1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır?"

Transkript

1

2 1. Elektronik İmza nedir? Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulçıma amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanabilir. 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır? Elektronik imza aynı zamanda dijital imzanın bir çeşididir. Elektronik imza, elektronik ortamda kullanılan imza türlerinin hepsini ifade eden bir kavramdır. Elektronik imza kavramı içerisine el yazısı imzanın yerini, elektronik ortamda alabilecek bütün teknolojiler girmektedir. Örneğin, el yazısı imzanın orijinalinin scaner ile taranarak elde edilen kopyası bilgisayarda kullanılabileceği gibi, pin kodu ve dijital kalemle atılmış imzalarda elektronik imza kapsamına girmektedir. Dijital imza ise yazılı dokümanlarda kullanılan yazılı imzalar gibi i ş lev gören, elektronik posta veya elektronik ortamda iletilen verilerin yazarlarını ya da sahiplerini tanımlamada kullanılan bir elektronik imza türü dür. 3. Kimler dijital imza kullanmalıdır? Özelik/e kağıt ve zamandan tasarruf etmek isteyen kişiler ve kurumlar ile birlikte aym zamanda internet ortamında doğrulanmış işlem yapmak isteyen her kişi ve kurum Dijital imzayı kullanabilir. Ayrıca; Güvenilir bir şekilde elektronik posta göndermek ve postalarm içeriğinin iletim st rasında değiştirilmediğinden emin olmak isteyen her kişi ve kurum, Elektronik ortamda yapılan işlemlerde kimliğini karşı tarafa tanıtmak isteyen her kişi ve kurum, İş yapma süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla hızlı, verimli ve düşük maliyetler/e işlemler yapmak isteyen her kişi ve kurum Elektronik ortamda yapılan iletişim, sipariş, pazar/ama, satış ve benzeri işlemlerd e her türlü sahtekarlığı önlenmek ve doğru kişilerle doğru bir şekilde iş yapmak isteyen her kişi ve kurum dijital imza kullanmalıdır.

3 4. Dijital İmza nerelerde kullanılır? Dijital imza kişiler ve kurumlar arası her türlü kişisel ve ticari ilefişimin güvenilir ve hızlı bir şekilde yapı lması amacıyla kullanılmaktadır, Dijital imza ayrıca; Kişiler ve şirketlerin dijital ticaret platformları nda yaptıkları her türlü ticari alışverişte, Elektronik posta mesajlarının doğrulanması ve şifre lenmesinde Bilgi paylaşımında özel izinle erişimin mümkün olduğu kaynaklara ulaşmada, Güvenli Dosyalamada Birlikte iş yapan şirketler, bayiler, dağıtıcılar, acenteler, tedarikçi/er ve benzeri iş yerlerinin bilgi, belge paylaşımında güvenlik amacıy la kullanılmaktadır. 5. Dijital İmzanın ticari alanda ne gibi katkılan olacaktır? Zaman ve ene1ji tasarrufu ile maliyetler günümüz iş dünyasında en fazla tartışılan konu/ardır. İş süreçlerinin dijital ortama güvenilir bir şekilde taşınması, tedarik, sipariş, üretim, pazarlama ve satış gibi işletme fonksiyonlarının hızlı, düşük maliyetli ve bürokrasiden arınmış bir şekilde yapılması şirketl erin daha az zamanda ve daha az maliyetle dahafazla iş yapmalarını sağ lam aktadır. Bu, verimlilik ve karlılığın artmasına yol açmakta ve şirketler kendi işlerine odaklanarak daha yüksek rekabet gücü kazanabilmektedirler. Ticari işlemlerin güvenilir bir şekilde yapı lm ası, belge ve bilgilerin güvenilir bir şekilde akışı; işlem hacminin artmasını sağlayacaktır. Benzer şek ilde yeni pazarlara daha kolay ulaşma ve dahafazla iş yapma bu yolla mümkün olacaktır. Aynı şekilde internetten alışverişin güvenlik nedeniyle tercih edilmemesi gibi sorunlar ortadan kalkacak ve kişiler diledikleri şirket l er / e güvenli bir şekilde a lı şveriş yapabileceklerdir. Uzak ofisler arasında güvenli iletişim, ithalat ve ihracatta elektronik söz leşme lerin hızlı bir şeki lde yap ılabilmesi, bankacılık, gümrükleme ve diğer işlemlerin eş zaman lı yapı lması suretiyle maliyet ve zaman tasarrufu sağlanabilecektir. 6. Dijital İmzanın Temel İşlevleri nedir? Tanımlama Kişiler ya da kurumlar arası işlemlerde işlemi yapan kişinin, kurumun ya da sunucunun kimliğini doğrulamak anlamına

4 gelir. İmzanın ilgili kişi ya da kurum tarafından atıldığım, mesajın doğru kişi ya da kurum tarafından gö1~derildiğini garanti eder. Doğru tanımlama yapabilmek için imza sertifikasını veren kuruluşun da tarafsız, güvenilir ve tanınan bir kurum o lm ası gerekir. - Veri bütünlüğü ve Gizlilik Dijital imzalar bir yerden bir başka yere transfer edilen verinin bütünlüğünü koruyarak aldığınız herhangi bir mesajın size gelene kadar üçüncü şahıs ya da kurumlar tarafından istemeden ya da kötü niyetli olarak değiştirilip, değ iştirilm ediğini garanti eder. Dijital imza kurumsal ya da kişisel gizli verilerin güvenilir bir biçimde iletilmesi amacıyla kullanıldığından gizlilik için şifrelerneye ihtiyaç duyulur. Reddedilemezlik Özelliği Dijital imzanın bir başka özelliği mesajın yazarı ya da imza sahibine kimliğini ispatlama imkanı vermesidir. Reddedilemezlik öz e lliği ileride bir işleme veya iletişime kimlerin katı.ldığını kanıtlamam za imkan vermesidir. Bir dokümanı imza/ayıp gönderen veya o dokümanı alan kişi ya da kurumlar daha sonra herhangi bir nedenle ihtilaf söz konusu olduğunda ilgili işlemleri yaptığını inkar edemez. 7. Dijital İmza Nasıl Oluşturulur? Dijital imza bir sertifikaya bağlı olarak ça lı şır. Dijital sertifikalar bu konuda hizmet veren kurumlar tarafından ya ratı.lır ve kullanıma sunulurlar. Dijital imza o lu ş turmak ve kullanmak için şifre leme teknolojilerinden yararlanı.lı r. Şifreleme nedir? Şifre leme, okunabilir biçimdeki herhangi bir bilginin sadece istediğimiz kişi ve kuruluşların okuyabileceği biçime dönüştürülmesi işlemidir. Bu süreçte, bilgi hedeflenen alıcı dışında bir başkasının okuyamayacağı veya değiştiremeyeceği bir şekilde kodlanır. Bu bilgi bir yere iletitmek veya saklanmak amacıy la şifrelenen bir bilgi olabilir. i letilen veya saklanan bu bilgi zamanı geldiğinde deşifre edilerek ilgili kişi ya da kurum tarafından okwıur. Şifreleme ve deşifreleme, verinin okunabilir ve kodlanmış formatlara dönüştürü lm esi ni sağlayan bir matematiksel formül veya "algoritma" ile bir anahtar gerektirir.

5 Anahtar nedir? Anahtar, şifr e lem e algoritmasuun kullandi ğ ı uzun sayı dizisi a nlamına gelen rakamsal bir değe rdir. Anahtar, dijital imzayı veya şifre/i m e sajı üretmek için ham metin ile birleştirilmiş özel bir sayıdır. Veri ya da mesaja iletim anında üçüncü şahısların eline geçse bile mesajı deşifre etme araçlarına sahip olmayan bir kişi veya kurum tarafından kesinlikle okunamaz. Dijital İmzalarda Anahtar Kullanımı Dijital imzalar anonim anahtar şifre l eme sistemını kullanır/ar. Buna göre; bir mesajı şifr e lernede ve deşifre etmede iki anahtar kullanılır. Veriyi gönderen kendi özel anahtarını kullanarak dijital imzayı yara t ır. Alıcı, o kişinin "anonim" anahtarını kullanarak im zayı kontrol eder ve mesajın gerçekten o kişiden gelip g e lmediğini öğrenir. Çift anahtar/ı şifreleme sisteminde açık ve gizli anahtar olarak adlandırılmış olan bir anahtar çifti kullanılir. Anahtar çiftlerini üreten algoritmaların matematiksel özelliklerinden dolayı açık - gizli anahtar çiftleri her kişi için farklıdır, başka bir ifadeyle her kullanıcının açık - giz l i anahtar çifti yalnızca o kullanıcıya özeldir. Gizli anahtar, adından da anlaşıldığı gibi kişinin kendisi d1şında kimsenin bilmemesi gereken ve saklı tutması zorunlu olan gizli bir bilgidir. Aç ık anahtar kamuya açıktır, dijital kimlik belgelerinin içinde diğer kişisel bilgilerle birlikte tutulur ve herkes birbirinin açık anahtarını e-kimlik/erine ulaşmak suretiyle istediği zaman elde edebilir. 8. DijitalSertifika nasıl elde edilir? Dijital Sertifikaya sahip olmak isteyen kişiler veya kurumlar talep etmiş o lduğu sertifika türüne göre Dijitalsertifika ve imza veren kurumlara başvurmak suretiyle belli bir ücret karşılığında dijital sertifika ve buna bağlı dijital imzaya sahip olurlar. Bu konuda hizmet veren 9. Dijital İmza Nasıl Alınır? Dijital İmza'yı yaratan dijital sertifika lardır. Dijital S ertifikalar kişi yada kurumları anonim anahtara bağlar/ar. Bu işlem "Sertifika Mercii" adı verilen tarafsız ve güvenilir kurumlar tarafından belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Kişisel ya da kur.umsal başvurularda gerekli belgelerin dijital imza sağlayan kuruluşlara iletilmesi durumunda dijital imza ve sertifikaya sahip olunmaktadır.

6

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI 1 İçindekiler Tablosu Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden ve hangi uygulamalarda kullanılır?... 3 Elektronik imzanın faydaları nelerdir? Ne

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı

Dosya sayfalarımıza Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel

Dosya sayfalarımıza Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Tüketici Hakları Derneği: E-ticarette hemen her konuda tüketici mağduriyeti yaşanıyor Özellikle güvenliği sağlamak için e-ticarette, ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan THD yetkilileri, çok sayıda

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 55

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 55 DİJİTAL İMZANIN TİCARİ HAYATTA KULLANILMASI VE DÜZENLENMESİ The Use And Regulation Of Digital Signature In Business Life Yrd.Doç.Dr. Salâhattin ALTUNDAĞ ÖZET Elektronik ticaretin en önemli unsuru güvenliktir.

Detaylı

NĐTELĐKLĐ SERTĐFĐKASYON ALTYAPISI VE YETKĐLENDĐRME

NĐTELĐKLĐ SERTĐFĐKASYON ALTYAPISI VE YETKĐLENDĐRME TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NĐTELĐKLĐ SERTĐFĐKASYON ALTYAPISI VE YETKĐLENDĐRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMĐR Adnan

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA (e-imza)

ELEKTRONİK İMZA (e-imza) ELEKTRONİK İMZA (e-imza) Prof.Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara ss@gazi.edu.tr E-imza? Kanunu Ne kadar güvenli? Donanımları

Detaylı

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) ISO/IEC-27001:2005 POLİTİKALAR POLİTİKALAR 1 - GÜVENLİK POLİTİKASI 2 - ERİŞİM DENETİMİ POLİTİKASI 3 - TEMİZ EKRAN

Detaylı

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Dinçer Önel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gebze, Kocaeli onel@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM A. Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMİR

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Yüksel SAMAST Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr Özet: Bu bildiride, kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi, işleyişi ve uygulamaları hakkında genel bilgi

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER makaleler İnci BİÇKİN ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İnci BİÇKİN * I. GİRİŞ Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik gelişmelere de ayak

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya. e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya. e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza E-ĐMZA NIN TOPLUMSAL BOYUTU 2. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Kemal KARAKOÇAK Osman SAKA Aslıhan TÜFEKÇĐ Neziha ÇARKIT Aysim HANÇER

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Bilgisayar II E-TİCARET Şubat 2012- Afyonkarahisar 1. E-TĐCARET KAVRAMI Đnternet, birey ve kurumlara dünyanın

Detaylı

E-İş Entegrasyonu - B2B

E-İş Entegrasyonu - B2B E-İş Entegrasyonu - B2B B2B, şirketler için tedarik pazarı olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünlerin veya ara malların toptan satışlarının kolaylıkla

Detaylı

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet OLUŞUM/38 Internet'te Veri Güvenliği Data Security on the Internet Umut AL* Öz Bu makalede Internet'te veri güvenliği hakkında genel bilgiler verilmekte, kriptografı, kriptografinin uygulama şekilleri

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIMINA İLİŞKİN E-GÜVEN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIMINA İLİŞKİN E-GÜVEN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIMINA İLİŞKİN E-GÜVEN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sürüm 1.1 Yürürlülük tarihi: Temmuz,2013 1 DOKÜMAN HAKKINDA Bu Doküman, Temmuz 2005 tarihinde Elektronik Bilgi Güvenliği

Detaylı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı tnbkep.com.tr Önsöz İleri teknoloji ile şekillenen dijital dünya bizlere yeni iletişim platformları kazandırırken, veri paylaşımı ve bilgi aktarımı

Detaylı

Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens.

Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Sigorta Sektöründe Elektronik Ticaret Elektronik Sigortacılık Ders Notları Doç. Dr. Selim YAZICI Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Yüksek Lisans Programı İnternetin

Detaylı

[YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BITCOIN] BTC 101. BTC 101 Yeni Başlayanlar için Bitcoin. CoinKolik.com 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. 1

[YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BITCOIN] BTC 101. BTC 101 Yeni Başlayanlar için Bitcoin. CoinKolik.com 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. 1 BTC 101 Yeni Başlayanlar için Bitcoin CoinKolik.com 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. 1 Komplolar ve tartışmalar Spekülasyonlar ve açgözlü yatırımcılar Anlık değer kazanımları ve kayıplar İşte 2013 yılı ve

Detaylı

istanbul TicARET ODASı

istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 2001-02 İSTANBUL TİcARET ODASı YAYıN NO: 2001-2 SORULARLA,, ELEKTRONIK TICARET Bu kitabın tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi

Detaylı

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2014-16 16.09.2014, ANKARA KONU: K E P ( Kayıtlı E-Posta) Kullanımı H K. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 13.1.2011 tarihli, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri)

Detaylı

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketlerin bu konuda teknik bir altyapı ihtiyaçları bulunmaktadır. Elektronik

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde "Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri"

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde "Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri" Leyla KESER BERBER* I. GİRİŞ Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI. Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI. Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...2 TABLO VE ŞEKİLLERİN LİSTESİ...2 GİRİŞ...3 1. ELEKTRONİK

Detaylı