A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi"

Transkript

1 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet aşağıdakilerden A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 2. Tarihi süreç içerisinde Kâbe, en kutsal mabet kabul edilmiş ve ona göre tazim görmüştür. Bu nedenle de Kâbe ye gönül verenler ona uygun görev ve sorumluluklar ihdas etmişlerdir. Örneğin, kutsal görevlerin sorumluluğunu üstlenen Kusay b. Kilâb Kureyşlilere hitaben şöyle demişti: İnsanlar uzak yerlerden gelerek burayı ziyaret ediyorlar. Bunları konuklamak, misafir etmek Kureyşin vazifesidir. Yukarıdaki parçada ifa edilmesi istenen kutsal görevin adı aşağıdakilerden A) Hicâbet B) Sikaye C) Rifâda D) Nedve E) Liva 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir defasında Ben iki kurban edilenin oğluyum. buyurmuştur. Bunlardan birisi Hz. İsmail, diğeri ise Peygamberimizin babası Abdullah tır. Yukarıda Hz. Peygamber in de işaret buyurduğu babasının kurban edilmek istenmesi hadisesi aşağıdaki olaylardan hangisine dayanır? A) Kâbe nin imar edilmesinde B) Zemzem kuyusunun kazılmasında C) Fil olayında D) Kâbe nin düşman saldırısına uğramasında E) Daru n-nedve nin inşasında 5. Hz. Muhammed (s.a.v.) in 12 yaşında iken amcası Ebu Talib ile birlikte Şam tarafına gerçekleştirdiği seyahatle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Busra kasabasında bulunan rahip Bahira, Hz. Muhammed (s.a.v.) in peygamberlik özelliklerini görmüştü. B) Hz. Muhammed (s.a.v.) Lât ve Uzzâ adına yemini reddetmişti. C) Ebu Talib Şam a gitmekten vazgeçerek Mekke ye dönmüştü. D) Hz. Muhammed (s.a.v.) dine ait bilgileri Bahira dan öğrenmişti. E) Bahira, Ebu Talib e çocuğun yetim olması gerektiğini söylemişti. 6. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Hatice nin nikâh akdini idare eden büyükleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hz. Muhammed in tarafı - Hz. Hatice nin tarafı A) Ebu Talib Hüveylid B) Ebu Talib Varaka b. Nevfel C) Varaka b. Nevfel Hz. Hamza D) Ebu Talib Hz. Abbas E) Hz. Hamza Hz. Abbas 7. İslam tarihinde Hz. Osman ın onlarla evlendiği için Zinnureyn lakabıyla anılmasına neden olan Hz. Peygamber in iki kızı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Rukiye Fatma B) Rukiye Ümmü Gülsüm C) Zeynep Ümmü Gülsüm D) Rukiye Zeynep E) Fatma - Zeynep 4. Hz. Muhammed (s.a.v.) in sütannesi ve ona verilişiyle ilgili I. Mekke de sağlıklı ortamın olmaması II. Bâdiye de fasih bir dilin konuşulması III. Halime ve eşi Haris in evine bereket gelmesi IV. Hz. Muhammed (s.a.v) in, Müslümanlara esir düşen süt kardeşi Şeyma yı serbest bırakması V. Hz. Muhammed (s.a.v) in sonraki dönemlerde süt annesine Anacığım, anacığım diye hitap etmesi durumlarından hangileri doğrudur? A) I, ve II B) I, II ve III C) I, II, III ve IV D) I, II, III ve V E) I, II, III, IV ve V 8. Hz. Muhammed (s.a.v.) 35 yaşında iken gerçekleştirilen Kâbe nin onarımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Hakem olayını ortaya atan Ebû Umeyye b. Muğire dir. B) Anlaşmazlığa neden olan, Hacerü l Esved i yerine kimin yerleştireceğiydi. C) Ertesi sabah Safa kapısından içeriye giren ilk kişi hakemlik yapacaktı. D) Kâbe nin içinden sayılmakla birlikte Hatîm bölümü dışarıda bırakılmıştı. E) Dört büyük putun tamamı Kâbe içine yerleştirilmişti

2 9. Sûk-i Ukâz panayırında kızıl bir deve üzerinde...yaşayan ölür, ölen fena bulur... diye konuşmasına başlayıp Hz. Muhammed (s.a.v.) in peygamberliğini önceden müjdeleyen ve Peygamber imizin de kendisinden Umarım ki Allah, kıyamet gününde onu ayrıca bir ümmet olarak diriltecektir. diye bahsettiği kişi aşağıdakilerden A) Sad. b. Ebi Vakkas B) Umeyye b. Muğire C) Ebu Talib D) Kus b. Sâide E) Zeyd b. Harise 13. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine tabi olanlarla birlikte Kâbe nin önünde Allah ın birliğini ilan edince Mekkeli müşrikler bunu putlara hakaret kabul edip ona işkence etmeye başlamışlardı. Hz. Peygamber e bağlılığıyla bilinen Haris in-i Hale Hz. Peygamber i kurtarmaya çalışınca müşrikler tarafından şehit edilmişti. Yukarıdaki olayın İslam tarihi açısından önemi aşağıdakilerden öncelikle A) Hâris ibn-i Hale nin, kanları Harem-i Şerif e dökülen ilk İslam şehidi olması B) Kâbe nin önemli olaylara tanıklığı C) Müslümanlar için Harem-i Şerif in kutsal oluşu D) Kâbe nin putlardan temizlenecek olması E) Müşriklerin Allah ın birliğine tahammüllerinin olmaması 10. Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen Musa ya gelen büyük melektir... diyerek Hz. Muhammed (s.a.v.) in peygamberliğini tasdik eden Hristiyan bilgin aşağıdakilerden A) Bahira B) Nastura C) Varaka b. Nevfel D) Nuaym b. Mesud E) Heraklius 11. Aşağıdakilerden hangisi İnkıtâ-i vahyin en temel sebebidir? A) Hz. Muhammed (s.a.v.) in vahiyden etkilenmesi B) Mekke toplumunun çoğunlukla putperest olması C) Hz. Muhammed (s.a.v.) in vahye alıştırılıp hazır hale getirilmesi D) Mekkelilerden gelecek itirazların olması E) Mekkeli müşriklerin baskı kuracak olması 14. Hz. Muhammed (s.a.v.) e yapılan küfür ve hakaretleri haber alıp Ebu Cehil in üzerine yürüdü. Ebu Cehil, Müslüman olur korkusuyla üzerine yürüyenlere şöyle seslenmişti: Aman, ona ilişmeyin, varıp hiddet ile Müslüman olur, onunla Muhammediler kuvvet bulur. Yukarıdaki parçada Müslümanlığının ilk aşaması anlatılan sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Hamza B) Hz. Abbas C) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Osman E) Hz. Ömer 12. Aşağıdakilerden hangisi Yakın akrabalarını inzar et, müminlerden sana tabi olanlara rahmet ve himaye kanatlarını indir... ayetinin nüzulünden sonra Hz. Peygamber in yaptığı ilk iştir? A) Safa Tepesi ne çıkıp Mekkelileri İslam a davet etmesi B) Yakın akrabalarını evine davet etmesi C) Kâbe önünde peygamberliğini ilan etmesi D) Darun-Nedve de inananlarla birlikte istişarede bulunması E) Hz. Hatice den kendisini örtmesini istemesi 15. Hz. Ömer in Müslüman olmasıyla ilgili I. Müslüman olmasına sebep olan kendisine okunan ayetlerdi. II. Hz. Ömer e, Hz. Peygamber i öldürme görevinin emri Darü n-nedve de verilmişti. III. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve arkadaşları o sırada Dârü l Erkam da bulunmaktaydı. IV. Hz. Ömer, Hz. Peygamber in Bu dini iki Ömer den biriyle aziz kıl! duasındaki kimselerden biriydi. V. Nuaym b. Abdullah, Hz. Ömer in yönünü kız kardeşinin evine çeviren kişiydi. Bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V - 2 -

3 16. Uydurduğu masallarla Kur an ın yüksek edebi mucizeliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve hakkında Kalem Suresi nin Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. şeklindeki ayetleri nazil olan müşrik aşağıdakilerden 20. Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Hatice ile Ebu Talib in ölümlerinin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili İslam tarihindeki ifadesi aşağıdakilerden A) Hüzün yılı B) Hicret yılı C) İnkıtâ-i vahiy D) Abluka E) Sebeb-i Nuzül A) Ebu Sufyan B) Nadr b. Hâris C) Velid b. Muğire D) Ebu Leheb E) As b. Vâil 17. Zengin bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olduktan sonra yoksullukla boğuşan ve İslam tarihinde Hz. Peygamber imizden sonra ilk öğretmen olarak Kur an öğretmek üzere Medine ye gönderilen sahabe aşağıdakilerden A) Ebu Zerr B) Sa d b. Muaz C) Caferi Tayyar D) Mus ab b. Umeyr E) Sa d. b. Ebi Vakkas 21. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Taif yolculuğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Hz. Muhammed (s.a.v.) in en çok eza çektiği olaydır. B) Azatlı kölesi Zeyd b. Harise Hz. Peygamber e eşlik eden kişiydi. C) Hristiyan köle Addas İslam la şereflendi. D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Taif halkının helak olması için Allah a dua etmişti. E) Taif yolculuğunun amacı İslam ı tebliğdi. 18. Mekkeli müşrikler tarafından Müslümanlara uygulanan sosyal boykotun en önemli etkisi aşağıdakilerden A) Mekkeli müşriklerin rahat bir nefes alması B) Müslümanların açlık çekmesi C) İslam ı tebliğde yavaşlama olması D) Akrabalık bağlarının zayıflaması E) Mekkeli müşriklerin itibar kaybetmesi 22. I. Bakara suresinin son üç ayetinin indirilmesi II. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi III. Oruç ibadetinin farz kılınması IV. Beş vakit namazın farz kılınması olaylarından hangileri Miraç ta gerçekleşmiştir? A) Yalnız I B) I ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 19. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı abluka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Müslümanlar Ebu Talib mahallesinde abluka altına alınmıştı. B) Her türlü beşeri münasebetler askıya alınmıştı. C) Karar Mansur b. İkrime tarafından yazılarak Kâbe nin içine asılmıştı. D) Abluka Eşhuru Hurum (Muhterem aylar)da kaldırılırdı. E) Muhammed ismi hariç karar metninin diğer kısmı böcek tarafından yenmişti. 23. Peygamberlerin ve meleklerin erebildikleri ilmin sonudur. Arş-ı Âla nın altındadır. Ondan ilerisine ne bir melek ne de bir peygamber yaklaşamaz. İlerisi gayb âlemidir. Yukarıda bahsi geçen âlem aşağıdakilerden A) Sidretü l Müntehâ B) Cennetü l Bâki C) Makâm-ı Mahmud D) Cennetü l Firdevs E) Harem-i Şerif - 3 -

4 24. Mekkeli müşriklere nazaran Medineli Arap kabilelerinin İslam dinini daha kolay benimseyip kabul ettikleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedeni olamaz? A) Uzun yıllar içerisinde İslam ı duymuş olmaları B) Yahudilerin Medineli Arap kabilelerini putperest oldukları için ayıplamaları C) Kalplerinin Mekkeli müşrikler kadar katı olmaması D) Yahudilerin, peygamberleriyle övünerek manevi üstünlük sağlamaları E) Yahudilerin gittikçe güçlenmelerinden korkmaları 28. Ey Mekke! Bütün dünyada en çok sevdiğim yer, senin topraklarındır. Fakat senin halkın, beni senin duvarların arasında huzur içinde bırakmıyorlar... Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkelilerle ilgili yukarıdaki sözünü hangi gerekçe üzerine söylemiştir? A) Sosyal boykot uygulamaları B) Zulüm ve işkence yapmaları C) Alay ve hakaret etmeleri D) Kâbe yi putlarla doldurmaları E) Hicrete mecbur bırakmaları 25. Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı nın sayıca fazla olmasının ve kısa zamanda gerçekleşmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Mus ab b. Umeyr in gayreti B) Medinelilerin Mekkeli müşriklere olan düşmanlıkları C) Medine halkının gittikçe artan iştiyakı D) Kur an ın ruhlarında bıraktığı tesir E) Hazreç kabilesinin liderlerinden Es ad b. Zürare ve Evs kabilesinin reislerinden bir olan Sa d b. Muaz ın Müslüman olmaları 29. Kalpleri var, anlamaz; gözleri var, görmez; kulakları var, işitmez. Yukarıdaki ayetin işaret ettiği olay aşağıdakilerden A) Ğar mucizesi B) Miraç hadisesi C) Fil olayı D) Sosyal boykot E) Kâbe hakemliği Dediklerinizi dinledik. Ya Resûlallah, siz söyleyin. Kendiniz adına, Allah adına istediğiniz andı alın, biz hazırız. - Kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korumak üzere size elimi veriyorum. - Biat ettik, ya Resûlallah... - Kanım sizin kanınızdır. Siz bendensiniz, ben de sizdenim. - Sözümüzün karşılığında bize ne vadediyorsunuz, ya Resûlallah? - Cennet var. Yukarıdaki karşılıklı konuşma aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir? A) Hudeybiye Barış Anlaşması B) I. Akabe Biatı C) II. Akabe Biatı D) Rıdvan Biatı E) Medine Sözleşmesi 27. Aşağıda, Mekke den Medine ye ilk hicret edenlerden hangisinin hicret ediş şekli diğerlerinden farklı gerçekleşmiştir? A) Hz. Ebû Seleme b. Abdü l Esed B) Hz. Âmir b. Rabîa C) Hz. Abdullah b. Cahş D) Hz. Osman E) Hz. Ömer 30. Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yukarıdaki ayette konu edilen Mekkelilerin tuzak kurma olayı aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir? A) Daru n- Nedve B) Daru l Erkam C) Akabe D) Kâbe nin Hicr bölgesi E) Ebû Süfyan ın evi 31. Sana Kur an ın tebliğini ve onunla ameli farz eden Allah, muhakkak ki seni Mekke ye iade edecektir. Yukarıdaki ayet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hicret yolunda nazil olmuştur. B) Hz. Peygamber e müjde vermiştir. C) Allah, Hz. Peygamber in hicretten vazgeçmesini istemiştir. D) Hz. Peygamber bu ayetle moral bulmuştur. E) Allah dilediğini yapandır

5 32. İlk gününden takva temeli üzerine kurulan bu mescitte namaza durmak daha evladır. Orada temizliği ve nezaheti pek seven insanlar vardır... Yukarıdaki ayetin işaret ettiği ve İslam tarihinde hicret sırasında inşa edildiği bilinen mescit aşağıdakilerden A) Kıbleteyn Mescidi B) Mescid-i Nebi C) Kuba Mescidi D) Hz. Aişe Mescidi E) Harem-i Şerif 36. Ensar çiftiyle çubuğuyla, Muhacirler de çarşı pazarda alış verişle meşgul iken ben, Hz. Peygamber in yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip belliyordum. Onun duasını almıştım. En çok hadis rivayet eden biri olarak Ebû Hureyre nin yukarıdaki sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini açıklar niteliktedir? A) Mescid-i Nebi B) Suffa C) Kûba Mescidi D) Harem-i Şerif E) Daru l Erkam 33. Aşağıdakilerden hangisi hicretin I. yılında namaza çağrı ile ilgili düşüncelerden biri değildir? A) Boru öttürmek B) Çan çalmak C) Ateş yakmak D) Güneşin hareketlerini gözlemlemek E) Ezan fikrini ortaya koymak 37. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi nde yer alan maddelerden biri değildir? A) Taraflar her türlü fesadı ve bozgunculuğu önleyecektir. B) Müslümanlarla Yahudiler müttefiktirler. C) Medine içinde harp yasaktır. D) Taraflardan biri düşmanla barış yaparsa diğer taraf buna uymak zorunda değildir. E) Medine içinde olsun dışında olsun, herkes emniyet içinde yaşar. 34. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (onları) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir... ayetinde birbirlerinin velileri olarak ifade edilenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Evs Hazreç B) Ensar Muhacir C) Ensar Kurayza D) Mekkeliler Beni Nadir E) Beni Nadir Muhacir 38. Hz. Peygamber, muhacirlerin Mekke yi hatırdan çıkaramama hallerini gördükçe, Ya Rab! Sen bize Mekke gibi Medine yi de sevdir ve burada bize bereket ve maişet bolluğu ver. niyazında bulunurdu. Hz. Muhammed (s.a.v.) in yukarıdaki duasına neden olan muhacirlerle ilgili durum aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Kâbe ye olan bağlılıkları B) Mekke deki akrabalarının Müslüman olmalarını arzu etmeleri C) Ev, mal gibi neleri varsa Mekke de kalması D) Medine nin havasına alışamamış olmaları E) Mekkeli müşriklerden intikam alma arzuları 35. I. Medine Sözleşmesi II. Ensar Muhacir kardeşliği III. Evs ve Hazreç kabilelerinin barıştırılması IV. Mescid-i Nebi nin inşası V. Hudeybiye Barış Anlaşması Yukarıda verilenlerden hangileri hicret sonrası Medine de yapılan ilk işlerden değildir? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız IV D) IV ve V E) Yalnız V 39. Uhud Savaşı na hazırlık olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Savaşın yeri istişare ile belirlenmiştir. B) Hz. Peygamber imiz Medine yi içerden müdafaa etmek istemiştir. C) Münafıkların başı olan Abdullah İbn-i Übey de Medine nin içerden müdafaa edilmesini isteyenlerdendi. D) Genç sahabeler Bedir de olduğu gibi dışarda savaşmayı uygun görmüşlerdi. E) Genç sahabelerin dışarıda savaşmak istemeleri Hz. Peygamber i etkilememişti

6 40. Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabıyla istişare yapıp onlardan söz isteyince Mikdâd adındaki sahabe Ya Rasûlallah! Allah ın emrettiği yolda devam et. Biz sana tabiyiz ve itaat ederiz. Biz İsrail oğullarının Mûsâ ya dediği gibi sana Sen git de Rabbinle birlikte harp et, biz burada duracağız. demeyiz... Yukarıdaki konuşma aşağıdaki olayların hangisinden önce gerçekleşmiştir? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Bi r-i Maûne Faciası E) Raci Olayı 44. I. Kıble Kudüs ten Kâbe ye çevrilmiştir. II. Cihada izin verilmiştir. III. İlk hac ibadeti ifa edilmiştir. IV. Oruç farz kılınmıştır V. Zekât ve fıtır sadakası emredilmiştir. Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri hicretin ikinci yılında vuku bulan olaylardan değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II, IV ve V 41. Arap toplumunda taraflar savaşı kızıştırmak için meydana her iki taraftan kişiler göndererek çarpıştırırlardı. Bu durum savaş kızışıncaya kadar devam ederdi. Yukarıda savaşın kızıştırılmasını anlatan olayın adı aşağıdakilerden A) Mübâreze B) Mukabele C) Müdahale D) Mukayese E) Mücadele 45. Hz. Muhammed (s.a.v.) Bedir Savaşı sonrasında Ebû Süfyan ın bir kuvvetle Medine yakınlarına kadar geldiğini haber alınca 80 süvari, 120 yaya ile onu karşılamaya çıkmış, ancak hiçbir mukavemetle karşılaşmamıştı. Ebû Süfyan ve adamları kaçarken ağırlık olmasın diye yiyecek olarak getirdikleri kavrulmuş un çuvallarını yerlere atmışlardı. Yukarıda kısaca anlatılan ve ismini kavrulmuş undan alan gazve aşağıdakilerden 42. Hz. Muhammed (s.a.v.) Bedir Savaşı sırasında savaşa istemeyerek geldikleri bilinen ve iyilik gördüğü bazı kimselerin bir vefa borcu olarak öldürülmemesini istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı öldürülmeyip bağışlanandır? A) Sevik Gazvesi B) Beni Nadir Gazası C) Beni Mustalık Gazvesi D) Zâtü s-selâsil Gazvesi E) Dûmetü l Cendel Gazvesi A) Peygamberimizin amcası Ebû Leheb B) İslam ın baş düşmanı Ebû Cehil C) Boykot sahifesini yırtan Abü l-bahterî D) Mekke nin ileri gelenlerinden Utbe b. Rebîa E) Mekke nin fethinde Müslüman olan Ebû Süfyan 46. Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili bir bilgi değildir? 43. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı sonrasında esirlere yapılan uygulamalardan biri değildir? A) Fidye karşılığında serbest bırakma B) Müslümanlar arasında dağıtma C) Okuma yazma bilenleri on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri şartıyla azat etme D) Durumları farklı olan bazı kimseleri şartsız bırakma E) 14 şehide karşılık esirlerden 14 kişiyi öldürme A) Müslümanlar 300, Mekkeli müşrikler kişilik kuvvet hazırlamıştı. B) Müslümanların sancaktarlığını Mus ab b. Umeyr yapmıştı. C) Hz. Peygamber imizin kılıcı Ebû Dücâne deydi. D) Hz. Hamza Hind Cübeyr in kölesi tarafından şehit edilmişti. E) İslam ın baş düşmanı Ebû Leheb öldürülenler arasındaydı

7 47. Uhud Savaşı nın bir anında Hz. Muhammed (s.a.v.) Ya Rab! Kavmimi affet. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. diye niyazda bulunmuştu. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) yukarıdaki niyazını savaşın hangi anında yapmış olmalıdır? A) Savaş başlamadan önce B) Savaşın hemen başlangıcında C) Hz. Hamza nın şehit olduğunu gördüğünde D) Mübarek dişinin kırıldığı anda E) Savaşın sonunda 51. Kilâb kabilesinin isteği üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) Ashab-ı Suffa dan sayıları 40 ile 70 kişi arasında olduğu tahmin edilen kişileri İslam dinini anlatmak üzere göndermişti. Gönderilenlerin tamamına yakını şehit edilmişti. Hz. Peygamber imizi ve ashabını çok üzen ve yukarıda sözü edilen olay aşağıdakilerden A) Beni Nadir Gazası B) Recî Vakası C) Bi r-i Maûne Faciası D) Beni Mustalık Gazvesi E) İfk Hadisesi 48. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Uhud Savaşı nda yukarıdaki ayetin nazil olmasına sebep olan olay aşağıdakilerden A) Müslümanların bir ara mağlup duruma düşmeleri B) Hz. Hamza nın halini gördüğünde Hz. Peygamber imizin Andolsun ki, günün birinde onlara galip gelirsek, onların ölülerini öyle bir hale koyacağım ki, Araplarda onun misli görülmüş olmasın. sözü C) Okçuların yerlerini terk etmesi D) Savaşın zorluğu E) Mu sab b. Umeyr in şehit edilmesi 52. Zor bir gazve olmamasına rağmen Beni Mustalık Gazvesi İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Aşağıdaki olaylardan hangisi Beni Mustalık Gazvesi ni önemli kılan nedenlerden biri değildir? A) Münafıkların araya fitne sokmak istemeleri B) Cüveyriye meselesi C) İfk hadisesi D) Münafıkların ganimet sevdası E) Müşriklerin ezanı susturma hevesleri 49. Hicretin üçüncü yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) zevceliğine aldığı ve iki ay sonrasında da vefat eden Zeynep bint-i Hüzeyme yoksulları doyurması nedeniyle aşağıdaki lakaplardan hangisiyle anılmaktaydı? A) Ümmü l-mesakîn B) Ümmü l-yetim C) Ümmü l-hayr D) Ümmü s-sailîn E) Ümmü l-mahrûm 50. Uhud Savaşı ndan sonra Müslümanların gerçekleştirdiği müfrezelerin temel nedeni aşağıdakilerden A) İslam ı yaymak B) Mekkeli müşriklere güçlerini ispatlamak C) Müşrik Arap kabilelerinin Müslümanlara karşı birleşmelerini önlemek için gözdağı vermek D) Uhud Savaşı nın intikamını almak E) Ganimet toplamak 53. Peygamberimizin zevcesi olma şerefine ulaşmakla birlikte kavminin esaretten kurtulmasına sebep olmuştur. Hz. Aişe, onun hakkında şöyle demiştir: Kavmi için onun kadar hayırlı olmuş bir kadın yoktur. Yukarıdaki parçada sözü edilen Hz. Peygamber in zevcesi aşağıdakilerden A) Hz. Cüveyriye B) Hz. Hatice C) Hz. Zeynep bint-i Hüzeyme D) Hz. Zeynep bint-i Cahş E) Hz. Safiyye - 7 -

8 54. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resülü bize, ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Azhab suresinin yukarıdaki ayetleri aşağıda verilen İslam tarihindeki olaylardan hangisine işaret etmektedir? 58. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Habeş kralı Necaşi ye gönderdiği İslam a davet mektubunda Adına Allah a hamd ediyorum... şeklinde yazmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Hz. Peygamber in tevazu göstermesi B) Necaşi ye olan güveni C) Necaşi nin halkını sevmesi D) Necaşi nin Hristiyan olması E) Necaşi nin misafirperver olması A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mute Savaşı E) Mekke nin Fethi 55. Mekkeli müşriklerin Müslümanları Mekke ye sokmaması üzerine Hz. Peygamber in ashabı, sonuna kadar Peygamber le birlikte sebat edeceklerine, O ndan ayrılmayacaklarına ant içtiler. Yüce Allah Kur an da bu olayı şöyle haber verir: Müminler sana o ağacın altında biat ettikleri zaman, Allah onlardan razı olmuştu... Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olay aşağıdakilerden A) I. Akabe Biatı B) II. Akabe Biatı C) Rıdvan Biatı D) Hudeybiye Barış Antlaşması E) Medine Sözleşmesi 56. Hudeybiye Barış Antlaşması nın imzalanması sırasında, antlaşmanın Müslümanların aleyhinde olduğu düşüncesiyle Hz. Muhammed (s.a.v.) e itiraz eden ve akabinde pişmanlık duyarak aleyhinde vahiy inmesinden korkan sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Ömer B) Hz. Ebu Bekir C) Hz. Ali D) Hz. Osman E) Hz. Sad b. Ebi Vakkas 59. I. Hicretin yedinci yılında gerçekleşti. II. İslam ın gelişinden yirmi yıl sonra ezan orada yüksek sesle okundu. III. Nafile ibadetlerde bir ilk gerçekleşti. IV. Müslümanların sayısı yaklaşık iki bin kişiydi. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi olayı açıklamaktadır? A) Veda Haccı B) Veda Hutbesi C) İlk umrenin ifası D) İlk cuma namazının kılınması E) İlk hac ibadetinin edası 60. I. Savaş Zeyd b. Harise komutasında başlamıştır. II. Müslümanların sayısı iken Bizans ordusunun sayısı kişiye yakındı. III. Sancağı sırasıyla taşıyan Zeyd b. Harise, Cafer b. Ebî Talib ve Abdullah b. Revaha şehit olunca sancağı Halid b. Velid aldı. IV. Halid b. Velid şehit olarak Mute mevkiinde defnedildi. Mute Savaşı na ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I, II, III D) II,III ve IV E) I, II, III ve IV 57. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Bizans imparatoru Heraklius a gönderdiği İslam a davet mektubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İslam dininin evrensel bir hal aldığı B) Kralın Müslüman olmasına bağlı olarak halkının da Müslüman olacağından ecrinin iki kat olacağı C) Müslümanlığı kabul etmemesi durumunda krala bağlı oldukları için halkın günahının kralda olacağı D) Müslümanların kendilerinden emin olduğu E) Müslümanların Bizans la ticari ilişkiler kurmak istemeleri 61. Mekke nin fethi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Barış Antlaşması nı bozmaları fethi kolaylaştırdı. B) Müslümanlar önemli bir güçlükle karşılaşmadılar. C) Ebû Süfyan Müslüman oldu. D) Harem-i Şerif in, Ebû Süfyan nın evi ve diğer evler güvenilir kılındı. E) Mekkeliler üzülmesin diye Kâbe den putların temizlenmesi bir süreliğine ertelendi

9 62. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım." "Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır." Yukarıda Ahzab suresinin 28. ve 29. ayetlerinin işaret ettiği olay aşağıdakilerden 66. Hz. Muhammed (s.a.v) A lâ-yı İliyyîne ulaşmadan az önceki anlarında dikkatli olunmasını istediği iki şey aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Oruç ve namaz B) Namaz ve sadaka C) Namaz ve köleler D) Zekât ve köleler E) Oruç ve Zekât A) Îlâ B) İfk C) Muta D) Nisa E) Hane-i Saadet 63. Münafıkların Müslümanlar arasında nifak tohumları ekmek için türlü bahaneler ileri sürerek inşa ettiği ve sonrasında Allah tarafından yıkılması emredilen mescit aşağıdakilerden A) Mescid-i Dırâr B) Mescid-i Aksa C) Süleyman Mabedi D) Kıbleteyn Mescidi E) Kuba Mescidi 67. Sınav olduğunuz kitabın üst yardımcı başlığı olan Hâtemü l Enbiyâ nın anlamı aşağıdakilerden A) Peygamberlerin sonuncusu B) Allah ın en sevgili peygamberi C) Seçkin peygamber D) Merhamet peygamberi E) Bütün zamanların peygamberi 64. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Veda Hutbesinde can, mal ve namusun korunmasını Mekke nin ve içinde bulundukları ayın kutsallığıyla pekiştirerek açıklamasının nedeni aşağıdakilerden A) Mekke yi çok sevmesi B) Hakların önemine vurgu yapmak istemesi C) Mekke ye değer katmak istemesi D) İçinde bulunduğu ayın ne anlama geldiğini açıklamak istemesi E) Mekkelileri sevindirmek istemesi 68. Hz. Muhammed (s.a.v)'in " Benim anamdan sonra anam sensin." diyerek şükran duygusunu ifade ettiği kişi aşağıdakilerden A) Ümmü Eymen B) Süveybe C) Halime D) Esma E) Fatma 69. Abdülmuttalib vefatından önce, Senin servetin çok lakin kalbinde merhamet az. Çocuksa yetim, yüreği yaralı, onu hoş tutamazsın diyerek, Hz. Muhammed i (s.a.v) i himayesine vermemiştir. 65. Hz. Muhammed (s.a.v.) in, vefatından önce rahatsızlanması üzerine yerine imamlık yapmak üzere görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Ebû Bekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ali E) Hz. Hasan Yukarıda bahsi geçen Abdulmuttalib in oğlu aşağıdakilerden A) Ebu Talib B) Ebu Cehil C) Abbas D) Ebu Leheb E) Haris - 9 -

10 70. Hz. Hatice ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ticaretle uğraşmıştır. B) Hz. Muhammed (s.a.v) ile evliliğinden 6 çocuk dünyaya getirmiştir. C) Kureyş'in şerefli ve itibarlı kadınları arasında yer almıştır. D) İlk Müslüman olan kişilerdendir. E) Hz. Muhammed (s.a.v)'den 6 ay sonra vefat etmiştir. 74. Hz. Peygamberin, Ben ilmin şehriyim.. de/da kapısıdır sözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sahabelerden hangisi gelmelidir? A) Hz. Ebubekir B) Hz. Osman C) Hz. Ömer D) Hz. Ali E) Hz. Hamza 71. Aslen Yemenlidir. Müslümanlığı seçtiği için çok fazla işkence görmüştür. Annesi Sümeyye ve babası Yasir ilk İslam şehitlerindendir. Yukarıda özellikleri verilen sahabe aşağıdakilerden 75. Hz. Muhammed (s.a.v) i Taif ten dönerken himayesine alarak Mekke ye girmesine yardım eden kişi aşağıdakilerden A) Mutim b. Adiyy B) Ebu Cehil C) Ömer b. Hattab D) Velid b. Muğire E) Nuaym b. Abdullah A) Bilal-i Habeşi B) Ammar C) Ebu Fukeyhe D) Süheyb-i Rumi E) Habbab 72. Müslümanlığı seçtikleri için efendileri tarafından çok fazla eziyet ve cefa çektirilen Lübeyne, Zinnire gibi köleleri satın alarak özgürleştiren ve bu işkencelerden kurtaran sahabe aşağıdakilerden A) Cafer b. Ebi Talip B) Zübeyr b. Avvam C) Hz. Hamza D) Hz. Ebubekir E) Hz. Ali 76. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed i) bir gece Mescid-i Haram dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa ya götüren Allah ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (İsra suresi,1.ayet) Yukarıda verilen ayet aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir? A) Kadir B) Beraat C) Miraç D) Regaip E) Mevlid 73. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli Müşriklerin İslamiyet e düşman olmalarının nedenleri arasında yer almaz? A) Mevkilerini kaybetme endişeleri B) Ticaret hayatlarının duracağını düşünmeleri C) Atalarının dinlerinden vazgeçmelerinin kolay olmaması D) Evladı ve malı çok olan birinin ancak peygamber olabileceğini düşünmeleri E) Hanif inancını benimseyerek bu inançtan vazgeçmek istememeleri 77. Aşağıdakilerden hangisi I. Akabe Biatı nda yer alan esaslardan biri değildir? A) Allah'a şirk koşmamak B) Hırsızlık yapmamak C) Zina etmemek D) Çocukları öldürmemek E) Namaz kılmak

11 78. II. Akabe Biatı'nda henüz Müslüman olmamasına rağmen Hz. Muhammed (s.a.v) in yanında yer alan amcası aşağıdakilerden A) Ebu Talip B) Abbas C) Zübeyr D) Hamza E) Ebu Lehep 82. Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılında gerçekleşenlerden biri değildir? A) İlk Cuma namazının kılınması B) Mescid-i Nebi'nin inşası C) Hz. Muhammed (s.a.v) ile Hz. Aişe nin (r.a) evliliği D) Hac ibadetinin farz kılınması E) İlk ezanın okunması 79. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumu, peygamberliği, hicreti ve ölümünün gerçekleştiği gün aşağıdakilerden A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cuma 83. Bedir Savaşı ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hicretin 2. yılı Ramazan ayında gerçekleşmiştir. B) Ebu Cehil öldürülmüştür. C) Müslümanlar 14 şehit vermiştir. D) Müslümanların Arap yarımadasındaki güven ve itibarları zedelenmiştir. E) Mekkeli müşrikler yaklaşık bin kişilik bir ordu ile savaşa katılmıştır. 80. Medine'ye hicretten sonra Hz. Peygamber imizi evinde misafir eden sahabe aşağıdakilerden A) Ebu Derda B) Ebu Eyyubi Ensari C) Sa'd b. Muaz D) Sa'd b. Rebi E) Evs b. Sabit 84. Habeşistan da Necati nin huzurunda İslam ı anlatan ve oradaki Müslümanların sözcülüğünü yapan sahabe aşağıdakilerden A) Ebu Huzeyfe b. Ukbe B) Zübeyir b. Avam C) Abdullah in-i Mesut D) Usame b. Zeydi E) Cafer b. Ebe Talip 81. Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretten sonra Medine de toplumsal barışı sağlamak için; I. Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki sorunları gidermiştir. II. Ensar ile Muhacir i kardeş ilan etmiştir. III. Yahudilerle Medine Sözleşmesi yapmıştır. IV. Farklı devlet liderlerine mektup yazarak onları İslam a davet etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirmiştir? A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, III ve IV D) I, II ve IV E) III ve IV 85. Hüseyniye Antlaşması ndan sonra Medine ye dönülürken yolda nazil olan sure aşağıdakilerden A) Nas B) Fetih C) İsraf D) Mülk E) Nebi

12 86. Hüseyniye Antlaşması nın şartlarını aşağıdaki sahabetlerden hangisi yazmıştır? A) Hz. Ali B) Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ebubekir E) Hz. Zübeyir 90. Hz. Muhammed (s.a.v.) in bizzat katıldığı ancak düşmanın geri çekilmesi nedeniyle savaşmadan Medine ye döndüğü son savaşı aşağıdakilerden A) Hendek Savaşı B) Hayber in Fethi C) Mute Savaşı D) Tebük Savaşı E) Benî Mustalik Gazvesi 87. Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine den sürgün edilen Yahudi kabilelerin yerleştiği ve burada da Müslümanlar aleyhine çalışmaya devam ettikleri için hicri 6. yılda fethedilen yer aşağıdakilerden A) Küba B) Taife C) Yemen D) Hayber E) Umman 91. Ashabım! "Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib in torunu İlyas bin Rabia nın kan davasıdır. Hz. Muhammed (s.a.v) Veda Hutbesi nde söylediği bu sözlerle insanların hangi hakkına değinmiştir? A) Yaşama hakkı B) Mal güvenliği C) Eşitlik ilkesi D) Kadın hakları E) Özgürlük 88. Hud Savaşı nda Mekkeli müşriklerin komutanı olan, Hüseyniye Antlaşması ndan bir süre sonra Müslümanlığı seçen ve Mut Savaşı nda İslam ordusunun kumandanslığını yapma şerefine erişen sahabe aşağıdakilerden A) Cafer b. Ebe Talip B) Zeydi b. Haris C) Halit b. Velide D) Amer b. As E) Abdullah in-i Refaha 92. Inkıta'ı vahiyden sonra nazil olan ilk sure aşağıdakilerden A) Müddessir Suresi B) Duha Suresi C) Müzzemmil Suresi D) Kalem Suresi E) Fatiha Suresi 89. Aşağıdakilerden hangisinin Mekke nin fethinden sonra gerçekleştiği söylenemez? A) Hz. Hamza nın katili Vahşinin Müslüman olması B) Kâbe nin putlardan temizlenmesi C) Bilal-i Habeşi nin Kâbe nin üzerine çıkarak ezan okuması D) Hz. Peygamber in Fetih Hutbesini okuması E) İslam tarihinde ilk umrenin gerçekleşmesi 93. I- Habeşistan a hicret eden 1.kafile 11 erkek, 4 kadından oluşuyordu. II- Bi'setin 6. yılında başlarında Caferb. Ebi Talib olan kalabalık bir grup 2. kafile olarak Habeşistan'a hicret etti III- Amr b. As ve Abdullah ibni Rebia Kureyş temsilcisi olarak Müslümanları Necaşi'nin elinden almak için Habeşistan'a gittiler. IV-Ebu Cehil başkanlığında bir heyet Kureyş'ten kaçan Müslümanları Habeşistan'dan almak için hareket etti. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) I-II-III B) I-II-IV C) II-III-IV D) IV-II E) IV-I

13 94. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? A) Hz. Ali B) Bilal-i Habeşi C) Abdullah ibni Mes'ud D) Hz. Ömer E) Zeyd b. Harise 98. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir? A) Bedir B) Hendek C) Uhud D) Beni Müstalik E) Hayber 95. Medine'de Hz. Peygamber imize kucak açan ve ''Ensar'' ismiyle anılan grup hangi kabilelerden oluşur? A) Kinde-Kelb B) Evs-Hazreç C) Amir-Kinde D) Beni Nadir-Kinde E) Kaynuka-Beni Nadir 99. I-Beni Nadir Yahudilerinin bir kısmının Hayber'e yerleşmesi, onların tahrikçi bazı hareketlerde bulunmasına yol açtı. II- Müslümanların Medine'ye hicretinden sonra 5 yıl içinde kazandıkları nüfuz ve zaferler Arap ve Yahudileri kıskandırıyordu. III- Yahudi kabilelerle müşrik Araplar İslamiyet aleyhinde birleşmişlerdi. 96. Aşağıdakilerden hangisi Mekke den Medine ye hicret sebeplerinden değildir? A) Yaşam (hayat) hakkı B) İnancı yaşama isteği C) Zulüm ve işkenceden kurtulma düşüncesi D) Medine de ticari faaliyetlerin daha rahat olması E) İslamiyet i geniş kitlelere yayma istekleri Yukarıdaki maddelerden hangileri Hendek Savaşı'nın sebeplerini hazırlamıştır? A) Sadece I B) Sadece II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 97. İslam da ilk cuma namazı ve hutbesi aşağıdakilerin hangisinde eda edilmiştir? A) Ranuna vadisi B) Kuba mescidi C) Medine mescidi D) Akabe E) Hudeybiye 100. İdam edilecek kişilerin, idam edilmeden önce 2 rekât namaz kılma âdeti hangi olaydan sonra süregelmiştir? A) Raci' Vakası B) Bi'r-i Maune faciası C) Uhud Savaşı D) Hayber Savaşı E) Beni Nadir Gazvesi

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu. Hz Hatice Doğum : 555 Evlenme:

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı?

Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı? On5yirmi5.com Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı? Hz. Muhammed'in birden fazla evlilik yapması her zaman tartışılmış bir konudur. İşte bu konuya cevap niteliğinde bir yazı... Yayın Tarihi : 19 Nisan

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) SOYU Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay,

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

Değerli Misafirlerimiz,

Değerli Misafirlerimiz, Hac & Umre Değerli Misafirlerimiz, Turizm sektöründe 25. yılımızı kutladığımız şu günlerde Etstur ile Hac ve Umre turizmine yepyeni bir soluk katmaya hazırlanıyoruz. Misafirlerine koşulsuz memnuniyet sunma

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 yayın no: 115 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 3 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 30 5 Sertifika no: 14452 3 Uğurböceği

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI ADI:...SOYADI İLMİHAL 2. CİLT (T.D.V.YAYINLARI) Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (D.İ.B.Yayınları)

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı