H. OLIVER WILLIAMSON, M.D. SHAILA A. PNANSEY. M~O. RAJESH S. MATHUR. PH. D. $ < . VAKA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H. OLIVER WILLIAMSON, M.D. SHAILA A. PNANSEY. M~O. RAJESH S. MATHUR. PH. D. $ < . VAKA RAPORU"

Transkript

1 VAJİNAL DOÖUM YAPAN GERÇEK BiR HERMAFRODITiZM OLG USU VE BİR DE GERLENDIRME H. OLIVER WILLIAMSON, M.D. SHAILA A. PNANSEY. M~O. RAJESH S. MATHUR. PH. D. (American Journal 'of Obstetrlcs and Gynecology, October ı,. HJ81 'den çevfrl.) C&viren : Emel OSMANBAŞOGLU c j ' $ < Testiküler ve ovarian do.kuların birlikte öuh..mması (gerçek hermafrodf:. tizm) şimpiye kadar dörtyüz vak'ada gözlenmiştir. Erken teşhis ve tedavi ile gebeliğin ortaya çıkacağı ön.görülmüş bulunmakt.aydı, Mamafih, şimdiye ka~ dar yayınlanmış dört olguda üreme ile ilgili sorunlar ortaya. çıktı. Bız, çalış~ mamızda, ov,otestisiııçıkarılmasından sonra sorun yaratmayan bir gebelik ve yaji nal doğumla s.ontııçlanmış gerçek bir hermafroditizm o.lgusu açıklıyoruz.. VAKA RAPORU Sonuçta, dokuz aylık gebehk döneminden sonra, Kg.'lık spontan vajinal bi~ doğum 0 oldw. Ebeveynhnin her.ı~ıstde 21 yaşı~a o lup, baba şiz:9f.. renikti. Anne, çocuğun kqçok bir.erkeklik "organı parçasıyla doğduğunu söyfl ledl. Bununla. beraber, çocuk iki,yaşı.nda iken bi r çocuk doktoru tarafı~dan görüfdüğünde", bi.~ uzmana gqsterhmesi tavs:l.ye.edildiğinde anne hiç bir ey.. lemde bulunmadı.. Hasta, daha sonra, alt\ yaşmdayken tekrar muaye~e edtldi. Arada sırada çocukta genital ereksiyon tespit edilmişti.. Fakat, kıllanma yokt1.1. Çocuğun cins~:i yetiştirilm~si bir. kız, çocuğu, yönünde oldu. Fizi~el bulgular normaldi. Ş~dece. sağ inguinal bölgede palpabl küçü,k bir kitle tes~ pjt edildi. Klitoris büyümüş olup dört. santim boyundaydı. Uretra normal dişi pozisyonunda açılmaktaydı. Fakat, yajinal orifis çok küçüktü. Rektal nıua- (*) Zeynep - Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Başaslstanı.

2 'ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ 1 1 yenede, uterus palpabl değildi. Operasyon öncesi laboratuvar bulguları şöyleydi. 17 keto-steroid 0,6 0,7 mg./24 saat idrarda, 17 ketojenik mg. 24 saatte, Ailen mavi boya testi negatif, sabah plazma kortizol 26.8 mikro g/100 mi., öğleden sonra plazma kortizol 3.9 mikor gr/100 mi.idi. Kan üresi ve elektrolitleri normaldi. Ağız mukozasının smearlnde X kromatini bilate~ raf pozitifti. Periferik lenfosit kültürün kario tipi 46 xx durumundaydı. Kemik yaşı yaklaşık olarak 5 idi. Sistogram, vajinogı am, histerogram ve intravenöz pielogram normaldi. Bununla beraber, fallop tüpleri vajinografi ve histerog % rafi yapıldığında dolmadı. 10 Ekim 1968'de, hastaya bir araştırma laparotomisi yapıldı. Sağ inguinal bölgedeki kitle abdomene çekildi ve klinik olarak bu oluşumun bir.ova~ testis oluşumdan kuşkulanıldı. Sol gonad normal bir görünümdeydi. Frozen Section yapıldı. Histolojik araştırma normal yumurtalık dokusunu gösterdi. Anormal gonad aynı şekilde diseke edildi ve incelendiğinde bunun bir ovo testis olduğu ortaya çıktı. Operasyonda sağ gonadektomi, sağ inguinal her.. niografi appendektomi, klitoridektomi ve kozmetik bir klitoris yapılması ger çekleştirildi. Vajinanın yeterli olduğu görüşüne varıldı. Ameliyattan sonraki, gelişme normaldi. Menarş 14 yaşında ortaya çıktı ve menarştan sonra periotlarla (28 günlük) kanamalar oldu. Hasta 15 M~.. yıs 197B'de yeniden gözden geçirildi ve ameliyat izleri, sağ gonadın ame: 1iyatla alınması dışında fiziksel bulgular normaldi. Endokrin ölçümlerinde, plazma steroid değerleri proliferatif dönemde pregnenolone 74.2 mg./100 mi., dehydroopiandrosterone, 404 ng/100 mi., dehydroepiandrosterone sulp~ hate 170 mikrogram/100 mi., progesterone 170 ng/100 mi., 17.. hydroxipro~ gesterone 165 ng/100 mi., kortizol 16.4 mikro gr./100 mi., testosterone 37 ng.100 rrıl., estradiole 15.2 ng/100 mi. ve estrone 11.6 ng. 100 ml.'deydi. Bu değerlerin hepsi bir kadın için normaldi. Hasta, bundan sonra Ağustos 1980'de görüldü. Son mehstrüasyon tarihi Ocak 1980 idi. 12 Kasım fq80 de hastaneye yatırıldı. Fiziksel muayenedeki bulgular normaldi.. Kan basın~ cı 110/68 mm. Hg., boy L765 cm. ağırlık 68.6 kgr. uterus 28 cm. olup fetai kalp atım! 156 idi. Vajina normaldi. Serviks küçük ve silinmişti. KonjÜgata diagonalisin 1 f.5 cm.'den daha büyük olduğu anlaşhdı. Hemog!Obin 9.6 gram/ 100 mi., hematokrit %28.6'dı. Kah yaplcılarla bu değerler 11.5 g/100 mt v'ı:ı % 100 ml ve %34.1 'e yükseltildi. 14 saatlik spontan doğum ağrısından sonra hasta forsepsle. normal kg.'h kerkak bir bebek doğurdu. Median epi:zlotomi yapıldı. Apgar skor dakikada 8 ve 5 dakikada 9 idl Vajendeki sol lateral laserasyon ve epiziotomi uzantısı onarıldı. Post~ pa'rtum süreç koom.ps likasyonsuzdu. Hasta, bebeği biberonla beslemeyi tercih etti. Kan sayımı.ve idrar değerleri normaldt

3 08MANBA$oGLU GÖRÜŞLER Daha önce rapor adi.imiş dört gerçşk hermafrodit gebelik olayında doğum sırasında komplikasyonlar mevcuttu. Raporlamanın kronolojik sırasına göre, bunl.ar sırayla şöyleydi :.1 ~Yaklaşık olarak 34 yaşında 46 xx karyotipli ve sol ovotestesi 21 yaşındayken alınmış bir japon kadınında sefalopelvik disproporsiyon nedeni ile yapılan sezarien doğumlu kg.'lık bir erkek çocuk doğurtuldu. Hasta, daha önce klitoridektomi, vajinoplasti operasyonları da geçirmişti yaşında unikornlu bir uterusu bulunan Tanzanyalı bir kadın tarafından sezarienle erken doğum sonucu kg.'lık bir erkek çocuk doğurtuldu; Anneye 15 yaşındayken sağ ovo - testisin alındığı bir ameliyat yapıl~ mıştı. Bundan bir sene önce de klitoridektomi, vulvoplasitği., sağ inguinal h~y,niorrafi ve sağ ovo - testisin sağ fallopian tüpten rezeksiyonu yapıl.mıştı. Sezarien vajinal daralma nedeniyle gerekli olmuştu. Yerinde kalan gonadın biopsisi normal ovarian doku göstermişti. 3..._.1974 yılında sol ovo - testisi alınmış, bununla beraber düzenli peri 'odik menşesleri daha önce başlamış 19 yaşında 46 xx olan bir kadın tarafından 1500 gr.'hk bir erkek bebek doğurtuldu. Hasta, aynı zamanda, kutorid.ektornl sağ.normal, everin ikiye ayrılması işlemine tabi. tutulmuştu. Bebek,,intraventrik,Oler serebral hemoraji, pulmoner atelektaziden dolayı iki saatlikken öldü. '.. ' '. ' Tahminen altı aylık bir gebelik döneminden sonra erken ve ölü do ~an bir erkek bebek ôlgu-su. Doğum sırasında küçük serviksten dolayı önemli güçlükle.rle karşıtaşıldı. Fetüsün başının çıkarılması için dekapitasyon ya pıldi. :Anne. 33 yaşırid'a ik.en 1966 yrlnıda daha önceden 'bfr cerrahi işteme tabi..,ti.ıhifmaksızin doğum yaptı. 37 yaşındayken tekrar değerlendirildi. Bundan :sonra, pelvi sin sağ tarafından kısmen kfreçlenmiş leiomiyom alındı. Sol goriad 'biopsisi normal ovar.ia'n doku ortaya ko'ydu. Bir yıl sonra, sağ ingui.nal tlerniden 'bir ovôtestis çıkarıldı. Hasta, lenfosit ve deri fibroplastik. kürtür 'fetine göre 46 xy idi. '. ' '. ".... \Bıı,Jıaş,talarm 'anarmal. genetik ve hormona! yapıları gebelik sorunları yaratmakta,cfı~. Androjen salgıları bir android pelvi.se neden. olabilmekted.i.r. Sezarlen ameliyatının yüksek oranı sadece küçük pelvisten dolayı değil, va j1nar.' darlık heden iyle de, otabhmektedir. Tegehka.mp ve yardımcıları tara :tıridan tanımlanan vakadaki hipoplastik serviks nedeni açıklanamamıştır~ Bi zi'rrr hastam1zın serviksinln küçük olmasına ı<arşıhk herhangi bir doğum so funu ortaya Çıkmadı.' Beş vakadan 'birinde unikornlu uterus bulgusu üriner 123

4 1 : ZEYNEP 1. KAMtL TIP DüıTENl sistemde de muhtemelen anomali varlığım da düşündürmektedir. Kim ve yar dımcıları tarafından bildirilen vakadaki hipoplastik böbrek gözönüne alındığında ~u yönde araştırma yapılması gündeme gelmektedir.!ı 1 1 ;l ı l'!, ı Kişi.ye verilen cinsiyetle ilgili olmayan iki:nci dereceden cinsel 'karak.ı teristiklerin ort~ya çıkmaşını önlemek içjn verilen cinse zıt olan gonadal dokunun mümkün olan en kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir. Jinekomas; ti, genital kanama erkek olarak gellştirh~n kişiler için, ço~ rahatsız edici olabildiği gibi kadın olarak yetiştirilenler için gece boşalmaları sor.un yarat maktadır.., ', Kadın,o,(ar:e,k yetiştlrilenlerde klitoridektomi yapılması makul görülmek tepir. Çünkü bt/vakaların çoğunda klitoris boyut o.tarak hemen h~'men pe~ nls boyunq~d~ır,,tegenkamp, ve, yardımcıları tarafından hastanın ~b,is~~süel faaliyeti cinsiyet vf)rilmesiyle ilgili olarak özellikle ilginç gözükr;n~ktedir. Hasta,, ~adın elbiselet;i, giymes,ine r~ğmen g~pe kahnçaya kadar cinsel açııdan erkek olarak faaliyet gösterdi. " Y kromozomun yokluğunda testlküler dokunun gelişmesi araştır,macıla ~ı şaşkınlığa düşürmektedir. Bu durumla ilgjll birçok 'hipot~z arasında şu ~? ~ ' : - < -.. f. : - h~potezde bulunmaktadır. Ana babadaki miozis sırasında testiküler belirle ylci genle in 'Y krromoıundan X ~romozomuna doğru bir yer değiştirmesi ıh~ tlmali sözkonusudur. x ve y kromozomların' translokasyonları ile ilgili vaka- '<. '. j " " ~ ' ' ' -~ :, ; ' < lar mevcuttur. Bununla beraber gerçek bir hermafroditle UgHL olarak kesin~ leşmiş böyle bir rapordan haberdar değiliz. Gerçek, hermafroditlerin obstetrik sorunlar ortaya çıkmaksızın normal üreme işlevlerini yerine getimıeler,l ihtimali mev~uttur. Böyle bi 1 r. du.ıtur:n,özellik!~ testiküfer dakunun küçük olması genital yolların ve gonadal fonksiyonların geliş.imini daha az etkilemesi hallerinde geçerlidir~ Tegenka.mp w~} yardmıcılarının hastae;ında blj durum ortaya.çıkmıştır. Spontan petiodtk menseslerin gelişimini döllenmenın izlemesi yukarıda söylenenleri do~ulamaktadır. Apıkladığınıız vakada obstetrik, sorunlarm bulunmaması testiküler dokunun küçük yaşta çıkarılmasından ileri gelebilir. Oysa, daha önc::e bildirilen ~ört vakanın hepsinde de testikoler doku menarş yaşından sonra da yerrnde id't. şimdiye kadar gerçek hermafroditlerin doğutduklan bebekler1in h~pslnin erl<ek oluşu ilgfnçtir.,. '. ' Herhangi bjr hermafrodit kişide spermatcıgenesis ile birlikte: ıovülasyd nun simültane olarak bulunması gözlenmiş ise de 1nsanlarda kendi kendini dölleme düşünülmemektedir. insan dışında ge be kalan tek dioer;'ho,rmafr'o: dit memeli cocker spaniel.cinsl köpektir. Bu memelide gebelik durumu dil 124

5 OSMANBAŞOÖLU zenli olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, üreme knybı fazla olmak tadı. Hastamız bize Dr. Curti.s Watkins tarafındanr gönderildi. Klinik tedavide W. Gordon Aodgers ve Roger H. Gower yer aldılar. Kan grup birimi tıbbi araştırma konseyi, üniversite Koleji, Londrn'dan Dr. Ruth Sangeı hastanın ve ailesinin kan grubu tesbitini yaptı. REFEAENS 1 ~ Narita, O. Manba, S., Nektnlslıi, T., and lshlzt.ıka, N.: Pregnımcy ancı chlidbirth in '.l true harmaphrodite, Obstet. GynecoL 45: 593, "l ~ Mayou, B.J., Armon, P.. and Undenbaum, R.H.: Pregnancy ancl ;hi!dbirth in rı true hermaphrodite following recontructive surgery, Br. J. Obstet. Gynecol. 85 : 314, 19' M. H. Kim, Gumpel, J. A., and Graff, P.: Pregnancy in a true hcrmaphrodito, Obstet. Gynecol. 53 : 408, Tegenkamp, T. R., Brazzell, J.W., Tegenkamp, 1., and Labidi, F.: Pregmmcy wit!ıout benefit of reconstruetive surgery in a bizexually active true lıermaphrodito, Am. J. Obstet. Gynecol. 135 : 427, Vant, J.R.. and Herner, R.H.: Adrenogenital syndrome : Absence :Jf tlıe vagina with pregnancy and successful delivery, Am. Obstet. Gynecol. 05: 355, ~963. 6, Ferguson, M.A.: X-V chrnmosomal interchange in tha aetiology of trua hermapnı-oditism and of XX Klinefelter's syndrome. Lancet 2: 475, Raca, R.Ft, and Sanger, R.: Xg and sex- chromosome abııormalit:es, Br. Med. Bull. 25 : 99, B- Butler, L.J.. Snodgrass, G.J.A.I., France, N.E.. Russell, A., and Swain, V.A.J.: True Hermaphroditism or gonadal intersexuality : Cytogenetic and gonadal analyses of 5 new examples related to 67 know cases studied cytogenetically, Arch. Dis. Child. 44: Mclver, R.B., Seabough, O.R., and Mangels, M.: True hermaphrodltiam : A report of two cases, J. Ural. 52: 67, Selden, J.R., Wachtel, S.S., Koo, G.C., Haskins, M.E., and Patterson, D.F.: Genetic basls of XX male syndrome and XX true hermaphroditism : Evidence in the dog, Selence 201 :

6 ZEYNEP - KAMIL'DEN HABERLER ı 18 Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü münasebetiyle tertiplenen Birinci Türk.. İtalyan Ortopedi ve Traumatoloji Kongresi Kasım 1981 'de Zeynep.. Ka.. mil Hastanesinde toplandı. Sağhk ve Sosyal Vardım Bakam Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu, Türk Ortopedi ve Traumatoloji Derneği Başkam Prof. Dr. Ugo Dei Totto, 43 İtalyan Ortopedi Uzmam, Türk Ordopedi ve Kadın Doğum UımanM ları kongreye katıldı. ' Kongrede 36 bilimsel tebliğ yer aldı. İlginç konular arasında: Prof. U. Del Tort0 1 nun skolyoz cerrahi tedavisinde kişisel tebliği, Or. D. Galuccio'nun çok ince fleksibl çivilerle osteosentez tekniği, Prof. Rasquali lasagni'nin B/S modeli çimentosuz ilk 100 vak'ahk kalça protezi deneyimleri. ve mikro,. vasküler cerrahi teknik uygulamaları sayılabilir.,,.,b- Resim : 1 - Başhekim Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL konuşmasını yaparken. 127

7 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Resim : 2 ~ Saym Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Prof. Dr. Necmi AYANOGLU ve Korıgı eye katılanlardan bir grup. Kongrenin ilk günü akşam yemeği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekam Prof. Dr. Bülent Berkarda tarafından İstanbul Üniversitesi Profesörler Evinde verildi. Kongrenin son günü akşamı verilen "Türk - italyan Veda Gecesi» yemeği Zeynep - Kamil Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı Lokali'nde Vakıf Başkanı Ooç. Dr. Fahri Atabey ve Başhekim Dr. Burhanettin Ostünel'in ev sahipliğin~ de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek mükemmellikte gerçekleştirildi. Sağhk Bakanlığı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği KürsOsü'nün işbirliği ile yürüttükleri «Hekim Dışı sağlık personelinin aile planlaması hizmetlerini denetleyecek olan lokal deneticilerin eğitimi» 2~3 Şubat 1982'de Hastanemizde yapıldı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü ile John's Hopkins Üniversitesi'nin birlikte yürüttükleri ulaparoskopi Eğitim Kursu» teorik bölümü B ~, 12 Şubat 1982 tarihleri, arasında Hastanemizde yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere memleketimi:zin,birçok şehrinden 56 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı iştir~k ederek kursu tamamladı. Kursiyer- 128

8 ler 15 Şubattan sonra kursun pratik bölqmünü Eğitim Hastanelerine dağılşrak bitirdiler. Re&im: a~ Lap,aroskopi ~eor.lk kursmıa. işfüak eden eğitimci ve kursiyerlerden bir. grup, '.,, -,; o, ',. 1. ULUSAL JİNEKO- PATOLOJİ KONGRESİ Zeynep - Kamil Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği tarafından :20-22 Nisan 1983 tarihinde 1. Ulusal Jineko - Patoloji Kongresi tertiplenmiştir. Kbngrenfn. ana konusu,,plasenta'dır.,serbest tebliğler kabul edilecektir. Kongre Zeynep - Kamil Hastanesi Konferans salonu'nda toplanacaktır. ileriki günlerde Kongre hakkında geniş bilgi verilecektir. Simdiden sayın araştır- 'rlıacılara duyurulur.. '., -.., ~ ' Kongre Genel Sekreteri,. P.r. Er~uğrul B~ YIR~I.

9 . ZEYNEP.. KAMiL TIP B'VLT:ENt Hastanemizden uzman olan Doktorlar : - Dr. Halil İbrahim Ural, 20 Ocak 1982 tarihinde Çocuk Sağlığı - - ve Hastalık.. ları Uzmanlık sınavını kazanarak, VAN Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığına 'de atanmıştır. ~,,;... Dr. Metih Örnek, 20 Ocak 1982 tarihinde Uzman.ilk sınavını kazanarak, ~2 GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi Çocuk ~ağlığı ve Hastahkları.. Uzmanhğrna atanmıştır. -pr. Şerafettin Şahin, 20 Ocak 1982 tarihinde Uzmanlık smavm\ kazanarak 1 Şubat 1982 tarihinde MUŞ Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı \/eb.hastahk ları Uzmanlığına atanmıştır. - Dr. Savaş irıan, 20 Ocak 1982 tarihinde uzmanhk sınavıtu kazanarak 1r şu.. bat tarihinde URFA Devlet Hastanesi Çocuk Sağhğı ve Hastalıkları Uzmanlığına atanmıştır. - Dr. Nadir Bacak, 20 OCAK 1982 tarihinde Uzmanhk sınavını kazanarak 1 Şubat 1982 tarihinde SİİRT Devlet Haştanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta.. hkları Uzmanlığına atanmıştır. - O;. Oya Erülgen, 18 Şubat 1982 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum - Mütehassısı olmuştur. - Dr. Deniz Yıldız Tanuğur, 17 Şubat 1982 tarihinde Çocuk SağlıQı ve Has.. talıkları Mütehassısı olmuştur. - Dr. İbrahim Günaydın, 17 Şubat 1982 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hasta hkları Mütehassısı olmuştur~ - Dr. Necati Günaltay, 17 Şubat 1982 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hesta hkları Mütehassısı olmuştur. - Dr. Mehmet Kandemir, 24 Mart 1982 tarihinde Kadın Hastalıkları ve oo.. ğum Mütehassıs.ı olmuştur. - Dr. Faruk Ziya Saygı, 24 Mart 1982 tarihinde Kadm Hastalıkları ve Doflum Mütehassısı olmuştur. - Dr. Ömer Üçüncü, 24 Mart 1982 tarihinde Kadın Hastalıktan ve Doğum 130 Mütehassısı olmuştur.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Türk Toraks Derneği Sağlıklı Bir Nefes İçin Toplandı Prof.Dr. Oğuz KILINÇ Prof.Dr. Abdullah SAYINER Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan tarihlerinde Antalya da gerçekleştirdiği 17. Yıllık Kongresi, sağlıklı

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin OĞUZ NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUM UYGULANAN OLGULARIN POSTPARTUM KOMPLİKASYONLAR YÖNÜNDEN

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ

GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 5-B GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2005 i Cinsel Sağlık /

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen (*) GĐRĐŞ D oğum hayatın başlangıcıdır. Her anne baba adayı bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak ister. şeklinin ise doğum sonrası sevince etkisi büyük olmaktadır.

Detaylı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı

Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı Ergenlik: Büyümenin ve Değişimin Anlamı COPYRIGHT Bu kitapta yer alan bilgi ve görüşler konuşmacılara aittir, TAP Vakfı nın görüşlerini yansıtmaz. Kitapta yer alan

Detaylı

GEZİ DAVASI GERGİN BAŞLADI

GEZİ DAVASI GERGİN BAŞLADI Tedaviye Dirençli Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Double Filtrasyon Plamaferezin Etkinliği GAÜN e poster bildiri ödülü Gaziantep Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Aferez Ünitesi ve Romatoloji

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

HASTANEMĐZ GEBE POLĐKLĐNĐĞĐNE BAŞVURAN GEBELERDE NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN TERCĐHĐ VE NEDENLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ANKET ÇALIŞMASI

HASTANEMĐZ GEBE POLĐKLĐNĐĞĐNE BAŞVURAN GEBELERDE NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN TERCĐHĐ VE NEDENLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ANKET ÇALIŞMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖR ŞEF PROF. DR. MUSTAFA YAYLACI HASTANEMĐZ GEBE POLĐKLĐNĐĞĐNE BAŞVURAN GEBELERDE NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN

Detaylı

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın!

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 45 www.avrasyahospital.com.tr KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! GebelikteKanama Safra Kesesi Taşları BeslenmeveKalp Sünnet Nedir? TüpBebekNedir?

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER

VAJİNUSMUS OLUŞUMUNDA ETYOLOJİK ÖZELLİKLER TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ORD. PROF. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık 9. PSİKİYATRİ BİRİMİ Klinik Şefi: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Gen ve kromozom nedir?

Gen ve kromozom nedir? This information (14)on Klinefelter syndrome is in Turkish Klinefelter Sendromu (İngilizce'si Klinefelter syndrome) Klinefelter Sendromu nedir? Klinefelter sendromu (Klinefelter syndrome), genetik (genetic)

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz.

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. Her hakkı Hasta Hakları Aktivistleri ne aittir. Kaynak gösterilmeden

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

XIII. JİNEKO - PATOLOJİ KONGRESI

XIII. JİNEKO - PATOLOJİ KONGRESI 15 XIII. JİNEKO - PATOLOJİ KONGRESI "JİNEKOLOJİK CERRAHİ TEKNİKLER, KOMPLİKASYONLAR VE" ÇÖZÜMLERİ" 19-21 HAZİRAN 1996 POSTER TEBLİG OZETLERI ZEYNEP KAMİL TIP B0LTENi JINEKOLOJi OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNiKLERİ

Detaylı