3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG"

Transkript

1 AYLIK PETROL BÜLTENİ /HAZİRAN AYLIK PETROL BÜLTENİ 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG Üç alanda birden sertifikalandırılan ilk sivil D toplum örgütü PETDER Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ IL\DWODU Q Qõ G û û õ V U PETDER İş Sağlığı Günliği, Çevre Yönetimi Kalite Yönetim Sistemlerinde \RU õ %UHQWõ SHWURO õ +D]LUDQõ ISO 90001, ISO ISO sertifikalandırıldı VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ VHYL\HVLõ 1996 õ yılından beri akaryakıt GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõdağıtım G û û õ sektörünün önemli bir sivil toplum kuw NHWLFL\Hõ GHõ \DQV G õ õ \ O õ 0DUWõ ruluşu olarak faaliyet gösteren Petrol HQõ \ NVHNõ VHYL\H\Hõ \ NVHOHQõ Sanayi Derneği bir ilke õ RNWDQõ EHQ]LQõ (PETDER), YHõ PRWRULQõ IL\DWODU õ daha imza atarak çalışmalarının kalite, JHULOH\HUHNõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ çevre iş günliği anlamında sertifivhyl\hvlqhõlqgl õ+d]ludqõehq]lkalandırdı. PETDER, akaryakıt, LPG QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ yağlama yağlarının hem günli hem G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHde ekonomik olarak piyasaya sunulmaulohgl õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G sı, sektörel faaliyetlerin şeffaf, eşitlikû ûõ E \OHFHõ õ NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ çi istikrarlı bir yapıda yürütülmesi, 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ haksız rekabetin engellenmesi, tüketici \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh insan sağlığına zararlı eylemlerin \HUHNõõ õ7/ \HõLQGL õ önlenmesi sektör standartlarının 0DUWõ ]LUYHõ \DSDUDNõ õçagrgeliştirilmesi konularındaki öncü ODU Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ Metin e rildi. Erkol, PETDER in lışmalar yürütüyor. Dernek ayrıca G Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ GDõ \Xşimdiye kadar TS EN ISO 9001 Kalite 2004 yılında başlatmış olduğu Atık NDU õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ LoLõ YHõ \XUWõ Yönetim Sistemleri, TS EN ISO Yağların Yönetimi Projesi kapsamıng û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ Çevre Yönetim Sistemi, TS İş da ülke genelinden atık motor yağlarısağlığı Günliği Yönetim SistemIL\DWODU QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ nı miktar mesafe gözetmeksizin leri alanlarında üç sertifika ile sertifi$qfdnõ IL\DWODUõila G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ atık sahibine bir maliyet getirkalandırdıkları ilk sivil toplum kurulugdõg Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ meksizin topluyor Çevre Şehircilik şu olduğunu ifade ederek tebriklerini UHWLFLOHUõ SRPSDõlisanslı IL\DWODU Q õ G û UG õõ aşamasında taahhüt etbakanlığı ndan işletmelerde iletti. Genel Sekreter Erol Metin de çatiği politikayı sürdürmek % \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqbertarafını da sağlıyor. lışmalarının her aşamasında sağlık, em]lqghõ\dûdqdqõg û ûõ\ ]GHõ \HõXODûGerek dernek faaliyetleri gerekse hedefini koruyor. PETDER e sertifikaları 30 Temmuz niyet, çevre kalite politikasında yer W õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ Atık Yağların Yönetimi çalışmalarını IL\DW õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ TÜRKAK gözetiminde S&Q Mart Bel- tarihinde S&Q Mart Belgelen- aldığı şekilde faaliyet gösterdiklerini gelendirme Kuruluşu tarafından 0DUWõ EHQ]LQõ õ OLUDõbelgeLNHQõ dirme Müdürü Murat Erkol tarafın- bu ilki yaşamak yaşatmaktan büyük lendiren PETDER, çalışmalarının her GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õ OWõ dan PETDER Genel Sekreteri Dr. Erol memnuniyet duyacaklarını ifade etti. GHSRõ NDEXO õ LOHõ õ ELUõ W NHWLFL õ +D]LUDQõ õ OLUDõ KDUFDG õ 0RWRULQõ FHSKHVLQGHõLVHõ\LQHõEHQ]HUõELUõGXUXPõ YDU õ0duwõ õolud\dõo NDQõPRPETDER in temel amacı, üyeleri, çalışan- bilgilendirmek ilkelerinden ayrılmaz. edeceğimizi bizimle çalışan personeliwrulqõ \Hõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ ları EXJ Qõ iş ortakları ile faaliyetlerin her aşapetder olarak; mizin, iş ortaklarımızın sağlık, emniyet OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ masında kalite, sağlık, emniyet, çevre Başarıya ulaşmak için müşteri beklenti günliğine azami önemi göstereceğimigünlik hususlarındaki duyarlılığı yasal QHGHQOHULQõ ihtiyaçlarını doğru analiz edip faaliyet3hwuroõil\dwodu QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- zi; LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ mevzuatlara içinde tutmak sü- WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ lerimizin başlamasından bitimine kadar Süreçlerimizi geliştirilebilir D]DO ûõ \ ]GHõuyum õ YHUJLõ õ RNWDQõ HGLOL\RU õ 'LøHUõölçülebilir, \DQGDQõ.DV Põ rekli iyileştirmektir. PETDER, bu hedefini DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/Ltüm süreçlerimizi en etkin, ekonomik kontrol edilebilir şekilde yapılandırıp EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru$%' GHõ \DS ODFDNõ EDûNDQO Nõ VHoLPOHyerine getirmek amacı ile tüm faaliyetleuygun şekilde işleterek kalite güne performansımızı gözden geçirerek sürekli WDODPDõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ UDV õ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ JHOL- ULõ GHõ SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ NDODFDrinde kanunlarla belirlenen düzenlemeledayalı hizmet ile müşteri memnuniyetini iyileşmeyi sağlayacağımızı, bu şekilde hizsl\dvdodu QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ø Q Qõ QHGHQOHULõ DUDV QGDõ J VWHULOL\RU õõ re uygun hareket etmek, insanlara hiz- sağlayacağımızı; met süreç uygunsuzluklarını, kazalasrpsdõil\dwodu QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUD- IL\DWODU Qõ GDKDõ GDõ G ûphvlõ EHNOHQL- 7DELLõ KHUõ ûh\õ SODQODQG ø õ JLELõ JLGHU õ met sunulan işletmelere zarar rmemek, Faaliyetlerimizi planlarken işletirken rı, çevreye rdiğimiz zararları mümkün ILNõ YHõyapmamak, WDEORODUGDõçevreyi NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Dkaza kirletmemek, atık \RU õ kaliteyi sağlama hedefimizin EDûOD\DQõ yanında olan en düşük seviyeye çekmeye çalışa%xõ IDUN Qõ ohûlwolõ QHGHQOHULõ YDU õ %Xõ GDUDOPD õ SHWUROHõ WDOHELõ D]DOWW ø õ ûdqpd]vd«motor yağlarının çevreye rdiği zararları Çevre, İş Sağlığı Günliği boyutlarını cağımızı; PETDER KALİTE VE SEÇ POLİTİKASI en düşük seviyeye indirmek toplumu 11 da planlarımıza faaliyetlerimize dahil taahhüt ederiz.

2 Türkiye de rgisiz akaryakıt fiyatları 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU Avrupa ortalamasının altında. 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhujlvl]õrodudnõõdûdø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ ùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ Petrol Piyasası Kanunu uyarın$nghql]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ ca OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ Türkiye ile Akdeniz piyasasında referans olarak alınan dört ülkenin pompa fiyatları rgiden arındırılmış 9HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW olarak incelendiğinde, İstanbul da bir depo motorinin (50 lt) rgisiz maliyeti Atina dakinden 11 TL daha düşük. Akdeniz ülkelerinde motorine rgisiz olarak en yüksek pompa fiyatını Yunanistan, en ucuzunu ise İspanya ödüyor Özel motorin türlerinde de az ödüyoruz Şirketler tüketici talebine paralel olarak özel motorinde ürün portföyünü genişletip, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Ürün çeşitliliği artarken tüketiciler bu ürünleri diğer ülkelere göre daha düşük bir fiyata kullanıyor. Ana ürün olarak tanımlanan standart 10 ppm kükürt içeren motorin ile şirketlerin farklılaştırılmış ürün olarak piyasaya sundukları özel katkılı motorin türleri arasındaki pompa fiyatları kıyasúlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ landığında, Türk tüketicilerinin özel motorin türnduû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ lerine Akdeniz ülkelerine göre daha az ödedikleri NXOODQ \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ görülüyor. Özel motorin ile standart motorinin RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ rgisiz pompa fiyatları arasındaki farklar göz ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhuönüne alındığında Türkiye, İtalya dan litrede 11 JLVL]õSRPSDõIL\DWODU õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ kuruş daha ucuz. Türk tüketicileri özel motorin W NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU türlerini İtalya, Fransa İspanya dan ortalama litrede 7 kuruş daha ucuza tüketiyor. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«Dünya petrol piyasalarında fiyat hareketleri pompalara yansıyan değişimler Brent tipi ham petrolde, yılının ilk altı ayının ortalaması 114,28 $/varil oldu. Haziran ayında 95,35 $/varil olan ortalama olan brent petrol fiyatı Temmuz ayında 102,16 $/varil oldu. Ham petrol fiyatlarındaki bu değişim, doğal olarak pompa fiyatlarına yansıdı Temmuz ayında, Haziran ortalamalarına göre motorinde litrede 4 kuruş, benzinde 2 kuruş artış oldu. yılında Nisan, Mayıs Haziran aylarında sürekli bir düşüş eğilimi gösteren petrol fiyatları sonucunda akaryakıt fiyatlarında 6 kez düşüş yaşandı benzin 52 kuruş, motorin ise 36 kuruş geriledi. 22

