ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ"

Transkript

1 ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý hakkýnda bilgi verildi. Endüstri Mühendisliði Bölümü Öðrenci Komisyonundan Ezgi GÖKAY, Nilay BUDUN, Nidanur EÐERCÝOÐLU, Makina Mühendisliði Bölümü Öðrenci Komisyonundan Onurcan ATILGAN, Pekin BALLI, Ýbrahim KÖSE ve Sevgin GÖKEL standta durarak 1. sýnýf öðrencilerine odamýzýn faaliyetleri konusunda bilgi verdi. II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Öðrenci Üye Komisyonumuzun çalýþmalarý doðrultusunda 23 Ekim 2010 tarihinde Neoplus+AVM Kapalý Otoparký'nda II. Go-Kart Turnuvasý gerçekleþtirildi. 45 öðrenci üyenin katýldýðý turnuva 5'erli gruplar halinde düzenlendi. II. Go- Kart turnuvasýnda birinci olan Alp YÜCEL'e kupasýný MMO Eskiþehir Þube Saymaný M. Haydar TÝFTÝKÇÝ verdi. Ýkinci olan Umur Bora AYDIN'a kupasýný MMO Eskiþehir Þube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Atila TOMSUK verdi. Üçüncü olan Pekin BALLI'ya kupasýný Bakým Komisyonu Üyesi Ýbrahim ÖZÇAKIR verdi. 1. 'lik Ödülü Alan Alp YÜCEL 2. 'lik Ödülü Alan Umur Bora AYDIN 3. 'lik Ödülü Alan Pekin BALLI 7

2 TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ KOROMUZ ÇALIÞMALARINA BAÞLADI Þubemiz üyeleri ve eþlerinin katýlýmýyla Türk Sanat Müziði Korosu oluþturuldu. Türk Sanat Müziði Koromuz, Ud Sanatçýsý Cem AKSU yönetimindeki çalýþmalarýna 24 Ekim Pazar Günü saat 13.30'da Þubemizin Eðitim Salonunda baþladý. Haftanýn Pazar ve Perþembe günleri çalýþmalarý sürdüren koromuza katýlýmlar devam etmektedir. BÝLECÝK ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDEN HABERLER BÝLECÝK ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZ CEBIT EURASIA BÝLÝÞÝM 2010 FUARINA KATILDI Ekim 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Tüyap Fuar Merkezinde düzenlenen CEBIT Eurasia Biliþim 2010 Fuarýna üyelerimizin katýlýmýný saðlamak amacýyla 09 Ekim 2010 tarihinde gezi gerçekleþtirildi. Üyelerimizin sektördeki son geliþmeleri takip etmelerine olanak saðlamak, birlik ve dayanýþmayý güçlendirmek amacýyla düzenlenen gezimiz 07:30'da Odamýzýn önünden hareketle baþladý. Fuara katýlan çok sayýda kuruluþun standlarýný gezen üyelerimiz meslek alanlarýyla ilgili geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi oldular. Saat 'da da Bileciðe geri dönüþ yapýldý.

3 KOMÝSYONLARDAN Þubemiz bünyesinde oluþturulan komisyonlar çalýþmalarýný sürdürüyor. Serbest Müþavirlik Mühendisliði Komisyonu tarihinde yapmýþ olduðu toplantýda Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði hakkýnda çalýþma yaptý. Mevcut Ýmar Yönetmeliði'nin meslek alanlarýmýzla ilgili bölümleri incelenerek güncellenmesi ve ilave edilmesi gereken konular hakkýnda deðerlendirmeler yapýldý. Serbest Müþavirlik Mühendislik Hizmeti veren üyelerimize yönelik düzenlenmesi gereken eðitim programlarý hakkýnda görüþüldü. Enerji Komisyonu tarihinde þubemizde toplanarak yeni dönem çalýþma programýný gözden geçirdi. Enerjinin ülke ve toplum çýkarlarýna uygun olarak kullanýlmasý amacýyla Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda görüþüldü. Bakým Komisyonu tarihinde saat 19:00'da þubemizde toplandý. Bakým Mühendisliði Yetkilendirme Eðitimi ders programýna yönelik çalýþma yapýldý. 9

4 Öðrenci Komisyonu 22 Eylül 2010'da Þubemizde, ESOGÜ Makina ve Endüstri Mühendisliði Bölümü öðrencileri ve Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin katýlýmýyla ilk toplantýsýný yaptý. Tanýþmanýn ardýndan toplantýda, gelecek dönem için her iki üniversitede yapýlacak etkinlikler konuþuldu. Mühendislik eðitimine yeni baþlayan öðrencilere Makina Mühendisleri Odasýnýn tanýtýmýný yaparak Odamýz faaliyetleri ve öðrenci üyelik hakkýnda bilgilendirme ortamýný saðlayacak etkinlik programlarý hakkýnda görüþüldü. Çevre Komisyonu tarihinde toplandý. Kesme Sývýlarýnýn Bertaraf Edilmesi ile ilgili bir makale çalýþmasý yapýlmasýna karar verildi. Eskiþehir Çevre Koruma ve Geliþtirme Derneði'nin yapacaðý çekirdek ekimi faaliyetine Odamýzca verilebilecek destek görüþüldü. Katý Atýk Geri Dönüþüm Torba Taþýma Ýskeletinin iþlevselliðinin anlatýlarak, kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için Belediyeler nezdinde çalýþma yapýlmasýnýn Þube Yönetim Kuruluna önerilmesi kararý alýndý. TMMOB Solidwork 2009 & Autocad 2008 Catia V5 & Ýnventor 2008 Kurslarýmýz Devam Etmektedir. 10

5 GEZÝLER ESKÝÞEHÝR ENDÜSTRÝYEL ENERJÝ ÜRETÝM GRUBU SAN. TÝC. A.Þ.'YE TEKNÝK GEZÝ DÜZENLENDÝ Eylül 2010 tarihlerinde üyelerimizin Doðalgaz Çevrim Santralinin türbin ünitelerini daha detaylý bir þekilde incelemelerine olanak saðlamak amacýyla bakým esnasýndaki Eskiþehir Endüstriyel Enerji Üretim Grubu San. ve Tic. A.Þ.'ye teknik gezi düzenlendi. Gezide, Makina Mühendisi Hamdi SÝVASLIOÐLU ve Alper ALBAYRAK tesisin kuruluþ amacýný ve tesis hakkýnda bilgi verdiler. Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilere kesintisiz ve kaliteli enerji temin etmek, kuruluþlarýn düzenli üretimde bulunmalarýný saðlayarak verimliliði arttýrmak, bölgenin yeni yatýrýmcýlar için bir cazibe merkezi olmasýný saðlamak amacýyla Eskiþehir Sanayi Odasý öncülüðünde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 227 firmanýn ortaklýðý ile Eskiþehir Endüstriyel Enerji Üretim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Þ. (EEE A.Þ.)'nin Kombine Çevrim Santrali, Gaz Türbini, Buhar Türbini, Atýk Isý Buhar Kazaný bölümleri gezildi. Ýþletmede ikram edilen öðle yemeðinin ardýndan üyelerimizin sorularýna cevap verildi. ISAF GÜVENLÝK VE YANGIN FUARINA KATILDIK Eylül 2010 tarihinde Ýstanbul DTM Ýstanbul Fuar Merkezinde Düzenlenen Uluslararasý ISAF Güvenlik ve Yangýn Fuarýna üyelerimizin katýlýmýný saðlamak amacýyla 25 Eylül 2010 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Güvenlik, Yangýn ve RFID ile ilgili dünyada yaþanan en son geliþmelerin sergilendiði fuara 30 üyemiz katýldý. 11

6 ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZE YÖNELÝK TEKNÝK GEZÝLER DEVAM EDÝYOR Ekim 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul' da gerçekleþtirilen TATEF' Uluslararasý Metal Ýþleme ve Teknolojileri Fuarýna ESOGÜ Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü'nde Öðrenim gören Öðrenci Üyelerimizin katýlýmýný saðlamak amacýyla 16 Ekim 2010 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Öðrenci Üyelerimizin sektördeki son geliþmeleri takip etmelerine olanak saðlamak, birlik ve dayanýþmayý güçlendirmek amacýyla düzenlenen gezimiz 07.00'da Odamýzýn önünden hareketle baþladý. Ýmalatý ucuzlatan, kýsa zamanda yüksek verim saðlayan ve stok maliyetini düþüren en son teknolojiye sahip makinalarýn yer aldýðý fuarda öðrenci üyelerimiz meslek alanlarýyla ilgili geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi oldular. Antalya'da Ekim 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen, YAPEX Yapý Fuarýna üyelerimizin katýlýmýný saðlamak amacýyla 29 Ekim 2010 tarihinde yaklaþýk 126 Üyenin katýlýmýyla teknik gezi düzenlendi. Ýnþaat sektöründeki en son teknoloji ve yapý malzemelerinin sergilendiði Fuarý gezen üyelerimizi sektörle ilgili yeni ürünler ve geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi oldular. Teknik geziden sonra konaklamak üzere Kundu'daki IC Hotel Green Palace 'a hareket edildi. Ýki gün boyunca üyelerimiz güneþli sonbahar günlerini deðerlendirerek otel aktivitelerinden yararlandýlar. 12 ANTALYA YAPEX FUARINA KATILDIK

7 ZÝYARETLER ESOGÜ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜM BAÞKANI PROF. DR. BÝLAL PAR ZÝYARET EDÝLDÝ Þube Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Tayyar ÇAYDERE, Þube Sekreterimiz Nergis UYGUN BAÞ, Þube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Atila TOMSUK, Ceyla AKIN ve Þube Müdürü K. Levent GÜLER tarihinde ESOGÜ Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bilal PAR 'ý yerinde ziyaret etti. Ziyarette, Üniversite Oda iliþkileri ve iþbirliði yapýlabilecek konular üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. SEMÝNERLER EÐÝTÝMLER KONFERANSLAR DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Eylül 2010 tarihlerinde Þubemiz Eðitim ve Kültür Merkezinde Doðalgaz Ýç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu gerçekleþtirildi. MÝEM eðiticilerinden Mak. Müh. M. Sadýk YURTMAN'ýn verdiði kursa 25 üyemiz katýldý. 13

8 YANGIN TESÝSATI MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ÞANTÝYE ÞEFLÝÐÝ KURSU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Ekim 2010 tarihlerinde Þubemiz Eðitim ve Kültür Merkezinde Yangýn Tesisatý Mühendis Yetkilendirme Kursu gerçekleþtirildi. Makina Mühendisi Harun ERPOLAT'ýn eðitmen olarak katýldýðý Yangýn Söndürme Tesisatý Proje Tasarýmý konularýnýn iþlendiði kursa 16 üyemiz katýldý. TEMEL EXCEL EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þantiye Þefliði Kursu Ekim 2010 tarihleri arasýnda Þubemizin Eðitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. MÝEM eðiticilerinden Makina Mühendisi Nafi BARAN tarafýndan verilen eðitime 15 üyemiz katýldý. Kurs sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olan üyelerimiz belgelerini almaya hak kazandýlar. DOÐALGAZ TEMEL EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Öðrenci Üyelerimizden gelen talepler doðrultusunda 09 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Temel Excel eðitimi Þubemiz Teknik Görevlisi M. Elçin YONTUNÇ tarafýndan Þubemiz Eðitim Salonu'nda verildi. Veri Giriþi, Sayýlar, Metinler, Dört Ýþlem, Ýþlevler, Veri Tabaný Ýþlemleri, Grafik Türleri konularýnýn anlatýldýðý eðitime 11 Öðrenci Üyemiz katýldý. 14 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. 'nin talebi doðrultusunda, firmada görev yapan 16 personelin eðitimine yönelik olarak Ekim 2010 tarihleri arasýnda, iþletmenin eðitim salonunda Doðalgaz Temel Eðitimi gerçekleþtirildi. Þubemizin MÝEM eðiticilerinden Mesut Sadýk YURTMAN'ýn verdiði eðitimde doðalgazýn teknik özellikleri, doðalgaz

9 Üst Yapýlar, Üst Yapýlarýn Sýnýflandýrýlmasý, Ýþleve Göre Sýnýflandýrma, Tadilatlar, Araç Tadilatlarýekipmanlarýn görevleri, ayarlarý, bakýmlarý, doðalgaz kullanýmýnda dikkat edilecek hususlar ve güvenlik önlemleri konularý ele alýndý. ARAÇ PROJELENDÝRME MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ AÝTM Yönetmeliði, Araç Tadilatlarý Piyasa Uygulamalarý konularý hakkýnda bilgi verdi. LPG MONTAJ UYGULAMARI VE KONTROL KRÝTERLERÝ SEMÝNERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu Ekim 2010 tarihleri arasýnda Mak.Müh. Þerif ÖZSAKARYA'nýn eðitmen olarak katýlýmýyla Þubemiz Meslek Ýçi Eðitim Merkezi salonunda gerçekleþtirildi. ARAÇ ÜSTÜ EKÝPMAN UYGULAMALARI SEMÝNERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Araç Üstü Ekipman Uygulamalarý Semineri 19 Ekim 2010 tarihinde MMO Eðitim Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sektörde çalýþan 38 üyemizin ilgi gösterdiði etkinliðe MÝEM Eðiticilerinden Makina Mühendisi Þerif ÖZSAKARYA konuþmacý olarak katýldý. Þubemiz tarafýndan düzenlenen LPG Montaj Uygulamalarý ve Kontrol Kriterleri Semineri 21 Ekim 2010 tarihinde gerçekleþtirildi. Konuyla ilgili sektörde çalýþan oda üyelerinin katýldýðý, Þubemiz Eðitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere konuþmacý olarak katýlan MÝEM Eðiticilerinde Þerif ÖZSAKARYA, LPG 'nin Püf Noktalarý, LPG Montajý Sýrasýnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, LPG Montajýnda Ön Plana Çýkan Hatalar ve bunlarýn önlenmesi konularý hakkýnda bilgi verdi. 15

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE V. ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI 9 EKÝM 2004 TARÝHÝNDE ÝZMÝR ÞUBESÝNDE GERÇEKLEÞTÝ Bu dönem Zonguldak ta gerçekleþtirilecek V. Endüstri- Ýþletme Mühendisliði Kurultayý

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri Birliðimizin deðerli üyeleri, Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz derinleþtikçe,

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı