ULUSAL DNA ĠZOLASYON KĠTĠNĠN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL DNA ĠZOLASYON KĠTĠNĠN"

Transkript

1 ÖZEL EGE LĠSESĠ ULUSAL DNA ĠZOLASYON KĠTĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNDE Yarrowia lipolytica MAYASINDAN ELDE EDĠLEN ALKALĠN PROTEAZ VE RĠBONÜKLEAZ ENZĠMLERĠNĠN KULLANILMASI HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER :Aslı ALDEMĠR Sariye GÜL DANIġMAN ÖĞRETMEN : Onur AKPINAR 2014 ĠZMĠR

2

3 ĠÇERĠK LĠSTESĠ PROJENĠN ADI.1 PROJENĠN AMACI..1 1.GĠRĠġ Mayalar ve Biyoteknolojik Önemi Enzimler DNA ve DNA Ġzolasyonunun Önemi YÖNTEM Organizma Materyalleri ÇalıĢmada Kullanılan Besiyerleri ÇalıĢmada Kullanılan Çözelti ve Tamponlar AEP Enzim Üretiminin Taranması AEP Enziminin Üretimi Alkalin Proteaz Aktivitesinin Belirlenmesi RNaz Enzim Üretiminin Taranması Ekstrasellüler RNaz Enziminin Üretimi RNaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi Toplam Protein Miktarının Tayini Üretilen AEP ve RNaz Enzimlerinin Ticari Kitlerde Bulunan Proteinase K ve RNase A Enzimleriyle KarĢılaĢtırılması Üretilen AEP ve RNaz Enzimleri ile Birlikte Hazırladığımız Farklı Kimyasal Solüsyonlarla Hazırladığımız DNA Ġzolasyon Protokolünün Farklı Canlılarda Kullanılması DNA nın Saflık Kontrolü SONUÇLAR AEP Enzim Üretiminin Taranması AEP Enziminin Üretimi RNaz Enzim Üretiminin Taranması RNaz Enziminin Üretimi Üretilen AEP ve RNaz Enzimlerinin Ticari Kitlerde Bulunan Proteinase K ve RNase A Enzimleriyle KarĢılaĢtırılması Üretilen AEP ve RNaz Enzimleri ile Birlikte Hazırladığımız Farklı Kimyasal Solüsyonlarla Hazırladığımız DNA Ġzolasyon Protokolünün Farklı Canlılarda Kullanılması..26 TARTIġMA ve ÖNERĠLER.27 TEġEKKÜR...30 KAYNAKLAR.31 1

4 Projenin Adı:ULUSAL DNA ĠZOLASYON KĠTĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNDE Yarrowia lipolytica MAYASINDAN ELDE EDĠLEN ALKALĠN PROTEAZ VE RĠBONÜKLEAZ ENZĠMLERĠNĠN KULLANILMASI Projenin Amacı: Bu projenin amacı, patojen olmayan ve toksik metabolit üretmeyen Yarrowia lipolytica mayasından alkalin ekstrasellüler proteaz (AEP) ve ekstrasellüler ribonükleaz (RNaz) enzimlerini üretmek ve bu enzimlerin ticari DNA izolasyon kitlerinde kullanılan enzimlerle rekabet edebilirliğini araģtırmaktır. Ayrıca, AEP ve RNaz enzimlerinin farklı kimyasal tamponlarla birlikte kombine edilmesi ve farklı alemlere ait canlılarda (bakteri, maya ve bitki) alternatif bir DNA izolasyon yöntemiolarak kullanılarak ulusal DNA izolasyon kiti geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. 1

5 1. GĠRĠġ 1.1 Mayalar ve Biyoteknolojik Önemi Maya ve maya benzeri organizmalar mantarlar içerisinde homojen ve çok büyük grup oluģturmaktadır (Barnett et al., 2000; Boekhout et al., 2003). Mayalar ticari amaçlar için kullanılan mikroorganizmaların en önemli grubudur. Bilindiği gibi en iyi fermantatif organizmalar olarak mayaların en yüksek aktiviteleri alkol üretimi olup; alkollü içeceklerin üretiminde ticari olarak kullanılmaktadır. Ayrıca mayalar ekmek yapımı, oriantal besinlerin ve turģuların üretiminde, B 12 vitamini, β-karoten gibi vitamin öncüllerininve besinlerin tekstürünün ve içeriğinin düzenlenmesini sağlayan fosfomannan gibi endüstriyel polisakkaritlerin sentezlenmesinde, gliserol ve polihidroksi alkollerin, protein açığının kapanması için tek hücre proteinlerin, lipidlerin üretiminde kullanılmaktadır (Phaff et al., 1966; Deak, 1995; Jakobsen and Norvhus, 1996; Hierro et al., 2004). Yarrowia lipolytica, taģıdığı bazı fizyolojik özelliklere bağlı olarak biyoteknolojik açıdan önemli mikroorganizmalar arasında yer almaktadır (Kurtzman, 2000). Y. lipolytica mayası patojen olmayan, dimorfik, heterotallik, askomisetik bir tür olup yağ asitleri ve alkanların içerildiği alifatik karbon kaynaklarını tek olarak kullanabilen bir obligat aerobtur. Bu durum oksijen varlığında bile respirasyondan çok etanolik fermantasyonu tercih eden Saccharomyces cerevisiae a zıt bir durumdur (Kerscher et al., 2002; Akpınar, 2008). Tüm bunların yanı sıra Y. lipolytica, farklı karbon kaynaklarından (glukoz, etil alkol, gliserin, asetat, hidrokarbonlar veya farklı hidrofobik substratlar vb.) yüksek miktarlarda sitrik asit, izositrik asit, α-ketoglutarik asit ve piruvik asit gibi biyoteknolojik açıdan önemli karboksilik asitleri üretebildikleri (Fickers et al., 2004; Morgunov et al., 2006) ve Y. lipolyticamayasının endüstriyel anlamda sitrik asit üretim proseslerinde kullanıldıkları bilinmektedir (Barth and Gaillardin, 1997; Kurtzman, 2000). Ayrıca proteaz ve lipaz aktivitesine sahip olması ve hidrokarbonları kullanabilme yeteneği, bu maya türünün izole edildiği kaynaklar açısından da belirleyici olmaktadır (Kurtzman, 2000; Fickers et al., 2004). Y. lipolyticamayası ekstrasellüler lipazları (Pignede et al., 2000), alkalin proteazı (Ogrydziak, 1993) ve RNaz ları(cheng and Ogrydziak, 1986) salgılama yeteneğine sahiptir. Son yıllarda bu enzimlerin ticari önemi artmıģ olup birçok alanda kullanılmaktadır (Kumar and Takagi, 1999). Proteolitik ve lipolitik aktivitelerinden dolayı süt ve süt ürünlerinin bozulmasında sorumlu gösterileny. lipolytica en önemli maya türlerinden biridir. Ayrıca bu maya, hayvan besinleri için tek-hücre protein üretiminde ve rekombinant proteinlerin salgılanmasında konukçu organizma olarak da kullanılmaktadır. Y. lipolytica sürekli olarak birçok heterolog proteini çok iyi salgılandığından dolayı, diğer maya türleri ile rekabet edecek durumdadır (Ogrydziak, 1993). 2

6 1.2 Enzimler Enzimler çok sayıda kimyasal reaksiyonu yöneten biyokatalizörler olarak bilinmektedir. Enzimler deterjan, gıda, ilaç sanayi, diagnostik ve kimya endüstrisinde ticari olarak kullanılmaktadır. TanımlanmıĢ 3000 den fazla enzim, mezofilik organizmalardan izole edilmiģtir. Bu enzimler, genel olarak, dar bir ph, sıcaklık ve iyonik etkide fonksiyon göstermektedir. Dolayısıyla, yeni mikrobiyal kaynaklar için araģtırmalar süreklidir, fakat en önemlisi de biyo-çeģitliliği oluģturmaktadır (Kumar and Takagi, 1999). Enzimlerin uygulama alanlarının her geçen gün artması enzimlerin daha ekonomik, daha etkin tekniklerle üretilmesini daha da önemli kılmıģtır. Potansiyel enzim kaynakları olarak da mikroorganizmalar çok caziptir. Bu çekiciliğin sebebi, çevresel etkiler ve genetik manipülasyonlarla enzim miktarlarının arttırılabilmesidir. KuĢkusuz yüksek enzim aktivitesi enzim izolasyonunu da kolaylaģtıracaktır. Endüstriyel uygulama alanı bulmuģ enzimlerin çoğu hidrolaz sınıfındadır ve büyük ölçüde mikrobiyal kaynaklıdır. Hidrolazlar enzimlerin farklı ve büyük bir grubunu oluģturur ve 1500 den fazla hidrolaz karakterize edilmiģtir. Hidrolazlar basit bir substratdaki spesifik bir bağın kırılmasından çeģitli makromoleküllerdeki birçok bağ arasında değiģen geniģ bir substrat molekül grubunu hidrolizlemektedirler (Telefoncu, 1997). Proteazlar hem fizyolojik hem de ticari alanlardaki uygulamaları bakımından enzim sınıfı içinde merkezi bir yer teģkil etmektedir. Proteolitik enzimler proteinlerde bulunan peptid bağlarını hidroliz ederler. Analitik tekniklerdeki ilerlemeler sayesinde proteazların oldukça spesifik ve seçici aktivite gösterdikleri belirtilmiģtir yılında dünya çapında endüstriyel enzim satıģının yaklaģık 1 milyar $ tahmin edilirken 2010 yılında bu rakam 3,3 milyara $ kadar yükselmiģtir (Rao et al., 1998; Abidi et al., 2011). Endüstriyel enzimlerin % 75 ini hidrolitik enzimler oluģtururken; endüstriyel enzimlerin en büyük grubunu oluģturan proteazlar bütün enzim satıģının % 60 ını kapsamaktadır.proteazlar hücresel seviyeden organ ya da organizma seviyesine kadar birçok proseste görev almaktadırlar. Bitki, hayvan ve mikroorganizmalarında olduğu birçok canlıda proteaz enzimi üretilmektedir (Rao et al., 1998). Proteazların gerçekleģtirdikleri hidroliz reaksiyonunun mekanizması ġekil 1 de verilmiģtir. Proteazların içerisinde yer alan alkalin proteazlar, subtilizin ailesi (Enzim Komisyonu numarası ) içinde sınıflandırılmaktadır. Alkalin proteazlar, deterjan, dericilik, gıda endüstrisi, gümüģün geri kazanımı, medikal amaç, gıda iģleme ve atık geri kazanımı gibi kimya endüstrisinde potensiyeli olan stabil enzimdir (Kumar and Takagi, 1999). Moleküler biyolojide ticari olarak kullanılan Proteinaz K, Tritirachium album dan izole edilmiģtir ve birçok araģtırmada hücrede bulunan proteinleri uzaklaģtırmak için sıklıkla kullanılmaktadır (Gross-Bellard, et al., 1973). 3

7 ġekil 1. Proteazların gerçekleģtirdikleri hidroliz reaksiyonunun mekanizması (Aehle, 2007). Nükleazlar, insanlarında içinde bulunduğu bütün organizmalarda nükleik asitlerin (DNA ve RNA) hidrolizini katalizleyen enzimlerdir. Ribonükleazlar (RNaz) nükleotid zincirleri arasındaki fosfodiester bağlarını parçalayarak ribonükleik asidi (RNA) depolimerize ederler (Beintema and Zhao, 2003). Ribonükleazlar (RNaz), moleküler biyoloji, gıda ve farmasötik endüstrisinde yoğun bir Ģekilde kullanımından dolayı ticari öneme sahiptirler. Önemli bir analitik aracı olan RNaz enzimi, RNA nın yapısı ve fonksiyonu üzerine yapılan çalıģmalarda önemli bir görev üstlenirler. Tek hücre proteini üretiminde, biyokütle içerisindeki RNA ların uzaklaģtırılmasında kullanılmaktadır. RNaz lar, ayrıca klinik kullanımlar veya gıda endüstrisi için nükleotidlerin ticari olarak üretimde ve terapötik ajan potansiyellerinden dolayı tıp ve eczacılıkta kullanılmaktadır. Son zamanlarda, bir seri bilimsel çalıģmada; tümör oluģumunun kontrolünde, tümör hücrelerinin etkisiz hale getirilmesinde ve HIV-1 virüs replikasyonunun inhibisyonunda RNaz ların önemli biyolojik fonksiyonlara sahip olduğu gösterilmiģtir (Xiong et al., 2003). Endüstride ticari olarak kullanılanrnaz A, sığır pankreasından izole edilmiģtir ve birçok araģtırmada RNA yı uzaklaģtırmak için sıklıkla kullanılmaktadır (Skvortsova et al., 2002). ribonükleaz enziminin gerçekleģtirdikleri hidroliz reaksiyonunun mekanizması ġekil 2 de verilmiģtir. 4

8 ġekil 2. Ribonükleazlar tarafından katalizlenen iki etkin reaksiyon gösterilmiģtir (Luhtala and Parker, 2010). 1.3 DNA ve DNA Ġzolasyonunun Önemi Genetik materyalin (DNA) yapısının aydınlatılması kuģkusuz 20. yüzyılın en önemli bilimsel buluģlarından birisidir(ġekil 3). James Watson ve Francis Crick, deoksiribonükleik asidin (D.N.A.) yapısı isimli çalıģmaları ile 1962 yılında fizyoloji ve tıp alanında Nobel Ödülünü kazanmıģlardır. Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalara ve bazı virüslerin canlılık iģlevleri ve biyolojik geliģmeleri için gerekli olan genetik talimatları taģıyan bir nükleik asittir. DNA nın baģlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileģenlerinin inģası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA bir kalıba benzetilebilir. Hayvan, bitki, mantar ve protistalar gibi ökaryotik canlılar DNA larını hücre çekirdeği içinde bulundururken arkea ve bakteriler gibi prokaryotik canlılarda hücre sitoplazmasında yer alır(glick et al., 2010). Kimyasal olarak DNA nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluģan iki uzun polimerden oluģur. Bu polimerlerin omurgaları, ester bağlarıyla birbirine bağlanmıģ Ģeker ve fosfat gruplarından meydana gelir. Bu iki iplik birbirlerine ters yönde uzanırlar. Her bir Ģeker grubunda baz olarak adlandırılan dört tip molekülden biri bağlıdır. DNA nın omurgası boyunca bu bazıların oluģturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar. Protein sentezi sırasında bu bilgi, genetik kod aracılığı ile okununca proteinlerin aminoasit dizisini belirler. Bu süreç sırasında DNA daki bilgi, DNA ya benzer yapıya sahip baģka bir nükleik asit olan RNA ya kopyalanır. Bu iģleme transkripsiyon denir(glick et al., 2010). 5

9 ġekil 3.A. DNA çift sarmalının genel görünümü. B. DNA çift sarmalının nükleotitleri ve arasındaki hidrojen bağlarının Ģematik gösterimi (Campbell and Reese, 2011). Biyolojinin genetik konusu hakkındaki bilgiler DNA nın keģfedilmesiyle yeni bir boyut kazanmıģtır. Çünkü DNA; bitki ve hayvanların birbirinden farklı olup türlerin nasıl evrimleģtiği, türler arası filogenetik (akrabalık) iliģkilerin belirlenmesini sağlar. Bu amaçla DNA keģfedildiğinden bu yana DNA izolasyonu çalıģmaları devam etmektedir. DNA izolasyonu genlerin çoğaltılması, türlerin tanımlanması, adli olaylarda suçluların yakalanması, genetik hastalıkların belirlenmesi gibi pek çok alanda insanlığa fayda sağlamaktadır. Bunun sonucunda DNA izolasyonunu hızlı ve standart bir hale getirmek için ticari kitler geliģtirilmiģtir. DNA izolasyonu, biyolojik örneklerden fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak DNA nın saflaģtırılması süreci olarak isimlendirilir. Ġlk DNA izolasyonunu Friedrich Miesher tarafından 1869 yılında gerçekleģtirmiģtir. Günümüzde DNA izolasyonu moleküler biyolojide rutin bir prosedür halini almıģtır (Dahm, 2008). DNA izolasyonunun temel prosedürü: genel olarak üç temel (hücre parçalanması, yıkama ve elüsyon aģamaları) ve iki de opsiyonel aģamadan oluģmaktadır. 6

10 Hücrenin parçalanması ya da hücre lizizi olarak bilinen aģamada, hücrelerden DNA ların açığa çıkması sağlanmaktadır. Hücre lizizinde bir deterjan ya da surfaktan ekleyerek membran lipitleri uzaklaģtırılmaktadır. Proteinleri uzaklaģtırmak için proteaz kullanılmaktadır. RNA ları uzaklaģtırmak için ise RNaz kullanılmaktadır. Deterjanlar, tuzlar ve reaktifler hücre parçalanması sırasında kullanılır. Bu aģamadan sonra; genellikle soğuk etanol veya izopropanol kullanılarak DNA nın bir araya gelerek çökmesi ve santrifüj yoluyla pellet oluģturması sağlanır. DNA izolasyonunda proteinleri uzaklaģtırmak için kullanılan ticari enzim olan Proteinaz K geniģ substrat spesifitesi ile stabil bir serin alkali proteaz olup Tritirachium album küfünden izole edilmektedir. Proteinaz K enziminin kristalizasyon ve moleküler yapı çalıģmaları ile aktif bölgesinde katalitik triatında aspartik asit, histidin ve serin amino asitlerinin olduğu ve serin proteazların subtilisinin ailesine üye olduğu gösterilmiģtir. Proteinaz K sıklıkla moleküler biyoloji uygulamalarında mikroorganizma, kültüre edilmiģ organizma veya bitki gibi örneklerden DNA ve RNA izolasyonusırasında istenmeyen proteinlerin parçalanmasında kullanılmaktadır. ph 7,5-12 aralığında ve 60 C de aktif olan bir proteazdır. Proteinaz K enzimi PMSF varlığında inhibe olduğundan bir serin proteaz olduğu bulunmuģtur (Betzel, 1988). DNA izolasyonunda kullanılan diğer bir enzim olan RNaz A sığır pankreasından elde edilmektedir. Bu enzim bir primidin nükleotidinin 3 fosfatına etki eden bir endoribonükleazdır. En yüksek aktivitesi tek iplikli RNA da bulunmuģtur. RNaz A nın aktivatörleri potasyum ve sodyum tuzlarıdır. Optimum sıcaklığı 60 C dir. Optimum ph 7.6 olup ph 6-10 aralığında aktiftir. RNaz A sıcaklık ve deterjanlara karģı stabildir. Bu enzim hem moleküler biyoloji çalıģmalarında hem de ilaç araģtırmalarında kullanılmaktadır. RNaz A nın en sık uygulama alanı plazmid DNA sı izole edilirken RNA nın uzaklaģtırılırken kullanılmasıdır (Sambrook et al., 1989). Moleküler biyolojik çalıģmalarda en temel basamak olan organizmalardan nükleik asitlerin özellikle de DNA nın izolasyonu veya saflaģtırılması yurt dıģı kaynaklı kitlerle gerçekleģtirilmektedir. Yeni yöntemlerin uygulanmasında DNA nın kullanılması bu konunun önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle DNA izolasyonuna yönelik yeni enzim kaynaklarının araģtırılması ve olası yeni kitlerin geliģtirilmesi oldukça önemli görülmektedir. AraĢtırıldığı kadarıyla ülkemizde DNA izolasyon kiti ticari hale getirilememiģtir. Bu çalıģmada yurtdıģına bağımlılığı azaltacak ve ulusal ekonomiye büyük kazanç sağlayacak DNA izolasyon kitlerinin en önemli parçaları olan proteaz ve ribonükleaz enzimlerinin elde edilmesi amaçlanmıģtır. 7

11 2. YÖNTEM 2.1 Organizma Materyalleri Bu araģtırmada, alkalin ekstrasellüler proteaz (AEP) ve ekstrasellüler ribonükleaz (RNaz) üretiminde patojen olmayan ve toksik madde üretmeyen Yarrowia lipolytica suģları kullanılmıģtır. Ayrıca, DNA izolasyon denemelerinde prokaryotik hücre kültürü olarak bakterilerden patojen olmayan Escherichia coli ve Staphylococcus aureus; ökaryotik organizma olarak bitkilerden Arabidopsis thaliana; tek hücreli mayalardan Saccharomyces cerevisiae kullanılmıģtır. 2.2 ÇalıĢmada Kullanılan Besiyerleri Yeast Pepton Dekstroz (YPD) Broth/Agar Yeast Ekstrakt Pepton 10 g 20 g D- Dekstroz 20 g (Agar) Distile Su 20 g 1000 ml Besiyeri, distile suda çözülerek otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri, mayaların stok kültür halinde saklanmasında ve maya hücrelerinin aktifleģtirilmesinde kullanılmıģtır (Atlas, 2004). Yağsız Süt Agar Yeast nitrogen base (amino asitsiz amonyum sülfatsız) Adenin Agar ph 7,0 fosfat tamponu 2 g 30 mg 20 g 900 ml Besiyeri, otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģ ve strerilizasyon sonucunda üzerine 100 ml steril yağsız süt ilave edilir ve karıģtırılmıģtır. Bu besiyeri ekstrasellüler alkalin proteaz enzim aktivitesinin tarandığı besiyeridir. Ġnkübasyon sonunda, proteolitik aktiviteye sahip Y. lipolytica strainleri opak besiyerinde açılma zonu oluģturmaktadır. (Cheng and Ogrydziak, 1987; Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). 8

12 Gliserol Proteoz Pepton (GPP) (ph 7,0) Gliserol Proteoz pepton (Difco) Yeast nitrogen base (amino asitsiz amonyum sülfatsız) Adenin 6,7 g 1,6 g 1,7 g 30 mg 100 mm fosfat tamponu (ph 7,0) 1000 ml Besiyeri, fosfat tamponunda çözülerek otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri, mikroorganizmaların ekstrasellüler olarak ürettikleri enzimlerini salgıladığı ortamdır. (Cheng and Ogrydziak, 1987; Ogrydziak, 2003). RNA Agar Glukoz Proteoz-pepton (Difco) RNA (Torula yeast type VI) KH 2 PO 4 MgSO 4 7H 2 O CaCl 2 2H 2 O NaCl Tiamin Adenin Agar Distile su 10 g 4 g 2 g 0,145 g 0,4 g 0,15 g 0,1 g 1 mg 25 mg 20 g 1000 ml Besiyeri, distile suda çözülerek otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri, ekstrasellüler ribonükleaz enzim aktivitesinin tarandığı besiyeridir. Ġnkübasyon sonunda, petrilerin üzerine Toluidine Blue O solüsyonu spreylenerek birkaç dakika sonra petrilerde koyu mavi zona karģı oluģan pembe zonun ekstrasellüler ribonükleaz aktivitesine sahip olduğunu göstermektedir (Cheng and Ogrydziak, 1987; Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). Gliserol Proteose Pepton-Sitrat (ph 5,0) Gliserol Proteoz pepton (Difco) 20 g 6 g 9

13 Yeast nitrogen base (amino asitsiz amonyum sülfatsız) 5 g Adenin 60 mg 100 mm sitrat tamponu (ph 5,0) 1000 ml Besiyeri, distile suda çözülerek otoklavda 121 o C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri mikroorganizmaların ekstraselüler olarak ürettikleri enzimlerini salgıladığı ortamdır. Bu besiyerinde organizmaların ürettikleri ekstrasellüler ribonükleaz enzimin üretildiği besiyeridir (Cheng and Ogrydziak, 1986; Cheng and Ogrydziak, 1987; Ogrydziak, 2003). Triptik Soya Broth/Agar Triptik Soya Broth (Agar) Distile Su 30 g 20 g 1000 ml Besiyeri, distile suda çözülerek otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri, bakteri kültürlerinin aktifleģtirilmesinde kullanılmıģtır (Atlas, 2004). Patetes Dekstroz Agar Potato Dextrose Agar Distile Su 39 g 1000 ml Besiyeri, otoklavda 121 C de 15 dakika süre ile steril edilmiģtir. Bu besiyeri, maya kültürünün aktifleģtirilmesinde kullanılmıģtır (Atlas, 2004). 2.3 ÇalıĢmada Kullanılan Çözelti ve Tamponlar 100 mm Fosfat Tamponu (ph 7,0) 39 ml 0,1 M NaH 2 PO 4 ve 61 ml 0,1 M Na 2 HPO 4 çözeltileri karıģtırılarak oluģturulmuģtur. 100 mm Sitrat Tamponu (ph 5,0) 20 ml 0,1 M sitrik asit ve 30 ml 0,1 M Na-sitrat çözeltileri karıģtırılmıģ ve distile su ile hacim 100 ml ye tamamlanarak oluģturulmuģtur. Toluidine Blue O (Sigma type O) % 50 lik etanolde % 0,1 lik toluidine blue O eklenerek solüsyon hazırlanır. Bu solüsyon RNA petrilerinde inkbasyon sonucunda besiyerine spraylenir ve koyu lacivert zemine karģı pembe zon oluģumu RNaz aktivitesini taranmasında kullanılmaktadır (Cheng and Ogrydziak, 1987; Ogrydziak, 2003). 10

14 50 mm Glisin-NaOH tamponu (ph 10,5) Glisin NaOH 3,75 g 2 g 1 L distile suda, glisin ve sodyum hidroksit ayrı ayrı çözülmüģ ve bu iki çözelti ph 10,5 olana dek birbiriyle karıģtırılmıģtır. Kazein çözeltisi 50 mm Glisin-NaOH tampon çözeltisinin 100 ml sinde 0,6 g olacak Ģekilde çözülerek hazırlanmıģtır. Trikloroasetikasit (TCA) çözeltisi (0,44 M) 7,19 g (0,44 M) TCA 100 ml distile suda çözülerek hazırlanmıģtır. Sodyum karbonat çözeltisi (0,5 M) 5,3 g (0,5 M) Na2CO3 100 ml distile suda çözülerek hazırlanmıģtır. Folin-Ciocalteau reaktifi (yarı yarıya seyreltilmiģ) 100 ml Folin-Ciocalteu fenol, 100 ml distile suda seyreltilerek hazırlanmıģtır. RNA çözeltisi 100 mm sitrat tampon çözeltisinin 100 ml sinde 1,5 g RNA olacak Ģekilde çözülerek hazırlanmıģtır. Perkorik asit çözeltisi Perklorik asit % 12 Uranil asetat % 0,4 Tris-borat-EDTA tamponu (TBE) (5x/L) Trisma base (Sigma) Borik asit (Sigma) 54,0 g 27,5 g 0.5 M EDTA (Sigma) ph ,0 ml Bu tampon, agaroz jel elektroforezinde DNA ve PCR ürünlerinin yürütülmesinde kullanılmıģtır (Liu et al., 2000). Jel yükleme tamponu (6x) Orange G % 0,4 Sükroz % 40 11

15 Ultra saf su 10 ml Lizis tamponu EDTA (Sigma) ph 8,0 NaCl (Sigma) 60 mm 150 mm SDS (Sigma) % 1 Tris-HCl (Sigma) ph 8,0 400 mm Bu tampon, kendi oluģturduğumuz DNA izolasyonunda hücreyi parçalamada kullanılan tampondur (Liu et al., 2000). 2.4 Alkalin Ekstrasellüler Proteaz (AEP) Enzim Üretiminin Taranması AEP enzim aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan Y. lipolytica maya kültürlerinin büyütülmesinde sıvı YPD besiyeri, maya strainlerinin AEP aktivite taramasında ise yağsız süt agar besiyeri kullanılmıģtır (Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). 27 C de 24 saat boyunca sıvı YPD besiyerinde 10 7 hücre/ml mertebesinde büyütülmüģ maya strainleri, daha önceden hazırlanmıģ olan yağsız süt agar petrilerine her bir petriye 20 μl maya kültürü gelecek Ģekilde spotlanmıģtır. Petriler, 27 C de 48 saat inkübe edilmiģtir. Yağsız süt agar petrileri azot kaynağı olarak kazein içermektedir. Belirtilen inkübasyon sürelerinin sonunda, yağsız süt agar petrilerinde meydana gelen kazeinin parçalanması sonucunda oluģan zon açıklıklarının çapları ölçülmüģtür (Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011; Chitra et al., 2011). 2.5 AEP Enziminin Üretimi Yağsız süt agarda AEP aktivite taramasında semikantitatif olarak en yüksek alkalin proteaz enzim aktivitesi gösteren Y. lipolytica TEM YL 5 straini ile çalıģmalara devam edilmiģtir.18 saatlik sıvı YPD kültürlerinden alınan 250 μl maya hücre süspansiyonları, 250 ml 100 mm fosfat tamponu ile tamponlanmıģ gliserol proteose pepton (GPP ph 6,8) besiyerini içeren 1000 ml lik erlenlere inoküle edilmiģ ve 27 C 150 rpm de 72 saat inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonucunda, ekstrasellüler enzimin olduğu düģünülen süpernatant, 4 C de 6000 rpm 10 dakika santrifüjlenmiģtir. Santrifüjden sonra, süpernatant 0,22 μm lik milipor membranlar ile süpernatant filtre edilerek maya hücrelerinden tamamen arındırılmıģtır. Elde edilen süpernatantlar steril bir ortam ĢiĢesinde toplanmıģ, toplam protein miktarı ve alkali proteaz aktivitesi aģağıda belirtildiği Ģekilde ölçülmüģtür(ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). 12

16 2.6 Alkalin Proteaz Aktivitesinin Belirlenmesi Proteaz aktivitesi Takami ve ark. (1989) a göre modifiye yöntem kullanılarak ölçülmüģtür. 0,05 ml enzim 50 mm glisin-naoh tamponunda (ph 10,5) hazırlanan % 0,6 lık kazein çözeltisinin 0,5 ml si ile karıģtırılarak 30 C da 20 dakika su banyosunda inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda reaksiyon, ortama 0,5 ml 0,44 M trikloroasetik asit çözeltisi ilave edilerek durdurulmuģ ve 10 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda karıģım 10 dk süre ile 8000 rpm de santrifüjlenmiģtir. 0,25 ml süpernatant, 1,25 ml 0,5 M Na2CO3 ve karıģıma 2 kat seyreltilmiģ Folin-Ciocalteu reaktifinden 0,25 ml ile karıģtırıldıktan sonra oda sıcaklığında 30 dk bekletilmiģtir. Süre sonunda örneklerin 660 nm deki absorbans değerleri (Cary 50, Varian) ölçülmüģtür. Enzim aktivitesi standart tirozin grafiği oluģturularak aģağıda verilen formül ile hesaplanmıģtır. (OD / Eğim) x Seyreltme Faktörü x Toplam Hacim(ml) Enzim Aktivitesi (U/ml/dak) = Enzim Hacmi ml x İnkübasyon Süresi(dak) Bir birim alkalin proteaz aktivitesi, kazeinin hidrolizi sonunda, 30 C de, ph 10,5 da dakikada 1μg tirozin oluģturan enzim miktarı olarak ifade edilmiģtir (Kazan et al., 2005; Kazan et al., 2009) Tirozin standart grafiğinin hazırlanması Alkalin proteaz aktivitesi hesaplamasında kullanılacak olan tirozin standart grafiğinin çıkarılması için, 50 mm glisin-nacl-naoh tamponunda (ph 10,5) μg/ml tirozin içeren çözeltiler hazırlanmıģtır. Farklı konsantrasyonda tirozin içeren her bir çözeltiden 0,5 ml temiz tüplere aktarılarak üzerine 2,5 ml 0,5 M Na 2 CO 3 ve iki kez seyreltilmiģ Folin reaktifi ilave edilmiģtir. Reaksiyon karıģımı, oda sıcaklığında 30 dakika bekletilerek 660 nm deki absorbans değerleri (Cary 50, Varian) okunmuģtur. Tirozin miktarına bağlı olarak okunan 660 nm deki absorbanslardan yararlanılarak, tirozin standart grafiği çizilmiģtir (ġekil 4). Bu eğriden yararlanılarak örneklerdeki alkalin proteaz aktiviteleri hesaplanmıģtır (Takami et al., 1989). ġekil 4.Tirozin standart grafiği. 13

17 2.7 Ekstrasellüler Ribonükleaz (RNaz) Enzim Aktivitesinin Taranması Ekstrasellüler RNaz aktivite taramasında kullanılan Y. lipolytica maya kültürlerinin büyütülmesinde sıvı YPD besiyeri, maya strainlerinin RNaz aktivite taramasında ise RNA agar besiyeri kullanılmıģtır (Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011).27 C de 24 saat boyunca sıvı YPD besiyerinde 10 7 hücre/ml mertebesinde büyütülmüģ maya strainleri, daha önceden hazırlanmıģ olan RNA agar petrilerine her bir petriye 20 μl maya kültürü gelecek Ģekilde spotlanmıģtır. Petriler, 27 C de saat inkübe edilmiģtir. Belirtilen inkübasyon sürelerinin sonunda, her RNA agar petrisine daha önceden hazırlanmıģ Toluidine Blue O solüsyonu spreylenmiģ ve birkaç dakika sonucunda RNA agar petrilerinde koyu lacivert zemine karģı hücrelerin etrafında oluģan pembe zon çapları ölçülmüģtür. (Ogrydziak, 2003). 2.8 Ekstrasellüler RNaz Enziminin Üretimi RNA agarda ekstrasellüler RNaz enzim aktivite taramasında semikantitatif olarak en yüksek ekstrasellüler RNaz enzim aktivitesi gösteren Y. lipolytica TEM YL 21 straini ile çalıģmalara devam edilmiģtir.18 saatlik sıvı YPD kültürlerinden alınan 100 μl maya hücre süspansiyonları, 250 ml 100 mm sitrat tamponu ile tamponlanmıģ gliserol proteose pepton sitrat (GPP-sitrat ph 5,0) besiyerini içeren 1000 ml lik erlenlere inoküle edilmiģ ve 27 C 150 rpm de 72 saat inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonucunda, ekstrasellüler enzimin olduğu düģünülen süpernatant, 4 C de 6000 rpm 10 dakika santrifüjlenmiģtir. Santrifüjden sonra, süpernatant 0,22 μm lik milipor membranlar ile süpernatant filtre edilerek maya hücrelerinden tamamen arındırılmıģtır. Elde edilen süpernatantlar steril bir ortam ĢiĢesinde toplanmıģ, protein miktarı ve RNaz aktivitesi yöntemde belirtildiği Ģekilde ölçülmüģtür(ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). 2.9 RNaz Aktivitesinin Belirlenmesi Ribonükleaz (RNaz) aktivitesi, Cheng ve Ogrydziak (1986) tarafından belirtilen RNA hidroliz yöntemi kullanılarak saptanmıģtır. 50 µl enzim solüsyonu, 100 µl 100 mm sodyum sitrat tamponu (ph 5,0), 300 µl ultra saf su ve 50 µl sodyum sitrat tamponunda hazırlanmıģ % 1,5 lik RNA (Torula Tip VI) ile karıģtırılarak 30 C de 45 dakika su banyosunda inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda reaksiyon, ortama 500 µl % 0,4 uranil asetat içeren % 12 perklorik asit (v/v) ilave edilerek durdurulmuģ ve karıģım buz içinde soğutularak santrifüjlenmiģtir. Santrifüjleme sonucunda örnekler uygun oranda seyreltilerek 260 nm deki absorbans değerleri (Cary 50, Varian) ölçülmüģtür. Bir birim ribonükleaz (RNaz) aktivitesi, RNA hidrolizi sonucunda 30 C de 1 dakikada 260 nm absorbansdaki 0,1 lik değer artıģına sebep olan enzim miktarı olarak ifade edilmiģtir (Cheng and Ogrydziak, 1986). 14

18 2.10 Toplam Protein Miktarının Tayini Protein miktarı sığır serum albumininin (BSA) standart olarak kullanıldığı, Bradford yöntemi kullanılarak tayin edilmiģtir (Bradford, 1976). Protein standart grafiğinin oluģturulması için, 10 mg BSA 10 ml distile suda çözülmüģtür. 1 mg/ml BSA çözeltisine 9 ml distile su eklenerek seyreltme yapılmıģtır. Konsantrasyonu duyarlılık içinde kalan standartlar (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 μg BSA/ml olacak Ģekilde) uygun seyreltme yapılarak hazırlanmıģtır. 0,05 ml örnek üzerine 1 ml Coomasie Blue reaktifi eklendikten sonra karıģımın 595 nm deki absorbans değeri (Cary 50, Varian) ölçülmüģtür (ġekil 5). Elde edilen verilerden aģağıdaki formül yardımıyla protein miktarı hesaplanmıģtır (Spector, 1978). Protein (mg/ml) = OD595 x Seyreltme Faktörü Eğim ġekil 5. Protein standart grafiği Üretilen AEP ve RNaz Enzimlerinin Ticari Kitlerde Bulunan Proteinase K ve RNase A Enzimleriyle KarĢılaĢtırılması Gram Negatif Bakterilerden DNA Ġzolasyonu Gram negatif bir bakteri olan E.coli den DNA izolasyonu, NanoHelix firmasının PureHelix Genomic DNA Prep Kitinin (Bacteria) Gram-negative bacteria protokolü kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir µl triptik soya agar besiyerinde kültüre edilmiģ E.coli bakterisi rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant uzaklaģtırılmıģtır. 2. Hücre pelleti üzerine 350 µl NGD1 tamponu ilave edilmiģtir ve yaklaģık 1 dakika vorteks ile Ģiddetli bir Ģekilde karıģtırılmıģtır. 15

19 3. Hücre lizatı üzerine 8 µl Proteinaz K* (10 mg/ml) ilave edilmiģ ve pipetle karıģtırılmıģtır. 70 C 10 dakika inkübe edildikten sonra 5 dakika buzda soğutulmuģtur rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. 4. Süpernatant yeni bir 1,5 ml mikrosantrifüj tüpüne aktarılmıģ ve üzerine 400 µl NGD2tamponu ilave edilmiģtir. Daha sonra, yaklaģık 1 dakika vorteks ile Ģiddetli bir Ģekilde karıģtırılmıģ ve rpm de 5 dakika santrifüjlenmiģtir. 5. Süpernatant, bir 2 ml lik toplama tüpüne yerleģtirilen bir spin kolona aktarılmıģtır ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. Toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. 6. Spin kolona 500 µl WB tamponu eklenmiģtir ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. Toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. (Bu basamak 2 kere tekrarlanmıģtır) 7. Kalan WB tamponu uzaklaģtırmak için spin kolon rpm de 2 dakika santrifüjlenmiģtir. 8. Santrifüjden sonra 2 ml lik toplama tüpü atılmıģ ve spin kolon dikkatli bir Ģekilde temiz bir ependorf tüpüne aktarılmıģtır. Spin kolonun tam merkezine 50 µl Elutiontamponu ilave edilmiģtir. Spin kolon rpm de 2 dakika santrifüjlendikten sonra spin kolon atılmıģ ve DNA -20 C de saklanmıģtır. * Proteinase K yerine 200 µl AEP enzim süpernatantı ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir Gram Pozitif Bakterilerden DNA Ġzolasyonu Gram pozitif bir bakteri olan S. aureus tan DNA izolasyonu, NanoHelix firmasının PureHelix Genomic DNA Prep Kitinin (Bacteria) Gram-positive bacteria protokolü kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir µl triptik soya agar besiyerinde kültüre edilmiģ S. aureus bakterisi rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant uzaklaģtırılmıģtır. 2. Hücre pelleti 300 µl Cell Resuspension Solution ile yeniden homojen hale getirilmiģtir. 3. Daha sonra bu solüsyona 2 µl Lysosyme (100 mg/ml) eklenmiģtir ve pipetle iyi bir Ģekilde karıģtırılmıģtır ve 37 C 1 saat inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonucunda, rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant uzaklaģtırılmıģtır. 4. Hücre pelleti üzerine 350 µl NGD1 tamponu ilave edilmiģtir ve yaklaģık 1 dakika vorteks ile Ģiddetli bir Ģekilde karıģtırılmıģtır. 5. Hücre lizatı üzerine 8 µl Proteinaz K* (10 mg/ml) ilave edilmiģ ve pipetle karıģtırılmıģtır. 70 C 10 dakika inkübe edildikten sonra 5 dakika buzda soğutulmuģtur rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. 16

20 6. Süpernatant yeni bir 1,5 ml mikrosantrifüj tüpüne aktarılmıģ ve üzerine 400 µl NGD2tamponu ilave edilmiģtir. Daha sonra, yaklaģık 1 dakika vorteks ile Ģiddetli bir Ģekilde karıģtırılmıģ ve rpm de 5 dakika santrifüjlenmiģtir. 7. Süpernatant, bir 2 ml lik toplama tüpüne yerleģtirilen bir spin kolona aktarılmıģtır ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. Toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. 8. Spin kolona 500 µl WB tamponu eklenmiģtir ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. Toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. (Bu basamak 2 kere tekrarlanmıģtır) 9. Kalan WB tamponu uzaklaģtırmak için spin kolon rpm de 2 dakika santrifüjlenmiģtir. 10. Santrifüjden sonra 2 ml lik toplama tüpü atılmıģ ve spin kolon dikkatli bir Ģekilde temiz bir ependorf tüpüne aktarılmıģtır. Spin kolonun tam merkezine 50 µl Elutiontamponu ilave edilmiģtir. Spin kolon rpm de 2 dakika santrifüjlendikten sonra spin kolon atılmıģ ve DNA -20 C de saklanmıģtır. * Proteinase K yerine 200 µl AEP enzim süpernatantı ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir Maya Hücresinden DNA Ġzolasyonu S. cerevisiae mayasından DNA izolasyonu, Intron Biotechnology firmasının i-genomic BYF DNA Mini Kitinin Yeast protokolü kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir µl patetes dekstroz agar besiyerinde kültüre edilmiģ S. cerevisiae mayası rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant uzaklaģtırılmıģtır. 2. Hücre pelleti üzerine 200 µl BYP tamponu ve 2 µl 2-Mercaptoethanolilave edilmiģ ve 30 saniye Ģiddetli bir Ģekilde vorteksle karıģtırılmıģtır. 37 C de 15 dakika inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda, oda sıcaklığında rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant atılmıģtır. 3. Hücre lizatı üzerine 100 µl MP tamponu ve 3 µl Litikaz enzim solüsyonu ilave edilmiģ ve 30 saniye Ģiddetli bir Ģekilde vorteksle karıģtırılmıģtır. 37 C de 15 dakika inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda, oda sıcaklığında rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant atılmıģtır. 4. Maya hücrelerini tamamen parçalamak için 200 µl MG tamponu, 10µl Proteinaz K* ve 5µl RNaz** enzim solüsyonları ilave edilmiģ ve 30 saniye Ģiddetli bir Ģekilde vorteksle karıģtırılmıģtır. 65 C de 30 dakika inkübe edilmiģtir. 5. Hücre lizatı üzerine 250 µl MB tamponu ilave edilmiģtir ve ependorf tüpü 5-6 kez ters düz yapılarak karıģtırılmıģtır. Daha sonra, bu karģımın üzerine 250 µl % 80 17

21 Etanolsolüsyonu ilave edilmiģtir ve ependorf tüpü 5-6 kez ters düz yapılarak karıģtırılmıģtır. 6. Bu karıģımın 750 µl si yeni bir spin kolona aktarılmıģ ve oda sıcaklığında rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpüne geçen solüsyon atılmıģtır. 7. Spin kolon yeni bir toplama tüpüne yerleģtirilmiģ ve spin kolona 700 µl MW tamponu ilave edilmiģtir. Oda sıcaklığında rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpüne geçen solüsyon atılmıģtır. Spin kolonun membranı kuru hale gelinceye kadar santrifüj iģlemi devam etmiģtir. 8. Son aģamada, spin kolon yeni bir ependorf tüpünün içine yerleģtirilmiģ, spin kolonun membranının üzerine gelecek Ģekilde 50 µl ME tamponu ilave edilmiģ ve oda sıcaklığında 1 dakika inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonunda, spin kolon rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve spin kolondan ependorfa geçen solüsyon kalıp DNA olarak kullanılmıģtır. * Proteinaz K yerine 400 µl AEP enzim süpernatantı ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir. **RNaz A yerine 200 µl RNaz enzim süpernatantı ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir Bitki Hücresinden DNA Ġzolasyonu A. thaliana bitkisinden DNA izolasyonu, Geneaid firmasının Genomic DNA Mini Plant Kitinin protokolü kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 0,1 g taze A. thaliana yaprağı sıvı azot ile dondurulmuģ ve bir havan yardımıyla dövülerek toz haline getirilmiģtir. Daha sonra, toz haline getirilmiģ yaprak bir ependorf tüpüne aktarılmıģtır. 2. Örneğe 400 µl GPX1 tamponu ve 5 µl RNaz A* enzimi ilave edilmiģ ve vorteks ile karıģtırılmıģtır. Daha sonra 60 C de 10 dakika inkübe edilmiģtir. 3. Ġnkübasyon sonucunda, hücre lizatına 100 µl GP2 tamponu eklenmiģ, vorteksle karıģtırılmıģ ve buzda 3 dakika inkübe edilmiģtir. 4. Bu hücre lizatı toplama tüpü ile kombine bir filtreli kolona aktarılmıģ ve 2500 rpm de 30 saniye santrifüjlenmiģtir. 5. Toplama tüpüne geçen yaklaģık 400 µl hücre lizatı yeni bir ependorf tüpüne aktarılmıģ ve üzerine 600 µl GP3 tamponu ilave edilmiģ ve yeni bir GD kolona aktarılmıģtır. Daha sonra rpm de 5 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. 6. Daha sonra, GD kolonuna 400 µl W1 tamponu eklenmiģ ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. 18

22 7. GD kolonuna 600 µl Wash Buffer tamponu eklenmiģ ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpüne geçen fraksiyon atılmıģtır. Ayrıca kuru kolon yüzeyi elde etmek için boģ GD kolonu rpm de 3 dakika santrifüjlenmiģ ve toplama tüpü atılmıģtır. 8. GD kolonu temiz bir ependorf tüpüne aktarılmıģ ve GD kolonunun filtresinin üzerine gelecek Ģekilde 50 µl Elution Buffer eklenmiģ, 5 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiģ ve rpm de 1 dakika santrifüjlenmiģtir. Ependorf tüpüne geçen solüsyon kalıp DNA olarak kullanılmıģtır. * RNaz A yerine 200 µl RNaz enzim süpernatantı ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir Üretilen AEP ve RNaz Enzimleriyle Birlikte Farklı Kimyasal Solüsyonlarla Hazırladığımız DNA Ġzolasyon Protokolünün Farklı Canlılarda Kullanılması E.coli, S. aureus, S. cerevisiae, A. thaliana gibi farklı canlılardan DNA izolasyonu, geliģtirdiğimiz DNA izolasyon yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. 1. Yukarıda belirtilen canlılar uygun besiyerlerinde ve Ģartlarda üretilmiģtir (E.coli ve S. aureus bakterileri ve S. cerevisiae maya hücreleri sıvı kültürde üretilmiģ, A. thaliana bitki kültüründen alınmıģtır). 2. 0,1 g taze Arabidopsis thaliana yaprağı sıvı azot ile dondurulmuģ ve bir havan yardımıyla dövülerek toz haline getirilmiģtir. Daha sonra, toz haline getirilmiģ yaprak bir ependorf tüpüne aktarılmıģtır. Diğer canlılar ise sıvı besiyerinde bir gece büyütülen kültür steril bir ependorf tüpüne aktarılmıģ, rpm de 5 dakika santrifüjlenerek hücreler çöktürülmüģ ve daha sonra süpernanat uzaklaģtırılmıģtır. 3. Pellet üzerine 500 μl lizis tamponu ilave edilmiģ ve karıģım homojen olana dek karıģtırılmıģtır. 4. Hücre lizatı üzerine 200 µl AEP ve 200 µl RNaz enzim süpernatantları ilave edilmiģtir ve hücre lizatı 30 C de inkübe edilmiģtir. 5. KarıĢım rpm de, 4 C de, 5 dakika santrifüjlenmiģ, süpernatant yeni ve steril bir ependorf tüpüne aktarılmıģtır. 6. Yeni tüpe aktarılan sıvının üzerine eģit hacimde izopropil alkol ilave edilmiģ ve homojen karıģım sağlana dek karıģtırılmıģtır. 7. KarıĢım rpm de, 4 C de, 2 dakika santrifüjlenmiģ ve süpernatant uzaklaģtırılmıģtır. 8. Daha sonra 300 μl %70 lik soğuk etanol ilave edilir ve rpm de, 4 C de, 1 dakika santrifüjlenmiģ ve etanol uçana kadar beklenilmiģtir. 19

23 9. Etanol uçtuktan sonra örnekler 50 μl ultra saf suda tekrar süspanse edilmiģ ve kullanılana kadar -20 C de saklanmıģtır DNA ın Saflık Kontrolü Elde edilen genomik DNA lar bütünlükleri bakımından agaroz jel elektroforezinde yürütülmüģtür. Agaroz jel elektoroforezi, 5 μl/100 ml SafeView ve %1 agaroz içeren mini jelde gerçekleģtirilmiģtir. Jel hazırlanmasında ve elektroforezde TBE tamponu kullanılmıģ, 5 μl DNA solüsyonu, 1,5 μl yükleme solüsyonu ile karıģtırılarak 90 voltta 75 dakika süreyle yürütülmüģtür. Elektroforezde marker olarak GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Fermentas) kullanılmıģtır. Elektroforez sonucunda baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmesi, izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu göstermiģtir (Sambrook et al., 1989; Ausubel et al., 1997). Agaroz jel elektroforezinin yanı sıra nükleik asitlerin saflık kontrolleri ve miktarları Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) spektrofotometre kullanılarak A 260 /A 280 oranlarının ölçülmesi ile de kontrol edilmiģtir. 20

24 3. SONUÇLAR 3.1 AEP Enzim Üretiminin Taranması Denemeye alınan Y. lipolytica TEM YL 5 straini yağsız süt agar besiyerinde aktiviteye sahip olduğu bulunmuģ ve meydana getirdiği açılma zonu ġekil 6 da görülmektedir. ġekil 6. AEP enzim aktivitesi taranması sonrası Y. lipolytica TEM YL 5 straini tarafından yağsız süt agarda 27 C 48 saat inkübasyon sonucunda oluģan açılma zonu. 3.2 AEP Enziminin Üretimi Nitelolarak AEP enzimi üreten Y. lipolytica TEM YL 5 straini seçildikten sonra, bu strainin daha önceki araģtırmada (Akpınar et al., 2011) AEP enzimini en fazla gliserol proteose pepton (GPP, ph 6,8) besiyerinde ürettiği saptandığından AEP enzim üretimi GPP besiyerinde yapılmıģ ve 48. saat inkübasyonu sonucunda en fazla miktarda AEP enzimini ürettiği ve bu saatten sonra enzim miktarının azaldığı, alkalin proteaz aktivite tayini ile saptanmıģtır (ġekil 7). 21

25 ġekil 7.Y. lipolytica TEM YL 5 straininden AEP enziminin zamanla üretim grafiği. AEP enziminin en fazla üretim Ģartlarının belirlenmesinden sonra, Y. lipolytica TEM YL 5 suģu GPP besiyerinde (ph 6,8) 150 rpm de çalkalamalı olarak 27 C de 48 saat boyunca inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonucunda, AEP enzimi olduğu düģünülen enzim solüsyonu, 4 C de 8000 rpm 10 dakika santrifüjlenerek süpernatant elde edilmiģ ve maya hücreleri uzaklaģtırılmıģtır. Santrifüjden sonra, süpernatant 0,22 μm lik milipor membran ile filtre edilerek maya hücrelerinden tamamen uzaklaģtırılmıģ ve 500 ml ham AEP enzimi elde edilmiģtir. Elde edilen süpernatant steril bir ortam ĢiĢesinde toplanmıģ, süpernatantın toplam protein miktarı 80 mg (0,16 mg/ml protein) olarak bulunmuģtur. Aynı süpernatantın alkalin proteaz aktivitesi 79,305 U/ml/dak bulunmuģtur. 3.3 RNaz Enzim Üretiminin Taranması Denemeye alınan Y. lipolytica TEM YL 21 suģunun RNaz enzimini üretip üretmediği RNA agar besiyerinde inkübasyonu sonucunda Toluidine Blue O solüsyonu spreylenmesinden sonra meydana gelen koyu lacivert zemine karģı oluģan pembe açılma zonu meydana getirdiğinden RNA agar besiyerinde RNaz aktiviteye sahip olduğu bulunmuģ ve meydana getirdiği açılma zonu ġekil 8 de görülmektedir. ġekil 8. RNaz enzim aktivitesi taranması sonrası Y. lipolytica TEM YL 21 straini tarafından RNA agarda 27 C 48 saat inkübasyon sonucunda oluģan açılma zonu. 3.4 RNaz Enziminin Üretimi Nitel olarak AEP enzimi üreten Y. lipolytica TEM YL 21 straini seçildikten sonra, bu strainin daha önceki araģtırmada (Akpınar et al., 2011) RNaz enzimini en fazla gliserol proteose pepton sitrat (GPP-sitrat, ph 5,0) besiyerinde ürettiği saptandığından RNaz enzim üretimi GPP sitrat besiyerinde yapılmıģ ve 48. saat inkübasyonu sonucunda en fazla miktarda RNaz 22

26 Aktivite (U/ml) enzimini ürettiği ve bu saatten sonra enzim miktarının azaldığı, RNaz aktivite tayini ile saptanmıģtır (ġekil 9) Zaman (saat) ġekil 9.Y. lipolytica TEM YL 21 straininden RNaz enziminin zamanla üretim grafiği. RNaz enziminin en fazla üretim Ģartlarının belirlenmesinden sonra, Y. lipolytica TEM YL 21 suģu GPP-sitrat besiyerinde (ph 5,0) 150 rpm de çalkalamalı olarak 27 C de 48 saat boyunca inkübe edilmiģtir. Ġnkübasyon sonucunda, ekstrasellüler RNaz enzimi olduğu düģünülen enzim solüsyonu, 4 C de 8000 rpm 10 dakika santrifüjlenerek süpernatant elde edilmiģ ve maya hücreleri uzaklaģtırılmıģtır. Santrifüjden sonra, süpernatant 0,22 μm lik milipor membran ile filtre edilerek maya hücrelerinden tamamen uzaklaģtırılmıģ ve 500 ml ham RNaz enzimi elde edilmiģtir. Elde edilen süpernatant steril bir ortam ĢiĢesinde toplanmıģ, süpernatantın toplam protein miktarı 148 mg (0,296 mg/ml) olarak bulunmuģtur. Aynı süpernatantın ribonükleaz aktivitesi 20,745 U/ml/dak olarak bulunmuģtur. 3.5 Üretilen AEP ve RNaz Enzimlerinin Ticari Kitlerde Bulunan Proteinaz K ve RNaz A Enzimleriyle KarĢılaĢtırılması Gram Negatif Bakterilerden DNA Ġzolasyonu Gram negatif bakterilerden model organizma olan E. coli bakterisinden DNA izolasyonu, NanoHelix firmasının PureHelix Genomic DNA Prep Kitinin (Bacteria) Gram-negative bacteria protokolü değiģtirilmeden ve kitte bulunan ticari Proteinase K enzimi yerine AEP enzimi kullanılarak iki tekrarlı olarak gerçekleģtirilmiģtir. DNA izolasyonları sonucunda hem kit hem de AEP enziminin kullanıldığı protokollerde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları yaklaģık 1,8 çıkmıģ ve bu oran DNA ın saf olduğunu göstermektedir (Çizelge 1). Her iki protokolün elektroforez sonuçları incelendiğinde baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmiģ ve izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu saptanmıģtır (ġekil 10). 23

27 Çizelge 1.Farklı organizmalardan ticari DNA izolasyon kitleri ile AEP ve RNaz enzimleri kullanılarak izole edilen DNA ların spektrofotometrik yöntem ile saflık kontrolü. Organizma E. coli S. aureus S. cerevisiae A. thaliana Prosedür Nükleik Asit Konsantrasyonu (ng/µl) A 260 /A 280 Kit 25,13 1,75 Kit 20,54 1,76 AEP 30,08 1,82 AEP 25,17 1,81 Kit 22,46 1,72 Kit 23,81 1,70 AEP 44,21 1,80 AEP 49,13 1,81 Kit 30,73 1,92 Kit 33,09 1,95 AEP + RNaz 28,76 1,83 AEP + RNaz 27,12 1,82 Kit 25,18 1,84 Kit 23,56 1,82 RNaz 29,27 1,83 RNaz 28,45 1,83 ġekil 10.Farklı organizmalardan ticari DNA izolasyon kitleri ile AEP ve RNaz enzimleri kullanılarak izole edilen DNA ların agaroz jel elektroforezinde görünümü. M: marker (GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder), 1, 2; E. coli bakterisinin ticari kit ile DNA izolasyonu, 3, 4; E. coli bakterisinin AEP enzimiyle birlikte DNA izolasyonu, 5,6; S. aureusbakterisinin ticari kit ile DNA izolasyonu, 7, 8; S. aureus bakterisinin AEP enzimiyle birlikte DNA izolasyonu, 9, 10; S. cerevisiae mayasının ticari kit ile DNA izolasyonu; 11, 12; S. cerevisiae mayasınınaep ve 24

28 RNaz enzimleriyle birlikte DNA izolasyonu; 13, 14; A. thaliana bitkisinin ticari kit ile DNA izolasyonu, 15, 16; A. thaliana bitkisininrnaz enzimiyle birlikte DNA izolasyonu sonuçları Gram Pozitif Bakterilerden DNA Ġzolasyonu Gram pozitif bakterilerden model organizma olan Staphylococcus aureus bakterisinden DNA izolasyonu, NanoHelix firmasının PureHelix Genomic DNA Prep Kitinin (Bacteria) Grampositive bacteria protokolü değiģtirilmeden ve kitte bulunan ticari Proteinase K enzimi yerine AEP enzimi kullanılarak iki tekrarlı olarak gerçekleģtirilmiģtir. DNA izolasyonları sonucunda kitin kullanıldığı protokolde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları 1,8 in altında çıkmıģtır. Dolayısıyla, kit protokolünde kullanılan ticari Proteinase K enziminin proteinlerin uzaklaģtırılmasında verimli sonuçlar vermediği bulunmuģtur. Bunun aksine AEP enziminin kullanıldığı protokolde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları yaklaģık 1,8 civarında ölçülmüģ ve AEP enziminin proteinleri uzaklaģtırmada verimli sonuçlar verdiği gözlemlenmiģtir (Çizelge 1). Her iki protokolün elektroforez sonuçları incelendiğinde baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmiģ ve izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu saptanmıģtır. Bununla birlikte kitin kullanıldığı protokolde gözlemlenen bantlar AEP enziminin kullanıldığı protolde gözlenen bantlara kıyasla daha az parlak olduğu bulunmuģtur. (ġekil 10) Maya Hücresinden DNA Ġzolasyonu Mayalardan model organizma olan Saccharomyces cerevisiae mayasından DNA izolasyonu, Intron Biotechnology firmasının i-genomic BYF DNA Mini Kitinin Yeast protokolüdeğiģtirilmeden ve kitte bulunan ticari Proteinase K enzimi yerine AEP enzimi ve RNaz A enzimi yerine RNaz enzimi kullanılarak iki tekrarlı olarak gerçekleģtirilmiģtir. DNA izolasyonları sonucunda hem kit hem de AEP ve RNaz enziminin kullanıldığı protokollerde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları yaklaģık 1,8 çıkmıģ ve bu oran DNA ın saf olduğunu göstermektedir (Çizelge 1). Her iki protokolün elektroforez sonuçları incelendiğinde baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmiģ ve izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu saptanmıģtır (ġekil 10) Bitki Hücresinden DNA Ġzolasyonu Çiçekli bitkilerden model organizma olan Arabidopsis thaliana bitkisinden DNA izolasyonugeneaid firmasının Genomic DNA Mini Plant Kitinin protokolü değiģtirilmeden ve kitte bulunan ticari RNaz A enzimi yerine RNaz enzimi kullanılarak iki tekrarlı olarak gerçekleģtirilmiģtir. DNA izolasyonları sonucunda hem kit hem de RNaz enziminin kullanıldığı protokollerde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları yaklaģık 1,8 çıkmıģ ve bu oran DNA ın saf olduğunu göstermektedir (Çizelge 1). Her iki protokolün elektroforez sonuçları 25

29 incelendiğinde baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmiģ ve izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu saptanmıģtır (ġekil 10). 3.6 Üretilen AEP ve RNaz Enzimleriyle Birlikte Farklı Kimyasal Solüsyonlarla Hazırladığımız DNA Ġzolasyon Protokolünün Farklı Canlılarda Kullanılması E.coli, S. aureus, S. cerevisiae, A. thaliana gibi farklı canlılardan DNA izolasyonu, geliģtirdiğimiz DNA izolasyon yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir.dna izolasyonları sonucunda AEP ve RNaz enzimlerinin kullanıldığı protokollerde Nanodrop cihazı kullanılarak A 260 /A 280 oranları 1,8 civarında çıkmıģ ve bu oran DNA ın saf olduğunu göstermektedir (Çizelge 2). Her iki protokolün elektroforez sonuçları incelendiğinde baģlangıç noktasına yakın, yüksek molekül ağırlıklı tek bir bant gözlenmiģ ve izole edilen DNA ların bütünlüğünün tam olduğunu saptanmıģtır (ġekil 11). Çizelge 2.Farklı organizmalardan hazırladığımız DNA izolasyon protokolü kullanılarak izole edilen DNA ların spektrofotometrik yöntem ile saflık kontrolü. Organizma E. coli S. aureus S. cerevisiae A. thaliana Prosedür Nükleik Asit Konsantrasyonu (ng/µl) A 260 /A 280 AEP 27,03 1,84 AEP 27,67 1,83 AEP 45,92 1,81 AEP 46,35 1,80 AEP + RNaz 27,72 1,82 AEP + RNaz 28,63 1,83 RNaz 29,12 1,85 RNaz 30,83 1,84 ġekil 11. Farklı organizmalardan hazırladığımız DNA izolasyon protokolü kullanılarak izole edilen DNA ların agaroz jel elektroforezinde görünümü. M: marker (GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder), 1, 2; E. coli bakterisinin AEP ve RNaz enzimleriyle birlikte DNA izolasyonu, 3,4; S. aureus bakterisinin AEP ve RNaz enzimleriyle birlikte DNA izolasyonu, 5, 6; S. cerevisiae 26

30 mayasının AEP ve RNaz enzimleriyle birlikte DNA izolasyonu; 7, 8; A. thaliana bitkisinin RNaz enzimiyle birlikte DNA izolasyonu sonuçları. TARTIġMA ve ÖNERĠLER Literatürde Y. lipolytica mayasından elde edilen AEP ve RNaz enzimlerinin üretimi, saflaģtırılması ve karakterizasyonu ile ilgili çalıģmalar mevcuttur (Ogrydziak and Mortimer, 1977; Simms and Ogrydziak, 1981; Ogrydziak and Scharf,1982; Cheng and Ogrydziak, 1986; Cheng and Ogrydziak, 1987; Matoba et al., 1988; Matoba and Ogrydziak, 1989;Ogrydziak, 2003; Akpınar et al., 2011). Y. lipolytica mayasından elde edilen AEP ve RNaz enzimlerinin moleküler biyolojide DNA izolasyonunda kullanılmasıyla ilgili literatür taramasında herhangi bir bilgiye rastlanmamıģtır. Ayrıca, ticari DNA izolasyonunda kullanılan ticari enzimler arasında AEP ve RNaz enzimleri yer almamaktadır. Dolayısıyla bu projede kullanılan enzimlerin DNA izolasyonunda ilk kez kullanılması çok büyük bir önem teģkil etmektedir. Ülkemizde Y. lipolytica mayasından AEP ve RNaz enzimlerinin üretimi, saflaģtırılması ve karakterizasyonu hakkında literatür taramalarında tek bir çalıģmanın olduğu ve bu çalıģmada bir Y. lipolytica suģunun Gliserol-Proteoz-Pepton (GPP) besiyerinde 27 C, ph 6,8, 48 saat süre sonucunda AEP enzimini en yüksek seviyede ürettiği bildirilmiģtir. Ayrıca AEP enziminin C aralığında aktivite gösterdiği ve optimum sıcaklığının 30 Colduğu, ph 8,0-11 aralığında aktivite gösterdiği ve optimum ph sının 10,5 olduğu, sodyum dodesil sülfat (SDS) gibi farklı yüzey aktif maddelere karģı dayanıklı olduğu, birçok monovalent ve divalent metal iyonlarıyla aktivitesinin arttırdığı,nano LC-ESI-MS/MS analizi ile kimotripsin benzeri serin proteaz olduğu açıklanmıģtır. Aynı çalıģmada, baģka bir Y. lipolytica suģunun Gliserol- Proteoz-Pepton sitrat (GPP-sitrat) besiyerinde 27 C, ph 5,0, 48 saat süre sonucunda RNaz enzimini en yüksek seviyede ürettiği bulunmuģtur. Ayrıca RNaz enziminin C aralığında aktivite gösterdiği ve optimum sıcaklığının 30 C olduğu, ph 3-8 aralığında aktivite gösterdiği ve optimum ph sının 5,0 olduğu; birçok monovalent ve divalent metal iyonlarıyla aktivitesinin arttırdığı; ribonükleotid parçalama spesifitesinin yüksek olduğu ve bütün ribonükletitleri parçaladığı; nano LC-ESI-MS/MS analizi ile ribonükleaz T2 sınıfına ait bir ribonükleaz olduğu bildirilmiģtir (Akpınar, 2013). Daha önce yapılan çalıģmalarda, Y. lipolytica mayasından elde edilen AEP ve RNaz enzimlerininin karakteristikleri saptanmıģ ancak DNA izolasyonunda kullanımı ile ilgili bir çalıģmaya rastlanmamıģtır. Bu projede, ülkemizde izole edilmiģ, patojen olmayan ve toksik metabolit üretmeyen bir maya türünden elde edilen AEP ve RNaz enzimlerinin DNA izolasyonunda kullanımı araģtırılmıģ, her iki enzimin de ticari kitlerde bulunan enzimlerle rekabet edebilirliği saptanmıģ olup iyi bir potansiyel vadettiği gözlenmiģtir. ÇalıĢmamızdan 27

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma GÖZÜKARA TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK

Detaylı

Aspergillus wentii DEN İNÜLİNAZ ENZIMİNİN ELDE EDİLMESİ Rumeysa KARATOP Yüksek Lisans Tezi BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

Aspergillus wentii DEN İNÜLİNAZ ENZIMİNİN ELDE EDİLMESİ Rumeysa KARATOP Yüksek Lisans Tezi BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Aspergillus wentii DEN İNÜLİNAZ ENZIMİNİN ELDE EDİLMESİ Rumeysa KARATOP Yüksek Lisans Tezi BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Filiz SANAL 2012, EDİRNE T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDEN TERMOSTABİL ALFA AMİLAZ ÜRETEN Bacillus sp. TÜRLERİNİN İZOLASYONU KARAKTERİZASYONU VE ALFA AMİLAZ GENİNİN

Detaylı

Apis mellifera ALT TÜRLERĠNDE PROMELLĠTĠN GEN ĠFADESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Apis mellifera ALT TÜRLERĠNDE PROMELLĠTĠN GEN ĠFADESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI ÖZEL EGE LĠSESĠ Apis mellifera ALT TÜRLERĠNDE PROMELLĠTĠN GEN ĠFADESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Defne ERÇETĠN & Bartu ĠNCE 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESĠ PROJENĠN ADI.......1 PROJENĠN AMACI......1

Detaylı

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Doç. Dr. Nurettin YÖREK DNA ile çalıģırken göz önünde bulundurmanız gereken temel özellikler: DNA basit bir moleküldür. Gerçekten! Sadece A, T, C ve G nükleotidlerini

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Katı Substrat Fermentasyonu ile Ham Nişastayı Parçalayan Yeni Bir Fungal Amilaz Üretimi Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi BİLAL BALKAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ZEYTİNYAĞI FABRİKASI SIVI ATIĞININ Rhodotorula glutinis ve Debaryomyces hansenii MAYALARI İLE BİYOARITIMININ İNCELENMESİ Alper KARAKAYA Danışman:

Detaylı

Anabilim Dalı : İLERİ TEKNOLOJİLER

Anabilim Dalı : İLERİ TEKNOLOJİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİLMDE 16s rdna YÖNTEMİ KULLANILARAK MİKROORGANİZMA TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YELBOĞA Anabilim Dalı : İLERİ TEKNOLOJİLER Programı : MOLEKÜLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 03 Sayfa: 19-42 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030303.pdf Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DETERJAN KATKI MADDESİ OLARAK MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI Banu Şükran ŞENGEL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül benden i i Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz Eylül İçindekiler Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür

Detaylı

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME YOLLARI AyĢe Esin BAġKAN Uzman Çevre Yüksek Mühendisi T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Difterinin (Corynebacterium sp enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali COŞKUN ENDÜSTRİYEL ENZİMLER ÜRETEN YENİ BACILLUS SP. SUŞLARININ İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI Organizasyon Komitesi Akademik Danışman Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY Kimya Mühendisleri Odası KMO Ege Bölge Şubesi Başkanı

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar 0 İçindekiler Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik...2 Deney I Karbonhidratların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.3 Deney II Şekerlerin İyodometrik Yöntemle Kantitatif Tayini...11

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 Her hakkı saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİSMAPAŞA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ PCR EACER LARAK YEİ KİMYASALLARI KULLAABİLİRLİĞİİ ARAŞTIRILMASI Sema BİLGİ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. İsa GÖKÇE 2008 er hakkı saklıdır

Detaylı

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler (Uygulama Örnekli) Doç. Dr. Münir TUNCER ÖNSÖZ Başta biyoloji bölümleri olmak üzere, temel tıp bilimleri, biyokimya bölümleri, çevre ve gıda mühendisliği

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 03 Sayfa: 1-30 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060301.pdf Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi,

Detaylı

03. Besiyerleri 1. 1 www.mikrobiyoloji.org ana sayfasında görülen Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous,

03. Besiyerleri 1. 1 www.mikrobiyoloji.org ana sayfasında görülen Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; Anonymous, 03. Besiyerleri 1 Prof. Dr. A. Kadir Halkman Ankara Üniv. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 03.01. Genel Bilgiler 03.02. Kısa Tarihçe 03.03. Besiyeri Hazırlama Şekilleri 03.03.01. Formülden

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yurdanur BOZDEMİR KETEN TOHUMU (Linum Usitatissimum) EKSTRAKTINDA KATALAZ VE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİM AKTİVİTELERİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 4 DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı