleri üzerine yararlı bilgiler sağlamaktadır. Bölgedeki büyük inşaat projeleri için yapılmış zemin araştırma raporları ayrıca jeoloji ve zemin koşulları üzerine kullanışlı bilgi verebilmektedir. Farklı tehlike düzeyleri ile bölgesel jeoloji yada jeomorfolojinin korelasyonu ile; yamaç duraylılığı ve sıvılaşma tehlikesi için haritalar hazırlanabilir. Bölgeleme haritasının kalitesi veri kalitesine önemli oranda bağlı olarak değişmektedir. Bölgelemenin bu seviyesinde haritalama 1: dan 1:50000 ölçeği aralığında yapılır. 1.2 İkinci Aşama ya da İkinci Kategori : Ayrıntılı Bölgeleme Birinci aşama bölgeleme haritasının kalitesi, ek veri kaynakları kullanılarak orta seviyede bir maliyetle oldukça önemli oranda geliştirilebilir. Örneğin, hava fotoğrafları; fay yapılarını ve jeolojik koşulları daha iyi tanımlamada yardımcı olabilir bazı durumlarda, daha eski fotoğraflar, kent gelişiminin öncesinde, lokal jeolojik birimlerin yapısının anlaşılmasında daha yararlı olabilir. Ek saha çalışmaları; lokal yer hareketi büyütmesinin, yamaç duraysızlığı potansiyelinin ve sıvılaşma amacıyla jeolojik birimleri yerinde haritalamak için yapılabilir. Resmi kurumlardan, belediyeler ya da özel şirketlerden elde edilen geoteknik raporları; ek arazi ve laboratuar test verilerini de oluşturabilir. Bölge sakinleri geçmiş depremler sırasında oluşmuş yamaç duraysızlıkları ve sıvılaşma üzerine ayrıntılı tarihsel bilgi sağlayabilir. Mikrotremor ölçümleri ayrıca, yer titreşim özellikleri (yerin hakim periyodu) ya da yer hareketinin büyütme karakteristikleri üzerine daha ayrıntılı bilgi elde etmede kullanılabilir. Bu yaklaşım genelde, makul bir maliyette uygulanabilir ve 1: ile 1:10000 arasındaki ölçeklerde bölgeleme haritasının daha ileri gelişmiş formunun oluşmasına izin verir. 1.3 Üçüncü Aşama ya da Üçüncü Kategori: Çok Ayrıntılı Bölgeleme Çok yüksek ve çok ayrıntılı bir bölgeleme seviyesine (örneğin 1:25000 ile 1:5000 arasında bir ölçekte ) ihtiyaç duyulduğunda, ek yapıyeri (site) araştırma verisine, yani sorun olan zemin/kaya ortamına özel olmak üzere gereksinim duyulacaktır. Böyle araştırmalardan elde edilen bulgular; zemin büyütmesi, yamaç duraysızlığı davranışı ya da sıvılaşma potansiyelinin bilgisayar destekli analiziyle biçimlendirilebilir. Ayrıntılı saha bazlı spesifik bilgiye gereksinim duyulan bu bölgeleme seviyesi genelde pahalıdır. Fakat tehlike potansiyelinin çok yüksek olarak düşünüldüğü ya da varolan / önerilen gelişmenin kritik / yüksek değerleri olduğunun hesaba katıldığı alanlar için bu yatırım düzeyi yapılmalıdır. 2. Zemin Sıvılaşması Bazlı Mikrobölgeleme Zemin sıvılaşması; geçmiş depremlerde zemin yapıları, yaşamsal yapılar ve bina temelleri için hasarın temel bir nedeni olmaktadır ve açıkça gelecekteki depremler sırasında da bu, yapılar için önemli etkiye sahip olacaktır. Bundan dolayı, sıvılaşma için mikrobölgeleme önemli bir amaç olmaktadır. Deprem süresince sismik dalgalar, özellikle kayma dalgaların etkisi ile genellikle drenajsız suya doygun ve gevşek zeminler içinde yayılırken birbirine göre kayma 1131

3 kuvvetleri yaratarak zemin partiküllerinin yerdeğiştirmesine neden olurlar. Bu koşullar altında doygun ve gevşek zemin partikülleri birbirine yakınlaşma eğilimi gösterirler. Bu durumdaki partiküllerin temas noktalarındaki gerilim partikülleri çevreleyen suya iletilir. Deprem süresince sismik dalgalar ani ve çok kısa süreli hareketlere neden olmasından dolayı, partiküller arası suyun drene olması için gereken yeterli süreye olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla ortamdan uzaklaşamayan gözenek suyunun basıncı aniden artmaktadır. Gözenek suyundaki bu ani artış, zemin partiküllerini bir arada tutan temas kuvvetlerini yok ederek partikülleri birbirinden uzaklaştırır.böylece zemin dayanımını yitirir. Efektif düşey basıncın sıfır olduğu bu koşullar altında zemin, deprem öncesinde gösterdiği katı zemin davranışı yerine, bir sıvı gibi davranarak suyla birlikte yüzeye doğru hareket eder ve yüzeyden fışkırmaya başlar. Zeminin dinamik yükler sonucunda ortaya koyduğu bu davranış biçimi sıvılaşma olarak tanımlanır. Gerek sıvılaşma teorisi gerekse arazi bazlı sıvılaşma analiz örnekleri ülkemiz ve dünyanın diğer ülkelerinden çeşitli araştırmacıların oldukça yoğun ilgi odağı olmuştur (ör; Uyanık, 2001; Kramer, 1996, Seed ve diğ., 2001; Özçep ve diğ., 2003a; Asçı ve diğ., 2003, 2004, Zarif ve diğ., 2004) Sıvılaşma potansiyeli iki faktöre bağlıdır; titreşimin doğası (şiddet ve süre) ve sıvılaşmaya karşı zemin malzemesinin duyarlılığı. Çeşitli yöntemler, sıvılaşma potansiyelinin kestirilmesinde önerilmektedir. Bu bölümde, bu yöntemler mikrobölgeleme konsepti içinde birinci, ikinci ve üçüncü aşama çalışmaları olarak verilecektir Birinci Aşama Yöntemleri Yer hareketi ve yamaç duraylılığı için yapılan mikrobölgeleme yaklaşımlarında olduğu gibi, sıvılaşma değerlendirmeleri için de birinci aşama yöntemleri, standart yayınlanmış kaynaklardan daha önce yayınlanmış varolan verilere dayanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki prosedürler uygulanmaktadır. (1) Sıvılaşmaya Uygun Alanın Maksimum Genişliğinin Değerlendirilmesi a)magnitüd- Maksimum Uzaklık Kriteri Bir alanda deprem aktivitesi tarihsel verilerden biliniyorsa, sıvılaşmaya uygun alanın maksimum genişliği öngörülen depremin büyüklüğünden direkt olarak kestirilebilir. Çeşitli araştırmacılar, geçmiş depremler sırasında sıvılaşmanın dağılımını analiz etmişler ve deprem magnitudü M ile, episantrdan en uzak sıvılaşmış alana uzaklık R yi karşılaştırmışlardır. Örneğin; Kuribayashi ve Tatsvoka (1975), 32 tarihsel Japon depremi için, km olarak sıvılaşmış alan için en uzak episantral uzaklık R ile magnitüd arasında aşağıdaki ilişkiyi bulmuştur: Log R= 0.77 M j 3.6 (1) Burada M j, Japon Meteoroloji Ajansı nın magnitüd ölçeği ile tanımlanan deprem magnitüdüdür. Liu ve Xie (1984), Çin in sıvılaşma verisine dayalı ortalama bir sınır geliştirmiştir: R = (M L -5) (2) Burada M L, Richter (1935) tarafından tanımlanan deprem magnitüdü ve R ise km olarak sıvılaşma alanına en uzak episantral mesafedir. Ambraseys (1988) moment magnitüd için; M W = *10-3 Re log Re (3) bağıntısını geliştirmiştir. Burada Re, km olarak en uzak episantral uzaklıktır. Burada tanımlanan ilişkiler Şekil 1 de episantral uzaklık ( R ) ye bağlı olarak çizilmiştir. Ayrıca Fay uzaklığı Rf (km)ye bağlı olarak magnitüdün değişimi Şekil 2 de verilmiştir. Şiddet Kriteri Sıvılaşmaya uygun alanın maksimum genişliği ayrıca sismik şiddete dayalı olarak da yapılabilir. Kuribayashi ve Tatsvoka (1975) ve Wakamatsu(1993) geçmişteki sıvılaşmış alanlardaki sismik şiddetleri analiz etmiş ve göstermiştir ki sıvılaşma genellikle, Japon Meteoroloji Ajansının (JMA) şiddet ölçeği V i (yada M.Mercalli ölçeğinde VIII i) aşan bir şiddet değerine ulaşan bir sismik sarsıntıyla tetiklenebilir. Bununla birlikte, birkaç sıvılaşma olgusu JMA nın V şiddet değerinin altında da oluşmaktadır. 1132

4 Şekil 1. Ms YüzeyDalgası Magnitüdünün En Uzak Sıvılaşmış Alanlara Episantral Uzaklık (R) ye Bağlı Olarak Değişimi (ISSMFE, 1993). Şekil 2. Ms Yüzey Dalgası Magnitüdünün Fay Düzleminin En Uzak Sıvılaşmış Alanlara Uzaklığı (Rf) ye Bağlı Olarak Değişimi (ISSMFE, 1993). 1133

5 (2) Varolan Veriye Dayalı Sıvılaşmanın Kestirilmesi Mikrobölgeleme bazlı sıvılaşmanın belirlenmesi amacıyla varolan veriye bağlı olarak; a) Jeolojik ve Jeomorfolojik Kriterler b) Sıvılaşma Ağırlık İndeksi (LSI) araştırılmaktadır (Kurubayashi ve Tatsuoke, 1975; Wakamatsu, 1993; Iwasaki ve diğ., 1982; Youd ve Perkins, 1987). 2.2 İkinci Aşama Yöntemleri Sıvılaşma amacıyla mikrobölgeleme yapmak için ikinci aşama yaklaşımları, resmi ve özel kaynaklardan elde edilen mevcut fakat yayınlanmamış verileri değerlendirdiği için birinci aşama çalışmalarında farklılık arz etmektedir. Jeoloji ve/veya jeomorfolojik kriterler ile geoteknik özellikler arasında tekil bir ilişkinin olmaması nedeniyle, birinci aşama kriterlerine dayanan duyarlılık haritaları genel olarak arazi bazlı değerlendirmeler için tanımlayıcı bilgi sağlayamazlar. Mevcut olan diğer veriler şunlardır (Youd ve Perkins, 1978; Wakamatsu, 1993; Oya ve diğ., 1982; Katodo ve diğ., 1988): Ayrıntılı jeomorfolojik ve jeolojik birimleri tanımlayan hava fotoğraflarının yorumu Sıvılaşmaya müsait birimlerin sınıflandırılmasına yönelik saha çalışmaları Su baskını ve sediment birikim zonlarını işaret eden temel su baskını olgularından kısa bir süre sonra çekilmiş hava fotoğraflarının analizi Geçmiş depremler sırasında sıvılaşma oluşumları üzerine tarihsel bilgi sağlayacak şekilde yöre insanları ile yapılan mülakatlar. 2.3 Üçüncü Aşama Çalışmaları Üçüncü aşama çalışmaları ek olarak ayrıntılı zemin/saha bazlı veriye ve analizine ihtiyaç gösterir. Bu da yeni zemin araştırmalarını ve testlerini gerektirmektedir. Bununla birlikte, sıvılaşma değerlendirmeleri için üçüncü aşama yöntemleri genellikle yeni özel yeraltı araştırmalarını ve arazi ile laboratuar testlerinin önemli ölçüde daha büyük bir maliyette yapılmasını kapsamaktadır. Saha bazlı sıvılaşma analizinde önemli yaklaşımlardan biri devirsel kayma gerilmesi yaklaşımıdır Devirsel Kayma Gerilmesi Yaklaşımı Sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesine yönelik üçüncü aşama çalışmaları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a) Zeminin sıvılaşma direncinin yada duyarlılığının kestirilmesi (CRR, Cyclic Resistance Ratio) b) Bir deprem sırasında zeminde tetiklenmesi muhtemel olan maksimum ya da eşdeğer devirsel kayma gerilmesinin kestirilmesi (CSR, Cyclic Stress Ratio) c)zeminin sıvılaşma potansiyelinin yada güvenlik katsayısının (GK) belirlenmesi Zeminin sıvılaşma direnci, bozulmamış örnekler üzerinde laboratuar testleri ve yerinde (in-situ) yapılan testler kullanılarak kestirilebilir. Pratikte, yerinde (in-situ) test prosedürü çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuar testleri, doğru biçimde bozulmamış örnekler almanın zorluğu ve ölçümlerin maliyeti nedeniyle sorunlu ve masraflı olabilmektedir. Mevcut yerinde yapılan testlerden, standart penetrasyon testi (SPT) ve konik penetrasyon testi (CPT) zeminin sıvılaşma direncinin değerlendirmesi için çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda zeminde yapılan Jeofizik S dalga hız ölçüm değerleri de bu değerlendirmede kullanılmaktadır (Dobry ve diğ., 1981, Kayen ve diğ., 1992; Stokoe ve diğ., 1988; Tokimatsu, 1991, Andrus ve diğ., 1999; Andrus ve Stokoe, 1996, 1997; 1999, Andrus ve diğ., 1999) SPT den elde edilen verileri kullanarak yapılan değerlendirme teknikleri Seed ve Idriss (1971), Seed ve diğ. (1985), Iwasaki ve diğ. (1982) ve Iai ve diğ. (1989) tarafından geliştirilmiştir. CPT kullanılarak, Seed ve De Alba (1986), Ishiara (1985), Shibata ve Teparaksa (1988) tarafından yöntemler geliştirilmiştir. İlk olarak sıvılaşma eğilimi olan zeminlerde sıvılaşmaya neden olacak depremin devirsel (cyclic) kayma gerilmesi hesaplanır. Youd ve Idriss (1997) tarafından önerilen yaklaşımda, zemin kesitinde bir deprem nedeniyle oluşacak devirsel kayma gerilmesi oranı : 1134

6 CSR (cyclic stress ratio) = 0.65 (a max /g) (σ o / σ o ) r d (4) bağıntısı ile hesaplanabilmektedir. Bu bağıntıda (a max /g) yüzeyde oluşan en büyük yatay ivme değerini (g) cinsinden, (σ o ) incelenen derinlikteki toplam düşey gerilmeyi (overburden stress) ve (σ o ) ise efektif düşey gerilmeyi göstermektedir. (r d ) katsayısı ise derinlikle meydana gelen kayma gerilmesi azalmasını gösteren bir düzeltme katsayısı olmaktadır. Bu katsayı üst 9.15 m için (r d = z) ve 9.15m ile 23m derinlikler arasında ise (r d = z) bağıntıları kullanılarak hesaplanabilir. Burada z metre cinsinden derinlikleri göstermektedir. Bu kayma gerilmesi oranına ayrıca tasarım depremi magnitüdüne göre bir MSF (Magnitud Scaling Factor) düzeltmesi yapılması gerekir. İkinci aşamada ise, zemin tabakalarının sıvılaşmaya karşı gösterdiği dayanım/direnç Standard Penetrasyon deneyinde bulunan SPT-N darbe sayısına yada kayma dalgası (S) hızına göre hazırlanmış amprik bağıntılardan/grafiklerden hesaplanabilmekte yada belirlenebilmektedir (Şekil 3 ve Şekil 4). Bu hesaplarda N darbe sayısında enerji, derinlik ve ince dane yüzdesine göre düzeltmeler yapılmakta ve hesaplanan bu değere karşı gelen zeminin devirsel direnç oranı yada zeminin sıvılaşma direnci (CRR (cyclic resistance ratio) ) bir gerilme oranı cinsinden belirlenebilmektedir. Sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı (GK) aşağıdaki biçimde GK sıv = CRR(zemin) / CSR(deprem) (5) belirlenmektedir. Ayrıca CPT deneylerinden bulunan uç mukavemeti ve sürtünme oranlarına bağlı olarak sıvılaşma olasılıkları değerlendirilebilmektedir. Bu değerlendirmede zemin kesitinde tasarım depremi sırasında oluşacak kayma gerilmesi oranı (4) numaralı bağıntı kullanılarak hesaplanır. Zemin tabakalarının sıvılaşmaya karşı direnci ise CPT deneyinde bulunan (q c ) uç mukavemetinin düşey gerilmeye ve ince dane oranına göre düzeltilmesi gerekmektedir. Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra sıvılaşmaya karşı dayanım, kayma gerilmesi oranı cinsinden (CRR) deney sırasında ölçülen sürtünme oranı da esas alınarak Youd ve Idriss (1997) tarafından hazırlanan yararlanarak hesaplanabilir. Sonuç olarak Çizelge 1 de güvenlik faktörüne göre risk seviyeleri tanımlanmıştır Çizelge 1. Güvenlik Katsayısına Göre Sıvılaşma Risk Seviyeleri GK Risk Seviyesi >1,2 Risk Yok 0,8 <GK < 1,2 Kritik Risk 0,8 < Yüksek Risk Sıvılaşmanın Etkilerinin Değerlendirilmesi Mühendislik amaçları için, sıvılaşma oluşumunun kendisi değil yer ya da yakınındaki yapılara verdiği zarara yönelik sonuçlarının kestirilmesi önemli olmaktadır. Burada, arazi bazlı incelemelerden elde edilen verilere dayalı olarak sıvılaşmanın etkilerini tanımlamak için yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Bunlardan biri Iwasaki ve diğ. (1982) tarafından sıvılaşma Potansiyeli indeksi P L adında bir faktörün ortaya konmasıyla herhangi bir alanda olası sıvılaşmanın ağırlığını nicelleştirmiştir. P L aşağıdaki gibi tanımlanabilir. P L = 20 0 F( Z) W ( Z) d z Burada Z yer yüzeyinden aşağıya doğru metre olarak derinlik, F(Z) sıvılaşma direnci faktörü Gk nin bir fonksiyonudur. Burada F(Z) = 1- Gk dir. Fakat Gk>1.0 ise; F(Z) =0 ve W(Z) = Z dir. 1135

7 Şekil 3. Büyüklüğü 7,5 Deprem için Temiz ve Siltli Kumlar için SPT (N)60 - CSR Abağı (Youd ve Diğ., 2001) Şekil 4. Büyüklüğü 7,5 Deprem İçin Temiz ve Siltli Kumlar için Düzeltilmiş Vs - CSR Abağı (Andrus ve Stokoe, 1999) 1136

8 Yukardaki denklem, P L değerlerinin 0 dan 100 arası değişimi vermektedir. Çizelge 2 de PL değerine göre sıvılaşma olasılıkları verilmiştir. Çizelge 2. Mikrobölgeleme için Sıvılaşma Kriterleri Olasılık Değerleri Simge Değer Aralığı Yüksek Olasılık A L PL > 15 Orta Olasılık B L 5<=PL<=15 Düşük Olasılık C L PL < 5 3. YALOVA UYGULAMALARI Yalova da açılmış olan 216 zemin araştırma sondajından elde edilen SPT(N) değeri ve bu sondajlardan elde edilen yeraltısuyu verileri ile laboratuar deneyi amaçlı alınan örneklerden elde edilen birim hacim ağrılık verileri ve ince oranları verileri bu çalışmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Yalova nın sıvılaşma tehlikesinde deprem ivmesi ve büyüklüğünün etkileri araştırılırken opsiyonlu olarak çeşitli ivme ve büyüklük değeri proje/tasarım değeri olarak seçilmiştir. Sıvılaşma davranışı incelirken, 6.5, 7.0 ve 7.5 büyüklüğünde depremler ile 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 ve 0.50 ivmeleri kullanarak depremin devirsel kayma gerilmesi oranları, CSR değerleri (1) denklemi uyarınca belirlenmiştir. Zemininin sıvılaşmaya direncini simgeleyen parametre olan zeminin devirsel kayma mukavemeti yada devirsel direnç oranı (CRR) Şekil 3 de verilen abağın sayısal hale dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Arazide elde edilen SPT(N) değerleri çeşitli düzeltmeler ile (efektif gerilme düzeltmesi, enerji oranı düzeltmesi, kuyu çapı, numune alma yöntemi ve tij boyu düzeltmesi) N1(60) değerine dönüştürülmüştür. N1(60) değeri kullanılarak numunenin ince tane oranına göre ilgili eğri ile CRR değeri belirlenmiştir. Bu abaklar 7,5 depremi için hazırlanmış olup bunun dışında kullanılan proje depremi büyüklükleri için ilgili düzeltme MSF yapılmıştır. Bu işlemler 0-15 metre için sıvılaşmaya müsait tüm uygun örnekler ve ortamlar için tüm sondaj değerleri için yapılmıştır. Sonuç olarak her sıvılaşabilir zemin için sondaj derinliğine bağlı olarak GK (güvenlik katsayısı) (2) nolu denklem kullanılarak belirlenmiştir. Derinliğe bağlı değişen güvenlik katsayısı her bir sondaj noktası için incelenmiş, o ortamı temsil edeceğine karar verilen bir GK değeri o nokta için atanmıştır. Sonuçta tüm bölgede her sıvılaşabilir nokta için atanan GK değeri çeşitli tasarım ivme ve büyüklük değeri için haritalar Çizelge 1 deki ölçüte uygun olarak üç farklı risk seviyesine temsil edecek biçimde hazırlanmıştır. Bu haritalardan mikrobölgeleme için kriter oluşturan temel bir harita örnek olarak Şekil 5 da verilmiştir. Ms : 7,5 a: 0,50 M ARMARA DENÝZÝ YALO VA Va pur Ýsekelesi ÝDO Ýskelesi Ýzm it e G özte pe 76 m Atatürk D. Ü. Ç iftliði Qal Ku va terne r AÇ IKLAMALAR Qal Alüvyon Ty Sa m anlý Te rm a l e Te rm a l Qal Sel im a nd ýra D. Tk Kamerbaba T m 36 Ba b a T 133 m Ty Qal E y re k D. Ka ra T. 102 m Bursa Bala b an D. Tk Çiftlik T. 84 m K ör D. Qal Ka ra ka þ T 113 m Te rs iy e r Ty Tk Yüksek Risk Kritik Risk Risk Yok Ya la kd e re Fo rm a s yo nu Kýlýnç Formasyonu 1000 m m. 500 Şekil Büyüklüğü ve 0.5g lik Tasarım Deprem Büyüklüğü ve İvmesi için Bölgenin Sıvılaşma Tehlike Haritası 1137

9 4. Sonuçlar Yalova merkezinde açılmış olan 216 zemin araştırma sondajı ile Yalova nın sıvılaşma riski değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Sondajlarda yapılan SPT den elde edilen verileri kullanarak yapılan değerlendirme teknikleri ile Yalova da sıvılaşma davranışı incelirken, 6.5, 7.0 ve 7.5 büyüklüğünde depremler ile 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 ve 0.50 ivmeleri kullanarak zeminlerdeki sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Özellikle 7.0 büyüklüğü ve 0.30g.lik ivme değerlerinin aşılması durumunda, kıyı kesiminin büyük kısmı sıvılaşma tehlikesi yüksek alanlar olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, mikrobölgeleme için kriter oluşturan temel bir harita örnek olarak hazırlanmıştır. 5. KAYNAKLAR 1. ASÇI, M., ÖZÇEP, F., ALPASLAN, N., KARABULUT, S., YAS, T., 2003, Evaluation of Liquefaction Potantial by different approaches in some points of Northern part of Golcuk, Turkey, The 3 rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, Proceedings, ed. By O.N.Uçan and A. M. Albora, pp , October, Istanbul, Turkey. 2. AŞÇI, M., ÖZÇEP, F., ERHAN, A., YAS, T., ALPASLAN, N., 2004, İzmit-Saraybahçe Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Ankara. 3. ANDRUS, R. D.; STOKOE, K. H., II; CHUNG, R. M. 1999, Draft Guidelines for Evaluating Liquefaction Resistance Using Shear Wave Velocity Measurements and Simplified Procedures. NISTIR 6277; 134 p. 4. ANDRUS, R. D.; STOKOE, K. H., II, 1999, Liquefaction Evaluation Procedure Based on Shear Wave Velocity, in Wind and Seismic Effects. U.S./Japan Natural Resources Development Program (UJNR). Joint Meeting, 31 st. Technical Memorandum of PWRI Proceedings. May 11-14, 1999, Tsukuba, Japan, pp. 5. ANDRUS, R. D.; STOKOE, K. H., II, 1997, Liquefaction Resistance Based on Shear Wave Velocity, in Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils. National Center for Earthquake Engineering Research (NCEER) Workshop. Proceedings. January 5-6, 1996, Salt Lake, UT, Youd, T. L.; Idriss, I. M., Editors, pp. 6. ANDRUS, R. D.; STOKOE, K. H., II, 1996, Preliminary Guidelines for Liquefaction Assessment Using Shear Wave Velocity, U.S./Japan Natural Resources Development Program (UJNR). Wind and Seismic Effects. Joint Meeting of the U.S./Japan Cooperative Program in Natural Resources Panel on Wind and Seismic Effects, 28 th. May 14-17, 1996, Gaithersburg, MD, Raufaste, N. J., Jr., Editor, pp. 7. AYDEMİR, S.E., 1999, Türkiye de İmar Kurumu, Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı Kitabında, (Ş.Aydemir, S.E. Aydemir, N.Ökten, A.M. Öksüz, C.Sancar, M.Özyaba), Karadeniz Teknik Üniveristesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ders Notları, No: 54, Trabzon. 8. CEYHAN, U. KARABULUT, S, ÖZÇEP, F., GÜNDOĞDU, O., 2004, Kayma Dalgası Hızı Kullanılarak Mikrobölgeleme Çalışmaları: Büyükçekmece ( İstanbul) Bölgesi; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Ankara. 9. DOBRY, R., STOKE, K.H., LAND, R.S., YOUD, T.L., 1981, Liquefaction for S wave, Preprint , ASCE National Convention, St Lois, Missouri. 10. FINN, W.D.L, Geotechnical Engineering Aspect of Microzonation, Proc. Fourth Intern l. Conf. On Seismic Zonation, Vol.1, pp ISSMFE, 1993, Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards, published by Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Enginering. 12. IWASAKI, T. TOKIDA, K. TATSUOKA, F. WATANABE, S. YASUDA, S. AND SATO, H, Microzonation for Soil Liquefaction Potential Using Simplified Methods, Proc., 3 rd Int. Conf. on Microzonation, Seattle, Vol.3, pp IAI, S., TSUCHIDA, H. KOIZUMI, K, A Liquefaction Criterion Based on Field Performance around Seismograph Stations, Soils and Foundations, Vol.29, No.2, pp ISHIHARA, K, Stability of Natural Deposits during Earthquakes, Proc., 11 th Int. Conf on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Francisco, Vol.1, pp KATODA, K. WAKAMATSU, K. AND OYA. M, Mapping Liquefaction Potential Based on Geomorphological Land Classification, Proc., 9 th World Conf. Earthquake Engineering, Tokyo, Vol, Vol.3, pp KAYEN, R.E., MITCHEL, J.K., SEED, R.B., LODGE, A., NISHIO, S., COTINHO,R., 1992, Evaluation of SPT- CPT and Shear wave based method for liquefaction potantial assesmentusing Loma Prieta data, Proceedings, 4 th US 1138

10 - Japon Workshop on Earthquake Resistant design of lifeline facilities and countermeasures for Soil Liquefaction, Vol.1, pp KRAMER, S.L., 1996, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, USA 18. KURIBAYASHI, E. AND TATSUOKA, F, Brief Review of Soil Liquefaction During Earthquakes in Japan, Soils and Foundations, Vol,.15, No.4, pp SEED, H.B. IDRIS, I.M., Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential, J.SFMD, ASCE, Vol.97, No.9, pp SEED, H.B. TOKIMATSU, K. HARDER, L.F. AND CHUNG, R.M, Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluation, J. GED, ASCE, Vol. 111, No.12, pp SEED, H.B., DE ALBA, P, Use of SPT and CPT Tests for Evaluating Soil Liquefaction Resistance of Sands, Proc., In Situ 86, ASCE, PP SEED, H. B. CETİN, K. O. MOSS, R. E. S., 2001, Recent Advances in Soil Liquefaction Engineering and Seismic Site Response Evaluation, Proceedings: Fourth International Conference On Recent Advances In Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium In Honor Of Professor W.D. Liam Finn San Diego, California, March SHIBATA, T., TEPARAKSA, W, Evaluation of Liquefaction Potential of Soils Using Cone Penetration Tests, Soils and Foundations, Vol.28, No.2,pp STOKOE, K.H., ROESET, J.M., BIERSCHWALLE, J.G., AOUAD, M., 1988, Liquefaction potantial of sands from shear wave velocity, Proceedings, 9 nd World Conference on Earthquake, Vol.13 pp OYA, M. KOTODA, K. WAKAMATSU, K., KUBO,S, Geomorphological Land Classification Map of the Shonai Plain Illustrating Features of Flooding and Soil Liquefaction Sakata Work Office, Ministry of Construction, Japan. 26. ÖZÇEP, F., AŞÇI, M., KARABULUT, S., ALPASLAN, N., YAS, T., 2003a, Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi, Uygulamalı Yerbilimleri, Cilt:3, Sayı:2, Sayfa: ÖZÇEP, F., KARABULUT, S., ALPASLAN, N., CEYHAN, U., GÜNDOĞDU, O., 2003b, Deprem Zararlarının Azaltılması için Kent / Bölge Planlama Sürecinde Mikrobölgeleme Çalışmaları, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 134, Kocaeli Üniversitesi, Mart 2003, Kocaeli. 28. SHERIF, M.A., 1982, Introductory Statement of 3 th International Earthquake Microzonation Proceedindgs, June 28-July1, Seattle, USA. 29. TOKIMATSU, K., KUWAYAMA, S., TAMURA, S., 1991, Liquefaction Potantial evaluation based on Rayleigh wave investigation and its comparesion with field behaviour, Proceedings, 2 nd International Conference on Recent Advenced Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, Vol.1, PP UYANIK, O., 2002, Kayma Dalgası Hızına bağlı Potansiyel Sıvılaşma Analizi, Doktora Tezi, Dokuz Eykül Ünivesitesi, Jeofizik Müh. Böl., İzmir. 31. WAKAMATSU, K History of Soil Liquefaction in Japan and Assessment of Liquefaction Potential Based on Geomorphology, A. Thesis in the Department of Architecture Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Engineering, Waseda Univ. Tokyo, Japan, 245pp. 32. YOUD, T.L., PERKINS, D.M., Mapping of Liquefaction Induced Ground Failure Potential, J. GED, ASCE, Vol. 104, No.4, pp YOUD, T.L. VE IDRISS, I.M., 1997, Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Proceedings of the NCEER Workshop, Technical Report NCEER , National Center for Earthquake Engineering Research. 34. YOUD VE DİĞ., 2001, Liquefaction resistance of soils : summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of Liquefaction resistance of soils, Journal of Geotech. Eng., ASCE, 127, 10: ZARİF, İ.H., ÖZÇEP, F., SEYYAR, T., 2004, Yalova daki Alüvyon Zeminlerin Sıvılaşma Tehlike Analizi, Türkiye, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Ankara. 1139

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

STATİK VE DİNAMİK (DEPREM) ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI ÖZET

STATİK VE DİNAMİK (DEPREM) ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI ÖZET STATİK VE DİNAMİK (DEPREM) ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Ferhat Özçep 1,Metin Aşçı 2,Nuray Alpaslan 2,Türker Yas 3,Devrim Gündoğdu 3 ÖZET Zeminler yerkabuğundaki kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışmaları/bozunmalarının

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN Yapı Merkezi Holding Hacı Reşit Paşa Sok., Blok F, Çamlıca, 37, İstanbul

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ Osman UYANIK *, Buket EKİNCİ ** ve N.Ayten UYANIK *** * Suleyman Demirel Üniversitesi., Jeofizik Müh. Böl. Isparta - osmanuyanik@sdu.edu.tr

Detaylı

Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi

Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1027-1037 Fethiye yerleşim alanındaki zeminlerin spt ve kayma dalga hızı verileriyle sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 79-91 Mayıs 2006 SIVILAŞIR YADA SIVILAŞMAZ ZEMİNLERİN YİNELEMELİ GERİLME ORANINA BİR SEÇENEK (AN APROACH FOR CYCLIC STRESS RATIO

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ ÖZET: H.T. Bilge ve K.Ö. Çetin 2 Doktor İnşaat Mühendisi, GeoDestek Zemar Zemin Araştırma Proje Ltd. Şti., Ankara 2 Profesör,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:2, 2013 (50-60) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (50-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI Kemal Önder ÇETİN(*), Berna UNUTMAZ(**) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, binyılın son depremlerinde de (Adapazarı, Düzce, Türkiye; Chi-Chi, Taiwan, 1999) örneklendiği

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN 1.Giriş Depremin oluşturduğu titreşimlerin etkisiyle gevşek, sature -suya doygun- durumdaki taneli

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: B. Unutmaz 1 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Email: berna.unutmaz@kocaeli.edu.tr

Detaylı

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ Nihan DERİNÖZ (*) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, depremlerde meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biridir. 1960 lı yıllara kadar

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 376-387 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Kartepe (İzmit) Deniz Hava Üs Komutanlığı

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Müge BALKAYA, Zülküf KAYA, Mustafa HATİPOĞLU, Ayfer ERKEN İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Ehsan ETMİNAN Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Oda AMF-334 34980 Şile/ İstanbul, Türkiye Telefon: +90(216) 5287269 ehsan.etminan@isikun.edu.tr

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI ÖZET: ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI M. Tün 1 1 Araştırma Görevlisi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Email: mtun@anadolu.edu.tr

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:15 Sayı: 3 s. 139 150, 2012 Vol: 15 No: 3 pp. 139-150, 2012 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı

Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Yüksek Modüllü Kolonların (Jetgrouting) Tablolama Programı Kullanarak Tasarımı Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ

SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ Ergin ULUTAŞ 1, Taciser ÇETİNOL 1, İ.Talih GÜVEN 1,Berna TUNÇ 1, T.Serkan IRMAK 1, Süleyman TUNÇ 1,Deniz ÇAKA 1, Metin

Detaylı

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Mehmet Orhan a, Ali Ateş b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMA

ZEMİNLERDE SIVILAŞMA Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey ZEMİNLERDE SIVILAŞMA SOIL LIQUEFACTON

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

SARUHANLI (MANİSA) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS ALANLARIN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İRDELENMESİ. Murat SAĞLAM YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ

SARUHANLI (MANİSA) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS ALANLARIN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İRDELENMESİ. Murat SAĞLAM YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ SARUHANLI (MANİSA) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS ALANLARIN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İRDELENMESİ Murat SAĞLAM YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2008 ANKARA Murat

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. B. Sadık Bakır ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Fay Hareketi ve Deprem Deprem Büyüklüğü Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin niteliksel ifadesidir - Richter yerel

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU

Detaylı

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler Deprem, ani enerji boşalımının neden olduğu yer sarsıntısıdır. Tektonik kuvvetler kayaçlar üzerinde stres üretmekte ve bu kayaçların sonunda elastik

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 112 127 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce İli Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Zeminlerinin Sıvılaşma

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem hareketi 2. Yurdumuzdaki depremler 3. Deprem hasarları 4. Değerlendirme Prof.Dr.

Detaylı

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Barış ELİBOL ve Ayfer ERKEN İTÜ. İnş. Fak., İnş. Müh. Böl. İstanbul ÖZET Yapılan çalışmada, kuru yağmurlama yöntemiyle Dr=%5

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 1-14 (2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Tekin YEKEN

Detaylı

Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi

Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi 1 *Sedat SERT, 1 Ertan BOL, 1 Aşkın ÖZOCAK 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye 1. Giriş Özet

Detaylı

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2(Ekim-Kasım) 2009 36-46 SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi * 1 Ayşe Bengü Sünbül ve 2 Rukiye Uzun * 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye 2 Elektrik Elektronik

Detaylı

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Detaylı

Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi

Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi Sismik zemin sıvılaşmasında zemin-yapı-deprem etkileşimi Effects of soil-structure-earthquake interaction on seismic soil liquefaction triggering Berna Unutmaz, K. Önder Çetin Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM-

Detaylı