OTEL İŞLETMELERİNDE VERİ TABANLI PAZARLAMANIN KULLANIM AMAÇLARI- İSTANBUL DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEL İŞLETMELERİNDE VERİ TABANLI PAZARLAMANIN KULLANIM AMAÇLARI- İSTANBUL DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 OTEL İŞLETMELERİNDE VERİ TABANLI PAZARLAMANIN KULLANIM AMAÇLARI- İSTANBUL DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL Akçakoca Tur. İşl. ve Otel. Y.O. Pelin F. TUNA Sosyal Bilimler Enstitüsü Sedat ÇELİK Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZET Bu çalışmanın temel amacı otel işletmelerinde veri tabanlı pazarlamanın kullanım amaçlarını belirlemek ve veri tabanlı pazarlamanın 5 yıldızlı otel işletmelerinde hangi düzeyde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Otel işletmelerinin ne tür veriler elde ettikleri, bu verilere nasıl ulaştıkları, bu verileri hangi amaç/amaçlarla kullandıkları nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 34 adet 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre otel işletmelerinin veri tabanı pazarlama açısından bazı çalışmalar yaptıkları, ancak müşterilerle ilgili kısıtlı sayıda verileri sakladıkları ve verilerin analiz sürecini yeterli düzeyde değerlendirmedikleri ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Veri tabanlı pazarlama, otel işletmeleri, İstanbul. 1. GİRİŞ Değişim her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de etkisini her geçen gün arttırmaktadır. Özellikle rekabet şiddetinin artması, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin sürekli değişmesi, teknolojinin insan hayatında daha fazla yer edinmesi işletmeleri değişime, değişirken gelişmeye zorlamaktadır. Müşterilerin değişen ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaçları karşılamak işletmelerin amaçlarına ulaşmaları açısından hayati önem taşımaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara göre ürün-hizmet sunumu açısından veritabanları önemli bir işlev görmektedir. Çok çeşitli bilgilerin kısa zamanda toplanması, teknolojik gelişmelerle bu verilerin sınıflandırılması, analizi, yorumlanması ve raporlanması nedeniyle veritabanları ve veri tabanı pazarlaması işletmeler açısından stratejik bir araç komundadır. Pazarlamanın gelişim dönemleri düşünüldüğünde, toplumsal pazarlama anlayışının ardından teknoloji ve internetin gelişmesi sonucu veri tabanlı pazarlama (VTB) giderek artan oranda kullanılmaya başlanmış, geçen zaman içerisinde veri toplama ve analiz tekniklerinde de gelişmeler sağlanmıştır. Söz konusu gelişmelerden otel işletmeleri de yararlanmıştır. Turizm endüstrisinin esnek bir yapıya sahip olduğu ve otel işletmelerinde tüketici algılamalarının hassas olduğu düşünüldüğünde veri tabanı kullanımının daha da önem taşıdığı ve özellikle analizlerin değişen tüketici profiline bağlı olarak daha sık yapılması gerektiği söylenebilir. Otel işletmeleri veri tabanı pazarlamayı çok değişik şekillerde uygulayabilmektedirler. Örneğin Ritz Carlton oteller zincirindeki çalışanlar müşterileri hakkında elde ettiği verileri veri tabanına girmekte ve bu veriler doğrultusunda işletme hizmetini özelleştirebilmektedir (Haşıloğlu, 2007). Zincirin herhangi bir otelinde yapılan bir konaklamada kaydedilen bir veri, aynı müşterinin zincire ait bir başka işletmesinde yapılan konaklamada tekrar kullanılmaktadır. Böylelikle işletme amacına ulaşmakta aynı zamanda müşterisinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılar duruma gelmektedir.

2 Otel işletmelerinde veri tabanı pazarlamanın araştırma konusu olduğu bu çalışmada yapılan literatür taramasıyla öncelikle konu ve otel işletmelerinde uygulamaları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra ise yöntem ve amaçlarıyla açıklanan yapılan araştırma sonuçları tartışılmıştır. 2. LİTERATÜR TARAMASI 2.1. Veri Tabanlı Pazarlama İnsani sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması üzerinde duran pazarlama zaman içerisinde değişen tanımlara bağlı olarak dinamiklik gösteren bir kavramdır. Amerikan Pazarlama Derneği nin 2007 de yaptığı tanımlamaya göre pazarlama; müşteri için değer yaratmak, iletişim ve yaratıcılık süreçlerinin bir dizini ve müşteri ilişkileri yönetiminde örgüt ve paydaşları için yararlı olan örgütsel bir faaliyettir (www.marketingpower.com). Tanımlarda zamana göre farklılık gösteren değişimler işletmelerin müşteri odaklı olma düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Bu düşünce, toplumsal pazarlama ve ilişkisel pazarlama dönemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlişkisel pazarlamayla birlikte birebir pazarlama uygulamalarından yararlanmaya başlanmıştır (Altunışık ve diğerleri, 2006). Teknolojinin, özellikle internetin gelişmesi ile veri tabanlarının oluşturulması ve pazarlama yönetiminde kullanılması mümkün olmuştur. Müşteri veri tabanı, mevcut ya da muhtemel müşterilere bir ürünü veya servisi satmak veya müşteri ilişkilerini sürekli hale getirmek için, müşteriler ve beklentileri hakkında en yeni, ulaşılabilecek ve harekete geçirilebilecek kapsamlı verilerin organize edilmiş halde toplanmasıdır (Kotler, 2000). Veri tabanı pazarlama, müşterilerin geçmişi ile ilgili bilgiler toplamak, pazarlama çabalarını geliştirmek, mevcut ve potansiyel müşteriler için veri tabanı kurmayı kapsamaktadır. Veri tabanı pazarlama süreciyle, öncelikle, var olan müşteriler hakkında yeterli bilgiyi elde etmek, bu bilgileri tekrarlanacak satışlara teşvik için kullanmak ve sürekli olabilecek bir ilişkinin kurulması hedeflenmektedir (Ceyhan, 2006). Veri tabanında olan bilgiler, müşterilerin demografik özelliklerinden başlayarak örneğin satın alma davranışları gibi pazarlama amaçlı kullanılabilecek en ayrıntılı bilgileri içerebilir (Seller ve diğerleri, 1999; Drazenko ve diğerleri, 2002). Bunun dışında veri içerisinde gizli kalmış, önceden bilinemeyen ve potansiyel olarak kullanışlı olan anlamlı bilginin çıkarımı olarak tanımlanan veri madenciliği ile de işletmelerin karar alma aşamalarında yeni bilgiler üretilmekte, gelecekle ilgili tahminlerde bulunulmakta ve buna ilişkin planlar geliştirilebilmektedir (Erdoğan, 2004; William ve diğerleri, 1992). Yapılacak çalışmalar ve bu konuya verilen önem çeşitli özellikleri ön plana çıkarak işletmelere göre farklılık gösterecektir. İşletmeler, sürekli müşterilerinin devamlılıklarını sağlamak, hedef pazarlarındaki yeni müşterilere ulaşmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Var olan müşterilerle iletişimi güçlendirmek ve potansiyel müşterilere ulaşmak amacıyla veri tabanının oluşturulması, her bir ilişki dizininin, müşterilerin tercih ve özelliklerine dayanarak farklı ürün/hizmet sunabilmek, tüm bu süreçler içerisinde müşteri yaşam boyu değeri ve müşteri maliyeti gibi göstergelerden yararlanmak veri tabanı pazarlamasında ön plana çıkan konuların başında gelmektedir (Lovelock ve diğerleri, 2007). Veri tabanı kullanımı uzun dönemde pazarlama programlarının etkinliğini ve verimliliğini arttırabilmektedir. Ancak, bu pazarlama çeşidinin işletmelere sağladığı bu avantajların dışında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Yazılım ve donanım yatırımları, bakım maliyetleri, veri tabanı pazarlamasının gerektirdiği örgütsel değişim ve yeniliğe olan direnç, verinin yeterli şekilde analiz edilememesi, bulguların yanlış değerlendirilmesi, fiyat odaklı rekabette yatırımın geri dönüş süresinin uzaması bu dezavantajlardan bazılarıdır (Drozdenko ve diğerleri, 2002; Pirakatheeswari, 2009). Bunların yanında veri tabanlı pazarlamada işletme ve müşteri talepleri arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bu farklardan birincisi, işletmenin müşteri hakkında detaylı bilgi almak istemesi buna karşın müşterinin ise bilgi vermeyi reddetmesidir. Müşteriler kimi zaman kendilerine gelen bilgi alma amaçlı postalar, telefonlar ve mesajlardan rahatsız olabilmektedirler (Kotler, 2009). Bu durum, müşterilerin verecekleri bilgilerin ne amaçla ve nasıl kullanılacağını ortaya koyan ve literatürde izinli pazarlama olarak yer alan bir kavramın gelişmesine neden olmuştur. 2.1 Otel İşletmelerinde Veri Tabanlı Pazarlama Veri tabanı pazarlama otel işletmeleri açısında da oldukça güncel bir konudur. Özellikle hizmet işletmelerinin kendilerine özgü özellikleri, sunulan hizmetin üretim ve satışının aynı zamanda olması, konunun diğer işletmelere göre daha farklı incelenmesine yol açmaktadır (Luck ve diğerleri, 2003). Otel işletmeleri açısından bu farklılıklar; veri sağlanması açısından teknolojik araçlardan yararlanma, müşterilerle iletişim kurma, sağlanan verilerin bilgiye dönüştürülme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Otel işletmelerinde veri tabanlı pazarlama, pazarlama faaliyetleri ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde, müşteri ve pazar ile ilgili verilerin elde edilmesinde, uzun dönemli müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır (Shoemaker ve diğerleri, 2008).

3 Otel işletmeleri bilgi teknolojilerinden yararlanarak veri sağlama ve bu verileri anlamlı bilgiye dönüştürme çabalarına girmektedirler. Oldukça karmaşık olan bu sürecin sistematik olarak ele alınabilmesi için bu işletmelerdeki bilgiler içsel ve dışsal bilgi sistemleri olarak iki boyutta incelenebilir. İşletme faaliyetlerine ilişkin bilgisayar uygulamalarının yer aldığı içsel bilgi sistemi Konaklama Yönetim Sistemi olarak adlandırılmakta ve rezervasyon, satış-pazarlama, önbüro, ön kasa, telefon, oda içi hizmetler, enerji yönetim, yiyecek-içecek, muhasebe, satış noktaları, stok kontrol ve getiri yönetim sistemleri uygulamalarından oluşmaktadır. Diğer yandan turizm dağıtım kanallarıyla bağlantılı olan dışsal bilgi sisteminde ise; Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri (CRS), Global Dağıtım Kanalları (GDS) ve internet yer almaktadır (Emeksiz ve diğerleri, 2005; Çobanoğlu, 2001). Veri tabanı pazarlama açısından değerlendirildiğinde otel işletmelerinin müşterileri verilerini sağlaması açısından çok önemli fırsatlar bulunduğu söylenebilir. Müşterinin otel işletmesiyle temasının son derece yoğun olması, verilerin toplanmasının kolaylığı, veri akışının hızlı ve sık olarak gerçekleşmesi, müşteri davranışlarının incelenip kişiye özel hizmet sunumu müşteri-işletme ilişkisine etki etmektedir (Gel, 2003). 3. Otel İşletmelerinde Veri tabanı Pazarlamanın Kullanım Amaçları İle İlgili Yapılan Araştırma 3.1. Araştırmanın Amacı Keşifsel bir araştırma niteliği taşıyan bu çalışmanın temel amacı; İstanbul da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde veri tabanlı pazarlamanın kullanım amaçlarını belirlemektir. Temel amaçla birlikte alt amaçları; verilerin analiz sıklığını, kullanılan veri tabanı programlarını, veri tabanlı pazarlamanın işletmeyi ve müşteriyi etkileme derecesini, veri tabanlı pazarlamaya verilen önemi tespit etmektir Araştırmanın Kapsamı Araştırma İstanbul da faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli 5 Yıldızlı otel işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın İstanbul daki otel işletmelerinde yapılma nedeni bölgenin Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olması, bunun yanında şehir otelciliğinin profesyonelce yapıldığı varsayımıdır. Araştırma zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle bu alanda daha fazla çalışma yapılacağı düşünülen 5 yıldızlı otel işletmelerinde gerçekleşmiştir. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul da tarihi itibari ile 34 adet Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Araştırma kapsamındaki otel işletmelerine ulaşılabileceği düşüncesiyle bu çalışmada örneklemeye gidilmemiş tam sayımlama yöntemi kullanılmıştır. Ancak, 6 adet otel işletmesi anket formunda istenen bilgilerin gizlilik düzeyinde yer aldığı nedeniyle araştırmaya katılmayacaklarını ifade etmişlerdir. Böylelikle, konuyla ilgili oluşturulan anket formunun 28 otel işletmesinin departman müdürü tarafından doldurulması sağlanmıştır Araştırma Yöntemi Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket soruları oluşturulurken yapılan literatür taramasından faydalanılmıştır. Kitapçı nın (2006), Müşteri Sadakati Yaratmak İçin Veri Tabanı Pazarlama-Türkiye deki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama konulu çalışması ile Ceyhan ın (2006) Veri Tabanlı Pazarlama ve Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalarda Bir Uygulama konulu çalışmalarından anket formunun oluşturulması sürecinde yararlanılmıştır. Anket soruları 5 li likert ölçeği ((1) az etkiliden (5) çok etkiliye doğru), çoktan seçmeli sorular ve var yok, şeklinde sınıflandırılmış sorulardan oluşmaktadır. Kullanılan anket 5 bölümden oluşmakta, bu bölümlerde 25 soru yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir Araştırmanın Bulguları İstanbul da faaliyet gösteren otel işletmelerine yönelik yapılan çalışmada araştırmaya katılan 28 5 yıldızlı otel işletmesi yöneticisinin 12 si bay, 16 sı bayandır. Büyük bölümü lisans mezunu olan yöneticiler; genel müdür, önbüro müdürü ve pazarlama-satış müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında değerlendirilen otel işletmelerinin 8 i bağımsız yerli sermayeli, 11 i yerli bir zincire bağlı, 6 sı yabancı bir zincire bağlıdır. Geri kalan 3 otelin ise yabancı bir otel işletmesiyle franchise anlaşması bulunmaktadır. Otel işletmelerinin büyük çoğunluğu odaya sahiptirler. Tüm otel işletmelerinin veritabanları bulunmakta, bu veritabanlarının kullanımında sadece 7 işletme danışman firmalardan yararlanmaktadır. İşletmelerin 14 tanesinde veri tabanı kullanımıyla ilgili ayrı bir departman bulunmakta, geriye kalan 14 işletmede ise böyle bir departman bulunmamaktadır. Otel işletmelerinde veri toplama aracı olarak kullanabilecek teknolojik araçlara ilişkin bulgular ise şu şekilde özetlenebilir. Otel işletmeleri çoğunlukla CRS (merkezi rezervasyon sistemi) kullanmaktadır. İşletmelerin 19 tanesinin çağrı merkezi, 27 tanesinin ise web sitesi bulunmaktadır. Web

4 sitesi bulunan bu işletmelerin 17 tanesi bu araçla müşteri bilgileri toplamaktadır. Farklı departmanlarca müşterilerle ilgili elde edilen veriler 18 işletmede tek bir departmanda toplanmaktadır. Yine aynı sayıdaki işletmede PBS (Pazarlama Bilgi Sistemi) bulunmaktadır. Otel işletmeleri Oracle, SQL, MySQL yazılım programlarıyla otelcilik sektörüne özel önbüro programlarından yararlanmaktadırlar. Otel işletmelerinde veri tabanı pazarlamaya verilen önem derecesi incelendiğinde (çok az-çok yüksek olarak bir sıralama yapılmıştır) bu konuda yüksek bir ortalamanın (4,14) bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle otel işletmeleri veri tabanı pazarlamaya yüksek derecede önem vermektedirler. İşletmelerde veri tabanı bilgileri daha çok aylık olarak analiz edilmektedir. Otel işletmelerin veri tabanı programlarını kullanarak müşteri sadakatini arttırmak için hediye puan, sadakat kartı, fiyatlarda indirim, hizmetlerden ücretsiz yararlanma uygulamalarından sıklıkla yararlandığı analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır. Verilerin toplanmasında işletmeler, internet yoluyla anket yapmakta, gözlem ve görüşme tekniklerinden yararlanmakta, müşteri şikâyetlerini analiz etmektedirler. Bunun dışında odaya bırakılan anketler, telefon görüşmeleri diğer değerli veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu konuda ankete katılan işletmelerin yoğun bir çaba içerisinde olduğu söylenebilir. Müşteri veri tabanı kullanımının otel işletmelerinde hangi konularda ne kadar etkide bulunduğunu belirlemek amacıyla cevaplayıcıların değerlendirdiği ifadelere (çok az-çok yüksek olarak bir sıralama yapılmıştır) göre; veri tabanı özellikle müşteri ilişkilerinin artırılması, müşteriyi tanımak, müşteri memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek konularında yüksek düzeyde bir etkide bulunmuştur. Diğer yandan veri tabanı kullanımı, reklam maliyetlerinin azaltılması ve geliri yüksek müşteriyi belirlemek açısından diğer ifadelere göre daha az etkili olarak algılanmıştır. Bu sonuçlara göre işletmelerin veritabanlarını müşteri ile ilgili amaçlara ulaşmada etkili bir araç olarak gördükleri söylenebilir. Otel işletmeleri müşterileri ile ilgili pek çok veriyi veritabanlarında saklamaktadırlar. Özellikle kimlik bilgilerine ilişkin veriler ile demografik veriler otel işletmelerince kullanılmaktadır. Konaklama tarihi, süresi ve türü ile ekstra harcamalar, oteldeki harcama tutarı, ödeme şekli ve diğer iletişim adres bilgileri veri tabanında saklanmaktadır. Özellikle bir sonraki iletişim sürecinde kullanılabilecek oda ile ilgili, yeme-içme ile ilgili istekler ile diğer özel isteklerin aynı şekilde veri tabanında saklandığı anlaşılmaktadır. Ancak demografik veriler içerisinde yer alan medeni durum, çocuk sayısı, uyruk ve aylık gelir ile ilgili verilerin pazarlama asçısından işletmelerce kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte otel işletmelerinin sadece 5 tanesi müşterileriyle satış sonrası iletişimde bulunmaktadır. Pazarlama çabaları bir bütün olarak düşünüldüğünde iletişimin sadece satış ile sınırlı kalmaması, satış sonrasında da devamlılık göstermesi işletme amaçlarına ulaşmada önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Anketin son bölümünde yer alan müşteri veri tabanını kullanarak hangi uygulamaların yapıldığına ait soruya verilen cevaplara göre, yüksek oranda müşterilerin konaklama sıklıkları ve ekstra harcamaları takip edilmekte, özel günlerde müşteriler hatırlanmakta, hizmetler ve promosyonlar hakkında bilgi verilmekte, rezervasyon sırasında müşterilere kolaylık sağlanmaktadır. Diğer yandan, araştırmaya dahil olan az sayıdaki işletme (%50 nin altında) veri tabanı kullanılarak müşterilerin getirilerine göre bir sınıflandırılması yapılmakta buna uygun ürün/hizmet sunumu gerçekleşmektedir. Yiyecek-içecek tercihleri dikkate alınarak menü oluşturulması da otel işletmelerince geniş bir uygulama alanı bulamamaktadır. Otel işletmelerinin türüne göre yapılan analiz sonuçlarına göre veri tabanı kullanımında daha çok yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinin danışman firmalardan yararlandıkları, Merkezi Rezervasyon Sistemi ve Pazarlama Bilgi Sisteminin yabancı zincir otel işletmeleri ve franchise anlaşması olan otel işletmelerince kullanıldığı analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır. Aynı şekilde web üzerinden müşterilerle ilgili veri toplanması açısından yabancı bir işletme ile franchise anlaşması olan otel işletmelerinde daha fazla çalışma yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Farklı departmanlarda toplanan verilerin tek bir veri tabanında toplanması konusunda ise daha çok bağımsız yerli otel işletmelerinin çalışma içerisinde oldukları söylenebilir. SONUÇ Otel işletmelerinde veri tabanı pazarlamasının kullanım amaçlarına yönelik yapılan bu araştırmada çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak yapılan değerlendirmelere göre veri tabanı pazarlaması ve uygulamaları konusunda otel işletmelerince birtakım çalışmalar yapıldığı, süre içerisinde yapılan bu çalışmaların artacağı işletmelerce ifade edilmektedir. Araştırma bulgularına göre otel işletmeleri daha çok müşteri odaklı ve pazarlama yönlü bir strateji izlemektedirler. Ancak toplanan müşteri verilerinin çeşitliliği, veri madenciliği ve elde edilen verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülme süreci konusunda yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Rekabetin arttığı ve müşteri sadakatinin azaldığı bir ortamda saklanan verilerin çok farklı pazarlama

5 stratejilerinin oluşturulmasında kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Bu çalışma, belli bir zaman içerisinde ve sadece 5 yıldızlı otel işletmelerine yönelik hazırlanan anket çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha kapsamlı analiz yapabilmek ve yıldız sayılarına göre veri tabanı pazarlamanın kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla araştırma 3 ve 4 yıldızlı otel işletmelerinde de yapılarak karşılaştırmalar yapılabilir. Bunun dışında nitel analiz yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniğiyle otel işletmelerinde yapılan çalışmalar hakkında fikir edinilebilir. KAYNAKÇA Altunışık, R. (2009). Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici Ve Tüketici Bakış Açısı. İçinde Editörler: Cevdet A. Şehnaz D., Burhanettin Z., Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, İstanbul: Değişim Yayınları. Altunışık, R. Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006). Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim Yayınları, s.s. (15-21). Ceyhan, E. (2006). Veri Tabanlı Pazarlama Ve Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalarda Bir Uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çobanoğlu, C. (2001). Analysis of Business Travelers' Hotel Selection and Satisfaction. The Degree of Doctor Philosophy. Oklahoma State Unıversıty. Drozdenko, R.G., Drake, P. D. (2002). Optimal Data Base Marketing Strategy, Development And Data Mining, USA: Sage Publications, p.p. (1-20). Emeksiz, M. ve Yolal, M. (2005). Konaklama işletmelerinde Önbüro Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. Gel, O. (2003). CRM Yolculuğu. İstanbul: Sistem Yayıncılık.. Haşıloğlu, S.B. (2007). Elektronik Posta İle Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları, (61-88). Kitapçı, O. (2006). Müşteri Sadakati Yaratmak İçin Veri Tabanlı Pazarlama-Türkiye deki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kotler, P. (2009). A'dan Z'ye Pazarlama Pazarlamayla İlgilenen Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram. Çev: Aslı Kalem Bakkal. İstanbul: Mediacat Kitapları. Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi. Çev: N. Mualliomoğlu, New Jersey: Prentice Hall, p.p. ( ). Lovelock, C. ve Wirtz, J. (2007). Services Marketing People, Tecnology, Strategy. New Jersey: Pearson Prentice Hall, p.p. ( ). Luck, D. ve Lancaster, G. (2005). E-CRM: Customer Relationship Marketing in The Hotel Industry, Managerial Auditing Journal. Vol.18.No.3. Pırakatheeswarı, P. (2009). Database Marketing Its Advantages and Disadvantages, html. Seller, M. ve Gray, P. (1999). A Survey Of Database Marketing. UC Irvine: Center for Research on Information Technology and Organizations. Shoemaker, S. ve Kooper, C. (2008). Relationship and Loyalty Marketing. Edit: Haemoon Oh ve Abraham Pizam, İçinde: Handbook of Hospitality Marketing Management USA: Butterworth- Heinemann, p.p. ( ). William J.F., Piatetsky, G. Christopher, S. ve Matheus, J. (1992). Knowledge Discovery in Databases: An Overview. California: Aı Magazıne, p.p. (57-70). Z. Erdoğan, Ş. (2004).Veri Madenciliği ve Veri Madenciliğinde Kullanılan K-Means Algoritmasının Öğrenci Tabanında Uygulanması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVII, SAYI II, S. 233-261 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Güz: 289-297, 2010. Copyright 2010 anatolia Bütün hakları

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİSİ YÖNETİMİNDE INTERNET KULLANIMI: SEYAHAT ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA

MÜŞTERİ İLİŞKİSİ YÖNETİMİNDE INTERNET KULLANIMI: SEYAHAT ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 193-213, ELAZIĞ-2006 MÜŞTERİ İLİŞKİSİ YÖNETİMİNDE INTERNET KULLANIMI: SEYAHAT ACENTELERİNDE

Detaylı

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:101-132 STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Erdinç KARADENİZ Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II, 2013)

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II, 2013) OTEL ĠġLETMELERĠNDE ĠLĠġKĠSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN ĠLLERĠNDE BĠR ARAġTIRMA 1 Öğr. Gör. Emine GENÇ * Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN ** ÖZET Otel işletmelerinin temel özellikleri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 45-56, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen

Detaylı

Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği

Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 23-40, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde

Detaylı

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE

GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENĐ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINA GEÇĐŞ SÜRECĐ THE PROCESS OF TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING TO A NEW ONE Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.213-235. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA ĐSTANBUL DA FAALĐYET GÖSTEREN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN WEB SĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK BĐR ÇALIŞMA Yrd. Doç.Dr. Emrah ÖZKUL Akçakoca Tur. Đşl ve Otel. Y.O. emrahozkul@duzce.edu.tr Uzman Hasan GÖKÇE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR

Detaylı

BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ

BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ Araş. Gör. İpek SAVAŞÇI Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2007 / 1 : 56-81 Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi nin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Yavuz Demirel Özet: Bu çalışma, Türkiye

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İ LETME ANABİLİM DALI KAMU SEKTÖRÜNDE MÜ TERİ İLİ KİLERİ YÖNETİMİ (CRM) Hakan GÖNEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ve ETKİLİ KAMPANYA ÖRNEKLERİ

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ve ETKİLİ KAMPANYA ÖRNEKLERİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ve ETKİLİ KAMPANYA ÖRNEKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erkan BULUT Anabilim

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXI, Sayı/No. 2, 2012, pp. 75-97 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ezgi CEVHER * İbrahim Deniz

Detaylı

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 93-110 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 93-110 Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 651-682 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet Ozan KARAHAN*

Mehmet Ozan KARAHAN* Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Ulaşım Sektöründe Bir Uygulama: İşletme Çalışanlarının Müşteri İlişkileri Yönetimi ne ve Müşterilerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Müberra YURDAKUL* Mehmet Ozan KARAHAN*

Detaylı

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DOĞAL TAŞ VE MERMER SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet Duygu KOÇOĞLU *, dkocoglu@pau.edu.tr Sami Ozan ÖZCAN, samiozan@gmail.com İnternet sunduğu fırsatlar nedeniyle

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Barış ERDEM 1 Ayhan GÖKDENİZ 2 Önder MET 3 Özet Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 51-92. TÜRKİYE DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNET WEB SİTELERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Detaylı