Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Nam Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yl Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

2 Đçindeiler listesi 1. Kapa Đçindeiler listesi Tablo listesi Şeil listesi Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşmalar Birimin tarihçesi Birim organizasyon şemas Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal niteliler ve özelliler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştrma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve deste süreçlerinin değerlendirilmesi...44 Yönetsel özellilerin (yapsal) değerlendirilmesi Yönetsel özellilerin (davranşsal) değerlendirilmesi 46 Çtlar/Sonuçlarn Değerlendirilmesi Yüseöğretim Misyonunu Başarma Performansnn Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalşmalar Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Kaynaça Eler Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program ÖnLisans Ders içerileri 55 Muhasebe Program ÖnLisans Ders içerileri..57 Performans göstergeleri tablosu

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Program14 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yüseoul Kurulu üye listesi Tablo 5 M. Ereğlisi Mesle Yüseoulu Yüseoul Yönetim Kurulu üye listesi 18 Tablo 6 Girdiler (Kaynalar ve Đlişiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programlar üniversite giriş puan ortalamalar Tablo 8 Mesle Yüseoulu ortaöğretim başar puan ortalamalar Tablo 9 Kurumsal niteliler ve özelliler değerlendirme tablosu Tablo 10 Kurumsal niteliler veri tablosu Tablo 11 Aademi personel Tablo 12 Birim yl Ağrll Hizmet Alan/Alanlar Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Mezun öğrenci Tablo 15 Birime bağl bölüm ve programlar Tablo 16-A Büro Yön. ve Sereterli P.ÖnLisans D. Program: Güz ve Bahar yaryllar30 Tablo16-BTurizm ve Otel Đşletmeciliği Program ÖnLisans D. Program: Güz ve Bahar yaryllar 31 Tablo 16-c Muhasebe Program ÖnLisans Ders Program: Güz ve Bahar yaryllar Tablo 17-A Örne ders arnesi- Maro Eonomi Tablo 17 B Örne ders arnesi-genel Muhasebe Tablo 17 C Örne ders arnesi- Turizm Pazarlamas Tablo 18 Büro Yönetimi ve Sereterli Program ÖnLisans Ders içerileri...36 Tablo 19 Araştrma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu.. 39 Tablo 20 Bilimsel yayn ve etinli saylar Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 22 Đdari süreçler ve deste süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 23 Yönetsel özellilerin (yapsal) değerlendirme tablosu Tablo 24 Yönetsel Özellilerin (Davranşsal) Değerlendirme tablosu Tablo 25 Çtlar/Sonuçlarn Değerlendirme tablosu 47 Tablo 26 Yüseöğretim Misyonunu Başarma Performansnn Değerlendirme Tablo 27 Paydaşlar tablosu48 3

4 Şeil listesi Şeil 1 Birim Organizasyon Şemas

5 3. SUNUŞ Bu belge ile Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu yl urumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başllar altnda sunulmatadr. Birimimiz zaman içerisinde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarn verimli bir şeilde sürdürebilme amac ile Üniversite düzeyinde çalşma ve eğitim toplantlarna atlmş olup Birimimizin eğitim-öğretim, araştrma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarnda vermiş olduğu hizmetlerin alitesini artrmay hedeflemetedir. Emeği geçen Üniversite urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşma grubu ile çeşitli şeillerde çalşmalarmza yardmc olan Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü ne teşeürlerimi sunarm. Yrd. Doç. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Müdürü Teirdağ, Mart

6 4. GĐRĐŞ Bu doümann amac Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu yl urumsal değerlendirme raporu sunmatr. Rapo Kamu Đdareleri için Strateji Planlama Klavuzu 2. sürüm şğnda Yüseöğretim Kurumlarnda Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. /1.0 örne alnara Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü tarafndan hazrlanmş olan urumsal değerlendirme ve strateji planlama rehberi esas alnara hazrlanmştr. Kurumsal değerlendirme çalşmalar srasnda benzer bir dil ullanmay sağlama amac ile ullanlan temel tanmlar ve avramlar aşağda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçeleştirme için Birimimizde çalşan bireylerin yapmalar gereen faaliyet ve çalşmalar gösteren ölçülebilir nitelitei hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçeleştirece olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçeleştirdilerinde, Birimimizin hedefi gerçeleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşma istediği notalar gösteren temel amaçlardr. Bu hedeflerin net anlaşlr ve ölçülebilir etinli ve eylemleri içermesi gereir. Birim hedefleri, urumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim baznda değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini apsamatadr. Birimimiz Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin endi aralarnda ilgili yönetmeli şğnda demorati usullerle urdular Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci onseyi Birimimizin değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnda öğrenci temsilcileri araclğ ile rol almştr. Birimimiz Yll Değerlendirme Raporu: Birimimizin, değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnn sonuçlarn içeren ve Birimimiz tarafndan her yl hazrlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin endisi için belirlediği temel varl gereçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecete ulaşma istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin strateji planlama sürecinde etilendiği ve etilediği çevresel oşullarn değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurlarn Birimimiz ile ilişileri, yasal uygulamala eğitim-öğretim tenolojilerindei gelişmele YÖK, ÜAK, uluslararas gelişmeler bu apsamda ele alnabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin iinci admdr. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarn gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planlar: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarna göre yaplaca olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularn ve zamanlamasn gösteren planlar ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçlarn arasndai sapmann azaltlmas için yaplan çalşmalardr. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştrma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin alitesinin süreli iyileştirilmesidir. Kayna Planlamas: Birimimizin hedeflerini gerçeleştirme için gereli olan eonomi ve insan gücü aynalarnn planlanmasdr. Kurum Đçi Periyodi Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştrma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin alitesini, alite geliştirme çalşmalarn, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarn periyodi olara değerlendirmesidir. 6

7 Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Gruplar: Birimimizde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalar yapma üzere görevlendirilen eiplerdir. Bu eiplerimiz eğitim-öğretim, araştrma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarnda çalşmşlardr. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK değerlendirme ve alite geliştirme süreci apsamnda yaptğ özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin il ayağdr. Kurumsal Hedefler: Birimimizin endi stratejilerini hayata geçirme için urumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelite faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştrma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin alitesinin ve urumsal alite geliştirme çalşmalarnn, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu tarafndan apsaml, sistemati ve düzenli olara değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin il ayağdr. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafndan belirlenen hedeflere ne oranda ulaşldğn gösteren ölçülebilir nitelitei unsurlardr. Performans: Birimimizin, belirlediği strateji hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politia: Birimimizin günlü uygulamalarn yönlendiren yalaşmlardr. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçeleştirildiğinin sorgulanmas ve sonuçlarn ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amac doğrultusunda nasl yönlendirilmesi geretiğini belirleyen ve davranşn oluşturan yalaşmdr. Strateji Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş strateji önemi olan amaçlardr. Strateji Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafndan yaplan eylem planlarnda belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Strateji Planlama Öncesi Çalşmalar: Strateji planlama çalşmasna başlamadan önce yaplmas gereen çalşmalardr. Şunlar apsar: Planlama urulunun oluşturulmas, Strateji planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarnn belirlenmesi, Planlamada uyulmas gereen ilelerin belirlenmesi, Kurumsal varsaymlarn oluşturulmas, Değerlendirmede ne tür bilgilerin ullanlacağna arar verilmesi, ve Strateji planlama yol haritasnn oluşturulmas. Strateji Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarna göre zayf ve uvvetli yönlerini, dş değerlendirme sonuçlarna göre önündei frsat ve tehditleri belirlemesi, bunlarn şğnda alitesini geliştirece olan stratejilerini oluşturmas, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyere onlar süreli izlemesi sürecidir. Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin iinci ayağdr. Süreç: Belirli bir amac gerçeleştirme için gereli her türlü girdiyi alara belenen sonuçlar oluşturma için Birimimiz tarafndan gerçeleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin uvvetli ve zayf yönlerini, önündei frsatlar ve tehditleri ortaya çaran ve buna dayal olara stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönle Zayf Yönle 7

8 Frsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çtlarndan birisi olup daha sonra gelen strateji planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Plan: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayal yaplaca olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularn ve zamanlamasn gösteren planlardr. Üniversitemiz Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdei değerlendirme ve alite geliştirme sürecinden sorumlu uruldur. Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversiteleraras Kurul tarafndan oluşturulan, yüseöğretim urumlarnda değerlendirme ve alite geliştirme çalşmalarnn düzenlenmesi ve oordinasyonundan sorumlu omisyonudur. Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yüseöğretim Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yüseöğretim urumlarnn yll değerlendirme raporlarn diate alara, her yl hazrladğ veya hazrlattğ raporudur. Yüseöğretim Kurumlar: Üniversiteler ve yüse tenoloji enstitüleridir. Yüseöğretim Üst Kurullar: Yüseöğretim Kurulu (YÖK), Yüseöğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversiteleraras Kuruludur. (ÜAK) 8

9 5. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Giriş: Bu doümann amac Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu yl urumsal değerlendirme raporu sunmatr. Rapo Kamu Đdareleri için Strateji Planlama Klavuzu 2. sürüm şğnda Yüseöğretim Kurumlarnda Aademi Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. /1.0 örne alnara Nam Kemal Üniversitesi Retörlüğü tarafndan hazrlanmş olan urumsal değerlendirme ve strateji planlama rehberi esas alnara hazrlanmştr. Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşmalar: Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu gere 5018 gerese 2547 sayl Kanunlar çerçevesinde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarn yürütme üzere Yüseoul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başanlğnda bir Yüseoul Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalşma grubu 2008 ylnda 3 personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalşmalarmza atda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüseoul Sereteri ile çalşma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye says 5 olmuştur. Birimin tarihçesi : Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Turizm ve Otelcili ile Büro Yönetimi ve Sereterli Program nda Aademi yl başndan itibaren eğitim vermeye başlamştr. Đl mezunlarn 1996 ylnda veren mesle yüseoulumuz 8 yl son derece yetersiz bir binada hizmet vermiş olup, Aademi yl başnda Kültür Baanlğ tarafndan tahsis edilen ço daha elverişli şimdii binasna taşnara, Turizm ve Otelcili programnn ad Turizm ve Otel Đşletmeciliği olara değiştirilditen sonra Aademi ylnda varolan ii programa e olara Muhasebe Program nda da öğrenci almaya başlamştr. Yll toplam öğrenci ontenjan 130 olan yüseoulumuz genellile Đstanbul ve çevre illerden öğrenciler tarafndan, tercih edilmetedir. 9

10 MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BÖLÜM ÖZEL KALEM BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK ÖZLÜK ĐŞLERĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLTETMECĐLĐĞĐ ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ MUHASEBE MAAŞ SATIN ALMA TAŞINIR KAYIT KONTROL YARDIMCI HĐZMETLĐ Birim organizasyon şemas Kurumsal değerlendirme: Girdiler: Yüseoulda yer alan öğrenci niteliği,bilgi tenolojisi ve aynalarnn yeterliliği ve çalşanlar ile ilgili ilişilerin yeterliliği belenen düzeyde bulunmatadr.aademi personel niteliği, idari personel niteliği, iş tenolojilerinin, fizisel olanalarn, temin edilen hizmetlerin yeterliliği, amu urum ve uruluşlar ile ilişilerin yeterliliği ve mezunlarla ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin altnda bulunmatadr. Mali aynalarn yeterliliği, sanayi ve toplumla ilişilerin yeterliliği, yüseöğretim alannda ulusal ilişilerin yeterliliği, yüseöğretim alannda uluslar aras ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço altndadr.lerle ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço üstündedir. Kurumsal niteliler ve özelliler: 10

11 Yüseoulda öğrenci saylar ve yeterliliği, çalşanlarn yaş ortalamalar ve yeterliliği, çalşanlarn adnere personel dağlmnn değerlendirilmesi ve yeterliliği, çalşanlarn dem ortalamalar ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi,urumun ağrll alanlar ve yeterliliği belenen düzeydedir.đdari personel saylar ve yeterliliği, personelin ortalama unvan düzeyi, birimlerin ve bu birimlerdei program saylar ve yeterliliği ve eğitim öğretim ve araştrma altyaps ve yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Öğretim eleman saylar ve yeterliliği, ampus alan altyaps, toplam apal alan büyülüğü, sosyal ve diğer hizmet alan büyülüğü belenen düzeyin ço altndadr. Eğitim ve öğretim süreçleri: Yüseoulda programlarn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu, programlarn eğitim hedeflerinin yeterliliği, programlarn apsam ve nitelilerinin yeterliliği, programlarn anlaşlabilirliği ve hedeflerinin açlğ, programlarn bütünlüğünün ve devamllğnn yeterliliği, program çtlarnn yeterliliği, programlarn diğer programlarla ilişilerinin yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberli hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarnn yeterliliği, yeni öğrencilerin programlara hazrlama prosedür ve uygulamalarnn yeterliliği, ve programlarn ilgili ulusal ve uluslar aras programlarla uyumundai yeterliliği belenen düzeydedir.bunun yannda program aynalarnn yeterliliği, eğitsel deste hizmetlerinin yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Uluslar aras öğrenci değişimi programlarna öğrenci atlm yotur. Araştrma ve geliştirme süreçleri: Uygulama ve Hizmet Süreçleri : Uygulama araç gereçlerindei maddi imanszllardan ve mean imanszllarndan dolay yetersizliler mevcuttur. Đdari süreçler ve deste süreçlerinin değerlendirilmesi: Đnsan gücünün yetersiz olmasndan dolay idari ve teni hizmetlerde istenen seviyeye ulaşlamamatadr. Yönetsel özellilerin (davranşsal ve davranşsal) değerlendirilmesi: Yönetsel anlamda; eldei gere beşeri gerese fizii aynalar en etili biçimde ullanlara, optimum büyülüğe ulaşlamamann doğurduğu olumsuzlular bertaraf edilmiş, üçü ölçete yaplanmann avantajlarn öne çaran bir yönetim anlayş söz onusu olmuştur. Çtlar/Sonuçlarn Değerlendirilmesi Kurumsal, yönetsel, idari faaliyetler istenilen düzeyde gerçeleşmiş, uygulama ve araştrma ile ilgili yetersizlilere rağmen Eğitim- öğretim hedeflere uygun olara tamamlanmştr. Yüseöğretim Misyonunu Başarma Performansnn Değerlendirilmesi Genel olara dar çevreden, maddi imanszllardan, mean ve uygulama alan imanszllarndan ve yeterli öğretim elemannn olmamasndan dolay belirlenen misyona ulaşmata zorlanldğ halde üçü ölçe avantajlaryla misyona uygunluta başarl bir sonuç alndğ görülmetedir. Çevre Değerlendirme çalşmalar Paydaş analizi: Yüseoulun endini geliştirebilmesi için paydaşlarnn desteğine ihtiyac vardr. Paydaşlarmzdan ; Aademi personelimiz çalşan olmas yannda, oulun temel ve strateji ortalarndandr. Đdari personelimiz çalşan bir paydaştr. Temel ve strateji ortal onusunda çeingen davranmatadrlar. 11

12 Üniversite yöneticileri ve mezunlarmz temel ve strateji ortalarmzdandr. velileri yararlanc olara gözüüren öğrencilerimiz hem yararlanc hem de temel ve strateji ortalarmzdandr.bunun yannda tabloda gösterilmeyen Đlçe yerel yönetimi ve merezi yönetime bağl amu urumlar, basn ve sivil toplum uruluşlar dş paydaşlarmzdr. SWOT (GZFT) analizi: Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Đçin Frsatlar Başta sanayi, turizm, olma üzere coğrafi ve ültürel anlamda gelişmeye aç bir yörede bulunma Ulaşm ve enerji altyapsnn yeterli düzeyde geliştiği bir bölgede bulunma III Strateji Planlama III 1. Kurumsal imli çalşmas Birimin misyonu: Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Teirdağ da bir yandan bir metropol olan Đstanbul, diğer yandan Çorlu, Çerezöy gibi sanayi bölgelerinin esiştiği, sanayileşmenin, eonomi gelişmenin hzla arttğ bir bölgenin snrlarnda üle alnmasnn temellerini oluşturaca nitelili insan aynağn yetiştirmeyi bir görev olara alglamatadr. Ayrca araştrc, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yöneli düşünce yapsnda, çağdaş uygarl düzeyini izleyen ve bunun üzerine çmaya çalşan gençler yetiştirmeyi temel görevleri arasnda sayar. Birimin vizyonu: Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu zihinsel, ruhsal ve bedensel olara süreli endisini yenileyen ve geliştiren, endisiyle ve çevresiyle barş, üreten insanlar yetiştirme için çağn bütün eğitim, öğretim ve teni olanalarn seferber edere ülemizin her bamdan nitelili, mensuplarnn onur duyara hizmet ettiği, gençlerin mensubu olma için isteyere tercih ettileri çağdaş bir eğitim urumu olmay endisine öz görüş olara seçmiştir. Birimin temel değerleri: Atatür Đle ve Đnlaplarnn temelini oluşturan bilimin yol göstericiliğini vazgeçilmez bir değer olara görü alglar ve uygular. Çoğulcu demorasinin vazgeçilmez unsurlarndan olan farl düşüncelere saygl ve aç, eleştirel düşünceye bağl, hoşgörülü, daima dayanşma ve paylaşma bilinci içinde olmay temel değerler arasnda sayar. 12

13 6. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu gere 5018 gerese 2547 sayl Kanunlar çerçevesinde urumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarn yürütme üzere Yüseoul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başanlğnda bir Yüseoul Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalşma grubu 2008 ylnda 3 personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalşmalarmza atda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüseoul Sereteri ile çalşma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye says 5 olmuştur. Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu KDSP Çalşma Grubu, Üniversite Retörlüğü tarafndan urumsal değerlendirme ve strateji planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danşmanl hizmetlerinden yararlanmştr. Kurumsal değerlendirme ve strateji planlama çalşmalarnda yararlanlma üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarmz ile bilimsel yaynlarmza ilişin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafndan itina ile toplanmas için alt yap oluşturma çalşmalar Üniversitemizin oordinasyonunda yl içerisinde sürdürülmüştür ylnda Birimimiz tarafndan taip edilmiş olan çalşma program aşağdai tabloda sunulmuştur. Planlarn tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarnda da Birim KDSP Çalşma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme eipleri ile yan çalşacatr. Yaplmş olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalşmalar şğnda Birim Strateji Plan güncellenip plann iinci sürümü hazrlanacatr. Birim KDSP çalşma grubu tarafndan hazrlanmş olan Birim strateji plann il sürümü paydaş görüşüne açlacatr. 13

14 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Gülgezen, Kamile Öğr. Gör. Müdür Yardmcs Đtisadi ve Đdari Bölüm, Büro Yönetimi ve Sereterli Program Özolgun, Hande Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm, Muhasebe Program Ça Ali Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm, Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Seze Fahrettin Yalavaç, Hatice Yüseoul Sereteri Yüseoul Temsilcisi Đtisadi ve Đdari Bölüm, Büro Yönetimi ve Sereterli Program Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama Çalşma Program Sra no. Tarih Çalşma 1 31 Mart 2008 Birim yl Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yllar strateji plan taslağnn teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yllar strateji plannn teslimi 4 1 Aral 2008 Birim yllar strateji plannn güncellenmiş sürümünün sunulmas 7. BĐRĐMĐN TARĐHÇESĐ ylnda 567 sayl YKK ile Traya Üniversitesine bağl Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu olara urulmuştur da 5467 sayl anun ile bağlants değiştirilere Traya Üniversitesinden Nam Kemal Üniversitesine Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu olara atarlmştr. Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu Turizm ve Otelcili ile Büro Yönetimi ve Sereterli Program nda Aademi yl başndan itibaren eğitim vermeye başlamştr. Đl mezunlarn 1996 ylnda veren mesle yüseoulumuz 8 yl son derece yetersiz bir binada hizmet vermiş olup, Aademi yl başnda Kültür Baanlğ tarafndan tahsis edilen ço daha elverişli şimdii binasna taşnara, Turizm ve Otelcili programnn ad Turizm ve Otel Đşletmeciliği olara değiştirilditen sonra Aademi ylnda varolan ii programa e olara Muhasebe Program nda da öğrenci almaya başlamştr. Yll toplam öğrenci ontenjan 130 olan yüseoulumuz genellile Đstanbul ve çevre illerden öğrenciler tarafndan, tercih edilmetedir. 14

15 Yüseoulumuzun açmş olduğu bölüm ve programlar aşağdai tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yllarna ilişin bilgi ile birlite gösterilmiştir ylnda 50 öğrenci ile öğretime başlayan ( O tarihte adrolu öğretim eleman yotur) Yüseoulumuz dönemi itibariyle toplam 5 öğretim eleman ile 374 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I Đtisadi ve Đdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sereterli Program Turizm ve otel Đşletmeciliği Program * Muhasebe Program

16 8. BĐRĐM ORGANĐZASYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Retörlüğe bağl olan yüseoulda üç yl için retör tarafndan atanr. Yüseoulu Kurulu ve Yüseoul Yönetim Kuruluna Başanl yapar. Yasann saydğ görevlerini yerine getirme için her türlü önlemi alr. YÜKSEKOKUL KURULU: Müdürün başanlğnda müdür yardmclar ve bölüm başanlarndan oluşur. YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU: Müdürün başanlğnda müdür yardmclar ile müdürce gösterilece alt aday arasndan Yüseoulu Kurulu tarafndan üç yl için seçilece üç öğretim üyesinden oluşur. BÖLÜM: Đtisadi ve idari bölümde ; Büro Yönetimi ve Sereterli, Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Muhasebe olma üzere üç program mevcuttur. MÜDÜR YARDIMCISI: Müdürün vereceği görevleri yerine getirme, geretiğinde vealet etme, yüseoul urulu ve yüseoul yönetim urulu toplantlarna atlma görevleri arasndadr. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ: Đdari birimlerin görevlerini zamannda ve esisiz yerine getirip getirmedilerini ontrol etme, idari bürolar arasnda oordinasyonu sağlama, yüseoul müdürüne alanyla ilgili bilgi verme, urlarda raportörlü yapma görevleri arasndadr. Özel Kalem, Özlü,, Maaş Satn Alma, Taşnr Kayt Kontrol gibi idari bürolar ve Yardmc Hizmetli personel astlarn oluşturur. Yüseoulun yl sonu itibar ile organizasyon şemas aşağdai şeilde verilmiştir. yl sonu itibar ile Yüseoulda 3 programla hizmet verilmiştir sayl yasa gereğince urulan Yüseoul Kurulu ve Yüseoul Yönetim Kurulu sras ile öğrenim ylnda srasyla 3 ve 18 ez toplanmştr. Kurul üyelerinin listesi yl sonu itibar ile aşağdai tabloda verilmiştir. Şeil 1 Birim Organizasyon Şemas 16

17 MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BÖLÜM ÖZEL KALEM BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK ÖZLÜK ĐŞLERĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLTETMECĐLĐĞĐ ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ MUHASEBE MAAŞ SATIN ALMA TAŞINIR KAYIT KONTROL YARDIMCI HĐZMETLĐ 17

18 Tablo 4 Yüseoul Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Faülte dş idari görev 1 Gönülol, Eran, Yrd. Doç. Dr. 2 Çelen, Đle Yrd. Doç. Dr. Ziraat Faültesi Müdür M.Ereğlisi MYO Müdürlüğü Ziraat Faültesi 3 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Müdür Yardmcs Tablo 5 Yüseoul Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Faülte dş idari görev 1 Gönülol, Eran, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Faültesi Müdür M.Ereğlisi MYO Müdürlüğü 2 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Müdür Yardmcs 3 Avcu, Fazilet, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program 4 Gülgezen, Kamile, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/ Büro Yönetimi ve Sereterli Program 5 Ee Sevda, Öğr. Gör. Đtisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program 6 18

19 9. ÖZDEĞERLENDĐRME Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynalar ve Đlişiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) niteliğinde belenen düzey 3 2) Aademi personel niteliğinde belenen düzey 2 3) Đdari Personel niteliğinde belenen düzey; 2 4) Mali aynalarn yeterliliği; 1 5) Bilgi Tenolojileri ve aynalarnn (Bilgisaya internet, iletişim, itap, yayn, vb)yeterliliği; 3 6) Đş Tenolojilerinin yeterliliği; 2 7) Fizisel olanalarn yeterliliği; 2 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 2 9) Sanayi ile ilişilerin yeterliliği; 1 10) Toplum ile ilişilerin yeterliliği; 1 11) Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişilerin yeterliliği; 2 12) Mezunlar ile ilişilerin yeterliliği; 2 13) Çalşanlar ile ilgili ilişilerin yeterliliği; 3 14) ler ile ilişilerin yeterliliği; 5 15) Yüseöğretim alannda ulusal ilişilerin yeterliliği; 1 16) Yüseöğretim alannda uluslararas ilişilerin yeterliliği; 1 Yüseoulda yer alan öğrenci niteliği,bilgi tenolojisi ve aynalarnn yeterliliği ve çalşanlar ile ilgili ilişilerin yeterliliği belenen düzeyde bulunmatadr.aademi personel niteliği, idari personel niteliği, iş tenolojilerinin, fizisel olanalarn, temin edilen hizmetlerin yeterliliği, amu urum ve uruluşlar ile ilişilerin yeterliliği ve mezunlarla ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin altnda bulunmatadr. Mali aynalarn yeterliliği, sanayi ve toplumla ilişilerin yeterliliği, yüseöğretim alannda ulusal ilişilerin 19

20 yeterliliği, yüseöğretim alannda uluslar aras ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço altndadr.lerle ilişilerin yeterliliği belenen düzeyin ço üstündedir. Tablo 7 Birim lisans programlar üniversite giriş puan ortalamalar A Bölümü A program B program Puan türü En az puan ortalamas En fazla puan ortalamas Yerleştirilen öğrenci says B Bölümü A Program B Program Tablo 8 Mesle Yüseoulu ortaöğretim başar puan ortalamalar Yerleştirilen öğrenci says Ortaöğretim başar puan ortalamalar Đtisadi ve Đdari Program Turizm ve Otelcili 50 Büro Yönetimi 50 Muhasebe 30 65,443 20

21 Kurumsal niteliler ve özelliler Tablo 9 Kurumsal niteliler ve özelliler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) saylar (Faülte, Yüseoul, Mesle Yüseoulla Yüse Lisans ve Dotora) ve yeterliliği; 2) Öğretim eleman saylar (Profesö Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Outman, Araştrma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 1 3) Đdari personel saylar (adrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalşanlarn yaş ortalamalar (Öğretim üyeleri, öğretim elemanlar ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalşanlarn adn-ere personel dağlmnn değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanla araştrma görevlileri ve idari personel için ayr ayr) ve yeterliliği; 3 6) Çalşanlarn dem ortalamalar (Öğretim üyeleri, öğretim elemanlar ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Aademi personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Aademi birimlerin ve bu birimlerdei programlarn saylar (Faülte, Yüseoul, Mesle Yüseoulla Yüse Lisans ve Dotora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağrll alan/alanlar ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fizisel büyülüğü ve altyaps (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alan; 1 ii) Toplam apal alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştrma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanlar; 1 Yüseoulda öğrenci saylar ve yeterliliği, çalşanlarn yaş ortalamalar ve yeterliliği, çalşanlarn adnere personel dağlmnn değerlendirilmesi ve yeterliliği, çalşanlarn dem ortalamalar ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi,urumun ağrll alanlar ve yeterliliği belenen düzeydedir.đdari personel saylar ve yeterliliği, personelin ortalama unvan düzeyi, birimlerin ve bu birimlerdei program saylar ve yeterliliği ve eğitim öğretim ve araştrma altyaps ve yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Öğretim eleman saylar ve yeterliliği, ampus alan altyaps, toplam apal alan büyülüğü, sosyal ve diğer hizmet alan büyülüğü belenen düzeyin ço altndadr. 21

22 Tablo 10 Kurumsal niteliler veri tablosu saylar I saylar 374 Önlisans öğrenci says 374 Lisans öğrenci says Yüse lisans öğrenci says Dotora öğrenci says Toplam öğrenci says Engelli öğrenci says Uluslar aras değişim programna atlan öğrenci says II Öğretim eleman saylar Profesör Doçent Yardmc doçent Öğretim görevlisi 5 Outman Uzman Dotoral Araştrma görevlisi Araştrma görevlisi Toplam öğretim üyesi says 5 Toplam ders veren öğretim eleman says Toplam öğretim eleman says III Đdari personel says Kadrolu personel 4 22

23 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel says 5 IV Çalşanlarn yaş ortalamas Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 43 Tüm öğretim elemanlar 43 Đdari personel 34 V Çalşanlar arasnda bayan says Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 3 Tüm öğretim elemanlar 3 Đdari personel 1 VI Çalşanlarn dem ortalamas Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanlar 13 Tüm öğretim elemanlar 13 Đdari personel 9 VII Öğretim elemanlarnn ortalama unvan ortalamas 3 VIII Bölümün ağrll alan/alanlar (alan adlar) Alan 1: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alan 23

24 Alan 2: IX Bölüm/program/ABD says Bölüm says Program says 3 ABD says X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomal eleman says Lise mezun says 4 Önlisans mezun says 1 Lisans mezun says Yüse lisans mezun says Dotoral eleman says 24

25 Tablo 1 1Aademi personel Sra no Đsim Unvan Anabilim dal/program Temel Bilim Alan Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dş Notlar 1 Avcu, Fazilet Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 2 Avcu, Sami Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Müdür Yardmcs. 3 Gülgezen, Kamile 4 Hastü Bülent Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Büro Yönetimi ve Sereterli Büro Yönetimi ve Sereterli 5 Ee Sevda Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 6 25

26 Tablo 12 Birim yl Ağrll Hizmet Alan/Alanlar No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Says % Says % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alan 2 Fen Bilimleri ve Matemati Temel Alan 3 Filoloji Temel Alan 4 Güzel Sanatlar Temel Alan 5 Huu Temel Alan 6 Đlahiyat Temel Alan 7 Meslei ve Teni Eğitim Temel Alan Mimarl Temel Alan 9 Mühendisli Temel Alan 10 Sağl Bilimleri Temel Alan 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alan Ziraat ve Ormancl Temel Alan Toplam

27 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programlarn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu; 2 2) Programlarn eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programlarn apsam ve nitelilerinin (ders çeşitliliği, ders yüleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programlarn anlaşlabilirliği ve hedeflerinin açlğ; 3 5) Programlarn bütünlüğünün ve devamllğnn yeterliliği; 3 6) Programlarn çtlarnn (programn azandrmas belenen niteliler) yeterliliği; 3 7) Program aynalarnn (öğretim eleman, ders notlar vb.) yeterliliği; 2 8) Programlarn diğer programlarla ilişilerinin yeterliliği; 3 9) lere sunulan rehberli/danşmanl hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) değerlendirme prosedür ve araçlarnn (snav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazrlama prosedür ve uygulamalarnn yeterliliği; 3 13) lere sunulan eğitimin etinliğini arttraca eğitsel deste hizmetlerinin (yabanc dil, IT tenolojileri ve bilgisayar donanm vb.) yeterliliği; 2 14) Programlarn ilgili ulusal ve uluslararas programlarla uyumundai yeterliliği; 3 15) Uluslar aras öğrenci değişimi programlarna öğrenci atlmnn yeterliliği; 1 Yüseoulda programlarn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu, programlarn eğitim hedeflerinin yeterliliği, programlarn apsam ve nitelilerinin yeterliliği, programlarn anlaşlabilirliği ve hedeflerinin açlğ, programlarn bütünlüğünün ve devamllğnn yeterliliği, program çtlarnn yeterliliği, programlarn diğer programlarla ilişilerinin yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberli hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarnn yeterliliği, yeni öğrencilerin programlara hazrlama prosedür ve uygulamalarnn yeterliliği, ve programlarn ilgili ulusal ve uluslar aras programlarla uyumundai yeterliliği belenen düzeydedir.bunun yannda program aynalarnn yeterliliği, eğitsel deste hizmetlerinin yeterliliği belenen düzeyin altndadr. Uluslar aras öğrenci değişimi programlarna öğrenci atlm yotur. 27

28 Tablo 14 Mezun öğrenci I Mezun öğrenci saylar Önlisans mezun öğrenci says 113 Lisans mezun öğrenci says Yüse lisans mezun öğrenci says Dotora mezun öğrenci says Toplam mezun öğrenci says Tablo 15 Birime bağl bölüm ve programlar Bölümler Program düzeyi Program ad Temel Bilim Alan Đl eğitim öğretim yl yl öğrenci says Đtisadi ve Đdari Önlisans Turizm ve Otel Đşletmeciliği Büro Yönetimi ve Sereterli Muhasebe Lisans Yüse (tezli/tezsiz) lisans dotora Bölüm 2 Önlisans 28

29 Lisans Yüse (tezli/tezsiz) lisans dotora Toplam say Toplam say

30 Tablo 16-A Büro Yönetimi ve Sereterli Program Önlisans Ders Program- Bahar Yaryllar Güz ve 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-101 Genel Đşletme BYS-103 Ticari Matemati ,5 BYS-105 Sereterli Bilgisi BYS 107 Klavye Tenileri BYS-109 Huuun Temel Kavramlar BYS-111 Protool Bilgisi BYS-113 Bilgisayar ,5 ZAĐ 101 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. I ZTD 101 Tür Dili I ZYD 101 Yabanc Dil I 2.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-102 Genel Eonomi BYS-104 Yönetim ve Organizasyon BYS-106 Genel Đletişim BYS-108 Örgütsel Davranş BYS-110 Dosyalama ve Arşivleme Tenileri ,5 BYS-112 Meslei Yazşmalar BYS-114 Bilgisayar II ZAĐ 102 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. II ,5 2 ZTD 102 Tür Dili II ZYD 102 Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-201 Büro Yönetimi BYS-203 Genel Muhasebe ,5 BYS-205 Etili ve Güzel Konuşma ,5 BYS-207 Bürolarda Tenoloji Kullanm ,5 BYS-209 Bilgisayar III BYS-211 Meslei Yabanc Dil I BYS-213 Đş ve Sosyal Güvenli Huuu BYS-215 Đnsan Kaynalar Yönetimi BYS-217 Finansman ve Finanssal Yatrm Araçlar BYS-219 Zaman Yönetimi ,5 4.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi BYS-202 Yönetici Sereterliği ,5 BYS-204 Halla Đlişiler BYS-206 Kamu-Özel Kesim Yaps ve Đlişileri ,5 BYS-208 Kriz ve Stres Yönetimi ,5 BYS-210 Bilgisayar IV BYS-212 Meslei Yabanc Dil II BYS-214 Hzl Yazma ve Ouma Tenileri ,5 BYS-216 Çalşma Psiolojisi BYS-218 Yönetim Bilişim Sistemleri BYS-220 Sunu Tenileri

31 Tablo 3-B Turizm ve Otel Đşletmeciliği Program Önlisans Ders Program- Bahar Yaryllar Güz ve 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 101 Bilgisayar I TRM 103 Turizm Eonomisi TRM 105 Beslenme Đleleri ve Mönü Planl ,5 TRM 107 Temizli Ürünleri Kullanm ve De ,5 TRM 109 Ön Büro Đşlemleri TRM 111 Đletişim ,5 TRM 113 Ticari Matemati ,5 TRM 115 Gda Tenolojisi ,5 ZAĐ 117 Atatür Đleleri ve Đnlap Tarihi I ZTD 101 Tür Dili I ZYD 101 Yabanc Dil I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 102 Bilgisayar II TRM 104 Genel Muhasebe ,5 TRM 106 Otel Đşletmeciliği TRM 108 Mutfa Hizmetleri Yönetimi ,5 TRM 110 Ön Büro Yönetimi ,5 TRM 112 Yiyece-Đçece Hizmetleri Yöne ,5 TRM 114 Temizli Hizmetleri Đşletmeciliği ,5 ZAĐ 102 Atatür Đleleri ve In.Tarihi II ZTD 102 Tür Dili II ZYD 102 Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 201 Turizm Pazarlamas ,5 TRM 203 Kongre ve Fuar Yönetimi TRM 205 Turizm Đşletmelerinde Maliyet A ,5 TRM 207 Turizm Mevzuat TRM 209 Seyahat Acentac. ve Tur Oper TRM 211 Meslei Yabanc Dil I TRM 213 Gda ve Personel Hijyeni TRM 215 Ziyafet ve Đram Hizmetleri Yön TRM 217 Kat Hizmetleri Yönetimi I YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 202 Yiyece-Đçece Maliyet Kont ,5 TRM 204 Yiyece-Đçece Đşletmeciliği TRM 206 Endüstriyel Yiyece Üretimi TRM 208 Yiyece-Đçece Hizmetleri Ot ,5 TRM 210 Meslei Yabanc Dil II TRM 212 Girişimcili ,5 TRM 214 Đş ve Sosyal Güvenli Huu

32 TRM 216 Đnsan Kaynalar Yönetimi ,5 TRM 218 Turizm ve Çevre ,5 Tablo 4-A Muhasebe Program Önlisans Ders Program- Güz ve Bahar Yaryllar 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-101 Genel Muhasebe ,5 MUH-102 Bilgisayara Giriş ,5 MUH-103 Genel Đşletme ,5 MUH 104 Büro Yönetimi ve Đletişim Teni MUH-105 Đtisada Giriş MUH-106 Matemati ,5 MUH-107Genel Huu Bilgisi ZAĐ 109 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. I ZTD 108 Tür Dili I ZYD 110 Yabanc Dil I 2.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-201 Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri ,5 MUH-202 Bilgisayar Büro Programlar ,5 MUH-203 Đşletme Becerileri Grup Çalşma ,5 MUH-204 Maro Đtisat MUH-205 Ticari Matemati ,5 MUH-206 Ticaret Huuu Bilgisi MUH-207 Đstatisti ZAĐ 209 Atatür Đleleri Ve Đn. Tar. II ,5 2 ZTD 208 Tür Dili II ZYD 210Yabanc Dil II YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-301 Bilgisayarl Muhasebe I ,5 MUH-302 Vergi Huuu ,5 MUH-303 Maliyet Muhasebesi ,5 MUH-304 Şiretler Muhasebesi ,5 MUH-305 Dş Ticaret Đşlemleri Yönetimi ,5 MUH-306 Yönlendirilmiş Çalşma ,5 MUH-307 Meslei Yabanc Dil I MUH-308 Borçlar Huuu MUH-309 Kamu Maliyesi YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-401 Bilgisayarl Muhasebe II ,5 MUH 402 Tür Vergi Sistemi ,5 MUH-403 Muhasebe Denetimi ,5 MUH-404 Đş ve Sosyal Güvenli Huuu ,5 MUH-405 Dş Ticaret Đşlemleri Muhasebesi ,5 MUH-406 Yönlendirilmiş Çalşma II ,5 MUH-407 Meslei Yabanc Dil II MUH-408 Masaüstü Yayncl ,5 32

33 Tablo 17 A Örne ders arnesi- Maro Eonomi Dersin Ad: Maro Eonomi Dersin Kodu: MUH204 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 1. yl 2. Dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Ders Saati: 2 Öğretim Yöntemi: Anlatm, grafi Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Kamile Gülgezen Dersin Amac: Dersin amac, toplumlarn maddi refahlarn arttrma için sarf ettileri çabalarn nedenlerini incelemeyi hedef alan maro eonomi bilimini tanma, maro eonomi biliminin endisini tantma için ullandğ temel avram ve teorileri açlama, tüm insanlarn günlü hayatlarnn birer parças olan eonomi olgular ile bu olgular arasndai ilişileri bilimsel düzeyde atarmatr. Dersin Đçeriği: Milli gelir ve Đtisadi Refah Para Fiyat Đstirar Đstihdam Eonomi Büyüme ve Kalnma Gelir Dağlm Dş Ödemeler Dengesi Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Çeli, Kenan ( 2008), Maro Đtisada Giriş Ön Şartlar: 33

34 Tablo 17 B Örne ders arnesi-genel Muhasebe Dersin Ad: Genel Muhasebe Dersin Kodu: BYS203 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 2. yl 1. Dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Ders Saati: 2 Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Bülent Hastür Dersin Amac: Öğretim Yöntemi: Anlatm, monografi Dersin amac, muhasebe ile ilgili temel avram ve belgeleri tanyabilme, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ileleri avrayabilme, bilanço ve gelir tablosu işleyişini avrayabilme ve geçici mizan düzenleyebilme Dersin Đçeriği: Muhasebe ile Đlgili Genel Bilgiler Temel Mali Tablolar Diğer Mali Tablolar Hesap Kavram Kayt Usulleri, Defter ve Belgeler Bilanço Hesaplarnn Özellileri ve Đşleyişi Maliyet ve Gelir Tablosu Hesaplar Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Kava, Şeref (2005), Genel Muhasebe Ön Şartlar: 34

35 Tablo 17 c Örne ders arnesi- Turizm Pazarlamas Dersin Ad: Turizm Pazarlamas Dersin Kodu: TRM201 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yl-Dönem: 2. yl 1. Dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türçe Ders Saati: 3 Öğretim Eleman: Öğr. Gör. Sami Avcu Dersin Amac: Öğretim Yöntemi: Anlatm Dersin amac, pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel avramlar tanyabilme, turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama stratejilerini avrayabilme, turizm pazarlama armas elemanlar ile pazarlama araştrmalarn avrayabilme, turizm işletmeleri açsndan modern pazarlama tenilerinin avrayabilme Dersin Đçeriği: Pazarlama Kavram Turizm Pazarlamas Turizm Piyasas Turisti Ürün Turizmde Dağtm Sistemi Turizmde Tantma Turizm Pazarlama Araştrmas Turizm Pazarlamasnda Yönetim Organizasyonu Turizm Pazarlama Politias Uluslar aras Turizm Pazarlamas Değerlendirme: Ara snav (% 30) ve Final snav (% 70) Ders Kitab: Önerilen Kaynalar: Olal, Hasan ( 1969), Turizm Pazarlamas Tool, Tuncer (1983), Pazarlama Yönetimi Cemalcla Đnal (1988), Pazarlama Ön Şartlar: 35

36 Tablo 18-A Büro Yönetimi ve Sereterli Program Önlisans Program ders içerileri 1. YARIYIL GENEL ĐŞLETME (3+0) PROTOKOL BĐLGĐSĐ (2+0) 1.Đşletme Kavram ve Đşletmenin Tarihsel Gelişimi 1.Sosyal hayatta ve iş ort. Protoolün yeri ve önem 2.Đşletmenin Amaçlar ve Başar Ölçütleri 2.Kurum ve Kuruluşlarda uygulanan protool çeşitleri 3.Đşletmenin Kuruluş Çalşmalar ve Fonsiyonlar 3.Kurumsal etinlilerde uygulanaca protool urallar 4.Çağdaş Đşletmecili Anlayş ve Çağdaş Đşletmelerin Yönetimi 4.Sereterin endi işinde ve urumu temsil görevinde TĐCARĐ MATEMATĐK (3+1) uygulayacağ protool urallar 1. Hesaplar BĐLGĐSAYAR 1 (1+1) 2. Alş, Maliyet, Satş ve Kar Hesaplar 1.Windows Đşletim Sistemi 3. Oranl Bölme ve Şiretlerle Đlgili Hesaplamalar 2..Microsoft Ofis 4. Karşm, Bilişim ve Alaşm Problemleri 3.Đnternet Explorer 5. Faiz Hesaplar TÜRK DĐLĐ (2+0) 6. Đsonto 1.Dil,Diller ve Tür Dili 7. Đstatistite Temel Kavramlar 2. Dil Bilgisi, sözcü, cümle SEKRETERLĐK BĐLGĐSĐ(2+0) 3.Kelişme Türleri 1. Sereterli Mesleğinin Anlam ve Kapsam 4.Anlatm öğeleri ve anlatm türleri 2. Sereterli Türleri Görev ve Sorumlulular 5.Düzgün ve etili onuşmann temel etileri 3. Sereterin Kişisel Özellileri ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ 4. Sereterlite Nezaet ve Görgü Kurallar 1.Temel Kavramlar KLAVYE TEKNĐKLERĐ (1+2) 2. Tür Đnlab ön. Osmanl Devletinin Yaptğ Islahatlar 1. Doüman Şeillendirme Kurallar 3.Tür Đnlaplarnn Hazrl Dönemi 2. Düzeltme Đşaretleri 4.Tür Đstilal Savaş 3. Müsvetteden Yaz Yazma YABANCI DĐL (4+0 ) 4. Basit Tablolar Düzenleme 1. Konuşma 5. Kurum Đçi ve Kurum Dş Yazşmalar 2. Dinleme - Anlama 6.Tür Standartlarna göre yaz hazrlama 3. Yazma 7. Farl Dillerde Yaz Yazma 4. Ouma - Anlama 8. Ço Sayfal Metuplar HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2+0) 1. Toplum ve Huu 2. Huuun Kollara Ayrlmas ve Kaynalar 3. Huuta Temel Kavramlar 4. Đnsan Halarnn Korunmas ve Bireysel Başvuru Ha II. YARIYIL GENEL EKONOMĐ (3+0) MESLEKĐ YAZIŞMALAR (1+2) 1. Eonomi Birimi ve Temel Kavramlar 1.Genel olara iletişim, yazl ve örgütsel iletişim avramlar 2. Milli Eonomi 2.Yazşma Tenileri, Yazşma Türleri, Yazşmalar da Etinliği arttran Fatörler 3. Maro Eonomi YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON (3+0) 3.Raporla Rapor Yazma Tenileri Raporlarn Şeil ve içeri yönü 1. Yönetim ve Organizasyon Temel Kavramlar 2. Yönetim Kuramlar ve Fonsiyonlar BĐLGĐSAYAR 2 (1+1) 3. Yönetim ve Organizasyon Konusunda 1.Hesap tablosu nedir. Bir hesap tablosu olara Çağdaş Yalaşmlar ms excel GENEL ĐLETĐŞĐM (2+0) 2. Dosyalar oluşturma, açma ve aydetme 3. Çalşma itaplaryla ve çalşma sayfalaryla çalşma 36

37 1. Đletişim Kavramnn Tanm ve Anlam 4. girme ve hücreleri seçme veri doldurma 2. Đletişim Kurma Yollar, Engel ve Problemleri 5.Çalşma Kitabnda seçme ve gezinme çalşma sayfalarn biçimlendirme. 3 Đletişim Türleri ve Modeli 6.Çalşma sayfas ni düzenleme 4. Örgütsel Đletişimin Anlam ve Đşlevi 7.Hücre veri eleme, opyalama ve taşma 8.Exelde formül oluşturma ve formül girme ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0) 9.Grafilerle çalşma 10.Listeleri yönetme. 1. Davranş Kavram,Yöntemi 11.Yazdrma 2. Davranş Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol Davranşlar 3. Kültür Kavram ve Örgüt Kültürü 4. Đnanç ve Tutumlar 5. Kişili ve Kişi Örgüt Bütünleşmesinde Kişili Fatörü TÜRK DĐLĐ II 6. Alglama ve Öğrenme Kuramlar 1.Yazl ve sözlü anlatm türleri. 7. Motivasyon Kavram 2.Notalama ve yazm urallar. DOSYALAMA VE ARŞĐVLEME TEK.(2+1) 3.Anlatm Bozulular. 1. Dosyalama Temel Kavramlar ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ II ( 2+0 ) 2. Dosyalama Sistemleri 1.Atatür Dönemi Đnilaplar 3. Dosyalama Süreci 2.Atatür Dönemi Türiye Cumhuriyeti nin dş siyaseti. 4. Arşivleme 3. Atatür Đleleri 5. Dosyalama ve Arşivleme Donanmlar YABANCI DĐL II ( 4+0 ) 1. Konuşma 2.Dinleme-Anlama 3.Yazma 4. Ouma-Anlama III. YARIYIL BÜRO YÖNETĐMĐ (3+0) MESLEKĐ YABANCI DĐL I (2+2) 1. Yönetim ve büro yönetimi avramlar 1. Konuşma 2. Büro yönetiminin fonsiyonlar 2. Dinleme-Anlama 3. Ofis otomasyonu sistemleri 3. Yazma 4. Bürolarn ergonomi tasarm 4. Ouma-Anlama GENEL MUHASEBE (2+1) ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU(2+0) 1. Temel avramlar ve muhasebe sistemi 1. Đş huuunun tarihsel gelişimi, avramla 2. Bilanço hesaplar 3. Gelir tablosu hesaplar 2. Bireysel iş huuu ETKĐLĐ ve GÜZEL KONUŞMA (1+1) 3. Toplu iş huuu 1. Dilin tanm, gelişimi 4. Sosyal güvenli huuu ve Tür sosyal 2. Türçe nin sesleri (foneti) güvenli sistemi uygulamas 3. Anlatm bilgisi ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ (2+0) BÜROLARDA TEKNOLOJĐ KULLANIMI (1+1) 1. Personel ve insan aynalar yönetiminin anlam apsam 1. Tenoloji, işlevleri ve değişen iş yaşam 2. Personel ve insan aynalar planlamas 2. Bilgi avram, bilgi işleme ve bilgi toplumu 3. Đş analizi, iş tanm ve gereleri 3. Büro otomasyon avram, amac, yararlar ve büro otomasyonunda 4. Đşgören bulma, seçme ve işe yerleştirme arşlaşlan zorlular ile çözüm önerileri 5. Đşgören değerlendirmesi 4. Büro maineleri ullanm ve satn almnda diat edilece hus. FĐNANSMAN VE FĐNANSAL YATIRIM ARAÇ.(2+0) 5. Bilgisayar,yazlm ve donanm tenolojileri 1. Yatrm ve yatrmc avram, piyasa avram, Bilgisayar ağla internet ve intranet piyasadai yatrm araçlar 6. E-ticaret, e-alşveriş ve e-devlet 2. Sermaye piyasas araçla menul ymetler BĐLGĐSAYAR III (2+2) 3. Yatrm araçlarnn getirilerinin hesaplanmas 1. Eletroni sunu tasarmnn temelleri ZAMAN YÖNETĐMĐ (1+1) 2. Eletroni sunu programlarn tanma 1. Zaman yönetimine giriş, bileşenleri, faydala zorlular 37

38 3. Eletroni sunu araçlarn tanma 2. Zaman aybettiren etinlilerin düzenlenmesi 4. Eletroni sunuyu hazrlama 3. Zaman yönetiminde planlama 5. Eletroni sunu gösterimi yapma 4. Zaman yönetiminde tenoloji ullanm IV. YARIYIL YÖNETĐCĐ SEKRETERLĐĞĐ (2+1) MESLEKĐ YABANCI DĐL II (2+2) 1. Sereterli mesleğinin tarihsel gelişimi anlam ve türleri 1. Konuşma 2. Örgüt içindei sereterin rolü 2. Dinleme-Anlama 3. Yönetici sereterinin işisel ve meslei nitelileri 3. Yazma 4. Yönetici sereterinin yönetsel fonsiyonlara ats 4. Ouma-Anlama 5. Etin yönetimde ve iletişimde yönetici sereterinin rolü HIZLI YAZMA ve OKUMA TEKNĐKLERĐ( Ouma ortam oluşturma 6. Büro hizmetlerinin ve büro araçlarnn organizasyonu ve yönetimi 2. ouma süreci HALKLA ĐLĐŞKĐLER (2+0) 3. Etili ouma 1. Çağdaş anlamda halla ilişiler 4. Hzl ouma 2. Halla ilişiler ve yan avramlar 5. Doğru ve etin yazma 3. Halla ilişiler faaliyetleri ÇALIŞMA PSĐKOLOJĐSĐ (2+0) 4. Halla ilişiler süreci 1. Çalşma psiolojisinin apsam ve gelişimi 5. Halla ilişiler mesleği ve görev tanmlar 2. Motivasyonel davranş ve çalşma motivasyonu 6. Halla ilişiler faaliyetlerinde ullanlan iletişim araçlar 3. Đş tatmini ve tatminsizliği KAMU-ÖZEL KESĐM YAPISI ve ĐLĐŞKĐLER (2+1) 4. Đş stresi ve iş tüenmişliği 1. Kamu ve özel setör yönetimlerinin niteliği ve örgütlenmesinin ta. 5. Đş monotonluğu ve işe yabanclaşma 2. Kamu ve özel setör yönetimlerinin yaps, farlllar ve ilişilerin t. 6. Ergonomi çalşma 3. Bürorasi avramnn tanm ve özellileri 7. Yorgunlu ve iş azalarna etisi 4. Devlet işleyişi içindei tüm uruluşlarn iletişimlerinde sereterin rolü YÖNETĐM BĐLĐŞĐM SĐSTEMLERĐ (2+0) KRĐZ VE STRES YÖNETĐMĐ (1+1) 1. Bilişim sistemlerinin örgütsel temelleri 1. Kriz dönemlerinde yönetim 2. Yönetim ve örgütlerde bilişimin strateji rolü 2. Kriz sürecinin aşamalar ve rizin yönetilmesi 3. Bilişim sistemlerinin teni temelleri 3. Kriz ortamnda stres yönetimi 4. Bilişim sistemlerinin urulmas BĐLGĐSAYAR IV (2+2) 5. Karar deste sistemleri 1. Đnternet üzerinde haberleşme araçlarn tanma SUNU TEKNĐKLERĐ (2+0) 2. Haberleşme araçlarnn ullanm 1. Temel terimler ve avramlar 3. Tasarmn temelleri 2. Görüntü canlandrma tenileri 4. Tasarm araçlarn ullanma 3. Đnternet uygulamalar için görüntü hazrlama 5. Web sayfas ullanma 4. Sunu dosyalar açlmas 5. Tablola çizimle animasyon 38

39 Tablo 19 Araştrma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 1) Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluğu; 2) Araştrma ve geliştirme olana ve aynalarn yeterliliği; 3) Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn yeterliliği; 4) Araştrma ve geliştirme öncelilerinin belirginliği; 5) Araştrma ve geliştirme çalşmalarn bütünlüğü ve devamllğ; 6) Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn disiplinler aras yaplabilmesindei yeterlili; 7) Uluslararas araştrma ve geliştirme çalşmalarnn yeterliliği; 8) Uluslararas araştrma ve geliştirme çalşmalarna personelin atlmnn yeterliliği; 9) Araştrmay özendiren ve desteleyen araçlarn yeterliliği; 10) Araştrma ve geliştirme faaliyetlerinin öncelilere uygunluğu; 11) Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn hedeflerine ulaşp ulaşmadğnn yeterliliği; 12) Araştrma ve geliştirme çalşmalar ile eğim-öğretim faaliyetleri arasndai ilişinin yeterliliği; 13) Araştrma ve geliştirme sonuçlarnn duyurulmas ve paylaşlmas ile ilgili araç, ortam ve meanizmalarn yeterliliği; 14) Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn oluşturulmasnda ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, amu urum ve uruluşla sivil toplum uruluşlar vb.) urulan yapsal ilişilerin yeterliliği; 15) Araştrma ve geliştirme sonuçlarnn topluma faydaya dönüşmesindei yeterliliği; 16) Araştrma ve geliştirme sonuçlarnn uruma/birime fayda olara (eonomi, itibar vb.) dönmesindei yeterliliği; Değerlendirme notu 39

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu. 2010 Yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu. 2010 Yılı Stratejik Planı Nam Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Mesle Yüseoulu 2010 Yl Strateji Plan Sürüm No. 1, Temmuz 2009 Đçindeiler listesi 1. Kapa... 1 2. Đçindeiler listesi... 2 2. Tablo listesi...............3 2. Şeil

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Giriş... 2 Rehber... 4 1. Kapak... 4 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü.

08.09.2014 2014-30 10. İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. 08.09.4 4-30 10 İKMEP ve BEGEK çalışmaları kapsamında kaldırılan derslerin yerine okutulacak eşdeğer dersler hakkında görüşüldü. Yüksekokulumuzun çeşitli programlarında okutulmaktayken İKMEP ve BEGEK çalışmaları

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BĐLGĐ YÖNETĐMĐ PROGRAMI DERS PLANLARI S5.0 Ders Planı: Öğreniminiz süresince, ilgili yarıyıllarda alıp başarmanız gereken derslerin detaylarını gösteren

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün ikili anlaşması ile Hemşirelik

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5 Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Davranış Bilimleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DENKLİK VERİLEN DERSLER PROGRAM KODU ADI I. YARIYIL Konaklama İşletmeciliği EGT 101 Öğretmenlik Mes. Giriş Büro Yönetimi Konaklama İşletmeciliği MAT 101 Genel Matematik

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları

Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları Ders Adı Uluslararası Turizm Ders Kodu TOUR 112 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 1 İŞLETME YÖNETİMİ 1 E DİLİ 1 TBTK 1 MAKRO EKONOMİ C108 TİCARİ MATEMATİK AİİT 1 TİCARET HUKUKU C 101 BORÇLAR HUKUKU C 101 DİLİ 1 TBTK 1 AİİT 1 İSTATİSTİK C 102 YABANCI DİL II GENEL MUHASEBE II GENEL İŞLETME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı