fiubemizden haber ve duyurular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 flubemizden STANBUL BÜLTEN fiubemizden haber ve duyurular 7. ULAfiTIRMA KONGRES / Eylül 2007 fiubemizin düzenlemifl oldu u 7. Ulaflt rma Kongresi Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleflti. Üç gün süren Kongrede 11 oturumda 44 bildiri sunuldu. Kongrenin aç l fl konuflmalar fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE ile bafllad. Kentlerde, ulaflt rma çözümleri tafl tlar n de il, insanlar n eriflilebilirli ini esas almal d r. stanbul da günlük yolculuklar n yüzde 91,3 ü kara ulafl m yla, yüzde 5.94 ü rayl ulafl mla, yüzde 2,2 si de deniz ulafl m yla yap lmaktad r. stanbul un ulafl m sorununun çözümü için, en az 350 kilometre metroya ihtiyaç vard r. Oysa bugün, 1992 y l nda yap m na bafllanm fl olmas na karfl n Taksim-4.Levent aras 8,5 kilometre, Aksaray-Havaalan 16 kilometre olmak üzere, stanbul un toplam 24.5 kilometre metrosu vard r. Tabii burada metroyla, cadde tramvay n n kar flt r lmamas gerekir. Özellikle 1/ lik çevre planlamas nda belirlenen, stanbul un kuzeyine yap lacak, üçüncü TEM yolu, aç kt r ki stanbul un bir üçüncü köprüye de kavuflmas na neden olacakt r. Bugünlerde Baflbakan ve Ulaflt rma Bakan taraf ndan s kça gündeme getirilen, e er üçüncü köprü yap l rsa, Ömerli, Beykoz, fiile Ormanlar Anadolu yakas nda, Avrupa yakas nda Belgrat, Kemerburgaz ve Çatalca Ormanlar, yani stanbul un su havzalar, stanbul un yeflili yok olacakt r. Dolay s yla, yüzde 11 ini tafl yan Bo az trafi inin, stanbul un ulaflt rmas na ilave olacak üçüncü, dördüncü, beflinci köprülerle de çözülemeyece inin alt n bir kez daha çizmek isterim. fleklinde konuflan GÖKÇE, öncelikli görevin, sorumluluk duyan tüm bilim insan ve uzmanlar n, sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelecekleri bir örgütlenmenin, gerçeklefltirilmesi oldu unu sözlerine ekledi. Aç l fl konuflmalar n n ikinci konuflmac s Prof. Dr. Güngör EVREN (Düzenleme Kurulu Baflkan ) ulaflt rma kongrelerinin ülke ulaflt rmas na ve özellikle akademik ortama sa lad katk lar n önemine de inirken, ulaflt rma alan nda yaflanan kavram karmaflas na iflaret ederek, Bir üçüncü bo az köprüsü çekifltirmesi, y llard r sürüp gidiyor. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan yken, Üçüncü bo az köprüsü stanbul için cinayettir. diyen Say n Baflbakan, bugün üçüncü köprüyü yapmakta kararl görünüyor. Tekrar tekrar, üçüncü köprünün çözüm de il, sorun kayna olaca n, hatta stanbul un gelece ini karartaca n söylemekten bizler b kt k, usand k, ama onlar b km yorlar, yanl flta srar ediyorlar. fleklindeki sözleriyle üçüncü köprü konusundaki görüfllerini aktard. Metrobüs uygulamas n n anlams z abart lar oldu unu ve tamamlanmadan iflletmeye aç ld n belirten EVREN, otomobiller için bo az tünel geçifli ihalelerine de de inerek; Yat r mlara karar süreçleri yanl fll klardan koruyacak biçimde ve fleffaf olarak ortaya konmal d r. Toplumun ve sivil toplum örgütlerinin kat l mlar na aç k olmal d r. Günümüzde çokça dile getirilen demokratikleflme sürecinde, kat - l mc l n yollar mutlaka aç lmal d r. dedi. Serdar HARP ( nflaat Mühendisleri Odas II. Baflkan ), ulaflt rma yat - r mlar n n özü itibariyle siyasi oldu- unu ve bu tür kongrelerin de, siyasetin gerçek zemini oldu una iflaret ederek, de iflen siyasi iktidarlar n ve yerel yöneticilerin kendi anlay fllar çerçevesinde yat r m yapt klar n ve ulafl m sistemini bir keflmekefle sürüklediklerini belirtti. HARP, demiryolu ulafl m n n geri plana itildi ini ve karayollar n n altyap ve nitelik 31

2 STANBUL BÜLTEN flubemizden aç s ndan istenilen düzeyde olmad n dile getirdi. Siyasi iktidar n ulafl m sorununa iliflkin çözümü olarak yap lan bölünmüfl yollar n can ve mal güvenli i aç s ndan bafll bafl na bir sorun haline geldi ini belirten HARP, Türkiye nin en zay f oldu u ulaflt rma sisteminin demiryolu ve denizyolu tafl mac l oldu u ve kentiçi ulafl m sorununun, sorun yuma olmaya devam etmesinin siyasetçilerin tercihi oldu unu sözlerine ekledi. Üzeyir ÜLKER (TCDD 1. Bölge Müdürü), ulaflt rman n en ekonomik flekilde çözümlenmesi gerekti ine de inirken, toplu tafl mac l kta tek alternatifin demiryolu ve denizyolu oldu unu dile getirdi li y llardan, 1950 li y llara kadar demiryollar ndaki geliflmeye de inen ÜLKER, yak n tarihlerde demiryollar na yap lan yat r mlar n sevindirici oldu una iflaret ederek, Ankara- stanbul aras nda h zl trenin, Eskiflehir e kadar olan k sm n test çal flmalar n n sonuçland n ve Ankara- 32 Konya h zl tren projesinin çal flmalar n n devam etti ini ve yol yenileme çal flmalar n n sürdü ünü sözlerine eklerken, TCDD nin Adapazar, Eskiflehir ve Sivas ta olan fabrikalar n n teknoloji olarak yenilendi ini ve Adapazar nda bir h zl tren seti fabrikas oluflturuldu unu sözlerine ekledi. Tuzla Belediye Baflkan Mehmet DEM RC, ulaflt rma sorunlar na yerel yönetimler ve yöneticilerin çözüm üretmeye çal flmalar na ra men bu sorunun devam etmesini d fla aç - l mda gecikmifl olunmas na ba l oldu unu belirtti. Üçüncü köprü konusuna da de inen Demirci, bilimin fl nda, önyarg s z olarak gündemde olan problemlere çözüm önerileri getirilmesi gerekti ini belirtti. Kongrenin gerek tünel geçiflleriyle gerekse köprü ve tüp geçiflleriyle alakal somut, alternatif çözümler ortaya koymas aç s ndan önemli oldu unu belirtti. Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL (Y ld z Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Dekan ), ulafl m sistemlerinin, bir ülkenin kalk nm fll n n bir göstergesi olarak niteleyerek, Dünya kenti olan stanbul a bir sürü köprü yapmak yerine, en kökten çözüm; nas l stanbul da derelerin üzerini kapat yoruz, stanbul Bo az n n üzerini de kapatal m olsun, bitsin! Hiçbir güzergâha ihtiyaç duymay z, problem kökünden çözülmüfl olur diye düflünüyorum. sözleriyle konuflmas na bafllayan YÜKSEL; e itimin gözard edilmemesi gerekti ini belirterek, Bir otoyolunuz var, dilenciler dolafl yor. Bir otoyolunuz var simitçiler dolafl yor ve biz, üçüncü, dördüncü, beflinci köprüyü konufluyoruz. fleklinde konufltu. Toplam 11 oturumu kapsayan kongrede 44 bildiri sunuldu. Kongrenin ilk günü YTÜ Çat Restoran da yap - lan bir kokteylle son buldu. Kongrenin ikinci günü kongre yeme i YTÜ Çat Restoran da gerçekleflti. Oturumlar sonras gerçekleflen Atölye Çal flmas, Ulaflt rmada Yanl fl Yat r mlar bafll nda gerçekleflti. Atölye çal flmas n n yöneticili ini Güngör EVREN yapt. Ayr ca kongre kapsam nda Marmaray Projesi ne 22 Eylül 2007 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide Tuzla Tüp Tünel Elemanlar imalat sahas, Ayr l kçeflme TBM Tünelleri, Üsküdar geçici iskele ve Üsküdar istasyon sahas gezildi.

3 flubemizden STANBUL BÜLTEN TEfiEKKÜR 7. Ulaflt rma Kongresi nin düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve kongrenin gerçekleflmesinde katk da bulunan; RESM SPONSOR Palye nflaat Taahhüt San. ve Tic. Afi. ye; SPONSORLAR, Maya Bas n Yay n, 3D-Lojistik Dergisi, Tafl yanlar Dergisi ne; Kongremize bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Kongrenin bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. BETONUN DAYANIMI - DÜRAB L TES, ÇEL K TEL DONATILI BETONLARIN ÜRET M ve MEKAN K DAVRANIfiI ile ÇEL K TEL DONATILI BETON UYGULAMALARI SEMPOZYUMU / 10 Eylül 2007 fiubemizin AKÇANSA ve BEKSA yla ortak düzenlemifl oldu u Beton Sempozyumu Betonun Dayan m - Dürabilitesi, Çelik Tel Donat l Betonlar n Üretimi ve Mekanik Davran fl ile Çelik Tel Donat l Beton Uygulamalar içeri iyle TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Sempozyum fiube Sekreter Üyemiz Rezan BULUT un aç l fl konuflmas yla bafllad. BULUT: Bilginin üretimden sonra teknolojiye aktar lmas bir sorumluluktur. Uzmanlara göre bugün ithal edilmifl olan bu teknolojinin aktarma ve becerisini, yetisini gösterebilmek için iki taraf n da dilini konuflabilen, yani ortak dilleri konuflabilen kurumlara ve kiflilere ihtiyac m z vard r. Bu kurumlardan en önemlisi de meslek odalar d r. Bilginin üretilme taraf na bak ld nda bugün Türkiye de bilgi üretmekle görevli tespit edilen 27 bin kifli var, bunlar n da yüzde 70 i üniversitelerdedir. Dolay s yla bilgiyi üretme konusunda Türkiye de en büyük katk y yapabilecek kurum üniversitelerdir. Önce araflt rmac, sonra bilgiyi üretmek ve bunun için de bütçeye ihtiyaç vard r. Bildi iniz gibi flu anda Türkiye de gayri safi milli hâs ladan araflt rma-gelifltirmeye ayr lan pay binde 6 d r. Önümüzdeki 2010 y llar na kadar bunun yüzde 2 lere ç kart lmas hedeflenmektedir. Araflt rman n hep kamudan desteklenece i gibi bir peflin fikir var. Oysa Avrupa Birli i nin hedefleri, önümüzdeki y llarda araflt rma kayna n n üçte ikisinin özel sektörden gelmesi fleklindedir. Türkiye de flu anda bunun ço u kamudan geliyor. Türkiye de araflt rma ve gelifltirme deste inin özel sektörden gelen oran n n artt r lmas yönünde çal flma yap lmas gereklidir. Bugünkü etkinli imizde üniversite, sanayi, meslek odalar - n n bir iflbirli inin paylafl m n görmekteyiz. fleklinde konufltu. Sempozyumun di er konuflmac s Hakan GÜLDAL (AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s ) ise ortak ak l üretmenin önemine de inirken, inflaatta yarat c l, sa laml, ifllevselli i destekleyerek yeni yaflam alanlar n n yarat lmas n sa layan haz r betonun dayan m ve dürabilitesi; çelik tel donat l beton uygulamalar yla, çelik tel donat l betonlar n üretimi ve mekanik davran fllar n konu alan bu Sempozyumun önemli bir gösterge oldu una iflaret etti. Sempozyumda Yeni Çimento Standartlar ve Çimento Hakk nda Genel Bilgiler konusuyla lker KOÇ (AKÇANSA), Betonunun Dayan m ve Dürabilitesi ve Çelik Tel Donat l Betonlar n Üretimi ve Mekanik Davran fl konular nda stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Yap Malzemesi Anabilim Dal ndan Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, Çelik Tel Donat l Beton Uygulamalar konusunda BEKSA dan nflaat Yüksek Mühendisi Mehmet YERL KAYA, Özel Betonlar ve Uygulamalar sunumuyla AKÇANSA dan nflaat Yüksek Mühendisi smail GÖKALP ve TS EN e göre beton siparifli konusunda AKÇANSA dan inflaat yüksek mühendisi Muhittin TARHAN yer ald. 33

4 STANBUL BÜLTEN flubemizden 6. ULUSAL DEPREM MÜHEND SL KONFERANSI-DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI/7 Eylül 2007 fiubemizin Ekim 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Deprem Mühendisli i Türk Milli Komitesi ile Prof. Dr. R fat YARAR An s na ortak düzenleyece i konferans n Düzenleme Kurulu toplant s fiubemizde yap ld. Konferansa gelen bildirilerin de erlendirmeleri, oturumlar n planlanmas maddelerinden oluflan gündem gere ince, düzenleme kurulu üyeleri görüfllerini bildirdiler. Konferansla ilgili son haz rl klar yapmak üzere 8 Ekim 2007 tarihinde tekrar biraraya gelinmesi karar alt na al nd. Bu toplant ya; Prof. Dr. Atilla ANSAL, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Prof. Dr. Nuray Kadir GÜLER, Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Doç. Dr. Ayfer AYDINO LU, Prof. Dr. Haluk SUCUO LU, Prof. Dr. ERKEN, Mete GERÇEK, Sevil KARINCALI kat lm flt r. 6. ULUSAL DEPREM MÜHEND SL KONFERANSI / Ekim 2007 fiubemizin Deprem Mühendisli i Türk Milli Komitesi, Türkiye Deprem Vakf ve TÜ ile Prof. Dr. R fat YARAR An s na düzenledi i konferans TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Konferans aç l fl konuflmalar yla bafllad. Konferans Düzenleme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Atilla ANSAL, deprem mühendisli indeki temel ilkenin depreme dayan kl tasar m ve inflaat aflamalar nda kal c, güvenli ve ekonomik çözümler bulunabilmesi için depremlerin de iflik yönleriyle ilgilenen uzmanlar bir araya getirerek olaya bütünsel çözümler aramak oldu unu belirtti i konuflmas nda, bu temel ilkenin geçerlilik kazanabilmesi için özel ve kamu kurumlar n n bu konuya a rl k vermeleri ve bu konuda yap lacak araflt rmalar teflvik etmeleri ve desteklemeleri gerekti ini dile getirdi. Depremlere haz rl kl olabilmek ve deprem hasarlar n azaltabilmek için benimsenecek en gerçekçi tav r, deprem bölgelerinin teknolojik geliflmelerden yararlan larak belirlenmesi, bu bölgelerde yap lacak yap lar n tasar m ve inflaat aflamalar nda gereken özenin gösterilmesi gerekti ine iflaret eden ANSAL, deprem mühendisli inde yeni geliflmelerin ve geçmifl depremlerden al - nan derslerin fl nda, bina ve di er mühendislik yap lar n n depreme dayan kl tasar m na iliflkin yönetmeliklerin gelifltirilmesi ve güncellefltirilmesi gerekti ini belirtti. Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Afet yönetimi, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bir do a olay n n afete dönüfltürülmemesini, zararlar en alt düzeyde tutacak önlemlerin ak lc ve bilimsel yöntemlerle al nmas n gerektiren bütünlüklü, haz rl kl ve sürekli canl tutulan bir uygulama alan olarak karfl m zda durmaktad r. diyerek konuflmas na bafllad. GÖKÇE, Deprem fiuras ve stanbul Deprem Mast r Plan çal flmalar n n önemine de inerek; nflaat Mühendisleri Odas ve di er meslek kurulufllar n n, depremler ve kendi mevzuatlar na iliflkin önemli düzenlemeler yapt klar n ve sadece diplomaya dayal bir mesle in uygulamada söz konusu olmad n, meslekiçi seminerleri ve kurslar n n zorunluluk haline getirilmesini haz rlam fl olduklar yönetmeliklerle gereklilik hale getirdiklerini belirten GÖKÇE sözlerini Geçti imiz günlerde üç bilim adam m zdan stanbul a yönelik, stanbul un mevcut durumuna yönelik alm fl oldu um bir mektup var. Bu mektubun bir paragraf n okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Bu bilim insanlar m z diyorlar ki, Toplum, hatta konunun uzmanlar ve ilgililer olan bitenler hakk nda bilgilendirilmemektedir. Bilim insanlar ve uzmanlar olumsuz geliflmelere karfl direnme çabalar ndan f rsat bulup gerekli olumlu katk lar sa lamaktan al konulmakta ve adeta ifllevsizlefltirilmektedirler. Bu koflullar alt nda art k tüm aç kl yla ortaya ç km flt r ki, toplumun bilinçli deste i sa lanmaks z n, yöneticileri yanl fl kararlardaki srarlar ndan vazgeçirmek, do ru politikalarla planl geliflmeye yönlendirmek mümkün olmayacakt r. Bu deste i kazanmak için toplumun ayd nlat lmas ve bilinçlendirilmesi gerekir. Öncelikli 34

5 flubemizden STANBUL BÜLTEN görev ise sorumluluk duyan tüm bilim insan ve uzmanlarla meslek odalar na, sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelecekleri bir örgütlenmekten geçmektedir. fleklinde sonland rd. Serdar HARP ( nflaat Mühendisleri Odas kinci Baflkan ), Türk toplumunun en tipik özelli i haf zas n n zay f olmas d r. Olumsuzluklardan ders ç kartma, olumsuzluklardan ar narak gelece i tanzim etme ne yaz k ki ne yönetsel anlamda, ne de toplumsal aç dan karfl l k bulmaktad r. Yasak savma anlay fl hemen her kademeye sirayet etmifl bir yönetsel tarz olarak karfl m za ç kmakta, neredeyse kültürel ortalamay iflaret etmektedir. Bunun en s cak ve yak n örnekleri depremlerdir, kazalard r, di er afetlerdir. Bunun nedeni a r, hantal yap s yla merkezi ve yerel yönetimler midir, yoksa söz konusu olan insana verilen de erin s n r m d r? Afetler karfl s ndaki çaresizli imiz gösteriyor ki, devlet yap s gerçekten a r ve hantald r. nsan hayat n n öncelikler listesindeki yeri ne yaz k ki umut k r c d r. diyerek, Deprem Konseyi ve Deprem fiuras kararlar fl nda mevzuat n de ifltirilmesi gerekti ini dile getirdi. Mehmet SO ANCI (TMMOB Genel Baflkan ), Planlama ve yap sektöründe görev alan meslek dallar n n uzmanl k alanlar n n yetki ve sorumluluklar n belirleyen meslek yasalar ç kar lmal d r. Bu yasalarda meslek odalar na, üyelerini denetleme yetkisi verilmelidir, gere i yerine getirilmezse odalar da sorumlu tutulmal d r. sözleriyle konuflmas na bafllad. TMMOB nin yay nlad Do u Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçe i Raporuna de inen SO ANCI, bilime ve mühendisli e, akla ve uygarl a ayk r olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikalar nedeniyle ülkenin, sadece bir deprem ülkesi olmad n ayn zamanda bir afet ülkesi haline geldi ini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Faruk KARADO AN ( TÜ Rektörü), stanbul ve çevresini fliddetle sarsmas beklenen yer hareketlerinin ortaya ç kma olas l n n gittikçe artmas nedeniyle, yap lmas gereken pek çok araflt rma oldu- unu; jeofizik, jeolojik, geo-teknik, yap mühendisli i, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, afet yönetimi ve benzeri konularda çal flmalar n h z kesmeden sürdü ü ve sürmesi gerekti ini belirtti. KARADO AN, Bilim adam -yönetici yaklafl m, ya da baflka kelimelerle söylemek gerekirse, bilimsel çal flmalarla uygulaman n yaklaflmas ülke gereksinimlerinin ülke koflullar göz önünde tutularak karfl lanabilmesi zorunludur. Ülkemizin depremselli i yüksek tüm bölgelerindeki milyonlarca yap - n n deprem güvenli inin yeterli düzeyde olmad bilinmektedir. Bu yap lar n y k l p yeniden yap lmas da mümkün de ildir. Buna mali kaynaklar yeterli olmad gibi, baz bölgelerde de zaman k s tlamas bulunmaktad r. Bu durumda öncelikli sorun, toplam n çok küçük bir kesimini oluflturan, hastane, okul, santral ve benzeri önemli yap larla, önem verilen yap lar d fl nda kalan ve say - lar milyonlar aflan yap lar için deprem güvenli ini art r c çözümler üretmek, uygulanabilir çözümler üretmek. nsanlar bilgilendirmek, problemin çözümüne onlar ortak etmek, sorun budur. Beklenen depremden sonra bu binalar n hasar görmesi de il, toptan göçmesi önlenmelidir. sözleriyle konuflmas n tamamlad. Konferans n ilk günü Prof. Dr. R fat YARAR konuflmas, M. Nuray AY- DINLIO LU Deprem Katsay s ndan Performansa Göre Tasar ma: Bir Mühendisin Bak fl Aç s ndan Deprem Mühendisli inin 40 Y l bafll - yla gerçekleflti. Bu sunumdan sonra konferans düzenleme kurulu baflkan Atilla ANSAL taraf ndan Nuray AYDINLIO LU na plaket verildi. Befl gün süren konferansta, toplam paralel oturumlar dahil 16 teknik oturum gerçeklefltirilmifltir. Konferans n ilk günü kongre merkezinde verilen kokteyl ile son bulmufl, kongrenin üçüncü günü YTÜ Hisar Sosyal Tesisleri nde bir konferans yeme i gerçeklefltirilmifltir. Konferans n son oturumu stanbul Oturumu ad yla gerçeklefltirildi. Cemal GÖKÇE nin oturum baflkanl nda gerçekleflen bu oturumda; 35

6 STANBUL BÜLTEN flubemizden stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi (Kaz m Gökhan ELG N), Beklenen stanbul Depremi ve Al nmas Gerekli Önlemlerin Siyasi rade ile liflkisi (Ersin ARIO LU), stanbul un Avrupa Yakas nda Detayl Mikro-bölgeleme Çal flmalar (Fumio KANEKO), stanbul da Köprülerde Yap lan Güçlendirmeler (Nurdan APAYDIN) ve Marmaray Projesi Mühendislik Özellikleri (Hüseyin BELKAYA) bafll kl konular yer ald ve tart fl ld. TEfiEKKÜR 6. Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans n n düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve konferans n gerçekleflmesinde katk da bulunan; RESM SPONSORLAR - TÜ, Yap Merkezi, ÇDAfi Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m A.fi. Sentez Optik Elekt. ve End. Cihazlar LTD.fiT. ye; ANA SPONSORLAR - GAMA-NUROL Ortakl, MESA malat, TEM Mühendislik, GEOTEKN K, ÇA LA Mühendislik, PROEV Yap. End. San. ve Tic. A.fi., PROTA Bilgisayar, CARTOON Otel e, DESTEKLEYEN KURULUfiLAR - BASF-YKS, ZETAfi Zemin Teknolojisi A.fi., ALTINOK Müfl. Müh. San. Tic. LTD. fit., EVREN Mühendislik e; Konferans m za bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Konferans n bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. MÜHEND SL K - M MARLIK HAFTASI / 23 Ekim - 2 Kas m 2007 TMMOB ye ba l meslek odalar n n stanbul fiubeleri taraf ndan düzenlenen geleneksel Mimarl k Mühendislik Haftas etkinlikleri, 23 Ekim-2 Kas m 2007 tarihleri aras nda yap ld. Etkinlik kapsam nda, 27 Ekim 2007 te Galatasaray Lisesi yan nda stiklal Caddesi nde stanbul Meslek Odalar, 1 gün boyunca stanbul da yaflanan sorunlar genifl kapsamda de erlendirerek kentin gereksinimlerini uzun vadede karfl layacak ve stanbul u yaflanabilir k lacak etkin çözümleri, tart flmay amaçlayan sempozyum Mimar Sinan Güzel stant açarak, mesleklerini ve yay nlar n tan tt. fiubemizin stand nda fiubemiz ad na Ö renci Komisyonu ndan Turgut PULAT yer al rken, hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen lise söyleflilerinde de, M. Cem KAFADAR ve Cüneyt ESK MUMCU kat larak inflaat mühendisli i ile ilgili bilgiler aktard lar. TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMU / Eylül 2007 Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu nda düzenlendi. Sempozyumun aç l fl, stanbul l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores D NÇÖZ, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI ve stanbul Vali Yard mc s Cumhur Güven TAfiBAfiI n n konuflmalar yla bafllad. Sempozyumun 4. Oturumu TMMOB stanbul Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi Murat GÖKDEM R ( nfl. Müh.) taraf ndan yönetilirken bu oturumda Abdülselam SUVAKÇI ( nfl. Müh.) Türkiye, stanbul ve Kentsel Dönüflüm bafll kl sunum gerçeklefltirdi. 8. oturum ise fiube Baflkan - m z Cemal GÖKÇE nin baflkanl nda gerçekleflti. Sempozyuma fiubemiz ad na kat lan ça r l konuflmac lar ise; Prof. Dr. Haluk GERÇEK ( TÜ nfl. Fak.) stanbul da Sürdürülebilir Ulaflt rma Politikalar Üzerine Görüfller, Prof. Dr. lhan AVCI ( TÜ nfl.fak.) Köy Kimli inden Kent Kimli- ine; Suyu Olmayan/Suya Doymayan Bir Megakent: stanbul ve Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ Deprem Müh. Böl.) stanbul çin Deprem Senaryolar bafll kl bildirilerini sundular. Sempozyum kapsam nda Eylül 2007 tarihleri aras nda sergiler ve görsel sunufllar yer ald. 36

7 flubemizden STANBUL BÜLTEN 4. NfiAAT YÖNET M KONGRES DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI / 17 Eylül 2007 fiubemizin TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenledi i kongre, aç l fl konuflmalar yla bafllad. lk aç l fl konuflmas fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE taraf ndan gerçeklefltirildi. GÖKÇE, ülkemizde, inflaat sektöründeki geliflmelere paralel olarak nflaat Yönetimi nde önemli geliflmeler oldu unu, 1990 sonras nflaat Yönetimi ne iliflkin yap lm fl olan çal flmalar n, sektörün taleplerine paralel olarak h zl bir art fl gösterdi ini belirterek, bilimde ve teknolojik alanda yaflanan geliflmelere ba l olarak meslek adamlar n n sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve yeni bilgiler edinmeleri gerekti ini vurgulad ve; ça dafl ve rekabet edilebilir standartlara eriflebilmek için her çal flan kiflinin, zaman n n %15 ini bilgisini yenilemeye ay rmas gerekti ini belirtti. Çal flma hayatlar boyunca kendi alan nda hiçbir e itime kat lmayanlar n, bilgilerinin %5 ini kaybetti ini ve yafl nda da bütün geliflmelerin gerisinde kald klar n vurgulayan GÖKÇE, 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin proje üretimi, inflaat yap m ve yap iflletim süreci ile ilgili olarak yeni bilgiler sundu unu, bu bilgilerin, daha güvenli, daha kaliteli, daha ekonomik, daha çevreci ve daha sosyal bir proje kültürü yarataca n belirtti i konuflmas nda e itim konusuna de inerek, E itim konusu, üretim konusudur diyerek, kalitenin sürekli gelifltirmeye yönelik bir e itim olmas gerekti ine iflaret etti. nflaat sektörünün yurt içinde ve d fl nda önemine de inen GÖK- ÇE, kongreye baflar dilekleriyle konuflmas n sonland rd. 4. nflaat Yönetimi Kongresi Düzenleme Kurulu toplant s 17 Eylül 2007 tarihinde fiubemizde yap ld Ekim 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenleyece imiz 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin 4. Düzenleme Kurulu toplant s n n gündeminde Bilim Kurulu taraf ndan de erlendirilerek gelen tam bildiri metinlerinin durumu ve haz rlanacak olan program n oluflturulmas üzerine görüflüldü. Toplant ya Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN, Dr. Murat KURUO LU, Volkan EZCAN, Emre GÜRCANLI, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Sevil KARINCALI, Funda KILINÇ SUVAKÇI kat ld lar. 4. NfiAAT YÖNET M KONGRES / Ekim 2007 Kongre Düzenleme Kurulu Baflkan Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN ise Yap flletmesi Kongresi olarak bafllayan nflaat Yönetimi kongrelerinin 3. Yap flletmesi Kongresi nde Yap flletmesi kavram n n tart fl - larak de ifltirilmesi konusunda fikir birli ine var lmas ve sunulan seçeneklerin MO Yönetimi taraf ndan de erlendirilerek dördüncü ve daha sonraki kongrelerin nflaat Yönetimi Kongresi ad alt nda gerçeklefltirilmesine karar verildi ini belirtti. MÜNGEN, 4. nflaat Yönetimi Kongresi ne bildiri ile kat l m n önceki kongrelere oranla daha fazla olmas n sevindirici bir geliflme olarak nitelendirdi. MO II. Baflkan Serdar HARP, inflaat sektörünün geliflim seyrinin uzmanl k alanlar aras nda bir eflgüdümü zorunlu k ld na iflaret etti i konuflmas nda, Odan n Yetkin Mühendislikten S M e, TB den asgari ücrete pek çok yenili e imza att n 37

8 STANBUL BÜLTEN flubemizden vurgulad. Kamu ihale sisteminin mevcut durumunun olumsuz sonuçlar do mas na yol açt n belirterek, müteahhitlik ve mortgage konusuna da de indi. Mühendislik hizmetlerinden feragat edilmesiyle sonuçlanan, düflük bedellerle teknik eleman istihdam edilmesine olanak tan yan mevcut iflleyifle son verilecek önlemler al nmas gerekti ini belirten HARP, Kamu hale Kurumunun iflleyiflinin demokratikleflmesi ve siyasal iktidar n tasarrufuna aç k hale getirilmesinin önüne geçilmesi gerekti ini vurgulad. TÜ nfl. Fak. Dekan Mehmet Ali TAfiDEM R, inflaat yönetimi konusunun önemli bir konu oldu unu vurgulayarak konuflmas na bafllad. nflaat yaparken projenin tüm detaylar yla yap lmas gerekti ine iflaret eden TAfiDEM R, bir yap n n oluflumunda dayan kl l k ve dürabilite, montaj-iflçilik ve proje yönetiminin önemli konular oldu unu vurgulad. TAfiDEM R, Kongreye baflar dileklerini ileterek konuflmas n sonland rd. ki gün süren kongrede 7 oturumda 34 bildiri sunuldu. TEfiEKKÜR 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve kongrenin gerçekleflmesinde katk da bulunan RESM SPONSOR - Dumankaya nflaat San. ve Tic. Afi. ye; ANA SPONSORLAR - Alarko Taahhüt Grubu ve Tefken nflaat ve Tesisat Afi. ye; Kongreye bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Kongrenin bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. fiubemiz taraf ndan desteklenen TÜ ve FABED (Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu) taraf ndan gerçeklefltirilen nflaat Mühendisli i E itimi Çal fltay TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Civil Engineering Education in view of Societal and Technical Realities çal fltay kapsam nda FABED ödülleri (Cumhuriyet tarihinde yetiflmifl en sayg n mühendislerden biri olan Feyzi AKKAYA n n ad n yaflatmak üzere oluflturulan FABED, Genç Bilim nsanlar na Üstün Baflar Ödülü, Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar na Araflt rma Ödülü, Uluslararas Bilimsel Toplant Deste i Program, Uluslararas Ö retim Üyesi De iflimi Deste i Program, Genç Bilim nsanlar na Uluslararas Araflt rma Bursu programlar kapsam nda genç bilim insanlar na baflar ödülleri vermektedir.) 38 NfiAAT MÜHEND SL E T M ÇALIfiTAYI / Ekim 2007 sunuldu. Çal fltay kapsam nda gerçekleflen nflaat Mühendisli i E itimi Paneline fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE panelist olarak kat ld.

9 flubemizden STANBUL BÜLTEN ZEM N-YAPI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI / 4 Eylül 2007 fiubemiz, Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i Türk Milli Komitesi ve stanbul Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nün 8-9 Kas m 2007 tarihinde ortaklafla düzenleyece i Zemin-Yap Teoride ve Uygulamada Zemin-Yap Etkileflimi konulu Sempozyumunun düzenleme kurulu toplant s 4 Eylül 2007 tarihinde stanbul Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nde yap ld. Düzenleme kurulu toplant s nda sempozyuma gelen bildiriler, yurtiçi ve yurtd fl ndan gelecek olan ça r l konuflmac lar, sempozyum program tasla konular görüflüldü. Toplant ya Prof. Dr. Feyza Ç N C O LU, Rezan BULUT, lknur BOZBEY, Aykut fienol, Mehmet BER LGEN, Nusret SUNA, Nergiz VASFIO LU, ÖZER Ç N C O LU, Cemil ÖZYAZGAN, Cihan ÖSER, Özlem ÜSTÜNDA, Kubilay KELEfiO LU kat ld lar. 7. ULUSAL BETON KONGRES B L M KURULU TOPLANTISI / 24 Eylül 2007 fiubemiz taraf ndan Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na düzenlenecek olan 7.Ulusal Beton Kongresi nin bilim kurulu toplant s flubemizde yap ld. Toplant da, kongreye gelen bildiri metinleri bilim kurulu üyeleri taraf ndan de erlendirilip, kongre program tasla üzerinde görüfller aktar ld. Bilim kurulunun görüflleri ve önerileri do rultusunda kongre düzenleme kurulu kongre program n kesinlefltirmek üzere 6 Kas m 2007 tarihinde fiubemizde biraraya gelecekler. Bu toplant ya Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Rezan BULUT, Prof. Dr. Süheyl AKMAN, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfi- DEM R, Prof. As m YE NOBALI, Prof. Dr. Turan ÖZ- TURAN, Prof. Dr. fiakir ERDO DU, Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER, Prof. Dr. Erbil ÖZTEK N, Doç. Dr. Nabi YÜZER, Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA, Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER, Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM kat lm flt r. TMMOB 39. DÖNEM III. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI / 30 Eylül 2007 TMMOB 39. Dönem 3. Dan flma Kurulu toplant s Ankara da gerçeklefltirildi. Türkiye de son dönemde yaflanan geliflmelerin ve bu çerçevede TMMOB ye düflen görevlerin de erlendirildi i toplant ya 400 ün üzerinde kifli kat ld. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI, son Dan flma Kurulu toplant s ndan bu yana geçen alt ayl k sürede Türkiye de yaflananlar de erlendirirken, alt ayl k dönemde TMMOB nin yapt klar hakk nda da k saca bilgi verdi. Toplant ya fiubemizden fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE, Yönetim Kurulu üyelerimiz Cemal NAN ve Nergiz VASFIO LU kat lm flt r. KAMULAfiTIRMA B L RK fi L KURSU / 5-7 Ekim Say l Kamulaflt rma Kanunu nun 15. maddesi gere ince TMMOB a ba l meslek odalar taraf ndan belirlenen bilirkifli listelerine yönelik TMMOB den görüfl al nmak suretiyle Kamulaflt rma Davalar nda Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal flma Esaslar na liflkin Yönetmelik in 12-(1) bendi gere i, TMMOB a ba l ihtisas odalar ile il ve ilçe idare kurullar nca haz rlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve flehir planc lar n n bilirkifli yetki belgesi almak için odalarca düzenlenen bilirkifli meslekiçi e itim kursu fiubemiz taraf ndan TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu nda düzenlendi. Kursa toplam 135 kifli kat ld. Kurs e itmeni Mehmet fienol (Yarg tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi) taraf ndan verilen kurs sonunda yap lan s navda baflar l say lan meslektafllar m z 5 y l geçerli olacak Bilirkifli Yetki Belgesi almaya hak kazanacaklar. 39

10 STANBUL BÜLTEN flubemizden 2007 SONBAHAR-KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü e giren Odam z n Serbest nflaat Mühendisli i Hizmet Yönetmeli i çerçevesinde, yönetmelik gere i uzmanl k alanlar na göre Serbest nflaat Mühendisi Belgesine sahip üyelerimiz y llar içinde fiubemizin yapm fl oldu u uzmanl k alanlar ndaki kurslara, seminerlere, kongrelere vb. kat larak Meslekiçi E itim Puan alacaklard r. NfiAAT MÜHEND SLER Ç N fi HUKUKU VE fi GÜVENL KURSU Uzmanl k Dal : Yap m Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 7 Baflar Belgesi Puan : 14 Tarih Konu E itmen Hukuk Kavram, Tan m ve fllevleri, Hukukun Dallar. fl Hukukunun Konusu ve Amac, fl Hukukunun Kaynaklar, fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Temel Kavramlar ( flçi- flveren-alt flveren- flveren Vekili- flyeri) fl Kanununun Kapsam, fl Sözleflmesinin Tan m, fl Sözleflmesinin Türleri, fl Sözleflmesinin Yap lmas ve S n rlar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinden Do an Borçlar, flçinin Borçlar /Yükümlülükleri, flverenin Borçlar /Yükümlülükleri. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat fl Kazalar n n Say sal Durumu ve Karfl laflt rmalar. Kaza Analizleri. Örnek Olaylar. fl Kazalar na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran fllar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Güvenlik Önlemleri fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih), fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat Mühendisleri çin fl Sa l ve Güvenli i Y. Doç. Dr. U ur MÜNGEN nflaat Mühendisleri çin fl Sa l ve Güvenli i Y. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Kurs Bafllama Tarihi : 25 Ekim 2007 Perflembe Kurs Bitifl Tarihi : 06 Aral k 2007 Perflembe Saat : 19:00-21:30 Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat) Kurs Günü : Perflembe Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye TEKL F HAZIRLAMA, HALE filemler VE SÖZLEfiME YÖNET M (2007-fi01) Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 12 Baflar Belgesi Puan : 24 Kurs Bafllama Tarihi : 22 Ekim 2007 Pazartesi Bitifl Tarihi : 26 Kas m 2007 Pazartesi Saat : 18:30-21:30 Kurs Günleri : Pazartesi - Perflembe Kurs Süresi : Toplam 30 saat Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye Kurs E itmeni : Dr. Hüseyin GENCER NOT: Dersler interaktif yöntemlerle yap l r. YAPI DENETÇ LER N N MESLEK Ç E T M KURSU Odam z n, Bay nd rl k ve skan Bakanl ile yapm fl oldu u iflbirli i çerçevesinde Yap Denetçilerinin Meslekiçi E itim Kursu Kas m 2007 (1.Grup) ve Aral k 2007 (2. Grup) tarihlerinde düzenlenecektir. rtibat ve Kay t: MO stanbul fiubesi GRUP 1 Kurs Bafllama Tarihi : 16 Kas m 2007 Cuma GRUP 2 Kurs Bafllama Tarihi : 7 Aral k 2007 Cuma Bitifl Tarihi : 18 Kas m 2007 Pazar Bitifl Tarihi : 9 Aral k 2007 Pazar Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye Program ve ayr nt l bilgi için: 40

11 flubemizden STANBUL BÜLTEN SAP2000 KURSU - fib Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Kat l m Belgesi Puan : 4.8 Baflar Belgesi Puan : 4.8 Kurs Bafllama Tarihi : 22 Ekim 2007 Pazartesi Kurs Bitifl Tarihi : 17 Aral k 2007 Pazartesi Saat : 18:30-21:30 Kurs Günleri : Pazartesi Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Harbiye / STANBUL Kurs E itmenleri : Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ ( TÜ nfl. Fak.) Cüneyt VATANSEVER ( TÜ nfl. Fak.) SAP2000 LE YAPI S STEMLER N N ANAL Z - I Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Kat l m Belgesi Puan : 3.6 Baflar Belgesi Puan : 3.6 Kurs Bafllama Tarihi : 24 Ekim 2007 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 28 Kas m 2007 Çarflamba Saat : 18:30-21:30 Kurs Süresi : 6 Hafta (Toplam 18 saat) Kurs Yeri : MO st. fib. Bilgisayar Lab. (S n f B) Harbiye Kurs E itmenleri : Yrd.Doç.Dr. Kutlu DARILMAZ ( TÜ nfl. Fak.) Cüneyt VATANSEVER ( TÜ nfl. Fak.) ÖN KOfiULLAR : fiubemizce düzenlenen SAP2000 (Bafllang ç Düzeyi) kurslar na kat lm fl olmak veya SAP2000 ile basit 3 boyutlu sistemleri çözebilir durumda olmak. AutoCAD KURSU (V.2006) Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Genel Kat l m Belgesi Puan : 5 Baflar Belgesi Puan : 5 Kurs Bafllama Tarihi : 23 Ekim 2007 Sal Kurs Bitifl Tarihi : 30 Kas m 2007 Cuma Kurs Günleri : Sal, Cuma (Haftada 2 gün) Saat : 18:30-21:30 Toplam : 6 Hafta (Toplam 36 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Lab. (S n f B)/Harbiye Kurs E itmeni : Ö r. Gör. Dr. fienay ATABAY (YTÜ) AUTOCAD 2006 KURSU DERS ÇER KLER Autocad 2006 Çizim Ekran Komut Girifli, Çizim Dosyas açma ve kaydetme Çizim Komutlar ve Uygulamas Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar Ölçülendirme Yaz Yazma, Görüntü Kontrol Komutlar Blok haz rlama Ç kt ayarlar ve ç kt alma Üç boyutlu cisimler NfiAAT YÖNET M KURSU Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 9 Baflar Belgesi Puan : 18 Tarih Konu E itmen fl Program Haz rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Müh. Murat KURUO LU nflaat fl Güvenli i Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Proje Yönetiminin Temel lkeleri Prof. Dr. Do an SORGUÇ nflaat Hukuku Doç. Dr. Gülçin ELÇ N GRASSINGER Kamu ihale Sistemi ve Teklif Haz rlama Dr. Müh. Hüseyin GENCER nflaat Sektöründe Mali Tablolar ve Yorumlama Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO LU Yap mda flgücü Sa l ve Verimlili i Dr. Melek Yeflim KURUO LU nflaat Firmalar nda Yeniden Yap lanma Dr. Müh. Murat KURUO LU Kurs Bafllama Tarihi : 26 Ekim 2007 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 28 Aral k 2007 Cuma Saat : 19:00-21:30 Kurs Günleri : Cuma Kurs Süresi : 9 Hafta (Toplam 22,5 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye 41

12 STANBUL BÜLTEN flubemizden 7. ULUSAL BETON KONGRES / Kas m 2007 nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak geleneksel kongrelerimizden olan Beton Kongresinin yedincisini Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Beton Teknolojisinde Geliflmeler ve Uygulamalar konusunda düzenlemekteyiz. Bu kongremiz, tarihinde kaybetti imiz de erli bilim insan TÜ nflaat Fakültesi Yap Malzemesi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na gerçeklefltirilecektir. 28 Kas m 2007 Çarflamba 09:30-11:00 Kay t 11:00-13:00 Aç l fl Konuflmalar 13:00-14:00 Ö le Yeme i 1. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Prof. Dr. Mustafa TOKYAY 14:00-14:45 Ça r l Konuflmac : Yoshihiko OHAMA Recent Research and Development of Polymer - Modified Mortar and Concrete in Japan 14:45-15:00 Özgür EK NC O LU, Hulusi ÖZKUL, Leslie J. STRUBLE Farkl PVA larla Üretilen Büyük Boflluklar ndan Ar nd r lm fl Çimento - Polimer Kompozitlerinin Suya Karfl Dirençlerinin ncelenmesi 15:00-15:15 Bar fl ÖZER, Nazmiye PARLAK, A. Raif SA LAM M. Hulusi ÖZKUL Farkl Kimyasal Yap daki Kür Malzemelerinin Su Kayb n Önleme ve Yap flma Davran fllar n n ncelenmesi 15:15-15:30 Tart flma 15:30-15:45 Ara 2. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiube Baflkan ) Prof. Dr. Fevziye AKÖZ 15:45-16:00 Mustafa KARAGÜLER, Senem SUNGUR Kendili inden Yerleflen Mimari Betonlarda Pigment Katk s n n Etkileri 16:00-16:15 Hasan YILDIRIM, Burcu SERTBAfi, Volkan BERBERG L Kendili inden Yerleflen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullan lmas n n fllenebilirli e Etkisi 16:15-16:30 Cenk KILINÇ, Y lmaz AKKAYA Katk Dozaj ve Taze Beton S cakl n n Kendili inden Yerleflen Beton Özelliklerine Etkisi 16:30-16:45 Mehmet GESO LU, Erhan GÜNEY S, Erdo an ÖZBAY Mineral Katk lar Kullan larak Elde Edilen Kendili inden Yerleflen Betonlar n Özellikleri 16:45-17:00 Tart flma 17:00-17:15 Ara 3. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Bülent BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM 17:15-17:30 Burcu AKÇAY, Mehmet Ali TAfiDEM R Otojen Deformasyonu Önlemede Hafif Agrega Kullan m n n Yüksek Performansl Harçlar n ç Yap s na Etkisi 17:30-17:45 Osman ÜNAL, Mehmet UYAN, Tayfun UYGUNO LU Is l fllem Görmüfl Lifli Betonlarda Gerilme fiekil De ifltirme liflkileri 17:45-18:00 Ahmet DURMUfi, Ayflegül DURMUfi Yük Geçmifli ve Donat n n Beton Dayan m Üzerindeki Etkileri 18:00-18:15 Tart flma 18:30-21:00 AÇILIfi KOKTEYL (Yer: Süleyman Demirel Kültür Merkezi) 29 Kas m 2007 Perflembe 4. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Canan TAfiDEM R Doç. Dr. Özgür YAMAN 10:00-10:15 Niyazi U ur KOÇKAL, Turan ÖZTURAN Sinterleme S cakl n n Uçucu Kül Hafif Agregalar n Özelliklerine Etkisi 10:15-10:30 Hicran AÇIKEL, Murat GÜNAYDIN Nevflehir Bims Agregas ndan Kendili inden Yerleflen Hafif Beton Üretilmesi 10:30-10:45 Mustafa ERDO AN, Serdar KARABÖLEN, Serpil ULU Genlefltirilmifl Polistrenli Hafif Beton Uygulamas 10:45-11:00 Ahmet DURMUfi, Mehmet Emin ARSLAN, Hasan Tahsin ÖZTÜRK E ilmede Hafif Beton - Donat Aderans n n ncelenmesi 11:00-11:15 Tart flma 11:15-11:30 Ara 5. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Süheyl AKMAN Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA 11:30-12:15 Ça r l Konuflmac : Oral BÜYÜKÖZTÜRK, Denvid LAU High Performance Concrete: Fundamentals and Application 12:15-12:30 Giray ARSLAN, Kadir Serdar TAFLAN Sevtap HABERVEREN, Mehmet Ali TAfiDEM R Yüksek Performansl Çimento Esasl Kompozitlerin Tasar m, Mekanik Davran fl ve Uygulama Alanlar 12:30-12:45 dris BED RHANO LU, Alper LK, Yasin CANDAN Mehmet Ali TAfiDEM R Çelik Lif çeri i, S cak Kür ve Lif Korozyonunun Çimento Esasl Yüksek Performansl Kompozitlerin Mekanik Davran fl na Etkisi 12:45-13:00 Tart flma 13:00-14:00 Ö le Yeme i 6. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Turan ÖZTURAN Tomris ERTÜN 14:30-14:45 Mehmet SIMSIKI, Mehmet MUTLU Hiper Ak flkanlaflt r c Katk l Kendili inden S k flan Betonun zmit te Çeflitli Projelerde Uygulamas 14:00-14:15 Selahattin DÜZBASAN, Erol YAKIT Süleyman ULUÖZ, Mustafa CAMCIO LU Olumsuz Hava Koflullar nda Üretilen Astana shim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kirifllerindeki Beton Kalitesi 14:15-14:30 Mustafa ERDO AN, Ça lar D NÇ, Serpil ULU Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:15 Ara 42

13 flubemizden 7. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Ahmet GÖKSOY ( MO Yön. Kur. Sekr. Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTAfi 15:15-15:30 fiirin KURBETÇ, fiakir ERDO DU, Ali Recai YILDIZ Donma Çözülmenin Farkl Kür Görmüfl Kendili inden Yerleflen Betonlar Üzerindeki Etkisi 15:30-15:45 Erhan GÜNEY S, Mehmet GESO LU Kas m MERMERDAfi Metakaolin Katk l Betonlar n Sülfat Dayan kl l n n ncelenmesi 15:45-16:00 Nabi YÜZER, Bülent AKBAfi, Ahmet B. KIZILKANAT Yüksek S cakl k Etkisinde Kalan Betonun Bas nç Dayan m - Renk De iflimi liflkisinin Yapay Sinir A lar Yöntemi ile Tahmini 16:00-16:15 Tart flma 16:15-16:30 Ara 8. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. As m YE NOBALI Prof. Dr. lker Bekir TOPÇU 16:30-16:45 A. Görkem SARAN, Ü. An l DO AN, M. Hulusi ÖZKUL Yüksek F r n Cürufu Katk l Betonlar n Klorür Etkisinde Korozyona Karfl Performans 16: Özkan fiengül, Mehmet Ali TAfiDEM R, lker KOÇ Muhittin TARHAN, Teoman ERENO LU Do al ve Endüstriyel Mineral Katk lar çeren Betonlar n Tasar m, Mekanik Özellikleri ve Dürabilitesi 17:00-17:15 lker Bekir TOPÇU, Ahmet Raif BO A Çimento Tipinin Donat Korozyonuna Etkisi 17:15-17:30 Tart flma 30 Kas m 2007 Cuma 9. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL Haluk fiözen ( MO) 10:30-10:45 Reyhan ÖZSOYSAL, Yalç n ÜNSAN Yüzer Deniz Tafl tlar nda ve Offshore Yap lar nda Beton Kullan m 10:45-11:00 Fuat DEM R, Arma an KORKMAZ, Mustafa GENÇO LU Hamide TEKEL Beton Bas nç Dayan m n n Yap sal Davran fla Etkisi 11:00-11:15 Taner UÇAR, Mutlu SEÇER Beton S n f n n Yap Performans Seviyesine Etkisi 11:15-11:30 Paki TURGUT Kireçtafl ve Cam Tozunun Briket Yap m nda Kullan lmas 11:30-11:45 Tart flma 11:45-12:00 Ara 10. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. fiakir ERDO DU Doç. Dr. Nabi YÜZER 12:00-12:15 Muhsin YALÇIN, Cengiz fiengül, Canan TAfiDEM R smail GÖKALP, Hakan EK M, Mehmet YERL KAYA Çelik Tel Donat l Betonlar n Kullan labilirlik ve Tafl ma Gücü S n rlar na Göre Tasar m 12:15-12:30 Yufla fiah N, Fuat KÖKSAL Çelik Tel ve Matris Dayan mlar n n Betonlar n K r lma Enerjisine Ortak Etkisi 12:30-12:45 Mehmet Ali TAfiDEM R, Naci YILMAZ, Giray ARSLAN Karma Lifli Kendili inden Yerleflen Betonlar n Mekanik Davran fl na Agrega Oranlar n n Etkisi 12:45-13:00 Tart flma 13:00-14:00 Ö le Yeme i STANBUL BÜLTEN 11. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER 14:00-14:15 Caner ASLANTÜRK, fiakir ERDO DU, fiirin KURBETÇ Uzun Süre Kar flt rmaya Maruz Uçucu Kül ve Silis Duman çeren Betonlarda Ak flkanlaflt r c ile K vam yilefltirmesi 14:15-14:30 lker Bekir TOPÇU, Cenk KARAKURT Uçucu Kül ve Yüksek F r n Cürufunun Çimento Üretiminde Katk Olarak Kullan m 14:30-14:45 Okan KARAHAN, Cengiz Duran AT fi Sugözü Uçucu Külünün Beton Katk s Olarak Kullan labilirli i 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:15 Ara 12. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Turhan ERDO AN Prof. Dr. Erbil ÖZTEK N 15:15-15:30 Engin Ç ÇEKL YURT, Bekir Y lmaz PEKMEZC Köprü ve Tünel Güçlendirme nflaatlar nda KYB Kullan m 15:30-15:45 Mehmet MUTLU, Mehmet GENÇMEHMETO LU Erbil ÖZTEK N Pompalanabilir C 100/115 S n f Beton Tasar m 15:45-16:00 Kürflat Esat ALYAMAÇ, Rag p NCE Karo Mozaik Döfleme Kaplama Plak Üretiminde At k Mermer Çamurunun Kullan labilirli i 16:00-16:15 Tart flma 16:15-16:30 Ara 13. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Fikret TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Özkan fiengül 16:30-16:45 Oktay KUTLU, Meriç DEM R Z Cem III Tipi Çimentolar n Betonda Kullan m n n Teknik ve Ekonomik Yönlerinin De erlendirilmesi 16:45-17:00 lker Bekir TOPÇU, Abdullah DEM R Yüksek S cakl k Uygulama Süresinin Harç Özelliklerine Etkisi 17:00-17:15 Yasemin AKGÜN, Ayflegül DURMUfi, Ahmet DURMUfi Barit Agregas yla Üretilen A r Bir Betonun Özellikleri 17:15-17:30 Tart flma 17:30-18:30 Kapan fl KATILIM ÜCRET Bildiri ile kat lanlar için : 50 YTL Di er kat l mc lar : 100 YTL Ö renciler için : 25 YTL Bu ücrete kongre bildiriler kitab, kongre çantas, sergi, kokteyl, kongre boyunca ö le yemekleri ve çay-kahve servisi dahildir. Kat l m ücreti; fl Bankas Pangalt fiubesi no lu hesaba yat r larak, makbuzun kopyas ile birlikte Kat l mc Ad -Soyad, Oda Sicil Numaras ve iletiflim bilgilerini içeren kat l m formunun (0212) nolu faksa gönderilerek kongre sekreteryas na iletilmesi gerekmektedir. Kongre olanaklar ndan yararlanmak istemeyenler kongre oturumlar n ücretsiz olarak izleyebilirler. KONGRE D L Kongre dili Türkçedir. Yabanc uzmanlar n bildirileri an nda Türkçe ye çevirilerek sunulacakt r. 43

14 STANBUL BÜLTEN flubemizden duyurular Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i çerçevesinde Mesleki De erlendirme Kurulu(MDK) n n önerisi ile 1 (bir) y ll k mesleki deneyim uygulamas ve mesleki faaliyet puanlar de erlendirmesine dair nflaat Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu taraf ndan al nan 1010 say l karar afla da verilmifltir. Karar no:-1010: Mesleki De erlendirme Kurulu (MDK) nun 26 Eylül 2007 tarihli 16 nolu toplant kararlar görüflüldü. Kurulun önerileri do rultusunda; a) Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendi me Yönetmeli i nin geçici 4. maddesinde ifade edilen Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarih ile tarihleri aras nda, yönetmeli in 8. maddesinin birinci f kras n n (c) bendi 1 (bir) y l olarak uygulan r. hükmünün, 31 Aral k 2007 tarihine kadar Oda kayd n yapt ran, ancak 1 (bir) y ll k mesleki deneyime sahip olmayan üyelerimiz hakk nda; mesleki deneyimlerinde 1 (bir) y l tamamlad klar nda bu belgeyi almaya hak kazanacaklar fleklinde uygulanmas na, Oda kay t tarihi den sonra olan üyelerimiz için Yönetmeli in 8. maddesinin. f kras n n (c) bendinde belirtilen en az 3 y ll k mesleki deneyim koflulunun aranmas na, mesleki deneyim bafllang ç tarihinin 6235 say l TMMOB Kanunu nun 33. maddesi uyar nca Oda Kay t tarihi oldu una, b) Teknik Uygulama Sorumlulu u (TUS) hizmetlerinin mesleki faaliyetten say lmas na, Serbest nflaat Mühendisinin (S M) in mesleki faaliyet puanlar n n en az 30 puan proje hizmetinden olmak flart ile m 2 ve adedine bak lmaks z n, ayn proieye ait olmamak üzere TUS /hizmetini belgeleyen her Serbest nflaat Mühendisi (S M) ne iki y l için 15 puan olarak verilmesine, c) Birden fazla Serbest nflaat Mühendisi (S M) çal flt ran TB lerde, yap lan ifller karfl l elde edilen mesleki faaliyet puanlar n n, uzmanl k alanlar na göre o iflyerinde çal flan ve TB tescil edilmifl tüm Serbest nflaat Mühendislerine (S M) ve her birine ayn toplam puan n verilmesine, ayr ca f rma yetkilisinin imzas n n al nmas na, karar verilmifltir. MESLEK FAAL YET KRED PUANLARI TABLOSU Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i (S M) çerçevesinde, Mesleki De erlendirme Kurulunca haz rlanan ve Oda Yönetim Kurulumuzun 12 Ocak 2007 tarih ve 20/568 say l karar ile kabul edilen Mesleki Faaliyet Kredi Puanlar Tablosu nun Excel format nda ve Word format ndaki tablolar na adresinden ulafl labilir. MEVCUT AZ KATLI YAPILARIN TOPTAN GÖÇMES N ÖNLENMES ÇALIfiTAYI TÜ taraf ndan düzenlenen ve fiubemizin de destek verdi i Mevcut Az Katl Yap lar n Toptan Göçmesini Önlenmesi çal fltay Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yap lacakt r. ngilizce'den Türkçe'ye efl zamanl çeviri yap lacakt r. Meslekiçi E itim Çal flmalar m z kapsam nda bu e itime kat lan üyelerimize meslekiçi e itim puan verilecektir. Ayr nt l bilgi ve program eki için: PROF. DR. SEDAT ERSOY VEFAT ETT TÜ Yap flletmesi Anabilim Dal Emekli Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sedat ERSOY u 27 Ekim 2007 Cumartesi günü kaybetmifl bulunuyoruz. Cenazesi 29 Ekim 2007 Pazartesi günü Erenköy Galippafla Camii nde k l nan ö le namaz ndan sonra Kurtköy Mezarl nda topra a verildi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailesine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. Do um fiube üyelerimizden nolu üyemiz Orhan DO AN ve Filiz DO AN çiftinin k z Defne 21 Eylül 2007 de dünyaya geldi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak hofl geldin diyor, sa l kl yar nlar diliyoruz. Nikah sicil numaral üyemiz Mehmet Tuncay FIRAT, Yasemin BAL ile 19 A ustos 2007 de; sicil numaral üyemiz Özhan ÖZTUR, Pelin BAfiO LU ile 20 Ekim 2007 de evlenmifltir. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak mutluluklar dileriz. VEFAT 3206 sicil numaral üyemiz Enis UYAN 4 Eylül 2007 de; sicil numaral üyemiz Mustafa Kemal ERENMEM fio LU 25 Ekim 2007 de; 8188 sicil numaral üyemiz Sad k CAN n babas Hüseyin CAN 24 Eylül 2007 de; sicil numaral üyemiz Ülgen MERT TU SAL n babas Engin MERT aram zdan ayr lm flt r. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailelerine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. 44

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes

Çelik Yap lar. Sempozyumu. Bildiriler Kitab. 21-22 Nisan 2005 ANKARA. TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22 Nisan 2005 ANKARA TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 1 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes Çelik Yap lar Sempozyumu Bildiriler Kitab 21-22

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular Küreselleflme ve Türk Dili 17 Mart 2007 fiubemizin Mustafa Ürgüplü Salonu nda düzenlemifl oldu u seminere Yusuf ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniv. Fen-Edebiyat

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular fiubeler Aras Ortak Toplant 13 Ekim 2006 13 Ekim 2006 tarihinde fiubeler Aras Ortak Toplant yap ld. 55 flube yöneticisi, 7 konuk ve 8 merkez yöneticisi

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DAVET. Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar,

DAVET. Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar, DAVET Değerli Akademisyenler ve Katılımcılar, Jeofizik ve Jeoteknik konularında çalışmaları olan değerli bilim insanlarını bir araya getiren Prof. Dr. D. Ali Keçeli Jeofizik- Jeoteknik Çalıştayı TMMOB

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular Deprem ve Tsunami Konferans Haz rl klar Devam Ediyor 23-24 Eylül 2008 2009 y l n n Haziran ay nda düzenlenecek olan Uluslararas Deprem ve Tsunami

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2006 SONBAHAR - KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARIMIZ

2006 SONBAHAR - KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARIMIZ STANBUL BÜLTEN flubemizden 2006 SONBAHAR - KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARIMIZ 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü e giren Odam z n Serbest nflaat Mühendisli i Hizmet Yönetmeli i çerçevesinde, yönetmelik gere

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı