GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi: /gulhane GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi Selma Dalbudak (*), Naile Bilgili (**) ÖZET Araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amacıyla vaka kontrol çalışması olarak yapılmıştır. Araştırmada vaka grubunun evrenini, vajinit tanısı alan, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü her iki grup için 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE) kullanılmıştır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05) daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak, kadınların sahip olduğu bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Genital enfeksiyon, genital hijyen, kadın sağlığı, vajinal enfeksiyon ve risk faktörleri ABSTRACT Genital hygiene behaviors and their effect on vaginal infection of the women who apply to GATA women s illnesses and birth clinic Research was made as a case-control study for determining the genital hygiene behaviors and the effects of these behaviors on vaginal infections. Universe of the case group is composed of women with the diagnosis of vaginit and universe of control group is women without diagnosis of vaginit. In the data collection phase, questionnaire prepared by consulting the contemporary literature is used as well as Genital Hygiene Behavioral Inventory. GHBI average of case group was found to be 77.41±9.05 and GHBI average of control group was found to be 82.58±9.43 (p<0.05). Among the women s hygienic habits the following are found to be effective in the development of vaginal infections to control the genital area for indications of illness, to car efor the cleanliness of genital area, frequency of changing underwear, type of underwear, going to a doctor in case of painful and bleeding intercourse, cleaning the hands before changing the pad and going to the toilet (p<0.05). Risk of catching vaginal infection is found to be 4,5 times more for the women who wear synthetical underwear. As a conclusion, it was determined that some mistaken and inadequate genital hygiene behaviors of women increase the risk of vaginal infection. Key words: Genital infection, genital hygiene, women s health, vaginal infection and risk factors * GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara ** Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara Bu çalışma 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2-6 Ekim, 2012) bildiri olarak sunulmuştur. Ayrı basım isteği: Selma Dalbudak, GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara E-posta: Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi: Çevrim içi basım tarihi: Giriş Dünya da her yıl yaklaşık bir milyon kadın cinsel yolla geçiş göstermeyen üriner yol enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis gibi ürogenital yol enfeksiyonlara maruz kalmakta ve kadınların en az %75 inde bir genital enfeksiyon hikayesi bulunmaktadır (1-4). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da genital yol enfeksiyonunun yaygın bir sorun olduğu görülmektedir. Öner ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada kadınların %65.6 sında genital enfeksiyon tespit edilmiştir (5). Kadınlarda genital yol enfeksiyonları içinde en sık görülen klinik şekil vulvavajinittir. Vajinit, kadınları kadın-doğum polikliniklerine yönelten en yaygın sebeplerdendir (6-8). Vajinanın inflamasyonu olan vajinit, kötü koku, yanma, ağrılı cinsel ilişki, dizüri ve kaşıntı ile karakterize olup, en sık olarak vajinal akıntıya neden olmaktadır (9,10). Vajinal akıntı, kadınların jinekoloji polikliniklerine en sık başvurma nedenidir ve hemen hemen bütün kadınlar yaşamları boyunca, akıntıyla zaman zaman karşı karşıya gelmektedir (10-12). Vajinal enfeksiyonlar, tedavi edilebilir, önlenebilir ya da erken tanı ve tedavi ile komplikasyonları azaltılabilir hastalıklardır. Böyle olmasına rağmen yaygınlığından ve komplikasyonlarından dolayı önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Vajinal enfeksiyonlar kadınlarda; beden imajı üzerine negatif etki, vajinal semptomlarda ya da kokuda artış, cinsel yolla bulaşan hastalık ya da kanser korkusu, ağrıdan dolayı cinsel aktiviteden kaçınma, fiziksel bitkinlik, halsizlik, psikolojik sorunlar ve infertilite korkusu gibi problemler ortaya çıkarırken aynı zamanda ekonomik kayıp, zaman kaybı, iş gücü kaybına neden olmaktadır (10,12,14). Ayrıca enfeksiyona bağlı vajinal 281

2 akıntısı olan kadınlar kendilerini kirli hissettikleri için toplumdan izole olabilmekte, kendine güveni azalabilmekte, sosyal yaşantıları ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenerek, panik ve korkuya kapılmalarına sebep olabilmektedir (12,14). Her kadın vajinal enfeksiyon ve vajinal enfeksiyonun yukarıda belirtilen olumsuz etkileri yönünden risk altındadır. Ancak bu riskin artmasına neden olan risk faktörlerinin iyi bilinmesi ve ona göre önlem alınması gerekmektedir. Genital enfeksiyonlardan korunmak için genital hijyenin sağlanması en önemli basamaktır (15). Genital hijyen uygulamaları; idrar, gaita ve menstruasyonla ilgili eliminasyon ürünlerinin uzaklaştırılmasıyla ilgili davranışların tümüdür (16). Genital sağlığı korumaya yönelik hijyen uygulamalarının yapılmadığı, yanlış ya da yetersiz yapıldığı durumlarda kadında enfeksiyon oluşabilmekte ve kadın sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (17). Bireylere doğru genital hijyen davranışlarının öğretilmesi ve kazandırılması konusunda görev, sağlık ekibi üyelerinden sağlıklı/hasta bireylerle en fazla iletişim kurma şansına sahip olan hemşirelere düşmektedir. Hemşireler hem eğitici hem de danışmanlık rollerini kullanarak kadınlara genito üriner sistem enfeksiyonlarından korunmaları ve üreme sağlıklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilirler (3,18,19). Ülkemizde yaygın bir üreme sağlığı sorunu olan genital yol enfeksiyonlarının birçok etmenin yanı sıra kadının kişisel hijyene verdiği önemle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden kadınların kişisel hijyen uygulamalarından kaynaklanan risklerin saptanmasının oldukça önemli olduğu ve konu ile ilgili ulaşılan sonuçların hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca genital hijyen davranışları açısından toplumun genelini yansıtan çalışmalar yapmak güç olduğundan ve bölgesel farklılıklar olabileceği düşünüldüğünden toplumdaki hijyen davranışları hakkında fikir verebilecek grupların incelenmesi önemlidir. Bu araştırmada, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu araştırma vaka-kontrol yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma Ankara ili, GATA Kadın Hastalıkları ve Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Doğum AD. jinekoloji polikliniğinde 7 Şubat- 19 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada vaka grubunun evrenini, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. jinekoloji polikliniğine her hangi bir nedenle başvurup, jinekolojik muayene sonrası uzman doktor tarafından vajinit tanısı alan kadınlar, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Kontrol grubunda yer alan kadınlar, yaş ve eğitim durumları vaka grubuna eşlenerek örnekleme alınmıştır. Araştırma evreninin oluşturulmasında kadınların yaş aralığında olması, en az okur-yazar olması, cinsel yönden aktif olması, menopozda olmaması, gebe olmaması, postpartum dönemde olmaması kriterleri aranmıştır. Araştırmanın örneklem hesaplamasında değişken olarak pilot uygulama sonrası elde edilen Genital Hijyen Davranışları Envanter (GHDE) puanı kullanılmış ve her iki grup için örneklem büyüklüğü 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve GHDE kullanılmıştır (2,4,8,13,15,16,20). Soru formunun ön uygulaması jinekoloji polikliniğine başvuran 20 kadına uygulanarak yapılmıştır. Ön uygulamadan sonra gerekli düzeltmeler yapılarak soru formuna son hali verilmiştir. Envanterin cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.86 dır (15). Bu araştırmada cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.83 olarak bulunmuştur. Soru formu katılımcıların yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve gelir durumu ile ilgili sosyo-demografik özelliklerini, çocuk sayısı, gebelik sayısı, doğum sayısı gibi doğurganlık özelliklerini, menstrual hijyen, iç çamaşırı hijyeni, cinsel hijyen ile ilgili genital hijyen uygulamalarını içeren toplam 36 sorudan oluşmaktadır. İç çamaşırı hijyenine ilişkin sorularda çamaşır değiştirme sıklığının değerlendirilmesinde; günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir (13,20). Menstural hijyene ilişkin sorulardan adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığının değerlendirilmesinde; günde 6 kez ve üzerinde ped değiştiren kadınlar değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir (2,19). Veriler jinekoloji bölümünde ayrı bir odada yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. GHDE ni kadınların kendi kendilerine doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Soru formunun uygulanmasının ardından araştırmacı tarafından Dalbudak ve ark.

3 kadınlara genital hijyen davranışları ile ilgili merak ettikleri, yanlış davrandıkları ve yetersiz oldukları konularda eğitim verilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde, ki-kare ve t testi kullanılmıştır. Risk faktörlerini belirlemek amacıyla ise lojistik regresyon analizi ile odds ratio (tahmini rölatif risk) hesaplaması yapılmıştır. Tüm analizler için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma için GHDE ni geliştiren araştırmacıdan sözel izin, GATA Etik Kurul izni, GATA Anket Kurul izni ve araştırmaya dahil edilen tüm kadınlara araştırmanın amacı açıklanarak yazılı onam alınmıştır. Bulgular Araştırmada her iki gruptaki kadınların yaş ortalamalarının 36.8 (min:19, max:49) olduğu ve benzer bir şekilde yarıdan fazlasının çalışmadığı, lise ve üstü eğitime sahip olduğu ve yarıdan daha fazlasının gelirlerini orta olarak algıladıkları belirlenmiştir. Tablo I de vajinal enfeksiyonu olan (vaka) ve olmayan (kontrol) kadınların genital hijyen uygulamaları yer almaktadır. Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05), renkli iç çamaşırı kullanan kadınlarda 2.2 kat (p>0.05), ayrım yapmayıp her iki renkte iç çamaşırı kullananlarda 1.5 kat (p>0.05) ve iç Tablo I. Kadınların genital hijyen uygulamalarının karşılaştırılması İç çamaşırı türü Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Sayı % Sayı % Pamuklu Sentetik İç çamaşırı rengi Beyaz Renkli Her ikisi de İç çamaşırı değiştirme sıklığı Yeterli* Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın yoğun olduğu dönem) Yeterli ** Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın az olduğu dönem) Yeterli** Yetersiz Günlük ped kullanma durumu Evet Hayır Vajinal duş yapma Evet Hayır Banyo yapma şekli Ayakta Tabureye oturarak * Günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir. ** Adet döneminde kullandığı pedi günde 6 kez ve üzerinde değiştiren kadınlar ped değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir. OR %95 GA p Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

4 çamaşırı değişimini yetersiz sıklıkta yapan kadınlarda 1.7 kat (p>0.05) daha fazla bulunmuştur. Kadınların adet döneminde kullandıkları malzeme incelendiğinde, tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %98) hijyenik ped kullandıkları ve adet döneminde kanamanın yoğun olduğu günlerde kadınların yarıdan daha fazlasının (vaka %78, kontrol %77), kanamanın az olduğu günlerde ise kadınların tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %95) adet döneminde bir gün içinde kullandıkları pedi yetersiz sayıda değiştirdikleri saptanmıştır. Kadınların çoğunluğu (vaka %52, kontrol %45) günlük ped kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca günlük ped kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski kullanmayanlara göre 1.3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p>0.05). Kadınların yarıya yakınının (vaka %38, kontrol %43) vajinal duş yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapanlarda 1.2 kat(p>0.05) daha fazla bulunmuştur (Tablo I). Tabloda gösterilmemekle birlikte araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının (vaka %66, kontrol %58) genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları saptanmıştır. Vaka ve kontrol grubundaki kadınların genital hijyen davranışları ifadelerinin ortalamaları Tablo II de karşılaştırılmaktadır. Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo III de vaka ve kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalamaları karşılaştırılmaktadır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Tartışma Araştırmada bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da vajinal enfeksiyonun en önemli nedenlerinden biri olarak yetersiz genital hijyen davranışları belirtilmektedir (13,15,20,21). Kadınların tercih ettikleri iç çamaşırı rengi, türü ve değiştirme sıklığının vajinal enfeksiyonu etkileyebileceği düşünülmektedir. Literatürde iç çamaşırların renginin kaynatmaya ya da yüksek ısıda yıkanmaya uygun olan beyaz renkte, ter emme özelliğinin olması nedeniyle pamuklu tercih edilmesi, hijyenik açıdan her gün değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (2,3,20). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada sentetik iç çamaşırı kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski yüksek, iç çamaşırını her gün değiştiren kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski düşük bulunmuştur Tablo II. Kadınların ghde ifadelerinin ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p Cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izlerim Cinsel bölge temizliğine dikkat ederim İç çamaşırlarımı (kilot) her gün değiştiririm İç çamaşırlarım pamuklu kumaştandır Cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora giderim Pedimi değiştirmeden önce ellerimi yıkarım Tuvalete gitmeden önce ellerimi yıkarım Tablo III. Kadınların ghde puan ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p GHDE puan ortalamaları Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Dalbudak ve ark.

5 (13). Bu konuyu ele alan diğer kaynaklarda da sentetik ya da naylon iç çamaşırı yerine pamuklu tercih etmenin (22) ve iç çamaşırını sık değiştirmenin (8,21,22) vajinal enfeksiyon riskini azaltacağı vurgulanmaktadır. Araştırma sonucumuz literatürle benzer olup, araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınların beyaz ve pamuklu iç çamaşırını vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha fazla tercih etmeleri ve iç çamaşırını sık değiştirmeleri genital hijyeni koruma ve genital yol enfeksiyonları önlemede uygun davrandıklarını düşündürmektedir. Menstruasyon dönemi boyunca yapılan hijyen uygulamaları üreme sağlığı açısından önemlidir. Çünkü adet kanı alkali yapıda olduğu için vajenin asidik yapısını bozarak savunma hatlarını zayıflatmakta ve mikroorganizmalar servikal kanalın açıklığından yukarılara doğru ilerleyerek enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Araştırmada kadınların tamamına yakınının adet döneminde hazır ped kullandıkları, birçok araştırmayla kıyaslandığında yıllar içerisinde ped kullanımında artış olduğu görülmektedir (2,20,23). Araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından daha fazlasının adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirmedikleri bulunmuştur. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da adet dönemi boyunca kullanılan ped sayısının yetersiz olduğu bildirilmektedir (2,20,23). Bu sonuçlar kadınların, uzun süre kanlı/nemli pedin bekletilmesinin ped üzerinde mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceği konusunda bilgi eksiklikleri ve ped kullanımı konusunda tasarruf eğiliminde olduğunu, ayrıca kadınların ped değiştirme süresini kanamanın miktarına göre belirledikleri ve kanama az ise ped değişimini daha geç sürelerle yaptıklarını düşündürmektedir. Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada adet döneminde pedini değiştirmeden önce ellerini yıkayan ve yıkamayan kadınlar karşılaştırılmış ve ellerini yıkamayan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin ellerini yıkayan kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (13). Araştırmamızda da benzer şekilde vajinal enfeksiyonu olan kadınların ped değiştirmeden önce el yıkamama davranışı ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Patel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, günlük ped kullanan kadınlarda 2 kat (24), Kısa ve Taşkın ın çalışmasında günlük ped kullananlarda Cilt 55 Sayı kat daha fazla vajinal enfeksiyona yakalanma riski belirtilmiştir (22). Araştırmamızda kadınların yaklaşık yarısının günlük ped kullandığını belirtmesi bu konunun üzerinde önemle durulması gerekliliğini düşündürmektedir. Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkama davranışının kazanılmasıdır. Tuvalete giriş ve çıkışta, perine temizliği yapılmadan önce ellerin kısmen de olsa mikroorganizmalardan arındırılması önemlidir. Aksi halde direkt olarak ya da tuvalet kağıdı aracılığı ile eldeki mikroorganizmalar perine bölgesine taşınarak enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Özkan ve Demir tarafından yapılan bir çalışmada tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlarda yıkamayanlara göre vajinite yakalanma yüzdesi daha düşük bulunmuştur (8). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada, ellerini yalnızca tuvaletten sonra yıkadığını belirten kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin, tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlara göre anlamlı olmamakla birlikte 1.5 kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir (13). Benzer şekilde araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlarda tuvalete gitmeden önce elleri yıkama davranışının ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda, bakteriyel vajinozis için en önemli risk faktörünün temizlenme amacı ile yapılan hazne içinin yıkanması (vajinal duş) olarak belirtilmektedir (25,26). Bu uygulama Müslüman ülkelerde başta olmak üzere kadınlar tarafından, kadın hijyeninin bir parçası olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (27-29). Ülkemizde (2,8,13,20,23) ve yurt dışında (16,26,29) yapılan çalışmalarda vajinal duş uygulamasının kadınlar arasında oldukça yaygın bir davranış olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda vajinal duş yapan kadınlarda genital yol enfeksiyonları yapmayanlara göre daha yüksek oranda görülmüştür (13,30). Nansel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da haftada birden fazla vajinal duş yapan kadınlarda bakteriyel vajinozis görülme sıklığının 1.80 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (31). Araştırmamızda da her iki gruptaki kadınların yarıya yakınının vajinal duş yaptığı belirlenmiştir. Kişisel hijyen uygulamaları içinde önemli bir yeri olan vücut banyosu genital bölge temizliğine de katkıda bulunur. Duş şeklinde sık banyo yapan kadınlarda genital hijyen açısından ilave uygulamalara gerek kalmaz. Kısa ve Taşkın ın yaptıkları çalışmada Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

6 vajinal enfeksiyona yakalanma riski, tabureye oturarak yıkanan kadınlarda 2 kat (13), aynı araştırmacıların yaptıkları başka bir çalışmada 2.64 kat daha fazla bulunmuştur (22). Özkan ile Demir (8) ve Karaman ile arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla vajinitis görülmüştür (32). Çalışmamızda da vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla görülmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri kadınlara verilen sağlık eğitimidir. Genital yol enfeksiyonlarının hem önlenebilmesi, hem de erken tanı ve tedavilerinin yapılabilmesi planlı ve etkili bir sağlık eğitimi ile mümkündür (2). Ünsal ve arkadaşlarının çalışmasında kadınların %40.1 inin genital hijyen konusunda daha önce bilgi aldığı, %59.9 unun ise bilgi almadığı tespit edilmiştir (3). Karatay ve Özvarış ın Ankara da yaptıkları çalışmada ise, kadınların sadece %13.2 sinin genital hijyen konusunda bilgi aldıkları belirtilmiştir (2). Ege ve arkadaşlarının Malatya da yaptıkları çalışmada, kadınların sadece %8 inin bilgi aldığı belirtilmiştir (27). Benzer bir şekilde araştırmamızda her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ülkemizde kadınların genital yol enfeksiyonlarından korunma, genital hijyen ve genital yol enfeksiyonu olması durumunda yapılacaklar konusunda bilgilendirilme oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma sonucunda, bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: larından korunma, genital yol enfeksiyonlarının belirtileri, doğru genital hijyen uygulamaları, özellikle iç çamaşırlarını her gün değiştirme, pamuklu iç çamaşırı giyme, adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirme, günlük ped kullanmama, vajinal duş yapmama, cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda sağlık kuruluşuna gitme, ped değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce elleri yıkama ve ayakta banyo yapmaya yönelik konularda bazı yanlış ve yetersiz Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg genital hijyen davranışları olduğu bulunmuştur. Kadınlara bu konularda eğitim ve danışmanlık verilmesi, üzere doğru genital hijyen uygulamaları ve genital enfeksiyonlardan korunma ile ilgili hazırlanmış bilgilendirme broşürleri bulundurulması ve görsel-işitsel araçlarla kadınların bilinçli oldukları konularda desteklenmesi, yetersiz oldukları konularda eğitim verilerek bilgilendirilmesi, grupları ile farklı zamanlarda tekrarlanması ve kadınların genital hijyen uygulamalarını daha iyi belirlemek ve nedensel ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla, gözlem ve izlem çalışmalarının yapılması önerilebilinir. Kaynaklar 1. Reid G, Bruce AW. Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgrad Med J 2003; 79: Karatay G, Özvarış Ş. Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10: Ünsal A, Özyazıcıoğlu N, Sezgin S. Doğu Karadeniz deki bir belde ve ona bağlı dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: Ünsal A. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5: Öner S, Demirhindi H, Sütoluk Z, Akbaba M. Doğukent Sağlık Ocağı bölgesinde genital enfeksiyon prevelansı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5: Shobeiri F, Nazari MA. Prospective study of genital infections in Hamedan, Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: Dan M, Kaneti N, Levin D, et al. Vaginitis in a gynecologic practice in Israel: causes and risk factors. Imaj 2003; 5: Özkan S, Demir Ü yaş doğurganlık çağı kadınlarda vajinitisin tanılanmasında hemşirenin etkinliğinin belirlenmesi ve vajinitisin oluşumuna neden olan faktörlerin incelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12: Balcı O, Çapar M. Vajinal enfeksiyonlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2005; 2: Holloway D. Nursing considerations in patients with vaginitis. British Journal of Nursing 2010; 19: Owen MK, Clenney TL. Management of vaginitis. American Family Physician 2004; 70: Dalbudak ve ark.

7 12. Khan SA, Amir F, Altaf S, Tanveer R. Evaluation of common organisms causing vaginal discharge. J Ayub Med Coll Abbottabad 2009; 21: Kısa S, Taşkın L. Ankara da bir ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuran yaş evli kadınlarda vajinal enfeksiyon gelişmesini etkileyen davranışsal ve sosyo-demografik risk faktörleri. Sağlık ve Toplum Dergisi 2007; 17: Andrist LC. Vaginal health and infections. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2001; 30: Ege E, Eryılmaz G. Genital hijyen davranışları envanterinin (ghde) geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8: Czerwinski BS. Variation in feminine hygiene practices as a function of age. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2000; 29: Demirtaş B. Hemşirelik öğrencilerinin vulva sağlığına ilişkin bilgilerinin saptanması. Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 13: Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara verilen planlı eğitimin genital hijyen davranışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi 2006; 9: Vicdan AK. Üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin genital hijyen davranışlarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2010; 13: Yağmur Y. Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan yaş kadınların genital hijyen davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: Hacıalioğlu N, İnandı T, Pasinlioğlu T. Erzurum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınlarda genital yol enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2000; 3: Kısa S, Taşkın L. Behavioral risk factors that predispose women to vaginal infections in Turkey. Pak J Med Sci 2010; 26: Temel M, Metinoğlu M. Tekirdağ iline bağlı I ve IV nolu sağlık ocaklarına başvuran yaş kadınlarda genital hijyen uygulamalarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 15: Patel V, Pednekar S, Weiss H, et al. Why do women complain of vaginal discharge? A population survey of infectious and pyschosocial risk factors in a South Asian community. International Journal of Epidemiology 2005; 34: Brotman RM, Klebanoff MA, Nansel TR, et al. Longitudinal study of vaginal douching and bacterial vaginosis a marginal structural modeling analysis. Am J Epidemiol 2008; 168: Ness RB, Hillier SL, Richter EH, et al. Why women douche and why they may or not stop. Sexually Transmitted Diseases 2003; 30: Ege E, Timur S, Zincir H ve ark. Women s douching practices and related attitudes in Eastern Turkey. J. Obstet. Gynaecol. Res 2007; 3: Zhang J, Thomas AG, Leybovic E. Vaginal douching and adverse health effects: a meta-analysis. American Journal of Public Health 1997; 87: Cottrell BH, Close FT. Vaginal douching among university women in the Southeastern United States. Journal of American College Health 2008; 56: Hacıalioğlu N, Nazik E, Kılıç MA. Descriptive study of douching practices in Turkish women. Ins j Nurs Prac 2009; 15: Nansel TR, Riggs MA, Kai-Fun YA, et al. The association of psychosocial stress and bacterial vaginosis in a longitudinal cohort. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 194: Karaman Ü, Atambay M, Yazar S, Daldal N. Kadınlarda trichomonas vaginalisin çeşitli sosyal değişkenler açısından yaygınlığının incelenmesi (Malatya ili örneği). Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30: Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI*

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* Zeynep DAŞIKAN 1, Bedriye KILIÇ 2, Cemile BAYTOK 2, Havva KOCAİRİ 2, Seher KUZU 2 ÖZET Bu araştırma, genital akıntı

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI

ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI i ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ KADINLARIN GENĠTAL HĠJYEN DAVRANIġLARI AYġEGÜL ÖZER 2013 DENĠZLĠ ii iii ĠKĠ FARKLI AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ NE KAYITLI DOĞURGAN ÇAĞDAKĠ EVLĠ

Detaylı

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (2) KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ A. Canan DEMİRBAĞ* ÖZET Bu çalışma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi

Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi Vajinal Akıntı Tanılama Formu (VATF) Kullanılarak Konulan Tanıların Uyum Analizi Aslıhan AYTAÇ*, Hatice YILDIZ ERYILMAZ** ÖZET Amaç: Bu çalışma; laboratuvar tetkiklerinin uygulanamadığı özellikle birinci

Detaylı

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Eda CANGÖL

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Eda CANGÖL T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Burcu TOKUÇ UZUNKÖPRÜ KADIN-DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ NE JİNEKOLOJİK

Detaylı

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU **

Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU ** GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 5. ve 6. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİN MENSTRUASYON FİZYOLOJİSİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ (*) Ar. Gör. Simge DEMİREL ** Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Araştırma. Ayla AÇIKGÖZ, Rüksan ÇEHRELİ, Hülya ELLİDOKUZ 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 145-154

Araştırma. Ayla AÇIKGÖZ, Rüksan ÇEHRELİ, Hülya ELLİDOKUZ 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 145-154 145 Araştırma Kadınların Kanser Konusunda Bilgi ve Tutumları ile Erken Tanı Yöntemlerine Yönelik Davranışları* WOMEN'S KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT CANCER AND THE BEHAVIOUR FOR EARLY DIAGNOSIS PROCEDURES

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr,

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK MERKEZİ NE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI Gül Pınar*, Lale Algıer*, Nevin Doğan*, Ergün Öksüz**, Gülbin Sökmen** *Başkent

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Bugün tüm dünyada gençler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Bugün tüm dünyada gençler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:106-112 DOI: 10.5350/DAJPN2011240203 Madde Bağımlılığı Tanısı Alan Gençlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması ile İlgili

Detaylı

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi*

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Nülüfer Erbil** Gülcan Sağlam*** Özet

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Altmış Yaş ve Üzeri Kadınlarda Jinekolojik Sorunlar Bir Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI 2005; Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa: 204-209 SAĞLIK PERSONELİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI Gül PINAR*, Mesut ÖKTEM*, Lale ALGIER*, Nevin DOĞAN*, Hulusi ZEYNELOĞLU* *Başkent Üniversitesi

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

The effects of two different teaching techniques on the knowledge level of nursing students about HPV

The effects of two different teaching techniques on the knowledge level of nursing students about HPV Gaziantep Medical Journal Research Article The effects of two different teaching techniques on the knowledge level of nursing students about HPV İki farklı öğretim tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları

Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2010; 52: 241-247 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları Gül Pınar (*) ÖZET Araştırma

Detaylı

KAMU VE ÖZEL KURUMLARA BAŞVURAN HASTALARDA JİNEKOLOJİK MUAYENEYE BAĞLI DURUMLUK ANKSİYETENİN KARŞILAŞTIRILMASI

KAMU VE ÖZEL KURUMLARA BAŞVURAN HASTALARDA JİNEKOLOJİK MUAYENEYE BAĞLI DURUMLUK ANKSİYETENİN KARŞILAŞTIRILMASI Electronic Journal of Vocational CollegesDecember/Aralık 0 KAMU VE ÖZEL KURUMLARA BAŞVURAN HASTALARDA JİNEKOLOJİK MUAYENEYE BAĞLI DURUMLUK ANKSİYETENİN KARŞILAŞTIRILMASI Ayşe DEMİRAY, Esra AKIN KORHAN,

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(1):49-55 49 Genel üroloji General urology Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi Evaluation

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF UNDERGRADUATES ORIENTED PIERCING

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı