fiubemizden haber ve duyurular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 flubemizden STANBUL BÜLTEN fiubemizden haber ve duyurular 7. ULAfiTIRMA KONGRES / Eylül 2007 fiubemizin düzenlemifl oldu u 7. Ulaflt rma Kongresi Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleflti. Üç gün süren Kongrede 11 oturumda 44 bildiri sunuldu. Kongrenin aç l fl konuflmalar fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE ile bafllad. Kentlerde, ulaflt rma çözümleri tafl tlar n de il, insanlar n eriflilebilirli ini esas almal d r. stanbul da günlük yolculuklar n yüzde 91,3 ü kara ulafl m yla, yüzde 5.94 ü rayl ulafl mla, yüzde 2,2 si de deniz ulafl m yla yap lmaktad r. stanbul un ulafl m sorununun çözümü için, en az 350 kilometre metroya ihtiyaç vard r. Oysa bugün, 1992 y l nda yap m na bafllanm fl olmas na karfl n Taksim-4.Levent aras 8,5 kilometre, Aksaray-Havaalan 16 kilometre olmak üzere, stanbul un toplam 24.5 kilometre metrosu vard r. Tabii burada metroyla, cadde tramvay n n kar flt r lmamas gerekir. Özellikle 1/ lik çevre planlamas nda belirlenen, stanbul un kuzeyine yap lacak, üçüncü TEM yolu, aç kt r ki stanbul un bir üçüncü köprüye de kavuflmas na neden olacakt r. Bugünlerde Baflbakan ve Ulaflt rma Bakan taraf ndan s kça gündeme getirilen, e er üçüncü köprü yap l rsa, Ömerli, Beykoz, fiile Ormanlar Anadolu yakas nda, Avrupa yakas nda Belgrat, Kemerburgaz ve Çatalca Ormanlar, yani stanbul un su havzalar, stanbul un yeflili yok olacakt r. Dolay s yla, yüzde 11 ini tafl yan Bo az trafi inin, stanbul un ulaflt rmas na ilave olacak üçüncü, dördüncü, beflinci köprülerle de çözülemeyece inin alt n bir kez daha çizmek isterim. fleklinde konuflan GÖKÇE, öncelikli görevin, sorumluluk duyan tüm bilim insan ve uzmanlar n, sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelecekleri bir örgütlenmenin, gerçeklefltirilmesi oldu unu sözlerine ekledi. Aç l fl konuflmalar n n ikinci konuflmac s Prof. Dr. Güngör EVREN (Düzenleme Kurulu Baflkan ) ulaflt rma kongrelerinin ülke ulaflt rmas na ve özellikle akademik ortama sa lad katk lar n önemine de inirken, ulaflt rma alan nda yaflanan kavram karmaflas na iflaret ederek, Bir üçüncü bo az köprüsü çekifltirmesi, y llard r sürüp gidiyor. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan yken, Üçüncü bo az köprüsü stanbul için cinayettir. diyen Say n Baflbakan, bugün üçüncü köprüyü yapmakta kararl görünüyor. Tekrar tekrar, üçüncü köprünün çözüm de il, sorun kayna olaca n, hatta stanbul un gelece ini karartaca n söylemekten bizler b kt k, usand k, ama onlar b km yorlar, yanl flta srar ediyorlar. fleklindeki sözleriyle üçüncü köprü konusundaki görüfllerini aktard. Metrobüs uygulamas n n anlams z abart lar oldu unu ve tamamlanmadan iflletmeye aç ld n belirten EVREN, otomobiller için bo az tünel geçifli ihalelerine de de inerek; Yat r mlara karar süreçleri yanl fll klardan koruyacak biçimde ve fleffaf olarak ortaya konmal d r. Toplumun ve sivil toplum örgütlerinin kat l mlar na aç k olmal d r. Günümüzde çokça dile getirilen demokratikleflme sürecinde, kat - l mc l n yollar mutlaka aç lmal d r. dedi. Serdar HARP ( nflaat Mühendisleri Odas II. Baflkan ), ulaflt rma yat - r mlar n n özü itibariyle siyasi oldu- unu ve bu tür kongrelerin de, siyasetin gerçek zemini oldu una iflaret ederek, de iflen siyasi iktidarlar n ve yerel yöneticilerin kendi anlay fllar çerçevesinde yat r m yapt klar n ve ulafl m sistemini bir keflmekefle sürüklediklerini belirtti. HARP, demiryolu ulafl m n n geri plana itildi ini ve karayollar n n altyap ve nitelik 31

2 STANBUL BÜLTEN flubemizden aç s ndan istenilen düzeyde olmad n dile getirdi. Siyasi iktidar n ulafl m sorununa iliflkin çözümü olarak yap lan bölünmüfl yollar n can ve mal güvenli i aç s ndan bafll bafl na bir sorun haline geldi ini belirten HARP, Türkiye nin en zay f oldu u ulaflt rma sisteminin demiryolu ve denizyolu tafl mac l oldu u ve kentiçi ulafl m sorununun, sorun yuma olmaya devam etmesinin siyasetçilerin tercihi oldu unu sözlerine ekledi. Üzeyir ÜLKER (TCDD 1. Bölge Müdürü), ulaflt rman n en ekonomik flekilde çözümlenmesi gerekti ine de inirken, toplu tafl mac l kta tek alternatifin demiryolu ve denizyolu oldu unu dile getirdi li y llardan, 1950 li y llara kadar demiryollar ndaki geliflmeye de inen ÜLKER, yak n tarihlerde demiryollar na yap lan yat r mlar n sevindirici oldu una iflaret ederek, Ankara- stanbul aras nda h zl trenin, Eskiflehir e kadar olan k sm n test çal flmalar n n sonuçland n ve Ankara- 32 Konya h zl tren projesinin çal flmalar n n devam etti ini ve yol yenileme çal flmalar n n sürdü ünü sözlerine eklerken, TCDD nin Adapazar, Eskiflehir ve Sivas ta olan fabrikalar n n teknoloji olarak yenilendi ini ve Adapazar nda bir h zl tren seti fabrikas oluflturuldu unu sözlerine ekledi. Tuzla Belediye Baflkan Mehmet DEM RC, ulaflt rma sorunlar na yerel yönetimler ve yöneticilerin çözüm üretmeye çal flmalar na ra men bu sorunun devam etmesini d fla aç - l mda gecikmifl olunmas na ba l oldu unu belirtti. Üçüncü köprü konusuna da de inen Demirci, bilimin fl nda, önyarg s z olarak gündemde olan problemlere çözüm önerileri getirilmesi gerekti ini belirtti. Kongrenin gerek tünel geçiflleriyle gerekse köprü ve tüp geçiflleriyle alakal somut, alternatif çözümler ortaya koymas aç s ndan önemli oldu unu belirtti. Prof. Dr. Yalç n YÜKSEL (Y ld z Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Dekan ), ulafl m sistemlerinin, bir ülkenin kalk nm fll n n bir göstergesi olarak niteleyerek, Dünya kenti olan stanbul a bir sürü köprü yapmak yerine, en kökten çözüm; nas l stanbul da derelerin üzerini kapat yoruz, stanbul Bo az n n üzerini de kapatal m olsun, bitsin! Hiçbir güzergâha ihtiyaç duymay z, problem kökünden çözülmüfl olur diye düflünüyorum. sözleriyle konuflmas na bafllayan YÜKSEL; e itimin gözard edilmemesi gerekti ini belirterek, Bir otoyolunuz var, dilenciler dolafl yor. Bir otoyolunuz var simitçiler dolafl yor ve biz, üçüncü, dördüncü, beflinci köprüyü konufluyoruz. fleklinde konufltu. Toplam 11 oturumu kapsayan kongrede 44 bildiri sunuldu. Kongrenin ilk günü YTÜ Çat Restoran da yap - lan bir kokteylle son buldu. Kongrenin ikinci günü kongre yeme i YTÜ Çat Restoran da gerçekleflti. Oturumlar sonras gerçekleflen Atölye Çal flmas, Ulaflt rmada Yanl fl Yat r mlar bafll nda gerçekleflti. Atölye çal flmas n n yöneticili ini Güngör EVREN yapt. Ayr ca kongre kapsam nda Marmaray Projesi ne 22 Eylül 2007 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide Tuzla Tüp Tünel Elemanlar imalat sahas, Ayr l kçeflme TBM Tünelleri, Üsküdar geçici iskele ve Üsküdar istasyon sahas gezildi.

3 flubemizden STANBUL BÜLTEN TEfiEKKÜR 7. Ulaflt rma Kongresi nin düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve kongrenin gerçekleflmesinde katk da bulunan; RESM SPONSOR Palye nflaat Taahhüt San. ve Tic. Afi. ye; SPONSORLAR, Maya Bas n Yay n, 3D-Lojistik Dergisi, Tafl yanlar Dergisi ne; Kongremize bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Kongrenin bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. BETONUN DAYANIMI - DÜRAB L TES, ÇEL K TEL DONATILI BETONLARIN ÜRET M ve MEKAN K DAVRANIfiI ile ÇEL K TEL DONATILI BETON UYGULAMALARI SEMPOZYUMU / 10 Eylül 2007 fiubemizin AKÇANSA ve BEKSA yla ortak düzenlemifl oldu u Beton Sempozyumu Betonun Dayan m - Dürabilitesi, Çelik Tel Donat l Betonlar n Üretimi ve Mekanik Davran fl ile Çelik Tel Donat l Beton Uygulamalar içeri iyle TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Sempozyum fiube Sekreter Üyemiz Rezan BULUT un aç l fl konuflmas yla bafllad. BULUT: Bilginin üretimden sonra teknolojiye aktar lmas bir sorumluluktur. Uzmanlara göre bugün ithal edilmifl olan bu teknolojinin aktarma ve becerisini, yetisini gösterebilmek için iki taraf n da dilini konuflabilen, yani ortak dilleri konuflabilen kurumlara ve kiflilere ihtiyac m z vard r. Bu kurumlardan en önemlisi de meslek odalar d r. Bilginin üretilme taraf na bak ld nda bugün Türkiye de bilgi üretmekle görevli tespit edilen 27 bin kifli var, bunlar n da yüzde 70 i üniversitelerdedir. Dolay s yla bilgiyi üretme konusunda Türkiye de en büyük katk y yapabilecek kurum üniversitelerdir. Önce araflt rmac, sonra bilgiyi üretmek ve bunun için de bütçeye ihtiyaç vard r. Bildi iniz gibi flu anda Türkiye de gayri safi milli hâs ladan araflt rma-gelifltirmeye ayr lan pay binde 6 d r. Önümüzdeki 2010 y llar na kadar bunun yüzde 2 lere ç kart lmas hedeflenmektedir. Araflt rman n hep kamudan desteklenece i gibi bir peflin fikir var. Oysa Avrupa Birli i nin hedefleri, önümüzdeki y llarda araflt rma kayna n n üçte ikisinin özel sektörden gelmesi fleklindedir. Türkiye de flu anda bunun ço u kamudan geliyor. Türkiye de araflt rma ve gelifltirme deste inin özel sektörden gelen oran n n artt r lmas yönünde çal flma yap lmas gereklidir. Bugünkü etkinli imizde üniversite, sanayi, meslek odalar - n n bir iflbirli inin paylafl m n görmekteyiz. fleklinde konufltu. Sempozyumun di er konuflmac s Hakan GÜLDAL (AKÇANSA Genel Müdür Yard mc s ) ise ortak ak l üretmenin önemine de inirken, inflaatta yarat c l, sa laml, ifllevselli i destekleyerek yeni yaflam alanlar n n yarat lmas n sa layan haz r betonun dayan m ve dürabilitesi; çelik tel donat l beton uygulamalar yla, çelik tel donat l betonlar n üretimi ve mekanik davran fllar n konu alan bu Sempozyumun önemli bir gösterge oldu una iflaret etti. Sempozyumda Yeni Çimento Standartlar ve Çimento Hakk nda Genel Bilgiler konusuyla lker KOÇ (AKÇANSA), Betonunun Dayan m ve Dürabilitesi ve Çelik Tel Donat l Betonlar n Üretimi ve Mekanik Davran fl konular nda stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Yap Malzemesi Anabilim Dal ndan Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R, Çelik Tel Donat l Beton Uygulamalar konusunda BEKSA dan nflaat Yüksek Mühendisi Mehmet YERL KAYA, Özel Betonlar ve Uygulamalar sunumuyla AKÇANSA dan nflaat Yüksek Mühendisi smail GÖKALP ve TS EN e göre beton siparifli konusunda AKÇANSA dan inflaat yüksek mühendisi Muhittin TARHAN yer ald. 33

4 STANBUL BÜLTEN flubemizden 6. ULUSAL DEPREM MÜHEND SL KONFERANSI-DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI/7 Eylül 2007 fiubemizin Ekim 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Deprem Mühendisli i Türk Milli Komitesi ile Prof. Dr. R fat YARAR An s na ortak düzenleyece i konferans n Düzenleme Kurulu toplant s fiubemizde yap ld. Konferansa gelen bildirilerin de erlendirmeleri, oturumlar n planlanmas maddelerinden oluflan gündem gere ince, düzenleme kurulu üyeleri görüfllerini bildirdiler. Konferansla ilgili son haz rl klar yapmak üzere 8 Ekim 2007 tarihinde tekrar biraraya gelinmesi karar alt na al nd. Bu toplant ya; Prof. Dr. Atilla ANSAL, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Prof. Dr. Nuray Kadir GÜLER, Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN, Doç. Dr. Ayfer AYDINO LU, Prof. Dr. Haluk SUCUO LU, Prof. Dr. ERKEN, Mete GERÇEK, Sevil KARINCALI kat lm flt r. 6. ULUSAL DEPREM MÜHEND SL KONFERANSI / Ekim 2007 fiubemizin Deprem Mühendisli i Türk Milli Komitesi, Türkiye Deprem Vakf ve TÜ ile Prof. Dr. R fat YARAR An s na düzenledi i konferans TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Konferans aç l fl konuflmalar yla bafllad. Konferans Düzenleme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Atilla ANSAL, deprem mühendisli indeki temel ilkenin depreme dayan kl tasar m ve inflaat aflamalar nda kal c, güvenli ve ekonomik çözümler bulunabilmesi için depremlerin de iflik yönleriyle ilgilenen uzmanlar bir araya getirerek olaya bütünsel çözümler aramak oldu unu belirtti i konuflmas nda, bu temel ilkenin geçerlilik kazanabilmesi için özel ve kamu kurumlar n n bu konuya a rl k vermeleri ve bu konuda yap lacak araflt rmalar teflvik etmeleri ve desteklemeleri gerekti ini dile getirdi. Depremlere haz rl kl olabilmek ve deprem hasarlar n azaltabilmek için benimsenecek en gerçekçi tav r, deprem bölgelerinin teknolojik geliflmelerden yararlan larak belirlenmesi, bu bölgelerde yap lacak yap lar n tasar m ve inflaat aflamalar nda gereken özenin gösterilmesi gerekti ine iflaret eden ANSAL, deprem mühendisli inde yeni geliflmelerin ve geçmifl depremlerden al - nan derslerin fl nda, bina ve di er mühendislik yap lar n n depreme dayan kl tasar m na iliflkin yönetmeliklerin gelifltirilmesi ve güncellefltirilmesi gerekti ini belirtti. Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Afet yönetimi, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bir do a olay n n afete dönüfltürülmemesini, zararlar en alt düzeyde tutacak önlemlerin ak lc ve bilimsel yöntemlerle al nmas n gerektiren bütünlüklü, haz rl kl ve sürekli canl tutulan bir uygulama alan olarak karfl m zda durmaktad r. diyerek konuflmas na bafllad. GÖKÇE, Deprem fiuras ve stanbul Deprem Mast r Plan çal flmalar n n önemine de inerek; nflaat Mühendisleri Odas ve di er meslek kurulufllar n n, depremler ve kendi mevzuatlar na iliflkin önemli düzenlemeler yapt klar n ve sadece diplomaya dayal bir mesle in uygulamada söz konusu olmad n, meslekiçi seminerleri ve kurslar n n zorunluluk haline getirilmesini haz rlam fl olduklar yönetmeliklerle gereklilik hale getirdiklerini belirten GÖKÇE sözlerini Geçti imiz günlerde üç bilim adam m zdan stanbul a yönelik, stanbul un mevcut durumuna yönelik alm fl oldu um bir mektup var. Bu mektubun bir paragraf n okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Bu bilim insanlar m z diyorlar ki, Toplum, hatta konunun uzmanlar ve ilgililer olan bitenler hakk nda bilgilendirilmemektedir. Bilim insanlar ve uzmanlar olumsuz geliflmelere karfl direnme çabalar ndan f rsat bulup gerekli olumlu katk lar sa lamaktan al konulmakta ve adeta ifllevsizlefltirilmektedirler. Bu koflullar alt nda art k tüm aç kl yla ortaya ç km flt r ki, toplumun bilinçli deste i sa lanmaks z n, yöneticileri yanl fl kararlardaki srarlar ndan vazgeçirmek, do ru politikalarla planl geliflmeye yönlendirmek mümkün olmayacakt r. Bu deste i kazanmak için toplumun ayd nlat lmas ve bilinçlendirilmesi gerekir. Öncelikli 34

5 flubemizden STANBUL BÜLTEN görev ise sorumluluk duyan tüm bilim insan ve uzmanlarla meslek odalar na, sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelecekleri bir örgütlenmekten geçmektedir. fleklinde sonland rd. Serdar HARP ( nflaat Mühendisleri Odas kinci Baflkan ), Türk toplumunun en tipik özelli i haf zas n n zay f olmas d r. Olumsuzluklardan ders ç kartma, olumsuzluklardan ar narak gelece i tanzim etme ne yaz k ki ne yönetsel anlamda, ne de toplumsal aç dan karfl l k bulmaktad r. Yasak savma anlay fl hemen her kademeye sirayet etmifl bir yönetsel tarz olarak karfl m za ç kmakta, neredeyse kültürel ortalamay iflaret etmektedir. Bunun en s cak ve yak n örnekleri depremlerdir, kazalard r, di er afetlerdir. Bunun nedeni a r, hantal yap s yla merkezi ve yerel yönetimler midir, yoksa söz konusu olan insana verilen de erin s n r m d r? Afetler karfl s ndaki çaresizli imiz gösteriyor ki, devlet yap s gerçekten a r ve hantald r. nsan hayat n n öncelikler listesindeki yeri ne yaz k ki umut k r c d r. diyerek, Deprem Konseyi ve Deprem fiuras kararlar fl nda mevzuat n de ifltirilmesi gerekti ini dile getirdi. Mehmet SO ANCI (TMMOB Genel Baflkan ), Planlama ve yap sektöründe görev alan meslek dallar n n uzmanl k alanlar n n yetki ve sorumluluklar n belirleyen meslek yasalar ç kar lmal d r. Bu yasalarda meslek odalar na, üyelerini denetleme yetkisi verilmelidir, gere i yerine getirilmezse odalar da sorumlu tutulmal d r. sözleriyle konuflmas na bafllad. TMMOB nin yay nlad Do u Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçe i Raporuna de inen SO ANCI, bilime ve mühendisli e, akla ve uygarl a ayk r olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikalar nedeniyle ülkenin, sadece bir deprem ülkesi olmad n ayn zamanda bir afet ülkesi haline geldi ini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Faruk KARADO AN ( TÜ Rektörü), stanbul ve çevresini fliddetle sarsmas beklenen yer hareketlerinin ortaya ç kma olas l n n gittikçe artmas nedeniyle, yap lmas gereken pek çok araflt rma oldu- unu; jeofizik, jeolojik, geo-teknik, yap mühendisli i, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, afet yönetimi ve benzeri konularda çal flmalar n h z kesmeden sürdü ü ve sürmesi gerekti ini belirtti. KARADO AN, Bilim adam -yönetici yaklafl m, ya da baflka kelimelerle söylemek gerekirse, bilimsel çal flmalarla uygulaman n yaklaflmas ülke gereksinimlerinin ülke koflullar göz önünde tutularak karfl lanabilmesi zorunludur. Ülkemizin depremselli i yüksek tüm bölgelerindeki milyonlarca yap - n n deprem güvenli inin yeterli düzeyde olmad bilinmektedir. Bu yap lar n y k l p yeniden yap lmas da mümkün de ildir. Buna mali kaynaklar yeterli olmad gibi, baz bölgelerde de zaman k s tlamas bulunmaktad r. Bu durumda öncelikli sorun, toplam n çok küçük bir kesimini oluflturan, hastane, okul, santral ve benzeri önemli yap larla, önem verilen yap lar d fl nda kalan ve say - lar milyonlar aflan yap lar için deprem güvenli ini art r c çözümler üretmek, uygulanabilir çözümler üretmek. nsanlar bilgilendirmek, problemin çözümüne onlar ortak etmek, sorun budur. Beklenen depremden sonra bu binalar n hasar görmesi de il, toptan göçmesi önlenmelidir. sözleriyle konuflmas n tamamlad. Konferans n ilk günü Prof. Dr. R fat YARAR konuflmas, M. Nuray AY- DINLIO LU Deprem Katsay s ndan Performansa Göre Tasar ma: Bir Mühendisin Bak fl Aç s ndan Deprem Mühendisli inin 40 Y l bafll - yla gerçekleflti. Bu sunumdan sonra konferans düzenleme kurulu baflkan Atilla ANSAL taraf ndan Nuray AYDINLIO LU na plaket verildi. Befl gün süren konferansta, toplam paralel oturumlar dahil 16 teknik oturum gerçeklefltirilmifltir. Konferans n ilk günü kongre merkezinde verilen kokteyl ile son bulmufl, kongrenin üçüncü günü YTÜ Hisar Sosyal Tesisleri nde bir konferans yeme i gerçeklefltirilmifltir. Konferans n son oturumu stanbul Oturumu ad yla gerçeklefltirildi. Cemal GÖKÇE nin oturum baflkanl nda gerçekleflen bu oturumda; 35

6 STANBUL BÜLTEN flubemizden stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi (Kaz m Gökhan ELG N), Beklenen stanbul Depremi ve Al nmas Gerekli Önlemlerin Siyasi rade ile liflkisi (Ersin ARIO LU), stanbul un Avrupa Yakas nda Detayl Mikro-bölgeleme Çal flmalar (Fumio KANEKO), stanbul da Köprülerde Yap lan Güçlendirmeler (Nurdan APAYDIN) ve Marmaray Projesi Mühendislik Özellikleri (Hüseyin BELKAYA) bafll kl konular yer ald ve tart fl ld. TEfiEKKÜR 6. Ulusal Deprem Mühendisli i Konferans n n düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve konferans n gerçekleflmesinde katk da bulunan; RESM SPONSORLAR - TÜ, Yap Merkezi, ÇDAfi Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m A.fi. Sentez Optik Elekt. ve End. Cihazlar LTD.fiT. ye; ANA SPONSORLAR - GAMA-NUROL Ortakl, MESA malat, TEM Mühendislik, GEOTEKN K, ÇA LA Mühendislik, PROEV Yap. End. San. ve Tic. A.fi., PROTA Bilgisayar, CARTOON Otel e, DESTEKLEYEN KURULUfiLAR - BASF-YKS, ZETAfi Zemin Teknolojisi A.fi., ALTINOK Müfl. Müh. San. Tic. LTD. fit., EVREN Mühendislik e; Konferans m za bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Konferans n bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. MÜHEND SL K - M MARLIK HAFTASI / 23 Ekim - 2 Kas m 2007 TMMOB ye ba l meslek odalar n n stanbul fiubeleri taraf ndan düzenlenen geleneksel Mimarl k Mühendislik Haftas etkinlikleri, 23 Ekim-2 Kas m 2007 tarihleri aras nda yap ld. Etkinlik kapsam nda, 27 Ekim 2007 te Galatasaray Lisesi yan nda stiklal Caddesi nde stanbul Meslek Odalar, 1 gün boyunca stanbul da yaflanan sorunlar genifl kapsamda de erlendirerek kentin gereksinimlerini uzun vadede karfl layacak ve stanbul u yaflanabilir k lacak etkin çözümleri, tart flmay amaçlayan sempozyum Mimar Sinan Güzel stant açarak, mesleklerini ve yay nlar n tan tt. fiubemizin stand nda fiubemiz ad na Ö renci Komisyonu ndan Turgut PULAT yer al rken, hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen lise söyleflilerinde de, M. Cem KAFADAR ve Cüneyt ESK MUMCU kat larak inflaat mühendisli i ile ilgili bilgiler aktard lar. TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMU / Eylül 2007 Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu nda düzenlendi. Sempozyumun aç l fl, stanbul l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores D NÇÖZ, TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI ve stanbul Vali Yard mc s Cumhur Güven TAfiBAfiI n n konuflmalar yla bafllad. Sempozyumun 4. Oturumu TMMOB stanbul Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi Murat GÖKDEM R ( nfl. Müh.) taraf ndan yönetilirken bu oturumda Abdülselam SUVAKÇI ( nfl. Müh.) Türkiye, stanbul ve Kentsel Dönüflüm bafll kl sunum gerçeklefltirdi. 8. oturum ise fiube Baflkan - m z Cemal GÖKÇE nin baflkanl nda gerçekleflti. Sempozyuma fiubemiz ad na kat lan ça r l konuflmac lar ise; Prof. Dr. Haluk GERÇEK ( TÜ nfl. Fak.) stanbul da Sürdürülebilir Ulaflt rma Politikalar Üzerine Görüfller, Prof. Dr. lhan AVCI ( TÜ nfl.fak.) Köy Kimli inden Kent Kimli- ine; Suyu Olmayan/Suya Doymayan Bir Megakent: stanbul ve Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ Deprem Müh. Böl.) stanbul çin Deprem Senaryolar bafll kl bildirilerini sundular. Sempozyum kapsam nda Eylül 2007 tarihleri aras nda sergiler ve görsel sunufllar yer ald. 36

7 flubemizden STANBUL BÜLTEN 4. NfiAAT YÖNET M KONGRES DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI / 17 Eylül 2007 fiubemizin TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenledi i kongre, aç l fl konuflmalar yla bafllad. lk aç l fl konuflmas fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE taraf ndan gerçeklefltirildi. GÖKÇE, ülkemizde, inflaat sektöründeki geliflmelere paralel olarak nflaat Yönetimi nde önemli geliflmeler oldu unu, 1990 sonras nflaat Yönetimi ne iliflkin yap lm fl olan çal flmalar n, sektörün taleplerine paralel olarak h zl bir art fl gösterdi ini belirterek, bilimde ve teknolojik alanda yaflanan geliflmelere ba l olarak meslek adamlar n n sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve yeni bilgiler edinmeleri gerekti ini vurgulad ve; ça dafl ve rekabet edilebilir standartlara eriflebilmek için her çal flan kiflinin, zaman n n %15 ini bilgisini yenilemeye ay rmas gerekti ini belirtti. Çal flma hayatlar boyunca kendi alan nda hiçbir e itime kat lmayanlar n, bilgilerinin %5 ini kaybetti ini ve yafl nda da bütün geliflmelerin gerisinde kald klar n vurgulayan GÖKÇE, 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin proje üretimi, inflaat yap m ve yap iflletim süreci ile ilgili olarak yeni bilgiler sundu unu, bu bilgilerin, daha güvenli, daha kaliteli, daha ekonomik, daha çevreci ve daha sosyal bir proje kültürü yarataca n belirtti i konuflmas nda e itim konusuna de inerek, E itim konusu, üretim konusudur diyerek, kalitenin sürekli gelifltirmeye yönelik bir e itim olmas gerekti ine iflaret etti. nflaat sektörünün yurt içinde ve d fl nda önemine de inen GÖK- ÇE, kongreye baflar dilekleriyle konuflmas n sonland rd. 4. nflaat Yönetimi Kongresi Düzenleme Kurulu toplant s 17 Eylül 2007 tarihinde fiubemizde yap ld Ekim 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde düzenleyece imiz 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin 4. Düzenleme Kurulu toplant s n n gündeminde Bilim Kurulu taraf ndan de erlendirilerek gelen tam bildiri metinlerinin durumu ve haz rlanacak olan program n oluflturulmas üzerine görüflüldü. Toplant ya Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN, Dr. Murat KURUO LU, Volkan EZCAN, Emre GÜRCANLI, Rezan BULUT, Nusret SUNA, Sevil KARINCALI, Funda KILINÇ SUVAKÇI kat ld lar. 4. NfiAAT YÖNET M KONGRES / Ekim 2007 Kongre Düzenleme Kurulu Baflkan Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN ise Yap flletmesi Kongresi olarak bafllayan nflaat Yönetimi kongrelerinin 3. Yap flletmesi Kongresi nde Yap flletmesi kavram n n tart fl - larak de ifltirilmesi konusunda fikir birli ine var lmas ve sunulan seçeneklerin MO Yönetimi taraf ndan de erlendirilerek dördüncü ve daha sonraki kongrelerin nflaat Yönetimi Kongresi ad alt nda gerçeklefltirilmesine karar verildi ini belirtti. MÜNGEN, 4. nflaat Yönetimi Kongresi ne bildiri ile kat l m n önceki kongrelere oranla daha fazla olmas n sevindirici bir geliflme olarak nitelendirdi. MO II. Baflkan Serdar HARP, inflaat sektörünün geliflim seyrinin uzmanl k alanlar aras nda bir eflgüdümü zorunlu k ld na iflaret etti i konuflmas nda, Odan n Yetkin Mühendislikten S M e, TB den asgari ücrete pek çok yenili e imza att n 37

8 STANBUL BÜLTEN flubemizden vurgulad. Kamu ihale sisteminin mevcut durumunun olumsuz sonuçlar do mas na yol açt n belirterek, müteahhitlik ve mortgage konusuna da de indi. Mühendislik hizmetlerinden feragat edilmesiyle sonuçlanan, düflük bedellerle teknik eleman istihdam edilmesine olanak tan yan mevcut iflleyifle son verilecek önlemler al nmas gerekti ini belirten HARP, Kamu hale Kurumunun iflleyiflinin demokratikleflmesi ve siyasal iktidar n tasarrufuna aç k hale getirilmesinin önüne geçilmesi gerekti ini vurgulad. TÜ nfl. Fak. Dekan Mehmet Ali TAfiDEM R, inflaat yönetimi konusunun önemli bir konu oldu unu vurgulayarak konuflmas na bafllad. nflaat yaparken projenin tüm detaylar yla yap lmas gerekti ine iflaret eden TAfiDEM R, bir yap n n oluflumunda dayan kl l k ve dürabilite, montaj-iflçilik ve proje yönetiminin önemli konular oldu unu vurgulad. TAfiDEM R, Kongreye baflar dileklerini ileterek konuflmas n sonland rd. ki gün süren kongrede 7 oturumda 34 bildiri sunuldu. TEfiEKKÜR 4. nflaat Yönetimi Kongresi nin düzenlenmesinde görev alan Düzenleme Kurulu üyelerine, bildirilerin de erlendirilmesinde görev alan Bilim Kurulu üyelerine ve kongrenin gerçekleflmesinde katk da bulunan RESM SPONSOR - Dumankaya nflaat San. ve Tic. Afi. ye; ANA SPONSORLAR - Alarko Taahhüt Grubu ve Tefken nflaat ve Tesisat Afi. ye; Kongreye bildirili veya bildirisiz olarak kat lan ve arzulanan düzeyli bilimsel tart flma ortam n n sa lanmas na eme i geçen de erli bilim insanlar m za ve Kongrenin bafllang c ndan bitimine kadar görev alan tüm çal flanlara katk lar ndan dolay nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak teflekkür eder, sayg lar sunar z. fiubemiz taraf ndan desteklenen TÜ ve FABED (Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu) taraf ndan gerçeklefltirilen nflaat Mühendisli i E itimi Çal fltay TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Civil Engineering Education in view of Societal and Technical Realities çal fltay kapsam nda FABED ödülleri (Cumhuriyet tarihinde yetiflmifl en sayg n mühendislerden biri olan Feyzi AKKAYA n n ad n yaflatmak üzere oluflturulan FABED, Genç Bilim nsanlar na Üstün Baflar Ödülü, Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar na Araflt rma Ödülü, Uluslararas Bilimsel Toplant Deste i Program, Uluslararas Ö retim Üyesi De iflimi Deste i Program, Genç Bilim nsanlar na Uluslararas Araflt rma Bursu programlar kapsam nda genç bilim insanlar na baflar ödülleri vermektedir.) 38 NfiAAT MÜHEND SL E T M ÇALIfiTAYI / Ekim 2007 sunuldu. Çal fltay kapsam nda gerçekleflen nflaat Mühendisli i E itimi Paneline fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE panelist olarak kat ld.

9 flubemizden STANBUL BÜLTEN ZEM N-YAPI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI / 4 Eylül 2007 fiubemiz, Zemin Mekani i ve Temel Mühendisli i Türk Milli Komitesi ve stanbul Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nün 8-9 Kas m 2007 tarihinde ortaklafla düzenleyece i Zemin-Yap Teoride ve Uygulamada Zemin-Yap Etkileflimi konulu Sempozyumunun düzenleme kurulu toplant s 4 Eylül 2007 tarihinde stanbul Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü nde yap ld. Düzenleme kurulu toplant s nda sempozyuma gelen bildiriler, yurtiçi ve yurtd fl ndan gelecek olan ça r l konuflmac lar, sempozyum program tasla konular görüflüldü. Toplant ya Prof. Dr. Feyza Ç N C O LU, Rezan BULUT, lknur BOZBEY, Aykut fienol, Mehmet BER LGEN, Nusret SUNA, Nergiz VASFIO LU, ÖZER Ç N C O LU, Cemil ÖZYAZGAN, Cihan ÖSER, Özlem ÜSTÜNDA, Kubilay KELEfiO LU kat ld lar. 7. ULUSAL BETON KONGRES B L M KURULU TOPLANTISI / 24 Eylül 2007 fiubemiz taraf ndan Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na düzenlenecek olan 7.Ulusal Beton Kongresi nin bilim kurulu toplant s flubemizde yap ld. Toplant da, kongreye gelen bildiri metinleri bilim kurulu üyeleri taraf ndan de erlendirilip, kongre program tasla üzerinde görüfller aktar ld. Bilim kurulunun görüflleri ve önerileri do rultusunda kongre düzenleme kurulu kongre program n kesinlefltirmek üzere 6 Kas m 2007 tarihinde fiubemizde biraraya gelecekler. Bu toplant ya Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Rezan BULUT, Prof. Dr. Süheyl AKMAN, Prof. Dr. Mehmet Ali TAfi- DEM R, Prof. As m YE NOBALI, Prof. Dr. Turan ÖZ- TURAN, Prof. Dr. fiakir ERDO DU, Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER, Prof. Dr. Erbil ÖZTEK N, Doç. Dr. Nabi YÜZER, Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA, Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER, Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM kat lm flt r. TMMOB 39. DÖNEM III. DANIfiMA KURULU TOPLANTISI / 30 Eylül 2007 TMMOB 39. Dönem 3. Dan flma Kurulu toplant s Ankara da gerçeklefltirildi. Türkiye de son dönemde yaflanan geliflmelerin ve bu çerçevede TMMOB ye düflen görevlerin de erlendirildi i toplant ya 400 ün üzerinde kifli kat ld. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet SO ANCI, son Dan flma Kurulu toplant s ndan bu yana geçen alt ayl k sürede Türkiye de yaflananlar de erlendirirken, alt ayl k dönemde TMMOB nin yapt klar hakk nda da k saca bilgi verdi. Toplant ya fiubemizden fiube Baflkan m z Cemal GÖKÇE, Yönetim Kurulu üyelerimiz Cemal NAN ve Nergiz VASFIO LU kat lm flt r. KAMULAfiTIRMA B L RK fi L KURSU / 5-7 Ekim Say l Kamulaflt rma Kanunu nun 15. maddesi gere ince TMMOB a ba l meslek odalar taraf ndan belirlenen bilirkifli listelerine yönelik TMMOB den görüfl al nmak suretiyle Kamulaflt rma Davalar nda Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal flma Esaslar na liflkin Yönetmelik in 12-(1) bendi gere i, TMMOB a ba l ihtisas odalar ile il ve ilçe idare kurullar nca haz rlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve flehir planc lar n n bilirkifli yetki belgesi almak için odalarca düzenlenen bilirkifli meslekiçi e itim kursu fiubemiz taraf ndan TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu nda düzenlendi. Kursa toplam 135 kifli kat ld. Kurs e itmeni Mehmet fienol (Yarg tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi) taraf ndan verilen kurs sonunda yap lan s navda baflar l say lan meslektafllar m z 5 y l geçerli olacak Bilirkifli Yetki Belgesi almaya hak kazanacaklar. 39

10 STANBUL BÜLTEN flubemizden 2007 SONBAHAR-KIfi DÖNEM MESLEK Ç E T M KURSLARI 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü e giren Odam z n Serbest nflaat Mühendisli i Hizmet Yönetmeli i çerçevesinde, yönetmelik gere i uzmanl k alanlar na göre Serbest nflaat Mühendisi Belgesine sahip üyelerimiz y llar içinde fiubemizin yapm fl oldu u uzmanl k alanlar ndaki kurslara, seminerlere, kongrelere vb. kat larak Meslekiçi E itim Puan alacaklard r. NfiAAT MÜHEND SLER Ç N fi HUKUKU VE fi GÜVENL KURSU Uzmanl k Dal : Yap m Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 7 Baflar Belgesi Puan : 14 Tarih Konu E itmen Hukuk Kavram, Tan m ve fllevleri, Hukukun Dallar. fl Hukukunun Konusu ve Amac, fl Hukukunun Kaynaklar, fl Hukukunun Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Temel Kavramlar ( flçi- flveren-alt flveren- flveren Vekili- flyeri) fl Kanununun Kapsam, fl Sözleflmesinin Tan m, fl Sözleflmesinin Türleri, fl Sözleflmesinin Yap lmas ve S n rlar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI fl Sözleflmesinden Do an Borçlar, flçinin Borçlar /Yükümlülükleri, flverenin Borçlar /Yükümlülükleri. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat fl Kazalar n n Say sal Durumu ve Karfl laflt rmalar. Kaza Analizleri. Örnek Olaylar. fl Kazalar na Neden Olan Güvensiz Durum ve Davran fllar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI Güvenlik Önlemleri fl Sözleflmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi (Süreli Fesih, Süresiz Fesih), fl Sözleflmesinin Sona Ermesinin Sonuçlar. Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI nflaat Mühendisleri çin fl Sa l ve Güvenli i Y. Doç. Dr. U ur MÜNGEN nflaat Mühendisleri çin fl Sa l ve Güvenli i Y. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Kurs Bafllama Tarihi : 25 Ekim 2007 Perflembe Kurs Bitifl Tarihi : 06 Aral k 2007 Perflembe Saat : 19:00-21:30 Toplam : 7 Hafta (Toplam 17.5 saat) Kurs Günü : Perflembe Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye TEKL F HAZIRLAMA, HALE filemler VE SÖZLEfiME YÖNET M (2007-fi01) Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 12 Baflar Belgesi Puan : 24 Kurs Bafllama Tarihi : 22 Ekim 2007 Pazartesi Bitifl Tarihi : 26 Kas m 2007 Pazartesi Saat : 18:30-21:30 Kurs Günleri : Pazartesi - Perflembe Kurs Süresi : Toplam 30 saat Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye Kurs E itmeni : Dr. Hüseyin GENCER NOT: Dersler interaktif yöntemlerle yap l r. YAPI DENETÇ LER N N MESLEK Ç E T M KURSU Odam z n, Bay nd rl k ve skan Bakanl ile yapm fl oldu u iflbirli i çerçevesinde Yap Denetçilerinin Meslekiçi E itim Kursu Kas m 2007 (1.Grup) ve Aral k 2007 (2. Grup) tarihlerinde düzenlenecektir. rtibat ve Kay t: MO stanbul fiubesi GRUP 1 Kurs Bafllama Tarihi : 16 Kas m 2007 Cuma GRUP 2 Kurs Bafllama Tarihi : 7 Aral k 2007 Cuma Bitifl Tarihi : 18 Kas m 2007 Pazar Bitifl Tarihi : 9 Aral k 2007 Pazar Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu Halaskargazi Cad. 35/1 Harbiye Program ve ayr nt l bilgi için: 40

11 flubemizden STANBUL BÜLTEN SAP2000 KURSU - fib Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Kat l m Belgesi Puan : 4.8 Baflar Belgesi Puan : 4.8 Kurs Bafllama Tarihi : 22 Ekim 2007 Pazartesi Kurs Bitifl Tarihi : 17 Aral k 2007 Pazartesi Saat : 18:30-21:30 Kurs Günleri : Pazartesi Kurs Süresi : 8 Hafta (Toplam 24 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Laboratuvar (S n f B) Harbiye / STANBUL Kurs E itmenleri : Yrd. Doç. Dr. Kutlu DARILMAZ ( TÜ nfl. Fak.) Cüneyt VATANSEVER ( TÜ nfl. Fak.) SAP2000 LE YAPI S STEMLER N N ANAL Z - I Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Kat l m Belgesi Puan : 3.6 Baflar Belgesi Puan : 3.6 Kurs Bafllama Tarihi : 24 Ekim 2007 Çarflamba Kurs Bitifl Tarihi : 28 Kas m 2007 Çarflamba Saat : 18:30-21:30 Kurs Süresi : 6 Hafta (Toplam 18 saat) Kurs Yeri : MO st. fib. Bilgisayar Lab. (S n f B) Harbiye Kurs E itmenleri : Yrd.Doç.Dr. Kutlu DARILMAZ ( TÜ nfl. Fak.) Cüneyt VATANSEVER ( TÜ nfl. Fak.) ÖN KOfiULLAR : fiubemizce düzenlenen SAP2000 (Bafllang ç Düzeyi) kurslar na kat lm fl olmak veya SAP2000 ile basit 3 boyutlu sistemleri çözebilir durumda olmak. AutoCAD KURSU (V.2006) Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Genel Kat l m Belgesi Puan : 5 Baflar Belgesi Puan : 5 Kurs Bafllama Tarihi : 23 Ekim 2007 Sal Kurs Bitifl Tarihi : 30 Kas m 2007 Cuma Kurs Günleri : Sal, Cuma (Haftada 2 gün) Saat : 18:30-21:30 Toplam : 6 Hafta (Toplam 36 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi Bilgisayar Lab. (S n f B)/Harbiye Kurs E itmeni : Ö r. Gör. Dr. fienay ATABAY (YTÜ) AUTOCAD 2006 KURSU DERS ÇER KLER Autocad 2006 Çizim Ekran Komut Girifli, Çizim Dosyas açma ve kaydetme Çizim Komutlar ve Uygulamas Nesne Düzenleme ve Düzeltme Komutlar Ölçülendirme Yaz Yazma, Görüntü Kontrol Komutlar Blok haz rlama Ç kt ayarlar ve ç kt alma Üç boyutlu cisimler NfiAAT YÖNET M KURSU Meslekiçi E itim Puan : Uzmanl k Dal : Yap Yönetimi ve Yap flletmesi Kat l m Belgesi Puan : 9 Baflar Belgesi Puan : 18 Tarih Konu E itmen fl Program Haz rlama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Bilgisayar Destekli Planlama Metodu Dr. Müh. Murat KURUO LU nflaat fl Güvenli i Yrd. Doç. Dr. U ur MÜNGEN Proje Yönetiminin Temel lkeleri Prof. Dr. Do an SORGUÇ nflaat Hukuku Doç. Dr. Gülçin ELÇ N GRASSINGER Kamu ihale Sistemi ve Teklif Haz rlama Dr. Müh. Hüseyin GENCER nflaat Sektöründe Mali Tablolar ve Yorumlama Yük. Müh. Feyzi HAZNEDARO LU Yap mda flgücü Sa l ve Verimlili i Dr. Melek Yeflim KURUO LU nflaat Firmalar nda Yeniden Yap lanma Dr. Müh. Murat KURUO LU Kurs Bafllama Tarihi : 26 Ekim 2007 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 28 Aral k 2007 Cuma Saat : 19:00-21:30 Kurs Günleri : Cuma Kurs Süresi : 9 Hafta (Toplam 22,5 saat) Kurs Yeri : MO stanbul fiubesi/harbiye 41

12 STANBUL BÜLTEN flubemizden 7. ULUSAL BETON KONGRES / Kas m 2007 nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak geleneksel kongrelerimizden olan Beton Kongresinin yedincisini Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Beton Teknolojisinde Geliflmeler ve Uygulamalar konusunda düzenlemekteyiz. Bu kongremiz, tarihinde kaybetti imiz de erli bilim insan TÜ nflaat Fakültesi Yap Malzemesi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet UYAN An s na gerçeklefltirilecektir. 28 Kas m 2007 Çarflamba 09:30-11:00 Kay t 11:00-13:00 Aç l fl Konuflmalar 13:00-14:00 Ö le Yeme i 1. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali TAfiDEM R Prof. Dr. Mustafa TOKYAY 14:00-14:45 Ça r l Konuflmac : Yoshihiko OHAMA Recent Research and Development of Polymer - Modified Mortar and Concrete in Japan 14:45-15:00 Özgür EK NC O LU, Hulusi ÖZKUL, Leslie J. STRUBLE Farkl PVA larla Üretilen Büyük Boflluklar ndan Ar nd r lm fl Çimento - Polimer Kompozitlerinin Suya Karfl Dirençlerinin ncelenmesi 15:00-15:15 Bar fl ÖZER, Nazmiye PARLAK, A. Raif SA LAM M. Hulusi ÖZKUL Farkl Kimyasal Yap daki Kür Malzemelerinin Su Kayb n Önleme ve Yap flma Davran fllar n n ncelenmesi 15:15-15:30 Tart flma 15:30-15:45 Ara 2. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiube Baflkan ) Prof. Dr. Fevziye AKÖZ 15:45-16:00 Mustafa KARAGÜLER, Senem SUNGUR Kendili inden Yerleflen Mimari Betonlarda Pigment Katk s n n Etkileri 16:00-16:15 Hasan YILDIRIM, Burcu SERTBAfi, Volkan BERBERG L Kendili inden Yerleflen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullan lmas n n fllenebilirli e Etkisi 16:15-16:30 Cenk KILINÇ, Y lmaz AKKAYA Katk Dozaj ve Taze Beton S cakl n n Kendili inden Yerleflen Beton Özelliklerine Etkisi 16:30-16:45 Mehmet GESO LU, Erhan GÜNEY S, Erdo an ÖZBAY Mineral Katk lar Kullan larak Elde Edilen Kendili inden Yerleflen Betonlar n Özellikleri 16:45-17:00 Tart flma 17:00-17:15 Ara 3. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Bülent BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM 17:15-17:30 Burcu AKÇAY, Mehmet Ali TAfiDEM R Otojen Deformasyonu Önlemede Hafif Agrega Kullan m n n Yüksek Performansl Harçlar n ç Yap s na Etkisi 17:30-17:45 Osman ÜNAL, Mehmet UYAN, Tayfun UYGUNO LU Is l fllem Görmüfl Lifli Betonlarda Gerilme fiekil De ifltirme liflkileri 17:45-18:00 Ahmet DURMUfi, Ayflegül DURMUfi Yük Geçmifli ve Donat n n Beton Dayan m Üzerindeki Etkileri 18:00-18:15 Tart flma 18:30-21:00 AÇILIfi KOKTEYL (Yer: Süleyman Demirel Kültür Merkezi) 29 Kas m 2007 Perflembe 4. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Canan TAfiDEM R Doç. Dr. Özgür YAMAN 10:00-10:15 Niyazi U ur KOÇKAL, Turan ÖZTURAN Sinterleme S cakl n n Uçucu Kül Hafif Agregalar n Özelliklerine Etkisi 10:15-10:30 Hicran AÇIKEL, Murat GÜNAYDIN Nevflehir Bims Agregas ndan Kendili inden Yerleflen Hafif Beton Üretilmesi 10:30-10:45 Mustafa ERDO AN, Serdar KARABÖLEN, Serpil ULU Genlefltirilmifl Polistrenli Hafif Beton Uygulamas 10:45-11:00 Ahmet DURMUfi, Mehmet Emin ARSLAN, Hasan Tahsin ÖZTÜRK E ilmede Hafif Beton - Donat Aderans n n ncelenmesi 11:00-11:15 Tart flma 11:15-11:30 Ara 5. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Süheyl AKMAN Doç. Dr. Y lmaz AKKAYA 11:30-12:15 Ça r l Konuflmac : Oral BÜYÜKÖZTÜRK, Denvid LAU High Performance Concrete: Fundamentals and Application 12:15-12:30 Giray ARSLAN, Kadir Serdar TAFLAN Sevtap HABERVEREN, Mehmet Ali TAfiDEM R Yüksek Performansl Çimento Esasl Kompozitlerin Tasar m, Mekanik Davran fl ve Uygulama Alanlar 12:30-12:45 dris BED RHANO LU, Alper LK, Yasin CANDAN Mehmet Ali TAfiDEM R Çelik Lif çeri i, S cak Kür ve Lif Korozyonunun Çimento Esasl Yüksek Performansl Kompozitlerin Mekanik Davran fl na Etkisi 12:45-13:00 Tart flma 13:00-14:00 Ö le Yeme i 6. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Turan ÖZTURAN Tomris ERTÜN 14:30-14:45 Mehmet SIMSIKI, Mehmet MUTLU Hiper Ak flkanlaflt r c Katk l Kendili inden S k flan Betonun zmit te Çeflitli Projelerde Uygulamas 14:00-14:15 Selahattin DÜZBASAN, Erol YAKIT Süleyman ULUÖZ, Mustafa CAMCIO LU Olumsuz Hava Koflullar nda Üretilen Astana shim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kirifllerindeki Beton Kalitesi 14:15-14:30 Mustafa ERDO AN, Ça lar D NÇ, Serpil ULU Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:15 Ara 42

13 flubemizden 7. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Ahmet GÖKSOY ( MO Yön. Kur. Sekr. Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTAfi 15:15-15:30 fiirin KURBETÇ, fiakir ERDO DU, Ali Recai YILDIZ Donma Çözülmenin Farkl Kür Görmüfl Kendili inden Yerleflen Betonlar Üzerindeki Etkisi 15:30-15:45 Erhan GÜNEY S, Mehmet GESO LU Kas m MERMERDAfi Metakaolin Katk l Betonlar n Sülfat Dayan kl l n n ncelenmesi 15:45-16:00 Nabi YÜZER, Bülent AKBAfi, Ahmet B. KIZILKANAT Yüksek S cakl k Etkisinde Kalan Betonun Bas nç Dayan m - Renk De iflimi liflkisinin Yapay Sinir A lar Yöntemi ile Tahmini 16:00-16:15 Tart flma 16:15-16:30 Ara 8. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. As m YE NOBALI Prof. Dr. lker Bekir TOPÇU 16:30-16:45 A. Görkem SARAN, Ü. An l DO AN, M. Hulusi ÖZKUL Yüksek F r n Cürufu Katk l Betonlar n Klorür Etkisinde Korozyona Karfl Performans 16: Özkan fiengül, Mehmet Ali TAfiDEM R, lker KOÇ Muhittin TARHAN, Teoman ERENO LU Do al ve Endüstriyel Mineral Katk lar çeren Betonlar n Tasar m, Mekanik Özellikleri ve Dürabilitesi 17:00-17:15 lker Bekir TOPÇU, Ahmet Raif BO A Çimento Tipinin Donat Korozyonuna Etkisi 17:15-17:30 Tart flma 30 Kas m 2007 Cuma 9. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL Haluk fiözen ( MO) 10:30-10:45 Reyhan ÖZSOYSAL, Yalç n ÜNSAN Yüzer Deniz Tafl tlar nda ve Offshore Yap lar nda Beton Kullan m 10:45-11:00 Fuat DEM R, Arma an KORKMAZ, Mustafa GENÇO LU Hamide TEKEL Beton Bas nç Dayan m n n Yap sal Davran fla Etkisi 11:00-11:15 Taner UÇAR, Mutlu SEÇER Beton S n f n n Yap Performans Seviyesine Etkisi 11:15-11:30 Paki TURGUT Kireçtafl ve Cam Tozunun Briket Yap m nda Kullan lmas 11:30-11:45 Tart flma 11:45-12:00 Ara 10. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. fiakir ERDO DU Doç. Dr. Nabi YÜZER 12:00-12:15 Muhsin YALÇIN, Cengiz fiengül, Canan TAfiDEM R smail GÖKALP, Hakan EK M, Mehmet YERL KAYA Çelik Tel Donat l Betonlar n Kullan labilirlik ve Tafl ma Gücü S n rlar na Göre Tasar m 12:15-12:30 Yufla fiah N, Fuat KÖKSAL Çelik Tel ve Matris Dayan mlar n n Betonlar n K r lma Enerjisine Ortak Etkisi 12:30-12:45 Mehmet Ali TAfiDEM R, Naci YILMAZ, Giray ARSLAN Karma Lifli Kendili inden Yerleflen Betonlar n Mekanik Davran fl na Agrega Oranlar n n Etkisi 12:45-13:00 Tart flma 13:00-14:00 Ö le Yeme i STANBUL BÜLTEN 11. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER 14:00-14:15 Caner ASLANTÜRK, fiakir ERDO DU, fiirin KURBETÇ Uzun Süre Kar flt rmaya Maruz Uçucu Kül ve Silis Duman çeren Betonlarda Ak flkanlaflt r c ile K vam yilefltirmesi 14:15-14:30 lker Bekir TOPÇU, Cenk KARAKURT Uçucu Kül ve Yüksek F r n Cürufunun Çimento Üretiminde Katk Olarak Kullan m 14:30-14:45 Okan KARAHAN, Cengiz Duran AT fi Sugözü Uçucu Külünün Beton Katk s Olarak Kullan labilirli i 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:15 Ara 12. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Turhan ERDO AN Prof. Dr. Erbil ÖZTEK N 15:15-15:30 Engin Ç ÇEKL YURT, Bekir Y lmaz PEKMEZC Köprü ve Tünel Güçlendirme nflaatlar nda KYB Kullan m 15:30-15:45 Mehmet MUTLU, Mehmet GENÇMEHMETO LU Erbil ÖZTEK N Pompalanabilir C 100/115 S n f Beton Tasar m 15:45-16:00 Kürflat Esat ALYAMAÇ, Rag p NCE Karo Mozaik Döfleme Kaplama Plak Üretiminde At k Mermer Çamurunun Kullan labilirli i 16:00-16:15 Tart flma 16:15-16:30 Ara 13. OTURUM OTURUM BAfiKANI: Prof. Dr. Fikret TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Özkan fiengül 16:30-16:45 Oktay KUTLU, Meriç DEM R Z Cem III Tipi Çimentolar n Betonda Kullan m n n Teknik ve Ekonomik Yönlerinin De erlendirilmesi 16:45-17:00 lker Bekir TOPÇU, Abdullah DEM R Yüksek S cakl k Uygulama Süresinin Harç Özelliklerine Etkisi 17:00-17:15 Yasemin AKGÜN, Ayflegül DURMUfi, Ahmet DURMUfi Barit Agregas yla Üretilen A r Bir Betonun Özellikleri 17:15-17:30 Tart flma 17:30-18:30 Kapan fl KATILIM ÜCRET Bildiri ile kat lanlar için : 50 YTL Di er kat l mc lar : 100 YTL Ö renciler için : 25 YTL Bu ücrete kongre bildiriler kitab, kongre çantas, sergi, kokteyl, kongre boyunca ö le yemekleri ve çay-kahve servisi dahildir. Kat l m ücreti; fl Bankas Pangalt fiubesi no lu hesaba yat r larak, makbuzun kopyas ile birlikte Kat l mc Ad -Soyad, Oda Sicil Numaras ve iletiflim bilgilerini içeren kat l m formunun (0212) nolu faksa gönderilerek kongre sekreteryas na iletilmesi gerekmektedir. Kongre olanaklar ndan yararlanmak istemeyenler kongre oturumlar n ücretsiz olarak izleyebilirler. KONGRE D L Kongre dili Türkçedir. Yabanc uzmanlar n bildirileri an nda Türkçe ye çevirilerek sunulacakt r. 43

14 STANBUL BÜLTEN flubemizden duyurular Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i çerçevesinde Mesleki De erlendirme Kurulu(MDK) n n önerisi ile 1 (bir) y ll k mesleki deneyim uygulamas ve mesleki faaliyet puanlar de erlendirmesine dair nflaat Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu taraf ndan al nan 1010 say l karar afla da verilmifltir. Karar no:-1010: Mesleki De erlendirme Kurulu (MDK) nun 26 Eylül 2007 tarihli 16 nolu toplant kararlar görüflüldü. Kurulun önerileri do rultusunda; a) Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendi me Yönetmeli i nin geçici 4. maddesinde ifade edilen Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarih ile tarihleri aras nda, yönetmeli in 8. maddesinin birinci f kras n n (c) bendi 1 (bir) y l olarak uygulan r. hükmünün, 31 Aral k 2007 tarihine kadar Oda kayd n yapt ran, ancak 1 (bir) y ll k mesleki deneyime sahip olmayan üyelerimiz hakk nda; mesleki deneyimlerinde 1 (bir) y l tamamlad klar nda bu belgeyi almaya hak kazanacaklar fleklinde uygulanmas na, Oda kay t tarihi den sonra olan üyelerimiz için Yönetmeli in 8. maddesinin. f kras n n (c) bendinde belirtilen en az 3 y ll k mesleki deneyim koflulunun aranmas na, mesleki deneyim bafllang ç tarihinin 6235 say l TMMOB Kanunu nun 33. maddesi uyar nca Oda Kay t tarihi oldu una, b) Teknik Uygulama Sorumlulu u (TUS) hizmetlerinin mesleki faaliyetten say lmas na, Serbest nflaat Mühendisinin (S M) in mesleki faaliyet puanlar n n en az 30 puan proje hizmetinden olmak flart ile m 2 ve adedine bak lmaks z n, ayn proieye ait olmamak üzere TUS /hizmetini belgeleyen her Serbest nflaat Mühendisi (S M) ne iki y l için 15 puan olarak verilmesine, c) Birden fazla Serbest nflaat Mühendisi (S M) çal flt ran TB lerde, yap lan ifller karfl l elde edilen mesleki faaliyet puanlar n n, uzmanl k alanlar na göre o iflyerinde çal flan ve TB tescil edilmifl tüm Serbest nflaat Mühendislerine (S M) ve her birine ayn toplam puan n verilmesine, ayr ca f rma yetkilisinin imzas n n al nmas na, karar verilmifltir. MESLEK FAAL YET KRED PUANLARI TABLOSU Serbest nflaat Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli i (S M) çerçevesinde, Mesleki De erlendirme Kurulunca haz rlanan ve Oda Yönetim Kurulumuzun 12 Ocak 2007 tarih ve 20/568 say l karar ile kabul edilen Mesleki Faaliyet Kredi Puanlar Tablosu nun Excel format nda ve Word format ndaki tablolar na adresinden ulafl labilir. MEVCUT AZ KATLI YAPILARIN TOPTAN GÖÇMES N ÖNLENMES ÇALIfiTAYI TÜ taraf ndan düzenlenen ve fiubemizin de destek verdi i Mevcut Az Katl Yap lar n Toptan Göçmesini Önlenmesi çal fltay Kas m 2007 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yap lacakt r. ngilizce'den Türkçe'ye efl zamanl çeviri yap lacakt r. Meslekiçi E itim Çal flmalar m z kapsam nda bu e itime kat lan üyelerimize meslekiçi e itim puan verilecektir. Ayr nt l bilgi ve program eki için: PROF. DR. SEDAT ERSOY VEFAT ETT TÜ Yap flletmesi Anabilim Dal Emekli Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sedat ERSOY u 27 Ekim 2007 Cumartesi günü kaybetmifl bulunuyoruz. Cenazesi 29 Ekim 2007 Pazartesi günü Erenköy Galippafla Camii nde k l nan ö le namaz ndan sonra Kurtköy Mezarl nda topra a verildi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailesine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. Do um fiube üyelerimizden nolu üyemiz Orhan DO AN ve Filiz DO AN çiftinin k z Defne 21 Eylül 2007 de dünyaya geldi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak hofl geldin diyor, sa l kl yar nlar diliyoruz. Nikah sicil numaral üyemiz Mehmet Tuncay FIRAT, Yasemin BAL ile 19 A ustos 2007 de; sicil numaral üyemiz Özhan ÖZTUR, Pelin BAfiO LU ile 20 Ekim 2007 de evlenmifltir. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak mutluluklar dileriz. VEFAT 3206 sicil numaral üyemiz Enis UYAN 4 Eylül 2007 de; sicil numaral üyemiz Mustafa Kemal ERENMEM fio LU 25 Ekim 2007 de; 8188 sicil numaral üyemiz Sad k CAN n babas Hüseyin CAN 24 Eylül 2007 de; sicil numaral üyemiz Ülgen MERT TU SAL n babas Engin MERT aram zdan ayr lm flt r. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailelerine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. 44

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular BETON SEM NER 14 Ocak 2010 fiubemiz ve AKÇANSA iflbirli i ile yap lan seminer 14 Ocak 2010 tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Aç l fl konuflmalar

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den fiube den zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi zmir fiube Meclisi, 7. toplant s n 16 Aral k 2006 Cumartesi günü "Dan flma Kurulu Toplant Sonuçlar, Türkiye Mimarl k Politikas, Gayrimenkul De

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008 flubemizden STANBUL BÜLTEN Bu yürüyüflle, her deprem sonras nda yaz lanlar, çizilenler ve söylenenler bir kez daha tekrarland. Bugüne kadar zararlar n odak noktas nda, müteahhitler ve müfiubemizden haber

Detaylı

BAfiYAZI. MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005. Baflyaz

BAfiYAZI. MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005. Baflyaz BAfiYAZI MO ANKARA fiube BÜLTEN HAZ RAN 2005 Baflyaz Meslektafllar m za daha iyi imkanlarla mekansal anlamda daha rahat birimlerde hizmet verebilmek üzere uzun zamand r yapm fl oldu umuz çal flmalar nihayet

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld 3 6 11 14 15 17 20 27 1 May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl

Detaylı

Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den...12. Üyelerimizden...14. Üyelerimizden...18

Ç NDEK LER. Editörden...2. Başkan dan...3. Bakan dan...4. TCDD den...8. Sektör den...12. Üyelerimizden...14. Üyelerimizden...18 Ç NDEK LER Editörden...2 Teknik Müflavirlik Sektöründe Dün, Bugün, Yar n ISSN 1303 2585 mtiyaz Sahibi Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i ad na Yönetim Kurulu Baflkan Cemal AKÇA Yaz flleri Müdürü

Detaylı

D YARBAKIR fiube BÜLTEN. Yerel - Süreli Yay n Y l: 10 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 2010. Sayfa 5. MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi TMMOB DEN ÇA RI:

D YARBAKIR fiube BÜLTEN. Yerel - Süreli Yay n Y l: 10 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 2010. Sayfa 5. MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi TMMOB DEN ÇA RI: makina.qxd 0/4/0 5:57 AM Page MMO D YARBAKIR fiube BÜLTEN Yerel - Süreli Yay n Y l: 0 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 200 MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi Hakan SUBAfiI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Mesut ÇEL

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı