Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Yılı Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu. 2010 Yılı Stratejik Planı"

Transkript

1 Nam Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu 2010 Yl Strateji Plan Sürüm No. 1, Temmuz 2009

2 Đçindeiler listesi 1. Kapa Đçindeiler listesi Tablo listesi Şeil listesi Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşmalar Birimin tarihçesi Birim organizasyon şemas Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal niteliler ve özelliler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştrma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve deste süreçlerinin değerlendirilmesi...46 Yönetsel özellilerin (yapsal) değerlendirilmesi Yönetsel özellilerin (davranşsal) değerlendirilmesi 48 Çtlar/Sonuçlarn Değerlendirilmesi Yüseöğretim Misyonunu Başarma Performansnn Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalşmalar Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Strateji değerlendirme Sonuç Kaynaça Eler Performans göstergeleri tablosu

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Program 12 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yüseoul Kurulu üye listesi Tablo 5 M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yüseoul Yönetim Kurulu üye listesi 16 Tablo 6 Girdiler (Kaynalar ve Đlişiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programlar üniversite giriş puan ortalamalar Tablo 8 Mesle Yüseoulu ortaöğretim başar puan ortalamalar Tablo 9 Kurumsal niteliler ve özelliler değerlendirme tablosu Tablo 10 Kurumsal niteliler veri tablosu Tablo 11 Aademi personel Tablo 12 Birim 2007 yl Ağrll Hizmet Alan/Alanlar Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Mezun öğrenci Tablo 15 Birime bağl bölüm ve programlar Tablo 16-A Büro Yön. ve Sereterli P.ÖnLisans D. Program: Güz ve Bahar yaryllar27 Tablo16-BTurizm ve Otel Đşletmeciliği Program ÖnLisans D. Program: Güz ve Bahar yaryllar 28 Tablo 16-c Muhasebe Program ÖnLisans Ders Program: Güz ve Bahar yaryllar Tablo 17-A Örne ders arnesi- Maro Eonomi Tablo 17 B Örne ders arnesi-genel Muhasebe Tablo 17 C Örne ders arnesi- Turizm Pazarlamas Tablo 18-A Büro Yönetimi ve Sereterli Program ÖnLisans Ders içerileri 33 Tablo 18-A Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Program ÖnLisans Ders içerileri 36 Tablo 18-A Muhasebe Program ÖnLisans Ders içerileri 39 Tablo 19 Araştrma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu.. 41 Tablo 20 Bilimsel yayn ve etinli saylar Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 22 Đdari süreçler ve deste süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 23 Yönetsel özellilerin (yapsal) değerlendirme tablosu Tablo 24 Yönetsel Özellilerin (Davranşsal) Değerlendirme tablosu Tablo 25 Çtlar/Sonuçlarn Değerlendirme tablosu 49 Tablo 26 Yüseöğretim Misyonunu Başarma Performansnn Değerlendirme tablosu50 Tablo 27 Paydaşlar Tablo 28Açlmas talep edilen program says.57 Tablo 29 Alnmas talep edilen bilgisayar says 57 Tablo 30 ullanmna aç, internet bağlantl bilgisayar says 58 Tablo 31 Yl içinde alnaca yayn says.58 Tablo 32 Yl içinde abone olunaca meslei dergi says..58 Tablo 33 Öğretim Eleman gelişim program.59 Tablo 35 gelişim plan..59 Tablo 36 Tam zamanl Öğretim eleman başna düşen öğrenci saylar 59 Tablo 37 Eğitim Alan gelişim plan Tablo 38 Đdari ve sosyal alanlarn gelişim plan..60 Tablo 39 Staj dönemi boyunca denetlenen öğrenci says 61 Tablo 40 Outman Gelişim Plan.61 Tablo 41 Etinli Plan 61 3

4 Tablo 42 Sosyal ültürel ve spor faaliyetleri gelişim plan..62 Tablo 43 Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdşna gönd. öğrenci says gelişim plan 62 Şeil listesi Şeil 1 Birim Organizasyon Şemas

5 3. SUNUŞ Kurulduğu 1994 ylndan beri M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu üstlendiği görev ve sorumlulularnn bilincinde olara, yetiştirdiği öğrencilerin amu ve özel setörün geresinim duyduğu bilgilerle eğitilmeleri yannda birey olara da topluma ars sorumlularn yerine getirebilen, Türiye Cumhuriyeti nin lay olduğu çağdaş ve gelişmiş bir üle olmas için gereli aty sağlayaca mesle elemanlar olmalar hususunda çalşmalarn sürdürmetedir. Bu amaca dayanara strateji planda hedeflerimizi ve ihtiyaçlarmz belirledi. Strateji plann hazrlanmasnda emeği geçen Yüseoul urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşma grubu ile çeşitli şeillerde çalşmalarmza yardmc olan Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü ne teşeürlerimi sunarm. Yrd. Doç. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Müdürü Teirdağ, Temmuz

6 4. Giris 4.1. Doumann amac Bu doumann amac Nam Kemal Üniversitesi M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu 2010 yl Strateji Plan Taslağn sunmatr Doumann apsam Kamu Đdareleri için Strateji Planlama Klavuzu 2. surum şğnda Yüseöğretim Kurumlarnda Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Surum no. /1.0 örne alnara Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü tarafndan hazrlanmş olan urumsal değerlendirme ve strateji planlama rehberi esas alnara hazrlanmştr Tanmlar ve avramlar Yüseoulumuz tarafndan urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalar srasnda benzer bir dil ullanmay sağlama amac ile ullanlan temel tanmlar ve avramlar aşağda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçeleştirme için Birimimizde çalşan bireylerin yapmalar gereen faaliyet ve çalşmalar gösteren ölçülebilir nitelitei hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçeleştirece olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçeleştirdilerinde, Birimimizin hedefi gerçeleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşma istediği notalar gösteren temel amaçlardr. Bu hedeflerin net anlaşlr ve ölçülebilir etinli ve eylemleri içermesi gereir. Birim hedefleri, urumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim baznda değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini apsamatadr. Birimimiz Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin endi aralarnda ilgili yönetmeli şğnda demorati usullerle urdular Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci onseyi Birimimizin değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnda öğrenci temsilcileri araclğ ile rol almştr. Birimimiz Yll Değerlendirme Raporu: Birimimizin, değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnn sonuçlarn içeren ve Birimimiz tarafndan her yl hazrlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin endisi için belirlediği temel varl gereçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecete ulaşma istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin strateji planlama sürecinde etilendiği ve etilediği çevresel oşullarn değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurlarn Birimimiz ile ilişileri, yasal uygulamala eğitim-öğretim tenolojilerindei gelişmele YÖK, ÜAK, uluslararas gelişmeler bu apsamda ele alnabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin iinci admdr. 6

7 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarn gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planlar: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarna göre yaplaca olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularn ve zamanlamasn gösteren planlar ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçlarn arasndai sapmann azaltlmas için yaplan çalşmalardr. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştrma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin alitesinin süreli iyileştirilmesidir. Kayna Planlamas: Birimimizin hedeflerini gerçeleştirme için gereli olan eonomi ve insan gücü aynalarnn planlanmasdr. Kurum Đçi Periyodi Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştrma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin alitesini, alite geliştirme çalşmalarn, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarn periyodi olara değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Gruplar: Birimimizde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalar yapma üzere görevlendirilen eiplerdir. Bu eiplerimiz eğitim-öğretim, araştrma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarnda çalşmşlardr. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK değerlendirme ve alite geliştirme süreci apsamnda yaptğ özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin il ayağdr. Kurumsal Hedefler: Birimimizin endi stratejilerini hayata geçirme için urumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelite faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştrma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin alitesinin ve urumsal alite geliştirme çalşmalarnn, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu tarafndan apsaml, sistemati ve düzenli olara değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin il ayağdr. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafndan belirlenen hedeflere ne oranda ulaşldğn gösteren ölçülebilir nitelitei unsurlardr. Performans: Birimimizin, belirlediği strateji hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politia: Birimimizin günlü uygulamalarn yönlendiren yalaşmlardr. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçeleştirildiğinin sorgulanmas ve sonuçlarn ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amac doğrultusunda nasl yönlendirilmesi geretiğini belirleyen ve davranşn oluşturan yalaşmdr. Strateji Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş strateji önemi olan amaçlardr. 7

8 Strateji Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafndan yaplan eylem planlarnda belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Strateji Planlama Öncesi Çalşmalar: Strateji planlama çalşmasna başlamadan önce yaplmas gereen çalşmalardr. Şunlar apsar: Planlama urulunun oluşturulmas, Strateji planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarnn belirlenmesi, Planlamada uyulmas gereen ilelerin belirlenmesi, Kurumsal varsaymlarn oluşturulmas, Değerlendirmede ne tür bilgilerin ullanlacağna arar verilmesi, ve Strateji planlama yol haritasnn oluşturulmas. Strateji Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarna göre zayf ve uvvetli yönlerini, dş değerlendirme sonuçlarna göre önündei frsat ve tehditleri belirlemesi, bunlarn şğnda alitesini geliştirece olan stratejilerini oluşturmas, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyere onlar süreli izlemesi sürecidir. Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin iinci ayağdr. Süreç: Belirli bir amac gerçeleştirme için gereli her türlü girdiyi alara belenen sonuçlar oluşturma için Birimimiz tarafndan gerçeleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin uvvetli ve zayf yönlerini, önündei frsatlar ve tehditleri ortaya çaran ve buna dayal olara stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönle Zayf Yönle Frsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çtlarndan birisi olup daha sonra gelen strateji planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Plan: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayal yaplaca olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularn ve zamanlamasn gösteren planlardr. Üniversitemiz Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdei değerlendirme ve alite geliştirme sürecinden sorumlu uruldur. Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversiteleraras Kurul tarafndan oluşturulan, yüseöğretim urumlarnda değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnn düzenlenmesi ve oordinasyonundan sorumlu omisyonudur. Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yüseöğretim urumlarnn yll değerlendirme raporlarn diate alara, her yl hazrladğ veya hazrlattğ raporudur. Yüseöğretim Kurumlar: Üniversiteler ve yüse tenoloji enstitüleridir. Yüseöğretim Üst Kurullar: Yüseöğretim Kurulu (YÖK), Yüseöğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversiteleraras Kuruludur. (ÜAK 8

9 5. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Giriş: Bu doümann amac Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu 2010 yl Strateji Plann sunmatr. Rapo Kamu Đdareleri için Strateji Planlama Klavuzu 2. sürüm şğnda Yüseöğretim Kurumlarnda Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. /1.0 örne alnara Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü tarafndan hazrlanmş olan urumsal değerlendirme ve strateji planlama rehberi esas alnara hazrlanmştr. Bu belgenin hazrlanmasnda YODEK Rehberi ve DPT tarafndan hazrlanms bulunan Strateji Planlama Klavuzu esas alnmştr. Rehberin içeri sayfas biçimlenere aşağda bilgi icin sunulmustur. Đl sm giris olara nitelendirilebilir. Bu smda birimimizde yürütülen urumsal değerlendirme çalşmalarnn örgütlenmesine ilisin bilgiler önem taşmatadr. Birimin tarihçesi ve organizasyon semas, birimi tantma acsndan önem tasmatadr. Kapa, sunus, icindeiler sayfala giris, yonetici ozeti profesyonel raporlama calsmasnn ana unsurlar olara yer almatadr. Kurumsal değerlendirme baslğn tasyan iinci smda bolumlerin yl urumsal değerlendirme raporlar ele alnr. Bu apsamda, oz değerlendirme calsmas, YODEK tarafndan belirlenmis olan on ana basl altnda, değerlendirme tablolar ile yaplr. Oğrenci saylapersonel saylar gibi saysal veriler ilgili ana basllar altnda değerlendirme tablolarndan sonra yer alr. Daha sonra cevre değerlendirmesi smnda ic ve ds paydas analizinin sonuclar bir tablo ile verilir ve cevre değerlendirmesi yaplr. Son smda ise planlama calsmasnda elde edilmis olan sonuclar saca belirtilmistir. 9

10 10

11 6. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu gere 5018 gerese 2547 sayl Kanunlar çerçevesinde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarn yürütme üzere Yüseoul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başanlğnda bir Yüseoul Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalşma grubu 2009 ylnda 3 personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalşmalarmza atda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüseoul Sereteri ile çalşma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye says 5 olmuştur. Kurumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarnda yararlanlma üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarmz ile bilimsel yaynlarmza ilişin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafndan itina ile toplanmas için alt yap oluşturma çalşmalar Üniversitemizin oordinasyonunda yl içerisinde sürdürülmüştür. ylnda Birimimiz tarafndan taip edilmiş olan çalşma program aşağdai tabloda sunulmuştur. 11

12 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Gülgezen, Kamile Öğr. Gör. Müdür Yardmcs Đtisadi ve Đdari Program Bölüm, Büro Yönetimi ve Sereterli Özolgun, Hande Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm, Muhasebe Program Ça Ali Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm, Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Seze Fahrettin Yüseoul Sereteri Cantü Mehmet Yüseoul Temsilcisi Đtisadi ve Đdari Program Bölüm, Büro Yönetimi ve Sereterli Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Program Sra no. Tarih Çalşma yl Strateji Plan 1. Surum yl Strateji Plan 2. Surum yl Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. Surum yl Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. Surum yl Đdare Faaliyet Raporu 1. Surum yl Đdare Faaliyet Raporu 2. Surum yl Performans Program 1. Surum yl Performans Program 2. Surum 12

13 7. BĐRĐMĐN TARĐHÇESĐ Yüseoulumuz ylnda 567 sayl YKK ile Traya Üniversitesine bağl Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu olara urulmuştur da 5467 sayl anun ile bağlants değiştirilere Traya Üniversitesinden Nam Kemal Üniversitesine, Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu olara atarlmştr. Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Turizm ve Otelcili ile Büro Yönetimi ve Sereterli Program olara Aademi yl başndan itibaren eğitim vermeye başlamştr. Đl mezunlarn 1996 ylnda veren mesle yüseoulumuz 8 yl son derece yetersiz bir binada hizmet vermiş olup, Aademi yl başnda Kültür Baanlğ tarafndan tahsis edilen ço daha elverişli şimdii binasna taşnara, Turizm ve Otelcili programnn ad Turizm ve Otel Đşletmeciliği olara değiştirilditen sonra Aademi ylnda var olan ii programa e olara Muhasebe Program nda da öğrenci almaya başlamştr. Yll toplam öğrenci ontenjan toplam 348 olan yüseoulumuz genellile Đstanbul ve çevre illerden öğrenciler tarafndan, tercih edilmetedir. Yüseoulumuzun açmş olduğu bölüm ve programlar aşağdai tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yllarna ilişin bilgi ile birlite gösterilmiştir ylnda 50 öğrenci ile öğretime başlayan ( O tarihte adrolu öğretim eleman yotur) Yüseoulumuz dönemi itibariyle toplam 5 öğretim eleman ile 348 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I Đtisadi ve Đdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sereterli Program Turizm ve otel Đşletmeciliği Program * Muhasebe Program

14 8. BĐRĐM ORGANĐZASYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Retörlüğe bağl olan yüseoulda üç yl için retör tarafndan atanr. Yüseoulu Kurulu ve Yüseoul Yönetim Kuruluna Başanl yapar. Yasann saydğ görevlerini yerine getirme için her türlü önlemi alr. YÜKSEKOKUL KURULU: Müdürün başanlğnda müdür yardmclar ve bölüm başanlarndan oluşur. YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU: Müdürün başanlğnda müdür yardmclar ile müdürce gösterilece alt aday arasndan Yüseoulu Kurulu tarafndan üç yl için seçilece üç öğretim üyesinden oluşur. BÖLÜM: Đtisadi ve idari bölümde ; Büro Yönetimi ve Sereterli, Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Muhasebe olma üzere üç program mevcuttur. MÜDÜR YARDIMCISI: Müdürün vereceği görevleri yerine getirme, geretiğinde vealet etme, yüseoul urulu ve yüseoul yönetim urulu toplantlarna atlma görevleri arasndadr. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ: Đdari birimlerin görevlerini zamannda ve esisiz yerine getirip getirmedilerini ontrol etme, idari bürolar arasnda oordinasyonu sağlama, yüseoul müdürüne alanyla ilgili bilgi verme, urlarda raportörlü yapma görevleri arasndadr. Özel Kalem, Özlü,, Maaş Satn Alma, Taşnr Kayt Kontrol gibi idari bürolar ve Yardmc Hizmetli personel astlarn oluşturur. Yüseoulun yl sonu itibar ile organizasyon şemas aşağdai şeilde verilmiştir. Yüseoulda 3 programla hizmet verilmiştir sayl yasa gereğince urulan Yüseoul Kurulu ve Yüseoul Yönetim Kurulu sras ile öğrenim ylnda srasyla 3 ve 20 ez toplanmştr. Kurul üyelerinin listesi dönem sonu itibar ile aşağdai tabloda verilmiştir. Şeil 1 Birim Organizasyon Şemas 14

15 15

16 Tablo 4 Yüseoul Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Faülte dş idari görev 1 Azabağaoğlu, M. Öme Yrd. Doç. Dr. Ziraat Faültesi Müdür M.Ereğlisi MYO Müdürlüğü 2 Gülgezen,Kamile,Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/ Büro Yönetimi ve Sereterli Program 3 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Müdür Yardmcs Müdür Yardmcs Tablo 5 Yüseoul Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Faülte dş idari görev 1 Azabağaoğlu, M. Öme Yrd. Doç. Dr. Ziraat Faültesi Müdür M.Ereğlisi MYO Müdürlüğü 2 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Müdür Yardmcs 3 Gülgezen, Kamile, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/ Büro Yönetimi ve Sereterli Program Müdür Yardmcs 4 Avcu, Fazilet, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program 5 Ça Ali, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program 9. ÖZDEĞERLENDĐRME Mesle Yuseoulumuz tarafndan gercelestirilmis olan ozdeğerlendirme calsmalarnda Rehber in ayn sayfasnda yer alan değerlendirme olcutu her bir değerlendirme onusu icin ullanlmstr. Boylece her bir değerlendirme onusu icin belenen duzeyin seviyesine verilen 5 li (besli) gosterge uzerinden bir puan verilmistir. Besli gosterge Rehber de soyle tanmlanmstr: 1 - Belenen duzeyin co alt. 2 - Belenenduzeyin alt. 3 - Belenen duzey. 4 - Belenen duzeyin ustu. 5 - Belenen duzeyin co ustu. (YODEK Rehberi). Rehberin yer alan dip notu uyarnca belenen duzeyler aşağdai şeilde tadir edilmiştir. 16

17 Belenen duzeyin co alt : 1 puan Belenen duzeyin alt : 2 puan Belenen duzey : 3 puan Belenen duzeyin ustu : 4 puan Belenen duzeyin co ustu : 5 puan Tablo 6 Girdiler (Kaynalar ve Đlişiler) Değerlendirme Tablosu 1) niteliğinde belenen düzey 3 2) Aademi personel niteliğinde belenen düzey 4 3) Đdari Personel niteliğinde belenen düzey; 3 4) Mali aynalarn yeterliliği; 1 5) Bilgi Tenolojileri ve aynalarnn (Bilgisaya internet, iletişim, itap, yayn, vb)yeterliliği; 6) Đş Tenolojilerinin yeterliliği; 2 7) Fizisel olanalarn yeterliliği; 2 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 3 9) Sanayi ile ilişilerin yeterliliği; 1 10) Toplum ile ilişilerin yeterliliği; 1 11) Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişilerin yeterliliği; 2 12) Mezunlar ile ilişilerin yeterliliği; 2 13) Çalşanlar ile ilgili ilişilerin yeterliliği; 3 14) ler ile ilişilerin yeterliliği; 5 15) Yüseöğretim alannda ulusal ilişilerin yeterliliği; 1 16) Yüseöğretim alannda uluslararas ilişilerin yeterliliği; Değerlendirme notu Yüseoulda yer alan öğrenci niteliği,bilgi tenolojisi ve aynalarnn yeterliliği ve çalşanlar ile ilgili ilişilerin yeterliliği belenen düzeyde bulunmatadr.aademi personel niteliği, idari personel niteliği, iş tenolojilerinin, fizisel olanalarn, temin edilen hizmetlerin yeterliliği, amu urum ve uruluşlar ile ilişilerin yeterliliği ve mezunlarla ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin altnda bulunmatadr. Mali aynalarn yeterliliği, sanayi ve toplumla ilişilerin yeterliliği, yüseöğretim alannda ulusal ilişilerin yeterliliği, yüseöğretim alannda uluslar aras ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço altndadr.lerle ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço üstündedir

18 Tablo 7 Birim lisans programlar üniversite giriş puan ortalamalar A Bölümü A program B program Puan türü En az puan ortalamas En fazla puan ortalamas Yerleştirilen öğrenci says B Bölümü A Program B Program Tablo 8 Mesle Yüseoulu ortaöğretim başar puan ortalamalar Yerleştirilen öğrenci says Ortaöğretim başar puan ortalamalar Đtisadi ve Đdari Program Turizm ve Otelcili ,103 Büro Yönetimi ,519 Muhasebe 26 73,759 Kurumsal niteliler ve özelliler 18

19 Tablo 9 Kurumsal niteliler ve özelliler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) saylar (Faülte, Yüseoul, Mesle Yüseoulla Yüse Lisans ve Dotora) ve yeterliliği; 2) Öğretim eleman saylar (Profesö Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Outman, Araştrma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 3 3) Đdari personel saylar (adrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalşanlarn yaş ortalamalar (Öğretim üyeleri, öğretim elemanlar ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalşanlarn adn-ere personel dağlmnn değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanla araştrma görevlileri ve idari personel için ayr ayr) ve yeterliliği; 6) Çalşanlarn dem ortalamalar (Öğretim üyeleri, öğretim elemanlar ve idari personel) ve yeterliliği; ) Aademi personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Aademi birimlerin ve bu birimlerdei programlarn saylar (Faülte, Yüseoul, Mesle Yüseoulla Yüse Lisans ve Dotora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağrll alan/alanlar ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fizisel büyülüğü ve altyaps (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alan; 1 ii) Toplam apal alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştrma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanlar; 1 Yüseoulda öğrenci saylar ve yeterliliği, çalşanlarn yaş ortalamalar ve yeterliliği, çalşanlarn adn-ere personel dağlmnn değerlendirilmesi ve yeterliliği, çalşanlarn dem ortalamalar ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi,urumun ağrll alanlar ve yeterliliği belenen düzeydedir.đdari personel saylar ve yeterliliği, personelin ortalama unvan düzeyi, birimlerin ve bu birimlerdei program saylar ve yeterliliği ve eğitim öğretim ve araştrma altyaps ve yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Öğretim eleman saylar ve yeterliliği, ampus alan altyaps, toplam apal alan büyülüğü, sosyal ve diğer hizmet alan büyülüğü belenen düzeyin ço altndadr. 19

20 Tablo 10 Kurumsal niteliler veri tablosu saylar I saylar Önlisans öğrenci says 348 Lisans öğrenci says Yüse lisans öğrenci says Dotora öğrenci says Toplam öğrenci says Engelli öğrenci says Uluslar aras değişim programna atlan öğrenci says II Öğretim eleman saylar Profesör Doçent Yardmc doçent Öğretim görevlisi 5 Outman Uzman Dotoral Araştrma görevlisi Araştrma görevlisi Toplam öğretim üyesi says 5 Toplam ders veren öğretim eleman says Toplam öğretim eleman says III Đdari personel says Kadrolu personel 4 20

21 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel says 5 IV Çalşanlarn yaş ortalamas Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 37,8 Tüm öğretim elemanlar 37,8 Đdari personel 35 V Çalşanlar arasnda bayan says Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 3 Tüm öğretim elemanlar 3 Đdari personel 1 VI Çalşanlarn dem ortalamas Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 12 Tüm öğretim elemanlar 12 Đdari personel 10,75 VII Öğretim elemanlarnn ortalama unvan ortalamas 3 VIII Bölümün ağrll alan/alanlar (alan adlar) Alan 1: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alan 21

22 Alan 2: IX Bölüm/program/ABD says Bölüm says Program says 3 ABD says X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomal eleman says Lise mezun says 3 Önlisans mezun says 2 Lisans mezun says Yüse lisans mezun says Dotoral eleman says Tablo 11 Aademi personel Sra no Đsim Unvan Anabilim dal/program Temel Bilim Alan Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dş Notlar 1 Avcu, Sami 2 Gülgezen, Kamile 3 Avcu, Fazilet Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Büro Yönetimi ve Sereterli Turizm ve Otel Đşletmeciliği Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Mudur Yardmcs, Yuseoul Kurulu, Yuseoul YonetimKurulu uyesi Mudur Yardmcs, Yuseoul Kurulu, Yuseoul YonetimKurulu uyesi Yuseoul Yonetim Kurulu uyesi. 22

23 4 Ça Ali Öğretim Görevlisi 5 Özolgun, Hande 6 * Hastu Bulent Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Muhasebe Büro Yönetimi ve Sereterli Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Sosyal, Beseri ve Đdari Bilimler Yuseoul Yonetim Kurulu uyesi 2547 sayl Kanunun 13/b/4 maddesi ile Teirdağ MYO- Muhasebe Programnda 3(üç) gün gorevlendirilmistir. *MYO adrosunda bulunan bir (1) adet Öğr. Gör. personel basa birimde 3(üç) gün gorevlendirilmistir. Tablo 12 Birim yl Ağrll Hizmet Alan/Alanlar No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Says % Says % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alan 2 Fen Bilimleri ve Matemati Temel Alan 3 Filoloji Temel Alan 4 Güzel Sanatlar Temel Alan 5 Huu Temel Alan 6 Đlahiyat Temel Alan 7 Meslei ve Teni Eğitim Temel Alan Mimarl Temel Alan 9 Mühendisli Temel Alan 10 Sağl Bilimleri Temel Alan 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alan

24 12 Ziraat ve Ormancl Temel Alan Toplam Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programlarn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu; 2 2) Programlarn eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programlarn apsam ve nitelilerinin (ders çeşitliliği, ders yüleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programlarn anlaşlabilirliği ve hedeflerinin açlğ; 3 5) Programlarn bütünlüğünün ve devamllğnn yeterliliği; 3 6) Programlarn çtlarnn (programn azandrmas belenen niteliler) yeterliliği; 3 7) Program aynalarnn (öğretim eleman, ders notlar vb.) yeterliliği; 2 8) Programlarn diğer programlarla ilişilerinin yeterliliği; 3 9) lere sunulan rehberli/danşmanl hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) değerlendirme prosedür ve araçlarnn (snav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazrlama prosedür ve uygulamalarnn yeterliliği; 13) lere sunulan eğitimin etinliğini arttraca eğitsel deste hizmetlerinin (yabanc dil, IT tenolojileri ve bilgisayar donanm vb.) yeterliliği; ) Programlarn ilgili ulusal ve uluslararas programlarla uyumundai yeterliliği; 3 15) Uluslar aras öğrenci değişimi programlarna öğrenci atlmnn yeterliliği; 2 24

25 Yüseoulda programlarn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu, programlarn eğitim hedeflerinin yeterliliği, programlarn apsam ve nitelilerinin yeterliliği, programlarn anlaşlabilirliği ve hedeflerinin açlğ, programlarn bütünlüğünün ve devamllğnn yeterliliği, program çtlarnn yeterliliği, programlarn diğer programlarla ilişilerinin yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberli hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarnn yeterliliği, yeni öğrencilerin programlara hazrlama prosedür ve uygulamalarnn yeterliliği, ve programlarn ilgili ulusal ve uluslar aras programlarla uyumundai yeterliliği belenen düzeydedir. Bunun yannda program aynalarnn yeterliliği, eğitsel deste hizmetlerinin yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Uluslar aras öğrenci değişimi programlarna öğrenci atlm gerçeleşmiş, ii öğrenci Erasmus uluslar aras öğrenci değişim programna atlp bir yaryl Polonya da eğitim görmüşlerdir. Tablo 14 Mezun öğrenci I Mezun öğrenci saylar Önlisans mezun öğrenci says 113 Lisans mezun öğrenci says Yüse lisans mezun öğrenci says Dotora mezun öğrenci says Toplam mezun öğrenci says Tablo 15 Birime bağl bölüm ve programlar Bölümler Program düzeyi Program ad Temel Bilim Alan Đl eğitim öğretim yl yl öğrenci says Đtisadi ve Đdari Önlisans Turizm ve Otel Đşletmeciliği Büro Yönetimi ve Sereterli Muhasebe Lisans 25

26 Yüse (tezli/tezsiz) lisans Dotora Bölüm 2 Önlisans Lisans Yüse (tezli/tezsiz) lisans Dotora Toplam say Toplam say

27 Tablo 16-A Büro Yönetimi ve Sereterli Program Önlisans Ders Program Güz ve Bahar Yaryllar 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-101 Genel Đşletme BYS-103 Ticari Matemati ,5 BYS-105 Sereterli Bilgisi BYS 107 Klavye Tenileri BYS-109 Huuun Temel Kavramlar BYS-111 Protool Bilgisi BYS-113 Bilgisayar ,5 ZAĐ 101 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. I ZTD 101 Tür Dili I ZYD 101 Yabanc Dil I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-102 Genel Eonomi BYS-104 Yönetim ve Organizasyon BYS-106 Genel Đletişim BYS-108 Örgütsel Davranş BYS-110 Dosyalama ve Arşivleme Tenileri ,5 BYS-112 Meslei Yazşmalar BYS-114 Bilgisayar II ,5 ZAĐ 102 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. II ZTD 102 Tür Dili II ZYD 102 Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-201 Büro Yönetimi BYS-203 Genel Muhasebe ,5 BYS-205 Etili ve Güzel Konuşma ,5 BYS-207 Bürolarda Tenoloji Kullanm ,5 BYS-209 Bilgisayar III BYS-211 Meslei Yabanc Dil I BYS-213 Đş ve Sosyal Güvenli Huuu BYS-215 Đnsan Kaynalar Yönetimi BYS-217 Finansman ve Finanssal Yatrm Araçlar BYS-219 Zaman Yönetimi ,5 4.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-202 Yönetici Sereterliği ,5 BYS-204 Halla Đlişiler BYS-206 Kamu-Özel Kesim Yaps ve Đlişileri ,5 BYS-208 Kriz ve Stres Yönetimi ,5 BYS-210 Bilgisayar IV BYS-212 Meslei Yabanc Dil II

28 BYS-214 Hzl Yazma ve Ouma Tenileri ,5 BYS-216 Çalşma Psiolojisi BYS-218 Yönetim Bilişim Sistemleri BYS-220 Sunu Tenileri Tablo 16-B Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Önlisans Ders Program Güz ve Bahar Yaryllar 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 101 Bilgisayar I TRM 103 Turizm Eonomisi TRM 105 Beslenme Đleleri ve Mönü Planl ,5 TRM 107 Temizli Ürünleri Kullanm ve De ,5 TRM 109 Ön Büro Đşlemleri TRM 111 Đletişim ,5 TRM 113 Ticari Matemati ,5 TRM 115 Gda Tenolojisi ,5 ZAĐ 117 Atatür Đleleri ve Đnlap Tarihi I ZTD 101 Tür Dili I ZYD 101 Yabanc Dil I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 102 Bilgisayar II TRM 104 Genel Muhasebe ,5 TRM 106 Otel Đşletmeciliği TRM 108 Mutfa Hizmetleri Yönetimi ,5 TRM 110 Ön Büro Yönetimi ,5 TRM 112 Yiyece-Đçece Hizmetleri Yöne ,5 TRM 114 Temizli Hizmetleri Đşletmeciliği ,5 ZAĐ 102 Atatür Đleleri ve In.Tarihi II ZTD 102 Tür Dili II ZYD 102 Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 201 Turizm Pazarlamas ,5 TRM 203 Kongre ve Fuar Yönetimi TRM 205 Turizm Đşletmelerinde Maliyet A ,5 TRM 207 Turizm Mevzuat TRM 209 Seyahat Acentac. ve Tur Oper TRM 211 Meslei Yabanc Dil I TRM 213 Gda ve Personel Hijyeni TRM 215 Ziyafet ve Đram Hizmetleri Yön TRM 217 Kat Hizmetleri Yönetimi I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 202 Yiyece-Đçece Maliyet Kont ,5 TRM 204 Yiyece-Đçece Đşletmeciliği TRM 206 Endüstriyel Yiyece Üretimi

29 TRM 208 Yiyece-Đçece Hizmetleri Ot ,5 TRM 210 Meslei Yabanc Dil II TRM 212 Girişimcili ,5 TRM 214 Đş ve Sosyal Güvenli Huu TRM 216 Đnsan Kaynalar Yönetimi ,5 TRM 218 Turizm ve Çevre ,5 Tablo 16-C Muhasebe Program Önlisans Ders Program Güz ve Bahar Yaryllar 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-101 Genel Muhasebe ,5 MUH-102 Bilgisayara Giriş ,5 MUH-103 Genel Đşletme ,5 MUH 104 Büro Yönetimi ve Đletişim Teni MUH-105 Đtisada Giriş MUH-106 Matemati ,5 MUH-107Genel Huu Bilgisi ZAĐ 109 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. I ZTD 108 Tür Dili I ZYD 110 Yabanc Dil I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-201 Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri ,5 MUH-202 Bilgisayar Büro Programlar ,5 MUH-203 Đşletme Becerileri Grup Çalşma ,5 MUH-204 Maro Đtisat MUH-205 Ticari Matemati ,5 MUH-206 Ticaret Huuu Bilgisi MUH-207 Đstatisti ,5 ZAĐ 209 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. II ZTD 208 Tür Dili II ZYD 210Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-301 Bilgisayarl Muhasebe I ,5 MUH-302 Vergi Huuu ,5 MUH-303 Maliyet Muhasebesi ,5 MUH-304 Şiretler Muhasebesi ,5 MUH-305 Dş Ticaret Đşlemleri Yönetimi ,5 MUH-306 Yönlendirilmiş Çalşma ,5 MUH-307 Meslei Yabanc Dil I MUH-308 Borçlar Huuu MUH-309 Kamu Maliyesi YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-401 Bilgisayarl Muhasebe II ,5 MUH 402 Tür Vergi Sistemi ,5 MUH-403 Muhasebe Denetimi ,5 29

30 MUH-404 Đş ve Sosyal Güvenli Huuu ,5 MUH-405 Dş Ticaret Đşlemleri Muhasebesi ,5 MUH-406 Yönlendirilmiş Çalşma II ,5 MUH-407 Meslei Yabanc Dil II MUH-408 Masaüstü Yayncl ,5 Tablo 17 A Örne ders arnesi- Maro Eonomi Dersin Ad: Maro Eonomi Dersin Kodu: MUH204 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 1. yl 2. Dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Ders Saati: 2 Öğretim Yöntemi: Anlatm, grafi Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Kamile Gülgezen Dersin Amac: Dersin amac, toplumlarn maddi refahlarn arttrma için sarf ettileri çabalarn nedenlerini incelemeyi hedef alan maro eonomi bilimini tanma, maro eonomi biliminin endisini tantma için ullandğ temel avram ve teorileri açlama, tüm insanlarn günlü hayatlarnn birer parças olan eonomi olgular ile bu olgular arasndai ilişileri bilimsel düzeyde atarmatr. Dersin Đçeriği: Milli gelir ve Đtisadi Refah Para Fiyat Đstirar Đstihdam Eonomi Büyüme ve Kalnma Gelir Dağlm Dş Ödemeler Dengesi Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Çeli, Kenan ( ), Maro Đtisada Giriş Ön Şartlar: 30

31 Tablo 17 B Örne ders arnesi-genel Muhasebe Dersin Ad: Genel Muhasebe Dersin Kodu: BYS203 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 2. yl 1. Dönem Ders Saati: 2 Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Hande Özolgun Dersin Amac: Öğretim Yöntemi: Anlatm, monografi Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Dersin amac, muhasebe ile ilgili temel avram ve belgeleri tanyabilme, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ileleri avrayabilme, bilanço ve gelir tablosu işleyişini avrayabilme ve geçici mizan düzenleyebilme Dersin Đçeriği: Muhasebe ile Đlgili Genel Bilgiler Temel Mali Tablolar Diğer Mali Tablolar Hesap Kavram Kayt Usulleri, Defter ve Belgeler Bilanço Hesaplarnn Özellileri ve Đşleyişi Maliyet ve Gelir Tablosu Hesaplar Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Kava, Şeref (2005), Genel Muhasebe Ön Şartlar: 31

32 Tablo 17 c Örne ders arnesi- Turizm Pazarlamas Dersin Ad: Turizm Pazarlamas Dersin Kodu: TRM201 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 2. yl 1. Dönem Ders Saati: 3 Öğretim Yöntemi: Anlatm Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Sami Avcu Dersin Amac: Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Dersin amac, pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel avramlar tanyabilme, turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama stratejilerini avrayabilme, turizm pazarlama armas elemanlar ile pazarlama araştrmalarn avrayabilme, turizm işletmeleri açsndan modern pazarlama tenilerinin avrayabilme Dersin Đçeriği: Pazarlama Kavram Turizm Pazarlamas Turizm Piyasas Turisti Ürün Turizmde Dağtm Sistemi Turizmde Tantma Turizm Pazarlama Araştrmas Turizm Pazarlamasnda Yönetim Organizasyonu Turizm Pazarlama Politias Uluslar aras Turizm Pazarlamas Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Olal, Hasan ( 1969), Turizm Pazarlamas Tool, Tuncer (1983), Pazarlama Yönetimi Cemalcla Đnal (1988), Pazarlama Ön Şartlar: 32

33 Tablo 18-A Büro Yönetimi ve Sereterli Program Önlisans Program ders içerileri BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ 1. YARIYIL GENEL ĐŞLETME (3+0) PROTOKOL BĐLGĐSĐ (2+0) 1.Đşletme Kavram ve Đşletmenin Tarihsel Gelişimi 1.Sosyal hayatta ve iş ort. Protoolün yeri ve önem 2.Đşletmenin Amaçlar ve Başar Ölçütleri 2.Kurum ve Kuruluşlarda uygulanan protool çeşitleri 3.Đşletmenin Kuruluş Çalşmalar ve Fonsiyonlar 3.Kurumsal etinlilerde uygulanaca protool urallar 4.Çağdaş Đşletmecili Anlayş ve Çağdaş Đşletmelerin Yönetimi 4.Sereterin endi işinde ve urumu temsil görevinde TĐCARĐ MATEMATĐK (3+1) uygulayacağ protool urallar 1. Hesaplar BĐLGĐSAYAR 1 (1+1) 2. Alş, Maliyet, Satş ve Kar Hesaplar 1.Windows Đşletim Sistemi 3. Oranl Bölme ve Şiretlerle Đlgili Hesaplamalar 2..Microsoft Ofis 4. Karşm, Bilişim ve Alaşm Problemleri 3.Đnternet Explorer 5. Faiz Hesaplar TÜRK DĐLĐ (2+0) 6. Đsonto 1.Dil,Diller ve Tür Dili 7. Đstatistite Temel Kavramlar 2. Dil Bilgisi, sözcü, cümle SEKRETERLĐK BĐLGĐSĐ(2+0) 3.Kelişme Türleri 1. Sereterli Mesleğinin Anlam ve Kapsam 4.Anlatm öğeleri ve anlatm türleri 2. Sereterli Türleri Görev ve Sorumlulular 5.Düzgün ve etili onuşmann temel etileri 3. Sereterin Kişisel Özellileri ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ 4. Sereterlite Nezaet ve Görgü Kurallar 1.Temel Kavramlar KLAVYE TEKNĐKLERĐ (1+2) 2. Tür Đnlab öncs. Osmanl Devletinin Yaptğ Islahatlar 1. Doüman Şeillendirme Kurallar 3.Tür Đnlaplarnn Hazrl Dönemi 2. Düzeltme Đşaretleri 4.Tür Đstilal Savaş 3. Müsvetteden Yaz Yazma YABANCI DĐL (4+0 ) 4. Basit Tablolar Düzenleme 1. Konuşma 5. Kurum Đçi ve Kurum Dş Yazşmalar 2. Dinleme - Anlama 6.Tür Standartlarna göre yaz hazrlama 3. Yazma 7. Farl Dillerde Yaz Yazma 4. Ouma - Anlama 8. Ço Sayfal Metuplar HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2+0) 1. Toplum ve Huu 2. Huuun Kollara Ayrlmas ve Kaynalar 3. Huuta Temel Kavramlar 4. Đnsan Halarnn Korunmas ve Bireysel Başvuru Ha II. YARIYIL içeri GENEL EKONOMĐ (3+0) MESLEKĐ YAZIŞMALAR (1+2) 1. Eonomi Birimi ve Temel Kavramlar 1.Genel olara iletişim, yazl ve örgütsel iletişim avramlar 2. Milli Eonomi 2.Yazşma Tenileri, Yazşma Türleri Yazşmalar da Etinliği 3. Maro Eonomi Artran Fötörler YÖNETĐM VE ORGONĐZASYON (3+0) 3.Raporla Rapor Yazma Tenileri Raporlar n Şeil ve 1. Yönetim ve Organizasyon Temel Kavramlar yönü 2. Yönetim Kuramlar ve Fonsiyonlar BĐLGĐSAYAR 2 (1+1) 3. Yönetim ve Organizasyon Konusunda 1.Hesap tablosu nedir. Bir hesap tablosu olara ms excel Çağdaş Yalaşmlar 2. Dosyalar oluşturma, açma ve aydetme GENEL ĐLETĐŞĐM (2+0) 3. Çalşma itaplaryla ve çalşma sayfalaryla çalşma 1. Đletişim Kavramnn Tanm ve Anlam 4. girme ve hücreleri seçme veri doldurma 2. Đletişim Kurma Yollar, Engel ve Problemleri 5.Çalşma Kitabnda seçme ve gezinme çalşma sayfalarn 3 Đletişim Türleri ve Modelleri biçimlendirme. 4. Örgütsel Đletişimin Anlam ve Đşlevi 6.Çalşma sayfas ni düzenleme ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0) 7.Hücre veri eleme, opyalama ve taşma 1. Davranş Kavram,Yöntemi 8.Exelde formül oluşturma ve formül girme 2. Davranş Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol Davranşlar 9.Grafilerle çalşma 3. Kültür Kavram ve Örgüt Kültürü 10.Listeleri yönetme. 4. Đnanç ve Tutumlar 11.Yazdrma 5. Kişili ve Kişi Örgüt Bütünleşmesinde Kişili Fatörü TÜRK DĐLĐ II 6. Alglama ve Öğrenme Kuramlar 1.Yazl ve sözlü anlatm türleri.

34 7. Motivasyon Kavram 2.Notalama ve yazm urallar. DOSYALAMA VE ARŞĐVLEME TEK.(2+1) 3.Anlatm Bozulular. 1. Dosyalama Temel Kavramlar ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ II ( 2+0 ) 2. Dosyalama Sistemleri 1.Atatür Dönemi Đnilaplar 3. Dosyalama Süreci 2.Atatür Dönemi Türiye Cumhuriyeti nin dş siyaseti. 4. Arşivleme 3. Atatür Đlerleri 5. Dosyalama ve Arşivleme Donanmlar YABANCI DĐL II ( 4+0 ) 1. Konuşma 2.Dinleme-Anlama 3.Yazma 4. Ouma-Anlama III. YARIYIL BÜRO YÖNETĐMĐ (3+0) MESLEKĐ YABANCI DĐL I (2+2) 1. Yönetim ve büro yönetimi avramlar 1. Konuşma 2. Büro yönetiminin fonsiyonlar 2. Dinleme-Anlama 3. Ofis otomasyonu sistemleri 3. Yazma 4. Bürolarn ergonomi tasarm 4. Ouma-Anlama GENEL MUHASEBE (2+1) ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU(2+0) 1. Temel avramlar ve muhasebe sistemi 1. Đş huuunun tarihsel gelişimi, avramlar 2. Gelir tablosu hesaplar 2. Bireysel iş huuu ETKĐLĐ ve GÜZEL KONUŞMA (1+1) 3. Toplu iş huuu 1. Dilin tanm, gelişimi 4. Sosyal güvenli huuu ve Tür sosyal güvenli 2. Türçe nin sesleri (foneti) sistemi uygulamas 3. Anlatm bilgisi ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ (2+0) BÜROLARDA TEKNOLOJĐ KULLANIMI (1+1) 1. Personel ve insan aynalar yönetiminin anlam apsam 1. Tenoloji, işlevleri ve değişen iş yaşam 2. Personel ve insan aynalar planlamas 2. Bilgi avram, bilgi işleme ve bilgi toplumu 3. Đş analizi, iş tanm ve gereleri 3. Büro otomasyon avram, amac, yararlar ve büro otomasyonunda 4. Đşgören bulma, seçme ve işe yerleştirme arşlaşlan zorlular ile çözüm önerileri 5. Đşgören değerlendirmesi 4. Büro maineleri ullanm ve satn almnda diat edilece hus. FĐNANSMAN VE FĐNANSAL YATIRIM ARAÇ.(2+0) 5. Bilgisayar,yazlm ve donanm tenolojileri 1. Yatrm ve yatrmc avram, piyasa avram, piyasadai 6. Bilgisayar ağla internet ve intranet yatrm araçlar 7. E-ticaret, e-alşveriş ve e-devlet 2. Sermaye piyasas araçla menul ymetler BĐLGĐSAYAR III (2+2) 3. Yatrm araçlarnn getirilerinin hesaplanmas 1. Eletroni sunu tasarmnn temelleri ZAMAN YÖNETĐMĐ (1+1) 2. Eletroni sunu programlarn tanma 1. Zaman yönetimine giriş, bileşenleri, faydala zorlular 3. Eletroni sunu araçlarn tanma 2. Zaman aybettiren etinlilerin düzenlenmesi 4. Eletroni sunuyu hazrlama 3. Zaman yönetiminde planlama 5. Eletroni sunu gösterimi yapma 4. Zaman yönetiminde tenoloji ullanm IV. YARIYIL YÖNETĐCĐ SEKRETERLĐĞĐ (2+1) MESLEKĐ YABANCI DĐL II (2+2) 1. Sereterli mesleğinin tarihsel gelişimi anlam ve türleri 1. Konuşma 2. Örgüt içindei sereterin rolü 2. Dinleme-Anlama 3. Yönetici sereterinin işisel ve meslei nitelileri 3. Yazma 4. Yönetici sereterinin yönetsel fonsiyonlara ats 4. Oume-Anlama 5. Etin yönetimde ve iletişimde yönetici sereterinin rolünün HIZLI YAZMA ve OKUMA TEKNĐKLERĐ(1+1 ne olduğu 1. Ouma ortam oluşturma 6. Büro hizmetlerinin ve büro araçlarnn organizasyonu ve yönetimi 2. ouma süreci HALKLA ĐLĐŞKĐLER (2+0) 3. Etili ouma 1. Çağdaş anlamda halla ilişiler 4. Hzl ouma 2. Halla ilişiler ve yan avramlar 5. Doğru ve etin yazma 3. Halla ilişiler faaliyetleri ÇALIŞMA PSĐKOLOJĐSĐ (2+0) 4. Halla ilişiler süreci 1. Çalşma psiolojisinin apsam ve gelişimi 5. Halla ilişiler mesleği ve görev tanmlar 2. Motivasyonel davranş ve çalşma motivasyonu 6. Halla ilişiler faaliyetlerinde ullanlan iletişim araçlar 3. Đş tatmini ve tatminsizliği KAMU-ÖZEL KESĐM YAPISI ve ĐLĐŞKĐLER (2+1) 4. Đş stresi ve iş tüenmişliği 1. Kamu ve özel setör yönetimlerinin niteliği ve örgütlenmesinin tannmas 5. Đş monotonluğu ve işe yabanclaşma 2. Kamu ve özel setör yönetimlerinin yaps, farlllar ve ilişilerin tann. 6. Ergonomi çalşma 34

35 3. Bürorasi avramnn tanm ve özellileri 7. Yorgunlu ve iş azalarna etisi 4. Devlet işleyişi içindei tüm uruluşlarn iletişimlerinde sereterin rolü YÖNETĐM BĐLĐŞĐM SĐSTEMLERĐ (2+0) KRĐZ VE STRES YÖNETĐMĐ (1+1) 1. Bilişim sistemlerinin örgütsel temelleri 1. Kriz dönemlerinde yönetim 2. Yönetim ve örgütlerde bilişimin strateji rolü 2. Kriz sürecinin aşamalar ve rizin yönetilmesi 3. Bilişim sistemlerinin teni temelleri 3. Kriz ortamnda stres yönetimi 4. Bilişim sistemlerinin urulmas BĐLGĐSAYAR IV (2+2) 5. Karar deste sistemleri 1. Đnternet üzerinde haberleşme araçlarn tanma SUNU TEKNĐKLERĐ (2+0) 2. Haberleşme araçlarnn ullanm 1. Temel terimler ve avramlar 3. Tasarmn temelleri 2. Görüntü canlandrma tenileri 4. Tasarm araçlarn ullanma 3. Đnternet uygulamalar için görüntü hazrlama 5. Web sayfas ullanma 4. Sunu dosyalar açlmas 5. Tablola çizimle animasyon 35

36 Tablo 18-B Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Önlisans Program ders içerileri TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ I. YARIYIL BĐLGĐSAYAR I (2+2) TĐCARĐ MATEMATĐK (1+1) 1. Windows Đşletim Sistemi 1. hesaplar 2. Microsoft Ofis 2. Alş, maliyet, satş ve ar hesaplar 3. Đnternet Explorer 3. Oranl bölme ve şiretlerle ilgili hesaplamalar TURĐZM EKONOMĐSĐ (2+0) 4. Faiz hesaplar 1. Turizm eonomisi ve turizm eonomisi ile ilgili temel avramlar 5. Karşm, bileşim ve alaşm problemleri 2. Turizm piyasas; turizm arz, turizm talebi, turizm setöründe 6. Đsonto fiyat oluşumu, turizm setöründe piyasa türleri GIDA TEKNOLOJĐSĐ (1+1) 3. Turizmin eonomi etileri; turizmin monete reel eonomi 1. Gda tenolojisinin tanm.hazr gda Etileri, para operasyonlarnn turizme etileri. hammaddeler ve bileşimleri, gda bozulma BESLENME ĐLKELERĐ ve MÖNÜ PLANLAMA (2+1) ontrolü 1.Sağll beslenme için gereli besinler özellileri, dengeli beslenme 2. Fizisel gda muhafaza yöntemleri ve Đçin gereli günlü besin mitar ve beslenme ileleri. Muhafaza tenileri 1. Mönü plan nedi planlamaya eti eden fatörler nelerdir. 3. Tahl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şee Misafirlerin sosyal ve eonomi durumlarna uygun menülerin, tenolojisini ve işlenmiş gdalarda alite Standart reçetelerin, porsiyonlarn oluşturulmas. ATATÜRK ĐLKELERĐ ve ĐNKILAP TARĐHĐ I (2+0) TEMĐZLĐK ÜRÜNLERĐ KULLANIMI ve DENETĐMĐ(2+1) 1. Temel avramlar 1. Plan ve progr. doğrultusunda temizli standart. belirlenmesi2. Tür inlab öncesinde Osmanl Devletinin yaptğ 2. Temizli ürün ullanmnda uygulama prensipleri slahatlar 3. Kullanm maliyetleri 3. Tür inlaplarnn hazrl dönemi ÖNBÜRO ĐŞLEMLERĐ (2+0) 4. Tür istilal savaş 1. Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şe. ve bu bölümünde TÜRK DĐLĐ I (2+0) Çalşanlarn görevleri ile diğer bölümler arasnda fonsiyonel ilişiler 1. Dil, diller ve Tür dili 2. Önbüroda ullanlan yabanc terimler 2. Dil bilgisi, sözcü, cümle 3. Önbüroda ullanlan evralarn içeri ve işlevleri 3. Kelime türleri 4. Otele giriş-çş ön muhasebe işlemleri 4. Anlatmn öğeleri ve anlatm türleri 5. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tenilerini avrayabilme 5. Düzgün ve etili onuşmann temel ileleri ve olağan olmayan durumlarda sorumlulular ve ileler YABANCI DĐL I (4+0) ĐLETĐŞĐM (1+1) 1. Konuşma 1. Đletişimin tarifi ve türleri 2. Dinleme- Anlama 2. Sözlü iletişim 3. Yazma 3. Yazl iletişim 4. Ouma- Anlama 4. Mesle hayatnda iletişim 5. Grafi iletişim 6. Tenoloji araçlarla iletişim II. YARIYIL BĐLGĐSAYAR-II (2+2) YĐYECEK-ĐÇECEK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ(2+1) 1. Kullanm ve başlangç düzenlemeleri 1. Yiyece-içece hizmet işletmelerinin tanmlanmas, 2. Temel çizim elemanlar snflandrlmas ve özellileri 3. Düzeltme ve sorgulama işlemleri 2. Yiyece-içece hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi 4. Görüntü ve ontrol işlemleri 3. Yiyece-içece hizmet işletmelerinin temel fonsiyonlar 5. Blolama işlemleri ve atmanlar,organizasyon yapla hizmetlerin planlanmas ve pazar 6. Ölçülendirme ve tarama işlemleri TEMĐZLĐK HĐZMETLERĐ ĐŞLETMECĐLĐĞĐ (2+1) 7. Yazc ve çiziciden çt alma işlemleri 1.Đşletme çeşitliliği ve setörün yapsna göre temizli GENEL MUHASEBE (1+1) programlarnn oluşturulmas 1. Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe avram, ayt yöntemleri 2. Temizli hizmetleri işletmeciliğinde ontrol, denetim Defter tutma ve muhasebe süreci ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulmas 2. Tedüzen muhasebe sistemi ve te düzen hesap plan 3. Temizli hizmetleri işletmeciliğinde belenen ve istenen 3. Bilanço ve gelir tablosunu avrayabilme temizli programlar dahilinde maliyet ve bütçe hazrlama OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ (2+0) ve pazarlama tenileri 1. Turizm ve onalama endüstrisi, genel snflamas ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ-II(2+0) 2. Otel işletm.uruluş yeri, yatrm, yatrm maliyeti, finansman 1. Atatür dönemi inilaplar Ve verimlili hesaplamalar 2. Atatür dönemi Türiye Cumhuriyeti nin dş siyaseti 3. Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonsiyonlar 3. Atatür ileleri MUTFAK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+1) TÜRK DĐLĐ-II (2+0) 1. Mutfa yönetimi 1. Yazl ve sözlü anlatm türleri

37 2. Mutfa bilgisi 2. Notalama ve yazm urallar 3. Mutfata temizli ve sağl 3. Anlatm bozulular 4. Gda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayrm YABANCI DĐL II (4+0) 5. Yiyece üretim maliyetleri, satn alma ve depolama, 1. Konuşma Uzun ve sa süreli muhafaza 2. Dinleme- Anlama 6. Mutfata bilgisayar ullanm 3. Yazma ÖNBÜRO YÖNETĐMĐ (2+1) 4. Ouma- Anlama 1. Yönetim ileleri 2. Önbüro yönetiminde güvenli ve temizli ileleri 3. Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önasa, santral işlemlerinin Yönetimini ve ontrol süreçleri 4. Önbüroda üniformal hizmetler yönetimi ve denetimi 5. Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi III. YARIYIL TURĐZM PAZARLAMASI (2+1) MESLEKĐ YABANCI DĐL-I (2+2) 1. Pazarlama-turizm pazarlamas ile ilgili temel avramlar 1. Konuşma 2. Turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama st. 2. Dinleme-Anlama 3. Turizm pazarlama armas elemanlar ve pazarlama araştrmalar 3. Yazma 4. Turizm işletmeleri açsndan modern pazarlama tenileri 4. Ouma- Anlama ZĐYAFET ve ĐKRAM HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+2) GIDA ve PERSONEL HĐJYENĐ (2+0) 1. Đşletme içi ve işletme dş yiyece içece hiz. önemi ve tanm 1. Hijyenin tanm ve önemi 2. Ziyafet (Banet) ve iram (Catering) hizmetlerinde yönetim şelini 2. Baterile mayala üfle virüsler ile Ve yönetim fonsiyonlar ilgili bilgiler 3. Ziyafetlerden belenen faydann sağlanmas için yaplmas ge. 3. Yararl, patojen miroorganizmalar ve 4. Ziyafet ve iram hizmetlerinin satş ve pazarlanmas bunlarn gelişme ortamlar ile ilgili bilgiler TURĐZM ĐŞLETMELERĐNDE MALĐYET ANALĐZLERĐ (2+1) 4. Patojen baterilerin gdalara geçişi, gda 1. Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindei maliyet ilişileri zehirlenmeleri ve baterilerin gelişmesinin 2. Konalama işl. maliyet yönetimi ontrol altna alnmas ile ilgili bilgiler 3. Konalama işl. maliyet tenileri yöntemle verimlili ve uyg. 5. Besin, bina, hava, su, peronel hijyeni ile TURĐZM MEVZUATI (2+0) ilgili ileler 1. Turizm huuu ve aynalar ZĐYAFET ve ĐKRAM HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+2) 2. Türiye de turizme ilişin yasal düzenlemeler 1. Đşletme içi ve işletme dş 3. Turizm mevzuat 2. Türiye de turizme ilişin yasal düzenlemeler SEYAHAT ACENTALIĞI ve TUR OPERATÖRLÜĞÜ (2+0) 3. Turizm mevzuat 1. Ulaştrma hizmetleri rezervasyonlar; KAT HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ(2+2) seyahat acentalar rezervasyonu 1. Kat hizmetlerinde tesisin uruluş aşamasnda 2. Seyahat acentelerinin otel işletmeleri ve yurt içi planlama ile ilgili işlevsel bilgiler Rezervasyonu, yurtdş rezervasyonu 2. Kat hizmetlerinde tesisin uruluş aşamasnda 3. Merezi rezervasyon sistemleri ve uygulamalar organizasyonla ilgili yönetsel bilgiler 3. Kat hiz. tesisin açlş öncesi oor. ile ilgili yönetsel bilgiler IV. YARIYIL YĐYECEK-ĐÇECEK MALĐYET KONTROL (2+1) GĐRĐŞĐMCĐLĐK (1+1) 1. Yiyece içece maliyet ontrolün apsam ve önemi 1. Girişimcili avram ve ortaya çş 2. Yiyece-içece maliyet ontrol süreç ve aşamalar 2. Küçü işletme çeşitleri 3. Standart yiyece-içece reçetelerinin oluşturulmas ve 3. Küçü işletmelerin uruluşu reçetelerin maliyet hesaplarnn yaplmas 4. Küçü işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama 4. Yiyece-içece faaliyetleri ile ilgili dönemsel n istatistii ve finansman Yöntemlerle raporlanmas 5. Küçü işletmelerin sorunlar ve çözüm yollar YĐYECEK ĐÇECEK ĐŞLETMECĐLĐĞĐ II (2+2) ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU(2+0) 1. Yiyece içece hizmeti veren işletmelerin önemi, snflar ve 1. Bireysel iş huuu Đşletmeye açlmalar 2. Toplu iş huuu 2. Yiyece içece hizmeti veren işletmelerin uruluş yeri, yatrm 3. Sosyal güvenli huuu maliyetleri, finansman ve rantabilite hesaplar 3. Yiyece içece hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonsiyonlar ENDÜSTRĐYEL YĐYECEK ÜRETĐMĐ I (2+2) ĐNSAN HAKLARI YÖNETĐMĐ (1+1) 1. Toplu beslenme yaplan urum ve uruluşlarn tanm, özellileri 1. Đnsan halar yönetiminin tanm, örgütlenmesi ve çevresi 2. Toplu beslenme üretiminde ve servislerinde yiyece reçetelerinin 2. Đnsan aynalar planlamas Standartlaştrlmas ve değerlendirilmesi 3. Đnsan aynağn bulma, seçme ve yönlendirme 3. Toplu beslenme hizmetlerinde yeme dağtm yöntemleri 4. Đnsan aynağnn eğitimi ve geliştirilmesi 4. Toplu beslenme servislerinde sanitasyon 5. Đnsan aynağnn değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi YĐYECEK-ĐÇECEK HĐZMETLERĐ OTOMASYONU (2+1) 6. Đş ilişileri 1. Otel otomasyonlar handa genel bilgiler TURĐZM VE ÇEVRE (1+1) 2. Yiyece içece hizmet işletmelerinde bilgisayar deste 1.Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi hizmetleri tanma ilgili genel avramlar 37

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Nam Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yl Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindeiler listesi 1. Kapa... 1 2. Đçindeiler listesi... 2 2. Tablo listesi...............3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Giriş... 2 Rehber... 4 1. Kapak... 4 2. Đçindekiler,

Detaylı

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü.

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. 08.09.4 4-30 10 İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. Yüksekokulumuzun çeşitli programlarında okutulmaktayken İKMEP ve BEGEK çalışmaları

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1 İŞLETME YÖNETİMİ 1 E DİLİ 1 TBTK 1 MAKRO EKONOMİ C108 TİCARİ MATEMATİK AİİT 1 TİCARET HUKUKU C 101 BORÇLAR HUKUKU C 101 DİLİ 1 TBTK 1 AİİT 1 İSTATİSTİK C 102 YABANCI DİL II GENEL MUHASEBE II GENEL İŞLETME

Detaylı

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör.

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör. ADALET I :0-9: 9:0-0: Anayasa Hukuku 0:0 - : :0 - : Hukukun Temel Kavramları : - : : - :00 Hukukun Temel Kavramları Medeni Hukuk I A Klavye Kullanımı I Büro Yönetimi Ofis Programları I Ofis Programları

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ 22.05.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ 23.05.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 AMFİ

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ 12.06.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 13.06.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 13.06.2017

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 AMFİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 27.03.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ 28.03.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 AMFİ 29.03.2017

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yiyecek İçecek Yönetimi TUR 515 Güz 4 2 0 6 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ 1- Bölümün Puan Türü-Kontenjanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I 09: SALI YABANCI DİL I 11: ÇARŞAMBA TÜRK DİLİ I 10.

DERSİN ADI PAZARTESİ YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I 09: SALI YABANCI DİL I 11: ÇARŞAMBA TÜRK DİLİ I 10. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2017/2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA TARİHLERİ 30.10.2017 PAZARTESİ YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I 09:30 31.10.2017 SALI YABANCI DİL I 11:00 206 01.11.2017

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5 Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Davranış Bilimleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DENKLİK VERİLEN DERSLER PROGRAM KODU ADI I. YARIYIL Konaklama İşletmeciliği EGT 101 Öğretmenlik Mes. Giriş Büro Yönetimi Konaklama İşletmeciliği MAT 101 Genel Matematik

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 Ders Planı: Öğreniminiz süresince, ilgili yarıyıllarda alıp başarmanız gereken derslerin detaylarını gösteren

Detaylı

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Ders Adı Seyahat Acentası operasyonları Ders Kodu TOUR 331 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1. SINIF 8 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ D8 İSTATİSTİK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI AŞÇILIK PROGRAMI I. SINIF (I. YARIYIL) II. SINIF (III.

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI AŞÇILIK PROGRAMI I. SINIF (I. YARIYIL) II. SINIF (III. AŞÇILIK PROGRAMI GÜN DERSİN ADI VE KODU HDS ECTS ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK DERSİN ADI VE KODU HDS ECTS ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK AŞÇ 109 MUTFAK PLANLAMA 3+0 3 D.) (BYYA) ÖĞR.GRV.MUTLU DÖNMEZ DOĞAN 2+0

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları

Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları Odalar Bölümü Yönetimi (TOUR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Odalar Bölümü Yönetimi TOUR 315 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF / 1. YARIYIL MAT101 Matematik I 4+2 5 6 FİZ103 Fizik I 4+2 5 6 KİM105 Kimya I 4+2 5 6 MAK114 Teknik Çizim 2+2

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ 27.12.2016 SALI ÖN BÜRO HİZMETLERİ 11:00 204 29.12.2016 TÜRK DİLİ I 10:00 AMFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

Detaylı

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1ARASINAV PROGRAMI 30 Mart 2015 Pazartesi 09:00 Bilgisayarlı büro programları 303 30 Mart 2015 Pazartesi 11:00 İngilizce ıı 303 31 Mart 2015 Salı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI AŞÇILIK PROGRAMI I. SINIF BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Okt. Mert ARSLANALP 09:25-10:10

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ GATDL101 BĐLGĐSAYAR TÜRK DĐLĐ-I 2 0 GAAIT101 BĐLGĐSAYAR ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ-I 2 0 GAYDL101 BĐLGĐSAYAR YABANCI DĐL-I

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ (D5) Ders Saatleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ (D5) Ders Saatleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 1.SINIF Ekonomi I Ekonomi I Bilgi ve Teknolojisi Klavye Teknikleri Klavye Teknikleri I İşletme I İşletme I Bilgi ve Teknolojisi I Yabancı Dil I Yabancı Dil I Klavye

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 Gastronomi ve Yiyecek Tarihi 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I 2 0 2 2 Atatürk

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı