GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi: /gulhane GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi Selma Dalbudak (*), Naile Bilgili (**) ÖZET Araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amacıyla vaka kontrol çalışması olarak yapılmıştır. Araştırmada vaka grubunun evrenini, vajinit tanısı alan, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü her iki grup için 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE) kullanılmıştır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05) daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak, kadınların sahip olduğu bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Genital enfeksiyon, genital hijyen, kadın sağlığı, vajinal enfeksiyon ve risk faktörleri ABSTRACT Genital hygiene behaviors and their effect on vaginal infection of the women who apply to GATA women s illnesses and birth clinic Research was made as a case-control study for determining the genital hygiene behaviors and the effects of these behaviors on vaginal infections. Universe of the case group is composed of women with the diagnosis of vaginit and universe of control group is women without diagnosis of vaginit. In the data collection phase, questionnaire prepared by consulting the contemporary literature is used as well as Genital Hygiene Behavioral Inventory. GHBI average of case group was found to be 77.41±9.05 and GHBI average of control group was found to be 82.58±9.43 (p<0.05). Among the women s hygienic habits the following are found to be effective in the development of vaginal infections to control the genital area for indications of illness, to car efor the cleanliness of genital area, frequency of changing underwear, type of underwear, going to a doctor in case of painful and bleeding intercourse, cleaning the hands before changing the pad and going to the toilet (p<0.05). Risk of catching vaginal infection is found to be 4,5 times more for the women who wear synthetical underwear. As a conclusion, it was determined that some mistaken and inadequate genital hygiene behaviors of women increase the risk of vaginal infection. Key words: Genital infection, genital hygiene, women s health, vaginal infection and risk factors * GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara ** Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara Bu çalışma 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2-6 Ekim, 2012) bildiri olarak sunulmuştur. Ayrı basım isteği: Selma Dalbudak, GATF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara E-posta: Makalenin geliş tarihi: Kabul tarihi: Çevrim içi basım tarihi: Giriş Dünya da her yıl yaklaşık bir milyon kadın cinsel yolla geçiş göstermeyen üriner yol enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis gibi ürogenital yol enfeksiyonlara maruz kalmakta ve kadınların en az %75 inde bir genital enfeksiyon hikayesi bulunmaktadır (1-4). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da genital yol enfeksiyonunun yaygın bir sorun olduğu görülmektedir. Öner ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada kadınların %65.6 sında genital enfeksiyon tespit edilmiştir (5). Kadınlarda genital yol enfeksiyonları içinde en sık görülen klinik şekil vulvavajinittir. Vajinit, kadınları kadın-doğum polikliniklerine yönelten en yaygın sebeplerdendir (6-8). Vajinanın inflamasyonu olan vajinit, kötü koku, yanma, ağrılı cinsel ilişki, dizüri ve kaşıntı ile karakterize olup, en sık olarak vajinal akıntıya neden olmaktadır (9,10). Vajinal akıntı, kadınların jinekoloji polikliniklerine en sık başvurma nedenidir ve hemen hemen bütün kadınlar yaşamları boyunca, akıntıyla zaman zaman karşı karşıya gelmektedir (10-12). Vajinal enfeksiyonlar, tedavi edilebilir, önlenebilir ya da erken tanı ve tedavi ile komplikasyonları azaltılabilir hastalıklardır. Böyle olmasına rağmen yaygınlığından ve komplikasyonlarından dolayı önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (13). Vajinal enfeksiyonlar kadınlarda; beden imajı üzerine negatif etki, vajinal semptomlarda ya da kokuda artış, cinsel yolla bulaşan hastalık ya da kanser korkusu, ağrıdan dolayı cinsel aktiviteden kaçınma, fiziksel bitkinlik, halsizlik, psikolojik sorunlar ve infertilite korkusu gibi problemler ortaya çıkarırken aynı zamanda ekonomik kayıp, zaman kaybı, iş gücü kaybına neden olmaktadır (10,12,14). Ayrıca enfeksiyona bağlı vajinal 281

2 akıntısı olan kadınlar kendilerini kirli hissettikleri için toplumdan izole olabilmekte, kendine güveni azalabilmekte, sosyal yaşantıları ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenerek, panik ve korkuya kapılmalarına sebep olabilmektedir (12,14). Her kadın vajinal enfeksiyon ve vajinal enfeksiyonun yukarıda belirtilen olumsuz etkileri yönünden risk altındadır. Ancak bu riskin artmasına neden olan risk faktörlerinin iyi bilinmesi ve ona göre önlem alınması gerekmektedir. Genital enfeksiyonlardan korunmak için genital hijyenin sağlanması en önemli basamaktır (15). Genital hijyen uygulamaları; idrar, gaita ve menstruasyonla ilgili eliminasyon ürünlerinin uzaklaştırılmasıyla ilgili davranışların tümüdür (16). Genital sağlığı korumaya yönelik hijyen uygulamalarının yapılmadığı, yanlış ya da yetersiz yapıldığı durumlarda kadında enfeksiyon oluşabilmekte ve kadın sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (17). Bireylere doğru genital hijyen davranışlarının öğretilmesi ve kazandırılması konusunda görev, sağlık ekibi üyelerinden sağlıklı/hasta bireylerle en fazla iletişim kurma şansına sahip olan hemşirelere düşmektedir. Hemşireler hem eğitici hem de danışmanlık rollerini kullanarak kadınlara genito üriner sistem enfeksiyonlarından korunmaları ve üreme sağlıklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilirler (3,18,19). Ülkemizde yaygın bir üreme sağlığı sorunu olan genital yol enfeksiyonlarının birçok etmenin yanı sıra kadının kişisel hijyene verdiği önemle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden kadınların kişisel hijyen uygulamalarından kaynaklanan risklerin saptanmasının oldukça önemli olduğu ve konu ile ilgili ulaşılan sonuçların hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca genital hijyen davranışları açısından toplumun genelini yansıtan çalışmalar yapmak güç olduğundan ve bölgesel farklılıklar olabileceği düşünüldüğünden toplumdaki hijyen davranışları hakkında fikir verebilecek grupların incelenmesi önemlidir. Bu araştırmada, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışlarını ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu araştırma vaka-kontrol yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma Ankara ili, GATA Kadın Hastalıkları ve Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Doğum AD. jinekoloji polikliniğinde 7 Şubat- 19 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada vaka grubunun evrenini, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. jinekoloji polikliniğine her hangi bir nedenle başvurup, jinekolojik muayene sonrası uzman doktor tarafından vajinit tanısı alan kadınlar, kontrol grubunun evrenini ise vajinit tanısı almayan kadınlar oluşturmaktadır. Kontrol grubunda yer alan kadınlar, yaş ve eğitim durumları vaka grubuna eşlenerek örnekleme alınmıştır. Araştırma evreninin oluşturulmasında kadınların yaş aralığında olması, en az okur-yazar olması, cinsel yönden aktif olması, menopozda olmaması, gebe olmaması, postpartum dönemde olmaması kriterleri aranmıştır. Araştırmanın örneklem hesaplamasında değişken olarak pilot uygulama sonrası elde edilen Genital Hijyen Davranışları Envanter (GHDE) puanı kullanılmış ve her iki grup için örneklem büyüklüğü 100 kişi olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlanmış soru formu ve GHDE kullanılmıştır (2,4,8,13,15,16,20). Soru formunun ön uygulaması jinekoloji polikliniğine başvuran 20 kadına uygulanarak yapılmıştır. Ön uygulamadan sonra gerekli düzeltmeler yapılarak soru formuna son hali verilmiştir. Envanterin cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.86 dır (15). Bu araştırmada cronbach alfa güvenirlik katsayısı :0.83 olarak bulunmuştur. Soru formu katılımcıların yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve gelir durumu ile ilgili sosyo-demografik özelliklerini, çocuk sayısı, gebelik sayısı, doğum sayısı gibi doğurganlık özelliklerini, menstrual hijyen, iç çamaşırı hijyeni, cinsel hijyen ile ilgili genital hijyen uygulamalarını içeren toplam 36 sorudan oluşmaktadır. İç çamaşırı hijyenine ilişkin sorularda çamaşır değiştirme sıklığının değerlendirilmesinde; günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir (13,20). Menstural hijyene ilişkin sorulardan adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığının değerlendirilmesinde; günde 6 kez ve üzerinde ped değiştiren kadınlar değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir (2,19). Veriler jinekoloji bölümünde ayrı bir odada yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. GHDE ni kadınların kendi kendilerine doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Soru formunun uygulanmasının ardından araştırmacı tarafından Dalbudak ve ark.

3 kadınlara genital hijyen davranışları ile ilgili merak ettikleri, yanlış davrandıkları ve yetersiz oldukları konularda eğitim verilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde, ki-kare ve t testi kullanılmıştır. Risk faktörlerini belirlemek amacıyla ise lojistik regresyon analizi ile odds ratio (tahmini rölatif risk) hesaplaması yapılmıştır. Tüm analizler için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma için GHDE ni geliştiren araştırmacıdan sözel izin, GATA Etik Kurul izni, GATA Anket Kurul izni ve araştırmaya dahil edilen tüm kadınlara araştırmanın amacı açıklanarak yazılı onam alınmıştır. Bulgular Araştırmada her iki gruptaki kadınların yaş ortalamalarının 36.8 (min:19, max:49) olduğu ve benzer bir şekilde yarıdan fazlasının çalışmadığı, lise ve üstü eğitime sahip olduğu ve yarıdan daha fazlasının gelirlerini orta olarak algıladıkları belirlenmiştir. Tablo I de vajinal enfeksiyonu olan (vaka) ve olmayan (kontrol) kadınların genital hijyen uygulamaları yer almaktadır. Vajinal enfeksiyona yakalanma riski sentetik iç çamaşırı kullanan kadınlarda 4.5 kat (p<0.05), renkli iç çamaşırı kullanan kadınlarda 2.2 kat (p>0.05), ayrım yapmayıp her iki renkte iç çamaşırı kullananlarda 1.5 kat (p>0.05) ve iç Tablo I. Kadınların genital hijyen uygulamalarının karşılaştırılması İç çamaşırı türü Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Sayı % Sayı % Pamuklu Sentetik İç çamaşırı rengi Beyaz Renkli Her ikisi de İç çamaşırı değiştirme sıklığı Yeterli* Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın yoğun olduğu dönem) Yeterli ** Yetersiz Adet döneminde kullanılan pedin değiştirilme sıklığı (kanamanın az olduğu dönem) Yeterli** Yetersiz Günlük ped kullanma durumu Evet Hayır Vajinal duş yapma Evet Hayır Banyo yapma şekli Ayakta Tabureye oturarak * Günde bir kez ya da daha fazla iç çamaşırını değiştirenler yeterli olarak kabul edilmiştir. ** Adet döneminde kullandığı pedi günde 6 kez ve üzerinde değiştiren kadınlar ped değiştirme sıklığı açısından yeterli olarak kabul edilmiştir. OR %95 GA p Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

4 çamaşırı değişimini yetersiz sıklıkta yapan kadınlarda 1.7 kat (p>0.05) daha fazla bulunmuştur. Kadınların adet döneminde kullandıkları malzeme incelendiğinde, tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %98) hijyenik ped kullandıkları ve adet döneminde kanamanın yoğun olduğu günlerde kadınların yarıdan daha fazlasının (vaka %78, kontrol %77), kanamanın az olduğu günlerde ise kadınların tamamına yakınının (vaka %96, kontrol %95) adet döneminde bir gün içinde kullandıkları pedi yetersiz sayıda değiştirdikleri saptanmıştır. Kadınların çoğunluğu (vaka %52, kontrol %45) günlük ped kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca günlük ped kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski kullanmayanlara göre 1.3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p>0.05). Kadınların yarıya yakınının (vaka %38, kontrol %43) vajinal duş yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapanlarda 1.2 kat(p>0.05) daha fazla bulunmuştur (Tablo I). Tabloda gösterilmemekle birlikte araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının (vaka %66, kontrol %58) genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları saptanmıştır. Vaka ve kontrol grubundaki kadınların genital hijyen davranışları ifadelerinin ortalamaları Tablo II de karşılaştırılmaktadır. Kadınların hijyen alışkanlıklarından cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, iç çamaşırı türü ve değiştirme sıklığı, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora gitme, pedini değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce el yıkama durumu gibi davranışlarının vajinal enfeksiyonların gelişmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo III de vaka ve kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalamaları karşılaştırılmaktadır. Vaka grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 77.41±9.05, kontrol grubundaki kadınların GHDE puan ortalaması 82.58±9.43 olup, yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Tartışma Araştırmada bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da vajinal enfeksiyonun en önemli nedenlerinden biri olarak yetersiz genital hijyen davranışları belirtilmektedir (13,15,20,21). Kadınların tercih ettikleri iç çamaşırı rengi, türü ve değiştirme sıklığının vajinal enfeksiyonu etkileyebileceği düşünülmektedir. Literatürde iç çamaşırların renginin kaynatmaya ya da yüksek ısıda yıkanmaya uygun olan beyaz renkte, ter emme özelliğinin olması nedeniyle pamuklu tercih edilmesi, hijyenik açıdan her gün değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (2,3,20). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada sentetik iç çamaşırı kullanan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski yüksek, iç çamaşırını her gün değiştiren kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riski düşük bulunmuştur Tablo II. Kadınların ghde ifadelerinin ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p Cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izlerim Cinsel bölge temizliğine dikkat ederim İç çamaşırlarımı (kilot) her gün değiştiririm İç çamaşırlarım pamuklu kumaştandır Cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda doktora giderim Pedimi değiştirmeden önce ellerimi yıkarım Tuvalete gitmeden önce ellerimi yıkarım Tablo III. Kadınların ghde puan ortalamalarının karşılaştırılması Vaka grubu (n:100) Kontrol grubu (n:100) Ort. Ss Ort. Ss t p GHDE puan ortalamaları Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg Dalbudak ve ark.

5 (13). Bu konuyu ele alan diğer kaynaklarda da sentetik ya da naylon iç çamaşırı yerine pamuklu tercih etmenin (22) ve iç çamaşırını sık değiştirmenin (8,21,22) vajinal enfeksiyon riskini azaltacağı vurgulanmaktadır. Araştırma sonucumuz literatürle benzer olup, araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınların beyaz ve pamuklu iç çamaşırını vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha fazla tercih etmeleri ve iç çamaşırını sık değiştirmeleri genital hijyeni koruma ve genital yol enfeksiyonları önlemede uygun davrandıklarını düşündürmektedir. Menstruasyon dönemi boyunca yapılan hijyen uygulamaları üreme sağlığı açısından önemlidir. Çünkü adet kanı alkali yapıda olduğu için vajenin asidik yapısını bozarak savunma hatlarını zayıflatmakta ve mikroorganizmalar servikal kanalın açıklığından yukarılara doğru ilerleyerek enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Araştırmada kadınların tamamına yakınının adet döneminde hazır ped kullandıkları, birçok araştırmayla kıyaslandığında yıllar içerisinde ped kullanımında artış olduğu görülmektedir (2,20,23). Araştırmada her iki gruptaki kadınların yarısından daha fazlasının adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirmedikleri bulunmuştur. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da adet dönemi boyunca kullanılan ped sayısının yetersiz olduğu bildirilmektedir (2,20,23). Bu sonuçlar kadınların, uzun süre kanlı/nemli pedin bekletilmesinin ped üzerinde mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabileceği konusunda bilgi eksiklikleri ve ped kullanımı konusunda tasarruf eğiliminde olduğunu, ayrıca kadınların ped değiştirme süresini kanamanın miktarına göre belirledikleri ve kanama az ise ped değişimini daha geç sürelerle yaptıklarını düşündürmektedir. Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada adet döneminde pedini değiştirmeden önce ellerini yıkayan ve yıkamayan kadınlar karşılaştırılmış ve ellerini yıkamayan kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin ellerini yıkayan kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (13). Araştırmamızda da benzer şekilde vajinal enfeksiyonu olan kadınların ped değiştirmeden önce el yıkamama davranışı ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Patel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, günlük ped kullanan kadınlarda 2 kat (24), Kısa ve Taşkın ın çalışmasında günlük ped kullananlarda Cilt 55 Sayı kat daha fazla vajinal enfeksiyona yakalanma riski belirtilmiştir (22). Araştırmamızda kadınların yaklaşık yarısının günlük ped kullandığını belirtmesi bu konunun üzerinde önemle durulması gerekliliğini düşündürmektedir. Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkama davranışının kazanılmasıdır. Tuvalete giriş ve çıkışta, perine temizliği yapılmadan önce ellerin kısmen de olsa mikroorganizmalardan arındırılması önemlidir. Aksi halde direkt olarak ya da tuvalet kağıdı aracılığı ile eldeki mikroorganizmalar perine bölgesine taşınarak enfeksiyona neden olabilmektedir (2). Özkan ve Demir tarafından yapılan bir çalışmada tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlarda yıkamayanlara göre vajinite yakalanma yüzdesi daha düşük bulunmuştur (8). Kısa ve Taşkın ın yaptığı çalışmada, ellerini yalnızca tuvaletten sonra yıkadığını belirten kadınların vajinal enfeksiyona yakalanma riskinin, tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlara göre anlamlı olmamakla birlikte 1.5 kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir (13). Benzer şekilde araştırmamızda vajinal enfeksiyonu olmayan kadınlarda tuvalete gitmeden önce elleri yıkama davranışının ortalama puanlarının vajinal enfeksiyonu olan kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda, bakteriyel vajinozis için en önemli risk faktörünün temizlenme amacı ile yapılan hazne içinin yıkanması (vajinal duş) olarak belirtilmektedir (25,26). Bu uygulama Müslüman ülkelerde başta olmak üzere kadınlar tarafından, kadın hijyeninin bir parçası olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (27-29). Ülkemizde (2,8,13,20,23) ve yurt dışında (16,26,29) yapılan çalışmalarda vajinal duş uygulamasının kadınlar arasında oldukça yaygın bir davranış olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda vajinal duş yapan kadınlarda genital yol enfeksiyonları yapmayanlara göre daha yüksek oranda görülmüştür (13,30). Nansel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da haftada birden fazla vajinal duş yapan kadınlarda bakteriyel vajinozis görülme sıklığının 1.80 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (31). Araştırmamızda da her iki gruptaki kadınların yarıya yakınının vajinal duş yaptığı belirlenmiştir. Kişisel hijyen uygulamaları içinde önemli bir yeri olan vücut banyosu genital bölge temizliğine de katkıda bulunur. Duş şeklinde sık banyo yapan kadınlarda genital hijyen açısından ilave uygulamalara gerek kalmaz. Kısa ve Taşkın ın yaptıkları çalışmada Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

6 vajinal enfeksiyona yakalanma riski, tabureye oturarak yıkanan kadınlarda 2 kat (13), aynı araştırmacıların yaptıkları başka bir çalışmada 2.64 kat daha fazla bulunmuştur (22). Özkan ile Demir (8) ve Karaman ile arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla vajinitis görülmüştür (32). Çalışmamızda da vajinal enfeksiyona yakalanma riski tabureye oturarak banyo yapan kadınlarda daha fazla görülmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri kadınlara verilen sağlık eğitimidir. Genital yol enfeksiyonlarının hem önlenebilmesi, hem de erken tanı ve tedavilerinin yapılabilmesi planlı ve etkili bir sağlık eğitimi ile mümkündür (2). Ünsal ve arkadaşlarının çalışmasında kadınların %40.1 inin genital hijyen konusunda daha önce bilgi aldığı, %59.9 unun ise bilgi almadığı tespit edilmiştir (3). Karatay ve Özvarış ın Ankara da yaptıkları çalışmada ise, kadınların sadece %13.2 sinin genital hijyen konusunda bilgi aldıkları belirtilmiştir (2). Ege ve arkadaşlarının Malatya da yaptıkları çalışmada, kadınların sadece %8 inin bilgi aldığı belirtilmiştir (27). Benzer bir şekilde araştırmamızda her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının genital hijyen ile ilgili bilgi almadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ülkemizde kadınların genital yol enfeksiyonlarından korunma, genital hijyen ve genital yol enfeksiyonu olması durumunda yapılacaklar konusunda bilgilendirilme oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırma sonucunda, bazı yanlış ve yetersiz genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyon riskini artırdığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: larından korunma, genital yol enfeksiyonlarının belirtileri, doğru genital hijyen uygulamaları, özellikle iç çamaşırlarını her gün değiştirme, pamuklu iç çamaşırı giyme, adet sırasında kanama miktarının az ve yoğun olduğu dönemlerde pedlerini yeterli sıklıkta değiştirme, günlük ped kullanmama, vajinal duş yapmama, cinsel bölgeyi hastalık belirtileri yönünden dikkatlice izleme, cinsel bölge temizliğine dikkat etme, cinsel ilişkide ağrı veya kanama olduğunda sağlık kuruluşuna gitme, ped değiştirmeden ve tuvalete gitmeden önce elleri yıkama ve ayakta banyo yapmaya yönelik konularda bazı yanlış ve yetersiz Aralık 2013 Gülhane Tıp Derg genital hijyen davranışları olduğu bulunmuştur. Kadınlara bu konularda eğitim ve danışmanlık verilmesi, üzere doğru genital hijyen uygulamaları ve genital enfeksiyonlardan korunma ile ilgili hazırlanmış bilgilendirme broşürleri bulundurulması ve görsel-işitsel araçlarla kadınların bilinçli oldukları konularda desteklenmesi, yetersiz oldukları konularda eğitim verilerek bilgilendirilmesi, grupları ile farklı zamanlarda tekrarlanması ve kadınların genital hijyen uygulamalarını daha iyi belirlemek ve nedensel ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla, gözlem ve izlem çalışmalarının yapılması önerilebilinir. Kaynaklar 1. Reid G, Bruce AW. Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgrad Med J 2003; 79: Karatay G, Özvarış Ş. Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 10: Ünsal A, Özyazıcıoğlu N, Sezgin S. Doğu Karadeniz deki bir belde ve ona bağlı dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: Ünsal A. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5: Öner S, Demirhindi H, Sütoluk Z, Akbaba M. Doğukent Sağlık Ocağı bölgesinde genital enfeksiyon prevelansı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5: Shobeiri F, Nazari MA. Prospective study of genital infections in Hamedan, Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: Dan M, Kaneti N, Levin D, et al. Vaginitis in a gynecologic practice in Israel: causes and risk factors. Imaj 2003; 5: Özkan S, Demir Ü yaş doğurganlık çağı kadınlarda vajinitisin tanılanmasında hemşirenin etkinliğinin belirlenmesi ve vajinitisin oluşumuna neden olan faktörlerin incelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12: Balcı O, Çapar M. Vajinal enfeksiyonlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2005; 2: Holloway D. Nursing considerations in patients with vaginitis. British Journal of Nursing 2010; 19: Owen MK, Clenney TL. Management of vaginitis. American Family Physician 2004; 70: Dalbudak ve ark.

7 12. Khan SA, Amir F, Altaf S, Tanveer R. Evaluation of common organisms causing vaginal discharge. J Ayub Med Coll Abbottabad 2009; 21: Kısa S, Taşkın L. Ankara da bir ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuran yaş evli kadınlarda vajinal enfeksiyon gelişmesini etkileyen davranışsal ve sosyo-demografik risk faktörleri. Sağlık ve Toplum Dergisi 2007; 17: Andrist LC. Vaginal health and infections. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2001; 30: Ege E, Eryılmaz G. Genital hijyen davranışları envanterinin (ghde) geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8: Czerwinski BS. Variation in feminine hygiene practices as a function of age. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing 2000; 29: Demirtaş B. Hemşirelik öğrencilerinin vulva sağlığına ilişkin bilgilerinin saptanması. Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 13: Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara verilen planlı eğitimin genital hijyen davranışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi 2006; 9: Vicdan AK. Üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin genital hijyen davranışlarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2010; 13: Yağmur Y. Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan yaş kadınların genital hijyen davranışları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: Hacıalioğlu N, İnandı T, Pasinlioğlu T. Erzurum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınlarda genital yol enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2000; 3: Kısa S, Taşkın L. Behavioral risk factors that predispose women to vaginal infections in Turkey. Pak J Med Sci 2010; 26: Temel M, Metinoğlu M. Tekirdağ iline bağlı I ve IV nolu sağlık ocaklarına başvuran yaş kadınlarda genital hijyen uygulamalarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 15: Patel V, Pednekar S, Weiss H, et al. Why do women complain of vaginal discharge? A population survey of infectious and pyschosocial risk factors in a South Asian community. International Journal of Epidemiology 2005; 34: Brotman RM, Klebanoff MA, Nansel TR, et al. Longitudinal study of vaginal douching and bacterial vaginosis a marginal structural modeling analysis. Am J Epidemiol 2008; 168: Ness RB, Hillier SL, Richter EH, et al. Why women douche and why they may or not stop. Sexually Transmitted Diseases 2003; 30: Ege E, Timur S, Zincir H ve ark. Women s douching practices and related attitudes in Eastern Turkey. J. Obstet. Gynaecol. Res 2007; 3: Zhang J, Thomas AG, Leybovic E. Vaginal douching and adverse health effects: a meta-analysis. American Journal of Public Health 1997; 87: Cottrell BH, Close FT. Vaginal douching among university women in the Southeastern United States. Journal of American College Health 2008; 56: Hacıalioğlu N, Nazik E, Kılıç MA. Descriptive study of douching practices in Turkish women. Ins j Nurs Prac 2009; 15: Nansel TR, Riggs MA, Kai-Fun YA, et al. The association of psychosocial stress and bacterial vaginosis in a longitudinal cohort. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 194: Karaman Ü, Atambay M, Yazar S, Daldal N. Kadınlarda trichomonas vaginalisin çeşitli sosyal değişkenler açısından yaygınlığının incelenmesi (Malatya ili örneği). Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30: Cilt 55 Sayı 4 Genital hijyen davranışlarının vajinal enfeksiyona etkisi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI GATA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN VAJİNAL ENFEKSİYONA

Detaylı

JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI*

JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI* ARAŞTIRMA JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI* Nazan KOŞTU** Kerime Derya (TAŞÇI) BEYDAĞ*** Alınış Tarihi:14.12.2007 Kabul Tarihi:17.02.2008 ÖZET Bu çalışma, Denizli

Detaylı

Jinokoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Genital Enfeksiyon Sıklığı ve Genital Hijyen Davranışları*

Jinokoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Genital Enfeksiyon Sıklığı ve Genital Hijyen Davranışları* F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 2: 85-91 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Jinokoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Genital Enfeksiyon Sıklığı ve Genital Hijyen Davranışları* The Evaluation of Genital

Detaylı

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI*

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* Zeynep DAŞIKAN 1, Bedriye KILIÇ 2, Cemile BAYTOK 2, Havva KOCAİRİ 2, Seher KUZU 2 ÖZET Bu araştırma, genital akıntı

Detaylı

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst ISSN: 2146-443X

Detaylı

Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi

Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 120-128 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 doi:10.5455/gulhane.19180 Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin genital hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin ve davranışlarının

Detaylı

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE GENITAL HYGIENE BEHAVIOR

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması*

Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması* Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması* Assesment of the Knowledge of Vulva Health of the Nursing Students (Araştırma) Öğr.Gör.Dr. Başak DEMİRTAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(1) BİR SAĞLIK MERKEZİ BÖLGESİNDEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYENE İLİŞKİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz KARATAY*, Şevkat Bahar

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Evli Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Ürogenital Semptomlar ile İlişkisi

Evli Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Ürogenital Semptomlar ile İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Evli Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Ürogenital Semptomlar ile İlişkisi Seyhan ÇANKAYA, a Emel EGE b a Ebelik Bölümü, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, b Hemşirelik

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

KADINLAR VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ*

KADINLAR VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ* KADINLAR VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ* Kabul Tarihi:01.03.2006 Emel EGE ** Gülşen ERYILMAZ *** ÖZET Bu çalışma kadınlara verilen planlı genital hijyen davranışları eğitiminin

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET Birsel Canan Demirbağ* Gamze Çan**

arastırma ABSTRACT ÖZET Birsel Canan Demirbağ* Gamze Çan** arastırma Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi The Effects of an Education Program on the Genital Hygiene Behaviors

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

2015). Kadın çalışanların üçte birini oluşturduğu tarım sektörü (%32,9) kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektörden biridir (TÜİK, 201

2015). Kadın çalışanların üçte birini oluşturduğu tarım sektörü (%32,9) kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektörden biridir (TÜİK, 201 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 51 Volume: 10 Issue: 51 Ağustos 2017 August 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Doi Number:

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon TRABZON DA İKİ FARKLI YERLEŞİM YERİNDEKİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI * Doç. Dr. Gamze ÇAN, Öğr. Gör. Dr. Murat TOPBAŞ, Uzm. Dr. Mehmet KAPUCU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (2) KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ A. Canan DEMİRBAĞ* ÖZET Bu çalışma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları

Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları Epidemiology, Factors and Outcomes of the Vaginal Douching (Derleme) Yrd.Doç.Dr. Samiye METE*, Emine GERÇEK** *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

neslihankelestemur@mynet.com ISSN : 1308-7312 mkaplan101@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number:1B0015 MEDICAL SCIENCES Neslihan Keleştemur Received: September 2009 Mustafa Kaplan Accepted: January 2010

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

T AD. Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri ARAŞTIRMA

T AD. Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :79-86 T AD ARAŞTIRMA Gebelikte anormal vajinal akıntı üzerine etkili risk faktörleri Tevfik Pınar 1, Z. Aytül Çakmak 1, Meral Saygun 1, Gül Pınar 2, Nuriye Ulu

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Detaylı

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi *

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Araştırma: Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Sema Dereli Yılmaz 1, Nezihe Kızılkaya Beji 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Konya 2 İstanbul Üniversitesi Florence

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI

BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI BĠR EĞĠTĠM PROGRAMI GELĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ: ORTAÖĞRETĠM KIZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GENĠTAL HĠJYEN EĞĠTĠM PROGRAMI Ayşe KOYUN, Funda ÖZPULAT, Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ 3 ÖZET Çalışmanın amacı, kız öğrencilerin

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ Teskereci G*., Arslan İ*. & Akman G** *Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun

Detaylı

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları*

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 573-578 Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* [Knowledge and Applications about Hand Hygiene of the Mothers] ÖZET AMAÇ: Bu araştırma,

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

GEBE OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

GEBE OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEBE OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Seyhan ÇANKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL Doğum Tarihi:18/04/1988 Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR Telefon : (541)430 38 06 E-Mail Adresi : ciler_yeygel884@hotmail.com

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir.

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Kızlarda Ergenlik Belirtileri Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Ergenlik döneminde hem erkeklerde hemde kızlarda önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler

Detaylı

TARİHÇE. 13 Kasım 1961 de; S.S.Y. Bakanlığı bünyesinde açıldı, 28 Ocak 1975 de; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ne

TARİHÇE. 13 Kasım 1961 de; S.S.Y. Bakanlığı bünyesinde açıldı, 28 Ocak 1975 de; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ne İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU LİSANS PROGRAMINDA ASEPSİ UYGULAMALARININ YER ALDIĞI DERSLER/KONULAR PROF. DR. NERİMAN AKYOLCU email:nakyolcu@istanbul.edu.tr 5.Ulusal Sterilizasyon

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 TEMİZİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

METRONİDAZOL SPEKTRUM: KLİNİK KULLANIM: METRONİDAZOL. Bakterinin nükleik asit sentezini inhibe ederek etki eden bakteriyostatik antibiyotiktir.

METRONİDAZOL SPEKTRUM: KLİNİK KULLANIM: METRONİDAZOL. Bakterinin nükleik asit sentezini inhibe ederek etki eden bakteriyostatik antibiyotiktir. METRONİDAZOL METRONİDAZOL Bakterinin nükleik asit sentezini inhibe ederek etki eden bakteriyostatik antibiyotiktir. SPEKTRUM: Anaeroblar: B. fragilis, Fusobakterium, Clostridia, Gardnerella vaginalis.

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI *

DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI * ARAŞTIRMA DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI * Ayla ÜNSAL** Nurcan ÖZYAZICIOĞLU*** Serap SEZGİN**** Alınış Tarihi:05.05.2009 Kabul Tarihi:10.07.2009

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı