William Bedwell ve İngiltere'deki Arap Dili. Ömer ACAR(') EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 15 Sayı: 46 (Kış 2011)'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "William Bedwell ve İngiltere'deki Arap Dili. Ömer ACAR(') EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 15 Sayı: 46 (Kış 2011)'------451"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 15 Sayı: 46 (Kış 2011)' William Bedwell ve İngiltere'deki Arap Dili Çalışmalarına Katkısı Ömer ACAR(') Özet: Bu çalışma, İngiltere'deki oryantalist çalışmaların babası olarak görülen William Bedwell'ın Arapça alanına katkılarını ele almaktadır. Bilim çevrelerince fazla inceleme konusu yapılmamış bir araştırmacı olarak Bedwell, hem kendi eserleri hem de doğrudan veya do/aylı olarak etkilediği, bir kısmı aynı zamanda öğrencisi olan bilim adamlarının ortaya koyduğu çalışmalar ile tarihteki önemli yerini muhafaza etmektedir. Ana dilden İngilizceye yapılmış ilk Kur'an çeviri/eri, bastımza imkanı bulamadığı hacimli Arapça-Latince sözlük ve diğer eserleri onun daha fazla ilgiyi hak ettiğini gösteren sadece birkaç örnekten ibarettir. Anahtar Kelimeler: William Bedwell, Arapça, Şarkiyatçılık, İngiltere, Arapça Latince Sözlük, Cambridge Üniversitesi. William Bedwell and His Role in Arabic Studies in England Abstract: This study, discusses the contributions of William Bedwell, known as the father of all orientalist studies, in England to Arabic Language. Bedwell, as a researcher has not been much subjected to examinations by scientific cb cles, maintains his significant place in history thanks to both his books and the studies of same scientists who are either his students or injluenced by him directly or indirectly. The first translations ofqur'anfrom arigina/language to English, The voluminous Arabic Latin dictionary wlıiclı lıe was not able to print, and his other works are only few examples wlıiclı show lı e deserves much mo re attention. Key Words: William Bedwell, Arabic, Orientalism, England, Arabic-Latin Lexicon, University of Cambridge.. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı. (

2 452/ Dr. Ömer ACAR EKEV AKADEMİ DERCİSİ Giriş Şarkiyatçılık, Doğu-Batı ilişkileri, medeniyetlerin çatışması veya buluşması gibi çok eskiden beri üzerinde yazılıp çizilen konular, bilim ve kültür dünyamızın önemli bir alanına tekabül etmektedir. Uzun tartışmalar bir kenara bırakılacak olursa, genellikle, Doğu-Batı ilişkilerinin Haçlı Seferleri ile başladığı kabul edilir. Ama bu tür bir ilişkinin sağlıklı olmadığı yeterince açıktır. İslam kültürünün Avrupa'da tanınması ve yayılması, esasen Müslüman Endülüs ile gerçekleşmiştir. Müslümanların İspanya ve Sicilya'da kurdukları parlak medeniyet, Avrupa'da asırlar sonra bile izlerini sürdürecek ve her iki medeniyetin ortak mirası olarak, ilim ve kültürün zengin ürünlerini insanlığın istifadesine sunacaktır. Bilindiği gibi, Endülüs'te kurulan okullara Avrupa'nın her tarafından gelen öğrenciler, burada eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönüyorlar, içlerinden Arapça ve İbraniceyi iyi derecede öğrenenler el üstünde tııtiılup, saraylarda ve çeşitli eğitim kurunılarında istihdam ediliyorlardı. Toledo'lu İbrahim b. Azra gibi bazı bilginler ise Avrupa'nın değişik ülkelerini dolaşıyor, gittikleri yerlerde Arapça-İbranice. dersler veriyorlardı. Bunların yanında, Sicilya'da kadılık yapan ve Arapça belgelerde adı "Kadı Brown" şeklinde geçen Thomas Brown, Larineeye çevirdiği kitaplarla Arap dili ve kültürünü Batıya ilk defa tanıtan Adelard, Endülüs'te matematik okuyan ve döndüğünde bu alanda birçok eseri Latinceye çeviren Robert ve Aristo'nun eserlerini Arapçadan ilk defa tercüme eden Michael Scot çok önemli bir yere sahiptirler. Bu sonuncusunun -Arapça yazılmış Aristo şerhlerini İngilizceye çevirmesi sayesinde Batıda Aristo tanınmaya başlamıştır. (Lewis, t.y.: 4-5). İngiltere Arapça kitap basınıında nispeten geç kalmışsa da, ileriki yıllarda bu açığı telafi edecek atılınılar birbirini takip edecektir. Matbuatta Arapça, Robert Wakefield'a ait, bazı Arapça, İbranice Keldanice ifadeler içeren Oratio de laudibus trium linguarum Arabicae & C/ıaldaicae & Hebraicae adlı eserle 1524 yılında bilim sahnesine çıkmıştı. (Roper, 1985: 12). İngiltere'de tamamıyla Arapça olarak basılan ilk kitap ise, Mısırlı Emir el-mubeşşir b. Fil.tik'in 1053'te..telif ettiği Kitiibu Mulıtiiri'l-Hikem ve Meluisini'l Kilem adlı esere benzetilerek yazılan Kelimiitu 'l-feliisife ve Hikemulıum adlı kitaptır. (Lewis, t.y.: 6). Bu ilk eserleri diğerleri takip etınekle birlikte, matbaacıların Arapça hurufat bulma sıkuıtısı nedeniyle, çoğu zaman Arapça ibarelerin yerini sonradan elle yazmak üzere boş bıraktıkları veya durunıa göre İbranice karakterler kullandıkları oluyordu. İncelemenıize konu edindiğimiz William Bedwell da aynı sıkuıtıdan muzdarip olduğu için hurufat satın almak üzere 1612'de Leiden'e gidecek (Topuzoğlu, 1992: 338) ve buradan getirdiği harflerle 11ıe Arabian Trudgman ve Index Assuratarum Mulıammedici Alkorani gibi eserlerini bastıracaktır. (Roper, 1985: 13). XVII. yüzyıla kadar bu şekilde büyük zorluklar ve şahsi fedakarlıklarla yürütülen çalışmalar bu asırda artık elle tutulur bir faaliyet haline gelmiş ve iki büyük. İngiliz üniversitesi olan Cambridge ve Oxford'da Arapça kürsüleri açılmıştır. Aşağıda hayatını ve eserlerini inceleyeceğimiz William Bedwell gibi profesörler bu kürsülerde görev alarak pek çok kişiye Arapça öğretmiş ve İngiltere'deki oryantalist faaliyetlerin öncüsü olmuştur.

3 William Bedwell ve İngiltere' deki Arap Dili Çalışmalarına Katkısı ~45 1. William Bedwell'ın Hayatı İngiltere'de "Arapça çalışmalannın babası" olarak kabul edil(m'william Bedwel ı563'te Essex'in kuzeybatısındaki Great Hallingbury'de doğdu. 1 Mahalle kilisesind vaftiz edilen Bedwell'ın hayatında, ebeveyninden ziyade, küçük amcası Thoma Bedwell etkili oldu. İngiltere'de önemli mühendislik başaniarına imza atan amcası, ayr zamanda çağının önde gelen matematik bilginleı:indendi. (Hamilton, ı985: 5-6). ı578'de, anıcasının da okuduğu Cambridge Trinity College'e burslu olara kaydoldu. ı584'te bilim uzmanı, 1588'de sosyal bilimler/edebiyat sahasında maste derecesi elde etti. Burada geçirdiği yıllar, hayatının ileriki dönemleri için belirleyic olınuştur. Zira kendisini etkileyen ve yetişmesine yardımcı olan hocaları, K. Mukadde çevirisinde beraber rol aldığı arkadaşları ve onu çok yönlü bir bilim insanı yapan farkl ilgileri hep bu dönemde onun zihin dünyasında yankısını bulınuştur. (Hamilton, ). Bedwell'ı hem İngiliz hem Arap dili açısından önemli kılan hususlardan biri edebiyat uzmanı olduğu 1588'den, Bishopgate'deki St. Ethelburg kilisesine papa: olarak tayin edildiği 160l'e kadar İngiltere Krallığı'na çeşitli İslam ülkelerindeı gönderilen Arapça mektupları İngilizceye çevirmesidir. (Topuzoğlu, ı992: 338). C zamanlar İngiliz Krallığı ile Mağrib ülkeleri arasında şeker ve tekstil ticareti yapılıyor Bedwell da iki ülke arasındaki resmi yazışma işiyle meşgul oluyordu. Ayrıca sö< konusu ülkelerden ölçüm aletleri vb. konularda gelen teknik yardım talepleri de, ayn zamanda matematik uzmanı olan Bedwell tarafından karşılanıyordu. (Hamilton, ı985 ı5-ı6). Onu "İngiltere'deki Arapça çalışmalannın babası" yapan en önemli özelliği ise, daha önceleri Arapçadan İngiliz diline Latince dolayımı ile yapılan çevirilerin, ilk defz onunla birlikte doğrudan yapılmasıdır. Bedwell'ın İngiliz dili ve edebiyatındaki yeri biı başka açıdan da önem arz etmektedir. 2 Nitekim Kitab-ı Mukaddes'in King JameE tercümesine yönelik, ı 604 'te başlatılan ve b asılma tarihi olan ı 6 ll' e kadar süreıı çalışmalar kapsamında, 1. Westıninster ekibiyle birlikte, Joshua bölümünden I. Tarihler'e kadarki kısmın çevrilınesinde bizzat görev üstelenmiştir. (Todd, H. J., ı838: 23-27; Devries, ı889: ı59-ı6ı; Venn, J., ı922: J;lart I, Vol. I, 124; Loewenstein&Mueller, 2008: 129). Söz konusu tercüme faaliyeti, Bedwell'ın Arapça araştırmalarında önemli bir yeri bulunan hocası Lancelot Andrewes 3 ile teşrik-i mesai yapması ve birkaç yıl sonra 'de- onun tarafından Tattenham Anglikan kilisesine papaz olarak takdim edilınesini, sağlamıştı. Bedwell 'ın Arapça alanındaki ünü esas en 1603 'lerden önce Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1561 olarak verilmektedir. Bkz. Zirikli, 1976: VIII, 123. Bemard Lewis ise 1562 olarak kaydetmektedir: Lewis,: 2004:432. Rönesans dönemi Avrupa'sında ve özellikle de İngiltere'de Arapça ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgi için bkz. Holt, 1957: ; Rodinson, 1985: I, 52-54; Hamilton, 1985: Lancelot Andrewes hakkında aynntılı bilgi için bkz. Russel, Arthur T., 1860.

4 454/ Dr. Ömer ACAR '--EKEV AKADEMi DERCİSİ Avrupa kıtasında yayılmış durumdaydı. Nitekim tanınmış Rollandalı oryantalist Thomas Van Erpe (Erpenius) kendisini ziyaret etmiş; memnun kaldığı ziyaret esnasında onun Arapça sözlüğü üzerindeki yoğun çalışmalarını bizzat müşahede etmişti. (Stephen, 1885: ı 19). Bedwell'ın 1612'de bir nevi iade-i ziyaret anlamı taşıyan, ama esas amacı, Leiden'in tanınmış yayıncılarından Raphelengius kardeşlerin yardımına başvurmak ve Arapça sözlüğünün basımı için onların -rivayete göre- yirmi bin kelimelik Arapça humfat arşivinden yararlanmak olan Hollanda gezisi sayılmazsa, Bedwell ömrünün 25 yıl gibi önemli bir kısmımen son görev yeri olan Tottenhaıi:ı'da geçirmiştir. Antik All Hallows'un kilise kayıtlarına bakılırsa, Bedwell bu süre zarfında kendini kitaplan ve ailesine vermiş, en önemli yayınlarını bu yıllarda yapmıştır. Bedwell1632'de burada vefat etmiş ve görev yaptığı kilisenin bahçesine gömülınüştür. (Hamilton, 1985: 28-29). 2. Eserleri Matbu Eserleri (Kronolojik sıraya göre): 1. Proplıetica Hlıobadyalı: Eski Ahit'in Obadiah BÖlümü'nün eski İbranice ve' Keldanice kaynaklardan yararlanarak Latinceye çevrilmiş hali. (1612) 2. Trigonum Arclıitectonicum: The Carpentars Rule. Tomruk, ahşap, cam, taş vb. nesneleri kolay ve hatasız bir şekilde ölçmeye yarayan bir tür ölçüm cetveli. (1612) 3. D. Iolıannis Apostoli&Evangelistae Epistolae Catlıolicae Omnes Arabicae: Yeni Ahit'te yer alan Yuhanna'nın Mektuplan bölümünün Arapça-Latince çevirisi. (Bir sayfada Arapça, karşısınd(!_!-atincesi verilıniş). (1612) (Krş. Bedwell, 1612: 1-52). 4. De Numeris Geometricis: Of The Nature And Proprieties Of Geometrical Numbers. Lazarus Schonerus'a ait geometri kitabının İngilizce tercümesi. (1614) 5. Kalendarium Viatorium Generale: The Travellers Kalendar Serving. Denizciler ve seyahat eden tüccarlar için hazırladığı bir nevi takvim. (1614) 6. Molıammedis Imposturae: A Discovery of The Manifold Forgeries, Falshhoods, and Horrible Impeties of The Blasphemous seducer Moharnmed. (1615) "XVI. yüzyılın sonlarında Roma'da basılan Muşfılıabetü Rillıaniyye Beyne'l ''Alimeyn adlı Arapça bir eserin İngilizce tercümesi olup, hacdan dönen Şeyh Sinan ve Ahmed adlı iki Müslüman arasında geçtiği iddia edilen konuşmalardan meydana gelıniştir. Eserin aslını, İsHimiyet aleyhindeki kitapların Arap harfleriyle basılıp Osmanlı topraklarında satılması amacıyla 1:584'te Roma'da Kardinal Ferdinando. dei Medici tarafından kurulan Typographia Medicea hesabına çalışan Hıristiyanlığa geçmiş bir Arap'ın yazdığı bilinmektedir. Bedw:ell, İslfun'a ve İslfun Peygamber'ine karşı tecavüzkfu: bir üslupla kaleme alınmış çirkin iftira ve isnatlar içeren bu kitabı tercüme etmekle Katelik ve Protestan kiliselerine Hıristiyanlık propagandası ve misyonerlik faaliyetleri için Arapça öğrenmenin ne derecede faydalı olabileceğini göstermek istemiştir. Bedwell'in Tlıe Arabian Trudgman ve!ndex Assuratarum Mulıammedici Alkorani adlı eserleriyle birlikte 1615'te Londra'da basılan kitabın 2. baskısı da yine 4 Bedwell'ın eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Chalmers, 1816: 22-23; Stephen, 1885: IV, ;. Watt, 1824: I, 93r; Tumer, Henry S., 2006: 69

5 William Bedwell ve İngiltere' deki Arap Dili Çalışmalarına Katkısı: Londra'da başka bir yayınevi tarafından Mahomet Unmasked adıyla 1624 yılında yapılmıştır." (Topuzoğlu, ı992: 338/ 7. The Arabian Trudgman: Certaine Arabicke Termes. Bazı yer isinıleri, saygı ifadeleri, makanı-mevki isinıleri gibi o dönemdeki tarihçi ve yazarların sık kullandığı bazı kelinıelerin etimolojik izahlarını ele alan bir kitap. (1615) 8. Index Assuratm um Muhammedici Alkorani: A.. Catalogue Of The Chapters of The Turkish Alkoran. Kur'an sure isinılerinin transkripsiyonu, Latince çevirisi ve bazı surelerio içeriğiyle ilgili yorumları içeren bir indeks çalışması. (ı6ı5) 6 9. The Principles Of Arithmeticke: Bemard Saligııacke'nin matematik kurallarıyla alakah kitabının Bedwell tarafından İngilizceye tercümesi. (ı5ı6) ı o. A Brief Description of the Towne of Tattenham Highcrosse in Middlesex: Tattenham Kilisesinde görev yaptığı zaman yazdığı, şehri ilk defa etraflı bir şekilde anlatan kitap. (163ı) ı 1. The Tournament of Tottenham: Eski ve geleneksel bir müzikallşiirin yeniden düzenlenip ayrı basım olarak yayını. (1631) ı2. Mesolabium Architectonicum: Amcası Thomas Bedwell'ın arazi ölçümlerine dair yazdığı eserin düzenlenmiş ve yayma hazır hale getirilerek basılmış hali. ( ı63 1) 13. Via Regia Ad Geometriam: The W ay to Geometry. Astronoınlar, coğrafyacılar, arazi ölçümüyle uğraşanlar, denizciler ve mühendisler için Peter Ranıus tarafından yazılan Geometriye Giriş adlı kitabın İngilizce tercümesi. (ı536) 2.2.Yazma Eserleri ı. Arapça Kitab-ı Mukaddes metinlerinin transkripsiyonunu içeren bazı el yazmaları. 2. Arabici Dictionarii: A Specimen Arabic-Latin Lexicon. Bedwell'ın bütün hayatını vakfettiği halde, ne yazık ki çeşitli sebeplerden dolayı bastıramadığı büyük Arapça-Latince sözlük. Bu sözlük çalışması Bedwell'ı öneınli kılan hususların başında gelmektedir. Sözlüğün el yazma nüshaları ve Leiden'den getirdiği hurufatı ölümünden kısa bir süre önceı53ı 'de Cambridge University Library'ye bırakmıştır. 7 5 Bu eser ile ilgili olarakaynca bkz. Hamilton, 1985: Yazarın aşağıda yer verilen The Arabian Tntdgnıan adlı eseri ve müellife ait bazı Kur'an indeksleriyle birlikte basılan nüshası için bkz. Marsden, W. 1827: ll. 6 Nebil Matar'ın verdiği bilgiye göre, Bedwell bu eserinde daha önce hiç yapılmayan bir işi başarmış, Kur'an:ın sure adlarını tek tek transkripsiyon ederek, bunların Latince karşılıklarını vermiştir. 1630'lara kadar Cambridge Üniversite'sinde bir tek Kur'an nüshasının bile mevcut olmadığı dikkate alınırsa, Bedwell'ın kendi asnnda ne kadar zor şartlarda önemli işlere imza attığı anlaşılır. Krş. Matar, 1998: Kütüphane kayıtlarına bakılırsa, sözlük ilk iki cildi büyük diğerleri standart boy olmak üzere 9 ciltten oluşmaktadır. Aynntılı bilgi için bkz. Browne, 1900: 313. Bedwell sözlüğünün 800 sayfalık ilk cildini 1595'te, 600 sayfa tutan ikinci cildini ise 1599'da tamamlamıştı. Krş. Hamilton, 1985: 12. Eserin Cambridge Üniversitesi Kütüphane'sine miras bırakıldığına dair kayıt için bkz. Luard, 1867: 17; Hamilton, 1985: 127.

6 4561 Dr. Ömer ACAR EKEV AKADEMİ DERCİSİ 2.3.Kur'an Tercüme ve Transkripsiyonları Bedwell, kısmen de olsa, Kur'an'ı doğrudan Arapça aslından çeviren ilk müsteşrik olma özelliğine sahiptir. Alexander Ross'un, Fransızca'dan yaptığı İngilizce Kur'an çevirisi (1649) bilinmekle birlikte, Arapça aslından çevirme geleneği Bedwell ile başlamış ve iıihayet tam metin çevirisi düzeyine George Sale ile ulaşmıştır. (1 734). Bedwell'ın hangi sureleri çevirdiği konusu biraz kapalıdır. Zira bu konuda bilgi veren Hamilton, kitabının sonunda Bedwell'ın eserlerini sıraladığı listede, sadece çevirilerin el yazma nüshalarının bulunduğu Cambridge University Library' deki katalog. numarasını ve "sure 1 ve sure 2 'nin ayetleri" bilgisini vermekle yetinmiştir. (Krş. Hamilton, 1985: 127). Yine aynı yerdeki bilgiye göre Bedwell'ın bazı Kur'an surelecinden yaptığı transkripsiyonlar da el yazması olarak Oxford Bodleian Library'de bulunmaktadır. (1985: 127) 2.4.Diğer Eserleri: Bedwell'ın bunlardan başka bir nevi arkadaş/meslektaş albümü niteliğindeki Album Amicorum adlı çalışması ve çeşitli makam veya şalısiyetlerle yazışmalarını ihtiva eden mektup koleksiyonu vardır. Ayrıca Oxford Bodleian Library'deki kayda göre, bazı İncil pasajlarını Farsçaya çevirmiştir. (Krş. Hamilton, 1985: , ve 128). Bemard Lewis'in verdiği bilgiye göre, Bedwell Bizans döneminden kendi asrına kadarki dilimdeavrupa dillerine geçmiş Arapça kelimeleri bir araya getiren bir sözlük lw;ırlarnıştır. (Lewis, ~~.: 9; Zirikli, 1976, vın, 123) 8 3. Anipçaya Bakışı Bedwell'ın Sfu:ni dilleri ve özellikle de Arapçaya olan ilgisi daha Trinity College'de okurken başlamıştı. O yıllarda Cambridge ve Oxford çevrelerinde Arapça çalışmaları henüz sistematik düzeye ulaşıniş olmamakla birlikte, bilhassa İbranice hocaları tarafından, belli bir geçmişe sahip Sfu:ni dilleri çalışmalarının Arapça alanına doğru genişletilmesi gerektiği dillendiriliyordu. Burada temel saikin, özellikle orta çağdaki geç İbranice metinlerinde sıklıkla rastlanan hataların düzeltilmesinde Arapçadan istifade etmek olduğu anlaşılıyor. (Hamilton, 1985: 8) Bedwell, hocalarının bu yöndeki beklentilerini karşılamak arzusuyla, yaşadığı dönemde pek az İngilizin gösterdiği bir azirole kendisini Arapçaya vermiş, özellikle Lancelot Andrewes'in etkisiyle büyük,bir Arapça sözlük yazma hevesine kapılmıştı. Elindeki sınırlı kaynakların önemli bir kısmını, Grekli kilise babalarının çevirilerii:ıden ibaret olan Arapça el yazmalan oluşturduğu için, Hristiyanlık geleneği içinde Grekli ve başka din adarnlarının Arapça sayesinde daha iyi anlaşılabileceğine dair bir kanaate sahipti. Bu arada diğer sfu:ni dilleri üzerindeki çalışmaları da devam ediyordu. Sebastian Münster'e ait Dictionarium Chaldaicum adlı sözlüğün sayfa kenarlarına düştüğü 8 Bu konuyla ilgili bir elektronik kaynak ıçın bkz. Bu kaynakta dile getirilen bir iddiaya göre, Bedwell'in batı dillerine geçmiş Arapça kökenli sözcüklerle ilgili çalışması, İngiliz dilinde yapılmış ilk İngilizce-İngilizce sözlük olma özelliğini taşımaktadır.

7 William Bedwell ve İngiltere' deki Arap Dili Çalışınalarına K.atkısı notlardan da anlaşıldığı gibi, Bedwell iyi derece Arapça bilgisinin yanı sıra, İbranice, Araınice, Süryanice ve Keldanice alanında da iddialıydı. (Hanıilton, ı985: 8 4 9). Kendini uzun soluklu çalışmalara adadığı için beklenilen düzeyde eser verememiş bir bilim adamı olan Bedwell'ın elinde, kolayca ulaşabildiği, Guillaume Postel'e ait Grammatica Arabica, Jacob Christmann'ın Alplıabetum Arabicum'u ve Rutlıger Spey'in Compendium Grammaitices Arabicae adlı eserleri bulunmaktaydı. Dönemin bu artık klasikleşmiş temel eserlerinin yanı sıra, Arapça-Latince sözlüğünün, yazımını ı595'te tamamladığı 1. cildinde, Agostino Giustiniani'nin çok dilli Mezmurlar çevirisi, Man1nilere ait Süryani harfleriyle yazılmış Arapça dua kitabı ve ı59ı tarilıli bir İncil'den istifade etmiş; ı599'da tamamladığı ikinci cildinde ise, Öklid'in Aniiszr adlı kitabının Niisıruddlıı et-tilsi tarafından yapılan Arapça çevirisi, Kur'an'ın Latince Bibliander çevirisi ve bazı el yazma eserleri kullanmıştır. (Hamilton, ı985: ı2-13). Bedwell bütün hayatını Arapçaya adaınışsa da, bu onun İslamiyet için aynı düşüncede olduğu anlamına gelırıemektedir. Dönemin hakim Müslüman gücü olan Osmanlının her geçen gün artan nüfuz ve kuvveti bir nevi Hıristiyanlığa tehdit olarak algılanıyor, dolayısıyla Müslümanların kutsal kitabının dili olan Arapçaya nefretle bakılıyordu. Bununla birlikte, Bedwell gibi dini saiklerle hareket eden bazı bilgin din adamları, hem Roma kilisesiyle olan rekabetleri nedeniyle Hıristiyanlık kaynakları arasında Arapça yazılmış eserlerin İngiliz kilisesi ilkelerine daha uygun olduğu görüşünü ileri sürmüş; hem de Cambridge, Oxford, Paris ve Bologna gibi büyük üniversitelerde Arapça kürsülerinin kurulırıası suretiyle 'misyonerlik ve propaganda çalışmalarında Arapçadan daha fazla istifade edilırıesine dair 13 ı ı tarihli Viyana Konseyi kararlarının uygulanmasını savunmuşlardır. (Topuzoğlu, ı992: 338). Kendi çevirdiği Yuhanna Mektupları'nın girişinde ve ayrıca bu konuyla ilgili bir makalesinde, çok geniş bir coğrafyada hakim olan İslam dininin büyük dili olırıası hasebiyle, sadece dini bakımdan değil, siyasi ve pratik nedenlerden dolayı da Arapçanın öğrenilmesi ve üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu sözleriyle adeta, bahsettiği o geniş coğrafyada herhangi bir tercümana ilıtiyaç duyulırıaksızın seyahat edilebileceği ve böylece dinin gerektirdiği misyanun kolayca yerine getirebileceği bir dünya hayalini kurmaktaydı. (Krş. Bedwell, 16ı2: A2; Stephen, 1885: ı ı9; Lewis, t.y., 9; Zirikli, ı976: ı23l Bedwell'ı özelde Arapça çalışmaları, genelde oryantalizm araştırmaları açısından önenıli kılan hususlardan biri de yetiştirdiği öğrencileri ve takipçileridir. En önenıli öğrencisi hiç kuşkusuz ı 604- ı 69 ı yılları arasında yaşayan ünlü oryantalist ve K. Mukaddes uzmanı Edward Pococke'dir. Oxford'un ilk Arapça profesörü unvanınasahip Pocecke, Arapça alanında yaptığı çalışmalarla haklı bir üne kavuşmuştıır. Kendisi gibi oryantalist olanve aynı adı taşıyan oğlu Edward Pococke (1648-ı727) de bu sahada önenıli çalışmaiara imza atınıştır Pocock ailesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Lewis, t.y., Bedwell'ın Arapça vurgusunun sadece, dini veya siyasi nedenleri olmadığı, aynı zamanda çok açık ticari hesaplan da hanndırdığı iddiası için bkz. Saliba, George, 1997:

8 4581 Dr. Ömer ACAR EKEV AKADEMİ DERCİSİ Rollandalı Thomas Van Erpe (Erpenii.ıs) [ ], Bedwell ile tam anlamıyla öğrenci-hoca ilişkisi yaşamasa da, çeşitli ziyaretleriyle kendisinden istifade etmiş, onun ideallerini yazdığı eserlerde ve bulunduğu ortamlarda yaşatmaya gayret etmiştir. Nitekim bir konuşmasında Arapça idealini, "mükemmel Arapça bilen, iyi yetişmiş, kültürlü kişiler tarafından Müslümanların din değiştirmelerini sağlamak." şeklinde ifade ediyordu. (Topuzoğlu, 1992: 338). Bedwell'ın hayatını adadığı ama şansızlık eseri bastırmayı başaramadığı hacimli Arapça sözlüğün yazma nüshalarını Cambridge kütüphanesinden ödünç alıp, hazırladığı polyglot (çok dilli) sözlüktekullanan Edmund Casteli ( ) de unutulınamalıdır. Bazı müelliflere göre her ne kadar Bedwell sözlüğünü bastıramamışsa da, Casteli vasıtasıyla bu eser bilim dünyasının hizmetine sunulınuştur. (Stephen, 1885: 120; Hamilton, 1985: 93;.A.ldkl, 2006: 39). Sonuç Yaşadığı dönemde kaynakların yetersizliği, uygun matbaa veya matbaacı bulamama, Arapça hurufat sıkıntısı gibi çeşitli problemlerle yüzleşen Bedwell, bütün bu zorlukları gayreti ve çalışkanlığıyla aşmasını bilmiş ve neticede ''İngiltere'de Arapça çalı_şmalarının babası" olarak anılınayı başarmıştır. En büyük projesi ve hayali olan büyük çaplı Arapça-Latince sözlük çalışması, az önce değinilen sorunlardan dolayı ne yazık ki bastırılamamışsa da, sonraki araştırmacılara ışık tuttuğu kabul edilmektedir. Bazı kaynaklarda geçen ama hakkında kesin bilgiye sahip olınadığımız ilk İngilizce-İngilizce sözlüğü, iddia doğruysa, Avrupa dillerine geçen Arapça kökenli sözcükleri ele alınası bakımından ayrıca önemlidir. Nitekim anlaşıldığı kadarıyla, Avrupa'da Sfunl dilleri araştırmaları belli bir dönem Arapça ihmal edilerek yapılmaya çalışılmış, ancak Bedwell ve çevresindekilerin gayretleriyle Arapça hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Netice olarak, Hz. Peygamber'e yönelik bazı hakaret ifadeleri içeren bir kitabı Arapça öğrenenler için bir kaynak olınasi amacıyla çeviren, zaman zaman objektiflik sınırlarını ilılal eden ve Kur'an'dan direkt İngilizceye çeviri yapan ilk müsteşrik olan Bedwell, genelde oryantalist çalışmalar özelde de Arapça çalışmaları alanında öncü bir şahsiyettir ve daha fazla ilgiyi hak etmektedir.

9 William Bedwell ve İngiltere' deki Arap Dili Çalışmalarına Katkısı Kaynakça.Aklki, Necib (2006). el-musteşrikg.n. Kalıire: Dfuu'l-Me'fuif. Bedwell, William (1612). D. Iohannis Apostoli&Evangelistae Epistolae Catholicae Omnes Arabicae, Ex Officina Plantiniana Raphalengü. Browne, Edward G. (1900). AHand-List of The Muhammedan Manuscripts in The Library of The University of Cambidge. Cambridge: University of Cambridge Press. Chalmers, Alexander (1816). The Genaral Biographical Dictionary. London: J. Nicholson. Devries, William Levering (1889). "The English Bible" [Electronic Version]. The Old and New Testament Student, Vol. 9, No. 3, pp '1. Hamilton, Alastair. (1985). William Bedwell The Arabist Leiden: E. J. Brill. Holt, P. M. (1957). "The Study Of Arabic Historians In Seventeenth Century England: The Background And The Work Of Edward Pococke" [Electronic Version]. Bulletin of the School oforiental and African Studies, (3), Lewis, B. (2004). From Babel to Dragomans-Interpreting The Middle East. New York: Oxford University Press. Lewis, B. (t.y.). "Tfuihu İhtimfuni'l-İnkiliz bi'l-'ulfrmi'l-'arabiyye". el-mustemi'u'l- 'Arabi. (Ayn basım, 6 makale bir arada). Loewenstein, D. & Mueller, J. (2003). The Cambridge History of Early Modem English Literature. New York: Cambridge University Press. Luard, Henry Richards (1867). A Catalogue ofmanuscripts Preserved in The Library of The University of Cambridge (Index). Cambridge: University of Cambridge Press. Marsden, William (1827). A Catalogue ofbooks and Manuscripts. London: J. L. Cox. Matar, Nebil (1998). Islam in Britain Cambridge: Cambridge University Press. Rodinson, Maxime (1985). Turasu'l-İslfun. Tas. Joseph Schacht, Clifford Edmund Bosworth; terc. Muhammed Zuheyr Semhfrri. el-kuveyt: el-meclisu'l-vatani li's- Sekafe ve'l-funfrn ve'l-edeb. Roper, Geoffrey. (1985). "Arabic Printing And Publishing In England Before 1820". British Society for Middle Eastem Studies, 12/1, Russell, Arthur T. (1860). Memoirs of The Life And Works of Lancelot Andrewes D. D. Cambridge.

10 460 1 Dr. Ömer ACAR EKEV AKADEMİ VERGİSİ Saliba, George (1997). Untitled Review. [Electronic Version] Journal of the American OrientalSociety, Vol. 117,No. l,pp.j Stephen, Leslie (der.) (1885). Dictionary of National Bibliography. London: Smith, Elde&Co. Todd, Henry John (1838). An Anthentic Account of Our Authorized Translation of The Holy Bible and of The Translators, Oxford: Baxter Printer. Turner, Henry S. (2006). English Renaissance Stage: Geometry, Poetics, and the Practical Spatial Arts New York: Oxford University Press. Venn, John (1922). Alumni Cantabrigienses. Cambridge: Cambridge University Press. Watt, Robert (1824). Bibliot):ıeca Britannica or A General Index to British And Foreign Literature. London: Longman&Co. Zirikli, H. (1976). el-a'lam : Karnusu Teracimi li-eşheri'r-rical Daru'l-İlm li'l-melayln. ve'n-nisa. Beyrut:

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI Kontes Ada Lovelace, İngiliz şair Lord Byron un kızıdır. Mekanik bilgisayar fikrinin öncüsü C. Babbage ile birlikte programlama fikrinin temelini attı. Kontes

Detaylı

Dil Araştırmaları Sayı:... 6 Bahar 2010, 246-250 ss.

Dil Araştırmaları Sayı:... 6 Bahar 2010, 246-250 ss. Dil Araştırmaları Sayı:... 6 Bahar 2010, 246-250 ss. Redhouse, James W., (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Recep Toparlı, Uzm. Betül Eyövge Yılmaz, Uzm. Yaşar Yılmaz) Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye, Ankara, Türk

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

BRILL Ortadoğu ve İslam Çalışmaları Koleksiyonları

BRILL Ortadoğu ve İslam Çalışmaları Koleksiyonları BRILL Ortadoğu ve İslam Çalışmaları Koleksiyonları ANKOS 13. Yıllık Toplantısı 25-27 Nisan 2013 Antalya Ajanda Brill kimdir? Ortadoğu ve İslam Koleksiyonları E-kitaplar E-referanslar Birincil Kaynaklar

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE?

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SENATURK MAKALE HAZIRLAMA VE SUNUM KURSU 11 Ocak 2013 HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÇALIŞMA İÇİN DOĞRU

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIV Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN. Klaus KREISER THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XXIV İstanbul - 2004 . HOLLANDA'DA

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 1 Ders Adi: SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

IMAGE OF THE PROPHET MUHAMMAD IN THE WEST -A STUDY OF MUIR, MARGOLIOUTH AND WATT- BATI DA PEYGAMBER MUHAMMED (S.A.S.) İMAJI *

IMAGE OF THE PROPHET MUHAMMAD IN THE WEST -A STUDY OF MUIR, MARGOLIOUTH AND WATT- BATI DA PEYGAMBER MUHAMMED (S.A.S.) İMAJI * IMAGE OF THE PROPHET MUHAMMAD IN THE WEST -A STUDY OF MUIR, MARGOLIOUTH AND WATT- BATI DA PEYGAMBER MUHAMMED (S.A.S.) İMAJI * (Jabal Muhammad Buaben, The Islamic Foundation, Leicester, UK. (İngiltere),

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Institute of Education UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Neden UCL Institute of Education? UCL Institute of Education (IOE) eğitim alanında dünyada ilk sırada yer alır (2015 QS Konu Bazlı Dünya

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Institute of Education a Hoşgeldiniz

Institute of Education a Hoşgeldiniz Institute of Education a Hoşgeldiniz ioe.ac.uk Neden IOE? Institute of Education (IOE) eğitim ve benzeri alanlarda Birleşik Krallık ın önde gelen üniversitesidir. Biz Londra Üniversitesi ne (University

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

student complaints procedure (Turkish)

student complaints procedure (Turkish) student complaints procedure (Turkish) English UK üyesi dil merkezleri ile ilgili şikâyetler Bu belgede, English UK in üye dil merkezleriyle ilgili şikâyetleri nasıl ele aldığı özetlenmektedir. Arka plan

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions Oxford University Press: 3 Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions OUP a 3 Hoşgeldiniz! OUP a giriş OUP un Online Yayımcılık Programı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (IR204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi IR204 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

İNGİLİZLERİN ARAPÇA İLİMLERLE İLGİLENME SÜRECi<*>

İNGİLİZLERİN ARAPÇA İLİMLERLE İLGİLENME SÜRECi<*> EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 12 Sayı: 35 (Bahar 2008) ------ 213 İNGİLİZLERİN ARAPÇA İLİMLERLE İLGİLENME SÜRECi Özet Yazan: Bemard Lewis (**) Notlar la çeviren: Ramazan EGE(***) Araştırma alanları Ortaçağ

Detaylı

Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ. Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN:

Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ. Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN: Başlangıçtan Günümüze RUSYA DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ Şir Muhammed DUALI, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014 (302 s.) ISBN: 978-605-326-006-6 -Kitap Tanıtımı- Halit KALLİ * Ortodoks, Yunanca bir kelime olup

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma ve Yazma II YDI108 2.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF / 1. YARIYIL YDİ 101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Basic English 1 YDA 101 Temel Yabancı Dil (Almanca) Basic German 4 4 4 1 2 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I History of Turkish Revolution

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı