GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi: /gulhane GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi Selma Dalbudak (*), Naile Bilgili (**) ÖZET Araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amacıyla vaka kontrol çalışması olarak yapılmıştır. Araştırmada vaka grubunun evrenini, vajinit tanısı alan, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü her iki grup için 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE) kullanılmıştır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05) daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak, kadınların sahip olduğu bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Genital enfeksiyon, genital hijyen, kadın sağlığı, vajinal enfeksiyon ve risk faktörleri ABSTRACT Genital hygiene behaviors and their effect on vaginal infection of the women who apply to GATA women s illnesses and birth clinic Research was made as a case-control study for determining the genital hygiene behaviors and the effects of these behaviors on vaginal infections. Universe of the case group is composed of women with the diagnosis of vaginit and universe of control group is women without diagnosis of vaginit. In the data collection phase, questionnaire prepared by consulting the contemporary literature is used as well as Genital Hygiene Behavioral Inventory. GHBI average of case group was found to be 77.41±9.05 and GHBI average of control group was found to be 82.58±9.43 (p<0.05). Among the women s hygienic habits the following are found to be effective in the development of vaginal infections to control the genital area for indications of illness, to car efor the cleanliness of genital area, frequency of changing underwear, type of underwear, going to a doctor in case of painful and bleeding intercourse, cleaning the hands before changing the pad and going to the toilet (p<0.05). Risk of catching vaginal infection is found to be 4,5 times more for the women who wear synthetical underwear. As a conclusion, it was determined that some mistaken and inadequate genital hygiene behaviors of women increase the risk of vaginal infection. Key words: Genital infection, genital hygiene, women s health, vaginal infection and risk factors * GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara ** Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara Bu çalışma 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2-6 Ekim, 2012) bildiri olarak sunulmuştur. Ayrı basım isteği: Selma Dalbudak, GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara E-posta: Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi: Çevrim içi basım tarihi: Giriş Dünya da her yıl yaklaşık bir milyon kadın cinsel yolla geçiş göstermeyen üriner yol enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis gibi ürogenital yol enfeksiyonlara maruz kalmakta ve kadınların en az %75 inde bir genital enfeksiyon hikayesi bulunmaktadır (1-4). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da genital yol enfeksiyonunun yaygın bir sorun olduğu görülmektedir. Öner ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada kadınların %65.6 sında genital enfeksiyon tespit edilmiştir (5). Kadınlarda genital yol enfeksiyonları içinde en sık görülen klinik şekil vulvavajinittir. Vajinit, kadınları kadın-doğum polikliniklerine yönelten en yaygın sebeplerdendir (6-8). Vajinanın inflamasyonu olan vajinit, kötü koku, yanma, ağrılı cinsel ilişki, dizüri ve kaşıntı ile karakterize olup, en sık olarak vajinal akıntıya neden olmaktadır (9,10). Vajinal akıntı, kadınların jinekoloji polikliniklerine en sık başvurma nedenidir ve hemen hemen bütün kadınlar yaşamları boyunca, akıntıyla zaman zaman karşı karşıya gelmektedir (10-12). Vajinal enfeksiyonlar, tedavi edilebilir, önlenebilir ya da erken tanı ve tedavi ile komplikasyonları azaltılabilir hastalıklardır. Böyle olmasına rağmen yaygınlığından ve komplikasyonlarından dolayı önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Vajinal enfeksiyonlar kadınlarda; beden imajı üzerine negatif etki, vajinal semptomlarda ya da kokuda artış, cinsel yolla bulaşan hastalık ya da kanser korkusu, ağrıdan dolayı cinsel aktiviteden kaçınma, fiziksel bitkinlik, halsizlik, psikolojik sorunlar ve infertilite korkusu gibi problemler ortaya çıkarırken aynı zamanda ekonomik kayıp, zaman kaybı, iş gücü kaybına neden olmaktadır (10,12,14). Ayrıca enfeksiyona bağlı vajinal 281

2 akıntısı olan kadınlar kendilerini kirli hissettikleri için toplumdan izole olabilmekte, kendine güveni azalabilmekte, sosyal yaşantıları ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenerek, panik ve korkuya kapılmalarına sebep olabilmektedir (12,14). Her kadın vajinal enfeksiyon ve vajinal enfeksiyonun yukarıda belirtilen olumsuz etkileri yönünden risk altındadır. Ancak bu riskin artmasına neden olan risk faktörlerinin iyi bilinmesi ve ona göre önlem alınması gerekmektedir. Genital enfeksiyonlardan korunmak için genital hijyenin sağlanması en önemli basamaktır (15). Genital hijyen uygulamaları; idrar, gaita ve menstruasyonla ilgili eliminasyon ürünlerinin uzaklaştırılmasıyla ilgili davranışların tümüdür (16). Genital sağlığı korumaya yönelik hijyen uygulamalarının yapılmadığı, yanlış ya da yetersiz yapıldığı durumlarda kadında enfeksiyon oluşabilmekte ve kadın sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (17). Bireylere doğru genital hijyen davranışlarının öğretilmesi ve kazandırılması konusunda görev, sağlık ekibi üyelerinden sağlıklı/hasta bireylerle en fazla iletişim kurma şansına sahip olan hemşirelere düşmektedir. Hemşireler hem eğitici hem de danışmanlık rollerini kullanarak kadınlara genito üriner sistem enfeksiyonlarından korunmaları ve üreme sağlıklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilirler (3,18,19). Ülkemizde yaygın bir üreme sağlığı sorunu olan genital yol enfeksiyonlarının birçok etmenin yanı sıra kadının kişisel hijyene verdiği önemle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden kadınların kişisel hijyen uygulamalarından kaynaklanan risklerin saptanmasının oldukça önemli olduğu ve konu ile ilgili ulaşılan sonuçların hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca genital hijyen davranışları açısından toplumun genelini yansıtan çalışmalar yapmak güç olduğundan ve bölgesel farklılıklar olabileceği düşünüldüğünden toplumdaki hijyen davranışları hakkında fikir verebilecek grupların incelenmesi önemlidir. Bu araştırmada, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu araştırma vaka-kontrol yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma Ankara ili, GATA Kadın Hastalıkları ve Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Doğum AD. jinekoloji polikliniğinde 7 Şubat- 19 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada vaka grubunun evrenini, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. jinekoloji polikliniğine her hangi bir nedenle başvurup, jinekolojik muayene sonrası uzman doktor tarafından vajinit tanısı alan kadınlar, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Kontrol grubunda yer alan kadınlar, yaş ve eğitim durumları vaka grubuna eşlenerek örnekleme alınmıştır. Araştırma evreninin oluşturulmasında kadınların yaş aralığında olması, en az okur-yazar olması, cinsel yönden aktif olması, menopozda olmaması, gebe olmaması, postpartum dönemde olmaması kriterleri aranmıştır. Araştırmanın örneklem hesaplamasında değişken olarak pilot uygulama sonrası elde edilen Genital Hijyen Davranışları Envanter (GHDE) puanı kullanılmış ve her iki grup için örneklem büyüklüğü 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve GHDE kullanılmıştır (2,4,8,13,15,16,20). Soru formunun ön uygulaması jinekoloji polikliniğine başvuran 20 kadına uygulanarak yapılmıştır. Ön uygulamadan sonra gerekli düzeltmeler yapılarak soru formuna son hali verilmiştir. Envanterin cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.86 dır (15). Bu araştırmada cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.83 olarak bulunmuştur. Soru formu katılımcıların yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve gelir durumu ile ilgili sosyo-demografik özelliklerini, çocuk sayısı, gebelik sayısı, doğum sayısı gibi doğurganlık özelliklerini, menstrual hijyen, iç çamaşırı hijyeni, cinsel hijyen ile ilgili genital hijyen uygulamalarını içeren toplam 36 sorudan oluşmaktadır. İç çamaşırı hijyenine ilişkin sorularda çamaşır değiştirme sıklığının değerlendirilmesinde; günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir (13,20). Menstural hijyene ilişkin sorulardan adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığının değerlendirilmesinde; günde 6 kez ve üzerinde ped değiştiren kadınlar değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir (2,19). Veriler jinekoloji bölümünde ayrı bir odada yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. GHDE ni kadınların kendi kendilerine doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Soru formunun uygulanmasının ardından araştırmacı tarafından Dalbudak ve ark.

3 kadınlara genital hijyen davranışları ile ilgili merak ettikleri, yanlış davrandıkları ve yetersiz oldukları konularda eğitim verilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde, ki-kare ve t testi kullanılmıştır. Risk faktörlerini belirlemek amacıyla ise lojistik regresyon analizi ile odds ratio (tahmini rölatif risk) hesaplaması yapılmıştır. Tüm analizler için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma için GHDE ni geliştiren araştırmacıdan sözel izin, GATA Etik Kurul izni, GATA Anket Kurul izni ve araştırmaya dahil edilen tüm kadınlara araştırmanın amacı açıklanarak yazılı onam alınmıştır. Bulgular Araştırmada her iki gruptaki kadınların yaş ortalamalarının 36.8 (min:19, max:49) olduğu ve benzer bir şekilde yarıdan fazlasının çalışmadığı, lise ve üstü eğitime sahip olduğu ve yarıdan daha fazlasının gelirlerini orta olarak algıladıkları belirlenmiştir. Tablo I de vajinal enfeksiyonu olan (vaka) ve olmayan (kontrol) kadınların genital hijyen uygulamaları yer almaktadır. Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05), renkli iç çamaşırı kullanan kadınlarda 2.2 kat (p>0.05), ayrım yapmayıp her iki renkte iç çamaşırı kullananlarda 1.5 kat (p>0.05) ve iç Tablo I. Kadınların genital hijyen uygulamalarının karşılaştırılması İç çamaşırı türü Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Sayı % Sayı % Pamuklu Sentetik İç çamaşırı rengi Beyaz Renkli Her ikisi de İç çamaşırı değiştirme sıklığı Yeterli* Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın yoğun olduğu dönem) Yeterli ** Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın az olduğu dönem) Yeterli** Yetersiz Günlük ped kullanma durumu Evet Hayır Vajinal duş yapma Evet Hayır Banyo yapma şekli Ayakta Tabureye oturarak * Günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir. ** Adet döneminde kullandığı pedi günde 6 kez ve üzerinde değiştiren kadınlar ped değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir. OR %95 GA p Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

4 çamaşırı değişimini yetersiz sıklıkta yapan kadınlarda 1.7 kat (p>0.05) daha fazla bulunmuştur. Kadınların adet döneminde kullandıkları malzeme incelendiğinde, tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %98) hijyenik ped kullandıkları ve adet döneminde kanamanın yoğun olduğu günlerde kadınların yarıdan daha fazlasının (vaka %78, kontrol %77), kanamanın az olduğu günlerde ise kadınların tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %95) adet döneminde bir gün içinde kullandıkları pedi yetersiz sayıda değiştirdikleri saptanmıştır. Kadınların çoğunluğu (vaka %52, kontrol %45) günlük ped kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca günlük ped kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski kullanmayanlara göre 1.3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p>0.05). Kadınların yarıya yakınının (vaka %38, kontrol %43) vajinal duş yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapanlarda 1.2 kat(p>0.05) daha fazla bulunmuştur (Tablo I). Tabloda gösterilmemekle birlikte araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının (vaka %66, kontrol %58) genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları saptanmıştır. Vaka ve kontrol grubundaki kadınların genital hijyen davranışları ifadelerinin ortalamaları Tablo II de karşılaştırılmaktadır. Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo III de vaka ve kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalamaları karşılaştırılmaktadır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Tartışma Araştırmada bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da vajinal enfeksiyonun en önemli nedenlerinden biri olarak yetersiz genital hijyen davranışları belirtilmektedir (13,15,20,21). Kadınların tercih ettikleri iç çamaşırı rengi, türü ve değiştirme sıklığının vajinal enfeksiyonu etkileyebileceği düşünülmektedir. Literatürde iç çamaşırların renginin kaynatmaya ya da yüksek ısıda yıkanmaya uygun olan beyaz renkte, ter emme özelliğinin olması nedeniyle pamuklu tercih edilmesi, hijyenik açıdan her gün değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (2,3,20). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada sentetik iç çamaşırı kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski yüksek, iç çamaşırını her gün değiştiren kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski düşük bulunmuştur Tablo II. Kadınların ghde ifadelerinin ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p Cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izlerim Cinsel bölge temizliğine dikkat ederim İç çamaşırlarımı (kilot) her gün değiştiririm İç çamaşırlarım pamuklu kumaştandır Cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora giderim Pedimi değiştirmeden önce ellerimi yıkarım Tuvalete gitmeden önce ellerimi yıkarım Tablo III. Kadınların ghde puan ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p GHDE puan ortalamaları Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Dalbudak ve ark.

5 (13). Bu konuyu ele alan diğer kaynaklarda da sentetik ya da naylon iç çamaşırı yerine pamuklu tercih etmenin (22) ve iç çamaşırını sık değiştirmenin (8,21,22) vajinal enfeksiyon riskini azaltacağı vurgulanmaktadır. Araştırma sonucumuz literatürle benzer olup, araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınların beyaz ve pamuklu iç çamaşırını vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha fazla tercih etmeleri ve iç çamaşırını sık değiştirmeleri genital hijyeni koruma ve genital yol enfeksiyonları önlemede uygun davrandıklarını düşündürmektedir. Menstruasyon dönemi boyunca yapılan hijyen uygulamaları üreme sağlığı açısından önemlidir. Çünkü adet kanı alkali yapıda olduğu için vajenin asidik yapısını bozarak savunma hatlarını zayıflatmakta ve mikroorganizmalar servikal kanalın açıklığından yukarılara doğru ilerleyerek enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Araştırmada kadınların tamamına yakınının adet döneminde hazır ped kullandıkları, birçok araştırmayla kıyaslandığında yıllar içerisinde ped kullanımında artış olduğu görülmektedir (2,20,23). Araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından daha fazlasının adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirmedikleri bulunmuştur. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da adet dönemi boyunca kullanılan ped sayısının yetersiz olduğu bildirilmektedir (2,20,23). Bu sonuçlar kadınların, uzun süre kanlı/nemli pedin bekletilmesinin ped üzerinde mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceği konusunda bilgi eksiklikleri ve ped kullanımı konusunda tasarruf eğiliminde olduğunu, ayrıca kadınların ped değiştirme süresini kanamanın miktarına göre belirledikleri ve kanama az ise ped değişimini daha geç sürelerle yaptıklarını düşündürmektedir. Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada adet döneminde pedini değiştirmeden önce ellerini yıkayan ve yıkamayan kadınlar karşılaştırılmış ve ellerini yıkamayan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin ellerini yıkayan kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (13). Araştırmamızda da benzer şekilde vajinal enfeksiyonu olan kadınların ped değiştirmeden önce el yıkamama davranışı ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Patel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, günlük ped kullanan kadınlarda 2 kat (24), Kısa ve Taşkın ın çalışmasında günlük ped kullananlarda Cilt 55 Sayı kat daha fazla vajinal enfeksiyona yakalanma riski belirtilmiştir (22). Araştırmamızda kadınların yaklaşık yarısının günlük ped kullandığını belirtmesi bu konunun üzerinde önemle durulması gerekliliğini düşündürmektedir. Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkama davranışının kazanılmasıdır. Tuvalete giriş ve çıkışta, perine temizliği yapılmadan önce ellerin kısmen de olsa mikroorganizmalardan arındırılması önemlidir. Aksi halde direkt olarak ya da tuvalet kağıdı aracılığı ile eldeki mikroorganizmalar perine bölgesine taşınarak enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Özkan ve Demir tarafından yapılan bir çalışmada tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlarda yıkamayanlara göre vajinite yakalanma yüzdesi daha düşük bulunmuştur (8). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada, ellerini yalnızca tuvaletten sonra yıkadığını belirten kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin, tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlara göre anlamlı olmamakla birlikte 1.5 kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir (13). Benzer şekilde araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlarda tuvalete gitmeden önce elleri yıkama davranışının ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda, bakteriyel vajinozis için en önemli risk faktörünün temizlenme amacı ile yapılan hazne içinin yıkanması (vajinal duş) olarak belirtilmektedir (25,26). Bu uygulama Müslüman ülkelerde başta olmak üzere kadınlar tarafından, kadın hijyeninin bir parçası olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (27-29). Ülkemizde (2,8,13,20,23) ve yurt dışında (16,26,29) yapılan çalışmalarda vajinal duş uygulamasının kadınlar arasında oldukça yaygın bir davranış olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda vajinal duş yapan kadınlarda genital yol enfeksiyonları yapmayanlara göre daha yüksek oranda görülmüştür (13,30). Nansel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da haftada birden fazla vajinal duş yapan kadınlarda bakteriyel vajinozis görülme sıklığının 1.80 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (31). Araştırmamızda da her iki gruptaki kadınların yarıya yakınının vajinal duş yaptığı belirlenmiştir. Kişisel hijyen uygulamaları içinde önemli bir yeri olan vücut banyosu genital bölge temizliğine de katkıda bulunur. Duş şeklinde sık banyo yapan kadınlarda genital hijyen açısından ilave uygulamalara gerek kalmaz. Kısa ve Taşkın ın yaptıkları çalışmada Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

6 vajinal enfeksiyona yakalanma riski, tabureye oturarak yıkanan kadınlarda 2 kat (13), aynı araştırmacıların yaptıkları başka bir çalışmada 2.64 kat daha fazla bulunmuştur (22). Özkan ile Demir (8) ve Karaman ile arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla vajinitis görülmüştür (32). Çalışmamızda da vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla görülmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri kadınlara verilen sağlık eğitimidir. Genital yol enfeksiyonlarının hem önlenebilmesi, hem de erken tanı ve tedavilerinin yapılabilmesi planlı ve etkili bir sağlık eğitimi ile mümkündür (2). Ünsal ve arkadaşlarının çalışmasında kadınların %40.1 inin genital hijyen konusunda daha önce bilgi aldığı, %59.9 unun ise bilgi almadığı tespit edilmiştir (3). Karatay ve Özvarış ın Ankara da yaptıkları çalışmada ise, kadınların sadece %13.2 sinin genital hijyen konusunda bilgi aldıkları belirtilmiştir (2). Ege ve arkadaşlarının Malatya da yaptıkları çalışmada, kadınların sadece %8 inin bilgi aldığı belirtilmiştir (27). Benzer bir şekilde araştırmamızda her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ülkemizde kadınların genital yol enfeksiyonlarından korunma, genital hijyen ve genital yol enfeksiyonu olması durumunda yapılacaklar konusunda bilgilendirilme oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma sonucunda, bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: larından korunma, genital yol enfeksiyonlarının belirtileri, doğru genital hijyen uygulamaları, özellikle iç çamaşırlarını her gün değiştirme, pamuklu iç çamaşırı giyme, adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirme, günlük ped kullanmama, vajinal duş yapmama, cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda sağlık kuruluşuna gitme, ped değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce elleri yıkama ve ayakta banyo yapmaya yönelik konularda bazı yanlış ve yetersiz Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg genital hijyen davranışları olduğu bulunmuştur. Kadınlara bu konularda eğitim ve danışmanlık verilmesi, üzere doğru genital hijyen uygulamaları ve genital enfeksiyonlardan korunma ile ilgili hazırlanmış bilgilendirme broşürleri bulundurulması ve görsel-işitsel araçlarla kadınların bilinçli oldukları konularda desteklenmesi, yetersiz oldukları konularda eğitim verilerek bilgilendirilmesi, grupları ile farklı zamanlarda tekrarlanması ve kadınların genital hijyen uygulamalarını daha iyi belirlemek ve nedensel ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla, gözlem ve izlem çalışmalarının yapılması önerilebilinir. Kaynaklar 1. Reid G, Bruce AW. Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgrad Med J 2003; 79: Karatay G, Özvarış Ş. Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10: Ünsal A, Özyazıcıoğlu N, Sezgin S. Doğu Karadeniz deki bir belde ve ona bağlı dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: Ünsal A. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5: Öner S, Demirhindi H, Sütoluk Z, Akbaba M. Doğukent Sağlık Ocağı bölgesinde genital enfeksiyon prevelansı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5: Shobeiri F, Nazari MA. Prospective study of genital infections in Hamedan, Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: Dan M, Kaneti N, Levin D, et al. Vaginitis in a gynecologic practice in Israel: causes and risk factors. Imaj 2003; 5: Özkan S, Demir Ü yaş doğurganlık çağı kadınlarda vajinitisin tanılanmasında hemşirenin etkinliğinin belirlenmesi ve vajinitisin oluşumuna neden olan faktörlerin incelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12: Balcı O, Çapar M. Vajinal enfeksiyonlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2005; 2: Holloway D. Nursing considerations in patients with vaginitis. British Journal of Nursing 2010; 19: Owen MK, Clenney TL. Management of vaginitis. American Family Physician 2004; 70: Dalbudak ve ark.

7 12. Khan SA, Amir F, Altaf S, Tanveer R. Evaluation of common organisms causing vaginal discharge. J Ayub Med Coll Abbottabad 2009; 21: Kısa S, Taşkın L. Ankara da bir ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuran yaş evli kadınlarda vajinal enfeksiyon gelişmesini etkileyen davranışsal ve sosyo-demografik risk faktörleri. Sağlık ve Toplum Dergisi 2007; 17: Andrist LC. Vaginal health and infections. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2001; 30: Ege E, Eryılmaz G. Genital hijyen davranışları envanterinin (ghde) geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8: Czerwinski BS. Variation in feminine hygiene practices as a function of age. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2000; 29: Demirtaş B. Hemşirelik öğrencilerinin vulva sağlığına ilişkin bilgilerinin saptanması. Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 13: Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara verilen planlı eğitimin genital hijyen davranışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi 2006; 9: Vicdan AK. Üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin genital hijyen davranışlarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2010; 13: Yağmur Y. Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan yaş kadınların genital hijyen davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: Hacıalioğlu N, İnandı T, Pasinlioğlu T. Erzurum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınlarda genital yol enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2000; 3: Kısa S, Taşkın L. Behavioral risk factors that predispose women to vaginal infections in Turkey. Pak J Med Sci 2010; 26: Temel M, Metinoğlu M. Tekirdağ iline bağlı I ve IV nolu sağlık ocaklarına başvuran yaş kadınlarda genital hijyen uygulamalarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 15: Patel V, Pednekar S, Weiss H, et al. Why do women complain of vaginal discharge? A population survey of infectious and pyschosocial risk factors in a South Asian community. International Journal of Epidemiology 2005; 34: Brotman RM, Klebanoff MA, Nansel TR, et al. Longitudinal study of vaginal douching and bacterial vaginosis a marginal structural modeling analysis. Am J Epidemiol 2008; 168: Ness RB, Hillier SL, Richter EH, et al. Why women douche and why they may or not stop. Sexually Transmitted Diseases 2003; 30: Ege E, Timur S, Zincir H ve ark. Women s douching practices and related attitudes in Eastern Turkey. J. Obstet. Gynaecol. Res 2007; 3: Zhang J, Thomas AG, Leybovic E. Vaginal douching and adverse health effects: a meta-analysis. American Journal of Public Health 1997; 87: Cottrell BH, Close FT. Vaginal douching among university women in the Southeastern United States. Journal of American College Health 2008; 56: Hacıalioğlu N, Nazik E, Kılıç MA. Descriptive study of douching practices in Turkish women. Ins j Nurs Prac 2009; 15: Nansel TR, Riggs MA, Kai-Fun YA, et al. The association of psychosocial stress and bacterial vaginosis in a longitudinal cohort. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 194: Karaman Ü, Atambay M, Yazar S, Daldal N. Kadınlarda trichomonas vaginalisin çeşitli sosyal değişkenler açısından yaygınlığının incelenmesi (Malatya ili örneği). Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30: Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI*

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* Zeynep DAŞIKAN 1, Bedriye KILIÇ 2, Cemile BAYTOK 2, Havva KOCAİRİ 2, Seher KUZU 2 ÖZET Bu araştırma, genital akıntı

Detaylı

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst ISSN: 2146-443X

Detaylı

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE GENITAL HYGIENE BEHAVIOR

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması*

Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması* Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması* Assesment of the Knowledge of Vulva Health of the Nursing Students (Araştırma) Öğr.Gör.Dr. Başak DEMİRTAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(1) BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz KARATAY*, Şevkat Bahar

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET Birsel Canan Demirbağ* Gamze Çan**

arastırma ABSTRACT ÖZET Birsel Canan Demirbağ* Gamze Çan** arastırma Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi The Effects of an Education Program on the Genital Hygiene Behaviors

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon TRABZON DA İKİ FARKLI YERLEŞİM YERİNDEKİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI * Doç. Dr. Gamze ÇAN, Öğr. Gör. Dr. Murat TOPBAŞ, Uzm. Dr. Mehmet KAPUCU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (2) KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ A. Canan DEMİRBAĞ* ÖZET Bu çalışma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number:1B0015 MEDICAL SCIENCES Neslihan Keleştemur Received: September 2009 Mustafa Kaplan Accepted: January 2010

Detaylı

Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları

Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları Epidemiology, Factors and Outcomes of the Vaginal Douching (Derleme) Yrd.Doç.Dr. Samiye METE*, Emine GERÇEK** *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi *

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Araştırma: Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Sema Dereli Yılmaz 1, Nezihe Kızılkaya Beji 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Konya 2 İstanbul Üniversitesi Florence

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

T AD. Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri ARAŞTIRMA

T AD. Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :79-86 T AD ARAŞTIRMA Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri Tevfik Pınar 1, Z. Aytül Çakmak 1, Meral Saygun 1, Gül Pınar 2, Nuriye Ulu

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları*

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 573-578 Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* [Knowledge and Applications about Hand Hygiene of the Mothers] ÖZET AMAÇ: Bu araştırma,

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI *

DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI * ARAŞTIRMA DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI * Ayla ÜNSAL** Nurcan ÖZYAZICIOĞLU*** Serap SEZGİN**** Alınış Tarihi:05.05.2009 Kabul Tarihi:10.07.2009

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI

BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI Ayşe KOYUN, Funda ÖZPULAT, Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ 3 ÖZET Çalışmanın amacı, kız öğrencilerin

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 TEMİZİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Bornova-ĐZMĐR. Özet. Summary

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Bornova-ĐZMĐR. Özet. Summary Araştırma Makalesi/ Research Paper Ege Tıp Dergisi /Ege Journal of Medicine 48(1) :33-43, 2009 Hemşirelik Yüksek Okulu 1.ve 4. sınıf öğrencilerinin vajinal akıntı ve bireysel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 0 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KNAK, ARAÇ VE GEREÇLER 0.0.05.0. 0.0 TÜBERKÜLOZ VE SOLUNUM İZOLASYONU Tüberküloz tanı, belirti

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Hatay Health School Students Healthy Lifestyle Behaviors and Influencing Factors (Araştırma) Yard. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Songül GÜNDOĞDU BARIŞ Doğum Yeri : OĞUZELİ/GAZİANTEP Doğum Tarihi : 23.07.1968 Tabiyeti : T.C. Yabancı Dil : İngilizce (İntermediate-Orta) Almanca (Grund Stufe-Temel

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Üriner İnkontinans Dile Getirilmeyen... Sorgulanması Gereken Bir Problem......Üriner İnkontinans Aşırı Aktif Mesane ve Üriner İnkontinans

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR (STAJ DEFTERİ) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :...

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR (STAJ DEFTERİ) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR (STAJ DEFTERİ) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... SINIFI : NUMARASI :. STAJIN ADI :.. BÖLÜMÜ 20. / 20. NİĞDE STAJIN

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaşlı nüfusa ilişkin en önemli sorunlardan biri bakım sorunudur. Yaşlı bakımı çok kapsamlı ve pahalı bir hizmettir. Özellikle 75 yaşın

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):433-440 Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of some High School Students in Ankara

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 7-14 (2010) İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık*,

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Breastfeeding Attitudes of Pregnant Women and Some Factors Which Effect the Breastfeeding Attitude (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve olumsuz. etkileri 1

15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve olumsuz. etkileri 1 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2006 Yayın Tarihi: 21 Aralık 2006 15-49 Yaş evli kadınlarda vajinal duş uygulaması (vd) ve olumsuz etkileri

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN

Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN Yrd.Doç.Dr.Özlem CAN GÜRKAN EĞİTİM DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE Lisans Florence Nightingale Hemşirelik İstanbul Yüksekokulu Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Marmara

Detaylı

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM SAĞLIK VE HİJYEN NEDİR? Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Determination of the Physical Care Problems of Students in A Primary School Güngör GÜLER

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı