3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG"

Transkript

1 AYLIK PETROL BÜLTENİ /HAZİRAN AYLIK PETROL BÜLTENİ 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG Üç alanda birden sertifikalandırılan ilk sivil D toplum örgütü PETDER Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ IL\DWODU Q Qõ G û û õ V U PETDER İş Sağlığı Günliği, Çevre Yönetimi Kalite Yönetim Sistemlerinde \RU õ %UHQWõ SHWURO õ +D]LUDQõ ISO 90001, ISO ISO sertifikalandırıldı VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ VHYL\HVLõ 1996 õ yılından beri akaryakıt GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõdağıtım G û û õ sektörünün önemli bir sivil toplum kuw NHWLFL\Hõ GHõ \DQV G õ õ \ O õ 0DUWõ ruluşu olarak faaliyet gösteren Petrol HQõ \ NVHNõ VHYL\H\Hõ \ NVHOHQõ Sanayi Derneği bir ilke õ RNWDQõ EHQ]LQõ (PETDER), YHõ PRWRULQõ IL\DWODU õ daha imza atarak çalışmalarının kalite, JHULOH\HUHNõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ çevre iş günliği anlamında sertifivhyl\hvlqhõlqgl õ+d]ludqõehq]lkalandırdı. PETDER, akaryakıt, LPG QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ yağlama yağlarının hem günli hem G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHde ekonomik olarak piyasaya sunulmaulohgl õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G sı, sektörel faaliyetlerin şeffaf, eşitlikû ûõ E \OHFHõ õ NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ çi istikrarlı bir yapıda yürütülmesi, 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ haksız rekabetin engellenmesi, tüketici \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh insan sağlığına zararlı eylemlerin \HUHNõõ õ7/ \HõLQGL õ önlenmesi sektör standartlarının 0DUWõ ]LUYHõ \DSDUDNõ õçagrgeliştirilmesi konularındaki öncü ODU Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ Metin e rildi. Erkol, PETDER in lışmalar yürütüyor. Dernek ayrıca G Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ GDõ \Xşimdiye kadar TS EN ISO 9001 Kalite 2004 yılında başlatmış olduğu Atık NDU õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ LoLõ YHõ \XUWõ Yönetim Sistemleri, TS EN ISO Yağların Yönetimi Projesi kapsamıng û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ Çevre Yönetim Sistemi, TS İş da ülke genelinden atık motor yağlarısağlığı Günliği Yönetim SistemIL\DWODU QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ nı miktar mesafe gözetmeksizin leri alanlarında üç sertifika ile sertifi$qfdnõ IL\DWODUõila G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ atık sahibine bir maliyet getirkalandırdıkları ilk sivil toplum kurulugdõg Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ meksizin topluyor Çevre Şehircilik şu olduğunu ifade ederek tebriklerini UHWLFLOHUõ SRPSDõlisanslı IL\DWODU Q õ G û UG õõ aşamasında taahhüt etbakanlığı ndan işletmelerde iletti. Genel Sekreter Erol Metin de çatiği politikayı sürdürmek % \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqbertarafını da sağlıyor. lışmalarının her aşamasında sağlık, em]lqghõ\dûdqdqõg û ûõ\ ]GHõ \HõXODûGerek dernek faaliyetleri gerekse hedefini koruyor. PETDER e sertifikaları 30 Temmuz niyet, çevre kalite politikasında yer W õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ Atık Yağların Yönetimi çalışmalarını IL\DW õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ TÜRKAK gözetiminde S&Q Mart Bel- tarihinde S&Q Mart Belgelen- aldığı şekilde faaliyet gösterdiklerini gelendirme Kuruluşu tarafından 0DUWõ EHQ]LQõ õ OLUDõbelgeLNHQõ dirme Müdürü Murat Erkol tarafın- bu ilki yaşamak yaşatmaktan büyük lendiren PETDER, çalışmalarının her GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õ OWõ dan PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol memnuniyet duyacaklarını ifade etti. GHSRõ NDEXO õ LOHõ õ ELUõ W NHWLFL õ +D]LUDQõ õ OLUDõ KDUFDG õ 0RWRULQõ FHSKHVLQGHõLVHõ\LQHõEHQ]HUõELUõGXUXPõ YDU õ0duwõ õolud\dõo NDQõPRPETDER in temel amacı, üyeleri, çalışan- bilgilendirmek ilkelerinden ayrılmaz. edeceğimizi bizimle çalışan personeliwrulqõ \Hõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ ları EXJ Qõ iş ortakları ile faaliyetlerin her aşapetder olarak; mizin, iş ortaklarımızın sağlık, emniyet OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ masında kalite, sağlık, emniyet, çevre Başarıya ulaşmak için müşteri beklenti günliğine azami önemi göstereceğimigünlik hususlarındaki duyarlılığı yasal QHGHQOHULQõ ihtiyaçlarını doğru analiz edip faaliyet3hwuroõil\dwodu QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- zi; LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ mevzuatlara içinde tutmak sü- WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ lerimizin başlamasından bitimine kadar Süreçlerimizi geliştirilebilir D]DO ûõ \ ]GHõuyum õ YHUJLõ õ RNWDQõ HGLOL\RU õ 'LøHUõölçülebilir, \DQGDQõ.DV Põ rekli iyileştirmektir. PETDER, bu hedefini DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/Ltüm süreçlerimizi en etkin, ekonomik kontrol edilebilir şekilde yapılandırıp EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru$%' GHõ \DS ODFDNõ EDûNDQO Nõ VHoLPOHyerine getirmek amacı ile tüm faaliyetleuygun şekilde işleterek kalite güne performansımızı gözden geçirerek sürekli WDODPDõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ UDV õ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ JHOL- ULõ GHõ SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ NDODFDrinde kanunlarla belirlenen düzenlemeledayalı hizmet ile müşteri memnuniyetini iyileşmeyi sağlayacağımızı, bu şekilde hizsl\dvdodu QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ø Q Qõ QHGHQOHULõ DUDV QGDõ J VWHULOL\RU õõ re uygun hareket etmek, insanlara hiz- sağlayacağımızı; met süreç uygunsuzluklarını, kazalasrpsdõil\dwodu QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUD- IL\DWODU Qõ GDKDõ GDõ G ûphvlõ EHNOHQL- 7DELLõ KHUõ ûh\õ SODQODQG ø õ JLELõ JLGHU õ met sunulan işletmelere zarar rmemek, Faaliyetlerimizi planlarken işletirken rı, çevreye rdiğimiz zararları mümkün ILNõ YHõyapmamak, WDEORODUGDõçevreyi NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Dkaza kirletmemek, atık \RU õ kaliteyi sağlama hedefimizin EDûOD\DQõ yanında olan en düşük seviyeye çekmeye çalışa%xõ IDUN Qõ ohûlwolõ QHGHQOHULõ YDU õ %Xõ GDUDOPD õ SHWUROHõ WDOHELõ D]DOWW ø õ ûdqpd]vd«motor yağlarının çevreye rdiği zararları Çevre, İş Sağlığı Günliği boyutlarını cağımızı; PETDER KALİTE VE SEÇ POLİTİKASI en düşük seviyeye indirmek toplumu 11 da planlarımıza faaliyetlerimize dahil taahhüt ederiz.

2 Türkiye de rgisiz akaryakıt fiyatları 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU Avrupa ortalamasının altında. 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhujlvl]õrodudnõõdûdø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ ùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ Petrol Piyasası Kanunu uyarın$nghql]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ ca OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ Türkiye ile Akdeniz piyasasında referans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları rgiden arındırılmış 9HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW olarak incelendiğinde, İstanbul da bir depo motorinin (50 lt) rgisiz maliyeti Atina dakinden 11 TL daha düşük. Akdeniz ülkelerinde motorine rgisiz olarak en yüksek pompa fiyatını Yunanistan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor Özel motorin türlerinde de az ödüyoruz Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel motorinde ürün portföyünü genişletip, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri diğer ülkelere göre daha düşük bir fiyata kullanıyor. Ana ürün olarak tanımlanan standart 10 ppm kükürt içeren motorin ile şirketlerin farklılaştırılmış ürün olarak piyasaya sundukları özel katkılı motorin türleri arasındaki pompa fiyatları kıyasúlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ landığında, Türk tüketicilerinin özel motorin türnduû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ lerine Akdeniz ülkelerine göre daha az ödedikleri NXOODQ \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ görülüyor. Özel motorin ile standart motorinin RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ rgisiz pompa fiyatları arasındaki farklar göz ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhuönüne alındığında Türkiye, İtalya dan litrede 11 JLVL]õSRPSDõIL\DWODU õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ kuruş daha ucuz. Türk tüketicileri özel motorin W NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU türlerini İtalya, Fransa İspanya dan ortalama litrede 7 kuruş daha ucuza tüketiyor. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«Dünya petrol piyasalarında fiyat hareketleri pompalara yansıyan değişimler Brent tipi ham petrolde, yılının ilk altı ayının ortalaması 114,28 $/varil oldu. Haziran ayında 95,35 $/varil olan ortalama olan brent petrol fiyatı Temmuz ayında 102,16 $/varil oldu. Ham petrol fiyatlarındaki bu değişim, doğal olarak pompa fiyatlarına yansıdı Temmuz ayında, Haziran ortalamalarına göre motorinde litrede 4 kuruş, benzinde 2 kuruş artış oldu. yılında Nisan, Mayıs Haziran aylarında sürekli bir düşüş eğilimi gösteren petrol fiyatları sonucunda akaryakıt fiyatlarında 6 kez düşüş yaşandı benzin 52 kuruş, motorin ise 36 kuruş geriledi. 22

3 Motorin pazarı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyüdü Tüketim (1000m3) Haziran AYLIK 2011 PETROL BÜLTENİ Fark Ocak-Haziran (Toplam) /HAZİRAN 2011 Fark Benzin Türleri ,4% ,4% Motorin Türleri ,7% ,9% Otogaz ,5% ,3% 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG D 5,4% ,5% Toplam Otomotiv * Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ IL\DWODU Q Qõ G û û õ V U * Veriler\RU õ toplam ülke tüketiminin yaklaşık %91 ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük %UHQWõ SHWURO õ +D]LUDQõ esası ile sağladığı riler bunların VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ VHYL\HVLõ dışındaki diğer şirketlerin tahmini rileri baz alınarak hesaplanmıştır. õ GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõ G û û õayı yılı ilk yarı yılına ait sektör rileri yayımlandı. Rapora* göre; Haziran PwC tarafından düzenlenen, Haziran W NHWLFL\Hõ GHõ \DQV G õ õ \ O õ ayında motorin satışları bir önceki0duwõ yıl Haziran ayına göre yüzde 6,7 artarak, artış hızını tekrar yukarı çevirdi yıllık artış \ NVHNõ VHYL\H\Hõ \ NVHOHQõ miktarı HQõ Ocak-Haziran döneminde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Uzun süredir yaşanan benzindeki gerileme haziran ayında õ RNWDQõ EHQ]LQõ YHõyüzde PRWRULQõ IL\DWODU õ durdu artış oranı 0,4 oldu. Bu son rakamla benzindeki yıllık düşüş yüzde 6,4 e geriledi. Otogazda ise Haziran ayınjhuloh\huhnõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ da ki yüzde 3,5 lik artış ile ilk altı ay toplamında yüzde 0,3 lik bir büyüme görülüyor. Toplam otomotiv yakıtlarındaki yüzde VHYL\HVLQHõLQGL õ+d]ludqõehq]l3.5 lik büyüme ise için umut riyor. QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHULOHGL õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G û ûõ E \OHFHõ õ NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh\huhnõõ õ7/ \HõLQGL õ ]LUYHõ \DSDUDNõ õ GR170DUWõ Şubat tarihinde gerçekleştirilen ODU Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ Petrol Sektörü Bolu toplantısında EnerG Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ \Xji Bakanı Taner Yıldız EPDKGDõ Başkanı Hasan Köktaş, Kurum LoLõ sektörün dündu õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ YHõ \XUWõ zenli aralıklarla bir araya gelerek çalışg û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ malarının önemine vurgu yapmışlardı. IL\DWODU QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ Bu çerçede teknik bir çalışma grubu $QFDNõ IL\DWODUõ G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ oluşturuldu grup ilk toplantısını yaptı. GDõG Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ Son derece rimli geçen toplantıda UHWLFLOHUõ SRPSDõ IL\DWODU Q õ G û UG õõ önemli faydalar üretildi. Özellikle dağı% \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqtıcıların yükümlülüğündeki bildirimlerle ]LQGHõ\DûDQDQõG û ûõ\ ]GHõ \HõXODûilgili hususlarda sektör tarafından raporw õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ ları hazırlayanlar Kurum tarafında IL\DW õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ tabloların oluşturulması, takibioludõ değer0duwõ EHQ]LQõ õ LNHQõ lendirilmesinden sorumlu uzmanlar GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õüreowõ tilen raporlardan faydalı sonuçlar GHSRõ NDEXO õ LOHõazami õ ELUõ W NHWLFL õ +D]Lelde etmek adına birlikte bir çalışma imudqõ õ OLUDõ KDUFDG õ 0RWRULQõ kanı buldular. FHSKHVLQGHõLVHõ\LQHõEHQ]HUõELUõGXUXPõ YDU õ0duwõ õolud\dõo NDQõPRWRULQõ EXJ Qõ \Hõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ 3HWUROõIL\DWODU QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ QHGHQOHULQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ D]DO ûõ \ ]GHõ õ YHUJLõ õ RNWDQõ WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ HGLOL\RU õ 'LøHUõ \DQGDQõ.DV Põ EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru- DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/L- $%' GHõ \DS ODFDNõ EDûNDQO Nõ VHoLPOHRekabet Kurumu nun 24 Mayıs tığı incelemeye yönelik karar şu şekilde: açılmamasına karar rildi. Kararın dağıwdodpdõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ UDV õ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ JHOL- tıcılar ULõ GHõ SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ tarihinde Petrol Sanayi Derneği de da- Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet açısından önemi son derecendodfdbüyük. SL\DVDODU QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ø Q Qõ QHGHQOHULõ DUDV QGDõ hil olmak üzere sektöre yönelik yapmış gösteren teşebbüslerin paralel fiyatla- Böylece PETDER üyelerij VWHULOL\RU õ son üç yıldaõ SRPSDõIL\DWODU QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUDIL\DWODU Qõ GDõ yoluyla G ûphvlõ EHNOHQL7DELLõkez KHUõrekabet ûh\õ SODQODQG ø õ JLGHU õ olduğu inceleme sonucunda, akaryakıt ma bilgigdkdõ değişimi 4054 sayılı ikinci kurumununjlelõ incelemeilnõ YHõ WDEORODUGDõ NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ \RU õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ EDûOD\DQõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Ddağıtım şirketleri hakkında soruşturul- Kanun un 4. maddesini ihlal ettikleri id- sinden geçmiş oluyor. Diğer taraftan Re%Xõ açılmamasına IDUN Qõ ohûlwolõkarar QHGHQOHULõ %Xõ diasına GDUDOPD õ SHWUROHõ yapılan WDOHELõ inceleme D]DOWW ø õ kabet ûdqpd]vd«ma rdi. YDU õ Rekabet yönelik olarak Kurumu nun sektörün diğer kesimkurumu nun dağıtıcılar açısından yap- sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma leri ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Petrol Dağıtım Sektörü Çalıştayı: Düzenli aralıklarla yapılmalı Rekabet Kurumu dağıtım sektörünü denetledi, karar: Dağıtıcılar açısından ila bir soruşturmaya gerek yok 13

4 10 Numara Yağ: 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU Baskınlar arttı, ithalat azaldı ama kaçak devam ediyor! 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhutürkiye İstatistik Kurumu rilerine JLVL]õRODUDNõõDûDø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ Ürün 2011 göre, ilk beş aylık dönemde yağlama yağùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ ları ithalatı bir önceki yılın aynı dönemi Toplam Toplam Fark (%) $NGHQL]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ ne OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ oranla yüzde 23 oranında azaldı. Buna Baz yağ rağmen ilk beş ayda bin ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, yurt içi baz Müstahzar HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW yağ üretimini de dikkate aldığında ihtimadeni yağ yacın yaklaşık 2 katı seviyesinde. yılında basında yer alan haberlere göre Katkı devletin 10 numara yağ adı altında yapıtoplam lan faaliyetlere yönelik olarak İzmir de 5, Antalya da 2, İstanbul, Ankara, Sakarya, Düzce Adana da birer baskın yaptığı biliniyor. Baz yağ hareketleri Türkiye nin gerçek madeni yağ tüketiminin çok üzerinde bir miktarda ithalat daha sıkı takip yolu ile piyasaya giren baz yağ miktarınaltında; antrepoda da ciddi bir azalma olması, devletin bu tür faaliyetlerin üzerine kararlılıkla gitmesiticaret yasaklandı ne karşın karşın yol kenarlarında 10 numara yağ satışı hız kesmeden devam edigümrük Ticaret Bayor. Sadece son üç ayda 4 otobüsü seyir kanlığı tarafından Gümrük halindeyken kendiliğinden yandı. Yönetmeliği nde 12 Haziran Bu olaylar, yangınların 10 numara yağ tarihli Resmi Gazete de yapılan değişiklik ile; gümkullanımından kaynaklı olduğuna ilişkin rük antrepolarında deposoru işaretlerini arttırıyor. Çevre sağlığı, lanan solnt baz yağın insan can mal günliğinin de artık satış suretiyle devri, devralan ciddiúlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ tehdit altında olduğunu gösteriyor. tarafından serbest dolaşıma NDUû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ sokulacak olması durumunnxoodq \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ da yasaklandı. Gümrük Ticaret RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ Bakanlığı nın bu düzenle ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhumesi ile baz yağların anjlvl]õsrpsdõil\dwodu õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ trepodan ithalatçıları hariw NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU Enerji Piyasası Düzenhükümleri gereği teslim cinde piyasaya sunumunun leme Kurumu nca 7 Temettikleri etanole ilişkin olayasaklaması, Enerji Piyasası muz tarihli Resmi rak yeminli mali müşavir Düzenleme Kurumu nun Madeni Yağların AmbalajGazete de yayınlanan Ben(YMM) tarafından her taklanması Piyasaya Sunuzin Türlerine Etanol Harvim yılına ilişkin düzenlemu Hakkındaki Tebliğ n 9. manlanması Hakkında Tebnen raporlarını şubat ayı maddesindeki baz yağ tiliğ ile rafineri lisansı sahibi sonuna kadar Kurum a suncaretinin yasaklanmasına dağıtıcı lisans sahiplemakla, ilişkin düzenlemeyle birlikte rinin kara tankerlerine Rafinerici dağıtıcı değerlendirildiğinde; gümbayilerine yapacakları tes- içermesi zorunludur. lisansı sahipleri; rük antrepolarında bulunan Dağıtıcı lisansı sahipleri limatlarda harmanlayacaktebliğ hükümleri gereği baz yağların sadece ithalatçısı tarafından piyasaya sunuları biyoetanol miktarları tarafından bayilerine bir teslim aldıkları teslim labileceği, ticaretinin yasak takvim yılı içerisinde tes- ettikleri yerli tarım ürünledüzenlendi. olması sebebiyle de sadece Düzenlemeye göre rafi- lim edilen benzin türlerinin rinden imal edilmiş etanol ithalatçı firmanın üretiminnerici lisansı sahipleri tara- toplamının ise 1/1/2013 tari- ile bu tebliğ hükümleri gede kullanılabileceği şeklinde fından kara tankeri dolumu hinden itibaren en az yüzde reği teslim aldıkları tesyorumlanıyor. üniteleri vasıtasıyla teslim 2 (V/V), 1/1/2014 tarihin- lim ettikleri harmanlanmış Uygulamayla, solnt edilen benzin türlerinin, 1 den itibaren en az yüzde 3 benzin miktarlarına ilişkin baz yağların ithalatının izleme takip sürecinin daha Ocak 2013 tarihinden itiba- (V/V), oranında yerli tarım olarak yeminli mali müşasıkı kontrolü amacına uyürünlerinden üretilmiş etaren en az yüzde 2 (V/V), 1 vir (YMM) tarafından her gun kullanılıp kullanılmadınol içermesi zorunludur. Ocak 2014 tarihinden itibatakvim yılına ilişkin düzenğının takibinin hedeflendiği Etanol üreticileri; ren de en az yüzde 3 (V/V), lenen raporlarını şubat ayı görülüyor. Yerli tarım ürünlerinoranında yerli tarım ürünsonuna kadar Kurum a sunlerinden üretilmiş etanol den imal ederek bu tebliğ makla yükümlü kılındı. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«Biyoethanollü yakıt kullanımına ilişkin usül esaslar yayınlandı 42

5 Fuel Oil de yeni düzenleme Atık Yağların Yönetimi Projesi: İmar, Kıyı,Yapı Çevre Uygulamaları İç Anadolu Bölgesel Seminerinde Sunuldu İdari işleyişi düzenleyen mevzuatta yapılan AYLIK PETROL BÜLTENİ değişikliklerin uygulayıcılara iletildiği/haziran İmar, Kıyı, Yapı Ve Çevre Uygulamaları İç Anadolu Bölgesel Semineri, Temmuz tarihlerinde Çorum Anitta Otel de yapıldı. Toplantıya civar illerin İl Çevre Şehircilik Müdürlükleri belediyeler katıldı. Semine Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ rin 3. gününde oturum başkanlığını Çevre Enerji Piyasası DüzenleIL\DWODU Q Qõ G û û õ V U Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi me Kurumu tarafından 14 \RU õ %UHQWõ SHWURO õ Daire Başkanı Zeki Terzioğlu nun yaptığı Temmuz tarihli Resmi +D]LUDQõ VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ Gazete de yayınlanan Tebliğ VHYL\HVLõ çevre ile ilgili sunumlarda PETDER Atık Yağ GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõ G û û õ ile õ piyasaya akaryakıt olarak Planlama Uzmanı Volkan Siğinç tarafından arz edilen dolaşımda W NHWLFL\Hõ GHõ ya \DQV G õ õ \ O õ 0DUWõ Atık Motor Yağlarının Yönetimi konulu bulunan fuel oil VHYL\H\Hõ türlerinin\ NVHOHQõ HQõ \ NVHNõ bir sunum yapıldı. Aynı oturumda AKÜDER, 2006 tarihli (T3 Haziran õekim RNWDQõ EHQ]LQõ YHõ PRWRULQõ IL\DWODU õ TAB, GEKSANDER TÜKÇEV yetkilileri dahil) TS 2177 Fuel JHULOH\HUHNõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ de birer sunum yaptılar. Oil standardına uygun olvhyl\hvlqhõlqgl õ+d]ludqõehq]lması zorunlu hale getirildi. QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHOtomasyonda ULOHGL õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G û ûõ E \OHFHõ õmüdehale NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ arızaya 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ için 4 iş günü \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh\huhnõõ õ7/ \HõLQGL õ Bilim, Sanayi Teknoloji 0DUWõ ]LUYHõ \DSDUDNõ õ GRBakanlığı nca 11 Temmuz taodu Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ rihli Resmi Gazete de yayınlanan G Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ GDõ \XAkaryakıt İstasyonları-Emniyet GeNDU õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ LoLõ YHõ \XUWõ rekleri İle İlgili Tebliğ (Ts 12820) G û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ uyarınca mecburi uygulamaya koil\dwodu QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ nulan TS Akaryakıt İstasyonEnerji Piyasası Düzenleme $QFDNõ IL\DWODUõ G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ ları - Emniyet Gerekleri standardıkurumu tarafından 29 HaGDõG Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ nın; 2 nci maddesi, 4.1, 4.2.1, 4.2.5, ziran tarihinde yayın UHWLFLOHUõ SRPSDõ IL\DWODU Q õ G û UG õ õ , , üncü lanan düzenleme ile Petrol % \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqpiyasasında Dağıtıcı Lisansı maddelerinde Türk Standardları ]LQGHõ\DûDQDQõG û ûõ\ ]GHõ \HõXODûSahiplerinin Bayi Denetim Enstitüsü tarafından yapılan tadillew õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ Sistemine İlişkin Usul Esasrin akaryakıt istasyonu lisans sahiplar Hakkında Kurul kararınil\dw õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ lerince zorunlu olarak uygulanması da arızaların giderilmesine 0DUWõ EHQ]LQõ õ OLUDõ LNHQõ gerekmektedir. Tadil metinler www. ilişkin süre 96 saatten 4 iş GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õ OWõ tse.org.tr adresinden ücretsiz olarak gününe çıkartıldı. Sektörün GHSRõ NDEXO õ LOHõ õ ELUõ W NHWLFL õ +D]Ltemin edilebilir. TSE rilerine göre müdahaleye ilişkin sürenin UDQõyetersiz olduğuna õ OLUDõilişkin KDUFDG õ de- 0RWRULQõ tadil öncesinde TSE standarfhskhvlqghõlvhõ\lqhõehq]huõeluõgxuxpõ ğerlendirmelerinin dikkate dına uygunluğunu belgelendiren alınarak yapılan bu düzenleydu õ0duwõ õolud\dõo NDQõPR603 adet akaryakıt istasyonu bulumeexj Qõ olumlu \Hõ karşılandı. WRULQõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ nuyor. OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ 3HWUROõIL\DWODU QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ QHGHQOHULQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ LPG ikmal emniyet gereklilikleri: TS RESMİ GAZETE DE. D]DO ûõ \ ]GHõ õistasyonları YHUJLõ õ RNWDQõ WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ HGLOL\RU õ 'LøHUõ \DQGDQõ.DV Põ EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru\ds ODFDNõ EDûNDQO Nõ 2001 yılında zorunlu standart olarak DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/Lmi Gazete de mecburi standart olarak ya- $%' GHõ yonu bulunuyor. Uzun yıllar VHoLPOHsüren çabawdodpdõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ GHõsonucunda, SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ yayınlanan üzerinde uzun süren tartış- UDV õ yınlandı. Düzenleme sonrasında LPGJHOLikmal ULõlar sektör açısındanndodfdönem arz SL\DVDODU QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ma çabalarla üzerinde genel anlamda istasyonu lisans sahiplerinin, standard kap- ø Q Qõ edenqhghqohulõ TS standardının teknik manada DUDV QGDõ J VWHULOL\RU õ õ mutabakat sağlayarak geliştirdiği standart IL\DWODU Qõ samına giren hususları belirtenehnohqlbu tebliğ 7DELLõ geliştirilmesi daha üst seviyeye taşınmasrpsdõil\dwodu QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUDGDKDõ GDõ G ûphvlõ KHUõ ûh\õsodqodqg ø õ JLELõ JLGHU õ TSE tarafından yayın- hükümlerine uymaları zorunlu kılındı. TSE sı sonrasında Resmi Gazete de yayınlanilnõ YHõHaziranı nda WDEORODUGDõ NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ \RU õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ EDûOD\DQõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Dlandı. Yeni standart Bilim Sanayi Teknoloji rilerine göre eski standarda uygunluğu- mış olması üye şirketlerimizin bayilerinin %Xõ IDUN Qõ ohûlwolõ QHGHQOHULõ YDU õ %Xõ GDUDOPD õ SHWUROHõ WDOHELõ D]DOWW ø õ ûdqpd]vd«bakanlığı nca 30 Haziran tarihli Res- nu belgeleyen 5482 adet LPG ikmal istas- önemli bir başarısı kazanımıdır. 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG D Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri: TSE TADİLLERİ RESMİ GAZETE DE. 15

6 Atık Yağ Yönetmelik Taslağı, 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU toplama çalışmalarını olumsuz etkiledi 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhujlvl]õrodudnõõdûdø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ ùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ $NGHQL]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ 9HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW PETDER Atık Yağların YönetiAVRUPA VE DÜNYA PİYASALARINDAN NOTLAR mi çalışmaları kapsamında yılı Temmuz ayında 1665 ton atık n Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa ra- lan yakıtların en az yüzde 70 i petrol ürünmotor yağı toplanarak lisanslı finerilerinin rekabetçi uzun dönemli iş leri olacak IEA tahminleri, 2030 yılında petrolün AB işletmelerde çevre insan sağmodellerini tehdit ediyor. Avrupa komisyonunun ocak ayında yayınlanan 2050 yılına taşımacığındaki enerji talebinin en az yüzlığına zarar rmeksizin bertaraf kadar taşımacılık dahil CO2 siz enerji hede- de 70 ini oluşturacağı yönündedir. Bugün ettirildi. Ocak-Temmuz kümüfi petrol rafinerileri için önemli bir tehdit için bu oran yüzde 90 lar seviyesindedir. latif toplamında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 n Avrupa da en fazla rafineri úlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ n Dünya enerji talebinin 2030 a kadar oranında düşüş gerçekleşti İTALYA da yüzde 30 artması beklenirken Avrupa NDUû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ yılının ilk yarısında Atık Yağların Avrupa Birliği EFTA ülkelerindeki topenerji talebi artmayacak dünya talebinxoodq \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ Kontrolü Yönetmelik Taslağında nin yüzde 11 ine gerileyecek! Buna rağ- lam rafineri sayısı 92 dir. En fazla rafineri RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ üreticilerin atık motor yağlarımen petrol 2030 da Avrupa enerji talebi- 14 ile İtalya dadır. İtalya yı 13 rafineri ile Al ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhumanya, 10 rafineri ile Fransa izliyor. Güney nin yüzde 30 unu oluşturacak. nı toplamasına ilişkin yetki JLVL]õSRPSDõIL\DWODU õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Estonya, Letonya sorumluluklarının kaldırılarak, Malta hiç rafinerisi olmayan ülkelerdir. W NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU n 2030 da da AB de taşımacılıkta kullanıatık motor yağı toplama yetkisinin yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki diğer tüm toplayıcılara açılması na ilişkin düzenlemenin saptırılarak yürürlüğe girmemiş bir yönetmelik üzerinden atık üreticilerinin bilerek yanlış bilgilendirilmesi sonucu toplama miktarlarında düşüş görülse de temmuz ayı itibariyle atık üreticilerine yönelik yapılan yoğu bilgilendirme çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yılın çok az da üzerinde bir miktar toplanmıştır. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«BP Statistical Review 2011 Haziran ayında yayınlandı Dünya enerji talebi ülkeler bazında enerji tüketimini detaylı bir şekilde uzun yıllardır yayınlayan BP 2011 enerji tüketim istatistiklerini yayınladı. Rapor bu alandaki rilerin en önemli günilir kaynaklarından biri. Rapora göre; n Küresel enerji tüketiminde petrolün payı yüzde 33.1 n Libya diğer üreticilerdeki kesintilere rağmen küresel petrol üretimi günlük milyon varil arttı. n Petrol tüketimi OECD ülkelerinde yüzde 0.8 azalırken, OECD ülkeleri dışındaki ülkelerde yüzde 5.3 arttı. Detaylı bilgi için: 62

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun kararlılığıyla mümkün olabilir...7 c) Akaryakıtta yerli

Detaylı

II. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE PETROL ve AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER:... 9

II. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE PETROL ve AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER:... 9 I- 2011 YILI SEKTÖR RAPORU ÖZETİ:... 3 a) Otomotiv Yakıtları Pazarındaki Gelişmeler:... 3 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem Hacimleri:... 3 c) Uluslararası Petrol Piyasaları ve Pompa

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İÇİNDEKİLER 4 PETDER DEN HABERLER 1 YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 SEKTÖR RAPORU Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek

Detaylı

Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz

Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz AYLIK PETROL BÜLTENİ/OCAK 2012 Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz PETDER uzmanları Türkiye ile benzer piyasa koşullarına sahip Akdeniz ülkelerindeki benzin ve motorinin vergisiz

Detaylı

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi AYLIK PETROL BÜLTENİ /ŞUBAT 2012 Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi Enerji Bakanı Yıldız, EPDK Başkanı Köktaş ile petrol sektörünün farklı aktörlerini buluşturan Petrol Sektörü

Detaylı

ON NUMARA YAĞDA SONA YAKLAŞILIYOR

ON NUMARA YAĞDA SONA YAKLAŞILIYOR AYLIK PETROL BÜLTENİ Kasım 2012 ON NUMARA YAĞDA SONA YAKLAŞILIYOR Baz yağ ithalatı 2011 yılına oranla %12 azaldı. 10 numara yağ sorununun çözümüne yönelik olarak 2011 yılının başından itibaren Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA,2013 BAŞKANIN

Detaylı

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI AYLIK PETROL BÜLTENİ Haziran 2013 ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi İzmir Bölge Toplantısı, PETDER ile nakliyeden sorumlu iş ortakları

Detaylı

10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 10 NUMARA YAĞ SORUNUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PETDER, EKİM 2012 Bu rapor 2008-2012 Eylül ayları arasında giderek yayılan ve petrol sektörünün en sorunu haline gelen 10 Numara Yağ sorununu

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler a. Şirket in Faaliyet Konusu...3 b. Ortaklık Yapısı...3 c. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri...3 d. İştirakler...5 e. Merkez Dışı

Detaylı

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 BAŞKANIN

Detaylı

Tehlikeli Maddelerin Ta ınmasında YENİ DÖNEM ÖZEL EKİDİR

Tehlikeli Maddelerin Ta ınmasında YENİ DÖNEM ÖZEL EKİDİR Tehlikeli Maddelerin Ta ınmasında YENİ DÖNEM ÖZEL EKİDİR 3 Sektör bu zirvede konuştu, Kamu ve özel sektör, ADR için Treyler Zirvesi nde buluştu 4 Treyler Zirvesi nde bir araya gelen kamu ve özel sektör

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

Petrol Ofisi A.Ş. 01 Ocak 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Petrol Ofisi A.Ş. 01 Ocak 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu Petrol Ofisi A.Ş. 01 Ocak 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 2 İçindekiler a. Şirket in Faaliyet Konusu...4 b. Ortaklık Yapısı...4 c. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri...4 d. İştirakler...6 e. Merkez

Detaylı

PETROL OFİSİ FAALİYET RAPORU

PETROL OFİSİ FAALİYET RAPORU PETROL OFİSİ 2008 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YILA GENEL BİR BAKIŞ...3 PETROL SEKTÖRÜ...5 2008 DE PETROL OFİSİ...8 PERAKENDE FAALİYETLERİ...9 TOPTAN SATIŞLAR VE LNG...16 HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 20-27 2006 da Dünya, Türkİye ve Petrol Ofİsİ nde Gelİşmeler 36-41 2006 da Perakende Faalİyetler 48-49 2006 da Tİcarİ / Endüstrİyel Satışlar ve LNG 50-51

Detaylı

PETROL OFİSİ FaaLİyET RaPORu

PETROL OFİSİ FaaLİyET RaPORu PETROL OFİSİ Faaliyet Raporu 2009 Petrol Ofisi A.Ş. Faaliyet Raporu 09 Nice y ollara İçindekiler Faaliyet Raporu 09 Üst yönetimden mesaj 6 2009 yılında dünya ve Türkiye 10 2009 yılında Petrol Ofisi 20

Detaylı

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz.

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Özge Uyar Tüpraş İzmir Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü Ergün Top Aygaz Bayi ENERJİ Toplam tüketimin %65 ini karşılayan, Türkiye de rafinajda

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER. Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER. Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Türkiye nin ekonomik kalkınmasında temel girdiler arasında yer alan enerji kaynakları içerisinde petrol,

Detaylı

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE 2 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi... 5 2.1. Örneklem Seçim Yöntemi... 5 2.2 Seçilen Örnek

Detaylı

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel 2 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel Güncel 4 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 5 Güncel İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Kalbimiz Türkiye için çarpıyor!

Kalbimiz Türkiye için çarpıyor! 2012 Faaliyet Raporu Kalbimiz Türkiye için çarpıyor! Türkiye nin Kalbi... içindekiler KISACA Tüpraş 10 Temel Göstergeler 16 2012 Gelişmeleri 20 Tüpraş ın Evrimi YÖNETİM DEN MESAJLAR 24 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

çindekiler BÖLÜM 1 - Sunu ... 1 Yapı Kredi Sigorta A. . Ola

çindekiler BÖLÜM 1 - Sunu ... 1 Yapı Kredi Sigorta A. . Ola FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler BÖLÜM 1 - Sunuş... 1 Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi... 2 Yönetim Kurulu ndan...... 3 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Konsolide Olmayan

Detaylı

Faaliyet Raporu 2011

Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 04 Yönetimden Mesaj 06 Yönetim Kurulu 08 İcra Komitesi 2011 de Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi 10 Kurumsal Takvim 12 2011 de Dünya Ekonomisi 13 2011 de Dünyada Enerji

Detaylı