YIL:5 SAYI:988 1 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ. Yazý Dizisi 4 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL:5 SAYI:988 1 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ. Yazý Dizisi 4 DE"

Transkript

1 YIL:5 SAYI:988 1 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, TEKEL iþçileriyle ilgili Baþbakan Erdoðan'ýn direktifleriyle yeni bir çalýþma baþlatýldýðýný ve çalýþmanýn pazartesi günü Baþbakan'a sunulacaðýný bildirdi. Þimþek ayrýca, medyada hükümetin TEKEL iþçilerine ciddi bir haksýzlýk yapýyormuþ görüntüsünün olduðunu söyleyerek þunlarý anlattý: 1950'li yýllarda 55 olan emeklilik yaþý 38'e indirilmiþ. Bütün dünyada kaynak sorunu olmayan en akýllý ülke biz miyiz? Olaylara akýlcý devlet, sosyal devlet olgusuyla bakmamýz lazým. Davet Edilmedik AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik ise yaptýðý açýklamada, direniþteki TEKEL iþçilerine biber gazý sýkýlmasýnýn doðru olmadýðýný ve bu konuda özeleþtiri yaptýklarýný belirtti. Ancak Çelik, direniþe yüklenmeyi de ihmal etmedi ve Ancak þunu da belirtmeliyiz ki; TEKEL iþçileri konusu hükümet karþýtý eylemlerin odaðý haline getirildi. Hükümete muhalif veya hükümetten gayri memnun kim varsa TEKEL iþçilerini muhalefet platformu olarak kullanmaya ve görmeye baþladý diye konuþtu.»emek dünyasý yeri yerinden oynatmaya hazýrlanýyor Emek dünyasý 3 Þubat yeri yerinden oynatmaya hazýrlanýyor, Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, ''Bütün emek dünyasý, her gün bir yenisi katýlarak geniþleyen cephesi ve bileþenleriyle 3 Þubat'taki genel eylem ve grevine hazýrlanmaktadýr'' dedi. 2 DE TÜRKMENLERÝN DÝNÝ baþlýklý yoðun ve uzun süreli bir araþtýrma sonucu siz deðerli okurlarýmýzýn bilgisine sunulan, Ahmet ATEÞ arkadaþýmýzýn köþe yazýsý; teknik bir hata ve dikkatsizlik sonucu eksik yayýmlandýðýndan anlaþýlmaz olmuþtur. Okurlarýmýz ve köþe yazarýmýz arkadaþýmýz Ahmet ATEÞ TEN özür diliyoruz. Bu önemli tarihe ýþýk tutan inceleme ve araþtýrma yazýyý yeniden yayýnlýyoruz. Yazý Dizisi 4 DE 2 DE 7 DE Yine vekâletle yönetilen Hacýbektaþ Lisesi ve Kýz Meslek ve Teknik Lisesi Müdürlüklerine baþvuru yapýlmadýðýndan bu okullarda görev deðiþikliði olmadý. Ýlçemizden sýnav kazanan öðretmenlerinde baþvurularda bulunmalarýna raðmen atanan isimler arasýnda olmamalarý dikkat çekti. 29 Ocak akþamý yapýlan atamalarýn puan üstünlüðüne göre yapýldýðý söylenmesine raðmen bazý duyumlar ve iddialar kafalarý karýþtýrdý. Halk Eðitim Müdürlüðünü yürüten öðretmenin orada daha fazla ekders ücreti almasýna raðmen, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürlüðünü yönlendirme ve yöneticilerin baskýlarý sonucunda tercih ettiði, yine Cumhuriyet ilköðretim okulu müdürlüðüne atanan öðretmene atamalardan birkaç gün önce kaymakamlýk tarafýndan... 3 DE ÇÝNLÝ arkeologlar, kuþlarýn da dahil olduðu uzun soyaðacýnýn ilk atasý olan ve 160 milyon yýl önce yaþamýþ iki ayaklý bir etobur dinozorun fosillerini ortaya çýkardý. 6 DA AKP nin farklý baþlýklar altýnda yürüttüðü açýlým süreçleri, konunun gerçek muhattaplarý ya görmezden gelinerek ya da sürece dahil edilmeksizin iþliyor. Nasýl ki Kürtler olmaksýzýn Kürt açýlýmý devam ediyorsa, Alevi açýlýmý da benzer bir þekilde Alevi örgütlerinin görüþ, öneri ve talepleri dikkate alýnmaksýzýn hatta Alevi örgütlerinin katýlmadýðý bir ortamda yapýlýyor. 7 DE Siyasal yaþam söz konusu hezimetlerden ötürü istikrarsýz; toplumsal yaþamsa ziyadesiyle kasvetlidir. Nüfusu denetim altýnda tutan otorite, aslýnda ondan da önce toplumsal Birlik i tesis eden geleneksel millet sistemi politikasý, sancýlý bir biçimde çatýrdamaktadýr. Modernleþmenin kaçýnýlmazlýðý olarak uluslaþma süreci, askeri bozgunlarý toplumsal bünyede bir biri ardýna nükseden bölünmeler vasýtasýyla iyice derinleþtirir. Þöyle ki, Ýmparatorluk bünyesinde yer alan etnik unsurlar, hýzla uluslaþarak devletten kopmaya, baðýmsýzlýklarýný ilan etmeye baþlarlar. Topraklar, acý içinde kaybedilmektedir. Kafileler halinde hicretler yaþanýr. Osmanlý Ýmparatorluðu, trajik bir biçimde çözülüp daðýlmaktadýr. Bu süreçte Osmanlý açýsýndan asal sorun, anlaþýlacaðý üzere merkezi devlet iktidarýnýn bekasýdýr. Bu beka nasýl saðlanacaktýr? Murat Belge, Genesis: Büyük Ulusal Anlatý ve Türklerin Kökeni adlý kitabýnda toplumsal/siyasal yaþamda giderek yoðunlaþan kasvetli atmosferin zamanla dayanýlmaz bir kâbusa dönüþtüðünden söz eder. Dönemin siyasi aktör ve entelektüelleri Belge nin ifadesiyle kendilerini topun aðzýnda hissetmektedirler. Ýmparatorluk içindeki etnik unsurlarýn kopuþlarýný ihanetleriniönlemenin bir çaresi olarak Osmanlýlýk bir üst kimlik olarak yaratýlýp toplumsal/siyasal yaþamda dolaþýma sokulur. 5 DE Bedri Baykam ýn son bir yýlda Ýstanbul dýþýnda Monaco, Berkeley, Berlin ve Londra ve Paris te sergilenen 4-D yapýtlarýnýn, en yeni örnekleri Ýstanbul da 23 Ocak 28 Þubat 2010 tarihleri arasýnda, Piramid Sanat ta Zaman Köprüleri baþlýklý sergide izlenebilecek. 3 DE

2 2 Alevi örgütlerinin ana aksýnýn davet edilmediði Alevi Çalýþtaylarý dizisi, üç günlük final Çalýþtayý ile sona eriyor. Ýlk Çalýþtay çaðrýlýlarýnýn mutabýk kaldýklarý talepler manzumesine iliþkin adým atýlmamýþ olmasý bir yana, son Çalýþtay ýn çaðrýlýlarýnýn önemli bölümünün Alevi kökenli olmamasý da Çalýþtay ýn seyri hakkýnda bilgi veriyor. O kadar ki, AKP nin Aleviliði keþfetmesinin kapýsýný aralayan Reha Çamuroðlu bile, Alevisiz Alevilik niteliði taþýdýðý için bu Çalýþtaya katýlmayacaðýna açýklamýþ bulunuyor. Öncelikle AKP nin Alevilik kavramý üzerinden resmi çalýþmalar yapmasý bile baþlý baþýna bir ilerleme olduðunu söylemek lazým. Zira, býrakalým Belediye Baþkaný iken Cemevi nin kapýsýna yýkým dozerlerini gönderdiði günleri, Baþbakanlýðýnýn ilk etabýnda, Alevi talepleri dile getirildiðinde, ama Alevilik bir din deðil ki þeklinde itiraz eden Erdoðan ýn Baþbakanlýðý döneminde Alevi taleplerini konu edinen Çalýþtaylar yapýlmasý küçümsenemez. Üstelik bu partide, Alevilik ile Satanistliði eþ tutan milletvekilleri; Cemevi ne ibadethane dersem, suç iþlemiþ olurum diyen bakanlar bulunuyor. Hak teslimi ayrý; sorunun çözümü için benimsenen yöntemi eleþtirmek ayrý þeylerdir. Sorunun sahiplerinin taleplerini dikkate almak yerine, kendinden menkul çözümler üretmek, ülkenin enerjisini boþa harcamak anlamýna gelir. Ýlk Çalýþtay sonucunda, Madýmak Oteli'nin müze olmasý, Cemevleri nin yasal statüye kavuþturulmasý, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Alevi köylerine cami yapýlma politikalarýndan vazgeçilmesi, baþta Hacý Bektaþ Dergâhý olmak üzere ellerinden alýnmýþ deðerlerin Alevilere iade edilmesi konusunda mutabýk kalýnmýþtý. Hatta ABF Genel Baþkaný Ali Balkýz, söz konusu mutabakatý, kamuoyuna, örgütlü Alevi gücünün baþarýsý olarak duyurmuþtu. Þimdi ise býrakalým, örgütlü güc ü, Alevilik ile AKP yi tanýþtýran Çamuroðlu nu bile dýþarýda býrakan bir final Çalýþtayý yapýlýyor. Çalýþtay öncesinde yapýlan basýn bilgilendirme toplantýsýndaysa Diyanet te daire baþkanlýðý statüsünde bir Alevilik birimi kurulacaðý açýklanmýþ bulunuyor. Bu nokta, Alevi Açýlýmý nýn meþruiyetini yitirdiðinin itirafý anlamýna da geliyor. Henüz Alevilik üzerine çok sözün söylenmediði Aralýk 2007 de, Radikal Ýki de, AKP Aleviliði keþfediyor baþlýklý yazýmda, herkesin inancýna uygun ibadet ve ritüelleri yerine getirmesi ve(ya) inançsýzlarýn inançsýzlýklarýna iliþkin güvence sahibi olmasý, çoðunluðun dini inancýndan farklý inançlarýn da nihayetinde bir inanç olduðunun kabulü laikliðin temelini oluþturuyor ifadesini kullanmýþtým. Gelinen noktada, Hükümet, ne yazýk ki, evrensel laiklik ilkelerini eksen almak yerine, etrafýndan dolaþmayý tercih etmiþ görünüyor. Sorun, Alevileri Diyanet in içine sýðdýrmakla sýnýrlý olsaydý; sonuç almak için bu kadar zahmete katlanýlmazdý. Alevilerin talepleri çok açýk. Bunu anlamak için kayýtsýz þartsýz Alevilerin söz sahibi olmasý lazým. Öncelikle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bu haliyle dururken, Türkiye nin laikliðinin tuhaf bir þekle sahip olduðu tartýþma götürmez. O halde, devleti dinden, dini devletten baðýmsýz hale getirmek ve devleti bütün inançlar için güvence haline dönüþtürmek çok mu zor? Bu çerçevede, kim nerede ibadet etmek istiyorsa orayý ibadethane kabul etmek; ibadethaneleri ve din adamlarýný devletten baðýmsýzlaþtýracak, Diyanet i bir çeþit baðýmsýz kurul haline dönüþtürebilecek; din derslerini zorunlu olmaktan çýkartacak ve elbette herkesin vicdanýný kanattýðý tartýþmasýz olan Madýmak ýn müze haline dönüþtürülmesini saðlayacak bir düzenleme yapýlmasý çok da zor deðil. Alevi Çalýþtaylarý sona ererken, gelinen nokta, Hükümetin durumunu, karanlýk kömürlükte kaybettiði yüzüðü sokak ortasýnda aramaya kalkýþan Hoca nýn durumuna benziyor. (*) Bu yazý, ayný zamanda, 29 Ocak 2010 tarihli Haberturk Gazetesi nin editoryal sayfasýnda yayýnlanmýþtýr. KAYNAK : Alevihaberajansi.com - 29 Ocak 2010 Zeynep Kuray- Baþak Turan Akýlcý Sosyal Devlet Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, TEKEL iþçileriyle ilgili Baþbakan Erdoðan'ýn direktifleriyle yeni bir çalýþma baþlatýldýðýný ve çalýþmanýn pazartesi günü Baþbakan'a sunulacaðýný bildirdi. Þimþek ayrýca, medyada hükümetin TEKEL iþçilerine ciddi bir haksýzlýk yapýyormuþ görüntüsünün olduðunu söyleyerek þunlarý anlattý: 1950'li yýllarda 55 olan emeklilik yaþý 38'e indirilmiþ. Bütün dünyada kaynak sorunu olmayan en akýllý ülke biz miyiz? Olaylara akýlcý devlet, sosyal devlet olgusuyla bakmamýz lazým. Davet Edilmedik AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik ise yaptýðý açýklamada, direniþteki TEKEL iþçilerine biber gazý sýkýlmasýnýn doðru olmadýðýný ve bu konuda özeleþtiri yaptýklarýný belirtti. Ancak Çelik, direniþe yüklenmeyi de ihmal etmedi ve Ancak þunu da belirtmeliyiz ki; TEKEL iþçileri konusu hükümet karþýtý eylemlerin odaðý haline getirildi. Hükümete muhalif veya hükümetten gayri memnun kim varsa TEKEL iþçilerini muhalefet platformu olarak kullanmaya ve görmeye baþladý diye konuþtu.»emek dünyasý yeri yerinden oynatmaya hazýrlanýyor Emek dünyasý 3 Þubat yeri yerinden oynatmaya hazýrlanýyor, Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, ''Bütün emek dünyasý, her gün bir yenisi katýlarak geniþleyen cephesi ve bileþenleriyle 3 Þubat'taki genel eylem ve grevine hazýrlanmaktadýr'' dedi. Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, DÝSK, KESK, Kamu- Sen, Ýstanbul Eczacýlar Odasý ve Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý'nýn temsilcileriyle birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, TEKEL iþçilerinin içine düþtüðü durumun sorumlusunun, AKP hükümetinin uyguladýðý ekonomik politikalarý olduðunu kaydetti. Bu ekonomik politikanýn iþçiye, emekçiye, emekliye açlýðý, gençliðe iþsizliði, bütün emek dünyasýna yoksulluðu ve sendikasýzlýðý dayattýðýný belirten Büyükkucak, emekleriyle kazandýklarý emeklilik haklarýnýn, iþ güvencelerinin, sigorta ve sendika haklarýnýn bir bir ellerinden alýnmaya çalýþýldýðýný kaydetti. Oyalamaya Kalkmasýnlar TEKEL iþçisinin de TEKEL ile dayanýþma içinde olan kendilerinin de tek isteklerinin TEKEL iþçisini ve iþçi sýnýfýný ücretli köleliðe mahkum eden 4-C uygulamasýný ve taþeronlaþmaya son verilmesi olduðunu'' ifade eden Büyükkucak, þunlarý kaydetti: ''AKP hükümeti ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, eðer iþçilerin ve konfederasyonlarýmýzýn taleplerini hafife alýp bizi oyalayýp aldatmaya kalkar ya da TEKEL iþçisine ilk günkü gibi müdahale etmeye kalkarsa ne olur? Ýþte dünyanýn yerinden oynayacaðý gün gelmiþ demektir. Bu nedenle bizler 6 konfederasyon ve onlara destek veren meslek odalarý, kararlý bir yanýt vermekten çekinmeyecektir. Bütün emek dünyasý, her gün bir yenisi katýlarak geniþleyen cephesi ve bileþenleriyle 3 Þubat'taki genel eylem ve grevine hazýrlanmaktadýr. Bütün emek dünyasýný 3 Þubat'taki eyleme ve greve çaðýrdýklarýný'' kaydeden Büyükkucak, ''Hükümet, TEKEL iþçilerinin onay vereceði bir çözümü hayata geçirmediði sürece bizler 3 Þubat günü iþ yerlerinden, mahallelerden saat 13.00'de Saraçhane parkýnda olacak þekilde yürüyüp geleceðiz. Haklarýmýzý aramak için 3 Þubat'ta genel eylem ve grevde olacaðýz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Türk-Ýþ Baþkaný ile Türk-Ýþ'in tabaný, genel grev konusunda hem fikir mi?'' sorusu üzerine Büyükkucak, TEKEL ile ilgili gelinen nokta menfi olduðu takdirde genel grev kararýnýn zaten Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu kararý olduðunu söyledi. Görüþme umulduðu gibi olmadý Türk-Ýþ ile Hükümetin beklenen görüþmesi 45 gün sonra gerçekleþti fakat görüþmeden iþçilerin beklediði sonuçlar çýkmadý. Ýþçilerin þimdi gözü kulaðý Pazartesi yapýlacak açýklamada Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu nun görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamadan iþçilerin öðrenebildiði tek þey Pazartesiye kadar beklemek zorunda olduklarý. Çalýþmanýn neleri kapsayacaðý ise bir sýr gibi saklanýyor. Ýþçiler genel olarak Hükümet ile bir görüþmenin baþlamýþ olmasýndan memnun olduklarýný dile getirmiþ olsalar da tabiri caizse dereyi görmeden paçalarý sývamayý düþünmüyorlar. Umutlanmak için erken olabilir diyen iþçiler Pazartesi günü yapýlacak açýklamayý bekliyor. Öte yandan Hayati Yazýcý Baþbakan'ýn kendilerine bir süre sýnýrý koymadýðýný ifade etti. Yazýcý, Konuyla ilgili çalýþma zaten devam ediyordu. Ama bitmesi konusunda bir zaman sýnýrlamasý yok. kimse pazartesiye odaklanmasýn. Daha önce de olabilir, sonrasýna da sarkabilir. 4/C statüsüne gelecek olanlarýn hepsini düþünmek zorundayýz dedi. Türk-Ýþ iyimser Türk-Ýþ cephesinden esen yel ise iyimserlik taþýyor. Türk-Ýþ Genel Eðitim Sekreteri ve Belediye-Ýþ Sendikasý Baþkaný Nihat Yurdakul da görüþmeye katýlan heyet arasýndaydý. Yurdakul NTV de yayýnlanan Canlý Gaste programýna yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: Sorunlarýn sembolü oldu arkadaþlar. Baþbakan ile yaptýðýmýz görüþmeden daha önce maðdur edilen ve bundan sonra edilebilecek arkadaþlarýn konusu ele alýndý. Öncelik elbette TEKEL iþçileriydi. Bunlarý 2 saat konuþtuk. Baþbakan bu konuda çalýþma istedi; hukuki ve teknik olarak incelenecek konu. Bize ne sunacaklar bakacaðýz. Yurdakul görüþmenin direniþin baþlamasýndan 45 gün sonra gerçekleþmiþ olmasýný ise þu þekilde yorumladý: 45 gün mutlaka geç. Ama neden geç kaldýnýz diyecek durumda deðiliz. Yanlýþýn neresinden dönülse faydasý var. Sonuca ulaþalým yeter ki. Eksili derecelerde sokakta yatmanýn karþýlýðý alýnmalý. Bizim pozisyonumuzda bir deðiþiklik yok. Talebimiz belli. Ama 2 Bakana görev verilmesini olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Bu sonuç deðil tabi ki. Bize ne sunacaklarýný biz de merak ediyoruz. Ýþçiler: Azýcýk Ümitlendik Tokat tan gelen kadýn iþçilere Baþbakanla yapýlan görüþme hakkýnda neler düþündüklerini sorduðumuzda bizi azýcýk ümitlendik diyerek cevapladýlar.kadýnlar bir görüþme yapýlmasýný bir geliþme olarak deðerlendiriyor ve ekliyorlar: Bizi daha yeni yeni ciddiye almaya baþladýlar. 45 gün beklemelerinden bunu anlýyoruz. Çalýþmaya da bu nedenle yeni baþlamýþ olabilirler. Süreçle ilgili olumsuz þeyler düþünmek istemediklerini söyleyen kadýnlar, Ankara da herkesten destek gördüklerini, Hükümetten de ayný olumlu tavrý beklediklerini iletiyorlar. 45 gün durup da geri dönmek olmaz diyen kadýnlar ailelerini, özellikle de çocuklarýný özlediklerini belirtiyorlar. Kadýnlardan biri oðlunu nasýl özlediðini þu sözlerle anlatýyor: 5 yaþýnda bir oðlum var. Bana küstü, uzun süre konuþmadý benimle. Þimdi kar hatýrýna konuþuyor. Tokat a kar yaðmamýþ, benden kar istiyor. kardan adam yap, getir diyor. Buradan oraya kar gelmez erir diyorum. Hastalanýrsa Hacettepe ye götürürsün diyor TEKEL iþçileri acýlarý da beraber paylaþýyor TEKEL iþçileri, 47 gündür sürdürdükleri eylemlerinde deðiþik duygularý da bir arada yaþýyor. Geçtiðimiz günlerde kýzýnýn acý haberini alan TEKEL iþçisi Hüseyin Aslan da kýzýný topraða verdikten kýsa bir süre sonra Ankara'ya, eylemdeki arkadaþlarýnýn yanýna döndü. Batman iþçilerinin konakladýðý çadýrda eyleme devam eden Aslan'a, çadýra taziyeye gelen diðer iþçiler baþsaðlýðý dileklerini iletti. 14 yaþýndaki kýzýný Akdeniz anemisi nedeniyle kaybeden Aslan'ýn, küçük oðlu Osman'ýn da ayný hastalýkla mücadele ettiði öðrenildi. Ýzmir'deki TEKEL iþ yerinde çalýþan Hüsniye Bayram ve Yasemin Çelenk kardeþler, kalp krizi geçiren babalarýnýn vefat haberini eylemlerine devam ederken öðrendi. Kýz kardeþleri, ilk olarak günlerdir birlikte eylem yaptýklarý, yemeklerini, giyeceklerini paylaþtýklarý arkadaþlarý teselli etti. Bakan popülizm yapmayacakmýþ! MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, TEKEL iþçileriyle ilgili Baþbakan Erdoðan'ýn direktifleriyle yeni bir çalýþma baþlatýldýðýný ve çalýþmanýn pazartesi günü Baþbakan'a sunulacaðýný bildirdi. Þimþek, geçtiðimiz günlerde kullandýðý 'merhamet' sözcüðünün siyaseten kullanýlmamasý gerektiðini söyledi. Þimþek, "Ya popülizm yapacaksýnýz ya da rasyonel davranacaksýnýz. TEKEL iþçilerine haksýzlýk yapýlmýyor dedi. BirGün

3 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Yine vekâletle yönetilen Hacýbektaþ Lisesi ve Kýz Meslek ve Teknik Lisesi Müdürlüklerine baþvuru yapýlmadýðýndan bu okullarda görev deðiþikliði olmadý. Ýlçemizden sýnav kazanan öðretmenlerinde baþvurularda bulunmalarýna raðmen atanan isimler arasýnda olmamalarý dikkat çekti. 29 Ocak akþamý yapýlan atamalarýn puan üstünlüðüne göre yapýldýðý söylenmesine raðmen bazý duyumlar ve iddialar kafalarý karýþtýrdý. Halk Eðitim Müdürlüðünü yürüten öðretmenin orada daha fazla ekders ücreti almasýna raðmen, Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürlüðünü yönlendirme ve yöneticilerin baskýlarý sonucunda tercih ettiði, yine Cumhuriyet ilköðretim okulu müdürlüðüne atanan öðretmene atamalardan birkaç gün önce kaymakamlýk tarafýndan takdirname verildiði, sabancý öðretmen evine yapýlan atmada hem orada þu anda görev yapan müdür vekilinin hem de oraya baþvuracak olan öðretmenin bir þube müdürü tarafýndan bilerek, yanlýþ yönlendirildiði yönünde iddialar ortaya atýldý. Ýddialarý ortaya atanlar þu sorularýnda yöneticiler tarafýndan yanýtlanmasý ve þaibelerin ortadan kaldýrýlmasýný istediler. -Halk Eðitim Müdürlüðünü vekâleten yürüten öðretmene yöneticiler tarafýndan Atatürk ilköðretim okulunu tercih etmesi için yönlendirme veya baský yapýldý mý? -Cumhuriyet ilköðretim Okulu Müdürlüðüne atatan öðretmene atamalardan önce kaymakamlýk tarafýndan takdirname verildi mi? -Verildiyse kim tarafýndan teklif edildi? -Ve neden þimdi verildi? -Bir Þube Müdürü Öðretmenevi müdürlüðünü yürüten öðretmene, Piramid Sanat'ta 6 Þubat 28 Þubat 2010 Zaman Köprüleri Bedri Baykam ýn son bir yýlda Ýstanbul dýþýnda Monaco, Berkeley, Berlin ve Londra ve Paris te sergilenen 4-D yapýtlarýnýn, en yeni örnekleri Ýstanbul da 23 Ocak 28 Þubat 2010 tarihleri arasýnda, Piramid Sanat ta Zaman Köprüleri baþlýklý sergide izlenebilecek. Serginin, 23 Ocak Cumartesi günü yoðun kar yaðýþý yüzünden aksayan açýlýþý, arkadaþa söyle öðretmenevine baþvurmasýn, baþka baþvuru olmaz sen yerinde kalýrsýn dedi mi? - Bu öðretmen baþvuru yapmak isteyen öðretmenden baþvuru yapmamasý için ricada bulundu mu? -Þube müdürü bu sözleri söylemeden önce veya sonra öðretmenevi müdürlüðüne Gülþehir ilçesinden baþka bir baþvuru yapýldýðýný biliyor muydu? - Yöneticiler, Halk eðitim müdürlüðünü yürüten öðretmeni, Atatürk 6 Þubat Cumartesi saat arasý yapýlacak. Sergilendiði her ülkede büyük ilgi gören 4-D ler hakkýnda California da yaþayan, Mauritius lu yazar ve fotoðrafçý Mamade Kadreebux þunlarý söylüyor: Yeni bir sayfa: Bedri nin sanatý geri dönülmez þekilde sanata bakýþ tarzýmýzý, yaþama bakýþ tarzýmýzý, dünyayý algýlayýþ tarzýmýzý deðiþtiriyor Yani ressam, þair, filozof, sanatýnda öyle bir noktaya ulaþmýþ ki, bundan böyle sanata hiçbir þekilde yýllardýr bakmaya alýþtýðýmýz þekilde ilköðretim okuluna baþvurmasý için yönlendirirken Halk Eðitim Müdürlüðüne Gülþehir ilçesinden baþka bir baþvurunun olacaðýný biliyorlar mýydý? - Bu durumda bir taþla iki kuþ mu vuruldu? -Bütün bu geliþmeler yöneticiler aracýlýðý ile yapýlan bir kadrolaþma hareketimidir? bakamayacaðýz Baykam, son 4-D yapýtlarýnda gerek kendi otobiyografisi, gerekse sanat tarihi üzerinde, zaman üzerinden yaþadýðý gelgitlerle 4. boyutta gerçeküstü göndermelerle sanatýn yüz yýlýna uzanan geçmiþini adeta yeniden inþa ediyor. Jackson Pollock tan Salvador Dali ye, Marcel Duchamp tan, Leonardo Da Vinci ye, Van Gogh tan Joseph Beuys e kadar, sanat tarihinin birçok ölümsüz ismi, bu yapýtlarda adeta canlanarak aramýza dönüþ yapýyor. Geçen yýl, California Berkeley (Alphonse Berber Gallery), Berlin (Akademie der Künste), Londra ve Paris te (Opera Gallery) çeþitli müze ve galerilerde sergilenen 4-D eserler, ilk çýktýklarý 2007 yýlýndan bu yana tüm sanat dünyasýnýn ilgi odaðý haline geldi ve birçok koleksiyona dahil oldu. Baykam ýn 4-D leri, 2010 yýlýnda da Ýstanbul dýþýnda, Paris ve Los Angeles ta sergilenecek. Zaman Köprüleri isimli sergi 28 Þubat 2010 Pazar gününe kadar Piramid Sanat ta izlenebilecek. Tarih: 6 Þubat 2010 Cumartesi Saat: 17:00 21:00 Yer: Feridiye Cad. No: 23 Taksim - Ýstanbul Bilgi Ýçin: Tuba Kurtulmuþ Tel: Faks: TEKEL iþçilerinin Ankara da yürüttüðü mücadele devam ederken, 6 konfederasyon 3 Þubat ta üretimden gelen gücü kullanacak. Önceki gün Baþbakan ile yapýlan görüþmede olumlu sonuç alamayan sendikalar, 3 Þubat ta tüm yurtta genel grevi örgütlemek için çalýþmalarýný baþlattý. Ýstanbul da Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilciliði nde bir araya gelen Türk-Ýþ, DÝSK, KESK, Kamu-Sen, ÝTO, TMMOB, Ýstanbul Eczacýlar Odasý ve Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý temsilcileri, artýk tek tek eylemler çaðýnýn son bulduðunu, ortak grevler çaðýnýn baþladýðýný duyurdular. 3 Þubat günü grevde olacaklarýný duyuran emek ve meslek örgütleri, kazanýlmýþ haklarýn korunmasý ve kaybedilen haklarýn geri alýnmasý için baþlatýlan mücadelenin, önemli bir dönüm noktasýnda olduklarýný dile getirdiler. AKP Hükümeti ni bir kez daha uyaran emek ve meslek örgütleri, emekçilerin taleplerine kulak týkanmasý halinde eylemlerin sertleþerek devam edeceðini belirttiler. Emek ve meslek örgütleri adýna ortak açýklamayý okuyan Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Özelleþtirme, taþeronlaþtýrma ve iþten atmalar, iþçilerin ve emekçilerin günlük hayatýnýn bir parçasý haline getirilmiþtir. Bu gidiþe ne zaman ve nasýl dur diyeceðimizi tartýþýrken, TEKEL iþçisi Türkiye nin dört bir yanýndan Ankara ya gelerek son noktayý koymuþtur dedi. Hükümetin ekonomi politikasýnýn, emekçiden alýp patronlara veren çarpýk ve bir o kadar da gaddar olmasýna raðmen, maliye bakanýnýn merhametli olduklarýndan söz etmesini emekçilere hakaret olarak deðerlendirdiklerini söyleyen Büyükkucak, bu aymazlýða karþýlýk ortak eylemler yapacaklarýný dile getirdi. AKP Hükümeti ve Baþbakan ýn, iþçilerin ve konfederasyonlarýn taleplerini hafife almasý ve TEKEL iþçilerine yaptýðý gibi müdahale etmeye kalkmasý durumunda dünyayý yerinden oynatacaklarýný ileten Büyükkucak, 6 konfederasyon ve onlara destek veren saðlýk ve meslek odalarý, mimar mühendisler, demokratik kitle örgütleri, yani giderek büyüyen halk muhalefeti, kararlý bir yanýt vermekten çekinmeyecektir dedi. Ýstanbul da emek ve meslek örgütleri olarak 3 Þubat genel grevine bu duygularla hazýrlandýklarýný aktaran Büyükkucak, küçük büyük bütün iþyerlerinde yükseltecekleri çaðrýlarla, kadýný erkeði, genci emeklisi, iþçisi memuru ve iþsiziyle bütün emek dünyasýný 3 Þubat ta eyleme, greve çaðýrdýklarýný duyurdu. (Ýstanbul/EVRENSEL) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

4 GÖRÜÞLER TÜRKMENLERÝN DÝNÝ baþlýklý yoðun ve uzun süreli bir araþtýrma sonucu siz deðerli okurlarýmýzýn bilgisine sunulan, Ahmet ATEÞ arkadaþýmýzýn köþe yazýsý; teknik bir hata ve dikkatsizlik sonucu eksik yayýmlandýðýndan anlaþýlmaz olmuþtur. Okurlarýmýz ve köþe yazarýmýz arkadaþýmýz Ahmet ATEÞ TEN özür diliyoruz. Bu önemli tarihe ýþýk tutan inceleme ve araþtýrma yazýyý yeniden yayýnlýyoruz. Giriþ Bu denemede Oðuzlarýn 10. yüzyýl baþlarýndaki dinleri ve bu dinin önceki ve sonraki yýllarda deðiþik coðrafyalarda uðradýðý bazý deðiþim ve dönüþümler üzerinde durulacaktýr. Konunun en büyük güçlüðü tekçi bir ideolojik, siyasal, dinsel toplum tasavvuruyla Türkmenler üzerine yazýlanlarýn çoðunda Türkmenlere ait kültür, inanç, dil, gelenek görenek kýsaca yaþam unsurlarýnýn pek yer almamasýdýr. Onlara ait özellikler yazýlý anlatýlarda yer aldýðýnda da Türk ve Ýslam baþlýðý altýnda belirsizleþtirilir. Baþka bir zorluk Türkmenlerin sözlü bir kültürel gelenekten geliþleridir. Bu yüzden onlarýn efsaneleri, hikayeleri, masallarý, aðýtlarý, destanlarý, türküleri sözlü aktarýmla sonraki kuþaklara devredilmiþtir. Bunlarýn bugün bilinenleri hakkýndaki yazýlý kaynaklar Türkmen olmayan kiþi ve kurumlar tarafýndan oluþturulmuþtur. Kaynaklar nesnel olarak onlarý düzenleyenler tarafýnda yer alýrlar. Zorluklardan baþka biri de zamanýn ve coðrafyanýn farklýlaþmasýyla anlatýlar da deðiþikliðe uðramýþtýr. Anlatýlar geçen zamanýn ve göçülen yerlerin etkisiyle katmanlaþmýþtýr. Bir de anlatýlarýn ötekiler tarafýndan yazýya geçiriliþinde dönemin dinsel, ideolojik ve siyasal eleðinden geçirilip sunuluþundaki kýrýlmalar, deðiþtirmeler vardýr. Türkmenler üzerine yazabilmenin sayýsýz zorluklarýn sonuncusu da Türk tarihi yazýcýlýðýna (Türkiyeli ya da baþka ülkeli) egemen olan devlet merkezci ve seçkinci, genellemeci yaklaþýmlarýn yapýlan yanlýþlarý gelenekselleþtirmesidir. Farklý bir ses daha en baþtan bilme/bildirme erklerini ellerinde tutanlarýn gelenekleri ve kurumlarý tarafýndan dýþlanmaktadýr. Bu gelenekçe tarih yapmak önceden genel kabule dikte ettirilmiþ ezeli ve ebedi cihan hakimiyeti mefkureleri nin çevresinde naralar atmakla eþdeðerdedir. Bu denemenin odaða alacaðý bakýþ en baþta tekçi deðerlendirmelerdeki belirsizlikleri, sözlü kültürel olgularýn yazýya geçiriliþindeki deðiþtirmeleri, anlatýlardaki katmanlarýn yanlýþ yorumlarýný ve genel kabule indirgenmiþ tezlerin bazýlarýný hedeflemektedir. Oðuzlarýn 10. yüzyýldaki yurtlarýna kýsa bir bakýþ Oðuzlarýn 10. yy.daki dinlerinden bahsetmeden önce onlarýn 900 lü yýllarýn baþlarýnda hangi coðrafyada bulunduklarý üzerinde durmamýz gerekiyor. Bu konuda bir tanýk yaygýn olarak biliniyor: Ýbn Fadlan. Kendisi Abbasi hükümdar/halifesinin Orta Volga Bulgarlarýna gönderdiði heyette yer alýyor. Fadlan ýn gerçekliði anlatmasý birçok dolayýmdan geçmek zorundadýr. Önce Abbasi devleti katipliði, sonra Hanefiliði, daha sonra da kendisinden önce yazýlýp halifelere, emirlere sunulmuþ o zamanlardaki seyahatname üsluplarýnýn varlýðý. Üsluplar konusu en az önceki dolayýmlar kadar önemlidir. Çünkü yüksek katlara bahþiþ koparma umusu nedeniyle yapýlan sunularýn ilginçlikleri, ilginç biçimlerde anlatmasý gerekir. Ýlginçlik anlatýlanýn duymadýðý, bilmediði, beklemediði olgu, olay ya da tevatürler kurulup aktarýlarak saðlanýr. Bulgar Haný nýn eþinin devletin beyleri ve elçilik heyetinin yanýnda hiç çekinmeden bacak arasýný kaþýmasý, hanýn onu kýskanmamasý, kadýnlarýn erkeklerden hiç kaçgöçe baþvurmamasý gibi (Seyahatname, Ýbn Fadlan). Fadlan metnini 922 yýlýnda yazdý. Kitap Almancaya A. V. Togan tarafýndan, Türkçeye R. Þeþen tarafýndan aktarýldý (Seyahatname, Ýbn amaç çoktan sona ermiþ bir geçmiþi geri getirmek deðil, bu geçmiþin sahip olduðu deðerleri gelecek için yeni ufuklar açmasý adýna olumlayarak, yerel geleneklere herhangi bir deðer vermeyi reddeden hegemonyacý tarih anlayýþlarýna karþý gelmektir. (Arif Dirlik, Postkolonyal Aura, s.64) Fadlan). Aslýnda bu aktarmalar da birer dolayýmdýr. Þeþen in çalýþmasý bir otorite sayýlan ve öncelik taþýyan Togan ýn çalýþmasý tarafýndan en azýndan etkilenmiþ olmalýdýr. Bu Þeþen in dipnotlarýndaki (bak. age. s. 41 de 61. dipnot) Togan a atýflardan tahmin edilebilir. Ayrýca Togan ile Þeþen in aidiyetleri de metnin gerçekleri için birer ek dolayýmdýr. Yanlýþ(?)mý aktardýlar? Bilerek yanlýþ aktaracaklarýna zerre ihtimal vermiyorum. Ýdeolojik gerçeklik ve bakýþ sorununu açýk etmek istiyorum sadece. 1 Fadlan a göre Oðuzlar çok açýk olmasa da Seyhun ýrmaðýnýn aþaðý akarlarýndan (Aral a yakýn bucaðý) baþlamak üzere Aral ýn Doðusu, Güneydoðusu, Kuzeyi, Kuzeybatýsý, Kuzeydoðusunda yurt tutmuþlardý. Komþularý Batýda Hazar devleti, Kuzeyde Bulgarlar, Kuzeydoðuda Kýpçaklar, Doðu-Güneydoðuda Samanoðullarý emirliði, Güneydoðuda Karluklar bulunuyordu. Buna göre Peçeneklerin bu tarihten önce Karadeniz in Kuzey bozkýrlarýna göçtükleri tahmin edilebilir. Peçenekleden bir topluluðun da Oðuzlara katýldýðý ve efsanevi Reþideddin Oðuz boy þemasýndaki Beçenekler/Gök Hanoðullarý oba/oymaklarý(?) ný oluþturduklarý bellidir. Fadlan ýn anlatýmlarýndan o günkü sýnýrlarýn belirsizliðini çýkarabiliriz. Dünyada ulusal devletler ya da uluslar [Arapça: milletler] henüz ortaya çýkamadýðýndan belirli ve kesin sýnýrlara ihtiyaç da duyulmuyordu herhalde. Ayrýca küçük savaþlarda bile göçebeler yer deðiþtiriyor olmalýlar. Fadlan Ýslam düþmaný Hazar dan geçemediði için kafir Oðuz yurdu güzergahýný, ki herkese güvenilir geliyor olmalý idi, kat etmiþ. Bu sýnýrlar yaklaþýk olarak birçok kaynak tarafýndan tekrarlanýr. F. Sümer belki de diyerek esas Oðuz kitlesini Ceyhun ile Seyhun ýrmaklarý arasýnda tahmin eder. F. Köprülü Türk Tarihi Dinisi nde (1925) yaklaþýk olarak 10. yüzyýl için ayný yurttan bahseder. Z. V. Togan, Oðuzlarýn merkezi, Sýrýderya havzasýnýn orta ve aþaðý kýsýmlarý ile Balkaþ gölü etrafý, Uludað ve Kürtað mýntýkalarý olmuþtur (Oðuz Destaný, s.144) demektedir. Bu da 10. yüzyýl için belirlemeye çalýþtýðýmýz yurtla hemen hemen örtüþür; Balkaþ gölü çevresini dýþta tutarsak tabii ki. Divitçioðlu Doðu da Aral Gölü nden Sütkent e dek inen Sýr-Derya kýyýlarýyla Karaçuk daðlarý arasýnda kalan bölge (Türkmen ve Karluk la sýnýrdaþ); Güneyde, Sütkent ten baþlayarak Amu Deryayý Curcan ýn oldukça üstünden kesen, Maveraünnehir den Mangýþlak a kadar uzanan hattýn Kuzey bölgesi (Harzemle sýnýrdaþ); Batýda Hazar Denizi, Kuzeybatýda Çim Irmaðý (Hazar ve Peçenekle sýnýrdaþ); Kuzeyde Karakum un üstü (Kimekle sýnýrdaþ.) (Oðuz dan Selçuklu ya, s. 17) belirlemesini yy.a kadar uzatýp Fadlan, Istahri, Idrisi ye dayandýrmaktadýr. Hudud al-alam dan Oðuzlarýn kasabalarý olmadýðýný aktaran Divitçioðlu, bunu Amu Derya bölgesiyle -Baratekin hariçsýnýrlandýrarak kabul eder. Oysa Hudud un yargýsý 10. yy.da Oðuz coðrafyasý için kuvvetli görünür. Kaynaklar Oðuzlarýn Hazar devletiyle savaþlarýný 965 yýlý olarak tarihlendirirler. 965 olaylarý ve sonrasýnda Selçuk boyunun Boybirliðinden uzaklaþtýrýlmasý Hazar ýn Kuzey/ Kuzeydoðusunda olur (editör: Sinör, Erken Ýç Asya Tarihi, s. 362). Oðuzlarýn Bulgarlarla savaþlarý 985 yýlýndadýr (age. s.371). Bu olgular yaklaþýk olarak Fadlan ýn aktardýðý Oðuz yurdunun 60 yýldan fazla bir zamanda ayný bölgede kaldýðýný iþaret etmektedir. 900 lü yýllarýn sonunda da Oðuzlarýn anakitlesi Necef in uygun adlandýrmasýyla Hazarötesinde yurtlanmýþtýr. Buna iliþkin sayýsýz tanýklýk vardýr. Oðuzlarýn 8. yy.da Ceyhun bölgesindeki hareketleri (ed. Sinör s ) gibi olaylar artýk kaynaklarda daha sýk yer alýr. Sanki Oðuzlar tarihe kesintisizce giriþ yapmaktadýrlar. Yine de Oðuzlar kimlerdir? sorusu bugün de açýkça çözülmemiþ olarak görülüyor. Dönemin Arap kaynaklarýnýn bütün Orta Asya ve Batý Asya halklarýna Türk diyerek baþlattýklarý gelenek bugün de yaygýn olarak sürmektedir. Sorunun varlýðýna iliþkin tartýþmalarý aktarmak uzun sürer. Sadece Grosse un þu uzun alýntýsýný sorunun belirtilmesi açýsýndan yararlý sayýyorum. Guz adý verilen diðer Türkler ise bugün Kýrgýz Kazaklarýnýn bulunduðu bölge olan Balkaþýn batýsý ve Aral ýn kuzeyi, Sarýsu, Turgay, Emba bozkýrlarýnda yaþýyorlardý. (Minorsky, Hudud al Alem: s.311 ve harita 307). Bu Guzlarýn Semireçye Dokuz Oðuzlarýnýn bir dalý olmalarý gerekmektedir, yine bu Guzlardan xý. asýrda güney Rusya nýn Uz larý (Uzoi) ayný asýrdaki Persin Selçuk Türkleri ve þimdiki [1939] Türkmenler çýkmýþtýr. Fakat kesinlikle bildiðimiz þeyler ancak bu kadardýr. (Bozkýr Ýmparatorluðu, R. Grosset, s. 56; italikler benim). Oðuzlarýn 10. yüzyýldaki inançlarý/dinleri hakkýnda bazýr rivayetler Fadlan dan öðrendiðimiz ilk þey Oðuzlarýn arasýna Ýslamiyetin henüz girememiþ olduðudur. Fadlan Oðuzlarýn arasýnda bulunduðu sürece onlara Ýslam tebliði ni iletir. Ama bu etkili olmaz. Oðuz begi biraz meyillidir. Müslüman olamayýþýnda birinci engel halktýr 2. Eðer beg müslüman olursa halk onu beylikten atmakla tehdit etmiþtir. Fadlan ýn tebliðindeki Ýslam ýn Allah ý begin kafasýný karýþtýrmýþ olmalý ki sorar: Rabbýnýzýn kaç karýsý var? 3 (age. s.36). Fadlan Oðuzlarýn dinlerinden (dinsizler ya!) doðrudan bahsetmez. Ama toplumun töresine iliþkin verdiði örnekler bize onlarýn inançlarýný, doðaüstü tahayyüllerini kestirmemizde önemli ipuçlarý verir. Oðuzlar zina diye bir þey bilmezler. Oðlancýlýk yoktur. Ender olarak böyle bir olay çýkarsa, evin oðlunu zorla livataya zorlayan Harezmli tüccar da olduðu gibi, toplumun aðýr suç saydýðý bu eylemi yapana çenet ayýrma cezasý verilir. Kadýnlarý çok ahlaklýdýr, kocalarý onlara sýnýrsýz güvenirler. Bir kadýnýn kocasý ölürse onu ölenin yakýn akrabalarýndan biriyle evlendirirler leviratus-. Bunda sýnýr öz oðuldur(?). Suda yýkanmazlar4, yýkanmak isteyenlere izin vermezler. Hastalarý topluluklardan ayrý bir yere yerleþtirirler. Ölülerine tören yaparlar. Onlarý gömerler. Koyunlarýn baþlarýna vurarak öldürürler. der. Erkeklerin sakallarýnýn olmadýðýný, saçlarýnýn ve býyýklarýnýn uzun olduðunu belirtir Fadlan. (age. s ) Bunlar der Fadlan, meta[h]ýný satarken, yolunu þaþýrmýþ eþekler gibidirler. Bir dine inanmazlar. Ýþlerinde akýllarýna baþvururlar. Hiçbir þeye ibadet etmezler. Aksine büyüklerine Rabb derler. (age. Notlar, s. 161) Fadlan 921 yýlýnda Oðuzelinde Ýslam dininin yayýldýðýndan söz etmemektedir. Ama tarihçiler buðulu ve büyülü bir dille Arap vaka yazarlarýnýn hayallerini binlerce satýr arasýndan seçerek Ortaasya yý 10.yy.da Ýslamlaþtýrmakta, Türkleþtirmektedir. Ortaasya neresidir (bak. bu konudaki belirsizlikler hakkýnda Sinör ün Erken Ýç Asya Tarihi ndeki makalesineve karþýlaþtýr Divitçioðlu nun Orta Asya Türk Ýmparatorluðu ndaki Hazar dan Çin Seddi; Sibirya dan Tibet e sýnýrlamasý), Türkler kimlerdir sorularýnýn cevabý apaçýkmýþ gibi davranmakla sanki Ýslamýn ve Türklerin tarihinin sorunlarý çözülür. Böylece Orta Asya Türk þehirlerine nüfuz eden Ýslam dini oradan göçebe Türklere yöneldi (Kimlere, neredekilere?) ve kitleler halinde ihtidalar gözlendi. Taþkent ve Sayram arasýnda kadar çadýr halkýnýn Müslüman olduðu bildirilmektedir. (O. Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, s.225, 226, 231; aktaran: Günay, Güngör; Türklerin Dini Tarihi, s.297). Zaten bu bin kiþi Türkçü-Ýslamcý tarih yazýcýlarýný kesmediði için Tarihçiler 960 yýlýnda çadýrlýk bir Türk topluluðunun Müslüman olduðunu [Ýstahri?] bildirmektedirler. Birkaç milyon insanýn (Çadýr nüfusu konusunda 4-5 insan genel bir kabul deðil miydi? Biri bir de kaçý ne?) birden ihtida etmesi çok önemli bir olaydýr ve tarihi bir dönüm noktasýný teþkil etmektedir. Bu ihtida olayý Karahanlýlarýn hakimiyet bölgesinde vuku bulmuþtur ve buna göre Karluklara ait olmasý iktiza etmekte; ancak Yama, Çigil ve Tuhsýlarý da kapsadýðý anlaþýlmaktadýr. [Yetti mi?] Fakat, anlaþýlan bu dönemde Türk boylarý arasýnda benzeri ihtida olaylarý bir çok defalar vuku bulmuþtur. (Günay, Güngör 2007: Ýtalikler benim.) Türk boylarý arasýnda çadýrlýk bir ihtidanýn da 10. yy.ýn ilk çeyreðinde (yani 901 de de olabilir, 924 de de,) olduðunu Ýbn Havkal bildirir. Bu boylar Farab- Kence de ve Þaþ arasýnda yaþayan Oðuzlardan ve Karluklardandýr. Bu rivayet zaten Fadlan ýn anlattýðý coðrafyaya uygun düþmez. Oðuzlar deðil, Karahanlýlar ve 9 Oðuz(Uygur)lar hakkýnda bir rivayettir. 1 D. Avcoðlu Türklerin Tarihi nde (1999) Kadý Ahmed in yazdýðý O. Turan nakli- Tabduklu Türkmenlerinin cinsel konukseverlik lerinden bahsederken ideolojik gerçeklik i belirlemeye devam eder: topluca aþk törenlerini anlatýrlar. Mum Söndü bunun zamanýmýza kadar uzayan kalýntýlarýdýr. Cilt 1, s.227 [italikler benim.] Gerçekte mumsöndünün kaynaklarý geçmiþte var mýdýr, bu kaynaklar deðiþerek mumsöndüyü ne zaman yaratmýþtýr, mumsöndü bugün [1999] nerde vardýr bunlarý Avcýoðlu merak bile etmez. Mumsöndü onun ideolojik gerçeðidir Kadýlýktan baþka bir iþe yaramayan Ahmed lerin gerçeði olduðu gibi. 2 Türk tarihinde biliyoruz ki bütün yeni dinler ilkönce kaan soyu tarafýndan benimsenir. Sonra da devlet olanaklarý kullanýlarak yukarýdan aþaðýya zorlanarak yeni din yayýlýr. Türklerin girdiði Manicilik, Budacýlýk, Nesturilik, Mazdekçilik, Musevilik, Ýslamlýk bu yolu izlemiþtir. Oðuzlar bu toplumsal ve siyasal yapýdan baþkalýk mý arz ediyordu? Fadlan a göre evet, ediyordu. 3 Bu soru çokboyutludur. Çeþitli türlü kullanýlýþa uygundur. Bir kullanýmýný Fadlan yapar: kafir adam! Boyutlarýn biri de begin ihtiyacý olmayan bir nesnenin teklifi, bugünkü doðrudan pazarlama tekniklerinden biri karþýsýnda pazarlamacýyla dalga geçiþidir. Baþka bir olasýlýk kendi tekeþli dünyasýyla Rab býn üstdünyasýný kýyaslama tutkusudur. Fadlan der ya; Oðuzlar her iþlerinde akla baþvururlar. Ýtaat ve kayýtsýz teslimiyetin dünyasýyla sorgulayan bir dünyanýn karþýlaþmasýnda medineli Fadlan medine kuramamýþ bege üstten bakar: bilgisiz kafirler. Geriye bilgililerle dalga geçip konukseverliðin inceliðiyle Oðuzlarýn kibarlýðýyla ilgili onlarca tanýklýk var- çaktýrmadan onlarýn pazarlamacý aðýzlarýný sulandýrýp uðurlamaktýr. Ben müslümanlýðý isterim ya, þu halk denen bilgisizler yok mu!... Bütün bilgililer gibi ve bahþiþinin eserini sunduðu katlarda bollaþmasý için Fadlan durumu eksik kavrar ve çýkarý gereði eksik kavratmaya çalýþýr. 4 Bu haberde bir çeviri sorunu olduðunu düþünüyorum. Eðer sorunun kaynaðý Fadlan ýn yanlýþ anlamasý ya da tevatürü deðil ise, bu olguyu akan ya da durgun suda yýkanmama olarak onarmalýyýz. Biliyoruz ki Oðuz da su kaynaðý kutsaldýr lere kadar Alevi Türkmen kültüründe su içerken çömelmek, oturmak ve bir eli baþa koymak görülebilir bir gelenekti. Bunun Kerbala kültü ile ilgisi yok. Suyun kutsal ve kutlu oluþu inancýndan dolayý böyle davranýlýr. Kutsallýk o denli baðlayýcýdýr ki su içene yýlan bile iliþmez. Bir el baþa konarak kutsala teslim olunur, kutun yeri onaylanýr Bugün de Türkmen kültüründe su kaynaðýna iþemek, sümkürmek gibi eylemler töredýþýdýr/inançdýþýdýr. Oðuzlar çimmeseler, giyesülerini yumasalar 150 yýl sonra baþka bir kültürçevresinde yazýlmýþ bir kitapta Er yundý (Oðuz lehçesi -?- (Kaþgarlý Mahmut, Divan, s.711; Erdi, Yurtsever 2005) yazýlamazdý. ( Devam edecek )

5 Siyasal yaþam söz konusu hezimetlerden ötürü istikrarsýz; toplumsal yaþamsa ziyadesiyle kasvetlidir. Nüfusu denetim altýnda tutan otorite, aslýnda ondan da önce toplumsal Birlik i tesis eden geleneksel millet sistemi politikasý, sancýlý bir biçimde çatýrdamaktadýr. Modernleþmenin kaçýnýlmazlýðý olarak uluslaþma süreci, askeri bozgunlarý toplumsal bünyede bir biri ardýna nükseden bölünmeler vasýtasýyla iyice derinleþtirir. Þöyle ki, Ýmparatorluk bünyesinde yer alan etnik unsurlar, hýzla uluslaþarak devletten kopmaya, baðýmsýzlýklarýný ilan etmeye baþlarlar. Topraklar, acý içinde kaybedilmektedir. Kafileler halinde hicretler yaþanýr. Osmanlý Ýmparatorluðu, trajik bir biçimde çözülüp daðýlmaktadýr. Bu süreçte Osmanlý açýsýndan asal sorun, anlaþýlacaðý üzere merkezi devlet iktidarýnýn bekasýdýr. Bu beka nasýl saðlanacaktýr? Murat Belge, Genesis: Büyük Ulusal Anlatý ve Türklerin Kökeni adlý kitabýnda toplumsal/siyasal yaþamda giderek yoðunlaþan kasvetli atmosferin zamanla dayanýlmaz bir kâbusa dönüþtüðünden söz eder. Dönemin siyasi aktör ve entelektüelleri Belge nin ifadesiyle kendilerini topun aðzýnda hissetmektedirler. Ýmparatorluk içindeki etnik unsurlarýn kopuþlarýný ihanetleriniönlemenin bir çaresi olarak Osmanlýlýk bir üst kimlik olarak yaratýlýp toplumsal/siyasal yaþamda dolaþýma sokulur. Etnik unsurlarýn söz konusu üst kimlik içinde eri(til)meleri arzu edilir. Ne var ki, süreç bambaþka saiklerle iþlemektedir. Erimeleri arzulanan unsurlar çoktan ulusal benliklerini inþa sürecine giriþmiþlerdir. Bu kesitte yapýlabilecek tek þey, bütün gecikmiþliðine raðmen Türk kimliði üzerine düþünmekten ibarettir. Bir baþka ifadeyle Osmanlýlýk kavramýndan Türklük kavramýna doðru vurgu kaymasý yaþanýr: Türklük icatedilir. Ýcat edilen Türklük, ulus kavramýný yürürlüðe sokar. Geleneksel olandan modern kopuþ, ulusun etrafýnda geliþen hukuksal, siyasal ve tarihsel algýlama biçimlerinden hareketle gerçekleþtirilecektir. Ulus kavramý modern anlamda bir biz kategorisidir. Türklük de bir biz kategorisi olarak, esasýnda 1839 Tanzimat Fermaný ndan beri Osmanlýlýk kimliðinin yaratýlmasýna paralel olarak alttan alta üretilmektedir. Namýk Kemal modern vatan mefhumunun yaratýlmasýna öncülük edenlerdendir. Ýcraatlarý bir bakýma Osmanlýlýk kimliði içinde Türk kimliðini dokumaktan ibarettir. Türk dilini, Arapça ve Farsçadan kurtarmaya çabalar. Söz konusu çaba 1912 de Genç Kalemler dergisi etrafýnda bir araya gelen Ö. Seyfettin, Ziya Gökalp gibi isimlerin çalýþmalarýyla doruðuna ulaþýr. Osmanlý-Türk modernleþmesinde süreç, Ulus Baker in de belirttiði üzere biz kategorisinden hareketle bizim edebiyatýmýz, bizim hukukumuz düzlemlerine doðru geniþler. Öyle ki, bundan böyle siyasal söylemlerden edebi/ahlaki anlatýlara, hukuksal düzenlemelerden kültürel oluþumlara deðin tüm bir yaþam hep bu biz mefhumunun içinden yükseltilecek, onu eksen alacaktýr. Ulusun inþasý dil, kültür, tarih gibi unsurlara yapýlan sürekli atýfla gerçekleþtirilecektir. Ne var ki, ulusal inþa süreçleri öteki kategorisini de kaçýnýlmaz olarak yaratýr. Bundan böyle ayrým biz ve ötekiler arasýndadýr. Biz in inþasý, öteki gözetilerek gerçekleþtirilebilir ancak. Osmanlý Ýmparatorluðu ndan Cumhuriyet rejimine geçiþte egemenlik, geleneksel dayanaklarýndan koparak ulusa devredilir. Türk ulusu ve vatandaþý bundan böyle egemenliðin esas taþýyýcýsý ve kurucu öðesidir. Ýttihad ve Terakki Fýrkasý nýn 1913 sonrasýndaki Türkü yükseltmek, Türkü yaþatmak, Türkü çoðaltmak temel düsturu, on yýl sonrasýnýn Cumhuriyet rejiminin esas siyasal söylemi haline gelecektir. Türklük, biz tasavvuru içinde kalýnarak çoðaltýlacak, yaþatýlacak ve yükseltilecektir; fakat öteki bir tehdit olarak eþiktedir. Öteki, ulusal söylemin inþasýndaki hesaplarý bozarak söylemi askýya alýr. Tanýl Bora nýn metinlerinde mütemadiyen kullandýðý bir metafora istinaden belirtmek gerekirse öteki, biz i eksen alarak iþleyen uluslaþma sürecinin þeytanýdýr. Kötü, ilkel ve çirkindir. Defedilmesi gerekir. Erken dönem Cumhuriyet rejiminin, Lozan da bir statü olarak tanýmlanacak olan azýnlýklara yönelik politikalarý da - metaforik anlamda- bir çeþit þeytan çýkarma pratiðidir. M. Çaðatay Okutan, Tek Parti Döneminde Azýnlýk Politikalarý adlý kitabýnda Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler özelinde söz konusu þeytan çýkarma sürecinin dönemin arþivlerine dayalý ayrýntýlý bir dökümünü sunmaktadýr. Erken dönem azýnlýk politikalarý Kemalist ulus-devletleþme süreci, azýnlýklar açýsýndan bir hayli sancýlý olmuþtur. Bilhassa Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, Türk uluslaþma pratiklerinin önünde büyük bir engel teþkil etmektedirler. Bu nedenle sistematik olarak toplumsal/siyasal yaþamdan tecrit edileceklerdir. Azýnlýklarýn tecrit edilmeleri, zorunlu göç(tehcir) aracýlýðýyla zaten Osmanlý nýn son yýllarýnda gerçekleþtirilmiþtir Rum ve 1915 Ermeni tehcirleri ile gayri-müslimler, Anadolu yu terk etmek zorunda kalmýþlardýr. Osmanlý nýn politikasýný Kemalist ulus-devlet devralmýþtýr. Kalan Rum unsurlar, 1923 Mübadelesi; Yahudiler ise 6-7 Eylül 1945 Olaylarý akabinde Anadolu yu terk ederler. Ne var ki, azýnlýklardan kurtulmanýn tek yolu tehcir deðildir. Zira tehcirlere raðmen ülkede hâlâ iç düþman imgesi ile anýlan çok sayýda yabancý bulunmaktadýr. Öyle ki, iç düþman Kazým Karabekir in ifadesi ile Türkün kanýný emmeye devam etmektedir. Yukarýdan örgütlenen Kemalist devlet aygýtý, bürokratik þebekesinden hukuksal prosedürlerine, iktisadi yeniden yapýlanmalarýndan kültürel oluþumlarýna deðin uzanan geniþ bir düzlemde, azýnlýklarý etkisizleþtirecek politikalar icra etmiþtir. Söz konusu politikalar Türk kimliði ve ulusal egemenlik anlayýþýndan hareketle yaratýlmýþlardýr. Fakat ulus nedir, kimlerden oluþur sorunsalý rejimi bir hayli meþgul etmiþtir. Cevaplar egemenliðin tesisi açýsýndan elzemdir. Çaðatay Okutan, yerinde bir tespitle Kemalist uluslaþma sürecinde siyasi öznelerinin ulus nedir? sorusundan ziyade Türk kimdir? sorusunu eksen aldýklarýný belirtir. Zira ulus nedir? sorusuna verilecek cevaplar, öteki olarak dýþlanmýþ olanlarýn da ulus olma potansiyelini ifþa edeceðinden makul bir soru deðildir. Ulus nedir? sorusu, Türk Kimdir? sorusundan hareketle tersinden cevaplanacaktýr. Vatandaþ Türkçe konuþ Türk kimdir? ekseninde sürdürülen tartýþmalarsa, azýnlýklarýn aþama aþama dýþlanmalarýna neden olacaktýr. Türk, her þeyden evvel Türkçe konuþandýr. Vatandaþ Türkçe Konuþ! kampanyasý ile bu gerçeklik azýnlýklara þiddetle hatýrlatýlýr. Cumhuriyet rejimi altýnda yaþamak istiyorlarsa Türkçe konuþmak zorundadýrlar. Dil ile iþleyen süreç tarih tasavvuru ile geniþler lu yýllarýn Türk Tarih Tezi ve Güneþ Dil Teorisi gibi bilimsel uygulamalarýyla, Cumhuriyet rejiminin ulusal söyleminin harcý atýlýr. Toplumsal yaþamda dolaþýma sokulan Türklük söylemi, azýnlýklarýn tasfiyesinin apaçýk ilanýdýr. Azýnlýklar, Türk deðillerdir. Türk ile ayný tarihi paylaþmamaktadýrlar. Böylelikle azýnlýklarýn ötelenmesine giden süreç ivmelenir. Dil ve tarih düzlemlerinde gerçekleþen dýþlama pratikleri, askeri örgütlenmedeki yeniden düzenlemeler ile devam eder. Azýnlýklara mensup yurttaþlar, ordu kademelerine subay olarak alýnmazlar. Ordunun mensuplarý, öz Türk ýrkýndan olmalýdýrlar. Ordudan tasfiyeyi, kamusal hizmetlerden tasfiye süreci izler larýn ortalarýnda azýnlýk üyesi memurlar, iþten atýlýrlar. Kamusal dýþlanma, siyasal katýlýmdaki engellenmiþlikle eþanlý olarak iþler e deðin azýnlýklarýn siyasal katýlým yollarý kapatýlmýþtýr. Tüm bunlar gerçekleþirken azýnlýklarýn ekonomik alt yapýlarý, Varlýk Vergisi uygulamasýnda olduðu gibi çökertilerek tasfiye edilir. Ýþletmelere belli oranda Türk çalýþtýrýlmasý zorunluluðu getirilir. Hayatýn her alaný hýzla Türkleþtirilmekte, azýnlýklarýn yaþam alanlarýysa her geçen gün biraz daha daralmaktadýr. Lozan Antlaþmasý nda dile getirilen haklarýn hiçbirisi uygulanmaz. Bir bakýma rejimin üvey evlatlarýdýrlar. Toplumsal/siyasal yaþamdaki konumlarý sýðýnmacýlýktýr. Ya sadakat göstererek sýðýnacak ya da göç edeceklerdir. Þeytan çýkarma ayini, görüldüðü üzere Cumhuriyetin ilk yýllarýnda birçok cephede sistematik olarak gerçekleþtirilmiþtir. Ne Mutlu Türküm Diyene! ifadesinin çaðýran/davet eden sesine kulak kesilmeyen, bir baþka ifadeyle Türk kimliði içinde erimeye direnen kesimler, hýzla toplumsal yaþamdan defedilirler. Homojen bir Türk kimliðinin yaratýlmasý için etnik temizlik gerekmektedir. Ne de olsa azýnlýklara güvenilmez; iþbirlikçi, hain, düþman gibi sýfatlarla anýlýrlar. Bu anlamda azýnlýklar politikasý, Kemalist rejimin tahayyülünde pisliklerinden arýnma giriþimlerinden baþka bir þey deðildir. Hazindir ki, bu arýnma pratikleri etkileri bugünlere deðin süren travmalara yol açmýþtýr. BirGün Kitap

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, televizyonlarda izlenen dizilerde çok eþlilik, kumalýk, aile içi þiddet ve istismar, töre cinayetleri, kötü alýþkanlýklar ve baðýmlýlýklar, aldatma, boþanma gibi konulara yer verildiðini belirterek, "Bugünlerde izlediðimiz bu dizilerde bu hoþ olmayan davranýþ biçimlerinin özendirici bir yaný olduðuna dair bir mesaj verildiði kaygýsýný taþýmaktayýz" dedi. Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý tarafýndan Türk ailesinin karþýlaþtýðý sosyal sorunlarýn tespiti, çözüm yollarýnýn belirlenmesi ve aile bütünlüðünün korunup güçlendirilmesi alanýnda sosyal bir politikanýn oluþturulmasý amacýyla Nevþehir Kapadokya Dedeman Otel'de düzenlenen Aile Çalýþtayý, Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf baþkanlýðýnda gerçekleþti. Çalýþtaya Nevþehir'in yaný sýra Kayseri, Niðde, Sivas, Yozgat, Kýrýkkale, Aksaray ve Kýrþehir Valileri, sosyal hizmetlerden sorumlu vali yardýmcýlarý, emniyet müdürleri, belediye baþkanlarý, baro baþkanlarý ve aile mahkemeleri baþkan ve hakimleri, Ýl Sosyal Hizmet Müdürlüðü, il müftülerinin yaný sýra Milli Eðitim,Tarým ve Saðlýk Müdürleri ile üniversitelerin rektör veya yardýmcýlarý, Sosyal Bilimler ve Eðitim Bilimleri Fakülteleri'nin dekanlarý, Kadýn Araþtýrma Merkezi sorumlularý ve aile alanýnda çalýþma yapan sivil toplum kuruluþu yetkilileri katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, aileyi çok yönlü olarak düþünmek, incelemek ve anlamak, bunun sonucunda da aile yapýsýný, bireylerin kiþisel tercihleri doðrultusunda, hak temelli bir anlayýþ üzerine inþa etmek zorunda olunduðunu söyledi. Hükümetin baþýndan beri aile merkezli politikalara öncelik vereceðinin belirtildiðini ve bu alanda acil çözüm programlarýna olan ihtiyacý bir taahhüt haline getirdiðini belirten Kavaf, bu çerçevede bakanlýðýna baðlý Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü'nün bu görevlerini yerine getirirken kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlý vakýf, dernek ve diðer sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektör ile iþ birliði yapmak, sosyal alandaki çalýþmalarýna destek saðlamak, müþterek projeler gerçekleþtirmek ve uygulamakla yetkili ve görevli olduðunu vurguladý. Kavaf, "Zira aile kurumunun sorun çözme kabiliyetini geliþtirmek ve bu kurumu güçlendirmek için uygulanacak destekleyici program ve politikalarýn baþarýsýný belirleyecek olan, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerinin iþ birliði ve konsensüsüdür. Bu ortak akýl ve çözüm üretme hedefinden hareketle ülkemizde çeþitli alanlarda aile destek hizmetleri yürüten sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapýlmasý, var olan iþ birliðinin geliþtirilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Sizlerle burada olmamýzýn iki temel amacý vardýr: Birincisi aileye hizmet sunan ve sorun çözücü bir rol üstlenen siz sivil toplum kuruluþlarýnýn tecrübesinden ve bilgisinden hareketle ülkemizde aileye iliþkin sorunlarýn, ihtiyaçlarýn ve çözüm önerilerinin tartýþýlmasýdýr. Ýkincisi ise aile konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iþbirliði ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesidir. Kamuda aile konusunda bilgi üretenlerle özel sektörde pratik çözümler getiren ve faaliyet gösteren kuruluþlarýn iþ birliðinin aile sorunlarýnýn önlenmesinde önemli bir eksikliði gidereceðine inanmaktayýz. Aile çalýþtaylarý sonucunda farklý kurum ve kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Türkiye çapýnda 'aile sorunlarýna' yönelik bir harita çýkarýlmasý ve bir veri tabaný oluþturulmasý da planlarýmýz dahilindedir. Bu sayede, daha sonraki yýllarda yapýlacak benzer çalýþmalarla hangi sorun alanlarýnda deðiþim meydana geldiði daha kolay saptanabilecektir. Diðer yandan, toplanacak veriler, 2011 yýlýnda yapýlmasý planlanan 'Türk Aile Yapýsý' araþtýrmasýna da altyapý oluþturacaktýr" dedi. Bakan'dan Medyaya Eleþtiri Ýletiþim politikalarý çerçevesinde ailenin, medyada belirleyici konumdan çok belirlenen konumunda olduðunun görüldüðünü vurgulayan Bakan Selma Aliye Kavaf, bu konuda medyaya eleþtirilerde bulundu. Televizyonlarda izlenen dizilere bakýldýðýnda çok eþlilik, kumalýk, aile içi þiddet ve istismar, töre cinayetleri, kötü alýþkanlýklar ve baðýmlýlýklar, aldatma, boþanma gibi konulara yer verildiðini kaydeden Kavaf, "Bu konular daha önce de defalarca iþlenmiþti ama böyle iþlenmemiþlerdi. Bunlarýn toplumsal sorunlar olduðunun, hoþ karþýlanmadýðýnýn altý çizilerek gizli mesajlar içinde verilmiþti. Bugünlerde izlediðimiz bu dizilerde bu hoþ olmayan davranýþ biçimlerinin özendirici bir yaný olduðuna dair bir mesaj verildiði kaygýsýný taþýmaktayýz. Medya, toplumdaki güç iliþkilerini, deðer yapýlarýný ve yeni ahlaki olgularý yansýtýr ama ayný zamanda bunlarý yeniden üretir, deðiþtirir, baþka biçimlerde kurar. Bu noktada medyanýn ve televizyonda yer alan programlarýn insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde bireysel tercih ve kabullerin korunmasý gerektiðini saklý tutarak "aile" kurumunu sarsacak uygulamalar konusunda hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Mutluluk, sevgi, sadakat ve benzeri duygularýn yeþerdiði ve büyüdüðü aile kurumunun temel yapý taþlarýný zedeleyici program ve yayýnlardan kaçýnarak deðerlerin hakimiyetinin saðlayýcýsý ve aktarýcýsý bir kurum olarak medya, üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmelidir.netice itibarýyla medya kamuoyunun beklenti ve taleplerine cevap verecek hareket kabiliyetini oluþturacak güçtedir. Medya, insanlýk onuruna yakýþmayan, halkýn vicdanýnda kabul görmeyen görüntüler hususunda ortak bir bilinç oluþturmalý. Olumlu mesajlarla da televizyonlar izlenebilir. Bunun örnekleri var" diye konuþtu. Bu konuda izleyicilere ve RTÜK'e de görevler düþtüðünün altýný çizen Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kamuoyunun beklentilerini karþýlayacak yetkili kurumlarýn baþýnda geldiðini hatýrlattý. Kavaf sözlerini þöyle sürdürdü: "RTÜK'e ulaþan þikayetler herkes tarafýndan bilinmektedir. Bunlara kayýtsýz kalamayýz. Bu konuda uygulanabilecek tasarruflarla ilgili RTÜK ile görüþüyoruz. Ancak tüm bunlarýn yanýnda halkiunan ve sorun çözücü biýmýz da üzerine düþen birtakým sorumluluklarý yerine getirmeli. Þikayet konusu olan dizilerin izlenme oranlarý ortada. "Hem beðenmiyoruz hem izliyoruz." diyemeyiz. Halkýmýz, tepki verdiði dizi ve programlarla ilgili kamuoyu baskýsýný oluþturmalý. Þikayetlerini ilgili mercilere iletmeli." Kent Haber Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Kapadokya'da etkili olan kar yaðýþýna aldýrmayan Uzakdoðulu turistler, müze ve ören yerlerini gezmeye devam ediyor. Karlar altýndaki peribacalarýný büyük bir hayranlýkla izleyen turistler, bol bol fotoðraf çekiyor. Doðal kaya oluþumlarý ve peribacalarý ile ünlü Kapadokya bölgesinde son günlerde etkili olan kar yaðýþý, bölge turizmini etkilemedi. Kar yaðýþý ile birlikte gündüz hava sýcaklýðýnýn zaman zaman eksi 8 dereceye kadar düþtüðü bölgede, kýþ turizminin müdavimleri Japon ve Koreli turistler müze ve ören yerlerini gezmeye devam ediyor. Kapadokya'yý gezmek için Türkiye'ye kýþ aylarýnda gelmeyi tercih eden Uzakdoðulu turistler, karlar altýndaki peribacalarýný hayranlýkla izlerken bol bol fotoðraf çekiyor. Bölgeye gelmek için özellikle kýþ aylarýný beklediklerini belirten Koreli turistler, "Daha önce bölgeye gelen arkadaþlarýmýz özellikle kýþ aylarýnda peribacalarýný gezmemizi tavsiye etmiþlerdi. Gerçekten de karlar altýnda bölgeyi gezmek çok güzel. Burasý harika bir yer" diye konuþtu. Kent Haber ÇÝNLÝ arkeologlar, kuþlarýn da dahil olduðu uzun soyaðacýnýn ilk atasý olan ve 160 milyon yýl önce yaþamýþ iki ayaklý bir etobur dinozorun fosillerini ortaya çýkardý. Haplocheirus sollers cinsi dinozorun uzun ve dar bir iskeleti, çok sayýda küçük diþi ve önayaklarý olduðu, bu sayede ilkel kertenkeleleri ve küçük memelileri avlayabildiði belirtildi. Profesör Hu Hing, bulgunun, kuþlarýn soyaðacýný 60 milyon yýl geriye çektiðini ifade etti. BirGün

7 7 7. Alevi Çalýþtayý nýn ikinci günkü maddelerinden ilki Madýmak ne olmalý þeklindeydi. 2 Temmuz 1993 te Sivas ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Þenlikleri sýrasýnda davetlilerin kaldýðý Madýmak Oteli nde yaþanan olay, Alevilerin hassasiyet gösterdiði konularýn baþýnda yer alýyor. Madýmak imgesinin üzerinde taþýdýðý simgesel yüklerin çok çeþitli þekillerde analizi mümkün. Tekbir sesleriyle Madýmak Oteli ni yakan saldýrganlar, 37 insanýn yangýnýn dumanýndan zehirlenerek yaþamlarýný yitirmelerine neden olan bu olay, Türkiye nin kolektif toplumsal belleðinin en hassas parçalarýndan biri. Alevilerin bir kesimi, uzunca bir süreden beri, olaylarýn unutulmasýnýn engellenmesi için Madýmak Oteli nin, müzeye dönüþtürülmesini istiyor. Alevilerin bu isteðine toplumun diðer kesimlerinden de destek geliyor. Çalýþtay katýlýmcýlarý bu konuyu tartýþýrken, bir anlamda eski defterler açýldý ve bir yüzleþme tartýþmasý baþladý. *** Madýmak konusu açýldýðý zamanlarda aktardýðým bir anýmý tekrar etmek istiyorum: Dönemin Baþbakan Yardýmcýsý Erdal Ýnönü ye, bir görüþmemizde sekiz saat boyunca eylemcilere devlet güçleri neden müdahale etmediler sorusunu yöneltmiþtim. Kendisi benim bu sorumu þöyle cevaplamýþtý: Bu soruyu ben de bir MÝT yetkilisine sordum. Onun cevabý þöyleydi: Bazý hareketlerin gazýný almak için serbest býrakmak, eylem yapmalarýna göz yummak gerekir. 2 Temmuz katliamýnda ortaya çýkan bilgi ve bulgularýn ýþýðýnda ortaya çýkan gerçek; olayýn devlet içindeki güçlerin bir provokasyonu olduðu yönünde. Ancak bu provokasyona bazý Ýslami kesimler de alet oldular, suç iþlediler, kullanýldýlar. Dava, her zaman olduðu gibi tetikçilerle sýnýrlý kaldý ve derinlemesine bir araþtýrma yapýlmadý. Ýslami kesimler devletin bu konudaki sorumluluðuna dikkat çekerken, olaya alet olan, katliama katýlan, destek veren dindarlarý görmek noktasýnda çekingen bir tutum sergilediler. Madýmak Oteli nin müze yapýlmasýnýn ötesine geçen derinlikli bir yüzleþmeye ihtiyaç olduðu, tartýþmalar sýrasýnda netlik kazandý. Ýslami kimliðiyle tanýnan bazý isimler de bu konudaki üzüntülerini belirten açýklamalar yapýyorlar. Acýyý paylaþtýklarýný söylüyorlar. Ama iþ Sivas taki katliama alet olanlara, katýlanlara gelince, ama yý eklemeden duramýyorlar. Ama Aziz Nesin in kýþkýrtýcýlýðýný da unutmamak gerekiyor diyorlar. *** Aziz Nesin in o dönemde Þeytan Ayetleri kitabýný basacaðýný söylemiþ olmasýný, olaylarýn týrmanmasýnýn nedenlerinden biri olarak deðerlendirmek ayrý bir tartýþma konusu... Ama bu argüman Sivas ý açýklamak için elbette ki yeterli deðil. Sivas, dindar bir kitlenin siyasi amaçlarla intikamcý þekilde yönlendirilmesinin ürünü olarak deðerlendirilebilir. Büyük bir olasýlýkla, intikamcý zemini iyi saptayan derin devlet güçlerinin onlarý istedikleri þekilde yönlendirmiþ ve dindarlarý kullanmýþ olmalarý söz konusu. Sivas ýn acýsýnýn hatýrlanmasýnýn/hatýrlatýlmasýnýn, sorunun çözümüne yetmediði ortada. Ancak bugün yapýlabilecek þeylerin olduðu da bir gerçek. Bu noktada Çalýþtay da bir konsensüse ulaþýldýðýndan söz edilebilir. Katliamýn yapýldýðý yerde olayý anma amacýyla bir alanýn hazýrlanmasý yönünde bir konsensüs var. Bu alan müze olabilir, kültür merkezi olabilir, ya da Madýmak oteli ve yanýndaki bir bina daha yýkýlabilir, bir gül bahçesi oluþturulabilir, bir anýt dikilebilir. Bu þekilde üç farklý çözüm önerisi var... Üzerinde birleþilen noktalarýn en önemlisi þu oldu: Hangi türden bir anma mekâný yapýlýrsa yapýlsýn, bunun ortak bir inisiyatifle gerçekleþtirilmesi þart. Özellikle deðiþik eðilimdeki Sivaslýlarýn sürece katýlmasýnýn saðlanmasý çok önemli bulunuyor. Alevi olmayanlarýn da içinde yer aldýðý sivil inisiyatiflerin mekanýn hazýrlanmasýna katýlýmý gerekli görülüyor. Bu mekanýn; ayrýþma ve nefret duygularýný yansýtmaktan kaçýnan, kardeþliði ve barýþý simgeleyen bir þekilde oluþturulmasý öngörülüyor. Yani, Madýmak ýn bir kardeþlik simgesine dönüþtürülmesi isteniyor. Çalýþtay ýn ürünü olan bu saptamalar; Devlet Bakaný Faruk Çelik tarafýndan bakanlar kuruluna sunulacak. *** Zorunlu din dersi ne olacak sorusu da en kritik sorulardan biri. Ortada Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin verdiði bir karar duruyor: Din derslerinin içeriði insan haklarýna aykýrý bulunuyor. Çalýþtay da konuþulan bu konunun aslýnda þimdiye kadar hükümet tarafýndan çoktan çözülmüþ olmasý gerekiyordu. Bugünün de sonuna geldik. Alevi sorunu konusunda bu Çalýþtaylar önemli bir baþlangýç sayýlabilir. Köklü çözümler için zamana gerek olduðunu bir kez daha kavramýþ bulunuyoruz. Radikal AKP nin farklý baþlýklar altýnda yürüttüðü açýlým süreçleri, konunun gerçek muhattaplarý ya görmezden gelinerek ya da sürece dahil edilmeksizin iþliyor. Nasýl ki Kürtler olmaksýzýn Kürt açýlýmý devam ediyorsa, Alevi açýlýmý da benzer bir þekilde Alevi örgütlerinin görüþ, öneri ve talepleri dikkate alýnmaksýzýn hatta Alevi örgütlerinin katýlmadýðý bir ortamda yapýlýyor. Bugün Devlet Bakaný Faruk Çelik baþkanlýðýnda düzenlenen Alevi Çalýþtayý Alevi örgütleri olmaksýzýn gerçekleþtirilecek. Faruk Çelik'in Çalýþtay öncesi bazý unsurlar çözümsüzlükten yana diyerek suçladýðý Alevi örgütleri Çalýþtay a katýlmayacaklarýný duyurdular. Alevi Federasyonu tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda AKP nin sahte Alevi Çalýþtayý na katýlmýyoruz denilerek Çalýþtay ýn AKP ve Cem Vakfý arasýnda geçen bir alýþ-veriþ olduðu belirtildi. 3-4 Haziran 2009 da düzenlenen Çalýþtay a katýldýklarýný ve burada 35 Alevi sözcüsütemsilcisinin taleplerini Bakan a sunduðu belirtilen basýn açýklamasýnda, gelinen noktada AKP nin ikiyüzlülüðüne ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin 'Erken seçim ülkeyi rahatlatýr' diyerek erken seçim çaðrýsý yapmasýna AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik yanýt verdi. "Bir devlet krizi söz konusu deðildir" diyen Çelik þöyle konuþtu: "Kurum yetkilileri birbirleriyle düzenli þekilde görüþüyor. Birileri heralde krizin olmasýný temenni ediyor. Sayýn Bahçeli'nin MGK devreye girmelidir önerisi var. Hatýrlarsanýz baþka meselelerde Sayýn Cumhurbaþkaný Köþk'e davet etmiþti liderleri ama kendisi gitmemiþti. Bu nedenle kendisi samimiyetsizliði ne vurgu yapýlýyor. CHP ve MHP nin ise konuyu istismar etmeye çalýþmaktan baþka bir þey yapmadýðýný, sorunun Kim Alevileri daha çok seviyor? polemiðine dönüþtürülüðü belirtilen basýn açýklamasýnda; AKP nin ise süreci baþýndan itibaren, Kadýköy mitingi öncesi Bu mitinge katýlacaklar Aleviler deðil, Sivas ýn, Gazi nin provakatörleridir diyen Cem Vakfý Baþkaný ile yürütmeye çalýþtýðý söylendi. Alevi örgütlerinin talepleri açýk Taleplerinin açýk ve net olduðunu vurgulayan Alevi örgütleri, bu taleplerin hayata geçirilmesi için hiçbir engelin olmadýðý, bazý genelgeler yayýnlayarak ve yönetmeliklerde yapýlacak deðiþikliklerle sorunun çözümünde önemli yol alýnabileceðini belirtiyorlar. Ancak bu konuda AKP tam bir samimiyetsizlik örneði sergiliyor diyen Ali Balkýz AKP ye payanda olmayacaðýz dedi. Alevi örgütleri ise ortaklaþtýklarý talepleri þöyle sýraladýlar: - Cemevleri yasal statüye kavuþturulmalý; - Madýmak Otel i müze olmalýdýr; - Alevi köylerine cami yapma, Sünni imam atama politikalarýndan vazgeçilmeli, atanmýþ imamlar geri çekilmelidir; - Zorunlu din dersleri, içeriði de deðiþtirilerek seçmeli hale getirilmeli; - Baþta Hacýbektaþ Dergahý olmak üzere, el konulmuþ olan dergahlarýmýz biz Alevi- Bektaþiler e iade edilmeli. Sendika.Org açýsýndan bir tezatlýk söz konusu. "Sayýn Bahçeli 2002'de seçim için 3 Kasým'ý iþaret etmiþti ve o tarihte seçim yapýldý. O seçim kendi partisinin intiharý oldu, parlamento dýþýnda kaldýlar. "Sayýn Bahçeli seçime meraklý olabilir ama bir ülkeyi her yýl seçim atmosferine sokarsanýz orada istikrar söz konusu olamaz. Dolayýsýyla bir erken seçim söz konusu deðildir. Bunu gerektirecek bir durum da söz konusu deðildir." BirGün

8

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı