DAMAT MAHMUD CELÂLEDD N PAfiA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAMAT MAHMUD CELÂLEDD N PAfiA"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DAMAT MAHMUD CELÂLEDD N PAfiA Z Prof.Dr. Belk s ALTUN fi GÜRSOY 1954 y l nda Erzurum da do du de Erzurum K z Lisesinden ve 1975 te Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet tezleri, Ahmet Ca nero lu nun Derlemelerinin Sistematik ndeksi ve Hüseyin Rahmi Gürp nar da Fantastik Unsurlar olmak üzere iki tanedir. Erzurum Nenehatun K z Ö retmen Lisesi nde dokuz ay süren bir ö etmenlik devresinden sonra mezun oldu. Üniversitenin ilgili bölümüne asistan tayin edildi y l n n Temmuz ay nda Cenab fiehâbeddin in Fünûn da Ç kan Mensur Eserleri konulu yüksek lisans tezini verdi y l nda Abdülhak Hâmid Tarhan n Tiyatro Eserlerinden kad n adl teziyle doktor ünvan n ald y l nda âilevî sebeplerle Erzurum daki vazifesinden istifa ederek ayr ld ve Ankara ya geldi y l ndan itibaren Gazi Üniversitesi nin çeflitli fakülte ve yüksek okullar nda Türk Dili Okutman olarak çal flt y l nda ayn Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nde; Yeni Türk Edebiyat sahas nda Yrd. Doç. Dr. olarak çal flmaya bafllad da Doçent oldu de Profesör kadrosuna atand. Halen ayn bölümde görev yapmaktad r. 268

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Sa da Celaleddin Pafla solda babas Damat Halil R fat Pafla Celâleddin Pafla, II. Mahmud ve Abdülmecid Han dönemlerinde elçilik, kaptan deryal k, seraskerlik ve meclis-i vâlâ reisli i gibi görevlerde bulunmufl Halil R fat Pafla n n o ludur. Halil R fat Pafla, Gürcü as ll bir köle olup, Koca Hüsrev Pafla taraf ndan yetifltirilmifl bulunan yenilik taraftar bir Osmanl bürokrat d r. II. Mahmud un k z Saliha Sultan la evlenen pafla, bu eflinin genç yaflta vefat etmisi üzerine hayat n smet Han m la birlefltirir. Mahmud Pafla, 1853 y l nda bu evlilikten do ar. Babas n iki yafl nda iken kaybeden paflay, bir müddet babas n n kâhyas Ali Kemalî Pafla himaye eder. Tahsil hayat na yeni aç lm fl bir mektepte bafllayan pafla, daha sonra evde özel hocalardan ders görerek yetifltirir. Önce Bab - âli deki kalemlerden birine devam eder ve akabinde Fethipafla n n delâletiyle Paris sefareti kâtipli inde iki y l görev yapar ve frans zcas n gelifltirir. lk evlili ini ffet Han m la gerçeklefltiren pafla bu evlili inden Rifat, Fuat ve Ali Bidar ad nda üç çocuk sahibi olur. Daha sonra Sultan Abdülaziz taraf ndan damat seçilerek Abdülmecid Han n k z Seniha Sultan la 28 Aral k 1876 da evlendirilir. Ayn gün rütbe-i ûlâ s n f- evvel payesine yükseltilir ve kurufl maafl ile flûrâ-y devlet üyeli ine atan r. 30 Mart 1877 de paflaya vezaret rütbesi verilir ve 18 Nisan 1878 de Adliye naz rl görevine getirilir. Pafla, Adliye Nezareti nde yeni düzenlemeler yapar. II. Abdülhamid in cülûsu sebebiyle ç kar lan genel aff n kapsam n geniflletir. Cinayet suçundan müebbet hapse mahkûm olan kimselerin cezas n n geçici kürek cezas na çevrilmesini temin eder. Mahkûmiyetinin üçte birini tamaml yan suçlular n tahliyesini sa lar. Bu karar, bir genelge ile vilâyetlerle müstakil olarak idare olunan Cebel-i Lübnan, Kudüs, Elaz, Kastamonu mutasarr flar na da gönderilir. Pafla, Adliye Nezareti nin memur aç n kapat r. Yeni memurlar için yeni araç gereç al nmas n temin eder. Bab âli nin arac l olmaks z n kurumlar n kendi aralar nda yaz flmalar n sa lar. Ayr ca Pafla n n döneminde, mahkeme usûl ve kanunlar n n zaman n ihtiyac na göre yeniden düzenlenmesi gerekti ini belirten ve k saca adlî kanunlar hukuk ve ceza davalar olarak ay- 269

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A r ayr düflünülmeli, çeflitli konulardaki kanûnî boflluklar giderilmelidir diyen bir rapor haz rlan r. Bir hukuk mektebi aç lmas na ihtiyaç duyuldu u belirtilir. Bu rapora ba l olarak muhakeme usûl kanunu düzenlenirse de, bu kanunla di er kanun tekliflerinin hayata geçirilmesi uygun bir zaman ve masraf gerektirdi inden bu husus, ileride ifllerli e konulmas kaydiyle ask ya al n r. Pafla, küçük memurlar n maafllar n bin bir zorlukla ald klar bir dönemde, naz rlara ayr lm fl olan yüksek tahsisâta dokunmaz. Bu dönem içinde II. Abdülhamid le paflan n çok iyi iliflkiler içinde oldu u bilinir. Pafla ya büyük bir güven duyan Padiflah, pekçok meselede onun fikrini almaktad r. Her gün neredeyse bir ö ün birlikte yemek yeme derecesindeki bu yak n iliflki, bir Rum olan Kleanti Skalyeri ile Aziz Bey komitesinin ortaya ç kmas na kadar devam eder. Bu komite II. Abdülhamid i tahttan indirerek, V. Murad padiflah yapmak için kurulmufl olup; üyeleri aras nda Nakflibend kalfa, Ali fiefkatî Bey, Aziz Bey ve Seniha Sultan n kâhyas olan Hac Bekir Efendi de bulunmaktad r. fiubat 1878 den itibaren faaliyetlerini art ran komite II. Reis Aziz Bey in Çarflamba daki evinde toplan r. Seniha Sultan n da bu grupla iflbirli i içinde oldu u iddialar vard r. Nakflibend kalfa, V. Murad n cariyelerinden olup, saraydan ç kar lm fl ve bir müddet baflka yerlerde kald ktan sonra Damad Mahmud Celaleddin Pafla n n yan na yerleflmifltir. Ali fiefkatî Bey in de Pafla n n yak nlar ndan oldu u söylenir. Asl nda Mahmud Pafla n n bu grubtan ve faaliyetlerinden haberi yoktur. Fakat bu komiteyle ilgili oldu u hususun da padiflaha gönderilen pusulalar neticesinde pafla adliye dairesinden azledilerek, 2 Ekim 1878 de flûrâ-y devlet maliye dairesi üyeli ine atan r. Pafla, bu göreve fiilen bafllamaz ve saraya karfl tav r al r. Bir devlet dairesinde görevli olmad klar takdirde damatlara verilen s hriyet maafl n n ödenmesinde de s k nt lar yaflan r ve düzenli ödeme yap lamaz. Pafla, dönemin hazinesinin malî s k nt lar ndan kaynaklanan bu durumu, kendisini ma dur etme ad na bir uygulama olarak görür. Ayr ca, bakanl ktan azledilmifl olmay da hazmedememifltir. Padiflah, paflan n Skalyeri Aziz Bey komitesiyle alâkas olmad n anlar ve damad na önce 1881 de murassa niflân- âli ve sonra 1889 da murassa niflân- mecidî verir. Daha sonra da Evkaf nezareti verilmek istenirse de pafla bu teklifi reddeder. Bu arada pafla kona n fliir encümeni haline getirir. Üsküdar daki Dizdar n kahvesi, Çiçekçi kahvehanesi, Balaban skelesi ndeki Paflababa kahvesi, Direkleraras ndaki Alyanak Mehmet Efendi ve Kâz m Efendi k raathaneleri, fiems k raathanesi, Sarâfim k raathanesi ve Kabakulak han gibi meclislerden sonra paflan n meclisi devrin ârif, zarif, flair tabiatl zatlar n biraraya getirir. Üsküdarl Talât ve Safî beyler ile Hersekli Ârif Hikmet Bey de bu meclisin müdavimleri aras na girer. Bir divan sahibi olup Âsâf mahlas yla fliirler yazan Pafla ya bu mahlas Manast rl Faik Bey vermifltir. Pafla vaktinin bir k sm n o ullar prens Sabahaddin ve Lütfullah beylerin e itimine hasreder. Abdurrahman Süreyya Bey, Kad nhanl Emin ve Hoca Hayret efendiler, smail Safa, Sad k Beli, Muallim Feyzi ve Hüseyin Danifl gibi devrin önde gelen isimleri prenslere hoca olarak tayin edilir. Frans zca ö retmenlerinin yan s ra meflhur kompozitör Çeza Heke de Sultanzadelere piyano dersleri verir. Ayr ca pafla, devrin siyasî gidiflat n yak ndan takip eder. Fikir, tenkit ve tavsiyelerini padiflaha arzeden layihalar kaleme al r. Hem siyasî kimli i, hem de edebî kimli iyle entellektüel tarihimizde yer alan pafla, Divan nda hayat ndan, s k nt - 270

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X lar ndan, devrinden, kötü gitti ini düflündü ü devlet idaresinden ac ac flikâyet eder. Peymâne-i çile doldu tafld. Seylâb- belâ bafl mdan aflt Celaleddin Pafla M s r daki mücadele günlerinde rfân gibi bir sarâya girdim Devrân ile bin belâya girdim rfân ile yek- sülâle ç kt m Ammâ ki zamâneden de b kt m. Pencâha takarrüb etti sâlim Çalm flt r sâ at- zevâlim Y llar y l arz- h dmet ettim Her fley i beyâna cür et ettim Tefhîm-i merâma çok çal flt m Hüsrân- cihâna da al flt m Ta zîmde hayli ettim trâ Itrâ ile akli nakli ihyâ Sand m ki merâm olundu ismâ Hakk mefl âlesi edildi ilmâ Ancak ifliten kulak a rm fl Hayfâ ki felek me er sa rm fl Savruldu emeklerim havâya Hep ç kt netîceler hebâya Yukar daki sat rlarda Pafla, saraya intisap etmesinin kendisi için bir mutsuzluk vesilesi oldu unu ifade eder. Y llar y l hizmet verirken bütün do ru bildiklerini söyledi ini belirtir. Fakat sözleri dinlenmedi inden emekleri bofla gitmifltir. Haks zl a u rad n düflündü ü için nevmid olan pafla, hem ferdî hayat, hem de ülkenin siyasî gidiflinden muzdariptir. Ayr ca kendisine verilmesi gereken maafllar da alamam flt r. Pafla, padiflaha hitaben ödenmeyen maafllar n n verilmesini isteyen tafsilâtl bir mektup yazar. Bunun d fl nda Ba dat demiryolu ihalesinin ngiliz sermayedarlar n n ortak oldu u bir flirkete verilmesi hususunda arac olmak ister. Bu bahis flu flekilde cereyan eder: Mr. Maimon adl ngiliz, prenslerin piyano hocas Heke nin delâletiyle Sabahaddin ve Lütfullah beyleri ziyarete gelir ve kendisinin güçlü bir ingiliz grubunun vekili oldu- unu söyler. Ba dat flimendifer imtiyaz - n n bu grup nam na al nmas için Damat Mahmud Celaleleddin Pafla n n tavassutunu dolayl yoldan rica eder. Bu gerçekleflti i takdirde ngiltere siyaseti Osmanl lehine dönecek, imparatorluk maddî manevî büyük faydalar sa l yacakt r. Bu arada ngilizlerin ortak oldu u fakat asl nda Macarlar n kurdu u Rechnitzer adl bu flirketin, hatt n Almanlara verilmesini engellemek için ortaya konmufl gayri ciddi bir teflebbüs oldu u iddialar da ortaya at l r. Neticede imtiyaz Almanlara verilir. Bu durum paflan n öfke ve k rg nl n katmerlendirir. Bu konudaki fikirlerini bilindi i kadar yla dört ayr risale halinde padiflaha arzeden pafla, bu hususu ayr nt l 271

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Celaleddin Pafla 272 bir flekilde ele al p, sebep-netice zinciri içinde de erlendirir. Bu arada paflan n evinin gözetim alt nda tutuldu u; bu durumun da pafla ve âilesi üzerinde bask yaratt çeflitli kaynaklarda zikredilmektedir. Ülkenin gidifli ve siyasî meselelerle alâkal olarak saraya sekiz ayr layiha arzeden pafla, çabalar n n karfl - l ks z kald n görür ve neticede iki o luyla birlikte Avrupa ya kaçmaya niyetlenir. Lord Salisbury vas tas yla kendisine ve iki o luna baflka isimler ad na düzenlenmifl pasaportlar ç kart r. Birinci kaçma teflebbüsü akim kal r. kinci teflebbüste sviçreli Charlier, Beyo lu nda müzik âletleri ticareti yapan Alman Kornvendinger in de yard m yla Paquet flirketinin stanbul temsilcisi Reboul ile anlafl r. Haz rlanan plân gere i 14 Aral k 1899 da Pafla, iki o lu ile birlikte, Fenerbahçe deki Belvü otelinin r ht m nda Charlier ile tesadüfen karfl laflm fl gibi olur ve onun taraf ndan motor gezintisine davet edilir. Motor gezintisi yapar görünen grup, dikkat çekmemek için stanbul yönünde seyreden vas tadan Ah rkap aç klar nda inip, Georgie vapuruna biner. Pafla ve o ullar n n yan nda Hüseyin Danifl Bey ile sad k bir hizmetkâr da vard r. Georgie vapuru kaptan bu düzenden haberdard r. Kaç fl hadisenin duyulmas üzerine o gün stanbul dan ayr lan bütün trenler ile Kango vapuru durdurulup aran r. Paris sefiri Münir Pafla vas tas yla Fransa hükümetine baflvurularak, Pafla n n iadesi istenir. Saray, Pafla n n zay flat lm fl olan Jön Türk hareketini canland - raca korkusuyla çok büyük bir telâfl gösterir. 20 Aral k 1899 da Marsilya da karaya ç kan Pafla y, Marsilya n n Osmanl konsolosu ald talimat gere ince trene bindirip geri döndürmek ister. Pafla Marsilya sefiri Seyreddin Bey in görüflme iste ini kabul etmese de, kendisine padiflah n telgraf okunur. Seyfettin Bey, Pafla n n özel kâtipli ini üstlenen Hüseyin Danifl Bey ile görüflür. Pafla, Türkçe, Arapça ve Farsça bir gazete ç kararak padiflah serbestçe tenkit etmeyi plânlad n belirtir. Pafla n n kendisini ngiliz politikas n n propagandas na adam fl olmas n n bedeli olarak bu ülkeden sterlin istedi i iddia edilir. O, bu arada çocuklar n kaç rd, eflinin mücevherlerini çald, menfaat teminine çal flt gibi a r ithamlar karfl s nda kal r. Dönemin Avrupa bas n n n da bu firara büyük önem vererek, bu konuda yalan veya yanl fl havadisler yazd bilinmektedir. Paris sefiri Münir Pafla, padiflah n emrini bildirmek için Marsilya ya ulafl rsa da paflaya yetiflemez. Mahmud Pafla, ancak Paris e geldi inin ertesi günü Münir Pafla ya randevu verecektir. Pafla Paris e vard nda içlerinde Ahmed R za Bey in de bulundu u Jön Türkler taraf ndan karfl lan r. Jön Türkler, bir Hanedan üyesinin iki o luyla birlikte kendi saflar na kat lm fl olmas n yeni bir maddî imkân kayna ve itibar oda olarak gördüklerinden bu ifltiraki çok önemserler. Pafla, Divan nda Avrupa ya geliflini: Bir yerde ki cehl hükümrând r Ol yerde ziyâ-y hakk nihând r En sonra çekildim inzivâya Geldim bugün iflte Avrupa ya m sralar yla ifade eder.

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X 1 Ocak ta Münir Pafla y hasta yata nda kabul eden Damat, mide ve böbreklerinden rahats zd r. Seniha Sultan da paflan n bay lma hastal oldu unu söylemifltir. Pafla ya ak l verenler Fransa ya fazla güvenilmeyece inden bahisle, biran önce ngiltere ye gitmesi tavsiyesinde bulunurlar. 5 Ocak 1900 da prens Sabahattin ve Lütfullah beyler Londra ya giderlerse de, bu ülkede so uk karfl lan rlar. Pafla, saray n geri dönmesi için gönderdi i arac lara farkl farkl isteklerde bulunur. Bu istekler genellikle maddî taleplerdir. Ba dat-basra aras ndaki batakl n temizlenmesi, maafl - n n 300 liraya ç kar lmas, o ullar n n 150 fler lira maaflla flûrâ-y devlete tayini, kendisine 5000 lira yol masraf verilmesi, yan nda bulunan iki kiflinin uygun memuriyetlere tayini gibi... Pafla, para s k nt s çekti inden emlâkini satmak isterse de, mallar na tek bafl na tasarruf hakk olmad - -eflinin hanedan mensubu olmas sebebiyle- kendisine bildirilir. Münir pafla, saray n talimat yla paflan n para temin edebilece i bütün yollar t kamaya çal fl r. Bilindi i üzre 1860 larda Nam k Kemal, Ziya Pafla, Ali Suavi, Mustafa Faz l Pafla gibi isimler meflrutiyet idaresini kurmak maksad yla yeni Osmanl lar cemiyeti ad yla bir hareket bafllat rlar da Askeri T bbiye de ttihadî Osmanî ad yla bir teflkilât kurulur. brahim Temo, shak Sükûtî, Mehmed Reflit, Apdullah Cevdet, Hüseyinzade Ali bu teflkilât n üyeleridir. Kendilerine Jön Türkler denilen bu teflkilat üyeleri II. Abdülhamid i tahttan indirme amac n tafl rlar te Paris e gelen Ahmet R za, Meflveret gazetesini ç karmaya bafllar. Teflkilât n ad ttihad ve Terakki olarak de iflir. Bu grubun önde gelen isimlerinden biri olan Mizanc Murad, s - ras yla Paris e, Londra ya ve M s r a ve tekrar Paris e gider ve ttihad ve Terakki nin lideri olur. Cemiyet Türkçe Mizan ve Türkçe Meflveret gazetesini ç kar r. Jön- Türkler 1890 dan itibaren Paris, Cenevre ve Kahire de teflkilatlan rlar. Saray n gönderdi i Ahmet Celâleddin Pafla n n çabalar sonunda Mizanc Murad Bey in de aralar nda bulundu u baz Jön Türkler geri dönerler. Teflkilât n kan kaybetti i bir zamanda Mahmud Celaleddin Pafla n n Paris e gelmesi bu grupta bir canlanmaya yol açar. Saray ise bu ihtimali düflünerek, Pafla y geri getirmek amac yla Nuri ve Turhan paflalar Paris e gönderir. Pafla, 1 Ocak 1900 de Meflveret te yay mlanan ve Ahmet R za Bey e hitaben yaz lm fl bulunan Frans zca bir mektup göndererek, Jön Türkleri yüksek takdir hisleriyle karfl lad n belirtir. Pafla, çeflitli gazetelerde padiflaha yazd mektubu yay mlat r. Bu mektup, II. Abdülhamid i ve etraf ndaki insanlar a r bir dille elefltirmektedir. Devletin iyi bir donanmaya sahip olmay fl n n Girit in kayb na ve yunanl larla savafla sebep oldu unu söyler. Pafla, stanbul da geçirdi i son sekiz y l boyunca saray devaml surette ikaz etmifl, fakat hiçbir fleyi de ifltirememifltir. O, ayr ca Müslüman-Türk oldu unu söyleyerek, dinine ve milletine hizmet etmekten baflka hiçbir maksad olmad n da belirtir. Ayr ca d flarda kald müddet boyunca padi- Celaleddin Pafla o ullar yla 273

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Celaleddin Pafla n n o lu Prens Selahattin flaha son derece a r bir dille elefltiriler yönelten hakaret-âmiz mektuplar gönderir. Pafla, Le Matine gazetesinde yay mlanan bir makalede adalete ve halka hürriyet, gazetelerin sansürsüz olmas, Avrupa dan stanbul a serbestçe gazete ve kitap girebilmesi, 2000 civar ndaki siyasî suçlunun serbest b rak lmas, demiryollar n n inflas, halka e itim imkân verilmesi gibi talepler s ralar ve bu talepler, gerçekleflti i takdirde geri dönebilece ini söyler. Pafla n n, bu istekleriyle kendisine geri döndürmeye çal flan farkl arac lara ve bas na yöneltti i taleplerinin uyuflmad n söyleyebiliriz. Pafla, iki o luyla birlikte Paris ten Cenevre ye geçer. Roma dan Cenevre ye gelen shak Sükûtî Bey, Osmanl gazetesinin bütün hak ve sorumlulu unu paflaya takdim eder. Pafla da gazetenin masraf ve sorumlulu unu üzerine al r. lk say s 1 Aral k 1897 de ç kan Osmanl gazetesi saray s k nt ya sokar. Giriflilen çabalar sonunda Abdullah Cevdet, shak Sükûtî, Tunal Hilmi gibi isimler 12 fler lira ayl k karfl l - nda padiflaha muhalefete ara verirler. Pafla 1 Nisan 1900 da Osmanl Gazetesi nde Abdülhamit Han a hitaben yazd bayram tebri inde çok a r bir dille saraydaki bayram merasimini elefltirir. Prens Sabahaddin ve Lütfullah Beyler de müfltereken sert ifadeli ikinci bir mektup yay mlarlar. Cenevre ye geçen pafla shak Sükûtî ve di er Jön Türklerle görüflür. Paris sefirimiz Münir Bey, Petersburg sefiri Turhan ve Brüksel sefiri Kara Todori Pafla, Damad stanbul a geri döndürmek için çal fl rlar. Fakat bu çabalar karfl l k bulamaz. Nihayet padiflah, Ahmed Celaleddin Pafla y Cenevre ye gönderir. Mahmud Pafla, padiflah n ayda sadece lirayla yetinmesini ve millet meclisinin kurulmas n, dönüfl flart olarak talep eder. Padiflah n bu teklifleri kabul etmedi i takdirde istifa etmesi gerekti ini belirten tarzda ifadeler kullan r. Saray, damad n yurda döndürmek için her yolu dener ve sonunda paflan n mallar n n zabdedildi ini dair haberler duyulur. Pafla; bunun üzerine, Seyyâr- serî im melevâna bakamam Ârifl eylemiflem sâat ü âna bakamam ndimde müsâvi gibi hestî vü adem Ol râh- revim câna cihâna bakamam diyerek, varl kla yoklu u neredeyse eflit gördü ünü söyleyen m sralar dile getirir. Pafla, dört gün kalmak üzere Cenevre den Paris e geçer ve oradan Osmanl gazetesini ngiltere de ç karmak üzere 29 May s 1900 da Londra ya gider. II. Abdülhamid in bu flehire gönderdi i arac lar da, paflay ikna etmeyi baflaramazlar. Pafla ve o ullar bir protesto telgraf yay mlayarak Ermeni teflkilatlar na ortak hareket etme ça r s nda bulunurlar. Pafla, II. Abdülha- 274

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X mid Han n 25. cülüs y ldönümünü kutlama faaliyetlerini elefltiren bir yaz yay mlar. Bu arada Seniha Sultan, stanbul daki kona nda gözetim alt nda tutulur. Onun da bir Ermeni kad n k l na girerek kaçaca haberi yay l r. Seniha Sultan, efline yazd mektupta Pafla ya yanl fl yolda oldu unu, bunda srar ederse, gerekti inde evlatlar n feda ederek boflanabilece ini söyler. Saray, bazen tehditvârî bir üslûp kullanarak, bazen de yumuflak bir ifadeyle paflay geri döndürmeye çal fl r ve bu maksatla da paflan n stanbul daki kâhyas Salih Bey, Seniha Sultan n özel kâtibi Âgâh Bey gibi isimleri görevlendirir. Giderek sertleflen yaz flmalar ve pazarl klar II. Abdülhamid Mahmud Pafla ile Seniha Sultan Mahmud Pafla aras nda devam edip durur. Pafla, efline yazd mektupta kendisi ad na hiçbir talebi olmad n söyler ve Ben kendim için zerre kadar birfley bir menfaat talep etmiyorum. Hiçbirfley istemiyorum. sterlerse emlâkimi de büsbütün zabtetsinler. Rütbe-i vezâretimi de ref etsinler. Bunlar n nazar mda hiçbir ehemmiyeti yok. Ben necat ve selameti kendim için de il fakat vatan m için istiyorum. Bu hakikat ne zaman anlafl lacak der. Mahmud Pafla, Hidiv Abbas Hilmi Pafla n n himayesine baflvurarak M s r a gider. Saray, Mehmet Münif Bey i skenderiye ye göndererek paflay takip ettirir. Pafla ve o ullar Kahire de Hidiv in misafiri olarak kal rlar ayr ca Hidiv her üçüne de 800 er lira maafl verecektir. Pafla, bu paran n 25 liras - n her ay Jön Türk cemiyetine verece ini taahhüt ederse de sözünde duramaz. Padiflah, Hidiv den paflay stanbul a göndermesini ister. Bu arada Ermenilerle bir tak m Jön-Türkler birleflerek fiafak Cemiyeti ad yla bir cemiyet kurmufllard r. Saray Hidiv in isteklerini yerine getirerek bu meselede deste ini kazanmaya çal fl r. Halidiye tarikat fleyhlerinden Feyzullah Efendi ye intisap etmifl olan pafla, Asâf 275 mahlas yla yazd fliirlerini toplayan Divan yla, Tezkire-i ulemâ adl eserini Kahire de bast r r. Bu divan, bir yönüyle paflan n siyasî cephesini aksettirir. Osmanl hükümetini ve devlet ricalini elefltirir mahiyyette manzumeler ihtiva eder ve bilhassa Bahriye naz r Hasan pafla aleyhinde kaleme al nm fl sat rlar dikkati çeker. Ayr - ca bu divan n içinde Racine n Britanikus adl trajedisinden tercüme edilmifl bir k - s m mevcuttur. Bu k sm n bafl nda trajedinin tamam n n neflredilece i de belirtilir. Ayr ca Divan da Arapçadan tercüme edilmifl gazeller yer al r. Mahmud Pafla ve o ullar n n Kahire ye gelifli bu flehirdeki Jön Türklere güç verir. Sabahaddin ve Lütfullah Beyler Umûm Osmanl Vatandafllar m za ad yla Osmanl gazetesi nde bir beyanname yay nlarlar. Bu beyannamede, Jön Türklerin tamam n fikir birli i içinde olmaya ça r rlar. Ayr ca bütün Osmanl vatandafllar n n din ve milliyet fark olmaks z n birleflip, Celaleddin Pafla n n küçük o lu Ahmed Lutfullah

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Celaleddin Pafla ölüm döfle inde genel bir meclis toplamalar gerekti ini, imparatorlu un modernleflme dönemine yeni girdi ini belirtirler. Bu arada Marekeflli bir fleyhten al nan fetva Osmanl gazetesinde yay mlan r ve Abdülhamid in hal edildi i kamuoyuna duyurulur. Arkas ndan da Reflad Han ad na hutbe okutulur. Saray, yine paflay geri döndürme çabalar na devam eder. Bu maksatla Kahire de bulunan Ahmed Celâleddin Bey, paflan n çevresindeki insanlar geri döndürmeye çal fl r. Pafla n n özel kâtibi Hüseyin Danifl Bey, ikna olarak stanbul a döner. Hidiv de onlar stanbul a gitmeleri hususunda iknaa çal fl r. Hidiv ile aralar bozulan pafla ve o ullar yeniden para s k nt s çekmeye bafllarlar. S k fl k bir zamanlar nda Osmanl Bankas nda 1000 lira alacaklar oldu unu ö renirler. Sabahaddin ve Lütfullah Bey ler bu paran n bir k sm n alarak Marsilya ya giderler. Pafla, Lord Cromer ile görüflerek M s r da bulundu u süre içinde ingiliz deste ini ve güvenini kazan r. Hidiv, M s r da bulunan Jön Türklerden dokuzunu geri dönmeye ikna etmifl, kalanlar n ise iknaya çal flaca n belirtmifltir. Pafla ise flimdiye kadar Hidiv den ald 8000 liraya ilâveten 1500 lira daha ister ve ileride padiflahtan koparaca parayla borcunu ödeyece ini belirtir. Hidiv, bu paray vermedi i gibi, paflan n bu taleple gönderdi- i adam n da kovar. Pafla, Fransa ya gider. Pafla ve o ullar ile di er baz Jön Türklerin M s r safahati ile ilgili bahisleri, Bekir Fahri nin otobiyografik bir roman olan Jönler adl eserinde bulabiliriz. Pafla n n M s r da kald süre içinde Osmanl idaresi, iki defa M s r makamlar na müracaat ederek, firarilerin iadesini istemiflse de olumlu sonuç alamam flt r. Sa l k problemleri sebebiyle Paris in havas n kald ram yan pafla, Korfu ya gider. Osmanl -Yunan iliflkilerinde bir gerginlik yaratan bu durum, Yunan hükümetinin 5000 frank karfl l nda Pafla n n Korfu dan kendi r zas yla ayr lmas yla neticelenir. Pafla, Osmanl gazetesi nde Korfu dan ç kar l fl n protesto eden bir yaz yay mlar. 9 Haziran 1901 de Osmanl Devleti Avrupa ya kaçan ve devlet aleyhinde yay n yapan flah slar mahkûm etme karar al r. Bu kimseler yakaland klar takdirde tutuklanacaklard r. Bu amaçla Avrupa daki sefaretlere birer telgraf çekilir da Roma da uluslararas bir konferans tertip edilir. Roma Anarflist Konferans n n hükümlerinin Jön Türkler için uygulanmas n Avrupa devletlerinden isteyen saray, bu yolla onlar n bir araya gelmelerini önlemeye ve gittikleri her ülkeden s n rd fl edilmelerini temine çal fl r. Bilhassa Mahmud Celâleddin Pafla n n hiçbir Avrupa ülkesinde bar namamas n sa lamak yoluna gider. Ocak 1902 de talya ya giden pafla, Roma daki otelde kald dört gün boyunca talyan polisinin gözetimi alt nda tutulur ve neticede kiralad bir eve tafl n r. Bu arada Prens Sabahattin ve Lütfullah beyler kongre haz rl klar n yürütürler. Onlar bu haz rl klar yürüttükleri esnada zay f, da n k ve birbiriyle anlaflamaz durumdaki bütün Jön Türk gruplar n içine alan bir kongre toplanmas n isteyen Mahmud Celaleddin Pafla ile prensler; böylesine bir anlay flla kongre davetini gerçeklefltirirler. Baba ve o ullar, hem büyük devletlerin ilgisini çekmek, hem de ngiltere deste ini sa lamak ad na bu 276

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X kongreyi bir f rsat addederler, kongre üyelerinin yol masraflar n Sabahattin Bey karfl lar. Bu paray, baz ingiliz sermayedarlar ndan borç alarak temin etti i bilinmektedir. Sefir Münir Pafla kongrenin Paris te toplanmas n engellemek için Fransa hükümeti nezdinde teflebbüste bulunur. Fransa d fliflleri bakan Delcasse ile Paris polis müdürü kongrenin toplanmas na izin vermezler. Bu durumda Jön Türkler Frans z kamuoyunun dikkatini özgürlük problemi üzerine çekerler. Ermeni krizi de ortam yumuflat r. K sa zamanda hava Jön Türklerin lehine de iflir. Fransa içiflleri bakan n n izniyle 4-9 fiubat 1902 de Frans z hükümeti âyân üyesi Le Feure Pontalis in evinde I. Jön Türk kongresi toplan r. Kongrenin fahri lideri Mahmud Pafla d r. Kongrenin baflkanl na ise Prens Sabahaddin Bey seçilir. Baflkan yard mc lar ise Rum Sathas ile ermeni Sissina d r. Kongreye 70 in üzerinde üyenin kat ld söylenmektedir. Konuflma dili Türkçe ve Frans zca olan kongrenin as l gayesi padiflaha muhalif olmak ve rejimi de ifltirmektir. Kongrede iki farkl görüfl ortaya ç kar. Sabahattin Bey grubu Osmanl devlet düzeniyle, yeni bir anayasan n teflkilinin ancak Avrupa devletlerinin yard m yla gerçekleflebilece ini savunur. Ahmet R za Bey grubu ise yabanc müdahalesini reddeder. Befl ayr oturum yap l r. Ermeniler kendileri için esas olan n millî ba ms zl klar oldu unu belirterek, anayasa de ifltirmeyi tek hedef olarak kabul edemiyeceklerini söylerler. Vilâyet-i Sittenin Osmanl Anayasas na ba l kalmas n istemediklerini dile getirirler. smail Kemal Bey, bu grubu ba ms z olarak de il de, Osmanl olarak kabul ettiklerini söyleyince Ermeniler kongreyi terkederler. Sabahaddin Bey ile Ahmet R za Bey in aralar ndaki fikir ayr l sebebiyle ortak bir noktaya var lamaz. Kongrede ço unlu un deste ini yan na alan Prens Sabahaddin ve taraftarlar Osmanl Hürriyet-Perverân Cemiyeti ad yla yeniden teflkilatlanmaya karar verirler. Brüksel e geçen Pafla n n hastal iyice ilerler. Baz kaynaklar onun albümin öriden, baz kaynaklarsa üremiden muzdarip oldu unu belirtirler. Hastal ile ilgili olarak: Lokmân geçinen nice tabîbân Etti beni fenn-i t bba kurbân der ve talihinden ac ac flikâyet edip; Tâli vatan mdan yine dûr etti beni Bîçâre vü bî-hâb u huzûr etti beni Güldürmedi bir gün beni ber-vefk-i merâm Bir heykel-i giryân- fütûr etti beni demektedir. Kâhya Salih Bey, Paris sefiri Münir Pafla n n da talep ve yard m yla iki doktor nezaretinde özel bir trenle paflay stanbul a götürmeye haz rlan r. Babas n ziyarete gelen Sabahaddin Bey, bu karar n hayata geçirilmesini önler. Mahmud Pafla, o lunun yalvarmalar neticesinde stanbul a dönmekten vazgeçer ve 17 Ocak 1903 de Brüksel de vefat eder. II. Abdülhamid Han, cenazenin geri getirilmesini isterse de, o ullar ülkede meflrutiyet ilân Celaleddin Pafla soldaki o lu Ahmed Lutfullah sa daki kardefli Bekir Bey 277

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A edilmedikçe onu geri vermeyeceklerini söylerler. Cenaze Paris teki La Pere-lachaise de Türklere ayr lan k sma gömülür. Paris sefirimiz Münir Pafla, nafl n paflan n efli Seniha Sultan taraf ndan istendi ini belirtir ve cenaze merasimi s ras nda baz dini gerekçelerin yerine getirilmedi ini ileri sürerek dava açarsa da, olumlu bir karar ç - karamaz. Cenaze merasimi, Jön Türklerin mitingine dönüflür. Sami Paflazade, Ahmet R za ve Hüseyin Siret beylerin haz rlad ateflli konuflma metinleri paflan n mezar bafl nda okunur ve bu metinler Osmanl gazetesinde bas l r. II. Meflrutiyet in ilân ndan sonra 23 A ustos 1908 de paflan n Paris teki mezar bafl nda toplanan Jön- Türkler bir anma toplant s düzenlerler. Sabahaddin Bey, paflan n na fl n mezar ndan ç kararak trenle Marsilya ya götürür ve orada Senegal vapuruna bindirir. Sabahaddin Bey i ve na fl karfl lamak üzere stanbul dan Çanakkale ye bir heyet gönderilir. ttihat ve Terakki Erkân, Ermeni ve Rumlar n kiralad klar on kadar vapur ve ran heyeti de bu karfl lamada haz r bulunur. 1 Eylül de Prenses Maria vapuruyla 70 kiflilik bir karfl lama heyeti Çanakkale ye gider. Bak rköy ve Yenikap Ermenileriyle, Vanl ermeniler de birer özel vapur kiralarlar. Bahriye S byan bandosunun da eklendi i, Bahriye ve Tophane m z kas bu vapurlarda haz r bulunur. Alay, Hürriyet marfl eflli inde önce Kuruçeflme de Seniha Sultan n kona önünden geçer ve arkas ndan milli marfllar eflli inde Sarayburnu na do ru yol al r. Maria Vapuru 2 Eylül sabah Senegal Vapurunu karfl lar. Sabahaddin Bey ve cenaze Maria Vapuruna al - n r. Çanakkale den stanbul a gelinceye kadar pekçok tezahürat ve merasim yap - l r. Kiralanm fl pek çok özel bot, vapur, kay k ve sandallarla halk da bu törene kat l r. 3 Eylül sabah cenaze, Maria Vapurundan al narak Fettan adl bir istimbota konur ve büyük bir merasimle Eyüb deki âile kabristan na defnedilir. Böylelikle paflan n söyledi i, Pây la zîde isem de vatan mdan bir gün Yine dil-flâd olacakt r dönüflümden medfen m sralar n n tafl d mana gerçekleflmifl olur. Mahmud Celaleddin Pafla n n siyasî ve edebî kimli iyle bizim kültür hayat m zda bir yer iflgal etti ini daha önce söylemifltik. Divan, otobiyografik karekterli pekçok manzume ihtiva etmesiyle, devrin atmosferini yans tan özellikleriyle önem tafl r. Pafla, s k nt ve flikâyetlerini, hayat n n zembere ini teflkil eden meselelerini divan na tafl m flt r. Paflan n siyasi kimli i ise Osmanl n n çok keskin bir dönemeçte oldu u bir dönemde öne ç kmakta, saray Avrupa ya kaçt ndan itibaren dört y l boyunca sürekli olarak meflgul etmektedir. Paflan n ve o ullar n n Jön Türk hareketine verdikleri destek önemlidir. Hanedan üyelerinin padiflah muhalifi bir siyasî yap lanmada yer al fl, içerde ve d flarda hareketin seyrini de ifltirmifltir. Bu bak mdan bu deste in de eri büyüktür. Di er yandan pafla ile ilgili yaz flmalarla, paflan n bizzat kaleme ald layiha, telgraf ve mektup metinleri incelendi inde, asl nda onun bu hareketinin saraya ve padiflaha karfl flahsî k rg nl k, kin ve öfke temeline dayanan bir tepki ç k fl oldu u düflünülebilir. Paflan n, Avrupa ya kaçt nda neyi nas l yapaca konusunda net bir fikre sahip olmad söylenebilir. Hadiselerin ak fl, zamanenin getirdikleri onu bu yönde flekillendirmifltir. Nitekim arac lara, mektup ve telgraflara verdi i cevaplar çok da tutarl de ildir. Paflan n, yabanc larla, bilhassa ngilizlerle bu kadar çok iflbirli ine girmesi de sa duyulu bir siyaset adam olmad n gösterir. O, Osmanl n n ve dünyan n gidiflat n genifl bir perspektifle de erlendirememifl, 278

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Avrupal lar n Osmanl Devleti üzerindeki emelleriyle, az nl klar n gerçek niyetlerini görememifltir. fiahsî bir tepkiden yola ç - karak, kör bir inatla hareket etmifl; Jön Türklere verdi i destekle belki de kaç n lmaz olan tarihî seyri h zland rm flt r, diyerek sözlerimize nokta koyuyoruz. KAYNAKÇA 1- Akflin, Sina, Jön Türkler ve ttihat Terakki, Remzi Kitabevi, stanbul 1987 Bekir Fahri, Jönler, Matbaa ve Kütüphânei Cihan, stanbul Cevdet Pafla, Hat ralar, ttihat ve Terakki, I. Dünya Savafl An lar, Hilâl Matbaac l k, stanbul Ceylan, Ömür, (Âsâf) Celâleddin Pafla, Hayat, Edebi kiflili- i ve Divan n n Transkripsiyonlu metni, bas lmam fl yüksek lisans tezi, T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne Ege, Nezahat Nurettin, Prens Sabahaddin Hayat ve lmî Müdafaalar, Fakülteler Matbaas, stanbul Hanio lu, M. fiükrü, Osmanl ttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, letiflim Yay nlar, stanbul brahim Temo nun ttihad ve Terakki An lar, Arba Yay nlar, stanbul nal, bnü l-emin Mahmud Kemal, Son As r Türk fiairleri, C.I. Haz. Müjgân Cunbur, Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl - Yay nlar, Ankara 1999, s Kocabafl, Süleyman, Kendi tiraflar yla Jön Türkler Nerede Yan ld, Vatan Yay nlar, stanbul Kuran, Ahmet Bedevî, nk lâp Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matbaas, stanbul Kuran, Ahmet Bedevî, Damat Mahmut Pafla, Resimli Tarih Mecmûas, say 31, cilt 3, Temmuz 1952, s Kutay, Cemal, Prens Sabahaddin Bey, Sultan II. Abdülhamid, ttihat ve Terakki, Tarih Yay nlar, stanbul Mardin, fierif, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, letiflim Yay nlar, Ankara Ortayl, lber, mparatorlu un En Uzun Yüzy l, Hil Yay nlar, stanbul Satar, Figen, Celâleddin Pafla n n Hayat ve Siyasî Mücadelesi, bas lmam fl yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü, stanbul Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye de Ça dafl Düflünce Tarihi, Ülken Yay nlar, stanbul Tütengil, Cavit Orhan, Prens Sabahattin, Geçit Yay nlar, stanbul Tütengil, Cavit Orhan, Vedat Günyol, Prens Lütfullah, Çan Yay nlar, stanbul 1977 Mahmud Celaleddin Pafla n n lahdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 1 10 Ocak Çal flan Gazeteciler Günü Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı