"...Yoluna gücü yeten herkesin, Kabe'ye gidip hacc etmesi, Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r..." (Al-i mran-97)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""...Yoluna gücü yeten herkesin, Kabe'ye gidip hacc etmesi, Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r..." (Al-i mran-97)"

Transkript

1 "...Yoluna gücü yeten herkesin, Kabe'ye gidip hacc etmesi, Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r..." (Al-i mran-97) Hacc Hicrî 1427 Hacc ve Umre Milli Görüfl ile bir baflkad r

2 slam ın befl temel esasından biri: HACC Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke La flerike leke lebbeyk. nne l-hamde ve n-nimete leke ve l-mülk, La flerike lek. (Allah m! Ben senin emrine her zaman itaat ederim. Senin için ortak yoktur. Davetine sadakatle uyar m. fiüphe yok ki hamd, nimet ve mülk sana mahsustur. Senin orta n yoktur.) HACC: slam n befl temel esas ndan biri; yani befl temel üzerine kurulmufl olan slam binas n n befl temelinden biri. Allah Resulü (as) n ifadesiyle; slam befl temel üzerine kurulmufltur (bina edilmifltir). (Sahih-i Müslim: C.1, S: ) Bunlar; Kelime-i flahadet, Namaz, Zekat, Hacc ve Oruç tur. HACC, her mü minin Allah ile olan akdini yenilemek için flartlar olufltu unda, menasiki belli zamanlarda ve mekanlarda yerine getirmektir. A. mran suresi 97. Ayetinde; Ona bir yol bulabilen insan n haccetmesi Allah n insanlar üzerindeki hakk d r buyurulmaktad r. Bu ayet, müslümanlara Hacc n farz oldu unun delilidir. Ona bir yol bulabilmek ille de çok büyük zenginli e sahip olma fleklinde anlafl lmamal d r. Çünki en büyük zenginlik: imand r. HACC; mü minin Rabbine yürüyüfl destan n flahs nda yaflamas d r, HACC; nsanl n uzaklaflt yarad l fl na yeniden dönüflüdür, HACC; Allah, HACC; bir bak ma mahflerin provas d r. Gerekli imkanlara sahip olundu u, flartlar olufltu u halde; Bütün insanlara hacc ilan et; gerek yaya olarak, gerek her uzak yoldan binek (vas ta) üzerinde senin huzuruna gelsinler (El-Hacc-27) uyar s na gereken ilgiyi göstermeyenlere Hz. Ali den rivayet edilen bir Hadis-i fierifte Allah Resülü (as) mealen flu ürpertici ikaz yapmaktad r; Kimin ki, kendisini Beytullah a ulaflt racak kadar bine i (vas tas ) ve az (mali gücü) bulunur da haccetmezse, gayri müslim olarak ölmesinde beis yoktur. Bunun sebebi flu: Allahü Teala kitab nda, Beytullah ziyarete gücü yetenlerin onu haccetmesi, Allah n insanlar üzerin- de bir hakk d r, buyuruyor. (Tirmizi-Kitabü l Hacc) Hacc farz k lan flartlar bir insanda toplan nca onun hemen ilk y l hacca gitmesi gerekir. Bu ibadeti ikinci veya daha sonraki y llara b rak rsa günahkar olur. Üç mezheb imam bu hususta ittifak etmifllerdir. Bununla beraber ömrünün sonunda bu hacc yerine getiren kimse, vazifesini baflarm fl olaca ndan günahtan kurtulur. Fakat hacc etmeden önce ölürse, hacc için vasiyet etmifl olsa bile günahkard r. slam n, flartlar çok a r, yaflanmaz bir din gibi gösterildi i ve insanlar n maddenin esiri haline getirildi i günümüzde baz müslümanlar, flunu da alay m, bunu da tamaml - yay m, daha yafl m genç... gibi tutarl olmayan bir tak m mazeretlerle bu ibadeti geciktirmelerinin ne derece tehlikeli oldu unu idrak etmeli; hele hele, Avrupa ülkelerinde yaflayan ve bir çok ülkedeki müslümanlar n sahip olmad klar imkanlara sahip olan müslümanlar n Hacc farizalar n zaman nda ifa etmemelerinin mazereti olamaz. Hacc farizas n yerine getiren müslümanlara, bn Ömer (ra) den rivayet edilen bir Hadis-i fierifte ise, Allah Resulü (as) flu müjdeyi vermektedir; Arefe akflam vakfene gelince Allah n rahmeti dünya sema na iner ve Allah sizinle meleklere karfl övünerek: Kullar m bana her uzak yoldan cennetimi umarak periflan vaziyette geldiler. fiayet günah n z kumlar n say s nca veya ya mur damlalar kadar veya deniz köpü ü kadar da olsa onu mutlaka ba fllar m. Kullar m! Siz ve flefaat diledikleriniz, ARAFAT tan ba fllanm fl olarak ininiz der. (Tergib ve Terhib C:2,S:582). Unutmayal m ki, Makbul Hacc n karfl l ancak cennettir. Haydin! Özgürlük ve güvenlik beldesine, Allah n beytini tavafa, Safa-Merve aras nda yürümeye, anam zdan do du umuz günkü gibi günahlardan ar n p tertemiz olmak için kefen misali ihram m z giyip Arafat ta vakfeye, Müzdelife de tafl m z toplay p Mina da fleytan tafllamaya ve kurban m z kesmeye, Resulullah n belde-i tayyibesini ve mescidini ziyarete; yani HACC a niyet edelim; hemen, flimdi! 2 3

3 Hacc için haz rl klar 1. Herfleyden önce, kendimizi, bu büyük ibadet için manen ve madden haz rlamal y z. 2. Hac ibadeti esnas nda baz meflakkatlerin oldu unu bilerek bu meflakkatlere kendimizi önceden haz rlamal y z. 3. Hac yolculu una ç kmazdan k sa bir süre önce tüm bölgelerimizde Hac E itim Seminer leri yap lacakt r. Bu seminerlerden maksat, Hac ibadeti ve bu ibadetin nas l yap laca hakk nda Hac adaylar m z bilgilendirmektir. Bu seminerlere mutlaka kat l n z. 4. Kay t ifllemini yapt ran her Hac aday m za Hac kasedi ve Hac Rehberi verilmektedir. Bu kasedi, Hac yolculu undan önce mutlaka izleyiniz; Rehberi de okuyunuz. Hem de defaatle! 5. Önce Mekke'ye gideceklerin beraberlerinde mutlaka ihram ve terliklerini götürmeleri ve uça a binerken bunlar valize koymay p bir el çantas nda yanlar na almalar gerekir. Önce Medine'ye gidecekler ise ihram ve terliklerini oradan temin edebilirler. Bilindi i gibi kad nlar için özel bir giysi (ihram) yoktur. Normal giysileri, ihram hükmündedir. 6. Gidifl-dönüfl tarihlerinde 2-3 günlük de ifliklik olabilece i hesap edilerek ifl yerlerinden izinler ona göre alınmalıdır. Vize fiartlar 1. Pasaportunuzun; a) Uçufl tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olmas na, b) Oturum süresinin enaz 6 ay olmas na, c) Vize tatbik edilir bölümünden en az karfl l kl 2 sayfan n bofl olmas na dikkat edilmesi. (Pasaportunuzu vize için vermezden önce -tedbir olarak- önemli sayfalar - n n fotokopilerini çekerek muhafaza edilmesi tavsiye olunur.) 2- Üç adet vesikal k foto raf. 3- Hacc müracaat formu doldurulmas. (Bu form Genel Merkez, Bölge Merkezlerimiz ile fiubelerimizden temin edilir. Kay t ifllemlerinizi yapt r rken doldurdu unuz Hac Kay t Formu nun arka k sm n iyice okuduktan sonra imzalay n z.) 4- Ücretin en az 1000,- Euro'sunun müracaat an nda, kalan k sm n n ise uçufltan 6 hafta önce ödenmifl olmas gerekir. 5- Afl defteri. Afl defterinde Mencevax ACYW 135 afl s n n yap ld kay tl olacak. Bu afl ev doktorunda yapt r labilir. (Almanya'dan gidecekler afl defterlerini uçuflta havaalan nda yanlar nda bulundurmalar gerekir.) Genel Hizmetlerimiz 1- Her kafileye bir kafile baflkan 2- Her 45 kifliye bir grup baflkan 3- Sa l k hizmetleri 4- Lokanta hizmetleri 5- Döviz bozdurma hizmetleri 6- Emanet hizmetleri 7- Fetva hizmetleri 8- Kurban kesim hizmetleri 9- Telefon hizmetleri 10- E itim ve rflad hizmetleri 11- Bilgi- fllem ve Internet-Cafe hizmetleri Vesikalık Vize Afl defteri Visas 4 5

4 BÖLGE TEMS LC LER M Z NO BÖLGE ADI SOYADI MOB L TEL. BÖLGE TEL. FAX 1 BERL N M. Aflk n Kara HAMBURG Münir Çamlı BREMEN Ömer Bektafl HANNOVER Yaflar Yuka KUZEY RUHR Muhittin Akkiraz RUHR-A brahim Y lmaz DÜSSELDORF Mehmet Çömez KÖLN Mehmet Dal HESSEN Abdullah Salbafl STUTTGART Vedat Talu MÜN H Ahmet Özel NÜRNBERG Erol Ergün FREIBURG H. Nihat Çimen SCHWABEN Orhan Özer RHEIN SAAR Mehmet Köro lu BÖLGE TEMS LC LER M Z NO BÖLGE ADI SOYADI MOB L TEL. BÖLGE TEL. FAX 16 AVUSTURYA-1 H. brahim Uyar AVUSTURYA-2 Halil Ayd n SV ÇRE/ TALYA Cumali Akça K. HOLLANDA Hüseyin fiensoy G. HOLLANDA Tahir Karademir BELÇ KA Bayram Gün PAR S Emir Kardefl LYON Abdurrahman Yavuz ALP/ANNECY Hayrullah Ekici STRASBOURG Tahir Kayac DAN MARKA Mustafa Arkın SVEÇ Ramazan Karaca NORVEÇ Resul Temel NG LTERE Mehmet Ayd n TALYA Sabri Dural

5 Tahminî Uçufl Plan Tahminî Uçufl Plan Nr. Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi 1 Hessen Frankfurt Medine Berlin Berlin Medine ngiltere Londra Medine Ruhr/A Düsseldorf Medine Hannover Hannover Medine K.Ruhr Hannover Medine Bremen Hannover Medine Nürnberg Nürnberg Medine K.Hollanda Amsterdam Medine Hamburg Hamburg Medine Rhein-Saar Frankfurt Medine Stuttgart 1 Stuttgart Medine Freiburg Stuttgart Medine Schwaben Münih Medine Belçika Brüksel Medine Avusturya-1/1 Viyana Medine Düsseldorf Düsseldorf Medine sviçre Zürich Medine K sa 3 Hafta Frankfurt Medine G. Hollanda Amsterdam Mekke Nr. Kafile Uçufl Uçufl lk Dönüfl Yeri Tarihi Ziyaret Tarihi 21 Amsterdam Amsterdam Medine hafta 22 Danimarka Kopenhag Mekke sveç ARN Mekke Norveç Oslo Mekke Münih Münih Mekke Avusturya-2 Münih Mekke Fransa Paris/Lyon Medine Frankfurt Frankfurt Medine Avusturya Viyana Medine Düsseldorf Düsseldorf Medine Belçika Brüksel Medine Lyon Lyon Mekke Alp Lyon Mekke Italya Milan Mekke Stuttgart 2 Stuttgart Mekke Köln Köln Mekke Paris Paris Mekke Strasbourg Strasburg Mekke Avusturya-1/2 Viyana Mekke Avusturalya Melbourne Mekke Son Kafile Frankfurt Mekke NOT: 1. Uçufl tarihlerinde 2-3 gün de ifliklik olabilir. 2. Gerekti inde kafileler bir baflka kafile ile birlefltirilebilir. 3. THY ile uçufllarda, biletler, Avrupa dan uçufl tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. 4. Hac dönüflü, Türkiye de kalmak isteyenler, Türkiye den dönüfl tarihlerini kay t formunda belirtmeleri gerekir. 8 9

6 Hizmetlerimiz Otelde üç ö ün yemek servisi... Beytullah-Kabe Mimarî dilinde küp anlam na gelen Kabe, oldukça sade bir yap. 6 yan (yüzü) olufluyla bütün yönlerin içine al r ve ayn zamanda tamam da yönsüzlü ü sembolize eder. Kabeyi saran heyecanl insan kalabal, günefl sisteminde kendi yörüngelerinde yürüyen y ld zlar and ran insanlar n ortas nda t pk bir günefl gibidir Kabe. Kabe, Allah n ölümsüzlü ünü ve sonsuzlu unu sembolize eder. Mekke de yeni kiralanan Otellerimiz / Hotels in Makkah PARANIZA D KKAT! Millî Görüfl Hacc Organizasyonu, emanet ve döviz bozdurma hizmetlerini de sunuyor

7 Hizmetlerimiz Millî Görüfl; Hizmette öncü kurulufl E T M Hemen her akflam, hacı adaylarımıza haccın menasiki ile ilgili dersler veriliyor; Hac ibadetlerini en kolay ve bilinçli bir flekilde yapabilmeleri için e itiliyorlar. ARAFAT: Hazreti Adem ile Havva n n yer yüzünde ilk kez bulufltuklar yer. Bütün hac lar n, ayn günde, kefene bürünmüflcesine Arafat ta toplanmalar, mahfler gününde insanlar n Allah n huzurunda bulunacaklar hali and r r ve o dehfletli gün için bir ibret vesilesi olur. Sa l k ekibimiz 24 saat hac lar m z n hizmetinde. MÜZDEL FE (Mefl aru l Haram): Mefl ar, fiuuru, anlay fl ve kavramay ifade eder. Buras, Arafat dönüflü gelinerek, bayram n birinci günü sabah günefl do mazdan önce Müzdelife vakfesinin yap ld ve fleytan tafllamak için tafllar n topland mahaldir. M NA: Lanetlenmifl fieytan n taflland ve Kurban kesilen yer

8 Hizmetlerimiz Milli Görüfl; Hizmette öncü kurulufl ÜCRET: 2.175,- o Mekke ve Medine otellerde yemek dahil!!! (Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda için) Genel Merkez üyelerine 50,- Euro indirim yapılır. Ücrete dahil hizmetlerimiz MED NE çinde, vefat eden kimseye Peygamberimizin flefaatinin vacib oldu u kutlu belde. Ve içinde kılınan namaz n her rekatı bin derece daha feyizli olan Peygamber Mescidi. (Mescid-i Nebevî)... Gidifl-dönüfl uçak bileti Vize-ifllem masrafları Ayakbastı (çek) ücreti Mekke-Medine otel ve otelde üç ö ün yemek Otel-Kabe arası servisi Arafat-Mina çadır hizmetleri ve transferler Ziyaretler: Hac öncesi Arafat, Müzdelife, Mina, Nur da ı ve Sevr ma arası, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn, Hendek, Kuba (Da lara ç kmaktan organizemiz mesul de ildir) Özel Hediyelik eflyalar Hacc Rehberi Hacc menasiki VCD Sırt çantası Omuz çantası Baflörtüsü (hanımlara) Bel kemeri (erkeklere) Kabe rozeti ve broflu Pasaport kesesi Ayakkabı torbası Yelek (Erkeklere) MED NE de hac lar m za hizmet veren otellerimizden biri

9 GAYEM Z EN Y H ZMET VERMEKT R BANKA HESABI IGMG SEB AG Köln Konto Nr.: BLZ: Adres: Tel.: Faks: Internet: IGMG Boschstr D Kerpen +49 (0) / (0) Müracaatlar n z tüm bölge ve flubelerimize yapabilirsiniz Hacc ve Umre Millî Görüfl ile bir baflkadır! Millî Görüfl Hacc ve Umre Organizasyonu hizmette öncü kurulufl

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile...

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile... Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile... 11 Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYINORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2002 Y l/jg.: 8, Say /Nr.: 93-94 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Milli Görüfl

Detaylı

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından

Detaylı

Ar nma ay Ramazan. Yaz Okullar baflar yla tamamland PERSPEKTIVE

Ar nma ay Ramazan. Yaz Okullar baflar yla tamamland PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 129-130 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Ar nma ay

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Ramazan ay nda ibadetlerimiz

Ramazan ay nda ibadetlerimiz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 165-166 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Ramazan ay

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

HAC ve ve UMRE REHBER

HAC ve ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar FAZ LET Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çamlıca Basım Yayın Bask Fazilet Neflriyat İstanbul, 201 ISBN: 978-975-9018-83-7 T.C. Kültür

Detaylı

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü

pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü Köln, 2002 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER........................1 I- FARZ.........................................2 II- VÂC B.......................................3 III. SÜNNET.....................................3

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak

Detaylı

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)

HAC ve PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) GİRİŞ Yüce dinimiz İslâm ın beş temel esasından (ibadetinden) biri olan haccın nasıl yapılacağına dair pek çok eser yazılmıştır. Elinizdeki kitapcıkta, hac yapmak isteyen bir müslüman için gerekli bilgiler

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 2 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 2 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 2 Bu kitab

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı