A DESCRIPTION OF TURKISH-ENGLISH PHONOLOGY FOR TEACHING ENGLISH IN TURKEY 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A DESCRIPTION OF TURKISH-ENGLISH PHONOLOGY FOR TEACHING ENGLISH IN TURKEY 1"

Transkript

1 Eğitimde Kuram ve Uygulama 2008, 4 (1): Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles ISSN: (ÖZET) A DESCRIPTION OF TURKISH-ENGLISH PHONOLOGY FOR TEACHING ENGLISH IN TURKEY 1 TÜRKİYE DE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ İÇİN TÜRK-İNGİLİZCESİNİN SESLETİMİNİN TANIMLANMASI Mehmet ÇELİK 2 ÖZ İngilizcenin uluslararası bir dil olarak kullanımı kaçınılmaz olarak İngilizce ile bu dili kullananların bririnci dilleri arasında bir karışımı ortaya çıkarmıştır. Bu temasın önemli sonuçlarından biri iki dilin fonemik özelliklerini içeren bir sistem oluşmasıdır ki bu Türk-İngilizce sesbilimidir (sesletimidir). Bu makalenin amacı Türk İnglizce öğretmenlerine test ve öğretim amaçlarına yönelik gerçekçi ve aynı zamanda anlaşılır bir telafuz sunmaktır. Bu amaçla iki dilli bireyler, öğretmen eğiticileri ve ileri seviyede ingilizce öğrencilerinden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Alanyazında öğrencilerden ana dil normlarında ikinci dil telafuzu beklemenin gerçekçi olmaması yönünde yer alan kuvvetli gerekçeler göz önünde bulundurularak, metodolojik olarak gereken, İngilizce yi ana dil olarak kullanmayan söylem katılımcıları içeren bağlamların yanısıra öğrencinin dilsel birikimini tanıyan bir yaklaşımın veya yapının dikkate alınmasıdır. Önerilen model, İngilizce öğrenenlerin uluslararası platformda başarılı bir şekilde iletişim kurmalarına yönelik indirgenmiş fakat anlaşılır bir ses sistemi içermektedir. Bu makale Standart İngiliz İngilizcesi nin toplam 23 foneminden 8 tanesinin çıkartılması sonucu ortaya çıkan Türk İngilizce sesletiminin tarifini ortaya koymaktadır. Telaffuz öğretmenleri önerilen telaffuz yapısından etkili, uygulanabilir ve gerçekçi öğretim amaçları için faydalanabilirler. Anahtar Kelimeler: uluslararası iletişim, anlaşılabilirlik, ikidilli sesletim, Türk İngilizcesi, ölçme GİRİŞ Yabancı dil öğretiminde telaffuz uzun yıllar boyu önemli bir yer işgal etmiştir. İletişimsel dil öğretimi yaklaşımının kabul edilmesinden bu yana, anlam aktarımının temel özellik kabul edilmesi ile, telaffuz geri plana atılmakla birlikte, kaydadeğer bir öğrenci ve kullanıcı öbeği tarafından telaffuz, şikayet konusu yapılmıştır (Canagarajah, 1999). İkinci dil ediniminin son yıllarda ortaya koyduğu sonuçlardan biri, öğrenenlerin mükemmelliğe ulaşamayacakları tek alanın telaffuz olduğudur (Marinova-Todd, Marshall, and Snow, 2000). Bu sonuç müfredat hedefleri tarif edilirken, daha gerçekçi hedeflerin koyulması geregini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda mevcut çalışma McKay ın (202:41) isteğine cevap vermektedir: İngilizcenin uluslararası öğretimi araştırmacı ve eğitimcilerin hedefleri tespit ederken, öğrenenlerin kendi kullandıkları alanlarda ihtiyaçlarını dikkatlice incelemelerini gerekli 1 Bu makale Mayıs 2005 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslar arası ELT Konferansı nda sunulan Bilingual Phonology as a Basis for Teaching Pronunciation başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir. 2 Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü. E-posta: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education. All rights reserved. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Bütün hakları saklıdır.

2 A Description of Turkish-English Phonology for Teaching English in Turkey kılmaktadır. Benzer talepler başkaları tarafından da dile getitilmiştir (Alptekin, 2002; Jenkins, 2000). Bu gözlemlerin ışığında, Türkçe-İngilizce ikidillilerin özellikleri dikkate alınarak bir model önerilebilir, ve bu model hem öğrencilerin hem de ikidillilerin kullanım startejilerinden çıkarılabilir. Çalışma bu haliyle yerel bir sorunu incelemekle beraber, diğer ikidilli ortamlarda İngilizce kullanımındaki telaffuz hedeflerini belirlemekte bir örnek teşkil edebilir. Çalışma önce, iletişimsel dil öğretiminin telaffuza bakışını, sonra ana dil hedeflerinin ikinci dil öğrenim hedefleri üzerinde bir baskı aracı olmaması gerektirdiğini ortaya koyar. Üçüncü olarak, Türkçe-İngilizce ikidillilerin telaffuzda kullandıkları stratejileri ortaya koyarak, en sonunda Standart İngiliz İngilizcesi ile Genel Amerikan İngilizcesi dikkate alınarak, azaltılmış ancak daha gerçekçi ve öğretilebilir İngilizce sesletim düzeni sunar. SESLETİM VE İLETİŞİMSEL DİK ÖĞRETİMİ İletişimsel yeti kavramını ilk olarak Dell Hymes ileri sürmiş, ve bunu sadece dil kurallarını kullanarak doğru cümleler kurmak değil aynı zamanda bu cümlelerin uygun kullanımı olarak tarif etmiştir. Dil yetisinin bu şekildeki tasviri yabancı dil öğretmenleri tarafından daha cazip bulunmuştur çünkü bu yaklaşım çağımız öğrenci istek ve arzularını da karşılayan bir anlayıştır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, Canale and Swain (1980) ve Canale (1983), adına İletişimsel Dil Öğretimi (İDÖ) dedikleri bir yaklaşım ortaya atmışlar ve bu anlayış günümüzde de hala etkisini azaltmadan sürdürmektedir. Başlangıçta anadil tabanlı sesletim hedeflerini kabul eden bu anlayış, yabancı dil öğrencilerinin mükemmel telaffuza sahip olma ve hedef dil kültürüne iyi hakim olması gerekitiğini savunageldi (Alptekin 2002:58). İDÖ, bütün dünyada uygulanmaya başladıkça ve zorluklar belirmeye başlayınca, hedef dil amaçlarında yumuşama gereği ortaya çıktı çünkü anadil sesletim düzenini tamamen kazanmak imkansızdı ve İDÖ nün temel aldığı ideal konuşmacı kavram olarak içi boş bir beklentiydi (Alptekin 2002; McKay 2002; Jenkins 2000). Ayrıca, son zamanlardaki çalışma anlayışı İngilizcenin tekil değil çoğul varlığını vurgulamakta ve yabancı dil için hangi İngilizcenin seçilmesi tartışması artmaktadır. Bir çok araştırmacı (McKay, 2002; Nihalani, 1997 vb.) dil proğram ve hedeflerinin çizilmesinde yerel ve uluslararası şartların ve ihtiyaçların önemli bir role sahip olduğunu kaydetmişlerdir. Mevcut çalışma, hem Niahalani (1997) hem de Jenkins (2002) den esinlenmiş ve bunları Türk-İngilizcesindeki sesletim modelini ortaya çıkarmada örnek almıştır. Bu model, İngilizce öğrenenlerin ve ikidilli Türklerin kullanım stratejilerine dayanmış olup hem anadili İngilizce olanlarla hem de olmayanlarla iletişimde anlaşılabilirliği asgari hedef olarak seçmiştir. Bu bakımdan, önerilen model Singapur ve Hindistan İngilizcesi ile benzerlik taşımaktadır. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

3 Mehmet Çelik Egitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education 2008, 4 (1): YÖNTEM Bu çalışmadaki katılımcılar Türkçe-İngilizce ikidilliler, öğretmen adayları, ve ileri düzeyde İngilizce öğrenenlerdir. Veri toplamada kullanılan araçlar görüşme, okuma, bilgiye dayalı kararlardır. Okuma için kullanılan kelimeler Ek-1 de sunulmuştur. İncelemelerin sonuçları, üç stratejinin öne çıktığını ortaya koymaktadır: 1) Amerikan ve İngiliz İngilizcesindeki farklılıkları serbestçe kullanmak, 2) İngilizce ve Türkçedeki benzer sesleri birleştirmek, ve 3) bilinmedik durumlarda İngilizce kelimenin yazılış halinden yola çıkarak Türkçeye dayanan bir telaffuz üretmek. SONUÇLAR Amerikan ve İngiliz İngilizcesindeki farklılıkları serbestçe kullanmak Tablo 1 ve 2 de, bazı İngilizce kelimelerin Türk öğrenci ve ikidilliler tarafından nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Veriler göstermektedir ki katılımcılar bazen Amerikan bazen de İngiliz İngilizcesinin sesletim özelliklerini kullanmaktadırlar. Tablo 1: Free Variation between GA /r/ and the Absence of it in RP. 3 Examples RP GA TE car /ka:/ /ka:r/ /ka:r/ before /bi"fo:/ /bi"fo:r/ /bi"fo:r/ Turkish /"t3:kis/ /"t3:rkis/ /"t3:rkis/ Tablo 2: Free Variation between RP and GA /ou/ Examples RP GA TE go /gou/ /gou/ so /sou/ /sou/ gold /gould/ /gould/ goal /goul/ /goul/ post /poust/ /poust/ İngilizce ve Türkçedeki benzer sesleri birleştirmek Bu stratejide ise katılımcılar, İngilizcedeki farklı sesleri birleştirerek Türkçedekine benzetmektir. Tablo 3: /e/ and /{/ are Collapsed to Produce /e/ Examples Phonemically Different TE for both man vs. men /m{n/ vs. /men/ /men/ bad vs. bed /b{d/ vs. /bed/ /bed/ marry vs. merry /"m{ri/ vs. /"meri/ /"meri/ 3 The phonetic transcriptions given are all taken from Oxford Advanced Learner s Dictionary, Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education. All rights reserved. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Bütün hakları saklıdır.

4 A Description of Turkish-English Phonology for Teaching English in Turkey İngilizce kelimenin yazılışından bir telaffuz üretmek Bu strateji, telaffuzun bilinmediği durumlarda, İngilizce yazılışa bakarak bir telaffuz ortaya çıkarır. Table 4: Generalization of Pronunciation on the Basis of Turkish Orthography Examples RP GA TE becomes /o/ becomes /A/ /i:/ becomes /e/ possess upward predispose methods downward prefix TARTIŞMA Bu çalışma ile doğrudan ilgisi olan Niahalani (1999), İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı, sonradan anadil özelliği kazanmış olduğu ve yabancı dil olarak öğretildiği varyasyonları karşılaştırmış ve belli sonuçlara varmıştır. Yani, İngiliz (RP) ve İskoç İngilizcesinden (SE) örnekler almış, ayrıca Singapur (SSE) ve Hindistan İngilizcesinden (EIE) ve en sonra Japon İngilizcesinden (JE) örnekler almış ve bunları bazı ünlü sesler bakımından karşılaştırmıştır. Tablo 5 teki sonuçlara göre, Japonlar ancak 5 ünlüyü anlamlı bir şekilde ayrıştırarak kullanabilmektedirler. Halbuki bu ünlüler Standart İngilizcede 10 ünlü ile karşılanmaktadır ki bu da yarı yarıya bir azalma demektir. Table 5: Vowels in Varieties of English: Modified from Paroo Nihalani (1997) Examples SSE EIE JE SE RP TE bead /bi:d/ i i: bid /bid/ i i i I I i bed /bed/ e e e bad /b{d/ E E { e bard /ba:d/ A A A: bud/ bvd/ A a V V A pot /pqt/ Q port /po:t/ O O O O O o pull /pul/ U pool /pu:l/ u u u u u U Tablo 5 aynı zamanda yukarıda sıralanan stratejilerin sonuçlarını ortaya koyarak Türk İngilizcesindeki ünlülerin sınıflandırmasını göstermektedir. Türk İngilizcesi de diğer İngilizce çeşitleri gibi Standart İngilizceden (RP) çok daha dar kapsamlı ve azaltılmış bir ünlü düzenine sahiptir. Bu bakımdan Türk İngilizcesi diğer İngilizcelerden pek fark arzetmemektedir. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

5 Mehmet Çelik Egitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education 2008, 4 (1): Tablo 6 ise, Amerikan ve İngiliz İngilizcesinde bulunan bütün ünlülerin Türk İngilizcesinde nasıl bir değişikliğe uğradığını göstermektedir. Toplam 23 ünlüden sadece 15 i Türk İngilizcesinde telaffuz edilebilmekte bu da 8 ünlünün azalması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu manzara karşısında eğitim proğramı tasarlayıcıları ve öğretmenlerin, ikidilli kullanıcıların bile bu kadar azaltmaya gittiği bir sesletim sistemi karşısında, öğretme ve ölçme hedeflerini buna bakarak yeniden düzenlemeleri kaçınılmazdır. Aksi takdirde, harcanan emek, malzeme ve para ile birlikte başarısızlığın, hem öğretmen hem öğrencide, faturası ağır ve fakat gereksiz olacaktır. Table 6: Vowels and Diphthongs of RP and GA vs. Turkish English No Examples RP/GA Turkish-English 1 see i: 2 happy i i 3 sit I 4 ten e 5 cat { e 6 father A: 7 got Q A 8 cup V 9 saw O: o 10 put U 11 actual u U 12 too u: 13 fur 3: / 3: r 3:r 15 say ei ei 16 go 17 go (GA) ou ou 18 my ai ai 19 boy OI OI 20 now au au 21 near / Ir 22 hair / er 23 pure / pjur pjur SONUÇ İngilizce, iç çember dışında kalan dış ve geniş çember ülkelerinde potensiyel kullanıcılara yaygın bir şekilde öğretilmeye ve bunlar tarafından kullanılmaya başlandığı için İngilizce yi anadil olarak kullanan tek dilli insanlar müfredat hazırlama ve dünyanın genelinde İngilizcenin standart kullanımı konularında kontrollerini kaybetmiş gözükmektedirler. Bu iki temel nedenden kaynaklanmaktadır: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education. All rights reserved. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Bütün hakları saklıdır.

6 A Description of Turkish-English Phonology for Teaching English in Turkey İlk neden, en güncel yaklaşımlardan birinin tatmin edici ve pratik olmaması, diğer bir deyişle, İletişimsel Yaklaşım normlarının dayatıcı olmasıdır. İkinci ise, İngilizceyi yabancı ya da ikinci dil olarak kullanan bireylerin kendi dilsel ve kültürel değerlerini yansıtmak için konuştukları dili sahiplenerek çeşitli bağlamlarda şekillendirmeleridir. Bu iki gelişme, araştırmacıları sadece anadili İngilizce olmayan yabancı dil/ikinci dil kullanıcılarından kaynaklanan farklı İngilizcelerin kendine özgü sesletimlerini tanımlama ihtiyacında bırakmakla kalmayıp, aynı zamanda hem İngilizcenin öz sesbilimsel özelliklerini taşıyan hem de kendine has bir sesbilime göre tasarlanmış, bir İngilizce öğretme modelini oluşturma ihtiyacına da itmiştir. Bu çalışma Türk İngilizce kullanıcıları tarafından benimsenmiş olan üç stratejiye dayanan Türk İngilizcesinin sesbilimsel sistemini göstermeyi amaçlamıştır. Kullanılan stratejiler arasında: 1) İngiliz ve Amerikan İngilizcelerinin farklı biçimlerinden yararlanmak, 2) İngilizce ve Türkçe arasındaki benzer sesletim özelliklerinden, 3) İngilizce ve Türkçe nin sesletim özellikleri arasındaki benzerliklerin algılanmasından kaynaklanarak benzer seslerin birleştirilmesi, ve 4) Yazılı bir sembolün doğru telafuzunu bilmedikleri zaman son çare olarak Türkçe telafuz edilmesi. KAYNAKÇA Alptekin, C. (2002) Towards intercultural communicative competence in ELT. English Language Teaching Journal, 56 (1): Brown, A. (1989) Models, standards, target/goals and norms in pronunciation teaching. World Englishes, 8 (2): Crystal, D. (1998) English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press. Canagarajah, A. S. (1999) Resisting Linguistic Imperialism: Imperialism in English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. Canale, M. and Swain, M. (1980) Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1, Canale, M. (1983) From communicative competence to communicative language pedagogy. In J. C. Richards and R. W. Schmidt (Eds.) Language and Communication (pp. 2-27). London: Longman. Hymes, D. (1972) On communicative competence. In. J.B. Pride, and J. Holmes (Eds.) Sociolinguistics (pp ). Harmondsworth: Penguin. Jenkins, J. (2000) The Phonology of English as an International Language: New Models, New Norms, New Goals. Oxford: Oxford University Press. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

7 Mehmet Çelik Egitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education 2008, 4 (1): Jenkins, J. (2002) A sociolinguistic based, empirically researched pronunciation syllabus for English as an International Language. Applied Linguistics, 23 (1): Lewis, G.L. Turkish Grammar. Oxford: Oxford University Press. Marinova-Todd, S.H., Marshall, D.B. and Snow, C. E. (2000) Three misconceptions about age and L2 learning. TESOL Quarterly, 34/1: McKay, S. L. (2002) Teaching English as an International Language: Rethinking Goals and Approaches. Oxford: Oxford University Press. Nihalani, P. (1999) Vowel phonology of Asian Englishes: towards a characterization of International English. Paper presented at the 14th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) in San Francisco in 1999: Oxford Advanced Learner s Dictionary of Current English, 2000 (6 th Ed.). Oxford: Oxford University Press. Shibles, W. (1995) Received Pronunciation and Realphonetik. World Englishes, 14 (3): Smith, L. E. and Rafiqzad, Khalillullah (1983) English for cross-cultural communication: the question of intelligibility. In L. E. Smith (Ed.), Readings in English as an International Language (pp ). Oxford: Pergamon Press. Yasukata, Y. (2001) World Englishes in 2000 and beyond. World Englishes, 20 (2): Van der Walt, C. (2000) The international comprehensibility of varieties of South African English. World Englishes, 19 (2): Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education. All rights reserved. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Bütün hakları saklıdır.

8 A Description of Turkish-English Phonology for Teaching English in Turkey EK: Okuma Alıştırmasında Kullanılan Sözcüklerin Listesi car lot merry moving downward pull put before lottery three prevent predispose pool actual Turkish pure thank but prefix see too go cure think come bead happy fur so sure this car bid sit the gold man there part bed ten say goal men them hair bad cat my post bad have possess bard father boy got bed very method bud cup now pot marry several upward port saw near Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 451-465, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * Aytaç ÇELTEK

Detaylı

THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1

THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1 ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 94/112 THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE 1 Yabancılara

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi The First Step in

Detaylı

THE PROBLEMS FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH: ATATURK UNIVERSITY CASE

THE PROBLEMS FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH: ATATURK UNIVERSITY CASE Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Doç. Dr. Belma HAZNEDAR 1 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Belma HAZNEDAR 1 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Türkiye de yabancı dil eğitimine ilişkin değerlendirmeler: İlköğretim İngilizce ders kitaplarının incelenmesi/remarks on foreign language education policies in Turkey: A critical evaluation of primary

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English?

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 111-119 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET

BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM SÜRECİNE ETKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 193-207, ANKARA-TURKEY BİRİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİLEN İNGİLİZCENİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCANIN ÖĞRENİM

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNLERİN KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ İŞLEVİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNLERİN KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ İŞLEVİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNLERİN KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ İŞLEVİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Funda KESKİN Bu çalışmada, dil öğretiminin kültürler arası karşılaşma alanı olduğu düşüncesinden yola çıkılarak

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TERSİNE EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan BOYRAZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Gürbüz OCAK Ağustos, 2014 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

DISCUSSION (TARTIŞMA)

DISCUSSION (TARTIŞMA) DISCUSSION (TARTIŞMA) Türkiye de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim Kurabilecek Düzeyde İngilizce Öğrenemiyor? Turan Paker* Bu tartışma konusu zaman zaman birçok

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2525-2534 THE EFFECT OF CULTURAL DIFFERENCES ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: A CASE AT AKDENIZ UNIVERSITY KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: AKDENİZ

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

ISSN : 1308-7320 ekremsolak@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7320 ekremsolak@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4C0076 HUMANITIES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Ekrem Solak Series : 4C Gazi University

Detaylı

Yabancı Dil Öğretiminde Ana Dil Kullanımı: Ne Zaman, Ne Kadar, Neden

Yabancı Dil Öğretiminde Ana Dil Kullanımı: Ne Zaman, Ne Kadar, Neden Yabancı Dil Öğretiminde Ana Dil Kullanımı: Ne Zaman, Ne Kadar, Neden Meliha R. ŞİMŞEK Özet Yabancı dil öğretim yöntemlerinin tarihsel gelişimi incelendiğinde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği

Detaylı

YÖNTEM SONRASI PEDAGOJİ: YÖNTEMLERİN ÖZGÜNLÜĞÜ, UYGULANABİLİRLİĞİ, OLABİLİRLİĞİ

YÖNTEM SONRASI PEDAGOJİ: YÖNTEMLERİN ÖZGÜNLÜĞÜ, UYGULANABİLİRLİĞİ, OLABİLİRLİĞİ Hakemli Makale YÖNTEM SONRASI PEDAGOJİ: YÖNTEMLERİN ÖZGÜNLÜĞÜ, UYGULANABİLİRLİĞİ, OLABİLİRLİĞİ The Postmethod Pedagogy: Particularity, Practicality and Possibility of Methods Netice Altun Demir * Öz Dil

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NEDİR? M. Onur CESUR Işıklar Lisesi, Yabancı Diller Bölümü onurcesur@yahoo.

DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NEDİR? M. Onur CESUR Işıklar Lisesi, Yabancı Diller Bölümü onurcesur@yahoo. DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NEDİR? M. Onur CESUR Işıklar Lisesi, Yabancı Diller Bölümü onurcesur@yahoo.com Doç. Dr. Seval FER Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesi Mehmet TOK *

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesi Mehmet TOK * 249 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Çalışmalarının Değerlendirilmesi Mehmet TOK * Özet Yabancı dil öğretiminde temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ders kitapları, başlıca ders materyallerinin

Detaylı

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 205-230 Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri Serkan ÇELİK 1 ÖZ Derlem destekli söylem çözümleme

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖREV ODAKLILIK ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Bahar Akbal

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERS KİTABI KULLANIMINA İLİŞKİN TERCİHLERİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERS KİTABI KULLANIMINA İLİŞKİN TERCİHLERİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERS KİTABI KULLANIMINA İLİŞKİN TERCİHLERİ Semin Kazazoğlu Özet İngilizce nin öğretimi alanında, mevcut basılı araçlar yerine kendi

Detaylı