/ l- ISTANBUL TIcARET ODASı. İstanbul YAYI NLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ l- ISTANBUL TIcARET ODASı. İstanbul - 1970 YAYI NLARI"

Transkript

1 / l- r ISTANBUL TIcARET ODASı YAYI NLARI ÖGRENCilERE BURSlAR İstanbul

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I YAYINLARI ÖĞRENCİLERE BURSLA R istanbul M. AL İ MATBAAS I

3

4 Ö M s Ö Z, Gençlerimizin yüksek talisiuerme devam imkânlarmı sağlayan burslar^ Oâmıu ve çeşitli örgüte tarafmda-a verilmektedir. Liseyi ^itiraa ögreaci- İare yüksek öğrenimlerine devamda yardımcı omııguns şüplıa olmayan t)iırs-» lar lıakkmda İ3ir broşür îi-azırlamayı Odamıs kültltî îıism'atlari meyanmda t-ir görev lîildik. Bu maksatla lıasiriadigımiz hu Isroçlirde, hangi örgiltlerüı, han-gî şartlarla burs verdikleri özetler îıalinde İjelirtilTniştir. G-ayemiZj p;eaçlerimise eğitimlerins devam imkânlarını sağlayıcı "burslar lıakkında bilgileri bir araya getirmek, onlann bu imkânlardaıı ne suretle faydalanacaklarına ışık tutmaktadır. İSTANBUL TİCÂRE T ODAS İ

5

6 BURS VEREN ÖRGüTlıER Sayfa İstanbul Ticaret Odası rı'iir~c Eğ'itim Vakfı 7 7 Yükhek Öğ'l'eninı I{,rodi ve Yuıtlar E::ul'umn... D İstaı~ıbul San<ıyi OdııRl "~..., Kuç.Toplnhığu Eğ'itim Yanlınıı II İstanbul C niversitesi Dr. Ziya Gün Valdı... "... ".. 13 Türkiye Dernir "VG ÇCıli~ İşletme~.ed Genel Müdi.irlilğ'ii... L~ Orman Genel Müdürlüğ'ü 15 Sosya! Sigortııhn Kurumu li' Sümerbank 17 Etibank 18 rrürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası... '... ~ Deuizcilik Bankası T.A.O. Genel MLldii.rliiğ i\... " Türkiye Bilinıs el ve Teknik.Araştırl1ıa I~urunıu ~......,.. ~ De.vn Sanayi ve Ticaret A.Ş. Baka,nlıklar.."'" ~1illi' Eğitim Sıığhk ve S09yal Gilml'lik vo Tekel Adalet İstainbul Ticuret BO?i',p,sı Türkly,e!üzıla.y DerIlsğ'i rl~ürkpctrol \Takfı SJı.eil Petrol Şü"keti...,...,...,..., G B, P. Petrolteri A. ş.... ~.,... ~..,... <, Q " 26 Mobiloil Türk Anonim Şirketi..." ünilive,. İş '!'icaret ve Sunayi Türk Liınit"d Şirketi...".,.. 27 Vnisersite v.e. YüksSk Qkull"rl\ Giı-i~.",.,.,."".,,.. "..,..,... 2'; 23 2::;

7

8 istanbul TICARET ODASı STAJYER ÖGRENCI BURSlARt İstanhul Ticaret Odası "Stajyer Talebe Statüsü"ne göre, lkesat Fakültesi, 1şletme Fakültesi, lktis:ıui ve Ticari 1limler Akademisi, Kadıköy, Sultanahmet ve Beyoğlu Ticaret Iıiseleri öğ' yeneilerine bms vemıeğe devam etmektedil'. Bursiycrlcr, Odamızla İrtibatlal'l muhafaza edilmek suretiyle, kontrola' tabi tutulmaktadır. Stajyer öğ-renci kadı'o:mna girebilmek iqiıı a1'a11111 ııitelikler şımlal'dll' : - Adaylarm öğrenim için mali kayncıldanum yetersiz olması, - Achylal'm, kayıtlı bulundukları öğ'l'etim mü ss8sglerinue sınıflarını, yılı içinde, herhangi bir dersten borçl,ı olmaksızın geçmiş bulunması. AL1aylarm başka bir örgütten bms veya yard'nı almaması. - Yüksek okuuara kayıtlarını yeni yaptitmış olan öğrencilerin 20 yaşından yukarı olmaması. Stajycr öğrenciler öğretimierini tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Odasında görevalmakla yükümlü olmadıkları gila, Oda da mezun stajyerlerc görev vermek zorunluluğ'uuda değildir. TÜRK EGITiM VAKFı üniversite vc yüksek okullar soviyesinde bilim danal'ına imrs vermektedir: Bul's vcl'ilecek1el'c duyum "Duyurma Rroşürü" ile yapıl - maktadır. Duyurma broşürü, her yıl Mayıs ayı başında,türkiye' deki bütün liselel'e, burs tahsis edilen teknik öğretim okuljanna, üniversiteler e ve yüksek okullara gönderilir. Du broşürde, hangi ulandu 've ne miktur bms verileceği açıklamr.

9 Türk Eğitirli,rakİl burslru;.ından yaı~arlanabilm(~ıt i~in renchedu - Çalışkan ve başaı'liı Qlm:alal'İ. - Karakter ve milli duyguları sağlam olması, ---.:viaddi c1esteğe ihtiyaçlan bulunması, nitelikietine sahip oiniaları lazımdır. Bu nitelikler Liseyi bitirecek öğrenciler ile, 8unat enstitülerine, teknikel' okullarına giren veya devam etmekte hulnnmıöğrcileiler il}in öğretınen ı er kurulunca, Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler İçin de. ı.iağlı olduklim faküıte veya yüksek okulyönetim kurullarınca tespitedilir, Lise bursiyer adaylarının, burs hakkım elde edehi1ıııderi için burs alamn:ı giren fakülte veya yüksek oku:1: giriş SUlavını kazanmış olmaları gereklidir. Broşür yayınıını takiben burs isteğinde bnhmll111ardan ; - Lise son mnıf öği'encile'ri, lisernüdtlrli.i.kleriiıe, Sanat enstitüleri ve telmiker okulları öğ'reneilel'i, üğl'en.cisilmlmıdultları, enstitü veya okul ınüdi'lrıüği.inc, Yüksek okul veya fakülte öğrencileri, öğtcnei huluıııluklan yüksek okul :Müdürlüğüne veya fakülte deknnlığma, baş vmarak, 'rül'k Eğitim Vakfi "Durum Bildirme Belgesi"nin kurullaren c101durulmas1l1111 ve gizli olan bu belgeyi okul, enstitü, yü)wük ckul veya fakülte idareleri aracılığı ile ve taahliütlü olanık, 'I'iirk Eğitim Vakfı İstanbul' adresine postalan.ııı<ô,sıııı sağlal' br. Durum Bildirme Belgesinin zamanında sağlanıp PQstalil11n1a sınelan sonra, hu defa, üniversiteler veya yüksek Q~unarm giriş sınavını kazanan lise mezunları ile sanat enstitüleri, teknilrer okul: lan, yüksek okul ve faküıteleriu çeşitli sınıflanndn okuyaıiqğ ' renciler, lmrnllarınııı öğretime başlamasından önce "Dur,. İstek Formu " nu doldnrup Türk Eğitim Val~fı'na gönderirler.'

10 burs adayl",rmm seçimi öğrenim kurullarınıla, kurulan Burs Komitelerince yajjılır. TurkEğitim Yakfı,yapacağı incelemelere güre, ismi çiz'elglo - lerde bulunan hurr adaylan arasından, her öğrenim kurulıma ayrılmış olan bms kol1tenjamna uygun sayıda bui's:yer SC<;Cl' ve seçim ııeticelerini ilim cdm'. Yükümımük: ÖğrenimIerini tamamlayan lmrslycl'ler,aylık gelirlerinin % 10'n nispetinde Ye Lurs alma sill'esinin en çok üç katı zamanda kendilerine ödenmiş bulunanbms tutarını Yakia iadeyi bir taahhütname ile taahhüt ederler. YÜKSEK ÖGRENlM KREDi VE YURTlAR KURUMU 351 No. lu ka1111n1a merkeziankara 'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğren:m Kıeüi ve Yurtlar Kunmm" kurulmuştur, Kurumun Amacı : Yüksek öğrenim gören öğrenc:lcı'e bu karımı gcr~ğince kredi verıne1" yurtlaı' yaptıriilbk ve yurt işletmesini s:ığlamak sı,l'c - tiyle 'rürk gençlerinin yüksek öğrenimierini, sosyal Ye kiiltüre! gelişmelerini kolayla:;ıtırmaktıl'. Kurumun Görevlerinçen biri de öğrenim kredisidir Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredi' si verir. Öğronci:cl'o verileııkreclilerclen faiz alınma.z, ancak krediden öğt l1clye ödeme sırasında %3 'ii geçmemek \lintiylıı masraf payı kesilk

11 Kredi Borcumm i:idenmesl : Öğ',renci, borcunu devaııı ettiği öğreniın nıi~e0sesusiıüll.. 110rıl1al c ğt8nim siiresınin hilin1indcn iki yıl sonra b::ışlull1uk snretiyl~; kredi alınan müddetin iki misli z;mıanda aylık cffit taksitler, halil1~ de kuruma öder. ' Yüksek öğreıüra kredi ve yurtlar kurumu İstanbul Yurtlar lviürürlüğü Şehremiııi, Millet Caddesi No. 2,ISTANBULSANAYIoDASı BURSU htanbul Sanayi Odası "Eğitim ve Staj Sen'isi Çalışma Yüııetrneıi~W' esasları içinde teknik ve ekoııomi eğitimi yapan öğrencilere bum vermelzteclir. Adı gec:en Yönetmelikte burslar hakkındaki genel hüküı:ı]h : - Hangi oimlda olursa OlSUll birinci. sııııföğrencisine bms verilmez. Öğı'cnci burslan bir yıl süreli olup, sıııınara tahsis olumu'. Ancak, hur~ veriıcil öğl'enciııin üstün başarı göster - diği anlaşılırsa, geçtiği bir üst sınıfında yine aym öğrenciye o smııın bul'su verilir. Burs, öğretiıli ve sınavayları c1ahii olmak üzere yılda dokuz ay verilir. 'lıatil aylarında bıu's verilmez. Burs ücreti ay başlarında ppşin olarak ödenir. Burs yermek için yapılacak seçmeler, 11.1r8U11 verileceğimiiesse,qe18i"c1f' kurulacak ve Saııııyi Oda~ı temsi1r.üsiııin katılacağı beş kişilik heyetler tarafından yapılır. - Yıllık Öğrenci Bursları : İstanbulTeknik Üniversitesi Yıldız Telmib: Okulu Sanat Enstitüleri İktisacU ve Ticari İlimler Akad.emlsi, thirat Fakültesi, Fen Faküıtesi (Kimya Şubesi).

12 L11~ sl1nf]a~']ln. geçtnjş:.o.~(:fil ijğterü ~51e.Tf1füı heı"' mü1iel, {2-S-4 'ıe 5 Inci smıflar) başarılı bir öğrencisine yel'ilir. Bms tahsisiiıde öğrencinin ıııal! durlilllu tcı:ellı sc bebi olur, Özel Yardım Burs1i: Üzel ;Vardıııı, yıl i"iııde nıal~ dul'l:ınu okumasına imkan vermi Yl'cck uereecüc boz1.11an başal'lh öğl'c!wilere Delmnlık veyaoku1 l\iilc1ürlüğül1ün teklifi üzerine Şanayi Odası Eğitim Komisyonu - nun incelemesinden geçtikten sonra Yönetim Kurulımea verilir.. İstanbul San:tyi Odası Bursunun. Öze1liğ j: til' şe Yerilecek lmrs karşılığında ıncchud hizmet veya diğer kilde yükümlülük yoktur. KOÇ TOPLULUGU EC;ITIM YARDıMı BURSlARI Koç; Topluluğu Şirketleri ve Bayileri Eğitim Yanlıını Etll'S Jan Programıııı 19G3 yılında kurmuştur. Ama.çlar : -- Du alandaki sosyal yardımı sistemo huğhyr[ı Vl'l'ımini arttu'mak, - Sosyal sorumluluğunu tanıyan kurt~l1ur olarak, eğitimde eşit fırsatlar sağılanmasıamacına hizmet etmek Ye topluma yararlı olmak, ~ Eğitim yarüimı alacak öğ~cııcilcrin seçimini eğilim knrullamıa hınık~ra.k daha adilbil yardıııı sağlaımık, - Memleketimizin endüstri ve ticarct alaıın:.da gelişmesine yardım amacıyla özellikle bu alaııda gerekli konularda eğitimi desteklemek. Sur:; adaylarmda m'anan Vasıflar: Burs adayları.' 0--. 'T.. C. Vatandaşı olmalıdır. Eğitiıtıeengel olaoak bil' sakatlık veya hastalığı bulunmamahdıl'. L ~. "-

13 .. :..-: Ül1h'"cr~ite 'bi-ri'ü:cı sınıf vey~-' hazıl'lik: 8il1ifl.. l~ijtüncije;i 24 yaşıtician yukarı_ olruayacaktır ve yüh:sek slılıflatda Ye lise l-;:clrşı. bğı teknik okullarda yaş haddi bu hucluc1a ınüvt~z'i ohıc::ık'tır. - Burs adaylarınm ıl1lıl1 kaynaklarının üniversite (yüksek okul, telmik okul) cğitiı~i için yetersiz olııüı.sı ~aı;ttır. -'-" Bm;s iıdayhmum giriş inıtihal1mclaki başarısı hir önceki diploma. derecesi ve genelolarak zekilsı ve davranışı"rı ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına Üniversite (okul) idal'2flinin lwmı.at getirmiş olması şarttır. - Burs alacak öğrencileri 4 ÜncU. madde gerfjğiııce üniversi. tr; (veya okul) idaresiseçecektir. Aiıcnk bil' önceki okulumı Koç 1'o,PlullIğ'u lmrs]arı ile bitirmiş olanöğrencile~'in tercih edilmesi rica olunacaktır. - Bmslar birinci sınıf (veya hazırlık S1111 fı) üğrcl1cilcrlne ve rilmiyecektir. Öğ-rcnci pek iyi veya iyinin üst derecesi ile sınıf geçtiği tdkdir'le hel' yıl bmsu yenilenecektil-. Bmslarl~al'şılıksıl\chr. ~:rec.burl hizmeti yoktur. BW's almak Için nasıl müracaat edilir? Bnm alacak öğrencileri fakiil~" dekanları ve okul müdürleri seçer. Dnrs almak isteyeı} ö ğrencilerin kendi filkültelerinin de - kanlığma veya okul müdürli:iğiinc baş vurmaları gerekir. Koç Topluluğu bıırsları sağliman Üniversite veoku!far İstanbul'da; Istanbul üniversitesi, İktİfmt FakültesLFen Fakültesi, İstnnbnl TeknÜc tilitersitesi~ Güzel _Sanatla,r ~\J.{adeilıisi J İktisadi Ye T'ıcarı!linıle:c.. Akadcll1igİ, R obert IColej,.Ekono~:ni ve İş İdaresi Okulu, 1Hi.lıemHslik.Okulu, İstanbul YL'tksek.. Telmik Okul' Yıldız, Galatasaray Lisesi, Akr;mlUTc-lmiker Okulu, :Maçka Erlı:ek Sanat};jııstitüsü, İstanbul1YIoto"r Sanat EmitiÜip,ü, İstanbul ]t[ensucat Sanat Enstitüsü, Dariiş~afaka Cemiyeti, Altmokta Körleri Eğ-itiıııDcrııeklel'i, Sultanahmet Sanat Enstitüaii: Edehiyat F~.kültesi;.Yüksek Teknikeı: Okulu - lvlhçkatatbiki. Gilzel Sa - natlar Yüksek Oknlu.

14 _<-\.yrh:[ı...:llık'l,i"a, İz y nıi'} Bskiş8bir, ErZ1Jr-üüı, ---=\.fy oti) Tr3 hzc.ın. ~ Zonguudak, Yozgat, Dolu, Adana ve Elazığ illerimizdeki Üniversitt\ 'Y-üksek oku!: Teknik', S8"~lnt }~nstitülgı~i de hl11'a S:1~ 1D1Fı.n okullar arasındadır. IsrA.r'.iSl.IlÜN!VERSITESlcOKTOR ZiYA GÜN VAI(FI BURSU İstanhul Lnivffl'fritesi fjr. Ziya Gi.in 'Takıı, lstanhi..ı.l ü~ü"(/ersite.. sinin maddi desteğc' nıu,htaçbaşarılı ötrencilere Vukıı Yönetiııı Kur;;.!u tarafından. tespit. edilen Yönetmelilde yazılı şartlıır dairesinde burs verilmektedir. BurSlaı'lU duyumlması, Yardım Yönetmeliği ile ilişik gönde': rilen (Duyurlna Kağ'ıdı) ile yapılır. Dayurma Ktığıc1ı, her yıl 1\lay ıs ayı başında Türkiye'deld başlıca liseler'e gönderilir ve. hangi liseler içiıı hangi alanda (hanld fakülte veya bölümleriıw) ve ne miktar bms verileceği belirtilir, BUl'siYElr namzetlerindo ı:ıranan nitelikler şunlardır: Türk vatandaşl olması, D1U'ü,]~al'aka veya diğer liseler mezunubulunması, Çalışkan ve başarılı olması, - Karakter ve milli duyguları sağlam bnhminası, -- Maddi desteğe mnht8ç olmaları, ~ Vakıf tıp'afmc1an :'özcl bir burs sınavı açıldığı takdirde lmııc1a da hıişarı kazanmaları veya yapılacak mi.llükaan bursa liyakatları Yönetim KıÜ'nllUHla kab~i1 edilmesi.. Bmsirıiiıbaı;vurrria, sr,(jim, hursiyerlerintab( oıa.cakları ve sail' h'usnsla'r "!stul11ırilül1iversıfesi DI', 'Ziya Güıı Yardım Vakfı öğrenci Bürs Yönetmeliği' 'mle tespit edilmiştir.' Öğreninıini tama;niay:1n bursiniar, aylık kazanı::1arjl1111 %10'u oranında ve bu1'8 alma süresinin «:-11 cok üc katı iamanda kenclile" j:lo.",, rine ödemi:iış bulunaıı" hnrs tutarıııı Valda iade "cucl'ler: BuhuSllS' kendilerinden alınacak bir taahhütnameye bağ'la nır. Kendiisteği ilc. lmrs almaktan vazgeçe.n yahııt.bursn kesilen:. iiğrenciler hakkında dabıı hüküm.. uygulanır.

15 türkive DEMIR VE ÇELIK ışü:n.. 1HERI' "(.ENEl'... MODÜRLüGÜ. (Karabük) ÖGRENCi BiJRSU (hı,ye: lin: teşekküllin' çeşitli İi yerlerinde çdıştmlacak eleman ihtiyacını karşılamak maksadıyla yurt içinde yüksek ög-retim müesseselerinde öğrenci' okutturnıak (:Falnı2 erkek) üzere hrfm:v-erilmektedir. HpI' yıl". hangi öğretim şuhesinde lle miktar ve ~nrtlarla öğrenci okut:turulac8f?1 gmcel.eler- vasıtasiyle ilun edilmektedi.r. MUmm1at ve Seçme: Teşekkiilden öğl'l'l1iil1 bmsu alm:ak isteyerilerdeıı ttsiilüııe göre müracaat yesilmsı istenmelüedii'. ÖğreEm müesseselerinde giriş sınavlarnıı ver-miş ve belgibi okullarm ara" sllllfiai'ıllrl :ıımiunelu ögreneiler, giriş Ye sın1f g çıııe smavının de- : recelcrine göre seı.:ilirler. Giriş sınavı ile öğrenci kabuletmiyen öğretin1 mücsseseleril1~ de olmtturnlacak iiğreııcilcl'; teşekkülee ya.pılııcakbir sınav ile se~ilirler. Sınavı kuzanan numzetlerarasında aşağıda yazılı fak' W~'lcr sm:ısı ile diklmtc ulmli': a) ıı.il:racuut sahibin:n, okl1ttnrulacağ'l ukul"cln ildııci'veyac1aha yük:~.ck sıitıflarında i}ğtcnimc1e bulunması, b) Lisan bilgisi, (') (u) fıkra81llda yazılı durnmda bulmlilııl,mbn hill ve gi.. dişleri, başarı rl<,l'cee1eri, cn iyi derecede 01an ı a1', d) Okutturulacağı olmlun giriş sınavını kazanm:ı derecesi, e).işletmede çalışall:arc1an veya evveice çalışmış.yahut stnj yapmış olanlardan gerelı:: ınesai. ve gereks~ tavrı hare1ı:etle~ ri itibariyle kendileriııdenmemımn kalmıınş brulunmalati, f) Baba- ve anasının teşekküle mensup bulunması, g) SosY81 cturuıılu. hariyle- kendilerinden. lh mnuıı-.kalınlll1ş. bull1nll'la1al~j Bursiyer llaıiızetleriıı kat 'i kabniden önee, teşekkül h[l'si:ıha nesivbjra müesseseler hastahaneleri sıhhi kuruhmea veya taliı teş" kilfltlı resınıhastahanelerde nmayanelerinin' yapılnıası' şaııhır..

16 {)ğteııciierin b-ı~traı ~~L. tercih.faktörlerine 'H~lıip oinıas.ı bil' mükteseı) hakkı tc~kil~tmez. '( Te~ekküıün C~neı ıüüc1ürlüil'ü dile- ~.,::), c1iği ~:elüll1e iııee]c'ınelel" yaptırmaleta ve bu ~uretle elde celeergı bilgi ve kanaatıere güre,d~leq.~ğ'ini t~rcili,dmekte, serb~st:tir. :Bursun Özellikleri : -,. Burs veı'ilenden,hel' öğreniın yılma karşılık Dir buçuk yıl hrsa,biyle mecbeni hizmet taahhütnamesi alınır. - Burs, ayda peşin olarak 350 lirad~~'. (Yaz tatiünde im!'!; devam eder.') ~ Okula kayıt, sınav ve diploma alma gibi işle~'e ait lüznmllı D1BSTafhır makljuz karşılığ:mcla aynen ödenir: - Kitap ve ders levazınıatı için yılda 300,- liralık yardım yapüı:ı'. (Y ab~1neı,eel iizc.~'inüc i..iğ"l'"ethn ynpan okullar iı;:iıı bu miktar yılda 900 liradır.) - Derfj teçhizatı,,giyim eşyası verilir,(ilk giri~!tc lıir defaya mahsııs olmak [[zere), - Periyedile giyim eşyasi verilir~ (lki ve biryıl miyadh 01- mal" üzere). Bms alan öğrenciler, teşekkülün "Yurt içinde TahsiL. Ettirile ceköğl'clicilenı Ait Tali~at~<1me.033/00" esııs~'ii'lıı[l. go re ı~leıııe tiibidir-ıer. ORMAN BAKANlJGI ORMAN GENEl MÜDÜIU:ÜOO {Aiıbı,"} a U RS l) Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci bursnnun özelliği, ünivel'sitelerin yalnız orman fal"ültelerinde olmyan. ö'ğrcııcilere. mahsus olusundachr..,..".., ". Qrmun Faküıtelerinde her yıl okulturnlacak bmsln öğrencilerin miktar,ı jlı;\).rj.ı:ek,o;ze,kıl',oranı,.. faküıtelerille mütaiftaları alınm.ak smetiyle b'cı Genel :&:[üdürlükçe tespit olunur.

17 Bms "er~lnıesi İçin genel ~ahlur şunlardh' ~ T.C. vatandaşı olmak,. Oı:ma.nPakü1tesine.lwyıd edilmi.ş olmak, - 30 ~aşım bitirnıemiş olmak, -,- Erkekler içill.,teeil cllilnıiş veya askerliğini yapnıış olnıd".- "',. Herlıaiıgi bil' yerde görevli olmamak, 'l'ih'kiye'nin herhangi bir yerinclıı, bilfiil ormandu ve arazide görev yapınasıım engel teşkil eden bedeni ycya ruh'i: bil' sakatlığı ve hastalığı olımı.dığı, sıhhl kl\rul raporu ile sabit olmak. Çalışkanlığı, ahliild durumu, hareketleri ve milli duygusn bakimından bms verilnieğe layık olduğu; Öğrencisi bulunduğu fakülte yönetim kuı;ulnnca tesbıt edilmek, ~ Aranan şartlara sahip olup,. bms isteğinde bulunan ogrenciler arasında,orman Fakültesince her yıl tespit edilecek usul ve şartlara göre, en başarılı olımlara tahsi~ olu' ımt. Bms yalnız oı'111anfaküıteleri içili verildiğinden hi" bir smche faküıte VB yüksek okulla:ra devrolunamaz, Bım,lu öğrenci, bmış aldığı' her oğnmim yılı için Orman GL). nellllüdürıüğ'ü örgütünde aralıksız iki yılhizmet e:mekle y~küın!üdür, Bu yüküınliuüğü, öğrenci bms almağa baş'ı3mac1a~1 evvel, tlsnlüiıe göre, bir taahhü.tnrpnc yenuekle kabul ec1:er. üniv.ersitelerin Orman faküıtelerinde okutulan burslu öğrenciler ile ilgili işlemler "Orman Genel Müdürlüğü IIesabına Ünİ'.versitelerin Orman Faküıtelerinde Okutulan BmsIu öğrenciler ;Ha.klqnda, Yönetmeli»:",hükümlerine gör.e yürütülür.,.',

18 SOSYAL. SlGORTAI.AR [{URUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ' (Ankara) ÖGRENel BURSU Konu ve Gaye: -Kurmnun Üğ-]:cüci bursıil'l, kurtlindn en az 1800 gün malül lük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemiş olan ve' halen sig9rtalı bulunan kimselerin ~ocnk1al'lna verilmektedil:.. Bms, Sosyal Sigortalar Kurumunun şuhel'ednde ve sağlık teşkilatında ııoksaııhklal'ı görülen elemanlar sağlanması maksadiyle yüksek mühendis, mühendis (makine, elektrik, inşaat), yüksek mimar ve mimar, tıp doktoru, diş doktoru, eezacı, hemşii re, ebe, yııksek derecgli elektronikçi, orta dereceli elektronikçi; aktüel' statikçi, yüksek matematikçi, yüksek tekniker, tekniker (veya muadil teknik eleman) öğreniııü yapacaklara veya yapan'- 1a1'a verilmektedir. Müracantlurm, GencI MliC1ürlükçe her yıl tespit ve ilim edilen t.arihe kadar yapılması zaruridir. Bursiyerlerin seçilmeleri, bms devamıııca, bunların tabi ola: cakları işlemler ve diğer hususlar "Sosyal Sigortalar Kurumu Öğrenci Yardım Yönetmeliği" esasları dahilinde yiirütüıür. 13ı].rşlar _rı:r~chur1 lıizm8t.:m.ulmhilinde verilir. l\!ecbul'ı hizmet tiğrenim süresi kadardır" 50MERBANK IJMUM MÜDORtÜGO (Arık<it,a) " BURSU Çeşitli dallardaki eleman ihtiyacım karşılamakiizere;: Sil ınerbank yurt iônc1c okuyacük ögreı1cilere burs vermektedir: Banka hesp.bnıa okutturulacak öğrencilerin miktarı ile öğrenim dalları ve liıüeb8e~eleri Bıınkuca tespit \lluııur. Öğrencikrin E,eçim şattları iıgililere du;yur1l1ul', Burs al.mak ii::teymı öğrencilerin, karar laştırıian süre' içinde, Bankaya rnül'aüart etme1el'i. Ye _1step.H~n 'belgeleri ver1l1ele~ri 13- zırr~dıl".

19 Sü;ınerbank lımmlmm okutturulacak öğrenciler i~in aranan hususlar aşağıda Ders durumları, gösterilmiştir İlş-ili okul müdii:r veyrr dekarılığınca p.akhrmduyeıoilee:ck r~~eranslar~ Ahlilki durumları, Anevı durumları, Tesbit mlilecek sairhususlar. Umuııı Müdürlük, namzatıc!' arasıııclan bu nitelikleri göz önünde tutarak seçim yapar. Lüzum görüldüğii lutllerde, üğr"ı!eilerin seçimi sınav ile de yapılabilir. Sümerbank hesabına oknttuyulacak öğrenciler hakkmc1a "Sümerbank Yurt İçindeOkutturu, lacak ÖğTeneil,'re Ait Yönetmelik" hükümleri tatbik EllEr. Burs miktarı aycld. 350,- lira olup yaz tatilledıılle öğreııci. lerin bursia!'! devam eder. Bımclan başka birinci yıl 1.250,- lira giyin~ eşya~ı için ödenir. Ayrıca Yöııetrneliğc göre, öğrencilerin çeşitli nıasrafhırı Bankaca,karşılanır.. Burs mecburi hizmet (bir yıla karşılık 1,5 yıl) yükiimlüliiğü k~rş!lığında verilmektedir. Bursiyernamzcdi, bu husustaki tlsuıüıı~..,~öre tanzim edilccektaal:ıhütname ve kefaletnameyi Bankaya vermek mecbllriyetiııdedir.. nibani{ GENEl MODORLÜ~Ö' (Ank.~ra) BURSU Etihank; sağ'1annrasıncla 'güt}lük çbkhen: mnden J t..flctalu-r.ji, makine, iücktrik; inşaat,kırnia, harita ve k::ııhi:ılro mlihenelis' leri,.işletme, mv.hendisi v8ya ikti:mtçısı, jeolog, jeofizikçi,tıp dok ıo):',n,.nı:n4asebc'.ci ve barıkacı gibi eleman ihti-yacım :karşıluuıulı: amacı ile yurt içinde ve yurt dışında.olmtti1raca.ğıöğrenciler ile yurt içive. dl'jmda yetiştirilecek pe.l'sonelc hum verıueuedir. ller,. yıl hang:l'. hrau$ta. 'le kaç kişiye:wl's verileceğı Genel lvlüdttrlük~e tespit edilir.

20 Hl!I'~ verilecek öğrencilerde.(?yurt içi) 'm'unan~artlm"uşağ'lda gösterilmiştir : - 'ı'ürk vatandaşı olmak, ~ Fa'küTle, akademi veya yül;:sek olmla, butsun verileceği ders yılında girrnı:;; veya Jmluııduğu sjllııa, o ders yllı ba IIml1a geçmiş olmak. Adeerlikle ilişiği oinıamak. Yüksek öğrenimin birind 81JllIl11ch 22,' ikiııcieııııfincb 24, üçüncü Sııııııııdu 25, dönlüneü sınıfında, 86, bc~il1ci rmufmtla 27, altı~lcı sınıfıwla :ıg 3~aşından büylik olnımılilk nin aşlı, üeı'(:tli veya YÖ<{lu1yeli hjr işte OlUıılal'~.l'ı, 0U1'8 tahsis e(lildiğ'i andan i~i1jl~1'2~1, g~revi ile iı~şiğini.'. per}inen 1mbd etmiş alınak. Herhangi lıir kaynaktan burs almaıııal" Sağlık kl1l'ulul'aporu 'aımak, Sahıluıs! almacl~ğına dair belge vermek. Usulüne göre mer.bl~l'i hizmet taulıhütnamesi vermek... Tv,rt dışll1da oku:ulım Öğl'811Cilcl'lıer yıl bankamu bu yolda Id talısisatı çeı'çcvcsi dahilinde doktora, ~htisa3, l11a?tcr ve l~leslck ()~'re:aiilli için hanbi brnnşl:ın huııgi yabtu1ci ınemlel:et,le.l'e 118 ııı:iktal' öğtenei gönderileceği Genel ~Iijdürlük<}J -icjijit uillylaralr: ~~Jl.~ E:ğ1.ti=:,çt. pe:kanhğındl~,i1" konte;~jt:ll tal 11 edilir. i. Doktora ve ihtü:;as öğrel1imi için:. Tü"k vı:jaml8,şı olmak.,.' Yabancı memleketlci'de doktol'n ycy:ı ihtbıs öi~teııhııi yapmaya müsait bil' üriiversilc vf yü ~! l'rksck okul nl2.s1na ı:;:ılıip ljulundı~ğu l\lillı Egltinı Dakaıılığ.ıı;ca tasdik ve l~abul edilmiş Lqlmll.aak. Ya}}l 35 'Ide:a yukarı ohncınıak] a.skerlikle bulu:mıa- ınak. Sağlam old,:ğu, resmi: hastahane: 8il~Jık kurüın rnporu ile tevsik edilmek..

21 ll. Yalı1lZ Master öğrenimi için: - 'Türk vatandaşı olmak - Fakülte, akad.cmi veya yüksek okul mezunu olmak.. Yaşı, 28 'den yukarı olmamak, reskerlikle ilişiği bulun mamak. Sağlam olc1uğ u, resmi hastahane sağlık kul'ulu raporu ile tevsik edilmek. III. Master dahil olmak üzere yüksek öğrenim Türk vatandaşı olmak. Lise Fen kolu mez,mu olmak. için; Yaşı 25 'den yukarı olmamak, askerlikle ilişiği bulun manıak, Sağlam olduğu resmi hastahane sağlık kurnilı raporu ile tevsik edilmek. BursIa ilgili bütiin işlemler ve bursiyel'lerin tabi olacağı hu - suslar, Bankamn 16 sayıh "Etibank Eleman Yetiştirme ve Eğitim Yöne1lwliSi" hıikümlcr:ne göre yürütülür. yükümh.ill.ik: Bursıyerler, hnrs süresi kr.dnr Bankada. mecburi hizmetle jiikümliidö 'el Bu ln:su;:;, o::1's almadan önce yukanjp~ adı geçen YÖllDtnıe1iğ'ü ve usulüne gö:~e tunzinı edilec.'ek bir taahhütname vermek sı,-retiyle peşıııcll kal:r~1.1 edilir. TÜRKiYE CUMHURIYETI ZiRAAT BANKASI GENEL MüDURLÜGO (Ankara) il U R 5 \J Bursun Özelliği Bul'S, Banka musupiarının çccuklarma, orta okul, lise, fakülte veya yüksek olmllardan bil'imle öğrenim yapan öğl'clıcilere, IIükıımetçe teqpit edilen miktarlar üzerinden, her yıl için 9 ay 20

22 süre ile verilir. Hel' ne suretle olur's" olsun, emekliye ayrıl mı ve ölen Banka meıısuplanmn (~ocuk]arı da bu bı1l'sc1all. faydalaml' lar. Burs ŞarUan : gereklidir. İlkokulu bitirmiş olmaları, Evli olmamaları, Geçen yıl sımfta kalmamış olmaları, Yülüıek eğitim için, fakülte, abduııi Ye yüksek okullurdan birinin giriş sınaylarını kazandıkları ve kayıtıarım yap'cırc1ıklarmı, ilgili makr,mlanh1l1 alncukbr! belgelerle. tevsik etmeleri, Banka tarpruıdan yaptıyılacak sa.'lık kurıllu ıtiusyen 8i sonunda sağ'hk du1:'uın~_3rllnn) yurelun her yeriiıcıe görev yapmaya elverişli bulunması, Yüklimlüli.lk : Burs alan öğrenciler, yurt içinde öğrenimierinden dolayı, burs aldıkları her ders yılıııa karşılık Bankaya 1,5 yıl fiilen hizmeti, yani burs aldıkları her aya karşılık fiilen iki oy hizmet etmeği taahhüt ederler. Ancak Banka, kaıho durumu ve brel'siyerin mesleki ve şahsı yeteneklerini de nazara alarak kendine iş verip vermcillekte ıııulıtaruıl'. Bu tal,dirde bursiyer, banka aleyhine bir tazminat davası açamaz. Burs alacak öğrenci, bütün bu hususları kapsayan ve usu - lüııe göre tanzim cdilıniş bir taahhütnameyi bankaya vermekle yükümlüdür. Burslara clair her türhl işlemler "T.C. Ziraat Bankası RUH,' lu Öğrenci Okutilla Yöııetmeliği " hükümlerine göre yürütülür. Gurslu öğrenciler adı geçen Yönetmeliğe riayete mecburdurlar. 21;

23 ~H.l R S U D:~:llizcilik yaçlal'ını kar~;ııaınak ÜZeı~C, '{ nrt içinde hnrs v81t.. ıeklcı1il'. Im LL!: j'wd:, DanIm hesabına öğ'~'enim yapacaklarııı nd,?c1i Vrl l'ulu~lal'l C~ııcl IvIüdürlUk Yendim Kunilunca Iıcl' gazete jle j1fj.i~ 0111Ttı11'. Dul's. iki yöıilü. olarak yürütfilraektedir; 1n1- edii - ÖğT ııcile:' yatıh bir okulda ÖğTCllbı yapıyorlarsa.reninı üci'cue:ı:i ~.iınlchc~.. okuhi, ödenir, :ıyı~ i~~ tesbit ((Tilece], mikb~c1a ch harçlık verilir. LI- BmsIu öğrenci okutlılması halinde bm.3 miktanher y}l: Baııka Yönetim IÜ'l'duııca te"lit edilir, Öğrencilel1in öğt tinı ile ilgi~i c1jğ'er her tüı'ei ' gidel'letl de. ümıkaca kaqı1amr. Denizcilik Bankası hesabına olmth.1rulan' öiı-reneilel',öğre nimlerini bitirdiklerind:', öğrenim 8ürfsiııül iki katı kachl' bil: sür2 için n:rcbntl hizıııctl-e yiiküll11üdiirlcr. ÜGTeninı yapgenit' -' ]R.l'tlnn h~l' t:::ın{ıi1üt seııedt a]ınn'. Bu ı-au1ılüit sell(>{]i ıjğtt~niırr ~VT1, w' pauıada b:rlikte (müşterekborçlu ve müşterek müteselsilkeril) sıfatiyle Denizcilik Dankasmea mutelh;r göı'ülen bir iiains tartıc fmcl:;n imzalamr. B'anka GI{utturlllan: 'ög:~-'ncileriıı' Jlıüracaat'lari ı ka" yıt mecburi hizmetleri ve kemlilcl'irı8 yapı c lacakmasi'ana!' ve diğer işlemler ('Denizcilik Bankası T.A.O. He~ safmın Ymt lquıde'i'ahsil Ettil'ileceklere aid 'I'alimatlUll11e) lı:i.l~ kümierinc g (jre ylirütülih'. 22'

24 TUimlVE BiUh~SEl VE TEKNiK ARAŞTıı:ı::v!A. ımfı/.ul',m iise MEZUNL!},~ıNı TElvlHFEN Bi!JMlE~2ıNE TEŞV!ı< EURSU' Lişel2:rin 11~c.n 'şubel~rhıi. bir dönenıde.yey;).. pekiyi,derccr ile bitirenlere, Türldye Bilimsel.ve 'IceknikAraştırma Kuntmn,' öğ'l'enim ayları süresince, teşvik,bmsıı.1tıır)llektedh.' Burs alu1ak için nıürhcanl edenicl'in tenıel fen bilinıi (Thiate~ Hıutık, Fizik; I\:ilYıya, Bioloji) öğretinıi yapan hi1~ 'faküıto hölü Dıüne -kayd o11naları.. I[,~zlnıc11:C" }ıiliraeaat edenlerin giriş sll1avlarmdıı, aldıkinn I'UV;}lllaı~ku' ' nunea"d [)~e.ı:ll'lli:lit~lir,. T'e~vik BEi suı::1, listııere g'i-jlhıerile.l1 üzel fornüal'l11.doldni'ulıüj ]\;j.idıirıükçe tru:;c1ik ettiriljikten sonra I{nı>um~ göllc1e~~lılek Rure '~ tiyle mürıcaat edilir. 'BU:rs, öğrenim aylansüresince 'Verilmektedir. Bners alanlar 1ı81' ll::mgi. bir yiiki.iıuııilüğ'c Ebi c!<:\ği!.dir~(oı;.. Diğer blr ueyill11e buya karşjlılrsızc111", DEVA SANAyi VE TicARH A.ş. BURSU (istanbul) D,E.V,A. Sanayi ve Ticaret Anonim Şil'keliBursıı, Istanbul ve Ankara.Üniversiteleri Tıp ve ECZ2CJl~k Fakülteleri ile Hacettepe, Ege Erz,ınmı üniverr;it.~,ıcl'i Tıp F'okliltCl"rimle o]utyım öğtcrr cilere verilmektedir. Rurf) :~r(l'il~~el{ öğ'i~en0i ~~ayıs1, he:- yil ~,i:,ket~e te3pit edilit Ye ilgili :fakültc c1el,aıılıklarmi]; ö~tencikl'e duyun,bmk üzere, bildirilir. Şirket idnrc3i, lüzum gördüğü hallerde bnrsiyer adaylarırnn, mali ve ailev! durumları1l1 t2hkik ve t;'8p~t ederek tercih hakkını' kuj]anabilil',,bum verilecek ö~;l'enciler, faküıte ilgilileriile Şirketiiı tayin edeceğ'i yetkili şahıs veyaşahıslar taı'afuı0.'an seçilir,

25 Surs alabilme ;iaruan ; Duı's alabiln1ek içil1,,,tıp Fakültesi öğren.cilerinin b~rjnci dok~ rora sünerhl, pek iyi veya iyi, Eczacılık Fakült.esi öğ-renci1erinin dördü.ncü sömestreyi pek iyi veya iyi deteee ile geçmiş olmalan şarttır. Ancak' bu dereceleri maddı zarurettcn dolayı tuhmamamış ajanların.müracaatları da dikkıitl1azar.anjmabi1ir. Daha yük; sek sömestrede bulunaiı öğrencileriiı müracaat! kabul edilmez. Burs miktarı : Ayda 300 lira nel olup, 110i'Eıal öğreıüm devresinin somtua kadardır. (Kasl111' Haziran) Bmsla ilgili işlemleri tespit eden ve lıursiyel'lerin tiibi ola (!a.ğı' hir 'yönetmelik mevcuttur. Bursun özelliği ; Burs alan öğrencinin, mezun olduktan sonra, o tarihe kachr aldığı bn1'8 tutarım D.KY.A. An o njni, Şirketine ödeme veya mecburi hizmet gibi bir yükümlülüğü yoktur. SUR:; VEi1:EN BAKANUKLAR I\Ii11i Eğitinı Baln~n1ığ'lJ T~p Fakültelerindc; Edebiyat 17a~ kültelerinde, Fen' Fakültelerinde, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültelerinde, Diş Hekimliği Fa.. kültülerinde,.-grınırük ve TMkBl Bakanhğı, İktisat Fakültelerind(\ Adalet Bakanlığı, Hukuk ı,'aki.tlteleriııde okuyan öğrcncilerb burs vermektedirler. Bursiyer namzetlerinin uitelikleri, seçim esasları, yüki.lmlü.; ıü.klct'i ve burs alan öğrencilerin tal,ıi olacağı statü, haklnnda bilgi adı geçen Bakaı:ıl,ılr};ırq,an ~l~n~l>iıir.

26 ISTANBUL TICARET BORSASı BURSU İstalııml Ticaret Borsası, Sultanahmet, Dcyoğ'lu, Kadıköy 1'1- caret Liselerinde ve 1ktisadi ve T'icarı İlimler Akademisi ile Iktitlat Fakültesind() okuyan öğrencilere lmrs vermektedir, BUI'H Bkim başlildmı Haziran sonuna kadar verilmekte olup, ayda 150 liradır. Sınıfta kalan öğrencilerin bul'slal'l kcbilıııektcdir. TÜRKIYE KıZıLAY OERNEGi GENEl MÜDÜRLÜC,O (Ankara) BUR5U Okumak isteyen başarılı öğreticilerden imkanları kısıtlı olanlara, yılda 8 aylık sül'e için burs verilmektedir. Burs miktarı, yüksek öğrenim yapanlara ayda 150 liradır; Ayrıca ilk, Ol'ta ve lise öğrencilerine- de lira arasında burs verilmektedir. B11r8 vebuı'::üyerlel'e ait işlemler, bu hususta basılı herhangi bir statü mevcut olmamakla beraber, Dernekçe tespit olunan ptog':: ram ve prensipler dahilinde.rürütiuıııektedir, Burs yardıınl karş;lıbız olarak yapımaktadır Vakıf, yetenekli, maddi imkanlard.an yoksun ÖğrÜııcilerin. eğitim ye öğrenimierini sağ.lamak gayesiyle burs vermektedir, BUTS 11lil:tt~rı, ytiksek öğı~e~im yapan öğ~~eııcilere ayda.30ü <- 400 lira, doktora Öğrencileri için de liradil'. ÖğrenimIerini tmmıııılayan;aı' iş lwyatma başladıklarında ay"' lık gelirlerinin %lo'u oranında bil' miktarı Türk. Petı'ol Vakfl Ila, aldıkları bursa kaı:şılık. öü l'ler, "

27 SHEll PETROL ŞiRKET! BURSU (!starh:ıul) Şirketin burslıırı :tşağıdaki üniversitelerdr> okuytccak t1f.;1 1311ellere verilmektedir ; istanbul üniversitesi İstanbul Telmik Üni\-crsitesi Aııhr::ı Lniversitesi Orta Dağ-u Teknik LniHı'sitesi ~-"Hacettepe üniversitesi - Atatürk Üniversitcsi - Karadeniz Univenilcsi - Rol)crt Kol jyül~sek Kışını Tereilı eclilen eğitim dalları, makine, inşaat, petrol, mo den, IdınY,a,ziraat ll1\lhendis1iği, iktişııt ve işletme fakülteleridir.. Şirltetin hu'sları (Türk. EğWlJ1 Yal;fı).l13.. Üıw.r.cdilmek smcüyle yürütülmektgdir. Buııs n~:aızetleri ve b1.:i,rsi3rerler _(T~!~'k E~ ~t.im VHkf~) s.tatü3ü~ ne, g',öre işl~n10 ta!jk"iüoler,.. - B,? PETROLlERl A. ş. su BU '{i:;~~nı;~n B.P. PetrolleriiLŞ" dcn, yüındaijil;' tecrübe ma hiyetiııde olmak üzeı'e burs vermeğe ba.şlamışıır. Olumlu bil' dtırurn nıeydana gchncsi Llnj.t edilen bu daha esash bir şekie hağlml1lcaktır. Şirketin tercihettigi '2ğithn :dalfarı dahaziyade in; şaat, kimya nı:ü1ıencl:jiliği ve iktisat fakülteltridir. Öğ'l'encilelic1e aralil1lcalı<11iteliklel' ve, işlemlcy, bu devre sonuhda birprelledp (;1ahiliuue. t r,pit edilecektü.....burs.kar~ıiıltsızdır.. BUI'siyerler mezun olduktan sonra,.teşkilatta <:,al1!jmak istedikleri takdird!: bııııhmd:i.l.ı.ceek tan1llacaktı~.

28 MOBILOiL TÜRK ANONiM ŞiRKETi (istanbul) BURSU Şirket, evvelee karşılıksız olarak verdiği öğrenci burslal'ıııı fi8 ders yılından itibaren (TÜRK EGİTİM VAKFI) na l1evretmiştir. Bu suretle Mobil bursları Türk Eğitim Vakfı Sta - tüsüne göre öğerncilere ııktarılrnaktadıi'. ÜNILEVER - iş TicARET VE SANAYİ TÜRK limited SiRKETI (istanbul) B U R S U Şirket, doğrudan doğruya öğrencilere burs vermemektedir. Ancak yüksek öğr'eııim yapan öğrencilere tahsis edilmek üzere ('l'ürk EGİTİM VAKFI')na her yıl liralık bir yardım yapmaktadır. ÜNIVERSITE VE YÜKSEK OK!.. LARA GiRiş Üniversitenin çeşitli fakülteleri ile yüksek okullaı'a "Merkezi Sistem İmtihanlan" sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır. Giriş imtihanı sistemine dahil öğrenim müesseselerine g'ırı~ imtihanında başarılı olanlar arasından, imtihaııda alelıkları puanlara gör" h~ngi öğrenim dalına girebilceeklpri tespit edilir. Yüksek öğrenim için giriş imtihnlarına katılacak öğrencilerin, aday kaydı, İmtihan konusu ve şekli, genel şartlar, aday kaydında takip edileeek yol, soru karnesi ve test kağıdı, puanların hesabı, öğrenim müesseseleri ve alınacak öğrenci miktarı ve sair InıR11slnf, İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan "Üniversitelerarası Giriş İmtihanı" Rehberinde belirtilmektedir. 27

29

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2014 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2014 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2014 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

KAYMAKAM ÇOBAN GÖREVE BASLADI

KAYMAKAM ÇOBAN GÖREVE BASLADI KAYMAKAM ÇOBAN GÖREVE BASLADI Portal : www.giresungazete.net İçeriği : Gündem Tarih : 18.08.2015 Adres : http://www.giresungazete.net/kaymakam-coban-goreve-basladi/ KAYMAKAM ÇOBAN GÖREVE BAŞLADI Son çıkan

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1. Önsöz 2. 3. 4. 5. Tarihçe Kırklareli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Birimleri Genel Bilgiler 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Egitim-Öğretime İlgili Maddeleri 6. 3843 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 18 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29004 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2013 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Eğitim ve Öğretimle İlgili Maddeleri...1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10 Karamanoğlu Mehmetbey

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

BENİM HAKLARIM EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL-EKONOMİK-HUKUKSAL HAKLARI

BENİM HAKLARIM EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL-EKONOMİK-HUKUKSAL HAKLARI 0 EĞİTİM İŞ BENİM HAKLARIM 1 BENİM HAKLARIM EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL-EKONOMİK-HUKUKSAL HAKLARI Yayına Hazırlayanlar Devrim KOÇER Mehmet Ali DEMİRDİZEN Kasım DEMİRCİ Ömür AYAZ Ayşe DEMİREL

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

KARSILIKSIZ BURS VEREN VAKIFLAR KURUMLAR...TAM LISTE

KARSILIKSIZ BURS VEREN VAKIFLAR KURUMLAR...TAM LISTE KARSILIKSIZ BURS VEREN VAKIFLAR KURUMLAR...TAM LISTE Portal : www.kamuajans.com İçeriği : Kamu/Sosyal Güvenlik Adres : http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/karsiliksiz-burs-veren-vakiflar-kurumlartam-liste-h481223.html

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı