Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS AK Baflbakan n Parti 3 yafl nda TBMM den rekor Bulgaristan Fransa De iflim hükümetiyiz Azmimiz ve gücümüz ülkemizin yüzünü güldürüyor 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6 Temmuz 2004 tarihli TBMM Grup Konuflmas AK Parti 3 yafl nda A ustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti 3 yafl nda 14 Meclis ten çal flma rekoru TBMM Baflkan Bülent Ar nç n 2. Yasama Y l çal flmalar n n tamamlanmas dolay s yla düzenledi i bas n toplant s ndan notlar D fl temaslar 24 Baflbakan Erdo an n Bulgaristan ve Fransa ziyareti De iflim hükümetiyiz 28 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin hükümetin icraat n de erlendiriyor Sanayicinin yan nday z Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun la sanayi ve ticaret alan nda Türkiye nin kaydetti i geliflmeler üzerine bir söylefli Belediyelerimiz hizmette yar fl yor Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Halil Ürün yeni Belediyeler Yasas n de erlendiriyor Belediyeler güçleniyor 46 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek le yeni Belediyeler Yasas n n getirdi i aç l mlar üzerine bir söylefli Yafll lar Koordinasyon Merkezi 50 AK Parti Sosyal fller Baflkanl taraf ndan kurulan Yafll lar Koordinasyon Merkezi, Baflbakan Erdo an taraf ndan hizmete aç ld Dosya: Dünden bugüne olimpiyatlar Atina Olimpiyatlar bafllarken önceki y llarda düzenlenen olimpiyatlara genel bir bak fl Ayr ca Aktüel Test, Tarihten Bir Yaprak, Kültür ve Sanat Dünyas ndan, A ustos Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say :15 A ustos 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI TBMM rekor k rd TBMM 22. Dönem 2. yasama y l nda yo un bir çal flma temposunun ard ndan tatile girdi. Bu dönemde 602 saat çal flan Meclis te 261 tasar ve teklif kanunlaflt. Bu, Türk siyaset tarihine geçecek bir rekor. Öte yandan, bu yasama y l nda Meclis te kabul edilen yasalar ülkemizin ça dafllaflmas yönünde köklü dönüflümlerin önünü aç yor. Türkiye Bülteni nin bu say s nda, geçti imiz dönemde yap lan Meclis faaliyetlerini genifl bir flekilde yans tmaya çal flt k. TBMM Baflkan Bülent Ar nç n bu konuyla ilgili aç klamalar n n yan s ra, AK Parti Grup Baflkanvekili Sadullah Ergin in de erlendirmelerine yer verdik. Zengin bir içerikle karfl n za ç kan Türkiye Bülteni nin bu say s nda ayr ca Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin ile Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun la bakanl k çal flmalar yla ilgili olarak yapt m z röportajlara yer veriyoruz. Öte yandan, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Halil Ürün ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek Türkiye Bülteni için yerel yönetimler aç s ndan bir devrim niteli inde olan Belediyeler yasas n de erlendirdiler. Geçti imiz ay, ülkemizi üzüntüye bo an bir kaza haberiyle derinden sars ld k. stanbul-ankara seferi s ras nda Pamukova da raydan ç kan tren çok say da vatandafl m z n ölümüne ve yaralanmas na sebep oldu. Bu elim kazada hayatlar n kaybeden vatandafllar m za Allah tan rahmet ve yak nlar na baflsa l diliyorum. Ülkemizin bir daha böyle ac olaylarla karfl laflmamas umudu ve temennisiyle... Esen kal n.

5 A ustostarihi Hiroflima ya atom bombas ABD taraf ndan 6 A ustos 1945 te 300 bin nüfuslu Hiroflima ya sabah 8.15 te 4.5 tonluk "Little Boy" ad verilen uranyum bombas at ld. fiehrin 500 metre üzerinde patlat lan bomba flehri bir anda dümdüz etti. Bomban n yaratt yüksek s dan ilk anda 100 bin kifli kavrularak yok oldu. Ölenlerin sadece asfalta kaz nan izleri görülebiliyordu. Sa kalabilenler yan klar ve radyasyonun etkisiyle ac içinde k vran yordu. 5 y l içinde bomba yüzünden ölenlerin say s 200 bine yükseldi. Patlamadan sonra, bomban n at ld uçaktaki yard mc pilot arkas na dönüp flehre bakt nda gördü ü korkunç manzara karfl s nda flunlar diyebildi: "Aman Allah m, biz ne yapt k!" Üç gün sonra ABD bu kez Nagasaki ye "Fat Man" ad verilen bir plütonyum bombas att. fiehir haritadan silinirken, 250 bin kifliden 75 bini patlama an nda öldü. Bir o kadar insan da bomban n uzun vadeli etkileri sonucu sonraki günler ve y llarda can verdi Musevilerin Osmanl ya göçü Irak n Kuveyt i iflgali Berlin Duvar n n inflas Malazgirt Savafl Büyük Taarruz 1492 y l nda spanya Kral Ferdinand ve spanya Kraliçesi sabella Musevileri spanya topraklar ndan s n r d fl etmeye yönelik bir ferman yay nlad. 2 A ustos a kadar 600 bin kadar Musevi den yaklafl k 150 bin i stanbul a s nd. Musevileri getirmek için Sultan II. Beyaz t Kemal Reis i ve gemilerini spanya ya gönderdi. Göçün ard ndan stanbul nüfus ve 44 sinagoguyla Avrupa'n n en büyük Yahudi yerleflimini oluflturdu. 2 A ustos 1990 da Irak Kuveyt'i iflgal etti. Bunun üzerine 6 A ustos ta BM, Irak'a ambargo ilan etti ve 25 A ustos ta Irak'a güç kullan m na izin verdi. 17 Ocak 1991 de Amerikan ve BM Koalisyonu güçleri taraf ndan Irak'a yönelik ''Çöl F rt nas '' operasyonu bafllad. 43 gün süren Çöl F rt nas Operasyonu nun ard ndan büyük kay plar veren Irak 28 fiubat 1991 de ateflkesi kabul etti. Do u Almanya, yüzbinlerce kiflinin Bat Almanya ya kaçmas n önleyemeyince 43 kilometresi Do u Berlin'den geçen 120 kilometrelik Berlin Duvar n infla etti. "Utanç Duvar " olarak bilinen ve Berlin i ikiye ay ran bu duvardan öte tarafa, tel örgüler, gözetleme kuleleri ve alarma ra men 30 y l boyunca 5 bin kifli kaçt. Bunlardan 565'i Do u Alman askeriydi. Sultan Alparslan komutas ndaki Büyük Selçuklu Ordusu, o güne kadar görülmemifl bir techizatla donanm fl ve son sözü söyleme niyetinde olan Romanos Diogenes komutas ndaki 200 bin kiflilik Bizans ordusunu Malazgirt Ovas nda büyük bir ma lubiyete u ratt. Gerçekten son sözün söylendi i bu büyük zafer, Türklere Anadolu kap s n açarak dünya tarihinin gelece ine tesir etti. Haz rl klar büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanan ve 26 A ustos 1922 günü sabah saatlerinde bafllayan Büyük Taarruz, 30 A ustos günü Baflkomutan Savafl yla büyük bir zafere dönüfltü ve iflgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Anadolu dört y ll k bir iflgal döneminden sonra yeniden özgürlü üne kavufltu.

6 Dünya Aktüalite Atlas Avusturya Cumhurbaflkan Klestil hayat n kaybetti Avusturya Cumhurbaflkan Thomas Klestil, akutik zatürree ve kalp durmas sonucu hayat n kaybetti. Thomas Klestil, diplomasi kariyerine 1959 y l nda Washington Büyükelçili i'nde bafllad. 1992'de iktidardaki Hristiyan Demokrat E ilimli Halk Partisi'nin (ÖVP) aday olarak Cumhurbaflkan seçilen Klestil, 2 dönem sürdürdü ü bu görevi Heinz Fischer'e devredecekti do umlu Thomas Klestil, May s ay nda yap lan son seçimde ise sa l k sorunlar nedeniyle Cumhurbaflkanl 'na aday olmad. Klestil, ölümünden k sa süre önce yapt aç klamada, aktif siyasi yaflamdan ayr lmayaca n ve diplomatik iliflkilerini ülkesinin ç karlar için kullanmak üzere uluslararas temaslarda bulunaca n söylemiflti. KKTC ye yönelik izolasyon yumufluyor AB Komisyonu, K br sl Türkler'in izolasyonunun kald r lmas için önerilen ticari ve ekonomik önlemlere iliflkin paketi onaylad. Pakette, adada iki taraf aras ndaki ekonomik ve sosyal dengesizli in ortandan kald r lmas için K br sl Türkler'e üç y l içinde toplam 259 milyon euro mali yard m yap lmas öngörülüyor. Bu çerçevede, K br sl Türkler'e 2004 y l nda 6, 2005 y l nda 114 ve 2006 y l nda da 139 milyon euro mali yard m yap lmas planlan yor. Pakette, K br sl Rumlar'a çal flmalarda aktif rol öngörülmüyor ve paketin iflleyiflinin KKTC'de aç lacak temsil bürolar arac l yla düzenlemesi öngörülüyor. AP Baflkan Jose Manuel Barroso Avrupa Parlamentosu Baflkanl 'na Portekiz eski Baflbakan Jose Manuel Barroso seçildi. Kas m ay nda Romano Prodi den boflalacak Avrupa Birli i Komisyon Baflkanl na seçilen Barroso görevine Avrupa Parlamentosu nun onay ndan sonra bafll yor. Nükleer Karaborsa Uluslararas Atom Enerjisi Ajans Baflkan Muhammed El Baradey, 20 kadar ülkenin karaborsadan nükleer silah edinmeye çal flt n söyledi. Muhammed El Baradey, bu flirketlerin hangi ülkelere ba l oldu unu aç klamad. Uluslararas Atom Enerjisi Ajans taraf ndan Irak, ran, Libya ve Kuzey Kore nin yan s ra, Suriye ve Suudi Arabistan n da muhtemel al c lar olarak soruflturuldu u belirtiliyor. El Baradey, nükleer kaçakç l n ana geçifl noktalar nda olan Birleflik Arap Emirlikleri ni ziyaret ederek denetim için yard m teklif etti. Uluslararas Atom Enerjisi Ajans, nükleer karaborsayla ilgili Pakistanl bilimadam Abdülkadir Han n bafl nda oldu- u bir soruflturmay befl ayd r yürütüyor. Annan dan AIDS le Mücadele Ça r s BM Genel Sekreteri Kofi Annan, AIDS salg n n n h zla yay lmas n n do urabilece i vahim sonuçlara karfl uyar da bulundu. Annan, 15 inci Uluslarara-

7 Saddam Hüseyin yarg önünde 35 y l k Baas Partisi'nin kanl diktas döneminde binlerce Irakl y öldürttü ü ve iflkenceye tabii tuttu u öne sürülen Saddam Hüseyin, ilk kez hakim önüne ç kt. ABD askerleri, Saddam Hüseyin'i geçti imiz y l n aral k ay nda do um yeri olan Tikrit yak nlar ndaki bir çukurda ele geçirmifllerdi. Saddam ve ekibi ABD gözetiminde kalmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Irak Baflbakan yad Allavi, Saddam Hüseyin'in yarg lanma sürecinin sonuçlanmas n n birkaç ay bulabilece ini belirtti. Verheugen yerine Louis Michel geliyor Avrupa Birli i'nin (AB) genifllemeden sorumlu üyesi olan Günter Verheugen'in yerine Louis Michel geliyor. Belçika Baflbakan Guy Verhofstadt, Federal Hükümet'te yap lan de ifliklikleri Belçika Kral 'n n onay na sundu. Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Louis Michel, yeni kurulacak AB Komisyonu'nda üye olmak üzere hükümetten ayr ld. AB Komisyonu'nda, 1 Kas m'dan itibaren görev almas ve genifllemeden sorumlu üye olmas beklenen Louis Michel, Türkiye'nin AB'ye kat l m ndan yana net tav r alm fl bir politikac olarak tan n yor. s AIDS Konferans n n aç l - fl ndan önce Asya-Pasifik ülkelerinden çok say da bakana hitaben yapt konuflmada, hastal n özellikle Asya k tas nda h zla yay ld na dikkat çekti. Tayland n baflkenti Bangkok taki Uluslararas AIDS Konferans na tüm dünyadan 20 bin uzman kat ld. Toplant da özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki AIDS hastalar na yeterli ve ucuz ilaç sa lanmas konusu ele al nd. BM in son raporuna göre, dünya genelinde 30 milyonu yoksul ülkelerde olmak üzere, toplam 38 milyon insan HIV virüsü tafl yor. srail Güvenlik Duvar BM Genel Kurulu'nda, srail'in iflgal alt ndaki Filistin topraklar nda infla etti i "güvenlik duvar "yla ilgili karar tasar s kabul edildi. Uluslararas Adalet Divan 'n n, srail'in infla etti i güvenlik duvar n n yasad fl oldu- una ve inflaat n derhal durdurulmas gerekti ine dair karar n n uygulanmas na yönelik haz rlanan tasar, yap lan son bir de ifliklikten sonra Genel Kurul'da 6'ya karfl 150 oyla kabul edildi. ABD karfl oy kullanan 6 ülke aras nda yer al rken, 10 ülke çekimser kald. Avrupa Birli i ülkelerinin giriflimleri sonucu karar tasar s nda son bir de ifliklik yap larak, tasar ya, taraflar n Ortado u yol haritas n n öngördü ü yükümlülükleri yerine getirmesi, Filistin taraf n n Filistinli örgütlerin fliddet eylemlerine karfl gerekli önlemleri almas ve srail'in yarg s z infazlara son vermesi yönünde iki paragraf eklendi. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, Uluslararas Adalet Divan 'n n tavsiye karar do rultusunda srail'in iflgal alt ndaki Filistin topraklar nda güvenlik duvar n n inflaat na son vermesini halihaz rda infla edilen k s mlar n y k lmas n ve inflaattan zarar gören Filistinlilerin kay plar n n srail taraf ndan tazmin edilmesini öngörüyor. AB ülkeleri temsilcileriyle Arap ülkeleri temsilcileri aras ndaki yo un pazarl klardan sonra kabul edilen karar ayr ca BM Genel Sekreterli i'ne duvar inflaat n n yol açt zararlar n tespiti görevini yüklüyor.

8 Azmimiz ve gücümüz ülkemizin yüzünü güldürüyor Baflbakan Erdo an n 6 Temmuz 2004 tarihinde TBMM de yapt Grup Konuflmas... R. Tayyip Erdo an Partimiz flüphesiz ki Türkiye siyasetine farkl bir soluk, farkl bir anlay fl getirmifltir. Türkiye de siyaset, AK Parti ile farkl bir ciddiyet ve sahicilik kazanm flt r. Milletimizin, bize emanet etmifl oldu u sorumlulu u en ideal flekilde yerine getirme mücadelesinde her geçen gün daha iyiye, daha güzele, azimle ve karal l kla devam ediyoruz. Bu azmimiz, bu gücümüz inan yorum ki, ülkemizin, milletimizin yüzünü de güldürmektedir. Gerek içeride gerek d flar da bütün bu çal flmalar n semerelerini gün be gün almaya bafllad m z n her tarafta müjdelerini duyarak, görerek, bizler de daha huzurlu bir flekilde yolumuza kararl l kla devam ediyoruz. Bundan dolay da Allah a hamd ediyoruz. Partimiz, flüphesiz ki, Türkiye siyasetine farkl bir soluk getirmifltir. Farkl bir anlay fl getirmifltir, farkl bir heyacan getirmifltir. Türkiye de siyaset, AK Parti ile farkl bir ciddiyeti, farkl bir sahicili i kazanm flt r ve böylece gerçek bir zemine oturan siyaset anlay fl, Türkiye de bugüne kadar milletimizin de erlendirmelerinde hep geri s radayken flimdi ön s ralarda daha da öne ç kman n puanlar n toplamaya bafllam flt r. Bilindi i gibi geleneksel olarak Türkiye de siyaset, hep çarp k bir alg lamaya konu olmufltur. Bu çarp k alg laman n çeflitli cephelerinden söz edilebilir. Toplumsal tasavvurumuzda siyasetin, hep halk aras nda gezdi imiz, konufltu umuz zaman ç kar, menfaat kavram yla birarada de- erlendirildi ini görürüz. Bu manada siyaset, kimin neyi nas l elde etti ine dair bir süreç olarak görülmüfltür. Bu anlay flta Türkiye de siyasetin, esas itibariyle, kamu kaynaklar n n da t m yla ilgili bir 6 Türkiye Bülteni

9 süreç olarak ifllemesinin de önemli bir rolü vard r. 90 l y llar n bafl ndan itibaren Türkiye de, Türkiye siyasetinin içine düfltü ü darbo az, bir anlamda, kamu kaynaklar - n n kullan m esas nda flekillenen siyaset tarz n n t kanmas yla ve bunun sonuna gelinmesiyle ilgilidir. H albuki siyaset, güçlü bir yar flma unsuru içermektedir. Yar flma bütünüyle maddi menfaatler üzerinde gerçekleflmemelidir. Siyaset esas itibariyle fikirlerin, bak fl aç lar n n, tercihlerin yar flmas olmal d r. Biz bunu böyle görüyoruz. Geleneksel siyaset anlay fl ndaki bir baflka çarp kl k, siyasetin daha ziyade elitlere ait bir faaliyetmifl gibi görülmesidir. Bu anlay flta toplum, siyasetin tayin edici bir aktörü konumunda de ildir. Toplumun siyasetle iliflkisi, sand k bafl na gitmeye ve bu yolla siyaseti meflrulaflt rmaya indirgenmifltir. Bu anlay fl n alt nda, topluma flüpheyle yaklaflan, onu e itimsiz ve fluursuz bir kitle olarak gören seçkinci bir bak fl vard r. Ama bu bak fl Türkiye de iflas etmifltir. flasa mahkumdur. Oysa tam aksine siyaset, toplumun, toplumsal gruplar n iflidir. Siyasetin esas tafl - y c s toplumdur. Demokratik siyasi mücadelede, kurallar çerçevesinde toplumsal kesimler, gruplar aras nda cereyan eden bir mücadeledir siyaset. Böyle bir siyaset tahayyülü, Türkiye de siyaseti dar bir zümrenin içine hapsetmifl, genifl toplum katmanlar n siyasi sürecin d fl na itmifltir. Neticede Türkiye de siyaset, devlet ile toplum aras nda üretilen suni gerilim zeminine oturtulmufl, bu gerilimden Cumhuriyet-Demokrasi, Otorite-Özgürlük gibi baflka gerilimler, z tl klar ihdas edilmifltir. Kamu kaynaklar n n kontrolü ve da t m n esas alan bu çarp k siyasetin en olumsuz neticelerinden biri, sa l kl iflleyen bir ekonomik alan n, piyasan n teflekkül edemeyiflidir. Ekonomik süreçlerle siyasi süreçler iç içe geçmifl, özerk bir ekonomik alan, verimlili e dayal bir iktisadi kültür ortaya malesef ç kmam flt r. Devlet ve siyaset, zenginleflmenin esas kayna haline gelmifltir. Bu durum modernleflme sürecimiz üzerinde de olumsuz tesirler b rakm flt r. Modernleflmenin altyap s n, yani ekonomik temelini varedemeyen siyaset, bu aç - Geleneksel siyaset anlay fl ndaki bir baflka çarp kl k, siyasetin daha ziyade elitlere ait bir faaliyetmifl gibi görülmesidir. Bu anlay flta toplum, siyasetin tayin edici bir aktörü konumunda de ildir. Toplumun siyasetle iliflkisi, sand k bafl na gitmeye ve bu yolla siyaseti meflrulaflt rmaya indirgenmifltir. Bu anlay fl n alt nda topluma flüpheyle yaklaflan, onu e itimsiz ve fluursuz bir kitle olarak gören seçkinci bir bak fl vard r. Ama bu bak fl Türkiye de iflas etmifltir. flasa mahkumdur. kapatmak için sürekli olarak modernleflmenin kültür boyutuna vurgu yapm flt r. Halbuki gerçek modernleflme, ekonomik altyap de iflimine ba l olarak ortaya ç - kacak güçlü bir orta s n f n varl n gerektirmektedir. T ürkiye de modernleflmenin tafl y - c l n yapacak bu orta s n f arzu edilen seviyede geliflememifltir. Kültür üzerine yo unlaflan ve ekonomik aya eksik b rak lan modernleflme süreci de devlet ile toplum aras nda zaman zaman gerilimlerin, iletiflimsizliklerin yaflanmas - na sebep olmufltur. flte AK Parti, Türkiye de bütün a rl - yla hissedilen, toplumun ayakba haline gelen çarp k siyaseti tasfiye ederek, Türkiye yi makul bir siyaset zeminine tafl m flt r. AK Parti, siyaseti bir medeniyet hamlesinin itici gücü olarak görmekte, siyaseti fikirle, düflünceyle do rudan iliflkili bir faaliyet olarak ele almaktad r. Bizim için siyaset, basit menfaat hesaplar n n ötesinde, bu topraklar üzerinde flekillenmifl büyük Türkiye Bülteni 7

10 medeniyeti yeniden canland rman n, insanl a sunman n bir vas tas d r. B u medeniyet fikri, bizi milletimizle buluflturan, kaynaflt ran ana unsurdur. Dolay s yla siyasetimizin temelinde millet vard r, yani toplum vard r. Bize göre, devletin de, ülkenin de, siyasetin de gerçek sahibi toplumdur, bu böyle bilinmelidir. Demokrasi özü itibariyle toplumun, halk n, milletin iktidar d r. Biz demokrasiyi, toplumun belli aral klarla sand k bafl na gitti i, flekli bir düzen olarak görmüyoruz. Bizim için demokrasi, toplumsal olarak ortak akl n ve ortak do rular n belirlendi i, sürekli yenilenen medeni, kamusal tart flmalar yoluyla toplum taraf ndan tayin edildi i bir siyasi rejimin ad d r. Yani demokrasi, zorunlu olarak toplumu siyasetin belirleyici aktörü haline getiren bir düzendir. AK Parti iktidar yla birlikte ekonomi alan nda yaflanan geliflmeler büyük ölçüde özerk bir ekonomik alan oluflturma gayretimizin neticesidir. Bizim iktidar m zda devlet ve siyaset zenginleflmenin kayna olmayacakt r. Rasyonaliteye dayal bir iktisat kültürü tesis etme yolunda pek çok yap sal düzenlemeler yapt k. Bu düzenlemeler devam edecektir. Makroekonomik göstergelerde her gün yeni bir sevindirici geliflmeyle karfl lafl yoruz. Son birkaç hafta içinde aç klanan büyüme rakamlar, enflasyon rakamlar, d fl ticaret rakamlar en iyimser beklentilerin bile üzerinde gerçekleflmifl, hepimizin yüzünü güldüren seviyeler yakalanm flt r, yakalanmaya devam etmektedir. Türkiye ekonomisinde iktidara geldi imiz gün bafllayan iyileflme, h zla devam etmektedir. Makroekonomik göstergelerde her gün yeni bir sevindirici geliflmeyle karfl lafl yoruz. Son birkaç hafta içinde aç klanan büyüme rakamlar, enflasyon rakamlar, d fl ticaret rakamlar en iyimser beklentilerin bile üzerinde gerçekleflmifl, hepimizin yüzünü güldüren seviyeler yakalanm flt r, yakalanmaya devam etmektedir. Tabii bunu birileri farkl yerlere çekmenin gayreti içinde olacaklard r, yapay diyeceklerdir, sanal diyeceklerdir. Vars n onlar bunu bu flekilde de erlendirmeye devam etsinler, biz yolumuza ayn azimle ayn kararl - l kla devam ediyoruz. Çünkü AK Parti iktidar olarak literatüre yeni bir ifade kazand rm flt r. Bu ifade beklentilerin üzerinde iyileflme sa lanm fl t r ifadesidir. Dikkat ederseniz bütün ekonomi haberlerinde hep bu ifadeleri görürsünüz. Büyüme beklentilerin üzerinde, enflasyondaki düflüfl beklentilerin üzerinde, faizlerdeki düflüfl beklentilerin üzerinde, faiz d fl fazla beklentilerin üzerinde, turizmin geliflmesi beklentilerin üzerinde gerçekleflmektedir. Çünkü beklentilerin üzerinde gayret gösteren bir hükümet ifl bafl ndad r. D emek ki ç tay en yükse e koymakla, daha yola ç karken Türkiye nin çözülemeyecek meselesi yoktur demekle çok isabetli bir karar vermifliz. fiimdi 20 ayl k bir tecrübeyle daha emin olarak söylüyorum, Türkiye nin çözülmeyecek bir sorunu, meselesi yoktur. stikrar ve güven, meyvesini vermifl ve bütün alanlarda beklentilerin üzerine ç k lm flt r. Yeter ki biz içeride, ülkemizin içinde birbirimizi yormayal m birbirimizin enerjisini tüketmeyelim bu enerjiyi Türkiye nin d fl na tafl yal m. Bunu baflard m z anda inan yorum ki Türkiye, mevcut geliflmenin çok daha ötesinde bir geliflmeyi yakalayacakt r. Kimsenin gücü halk n direncini, maneviyat n k rmaya yetmeyecektir, bunu da böyle bilin. fiunu, alt n çizerek söylüyorum: Türkiye kendisine güvenmifltir, Türkiye hükü- 8 Türkiye Bülteni

11 Ve biz tabii bafl ndan itibaren bu baflar y hep Türkiye nin baflar s olarak gördük. Bu baflar, Türkiye nin kendisine olan güveninin aç k ve net bir sonucudur. Bu baflar halk yla ayn özlemlere sahip olan, halk yla ayn yöne bakan iktidar m z n baflar s d r. Bu baflar n n sahibi halk m zd r. metine güvenmifltir; Türkiye, gücünün, potansiyelinin, yeteneklerinin fark na varm flt r. Baflar y baflka yerde arama zahmetine hiç kimse katlanmas n. E er samimiyseler farkl baflar anahtarlar varsa versinler, biz bunu ülkemiz, milletimiz için söyleyelim. Bu anahtar n sahibinin de kim oldu unu bütün samimiyetimizle aç klar z, bundan da endifle etmesinler. Yeter ki millet kazans n, yeter ki Türkiye kazans n; çünkü bizim hedefimiz: HER fiey TÜR- K YE Ç N. V e biz tabii bafl ndan itibaren bu baflar y hep Türkiye nin baflar s olarak gördük. Bu baflar, Türkiye nin kendisine olan güveninin aç k ve net bir sonucudur. Bu baflar halk yla ayn özlemlere sahip olan, halk yla ayn yöne bakan iktidar m z n baflar s d r. Bu baflar - n n sahibi halk m zd r. Bu ülkede istikrar sa land nda, devletle millet elele verdi- inde, ne yap labilece ini, ne yapt n bilen bir hükümet oldu unda nelerin mümkün oldu unu da ekonomide aç k ve net olarak göstermeye bizler de böylece vas l olmufl olduk. Biz durmayaca z, baflar lar - m zla yetinmeyece iz ve daha büyük hedeflere koflaca z. Biz gündelik politikalara tak l p kalmayaca z. Aya m za çelme takmak isteyenlere asla dönüp bakmayaca- z. Ekonomide y llard r baflar lamayan baflarmaya, Türkiye nin iflsizlik ve yoksulluk sorununun üzerine var gücümüzle gitmeye devam edece iz. fiüphesiz ki s k nt lar var; ama, flunu unutmayal m ki bunlar tabii çok k sa zamanda çözülecek sorunlar de il, yine hat rlat yorum, bütün bunlar hep gelirken söyledik. Haziran ay enflasyon oranlar geçti- imiz cumartesi günü aç kland. TEFE ve TÜFE de bir kez daha eksi enflasyonu gördük. Önümüzdeki aylarda dönem dönem bak n flimdiden söylüyoruz, baz art fllar ufak tefek olabilir. Ama enflasyonda y l sonu için belirledi imiz yüzde 12 hedefi, art k bu ay sonu itibari ile, yani Haziran sonu itibari ile çok daha mümkün görünmektedir. Türkiye ekonomisinin nerelerden nerelere geldi inin en somut göstergesi enflasyondaki bu düflüfltür. Birkaç y l önce ayl k enflasyon %5 mi artt, %6 m artt diye merak ediliyordu. Bugün art k virgülden sonraki ikinci basama takip ediyoruz. Ayl k enflasyon %0.3 mü artt, %0.5 mi artt, yoksa enflasyon eksi mi ç kt diye merak eder hale geldik. Türkiye bak n z nereden nereye geldi. Hiç kuflkusuz enflasyondaki düflüfl rakamlardan ibaret kalmamaktad r. Çarfl - da, pazarda etiketler art k çok daha seyrek de ifltirilmektedir, fiyat art fllar ço u zaman fark edilemeyecek kadar s n rl kalmaktad r. Enflasyonla mücadelede elde etti imiz baflar n n bir sonucu olan yeni Türk Liras bildi iniz gibi 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle girecektir. M akroekonomik göstergelerde yaflad m z bir baflka sevinç de 2004 y l ilk çeyre ine iliflkin büyüme rakamlar olmufltur. Türkiye ekonomisi 2003 y l nda hedefledi imiz %5 oran n n üzerinde, bildi iniz gibi %5,9 oran nda büyümüfltür y l n n ilk çeyre inde de Gayri Safi Milli Has lam z %12.4, Gayri Safi Yurtiçi Has lam z ise %10,1 oran nda rekor bir büyüme kaydetmifltir y l sonu için belirledi imiz %5 hedefinin afl labilece i de böylece ortaya ç km flt r. Bu büyümenin bir önemli özelli i, özel sektör yat r mlar yla elde edilen bir büyüme olmas d r. Bu boyutuyla da özellikle yat r mlar ve iflsizlik konusunda olumlu geliflmeler oldu una iflaret etmektedir. Nitekim, 2004 y l n n ilk çeyre inde uzun bir aradan sonra ilk defa inflaat sektö- Türkiye Bülteni 9

12 ründe yaflanan geliflmenin bu büyüme oran üzerinde önemli bir tesiri olmufltur. Bildi iniz gibi inflaat sektörünün Türkiye de, birçok sektörü tetikleyici oldu u aflikard r ve bu sektördeki geliflme di er birçok sektörü olumlu bir noktada etkilemeye devam edecektir. lk çeyrekteki %12.4 lük büyüme rakam içinde en büyük pay %33 ile ithalat yönelik ad mlar n at lmas ndaki hareketlilik, inan yorum ki bu y l n sonuna kadar çok daha farkl bir olumlu havay gelifltirmeye, tetiklemeye devam edecektir. Tabii bir güzel taraf da fludur: Halk m z art k hükümetine güvendi ini özellikle Toplu Konut daresi nin satm fl oldu u dairelerde çok aç k, net gösteriyor. Daha proje üzerinden daireler sat l p bitiyor. Bugüne kadar Halk m z art k hükümetine güvendi ini, özellikle Toplu Konut daresi nin satm fl oldu u dairelerde çok aç k, net gösteriyor. Daha proje üzerinden daireler sat l p bitiyor. Bugüne kadar böyle bir fley var m yd? Yoktu. Ama flimdi daha proje üzerinden sat l p bitiyor. Niye? Çünkü, "8 ila 12 ayda daireni alabileceksin" diyen bir Toplu Konut daresi ve bu verilen sürede de dairelerini teslim eden bir hükümet ifl bafl nda. vergilerinin oluflturdu u do rudur. Ancak, bu ithalat içindeki en büyük pay da makine ve techizat kalemindedir. Yani, bu büyüme oran istihdam kapasitesini geniflletici bir etkiye yol açacakt r. Bu durum da göstermektedir ki, Türkiye ekonomisi art k sa l kl sürdürülebilir, istikrarl bir büyüme sürecine girmifltir y l n n ilk alt ay na iliflkin çok önemli bir geliflme ise faiz ödemelerine iliflkin olmufltur. Bütçemiz yap l rken Ocak-Haziran 2004 dönemi için 33,5 katrilyon lira faiz ödemesi öngörülmüfltür. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz ise ilk alt ayda 29,6 katrilyon olarak faiz ödemesi yapt k, bu flekilde gerçekleflti. Böylece yaklafl k ilk 6 ayda 4 katrilyonluk bir tasarruf sa lanm flt r. Bu sevindirici geliflmenin de alt nda, hükümetimizin oluflturdu u güven ve istikrar ortam yatmaktad r. Faiz d fl fazla hedefi konusundaki kararl l m z, borçlanma vadelerinin uzamas, faizlerin düflmesi, döviz kurunun gerilemesi gibi etkenler, bütçe üzerindeki faiz yükünün azalmas n beraberinde getirmifltir. Tabii burada yine inflaat sektörüne dönmek istiyorum. Özellikle inflaat sektöründeki, gerek toplu konutta gerek duble yollarla ilgili çal flmalarda ve gerekse yat r ma böyle bir fley var m yd? Yoktu. Ama flimdi daha proje üzerinden sat l p bitiyor. Niye? Çünkü, 8 ila 12 ayda daireni alabileceksin diyen bir Toplu Konut daresi ve bu verilen sürede de dairelerini teslim eden bir hükümet ifl bafl nda da onun için. nflallah bu y l sonuna kadar bildi iniz gibi 100 bin temel atmay gerçeklefltirece iz dedik. Bu h rsla, bu kararl l kla temel atma merasimleri de devam ediyor. A K Parti olarak Türkiye ye bugünleri yaflatm fl olmaktan büyük mutluluk duydu umuzu belirtmek isterim. Hemen tüm parametrelerde, tüm göstergelerde üst üste iyileflmeler yaflan yor, sevindirici geliflmeler de oluyor. Kuflkusuz eksiklerimiz, aç klar m z, gediklerimiz de var. Örne in iflsizlik konusunda hedefledi imiz noktada olmad m z n fark nday z. Ama özellikle ç kard m z Teflvik Kanunu nun neticelerini vermeye bafllamas yla iflsizlikte bir ad m atarak, böylece yavafl yavafl yeni istihdam alanlar n n meydana geldi ini görece iz, göreceksiniz. Bugünlerde ekonomi yönetimimiz, üç y ll k yeni ekonomik program üzerinde çal fl yor. Bir yandan teknik çal flmalar devam ederken, bir yandan da çeflitli kesimlerin görüflleri, elefltirileri, katk lar al n yor. 10 Türkiye Bülteni

13 Türk halk n n talepleriyle örtüflen, Türkiye ye yaraflan, Türkiye gerçekleriyle bire bir uyum içinde olan; iflsizli i, yoksullu u, gelir adaletsizli ini gidermeyi hedefleyen, sosyal boyutu öne ç kan bir program haz rl yoruz. Bu program n, çarfl n n, pazar n, soka n, mutfa n, atölyelerin, fabrikalar n nabz n tutan; iflçinin, memurun, emeklinin, yoksulun, dar gelirlinin, esnaf n, iflverenin, sanayicinin taleplerinin yans d bir program olmas na dikkat gösteriyoruz, özen gösteriyoruz. Bu program n, Türkiye nin ekonomide elde etti i ivmeyi art racak, Türkiye nin enerjisini daha fazla aç a ç karacak, Türkiye yi daha güçlü, daha sayg n hale getirecek bir program olmas na azami özen gösteriyoruz. Bu sayede ekonomimiz k r lganl ktan kurtulacak, direnci daha fazla artacak ve iyileflmeler de geri dönülmez bir hal alacakt r. Bu azimle, bu kararl l kla hükümetimiz çal flmalar n sürdürürken bildi iniz gibi bu arada d fl politikada da yine ciddi bir flekilde Türkiye etkinli ini sürdürmeye devam ediyor. flte son haftalarda, özellikle Bugünlerde ekonomi yönetimimiz üç y ll k yeni ekonomik program üzerinde çal fl yor. Bir yandan teknik çal flmalar devam ederken, bir yandan da çeflitli kesimlerin görüflleri, elefltirileri, katk lar al n yor. Türk halk n n talepleriyle örtüflen, Türkiye ye yaraflan, Türkiye gerçekleriyle birebir uyum içinde olan; iflsizli i, yoksullu u, gelir adaletsizli ini gidermeyi hedefleyen, sosyal boyutu öne ç kan bir program haz rl yoruz. son bir buçuk ay içerisinde yap lan Türkiye deki zirve toplant lar nda önce ilk ad m, biliyorsunuz, Eurovizyon yar flmas Arkas ndan yine stanbulumuz da bir OECD toplant s ve KÖ Zirvesi Bu arada Dünya Gazeteciler Birli i nin Türkiye de toplanm fl olmas Ve en sonunda NATO Zirvesi nin Türkiye de yap lmas ve Türkiye nin buradan da yüzünün ak yla ç kmas Örne in KÖ, BM den sonra dünyan n en büyük organizasyonu Bu örgütün Genel Sekreterli ini Türkiye nin alm fl olmas gerçekten Cumhuriyet tarihi içerisinde Türkiye nin çok önemli konuma gelmifl oldu unu gösteriyor. Ve böylece, inan yorum ki, Türkiye uluslararas platformda Genel Sekreterimiz le birlikte çok daha etkin ve özellikle slam dünyas na çok daha faydal olabilecek birçok aç l mlar n önünü açmas na vesile olacak etkinliklerin ad m - n atacakt r. N ATO Zirvesi ne gelince NA- TO Zirvesi nde de Devlet Baflkanlar ve Baflbakanlar, D fl flleri Bakanlar, gazeteciler, yaklafl k on bine yak n kifli Türkiye de topland. Bu etkin insanlar Türkiye de bu organizasyonun, bu Zirve nin içerisinde yerlerini al rken, bu Zirve Türkiye nin gerek tan t m aç s ndan gerek ev sahipli imiz aç s ndan inan yorum ki çok olumlu bir tesir alan n meydana getirecek ad mlar n at lmas na vesile oldu. Ve flimdi de bundan sonras na yönelik ad mlar m z yine hep birlikte ataca z ve dünya ile olan bu bütünleflme sürecini h zla devem ettirece iz. Bütün çabam z, bütün gayretimiz Türkiye nin bu dünyadaki geliflmelere uygun bir flekilde, bu h za uygun bir flekilde, ayn h zda geliflmesini devam ettirmesi, bu büyüme sürecini devam ettirmesidir. Tabii, hedef, insan m z n mutlulu unu artt rmakt r. Ve Türkiye ihracat ile son ayda da yine nas l bir büyümenin oldu unu göstermifltir. 60 milyar dolar ihracat hedefimizin gerçekleflebilece i art k net, aç k ortadad r ve bunu da baflaraca z. Turizmde nereye geldi imiz, nereye gelmekte oldu umuz da çok aç k net ortada. Ve hep birlikte elele, omuz omuza bu dayan flma ile bunu baflaraca z ve halk - m za da inflallah bu mutlulu u yaflataca z. Türkiye Bülteni 11

14 AK Parti 3 yafl nda 14 A ustos 2001 tarihinde siyasi hayat na bafllayan AK Parti, kuruluflundan itibaren büyük baflar lara imza atarak bugüne geldi. 12 Türkiye Bülteni

15 Siyasi ahlak, erdem ve parti içi demokrasi anlay fl yla Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek, Türkiye nin kangren olan sorunlar na kal c çözümler üretmek ve Türkiye yi uluslararas arenada hak etti i yere ulaflt rabilmek için yola ç kan Adalet ve Kalk nma Partisi 3 ncü kurulufl y ldönümünü kutluyor. AK Parti nin kuruluflu Recep Tayyip Erdo an n öncülü ünde 1 A ustos 2001 tarihinde Afyon da yap lan toplant da temelleri at - lan AK Parti, resmi olarak 14 A ustos 2001 tarihinde çiflleri Bakanl na verilen kurulufl dilekçesiyle Türk siyasi yaflam na girdi. Böylece ulusal iradenin beklentileri çerçevesinde flekillenen, yeni siyaset anlay fl yla, genifl ve donan ml kadrosuyla, ilkeli ve dürüst politikas yla, toplumsal mutabakata sayg l Türkiye sevdal lar n n AK Partisi, 39 ncu siyasi parti olarak Türk siyaset sahnesindeki seçkin ve özgün yerini ald. Kuruluflunun hemen ard ndan h zla büyümeye ve teflkilat kademelerini oluflturmaya bafllayan AK Parti, ilk olarak Konya, Afyon ve Gümüflhane il baflkanlar n atad. Bir y l içinde 81 ilin tamam nda, 923 ilçenin 913 ünde ve 2285 beldenin 2193 ünde örgütlenmesini tamamlad. Efl zamanl olarak örgütlenmesini tamamlayan Kad n ve Gençlik Kollar da faaliyetlerine bafllad. 3 Kas m Genel Seçimleri 3 Kas m 2002 ye gelindi inde kendine duyulan özlemin ve güvenin fark nda olan AK Parti, emin ad mlarla Genel Seçimlere giren tek partiydi. Milletin sand a yans yan iradesiyle kökleflmifl birçok parti hüsrana u rarken, henüz 14 ay önce siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti kendisine inanan milyonlarca insan n oylar yla 3 Kas m seçimlerinden %34 lük oy oran yla zaferle ç kt. Bu zaferle AK Parti, 1987 y l ndan beri devam eden koalisyon hükümetleri dönemini sona erdirip tek bafl na iktidara geldi. 1. Ola an Kongre AK Parti 1. Ola an Kongresi ni 12 Ekim 2003 tarihinde gerçeklefltirdi. Binlerce partilinin kat l m yla flölen havas nda gerçeklefltirilen Kongre de Recep Tayyip Erdo an tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel baflkanl a seçildi. 28 Mart Yerel Seçimleri AK Parti ikinci büyük s nav n 28 Mart Yerel Seçimleri nde verdi. 3 Kas m 2002 tarihinde yap lan genel seçimlerde ald yüzde 34 lük oy oran n yüzde 42 ye ç - karan AK Parti, 16 büyükflehir belediyesinden 12 sini; 65 il belediyesinden 47 sini, 848 ilçe belediyesinden 469 unu ve 2284 belde belediyesinden 1249 unu kazanarak seçimlere damgas n vurdu. 20 ayl k icraat 20 ayd r iktidar görevini yürüten AK Parti, iç ve d fl politikada att kararl ad mlarla yitirilen güven duygusunu siyasete yeniden kazand r rken, uluslararas arenada da Türkiye nin itibar n artt rd. AK Parti iktidar n n ekonomide izledi i istikrarl politikalarla Türkiye de krizler dönemi sona ererken, enflasyon y llar sonra tek haneli rakamlarla telaffuz edilmeye bafllad. Ekonominin kronikleflen sorunlar bir bir çözülmeye bafllarken, beklentilerin de üzerinde gerçekleflen makro ekonomik göstergeler yeniden yüzleri güldürdü. Baflta Avrupa Birli i ve K br s olmak üzere izledi i aktif diplomasi ile dünyan n ilgi oda olan Türkiye, önemli zirvelerin çekim merkezi haline geldi. Demokratikleflme yolunda att önemli ad mlarla dünyada Reformist Hükümet olarak an lmaya bafllayan ve kararl l yla tüm dünyay hayrete düflüren AK Parti iktidar, Türkiye nin d fl dünyadaki sayg nl n ve itibar n artt rd. Tüm bunlar 20 ay gibi k sa bir sürede yapan ve bugün kuruluflunun 3 üncü y l n kutlayan AK Parti Ayd nl k Bir Türkiye çin gelece e emin, kararl ve güçlü ad mlarla yürümeye devam edecek Türkiye Bülteni 13

16 Meclis ten rekoru çal flma TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2. Yasama Y l çal flmalar n n tamamlanmas dolay s yla bir bas n toplant s düzenledi. TBMM Ar nç, 22. Dönem 2. Yasama Y l çal flmalar n n n tamamlanmas dolay s yla düzenledi i bas n toplant s nda, Meclis in çal flmalar n de erlendirdi. Meclis in çal flmalar n aktarmadan önce, siyaset kurumunun içinde bulundu u konumla ilgili görüfllerini de dile getiren Ar nç, ideolojilerin ve ideolojik kamplaflmalar n 20. yüzy l n tozlu sayfalar nda kald n söyledi. Bize göre 21. yüzy l n bafllang c, kat ideolojik anlay fllar n bitti ini ilan etti. Geride sadece eski bir yüzy l ve onun eskimifl ideolojileri kald diyen Ar nç, bu nedenle de dünyada birçok ülkenin yeni yön aray fllar na h zla devam etti ini söyledi. Ar nç, Türkiye nin de kendi yönünü arayan ve kendini yenilemek isteyen büyük ülkelerden biri oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: Yeni yüzy l n ilk genel seçimlerinde yeni aray fllar n 14 Türkiye Bülteni

17 BÜLENT ARINÇ: ARTIK B R GERÇE KABUL ETMEK GEREK YOR. 21. YÜZYILDA ARTIK YEN B R TÜRK YE VAR. V ZYONU, GÜCÜ, HAYALLER VE TOPLUMSAL D NAM KLER YLE B R TÜRK YE. BU NEDENLE TÜRK YE, 3 KASIM 2002 DEN BER TAR H B R DÖNÜfiÜM YAfiIYOR. B Z BUNA YEN TÜRK YE D YORUZ. ilk sinyallerini gördük. Büyük bir de iflimin yafland 3 Kas m 2002 seçimlerinden sonra sadece siyasetin aktörleri de iflmedi. Halk m z, de iflen dünya koflullar na uygun olarak siyasetin tüm köhnemifl ve kiflisel ç kar amaçl kurallar n da de ifltirdi. Türk Milleti, tercihleriyle yeni bir siyaset anlay fl ve yeni bir Türkiye istedi. Art k bir gerçe i kabul etmek gerekiyor: 21. yüzy lda art k Yeni bir Türkiye var. Vizyonu, gücü, hayalleri ve toplumsal dinamikleriyle yeni bir Türkiye. Bu nedenle Türkiye, 3 Kas m 2002 den beri tarihi bir dönüflüm yafl - yor. Biz buna Yeni Türkiye diyoruz. Bu tarihi dönüflümün henüz bafllang c nday z. Belki de bizden sonra gelecek kuflaklar n, sosyal bilimcilerin ya da siyaset bilimcilerin daha net görece i bir tarihsel dönüflümdür bu. Y llar sonra Eski Türkiye ile Yeni Türkiye aras ndaki fark eminim çocuklar m z daha iyi anlayacaklard r. Maalesef hala geride kalm fl, 20. yüzy l n eskimifl ve tutarl l n kaybetmifl siyaset kurallar n savunanlar, eski Türkiye nin geride kald n anlayam yorlar. Türkiye kendini yeniden tan ml yor TBMM Baflkan Ar nç, Yeni Türkiye nin bafl döndürücü bir h zla kendini yeniden tan mlad n da belirterek Yeni Türkiye nin sevdal lar, siyasette, devletin organlar içinde, özel sektörde, sivil toplumda ve halk n aras nda adeta büyük bir yar fl içindeler. Bu yar flta ve yeni Türkiye nin de ifliminde lokomotif güç TBMM dir dedi. Meclisin son iki y lda yapt Anayasa de ifliklikleri ve ç kard yasalarla son 40 y l n en büyük de iflimini gerçeklefltirdi i görüflünü ifade eden Ar nç, flunlar söyledi: Bizce yaflad m z de iflimin ad, Demokratik Devrim dir. Milletvekillerimiz, gecelerini gündüzüne katarak gelece imiz için hayati önem tafl yan yasalar ç kard lar. Hükümet, büyük bir cesaretle ve gelece i tasarlayan bir anlay flla elini tafl n alt na koydu ve tarihi say lacak yasal düzenlemeler yapt. Muhalefetimiz demokrasinin en önemli görevini yerine getirip iktidar uyard. Bu nedenledir ki art k milletvekili, Meclis, siyaset kurumu, halk - m z n zihninde eski Türkiye deki gibi alg lanm yor. Bu büyük bir baflar d r. Bu baflar da milletvekillerimizin olgun davran fllar n n büyük pay vard r. Ayr ca bu Meclis, sorumluluk bilincini, inisiyatif kullanma hakk n, elini tafl n alt na koyma özverisini hiç tereddüt etmeden gösterdi. Gerekti inde tüm sorumlulu u üstlenerek ülkenin kaderine yön vermekten geri kalmad. Güçlü bir Meclis in, güçlü bir siyaset kurumu ve itibarl bir hükümetle birleflince yeni bir siyaset dünyas infla edilmeye baflland n bildiren Ar nç, Yeni Türkiye ye yak flan, yeni bir siyaset anlay fl d r bu diye konufltu. Son 50 y l n 2 rekoru k r ld Ar nç, 22. Dönem 2. Yasama Y l nda TBMM Genel Kurulu nun 261 tasar ve teklifi kanunlaflt rd n belirterek, bunun, çok partili sisteme geçilen 1946 y l ndan bu yana k r lan bir rekor oldu unu söyledi. Ar nç, 17 Temmuz 2004 te sona eren 22. Dönem 2. Yasama Y l n n, son elli y l n iki rekorunu k rd n ifade etti. TBMM yi yöneten Baflkanl k Divan n n 2. Yasama Y l nda 5 toplant yapt n ve 29 karar ald n an msatan Ar nç, fl Bankas yla yap lan anlaflmayla, ücret ödemeden her milletvekiline ve üst düzey Meclis personeline dizüstü bilgisayarlar verilmesinin sa land n ve e-meclis Projesi nin temel tafl n n oluflturuldu unu anlatt. Meclis personelinin özlük haklar n yeniden düzenleyen ve terfilerini sa layan bir kararla 7 y ld r çözülemeyen bir sorunu çözdüklerini de bildiren Ar nç, yeni kurumsal kimlik çal flmas n onaylayarak, Meclis e modern ve estetik bir görünüm kazand r ld n söyledi. 362 Tasar Meclis gündemine geldi Ar nç, 2. Yasama Y l nda 193 ü yeni olmak üzere toplam 362 kanun tasar s n n Meclis gündemine geldi ini, ayr ca 131 i yeni, 157 si eski dönemden devreden 288 kanun teklifi verildi ini an msatt. Bunlardan 261 inin Genel Kurul da kabul edilerek kanunlaflt n belirten Ar nç, ç kan kanun say s, çok partili sisteme geçilen 1946 y - l ndan bu yana k r lm fl bir rekordur dedi. Ar nç, 2. Yasama Y l nda ç kan kanunlardan 11 inin Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer taraf ndan bir kez daha görüflülmek üzere Meclis e geri gönderildi ini de hat rlatt. 171 dokunulmazl k tezkeresi TBMM Baflkanl na bu yasama y l nda 87 si yeni, 84 ü geçen yasama y l ndan devirle, toplam 171 yasama Türkiye Bülteni 15

18 dokunulmazl tezkeresi verildi ini belirten TBMM Baflkan, bunlardan 33 ünün Anayasa-Adalet Karma Komisyonu nda bekledi ini, 7 sinin geri al nd n, 131 ünün ise milletvekili s fat n n sona ermesine kadar ertelendi ini anlatt. Ar nç, 2. Yasama Y l nda 33 TBMM karar al nd n, gündemde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bulunmad n da söyledi. Geçmifl dönemlerden gelen 250 KHK den 4 ünün 2 kanun haline getirildi ini ifade eden Ar nç, di erlerinin halen komisyonlarda görüflüldü ünü belirtti. 27 bin 941 sayfa tutanak TBMM Genel Kurulu nun 117 birleflimde 602 saat 6 dakika çal flt n bildiren Ar nç, bu çal flmalar n 27 bin 941 sayfa tutanakla tarihe kaydedildi ini söyledi. Yasalar n ön haz rl n n yap ld ihtisas komisyonlar n n da toplam 888 saat 22 dakika çal flt n, bu faaliyetlerin 13 bin 348 sayfa ile tutanaklara geçti ini anlatan Ar nç, sözlerini flöyle sürdürdü: Meclisimizde say sal olarak büyük bir çal flma temposu var. Bizim üzerinde çok durdu umuz konu olan, say sal olarak de il, nitelik olarak güçlü kanun yapma ilkesi de hayata geçti ve neredeyse rekorlar k rd. Hayat m - z n ak fl n de ifltirecek 30 temel kanun bu yasama döneminde ç kart ld. Anayasa de ifliklikleri ve buna paralel olarak ç kart lan uyum yasalar demokratikleflme aç s ndan bir dönüm noktas d r. Bilgi Edinme Hakk, Belediyeler Kanunu, Kamu Yönetimi Kanunu, Para Birimini Düzenleyen Kanun, Odalar ve Borsalar Kanunu, Ombudsmanl k Kanunu ve demokratik ülkelere yak fl r Anayasa de ifliklikleri, bu dönemde hayat m z direkt etkileyen düzenlemelerden sadece birkaç... Burada, kanaatimce, neden bu denli yasa ç kart ld da sorulmal. Zira bir çok ülkede bu kadar yo un bir yasama faaliyeti bulunmuyor. Evet, Meclisimiz çok yasa ç - kart yor, çünkü Türkiye kendini yeniliyor. Adeta siyasi bir inflaat halindeyiz. Y llar n birikmifl sorunlar n bertaraf etmek için de yeni yasalara ihtiyac m z var. Yeni Türkiye nin inflas nda da bu yasalar birer temel tafl olacak. Türkiye ilgi oda haline geldi TBMM Baflkan Ar nç, uyum yasalar n n ç kar lmas ndan sonra Türkiye nin tüm dünyan n ilgi oda haline geldi ini, TBMM nin de 2. Yasama Y l nda diplomas ata gerçeklefltirdi ini söyledi. Ar nç, denetim faaliyetlerini anlat rken, 2 bin 27 yaz - l, 470 de sözlü soru önergesi verildi ini bildirdi. Bu dönemde 13 Genel Görüflme Önergesi, 8 Meclis Soruflturma ve 85 Meclis Araflt rma Önergesi verildi ini an msatan 16 Türkiye Bülteni Ar nç, bu önergeler sonras 10 Araflt rma Komisyonu ve 5 Soruflturma Komisyonu kuruldu una iflaret ederek, eski baflbakan ve bakanlardan oluflan 6 kiflinin Yüce Divan a sevk edildi ini belirtti. K T Komisyonu nun, 81 kuruluflun çeflitli y llara ait 208 hesab n denetledi ini ve bunlardan 21 ini de ibra etmedi ini anlatan Ar nç, ibra edilmeyen hesaplar için komisyon raporlar n n tamamlanmas n takiben, konunun, ifllem yap lmak üzere Baflbakanl a ve Cumhuriyet savc - l na havale edilece ini bildirdi. Rekor say da dilekçe TBMM Baflkan Ar nç, Dilekçe Komisyonu na, sadece kinci Yasama Y l nda 2 bin 389 baflvuru yap ld n, bu rakam n, baz y llarda 4 yasama döneminde gelen dilekçe say s n n toplam ndan daha fazla oldu unu söyledi. Ar nç, Bu durum, halk m z n Meclisimizi bir çözüm merkezi olarak gördü ünü göstermesi aç s ndan anlaml - d r diye düflünüyorum dedi. nsan Haklar n nceleme Komisyonu nun da bu y l oldukça yo un bir dönem geçirdi ini kaydeden Ar nç, yurt içi ve yurt d fl ndaki incelemelerinin yan s ra, hak ihlalleri konusunda 7 alt komisyon kurdu unu ve 791 ihlal baflvurusunu de erlendirdi ini ifade etti. Parlamenter diplomasi ata TBMM Baflkan Ar nç, d fl iliflkiler konusunda da son y llar n en büyük performans n n gerçeklefltirildi i görüflünü dile getirerek Parlamenter Diplomasi ad yla bafllat lan ata n, henüz y l n yar s ndayken meyvelerini verdi- ini, Meclis in adeta dünyaya aç ld n ve bir anda ilgi oda oldu unu söyledi. Dostluk gruplar ile d fl politikayla ilgili komisyonlar n

19 tüm dünyadan 168 heyet taraf ndan ziyaret edildi ini belirten Ar nç, yine bu dönemde TBMM yi 9 devlet baflkan, 10 meclis baflkan ve 3 baflbakan n ziyaret etti ini dile getirdi. Meclis Baflkan olarak 10 ülkeye resmi ziyarette bulundu unu belirten Ar nç, TBMM Baflkanl, dostluk gruplar ve ihtisas komisyonlar ndan toplam olarak 214 heyetin yurt d fl ndaki uluslararas toplant larda haz r bulundu unu bildirdi. Bu temaslar son 50 y lda görülmemifl bir çal flman n rakamlar d r diyen Ar nç, flöyle devam etti: Peki, bu kadar yo un ilginin sebebi nedir? Bize göre neden; Türkiye nin uyum yasalar ndan sonra adeta tüm dünyan n ilgi oda haline gelmesidir. Türkiye d fla aç lm fl ve dostluk mesajlar yla da herkesi etkilemifltir. Gerek Baflbakan m z Say n Recep Tayip Erdo an, gerekse D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah Gül, ayr ca kendilerinin yürüttü ü d fl politikalar konusunda bazen direkt bana, bazen de Genel Kurulumuza bilgiler sunarak Meclisimizi geliflmelerden haberdar etmifllerdir. Bu hassasiyetlerinden dolay da kendilerine ayr ca teflekkür ediyorum. Yeniden Yap lanma Projesi TBMM Genel Sekreterli i ne ba l birimlerin çal flmalar n da aktaran Ar nç, yürütülen en kapsaml çal flman n, Yeniden Yap lanma Projesi oldu unu bildirdi. Ar nç, proje konusunda flu bilgiyi verdi: K sa ad GESNOK olan ve Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü (TODA E) dan flmanl nda yürütülen yeniden yap lanma ve norm kadro projesi tamamland nda, temel vizyonumuz olan, h zl iflleyen ve uzmanlaflm fl TBMM hedefimize ulaflaca m z umuyorum. Meclis kutsal bir emanet de erinde Türkiye nin en önemli kurumu ve halk n tek temsil makam olan TBMM için daha çok fleyler yap lmas gerekti ini kaydeden Ar nç, flunlar söyledi: Özgürlü ümüzün, demokrasimizin ve halk m z n sembolü olan bu Meclis, bizim için kutsal bir emanet de erindedir. Ne yaz k ki Meclisimizin temsil etti i halk n özgürlük alanlar - n k s tlamak isteyenler bulunuyor. Oysa, Türkiye de her alanda özgürleflmeye, aç l mlara ihtiyaç var. fiahsen, sahip oldu umuz dinamizmle bu sorunu aflaca m za olan inanc m tamd r. Baflkanl k döneminin sona ermesi Ar nç, 2 y ll k Baflkanl k döneminin sona erdi ine de iflaret ederek, bu önemli makam n hakk n vermeye çal - flarak, tarafs z bir Baflkanl k dönemi geçirmeye gayret etti ini belirtti i konuflmas nda flunlar dile getirdi: Halka hizmet için ç kt m z yolda, görevlerin en güzeli, en onurlusu ve en sayg n olan Meclis Baflkanl na geldi im için Allah a flükrediyorum. Gelecekte hangi makamda ya da hangi alanda olursa olsun, yine halk m za hizmet etmeye devam edece im. Her zaman dedi im gibi, takdir Allah nd r ve gelecek için hesaplar yapmak bize yak flmaz. Dünyaya ait h rslar, makamlara ait ba ml l klar bizim ald m z terbiyede yer almaz. Biz Türkiye ye hizmet etmek için bir ekip olarak yola ç kt k, öyle de yola devam edece iz. Büyük Türkiye hayalimiz, özgür Türkiye düflümüz, en büyük motivasyon kayna m zd r. Kimse bizi bu hayallerimizden vazgeçiremez. Türkiye Bülteni 17

20 RÖPORTAJ Meclis yo un bir mesainin ard ndan tatile girdi. Meclis hakk nda geçmiflte oluflan olumsuz yarg lar y k ld. Meclis in sayg nl n n kamuoyu nezdinde yükselmesini neye ba l yorsunuz? SADULLAH ERG N AK PART GRUP BAfiKAN VEK L 4 y lda yap lan 20 ayda yapt k 3 Kas m seçimleri öncesinde, bu çat alt ndaki milletvekilleri maalesef rozetlerini yakalar na tak p halk n aras na ç kmaktan bile korkar hale gelmifllerdi. Hem parlamentomuz hem de siyaset, halk nezdinde önemli oranda bir itibar kayb na u ram flt. Oysa 3 Kas m seçimlerinden sonra oluflan yeni tabloda eski tip siyaset anlay fl na ve siyasetçiye yer yoktu. Bizler baflta Genel Baflkan - m z olmak üzere AK Parti milletvekilleri, halkla siyasetçi aras ndaki duvarlar y kt k. Siyaset yapma gücü ald m z halkla iç içe olmak için çaba harcad k. AK Parti milletvekilleri hemen her hafta kendi seçim bölgelerinde faaliyetler yürütüyor. Hiçbir zaman halktan kopmad k. Bunun mükafat n da ald k. 3 Kas m 2002 seçimleriyle 28 Mart 2004 yerel seçimlerini mukayese etti inizde toplumda parlamentoya ve milletvekillerine olan güvenin artt n görmeniz mümkün. Oysa iktidarlar y prat c d r; hele de zor flartlarda iktidara gelen AK Parti hükümeti gibi risk alan, elini tafl n alt - na sokan bir hükümet iflbafl ndaysa.. Oysa biz halktan ald m z güçle hem baflar m z taçland rd k hem de siyasete, siyasetçiye olan güveni yeniden sa lad k. Meclis, bu dönem birçok önemli konuda yasa ç kard. Önceki dönemlerle k yaslad - 18 Türkiye Bülteni

21 GEÇM fi DÖNEMLERDEK MECL S ÇALIfiMALARIYLA BUGÜNÜ KIYASLADI IMIZDA FARKI AÇIKÇA GÖRMEK MÜMKÜN. B Z 20 AY GECEL GÜNDÜZLÜ ÇALIfiARAK GEÇM fite 4 YILDA YAPILAN filer 20 AYA SI DIRDIK. BU RAKAMLAR M LLETVEK LLER M Z N FEDAKARCA Ç ALIfiMASININ KANITIDIR. 20 AYLIK DÖNEMDE 460 YASA ÇIKARDIK. n zda nas l bir tablo ortaya ç k - yor? Geçmifl dönemlerdeki meclis çal flmalar yla bugünü k yaslad m zda fark aç kça görmek mümkün. Biz 20 ay geceli gündüzlü çal flarak geçmiflte 4 y lda yap lan iflleri 20 aya s d rd k. Bu rakamlar milletvekillerimizin fedakarca çal flmas n n kan t d r. 20 ayl k dönemde 460 yasa ç kard k. Aradaki fark ortaya koymak için küçük bir k yas yapal m. Bak n 17. dönem parlamentosu y llar aras ndaki 4 y ll k dönemde 435 yasa ç kar rken biz bunu 20 ayda geçtik. Çok çal flt k, yorulduk, uykusuz kald k ama tüm çekti imiz s k nt lara de di. 22. dönem parlamento ve milletvekillerimiz, ortaya koyduklar performans sayesinde kamuoyunda geçmiflte oluflan kanaatleri silme baflar s n da göstermifllerdir. Peki 20 ayda ne yapt k? Ülkemizin da gibi birikmifl sorunlar var. Sorunlar n üzerine cesaretle gittik. Birçok kurumun kurulufl yasas yoktu. Kimini Anayasa mahkemesi iptal etmifl, kiminin de kurum var kurulufl yasas yok. Bunlardan en önemlisi SSK, Patent Enstitüsü, TÜB TAK, TOB Bak n TOB yasas, y ld r tüm iktidarlar n gündeminde olan ama bir türlü neticelendirilemeyen bir yasayd. Sonra Bas n Kanunu, Özel Güvenlik Kanunu, Optisyenlik gibi daha sayamad m birçok kanunu ç kard k. Ayn zamanda çok say da uluslararas anlaflma onayland. Bak n z Türkiye komflular yla çok iyi iliflkiler kurmaya bafllad. Avrupa Birli i sürecini h zland ran bir dizi uyum paketi ç kt. Bu çal flmalardan bahseder misiniz? Türkiye nin bir AB projesi var. Avrupa Birli i ne entegre olmak için çaba harc yor. Kopenhag kriterlerine uyum için reform niteli inde yasalar ç kard k. Kamuoyunda uyum paketleri olarak bilinen de ifliklikleri muhalefetin de deste ini alarak süratle meclisten geçirdik. Bu manada Türkiye de çok sessiz bir dönüflüm, büyük bir yenilenme, tazelenme yaflan yor. Uyum yasalar çerçevesinde yeni demokratik aç - l mlar sa land. Bireysel hak ve özgürlüklerin s n rlar geniflletildi. Anayasa de ifliklikleri yap ld, birçok sosyal ve ekonomik düzenlemelere gidildi. Bu dönüflüm halen devam ediyor. Komisyonlarda Türk Ceza Yasas son halini ald, önümüzdeki dönem Meclis Genel Kurulu nda görüflülecek. Kamu yönetiminin yeniden yap land r lmas yla ilgili düzenlemeler hangi aflamada, bu konuyla ilgili baflka yasalar da ç kacak m? Türkiye nin problemleri çok a r ve büyük olunca ataca n z ad mlar n da o ölçüde reformist, de iflimci ve dönüflümcü olma zarureti var. Bu manada hükümet çok önemli kararlar ald, bunlar n tatbikat da tabiidir ki mecliste yap l yor. Toplumda en çok flikayet konusu olan nokta hantal bürokrasi ve afl r merkeziyetçi yap d r. Dolay s yla kamu kurumlar bu çökmüfl yap içerisinde halka yeterince hizmet üretemez bir duruma gelmifllerdi. Bu yap y daha dinamik daha üretken hale getirmek için bir dönüflüm projesi haz rland. Kamu Yönetimi Temel Kanunu nu ç kard k. Kamuda merkeziyetçi yap ya son veren, merkezin baz yetkilerini yerel yönetimlere devreden bu çal flma y llarca konuflulmufl; ama, bizim iktidar m zda, 22. dönem parlamentoda yasalaflm flt r. Bunlar önemli ad mlard r, devrim niteli inde ad mlard r. Burada temel amaç bürokrasiyi azaltmak, merkezde toplanm fl yetkileri yereldeki seçilmifllere do ru aktarmak, merkezde ise bu hizmetlerin sadece denetimini yapmak. Tabii anayasam zda önemli de iflikliklere ihtiyaç var. Yeni dönemde bu reform çal flmalar na devam edece- iz. Türkiye nin geliflmifl ülkelerle yar flabilmek için hukuki, sosyal ve ekonomik yap s n ça n de iflen koflullar na süratle uyarlamas gerekiyor, bu anlamda meclisimize büyük görevler düflüyor. Meclis iyi çal fl yor, birbiri ard na yasalar ç kar yor. Ancak halk n merak etti i flu: Bu düzenlemelerin bize yans mas nas l ve ne zaman olacak? Ç kard m z yasalar n, ekonomik ve sosyal düzenlemelerin halk - m za yans mas için biraz zamana ihtiyaç var. Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen Her fley iyiye gi- Türkiye Bülteni 19

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL 2004 08 16 26 32 AK Baflbakan n Parti

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 6 AB yolunda dev bir ad m att k Müzakere süreci bafllad Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim D fliflleri Bakan ve Baflbakan

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS 2007 10 22 Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN 2007 6 16 24 38 Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Olmaz denenleri birlikte baflard k

Olmaz denenleri birlikte baflard k ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel

Detaylı