MAM HAT P L SELER : EFSANELER VE GERÇEKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAM HAT P L SELER : EFSANELER VE GERÇEKLER"

Transkript

1 MAM HAT P L SELER : EFSANELER VE GERÇEKLER YAYINLARI

2 RUfiEN ÇAKIR RFAN BOZAN BALKAN TALU MAM HAT P L SELER : EFSANELER VE GERÇEKLER TESEV YAYINLARI ISBN: YAYINA HAZIRLAYAN AYCAN AKDEN Z, DERYA DEM RLER, JONATHAN LEVACK (TESEV) Bu kitab n tüm haklar sakl d r. Kitab n hiçbir bölümü, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf n n (TESEV) izni olmadan, hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (fotokopi, kay t, bilgi depolama vb.) ço alt lamaz. COPYRIGHT KASIM 2004 TESEV TESEV BANKALAR CADDES NO:2, M NERVA HAN KARAKÖY STANBUL TEL: PBX FAX: Bu kitapta yer alan görüfller yazarlara aittir ve bir kurum olarak TESEV in görüflleriyle bire bir örtüflmeyebilir. Bu kitab n yay nlanmas ve tan t lmas ndaki katk lar ndan ötürü Aç k Toplum Enstitüsü-Türkiye ye ve TESEV Yüksek Dan flma Kurulu na teflekkürü borç biliriz.

3 MAM HAT P L SELER : EFSANELER VE GERÇEKLER RUfiEN ÇAKIR RFAN BOZAN BALKAN TALU Bu çal flma Haziran 2004 te <<http://www.tesev.org.tr/etkinlik/imam-hatipler.php>> adresinden yay mlanm flt r. YAYINLARI

4

5 SUNUfi Avrupa Birli ine kat l m süreci ve dünya ile bütünleflme arzusu, Türkiye de denetlenmesi güç bir mobilizasyon yaratm fl durumda. Bugün alt gelir gruplar ndaki ailelerin bile birincil kayg lar çocuklar n n iyi bir e itim almas... Ne var ki bu toplumsal enerji bir küreselleflme dönemine denk geldi i ölçüde, yetiflmifl insan sermayesinin dünyan n daha müreffeh ülkelerine do ru akmas na da yol açmakta. Dolay s yla e itim ancak toplumsal birlikteli i pekifltiren bir dayan flmac kültür içinde gerçekleflti i takdirde, o ülkeye yararl olmakta... Türkiye de bu geliflmelerin bask s alt nda ezilen ve h zla çare üretmesi gereken ülkeler aras nda. Ancak e itimin y llardan beri bir yönetim arac olarak kullan lmas, nitelik zafiyeti sorununu kal c hale getirmekle kalmay p; sosyal alanda da ayr flmalara neden olmakta. E itimin ideolojik bir araç olarak görülmesi ve iktidar alan n pekifltirmek üzere kullan lmas, farkl toplumsal kesimlerin okul sistemi üzerinden birbirini d fllayan bir mücadele üretmeleri noktas na kadar gidebilmekte. mam hatip liseleri konusu bu durumun aç k bir örne i... Oysa imam hatip liseleri bugün iki toplumsal ifllev görmekte: Çocuklar n n dinlerini de ö renmelerini talep eden toplumsal kesimlerin bu iste ine yan t getirme ve k zlar n n ahlaken uygun bir ortamda okumalar n isteyen ebeveynlerin taleplerini karfl lama. Nihai çözüm teknik aç dan çok farkl flekillerde olabilir... Ama önemli olan bu taleplerin Türkiye nin toplumsal birlikteli i ve ça dafl dünyaya adapte olmas aç s ndan yap c bir nitelik arzetmesidir... TESEV elinizdeki raporla bu konuyu objektif bir çerçeveye oturtmay hedefliyor. Çünkü e itim sorunlar n n cemaatler aras alan kapma mant içinde de il, tüm toplumu kuflatacak bir perspektif içinde ele al nmas giderek zorunlu hale gelmekte. Bu nedenle imam hatip liselerine iliflkin tart flman n da farkl l klar aras ndaki iletiflimi ve dayan flmay sa lamlaflt ran bir toplumsal bar fl projesi olarak alg lanmas gerekti ini düflünüyoruz. Devletin görevinin iyi yurttafllar yetifltirmek de il, yurttafllar iyi yetifltirmek olmas gerekti inin ortak ç k fl noktas oldu u bir tart flmay açabilme umuduyla... Can Paker TESEV 5

6 ÖNSÖZ Bu raporun ilk halini TESEV'e sundu umuz gün, YÖK Yasas 'n n baz maddelerini de ifltiren tasar hükümet taraf ndan TBMM'ye sunuldu. Böylelikle 28 Mart 2004 yerel seçimleri öncesi mam Hatip Lisesi ö rencileri baflta olmak üzere meslek lisesi ö rencilerinin üniversiteye giriflindeki katsay engelini kald rmaya söz vermifl olan iktidar partisi, son anda gelifltirilen bir ara formülle katsay y kald rmak yerine, meslek lisesi ö rencileri lehine çok önemli iyilefltirmelere gitmeyi tercih etti. Tasar h zla yasalaflt, fakat Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer, meslek liselerine yönelik de ifliklikleri uzun bir gerekçeyle veto ederek yasay TBMM'ye iade etti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da 1 Haziran 2004 tarihinde, partisinin TBMM Grubu'na yapt konuflmada, yasay dondurduklar n aç klad. E er hükümetin düzenlemesi uygulamaya konulabilmifl olsayd, hiç kuflkusuz HL ve meslek liselerine yönelik ilgide belirgin bir art fl yaflanacakt. Ama katsay kalsa da, kalkmasa da, son düzenlemede oldu u gibi etkisi azalat lsa da HL sorun üretmeye, toplumda gerginliklere neden olmaya devam ediyor, bütün bunlara ba l olarak çok say da gencin bugünleri ve yar nlar ipotek alt na al nm fl oluyor. Katsay n n varl veya yoklu u, hakk nda çok konuflulup tart fl lan, ideolojik/politik polemiklere ve çat flmalara konu olan HL'nin, din e itimi, meslek e itimi, din-devlet iliflkileri, temel hak ve özgürlükler gibi farkl alanlar ilgilendiren çetrefil bir sorun oldu u gerçe ini ortadan kald rm yor. Bu sorunun çözümüne bir katk da bulunabilmek için 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren, " mam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler" bafll kl bir proje bafllatt k. Projenin ad ndan da anlafl laca gibi, HL sorununun y llardan beri çözülememifl olmas nda, toplumun de iflik kesimlerinin bu ö renim kurumlar na, birbirine z t kayg ya da beklentilerle yaklafl p onlara ço u zaman gerçekle çok fazla ilgisi olmayan anlamlar yüklemesinin önemli bir rolü oldu unu düflünüyoruz. Örne in 1997 sonras ndaki geliflmeler, HL'ne yönelik "laik" kayg lar büyük ölçüde giderdi. O tarihten itibaren slami hassasiyet sahibi çevreler kayg lan r oldu. 8 y ll k kesintisiz zorunlu e itim tart flmalar s ras nda slami kesim, bu yasayla önce HL'nin orta k s mlar n n, ard ndan tümünün kapat laca n ileri sürdü ve yeni uygulamaya karfl çok yo un bir kampanya yürüttü. Nitekim üniversiteye giriflte ç kar lan engellerin de etkisiyle HL'ne yeni kay tlarda gözle görülür bir azalma yafland. 1997'den 6

7 AKP'nin iktidara geldi i 2002 Kas m ay na kadarki süreçte HL ö rencilerinin ortaö retim içindeki oran iyice azal p yüzde 2.5 civar na oturdu. Son yedi y lda HL'nde gözle görülür bir nitelik düflüflü yafland. Aileler ilkö retimi baflar yla tamamlayan çocuklar n gelecek kayg s nedeniyle HL'ne göndermez oldu. Ancak HL muhafazakâr ailelerin özellikle k z çocuklar için belli bir cazibeyi koruyabildi. Son yedi y lda HL etraf ndaki tart flmalar, ad m ad m ideolojik zeminden daha teknik bir alana kayd. Örne in HL mezunlar n n oluflturdu u baz vak f ve dernekler, k sa süre içinde HL'nin verili durum içerisinde nitelik olarak nas l gelifltirilebilece i üzerine kafa yormaya bafllad lar. Bugün itibariyle sekiz y ll k kesintisiz e itimden geri dönülmesini isteyen güçlü sesler duyulmamakla birlikte HL, hâlâ çözülmesi gereken bir sorun olarak ortada duruyor. AKP'nin iktidarda olmas, Baflbakan Erdo an baflta olmak üzere baz bakan ve çok say da milletvekilinin HL mezunu olmas, bu sorunun çözümü için hem bir flans, hem de risk olarak de erlendirilebilir. Sonuç olarak HL sorununa toplumun tüm kesimlerinin mutab k kalaca uygulanabilir bir çözüm ihtiyac her geçen gün daha fazla ortaya ç k yor. Bu ihtiyaca bir ölçüde cevap verebilmek için flu ad mlar n zorunlu oldu unu tespitle ifle bafllad k: Önce HL olgusunu çözülmesi gereken bir sorun olarak kabul etmek; Bu sorunun bütün yönlerini, tarihsel bir perspektifte, olgulara dayal ve tarafs z bir flekilde ortaya ç karmak; Bizzat yaflayanlar n (ö renciler, ö retmenler, idareciler, veliler, mezunlar...) sorunu nas l alg lad klar n ve ne gibi çözüm önerileri düflündüklerini kendilerinden ö renmek; Devletin ilgili birimlerinin sorunla ilgili çal flmalar n, projelerini, niyet ve kayg lar n belirlemek; Toplumun her kesimi taraf ndan kabul edilebilir çözüm önerileri gelifltirebilmek için siyasetçilerin, e itim sendikalar n n, farkl alan ve görüfllerden vatandafllar n oluflturdu u sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin görüfl ve önerilerilerini derlemek; Uygulanabilir çözüm önerileri için e itim bilimcilerin ve farkl disiplinlerden sosyal bilimcilerin bilgi, deneyim ve görüfllerine baflvurmak. Bu tespitlerden hareketle üç aflamal bir çal flma plan n hayata geçirdik: Literatür Tarama: HL'nin dünü ve bugünü üzerine derinlikli 7

8 bilgiler içeren "Literatür Tarama Raporu" için yaklafl k 50 gün çal flt k. Bu kapsamda HL'ler üzerine haz rlanm fl makale ve kitaplar n önemli bir bölümünden istifade ettik. Türkiye üniversitelerinde yap lm fl befl yüksek lisans, ABD üniversitelerinde yap lm fl iki doktora tezini edinip incelendik. Konuyla ilgili resmi mevzuat n taranmas n n yan s ra Milli E itim Bakanl, ÖSYM ve Diyanet flleri Baflkanl 'ndan gerekli birtak m istatistikler temin ettik. Ortaya ç kan metni fiubat 2004 sonlar nda yay nlad k. Gelen elefltiriler ve yeni bulgular fl nda yap lan son de iflikliklerle elinizdeki raporun birinci bölümünü "literatür tarama" oluflturdu. Saha Çal flmas : 23 fiubat-7 Mart 2004 tarihleri aras nda, HL'nin bugünkü durumlar n n bir foto raf n çekmek, yaflanan sorun ve sorunlar, bizzat yaflayan kiflilerin a z ndan dinlemek ve yine ayn kiflilerin çözüm önerilerini derlemek amac yla bir saha çal flmas gerçeklefltirdik. Bu kapsamda befl ilde 6 HL'ne gittik: Adana, Erzurum, Diyarbak r, Samsun mam Hatip Liseleri ile stanbul'da Ka thane ve Üsküdar Anadolu mam Hatip Liseleri. Buralarda, okul müdürlerinin saptad 59 ö renci ve 13 ö retmenle, ayr ca 8 idareci, 38 mezun, 24 veliyle derinlemesine mülakat yapt k. Saha çal flmas n n sonuçlar raporun ikinci bölümünde yer almaktad r. Görüfl ve Öneri Derleme: 7 Mart-25 Nisan 2004 tarihleri aras nda HL sorunu hakk nda görüfl ve önerilerini almak için baz sivil toplum kurulufllar ve e itim sendikalar yla temasa geçtik. Ayr ca Diyanet flleri Baflkanl ve Milli E itim Bakanl 'n n üst düzey bürokratlar yla; TBMM Anayasa ve Milli E itim Komisyonlar n n baflkanlar yla, AKP ve CHP'den baz milletvekilleriyle, e itim bilimcilerle, ilahiyatç lar ve sosyal bilimcilerle, farkl görüfllere sahip gazetecilerle görüfltük. 7 Mart-25 Nisan tarihleri aras nda HL sorununu ele alan yazarlar n görüfllerinden yararland k. 15 kurum ve 60 kiflinin görüfl ve önerilerinden yapt m z derlemeler raporun üçüncü bölümünü oluflturuyor. Sonuç: Türkiye'de, herkesi yak ndan ilgilendiren hayati sorunlara, yayg n, sivil ve demokratik bir tart flman n ard ndan çözüm önerileri gelifltirmek al flkanl ne yaz k ki çok yerleflmifl de il. " HL: Efsaneler ve Gerçekler" projesi bu anlamda da Türk demokrasisi ve sivil toplumuna bir katk sunabilmek amac yla tasarland. Bu bak mdan raporun sonuç bölümünde, dile getirilen farkl çözüm önerilerini ayr ayr ele al p bunlar n ne denli toplumun farkl kesimleri taraf ndan benimsenebilece ini ve hayata geçirilebilece ini tart flt k. TESEV Demokratikleflme Program kapsam nda yürüttü ümüz 8

9 bu çal flma toplam dört ay m z ald ve 5 May s 2004 tarihinde sona erdi. Bu tarihte rapor TESEV taraf ndan hakemlere gönderildi. Hakemlerin görüfl, elefltiri ve önerileri fl nda rapora son fleklini 10 Haziran 2004 tarihinde verdik. Literatür tarama Ruflen Çak r, rfan Bozan ve Balkan Talu taraf ndan yap ld. Ruflen Çak r Erzurum, rfan Bozan Adana ve Ka thane, Balkan Talu Üsküdar Anadolu, Müjgan Halis Diyarbak r, Levent Cinemre Samsun HL görüflmelerini gerçeklefltirdi. Görüfl ve öneri derleme safhas nda da bu isimlere ek olarak H d r Göktafl, Ankara'daki siyasetçi ve STK görüflmelerini üstlendi. Raporu haz rlayan ekip olarak tümümüz gazeteciyiz. Saha ve görüfl tarama çal flmalar nda yard mlar na baflvurdu umuz arkadafllar m z da gazeteci. Dolay s yla, bu rapor hiç kuflkusuz, bir "akademik çal flma" olma iddias tafl mamaktad r. Araflt rma ve görüflmelerimizde esas olarak gazetecilik teknik ve yöntemlerine baflvurmufl oldu umuz aç kt r. Bununla birlikte yap lm fl kimi akademik çal flmalardan ve baz sosyal bilimcilerin görüfl ve önerilerinden yararland k. TESEV'in bu çal flmas, bu konudaki akademik/bilimsel çal flmalar teflvik ederse, en önemlisi, Türkiye'deki HL sorununun çözümüne bir nebze katk da bulunabilirse mutlu olaca z. Çok az say daki STK temsilcisi ve baz gazeteciler d fl nda ulaflmak istedi imiz herkesin görüflme teklifimizi kabul etmesi ve bunlardan büyük bölümünün ellerinden geleni yapmas iflimizi çok kolaylaflt rd. 9

10 Ç NDEK LER SUNUfi 5 ÖNSÖZ 6 ÖZET 15 SUMMARY 39 BÖLÜM I L TERATÜR TARAMA Bugüne Nas l Gelindi? Cumhuriyet Öncesi Dönemde Din E itimi Cumhuriyetin lk Y llar nda Din E itimi 57 mam Hatip Mektepleri ( ) 57 mam Hatip Kurslar ( ) 58 mam Hatip Okullar ( ) 59 mam Hatip Liseleri ( ) mam Hatip Liselerinin Yükselifl Y llar Eylül Sonras Dönem HL nin Yükselifl Nedenleri 71 Halk n Sahiplenmesi 71 Pansiyon ve Burs Olanaklar 72 Din E itimi Talebi 74 Yükseliflin Gizli Kahramanlar K zlar 75 HL Ö renci Ailelerinin Toplumsal Özellikleri HL ye Yönelik Elefltiriler 81 HL Ö rencilerinin Üniversite Tercihleri 81 HL Ö rencilerinin Meslek Tercihleri 89 HL nin Üniversite S nav Baflar Durumlar 92 mam Hatip Liseleri ve Diyanet 96 Müfredat Tart flmas 98 Ekonomik Verimlilik Aç s ndan mam Hatip Liseleri 102 HL ve Di er Liselerdeki Ö renci Say s n n Karfl laflt r lmas 103 Katsay Uygulamas n n Ard ndan Meslek Liselerinde Yaflanan De iflimler 104 HL Ö rencilerinin Tutum ve Davran fllar n n Di er Liselerle K yaslanmas 106 HL ye Yönelik Siyasi tirazlar 109 Dini Gruplaflma Olgusu Gerileme Dönemi 111 BÖLÜM II SAHA ARAfiTIRMASI Çal flma Yöntemi Çal flma Gruplar Yaflayanlar n A z ndan HL Sorunu 116 HL ye Gitme Gerekçeleri ve Gelecek Beklentileri 118

11 2.4 Nitelik ve Nicelik Sorunu ve K z Ö rencilerin Durumu Statü Karmaflas mam Hatiplilik Olgusu ve Dayan flma A lar HL lilerin Toplum ve Devlete Bak fllar AKP ktidar yla De iflen Durum ve Yeni Umutlar HL nin Gelece ine Yönelik Görüfller ve Seçmeli Din Dersi Tart flmas 131 Ek 1 Ö rencilere Yöneltti imiz Sorular 134 Ek 2 dareci ve Ö retmen Sorular 135 Ek 3 HL Mezun Sorular 135 Ek 4 Ö renci Velilerine Sorular 136 BÖLÜM III GÖRÜfi VE ÖNER DERLEME Görüflme Yap lan Kifli ve Kurumlar 137 Sivil ToplumKurulufllar 137 E itim Sendikalar 137 E itim Bilimciler 138 Sosyal Bilimciler 138 Gazeteciler 138 Siyasetçiler 139 Bürokratlar HL Olgusunun ve Sorununun Alg lanmas Hangi htiyaç? Statü Tart flmas ve sim De iflikli i Önerisi mam Hatiplilik Olgusu ve HL Kimli i Katsay Tart flmas Katsay Nas l Çözülür? HL Mezunlar n n Gidebilece i Fakülteler S n rlanmal m? K z Ö rencilerin Durumu Din Ö renimi htiyac Nas l Karfl lanmal? Seçmeli Din Dersi Seçene i Din Ö reniminin çeri i Özel Okullarda Din E itimi Mümkün Olmal m? Sekiz Y ll k Kesintisiz E itim Tart flmalar Arka Bahçe ddialar ve AKP ktidar yla De iflen ve De iflmeyen 187 Ek 1 STK lara Sorulan Sorular 192 Ek 2 E itim Sendikac lar na Sorulan Sorular 193 Ek 3 E itim Bilimcilere Sorulan Sorular 193 Ek 4 Sosyal Bilimcilere Sorulan Sorular 193 Ek 5 Gazetecilere Sorulan Sorular 194

12 BÖLÜM IV SONUÇ VE ÖNER LER Neden Böyle Bir Çal flma? Günümüzde HL Sorunu AKP Hükümetinin HL Sorununa Bak fl Katsay Ne Kadar Önemli? Üç Farkl Yaklafl m 201 HL de Din E itimi verilir yaklafl m 202 HL de Din Görevlisi Yetifltirilir yaklafl m 203 Din Ö retiminin Özelleflmesi Tart flmas ve Seçmeli Din Dersi Önerisi Toplumsal Uzlaflma htiyac Çözüm Önerileri 207 Genel Yaklafl mlar 208 Somut Öneriler Ek 1.YAPILMIfi BAZI GAZETEC GÖRÜfiMELER 210 Ek 2. SOSYAL B L MC LERLE YAPILAN BAZI GÖRÜfiMELER 244 Ek 3. CUMHURBAfiKANI AHMET NECDET SEZER N KATSAYIYLA LG L YASAL DÜZENLEMEY VETO GEREKÇELER 257 SEÇ LM fi KAYNAKÇA 266 TABLOLAR Tablo 1.1 mam Hatip Mekteplerinin Okul ve Ö renci Durumlar Tablo Y llara Göre mam Hatip Okullar Say s Tablo Ders Y l nda mam Hatip Okullar nda Okuyan Ö renci Say s Tablo 1.3 mam Hatip Liselerinde Say sal Geliflmeler ( ) Tablo HL de Say sal Geliflmeler ( ) Tablo HL de Say sal Geliflmeler ( ) Tablo HL de Say sal Geliflmeler ( ) Tablo Baflbakanlara Göre Aç lan HL Say lar (Anadolu HL ve Çok Programl Liseler dahil) Tablo HL nin Baflbakan ve Milli E itim Bakanlar na Göre Aç l fllar ( ) Tablo mam Hatip Okulu/Lisesi Y llara Göre Aç l fl Durumu Tablo HL Ö retim Binalar n n Mülkiyet Durumlar Tablo HL nin Yap l fl Durumlar Tablo Pansiyon Binalar Mülkiyet Durumu Tablo Yap l fl Durumlar tibariyle Pansiyonlar (Sadece HL Ö rencileri Bulunanlar Tablo Çeflitli Ö retim Dairelerinin Y llar tibariyle Burslu Ö renci Say lar Tablo Ö retim Y l nda Ö renci Pansiyonlar ve Ö renci Kapasiteleri Tablo Y l Sonras HL Erkek-K z Ö renci Say s Tablosu Tablo HL Ö rencilerinin Kad n Sorununa liflkin Yaklafl mlar Tablo Sosyal Hayat ve Kad n Konusunda Okul Türlerine Göre Yaklafl mlar Tablo Kad n n Çal flma Hayat na Kat l m na liflkin Okul Türlerine Göre Yaklafl mlar Tablo HL Ö renci Ailelerinin Toplumsal Özellikleri- Baban n Ö renim Durumu Tablo HL Ö renci Ailelerinin Toplumsal Özellikleri- Annenin Ö renim Durumu Tablo HL Ö rencilerinin Üniversite Tercihleri

13 Tablo HL Mezunlar n n Hukuk Fakültelerine Yerleflme Durumu (1988 Y l ) Tablo HL Mezunlar n n Kamu Yönetimi Fakültelerine Yerleflme Durumu (1988 Y l ) Tablo ÖSYS Sonunda Yüksek Ö retim Kurumlar na Yerlefltirilen HL Mezunu Ö renci Say lar Tablo ÖSYS Sonunda Yüksek Ö retim Kurumlar na Yerlefltirilen HL Mezunu Ö renci Say lar Tablo ÖSYS Sonunda Yüksek Ö retim Kurumlar na Yerlefltirilen HL Mezunu Ö renci Say lar Tablo Aras HL lilerin Baz Lisans Programlar na Yerleflme Say lar Tablo Ö retmen Lisesi Ç k fll Adaylardan Ö retmenlik Programlar na Yerleflenlerin Say lar Tablo HL Ç k fll Adaylardan Baz Lisans Programlar na Yerleflenlerin Say lar Tablo Y l nda Genel ve Mesleki Teknik Ortaö retimden Lisans Programlar na Geçenlerin Say lar Tablo Ö reniminiz bitince hangi meslek ya da ifl dal nda çal flmay düflünüyorsunuz? sorusuna HL ö rencilerinin yan tlar Tablo mam Hatip Lisesi Ö rencilerinin Üniversitelerde Seçmeyi Düflündükleri Program Tablo leride Hangi Mesle i Seçmek stiyorsunuz? Sorusuna Ö rencilerin Verdi i Yan tlar Tablo Okul Sonras Hangi Fakülteyi Tercih Edeceksiniz? Sorusuna Ö rencilerin Yan tlar Tablo Ö rencilerin Dini Görev Alma Düflüncesi ve Dini Yüksek Tahsil Yapma ste ine liflkin Yan tlar Tablo Adana li K yaslamal Üniversite Baflar Durumlar Tablo Diyarbak r li K yaslamal Üniversite Baflar Durumlar Tablo Erzurum li K yaslamal Üniversite Baflar Durumlar Tablo mam Hatip Okulu II. Devre Mezunlar n n Yöneliflleri ( ) Tablo Y l nda mam Hatip Mezunlar n n Yöneliflleri Tablo Diyanet flleri Baflkanl Personeli E itim Durumlar (1994 Y l ) Tablo HL Mezunu Diyanet Personelinin Y llara Göre Da l m Tablo HL ve Di er Meslek Liselerinin Ders Program Karfl laflt rmas Tablo HL Orta K s m Haftal k Ders Çizelgesi Tablo HL Lise K sm Haftal k Ders Çizelgesi Tablo 1.14 Mesleki ve Teknik E itim Bak m ndan HL Tablo Y llara Göre HL Ö renci Say s n n Ortaö retim Toplam Ö renci Say s na Oran (Lise K sm ) Tablo Ö retim Y l nda Türkiye deki Okul Türleri ve Say lar Tablo Y llara Göre Normal ve Mesleki Liselere Giden Ö rencilerin Toplam Ortaö retim Ö rencileri çindeki Oranlar Tablo Y llara Göre Normal ve Mesleki Liselere Giden Ö renci Say lar Tablo Okul Türlerine Göre Ö rencilerin Okuduklar Gazeteler Tablo Okul Türlerine Göre Ö rencilerin zledikleri TV Kanallar Tablo Ö rencilerin Dünyadaki Sevdikleri Liderlerin Okullara Göre Da l m Tablo Ö rencilerin Okullara Göre Türkiye nin Önemli Gördükleri Üç Sorun Tablo 1.18 HL Ö rencilerinin Okullarda Dini Gruplaflma Olup Olmad na liflkin Görüflleri Tablo Y llara Göre HL ye Yeni Kay t Olan Ö renci Say s Tablo 2.1 ller ve Görüflülen Gruplar Tablo 2.2.1Araflt rmaya Kat lan Ö rencilerin Annelerinin Mesleklere Göre Da l m Tablo Araflt rmaya Kat lan Ö rencilerin Babalar n n Mesleklere Göre Da l m Tablo Araflt rmaya Kat lan Ö rencilerin Annelerinin E itim Durumu Tablo Araflt rmaya Kat lan Ö rencilerin Babalar n n E itim Durumu

14 Tablo Araflt rmaya Kat lan Erkek Ö rencilerin Do um Yeri Merkezine Göre Da l m Tablo Araflt rmaya Kat lan K z Ö rencilerin Do um Yeri Merkezine Göre Da l m fiek LLER fiekil HL Say lar (Orta K s m) fiekil 1.2 Toplam Ö renci Say s fiekil 1.3 Ö renci Say s ( ) fiekil 1.4 Y llar tibariyle HL de Erkek Ö renci Say s fiekil 1.5 Y llar tibariyle HL de K z Ö renci Say s fiekil 1.6 Okul Türlerine Göre Üniversite S nav Baflar Oranlar (Aç kö retim ve 2 Y ll k Meslek Okullar Dahil fiekil 1.7 Ortaö retimde Toplam Ö renci Say lar fiekil 1.8 Ortaö retimde Yeni Kay t Ö renci Say lar fiekil 1.9 Yeni Kay t Say s Y llar De iflimi fiekil 1.10 Y llara Göre HL Ö renci Say s YAZARLAR HAKKINDA 268

15 ÖZET Türkiye, mam Hatip yetifltiren okullarla ilk olarak 1924 y l nda tan flt. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayan larak ilk olarak 1924 y l nda 28 merkezde " mam Hatip Mektepleri" aç ld. Bu okullar ö renci yetersizli i nedeniyle 1930 y l nda kapat ld y l nda CHP Hükümeti, " mam Hatip Kurslar " ad alt nda 10 ay süreli kurslar açt. Bu kurslar n ömrü 1951 y l nda Demokrat Parti hükümeti döneminde aç lan " mam Hatip Okullar "na kadar sürdü. 10 Ekim 1951 say l Müdürler Komisyonu karar ile 7 ilde mam Hatip Okullar ( HO) aç ld. Bu okullar birinci devresi 4, ikinci devresi 3 y l olan ve bir bütün teflkil eden okullard ö renim y l nda HO'na ilk defa paras z ve yat l ö renci al nd. 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra yap lan düzenleme ile mam Hatip orta k s mlar kapat larak süresi 4 y la indirildi y l nda Naim Talu Hükümeti döneminde Milli E itim Temel Kanunu'nda yap lan de ifliklikle mam Hatip Okullar 'n n ad " mam Hatip Lisesi" olarak de ifltirildi ve mezunlar na fark dersleri vermelerine gerek kalmadan üniversitelerin edebiyat kollar na gidebilme hakk tan nd y l nda Dan fltay karar ile ilk defa HL'lere k z ö renci al nmaya baflland. 26 Ocak 1974'te kurulan MSP-CHP Hükümeti HL'nin iki y l önce kapat lan orta k s mlar n tekrar açt. ki dönem halinde Süleyman Demirel liderli inde ülkeyi yöneten Milliyetçi Cephe hükümetleri toplam 3 y l 9 ayl k iktidarlar döneminde 230 yeni HL açt y l na gelindi inde Türkiye'deki HL say s ortaokul düzeyinde 374 lise düzeyinde ise 333'e ulaflm flt. HL'nde ö renim gören ö renci say s ysa 1980 y l itibariyle 200 bini geçti. 12 Eylül askeri yönetimi Milli E itim Temel Kanunu'nun 32. Maddesini yeniden düzenleyerek HL mezunlar n n üniversitelerin tüm bölümlerine girmesine olanak tan d. Turgut Özal hükümetleri dönemindeyse yeni HL aç lmas yerine nitelik artt r lmas yoluna gidildi Anadolu mam Hatip Liseleri aç ld, varolan okullar flubeler fleklinde büyüdü. Bu durum "Yatay büyüme" olarak adland r ld y l na gelindi inde HL'nde ö renim gören ö renci say s 500 binin üzerine, okul say s ise 612'ye ulaflt. 28 fiubat sürecinin ard ndan 16 A ustos 1997 tarihinde kabul edilen 8 y ll k kesintisiz e itim ile HL'nin orta k s mlar kapat ld. YÖK Genel Kurulu'nun 30 Temmuz 1998 tarihinde getirdi i katsay düzenlemesiyle HL mezunlar n n lahiyat Fakülteleri d fl ndaki fakültelere girmelerini zorlaflt. Bu iki düzenlemenin etkisi kendini k sa 15

16 zamanda gösterdi ve HL ö rencisi say s ö renim y l nda 64 bin 534'e kadar düfltü. Bir sonraki y lsa yeni kay tlardaki art flla bu say 84 bin 898'e ç kt. Kimi yorumculara göre bu art fl n nedeni, AKP kükümetinin ifl bafl na gelmesi ve katsay probleminin ortadan kald r laca yönündeki beklentilerdi Öncesi HL'ine Afl r Yöneliflin Nedenleri HL Say lar (Orta K s m) Okul Say s Y llar Yeni Kay t Say s Y llar De iflimi (Lise K sm ) Ö renci Say s Y llar Y llara Göre HL Ö renci Say s (Orta ve Lise K sm Toplam ) Ö renci Say s Y llar 16

17 ö renim y l nda HL'nde (72 Orta-71 Lise) toplam 34 bin 570 ö renci vard. Bu tarihten 25 y l sonra, yani 1997 y l na gelindi inde ö renci say s 511 bin 502, okul say s ysa orta k s m olarak 601'e, lise k sm ysa 402'ye ulaflm flt y l ndan irtibaren, 12 Eylül dönemi dahil, hiçbir y l HL ö renci say s azalmad aksine her y l artt. Bu yükseliflin bellibafll nedenlerini flöyle s ralayabiliriz: 1-Halk n Sahiplenmesi Ö renci art fl n n arkas nda, MC dönemlerinde oldu u gibi hiç kuflkusuz birtak m siyasal sebepler vard, fakat as l gerekçe muhafazakâr kitlelerin HL'ni benimseyip onlara sahip ç kmas yd. Öyle ki kimi hükümetler yeni HL açmak istemeseler de iktidara geldiklerinde aç lmaya haz r HL binalar buldular. Zira bu okullar n inflas ve döflenmesinde, di er okullarla k yaslanmayacak ölçüde halk katk s ve kat l m söz konusuydu. Bunun sonucunda HL binalar n n yüzde 65'i, tepeden t rna a, devlet katk s olmadan yap ld. Devletin hiçbir katk almadan yapt HL binalar ysa, genel toplam içerisinde ancak yüzde 9,5'luk bir oran oluflturmaktad r. (Ünsür, 1995 S.148) HL'nin Yap l fl Durumlar Devlet taraf ndan yap lanlar 38 Devlet-millet iflbirli iyle yap lanlar 77 Mülkiyeti Hazine'ye ait olup geçici olarak tahsis edilenler 22 Dernek, vak f ve di er kurulufllarca yap lanlar 263 Toplam 400 Kaynak: MEB APKK Baflkanl, aktaran, Ünsür, 1995, s Burada dikkat çeken bir di er nokta da, halk taraf ndan yapt r lan okullar konusunda devletin elinin kolunun ba l olmas d r. E er bir kifli yapt rd okulun HL olmas n flart koflarsa, söz konusu yerleflim biriminde HL ihtiyac olmasa dahi, Milli E itim Bakanl okulun türünü de ifltirme hakk na sahip de il. Bu konuda yap lan kimi tasarruflar n yarg engeline tak ld biliniyor. 2-Pansiyon ve Burs Olanaklar mam Hatip Okullar na ilk olarak y l nda paras z yat l ö renci al nd. Bu sayede özellikle k rsal kesimden gelen, düflük gelirli ailelerin çocuklar n n ö renim görme flans artt. " fl garantili" (Diyanet bünyesinde) okullar olarak alg lanmas, HL'ni dar gelirli aileler için cazip hale getirdi. Y llar içinde HL'nin 17

18 pansiyon ve burs olanaklar n n belirgin flekilde artt görülmektedir: Çeflitli Ö retim Dairelerinin Y llar tibariyle Burslu Ö renci Say lar Ö RET M KURUMLARI lkö retim Genel Md Ortaö retim Genel Md Erkek Teknik Ö retim K z Teknik Ö retim Genel Md Ticaret ve Tur. Ö r. Gen. Md Ö retmen Yetifltirme Gen. Md Din Ö retimi Gen. Md Özel E itim Reh. Ve Dan Sa l k flleri Dairesi 10 X Toplam Kaynak: MEB, Milli E itimle lgili Bilgiler. APK Kurulu Bflk. Ankara, 1997 s.54 Aktaran: Sarpkaya, 1998, s Ö retim Y l nda Ö renci Pansiyonlar ve Ö renci Kapasiteleri Ö RET M DA RES PANS YON SAYISI PANS YON KAPAS TES TOPLAM Ö RENC SAYISI lkö retim Genel Md Ortaö retim Genel Md Erkek Teknik Ö retim K z Teknik Ö retim Gen. Md Ticaret ve Tur. Ö r. Genel Md Ö retmen Yetifltirme Genel Md Din Ö retimi Genel Md Özel E itim Reh. Ve Dan Özel E itim Kurumlar Genel Md Toplam Kaynak: MEB E itimle lgili Bilgiler, s. 56 Aktaran: Sarpkaya, 1998, s. 85. Yukar daki iki tablo incelendi inde HL'nin di er burs ve yat l l k olanaklar n n di er meslek liselerine göre çok daha fazla oldu u görülüyor. Bu fark n en büyük nedeni HL'nin binalar n n yap l fl nda ciddi bir halk katk s n n olmas. Halk, bu okullara hiçbir okulda rastlanmayacak ölçüde sahip ç km flt r. 3-Din E itimi Talebi HL'ne yönelik talebin alt nda yatan en önemli etken hiç kuflkusuz din e itimi alma iste i. Bu olguyu daha iyi anlamak için HL ö rencileri üzerine yap lm fl baz araflt rmalara baflvuraca z. CEBEC 1993: Prof. Dr. Suat Cebeci taraf ndan " mam Hatip Liselerinden Mezun Olanlar n Yöneliflleri ve Sebepleri" bafll kl 18

19 araflt rma için 1993 y l nda Sakarya, Zonguldak, Ere li ve Karasu'daki mam Hatip Liselerinde anket yap ld. Ankette ö rencilere "Niçin mam Hatip Liselerini tercih ettiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar: Dini bilgileri daha iyi ö renmek için % 71 Ailem istedi i için % 15 Din görevlisi olmak için % 9 Baflka % 5 TÜRKMEN (GÜL) 1998: Araflt rma Bursa ve civar ndaki 9 ilçede ö renim y l nda gerçeklefltirildi. Araflt rmaya 500 ö renci kat ld. Araflt rmada, ö renciler % 80.8 oran nda HL'nde ö renim görmekten memnun olduklar n belirtip, buna gerekçe olarak % 72.4 oran nda "Bir lise e itiminin yan nda dini bilgiler de veriliyor," demifllerdir. ÜNLÜ 1999: Bu araflt rma y l nda Bursa ve ilçelerindeki 14 HL'nde 565 ö renciyle yap ld. Araflt rmada, ö rencilerin % 83.93'ü HL'nde ö renim görmekten memnun olduklar n belirtip, bunun gerekçesinde % oran nda "Bir lise e itiminin yan nda dini bilgiler de veriliyor" fl kk n iflaretlemifllerdir. ALTUNSARAY 2000: Bu araflt rma ö retim y l nda Ankara'daki 7 HL'nden 379 ö renci ile yap ld. Araflt rman n sonuç bölümünde "Araflt rmaya kat lan ö rencilerin tamam dinlerini daha iyi ö rendikleri için bu okulu talep ettiklerini belirtmifllerdir," denildi. (s.93) Yukar daki dört araflt rman n sonuçlar fl nda, HL'ne yöneliflte, lise e itimine ek olarak dini bilgiler alma iste inin belirleyici oldu u ortaya ç k yor. Araflt rmalar n bir di er bulgusuysa HL ö rencilerinin kendi istekleriyle bu okullar tercih ettiklerini belirtmeleri. Eldeki araflt rmalara göre HL ö rencilerinin bu okullar tercih etmelerinin sebepleri flöyle: ÜNLÜ 1999 Kendi iste iyle % Aile istedi i için % TÜRKMEN (GÜL) 1998 Kendi iste iyle % 50.0 Aile iste i % 26.0 ALTUNSARAY 2000 Bu çal flmada araflt rmac, HL tercihlerini baflka de iflkenlerle 19

20 birlikte incelemifltir. Bu nedenle yüzde de erlerinden yoksunuz, ancak araflt rman n sonuç bölümünde bu konuya iliflkin ç kan sonuç belirtilmifltir. Altunsaray, HL'nin talep edilmesinde aile etkisinin erkek ö rencilerde daha yüksek oldu unu tespit ediyor. Araflt rmac, baflörtüsünün tak labilmesi ve k zlarla erkek ö rencilerin ayr s n flarda ders yapmas n n bu okullar n tercih edilmesinde çok etkili oldu unu da söylüyor. (s.94) 4- K z Ö renciler 1950 y l nda imam ve hatip yetifltirmek üzere aç lan mam Hatip Okullar 'na bir gün k z ö rencilerin de al naca herhalde kimsenin akl na gelmemiflti. K z n HL'ne kaydettirmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu Dan fltay 11. Dairesi'nin ve 1976/4374 say l karar yla HL'ne k z ö renciler al nmaya baflland. Afla daki tablo HL'ndeki k z say s n n y l llara göre de iflimini göstermektedir: 1990 Y l Sonras HL Erkek-K z Ö renci Say s Ö RET M YILI ERKEK KIZ TOPLAM TOPLAM Ö RENC Ç NDE KIZ YÜZDES , , , , , , , , , , , , , ,89 Kaynak: Din Ö retimi Genel Müdürlü ü. Tablo dikkatle incelenecek olursa 1990 y l sonras nda HL'ndeki k z ö renci say s ndaki art fl net olarak görülebiliyor. Say sal olarak art fl n yan s ra erkek ö renci karfl s nda k z ö rencilerin oran olarak yükseliflte oldu u da aç kça ortada ö renim y l nda k z ö rencilerin oran % 23.63'ken, yani yaklafl k olarak her dört HL ö rencisinden ancak biri k zken, ö renim y l ndan k z ö renci say s erkek ö renci say s n geçmifl ve oran k zlar lehine % olmufltur. Di er bir deyiflle her iki HL ö rencisinden birisi k zd r ö renim y l ndaysa genel HL ö rencileri içindeki k z oran % 41.89'dur. 20

21 Esas kurulufl amac imam ve hatip yetifltirmek olarak saptanm fl bu okullardaki yüksek k z ö renci oran, k zlar ve erkeklerin ayr s n flarda ders görmesi ve k zlar n bafllar n örterek e itim imkan na sahip olmas türünden gerekçelerle ne derece aç klanabilir? Kald ki, HL üzerine yap lan baz araflt rmalar, buralardaki k z ö rencilerin, sadece HL'ndeki de il, genel liselerdeki erkeklere k yasla modern de er ve ölçülere daha yatk n olduklar n gösteriyor. Bu noktada Mustafa Kemal Coflkun taraf ndan ODTÜ Sosyoloji Bölümü için haz rlanan yüksek lisans tezi çarp c bulgulara sahip. Coflkun yapt ankette HL'ndeki k z ve erkek ö rencileri, kad n n toplumsal yaflamdaki yeri üzerine sorulara flöyle cevap vermifl: HL Ö rencilerinin Kad n Sorununa liflkin Yaklafl mlar * ÖNERMELER K z % Erkek % Kad nlar d flar da çal flarak eve kazanç sa lamal d r 84,4 19,3 Kad n kendi fikirlerini serbestçe baflka erkeklere söyleyebilir 66,2 24,4 Kad n kendi fikirlerini yaln zca kocas na söyleyebilmelidir 15,6 60,2 Kad n n meslek sahibi olmas gereksizdir 3,1 22,2 Kad nlar d flar ç kt klar nda ya da baflkalar n n yan nda mutlaka örtünmelidir 90,7 89,8 Kad nlar yaln z bafllar na seyahat edebilirler 57,8 15,9 Kad n n esas yeri evi olmal d r 27,6 83 Kaynak: Coflkun, 1999, s. 98. * Önermelere "fikrime çok uygun"ve "fikrime uygun "yan t n veren ö rencilerin oranlar verilmifltir Kad n n Çal flma Hayat na liflkin Okul Türlerine Göre Yaklafl mlar* Anadolu Liseleri Normal Liseler Endüstri Meslek Liseleri Özel Liseler mam Hatip Liseleri Özel Cemaat Okullar K E K E K E K E K E K E Kad n çal flmal 94,5 90,6 94,1 65, ,1 95, ,8 19, ,3 Meslek kad n için gerekli de ildir x 3,2 3,6 6,6 1,3 15,5 1,5 3,6 3 21,6 2,1 6,9 Kad n n yeri evidir 9,7 21,9 14,4 40,7 43,5 59,6 6 20,7 27,2 82,6 17,5 33,9 Kaynak: Coflkun, 1999 s.82 *Önermeye olumlu görüfl verenlerin kendi okul grubu içindeki ö rencilere yüzde oran " HL Ö rencilerinin Kad n Sorununa liflkin Yaklafl mlar " bafll kl tabloda HL'nde okuyan k z ve erkek ö renciler, kad n n toplumsal yaflamdaki yerine iliflkin sorulara verdikleri yan tlarda sadece örtünme konusunda uyufluyor. Di er konularda ise HL'de ö renim gören, erkek ve k z ö renciler aras nda ciddi görüfl ayr l klar var. "Kad n n Çal flma Hayat na Kat l m na liflkin Okul Türlerine Göre Yaklafl mlar" bafll kl tablo ise daha ilginç veriler sunuyor. Kad n n ifl yaflam na kat lmas na iliflkin sorulan sorulara HL'inde ö renim gören k z ö renciler endüstri meslek 21

22 liselelerinde ö renim gören k zlara göre daha modernist bir tutum sergiliyorlar. Normal lise ve endüstri meslek liselerinde ö renim gören erkekler ise verdikleri yan tlarla HL'ne devam eden k zlara göre daha muhafazakâr bir tutumu benimsiyorlar. K z ö rencilerin daha modernist bir tutumu benimsemeleri, k zlar n, daha muhafazakâr ve gelenekçi bir yap da yetiflmeleri için HL'ne gönderen ailelerin bu beklentilerinin gerçekleflmedi ini, en az ndan k zlar n kendilerine biçilen geleneksel rolleri reddettiklerini ortaya koyuyor. HL Mezunlar ve Üniversite HL mezunlar n n üniversite yönelimleri her dönemde tart flma konusu olmufltur. HL savunucular, HL ö rencilerinin de di er Türk çocuklar gibi istedikleri fakültelere gitme hakk na sahip oldu unu, bu durumun zaten kanuni bir hak oldu unu belirtirken sürekli olarak Milli E itim Temel Kanunu'nunda yer elen " HL mesle e ve yüksekö renime haz rlar" cümlesine at fta bulunuyorlar. Laiklik savunucular ysa HL'nin, Milli Görüfl hareketi lideri Necmettin Erbakan'a atfedilen bir sözden hareketle, siyasal slamc l n "arka bahçesi" oldu unu iddia ediyor. Bu görüfl sahiplerine göre HL mezunlar ancak lahiyat Fakültelerine devam edebilmeli; özellikle asker-polis ve mülki amir olma yollar t kanmal d r. Asl nda bu tart flma 1973 y l nda Milli E itim Temel Kanunu'nda yap lan de ifliklikle HL mezunlar n n ilk kez do rudan üniversiteye gitme hakk n elde etmesiyle bafllad. Ancak bu, liselerin edebiyat kollar ndan mezun olan ö rencilerin girebilece i fakülte ve yüksekokullarla s n rl bir hakt. 12 Eylül askeri yönetiminin 1982 y l nda ayn yasada yapt de ifliklikle HL mezunlar, s navda diledikleri fakülteleri tercih etme hakk na sahip oldu. Buna HL ö rencilerinin say s ndaki art fl da eklenince, HL mezunlar üniversite anfilerini doldurmaya bafllad. HL mezunlar n n istedikleri fakülteleri tercih etmesine karfl ilk ciddi itiraz 1990 y l nda TÜS AD'dan geldi. Dernek taraf ndan Zekai Balo lu'na haz rlat lan "E itim Raporu"nda, 1988 y l nda HL mezunlar n n üniversite tercihleri ve yerlefltikleri bölümler ayr nt land r ld. Balo lu sonuç olarak, HL mezunlar n n lahiyat Fakülteleri yerine, öncelikle üniversitelerin hukuk ve kamu yönetimi bölümlerine yöneldi ini saptad. HL ö rencilerinin yerlefltikleri fakültelere iliflkin bir di er çal flma ise halen Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi'nde dekanl k görevini yürüten Prof. Dr. Suat Cebeci taraf ndan 1993 y l nda yap ld. Cebeci araflt rmas nda 1986, 1987 ve 1988 y llar nda 22

23 HL mezunlar n n üniversitelerde yerlefltikleri programlar inceledi. Prof. Cebeci'nin araflt rmas n inceledi imizde lahiyat Fakülteleri, HL mezunlar n n en çok yerlefltikleri fakülteler olarak ortaya ç k yor. Bununla birlikte E itim Yüksek Okullar ve E itim Fakültelerine yerleflen HL mezunlar n n toplam lahiyat Fakültelerine yerleflenlerden daha fazla. Her üç y l n rakamlar n inceledi imizde HL mezunlar n n ço unlukla ö retmen yetifltiren fakültelere yerlefltiklerini görüyoruz. Balo lu'nun TÜS AD için yapt araflt rmada HL'lilerin yönelifllerinin esas olarak Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler fakültelerine oldu u tespit edilmiflti. Cebeci'nin araflt rmas nda da, y llara göre söz konusu fakültelere yerleflmelerde say sal olarak düzenli bir art fl göze çarp yor ancak tüm HL mezunlar içindeki oran hukuk fakültelerinde yüzde 3.6'y geçmiyor. Örne in Siyasal Bilgiler Fakülteleri için en yüksek oran tüm HL mezunlar içinde 1986 y l nda yüzde 2.4'te kal yor. HL Ç k fll Adaylardan Baz Lisans Programlar na Yerleflenlerin Say lar Y l Hukuk Siyasal Bil. Ö retmenlik 1998* Kaynak: Mehmet Gündem, " mam Hatiplerin Dünü Bugünü Yar n " yaz dizisi, Milliyet, 3 May s *Farkl Katsay uygulamas yoktu. Din Kül. ve Ahlak Bil. Ö r. lahiyat Katsay farkl l n n ilk kez uyguland 1999 y l n n üniversite s nav sonuçlar incelendi inde HL mezunlar n n Hukuk, Siyasal ve Ö retmenlik bölümlerine girifllerinde ciddi düflüfller oldu u görülüyor. Özellikle HL mezunlar n n tercih etti i bölümlerin bafl nda gelen ö retmenlikle ilgili fakültelere, katsay farkl l n n olmad 1998 y l nda 3285 kifli yerleflirken, katsay n n uyguland bir sonraki y l bu say n n 315'e düfltü ü gözleniyor. Nitekim HL'lilerin üniversite s nav nda ö retmenli e olan afl r yöneliflleri YÖK'ü 30 Temmuz 1998 tarihli, 98/8-90 say l kararla farkl katsay uygulamaya yöneltti. HL mezunlar n n üniversitelerde ö retmenlik programlar na yöneliflleri, YÖK taraf ndan 27 Nisan 2004 tarihinde haz rlanan ve meslek ve normal liseler aras ndaki farkl katsay uygulamas n n savunuldu u "Üniversite Girifl S nav nda Meslek Lisesi ve Genel Lise Mezunlar na Uygulanan Farkl Katsay Nedeniyle Ortaya Ç kan Durumun De erlendirilmesi" bafll kl 23

24 incelemede de ele al nd. Bu çal flmada Ö retmen Lisesi ç k fll adaylar içinde 1998 y l nda üniversitede ö retmenlik programlar na yerleflenlerin say s 2956 olarak veriliyor. Buna karfl n ayn y l HL mezunlar n n üniversitedeki ö retmenlik programlar na yerleflenlerin say s 3285 olarak belirtiliyor. YÖK bu durumu bir çarp kl k olarak de erlendiriyor: "Yukar daki durumdaki çarp kl k fludur: Ö retmen lisesi ç k fll adaylar n do al ilerleme ve yükselme alan ö retmenlik programlar, imamhatip lisesi ç k fll adaylar n gidece i do al alan ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmenli i ile lahiyat Fakülteleridir. Ancak, burada tamamen tersi bir durum olmufl ve imam-hatip lisesi ç k fll adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmenli i ve lahiyat Fakültelerine gidece ine ö retmen lisesi ç k fll lardan daha fazla say da ö retmenlik programlar na yerleflmifllerdir. Benzer çarp kl k di er meslek liselerinde de yaflanmaktad r. Bu örnek mesleki ve teknik ortaö retim ile yüksekö retim aras ndaki çarp k iliflkiyi tüm aç kl ile ortaya koymaktad r. Bu çarp kl k 1999 y l nda yürürlü e giren yüksekö retim girifl s nav ile k smen do al seyrine dönüfltürülmüfltür. Meslek liselerine eskiden oldu u gibi genel lise mezunlar na verilen ayn katsay n n verilmesi halinde yukar dakine benzer çarp k tablolar tekrar ortaya ç kacakt r. Genel liselere nazaran baz alanlarda 6-7 misli daha pahal ya mal olan meslek lisesi mezunlar n n kendi alanlar d fl ndaki programlara özendirilmeleri son derece yanl flt r." ("Üniversiteye Girifl S nav nda Meslek Lisesi ve Genel Lise Mezunlar na Uygulanan Farkl Katsay lar Nedeniyle Ortaya Ç kan Durumun De erlendirilmesi", (http://www.yok.gov.tr/duyuru/oss_uygulama.doc) Okul Türlerine Göre Üniversite S nav Baflar Oranlar (Aç kö retim ve 2 y ll k meslek yüksekokullar dahil)* % Normal Lise Fen Lisesi Endüstri Meslek Özel Lise mam Hatip Lisesi Anadolu Lisesi Ticaret Meslek Liseleri * Ayn türden okula giren ö renci say s n n yerleflen ö renci say s na yüzde oran Yukar daki karfl laflt rmal grafi i inceledi imizde di er meslek 24

25 liseleri aras nda HL'nin üniversite s nav nda ciddi bir baflar s ndan söz etmek mümkün de il, hatta Ticaret Lisesi mezunlar n n HL mezunlar na göre daha baflar l oldu u ortaya ç k yor. Fen Lisesi mezunlar n n ise üniversite s nav nda tart flmas z bir üstünlü ü var. Kamuoyundaki yayg n kanaate ra men HL mezunlar, özel liselerin üniversite baflar s n n epey uza nda sonras duruma bak ld ndaysa, di er meslek liseleri karfl s nda HL mezunlar n n tamamen havlu att klar ortaya ç k yor. Ticaret ve Endüstri Meslek Lisesi mezunlar na tan nan iki y ll k fakültelere s navs z geçifl ve puan deste i bu okullar n fark açmas na yol açt. HL mezunlar n n okulu bitirdikten sonra gidecekleri iki y ll k bir alan olmad için üniversiteye yerleflme oranlar ciddi oranda düfltü. mam Hatip Liseleri ve Diyanet Diyanet flleri Baflkanl bünyesinde HL mezunlar ; imam ve hatip, müezzin-kayy m, Kur'an Kursu ö reticisi ve genel idari hizmetler s n f nda istihdam ediliyor. Yönetmelik gere i Diyanet flleri Baflkanl bu branfllara s navlara eleman al r. mam Hatip mezunlar n n okulu bitirir bitirmez Diyanet flleri Baflkan l 'nda görev yapma olanaklar varken (s nav baflard klar takdirde), bu kuruma yönelenlerin oran her zaman düflük kalm flt r. Mezunlar n ço u yüksek ö renim yapmay Diyanet'te çal flmaya tercih etmifllerdir. Y llar D B Personeli çinde HL Mezunlar HL li Say s Yüzde Toplam Personel Kaynak: Diyanet flleri Baflkanl Sonuç ve Öneriler Bugün itibariyle HL, hâlâ çözülmesi gereken bir sorun olarak ortada duruyor. Muhafazakâr kesimlerin çocuklar n n dinlerini ö renmesi için tek adres olarak gösterdikleri HL'ne iliflkin toplumun tüm kesimlerinin mutab k kalaca uygulanabilir bir çözüm ihtiyac her geçen gün daha fazla ortaya ç k yor. Bu çal flma için alt mam Hatip Lisesi'ne gittik, incelemeler 25

26 yapt k, gözlemlerde bulunduk. Anadolu HL'ler say lmazsa HL'nin tümünün ö renci kapasitelerinin çok alt nda faaliyetlerini sürdürdü ünü gördük. Di er okullarda s n flarda 60'a yak n ö renci e itim görürken HL'nin s n f mevcutlar düflük, derslikler bofl... Bir zamanlar n talebini karfl layabilmek için yap lm fl ek binalar kullan lmad klar için bak ms z kalm fl, virane görünümünde... Fiziki görünümünü k saca özetledi imiz HL'nin iç dünyas na iliflkin elde etti imiz bulgular n bir k sm fiziki görünümüyle paralellikler arzediyordu. stanbul'da iki, Adana, Samsun, Diyarbak r ve Erzurum illerinde birer HL'ne gittik. Buralarda 29'u erkek, 30'u k z toplam 59 ö renci, 13 HL ö retmeni, 8 HL idarecisi, 38 mezun ve 24 veli ile birebir "derin mülakat" ve röportaj yapt k. Elde etti imiz verilerle HL'nin bir foto raf n çekmeye çal flt k. Görüflmeler sonucu elde etti imiz bulgular flöyle s ralayabiliriz: Katsay : HL bileflenleri olarak tan mlanacak ö renci, ö retmen, idareci, veli ve mezunlar n a z nda tek bir kelime vard : Katsay. Tümüne göre üniversite s nav nda uygulanan katsay ayr mc l adaletsizlikti ve bunun bir an önce giderilmesi gerekiyordu. Nicelik Sorunu: Üniversite flans olmad için HL'ye çok az baflvuru oluyor. dareciler okul kapanmas n diye propaganda afiflleri, broflürler haz rlayarak ö renci bulmaya çal fl yor. Gitti imiz 6 HL'nde de kapasitesinin alt nda ö renci vard. Nitelik Sorunu: lkö renimin ard ndan okuma niyeti olmayan ö renciler paras z, yat l l k ve burs olanaklar yla ikna edilerek okullara getiriliyor. Bu durum HL ö renci profilinde nitelik olarak ciddi bir düflüfle yol açm fl durumda. Aileler baflar l çocuklar n düz liseye, baflar s z çocuklar n HL'ne gönderiyor. Ö rencilerde "nas l olsa üniversiteye giremeyece iz" diye derslere ciddi bir ilgisizlik ve genel anlamda motivasyonsuzluk söz konusu. K zlar ve Baflörtüsü: Görüflme gerçeklefltirdi imiz erkek ö rencilerin ço unlu u köy kökenliydi. Bu durumun tüm HL için geçerli oldu unu idarecilerden ö rendik. Ancak erkek ö renciler için çaba sarfeden idareciler için k z ö renci problemi söz konusu de il. Muhafazakâr aileler hala k z çocuklar n bu okullara göndermeye devam ediyorlar. Özellikle Anadolu'da bir çok yerde böflörtüsü yasa na göz yumulmas k z ö rencilerin bu okullar tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Büyükflehirlerde ise baflörtüsü yasa daha s k uygulan yor bu nedenle dile getirilen sorunlar aras nda baflörtüsü önemli bir yer tutuyor. Ö retmen ve idarecilere göre k z ö renciler daha baflar l, bunu k zlar n kent kökenli olmalar na ba l yorlar. K z ö rencilere " HL'ne 26

27 gitmeseydiniz baflka okula gider miydiniz?" diye sordu umuzda yar ya yak n ndan "Hay r gitmezdim" karfl l n ald k. Hay r yan t büyük kentlerde daha fazla oldu. Statü Karmaflas : Araflt rma s ras nda idareciler okulun statüsünden yana dertliydi. Onlara göre bu okullar meslek lisesi statüsünde ama bu okullara imam ya da hatip olmak için gelen ö renci neredeyse yoktu. HL'ne Gitme Gerekçeleri: Ö rencilere neden HL'ni seçtiklerini sordu umuzda ço unlu u "Kendi iste imle" fleklinde yan t verdi. Ö renci velileriyse çocuklar n n pozitif bilimlerin yan nda dini bilgileri almas için bu okullara gönderdiklerini ifade ettiler. HL ortam n n daha iyi oldu u, çocuklar n n daha ahlakl olaca düflüncesi velilerin gerekçeleri aras nda önemli yer tutuyordu. Din Hizmetlisi Yetifltirme: HL müfredat n n tek bafl na din görevlisi yetifltirmeye yetmeyece i konusunda tam bir mutabakat gözlemledik. Mezunlara yönelik "Ald n z e itimin din adam olmaya yeterli oldu unu düflünüyor musunuz" sorusuna ço unlukla "Hay r" yan t ald k. Zaten ö renciler aras nda da din görevlisi olacaca n söyleyen pek yoktu. HL Alg lar : Ö renciler aras nda HL'nde ö renim gördü üne piflman olan na raslamad k. K zlarda baflörtüsü takabilmek, normal e itimle birlikte din e itimi alabilmek, iyi arkadafll k iliflkileri, ö retmen ve idarecilerle iyi iliflkiler, kötü al flkanl klardan uzak olmak gibi memnuniyet gerekçeleri s rlad lar. mam Hatiplilik Olgusu: Araflt rmaya kat lan büyük ço unluk bir mam Hatiplilik olgusunun varoldu unu belirtti. Olguyu tarif ederken bir dizi milliyetçi ve muhafazakâr de er s raland ve HL mezunlar aras ndan "terörist, h rs z, hortumcu" ç kmad srarla tekrarland. HL'ne önyarg yla bak ld flikayetiyle çok az karfl laflt k. Dayan flma A lar : Bilinenin aksine HL mezunlar aras nda çok güçlü dayan flma a lar mevcut olmad n saptad k. Genellikle dönem arkadafllar birbirleriyle görüflmeye çal fl yor. "Devaml görüflüyoruz" yan t daha çok imaml k yapan mezunlar aras nda öne ç k yor. Mezunlar n büyük k sm HL'ndeki geliflmeleri yak ndan izliyor. Ancak büyükflehirlerdeki profesyoneller aras nda HL ba lar yok denecek kadar az ve geliflmelere daha az duyarl lar. HL'lilerin Toplum Alg s : HL ö rencileri, ö retmenleri, yöneticileri, mezunlar ve ö renci velilerinin toplumun geri kalan k sm na son derece flüpheci bir flekilde yaklaflt klar na tan k olduk. Di er liselerde fuhufl, içki, sigara ve uyuflturucunun al p bafl n gitti ini belirtip HL'ni bir nevi "ar t lm fl bölge" olarak tan mlad lar. Di er okullara yönelik olumsuz bak fl aç s n n özellikle k z ö renci velilerinde bask n oldu unu gözlemledik. 27

28 Toplum ve Devletin HL'ne lgisi: HL camias nda genel olarak toplumun HL'ne eskisi gibi sahip ç kmad görüflü hakim. Ö renciler büyük ölçüde yaln z b rak ld klar n düflünüyorlard. Devletten flikayet vard, ancak bu flikayet öfkeli bir flekilde d flavurulmuyordu. AKP ktidar yla De iflen Durum ve Yeni Umutlar: AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte HL'nin durumunun de iflece i beklentisi hakim oldu unu gözledik. AKP'nin katsay uygulamas n de ifltirece ine iliflkin görüflleri üç ayr grupta toplamak mümkündü. Bunlar n ilki, "kesinlikle çözecek" derken ikinci grup temkinli bir iyimserli e sahipti ve çözümün zaman alaca inanc ndayd. Son grupsa kötümser olmamakla birlikte çözümün hükümetin de il devletin ifli oldu una inan yordu. Kiflisel Umutlar: Hemen hemen tüm ö renciler üniversiteye devam etmekten yanayd. Katsay problemi çözülmezse birço unun hedefi e itim fakültelerine ya da ilahiyat fakültelerine gitmekti. Üniversite tutkusu k z ö rencilerde daha yo undu. Ö renciler, katsay farkl l na ra men HL'ne geldiklerini, çünkü bunun bir flekilde giderilece ine inand klar n söylediler. HL'nin Gelece ine Yönelik Görüfl ve Temenniler: Katsay farkl l sürdü ü sürece HL'nin cazibe merkezi olamayaca görüflünün hakim oldu unu gördük. Ancak katsay farkl l giderilse dahi HL'nin eski parlak günlerine dönece ine inanan ö retmen ve idareci say s azd. HL'nin olmad bir Türkiye'yi düflünmek bile okul idarecilerin ürkütüyordu. Onlara göre, " HL olmazsa din e itimi kontrolden ç kar"d. Katsay n n kald r lmas durumundaysa HL'ne 1997 öncesi oldu u gibi yo un bir baflvuru olaca konusunda herkes hemfikirdi. Bunun yarataca sorunlara karfl l k baz idareci ve ö retmenler kontenjan s n rlamas getirilebilece ini belirttiler. Seçmeli Din Dersleri: Liselerde seçmeli Kuran, hadis, gibi derslerin konulmas durumunda HL'ne ilginin azal p azalmayaca n sordu umuz ö rencilerin tümü "azal r" dedi, ancak bu durumda HL d fl ndaki liselere gidece ini söyleyenlerin oran düflük oldu. Ö retmen, mezun ve veliler de genellikle bunun "iyi bir fikir" oldu unda birlefltiler. çlerinde "devlet"in buna izin vermeyece ini söyleyen ç kmad. HL idarecilerindeyse, di er liselerde din ö retimine iliflkin dersler oldu u takdirde HL'ne ilginin azalaca, HL'ne gerçekten din görevlisi olmak isteyenlerin gelece i konusunda bir görüfl birli i oldu unu gözledik. AKP Hükümetinin HL Sorununa Bak fl HL'nin bugünkü durumunu bir "çözülme" olarak adland rabiliriz bafllar ndan itibaren zirveye ç kan HL, 1997'deki 28

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı