/ l- ISTANBUL TIcARET ODASı. İstanbul YAYI NLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ l- ISTANBUL TIcARET ODASı. İstanbul - 1970 YAYI NLARI"

Transkript

1 / l- r ISTANBUL TIcARET ODASı YAYI NLARI ÖGRENCilERE BURSlAR İstanbul

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I YAYINLARI ÖĞRENCİLERE BURSLA R istanbul M. AL İ MATBAAS I

3

4 Ö M s Ö Z, Gençlerimizin yüksek talisiuerme devam imkânlarmı sağlayan burslar^ Oâmıu ve çeşitli örgüte tarafmda-a verilmektedir. Liseyi ^itiraa ögreaci- İare yüksek öğrenimlerine devamda yardımcı omııguns şüplıa olmayan t)iırs-» lar lıakkmda İ3ir broşür îi-azırlamayı Odamıs kültltî îıism'atlari meyanmda t-ir görev lîildik. Bu maksatla lıasiriadigımiz hu Isroçlirde, hangi örgiltlerüı, han-gî şartlarla burs verdikleri özetler îıalinde İjelirtilTniştir. G-ayemiZj p;eaçlerimise eğitimlerins devam imkânlarını sağlayıcı "burslar lıakkında bilgileri bir araya getirmek, onlann bu imkânlardaıı ne suretle faydalanacaklarına ışık tutmaktadır. İSTANBUL TİCÂRE T ODAS İ

5

6 BURS VEREN ÖRGüTlıER Sayfa İstanbul Ticaret Odası rı'iir~c Eğ'itim Vakfı 7 7 Yükhek Öğ'l'eninı I{,rodi ve Yuıtlar E::ul'umn... D İstaı~ıbul San<ıyi OdııRl "~..., Kuç.Toplnhığu Eğ'itim Yanlınıı II İstanbul C niversitesi Dr. Ziya Gün Valdı... "... ".. 13 Türkiye Dernir "VG ÇCıli~ İşletme~.ed Genel Müdi.irlilğ'ii... L~ Orman Genel Müdürlüğ'ü 15 Sosya! Sigortııhn Kurumu li' Sümerbank 17 Etibank 18 rrürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası... '... ~ Deuizcilik Bankası T.A.O. Genel MLldii.rliiğ i\... " Türkiye Bilinıs el ve Teknik.Araştırl1ıa I~urunıu ~......,.. ~ De.vn Sanayi ve Ticaret A.Ş. Baka,nlıklar.."'" ~1illi' Eğitim Sıığhk ve S09yal Gilml'lik vo Tekel Adalet İstainbul Ticuret BO?i',p,sı Türkly,e!üzıla.y DerIlsğ'i rl~ürkpctrol \Takfı SJı.eil Petrol Şü"keti...,...,...,..., G B, P. Petrolteri A. ş.... ~.,... ~..,... <, Q " 26 Mobiloil Türk Anonim Şirketi..." ünilive,. İş '!'icaret ve Sunayi Türk Liınit"d Şirketi...".,.. 27 Vnisersite v.e. YüksSk Qkull"rl\ Giı-i~.",.,.,."".,,.. "..,..,... 2'; 23 2::;

7

8 istanbul TICARET ODASı STAJYER ÖGRENCI BURSlARt İstanhul Ticaret Odası "Stajyer Talebe Statüsü"ne göre, lkesat Fakültesi, 1şletme Fakültesi, lktis:ıui ve Ticari 1limler Akademisi, Kadıköy, Sultanahmet ve Beyoğlu Ticaret Iıiseleri öğ' yeneilerine bms vemıeğe devam etmektedil'. Bursiycrlcr, Odamızla İrtibatlal'l muhafaza edilmek suretiyle, kontrola' tabi tutulmaktadır. Stajyer öğ-renci kadı'o:mna girebilmek iqiıı a1'a11111 ııitelikler şımlal'dll' : - Adaylarm öğrenim için mali kayncıldanum yetersiz olması, - Achylal'm, kayıtlı bulundukları öğ'l'etim mü ss8sglerinue sınıflarını, yılı içinde, herhangi bir dersten borçl,ı olmaksızın geçmiş bulunması. AL1aylarm başka bir örgütten bms veya yard'nı almaması. - Yüksek okuuara kayıtlarını yeni yaptitmış olan öğrencilerin 20 yaşından yukarı olmaması. Stajycr öğrenciler öğretimierini tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Odasında görevalmakla yükümlü olmadıkları gila, Oda da mezun stajyerlerc görev vermek zorunluluğ'uuda değildir. TÜRK EGITiM VAKFı üniversite vc yüksek okullar soviyesinde bilim danal'ına imrs vermektedir: Bul's vcl'ilecek1el'c duyum "Duyurma Rroşürü" ile yapıl - maktadır. Duyurma broşürü, her yıl Mayıs ayı başında,türkiye' deki bütün liselel'e, burs tahsis edilen teknik öğretim okuljanna, üniversiteler e ve yüksek okullara gönderilir. Du broşürde, hangi ulandu 've ne miktur bms verileceği açıklamr.

9 Türk Eğitirli,rakİl burslru;.ından yaı~arlanabilm(~ıt i~in renchedu - Çalışkan ve başaı'liı Qlm:alal'İ. - Karakter ve milli duyguları sağlam olması, ---.:viaddi c1esteğe ihtiyaçlan bulunması, nitelikietine sahip oiniaları lazımdır. Bu nitelikler Liseyi bitirecek öğrenciler ile, 8unat enstitülerine, teknikel' okullarına giren veya devam etmekte hulnnmıöğrcileiler il}in öğretınen ı er kurulunca, Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler İçin de. ı.iağlı olduklim faküıte veya yüksek okulyönetim kurullarınca tespitedilir, Lise bursiyer adaylarının, burs hakkım elde edehi1ıııderi için burs alamn:ı giren fakülte veya yüksek oku:1: giriş SUlavını kazanmış olmaları gereklidir. Broşür yayınıını takiben burs isteğinde bnhmll111ardan ; - Lise son mnıf öği'encile'ri, lisernüdtlrli.i.kleriiıe, Sanat enstitüleri ve telmiker okulları öğ'reneilel'i, üğl'en.cisilmlmıdultları, enstitü veya okul ınüdi'lrıüği.inc, Yüksek okul veya fakülte öğrencileri, öğtcnei huluıııluklan yüksek okul :Müdürlüğüne veya fakülte deknnlığma, baş vmarak, 'rül'k Eğitim Vakfi "Durum Bildirme Belgesi"nin kurullaren c101durulmas1l1111 ve gizli olan bu belgeyi okul, enstitü, yü)wük ckul veya fakülte idareleri aracılığı ile ve taahliütlü olanık, 'I'iirk Eğitim Vakfı İstanbul' adresine postalan.ııı<ô,sıııı sağlal' br. Durum Bildirme Belgesinin zamanında sağlanıp PQstalil11n1a sınelan sonra, hu defa, üniversiteler veya yüksek Q~unarm giriş sınavını kazanan lise mezunları ile sanat enstitüleri, teknilrer okul: lan, yüksek okul ve faküıteleriu çeşitli sınıflanndn okuyaıiqğ ' renciler, lmrnllarınııı öğretime başlamasından önce "Dur,. İstek Formu " nu doldnrup Türk Eğitim Val~fı'na gönderirler.'

10 burs adayl",rmm seçimi öğrenim kurullarınıla, kurulan Burs Komitelerince yajjılır. TurkEğitim Yakfı,yapacağı incelemelere güre, ismi çiz'elglo - lerde bulunan hurr adaylan arasından, her öğrenim kurulıma ayrılmış olan bms kol1tenjamna uygun sayıda bui's:yer SC<;Cl' ve seçim ııeticelerini ilim cdm'. Yükümımük: ÖğrenimIerini tamamlayan lmrslycl'ler,aylık gelirlerinin % 10'n nispetinde Ye Lurs alma sill'esinin en çok üç katı zamanda kendilerine ödenmiş bulunanbms tutarını Yakia iadeyi bir taahhütname ile taahhüt ederler. YÜKSEK ÖGRENlM KREDi VE YURTlAR KURUMU 351 No. lu ka1111n1a merkeziankara 'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğren:m Kıeüi ve Yurtlar Kunmm" kurulmuştur, Kurumun Amacı : Yüksek öğrenim gören öğrenc:lcı'e bu karımı gcr~ğince kredi verıne1" yurtlaı' yaptıriilbk ve yurt işletmesini s:ığlamak sı,l'c - tiyle 'rürk gençlerinin yüksek öğrenimierini, sosyal Ye kiiltüre! gelişmelerini kolayla:;ıtırmaktıl'. Kurumun Görevlerinçen biri de öğrenim kredisidir Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredi' si verir. Öğronci:cl'o verileııkreclilerclen faiz alınma.z, ancak krediden öğt l1clye ödeme sırasında %3 'ii geçmemek \lintiylıı masraf payı kesilk

11 Kredi Borcumm i:idenmesl : Öğ',renci, borcunu devaııı ettiği öğreniın nıi~e0sesusiıüll.. 110rıl1al c ğt8nim siiresınin hilin1indcn iki yıl sonra b::ışlull1uk snretiyl~; kredi alınan müddetin iki misli z;mıanda aylık cffit taksitler, halil1~ de kuruma öder. ' Yüksek öğreıüra kredi ve yurtlar kurumu İstanbul Yurtlar lviürürlüğü Şehremiııi, Millet Caddesi No. 2,ISTANBULSANAYIoDASı BURSU htanbul Sanayi Odası "Eğitim ve Staj Sen'isi Çalışma Yüııetrneıi~W' esasları içinde teknik ve ekoııomi eğitimi yapan öğrencilere bum vermelzteclir. Adı gec:en Yönetmelikte burslar hakkındaki genel hüküı:ı]h : - Hangi oimlda olursa OlSUll birinci. sııııföğrencisine bms verilmez. Öğı'cnci burslan bir yıl süreli olup, sıııınara tahsis olumu'. Ancak, hur~ veriıcil öğl'enciııin üstün başarı göster - diği anlaşılırsa, geçtiği bir üst sınıfında yine aym öğrenciye o smııın bul'su verilir. Burs, öğretiıli ve sınavayları c1ahii olmak üzere yılda dokuz ay verilir. 'lıatil aylarında bıu's verilmez. Burs ücreti ay başlarında ppşin olarak ödenir. Burs yermek için yapılacak seçmeler, 11.1r8U11 verileceğimiiesse,qe18i"c1f' kurulacak ve Saııııyi Oda~ı temsi1r.üsiııin katılacağı beş kişilik heyetler tarafından yapılır. - Yıllık Öğrenci Bursları : İstanbulTeknik Üniversitesi Yıldız Telmib: Okulu Sanat Enstitüleri İktisacU ve Ticari İlimler Akad.emlsi, thirat Fakültesi, Fen Faküıtesi (Kimya Şubesi).

12 L11~ sl1nf]a~']ln. geçtnjş:.o.~(:fil ijğterü ~51e.Tf1füı heı"' mü1iel, {2-S-4 'ıe 5 Inci smıflar) başarılı bir öğrencisine yel'ilir. Bms tahsisiiıde öğrencinin ıııal! durlilllu tcı:ellı sc bebi olur, Özel Yardım Burs1i: Üzel ;Vardıııı, yıl i"iııde nıal~ dul'l:ınu okumasına imkan vermi Yl'cck uereecüc boz1.11an başal'lh öğl'c!wilere Delmnlık veyaoku1 l\iilc1ürlüğül1ün teklifi üzerine Şanayi Odası Eğitim Komisyonu - nun incelemesinden geçtikten sonra Yönetim Kurulımea verilir.. İstanbul San:tyi Odası Bursunun. Öze1liğ j: til' şe Yerilecek lmrs karşılığında ıncchud hizmet veya diğer kilde yükümlülük yoktur. KOÇ TOPLULUGU EC;ITIM YARDıMı BURSlARI Koç; Topluluğu Şirketleri ve Bayileri Eğitim Yanlıını Etll'S Jan Programıııı 19G3 yılında kurmuştur. Ama.çlar : -- Du alandaki sosyal yardımı sistemo huğhyr[ı Vl'l'ımini arttu'mak, - Sosyal sorumluluğunu tanıyan kurt~l1ur olarak, eğitimde eşit fırsatlar sağılanmasıamacına hizmet etmek Ye topluma yararlı olmak, ~ Eğitim yarüimı alacak öğ~cııcilcrin seçimini eğilim knrullamıa hınık~ra.k daha adilbil yardıııı sağlaımık, - Memleketimizin endüstri ve ticarct alaıın:.da gelişmesine yardım amacıyla özellikle bu alaııda gerekli konularda eğitimi desteklemek. Sur:; adaylarmda m'anan Vasıflar: Burs adayları.' 0--. 'T.. C. Vatandaşı olmalıdır. Eğitiıtıeengel olaoak bil' sakatlık veya hastalığı bulunmamahdıl'. L ~. "-

13 .. :..-: Ül1h'"cr~ite 'bi-ri'ü:cı sınıf vey~-' hazıl'lik: 8il1ifl.. l~ijtüncije;i 24 yaşıtician yukarı_ olruayacaktır ve yüh:sek slılıflatda Ye lise l-;:clrşı. bğı teknik okullarda yaş haddi bu hucluc1a ınüvt~z'i ohıc::ık'tır. - Burs adaylarınm ıl1lıl1 kaynaklarının üniversite (yüksek okul, telmik okul) cğitiı~i için yetersiz olııüı.sı ~aı;ttır. -'-" Bm;s iıdayhmum giriş inıtihal1mclaki başarısı hir önceki diploma. derecesi ve genelolarak zekilsı ve davranışı"rı ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına Üniversite (okul) idal'2flinin lwmı.at getirmiş olması şarttır. - Burs alacak öğrencileri 4 ÜncU. madde gerfjğiııce üniversi. tr; (veya okul) idaresiseçecektir. Aiıcnk bil' önceki okulumı Koç 1'o,PlullIğ'u lmrs]arı ile bitirmiş olanöğrencile~'in tercih edilmesi rica olunacaktır. - Bmslar birinci sınıf (veya hazırlık S1111 fı) üğrcl1cilcrlne ve rilmiyecektir. Öğ-rcnci pek iyi veya iyinin üst derecesi ile sınıf geçtiği tdkdir'le hel' yıl bmsu yenilenecektil-. Bmslarl~al'şılıksıl\chr. ~:rec.burl hizmeti yoktur. BW's almak Için nasıl müracaat edilir? Bnm alacak öğrencileri fakiil~" dekanları ve okul müdürleri seçer. Dnrs almak isteyeı} ö ğrencilerin kendi filkültelerinin de - kanlığma veya okul müdürli:iğiinc baş vurmaları gerekir. Koç Topluluğu bıırsları sağliman Üniversite veoku!far İstanbul'da; Istanbul üniversitesi, İktİfmt FakültesLFen Fakültesi, İstnnbnl TeknÜc tilitersitesi~ Güzel _Sanatla,r ~\J.{adeilıisi J İktisadi Ye T'ıcarı!linıle:c.. Akadcll1igİ, R obert IColej,.Ekono~:ni ve İş İdaresi Okulu, 1Hi.lıemHslik.Okulu, İstanbul YL'tksek.. Telmik Okul' Yıldız, Galatasaray Lisesi, Akr;mlUTc-lmiker Okulu, :Maçka Erlı:ek Sanat};jııstitüsü, İstanbul1YIoto"r Sanat EmitiÜip,ü, İstanbul ]t[ensucat Sanat Enstitüsü, Dariiş~afaka Cemiyeti, Altmokta Körleri Eğ-itiıııDcrııeklel'i, Sultanahmet Sanat Enstitüaii: Edehiyat F~.kültesi;.Yüksek Teknikeı: Okulu - lvlhçkatatbiki. Gilzel Sa - natlar Yüksek Oknlu.

14 _<-\.yrh:[ı...:llık'l,i"a, İz y nıi'} Bskiş8bir, ErZ1Jr-üüı, ---=\.fy oti) Tr3 hzc.ın. ~ Zonguudak, Yozgat, Dolu, Adana ve Elazığ illerimizdeki Üniversitt\ 'Y-üksek oku!: Teknik', S8"~lnt }~nstitülgı~i de hl11'a S:1~ 1D1Fı.n okullar arasındadır. IsrA.r'.iSl.IlÜN!VERSITESlcOKTOR ZiYA GÜN VAI(FI BURSU İstanhul Lnivffl'fritesi fjr. Ziya Gi.in 'Takıı, lstanhi..ı.l ü~ü"(/ersite.. sinin maddi desteğc' nıu,htaçbaşarılı ötrencilere Vukıı Yönetiııı Kur;;.!u tarafından. tespit. edilen Yönetmelilde yazılı şartlıır dairesinde burs verilmektedir. BurSlaı'lU duyumlması, Yardım Yönetmeliği ile ilişik gönde': rilen (Duyurlna Kağ'ıdı) ile yapılır. Dayurma Ktığıc1ı, her yıl 1\lay ıs ayı başında Türkiye'deld başlıca liseler'e gönderilir ve. hangi liseler içiıı hangi alanda (hanld fakülte veya bölümleriıw) ve ne miktar bms verileceği belirtilir, BUl'siYElr namzetlerindo ı:ıranan nitelikler şunlardır: Türk vatandaşl olması, D1U'ü,]~al'aka veya diğer liseler mezunubulunması, Çalışkan ve başarılı olması, - Karakter ve milli duyguları sağlam bnhminası, -- Maddi desteğe mnht8ç olmaları, ~ Vakıf tıp'afmc1an :'özcl bir burs sınavı açıldığı takdirde lmııc1a da hıişarı kazanmaları veya yapılacak mi.llükaan bursa liyakatları Yönetim KıÜ'nllUHla kab~i1 edilmesi.. Bmsirıiiıbaı;vurrria, sr,(jim, hursiyerlerintab( oıa.cakları ve sail' h'usnsla'r "!stul11ırilül1iversıfesi DI', 'Ziya Güıı Yardım Vakfı öğrenci Bürs Yönetmeliği' 'mle tespit edilmiştir.' Öğreninıini tama;niay:1n bursiniar, aylık kazanı::1arjl1111 %10'u oranında ve bu1'8 alma süresinin «:-11 cok üc katı iamanda kenclile" j:lo.",, rine ödemi:iış bulunaıı" hnrs tutarıııı Valda iade "cucl'ler: BuhuSllS' kendilerinden alınacak bir taahhütnameye bağ'la nır. Kendiisteği ilc. lmrs almaktan vazgeçe.n yahııt.bursn kesilen:. iiğrenciler hakkında dabıı hüküm.. uygulanır.

15 türkive DEMIR VE ÇELIK ışü:n.. 1HERI' "(.ENEl'... MODÜRLüGÜ. (Karabük) ÖGRENCi BiJRSU (hı,ye: lin: teşekküllin' çeşitli İi yerlerinde çdıştmlacak eleman ihtiyacını karşılamak maksadıyla yurt içinde yüksek ög-retim müesseselerinde öğrenci' okutturnıak (:Falnı2 erkek) üzere hrfm:v-erilmektedir. HpI' yıl". hangi öğretim şuhesinde lle miktar ve ~nrtlarla öğrenci okut:turulac8f?1 gmcel.eler- vasıtasiyle ilun edilmektedi.r. MUmm1at ve Seçme: Teşekkiilden öğl'l'l1iil1 bmsu alm:ak isteyerilerdeıı ttsiilüııe göre müracaat yesilmsı istenmelüedii'. ÖğreEm müesseselerinde giriş sınavlarnıı ver-miş ve belgibi okullarm ara" sllllfiai'ıllrl :ıımiunelu ögreneiler, giriş Ye sın1f g çıııe smavının de- : recelcrine göre seı.:ilirler. Giriş sınavı ile öğrenci kabuletmiyen öğretin1 mücsseseleril1~ de olmtturnlacak iiğreııcilcl'; teşekkülee ya.pılııcakbir sınav ile se~ilirler. Sınavı kuzanan numzetlerarasında aşağıda yazılı fak' W~'lcr sm:ısı ile diklmtc ulmli': a) ıı.il:racuut sahibin:n, okl1ttnrulacağ'l ukul"cln ildııci'veyac1aha yük:~.ck sıitıflarında i}ğtcnimc1e bulunması, b) Lisan bilgisi, (') (u) fıkra81llda yazılı durnmda bulmlilııl,mbn hill ve gi.. dişleri, başarı rl<,l'cee1eri, cn iyi derecede 01an ı a1', d) Okutturulacağı olmlun giriş sınavını kazanm:ı derecesi, e).işletmede çalışall:arc1an veya evveice çalışmış.yahut stnj yapmış olanlardan gerelı:: ınesai. ve gereks~ tavrı hare1ı:etle~ ri itibariyle kendileriııdenmemımn kalmıınş brulunmalati, f) Baba- ve anasının teşekküle mensup bulunması, g) SosY81 cturuıılu. hariyle- kendilerinden. lh mnuıı-.kalınlll1ş. bull1nll'la1al~j Bursiyer llaıiızetleriıı kat 'i kabniden önee, teşekkül h[l'si:ıha nesivbjra müesseseler hastahaneleri sıhhi kuruhmea veya taliı teş" kilfltlı resınıhastahanelerde nmayanelerinin' yapılnıası' şaııhır..

16 {)ğteııciierin b-ı~traı ~~L. tercih.faktörlerine 'H~lıip oinıas.ı bil' mükteseı) hakkı tc~kil~tmez. '( Te~ekküıün C~neı ıüüc1ürlüil'ü dile- ~.,::), c1iği ~:elüll1e iııee]c'ınelel" yaptırmaleta ve bu ~uretle elde celeergı bilgi ve kanaatıere güre,d~leq.~ğ'ini t~rcili,dmekte, serb~st:tir. :Bursun Özellikleri : -,. Burs veı'ilenden,hel' öğreniın yılma karşılık Dir buçuk yıl hrsa,biyle mecbeni hizmet taahhütnamesi alınır. - Burs, ayda peşin olarak 350 lirad~~'. (Yaz tatiünde im!'!; devam eder.') ~ Okula kayıt, sınav ve diploma alma gibi işle~'e ait lüznmllı D1BSTafhır makljuz karşılığ:mcla aynen ödenir: - Kitap ve ders levazınıatı için yılda 300,- liralık yardım yapüı:ı'. (Y ab~1neı,eel iizc.~'inüc i..iğ"l'"ethn ynpan okullar iı;:iıı bu miktar yılda 900 liradır.) - Derfj teçhizatı,,giyim eşyası verilir,(ilk giri~!tc lıir defaya mahsııs olmak [[zere), - Periyedile giyim eşyasi verilir~ (lki ve biryıl miyadh 01- mal" üzere). Bms alan öğrenciler, teşekkülün "Yurt içinde TahsiL. Ettirile ceköğl'clicilenı Ait Tali~at~<1me.033/00" esııs~'ii'lıı[l. go re ı~leıııe tiibidir-ıer. ORMAN BAKANlJGI ORMAN GENEl MÜDÜIU:ÜOO {Aiıbı,"} a U RS l) Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci bursnnun özelliği, ünivel'sitelerin yalnız orman fal"ültelerinde olmyan. ö'ğrcııcilere. mahsus olusundachr..,..".., ". Qrmun Faküıtelerinde her yıl okulturnlacak bmsln öğrencilerin miktar,ı jlı;\).rj.ı:ek,o;ze,kıl',oranı,.. faküıtelerille mütaiftaları alınm.ak smetiyle b'cı Genel :&:[üdürlükçe tespit olunur.

17 Bms "er~lnıesi İçin genel ~ahlur şunlardh' ~ T.C. vatandaşı olmak,. Oı:ma.nPakü1tesine.lwyıd edilmi.ş olmak, - 30 ~aşım bitirnıemiş olmak, -,- Erkekler içill.,teeil cllilnıiş veya askerliğini yapnıış olnıd".- "',. Herlıaiıgi bil' yerde görevli olmamak, 'l'ih'kiye'nin herhangi bir yerinclıı, bilfiil ormandu ve arazide görev yapınasıım engel teşkil eden bedeni ycya ruh'i: bil' sakatlığı ve hastalığı olımı.dığı, sıhhl kl\rul raporu ile sabit olmak. Çalışkanlığı, ahliild durumu, hareketleri ve milli duygusn bakimından bms verilnieğe layık olduğu; Öğrencisi bulunduğu fakülte yönetim kuı;ulnnca tesbıt edilmek, ~ Aranan şartlara sahip olup,. bms isteğinde bulunan ogrenciler arasında,orman Fakültesince her yıl tespit edilecek usul ve şartlara göre, en başarılı olımlara tahsi~ olu' ımt. Bms yalnız oı'111anfaküıteleri içili verildiğinden hi" bir smche faküıte VB yüksek okulla:ra devrolunamaz, Bım,lu öğrenci, bmış aldığı' her oğnmim yılı için Orman GL). nellllüdürıüğ'ü örgütünde aralıksız iki yılhizmet e:mekle y~küın!üdür, Bu yüküınliuüğü, öğrenci bms almağa baş'ı3mac1a~1 evvel, tlsnlüiıe göre, bir taahhü.tnrpnc yenuekle kabul ec1:er. üniv.ersitelerin Orman faküıtelerinde okutulan burslu öğrenciler ile ilgili işlemler "Orman Genel Müdürlüğü IIesabına Ünİ'.versitelerin Orman Faküıtelerinde Okutulan BmsIu öğrenciler ;Ha.klqnda, Yönetmeli»:",hükümlerine gör.e yürütülür.,.',

18 SOSYAL. SlGORTAI.AR [{URUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ' (Ankara) ÖGRENel BURSU Konu ve Gaye: -Kurmnun Üğ-]:cüci bursıil'l, kurtlindn en az 1800 gün malül lük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemiş olan ve' halen sig9rtalı bulunan kimselerin ~ocnk1al'lna verilmektedil:.. Bms, Sosyal Sigortalar Kurumunun şuhel'ednde ve sağlık teşkilatında ııoksaııhklal'ı görülen elemanlar sağlanması maksadiyle yüksek mühendis, mühendis (makine, elektrik, inşaat), yüksek mimar ve mimar, tıp doktoru, diş doktoru, eezacı, hemşii re, ebe, yııksek derecgli elektronikçi, orta dereceli elektronikçi; aktüel' statikçi, yüksek matematikçi, yüksek tekniker, tekniker (veya muadil teknik eleman) öğreniııü yapacaklara veya yapan'- 1a1'a verilmektedir. Müracantlurm, GencI MliC1ürlükçe her yıl tespit ve ilim edilen t.arihe kadar yapılması zaruridir. Bursiyerlerin seçilmeleri, bms devamıııca, bunların tabi ola: cakları işlemler ve diğer hususlar "Sosyal Sigortalar Kurumu Öğrenci Yardım Yönetmeliği" esasları dahilinde yiirütüıür. 13ı].rşlar _rı:r~chur1 lıizm8t.:m.ulmhilinde verilir. l\!ecbul'ı hizmet tiğrenim süresi kadardır" 50MERBANK IJMUM MÜDORtÜGO (Arık<it,a) " BURSU Çeşitli dallardaki eleman ihtiyacım karşılamakiizere;: Sil ınerbank yurt iônc1c okuyacük ögreı1cilere burs vermektedir: Banka hesp.bnıa okutturulacak öğrencilerin miktarı ile öğrenim dalları ve liıüeb8e~eleri Bıınkuca tespit \lluııur. Öğrencikrin E,eçim şattları iıgililere du;yur1l1ul', Burs al.mak ii::teymı öğrencilerin, karar laştırıian süre' içinde, Bankaya rnül'aüart etme1el'i. Ye _1step.H~n 'belgeleri ver1l1ele~ri 13- zırr~dıl".

19 Sü;ınerbank lımmlmm okutturulacak öğrenciler i~in aranan hususlar aşağıda Ders durumları, gösterilmiştir İlş-ili okul müdii:r veyrr dekarılığınca p.akhrmduyeıoilee:ck r~~eranslar~ Ahlilki durumları, Anevı durumları, Tesbit mlilecek sairhususlar. Umuııı Müdürlük, namzatıc!' arasıııclan bu nitelikleri göz önünde tutarak seçim yapar. Lüzum görüldüğii lutllerde, üğr"ı!eilerin seçimi sınav ile de yapılabilir. Sümerbank hesabına oknttuyulacak öğrenciler hakkmc1a "Sümerbank Yurt İçindeOkutturu, lacak ÖğTeneil,'re Ait Yönetmelik" hükümleri tatbik EllEr. Burs miktarı aycld. 350,- lira olup yaz tatilledıılle öğreııci. lerin bursia!'! devam eder. Bımclan başka birinci yıl 1.250,- lira giyin~ eşya~ı için ödenir. Ayrıca Yöııetrneliğc göre, öğrencilerin çeşitli nıasrafhırı Bankaca,karşılanır.. Burs mecburi hizmet (bir yıla karşılık 1,5 yıl) yükiimlüliiğü k~rş!lığında verilmektedir. Bursiyernamzcdi, bu husustaki tlsuıüıı~..,~öre tanzim edilccektaal:ıhütname ve kefaletnameyi Bankaya vermek mecbllriyetiııdedir.. nibani{ GENEl MODORLÜ~Ö' (Ank.~ra) BURSU Etihank; sağ'1annrasıncla 'güt}lük çbkhen: mnden J t..flctalu-r.ji, makine, iücktrik; inşaat,kırnia, harita ve k::ııhi:ılro mlihenelis' leri,.işletme, mv.hendisi v8ya ikti:mtçısı, jeolog, jeofizikçi,tıp dok ıo):',n,.nı:n4asebc'.ci ve barıkacı gibi eleman ihti-yacım :karşıluuıulı: amacı ile yurt içinde ve yurt dışında.olmtti1raca.ğıöğrenciler ile yurt içive. dl'jmda yetiştirilecek pe.l'sonelc hum verıueuedir. ller,. yıl hang:l'. hrau$ta. 'le kaç kişiye:wl's verileceğı Genel lvlüdttrlük~e tespit edilir.

20 Hl!I'~ verilecek öğrencilerde.(?yurt içi) 'm'unan~artlm"uşağ'lda gösterilmiştir : - 'ı'ürk vatandaşı olmak, ~ Fa'küTle, akademi veya yül;:sek olmla, butsun verileceği ders yılında girrnı:;; veya Jmluııduğu sjllııa, o ders yllı ba IIml1a geçmiş olmak. Adeerlikle ilişiği oinıamak. Yüksek öğrenimin birind 81JllIl11ch 22,' ikiııcieııııfincb 24, üçüncü Sııııııııdu 25, dönlüneü sınıfında, 86, bc~il1ci rmufmtla 27, altı~lcı sınıfıwla :ıg 3~aşından büylik olnımılilk nin aşlı, üeı'(:tli veya YÖ<{lu1yeli hjr işte OlUıılal'~.l'ı, 0U1'8 tahsis e(lildiğ'i andan i~i1jl~1'2~1, g~revi ile iı~şiğini.'. per}inen 1mbd etmiş alınak. Herhangi lıir kaynaktan burs almaıııal" Sağlık kl1l'ulul'aporu 'aımak, Sahıluıs! almacl~ğına dair belge vermek. Usulüne göre mer.bl~l'i hizmet taulıhütnamesi vermek... Tv,rt dışll1da oku:ulım Öğl'811Cilcl'lıer yıl bankamu bu yolda Id talısisatı çeı'çcvcsi dahilinde doktora, ~htisa3, l11a?tcr ve l~leslck ()~'re:aiilli için hanbi brnnşl:ın huııgi yabtu1ci ınemlel:et,le.l'e 118 ııı:iktal' öğtenei gönderileceği Genel ~Iijdürlük<}J -icjijit uillylaralr: ~~Jl.~ E:ğ1.ti=:,çt. pe:kanhğındl~,i1" konte;~jt:ll tal 11 edilir. i. Doktora ve ihtü:;as öğrel1imi için:. Tü"k vı:jaml8,şı olmak.,.' Yabancı memleketlci'de doktol'n ycy:ı ihtbıs öi~teııhııi yapmaya müsait bil' üriiversilc vf yü ~! l'rksck okul nl2.s1na ı:;:ılıip ljulundı~ğu l\lillı Egltinı Dakaıılığ.ıı;ca tasdik ve l~abul edilmiş Lqlmll.aak. Ya}}l 35 'Ide:a yukarı ohncınıak] a.skerlikle bulu:mıa- ınak. Sağlam old,:ğu, resmi: hastahane: 8il~Jık kurüın rnporu ile tevsik edilmek..

21 ll. Yalı1lZ Master öğrenimi için: - 'Türk vatandaşı olmak - Fakülte, akad.cmi veya yüksek okul mezunu olmak.. Yaşı, 28 'den yukarı olmamak, reskerlikle ilişiği bulun mamak. Sağlam olc1uğ u, resmi hastahane sağlık kul'ulu raporu ile tevsik edilmek. III. Master dahil olmak üzere yüksek öğrenim Türk vatandaşı olmak. Lise Fen kolu mez,mu olmak. için; Yaşı 25 'den yukarı olmamak, askerlikle ilişiği bulun manıak, Sağlam olduğu resmi hastahane sağlık kurnilı raporu ile tevsik edilmek. BursIa ilgili bütiin işlemler ve bursiyel'lerin tabi olacağı hu - suslar, Bankamn 16 sayıh "Etibank Eleman Yetiştirme ve Eğitim Yöne1lwliSi" hıikümlcr:ne göre yürütülür. yükümh.ill.ik: Bursıyerler, hnrs süresi kr.dnr Bankada. mecburi hizmetle jiikümliidö 'el Bu ln:su;:;, o::1's almadan önce yukanjp~ adı geçen YÖllDtnıe1iğ'ü ve usulüne gö:~e tunzinı edilec.'ek bir taahhütname vermek sı,-retiyle peşıııcll kal:r~1.1 edilir. TÜRKiYE CUMHURIYETI ZiRAAT BANKASI GENEL MüDURLÜGO (Ankara) il U R 5 \J Bursun Özelliği Bul'S, Banka musupiarının çccuklarma, orta okul, lise, fakülte veya yüksek olmllardan bil'imle öğrenim yapan öğl'clıcilere, IIükıımetçe teqpit edilen miktarlar üzerinden, her yıl için 9 ay 20

22 süre ile verilir. Hel' ne suretle olur's" olsun, emekliye ayrıl mı ve ölen Banka meıısuplanmn (~ocuk]arı da bu bı1l'sc1all. faydalaml' lar. Burs ŞarUan : gereklidir. İlkokulu bitirmiş olmaları, Evli olmamaları, Geçen yıl sımfta kalmamış olmaları, Yülüıek eğitim için, fakülte, abduııi Ye yüksek okullurdan birinin giriş sınaylarını kazandıkları ve kayıtıarım yap'cırc1ıklarmı, ilgili makr,mlanh1l1 alncukbr! belgelerle. tevsik etmeleri, Banka tarpruıdan yaptıyılacak sa.'lık kurıllu ıtiusyen 8i sonunda sağ'hk du1:'uın~_3rllnn) yurelun her yeriiıcıe görev yapmaya elverişli bulunması, Yüklimlüli.lk : Burs alan öğrenciler, yurt içinde öğrenimierinden dolayı, burs aldıkları her ders yılıııa karşılık Bankaya 1,5 yıl fiilen hizmeti, yani burs aldıkları her aya karşılık fiilen iki oy hizmet etmeği taahhüt ederler. Ancak Banka, kaıho durumu ve brel'siyerin mesleki ve şahsı yeteneklerini de nazara alarak kendine iş verip vermcillekte ıııulıtaruıl'. Bu tal,dirde bursiyer, banka aleyhine bir tazminat davası açamaz. Burs alacak öğrenci, bütün bu hususları kapsayan ve usu - lüııe göre tanzim cdilıniş bir taahhütnameyi bankaya vermekle yükümlüdür. Burslara clair her türhl işlemler "T.C. Ziraat Bankası RUH,' lu Öğrenci Okutilla Yöııetmeliği " hükümlerine göre yürütülür. Gurslu öğrenciler adı geçen Yönetmeliğe riayete mecburdurlar. 21;

23 ~H.l R S U D:~:llizcilik yaçlal'ını kar~;ııaınak ÜZeı~C, '{ nrt içinde hnrs v81t.. ıeklcı1il'. Im LL!: j'wd:, DanIm hesabına öğ'~'enim yapacaklarııı nd,?c1i Vrl l'ulu~lal'l C~ııcl IvIüdürlUk Yendim Kunilunca Iıcl' gazete jle j1fj.i~ 0111Ttı11'. Dul's. iki yöıilü. olarak yürütfilraektedir; 1n1- edii - ÖğT ııcile:' yatıh bir okulda ÖğTCllbı yapıyorlarsa.reninı üci'cue:ı:i ~.iınlchc~.. okuhi, ödenir, :ıyı~ i~~ tesbit ((Tilece], mikb~c1a ch harçlık verilir. LI- BmsIu öğrenci okutlılması halinde bm.3 miktanher y}l: Baııka Yönetim IÜ'l'duııca te"lit edilir, Öğrencilel1in öğt tinı ile ilgi~i c1jğ'er her tüı'ei ' gidel'letl de. ümıkaca kaqı1amr. Denizcilik Bankası hesabına olmth.1rulan' öiı-reneilel',öğre nimlerini bitirdiklerind:', öğrenim 8ürfsiııül iki katı kachl' bil: sür2 için n:rcbntl hizıııctl-e yiiküll11üdiirlcr. ÜGTeninı yapgenit' -' ]R.l'tlnn h~l' t:::ın{ıi1üt seııedt a]ınn'. Bu ı-au1ılüit sell(>{]i ıjğtt~niırr ~VT1, w' pauıada b:rlikte (müşterekborçlu ve müşterek müteselsilkeril) sıfatiyle Denizcilik Dankasmea mutelh;r göı'ülen bir iiains tartıc fmcl:;n imzalamr. B'anka GI{utturlllan: 'ög:~-'ncileriıı' Jlıüracaat'lari ı ka" yıt mecburi hizmetleri ve kemlilcl'irı8 yapı c lacakmasi'ana!' ve diğer işlemler ('Denizcilik Bankası T.A.O. He~ safmın Ymt lquıde'i'ahsil Ettil'ileceklere aid 'I'alimatlUll11e) lı:i.l~ kümierinc g (jre ylirütülih'. 22'

24 TUimlVE BiUh~SEl VE TEKNiK ARAŞTıı:ı::v!A. ımfı/.ul',m iise MEZUNL!},~ıNı TElvlHFEN Bi!JMlE~2ıNE TEŞV!ı< EURSU' Lişel2:rin 11~c.n 'şubel~rhıi. bir dönenıde.yey;).. pekiyi,derccr ile bitirenlere, Türldye Bilimsel.ve 'IceknikAraştırma Kuntmn,' öğ'l'enim ayları süresince, teşvik,bmsıı.1tıır)llektedh.' Burs alu1ak için nıürhcanl edenicl'in tenıel fen bilinıi (Thiate~ Hıutık, Fizik; I\:ilYıya, Bioloji) öğretinıi yapan hi1~ 'faküıto hölü Dıüne -kayd o11naları.. I[,~zlnıc11:C" }ıiliraeaat edenlerin giriş sll1avlarmdıı, aldıkinn I'UV;}lllaı~ku' ' nunea"d [)~e.ı:ll'lli:lit~lir,. T'e~vik BEi suı::1, listııere g'i-jlhıerile.l1 üzel fornüal'l11.doldni'ulıüj ]\;j.idıirıükçe tru:;c1ik ettiriljikten sonra I{nı>um~ göllc1e~~lılek Rure '~ tiyle mürıcaat edilir. 'BU:rs, öğrenim aylansüresince 'Verilmektedir. Bners alanlar 1ı81' ll::mgi. bir yiiki.iıuııilüğ'c Ebi c!<:\ği!.dir~(oı;.. Diğer blr ueyill11e buya karşjlılrsızc111", DEVA SANAyi VE TicARH A.ş. BURSU (istanbul) D,E.V,A. Sanayi ve Ticaret Anonim Şil'keliBursıı, Istanbul ve Ankara.Üniversiteleri Tıp ve ECZ2CJl~k Fakülteleri ile Hacettepe, Ege Erz,ınmı üniverr;it.~,ıcl'i Tıp F'okliltCl"rimle o]utyım öğtcrr cilere verilmektedir. Rurf) :~r(l'il~~el{ öğ'i~en0i ~~ayıs1, he:- yil ~,i:,ket~e te3pit edilit Ye ilgili :fakültc c1el,aıılıklarmi]; ö~tencikl'e duyun,bmk üzere, bildirilir. Şirket idnrc3i, lüzum gördüğü hallerde bnrsiyer adaylarırnn, mali ve ailev! durumları1l1 t2hkik ve t;'8p~t ederek tercih hakkını' kuj]anabilil',,bum verilecek ö~;l'enciler, faküıte ilgilileriile Şirketiiı tayin edeceğ'i yetkili şahıs veyaşahıslar taı'afuı0.'an seçilir,

25 Surs alabilme ;iaruan ; Duı's alabiln1ek içil1,,,tıp Fakültesi öğren.cilerinin b~rjnci dok~ rora sünerhl, pek iyi veya iyi, Eczacılık Fakült.esi öğ-renci1erinin dördü.ncü sömestreyi pek iyi veya iyi deteee ile geçmiş olmalan şarttır. Ancak' bu dereceleri maddı zarurettcn dolayı tuhmamamış ajanların.müracaatları da dikkıitl1azar.anjmabi1ir. Daha yük; sek sömestrede bulunaiı öğrencileriiı müracaat! kabul edilmez. Burs miktarı : Ayda 300 lira nel olup, 110i'Eıal öğreıüm devresinin somtua kadardır. (Kasl111' Haziran) Bmsla ilgili işlemleri tespit eden ve lıursiyel'lerin tiibi ola (!a.ğı' hir 'yönetmelik mevcuttur. Bursun özelliği ; Burs alan öğrencinin, mezun olduktan sonra, o tarihe kachr aldığı bn1'8 tutarım D.KY.A. An o njni, Şirketine ödeme veya mecburi hizmet gibi bir yükümlülüğü yoktur. SUR:; VEi1:EN BAKANUKLAR I\Ii11i Eğitinı Baln~n1ığ'lJ T~p Fakültelerindc; Edebiyat 17a~ kültelerinde, Fen' Fakültelerinde, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültelerinde, Diş Hekimliği Fa.. kültülerinde,.-grınırük ve TMkBl Bakanhğı, İktisat Fakültelerind(\ Adalet Bakanlığı, Hukuk ı,'aki.tlteleriııde okuyan öğrcncilerb burs vermektedirler. Bursiyer namzetlerinin uitelikleri, seçim esasları, yüki.lmlü.; ıü.klct'i ve burs alan öğrencilerin tal,ıi olacağı statü, haklnnda bilgi adı geçen Bakaı:ıl,ılr};ırq,an ~l~n~l>iıir.

26 ISTANBUL TICARET BORSASı BURSU İstalııml Ticaret Borsası, Sultanahmet, Dcyoğ'lu, Kadıköy 1'1- caret Liselerinde ve 1ktisadi ve T'icarı İlimler Akademisi ile Iktitlat Fakültesind() okuyan öğrencilere lmrs vermektedir, BUI'H Bkim başlildmı Haziran sonuna kadar verilmekte olup, ayda 150 liradır. Sınıfta kalan öğrencilerin bul'slal'l kcbilıııektcdir. TÜRKIYE KıZıLAY OERNEGi GENEl MÜDÜRLÜC,O (Ankara) BUR5U Okumak isteyen başarılı öğreticilerden imkanları kısıtlı olanlara, yılda 8 aylık sül'e için burs verilmektedir. Burs miktarı, yüksek öğrenim yapanlara ayda 150 liradır; Ayrıca ilk, Ol'ta ve lise öğrencilerine- de lira arasında burs verilmektedir. B11r8 vebuı'::üyerlel'e ait işlemler, bu hususta basılı herhangi bir statü mevcut olmamakla beraber, Dernekçe tespit olunan ptog':: ram ve prensipler dahilinde.rürütiuıııektedir, Burs yardıınl karş;lıbız olarak yapımaktadır Vakıf, yetenekli, maddi imkanlard.an yoksun ÖğrÜııcilerin. eğitim ye öğrenimierini sağ.lamak gayesiyle burs vermektedir, BUTS 11lil:tt~rı, ytiksek öğı~e~im yapan öğ~~eııcilere ayda.30ü <- 400 lira, doktora Öğrencileri için de liradil'. ÖğrenimIerini tmmıııılayan;aı' iş lwyatma başladıklarında ay"' lık gelirlerinin %lo'u oranında bil' miktarı Türk. Petı'ol Vakfl Ila, aldıkları bursa kaı:şılık. öü l'ler, "

27 SHEll PETROL ŞiRKET! BURSU (!starh:ıul) Şirketin burslıırı :tşağıdaki üniversitelerdr> okuytccak t1f.;1 1311ellere verilmektedir ; istanbul üniversitesi İstanbul Telmik Üni\-crsitesi Aııhr::ı Lniversitesi Orta Dağ-u Teknik LniHı'sitesi ~-"Hacettepe üniversitesi - Atatürk Üniversitcsi - Karadeniz Univenilcsi - Rol)crt Kol jyül~sek Kışını Tereilı eclilen eğitim dalları, makine, inşaat, petrol, mo den, IdınY,a,ziraat ll1\lhendis1iği, iktişııt ve işletme fakülteleridir.. Şirltetin hu'sları (Türk. EğWlJ1 Yal;fı).l13.. Üıw.r.cdilmek smcüyle yürütülmektgdir. Buııs n~:aızetleri ve b1.:i,rsi3rerler _(T~!~'k E~ ~t.im VHkf~) s.tatü3ü~ ne, g',öre işl~n10 ta!jk"iüoler,.. - B,? PETROLlERl A. ş. su BU '{i:;~~nı;~n B.P. PetrolleriiLŞ" dcn, yüındaijil;' tecrübe ma hiyetiııde olmak üzeı'e burs vermeğe ba.şlamışıır. Olumlu bil' dtırurn nıeydana gchncsi Llnj.t edilen bu daha esash bir şekie hağlml1lcaktır. Şirketin tercihettigi '2ğithn :dalfarı dahaziyade in; şaat, kimya nı:ü1ıencl:jiliği ve iktisat fakülteltridir. Öğ'l'encilelic1e aralil1lcalı<11iteliklel' ve, işlemlcy, bu devre sonuhda birprelledp (;1ahiliuue. t r,pit edilecektü.....burs.kar~ıiıltsızdır.. BUI'siyerler mezun olduktan sonra,.teşkilatta <:,al1!jmak istedikleri takdird!: bııııhmd:i.l.ı.ceek tan1llacaktı~.

28 MOBILOiL TÜRK ANONiM ŞiRKETi (istanbul) BURSU Şirket, evvelee karşılıksız olarak verdiği öğrenci burslal'ıııı fi8 ders yılından itibaren (TÜRK EGİTİM VAKFI) na l1evretmiştir. Bu suretle Mobil bursları Türk Eğitim Vakfı Sta - tüsüne göre öğerncilere ııktarılrnaktadıi'. ÜNILEVER - iş TicARET VE SANAYİ TÜRK limited SiRKETI (istanbul) B U R S U Şirket, doğrudan doğruya öğrencilere burs vermemektedir. Ancak yüksek öğr'eııim yapan öğrencilere tahsis edilmek üzere ('l'ürk EGİTİM VAKFI')na her yıl liralık bir yardım yapmaktadır. ÜNIVERSITE VE YÜKSEK OK!.. LARA GiRiş Üniversitenin çeşitli fakülteleri ile yüksek okullaı'a "Merkezi Sistem İmtihanlan" sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır. Giriş imtihanı sistemine dahil öğrenim müesseselerine g'ırı~ imtihanında başarılı olanlar arasından, imtihaııda alelıkları puanlara gör" h~ngi öğrenim dalına girebilceeklpri tespit edilir. Yüksek öğrenim için giriş imtihnlarına katılacak öğrencilerin, aday kaydı, İmtihan konusu ve şekli, genel şartlar, aday kaydında takip edileeek yol, soru karnesi ve test kağıdı, puanların hesabı, öğrenim müesseseleri ve alınacak öğrenci miktarı ve sair InıR11slnf, İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan "Üniversitelerarası Giriş İmtihanı" Rehberinde belirtilmektedir. 27

29

T.C BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

T.C BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ T.C BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ne bağlı lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere sağlanacak burs ve indirim oranlarına

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSLARI

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSLARI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YÜKSEK ÖĞRENİM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Darüşşafaka Lisesinden mezun olan öğrencilere, yükseköğrenimleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU Burs formundaki bütün alanların doldurulması zorunlu olup, eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adı - Soyadı :... T.C.Kimlik No :... Nüfusa Kayıtlı

Detaylı

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları 1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen veya Tezli Yüksek diplomasına sahip olmak, 2. Akademik Personel ve üstü Eğitim Giriş

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ. EMEKLİLERİ

YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ. EMEKLİLERİ YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ KARŞILIKSIZ EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ AMAÇ : Maddi olanakları kısıtlı, ihtiyaç içinde bulunan dernek üyelerinin bakmakla yükümlü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 25.09.2014 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda belirtilen programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim ve tezli

Detaylı

TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen Üniversite Öğrencilerine yönelik programlar

TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen Üniversite Öğrencilerine yönelik programlar Yurtiçi lisans bursları TÜBİTAK BURSLARI TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen Üniversite Öğrencilerine yönelik programlar Üniversite Temel Bilimler Burs Programı Üniversite

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi ne üstün

Detaylı

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2174 ile Değişiklik Karar Sayısı : 2011/2341 Ekli 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İlanı T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2017 2018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım İlanı 20172018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında, Enstitümüz Anabilim Dallarındaki

Detaylı

ANADOLU EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

ANADOLU EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ ANADOLU EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkân tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve bu sayede

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) İşbu yönerge Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde gerek üniversiteye girişte gerek eğitim süresince göstermiş

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç Bölüm I Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilen

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ 1. AMAÇ: EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI Sayfa No : 1 / 6 Bu yönergenin amacı; çatısı altında toplanmış olan okullarda eğitim gören öğrencilere verilen burs ve mali yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına Yükseköğretim

Detaylı

2014 / 2015 DAAD Burs Programına İlişkin Türkiye ye Özel Bilgiler

2014 / 2015 DAAD Burs Programına İlişkin Türkiye ye Özel Bilgiler 2014 / 2015 DAAD Burs Programına İlişkin Türkiye ye Özel Bilgiler Tüm DAAD burs programları için yapılacak başvuruların belgeleri, Eylül 2013 tarihinden itibaren artık Ankara Almanya Büyükelçiliği değil,

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi On5yirmi5.com Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında detaylı bilgi için... Yayın Tarihi : 15 Nisan 2013 Pazartesi (oluşturma : 12/18/2015) Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Vatan Sağlık ve

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ T.C. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2017-2018 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir. ERTELEME ESASLARI : Lise veya dengi okul

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı 10 öğrenci 6 öğrenci ------ ----- Sayısal

Kimya Anabilim Dalı 10 öğrenci 6 öğrenci ------ ----- Sayısal TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda adları

Detaylı

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞLAGIÇ BİTİŞ FAALİYET

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞLAGIÇ BİTİŞ FAALİYET BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞLAGIÇ BİTİŞ FAALİYET 11 Temmuz 2016 22 Temmuz 2016 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 25 Temmuz 2016 5 Ağustos 2016 Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 29

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI 1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU ve UYGULAMA ESASLARI BAŞVURU TAKVİMİ ve AKADEMİK TAKVİM BAŞVURU İŞLEMLERİ (Şahsen/Vekalet) (Posta/Kargo

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A- FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ) Harç Yatırma Tarihleri : 06-13 Şubat 2017 Ders Seçme Tarihleri : 06-13 Şubat 2017 Danışman Onayları

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 03/10/2016-E.188631 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEL53CHBE* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25245) Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi nde Eğitim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi nde Eğitim 2013 w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Ü Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Form 1 GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun 22 2 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 2.. 99 - Sayı: ) No. Kabul tarihi 22 22.. 99 MADDE. 2 sayılı özel

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2014-2015 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,53 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,64 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,53 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,08 SU

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ Yönetim kararı: 30/10/2008 283 sayılı kararı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Taşkömürü

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÜKSEK ÖĞRENĠM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELĠĞ

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÜKSEK ÖĞRENĠM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELĠĞ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÜKSEK ÖĞRENĠM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELĠĞ 1 DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ YÜKSEKÖĞRENĠM BURSLARI VE ÖDÜL YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ: Darüşşafaka Lisesinden mezun olan öğrencilere, yükseköğrenimleri

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI 20152016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜCBÜ Ortak Yüksek Lisans Programı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi On5yirmi5.com Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi Bakanlar Kurulu kararıyla alttan ders alanlara ek ücret uygulaması kaldırıldı. Yayın Tarihi : 1 Şubat 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/10/2015) Öğrenci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Form 1 GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Resmi Gazete: 14.09.2000 Perşembe Sayı: 24170 (Mük.) Bakanlar Kurulu Kararı KONU 2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı

Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI BAŞVURU

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kayıtlar 31 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında HALİÇ YERLEŞKESİ nde yapılacaktır. Ü niversitemize yeni kayıt yaptıracak olan o ğ renciler istenen

Detaylı

BURS YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ GENEL MERKEZ:Fatih Cad. Tepebaşı Durağı Keçiören / ANKARA TEL: (0312) 314 30 34 314 39 93 FAKS:(0312) 360 30 40 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Madde 1 ilâ 96 (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) Madde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 09 Ocak - 13 Ocak 2017 Adaylar ön kayıt için istenilen belgeleri Enstitümüze (09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında)

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir. Burs nedir? Yurt

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara Kabul Şartları, Kontenjanlar ve başvuru

Detaylı

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte,

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, YATAY GEÇİŞ GENEL Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları

Detaylı