3 Motorin pazarı yılın ilk yarısında yüzde 6 büyüdü Tüketim (1000m3) Haziran AYLIK 2011 PETROL BÜLTENİ Fark Ocak-Haziran (Toplam) /HAZİRAN 2011 Fark Benzin Türleri ,4% ,4% Motorin Türleri ,7% ,9% Otogaz ,5% ,3% 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG D 5,4% ,5% Toplam Otomotiv * Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ IL\DWODU Q Qõ G û û õ V U * Veriler\RU õ toplam ülke tüketiminin yaklaşık %91 ini gerçekleştiren 13 akaryakıt dağıtım şirketinin gönüllülük %UHQWõ SHWURO õ +D]LUDQõ esası ile sağladığı riler bunların VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ VHYL\HVLõ dışındaki diğer şirketlerin tahmini rileri baz alınarak hesaplanmıştır. õ GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõ G û û õayı yılı ilk yarı yılına ait sektör rileri yayımlandı. Rapora* göre; Haziran PwC tarafından düzenlenen, Haziran W NHWLFL\Hõ GHõ \DQV G õ õ \ O õ ayında motorin satışları bir önceki0duwõ yıl Haziran ayına göre yüzde 6,7 artarak, artış hızını tekrar yukarı çevirdi yıllık artış \ NVHNõ VHYL\H\Hõ \ NVHOHQõ miktarı HQõ Ocak-Haziran döneminde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Uzun süredir yaşanan benzindeki gerileme haziran ayında õ RNWDQõ EHQ]LQõ YHõyüzde PRWRULQõ IL\DWODU õ durdu artış oranı 0,4 oldu. Bu son rakamla benzindeki yıllık düşüş yüzde 6,4 e geriledi. Otogazda ise Haziran ayınjhuloh\huhnõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ da ki yüzde 3,5 lik artış ile ilk altı ay toplamında yüzde 0,3 lik bir büyüme görülüyor. Toplam otomotiv yakıtlarındaki yüzde VHYL\HVLQHõLQGL õ+d]ludqõehq]l3.5 lik büyüme ise için umut riyor. QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHULOHGL õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G û ûõ E \OHFHõ õ NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh\huhnõõ õ7/ \HõLQGL õ ]LUYHõ \DSDUDNõ õ GR170DUWõ Şubat tarihinde gerçekleştirilen ODU Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ Petrol Sektörü Bolu toplantısında EnerG Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ \Xji Bakanı Taner Yıldız EPDKGDõ Başkanı Hasan Köktaş, Kurum LoLõ sektörün dündu õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ YHõ \XUWõ zenli aralıklarla bir araya gelerek çalışg û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ malarının önemine vurgu yapmışlardı. IL\DWODU QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ Bu çerçede teknik bir çalışma grubu $QFDNõ IL\DWODUõ G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ oluşturuldu grup ilk toplantısını yaptı. GDõG Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ Son derece rimli geçen toplantıda UHWLFLOHUõ SRPSDõ IL\DWODU Q õ G û UG õõ önemli faydalar üretildi. Özellikle dağı% \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqtıcıların yükümlülüğündeki bildirimlerle ]LQGHõ\DûDQDQõG û ûõ\ ]GHõ \HõXODûilgili hususlarda sektör tarafından raporw õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ ları hazırlayanlar Kurum tarafında IL\DW õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ tabloların oluşturulması, takibioludõ değer0duwõ EHQ]LQõ õ LNHQõ lendirilmesinden sorumlu uzmanlar GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õüreowõ tilen raporlardan faydalı sonuçlar GHSRõ NDEXO õ LOHõazami õ ELUõ W NHWLFL õ +D]Lelde etmek adına birlikte bir çalışma imudqõ õ OLUDõ KDUFDG õ 0RWRULQõ kanı buldular. FHSKHVLQGHõLVHõ\LQHõEHQ]HUõELUõGXUXPõ YDU õ0duwõ õolud\dõo NDQõPRWRULQõ EXJ Qõ \Hõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ 3HWUROõIL\DWODU QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ QHGHQOHULQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ D]DO ûõ \ ]GHõ õ YHUJLõ õ RNWDQõ WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ HGLOL\RU õ 'LøHUõ \DQGDQõ.DV Põ EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru- DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/L- $%' GHõ \DS ODFDNõ EDûNDQO Nõ VHoLPOHRekabet Kurumu nun 24 Mayıs tığı incelemeye yönelik karar şu şekilde: açılmamasına karar rildi. Kararın dağıwdodpdõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ UDV õ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ JHOL- tıcılar ULõ GHõ SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ tarihinde Petrol Sanayi Derneği de da- Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet açısından önemi son derecendodfdbüyük. SL\DVDODU QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ø Q Qõ QHGHQOHULõ DUDV QGDõ hil olmak üzere sektöre yönelik yapmış gösteren teşebbüslerin paralel fiyatla- Böylece PETDER üyelerij VWHULOL\RU õ son üç yıldaõ SRPSDõIL\DWODU QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUDIL\DWODU Qõ GDõ yoluyla G ûphvlõ EHNOHQL7DELLõkez KHUõrekabet ûh\õ SODQODQG ø õ JLGHU õ olduğu inceleme sonucunda, akaryakıt ma bilgigdkdõ değişimi 4054 sayılı ikinci kurumununjlelõ incelemeilnõ YHõ WDEORODUGDõ NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ \RU õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ EDûOD\DQõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Ddağıtım şirketleri hakkında soruşturul- Kanun un 4. maddesini ihlal ettikleri id- sinden geçmiş oluyor. Diğer taraftan Re%Xõ açılmamasına IDUN Qõ ohûlwolõkarar QHGHQOHULõ %Xõ diasına GDUDOPD õ SHWUROHõ yapılan WDOHELõ inceleme D]DOWW ø õ kabet ûdqpd]vd«ma rdi. YDU õ Rekabet yönelik olarak Kurumu nun sektörün diğer kesimkurumu nun dağıtıcılar açısından yap- sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma leri ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Petrol Dağıtım Sektörü Çalıştayı: Düzenli aralıklarla yapılmalı Rekabet Kurumu dağıtım sektörünü denetledi, karar: Dağıtıcılar açısından ila bir soruşturmaya gerek yok 13

4 10 Numara Yağ: 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU Baskınlar arttı, ithalat azaldı ama kaçak devam ediyor! 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhutürkiye İstatistik Kurumu rilerine JLVL]õRODUDNõõDûDø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ Ürün 2011 göre, ilk beş aylık dönemde yağlama yağùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ ları ithalatı bir önceki yılın aynı dönemi Toplam Toplam Fark (%) $NGHQL]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ ne OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ oranla yüzde 23 oranında azaldı. Buna Baz yağ rağmen ilk beş ayda bin ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, yurt içi baz Müstahzar HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW yağ üretimini de dikkate aldığında ihtimadeni yağ yacın yaklaşık 2 katı seviyesinde. yılında basında yer alan haberlere göre Katkı devletin 10 numara yağ adı altında yapıtoplam lan faaliyetlere yönelik olarak İzmir de 5, Antalya da 2, İstanbul, Ankara, Sakarya, Düzce Adana da birer baskın yaptığı biliniyor. Baz yağ hareketleri Türkiye nin gerçek madeni yağ tüketiminin çok üzerinde bir miktarda ithalat daha sıkı takip yolu ile piyasaya giren baz yağ miktarınaltında; antrepoda da ciddi bir azalma olması, devletin bu tür faaliyetlerin üzerine kararlılıkla gitmesiticaret yasaklandı ne karşın karşın yol kenarlarında 10 numara yağ satışı hız kesmeden devam edigümrük Ticaret Bayor. Sadece son üç ayda 4 otobüsü seyir kanlığı tarafından Gümrük halindeyken kendiliğinden yandı. Yönetmeliği nde 12 Haziran Bu olaylar, yangınların 10 numara yağ tarihli Resmi Gazete de yapılan değişiklik ile; gümkullanımından kaynaklı olduğuna ilişkin rük antrepolarında deposoru işaretlerini arttırıyor. Çevre sağlığı, lanan solnt baz yağın insan can mal günliğinin de artık satış suretiyle devri, devralan ciddiúlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ tehdit altında olduğunu gösteriyor. tarafından serbest dolaşıma NDUû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ sokulacak olması durumunnxoodq \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ da yasaklandı. Gümrük Ticaret RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ Bakanlığı nın bu düzenle ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhumesi ile baz yağların anjlvl]õsrpsdõil\dwodu õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ trepodan ithalatçıları hariw NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU Enerji Piyasası Düzenhükümleri gereği teslim cinde piyasaya sunumunun leme Kurumu nca 7 Temettikleri etanole ilişkin olayasaklaması, Enerji Piyasası muz tarihli Resmi rak yeminli mali müşavir Düzenleme Kurumu nun Madeni Yağların AmbalajGazete de yayınlanan Ben(YMM) tarafından her taklanması Piyasaya Sunuzin Türlerine Etanol Harvim yılına ilişkin düzenlemu Hakkındaki Tebliğ n 9. manlanması Hakkında Tebnen raporlarını şubat ayı maddesindeki baz yağ tiliğ ile rafineri lisansı sahibi sonuna kadar Kurum a suncaretinin yasaklanmasına dağıtıcı lisans sahiplemakla, ilişkin düzenlemeyle birlikte rinin kara tankerlerine Rafinerici dağıtıcı değerlendirildiğinde; gümbayilerine yapacakları tes- içermesi zorunludur. lisansı sahipleri; rük antrepolarında bulunan Dağıtıcı lisansı sahipleri limatlarda harmanlayacaktebliğ hükümleri gereği baz yağların sadece ithalatçısı tarafından piyasaya sunuları biyoetanol miktarları tarafından bayilerine bir teslim aldıkları teslim labileceği, ticaretinin yasak takvim yılı içerisinde tes- ettikleri yerli tarım ürünledüzenlendi. olması sebebiyle de sadece Düzenlemeye göre rafi- lim edilen benzin türlerinin rinden imal edilmiş etanol ithalatçı firmanın üretiminnerici lisansı sahipleri tara- toplamının ise 1/1/2013 tari- ile bu tebliğ hükümleri gede kullanılabileceği şeklinde fından kara tankeri dolumu hinden itibaren en az yüzde reği teslim aldıkları tesyorumlanıyor. üniteleri vasıtasıyla teslim 2 (V/V), 1/1/2014 tarihin- lim ettikleri harmanlanmış Uygulamayla, solnt edilen benzin türlerinin, 1 den itibaren en az yüzde 3 benzin miktarlarına ilişkin baz yağların ithalatının izleme takip sürecinin daha Ocak 2013 tarihinden itiba- (V/V), oranında yerli tarım olarak yeminli mali müşasıkı kontrolü amacına uyürünlerinden üretilmiş etaren en az yüzde 2 (V/V), 1 vir (YMM) tarafından her gun kullanılıp kullanılmadınol içermesi zorunludur. Ocak 2014 tarihinden itibatakvim yılına ilişkin düzenğının takibinin hedeflendiği Etanol üreticileri; ren de en az yüzde 3 (V/V), lenen raporlarını şubat ayı görülüyor. Yerli tarım ürünlerinoranında yerli tarım ürünsonuna kadar Kurum a sunlerinden üretilmiş etanol den imal ederek bu tebliğ makla yükümlü kılındı. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«Biyoethanollü yakıt kullanımına ilişkin usül esaslar yayınlandı 42

5 Fuel Oil de yeni düzenleme Atık Yağların Yönetimi Projesi: İmar, Kıyı,Yapı Çevre Uygulamaları İç Anadolu Bölgesel Seminerinde Sunuldu İdari işleyişi düzenleyen mevzuatta yapılan AYLIK PETROL BÜLTENİ değişikliklerin uygulayıcılara iletildiği/haziran İmar, Kıyı, Yapı Ve Çevre Uygulamaları İç Anadolu Bölgesel Semineri, Temmuz tarihlerinde Çorum Anitta Otel de yapıldı. Toplantıya civar illerin İl Çevre Şehircilik Müdürlükleri belediyeler katıldı. Semine Q\Dõ SL\DVDODU QGDõ SHWUROõ rin 3. gününde oturum başkanlığını Çevre Enerji Piyasası DüzenleIL\DWODU Q Qõ G û û õ V U Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi me Kurumu tarafından 14 \RU õ %UHQWõ SHWURO õ Daire Başkanı Zeki Terzioğlu nun yaptığı Temmuz tarihli Resmi +D]LUDQõ VRQõ õ D\ Qõ HQõ G û Nõ Gazete de yayınlanan Tebliğ VHYL\HVLõ çevre ile ilgili sunumlarda PETDER Atık Yağ GRODUDõ JHULOHGL õ %Xõ G û û õ ile õ piyasaya akaryakıt olarak Planlama Uzmanı Volkan Siğinç tarafından arz edilen dolaşımda W NHWLFL\Hõ GHõ ya \DQV G õ õ \ O õ 0DUWõ Atık Motor Yağlarının Yönetimi konulu bulunan fuel oil VHYL\H\Hõ türlerinin\ NVHOHQõ HQõ \ NVHNõ bir sunum yapıldı. Aynı oturumda AKÜDER, 2006 tarihli (T3 Haziran õekim RNWDQõ EHQ]LQõ YHõ PRWRULQõ IL\DWODU õ TAB, GEKSANDER TÜKÇEV yetkilileri dahil) TS 2177 Fuel JHULOH\HUHNõ õ\ O õ+d]ludqõd\ QGDNLõ de birer sunum yaptılar. Oil standardına uygun olvhyl\hvlqhõlqgl õ+d]ludqõehq]lması zorunlu hale getirildi. QLQõIL\DW õeluõ QFHNLõD\GDõROGXøXõJLELõ G ûph\hõghydpõhghuhnõ õ7/ \HõJHOtomasyonda ULOHGL õ %HQ]LQGHõ oõ D\GDõ \DûDQDQõ G û ûõ E \OHFHõ õmüdehale NXUXûDõ õ XODûP ûõ ROGX õ arızaya 0RWRULQGHõGHõROGXNoDõK ]O õeluõg û ûõ için 4 iş günü \DûDQG õsrpsdõil\dw õõ õnxuxûõjhuloh\huhnõõ õ7/ \HõLQGL õ Bilim, Sanayi Teknoloji 0DUWõ ]LUYHõ \DSDUDNõ õ GRBakanlığı nca 11 Temmuz taodu Qõ VW QHõo NDQõ%UHQWõSHWURO õw Põ rihli Resmi Gazete de yayınlanan G Q\DGDõ W NHWLFLõ IL\DWODU Q õ GDõ \XAkaryakıt İstasyonları-Emniyet GeNDU õ \ QO õ HWNLOHGL õ <XUWõ LoLõ YHõ \XUWõ rekleri İle İlgili Tebliğ (Ts 12820) G û QGDNLõ UHWLFLOHU õ EXõ DUW û õ SRPSDõ uyarınca mecburi uygulamaya koil\dwodu QDõ \DQV WPDNõ ]RUXQGDõ NDOG õ nulan TS Akaryakıt İstasyonEnerji Piyasası Düzenleme $QFDNõ IL\DWODUõ G ûph\hõ EDûODG ø QGDõ ları - Emniyet Gerekleri standardıkurumu tarafından 29 HaGDõG Q\DõSL\DVDODU QGDõYHõ7 UNL\H GHõ nın; 2 nci maddesi, 4.1, 4.2.1, 4.2.5, ziran tarihinde yayın UHWLFLOHUõ SRPSDõ IL\DWODU Q õ G û UG õ õ , , üncü lanan düzenleme ile Petrol % \OHFHõ7 UNL\H GHõVRQõ oõd\gdõehqpiyasasında Dağıtıcı Lisansı maddelerinde Türk Standardları ]LQGHõ\DûDQDQõG û ûõ\ ]GHõ \HõXODûSahiplerinin Bayi Denetim Enstitüsü tarafından yapılan tadillew õ1lvdqõd\ QGDQõEXJ QHõDNDU\DN W Qõ Sistemine İlişkin Usul Esasrin akaryakıt istasyonu lisans sahiplar Hakkında Kurul kararınil\dw õ õprwrulqlqõlvhõ õnh]õg ûw õ lerince zorunlu olarak uygulanması da arızaların giderilmesine 0DUWõ EHQ]LQõ õ OLUDõ LNHQõ gerekmektedir. Tadil metinler www. ilişkin süre 96 saatten 4 iş GHSRVXQXõ õ 7/ \Hõ GROGXUDQõ õ OWõ tse.org.tr adresinden ücretsiz olarak gününe çıkartıldı. Sektörün GHSRõ NDEXO õ LOHõ õ ELUõ W NHWLFL õ +D]Ltemin edilebilir. TSE rilerine göre müdahaleye ilişkin sürenin UDQõyetersiz olduğuna õ OLUDõilişkin KDUFDG õ de- 0RWRULQõ tadil öncesinde TSE standarfhskhvlqghõlvhõ\lqhõehq]huõeluõgxuxpõ ğerlendirmelerinin dikkate dına uygunluğunu belgelendiren alınarak yapılan bu düzenleydu õ0duwõ õolud\dõo NDQõPR603 adet akaryakıt istasyonu bulumeexj Qõ olumlu \Hõ karşılandı. WRULQõ JHULOHGL õ W NHWLFLõ nuyor. OLWUHõEDû QDõ õnxuxûõgdkdõd]õ G \RU õ 3HWUROõIL\DWODU QGDNLõ\ ]GHõ \LõEXODQõ QHGHQOHULQõ õ EDû QGDõ 7 UNL\H QLQõ NUL- LoLQõIL\DWODU Qõ\ NVHOPH\HFHøLõWDKPLQõ LPG ikmal emniyet gereklilikleri: TS RESMİ GAZETE DE. D]DO ûõ \ ]GHõ õistasyonları YHUJLõ õ RNWDQõ WHUõRODUDNõDOG ø õ$nghql]õodqdø QGDNLõ HGLOL\RU õ 'LøHUõ \DQGDQõ.DV Põ EHQ]LQõIL\DWODU QD õyhujlvl]õrodudnõru\ds ODFDNõ EDûNDQO Nõ 2001 yılında zorunlu standart olarak DNDU\DN WõIL\DWODU õlohõgrodu Qõ7 UNõ/Lmi Gazete de mecburi standart olarak ya- $%' GHõ yonu bulunuyor. Uzun yıllar VHoLPOHsüren çabawdodpdõ \ ]GHõ RODUDNõ \DQV G õ ' Q\Dõ NDUû V QGDõ GHøHUõ ND]DQPDV õ GHõsonucunda, SHWURO Qõ EXõ VHYL\HOHUGHõ yayınlanan üzerinde uzun süren tartış- UDV õ yınlandı. Düzenleme sonrasında LPGJHOLikmal ULõlar sektör açısındanndodfdönem arz SL\DVDODU QGDNLõ EXõ GHøLûLNOLNOHUõ YHõ \RU õõ%xõgxuxpdõnduû Qõ\D]õD\ODU QGDõ ma çabalarla üzerinde genel anlamda istasyonu lisans sahiplerinin, standard kap- ø Q Qõ edenqhghqohulõ TS standardının teknik manada DUDV QGDõ J VWHULOL\RU õ õ mutabakat sağlayarak geliştirdiği standart IL\DWODU Qõ samına giren hususları belirtenehnohqlbu tebliğ 7DELLõ geliştirilmesi daha üst seviyeye taşınmasrpsdõil\dwodu QDõHWNLVLõDûDø GDNLõJUDGDKDõ GDõ G ûphvlõ KHUõ ûh\õsodqodqg ø õ JLELõ JLGHU õ TSE tarafından yayın- hükümlerine uymaları zorunlu kılındı. TSE sı sonrasında Resmi Gazete de yayınlanilnõ YHõHaziranı nda WDEORODUGDõ NHQGLQLõ J VWHUL\RU«õ \RU õ ' Q\Dõ HNRQRPLOHULQGHõ EDûOD\DQõ HNRQRPLNõYHõVL\DVLõRODUDNõELUõûRNõ\Dlandı. Yeni standart Bilim Sanayi Teknoloji rilerine göre eski standarda uygunluğu- mış olması üye şirketlerimizin bayilerinin %Xõ IDUN Qõ ohûlwolõ QHGHQOHULõ YDU õ %Xõ GDUDOPD õ SHWUROHõ WDOHELõ D]DOWW ø õ ûdqpd]vd«bakanlığı nca 30 Haziran tarihli Res- nu belgeleyen 5482 adet LPG ikmal istas- önemli bir başarısı kazanımıdır. 3HWURO G ûw DNDU\DN W XFX]ODG D Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri: TSE TADİLLERİ RESMİ GAZETE DE. 15

6 Atık Yağ Yönetmelik Taslağı, 7 UN W NHWLFLVL SRPSDGD GDKD D] G \RU toplama çalışmalarını olumsuz etkiledi 3HWUROõ3L\DVDV õ.dqxqxõx\du QFDõ7 UNL\HõLOHõ$NGHQL]õSL\DVDV QGDõUHIHUDQVõRODUDNõDO QDQõG UWõ ONHQLQõSRPSDõIL\DWODU õyhujlvl]õrodudnõõdûdø GDNLõJUDILNWHõJ U O \RU õ9hujlohughqõdu QG U OP ûõsrpsdõil\dwodu õnduû ODûW U OG ø QGD õ7 UNL\H GHõ GHSRVXQXõ ùvwdqexo GDõGROGXUDQõELUõNLûLõ<XQDQLVWDQ QõEDûNHQWLõõ$WLQD GDõGROGXUDQõELUõNLûLGHQõõ\DNODû Nõ õ7/õgdkdõxfx]dõw NHWL\RU õ $NGHQL]õ ONHOHULQGHõPRWRULQHõYHUJLVL]õRODUDNõHQõ\ NVHNõSRPSDõIL\DW Q õ<xqdqlvwdq õhqõxfx]xqxõlvhõùvsdq\dõ G \RU«õõõ OWõOLNõELUõPRWRULQõGHSRVXõ 9HUJLVL] PRWRULQ SRPSD IL\DWODU 7/ OW PETDER Atık Yağların YönetiAVRUPA VE DÜNYA PİYASALARINDAN NOTLAR mi çalışmaları kapsamında yılı Temmuz ayında 1665 ton atık n Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa ra- lan yakıtların en az yüzde 70 i petrol ürünmotor yağı toplanarak lisanslı finerilerinin rekabetçi uzun dönemli iş leri olacak IEA tahminleri, 2030 yılında petrolün AB işletmelerde çevre insan sağmodellerini tehdit ediyor. Avrupa komisyonunun ocak ayında yayınlanan 2050 yılına taşımacığındaki enerji talebinin en az yüzlığına zarar rmeksizin bertaraf kadar taşımacılık dahil CO2 siz enerji hede- de 70 ini oluşturacağı yönündedir. Bugün ettirildi. Ocak-Temmuz kümüfi petrol rafinerileri için önemli bir tehdit için bu oran yüzde 90 lar seviyesindedir. latif toplamında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 n Avrupa da en fazla rafineri úlunhwohuõw NHWLFLõWDOHELQHõSDUDOHOõRODUDNõ ]HOõPRWRULQGHõ U QõSRUWI \ Q õjhqlûohwls õp ûwhulohulqlqõehnohqwlohulqlõ n Dünya enerji talebinin 2030 a kadar oranında düşüş gerçekleşti İTALYA da yüzde 30 artması beklenirken Avrupa NDUû ODPD\DõGHYDPõHGL\RU õhu QõoHûLWOLOLøLõDUWDUNHQõW NHWLFLOHUõEXõ U QOHULõGLøHUõ ONHOHUHõJ UHõGDKDõG û NõELUõIL\DWDõ yılının ilk yarısında Atık Yağların Avrupa Birliği EFTA ülkelerindeki topenerji talebi artmayacak dünya talebinxoodq \RU õ$qdõ U QõRODUDNõWDQ PODG ø P ]õvwdqgdugõ õsspõn N UWõLoHUHQõPRWRULQõLOHõûLUNHWOHULQõIDUNO ODûW U OP ûõ U Qõ Kontrolü Yönetmelik Taslağında nin yüzde 11 ine gerileyecek! Buna rağ- lam rafineri sayısı 92 dir. En fazla rafineri RODUDNõSL\DVD\DõVXQGXNODU õ ]HOõNDWN O õprwrulqõw UOHULõDUDV QGDNLõSRPSDõIL\DWODU õn \DVODQG ø QGD õ7 UNõW NHWLFLOHULQLQõ üreticilerin atık motor yağlarımen petrol 2030 da Avrupa enerji talebi- 14 ile İtalya dadır. İtalya yı 13 rafineri ile Al ]HOõPRWRULQõW UOHULQHõ$NGHQL]õ ONHOHULQHõJ UHõGDKDõD]õ GHGLNOHULõJ U O \RU õg]hoõprwrulqõlohõvwdqgduwõprwrulqlqõyhumanya, 10 rafineri ile Fransa izliyor. Güney nin yüzde 30 unu oluşturacak. nı toplamasına ilişkin yetki JLVL]õSRPSDõIL\DWODU õdudv QGDNLõIDUNODUõJ ]õ Q QHõDO QG ø QGDõ7 UNL\H õùwdo\d GDQõOLWUHGHõ õhxurõfhqwõgdkdõxfx] õ7 UNõ Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Estonya, Letonya sorumluluklarının kaldırılarak, Malta hiç rafinerisi olmayan ülkelerdir. W NHWLFLOHULõ ]HOõPRWRULQõW UOHULQLõùWDO\D õ)udqvdõyhõùvsdq\d GDQõRUWDODPDõOLWUHGHõ õnxuxûõgdkdõxfx]dõw NHWL\RU n 2030 da da AB de taşımacılıkta kullanıatık motor yağı toplama yetkisinin yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki diğer tüm toplayıcılara açılması na ilişkin düzenlemenin saptırılarak yürürlüğe girmemiş bir yönetmelik üzerinden atık üreticilerinin bilerek yanlış bilgilendirilmesi sonucu toplama miktarlarında düşüş görülse de temmuz ayı itibariyle atık üreticilerine yönelik yapılan yoğu bilgilendirme çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yılın çok az da üzerinde bir miktar toplanmıştır. g]ho PRWRULQ W UOHULQGH GH \LQH HQ XFX] 7 UNL\H«BP Statistical Review 2011 Haziran ayında yayınlandı Dünya enerji talebi ülkeler bazında enerji tüketimini detaylı bir şekilde uzun yıllardır yayınlayan BP 2011 enerji tüketim istatistiklerini yayınladı. Rapor bu alandaki rilerin en önemli günilir kaynaklarından biri. Rapora göre; n Küresel enerji tüketiminde petrolün payı yüzde 33.1 n Libya diğer üreticilerdeki kesintilere rağmen küresel petrol üretimi günlük milyon varil arttı. n Petrol tüketimi OECD ülkelerinde yüzde 0.8 azalırken, OECD ülkeleri dışındaki ülkelerde yüzde 5.3 arttı. Detaylı bilgi için: 62

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2015 Aralık 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2015 Kasım 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2016 Mart 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2016 Ocak 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

Türkiye Petrol Piyasasına Genel BakıĢ ve 10 Numara Yağ Sorunu. Karaköy Rotary Kulüp, 2 Haziran 2011 Ġstanbul

Türkiye Petrol Piyasasına Genel BakıĢ ve 10 Numara Yağ Sorunu. Karaköy Rotary Kulüp, 2 Haziran 2011 Ġstanbul Türkiye Petrol Piyasasına Genel BakıĢ ve 10 Numara Yağ Sorunu Karaköy Rotary Kulüp, 2 Haziran 2011 Ġstanbul Türkiye nin Birincil Enerji Tüketiminde Petrolün Payı gerilemektedir. (Milyon Ton Ham Petrol

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

T.C Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN AYLIK PETROL BÜLTENİ Mart 2013 GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLECEK Gümrük Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi AYLIK PETROL BÜLTENİ /ŞUBAT 2012 Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi Enerji Bakanı Yıldız, EPDK Başkanı Köktaş ile petrol sektörünün farklı aktörlerini buluşturan Petrol Sektörü

Detaylı

HAVACILIK VE DENİZCİLİK YAKITLARINDA ÖTV UYGULAMALARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

HAVACILIK VE DENİZCİLİK YAKITLARINDA ÖTV UYGULAMALARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ AYLIK PETROL BÜLTENİ Ağustos 2013 HAVACILIK VE DENİZCİLİK YAKITLARINDA ÖTV UYGULAMALARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ Özel Tüketim Vergisi uygulamaları vasıtasıyla akaryakıt sektöründe yaşanan suistimal

Detaylı

Ağustos 2017 BU SAYIDA PETDER 2016 SEKTÖR RAPORU YAYIMLANDI

Ağustos 2017 BU SAYIDA PETDER 2016 SEKTÖR RAPORU YAYIMLANDI Ağustos 2017 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

Eylül 2014 BU SAYIDA PETDER 5. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİNE KATILDI

Eylül 2014 BU SAYIDA PETDER 5. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİNE KATILDI Eylül 014 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun kararlılığıyla mümkün olabilir... 7 c) Akaryakıtta yerli

Detaylı

Ekim 2015 BU SAYIDA 6. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ KONYA DA GERÇEKLEŞTİ

Ekim 2015 BU SAYIDA 6. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ KONYA DA GERÇEKLEŞTİ Ekim 2015 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 2006 Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012 Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr SUNUŞ PLANI; 1- GİRİŞ 2- TÜRKİYE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNÜN DURUMU 3- ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Ağustos 2014 BU SAYIDA EPDK DA YENİ ATAMALAR

Ağustos 2014 BU SAYIDA EPDK DA YENİ ATAMALAR Ağustos 2014 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun

I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 II. SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HABERLER... 6 a) Umutsuz vaka! 10 numara... 6 b) TOBB: 10 numara yağın çözümü kamunun kararlılığıyla mümkün olabilir...7 c) Akaryakıtta yerli

Detaylı

Eylül 2016 BU SAYIDA İŞLEVSEL BAĞLANTILAR ODAK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ EKONOMİK YAPI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 8. PETROL FORUMU BELGRAD DA DÜZENLENDİ

Eylül 2016 BU SAYIDA İŞLEVSEL BAĞLANTILAR ODAK GRUP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ EKONOMİK YAPI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 8. PETROL FORUMU BELGRAD DA DÜZENLENDİ Eylül 206 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ TÜRKİYE ATIK YÖNETİMİ PANELİ

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ TÜRKİYE ATIK YÖNETİMİ PANELİ PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ TÜRKİYE ATIK YÖNETİMİ PANELİ Niyazi İLTER Genel Sekreter Ankara, 22.09.2015 1. PETDER Organizasyonu Hakkında Bilgilendirme 2. Türkiye Madeni Yağ ve Atık Yağ Piyasası

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER

SEKTÖR RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SEKTÖR RAPORU 2012 SEKTÖR RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER 1) YÖNETİCİ ÖZETİ 2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.1) Gümrük Kanunu Değişikliği 2.2) 10 Numara Yağ Sorunu 2.3) Biyoyakıtlarla İlgili Gelişmeler 2.4) Akaryakıt

Detaylı

SECTOR RAPORT 2012 İÇİNDEKİLER

SECTOR RAPORT 2012 İÇİNDEKİLER SECTOR REPORT 2012 SEKTÖR RAPORU 2012 SECTOR RAPORT 2012 İÇİNDEKİLER 1) YÖNETİCİ ÖZETİ 2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 2.1) Gümrük Kanunu Değişikliği 2.2) 10 Numara Yağ Sorunu 2.3) Biyoyakıtlarla İlgili

Detaylı

ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ PROJESİ YENİ İRTİBAT NUMARASI

ATIK MOTOR YAĞLARININ YÖNETİMİ PROJESİ YENİ İRTİBAT NUMARASI Mayıs 015 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ. İSTANBUL Ekim 2009

PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ. İSTANBUL Ekim 2009 PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ İSTANBUL Ekim 2009 SUNUM PLANI Türkiye Akaryakıt Piyasası Genel Görünümü Sektör özellikleri ve pazar dinamikleri Petrol Sektöründe Riskler, Risk Yönetimi ve Sigorta

Detaylı

2004 YILI Sektör Raporu

2004 YILI Sektör Raporu 2004 YILI Sektör Raporu Şubat 2005 Petder, 15/02/2005 1/56 Petrol Sanayi Derneği Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

Temmuz 2017 BU SAYIDA LPG DE ÖTV TUTARLARI EŞİTLENDİ EPDK LPG DAİRESİ TOPLANTI DÜZENLEDİ

Temmuz 2017 BU SAYIDA LPG DE ÖTV TUTARLARI EŞİTLENDİ EPDK LPG DAİRESİ TOPLANTI DÜZENLEDİ Temmuz 017 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

2006 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 2006 Ocak- Haziran Dönemi Sektör Raporu Petder, 11/08/2006 Sayfa: 1/49

2006 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 2006 Ocak- Haziran Dönemi Sektör Raporu Petder, 11/08/2006 Sayfa: 1/49 2006 - Dönemi Sektör Raporu Petder, 11/08/2006 Sayfa: 1/49 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr, www.petder.org.tr

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 1 ŞUBAT 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Şubat Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ANTALYA DA BİR ARAYA GELDİ

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ANTALYA DA BİR ARAYA GELDİ Nisan 016 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz

Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz AYLIK PETROL BÜLTENİ/OCAK 2012 Türkiye de vergisiz benzin ve motorin Avrupa dan daha ucuz PETDER uzmanları Türkiye ile benzer piyasa koşullarına sahip Akdeniz ülkelerindeki benzin ve motorinin vergisiz

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK Mart 015 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

Haziran 2016 BU SAYIDA PETDER YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ BELGESİ YENİLENDİ

Haziran 2016 BU SAYIDA PETDER YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ BELGESİ YENİLENDİ Haziran 016 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI AYLIK PETROL BÜLTENİ Haziran 2013 ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ İZMİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI PETDER Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi İzmir Bölge Toplantısı, PETDER ile nakliyeden sorumlu iş ortakları

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

II. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE PETROL ve AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER:... 9

II. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE PETROL ve AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER:... 9 I- 2011 YILI SEKTÖR RAPORU ÖZETİ:... 3 a) Otomotiv Yakıtları Pazarındaki Gelişmeler:... 3 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem Hacimleri:... 3 c) Uluslararası Petrol Piyasaları ve Pompa

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER. Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER. Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi TÜRKĠYE VE AB DE AKARYAKIT FĠYATLARI VE VERGĠLER Ülker Aydın DEK-TMK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Türkiye nin ekonomik kalkınmasında temel girdiler arasında yer alan enerji kaynakları içerisinde petrol,

Detaylı

Haziran 2014 BU SAYIDA PETDER GENEL KURUL TOPLANTISI NDA YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Haziran 2014 BU SAYIDA PETDER GENEL KURUL TOPLANTISI NDA YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ Haziran 2014 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU TÜRKĠYE LPG DERNEĞĠ SEKTÖR DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI. 14 Mart 2008

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU TÜRKĠYE LPG DERNEĞĠ SEKTÖR DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI. 14 Mart 2008 ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ve TÜRKĠYE LPG DERNEĞĠ SEKTÖR DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI 14 Mart 2008 LPG Yaygın Pratik Çevreci Enerji kaynağı Bin ton Türkiye Avrupa nın 2.büyük pazarı 4.500 4.000 3.500

Detaylı

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme DUYURU Bilindiği üzere, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile

Detaylı

2013 ÜN ÖNCELİKLİ GÜNDEM KONULARI

2013 ÜN ÖNCELİKLİ GÜNDEM KONULARI AYLIK PETROL BÜLTENİ KAÇAK AKARYAKIT KANUNU YASALAŞMA SÜRECINDE 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda Türkiye de akaryakıt kaçakçılığının

Detaylı

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Sunum planı Türkiye petrol piyasasına ilişkin gelişmeler 2011-2012 Dünya petrol

Detaylı

Petrol Ofisi. Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri. Aralık 2004

Petrol Ofisi. Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri. Aralık 2004 Petrol Ofisi Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri Aralık 2004 Özetle Sektörde; Motorin pazarındaki büyüme sürüyor Şirketler deregülasyona hazırlanıyor Faaliyetlerde; İlk dokuz ayda PO nun motorinde pazar payı

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 1 MART 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Mart Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait

Detaylı

Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu

Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu 2011 Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu 0 I. 2011 YILI OCAK MART DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ 2 a) Akaryakıt Pazarındaki Gelişmeler 2 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem Hacimleri 3 c) Uluslararası

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL 2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL SUNUŞ PETDER Faaliyet Konuları ve Üyeleri 2007 YILI PETROL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLĠ GELĠġMELERĠ Akaryakıt, Otogaz LPG ve Madeni

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2014 Ankara ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin Nisan ayında toplam benzin ve motorin üretimi 777.414 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.623.620 ton

Detaylı

Kasım 2014 BU SAYIDA AKARYAKIT BAYİLERİ SEKTÖR SORUNLARINI TARTIŞTI MADENİ YAĞ GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE SORUN SÜRÜYOR

Kasım 2014 BU SAYIDA AKARYAKIT BAYİLERİ SEKTÖR SORUNLARINI TARTIŞTI MADENİ YAĞ GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE SORUN SÜRÜYOR Kasım 014 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

E-Posta aydin.ozbey@petder.org.tr 2 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşlemesi- İSTANBUL, Metalürji ve Malzeme Mühendisi

E-Posta aydin.ozbey@petder.org.tr 2 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşlemesi- İSTANBUL, Metalürji ve Malzeme Mühendisi PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Sonuçları PETDER Waste Oil Management Project Results Aydın ÖZBEY 1, Dr. Erol METİN 2, 1 Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi- İSTANBUL, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

Detaylı

0/32. 2008 Yılı Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu, www.petder.org.tr

0/32. 2008 Yılı Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu, www.petder.org.tr 28 Ocak-Mart Dönemi Sektör Raporu /32 İÇİNDEKİLER I. 28 Yılı Ocak Mart Dönemi Sektör Raporu Özeti...2 II. 28 Yılı Ocak Mart Dönemi Türkiye Akaryakıt İstatistikleri...6 a. Motorinler...7 b. Benzinler...9

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu

Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 2011 Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 0 I. 2011 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ 2 a) Akaryakıt Pazarındaki Gelişmeler 2 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem Hacimleri 3

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci 4 Haziran 2010, Ġstanbul PETDER ÜYELERİ AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. PETROL OFĠSĠ A.ġ. FAALĠYET ALANLARI Belgin Madeni Yağlar BP Petrolleri

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 Ankara 2014 ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 674.291 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.334.329 ton olarak

Detaylı

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Ocak 11, 2012-2:34:26 Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde sınırlarda ve kara hudut

Detaylı

FSB. Ocak - Eylül Dönemi Sektör Raporu. Petrol Sanayi Derneği, 2011 Yılı Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu

FSB. Ocak - Eylül Dönemi Sektör Raporu. Petrol Sanayi Derneği, 2011 Yılı Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu 2011 Ocak - Eylül Dönemi Sektör Raporu 0 I. 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ....2 a) Otomotiv Yakıtları Pazarındaki Gelişmeler...2 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu

Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 2010 Ocak Haziran Dönemi Sektör Raporu 0 I. 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ 2 a) Akaryakıt Pazarındaki Gelişmeler 2 b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtlarında Vergiler ve İşlem Hacimleri 3 c) Ham

Detaylı

Enerji piyasalarında uzun dönemli değişimler yaşanıyor

Enerji piyasalarında uzun dönemli değişimler yaşanıyor Basın Bülteni _ 21 Haziran 2017 2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu na göre; Enerji piyasalarında uzun dönemli değişimler yaşanıyor BP Enerji İstatistikleri Raporu 2017, petrol piyasalarının güçlü petrol

Detaylı

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan: Karar No: 5922 Karar Tarihi: 17/12/2015 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 tarihli toplantısında; "Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 3 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mayıs 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 5 Tablo 2 : Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde

Detaylı

Sizlere daima daha iyisini, daha kalitelisini sunmak için çalışıyoruz!

Sizlere daima daha iyisini, daha kalitelisini sunmak için çalışıyoruz! Sizlere daima daha iyisini, daha kalitelisini sunmak için çalışıyoruz! a) Dağıtım Güvencesi b) Tank Temizliği c) Gezici Kalite Kontrol Laboratuvarları d) Shell Kalite Kontrol Merkezleri e) Bilgisayar-Pompa

Detaylı

TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI. Petrol Sanayi Derneği

TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI. Petrol Sanayi Derneği TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI Petrol Sanayi Derneği 21 Temmuz 2009, İstanbul SUNUŞ Türkiye Petrol Piyasası Serbest Piyasa Süreci ve Türkiye ye Kazandırdıkları

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 214 Ankara 214 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mart 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Şubat 214 ve Mart 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Aralık 2016 BU SAYIDA WORLD ENERGY OUTLOOK 2016 YAYINLANDI ARALIK AYINDA TON ATIK MOTOR YAĞI TOPLANDI

Aralık 2016 BU SAYIDA WORLD ENERGY OUTLOOK 2016 YAYINLANDI ARALIK AYINDA TON ATIK MOTOR YAĞI TOPLANDI Aralık 2016 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı