REFRAKTER MALZEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFRAKTER MALZEMELER"

Transkript

1 REFRAKTER MALZEMELER 5. REFRAKTER MALZEMELER Ateşe dayanıklı malzemeler olarak tanımlanır. Refrakter malzemeler 1000 o C nin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre kullanılabilir. Başta endüstrinin temel izolasyon malzemesi olan ateş - 0 -

2 tuğlaları olmak üzere, camlar, mutfak eşyaları gibi büyük bir malzeme grubunu oluşturur. Bunlar metalik malzemelerin pahalı olduğu veya kullanılmadığı yerlerde tercih edilir. Refrakterler: 1-Yapay olarak hammaddeden tek madde olarak üretilir. 2-Doğal olarak oksitlerden meydana gelir Endüstride ateş ve alevin bulunduğu tesislerde tavlama ve indüksiyon eritme fırınlarında, metalürji fırınlarında ve silikat endüstrisinde, metallerin ve camların eritilmesi için, pota malzemesi olarak, termo elemanların korunmasında ve elektrikli ısıtıcıların izolasyon malzemesi olarak kullanılır. REFRAKTER MALZEMELERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ: a) Kimyasal ve Mineralojik Yapı: Metalorjik işlemlerde kullanılan refrakter malzemeler asidik, bazik ve nötr olmak üzere 3 grup altında toplanır. Bünyesinde bulunan SiO 2 nin bazik bileşenlere oranı malzemenin asitlik derecesini belirler. Bazik karakterdeki cüruflar bazik refrakterlere, asidik cüruflarda asidik refrakterlere etki etmezler. Ancak bu kimyasal özellik yanında malzemenin gözenekliliği önemli rol oynar. Daha poröz olan refrakter malzemeler çabuk ısınır. Mineralojik yapıya bağlı olarak değişik sıcaklıklardaki farklı kristal bünyeleri oluşur. Bu nedenle refrakter malzeme yoğunluğunda değişmeler meydana gelir. b) Genişleme ve Çekme: Şamot ve magnezit tuğlalar üretimleri sırasında daralma, silika tipi tuğlalar genişleme gösterir. Fazla miktarda hacim değişimi çatlamalara neden olur. Çekme olayının meydana gelmesi genellikle malzemenin üretim sırasında yeterli derecede pişmemesinde veya refrakter özelliğinin olmayışından ileri gelir. Genişleme nedeni ise malzemenin yapıldığı hammaddenin parça büyüklüğünün yetersiz olmasındandır. c) Yoğunluk ve Porozite: Sıcaklığın yükselmesi ile katı hacimde meydana gelen genişleme ile birlikte porozite azalır. Porozitenin azalması ile refrakter malzeme yumuşar. Bu özellik malzemenin karakterini tayin eder. Porozitenin azalmasıyla orantılı olarak yoğunlukta artış görülür. Refrakter malzemenin yoğunluğunun erime sırasında değişimi büyük önem taşır. Erime olayı ile birlikte hacim değişir ve malzemenin fiziksel özelliklerinde büyük sapmalar olur. d) Fırın Sıcaklığında Basınca Direnç: Refrakter malzeme kullanma sırasında genellikle basınç, gerilme gibi çeşitli kuvvetlerin etkisi altında kalır. Yumuşama sunucu boyut değişikliği olması halinde sakıncalar ortaya çıkar. Bu nedenle normalde yüksek bir basınçta parçalanan malzeme fırın sıcaklığında bu değerden çok daha düşük sıcaklıkta parçalanabilir. Sıcaklığın etkime süresinde etkili olur. e) Isıl Özellikler: Refrakter malzemelerin ısıl özellikleri özgül ısı, ısıl iletkenlik ve ısıl genişlemedir. Malzemenin Özgül ısı ve ısıl iletkenliği kullanılma yerine göre farklı şekilde değerlendirilir. Bazı halde yüksek, bazen de düşük olması arzu edilir. Oysa ısıl genişleme özelliği malzemenin tamamen bünyesinden ileri gelen ısı karşısında genişlemeyi temsil ettiğinden fonksiyonel etkiye sahiptir. Bu nedenle fırın tasarımlarında kullanılan refrakter malzemenin ısıl genişlemesi, işletme sırasında bir zarara meydan vermemek için özenle seçilir. f) Isıl Çatlama ve Parçalanma: Sıcaklık değişimlerine dayanım ısıl şok dayanım olarak tanımlanır. Đşletme esnasına ısıtma ve soğutma veya sıcaklık salınımları malzemenin yüzeyi ve merkezi arasında sıcaklık farkları ve bunun sonucu olarak da genleşme gerilmeleri meydana gelir. Bir cisim her tarafından soğutulduğunda yüzey boyunca çekme gerilmeleri ve - 1 -

3 merkezinde basma gerilmeleri meydana gelir. Böylece oluşan ısıl gerilmeler malzemenin dayanımını aşarsa çatlaklar meydana getirerek malzemenin parçalanmasına neden olur. g) Mekanik Dayanıklılık: Refrakter malzemelerin soğukta basınç dayanımına malzemenin yapısı ve özellikle gözenek miktarı etkir. Ateşe dayanıklı tuğlalar oda sıcaklığında pek az şekil değiştirme gösterirler. Yüksek sıcaklıkta farklı tane büyüklüğü ve gözenek dağılımı ile yapıdaki değişik fazların arasındaki gerilmeler nedeniyle çatlaklar oluşabilir. Mekanik dayanım ve aşınma direnci yaklaşık 1000 o C ye kadar durumunu muhafaza eder. Daha yüksek sıcaklıklarda cam fazının artmasıyla birlikte aşınma dayanımı azalır. REFRAKTER MALZEME ÇEŞĐTLERĐ 1-Refrakter Tuğlalar: Asidik seri : Şamot T. Silika T. Yüksek alümina tuğlaları Bazik seri : Manyezit T. Krom T. Dolomit T. Forsterit T. 2-Seramikler: Taşıl S. Vicro S. Özel oksit seramik 3-Camlar: Kuvars camı Borosilikat camları Pencere camları Kurşun camları Su camı Özler camlar 1-REFRAKTER TUĞLALAR: Üretimde 0,5 ile 5 mm büyüklüğündeki kaba tanelerin bağlayıcı madde ile karıştırılarak form verilir ve pişirilir. Tuğlalara form verilmesi çelik kalıplar içerisinde kuru preslemeyle, helisel beslemeli presle plastik şekil değiştirmeyle, elle ve ayrıca nadiren alçı kalıplara süspansiyon halinde dökmek suretiyle yapılabilir. Tuğla üretiminde önce ham tuğlalar kurutularak içindeki kabası alınır ve ardından da daha çok tünel fırınlar kullanılarak pişirme yapılır. Böylece kristal su yada CO 2 uçucu maddeler uzaklaştırılır, daha sonrada sinterleşme gerçekleşir ve tuğla mekanik mukavemet kazanır. Demir ve çelik endüstrisinde, enerji santrallerinde, kok ve gaz üretim tesislerinde, metal işletmede, seramik, cam, çimento endüstrisinde kullanılan tüm fırınlarda kullanılır. Asidik Refrakterler: a) Şamot Tuğlalar: Refrakter tuğlaların toplam miktarının yaklaşık olarak % 65 kadarı şamot olarak üretilirler ve metalurji fırınlarında cam ve tavlama fırınlarında, kafes yapımında, - 2 -

4 çeliğin dökülmesinde aşınma malzemesi (kanal tuğlası, çarpma seti, yolluk ağzı) olarak, kazan tesislerinde ve ev pişirme fırınlarında, sobalarda ve şöminelerde kullanılır. Ateşe dayanıklı hamurun ana bileşimi kaolindir. ( % 64,6 SiO 2, % 39,5 Al 2 O 3 ve % 3,9 H 2 O ) Esas bileşim olan bu karışımın dışında tüm diğer hamur mineralleri daha düşük Al 2 O 3 içerirler. Şamot un üretimi için hamurda mümkün olduğu kadar yüksek Al 2 O 3 ve mümkün olduğu kadar düşük alkali ve toprak alkali bulunması gerekir. Şamot ta bileşim şöyledir : % Al 2 O 3 - % 1-3 Fe 2 O 3 - % 0,5-2 TiO 2 0,8 M 2 O ve geriye kalan SiO 2 dir. b) Silika Tuğlaları: Silika tuğlaları içinde yüksek oranda SiO 2 bulunur. % 93 - % 98 arasındadır. Bu tuğlalar yüksek sıcaklıkta % 3,5 a varan oranlarda genişleme gösterir. Bunun nedeni tuğla içinde bulunan kuvarsın önce tridimit haline daha sonrada kristobalit haline allotropik dönüşüm yapmasıdır. 870 o C 1470 o C Kuvars Tridimit Kristobalit d = 2,65 d= 2,26 d= 2,32 Bu dönüşüm sırasında özgül hacimde (d) önce küçülme sonra büyüme gözlenir. Bu durum silika tuğlaları yüksek sıcaklıkta dayanıksız yapar. Silika tuğlalar kuvarsitten 1470 o C nin üzerindeki sıcaklıkta üretilir. Tuğla pişirme sırasında % 14,3 hacim artışı yapar. Çok iyi ateşe dayanımları nedeniyle silika tuğlalar bir çok yerde kullanılır. Ancak asidik karakterde oluşları nedeniyle bazik karakterli cüruf ve eriyiklerle kullanılmazlar. Renkleri beyaz ile kahverengi arası lekeli fil dişi beyazıdır. Kok fırınlarında tercih edilirler. c) Alüminyum Oksidi Yüksek Şamot Tuğlaları: Şamot üretimi için kullanılan ateşe dayanıklı maddelerin Al 2 O 3 miktarı en fazla % 45 kadardır. En iyi koşullarda 1450 o C ye kadar kullanılabilen şamot un ateşe dayanımını iyileştirmek için hammaddedeki alüminyum oksit oranını yükseltmesi gerekir. Çimento, döner fırınlarının sinterleşme bölgesi gibi çok fazla zorlanan yerlerde kullanılırlar. Bazik Refrakterler: MgO, CaO ve CrO 3 içeren tuğlalardır. Bunlar manyezit tuğla ( periklas tuğla, MgO ), krommanyezit tuğla ( periskas kromit tuğla ), dolomit tuğla ( CaO, MgO ) ve forsterit tuğla (2MgO, 2SiO 2 ) tir. Tablo: Bazik refrakter tuğlaların bileşimleri ve özellikleri Özellikler Manyezit Kromanyezit Dolomit Forsterit MgO % CaO % Al 2 O 3 % 0, , Fe 2 O 3 % CrO 3 % SiO 2 % Porozite % Refrakterlik Basma dayanımı MPa Isıl genleşme Katsayısı 10 1/K Đzolasyon Tuğlaları: Fırınlarda ve ısıl işlemlerin yapıldığı her türlü tesiste ısı izolasyonu için yüksek gözenekli (% 40 - % 70 ) izolasyon tuğlaları kullanılır. Ancak bunlar ateşe dayanıklı - 3 -

5 değildir. Bunların üretiminde ya yanarak boşluk yapan maddeler ( odun talaşı, naftalin ) yada yüksek gözenekli hammadde ( kieselgur ) kullanılır o C ye kadar hatta daha yüksek sıcaklıklara kadar kullanılabilen izolasyon tuğlaları hafif ateş tuğlası olarak adlandırılır. Bunlar şamot hafif tuğla, kaolin hafif tuğla ve alüminyum oksit hafif tuğlalardır. Đzolasyon tuğlaları soğukta basma dayanımı yaklaşık 700 kg/m 3 özgül ağırlıkta, 1,5 MPa ve 1100 kg/m 3 ham özgül ağırlıkta 5 MPa olarak düşüktür. Özel Tuğlalar: Silisyum karbür, forsterit, zikon, grafit ve kromit gibi tuğlalardır. Bu tuğlalar hem ateşe dayanıklı hem de yüksek sıcaklıkta hacim değişikliği göstermemeleri nedeniyle normal refrakter tuğlaya göre üstünlükleri vardır. Elektrikli fırınlarda kullanılır. Krom tuğlaları hammaddesi içinde (Cr 2 O 3 + Al 2 O 3 ) miktarı %60 veya daha fazla olan tuğlalardır. Kromit içine düşük erime sıcaklığına sahip silikatlar ve manyezit ilave edilerek imal edilirler. Böylece forsterit oluşur ve dayanıklılık artar. 2-SERAMĐKLER Tablo: Seramik malzemelerin sembolleri, cinsleri ve kullanım yerleri Sembol Seramik Çeşidi Kullanıldığı Yerler KER 110 Sert porselen su alma % 0 Đzolatörler, kimya sanayi KER 111 Porselen su alma % 0,5 den az Kimya ve tekstil sanayi KER 114 Kuvars porselen Đzolatör kimya sanayi KER 118 Kil porselen Isıtma sanayi KER 410 Korderitli seramik Elektro ısıtma sanayi KER 515 Ateş tuğlası, aside dayanıklı Kimya sanayi KER 516 Ateş tuğlası, sıcaklık şokuna da Kimya sanayi KER 541 SiC içeren seramik Gaz ısıtma yapı elemanları KER 630 % 60 Al 2 O 3 li gözeneksiz seramik Termo eleman koruyucu KER 631 % 80 Al 2 O 3 li gözenekli seramik Boru KER 708 Sinter kurund Laboratuar makineleri KER 710 Sinter kurund Makine elemanları KER 712 Sinter kurund Kesme takımları Not: Türk standartlarında sembolle belirtme yapılmamıştır. Yabancı standartlarda seramiklerde sembollerle sınıflandırılmıştır. Seramik anlamında KER harfleri ve 3 haneli rakamla çeşidi tamamlamaktadır. a) Taşıl Seramikleri: Çok sıkı yapıya sahip ve genellikle üzeri bir sırla kaplı özel seramiklerdir. Dış yüzeylerinin sırlı oluşu ve sıkı bir yapıya sahip oluşu nedeniyle su tutma kapasiteleri % 0,1 in altındadır. Dayanımı poroziteye ve mineral yapıya bağlıdır. Florik asidin dışında tüm asitlere dayanıklıdır. Kaba ve ince T.S olmak üzere gruplara ayrılır. Bu seramiklerin eğilme dayanımları diğer seramiklerde olduğu gibi düşüktür. Kullanım yerleri 3200 litreye kadar sabit tanklar, demir yollarında asit taşıma tankları, metal dağlama ve galvaniz banyolarında tekneler, manşon ve flanş boruları, kısma vanaları, iletme gücü 120 m 3 /h a kadar olan agresif sıvalar için salyangoz pompa yapımı, karıştırma kazanları, soğutma dolapları

6 b) Vicro Seramikler: Özel bir malzeme grubunu oluşturur. Üretim prosesi, form verilmesinde daha camlara benzer şekildedir. Form vermeden sonra ürünlere ışıl işlem uygulanır. Bu sırada kristalin form yapısında çok yada az tam dönüşme meydana geldiğinden daha sonra ısıl olarak tekrar şekil verilemez. Düşük ısıl genleşmeli vitro seramik Li 2 O - MgO - Al 2 O 3 - SiO 2 sistemindedir. Li 2 O çekirdek teşekkül ettiricidir. Bunların ısıl genleşme katsayıları düşüktür hatta negatif değerdedir. Radar antenleri için gövde, uçak parçaları, roket burunları, kompresörler için türbin kanadı, pistan, astroayna ve taban plakaları kullanım yerleridir. c) Özel Seramikler: Sinter Korund (Korundum): En geniş kullanıma sahip oksit seramik malzemedir. Yalnızca α Al 2 O 3 den meydana gelir ve sıcaklık yükselmesinde dönüşüm meydana getirmez. Yüksek sıcaklıklarda elektriksel izolatör olarak kullanılır. Ayrıca metallerin eritilmesinde pota malzemesi olarak kullanılır. Silisyum Karbür: Özel seramikler içinde ısı iletme yeteneği en üstün olan seramik malzemedir. Bu özelliği termal şok işleminde gerilmelerin bir kısmını ısı artışı ile dengelenmesine neden olur. Pota malzemesi olarak ve kazanlarda ateş tuğlası olarak kullanılır. Karbon Refrakter: Karbon refrakterlerin üretiminde farklı tane büyüklüğünde öğütülmüş kok,granit ve antrasit ilave edilerek ve bağlayıcı madde ( kömür katranı ) katılarak karıştırılır, preslerde plastik şekil verilir. Daha sonra form parçalar en fazla 1400 o C de pişirilir. Makine tesis yapımında karbon refrakterler kullanılır. Ayrıca ark fırınlarında ve elektroliz tesislerinde elektronlar, boru donanımları, kaynamalı yatak, sürekli döküm için kalıplarda kullanılır. Porselen: Porselen saf kaolen, feldispat ve kuvarstan üretilen beyaz renkli bir seramik malzemedir. Yapısı oldukça sıkıdır. Đnce kesitlerde saydam özellik gösterir. Hammaddeler yaklaşık % 50 kaplen, %25 feldispat ve % 25 kuvarstan oluşur. Şekil verme, sürekli presleme yada döküm şeklinde olur. Pişirme sırasında kaolenden ince kristal halda mullit meydana gelir. Kaolen esaslı mullit iğnelerinin içerisinde alkali difüzyonu sonucu feldispattanda fazı teşekkül eder. Kuvars feldispat eriği ile reaksiyona girer ve porseleni oluşturur. Taşıl seramiklerde olduğu gibi boru ve armatürler için pompalarda, reaksiyon kazanı ve vakum aparatlarında, öğütme kabı yapımında, küresel değirmenlerin kaplanmasında ve laboratuar porseleni olarak kullanılır. 3-CAMLAR - 5 -

7 Hammaddeleri kum, soda, kireç, feldispat ve borakstır. Cam üretimi eritme, şekil verme, tavlama ve bitirme işlemi olarak 4 grupta incelenir. Tablo: Önemli teknik camlar ve özellikleri Sembol Genleşme kat sayısı 10-6 l/k Ana bileşenler Kullanım yerleri Ggl 320 3,2 SiO 2,B 2 O 3,Na 2 O, Al 2 O 3 Boru donanımı Ggl 380 3,8 SiO 2,B 2 O 3,Na 2 O, Al 2 O 3 Termometre Ggl 480 4,8 SiO 2, B 2 O 3, Al 2 O 3 Yayın borusu Ggl 481 4,8 Na 2 O 3,K 2 O,BaO FeNi28 in eritilmesinde Ggl 482 4,8 CaO,ZnO,BaO,MgO Isıl olarak preslenmiş cam Ggl 483 4,8 Na 2 O, K 2 O,NaF FeNi28 in eritilmesinde Ggl 490 4,9 Na 2 O, BaO SiO 2, B 2 O 3,Al 2 O 3 Laboratuar cihazları Ggl 940 9,4 Na 2 O, CaO,SiO 2, B 2 O 3,Al 2 O 3 Teknik malzemeler Ggl 942 9,4 Na 2 O,K 2 O,SiO,SiO 2,B 2 O 3, Ampuller Al 2 O 3 Not: Cihaz camı - Teknik cam Ggl sembolü ile belirtilir ve tanıtma sayısı belirtilir. Tanıtma sayısı olarak 20 ile 300 o C sıcaklık arasında ortalama ısıl genleşme kat sayısının 10 7 katı ve değişik anlamlara gelen 0 9 (son rakamı) birleşik yazılır. Bu son rakam olarak kullanılan (0) camın her durumunda kullanılabileceğini gösterir. Endüstride en çok kullanılan cam çeşidi pencere camıdır. Teknik adı yassı camdır. Güneş enerjisi sağlayan kolektörlerde de kullanılır. Endüstride kullanılan diğer camlar ise ; Kuvars camı Borasilikat camı Kurşun camları Su camı Özel camlardır. REFRAKTER MALZEMELERĐN TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ Mukavemet: Refrakter malzemelerin en önemli özelliği yük altında şekil değiştirmeye karşı göstermiş oldukları dirençtir. Refrakter malzemelerin soğukta basma dayanımına malzemenin yapısı ve özellikle gözenek miktarı oldukça fazla etki edebilir. Kural olarak cam fazının miktarının yükselmesiyle dayanım artar. Fırın içerisinde kullanım için bu yeterlidir. Taşıma esnasında kayıpları önlemek için en azında 3Mpa dayanım gereklidir. Mekanik dayanım ve aşınma direnci yaklaşık 1000 o C ye kadar durumunu muhafaza eder. Daha yüksek sıcaklıklarda cam fazının artmasıyla birlikte aşınma dayanımı azalır

8 Bazı refrakter malzemelerin basınç altında yumuşama eğrileri Tablo: Bazı refrakter tuğlaların önemli özellikleri Malzeme türü Soğukta basma dayanımı Elastiklik modülü Poisson sabiti Yoğunluk Mpa Gpa Silika tuğla ,6-0,25 1,8-2,2 Şamot tuğla ,20-0,40 1,8-2,2 Periklas tuğla ,19-0,30 2,8-3,3 SiC tuğla ,3-2,8 Karbon tuğla ,21-0,23 1,3-1,6 Ateş tuğlası ,12-0,17 0,4-1,2 Al 2 O ,2-0,3 3,3-3,6 Isıl Đletme Kat Sayısı: Çoğu zaman refrakter malzemenin görevi yüksek sıcaklıklı reaksiyon ortamını dıştan perdelemek yada mufl fırınlarda aksine olarak sıcak ortamdaki ısıyı fırın içerisine taşımak olabilir. Yapısal düzenlerinden dolayı camların ısı iletme katsayıları özgül ısı ya göre değişir ve ısı iletme kabiliyeti sıcaklık yükseldikçe artar. Bu karakteristik cam fazlı ateşe dayanıklı malzemelerde az yada çok etkili olur. Hafif tuğlada olduğu gibi çok büyük gözeneklere sahip malzemelerde gözenek cidarları radyasyon alışverişine iştirak ettiklerinden dolayı ısı iletme kabiliyetlerinde yükselme gösterirler. Bazı refrakter malzemelerin ortalama ısınma ısıları ( 0 t o C ) - 7 -

9 Bazı refrakter tuğlaların lineer genleşme yüzdeleri Isıl Genleşme Katsayısı: Refrakter malzemelerin ısıl genleşmesi fırın yapımında büyük önem taşır. Duvarların genleşmeyle uzaması genleşme boşluklarıyla karşılanmalı ve böylece yüksek gerilmeler sonucu tahribat meydana gelmesi önlenmelidir. Camlarda olduğu gibi ısıl genleşme seramiklerde de sıcaklık dayanımı da etkilemektedir. Genellikle ısıl genleşme tersinirdir ve düzenlidir. Ancak silika tuğlada olduğu dibi kuvars içeren malzemeler bir ayrıcalık oluşturur. Isıl şok dayanım refrakter malzemelerin önemli özelliğidir. Đşletme esnasında ısıtma ve soğutma veya sıcaklık salınımları malzemenin yüzeyi ve merkezi arasında sıcaklık farkları ve bunun sonucu olarak ısıl genleşme gerilmeleri meydana getirir. Isıl gerilmeler malzemenin dayanımını aşarsa çatlaklar yada kopmalar meydana getirerek malzemeyi tahrip eder

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 Demir çelik üretim teknolojisi hammaddeden yarı mamul çelik üretimine kadar uzanan kademeleri içerir. Çeliğin işlenip mamul olarak tüketime sunulması ile ise

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER Metaller İmalat sektöründe en büyük paya sahip olan malzemeler metaller ve alaşımlardır Alaşımlar: İki veya daha çok metalin belli özellikler

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu DEMİR DIŞI METAL VE ALAŞIMLARI Endüstride kullanılan en önemli demir dışı metal ve alaşımları şunlardır; Bakır (Cu) ve alaşımları Alüminyum (Al) ve alaşımları

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

Seramik Hammaddeleri

Seramik Hammaddeleri Seramik Hammaddeleri SERAMİK BÜNYE NEDİR? Kil, Kuvars ve Feldispattan oluşan inorganik bileşenlerin bulunduğu çamura seramik bünye denilir. Kil, seramik parçanın kuruduktan sonra KALICI ŞEKİL ALMASI İÇİN

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

-Kükürt: Normal çeliklerde %0,05 den az kükürt bulunur. Çeliğin içindeki bütün kükürdün manganezle birleşmesi istenir.

-Kükürt: Normal çeliklerde %0,05 den az kükürt bulunur. Çeliğin içindeki bütün kükürdün manganezle birleşmesi istenir. ÇELİK NEDİR? Çelik bir demir karbon alaşımıdır. Çelikler %1,7 e kadar karbon içerebilir. Çeliğin karbon içeriği arttıkça plastikliği azalır ve bunun neticesinde kırılganlığı artar. Bu bakımdan pratikte

Detaylı

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler 1 Prof. Dr. Mehmet Zor Kompozit Malzemelerin Tanımı 2 En az iki farklı malzemenin makro seviyede (birbiri içerisinde çözünmeyecek şekilde) birleştirilmesiyle

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir.

HAYATIMIZDAKİ KİMYA. Sabun molekülü bir hidrofil uç ve hidrofob karbon zinciri içerir. Aşağıda sodyum stearatın yapısı görülmektedir. HAYATIMIZDAKİ KİMYA TEMİZLİK MALZEMELERİ İnsanlar eski çağlarda sabunu bulana kadar çeşitli malzemeleri temizlik maddesi olarak kullanmışlardır. Fenikeliler sabundan önce temizlik amacıyla süt, bitki özleri,

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ISI YALITIMI 2013 1 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... Error! Bookmark not defined. GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 3 1. ISI YALITIM MALZEMELERİNİ UYGULAMAYA HAZIRLAMAK...

Detaylı

Malzeme: Tanımlama ve Seçim

Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme kendisinden her türlü nesne (obje) oluşturulabilen, ahşap, metal, deri, taş gibi katı maddeler Çev: Wahrig Deutsches Wörterbuch, Wissen Media Verlag 2002 Parçaların

Detaylı